Page 1

ПОДЛР~НОR 'rОРГМЛШIВЦIВ

Ріх видавня 28-й

Продетарі всіх "раІн, вднаitтеся!

J\\ 118 (2657) СУБОТА

fIJТ}ЮЧИ

30 ВFРЕСНЯ

1967 р. 2 хоп.

ЦІна

гі.'tиі

шени.Й на

ПОАа­

nар­

Оо,ва.и'ців. 3а П1НIІК,IЦСr\( пере,]о­

11fЧ'Н<JЇ реВОJl!lОІЦІОЇ, р06іт­ нИ\ки Бров.аРСI>КОТО заво­

П}10Л'jlnИ роб ~ТtниItIf за'в о­

Д)"

ду пеоР&l'JJJtн.улИ' ,с,вої со­

11opr·ОlВельного

нооуд}'мнJI'JI

ВО,

вих

,маши­

3awi'R-

ВИ'КІJoНа,н,ня

ПJану

піДlIIJ}.И.єl}l{'Т'В

ціалk'ГИІЧlні

ДOЄТj)OIКo­

вересня,

22

чили

рос­

ЗО'О08' JI13a и­

ня і н!а чеоСТЬ юві.lею p~;\Нoi БатЬ'кj,вщини 30-

9

БОВ'J!3алися

Р~1І'НЯlН()

вироБИІТИ IІІРО;lГlщіі на деосятьи ТН'СЯІЧ nар'бо­ ванці.в.

хіlС'ЯЦЇ'В ПО ВИІП}'.СіК}" IBatJI01ВOЇ прl.o.l}"ЩЇ'Ї. ПоЗ

ві.'\'ПОВЇ;ІНК'Я:

ІПерііо~ МИНУЛОО'О РОІКУ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАНОННО' РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

,\lіЛl.ііО!І

р, н"'и 50-річчю Вели­ 'кnі Жовтневої co-ціа'лїіС-

;l0,1аТКI)ВО

О. АНУФРІ€В,

00t.я'Г ВИ'Ро:БНИЦТ8а 9біль-

директор

за80ДУ.

НА в.лАГО НАРОДУ 26 вересня 1967 року відБУFСЯ ПJlенум Центрального Комітету КПРС. Він заСЛУJi.ав і обговорив доповідь Генерального секретаря ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва «Про заходи по дальшому підвищенню добробуту радянського народу». Заслухано і обговорено також

доповіді заступника Голови Ради Міністрів СРСР, голови держплану СРСР тов. М. К. байбакова «Про I'Іроекти Державного плану розвиrку народного госпо­ дарства СРСР на 1963 рік і планів розвитку HapOAHoro

lосподарсrва СРСР на 1969 і 1970 РОКИ», міністра фі­ нансів СРСР тов. В. Ф. Гарбузова «Про проект Дер­ жавного бюджету СРСР на 1968 рік». Пленум цілком і повністю схвалив розроблені Політ­

бюро ЦК КПРС відповідно

до

рішень ХХІІІ з'їзду

Ifартії заходи по дальшому підвищенню добробуту радянського народу. Схвалено в основному проекти

l~eHTa порівняно з тнм самим періодом 1966 року. Впевнено йде по ШJІЯХУ невпиниого пlдиесеннtI сlль­ Сl.когосподарське виробництво. Збудовано величезну кількість новнх підприємств, країиа одержала дєсtlтки

lІ'ільйонів

квадратних

метрів

житлової

площі,

тнсячі

шкіл, лікарень і культурно-побутових закладів.

Рішення

BepeCHeBoro

року)

(1967

П.~енуму

ЦК

КПРС - документи величезиого політичного і соціаль­ но-економічного значення, вони є новим яскравим свід­ ченням безустанного піклування партії про поліпшен­ тя життя народу, послідовного втілення її благородно­ ro програмного лозунга: «Все В ім'я людинн, для бла­ Іа людини •. Напередодні 50-річчя Жовтня ці рішення знову переконливо демонструють перед усім світом ryманізм, животворні Сltли і великі переваги соціалізму.

Радісну звістку про розроблені ПоліТБЮРО ЦК КПРС і схвалені Пленумом заходи по дальшому підвищенню ДОбробуту народу радянські люди сприйняли з вели­ ким

піднесенням.

На мітингах і зборах робітники, се­

,іЯ НИ, інтелігенція висловлюють глибоку подяку партії, її Центральному Комітетові за це ленінське піклуван­ /lЯ. Мільйони трудівників прагнуть відповісти на Hboro новнми успіхами в комуністичному будівннцтві. Нннішній ювілейний рік ознаменованнй видатними зверш~ннямн раДЯНСЬkИХ людей. Перетворюючи в жит1Я намічену ХХІІІ з'їздом КПРС програму створення матеріально-технічної бази комунізму, партія і народ добилися значного прискорення темпів розвитку про­ мисловості та сільського rOCnOAapCTBa. Приріст промис­

лової продукції за перше півріччя становив

НА ТУР&ОТУ ПАРТІї ВІДПОВІМО

10,6 про-

тія приділє особ.тиву YBary УJI,осконаленніО економічної політнки,

форм

і

методів

соцlалістичиого

господарю­

вання,

Jl,обивається прискорення нау .. ово-технічного мобілізації всіх резервів і МОЖЛИllOCтеА в ін­ тересах підвищення ефективності суспільного виробни­ цтва. Час, що минув після жовтневого (1964 р.), бе­

r(porpecy,

ПАЛКЕ СХВАЛЕННЯ Трудівники

~"l'раїIІИ,

як і воі Р8!ДЯ.JIсьН!і ЛЮДИ, ОДlrостаЙ'нlІМ схвален· НЯ\!, з почуттям глибо' кого задовот'ння спрнй­ І!ЯЛИ рішення вереснево­

Плену"v

ro

ЦК

РОЗjЮб,1еіlі заходи

по

даЛЬШО\lУ

підвищен.JIIО радянського

КПРС,

Пол.ітбюро добробуту

народу.

ки

для

ве.1I1КОЇ

КолеКТIІВ

У

xi~liї.

вирішив

веРШIty,и рі'IЮIЙ 24 грудня.

на

КО.1Госпу

С

Орджонікідзе

Ка І еринівка

за·

план до

бригадах,

\/а'{

ки

з

новою

горнуть

пішне

-по

силою

змагання

вн,конання

за

роз·

ус­

на

села

Харків'

IІщні .1lOДlI жваво ді· ляться свої"и ДУ:-'ІкаМIІ,

обговорюють

-кожний

плаиу

заявив'

- ~, нашій арт<ілі 255 чоловік одержують пен· с:ю

ПО

ста,рості,

а

ще

cro

на

ВІІПУСКУ НОВОЇ техні-

чоловік,

(РАТАУ).

Всенародне з

великим

під'несен­

ня\! с"рийняли робітни, ки Пухівського раtJ.госпу звістку про рішення ве·

pecHeBoro

ПлеI1У"У ЦК

КПРс. Агітатори праве­ .111 вже перші бесіди по НlIХ. У в'ідповідь на тур­ боту партії про ПOJJіп· щення добробуту радян­ ських людей трудівники

тепер

ЇХ число зросте приблиз110

господарства те\lПИ

КІІПІІТЬ

Посилюють

робота

но

П.l0щі. на

165

Щоден­

перевиконують

виробіl ку

на

плантаціях.

Вже зібраllО більше гектарів

розвитку

життєву

демократичних

основ Уllравління, впровадження наукової організації Іlраці. Зростання економіки і ПРОJl,уктивності праці створює основу для всебічного підиесення матеріаль­

Horo

добробуту народу.

