Page 1

Є семимісячний! У другому вирішального

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА/Н, ЄДНАйТЕСЯ!

КАЛЕНДАР

118 (3620)

ВІВТОРОК

кварталі третього, завод «Торг маш» у

ТРУДОВОї

31

соціалістичному змаганні промнс­ лових підприємств району посів

СЛАВИ

ЛИПНЯ

третє місце. Вступивши у друге півріччя, колектив зобов'язався

1873 ,. ЦІва 2 КОВ.

значно 1І0ліпшити свої показники. Це ПРІО' нення дає добрі резуль­ тати . Семимісячний план по реа­ лізації І'ОТОВОЇ продукції викона­ но достроково. Протягом липня реалізоваио надпланової продук­ ції на 200 тисяч карбованців. В авангарді правофлангових підпри€мства і надалі крокують ро­ бітиики цеху .Nt 2, яким керує ко­

3 початку жнив комбайнер 'радгоспу «Ве,шкодимерський» Павло Якович Семиног ком­ баЙНО~1 «СК-4» 3 на,вісною жат,к о ю « ЖВН-6» поклаill у

РІК

ва :ши

ВИДАННЯ 34-ііі

муніст В. О. Корениченко . Ви­ lІущено надпланової продукції на 70 тисяч карбованців. Р . СУХАНОВА.

УСПІХ ЗБИРАННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАС с ередн ь ому по району озима пшениця дає по 28-30 центнеріlВ з гектара, ози­

ме жито нерів.

-

ячмінь

20-22,

-

цент­

25

Окремі господарства намолочують

ще вищий урожай . Так, у радгосиі «Ру­ санівський» озимої пшениці сорту «Одеська-51» на ПЛОЩі 76 гектарів на­ молочено по 43 центнери, в раlдгоспі ' «Жердьвський» сорту «Аврора» на пло­

щі 12 гектарів по 46 центнерів , а в радгоспі «Гоголівсьний» на 164 гекта­ рах

'по

-

центнерів ,

38

сорту

«Без­

оста-1» на площі 62 гектари по 39 центнерів. Хороший урожай гоc.nодар­ ства

району одержують озимої ІШІениці

сорту « lллі,чrвка» по рів та «Поліської-70»

36-40 центне­ - по 30-35

центнерів з кожного гектара. Виправдо­ вують себе і перспективні сорти ячменю «Ельгіна », «МосковсьниЙ-121», озимого ячменю «Бета-40», які дають в умовах цього року 35-40 центнерів зерна з гектара. УрожаКНі'СТЬ озимого жита сор­ тів «Тетраплоїдне», «Кустро» в радгос­ пах «ТребуХіВСЬКИЙ», «Зоря » , Богданів­ ській птахофабриці становить не менше 23 центнерів з гектара. Одним

словом,

є :всі

,дані для

щоб успішно виконати

бов'язання

по

того,

соціалістичні

виробництву

і

зо­

продажу

державі зерна. Натхненна

праця хлібо­

робів

-

не

значена

пропала щедрим

даремно

вона

від­

урожаєм.

у,мовах цього року на збиранні хлі·

R

інженерної служби і своєчасне ПQДання необхідної технічної IдОПОМОГИ безпосе­ редньо в полі. Тут ВМіло застосовують

моральні і матеріальні часно

підводять

налагоджено

стимули, своє­

'

підсумки соцзмагання,

громаlдське

харчу.вання

ме­

ханізаторів у полі . Тому іре.зультати. роботи відрадні. Так, комбайнер з рад­ госпу «Русанівсь.киЙ» Петро Онанович РябиЙ .вже зl6рав 120 гектарів зернових і намолотив 416 тонн, Степан МусІйо­

вич .Юрченко зі6раlВ 115 гектарІв І на­ молотив 393 тонни, комбайнер радгоспу «ТребухІвський» СЬКJiЙ намолотив

Володимир Орлов­ тонн хліба 3 112

345

ге.ктарів, .комбайнери радгоспу «ГоголІв­

ський» М. Г. Іваниць'кий намолотив 314 тонн з площі 103 гектари, Г. С . Таран - 307 тонн з площІ 100 гектарів. За 15 хвилин роботи ці передові ,комбайн~­ ри намолочують

тонну

хліба,

за день

тонн. Такий їх трудовий да­

35-40

рунок деРЖ3lвІ.

в'ідзначити, що в

ГОСlПодарствах

виробіток

на

комбайн залишається низьким, організа­ ція праЦі на збираННі незадовільна. Це в першу чергу стосується ращгоспів «За·

ворицький», «Заплавний», «ЗОРЯ1>, «Літ­

ської

Бог данівської 'і

,

птахофабрик.

Семи.полків­

Про це йшла мо.ва

на нараді керівникІв і секретарів партій­ них організацій у міськко'мі

КП

Украї­

ни, що відбула'ся цими днями. КеРівни­ кам

ЗГаданих 'гос,подарств

треба

зверну­

ба є чимало труднощів, дорі.дна соломис­

ти серйозну увагу на

та

молоту хліба, скиртування соломи, щоб

маса

переплутана

часто

проходять

;:Іощі,

які

ІІОВИХ. всі

зливи

стримують

Проте

вітрами

навіть

можливості

і

і

дощем,

короткочасні

хід

збирання

за

таких

зібрати

зер­

умов

вчасно

є

врожай

зернових і не допустити їх втрат. Тепер у

ГОСПОі\арсrвах

району

самохідних

119

налічується

зернозбиральних

б а йнів, пкі в більшості

Уlюмплектовані

пе.ршокласними механізаторами,

чіпні

жатки

жаток

«ЖРС-4,9»

<,жвн-в» ,

с тві

є

для

перевезення

кількість

32

при­

навісних

39

ВКQЖНОМУ

достатня

ном·

гоеподар· транспорту

тонн. Звичайно, такої кількості зерна не було в жодному із попередніх pO'KLв і такий уепlх буде гордістю для кожно­ го трудІвника села. звал

щІ

вже

озимих

16

зак'інчено

зернових

і

тисяч гектарів, 3

косовицю на

ячменю

на пло·

них на полови­

пі площІ підібрано валки хліба і намоло­

чено понад 20 тисяч тонн хліба. Зараз найголовніШою турботою первинних пар­ тійних ОРl',шізаЦій, керіlвників і спец1а­ лістів радгоспів і птахофабрик, механі­ заторів є забезпечення наЙ'ПРО!дУктивні­ шого

ви.користання

ранні та

обмолоті

'КомбайнІв

на

підби­

хліба, використання

для цього кожної погожої години з тим,

,,цоб вирощений урожай зоlбрати іВ най­ стисліші строки і не 'допустити втрат.

Високими з

початку

темпа'ми

жнив

у

збирають

радгоспах

урожай

«Русанів­

ський», «ТреБУХЇJВський», «Жерщів­ СЬКИЙ», «Гоголівський», «Великодимер­ сыlй>>,' «НрасиліВСЬКИЙ1>, де всі робо­ ти проводиться в ,КОМlплексі: обмолот хліба, с.киртування соломи, зачистка площ ,і обмолот згребин, лущення стер­

ні й оранка. господарств

Між

мехаНізаторами цих

організовано

,Дійове

СОЦіа­

лістичне змагання за якнайшвидше за­ вершення обмолоту зернових 'при 'висо­ кій його якості.

Робота комбайнів оргаНізова,на групо­ вим

методом,

встановлено

чергування

площі

,прискорення об­

для IПіДГОТОВКИ

урожай

1974

повного

висихання

року.

Не

їх

можна

ва ЛоІ\'lв,

пІд

чекати

не

зсила­

тись на збільшення робіТ Із зерном на

1

токах, а дорожити КОЖНОЮ годиною кори с товувати

ви­

її.

Хлібороби району з особливим старан­ ннм борються за виконання першої запо­ віді

перед

державою.

В

кожному

гос­

подаРСТВі є всі умови для якнайшвид­ шої механізованої. очистки і відванта­ ження зерна на ХЛlбоприй,мальнl пункти.

Велику до.помогу в

подають

зерна.

Тому ХЛіборОби району ще ширше розгортають соціалістичне змагання за різке збільшення валового збору зерна у вирішальному році, ВОНИ сповнені тру· ДОВИ'м ентузіазмом, бажанннм досягти валового збору зерна не менше 50 тисяч

У раЙОНі

звільнити

перевезеннІ

господарства;м

зерна

автопlдприє,м­

ства району : автобаза .М др>,

автопідприємство

нання

2 «Мін.промбу· 09034, райоб'єд­

«Сільгосптехні,ка»

і

автобаза

,1Vc> 3 тресту «БровариСільбуд». За ста­ ІЮМ на 26 липня господаРСl1ва району при зобов'язанuі 3000 тонн фактично продали 2712 ТОНН і, крім того, повер­ нули короткострокової

хліба.

