Page 1

ВПЕВНЕНИМ СТАРТ П'ЯТИРІЧКИ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАF/ТЕСЯ! ~ .м

118 (4225)

Опубліковано повідомлення ЦСУ СРСР про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у пер­

ВІВТОРОК

27

шому півріччі 1976 року. Піврічний план по обсягу реалізації продукції промисловості, зростанню продуктивності праці і вироfіНИІ\Т ВУ бію.шості найваж ­ ливіших видів виробів перевиконано. Реалізовано продукції на 4 мільярди карбованців більше, ніж псрс,'(іІачалоrя планом. Прн­ ріс·г про,rислового вироіІНИJ\ТВа порівняно 3 відповідним пrріодюІ минулогп року становив 5 щнщt>нтів при річному плані 4,:1 прп­

липня

1976 Ціна

р.

коп.

2

цrнта.

ВироГ.ництво

ЗАСНОВАНА

В

РОЦІ

1935

Микола Володимирович Нузін, який з nо­

лися жнива, а механі-

Павловичем

поча-

мічником

~штори вже поклали у в~люr озимі і ярі хлі-

рій

Миколою

Бардашем

СІюшує за ·Світловий день по 25-30 гекта-

рів

ба на 472 гектарах. СJ,огсдні вони закінчу­ ють косити ячмінь на

дня но

скошують

100

поклали

озимі

і

ярі

у

близь­

приступив

намолотили зерна.

на

Трудівники сільського господарства організовано провели вес­ няно-польові роботи. План весняної сівби в колгоспах і радгос­ пах виконано. Посівні площі rільськогосподарських культур пі;\ урожай 1976 року в цілому по Іtраїні становили 217,3 мільйона гектарів. Зернові і зернобобові культури розміщено в нинішньому році на площі 131 мільйон гектарів. Повсюдно в колгоспах, рад­ госпах та інших сільськогосподарських підприємствах проводяться роботи по сінокосінню і заготівлі кормів. У багатьох районах

нового

Першу

одержав

вро­

квитан­

країни

радгосп­

зернових

культур

господарстві

вже

у

ско­

шено на звал. При та­ ких темпах за кільна днів усі хліба будуть

85

Найвищо­

покладені

у

радгоспів

про

хі.ц

збирання

озимих

та

і

ярих

культур

у господарствах району

за станом на 26 липня 1976 р. ( в nроцентах до плану) о'­ .,о

""' ~а

Г0l'ІН1)ІЗРСТІі

процента Добре

<>0 о:<

""

оо

О<~

8,5

а/f{ердівСLКІІіі>> Племптахо:Jа,но;(

56 о 54:3 52,7

<<РуДЮІ>>

<' Бобрицькніі» << Гоголівськніі» «ГІухівський>> і ш~ні Щорса

<• Літнівськи.й>>

,, І{расилів-ський•> << НелнкодимерсЕ.к. >> «За.плавний>> <•'Гребух'вськиіі» , Русанівський» << Заворицький » <•Зоря» 1~1ені Докучаєна <• Плосківсьюrй » імені Юрова імені Мічуріна

валки.

зетн.

в

їtоиу

набрали

ху.

Весь

стояла

да.

З

і

широкого

минулий

суха.

механізатори

метою

анань,

лення

вони

керівництва

ра­

пого­

більшості

Правда. почали

значаються

не

переможЦі

видно в полі

рольність

позначається

врожаю,

<< Бобрицький», та

деяких

В. Г. Пустовий. Розвитку художніх здібностей і організації естетичної ді­

Доповідь <<Підсумки роботи педагогіч­

яльності учнів присвятив лекцію молод­ ший науковий співробітник цього ж ви­ щого навчального закладу С. П. Сви­

минулий

1975-1976

з'їзду НПРС і XXV з'їзду Ном­ партії України» зробив завідуючий ра­ йонним відділом народної освіти О. І. Хорліков. З лекцією <<Науково-педаго­

XXV

рид.

Нандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки централь­ ного

М.

інституту

Ю.

удосконалення

вчителів

Нрасовський зупинився в своїй

планування

лекції на питанні комплексного підходу в комуністичному вихованні учнівської

виховної роботи в школі в світлі рі­ шень XXV з'їзду НПРС>> виступив док­ тор педагогічних наук Б. С. Нобзар. Про здійснення керівництва та кант-

молоді. Директори шкіл прослухали цикл лекцій на теми правового вихован­ ня учнів у світлі вимог XXV з'Ізду НПРС та XXV з'їзду Номпартії Украї-

гічні

основи

перспективного

ни,

про­

С. Г.

В. 1.

-

Орлової,

Токаренко,

О. М. Лихотинпкої, В. І. Тараи, А. І. СтаnІ\о. Jхнн у;щІна нра­ цн

:JаноруІ\а тру;(ових уепіхів ПІ']І!!ІІІГІІ ]1111\)' ІІ,J!ТІ!ріЧКИ J!I(ІJI"I'i. Г. МЕДВЕДЕНКО, громадський

кореспондент.

1;~---------------------------

!(ш.tуиіст Іишt Muкoлшlmm•t llfiOl(Юf: llfii!C!JiiLlЛI>Hil· KOAl NLl :UІІІ{)()і ІlОf)(ІІІІКІJіІІJЇ ,1/t!TLlЛ!Jfii:iЇ . У CliOЇti ро!Jоті tІill

'f U:JICAШ

зни­

OCftoШІ!J

ljliU2!f

30CI'fll'dЖ!fЄ

НІІ

Ю{Ості tІfJОІ)укції. АіJже /Їо,•и І)еІІі:J «ГІ'нтирічці якості ро!JітнІІ'ІІJ гщюнтію». За ко.ну­ ністичNе стаu.1енпн r)o ГlfiOl(i, високі ІіllfЮГ!ничі пока:тики IЇO;fl!J !lfillCtiOЄNO :IІIUNN.'l ljt)apNUKa KO.\/ljlliCTll'lNOЇ /JfiOЦi.

імені Не­

нерівиицтва

річної

виробництва

іН. М. Бутко,

І зара:1 uin ІІІ' :mu.?ІUJЄ !JІiapNux те,ипін, ГlfЮl(ЮЮЧІІ 3 ІІІ'f>еникп­ ІtШtЮІАt :ІАІіNІ-lІІХ :ІІІІІUUГ/1>.

На фото:

І.

М.

ІJИЖМІ1

:111

ро(ютто.

ВЧАТЬСЯ ДИРЕКТОРИ ШКІЛ

з'їзду Украї­

за

виконання

Фото М.

по виконанню рішень XXV ІШРС і XXV з'їзду Номпартії

навчальний рік та завдання директорів шнlл по організації виконання рішень

строІ\ове

грами. На це спрямовані зусил­

----------------------------О. М. Добруки,

тів.

ралю за викладанням предметів гумані­ тарного циклу в середній загальноосвіт­ ній шкоЛІ говорив у своїй лекції стар­ ший науковий співробітник науково-дос­ лідного інституту педагогіки УРСР

нолективів

інших.