Останнім часом у ціА галузі зроблено ОСоблнво ба­ Реальні доходи на душу населення зростають у "ас на 6-7 процентів на рік. Неухильно розширяється народне споживання. Завершується переведення робіт­

raTO.

ників

і

службовців

на

п'ятиденний

робочий

тиждень

НОР\ІИ

копа,нні

бу.1ьб КО\lбайиові агре­ гати П О. Висоцького і В. 1\\ ХРЯПIl. Добре

ДОСТРОКОВО Ставши ІІа юві.1~ЙifУ вахту, кол~.<тив заводу e.leKT,poт~хніч'них 8иробів 27 вересня ВlІкона,в плав третього квзр І'алу по ва.10віЙ, товарній продукції світло­ техніці.

Велике соціально-політичне значення має те, що, до­ биваючись зростання добробуту народу, наша партія послідовно проводить лінію на зближення рівня життя

наклепи

на

радянський

лад,

намагаючнсь

запе­

речувати закономірність підвищення матеріального доб1J0буту всіх трудящих при соціалізмі. Можна не сумніватися, що повідомлення про верес­ невий Пленум ЦК КПРС, про нові кроки Комуністич­ ної партії і Радянської держави, які поліпшують жит­ тя народу, Jl,істануть наАширший BiArYK на всіх кон­

тинентах. Вони обрадують друзів Радянського Союзу, запалять мільАони трудящих країн капіталу в їх рево­ люційніА боротьбі проти експлуатації і гноблення. І це, безсумнівно, ЗНОl[iу піJl,тверджує іСТОРИЧНі вказів­ ки В. І. Леніна про те, що соціалізм має силу при~ клаJl,У, що головниА свіА вплив на світовий революцій­ ний процес ми справляемо своєю господаРСЬkОЮ полі­ тикою.

Схвалені в основному Пленумом Центрального Комі­ тету проекти HapoAHorocnoAapcbKorO плану на 1968 рік і планів на 1969 та 1970 роки виходять з Дирек­ тив ХХІІІ З'їзду КПРС по п'ятирічці. Мають бути за­ безпечені високі темпи розвитку всіх галузей промис­ ловості і сільського господарства, науки та культури, дальше зміцнення оборонної могутності Радянського

Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 вересня 1967 року, схваленої Пленумом

Союзу. Генеральною лінією партії залишається пере­ важний розвиток важкої індустрії, в тому числі таких її галузей, як металургія, енергетика, хімія. Передба­ чається комплексне зростання економіки країни, лікві­ дація диспропорцій у розвитку окремих галузеА, швид­ ше введення і освоєння нових потужностей. буде й

ЦК КПРС, з І січня 1968 року мінімальний розмір за­ робітної плати робітників і службовців збільшується

rадянського

з двома вихідиими днями. Тепер намічена ХХІІІ з'їз­ дОМ КПРС розгорнута програма підвнщення рівня життя ТРУJl,ЯЩИХ набирає дальшого здіАснення в широ­ ких масш габах.

до

карбованців

60

на

місяць.

З

цією

метою їм

вста­

новлюються тарифні ставки і посадові оклади в розмі­ рі не нижче

60

карбованців на місяць, а окремим ка­

тегорія\'! 11рацівників вони підвищуrоться ванців.

У

першому

у середньому на кам-верстатникам

піuріччі

наступного

Jl,0 70 року

карбо­

зростуть

процентів тарифні ставки робітни­ машинобудівних і металообробних

15

Дл!! Ilрацівників промисловості, освіти, охорони здо­ ров'я, житлово-комунального господарства, науки, kУЛЬТУРН та іншнх галузеА HapoAHoro rOCnOAapCTBa в районах Далекого Сходу і €вропеАської Півночі за­ проваджуються відповіJl,ні коефіцієнти, які пІдвищують ї" заробітну плату, розширяються пільги для них. ЗбіЛЬШУЄТЬСЯ до 15 робочих днів тривалІсть відпуст­ ки робітникам і службовцям, які користуються тепер

заl'альною

тривалістю

в

12

робочих днів.

ставки податків з щомісячної заробітної ПJlати від до

80 tla 25

61

карбованців на місяць зменшується в середньому процентів.

Значно поліпшується пенсійне забезпечення інвалідів з числа вііkьковослуЖбовців. Скорочено на п'ять років вік, що дає право на пенсію по старості рОбітницям окремих

професій

підприємств

текс rильної

промисло­

вості, які зайняті на роботах з підвищеною інтенсив­ ністю праці, На п'я rb років знижується і вік, иеобхід­ ний для одержання пенсій по старості членам колгос­ "ів. Зростають мінімальні РОЗмірн пеисlй колгоспни­ кам. Встановлюється допомога інвалідам з ,ll,итинства

І і 11 груп, що досягли 16 років. ці 1 а інші заходи забезпечать

підвищ(.ння

Jl,алі

забезпечуватись

Рішення

обслуговують комбайqfИ .1а,нки С. А, HiMell:KO та О. Т. ПІІЧДЮРИ. За якіс­

МеХ81lізатори

неухильне

Пленуму ЦК КПРС висувають нові великі

ми,

господарськими

органами,

HapoAHoro

споживання

за

ред по шляху будІвництва комунізму

бутнього нашої

з

робота, Тут працю­ n'ItTb комбаЙНІВ, якими механізатори що·

добивається

кого народу. Ще з біJlЬ­

тра>К11ОРИСТ ОJlексій Дмн­

ша

~дap.Ha

б.1аго

праця

рідної

-

на

Батьків·

ЩІDНІІ»,

П. БРЕУС, секретар

парткому

радгоспу.

тують

свої

дарунки

ного

на

трудові честь

юві,lею

по·

мав-

ВeJlltlЮГО

ДnЯ збирають по

Jlанковий ланки

тренко.

З

ІвзlЮМ

Носком

копує по

ЖОВТНЯ.

ремі

На ка,рroп.qяних план­ таціях ВНРУЄ напруже-

тар'ів,

Д1іі

10--і2

виробітку

меха'ИізOlВаної

комбайнером

вШІ

ви­

3-3,5, а в ок­ - до 4 гек­

майже втрич.і пе­

реВИКQRУЮЧИ

28

вересня).

раДІСТЮ

на

НаЙВIІЩО>ГО

світлого маА­

.

по дальшому підвнщен­ ню добробуту ра:дя,нсь,

ro·

-

(<<Правда» від

ренко.

вони

за­

батьківщини і ВCboro людства.

гектарів.

наснагою

резер­

ленінського Центрального Комітету і впевнено Аде впе­

торичний документ па,р· тії і уряду про заходи

шою

внуrРішніх

Обов'язок партійних організацій активно розгор­ тати пропаганду рішень Пленуму ЦК, довестн ЇХ до kОЖНОЇ людини, мобілізувати сили комуністів, всіх ра­ дянських людеА на ЇХ успішне перетворення в життя. В планах партії знаходять свій вияв зростаюча ма­ теріальна і духовна могутність Країни Рад, розум і енергія мільАонів будівників комунізму, їх безмежна відданість ідеям марксизму-леніНізму. Радісно зустрі­ чаючи 50-річчя Великого Жовтня, знаменуючн свято небаченим розмахом змагання, радянськиА народ ще тісніше згуртовується навколо Комуністичної партії, її

сте·

«Спасибі па,ргії за ве· ЮІІ(~ турботу про ра· ДЯНСЬКlIХ .1юдеЙ, ro· варять пухЬвчаНIІ. На­

рахунок

вання, роботи всіх ланок системи, яка забезпечує доволення запитів населення.