врожаю зернових у ГО,

ЯК

ють

передниках,

ту,

Успішно

позики-407 тонн

виконали зобов'язання

Пух'l,вський

Закі,нчують

цю

.« ГОГОЛіВСЬКИЙ»,

плем. птахоре­ роботу

рад­

«Бобрицький»,

«ЖеРДІВСЬКИЙ». Недоліком у роботІ гос­

под~рств району по продажу хлІба дер­ жаВі є те, що не ВИКОНУЄІЬСЯ зобов'я­ по

'культурах.

дарств району

ний

і

Так,

із

20

лише радгосп

ПУХі'ВСЬКий

госпо­

«Заплав­

, племптахорепродук­

значення

по

ма­

кращих

підготовка

щ).

грун­

насінняраЙоно.ваних

рив ІІід оранку і ,під час сівби, здійснен­ ня інших оргаНізаЦійно-агротеХНі чних заходів, що сприяють збереженню поСі­ Ні'В, потрібної густоти насадження рос­ лин

на

геитар.

За станом на 26 липня господарства району виорали під озимі на зерно і зе­

лений 'корм урожаю 1974 року 4835 гектарів при З3;ВlДанні 16300, або _30 процентів. Цю важлИlВУ роБОТУ необхід­ но закінчити не пізніше 10 серпня, щоб створити

найкращі умови

для про­

ростання насіння. Переважна більшість господарств району на оранку Іпід ози­ мі

поставила

,необхідну

кількі·сть

Однак

в

окремих

звільнені площі.

гос~подарствах

оранка

затягується. Незважаючи на наявність звільнених площ, у радгоспі «Зорю> ця робота проведена лише на 109 гектарах, у радгоспі «Заворицоки'Й» на 70 гек­ тарах, у Р3lдгоспах «Тре6УХі'В'СЬ'КИЙ», «Пухівський», «Плоскі.вськиЙ» на 170 гектарах, у радгоспах «Літків­ СЬ'КИЙ » , «Русанівський», імені Щорса, «Заплавний» на 200-220 ге·ктарах. Причиною такo.rо стану є те, що в цих гооподаРСТlВах не розроблеНі робочі IПла­ ни на період підroтовки грунту і сівби озимих, завдан:ня до бригад іНе доведе­ Ні, за роботою а'грегаТіВ і виконанням змінних норм виробі1\КУ і їх я!КІстю не r;становлено

,належного

'контролю.

Зволікаючи цю важливу роботу, де­ якІ господарства ,недостатньо приділя­ ють уваги і таким питанням, як підго­ товка площ пІд залуження багаторічни­ ми травами ізакІнчен.ня сІвби пожнив­

них ,культур для 'годІвлі худоби. Так, у раДГОС.пах «Великодимерський», «Заво­ рицькиЙ., «Зоря», «КрасиЛівський», «ЛіТКіВСЬ'КИЙ~, імені ' Щорса, «Заплав· НИЙ», Богданlвські'Й і Сємиполкlвськlй птахофабриках, ллеМЗ3lводі «Рудня» до· сІ не розпочали підготовку площ п!ід за­

луження.

А в

радгос.пах

«3апла,вний»,

«Пуx.lвськиЙ», Семипол,ківській птахо­ фабриЦі, племзаводі «Рудня» не викона­

а,рономи

цих

господарств

'втратили

не

приступали,

хлібоприймальні

пункти.

продаж

жита

.державі

виконати

До

серпня

1

необхІдно

Мова йде про те,

гоС'подарству

зволі·

відправлення на за.кін­

щоб кожному

~ДOГOBipHI

зобо­

в'язання по продажу хлІба не тіЛI;КИ іВ цілому, а й зокрема по культурах: пше­ НИЦі, житу, ,гречЦі.

Завершуючи жнива, керівники та Сll1е· Ціалісти радгоспів і птахофабрик 'повин­ ні потурбуватися і про створення всІх передумов

для

вирощування

!Високого

98 гектарі'в, намолотив 229 Т()IfН. Т«кий же деннии , ви'робі­ ток і в ,комоаине,ра

Григорія

Омеляновича Пікожа. Вало,вии

Ha'llO,lOT

у

нього

'Трохи

ниж­

чий.

Серед ШОферів vадгоспу, які транCllIО·РТУЮТЬ х.1Jіб Івід ком­ оаинlВ ІІа 1' ік, знаЧНОfО успі­ ху ВР' о60ті добив' ся Павло Ге­

РattИМОВИЧ Ситюк. 3а деньві.н пере.возить

30 - 40

на, у півтора-д.в~ виконуючи норму

т()нн зер­ Р<l'аи iIl'ере­ ви;рООітку.

* * *

СоціаліСТИЧlн,е

з~агання

ред механіза торі!в

за'воду

се­

племптахо­

«РУДНЯ»

на збиранні

року п'ятирічки очолює комсомольськии екіпаж самохідного комбай:на « СК-4 » у складікомб~йнера врожаю

T,p~TЬOГO

Миколи Романченка та його ПО.\lічни'ка Анатолія Миколаєн­ ка. Вони ·вже зібрали валки на 86 гектарах і Інамолотили тонни Х.1іба.

1(;2

на дощову

110

Не3'важаючи

погоду,

систем&тич-

,виконують і пере.вш\Онують

з~інні норми виробітку.

І10-ударному комсо,~ольський

труди'тьея і екіпаж Васи­

ля Пономаренка та Григорія Швачка. На. його 'рахунку -

G7 гектарів 128 то:нн

і

підібраних Івалків намодоченого зер­

на.

Обидва екіпажі

щодня

Д1:·ЮТЬ з бунке,рів

баинів по

28-30

ви­

C-ВОЇх ком­ т()нн хліба.

БУ.

Первинним

партійним

організаціям

Рі1;\госпів і птахофабрик потрІбно підви­ щити

і

вимогливІсть

до ,керівників вищої

середньої лаНКИ,спеціалісті,в ,за

орга­

нізаЦіЄЮ робіт Іпо ,підготовЦІ ГРУНТУ, на­ використанню

машинно-тра,ктор­

ного парку, підготовЦі техніки до сІвби.

Необхідно звернути уна'гу ках,

розміщення якІсть

на правиль­

озимих по ,попереДІІИ­

підготовки

грунту,

забезпе­

чення добривами для 'внесення їх як ос­ новних

і в рядки,

жайнихсортІв ка»,

«Безоста-І»,

рора»

та

сівного

насінням .високовро­

«Одеська-51»,

інших,

«Іллічів­

«Полісьна-70»,

«Ав­

доведення . всього

по­

матеріалу .до 'першого класу .

В

ти належний контроль за якІстю її, нор­

зовсім

ВОЛОАИМИР

по­

та,

решта

сол()ми

Іванович Безсмертний. Вnн що­ ДІІЯ пі;фирає й об.молочує по­ коси з 1О --11 гектарів при нормі 10 і намолочує 25-32 тонни зерна. Всього підібра,в

чуття відповІдальності за доручену спра­

період проведення 'Сі,вби слід забеЗJПечи­

чити.

напло­

но завдання [10 сІвбі ,пожнивних культур на площі від 40 до 80 гектарів . Головні

тор .виконали план продажу державІ жи­

кають його очистку І

lІюваЧе<'d

трак­

торів, організувала їх двозмінну роботу

ність

зання

своєчасна

високоякісного

хофабрика, продуктор .

озимих

та перспе,ктивних сорт·іlВ, внесення доб­

СіННЯ,

СЬКИИ», «Заплавний», БогданІlвська пта­

році. Для цьо­

1974

вирішальне

розміщення

по~родажу хліба державі ра,дгоспи «Ру­ са.ювськиЙ», «Великодимерський», «За­ ВОРИЦЬ~ИЙ1>, «Требух'і вський » , «Краси­ Лlв'сь~.кии», «ЛіТківський», «Плосків­

госли

відомо,

і своєчасно переорює

Разом з тиlм слід окремих

ківський»

пше'ницю

Вис()кого виробітку на під­ оиранні ,Raлків досяг .водіЙ са­ )Іохідного комбайна з uо,!Wіб­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕ'П КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАД ДЕПYrАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Добре налилися колосистІ хліба тре­ тього, в ирішального року п'ятирічки. В

озиму

щі 259 гектарів. За день він скошує на 3В&:І 23-26 гек­ тарів при нормі 16.

мами

висіву і

глибиною

загортання

на­

сіння.

МобілІзація труді.вників села на за­ безпечення своєчас,ного і високоякісно­ го проведенН4І збирання зернових, пІд­ готовки грунту :до сівби озимих :культур під урожай наступного року є найголов­ нішим обов'язком первинних 'партійних органІзацій радгоспів і птахофабрик, всіх спеціалістів, 'кожного хлібороба.

Ю. БІЛИК, завІдуючий сІЛЬСЬRоrосподаРСЬRИМ вІддІлом МК КП УкраІнв.

Івано-Франківська штинськііі

ДР ЕС

томатнчна

вже

оБJlасть.

система

оБJlаднано

ваJlЬНИЙ центр,

На

Бур­

8проваджуєтьсg

упра8JIlннg.