перевиконав піврічне ви­

Турбуючись про задовQлення по- ля передовиків

спостерігається у рад­

обміну і запозичення передового досві­ ду районний відділ народної освіти, ме­ тодичний кабінет і районне педагогічне товариство провели десятиденні курси директорів шкіл району на тему: «Орга­ нізаторська роль адміністрації школи

них

на

ділі.

ни».

сорочки,

женні трудової дисципліни се­ ред частини механізаторів. Погана якість об:v~олоту вал­ ків, що призводить до втрат

досі

також

користуються

політінформаторів. Подібна картина і в сусід­ ньому радГОСПі <<ГОГОЛіВСЬКИЙ>>. Тут погано дбають про жнива­ рів. Намети для членів зби­ рального загону стоять у бур'я­ ні, у таборі .відсутня предмет­ агітація. Безконт­ на наочна

трібно скосити хоч за один день. Але, на жаль, в окре.:vrих господарствах нерівники ще й <<зелени-

селення

змаган­

Необхідно всюди приді_:'lИТИ збиранню врожаю якнаисер­ йознішу увагу. Номплекс му­ сить бути не на словах, а на

прикриваються

фі- ємства

агітаторів,

достатнє також технічне обслу­ говування збиральних агрега­

до.стиганням

виготов- треб покупців, колектив підпри­

Гоголівської

як слід виховної роботи: не ви­

відставанням

з

вироби

скатерті та інші види проду1щії.

фактично не застосовується груповий метод використання збиральних агрегатів, працю­ ють вони нарізно. З тими, хто

госпах Щорса

удоскона­

а

на

якості збирання знеосібка. Тут

ся в районі з велики:vr запіз­ ненням, що було зумовлено

підвищення

школами,

позавчора

хлібів і несприятливою пого­ дою. Тепер же майже всі хліба достигли одночасно, і їх по­

розма­

і

тільки

розгорнули хлібоздачу. Однак особливо хвалитися поюr що нічим. Жнива почали­

8,9

нругозору,

165.

обмолот, але з перших же днів

тиждень

поглиблення

розширення

допускає

госпу <<Жердівський>>.

6,3

сприятли ва

не

майстри

лії Літкінської фабрики художніх робниче завдання на 3 проценти. яиробів. Великим попитом у на- Нині робітники борються за до­

<<Русанівський»

позначається

ня,

Успішно працюють на косо­ виці хлібів механізатори рад­

5,2

радгосПі

негативно

.перешкоди примхливої погоди. розпочав ро:ідільну косовицю пшениЦі,

Різноманітні ляють

техніки.

працЮ€ у полі, не організовано

лочено на

32,6

господарствах

ро­

також запізнення з обмолотом валків. З 820 гектарів хліба уже скошено на 360, а обмо­

5,7

32.1 32,0 25,4 24,6 21,5 19,4 15,7

від скошеного. організував свою

СПРАВУ ТВОРЯТЬ МАЙСТРИ

загонів. Допускається чимало недоліків у роботі, простою­

У

культур.

іК. КУДРЯ, сіл:ькор, ре.цактор ра.цrоспноІ стtиrа­

ми» настроями, не організува­ ли чlткоІ роботи збиральних

вання

зернових

лот.

боту комплексний збиральний ЗRГіН радгоспу <<ЛіТКіВСЬНИЙ>>. Він першим у районі. долаючи

озимої

2,1 20,0

36,7

<• Авангард» Н\нива

10,7 5,9 6,5 5,5 4,0 45,8

51,4 50,0 43,9 43,0 39,3 37,1

роботу

розгорнувся також обмолот валків. Зернові обмолочено на 7594 гектарах, або на 8,3 про­

о

II:JJHII

в

наявні збиральні машини, до­ бивалися максимального їх ви­ користання. Завдяки цьому озимі і ярі хліба вже скошено, що становить 36,5 процента наявних площ. Майже повсюди

врожаю

зернових

зернобобових

включили

збирання

Номбайни, що вивіль­ няться, механізатори пе.ренлючать на обмо­

Комплексно проводити збиральні роботи ЗВЕДЕННЯ

розгорнулося

Державними підприємствами і організаціями та житлово-буді­ вельною кооперацією введено в експлуатацію 57 5 тисяч упорядІ\n­ ваних квартир загальною (корисною) площею GлизІ.ко 27 мілr.­ йонів квадратних метрів. Тривав дальший розвиток народної освіти і культури. Чисельність населення Радянського Союзу на 1 липня 1976 року становила 256,7 мільйона чоловік. (ТАРС).

ний шофер Іларіон Іванович Малюк. Половину ранніх

до

«Ниви» Анатолій Пет­ рович Сірамаха і його помічник Григорій Петрович Номаровський. А вчора радгосп розпочав хлібоздаqу, відправивши на Боб-

нують норми виробіт­ ку комбайнер Петро Ілліч Заїна з помічни­ ном Минолою Пимоно-

Найвищим виробітном серед косарів від­ :шачаєтr,ся номбайнер

цію

го намолоту ЗО тонн досягли водій

гектарах. Постійно перевино-

гектарів.

Позавчора комплексний збиральний

тонн

валки

майже

пшениці

жаю.

день

200

що­

Наран­

підбирання валків. Екіпажі чотирьох ком­ байнів за неповний

хлібі.в при нормі А всього вони

вже

С€менович

дюк.

загін

16,8.

гектарів.

агрегати

«А»)

респуuліканські мініетерства і всі союзні республіки.

рицький приймальний пункт 1 О rонн зерна

виqем Новалем, трак­ торист-жаткар Григо­

Перша квитанція 390

групи

План першого півріччя по реалізації перевикона.1Jи всі загальносоюзні і союзно­

У ДАРВІ ТЕМПИ,

Ще не минуло й тижня, як у радгосПі

Чотири

(прn,\УІщіл

збільшилося на 3 з лишком процента. Продуктивність праці зросла на 3,5 процеюа.

7 6 mНИ88· :ВИСОКА ЯКІСТЬ!

W

площі

вироііництва

грес. Виробництво предметів споживання (про;\Уfщія групи «Б»)

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

<<Жердівський»

засобів

збіш.шилосЯ" на 6 процентів. Випереджаючшш ТР~шами розвива­ лися галузі, які найбільшою мірою забезпечуюп технічний про­

і

контролю

за навчаль­

но-виховною роботою в молодших кла­ сах, теорії методів навчання і комплекс­ ного підходу до аналізу методичної си­ стеми вчителя, планування роботи, зав­ дання уніфікації діловодства в школі. Директори шкіл зустрілися з першим секретарем міського комітету партії Л. І. Павленком і головою виконкому районної Ради депутатів трудящих

Сештога.

Слухачі курсів написали реферати на теми:

шляхи

удосконалення форм

і

ме­

тодів комуністичного виховання учнів­ сьної молоді в світлі рішень XXV з'їзду НПРС і XXV з'їзду Номпартії України, шляхи і засоби підвищення ефективнос­ ті навчального процесу в загальноосвіт­ ній школі, актуальні завдання трудово­ го виховання і професійної орієнтації учнів у світлі рішень партійних з'їздів та інші теми.