жить ланковий механі­ зованої .1aflКlI М. ,1\\. Гн­

пильно

колектива­

вів. Цю роботу слід розгорнути всюдн. НеОбхідно по­ дбати про поліпшення торгівлі, побутового обслугову­

ЮТЬ

роБОТIІ

виробничимн

ми, всіма раJl,ЯНСЬКИМИ людьми. В інтересах здійснен­ ня заходів по дальшому поліпшенню життя трудящих треба ПОСНЛ,ИТИ боротьбу за краще використання ви­ (lобничих фондів, прискорення оборотнОСті оборотних lІоштів, за суворий ре.жим економії на всіх ділянках нашого господарського будівництва. ПРИРіст фОНJI,У заробітної плати і підвищення пенсійного забезпечення повинні СУПРОВОJl,ИТИСЬ відповідним розширенням това­ рообороту та побутових послуг. В ряді промисловнх центрів уже збільшують плани виробництва товарів

rянської птахофабрнки, як і весь колектив, з пі:днесення" зустрів іс­

гю

добробуту

завдання перед партіАними і радянськими оргаИізація­

мате-

Кали·

піднесення

народу.

'Працюємо

спасибі

СОЦЗ\lагання.

картопляннх

виробництв&,

велику

Продовжується дальше зниження і скасування ПОАат­ ків із заробітної плати робітииків та службовців:

ко

виробнични­

підтверджує

відпусткою

ЗІІ~ВИЛИ, що ~ ІІа постанову

КПРС

стимулювання

повністю

фер-

пункт Постанови. Двічі Герой СоціаJllістич,lЮЇ Праці Г. С Могильчен,

ЦК

партії,

імені

ПРО\lовці на MiTHHry колективу КИЇВСЬКОГО заводу «Більшовик» віДПОВАДЬ Пленуму

з'їзду

підприємс rB та цехів,

BIJlOM

радянських

дять

силу вжитих нею заходів по полІпшенню керІвництва народним rOCnOAapCTBOM, планування і економlчного

HapoAHoro

мільйонів

ки його радянським народом. На сучасному етапі комуністичного будівництва пар­

СРСР на 1968 рік і планів розвитку HapOAHoro rocподарства СРСР на 1969 і 1970 роки, проект держав1'oro бюджету СРСР на 1968 рік.

розвитку

десятків

різних rpyn трудівників. Тим самим завдається HOBoro нищlвного удару по BHraдKax наших HeApyriB, які зво­

резневого і BepecHeBoro (1965 р.) ПлеНУМів ЦК, ХХІІІ

плану

добробуту

Все це результат послідовного здlйснеиня ленін­ CbKoro генерального курсу КПРС, одностайної підтрнм­

господарства

державного

ріального

людей. На ЇХ здіАснення асигнуються мільярди карбо­ ванців з державного бюджету СРСР.

норму.

В

цій ланці вирощено най­ Н!ращий урожай ко· жен 3 55 Зібраних гек' тарів видав по 140 цент­ нерів бульб.

ПО

2,5-3

копують

ІБИЙ

гектари ви­

щодня

ланко­

комбайнер МИКOJlа

Матвіен,ко і Іван Полях. До

тракторист

5 ЖОВ'IlllЯ

повніс11О

зберуть

ланки уро­

жай.

О. ЛАПИЮН, головний arpOHOM птахофабрики,


.....

І

. .."

.* ........ -.... .

БАГАТО

До

СВІтла знань

ВЧИТЕЛЬ .

Найцінніше

-

ростаюче ПOl\'Oлlння

НЗJдійноVlУ

помічникові

своє

6а,гатство

пLд-

-

довіри,в народ вчителю,

парТії

у

її

виховній

діяль­

ності . День У день ВLддає вчитель своїм вихован­ ЦЯ.М знання, досвід, уМjlННЯ. ВІн .першиЙ ВLдкрнває Аитинl чудовий світ знань, пробуджує інтерес до науки, техн~ни, мистецтва, формує ПОГЛЯДИ, хара'к­ тер учня,

закла.дає

ОСНОВИ

НУ особу. Школа,

вчите'lЬ

несуть

ність

перед

моралі,

створює

моральну

держarвою, Інародом

за

людсь­

ві,дпов.lдаль-

те,

щоб

кожна

дитина виходила на \ВірНИЙ ЖlfТ1'єаий шлях озброє­ ною глибоКИМИ знаннями, морально стійкою, відда­ ною справі комуиіl3МУ.

Як

визна·ння

величезних

заслуг

нашого вчи-

теЛhства Ліролунали слова звітної доповІДі ЦК пар­ lїї ХХІІІ з'їздоВl JШР,С: «Па'РТія і народ ~ глибо­ ЕОЮ

повaroю

ського

і

пLюl.у.вания.м

ВЧlПеля,

який

віцдає

ставля·ться

свої

до

с'или

радян­

1 зн.ання~

усю теплоту серця на.вчанню і ,вихованню Дliте'Й~. СьогоднІ вчитель не просто ,вузький опеціа­ :!Іст з свого предмету. Ві'Н активний ГРОМЩЦСЬ1(ИЙ працівник, переконанніі oПj)()па,гандист щей лартН, неьтоYlНИЙ борець аа ,виховання людей в ДУСі кому­

ніСтичної моралІ. Сфера його МеЙrНОГО впливу дуже велика. Вона поширюється не тільки на дітей, але й на їх батьків, на осlх 'l'ру~щих. Ідучи разом з усім на'родом назустріч сла,вному I<JБlілею Радянської влади, БЗlгаТОЧИС.leRна арМія Бчителі'В до'Кла<дає всіх зусиль, щоб успІшно втілити в ;киття іСТОРИЧІНі накреслення ленІнсЬ1(ОЇ партІї, внести ОВоlіі гІдний ВКЛЗ'Д У всенародну боротьбу за побудову !юмун1зму в нашій краІні.

ШКО.1ах РаДЯIiСЬКОГ') Союзу П'рацюють два з

*В .10СЯ

заг-альноосвіl'tiіх ШКО.12Х царської Росії навча-

ПО.1Q.ВИIІОЮ \lі.1ЬЇюни вчителі·в. до Жовтневої револю· Itії їх бу.10 280 тисяч . На 1000 жителів у нас припа.'і.ає 10 ВЧ;Jте.lі·в, в т(}й ча<: як В Англії 6, віта· лії _ 5. 21) революції 9 мідьЙоні. в 656 пісяч n Ра:1ЯIjСЬКО~IУ Союзі їх _ 48 м.і.~ЬЙОlfів.

* Тільки

уч.нів, а <lині

за ОСТ8'нні сім років чис,то осіб, які мають

\:ере).ню освіту. збільшlt.lОСЬ серед робітників IJoромис.1О'8ОСті з 45 до 58- проценті,в, а серед ко.lгоспннкі, в _ з 23 до 31 процента. до і1ере~lОrи Великого Жовт.ня на ~!KpaїHi було їо тисяч ВЧlІтеЛfВ, тобто на кожні 10 тисяч населеll'НЯ припадало ПО 20 вчитмів. Тепер в республіці працює \lаїfже півмі.lьЙона педа'гогів _ понад 100 вчителів на 10 тисяч насе.1ення. В УРСР вчителі,в гот\_ ють 8 Уllіпедінститути

32

та

40

ще

турботах

* *

крі,па.цl'ва.

вачем

шита,

знань

ва

добра.

до

цює

в

революції

по­

-

як напровесні зірва'ти першу квітк} конвалії'

лн

не

~lОжна

СІ"

ських хатах вчила дітей . А оплата} Ніякої. Пра ·

тем,ря:ву.