ав­

Тут

eJlektpohho-оБЧНСJlЮ­

монтуютьсg JllніТ зв'яз­

ку.

За

попередніми

тивність

в

підрахунками

реЗУJlьтатl

ефек­

впроваджеиия

АСУ становитиме 800 тисяч карбованців економії щороку.

На

фото:

статнстик

ЧИСJlюваJlЬНОГО

центру

eJlektpohho-об-

АСУ

НадІя

СЕМЧИШИН. Фото

В.

Миговнча.

(ФОТОХРОllіка

РАТАУ).


До аО-рі '9:'9:Я вв зво.т.rев:кн Б рова piB~~§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§~~~~

Н~~~оНіЕ3::ШОЙ' Вірність обов'язку Па'тріо'Гичне вихован,ня 6 нР.ві.Д' ємною 'ІасТИlНОЮ про:цесу формування

у

~; (;'МС{) 'ІОЛЬІ~і ,в

і молоді

революційної

TP~ДOBOЇ

слави

по

міс­

бойової і

радянського

нар оду.

25 вересня нає 30 років го

дня,

коли

нескорену

ЦЬClго року ми­ з того. па~І'ятно­ на

З.ранену,

зем.'!ю

пере\lОЖ,НО

але

Броварщи,ни

у'війшли

рцянські війська

доблесні

і в пурпу­

р овоч ,маєві бойових

:шамен

принесли довгоочікуване ВИ3-

воле'ННЯ з фашистської неволі.

Тут були впиеані Іперші , рядки ' в літопис геРОЇЧIFОЇ еп()пеї, яка носить ,Щ'дву:

столицю

битва

Радян с ької

за

У:к,раїни

.~ місто Київ. Під час визв·олеНlНЯ Брrlвар­ ського раЙо.ну блИl3ЬКО п' ЯТИ тисяч радянських бійці.в .по­ лягли ,смертю

героїв.

Серед

,них і ленінграД!щь Олексій Фе­

ДО ІЮ'ВИ'Ч Калінк~н, :волгогра­ ДІЩЬ Яків 1ванович Моро­ ;1ОВ, У'родженець міста Курська

Василь Дмитр,ович Печенєв табага:1'О і. нших. Дві тисячі добровольців з Великої Димер­ ки, 500 - :.І Літок, сотні mчо-

-

РL.,шніх

~IСJlШС

молодої людини

КО~Іуністичного r.вітогляду . ФО)НІ патріотичного .виховання багаТІ). :~ І\О)КНЮІ РОІ\ЮІ ВОНИ :!оатачують с я і ВДGскона л юються. Особливе місце серед них з ;:,ймає Всес, оюзний похід цях

ІИ РОГfl\І.

хліБОJ}оБів

РУС4нова,

Jl,ОДО"У

ПОВРІРНУЛОСЬ

третини.

Ї}І, ЛІ; Bi,1r,~II ; \I

і багатьом

~НШЮІ,

і невідо'lЮ!,

геРОЮI

В ,\ffчні трудівники р а йону спо­ (JОе.'fіСI(И, .встановиш!

рудили

пам' ЯТНIfКИ, ки,

які

меморіальні дош­

ЩD;\ен:н.о

наг.адують

нам про

героїчні

звершен·ня

етаршого

покоління.

Ко\!ітет;;,\!И .кощомо.1У, шта­ Л!'І!)ВИННИХ КО'lf с омоль­

б а }ІИ

СЬКИХ організацій :1Начна робота по

про.вед е на увічненню

пам' яті затИ'б,lИХ героїв.

Тут

зас.'ІУГОВУЄ на увагу робота ком, сmIОЛИЬf)ОЇ ()рга,ні:Jщії Се­ МИПО.l·l(ів с ької с е редньої

ШКО ­

.1И. Учні встановили іме,на 23 біііІ(ів , що за-гинри під час визво л ення с е ла, налаГОДИ.1И :! їх сі'd'я~1И Лlfс· туван.НЯ. 1 тrпер до школи надходять JІиrти 3 по, дяками ба'тьків, цінні відо­ мості ПJ}О . воїнів. 3 ініціативи комітету КОМСОМОЛУ в Семипол­

"ах 1Н<1 БРі1ТСЬКій могил і бу де вwкарбувано іМelна полеглих . На зашрошення щколярів на піоне'РСЬКИЙ збір дружини ПРИ­ Ї;І,,{И Л ;:' сім' я І,ОЛИШНЬОГО ДИ'ре· к­ ТО'ра

школи,

кома~ндира

парти­

аанського :Іагону Юрія цовича Крас У'ЦЬК{)ГО.

Фран­

Акти.вно . включи:ли с я у про­ ведення е·кспедицііі кю! с о~rольці та молодь :Іа,водів по,рошко­

вої метаЛУJ}гії, пластмас,

MOiH11Ho-механічного,

ре­

електро­

Требух, ова, Гоголева та інших

технічних виробів, автопі)J,ПрИ­

сіл

єметва

району

залишили

місця і стали

рідні

на б()ротьбу з

БУДІВНИЦТВУ ШЮЛ_

т:;' :ряду інших.

()9()34

ТаздебіЛЬllIОГО

ці експедиціі

••

перед ПОКОЛІННЯМ герОІВ

3В()ІДЯТЬОЯ до поїзд{)к до міст-

І

герої.в і носять епізодичний характЄ'р. На жаль, МИ ще мало :JHaeMQ про ті ПQдії, які ві;(­

,1ань

учасникі,в

РlЗНИХ

ство

над

куточків

Радя,нського

БУ.В:J.lИ'СЯ на терито.рії нашого

\югилу сина, батыа,,

ЧО ,10ві­

!;О~!('ПШI.lЬСЬІаlХ ,

вз,рів. ЦїІ\і1В1В! ~I;:'Tepia'10M Д.1Я

(,р.;-анізщіях

ПОШУКОВОЇ робо'ТИ МО ,10ді заво­

Оди~н 3 .пар'ТИЗ&НСЬКИХ загонів

ді.в порошкової ",ета.1ургії

ЛКОl ~r країIНИ і раііонний штаu Всесоюзн'ОГО походу 811ріши.lИ про.вести операцію « ()б ов' ЯЗОК )} . 3гід'НО ПD.lоження

під !;ЮІанд}·ванням колишнього директора Вигурівської се­ редньої школи Григорія Мики­ товича KY3b'deIII\a. був органі­ З О L:JНИЙ на. ок),пова.ній терито­ 'ріїза рішенням бюр{) Бровар­ сьмго райкому пар'тії . Діяв {lін у нащо,му

4:1

:pafllJlHi

ні'IВЦЬКIІХ

бі.1ьше

П.1аСl'масможе

Шf.' с ти безі\lенних

во,рожої

,13

ІІа

завдячує

стя'd

обов'язок '>10-

пере'lfОГОЮ

нашого

СЬО'годення,

СПРЮlова.ністю

-

~ІИ полків»,

діяльність

трwки,

[ІРО

може

їх

розповіді трудіВНИ'ків

("Я кутки, кім.на·ти, музеї істо­

·ріїколективу та бойовоі слави

промислових

e.1JeK-

а

підпри­

Ніни Колек­

2

' тив ,дружний, ЩОДЄ'НlНО усі JiIJбітниці на.багато ле,р·евиконують змінні 'норми, штукату,рять високоякісllЮ. На другому

Пове<рсі

штукатурні роботи

.веде

КОМСОМoQЛь­

сько-м·олодіж.на бригада fалио

2

стор.

G

НОСКО,

України, заступник голови

ни,

раі%онного

членів фронтових уда.рних

штабу Всесоюз­

сти

ців і молоді по місцях ре­

ких умовах ціною життя і кро­ кували м.аЙ6утню перемогу

феJ}'dах

над

над

про

те,

дів, на

ві

ворогом.

як

у

цехах

колгоспних

заво-

полях і

гартуваолася

походу

комсомоль­

волюційної,

бойової

трудової слави

перемога

фашизмом.

/U

та

радянсько­

народу.

......Z8"~""""9LL.a Повернувся солдат з армії ...

вантажну,

ЗГОД0:\!

одержав

нову машину. Старанно її догля­

єм'ст.в міста, і завершальні ро­ боти .РОЗГG}}НУЛИСЬ ШИРQКИМ ФРOlнтом . На ле.ршому п (}в ер сі працює доевідчена б.ригаода штука:гуріlВ із перес)'ІВНОГО бу­

дівельного поїзда М Иосипів:ни МQЧаліної.

Станіслав

секретар міськкому ЛКСМ

роки Великої Ві·тчизн.яної ,вій­

ну

Останнім часом сюди при·бу­ ло :велике підкріПЛЄІНilfЯ з бу­ ді.вель:них організ. ацій «Брова­ рисільбуд» і постійнодіючого також

зеМЛЯlків.

тилу В

-

J!ОД{)ПРОВОДУ.

2,

На

месників і .в неЙмо.вір.но тяж­

дає.