Щоб обмінятися і

запозичити досвід

з питань організаторської діяльності ад­

міністрації школи по винонаняю рішень з'їзду НПРС і XXV з'їзду Ном­ партії України, директори шкіл району

М. О. Сергієнком. Вони розповіли про успіхи трудящих міста і району в ми­ нулій дев'ятій п'ятирічЦі, зупинилися

XXV

на тому, як колективи промислових під­ приємств, будівельних, транспортних та інших організацій, радгоспів і птахо­

личківський район Юровоградської об­ ласті, де відвідали районний відділ на­ родної освіти і ряд передових шкіл. Ра­ зом з цим вони побували в Ольшансь­

фабрик рішень

борються за втілення в життя з'їзду НПРС, за успішне

XXV

виконання

планів

і

соціалістичних

бов'язань першого року і тирічки в цілому.

зо­

десятої п'я­

здійснили поїздку-екскурсію в Доброве­

кій середній школі Мююлаївської об­ ласті і передових школах міста Сева­ стополя.

А. ГАВРИЛЕНКО.


. ...

у

парторrанІзаgІІ

УВАГУ

-

СПЕЦІАЛІЗАЦІІ

ти

Чергові ·збори радгоспної парторганізації були прИJСвя­ чені обговоренню ІЗаходів, спрямованих

на

тина

рен,Щю

на

вирощуванні

нартоплі,

провести

'Він

все

про Нонфе­

номуністичних і

ро­

тересом. Творчо виконують партійні доручення комуніс­ ти ПОМіЧНИК 6риrщдира

М. Гузій, головний ветлікар О. Борщ та іНШі активісти. Іх бесіДи завжди тісно по-

реконструкцію

ферм, більше уваги приділя-

вирішує колектив.

* * *

до нового

НАВЧАЛЬНОГО

та­

жами трудівники села зав­ ЖІЦИ с~хаюІ!'ь з великим ін­

ПропонУJІ!алось сівозміну

але

які

рів.

заслуженому

бітничих партій Європи, ло­ дії в нашій країні і за її ме­

саме

нову

на

партії України,

зосереджені на

зацровадити

~

ний же активний, зату,рбова­ ний ділами господарства. За дорученням партійної орга­ нізації номуt~Ііст веде агіта­ Ційну роботу. Иого бесіди по маІ!'еріалах XXV з'їзду КПРС і XXV з'їзду Ном­

П. Сизоненна, головного еко­ номіста М. Музиченка та

цих галузей.

вже

відпочинку,

викликала активний обмін думками. Радгосп сnеціалі­ зується на виробництві мо­ лока і !ВИрощуванні І}(артоп­ лі, ТОМУ ВИСТуnИ ГОЛОВІНОГО агронома І. Рябченка, бри­ гадира тракторної бригади

із зав.дан­

Партном узагальнив досвід н:ращих агітаторів, робить його надбанням усіх агітато-

т.варин.

УЗАГАЛЬНЕНО ДОСВІД КРАЩИХ АГІТАТОРІВ Хоч І'ван Григорович Ба­

робl&Jцтmа. ДоповіІць дирек­ ра~госпу В. Лисенна тора

в'язаНі з життям,

мання

винонання

піднесення

кормів для

ного ної,

до

нового

навчаль­

рону в мережі економічної

1

місце

ному

до

минулому

партій­ .комсо­

на

з

вчасне і

ному

у

новому

* * *

ТІСНОМУ

тажок

комуністів

-

дисципліну, онально

дире.кЦія

ві·сть

партком

радгоспу

не

вати

з

людьми,

забезпечувати

діє­

соЦіалістичного

зма­

гання. За порадою партгрул­ арга М. Павлова пропагує

випад.ко­

-

винористовувати

корми,

н о м у н і с т о в і

І

піДвищувати

продуктивність худоби, раці­

Ор['аНізувати вивезення органічних добрив на поле

Тимченку.

допомагає

антивістам

вирішувати важливі завдан­ ня зміЦнювати трудову

ЗМАГАННЯ ОЧОЛИВ КОМУНІСТ

В.

КОНТАКТІ

профспілковим

* * *

дор;у:чили

ко­

кову член КПРС М. Пав· лава. 06и.:~ві групи працю­ ють в т:сному контакті. Ва­

році.

і

перед

Партійну групу ферми очолює Н. Гузій, а профспіл­

навчаль­

ІПроаналізували причини ок­ ремих недоліні•В, .я,кі мали

рішень

поставленого

лективом завдання. При пла­ ні ЗО тисяч тонн уже виве­ зено понад 41 тисячу тонн добрив.

У

комуніста.\ш,

досвід передовиків, робить його надбанням для відстаю­ чих. Так було і цього разу. Організувавши дійове соЦіа-

світлі

'

шніл

во. Тимченко досвіДче­ ний організатор, вміє працю­

в

з'їзду НПРС». Сенре­ тар партному В. Москвич, пропагащ~исти М. Маков.кін, В. Лисенко та інші глибоко

ня

безпа•ртійними активістами, з'ясовують, хто і де буде вчитись

комуніст

забезпечив успішне вино нан­

пропози-

XXV

навчаrння

лістичне змагання,

гуртків, вдалий добір пропа­ гандисті.в, підготовку примі­ щеrнь, унаочнень і т. іН. Чле­ ни партійного комітету зу­

навчання.

Цьому питанню було присвя­ чене засідання иартійного · комітету, на якому обгово­ рили Постанову ЦК НПРС «Про завдання партійного

навчаль-

вносили

цїl, спрямовані укомплектування

мольської ОСВіТИ. Що ПОТріб­ НО зробити, щоб всебічно підготуватись

в

році,

стрічаються

У р~Щгоспі розгорнуто під­ готовку

Мічуріна

ІМеНІ

ня·ми,

* * *

спеціаuІі'зації і нонцентрації СіJІЬGЬкогосподарсьного ви­

питаннях

радrоспу

худоби, ввести боксаве утри­

постанови Цен'11Рального Но­ мітету НПРС :про розвиток

ішuих були

приготуванню

досвід Г. Н.

популяризує

дсярон

члена

КПРС

Печурн та ко.мсомолкн Нропиви, яні в ці дні на­

доюють

найбільше

молона

від закріnлених корів.

R.

за

ними

ДАВИДОВ.

Перші кроки оО'єднання

.- . _- .. -,.,,,, ців. У перспективі передбачається освоїти виробництво таких то­ ·-·--..--~-

Товари-народу Збільшувати

«Броваримеблі ».

рування з іншюш підприємства­ ми та об'єднаннями галузі з ме­ тою поліпшення обслуговування насе.'!ення вимагають від вироб­ ничників і збутовпків налагоджен­ ня чіткого, ритмічного виробни­ чо-реа.1ізаційного процесу. у загальному підсумку вироб­ ниче об' єднання справляється з

новостворене виробниче об' єднан- плановими завданнями, ня «Броваримеблі», до складу якого входять меблево-деревообробні підп·риєм.ства Міністерства лісової та дер~воооро·бної промисловості УРСР, що розташовані на території столичної області. Воно представило на виста·вку різні за своїм призначенням види продукції, які постачаються підприєжтвам торгівлі в наборах або окремими виробами. Покупці знають, що Броварський деревообробний комбінат виготовляє різноманітне обладнання для сучасної кухні, Білоцерківська, Білицька та Ірпінська

меблеві

Питання

товарів кюш;lектування наборів і коопе-

народного споживання, підвищувати їх якість з метою якнайповнішого задоволення зростаючих потреб населення під таким· гаслом пройшов нещода,вно республіканський оптово-промисловий ярмарок по закупівлі-пр·одажу меблів на 1977 рік. Одним із актинних учасників ярмарку стало

фабрики-філіали

Ії

..~

kyroкАтzІстІІ

На ті. Таких товарів

також більше

l

.'Іад, виробляють гардеробні та вих шаф, кухонних, письмових, книжк()ві шафи. Врахувавш_и за- журнальних столі.в, ліжщt для ді­ тут

вирІшили

випуск

виробів у наборі для передпокою.