лю­

цювала

тІ ше

дей. ЧИМ я можу допо­ могги їм? задума­ лась. Так, можу до­

.тюбllла

дітей,

муки,

помогти

горе

темних

Н\'ла

людям . ' ТИ~І.

ність,

швидше

негра,мот-

Вllїlll1

на

діти,

держаnа

пора,дою, ПоОМОГТИ

КІІЙ простір нового жит­

Ilька

тя. БаТЬКIІ ПРIЬНОСИ.111 хто що ~Iiг. Хго ку­ сок сала, хто ділив

уря.J.ОВУ

OPД~H році

їй

ПРИСВO€.НО

до·

в

Я·кось

гос·

в

га­

«Радянська освіта»

Потік ЛІІ '

стів ,

заП!ll ЗlНь,

жа'нь.

Нині

поба­

Ольга

Ва·

силізна персона.1bJlИЙ п~ноіонер, шанов'На в ее· ді .1ЮДllllа. Гаряче віта· Є~1O Вас, дорorа ВЧ/!'

найвищу

У

-

малі

ни. А після...

\'

те.11>КО,

нзrОРО.lУ­

Леніна.

а

З ' ЯВIІJlась "ореспонде.нція, де згадувалось прізвище Ольгн ВаСИJlів­

високу

одержала

і

бувають

поратись

пода·рстві.

зеті

оцінку її роботі. З рук М . 1. Калі'ніна О. Сано,

Рес­ широ­

радгоспу

частими і доБРНlмн ГО· стями У неї. Та найча­ стішими ж вчителі і піонери. СтаРщі за

вчителі

дали

другою

ОДl}{осельча.нн

можна було за>Вжд·и ба­ чити серед тру ді>Вни,ків села, у клубі, в ПОЛlі. Партія і Радянська

що

праг-

ДОПО\IОГТlІ

публіці

ненавидіТIІ

що

робітники

пісень. Зразу за роботу, її

по.~юбили

назнвають

ВЧlfIельку

матір'ю. Вчителі і ліка­ рі, агрономи і військові,

і батьки. ВоОна бу.1а кращим їх другом і по· раднико'м. Учите.1hКУ

селян­

тому,

ЯКО\lvга

.1іквідувати

щО на>вчаТИ\IУ їх дітей грамоті, що вчитиму любити природу і народ, .~юБIlТIІ ЖІІТТЯ.

ВЧИТЮIУ

ХО.lОДНI1Х

ВИХОВЗlНці свою

ц ь О м У

веселих взялася

грома­

Важко було вчи­ тись, ГОIiОРИТЬ Ольга Василів'на. -- Проте за­ Кltнчила школу. БаЧИJlа

ню і 'Вихованню .lIIітеЙ.

м СІльовничому селі, селі садів і луків, л.ісів і

дянської війни, бороть­ би з банда;.IИ. У нап,ів­

-

pOfGi.в життя віддала Ольга 8асилівна б.1а,го­ родній п·раці навчан­

парl'ЇЯ

воричах

згадувати

роки

нами

Заслуженого вчите· республіки. Більше

40

чоло

році Ольга переїжджає на Броварщину і назав­ жди залишається в За­

без хвилювання. Це бу­

, яжкі

розгладжується

керувала Леніна. ~! 1936 ВаСИ.1івна

.1і 6і.~Я Умані. Про той час- перші роки мо­ лодої Республіки Ра'Д

оібника. А вчитись ХО· четься . Так хо'Четься,

ня ля

вчителям.

перемогли!

вільно жити, хотіли пра­ цювати, п,рагнули, щоб

пра·

~1а.льовничому

ми

Ольги ВаСИЛ)ВНIІ.­ Перемог.,и, бо ХОl'іли

рево.1юція .

Піс.1Я

нужді.

навчального

і

-

з~рно

І

-

НаРОДНIІ\! ВЧlІтеле~l. Працює на Вінн.иччи,н.і. Тут і зас гає її Жовтне·

ненавистьдо

ВСТУПlма

шапкою

Після заl<iінчення учи· тель,окої семінарії у 1906 році Ольга Васи· .1і.вна Саноцька стає сі­

трикласної школи. Тут ЖОДоНого підручника, за­

наш

день!

В. 'ДЖЕЖЕЛlR,

1941 зван·

... иректор

школи.

На радість

П!\(JГ..(~lfoТі.в на.rе.lенн·я У'краіни

Дорогі наші ВЧI!телі! В цей СОНЯЧННЙ, свят-

бу'ЛО

КОВІ\Й

До

вам!

ре'ВОДЮЦJl

70

непиеь')(I!'Н-

ни.\І.

Зараз

із

ден!.

дозвольте

привітати вас з святом

J(J()'Ж:НИХ 100 пра-

УЧIІТеля! Ми, учні 10-А

ЦЮЮ'ЧИХ

ГЗlSРllлів'НУ Несен,

К.1асу,

5-.! )lають ВИІЩУ а·Оо сеJ>e.:tНю ()с~іп.

РАТАУ)

Адреса: Бровари,

До рог а

13-річиа школа .7''/9 3

Зв'~а'lда n

ЙОСИnl'вна

наш а

кла,су. Правду казавши,

сима ІИ щир~

клас попався

Бажаємо

серце, любов до них.

класп'ятого

-

керіВ'ник

ТРУД:НУ'ва-

НІЙ. Багато хлопц'.В. Та підхід.

У

подяку!

доброго

ВЧlІте.1ЬК\!

щих

успіхів

*

ви-

хі,Д/ні дні і під час каніKV,1 їздить з VЧНЯ'llИ на

*

*

Наші діТIІ прийшли у пеРШІІЙ клас.- до

Десну, по місцях бойової слави. Як любить вона на. ших дітей і свою справу, так і МIt ша'Иуємо

вчитеЛ!,КlI Біри Павл,ів, ни Кравець. ВОllа навЧllла їх сидіти спокійно на уроці, ПIlс.аТIІ, ЧlІтати. Ось уже ТI)еl'ій рік

за

11 ч\!йне

пе;да·

дякуємо вам за.

настанови,

прокладають

свою

нам

ЯЮ

шдях

до знань, дякуємо за те,

ЩО ви навчаєте жнти і

]

б'

Ми, батьки, вдячні їй

лю ІІТИ P~ДHY

В'

ІТЧНЗНУ.

50 ро ·

яка незабаром .• .ві.дзнача. .'" тиме сеш ПIВВlIКОВtrt\ . й ювме .

(Іості виносимо ЩІ~РУ подяку . Бажаємо дов. гих років життя, доброго здоров'я. Батьки.

копітК!ій праці, хай дужо рооКрllЛЮЄТЬСЯ на радоість вам нова зміна! Учні IO-A класу міської шко.ІІН .м 5.

праці .

\' ]

благородній ННоВі

ваШІ

діти

J

здо·

ров'я, щастя і ще кра-

керїІВ'НИК уміє знайти до

кожного

На·

дають ряс,ні сходи иа

гогіки. вміНIІЯ на-·

віддає СИ.1И шим дітям. Люблять

I1I1Й

Надію

'Хай ваші слова·зерна

л юди но!

її чуйиого товариша, ви·хователя. У день ВЧИтельського свя' а ВИНО-

Н ев~lержицька

вітаємо

та.~ію Іванівну Гриrоренко., ОлексЗІНДРУ ГРНГOP~BHY Марченко... Словом, уоіх наших в'!ите· лі.в. Бажаємо вам багаto-б8іГа·ТQ щостя в житті, радісних посмоіwок в цей день і довгих poiQB життя!