завжди

три:\!ає

в

повно:\!у

порядну.

Не любить Анатолій гайнува­ ти час. Особливо зараз, ноли ножна година на обліку . Отож не може його задовольнити до сить легна робота че,ргового во .дія по бригаді. УПQравшись із СВОЇ:\!И обов'язками, він з доз ­ волу бригадира Петра Невадов­

обсяг

М

раДЯlНСЬКОГО н&роду.

ПЇд'ПJ}иємствах, птахофilб'риках, в радгоопах і школах Н'а основі зіб!)31НИХ матеріалів етворюють­

чудо­

сію обрав батьнівську став водієм. Спочатну водив старень­

водяного

поізда

шень

бой{)ву

Dтати

вах Радянсьної Ар:vI і ї членом НПРС. Вирішив, що нічого шу­ кати десь роботи. Її і в радгосп! «ЖеРДі'ВСЬКИЙ» досить. Профе·

СТОЛЯіРи.

ііу'дівельно.го

лоді бой()вих та трудових звер­

вим мате·ріалом для виховання

в ряди Інародних

ранку і

Прискорили свою роботу

Ма'теріали tПOшуків ПОВИІнні служити пропаганді се'ред мо­

~~~~~~~~~~~~~~V~~~~"""~~~""~f~z.z~a~

=-

Йович·а ДеМ'бовського з Київ­ ського будупра;'влі:ння М 521. ВоlНИ Івже наближ1'4ЮТЬСЯ до за­ та

да'рських ,роботах тощо.

учасникам

ного

вливалися

же добре попрацювали сантех­ ніки бригади Андрія Тимофі­

обігріlва;ння

тівлі палива,В сільськогоспо­

Всесоюзно-

бригад. Вони можуть розпові­

Г&,

будівельно'dУ

системи

яка подаватиме .допо~!о­

молоді. Цікавими бу.дуть_ та, кож

воро­

з а гальнобу:дівельних робіт вже ВИКО!lа<!іона 90 процентів . Д у­

вершенlНЯ

I1PY'rry ,

про ,підлі'тків, які були «сина­

фа:ши­

піонер­

ськн:й загін чи комсомольську

еюспвдиц!1И KOНlK'P~THi завдзн­ JJЯ . Зокрема, потрібно заrrисати розповіді учасників оборони і 'визволе'ННЯ міста Бlров~рів, описати ж иТТ6'ВИЙ шлях цих людей . Спогади фРOlнто'Виків

пільній боротьбі ПJ}ОТИ

інва.1:­

гу .в ремонті приміщень, заго­

походу IПроп·он:уе

у під­

та

з них слід закріпити

з

і ціле­

продовжу.вати

Районний штаб

там». Акти.вну уча'СТЬ

ветерана\!

да'lfвіЙНIІ, сім· Я-'І полеглих во­ їнів та ш:;низа.нів. ;!а І\ОЖНЮІ

на:!

в рідне село після служби в ла­

eЬOГO~Hi

,10'ПО\IОГIІ

похід-'пошук.

стів брали житеді сіл Семи­ полок, Великої Ди:мерки, Ру­ cr..HoBa, Калити та інших. Цілі ci'lfl: батьки, мате.рі, діти, -

цієї операції

ні П.1ани по поданню шеф С ЬІ;ОЇ

ЯКО'lfу

у· сією ,наполегливістю

роя Р<LДЯНСЬКОГО Союзу Олек­ с,андра Кр и,вця , а ' також Київ­ СЬ'ка підпіл.ы1'4 о:рганізація «Смерть фашиетським окупан­

проведення

нrрсЬІ;ИХ ;І.ружин, штаби похо­

фашиз'lfО'lf, МИРНЮ! небо'd і ща­

ГО

t;rHliTCT

ду повинні розробити !юнкрет­

ВІ' Н :-.·

СИВ ім·я В. І. Ле.ніна, зберіг&­ ється в Історичному музеї УРСР. Я(жра.ві героїчні сторінки в боротьбу з фашистськими за­ гарбниками вписав загін імені Щорса підк()ма,ндува:нням - Ге­

майДі1НЧИІіУ міської серещньої шкоди М 7 l(ишtТь напруже­

на пращя. На

про

піонерських

~lісыийй

КО\lітеrи КОМСО\IО.1У, Р:ЦИ піо­

від заво-

В ,1ісі непода.ТJік

І1атріо'ТИЧНИЙ

солдатів, зорої. Нині

до

ЗJXи­

.~O .li перед ПОКО.'lіН'НЮI,

а.втЮIа-шини,

mша:виетю

бійців-арти­

.1;'8.

прапор цього загону, який ІНО­

палаючи

та

подвиг

щаhJЧИ наше місто. Ухня \ІОГИ-

чотирьох·сот

багато

стати

:Jеристів , що за.гину:\И,

і ЗlНIІЩИВ

велике • • ПІДКРІплення вечо.р;;.

і

І;а, НІ\ИЙ ;щгинув У J}айоні Бро­

Прибуло

до

війни

району, потребує Г.~иGокого до­ сліджеаня і r торія па;ртиздн­ ського руху на БJ}Oварщині.

Анатолій Теплюн повернувся

P,tHHbOfO

походу- - шrф-

ін.валіда.'dИ

праці, ci'lf' Я\ІИ загиб.тих воїнів. J.1ff активі'зщії цієї роботи в

Союзу 3 прохаННЮI розшукати

ПОВСЯКДЕННУ УВАГУ

Щоденно ;1

О,ще з найваждивіших :lа.8-

Та Іне всі герої ще .вїДО'dі. Ча.сто ми одержує''dО ли,('ти 3

сьного почав

но.

перевозити

заготівельний

пуннт

зерно

у

19

тонн . Наступного

На

запитання,

теж

нав.іщо

прагне поєднувати ти, відповідає:

- А боти в більшу Це не

ці

дві

він робо­

хіба можна іllакш~? Ро· бригаді мало, машина частину дня простоює: по-господарськн. Адже

від простоІв

терпить,

в першу

чергу, виробництво. Ми ПОВИННі всіляно

вишунувати

стовувати резерви. ристання на

і

жнивах

є

викори ,

Повне

транспортних одни:'.!

з

ВІІКО·

зас ооllЗ нонкрет ,

'них резервів уепішното виконан ня завдань 1 соціалістичних зо ­

бов'язань по збільшенню вироб· ництва

продунтів

сільсьного

господарства.

Боб

ри!\. До кінця дня перевіз його

дня

транс,портував хліб, разом з ТЮ! чергуючи ПО рільничій бригад і .

І. ШВАЧКО, rромадськнй кореСПОНДент.

НИ Воико, яка прибула сюди 3 ,І\а-литянсько.го комплексу. Це теж великі ентузіасти. Пра­ цюють бе-здогаНlНО. На третьо­ му поверсі почала

ОПОРЯil!Жу­

валня БDигада Миколи Сергійо­ Івича Кудька і·з ПМК М 7. Од­ ним

словом,

опоряджувальні

роботи в-сюди ведуться

успіш­

Е незвичайна нарта. Величезне, на всю нім­ нату полотно зображує ле­ гендарний рейд в Карпати партизансьного з'єднання під

Ц

нерівництвом двічі Героя Ра­

дянсьного Союзу С. А. Ков­ пана. Звивиста червона стріч­ на маршруту йде до берегів Збруча, потім до вІдрогіВ

-

но.

.Бригада Михайла lва'новича­ Ганицького Ірозгорнула роботи по поюрівлі даху. Ми, буді­ веЛI>НИКИ, зар, аз мобілізували всі сили на те, щоб

ний блок М

3

навчаль­

НОВОГО

шкіль­

ного примrщення здати до по'­ ча.тку наВЧ&JIblIfОГО року.

В. виконроб

БЕРЕСН€В,

третьої

дільниці

ПМК-15.

Ніна

Иосипі, вна

Мочаліна та ОЛе'на

На фото:

Михайлів­

на ЯрмолlOК щту'к.ату!}ять клас­ ну KiМJHa'Гy. Фото д. Козака.

Карпатсьних

гір .

І по

всьо­

му тисячоніЛ'ометро в о м У шляху знищені ворожі гарніЗони, підірвані мости й ешелони, підБИТі машини, па­ лаючі літани.

-

Висаджено 50 залізнич­ HljX і шосейних мостів на ма­ гістралях Тернопіль Ше­ петівна, Тернопіль Воло­ чисьн Жмеринна, Терно­ піль Гусятин та інших; під уніс пущено десятни еше­

лонів; підбито сі знищено

330

автомашин; зайнялися бен­ зин і нафта Битнувсьного і Яблунівсьного родовищ ... Ніноли не забуду, ян у районі Битнув було підірва­ но нафтопровід, що перети-

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

Над картою леrендарноrо ======::::::::ііііііііЁДО 30-рі'9:'9:" Варпаmсж..коrо нав

річну.

вогненна тенла

Палал а р1на,

вниз,

нафта,

звиваючись,

осяваючи

чорне

нічне небо і нруті береги. У нвітні 1943 рону до на­ шого партизансьного з'єднан­ ня, нне РОЗМ'Lщалося тоді у

північно-східних районах Ки­ ївщини, між Дніпром і При­ п'яттю, прибула група від­

повідальних

праЦівнинів

ЦК