На Комарівській риці

меблевій

передбачається

тей і дорос.'Іих, полиць для книг

тощо.

Заплановано нарощувати вироб­

фаб- иицтво ме-блів художніх та зі Зна­

випускати ком якості. Уже наступного року

набори для кабінетів; а на Полісь- об' єднання постачатим-е спожива­ кій меблевій

стільці.

чам продукцію тільки першої ка­

Поряд з цим кожне підприємство

тегоріі гатунку. З почесним п'яти­

виготовлятиме

кутником

споживання

фабриці

-

товари народного

малих

форм,

виготовлятимуть меблі

причо-

на Броварському деревообробному

му, головним чином, з відходів ви·робництва. Біпицька, Ірпінсь~а та Білоцеркінська меблеві ·фабрики при постачанні наборів у торгівлю ь:омплектують їх диванами, кріслами, стільцями і матрацами, які ttдержують по кооперації від під­ приємств об' єднання «Київдере­ во» на загальну суму в роздріб­ них цінах 3,6 мільйона карбован-

комошаті, Білицькій, Бі.'Іоце.рків­ ській та Ірпінській меблевих фабриках. Покупці, які придбають вироблені нашим об' єднанням меблі, будуть задоволені обнова­ ми.

ДЕ ПІСКИ. ТАМ ВОДА Одержано нове підтверджен­ ня правильності давньої казах­ ської приказки: де піски, там вода. За 70 кілометрів від Аральського моря під бархана­ ми відкрито родовище чудової

о

2 crop,

ударник комуніс­ В. М. Хатянська

випускає

фабриках намітилася певна спе- з'явиться у торговій мережі. З ціалізація з виготовлення окре- окре.ІІІІХ виробів у продаж наді­ мих виробів. У Фастові, наприк- йде багато гардеробних і книжко­

майбутньому

діль­

Фото М. Семииога.

до

входять

«спеціалі­

сти з релігійного

яких

питання в

чають nроnагандистські мате­

населення,

профгруларгам

На фото: тичної праці

спалень,

освоїти в

обрано

ниці.

СРСР», видаються інформа­ Ційні бюлетені, які поста­

пити

за­

меблі на суму 27,1 мільйона карбованців в оптових цінах. На­ ~••••••••••••~•s•••и•••••м•~•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ступного року намічається виро­ . ... .., І бити й постачити в торгову ме­ І І режу товарів народного спожи­ І вання вартістю 3 3, 7 мільйона І ністичних країнаХ>>, який ви­ політики, займається суто І карбованців у роздрібних і 28,3 І пус:кається центром, він за­ реліг~йними проблемами. Та І У табQрі наших ідеологіч­ мільйона карбованців в оптових явив, що перед його оргалих пративнині·в дедалі ча­ досить ознайомитися з його І цінах. На 1977 рік заплановано нізаЦією стоїть завдання стіше звучать гuлоси, які ви­ біографією, щоб побачити І зростання виробництва меблів. <<насаджувати розуміння - це переконаний антикому­ ІІ магають ретельного ВИІВчен­ людьми становища релігії в нл КО'МУJНізму в усіх аспен­ ніст. Темпи, досягнуті фаб.риками в миІ тах з тим, щоб виробити най­ СхLдніrй ЄІв.ропі>>. Архієпіскоп Іоанн - ко· ну лій п' ятирічці, будуть перевер­ бМьш ефективні ІІІрийоми лишній російський князь У США антивізувала свою шені. боротьби з ним. Шаховський, який емігру­ діялr>нJ.сть <<Підпільна єван­ Значну ,увагУ приділимо розши­ З Цією метою на Заході вав з Росії в ро ки грош:дян­ гелізаЩЯ>>: вена веде посиле­ СТВОрЮЮІ!'ЬСЯ ДОСЛЇ.ДНИІЦЬКі ської війни. 13 років він ренню асортименту виробів. Ве­ ну рміопропаганду, встанов­ центри, інститути, коміт~ти, служив настоятелем nраво­ лює особисті контакти з Ві­ ликим попитом у населення ко­

об' єд- рястується набір меблів для КУХ­

кімнат.

на

металургії

ну участь у громадській роботі.

нання випускають набори й окре- ні, що випускається на Бровар­ мі вироби дл.я умеблювання ському деревообробному комбіна­

віталень,

працює

порошкової

комсомолка Віра Хатинська. Добре осІюївши спеціальність пресувальниці, вона виконує змінні завдання на 130-140 процентів при висоюи якості роботи. Віра бере також актив­

варів на однюІУ з філіалів об'єд­ нання

випуск

По-ударному воді

М. МАИДАН,

нача.JІьник

. мічного rо

планово-еконо­

ві.цдІ.лу виробничо­

об'єднання

«Бровари­

меблі».

встановиЛи, що запасів підземозера

Кілька років тані бюлете­ ні випуска•в, зоІrрема, і,нсти­ тут по ВИІВЧеНІНЮ СРСР у

Мюнхені. Тепер він

діє під

ВИJВІЇіСКОЮ ДОСИТЬ ВЇіДОМОЇ ра­ ДіОСТаІЩlЇ «!Овобода». А ін­ формаціІЙНий бюлетень <<Ре­ лігія і атеїзм в СРСР>> ви­ пускається

якоюсь

<<зареє­

С'І1рованою організацією». що

назИ'Вається С'І'річей».

<<Будинном

зу­

З номера в номвр у бюле­ тені

друкуються

матеріали,

в яких фальсифінуються тео­ рія і ·птрантина наукового атеїзму, ставлення Комуні­ стиЧІНої партії і Радянської де,ржави до релігії і церкви,

містяться фальшиві тверд­ ження про обмеження прав. У Лощцоні створено центр вивчення релігії і комунізму.

В йосо ІJР<)l1рамній вориться,

що

він

заяві го­ ставить

пере~д собою мету «досятнен­ ня більш глибоного взаємо­ розуміННя мІЖ народами ко­ муністичного і неномуністич­

ного овlту». Наспра·вді ж він став

своєрtдним

цеuтром

дез.J.яформац1У rромадсьної ду,мки, фальсифікації стано­

питної води. Воно розташоване на глибині від трьохсот до ше­ стисот метрів. Гідрогеологи ного

ріали для буржуазної преси.

вистачить

для

на­

дійного водопостачання велино­ го Аральського району.