(Фотохроніка

.10

з кожних 100 пра·"юючих 56 .... або середню освіту. ] у 1970 році в \13СОВИХ загалыlосаіт,ніхx школах ~.'PCP нзвчаТЮlеться понад 7,6 мільйона \1чнів. середні ] ШКОJlIІ випускатимуть у 2,4 раза більше юнаіКів і дівчат, ніж на початку п'ятирічки. Кількість ]\1чнів У шкодах з подовженим днем зросте до 1,4 мільйона. На 100 ТІІСЯЧ \Іісць стане більше у ш (Ола,х·інтернатах. В 1966/1967 навчальному році на УкраїНі діяло 29 тисяч загальноосвітніх шкіл, в яких навчалося і ~lі.lьЙонів 300 ТИСЯЧ УЧlfі'в. Кількість УЧlнів, які сіли за ПЗjJТИ І вересня цього РСІку, досягла більш як 8,5 ~Іільйона чо.lOвік. Завдяки піклуваиню партії та уряду в нашій республіці маііже ПОВllістю здіЙСНt'не загальне

і

Згодом

*неПl1сьменним. До революції їо п,роцентів на<:елен.ня Украї.ни буВ наші дні у містах і селах респуб-

~lаЮТI> ВI1Щ"

гнобите.lів.

поміщика та царя. А мати... СкіЛЬКI1 горя зазнала вона! Завжди в

педучиm(щ. 'Щороку

тя людина 'вчиться;

чаСIІ

зародилась

ВОІІН Вlшускають понад 10 тисяч спеціалісТіВ.

ліки діють 32 ТИСЯ'lі загальноосвітніх шкіл ', кожна тре-

і

Слухала вірші Ше-в'Чен­ ка . З того часу в неї і

*

верситетів,

казочок

розповідей чра 0.1Я .від бабусі, яка па~l'ята­ ла

...