дання, на яному було при­ йнято. ряд важливих рішень . Винонуючи їх, з·єднання

О.' Ф. Федорова вийшло в рейд під Ковель, а загони С. А. Rовпана 12 червня 1943 рону вирушили в Кар­ пати. Пе.ред ними стояло завдання: вийти на захід Ун­ раїни, у ГЛ1ібоний тил воро­ га і вдарити по його номуні­ націях .і тилових базах, зни­

КІ](б)У на чот з сенретарем ЦК Д. С. Коротченном. Ра­

щити нафТОВі

промисли,

зом

всьому

створити

і'З

номандирами велиних

партизансьних з'єднань о. Ф. Федоровим, о. М . Са­ буровим, Я. І. Мельніновим, М. І . Наумовим та іншими вона

вивчала

шого

розвитну

го

шrrання

даль­

партизансьно­

руху

на Унраїні. Через місяця в лісі на бе­ резі Уборт! (Житомирщина), відбулося спеціальне засі-

rDiBTopa

Вівторок,

шляху

на під­

пільні групи і нові паРТИGан­ сьні загони, l!Іідтримати на­

родний опір у Чехословаччи­ нІ, ПОЛЬЩі, УJ'орщині 1 Ру­ мунії. Про безпринладний подвиг RовпаНіВЦіВ вже багато напи­ сано нниг, брошур, статей. «Загін Ковпа,на бу;в тією ... скалною,

31 ЛНПНЯ 1973 року

я·на

дуже

нолола

о


ФОТОРЕПОРТАЖ З РАJЮННОГО ЗМАГАННЯ МЕХАНІЗАТОРІВ-ОРА ЧlВ

8 іст

і

з радгоспу "Веnикоди мерський" -

МЕХАНІЗМИ

ДО ЗБИРАННЯ КАРТОПЛІ ~ У ні

ЦІ,ОМУ

лавки

році

:\Іеханізова- '

ра;.1ГОСПУ

вирощу­

ють нартоплю на 650 гекта­ рах. Зараз на всіх відділках закінчується

підготовка

тех­

ніки до її збирання. Перши­ ми

внсоноянісно

ві;.1ремонту­

вали свої комбаЙIlИ ланкові ;\Іихайло Леонтійович Ce:WHo, :VІихайло l\1арнович Мосна­ ленно, Минола Іванович Ру­

банка і Павло Якович Семи­ ног. Всього З 14 наявних ко:wбайнів уже стоять на лі­ нійці готовності 1о , а решту' ззнінчать лагодити кільна днів.

ЛЯГАЄ РІВНА БОРОЗНА госпів

району.

Члени номісії ретельно ви­

складні,-

розповідає голова но:wісії старший інженер уп­ равл.іння сJльсьного гоеподар­

Мірюють

нин

повинен

правильно

-їріМ того,

Не обійшлося

і

годні

про те, що сьо­

механізатор

-

провід­

на І найвідповідальнІша про­

береться

феСіЯ

в

сьному

виробництвІ,

сlльсьногосподар­ було

б

зайвим. Це знає ножен. Саме з метою оБМіНУ досвідом по­ ліпшення

нультури

робства,

яності

земле­

обробіТНу

землі, ВДОСі\оналення вих

навичон

ПРОі\ладати

Рівно,

мов

стріла, лягає пластами зем­ ля з-під плуга Т-74 Михайла

Івановича Зубна-механізато­ ра з радгоспу «Бобрицьний».

Не відстають нуд нього ноле­ ги

з радгоспів «Літнівсьний»,

«Заворицьний»,

імені Щор-

їх профе­

:wайстерності

сення

почали

першу борозну.

трантористlв,

підвищення рівня

'Сійної

трудо­

Після номанди «Вперед!» 15 траиторів, з них 6 гусе­ ничних,

і

плуга

й без при­

плуг. Довелося молодому ме­

,

ханІзатору зупинити трантор і усунути неполадни.

Одностайні були члени но­ Місії в оцінЦі роботи Миноли Зосимовича Журби (радгосп «,ЗаворицьниЙ»). На всІй пло­ щІ у нього витримана прямо­ л,інійнІсть проходу, суціль­ H~CTЬ оранни без найменших огріхів, нрасиво

завершений

привернути

нрай

що

нею.

стер­

з

завоював

присуджено

М. І. Тарасенну. Переможцем серед

на нолlсних транторах став механізатор із Заворичів

М. З. Журба. Майстерність і

вміння продемонстрував най­

МОЛОДШИЙ

ім'пе­

рію у вразливе місце. І цьо­ го було досить, щоб завойов­ нини

, не

змогли

міститися за

зручно

роз­

нанритим

сто·

лом Унраїни», пише угор­ Сьний досліднин йожеф Га­ жі, оцінюючи ,подвиг парти­ зЗІН у І-їарпатах. Зібравши велині сили­ сорон сти

ти»

проти

одного,

намагалися

фаши­

«притисну­

партизан до 'самого хреб­

та І-їарпат, де на них чекали відбірні війська ворога. За­ гони І-їовпана вели щоденні виснаЖливі

бої.

У

ці

сирут­

ні ХВИЛИНИ Ї'М додавали СИ.'! воля ідО

перемоги,

любов

БатьнівщиlНИ, прагнення нонати

завдання партії

1

до

ви­ на·

Р9ДУ. Місцеве населення всі­ ЛЯНО

підтримувало ,народних

меСНИК'ЇIВ .

о

змагань

ДОВГОДЬ·КОМ. Переможцям змагання

районного

механізаторів-ора­

чів вручено Грамоти

та гро­

обласних

представляти

-

орачі

М.

жаль,

І.

нра­

Зубон,

нерівнини окре­

.нину

збері.гся

Липня

1943

запис:

«30

р. Сьогодні вІд-

І

щезають,

... У

яи привиди~.

братській

центральнІй

ЯреМчІ

могилІ

площІ

на

міетечна

Івано-Фран~івсьної

били чотири Лізуть

і

атани.

Лізуть

на

Німці

нашу

го­

ру. Багато їх перебито. Дов­ кола запах

НУДО11НИЙ, смердючий тру,пів, що розклада­

ються. Дев'ять бомбардувань за день. Один з літанів сни­

го улюбленого КОМісара Се­ мена Васильовича Руднєва та інших партизанІв, яні до останнього подиху боролися за визволення Батьнlвщини

від ні<мецьно-фашистсьних за­ гарбнинів.

І-їраїна

пам'ятає

нув листівки. В них повідом­ лялися ПРИ'нмети І-їовпана.

подвиг ноВ<па'КіВЦів.

шисти обіцяли стО' тисяч ма­

сочить пам'ятник

РОЮ>.

ну

Тому, хто впіймає його, фа­

У

ставну

своїх

донесеннях

фашисти

« ... Партизани

у

писали:

ській могилІ між

вий бронзовий тут не :пройде!

Ідуть навіть на танІ жести, що

зні,мають останню .сороч­

ку і віддають бідним селя­ нам. Са,м НОБпан людина інтелі,геН11на ... » І далі: «Пар­ тизани б'ються, як справжні дияволи. З'являються рапто-

Вівторок,

31 липия 1973 року

ущели·

двома снелями

·Піднятим

коректні.

-

за­

нрив своїм тілом семиметро­

Іням

дуже

шанує

партизанів ви-

добре озброє­ ні... У пове/дінці з населен­ вони

і

На брат­

,партизан

автоматом:

'Ворог

С. ТУТУЧЕНІЮ, кандндат

архітектури,

Герой Радянськоrо Сою­ зу, учасник Карпатсько­

ro рейду партизаисько­ ro з'єднання С. А. Ков­ пака.

з

поповнився

господар­ новими

ма­

шинами і знаряддями. Меха­ нізатори одержали два тран­

тори марни «ЮМЗ-6» та ен­ снаватор «Е-2521», що наві­ шується на та,ний трантор.

БYtде ilIолегкість І ДЛЯ тва­ ринників. Цими днями при­ дбано і вже завезено в рад­ госп

чотири

польові

ДОїЛЬНі

установни для літніх та/борів.

На ЛеНіНСЬ'КОМУ й Юровсьно­ му відділнах почалося будів­ ництво таких таборів, на 200 норівкожен. ПО'КИ худоба

буде там, на фермах прова· дитиметься

ремонт

примІ­

щень.

ПДУТЬ ОВОЧІ

ПОЛЯ

3

Овочівники всіх

ВіДДілнІв

радгоспу виростили в третьо­

му роЦі П'ятирічни хороший урожай городини. Зараз усі

їх сили зосереджені на зби­ ранні. Річний план продажу овочів уже ,пинонано на 52 проценти. більше половини продукЦії відправлено в тор· говельну мережу

столиЦі

з

заторів своїх

Найбільше здає городини Юровський відділон, звід ни

представнинів.

як

«Плосківський»,

«Гоголівський», сьний» , Є ЧИ\1ало

«Жердів­ хороших