о

вища релігії і церкви в !)ра­

їнах соціалізму. Засновник і керівнИR цього

центру

ан­

глійський пастор Майкл Бур­ да

давно

зарекоменду,вав

се­

бе Я'Н антикомуніст і анти­ рщдянщин. У пе.ршому номе­ рі журналу «Реліf'іЯ в кому-

НОВЕ ЖИ'ІТЯ

о

ІМ'ЯМ БОЖИМ ...

руючими в державах Східноі

Європи. Таке нахабне чання

в

життя

і

втру­

сnра.ви

ін­

ших країн ця організаЦія црикрИІВає невинним наміром

<<нести

світло Христове

блудлим

людхм»

за­

...

Реа.к.ційно - пропагандист­ ські центри на :Заході праг­ нуть підітрівати релігійність _віруючих людей, часто спе­ кулюючи на їх національних nс>чуттях, розпалюючи націо­

налізл.І. Вони активно під­ тримують тані релігійно-на­ Ціоналістичні

організації,

я:к

<<Всесвітнє товариство литов­ цLв,католикі.в», <<Об'єднання мусульман Середньої Азії>>, які розмі·стилися ь США, «Мусульмансьний>> центр ре­ лігійної пропагандИ>> в Пари­ Жі, найбільша сі.оністська організація в США «Бнай­ Бtріт>> (Сини Сіона), ряд ук­ раїнських націоналістичних центрі·в у захіДних країнах.

Так, С11ВО

<<Всесвітнє

товари­

литовців-.натоли.ків>>

очолює В. Бриз-гіс, який ві­ рою і правдою служив фаши­ стам піД час окуnації Литви. На чолі «Об'єднання мусуль­ ман Середньої Азії>> стоїть запеклий агент американ­ ської розві.д.ки І.r;гаш Шир­ матов, а «Спілкою мусуль­ :-.шн Нью-РІорка>> .керує зрад­ ник нашої Батьківщини Мак-

судбек.

·

Сан-Франціський.

У

своїх

проповtдях він весь час під креслює, що стоїть осторонь

27

Під час громадянської вій· ни в Іспанії отець Іоанн ви­ р)шив туди як духівник фашистського батальйону. Коли гітлерівці напали на

ФранЦію і Польщу, він служив у храмі урочисті мол€б-

ні, з-аявляючи, що <<сам

благословив

JІИDВІІ

1976

року

війнИ>>.

бог

1

1 1

І І

І

Після І

нападу фашистської Німеччини на Радянський Союз

цей свящеюю-служитель ви-

І І

І

хваляв заслуги фюрера, на- І

зи ваючи його «визволителем>>, пропонував нагороджу-

вати нацистів.

Віруючі

радянські

не потребують

опіки

них добродіїв.

Вони

якн.айширші

1 І

І

,1юди І

захід·

І

мають

8

демок.ратhчні

І

права, в тому числі і nраво І свободи совісті. Вони відкри

1

то

І

відправляють

релігійний

культ. У цьому перенонуєть-

І

ся багаrо іноземців, як[ від- І

відують нашу країну. Спекуляція на релігійних

питаннях завжди бу ла на оз-

1 І

І

броєнні антикомунізму. Ни- І

ні ім'ям божим виІJр.авдуються спроби втручатися у внут-

;

рішнє

1

життя

нашої

брати під захист

краЇНи,

відщепен-

Ців, які займаються антигра-

мадською діяльністю, енспор-

тували

чужі

людям

ідеї.

важлкво

діями

І

І І

І

радянським :

Ось

пильно

агресивних

етичних сил,

Sагато років релігійні nе­ редачі по радіо «Голос Аме­ rрини>> ве1де архієпіскоп Іоанн

ВІвторок,

славного храму в Берліні.

чому

та.н

1

за

І

ім'Ієріалі-

І

ст~жити

викрvватц

їх

І

антинародну, ворожу мирові : політику.

1 А. БЄЛОВ.

кандидат

фlлософсьКJІ}(

наук.

(ТАРС).

І

•• І

'


ПЕРЕСУВНИЙ ФІКСАТОР ДЛЯ

стоїть,

їй

не

дає

рухатись

ХУДОБИ

операцію.

З введенням глибокої спеціа- 1 сили нас задуматись над тим, тварин,

Закінчивши

трос

У зв'язку з цим різко збіль-

ку працю. У пошуках механізованого фіксатора нам довелося перевірити чимало варіантів, і один з них виявився вдалим. За основу ми взяли ручний візок для

і

приварили

ОПОВІДАННЯ

ві, то один чоловік за роrи на-

роздавання кормів.

борти,

і

почергово

пересуваємо візок до кожної тварини. Розворот в інший на­ прямок можна зробити в будь­ якому місці проходу, якщо фіксуємо тварину при взятті кроправллє її в потрібний бік.

Зняли з нього ящик, що мав високі

обробку

відпускаємо

лІзацlї в молочному й м'ясна- щоб якось полегшити цю важ- звільняємо її. Так

му скотарстві значно зросла кількість поголів'я худоби на фермах. Наприклад, наш радгосп «Требухівський» на кінець нинішнього року матиме її 72 00 голів, а в 1978 році 11 тисяч голів.

в

один бік прив'язь, у другий трос лебідки. При та;{ій фіксації легко і зручно ВИІ{ОНувати ту чи іншу

Немаловажне

ін-

(Закінчення. Початок в

.N!!.N!! 107, 111, 112, 114, 115, 116, 117).

значення має

шується потреба в робочій си- ший з низькими бортами та фіксатор при патологічних ро­ лі по обслуговуванню такої встановили за допомогою крон- дах, коли плід дуже важко ви­

кількості

поголів'я,

для фіксації · техючних

ЕКСПРЕС <<Аерофлоту» ледь чутно гойднувся і за­ гальмував.

особливо штейнів лебідку з ручним при- тягти з родових каналів. Засто­

тільки

тварин при зоо- водом. Лебідка має в собі трос сування його, як правило, не б 2 · . викликає ускладнень. ветеринарних о - довжиною метри, на юнц1 Пересувною установкою для

та

робках. Сюди входять профілактичні і вимушені щеплення,

дослідження, зв'язані з тнм крові і слизу, масова вальна робота, нумерація гато інших операцій. Не

взят- колесах може легко пересувати зменшилась кількість обслуго­ ліку- оJ:;на людина як по тваринниць- вуючого персоналу, підвищи­ і ба- кому приміщенню, так і по те- лась продуктивність праці,

nІlдкн травм~тизму).

вати якусь

із

них

вою

установки

Всі ЦІ та шші причини зму. спочатку щільно ку

стінкою

годівниці.

ланцюгову

Лебідкою

стін- 1 кої установки

відпус-

гачком

прив'язь.

А

· ному

господарстві

за І роздавання

потім,

r

При

незначні.

наявності

може

є

їх

бідки, тварина підтягується до ' два дні. фіксатора на стільки, на скіль- ·~ дозволяє

ланцюгова

при-

в'зь. У такому положенні вона

слюсар

радгоспу

одна

досить

за

но

одної,

опустити

на

фстс:

-

ти,

ра­

а також США пили

своїми

і

Нанади скрі­

підписа..vш

доку­

мент, який підвів остаточну рис­

ку Фд підсумками тової

війни

рушність

нів.