ВЧИТЕЛЬКО моя

ЖОВТНЯ-ДЕНЬ УЧИТЕАЯ І

1

~~~~~~~~~~~.'~'~'~'~'~'~'~~~~~~~~~~'-'.

за це, і в День вчителя,

а також з нагоди

ків з .1'НЯ народження і 25 років трудової Д'іяль-

Хай

щастнть

вам у

обов'язкове BOCbMHp~He навчання і Зl!ач~о розширено II.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. середню освіту .

*

В респуб.~іці невпинно розвивається вечірня і за­

*

Якщо до лере\IОГИ ЖОВТН,Я ІІа Уюраіні було лише

очна СИСТZ~lа освіТІІ. Нині В більш як 5 тисячах вечір­ ніх і ЗМ:ННІІХ шкіл для молоді, яка працює, та у MaїI­ ,ке 500 заОЧ·НIІХ ШКО.1ах наВ'lається понад 1,1 ~lі.%Йона чоловік.

37 ДІІТЯЧИХ садків, то вже 1925 року їх на.lічу,валось 118, а напередодні Велик,ої ВіТЧIІЗНЯ'ЧОЇ війни - 3.384. Нині в республіці працюють близько 10 ТИСЯЧ Дошкіль­ }!ІІХ закладів, в ЯКІІХ І\ИХОВУЄТЬСЯ приБЛIІЗНО один міль­ йон дітей.

*

Щороку

ВУЗІІ

Радянської

УКjJаїни

у різні га.1узі народного господарсrnа і

направляють

культури понад

тисяч с.пеціа.1іСl'ів з вищою освітою. На кожні 10 ТІІСЯЧ населення респуб,lіКI! п,рипадає 161 студент, тоді як У Франції 71, Англії - 53, ФРН - 44 студенти. В 1970 році У вуза'х у,РСР навчати,меться ма·Йже ~lільйон студентів. Підготовку й вихова",ня спец,іаJlіст,ів в українських ВИЩІІХ учБОВIІХ закладах здійснює 40'ТIІСЯЧНИЙ загЇj! викладачів, серед ЯКI1Х 1.100 докторів та 11.400 KaHДftДaTiB наук .

70

Нові рубежі в галузі народної ос·віти буде взято в нинІшній п'ятирІчцІ. Поряд з дальшим розвитком дошнlльного та пооаШНlільного Вlfхова'Ння має бути

в ОСНОВНО:\1У завершений перехід на загальну серед­ ню освіту. Повну середню освіту з~уде в 4 ра'зи БІльше молоді, ніж за попередні п'ять років.

НЕ ЗАБУ ДЕМОІ Дорога реда,кціЄ! Про· СИМО

вас

ПОЗДОРОВИТІІ

через

газету

весь

педа­

гогіч,ний колектИ18 Кали­ нівської ВОСЬМllріЧНОї школи з Дн('\! учителя. І, зокрема, передати найщиріші ЛРlflllтан.ня КОЛИШНЬОМУ

нашому

клаоному керіВНlIКУ Ан­ тоніні Іванівні Ше.lех,

лодякува'ТIІ

їй

за

чуй­

ні,сть і материнське став· лення до учнів.

Зараз навчаєм,ось у Броварах, в 10 класІ . Ми ніколи не забудемо с·воїх пеРШI'оХ вчителів . І хоче'l10 ЇМ п()бажати успіхі.в у їхній почесній ,і корисн4і1 роБОl1і, успі· хів в осоБИСТО~IУ житті! Ольга РОГАЧ,

Ольга

ГУСАК. учениці.

я КЩО ВИ зовсі~1 юні В2\1 двадцять, то жартую'ІН . ВlІгукуєте: «От щасливч\\к, наш сї ер\\на . ~'же і< }Іа пенсію! А тут ще Сl'іЛЬКlI працюваТІІ» . Якщо вач 'РИДI1ЯТЬ, не ВГО.10С ~бо позаочі кинете . «Ішов би на пенсію швидше давав бl1 .10РОГ\· ~IО.'О.1ЮI. Ніяк не .1ає

пенсійни'й

строк

підійде

-

го.ЮРlІте.

жодного

д,ня

«Як ті.1ЬК\\

не

робитиму .

Зразу піду на пенсію ... Така б.1аГО.1а",ь!~ А ко.1и вам за п'ятдесят, ВІ! ... В\\ нічого HiKO~IY не кажете, ті.1ЬКИ про себе думаєте: «Ко.111 б пові.1ьн.іше, не так швн.1· КО ... ДО біса пенсій'ний вік' О. ЖОРСТОКИЙ. невблаганний час!» Так. тепер ВІІ співчуваєте пенсіон ~paM. Ваші друзі помічають це і спіВЧУТЮIВО ~lОвчать. Начальство ж, дО· ТРЮIУЮЧИСЬ е гикету вві'l.11Iвості, З.1егенька npll розмові закидає про ваше здоров'я і вік. Ви розумієте ці на· '{ЯЮ!, але робите ВНГ.1ЯД. що СПРИЙ\lаєте їх як жарти . Та ДРІка гризе душ}· ПРltЙшов. \lОВ.1ЯВ, І "ій час, і \І ен і пора ~1 aТlI совість ... ТІІ\І '1аСО\1 баДЬОРflтесь

і працюєте не 1І0кла.lаЮЧІІ р) К . Ех, а·би те зДоров·я. що БІЛО в .1ва.111Я гь, ГОрll звернув бll! Шкода. що дорогі зерна ве."I1КОГО досвіду

І!е хватає сил \\ОВН1С по ві.1.1З Г\\. Дучаєте, пережнва.єте: та

я

Як

-

розвернутись».

Якщо Ba~' сорок, ви зітхаЮЧIІ

як

6УВААЬЩИНА НІЧ Н І

НРО.10вжуват\\\t~

ЖИТТЄВІІЇІ

• • *

Ш.1Я'\

без

ШКОЛfI .

МАРІЯ КОСТЯНТlІн!вна знає. що '\0'1 \Ji( .1аВIІО псн.:iїHIIIЇI, а.lе ніх 'О lіе CKazhe ЇЇІ: «1.1іт/> на пенсію» . Так не заЕ?е.J.ено в ЇXllbO~IY колеКТlІві. Зате знає інше: час са\1ій «проявити ініціатив~» . Он голова MicцeBKO~IY Пилип Гордіt"tовнч з усіх боків підступає. ніби ~Ііж ін' ШІІМ запитує про здоров'я, наf'адує про вік. Біля шкільного каСІіра товml.~ИСЬ вчите.1і

-

одержу­

вали оі.DIпускні. Одні , не переві·РЯЮЧIІ, К.lа,1И

гроші до

\ІаС.1а

наВЧИЛІІ, так

ХТОСІ,

і

рахує!

-

підливає

у ВОГOllЬ

інший.

;\\арія КОСТЯ'нтинівна грошей ІІІ' перераховувала. О.1ержа.lа і наче ненароком: - Це ~IOЇ остз;нні відпусюні. Іду на пенсію, - ска­ за.1а \іУ

упівго.lOса

і

Jlfіяковіла,

немов

зробила

.. .

А вжс рівно через ГОДІІНУ lУТ, в шкі.1ыllмуy щеНllі, IІIt.J.операТИ\lllllіЙ місцевком ОРГЗlНіЗ}'l\ав KOCTfiHlJ~Hi\llHi проводи на пенсію.

КlI"

,"v\оже, BiДK.~aдeMO на завтра?

-

п.рО8И·

ПРIІ~I·і· Ма.рії

СПОДОШlfлась та·

ШВИДКИМ повор()том Аії кандидату.ра в пенсіонеР1\.

- Що ви? Завтра ба'гатьох товаришів тут не буде. Ca>,t·i знаєте, відпустка, - відстоюва'В «QВОЮ лІнію» ПІІ­ .111n Гордійович. Стіл накривали Bci'l1 колеК1 ивом, дружно ве.сМО. Жінки .пораJ\"'СЯ біля столу, чоловіки бі·гали в пі,Д/руч· НІІХ і еКС'1С,J,иторах: то в магаЗI1!Н, то додому. Маріє Косткнтині\llНО, ви так МОJЮl10 виглядите, звеРllу.lась ще :ювсім молода вчителька Агнеса.1-1 іяк не \южна дати Ba~I стільки років! ЯК ВІІ зуміml збереГТlІсьг .- дУЖІ! просто: обличчя завжди ТРИ'майте в чисто1 і і не зловжива,йте t<осмеТIІКОЮ, відповіла адресат·

-

-

ка .

АІ1неса почервонi.nа, бо натяк стосувався C~'le П. Не образилась,

-

ПРОДОВЖУБІМа

допитувати:

Ні, ВІІ таки скажіть секрет молодості!

лежаться». Другі ті, що не довіряють ні собі, ні лю­ ,J,ЯМ,- брали олівець і з точністю до однієї десятити·

Всі ПРИСУТ'Нlі звернули погляди на Марію, яка ВlJoрав, но розрізала торти і РОЗКЛ8lдала по стола·<. Ії моложаве обличчя освітилося якоюсь ТІ'ХОЮ ра./l'ЇСТЮ. Jlедь хви,

сячної перевіряли

лясті

кишені .

,1И

раl3,

«Не\lа що

рахуваП1

-

бухга,rперські

все

ріВ'}ІО довго

не за­

пі.1рач"Нки. Перевіря­

вдруге.

- Де вони беруть таких рахівників. що зарп.lатн Н(' вміють нарахувати? - Та то ж ваша колишня \·чеНIIЦЯ. Іване ДаНIІ .lОВII·

чу! -

кидає кодега ~apTiB.1I1Be.

коси

з срібн.И1МИ нитка'l1И

були глад~нько n>риче·