трактористів,

\10ГЛИ

які на

б

призові

1

нуть

(фото

o

району

змагання

за

розпоч­ перШість

внизу).

Бездоганно рівна

бо­

розна, запрограмована глиби­

на і чистота оранни озна­ НИ ВИСОНОЇ майстерності транториста (фото вгорі в центрі).

o

Механізатори М. І. Зу­ бок з радгоспу «Бобрицький»

ну технічну підготовленість своїх агрегатів до роботи. кращими,

тож

названо їх у Ців.

o

ділянни не

числі

були

даремно

1

перемож,

Молодий тракторист з

радгоспу імені Щорса ві­ сімнадцятирічний Петро Ту­ рупа задоволений: він до­ вів, що молодість і енергіЯ теж чимало значать. А дос­

від? Він прийде з ронами роботи, адже попереду ще все життя (фото вгорі­

НОВЕ ЖИТТЯ

магазини

сьного відділна

j прилав<ки

І-їи­

надійшло

магазинів

208

більше третини

-

основному

на

МіЧіурінсьного

плантаЦії

відділна,

2-3 тонни за день.

по

На цій

роботі Використовуються ме. ханізовані

п л о Щ а дони

«СПНШ-12». На плантаЦіях,

нрі'м дві

робітниць, . працюють учнівсьнl вироБНИЧі

бригади 120 дівчат !\1ічурlнсьному 1 35 ЮРОВСl>КОМУ відділнах.

на на

ПЕРШІ КОНСЕРВИ З НОВОГО ВРОЖАЮ

На радго,спному ному за'ВОДі, ,с,плуатафю почався

консервс

зданому

в ен­

,ми.нулої

осенІ,

виробничий

сезон.

Заготовлено

денільна

ТОНН

огіркі,в, НРОП'У, щавлю. Цими днями робітнини ПРИС1'упили до

ВИготовлення

сону, но

8 тонн уже

яблучного

gі<дправле­

споживачам.

Завод переходить на ДВО"

змінну ·роботу. За сезон буде випущено

2,5

мільйона

уМовних банон ,нонсервів.

о

на

тонн

ОГірни в ці дні збирають в

(зліва- вгорІ) та літнівець І. П. Довrодько (зліва -вни­ зу) продемонстрували відмін­

Зорані ними

в

404 тонни [при річному пла,ні 793 тонни. З Мічурін­

плану.

С. ПРИСТУПКА.

ханізатори

відпраlвлено

єва

ПРОДУНЦії

фото

За мить пролунає но­

справа).

о

машинно­

парн

ві,дкритого грунту.

манда «Вперед!», і нращі ме­ во

на

на' районне З\1агання механі­

Текст

У моєму 'воєнному щоден­

ства

імені

три

споруд­

пуннту

ОстаННім часом тракторний

серпня

4

радгоспі

ж

ПОПОВНЮЄТЬСЯ ТЕХНІЧНИП ПАРК

змаганнях,

Відбудуться

місця.

иаРDlизаВС.Ji,жоrо з"вдваввн с. А. Вовиажа областІ поноїться прах нашо­ фашист,сьну

учасник

комсомолець Петро Турупа з радгоспу іменІ Щорса. ВІн нарІвні змагався зІ старши­ ми, досвІдченішими механі­ заторами 1 ввІйшов до числа переможців. Третє місце за трактористом з ЛІток І. П.

o

величезну

орачіВ

та,ного

пластмас.

із

«І-їрасилівсьний»

наладчи­

гає будувати його шеф рад­ госпу Броварсьний завод

- пер-

трантористу

радгоспу

рад-

похо д у

гусеничних

тут

Занінчується

четвертому відділну . Допома­

шість М. І. Зубон (радгосп «Бобрицьний»), друге місце

претендувати

нращі

во·сьми

на

транторах,

госпах,

ся до старту досвідчені 'V!ай­ стр!! хлі60робсьної справи .

сюди прибули

працювали

що

Тим більше, що в таних pa,:j-

перевіряли плуги, прогрівали

механізатори

механізаторів,

"'ІНХ радгоспів не потурбува­ лися про те, щоб надіслати

'\ютори . Трохи хвилювалися, бо знали, що поруч готують­

Адже

Ців.

На

востаннє

працюватиме ження

па .

гуркіт

пшеничною

загін­

М. З. Журба та П. Ф. Туру­

вишинувалися

Трантористи

виходу з

ком,ісії підбили підсумни зма­ гання і визначили перемож­

щих

\!аН

лану, який ще їжачив­

ся свіжою

всІ

норма­

ко'м.

дуть

нагоду ІЗ той день проїжджа · ти з "lїста до Требухова, не не

Після

в

Жданова Миронівсьного ра­ йону, наші господарства 5у­

тор'в-орачlв.

:\!іг

оранну,

внлалися

цього рону в

з :'vliCbНИYl HOYlITeTOYl ЛІ-їСМ Укра­ їни органІзували і провели районне З~lагання '\[еханіЗз­

траиторів,

тиви.

що

агрега­

На першому відділну є механізований сортувальний пуннт буннерного типу. йо­ го готує ДО роботи траито­ рист Іван Григорович Бати­ на, яний під час збира'ННЯ

ни останнього трантора члени

яні

го господарства разо:\!

хто

утруднював

учаснини

На

праці

районне управління сільсько ­

Упагу НОіН!IОГО,

тів,

на дощ,

роБОТі

шовІ преміУ.

підне­

продуктивності

з

яність

нрощів. У молодого транто­ риста з радгоспу імені Щор­ са Миноли Вітра неправиль­ но була вІдрегульована гід­ равліна, і при перших прохо­ дах часто виходив з борозни

до уваги технічна підготовле­ ність траитора і плуга.

Говорити

оранни,

вихід

за'гінни, перевіряють пронладання борозни.

янісно виорати взвал визна­ чену для його типу трантора

площу.

глибину

нонтролюють

ства Георгій Федорович С:vюленчун. І-їожний учас­

Незважаючи перешноджав

Серед

са.

У:wови ЗYlагання досить

-

гребінь.

через

о

3 стор.

О


Бесіда ва ;мі.асвародві 2'е;мв НЕДАВНО артисти Омського драматичного театру, які цього літа вперше гастролюють в Києві, відвідали наше місто. Хлібом-сіллю зустріЮI ЇХ броварчани

ні два

«умови

ГРІІ»

класичного

стецтв РРФСР Я. Кіржнер ро:mовідає: - Наш театр прагне зайняти СІЮЄ місце в «ата­ куючому строю». І КОЛІІ ГOBOPIIТH про генеральну лінію, то ЇЙ ми завжди вірні. І це не залежить

у

спектаклі

сті

розгляд

(<<Так

починалася

Чи

легенда»

У'ffiЄрдження

роки:

ПРАВДА. «Москвичі зустріли театр із

з

цікавістю:

не

часто

радують

гастролери

таким

шото

соені "СО.1датська

І ось

російського

Павлович

дід,

цьким с!олом. І ВСІ ЦІ. роки працює в pIДHOM~ .. Гоголе[Jl. !УТ про-

I!ОШI1ТТЯ веРХНI,ОГО одягу. _ Колектив у нас у маіістерні

тут ст.ав бригадиром-за.КРIИ11Иком. ~КlЛЬКИ односельчан 1 в бу-

РИтl, Андрііі Павлович. Секрс­ тів О}\ИІІ від ОДIIОГО не манІО. За­

рОКІВ, як ВІН ca~1 CTOIТ~ за краве_, лаїВНз І\ОК,lрева -

І. в свято .. н~сять

ш~ях, І дружний.

IJбраНIІЯ,

зшите 1 скроєне 11010 руками. А не-

щодавно

-

за

шив

кос!юм

матеРІалом ІЗДІІВ спеЦІально

ОСІ, лода

СХII,1II:IІIСЯ дівчин <І

Харчснко

лення

фесіііllі

якнаикраще.

Андрій

ПаВЛОВIІЧ

селом

і

[Jже мимоволі, за довголітньою звичкою, око знаходить «свою» роботу. Та що у своєму селі - на сусідах впізнає. Адже їздять до них у Гоголівську майстерню шити вбрання з Плоского і Требухо-

ва.

КулаЖИlщів і

чен о

-

кроки

і

над

Для

-

тіЛЬКИ-IІО

ГаЛІІІІІІ Григорівнн ГуТІ" що вже три роки прuцює ca~!OCTiiiHO, СЬО­ ГОДllіШllі тру:щощі УЧСllиці «азбу­ ка роботи». І заР<lЗ вона охоче

веРХIIІ,ОГО одягу Харченко.

НУЄ

років

замовлення,

зразково

вико-

задовольняючи

Майстерня

Надія

IlJillliBIi'l

ПРО[ІОІІУЄ

замовни-

че гверо».

1101

ся. запропонують замовити потріб­

ро ділиться досвідом. Це і від ньо_

ну тканину.