і

другої сві­

підтвердив

nіслявоєнни~

Одночасно

домовленості

розвиток

було про

нєцо­ кордо­

дося~нут9

преса

в

Хель­

твердила,

що СРСР <<Нізащо не наважить­ сЯ>> розповісти своєму народові

прр прийняті рішення. Однак Заключний акт був no аніс тю надрукований газетамн <<Прав­ да» і «ИзвестиЯ>> загальним ти­ ражем близько 20 мільйонів

всемІрнии

взаємовигідного сnів­

БЕСІДА НЛ МІЖНАРОДНІ

робітництва краУ.н з різним еу­ спІ.'!ьним Л:\ДОМ на основі прин­ ципів мирного співіснування.

Іюnійки,

кілька

<<Слу­

і

попрямував до

залізничного .вокзалу.

випровадили,

хто

мав

зустрічати,

ще

не

при­

в

повітрі.

увіткнувся

між

камі.ння~!

заліз!шчнс.,; о

Він знову вдсма! З почуттям суму стоїть на тому са­

час .наради

західtІа

дві

і почує знайоме

;Іюму місЦі, яке покинув кілька ро:ків тому

партв Генеральний Рік TOMJ' в столиЦі Фінляндії бітничої товариш відбулася Нарада з питань без­ секретар ЦК КПРС nеки і співробітниц'Іва в Євро­ Л. І. Брежнєв. сінкі

автомата

насипу.

ІІUІ'О

піД

вже

шись

ТЕМИ

довжує добиватися загального і повного роззброєння під міжна­ родним контролем. Ми підписа­

JІИ серію угод з

кроків

у

ведуться

чення

розгляд

зброltних

У про

сил

і

тання роднє

інше

вороже

шляху.

-

озброєнь

ковзнув

по

в й

Ви на владивостоцький?

запитав Юрія юнак у

-

ставлячи своУ

речі

поруч.

ки.

Юнак повторвв запитання. - Ні, - вимсв.ив нарешті, - мій вже відійшов. Нічо.го, його ще можна наздогнати, заспокоїв хло rІе.ць. Насту 11ним nоїздом.

викорис­

впливу на при­ середовище і клімат.

- Наздогнати? .. Я спробую. Сильними руками піДхопиа

з'їзд КПРС поставин завдання: вживати необхідних реалізаЦії

Псгляд

Юрій не чув. Він все ще був заглвблений у свої ду:vІ-

заходів

до

життєвого

дж~шсовому жакеті,

XXV

заходів

відрізку

так завжди

зустрічаючі.

Відні скоро­

у Центральній Європі. c...;PCl' СПіЛЬНО з США виступив з ідеєю заборонити воєнне або оудь-яке

личкого

-

пІдводить підсумки неве­

Починався новий день. На платформі, мружачись промінні раюювого сонця, з'явилися перші пасажири

нсвих

Цій справі. переговори

-

свіду.

США про об­

меження стратегічних озЬ(Jоєнь, продовжуємо

буває після до.вгої розлуки,

рейках у тоf'І бік, куди одного лиnневого ранку відійшов поїзд, повний сміху, жартів, студентських nісень. В то­ му поїзді від'їздив і він добров.їльний боєць студент­ ського будівельного загону. З солдатських буднів, nоходів і маршів, роботи в тай­ зі він зрозумів головне навіть найбільші фізичщ труд­ нощі то ще не все, є іНШі: труднощІ перших самостій­ них рішень, взятих зобов'язань, віДnовіДальності, не тільки за себе, а й за інших, труднощі nерших <<буде виконано>> замість «Я не хочу» або «Не можу», труднощі перших <<Я ·Спробую» замість «Я не буду». Попереду ба­ гато роботи. Він буде постуnати на вечІрнє відділення факультету журналістики. Буде вчитись і набиратись до­

безпеку в Європі Ще

отвір

лізу, підняв комір шинелі, кінчиком черевика торкнув кинутого кимось напівобгорілого сірника і той, обернув­

**

пі. Учасники цього форуму хер!вники 33 держав Є5ропи,

тягнули­ зривалися

йшли. Юрій зупинився на краю платформи, поставив ва­

Фото М. Семинога.

І

жалем

На пероні було безлюдно: ті, хто мав когось випроваджа­

механізо в а н и й фіксатор худоби.

За мир

оживали,

на годинника. Рано. СьогодНі вихідний. Нехай ще трохи поспить. Нілька холодних крапель зІрвалося з дерева на волос­ ся, за комір, але Юрій їх не відчув. Спустивтись алеєю.

кола Аврамович Семенченко; пра­

краnлі

наболілим

підуть стежками Ботанічного. - <<По>'(звонити?!» - глянув

<<Требу-

хівський>>.

ціоналізаторська­ го винаходу 1'11<,-

воруч

хвилю­

хаю!>>. Потім вийде Наталочка, вони куплять морозиво і

л:в·-­

автор

чиїмось

в

повернув ліверуч

руч

підніжки,

газона.

телефона-автомата

разі.в покрутити металевий диск.

М. СЕМЕНЧЕНКО, ветлікар

з

стримуючи

Був кінець жовт.ня, аофальт золотився опалІlм лис­ тям, шумів під колесами перших автомобілів. Бланитний ящик з написом <<Морозиво» стояв на тому самому місці, що й колись. Тільки біля нього не було жінки в білосніж­ ножу халаті. На мить здалося, він нікуди не від'їздив:

для

фіксатор

і,

саду.

лебідки.

один

:.:монтуватп

зіскочив

Ішлись дзвонив Наталочці. Тут вони зустрічались, купу­ вали морозиво і йшли до універ<:итетського Ботанічного

У кож­

візки

кормів,

енергійно

прочинитися,

вниз і зникали. Юрій посміхнувся: з цього автомата він

Затрати на виготовлення та-

знову ж таки за допомогою ле-

ки

ся

робітник тієї або іншої роботи. в

'І'раву

На склі

пеки. Зменшився відхід тва­ рин при патологічних родах, простішою стала праця зоовет­ спеціалістів під час виконання

вп~рає боко-

кає трос і зачіпає

стрижену

зріс також рівень техніки без­

ди мо~~а знайти людей для Під час роботи установка фіксаціІ тварин, тому що ця рухається вздовж кормового робота фізично важка і небез- проходу, тобто попереду припечна (часто трапляються ви- в'язаних тварин. Щоб зафіксу-

Юрій

встигли

вання, зробив кілька крокІl! по тротуару. Краnлі .вранішньої роси тремтіли на листі каштанів, тремтіли і спадали донизу на моорий асфальт: за ними шелестіло листя, повільно нружляло в nовітрі, знехотя лмало на вогку землю, nіД ноги. Юрій нагнувся. роз­ гладив один на долоні, nотім бережно nоклав на під­

якого закріплений гачок. фіксації тварин ми користуєЦю установку на чотирьох мося другий рік. Завдяки їй

завж- риторії ферми.

двері

опустив

положень

-

Я

валізу,

рішучим

жестом

комір.

слробую!