сані і низько закладен·і в один вузол . Це надавало >nіиці якоісь суворості і. ВОl'.ночас, СИіромності. А очі і і Cb)ГQiДHi були ... О, які в неї очі! Здається, в цих очах 'ііколи не погасне відб,1ИСК за.1ери,куватого дого

ВОГН ИКУ.

~IOДO'


вчителя ідекно і МОРЗ<ЛЬНО гарrувати молодь, сякденно дбаТI! про її духовне зростан,ия .

В НАБЛИЖАЄТЬСЯ оовітянське свя1'О -

день учите­

дя_ В краl!!.l, де вчиться кожний чет,веРТIІЙ, воно сприйма€ться як всенаРОдІне. В НИ!ііШньому році ВОII'O особдиво УРОЧИСТЕ' Й радісне: МИ напередод<ні зна,мен­

ної дати радя.НСЬКИМ,

50-річчя РадяlІСЬКОЇ мади . Разом з усім народом учитедьсТlВО БроваРЩИНIІ пиша­

€ться тим. що вже півстоліття

майорить

иад неосяж­

НИМИ просторами Ві'1'ЧИ'ЗНИ переможний стяг Жовтня. За глибlfljОЮ і обсягом ,sі,дбулась небачена за ці роки

культурна революція. Видатна роль у ви,конанні цього ззвдаltl+я Н3дежить раДЯlНській школі. Адже в цар­ сьК'ій Росіі, яку В. І. Ленін з гнівом ,і болем називав «ДИКОIj.) кра.іною», де трудящі .маси

народу

були

«по­

безпечують високу якість зиань з фізикн тим, ЩО ст,во­ рюють на уроках проблемні ситуаuії, ВИіиристовують раніше набуті зна'ння, житт€вні'І досвід, ВИЯомяють v вихованців кмітлltвість і ,ВlІнахідли13Jiсть, ставлять

деМОНС1раuійні експерименти як засіб пізонання ззконо­ ~I ірностеЙ. зауроЧlНИИ і біологі'в, Важливе

ПедагогіЧНУ маЙстерн.ість на ур{;ка,х і в по­ час проявляють бага'то вчителів хім,ікі,в географів і словеСНlІків. завдання всіх учителів оволодіти ми­ LТeЦl'BOM виховаНJНЯ в уч,Н,ів іН1'ересу, любові до зиань, ~ОЗВИТКУ допитливост,і, орга,нічної потр~б.( вчитися. Треба , щоб учні не дише в школ'і, а й самос гійно опа­

новували

надбання

грабовані в розумінні оовіти, світла і знання», в ті,й Росіі визиавалось, що загальне навчання дітей у по­ чаткових класах може завершитись лише через cOf.Hi

Та'к, в с. Зазим'j лише в сімдесятих роках ХІХ сто­ .l,іття було відкрито двокласне училище. Ця школа розташована в трьо'l( кла<JНIІХ кімиатах. д.о 1917 року училище випускало щороку 20-25 уч'нів, з НІІХ 3-4 ко.1НШНЬОГ:J Остер:ьког..> повіту, в TO~1Y числі і Брова­ рах.

загального

Рад

накреслює

навчання

-

H~

реа.1ьні

П.1ани зд,ійснеJ,

початкового,

а

середньо­

B3ГO~IIIX

го! ЗнаЧtlу роботу проведено па,рrіЙНIІМИ, раДЯНСЬКЮl11 і профспілковими організаllіЯМIІ в цьому напрямку і в ~ашому районі. В більшост,і сі.1 споруджеНі типові се­

UіКОЛИ»

і

Ра,ди

роботи

визначено

Міністрів

середньої

шляхи

СРСР

загально­

переходу

до

нових

наВЧ3дLНИХ плані'в і програм. ПостаНІОва ви~!агає, щоб кожен

педагогічний

колектив

працюва,в

ПО-НОВОМУ,

безпечи,в піднесення якості зна'нь усіх учнів, того, щоб школа стала орга,нізуючим центrом 1i0Ї роботи в районі CBO€Ї діЯЛblllості . Найкращою нагород.ою Н3'ШИМ учителям в ЧIІСl'і дні

за­

ДО~lігся ВИХОВІІі

уро­

глибока ВДЯЧНlісгь тисяч вихованців школи,

яких виростили вони і туорботлwоою люблячою рукою вивели на ши,рокий шлях трудового життя. П. КЛИШТА,

член райкому

ПокликаllНЯ

профспілки

працівників освіти,

вищої школи та наукових ус raHoB_

во.llа

кращого

Багато

і

.1.0-

успішності.

зд.обула

педагога

КО,lИШllіх

собі

району.

випvскників

Броварської середньої - ШКОЛlI N2 2, де п-рацю€ Анастасія Тро­

та Погре­

хим іilloна, С1 а.1И ХОРОШИМИ педаго­ га;JИ, інженерами, аГРОНфlами та лікар.ями . Тепер вони часто з ВДЯ''І1кістю пишуть хвилюючі лис ­ П( своїй люБН'\!,ій вчительці. На фото : Анастасія Трохимівна

бах. В ЦЬФ(У навчалыомуy році у школа.х району працює 56 груп і 4 ШКОЛІІ подовженого ДНЯ, ііі яких навчаєть­

ся 1925 учні'в. Майже в уоіх школа'х організовано хар­ '!ува'IIІЯ дітей. Вчителі ведуть 'На'ПО.1егливу боротьбу за підlнесеНlIІЯ якості знань учніі3 і подолаиня другорічниц ­ тва . В 1966-1967 иавчалыl~Iуy році ШIroЛИ району за­ кінчили 18034 учні. з /lIІХ 1356 Biд~!ill'IIIK;B, ІІа «5» і «4» вчився 6431 учень.

хімії

-

ВІІ<:ОКОЇ

са\IІІ\1

UJI\I С.lаву

передодні ювілею кnаїllИ збудова:IО, наПl)иклад, сере­ ДНЮ ШКОJlУ в Літках, у наступному році буде заверше-

шкіл в Богданівці

':ЩСЦllплін

бllвається

редні школи , зміllнена ,навчалыо-матеріальнаa база. На­

110 будівНlЩТВО середніх

КПРС

Вже сімнадцятий рік ci€ зе~­ ІІа знання ІІа lІиві народної ОСВІ­ т!! Анастасія TpOX;JVliBlla дмух. І що не рік, 1'0 вони дають все "ращі врожаї. Адже Анастасія Трохи~!івна весь свій веЛIІКIІ'Й до­ свід і педагогічннїІ хист вклада€ у Вllкладання одиої з наliбільш

дівчат. Подібне ста,новнще з освітою було у всіх селах

НlІні країна

культури.

оовітньої

ЦК

поліпшення

о

років.

ня

.І'ЮДСЬКОЇ

постанові

"Про заходи

пов­

ДМУХ веде У'РОК з xi~li'ї у 9 кдасі . Фото

А.

Козака.

о

останні роки різко підвищи'вся теоретичний і мето-

A~Hd pi~lIb lIa~3д~O- виховн~ ро~rn в n~uro-f=================================================~ 8ИХ класах . ВЧlІте-лі М. П. ПРОСКУlрова (БРОВ3Jрська 8~річна .N'2 3), Г . С. Недашківська, Є. І. Діденко, О. Х. Черненко (Броварська середнSI школа .N~ І), З. М. Я'кушз (ЗаЗИ\ІСька середня) ПРIlд.іJlЯЮТЬ постійну \lіЖl1редметних увагу РОЗВІІТК\' МIІС.1ення, здійсненню зв'язків, збільшують ПІ!Тому вагу самостійних робіт. .'tосягають зна'~ної ефеКТWВНОСТі навчання, виховання і розвнтку УЧонів .

~ЧlІтелі історії га сусп·ільствознавства В. П. Кра­ совська (Требухі,вська середня школа), Г. О . Ново­ ха-цька (Літківська середня), Ф. Ф . Красна (Бровар­ ська середня N2 І) вбачають CBO€ no<le::He завдаliНЯ насамперед в ГЛllбокому розкритrі ВС~'1ерема'гаючих ідей Великого ЖОВl1НЯ. вQни наполеглНlОО шукають 1-10вих п,рийомів і методів ВНlкладання, які забезпечували б а'КіИВI!)' пізн,а,в3дЬНУ діяльність УЧінrв, ставлять перед класом логічне за:вдання, широко зап,роваджують різні ВІЩН самостійних робіт, посилЬ'ні для учнів ДОС.1іджен­ ня. Часто практикуюп. семінарські за.няття, теоретичні конференції. УРОКИ -ДИСПУТІІ.