го

повідомлення, що

сті» швачки Марія Мелешко і Валентина Соломка. А сьогодні і вчитель, і учениці, що давно вже стали досвідченими майстрами, носять почесне звання ударників комуністичної праці.

щоб носили їх з задоволенням.

пришлють

ня виконати готові. Більш як 1300 замовлень виконали цього року гоголівчани. Це значно більше, ніж передба­ чеllO планом. Та справа, звичайно, не в кількості. Колектив майстрів

вих

кроків

Безпеки

для

че­

дійо­

досягнення

усіх

народів.

(ТАРС).

Но·

козачого

я

твій

хо· поет •.

Говорять

13.40 -

15.2,-) дітей.

багатосеріЙНИЙ ху дожній «Колюча фортеця», (2 ес-

~Ha Х Всесвітньому

лс,курнал «Прогрес», РОВСЬК). 1145 ХУДО,КНІІІ

нало оволодів професією, а й щед-

ваше замовлен­

від Ра;:\и

tel.&,e-аl'еннS1

R

W

.,

"" і радіо. 1;'.:>5 -

Наш. афіша. 16.00 «Жнива третього. вирішального». (ДОи НСI\ькl. 16.1:; - Для дітеіі. Вистава Ка· .1ініНСЬКОI'О театру ляльок «Казка про біле мишеня». 17.10 «Скарби "ара­ ду». IН.оо _ Музнчнніі фільм «Танцює Велта Ві.щ"нн». ІН.30 - «Вн -про ва­ ших друзів», «Герої ХJJібної НИВН»,

19.00 _ lнформаціііна програма «Вісті». 19.30 _ «Екран МО~10ДИХ», «Голосую за професію» 20.20 «На добrаніч. діТИ'» 20З() ПРОІрама «Час» (\\). 21 10 _ Л, Сllflе~lЬНИКОВ, «Хвилі над

нами» Вистава Волинського обласного музично-драматичного тсатру ІМ. Шев-

11 ОО, Тел евl3І 11 Н,' ~'CT'. 11.10 ~a чеliка (ЛЬНІВ) В переРВІ іllформа­ Н(;!I(Рl'(ЛСIІIІЯМИ ХХІ'" 31ЗДУ КП,ре. lе-І цніllШI ОГЛНД «На .1анах республіки»

ка м великий ІНІбір матсріалів. До­

А потім

то­

О. АНІЧКІН.

фестиваЛІ МОЛОДІ І студеНТІВ n БСРЛIНІ» ПО заКl' . чеШIІ НОВИНИ, Програма І1Сllедач Д УТ руга про.гр.ама - .

свіДЧСllі кравці допоможуть вам речі, зшиті підібрати фасон, тканину д..Р лиця. повсякчас дбає, щоб зручні, красиві А якщо вам нічого не сподобаєть­ їх руками, були

шевські «премудро-

цт

-

передач. 15.30-Для

ровс телсбачення

найвибагливіший смак, Петро Антонович Мележик, майстер верхнього одягу. І не лише сам доско-

переймали

кає

інтересам

Вперше на екрані ЦТ, Художнііі фі~I'JЬМ «ВК.10НИСЬ вогню», 2().30 Інформи-. ціііна програма «Час». 21.00 Кольо-

ДОПОМ,ІГ;]!; B~I:li. ,l}\ЖС сама при­ і'іШМI КОЛНСІ, СЮДІІ ученицсю.

цять майстрів по [!ОШI1ВУ одягу. і праl!ЮЮТЬ з повною віддачею.

до

вреl'улювання в цьо:vlУ райо­ ні. Нризова ситуація на Близькому Схаді таїть у со­ бі небсзепку для наро;:\ів не тільки цього району, а іі усього світу. Ліквідація цьо­ го небсзпечного вогнища на­ пружсності відповідала б

рія). 16.00 Кольорове телебачення. «На Х ВсесВіТНЬОМу фестивалі МQлоді і студентів в Берліні». 17.00 - Прем'єра документального телефіЛьму «ПобаЧIІТИ чудо». ІЇ.ІО - «Книгарня». 18.00 - Новини. 18.10 - Країні рапортує Ворошиловгр а l1ська область. 19.011

закін-

Вмілі руки мають і маіістер по­

.Комсомол.

12.45 -

Угорськиіі телефільм

А для

шнття жіночого JlЄI'J(oro плаття ПараСJ(овія Михайлівна Оllllщен­ ко, маіістср ПОШИТТЯ чоловічого

Кубанського

[ІУ.

(Поезія М. Свєтлова).

Валі

Із-

зводиться

ЛИПНЯ

31

програма

Державного

-Програма

лише перші про­

професійне училище.

якого

Світова громадськість

наполя­

депутати Верховної Ради РРФСР.

lІав­

роботою мо­

жіllка.

це

гово­

дять з Кl1єва. Іздять сім·ями. І хочеться, щоб всі ВОІІІІ лише дякували. Задля цього ВОІІІІ, тринад-

Двадцять

Красилівки.

ПРUIl1,ОВl1тиіі. -

чи КО.1СГУ.

118' базу: хоч.еться ВНКОllаТIІ замов-

Иде

суть

агресора

«ізраїльпитання,

та, щоб узаконити загарбан­ ня окупованих територій.

:vIіжнаро,\­

Програма передач. 9.35 -

9.30 -

прагнення

ВННН. 9.45 Для школярів. «Піонер­ ське літо» (Ленінград). 10.15 Кольо­ рове телебачення. Ху дожній фільм .с.~уги дияво.,а». 11.35 Пеr>едача для трудівників села. 11.45 Концерт

теж майстер

КОІІ роботн: IІ<lВЧНВСЯ сам -

lІареч.еному

Перша

рішення

нав'язати араба:vJ сьне вирішення»

поназало, що вели­

ВІВТОРОК,

І ІР ві;1.стає від Петра Антонови­

ча іlOГО ДРУЖllна ЛЮД~НI.~u Мико­

кладав ВІН СВІІІ трудовии

правдати

на за­ терито­

органу

виконати

ООН, кидаючи зухвалий виКЛИк міжнародній громад­ сьноеТі. По суті він був не чим інШЮif,"'як спробою ви­

гає на якнайшви;:\шо:vIУ інс· ухильному виконанні резолю­ Ції номер NQ 242. Осуд агре· сора, його роЗбійницьких ак­ цій ПРО1'И арабських наРОДіВ

Коцюба-кра­

Шив

ється

більшість член,ів цього

~~іжнародного

ши~ баты((,' а ось вже скоро 30

день

Сході

Палести­

ВIfСТУП ізраїльського пред­ ставника '1Іоназав, що Тель­ Авів, як і раНіше, відмовля­

Обговорення в Раді Безпеки становища на Близько­ УІу

у:vювами

ізраїльських

ни.

ушру.

чезна

ключовими

виведення

араБСЬRОГО народу

араб­

Таким чино:vJ, створено вог­ напруженості, яке за­ грожує вибухом і таїть у со­ ;:\ЛЯ

врегулювання

та інтересів усіх держав цьо­ го району, в тому числ'! й

нище

ного

цієї про­

військ з усіх онупованих те­ риторій, а таRОЖ поважання територіальної цілісності і забезпечення законних прав

ріях.

бі небезпеку

ЯІКОМУ

є

і руйнування арабським мі­ стаУІ і села:\l. Увесь С:vIисл його політики полягає в то­

Гоголів з давніх-давен село майстрове. СеЛlIЛИСЯ тут прядиль­ ники і бондарі, чинбарі і шевці, і далеко йшла селами слава про їх вмілі руки. Чимало з тих ре­ месел набули сьогодні нового зм.і­ сту. І хоч є ше в селі вмілі бон­ дарі, багато з тих Д<іlJніх професііі вже забуто. Т<і не З<ібулася тру­ дова слава гоголівчан. Сьогодні ЇЇ з честю несуть ті, хто РОСТИТЬ хліб. КОСИТL, надоює ріки молока, хто вчить, лікує, ШИЄ ...

потомствениЙ.

в

чинить агресивні акти проти арабсьних країн, несе СУІерть

СЛУЖБА ПОБУТУ НА СЕЛІ

Андрій

близькосхід­

;\ІУ, щоб закріПИТИСЬ гарбаних арабських

щодо

Ізраїлю.

на БЛИЗЬRОМУ Сході. за те, щоб близькосхьдна пробле;\lа розв'язувалася в комплексі,

Ради Безпеки, рішення Гене­ ральної Асамблеї ООН. Біль­ ше того, Тель-Авів постійно

письменника

Льва Толстого.

всяної допомоги

політичного

Але протягом довгого ча­ су Ізраїль ігнорує резолюцію

ЛIOДЯМ НА РАДІСТЬ

вець

усунення

вшськ з окупованих сьних територій.

на

вдова» ...

втілив образ великого

країни.

Широка гастрольна біографія театру. За остан-

спів­

дістала схвалення більшості країн. Її ключовим MOMeHTO~1 є виведення ізраїЛЬСЬRИХ

Треба додати, що в цьому театрі вперше в істо­ рії російської сцени артист Олександр Щеголєв

діяч мистецтв РРФСР Я. Кіржнер, роблять ОМ­ ський Державний драматичний театр одним із ве­