Підписаний у Хельсінкі 1 примірників. Було випущено І dаключного акта ltаради з пи­ Рига Бровари, 1975, серnня 1975 року Заключнвй брошуру з текстом цього доку- тань безле.ки і співробітництва акт зага,льноєвропейськоУ нара­ мента російською мовою, з'яви- в t;вропі. З'їзд підтвердив го­ ~~Jiiirii&l· ди охоплює три великих пробле­ лися переклгди документа на товНість СРСР взяти нанактив­

ми.

-

Це

питання,

які

стосу"

ються беwеки в Європі; слівро­ бітництво в галузі економіки. науки, технtки і навкол в шнього

середовища;

співробітництво в

гуманітарних та інших заходах.

Тепер дехто на Заході намага­ ється протиставити одні роз­ дІл»

цього

документа

іншим,

наполягаючи на необхідності викоюн,нп деяких йоrо поло­ жень

і

лримРнщуючи

тих.

RKl

ми»

для

здаються

з :-шчення

«невигідни­

каnіталістичних

дер­

жа.в.

Позиція нашої країни щодо виконання Хельсінських домов­ леностей гранично ясна. «Ми - за те, щоб посліДовно напов­ нювати життям конкретні пунк­

ти Заключного акта наради. Хотілося б при цьому підкре!:­ лити, що дуже важливо бачи­ ти

і

розуміти

значення

цього

документа в Цілому, в усіх його частина~. не піддаватися сnоку­ сі вирвати з нього окремі шма-r­ ки, які хтось вважає тактично

для

себе

більш зручними~.

-

го.аорив. виступаючи на VII з'їз.ці Польської Об'єднаноt ро-

ВІвторок,

мови народів СРСР. У той же час у США Заключний акт бу в виданий тиражем вього 7 тисяч примірників, у Фравції 6 тисяч, в Англії 3,5 тисячі примірників. У ряді країн учасниць наради цей вадзвичайно важли-

нішу участь у співробітництві по енергетичній і сировинній пробле:v~ах. по лшвідації най­ небезпечніших і наtшоширені­ ших захворювань, в охороні навколишнього середовища, в освоєнні ноемасу і використанні ресурсів (.вітового океану, а та­

вий

кож у розробці

документ

залишився

nрак-

тично вевідомим населенню. та

ефективного

ЗамовчуІІання цього донумен-І робітництва. відображає

намітилась

у

тенденцію,

ряді

що

західних

держав. загальмувати виконання досягнутих домовленостей.

різних

форм

економічного

сшв-

Активно

наша

!;раша виступає за розшире~ня ~ультурного 1 на_укового обм1ну 1 . за краще ознаиомлення наро­

юв з життям один одног~.

Радянський Союз та інші Як пtдкреслює:гься, в ~ндсум.~ соЦіалі.стичні краІни багато ковсму до~умещ~ !=JерЛlh·сьноІ зробили для втілення в життя конференцн комуюстичних 1 положень Заключного акта, во- робітничи_х партій Європи, ни прагнуть надати необоротна- ефекти_вн~сть досягнутих у

го характеру про цесо.ві розряд-

:ХельСІНКІ домо.в.леностей ви~і­

ки міжнародної напруженості, усунути назавжди війну з життя нинішнього і майбутніх ІЮ-

щальною МІрою зал~жить ВІД того, нас~ІЛЬ:tШ посщдовно ~ точно ВСІ держави-учаснИЦІ

колінь.

додержуватимуться

СРСР про~ктом

внетупив в ООН з міжнародноr угоди,

яка забороняє розробку і вирооництво нових видів зброї масового знищення і нових систем тащJІ зброї. Наша країна про-

27

JJИDВ8

1876

року

десяти

по-

годжених ними прющиnів і проводитимуть у життя ці поло­

У ГОСТЯХ- КУJЬТАРJ\ІІЙЦІ

Бажаними гостями трудівни· ків полів відділка були члени агlткультбриrади р?.йонного бу­

інших.

Слухачі

ли

вистуnи.

динку ку ль ту ри,

прочитано

Я~\а нещодавно

завітала сюди. ПІд час обtдньо)' перерви її учасники дали кон­ церт. Вони виконували укра­ їнські й російські народні піс­ Ні

та

танЦі,

композиторів.

пісні р<J.tдянських читали гуморес­

hИ. Особливий

успіх ввпав на

долю

Марії

співачок

Горбач,

Ольги Музиченко, Алли Ва­ щенко, Валентини Приходько. читця ЛІСдмили Висоцької та

ТВАРИННИЦТВО

-

УДАРНИИ ФРОНТ

РОБІТНИЧИЙ СІНОНІС Т:рудящі промислових під­ нриємств Шахтар<:ького району ;~онецької області виконали свої зобов'язання перед тварин­ юшами. Вже заготовлено бли­

всl

Тут же

сприйня

механізаторам булс лекЦію.

Добре обслужили колектиЕ механізованого загону і праців· ники універмагу райспожив·

спілки. ПродавЦІ Т. Буряк, А. Янковська, Т. Карпатова та шофер

В.

ли

у

та

Інші

Христинченко

поле

галантерею.

вивез· взуття

товари.

В. ПЕРЛОВСЬКИП. с. Троєщина.

поставив

перед

собою конкрет­

не завдання по допомозі під­ шефному колгоспу, радгоспу.

Ударниками <<.зелених жнив-76» стали гірники шахт імені Ча­ пає ва, << Контарна>>, «Н:иївсьна», металісти Зуївського енерго­ механічного заводу.

(ТАРС-РАТАУ).

ження Заклюqного акта, яні являють собою єдине ціле. зько шести тисяч тонн зелених А. КРАСИКОВ, кормів. оrлядач ТАРС. Кожен трудовий колектив НОВЕ ЖИТТЯ

тепло

Заступиик

редактора

С. ПРИСТУПКО.

З свр.


-

~-----------~=-=-=~~~~

~c[![t і ї ї

\

БУДЬ-ЯКИЙ ПОДАРУНОК

Wоб Ви

буде вдвічі nриємнішим, якщо його nрикрасить nам'ятний на­

були

nис, зроблений

завжди

ДУТЬ

У

ТУ, м.

Бровари,

Цю

вродливими тотні

зміни.

гравером.

nослугу

ВАМ

ПОБУ­

вул.

Гагарі­

кони,

на

так

багато часу.

послуга

Нинішнього літа ви­ значився простий, еле­ гантний і практичний стиль,

що

повідає

цілком

вимогам

фарбуваннл

від­

холодильників

пра­

пральних

цюючих, зайнятих жі­ нок. Домінує зачіска, яка гармонійно поєд­ нується з рисами об­

личчя,

постаттю.

короткої.

лише

Замовлення

Най­

у

коrо

волосся

<<не-

зробити хімічну завив­ ку.

Зазнали на

змін і чо­

зачіски.

довге

йшла.

Мода

волосся

Волосся

віді­

коміра.

Словом,

ваша

зачіска

повинна

бути

ня

по

пряжки, брошки), а також вишиті шерс­

і

в

на

замовлен­

цехах

індивіду-

ального

одяг.

вам nошити такий талевої

З чого шити? Пальто-свитку,

тя в

Броварах по~

вул. Шолом-Алейхема та у селі Троєщині.

пошиття

взут-

Наше

взуття

має

гарний футляр і від­ значається добротністю.