держав

нова: резолюція Ради Безпе­ ки NQ 242, яка була прийня­ та 22 листопада 1967 рону і

«... ні ОДИН із сибір­

легенда».

вза­

повинні припинити подан­

ня

блеми, відзначив, що Радян­ сьний Союз незмінно висту­ пає за необхідність мирного

врегулюван­ ня Цієї проблеми є добра ос­

ставлений «Директор» Ю. Нагібіна, а потім з'я­ ВІІВСЯ спектаК.1Ь про героя-зем.lяка генерала Кар­ «Так починалась

поліпшуються

ді,

ського уряду

ної нризи. Для мирного

ських театрів не заслуговує сьогодні у такому сту­

-

від­

існування, з усією гостротою постало завдання яннайшвид­

пені репутацію першовідкривача, як Омський Дра­ матичний. Саме на омській сцені був вперше по­

бншева

напру­

міжнародних

на принципах мирного

.1ИЧIIIIХ сценах. а дві взаl;алі lІе БУЛIі відомі нашо­ СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

ПОС1'ійний предста,внин СРСР при ООН Я. О. Малин, виклавши позиЦію Радян­

Є;VlOвідносинирізних

оригіна.1ыимM репертуаром. Омський театр пока­ зав п'єси, бі.lьшість яких не йде сьогодні на сто­ му глядачеві».

він, вважають, що всі держа­ ви, яні справді стурбовані до­

ного вогнища напруженості в цьому районі. Після припи­ нення війни у В'єтнамі, коли

носинах,

Омська

що

лею миру на Близьному Схо­

женості в

не' виступала сибіряки, скрізь завойовували· серця глядачів. Ось щО ПИС<l.~ОСЬ У пресі за

продемонстрував,

ситуацію в цьому районі. Вже перший етап засідань Ради Безпеки показав, що більшість країн глибоко стур­ бована наявністю небезпеч­

намітилась розрядка

ДЕ

останні

CTaн<~­

го, як Ізраїль вчинив кільна збройних провокаЩй проти арабських країн, зокре:vIа проти Лівану, і тим саМЮІ загострив вибухонебезпечну

неральна лінія, те, в ім'я чого працює колектив.

викликає не го­

про

раз

Ізраїль дедалі більше опиня­ ється в ізоляції. Міністр заRОРДОННИХ справ АРЄ ез-3айят, якИЙ висту­ пив першим на засіданні Ра­ ди Безпеки, підкреслив, що арабські народи чекають від Орган,і.зації Об'єднаних На­ цій вжиття дійових заходів, щоб покласти край окупації Ізраїлем арабських земель. Арабські країни, відзначив

почалося ще на початку черв­

народу (<<Ясна поляна» д. Ор.l0ва) ... В усьому ми шукаємо і славюlО героя з його незвичайним сплавом сили і с.lабості, але героя завжди чесного, принципового у відношенні до життя, до справи, якій він СЛУЖІІТЬ. Це наша ге­

щезають,

питання

ще

відновила

ня з ініціативи Арабсьної РеСПУ'бліки Єгипет післ'Я то­

радян­

-

ООН після

перерви

вище на Близько:vIУ Сході. Обговорення Цієї пробле:vIИ

художника. що бачить своє покликання в службі

ЛЯ ш·.ача цікаво, певно, буде знати, що омська драма готується до відзначення сво­ го століття. Постановка творів росіЙської і радян­ ської клас.~ки, краших п 'єс сучасної радянської драмаТУРГIІ 1 СВІТОВОГО репертуару, перші вті.1ен­ ня на сцені багатьох оригінальних п'єс, високо­ професійна трупа театру. яку очолює заслужений

колективів

Батьківщині

Я. Юржнера і А. Мозгунова).

Д

периферійних

літочислення

ського автора широко відомих п'єс «Ім'ям рево­ люції», «Шосте липня», «Більшовики»). Чи про І1раво на любов, на самостійне вирішення своєї долі молодими (<<Валентин і Ва.lентина» М. Ро­ щіна). Чи про утвердження своєї любові і вірно­

строта сюжету, а зіткнення комічних характерів. Тому така дотепна. повна несподіванок місіс Пай­ пер, і актриса Є. Романенко зуміла точно донеСТfI до глядача світ своєї героїні. Свої незвичайні при­ родні дані: яскравий комедійний талант, велику сценічну чарівність повністю проявив народнніі артист РРФСР О. Теплов у ролі Бакстера. Присутні щиро нагороджува.1И акторів оплес­ ками, дарували їм квіти.

дучих

(<<Антоній і

до нашого

любов на третьому курсі». М. Шатрова

і справжній ЗЛОЧIІIll'ЦЬ розкривається зовсім не­ сподівано. Жанр п'єси визначено ще як і комедіЙНIІЙ, от­ же головний інтерес

любов ще

Рада Безпеки місячної

ків у боротьбі за справжні життєві ідеали (<<Моя

детектива.

таОlllнче

бореться за

іЗа» Н. Анкілопа). Чи про наших молодих сучасии­

©оо ffi)П [Р rnJ ~~~ докази

від того, чи п'єса про героя, котрий

Клеопатра» В. Шекспіра). Чи про жінку, незви­ чаїІно відкриту людському горю. для якої особи­ сте нероздільне із загальним (<<Солдатська вдо­

~dil[!~~cg[!dillli заплутуються.

ПОКІНЧИТИ З ВОГНИЩЕМ НАПРУЖЕНОСТІ

Головний режисер театру, заслужений діяч МІІ­

У будин­

Здійснено таємниче [Jбивство, розслідування якого зайшло в тупик. ОбстаВІІНИ справи все більше й

бі,1Ьше

Ярославлі,

Ленінграді, Москві.

ку кут,тури заводу «Торгмаш». Посланцям най-' старішого сибірського театру було вручено ко­ ровай із нового врожаю. Щирі слова і найкращі побажання звучали у привітальному виступі заві­ дуючого відділом пропаганди й агітації міського І(омітету КП України А. А. Мороза. с.l0во-відпо­ ніль ВИГО.НJСИВ наРОДНIІЙ аРТІІСТ РРФСР Олексій ТеПЛОR. СllбіРСLкі митці показали п'єсу Дж. Попплуела «Місіс Пайпер веле сліДСТ[JО». У ЦЬОМУ спектаклі дотримано

роки він побував у Саратові,

Г, СІРОБА~А. На фото: вгорі швачки Гоголівської пошивної майстер­ ні Валентина Харченко та Гали­ на Гуть, внизу кравець Пет­ ро Антонович Мележик. Фото А. l{озака.

І

-

12.і.)

(ДншропетфІЛЬМ «Нас

Концерт

симфОНіЧ-

о оркестру Укра І НСЬКОІ О те.1ебачен-

!!!!!!~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~

Редактор

в. ФЕДЯП

Колектив учнте.1ів Броварської середньої !!ІКОЛИ

N2

І

nII-

словmоє г.'lибоке спі[JЧУТТЯ ВЧlІтельці Шептун Р. П. з приводу смерті

її

матері

~::::::::::::::::::::::~:а:Р:і:ї:~::и:х:а:Й:Л:і:В:Н:И:.:::::::::::::::::::::::

І

Нолентиви районної та місьної прокуратур, суду та юрконсультаЦії висловлюють глибоке співчуття ПОМІЧНИКУ про.нурора районної прокуратури Шептуну І. Н. 3 приводу смерті матері його дружини Марії МихаЙліввни.

"'I-::::~:~:::~:::~:::~E;::::~::=::-I--=:;;;ЕЕ154.---~I ~~іf.і~~~~~~~~~:~1~;;;~~~;~Т~--~і:~~~:~! __

CO~Ta депутатов ТРУДІІЩИХСІІ

І(иевской области,

BY~: Київська.

"""'~'6Г"'~""""''''''''~,.:ta. "''''''''~:'':-.;t'''''''''''''''~'#'.с'І'о#..:ra:;;С'''

масової роботи, фотокореспондента

-

Броварська друкарня, Київської області, вул. Київська,

154.

Телефон

п'ятницю І суботу.

19-4-67,

...... ,...&''..,:--~.?'~.о-''~''''':-~':-''''''''''''''''''''''''оІ'w:?'~':--~''''~ -

.. -

-оІ"w;:1h.,. -

19-4-57.

-.с- -~# .. .,. .. ....,.~ ' 6 " . , . . . -

Зам.

3673-9865.

~

-

-

#118 1973