рокі пальта, жилети, жіночі куртки, ди­

тнчнй та чоловічий одяг -- оздоблені орнаментом із клаптиків сукні іншого кольору або візерунків з павінолу, ме-

на-

фурнітури

(чеканені

гудзики,

приклад, можна пошити з двосторонньо-~ тяними нитками,

го драпу, бобрнну. Як~о

є не м~дне

ЗАМОВЛЯИТЕ В АТЕЛЬЄ ТА МЛИ­

пальто, але з добротнО! тканини, ного СТЕРНЯХ

практич­

теж можна

ною.

.........................

пошиють

що нині почали появлитнен паль~а, ж~лети та інший одяг, nрнкрашеннн апшкаціями із шкіри, тканини та вишивкою.

Рекомендуємо

лише

торкається

-~.-----·-...-.-

Шолом-

ЧОБІТКИ, ЧЕРЕВИКИ, ТУФЛІ

00009 ~~YJЩ]~ffiJ00®9 UlJ®І~uoo~oo9

Тим,

попередньо

ловічі

що

вул.

Алейхема.

рекомен-

дується

робів,

хвилин,

фена.

слухняне>>,

по

метало­

господарських ви-

щоб укласти волосся з

допомогою

цех

ремонту

Потрібно

кілька

та

машин.

приймає

більша перевага су­ часної стрижкн у великій кількості її різновидів: від довгої

до

БРОВАРСЬКІ БІЛИЗНО-ПРАЛЬНІ КОМБІ­ НАТИ ЧF.КА.ЮТЬ НА ВАШІ ЗАМОВЛЕННЯ!

Н о в а

створення

витрачалося

КОРИСТУЮЧИСЬ ПОСЛУГАМИ МЕХАНТ­ :ЮВАНИХ ПРАЛЕНЬ, ВИ :~НІЛЬНЯЄТЕ СЕ­ /}Е ВІД ВАЖКОІ ДОМАШНЬОІ ПРАЦІ.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Зникли

хитромудрі буклі і ло­ яких

І>Е:ШF.ЧУЄ JЗИСІШУ ЯІ\ІСТТ! ПРАННЯ.

ХАНІЗОВАНІ ПРАЛЬЮ СЛУЖБИ ПОБУТУ. ІЗ СПЕЦІАЛЬНИХ АГРЕГАТАХ, ЩО ТУТ ВСТАНОВЛЕНІ, БІЛИЗНА РІВНОМІРНО ПЕ­ РЕМІШУЄТЬСЛ, ОБРОБЛЛЄТЬСЛ МИЮЧИ­ МИ РОЗЧИНАМИ.

НАДА­

БУДИНКУ

ТАКИй ТЕХНОЛОГІЧНИй: ПРОЦЕС ВА­

СВОІ ПОСЛУГИ ВАМ ПРОПОНУЮТЬ МЕ­

15.

на,

Цього року в моді зачіски сталися іс­

на

НЕХАЙ ПРАННЯМ ЗАЙМАЮТЬСЯ МАШИНИ

ДОРОГІ ЖІНКИ!

_________--..-.-.________

використати.

БРОВАРСЬКОГО

ПОБУТ­

Подовжені й довгі, приталеві та ши-RОМБІНАТУ.

. ЮВЕЛІРНІ ПРИКРАСИ­

Ніщо

Ніщо

ремонтуємо та виготовляємо

не

може

крім

зупинити

фотографії.

мить.

УВАГА!

Фотогра­

фін -'-- це пам'ять, якій не зав'я­

м. Бровари, Будинок побуту,

ЗНІМАЮ!

нути. Фотографія найкращий подарунок батькам від дітей, ді­ тям від батьків, коханим, друзям, і... самим собі, адже всім нам ві­ домо, як приємно дивитись на фо­ тографію n'ятдесяти тридця­

ЮВЕЛІРНИХ СПРАВ МАйСТРИ.

тирічної давності.

В

усіх

замовити ки,

фотографіях портрети,

фотокартки

ви можете

групові знім­

для

Бажаєте

збільшити

картку,

зробити

документів.

стару фото­ репродукцію?

Будь ласка.

Щоб

сфотографуватись,

потріб·

на лише мить!

• • • • • • • • • • • • • •••••••••• * * * * * • .JI! • УKp1toбytn·l до

ПІДВОДИТJ, ГОДИННИК? НЕ­ СІТЬ ДО НАС! - НАRЧИМО ТОЧ­

<0?

-

.. -". - - -

- - -.,--

ЗГАДАНІ НА ЦІй СТОРІНЦІ ПОБУТОВІ j ПУНКТИ

~

.. -

... -

городекого и районного

І

вь1 ходнт

на

украинсІtом

- - - - - - - - - - - --4r -~ .. - - -

м.

язЬІке,

-.r

~-

-", --",------

НАША АДРЕСА: 255020,

Советов депутатов трудящНІХся Киевеко/І области, Газета

СІ

БРОПАРСЬКОГО РАРІПОnУТ КОМ- 8

БІНАП'. ДОВІДКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-97.

..

,_

11 f .Jrt;н; 1'J~'1 e'J.L•11...().а.~'

~ ~

... (

.-.-~;r~;--~ ..,~~--~...-------- --~--=--·..-.r·--~·..-.. -..,.A"".r .... ~~..;?'~....?~..,~~~~~,.."........",.....,._ ~.:t"-4'~.,;7._;11".."...... 'fi?".:",.....,~.,.-.1"'..",.....,..""""'"'..".._..,...,...,._,.~-

сН~ВА; ж;~-::;,;;;н "ір:Іа.р;;о-;;;ом~

Коммунистическо/1 партин УкраинЬІ,

МЕШКАНІ~ІВ

ПОСЛУГИ ВИ МОЖЕТЕ ЗАМОВИТИ ЧЕРЕЗ МІСЦЕВІ КОМПЛЕКСНІ ПРИйМАЛЬНІ

НО ВКАВУВАТИ ЧАС. ,...,. -..,. - " .

~ВАГИ

вул. -~

І'

БРОВАРИ, КиївсьУ.а,

154,

..,_-

ТЕЛЕФОН.И: редактора

заступника редактора

- 19-3·82; - 19·4-47< . . . . • ВІДПОВІдального секретаря, ВІдділу сІльського госнодарс Т в а ' КО Р еСПОІІ· . дента місцевого радІомоВJІення 19·3·18, відділіи промuслuиос·r,, масової

роботи,

фотокореспондента

-

І

Газета ВІІХ~ДІІТ"

ВІВТО(>ОК. середу. ""ятницю і суботr_. UGсяг u,;, формату У

rиJеТІІ

19·4·67,

сПравд»•,

•<~+~".~_".4,..,.,_,.oo0"'...:""".-Іf"..,..oi'#QQ_,.~"_ol'l4>1wO"..o+~47~~~...",...,_~,_,_~ ...,....."...,...,._"._,. ._".<~

1H1iEКc<.P6J9fi4.6Pf);lpc:;{a ;р;;:;р;;~киТв;!>:Ого<.Роб;у;р;в;і;;Jя; справах видавництв. поліграфіі і книжкової торгівлі, вул. Квївська. 154.

ЗалІ.

3698-10.870.

І

#118 1976