Тв~рчо працює ба'гато ВЧJJтслів математики, фіЗИКІІ. ПедагогіЧНIІЙ досвід учителя ~lаТ~lаТИКIІ ЗаВОРIІЦЬКОЇ середньої ШIroЛИ І. К . Теслі став взірцем для матема­ тlІЮв області. ЕфектltВНО проводять УРОКИ математики і велику позак_~асну nоботу з учнями Ю. П. Шеляг (Броварська середня u:кола N2 2), Н . І. КаС!lНЧУК (За­ зимськз середня) , Р . П . ШеП1УН (Броварська серед,ня N!. І). Кращі ВЧlІте.1і фіЗIJКJI Н . М. ВелФнська (Брова'рська середня ~2 2), І. І. ШеВ'lенко (КНЯЖlІцька середня), В. 1_ Яиовський (Гоголівська середня) підносягь і за -

Збережеаня ~Іолодості, -

...

Та на

сказала Марія КОСТЯН­

все це треба ди,витися

розсудливою голо­

БОЮ . Трошки збоку. Треба раз і наза:вжди ВИКІІНУТИ з ГОЛОВИ ліниві ДУМКІІ. Не скупіться 'на любов до пра­ ці, не бійтесь брудної роботи, будьте проповідником BIICOКlIX ідей. Одиим словом , ві,рою і праnдою служіть БЗ1'ьк;'вщині . Toд~ ваш сон буде спокіЙrlішим, а душа

-чиста-чиста, як чисте джерело . К()ЛІІ сеаце веселі€­ ВОНО

ніколи

не

старіе,

-

жа-ртом

закіНЧIІJlа

Марія

КОСТЯ1frIlItЬвна.

- Вірою і правдою - це дуже добре. - fi'ідхопив розмову Гнат ВОЛОДИJмирович. директор школи, і по­ тиснув руку Марії КОСТЯlНТIlНіівні. с.1ава ГIІ\I, хто BMi€ працею ПРИ~ОС:1ТИ радість! - Була кома:н,да : всім до столу! -- ОГОЛОСИВ проф­ епілковий голова. ~ У CВO€;\IY середовищі МІІ часто поаторює~lО' Ta_~aHT. творча праця. Ці поняття IliJlKO;\l стосуються і до педа­ гогіч.иої роБОТН,- віДКРІІваЮ1ІН застольн у бесіду, ска­

ЗІНІ Гнат Воло.димкровlt'l. Хороша vобота педагога ~ справжня 'J1BOP'liC1'b. Давайте підJllі~lе\l() ці кели­ ХІІ за здоров'я Ма,рії КОСТЯНТIlн-івн~. за те , щоб вона і надз,,1і вважала себе членом JiI~ШОГО колеlПlІВУ. Не гу­ (нла творчого піднесен'Ня.

Оплески,

дзвін

келнхі'в,

жа.рти,

побажання .

своє і ПИЛИП Гордійович «ві,д імені ням:. вручив ці'НIІІИН і10дарунок ...

сільськнй

к.lуб переповнений . Сю­ ДІІ зібралисч комсомоль­ ці і п,іОIl~РИ місцевої ШКО.1ІІ ІІа зустрі,ч з ве­

тера'НЮIИ радгоспн'Ої праці . Сьогодні тут уро­ ЧИСТІІЙ збі'р Піонерської дружини i;JeHI Аркадія Гайдара «Слава праці» . На сцені дорогі гос­ ті. яких ВlІхованці KO()~Iюні леиінці СОМОЛУ і до себе, ІІа заПРОСI!ЛИ цей збір.

... Вноситься

прапор піонерської ДРУЖИНІІ . Здаиі раIlОРТИ . В ко.жному З НИХ ве.,ИКIІХ

підсУ'МОК

-

справ.

рахунку

яких

сі_1ЬСЬКОЇ

нерії

багато.

руть

активну

на

піо­

Діти

бе­

участь

в

громадсько-корисній пра­ ці. ДОflомагс:ють CBoї~1 батька'М на феР;Jа,х

лана.х відділка, а голов­ не добиваються висо­ ких покззників У на­ вч'аНIІ'і . Вітаючи гостей, .1еніtlці заявляють:

юні

Тепло

Щоб

жили

у

Щ3JCті люди

А шої

ста'рша

школи дa€

.. _

на закінчення пер­ частини зустрічі піонервожата

О.

Рожкова

рапорт

дирек1'ОРУ

радГОСI1У імеиі О . І\о\. Чижику.

Кірова

У.ваJЮНО слухають при­ сутні ЙО'ГО розповідь про

трудові

лективу

успіхи

ко­

госзодаРС'J1ва

на

честь 50-річчя Радянсь­ кої влади. n,ро творців народного

Достатку­

BeTepa'lliB праці } Чlні'в. Олександр

Відбув

га за доручен,

«Як добре бути серед своїх товаришів», ДУ\lа_1а Марія. КОСТЯlитооіlвна . Теплота друзів РОЗЧУЛllла не­ ~Io"oдe її серце . Очі ПОКРИ,1И'::Я б_1I1СКУЧОЮ <:_11>0ЗОIO радості ... - А все-таКІ! навіть від рідного ко.lеКТlIВУ інкотІ Bi€ холоднечею, пошеп,ки зверНУ_1ась :10 Марії КО­ С1яитннІвни вчите.~ька-пенсіОllєрка, теж N\арія, але Ро-

підходять до

г.енсіонерів

з

і

Ми-

міркою.

Нерідко в минулому иас 3 вами лаЯЛИ,-ЗіТХИУІВ­ ШІІ" ПРОДОВЖУВ3да СВОЕ Марія РомаНI:,вна. Кіри ­ ТІІкували , і не заВЖДIІ спра,веДЛИ1ВО . ПРІІКРОО згадувати! - ЧОТ0 ви ображаєгесь? Хто не робl!ТЬ. того Й нізащо Крll гику:вати . Таке ЖИТТЯ. А я все те поза6у,ва ­

-

"а .

-

два рОКІІ, як я' на пенсії, і lІаче заново

нщюди.1ась!

і

-

на світ

сгоїть на СВОЕму пе·исіонерка зі стажем.

Ніхто мене ие чd,пає, иі перед ким не звітую. Це б

Cbo.rO.:JiHi

не

прийшла ,

коли

б

не

з ащ>осили.

«І 'ІОГО ОТО чванитись! ПОДУМ3да сусідка.- H~xтo не чі,пзє ... Пусту диряву бочку теж н'іхто) не займає ... З рзнку до вечора лежа ги. день у день ... Тьху! Ні, так жити не ~IОЖllа .. . дві Марії сидять поруч дві пеж:і­ онерки. - роїться в голові Марії Костянтині'sни. Але, ~Іабу гь . як в молодості, так і до останку МІІ бу­ ли і ЗЗЛИШЗЄVlОСЬ ріЗ'НИМIІ . д-ва роки тому ледве "ро.­ веЛIІ на пенсію Марію Роман,івиу. Вона була не дуже бер}чка

до

роБОТІІ.

більше ду~13oJIа

про ВИГОДУ,

менше

- про робо гу. Якість роботи її не цікавила, а ГОДІІ'Н давай побільше . щоб ~laTII солідНУ пеноію. Добивалась то.го. що навіть завуче\l і тю(часовим ДllректорО;J шко­

ли призначали її. І все MaJl'o. ма"10. А з.~о ЯК довго ВІШОШУЄ під серце\1. Яка неі!дячність!» JI ю60В до праці і безкомпромоісну ДИСЦllПліну Марія КОСТЯ.ВТlІнівна про.иесла через все життя . Як прапор. Jенсію їй теж нарахува.ли без КОМПРОМ'ісів, без ма.хі­ націй. Так ПРОЖllла все трудове ЖИТТЯ. Bн.poc.~a в бід­

r

ній веЛllкіи сі'I'Ї. З дитинства заХОП,lювалась книга·ми --ВОІІІІ ВСЄ,lЯ.111 радість, даt&али знання. БаlТЬКО 11

пе пове-р"уг.ся з імперіалістичної. Чо.10вік -

З Вітчиз­

ІІЯНОЇ ... На руках заm1ШИJ10СЬ TpO€ д'ітOf{, ви,ростнла. ВIІВЧИ.1IJСЬ. Тi.1bКlI шкода , що жодного He~la з иею . По­ роз.~ітаЛilСЬ . Заве.111 свої ci\l'Ї ... - ІЗІІ ЧО~IУ заСУ\IУВ3oJI1І? Дозвольте запросити на

вальс, -

Хіба

няти

те,

ІІК.~ОНИВСЯ завуч ШКО.1И Я:<ів С'3ИРИДОВIІЧ.

було

п,рацювати

годівлі? -

господарства

СРСР ювілейного року. За,кликаю вас, дорогі діТIІ, після за~інчення шко.лн іти ;lPацюватн на

феРМІІ,

в

тракторні

бригадІІ .

та

ветпраціВНI1К

Брозар;:ького відділка Віктор Григорович Ру­ денко.

у

Jx, а також СВlІнарок Варва,ру Іванівну Бов-

нас

на

від­

заflllТУ€ На­

дія Миколаївиа. КОЮІ. Раніше я

ков

порів­

на відділку двадцять років тому, КОДІІ я по­ чала

родного

На ЗУСl'річі ВИСТУПИДІІ

мож,на що

\'чаСНllцею

дося-гнень на­

тако.ж зоотехнік Погреб­ сько.го відді,1Ка Михай­ ло Миколайович Фесь ­

ШЛЯХ .

-

Ні­ догля-

-

даренко та Анаста'сію Па.n.1і,вну Бо.втюх і ско­ таря Миколу Кузьмови ­ ча Марченка прийнято в

РЯДІІ

почесних

дала 30 СВlІней, а заораз триста. допомогла нам

рів. дораГЮI

\Іехаll'ізація . Я горджусь

ВІІХ

їх

насторо­ що пра­

працюючою

довий

Виставки

пр" -

комуністки Надії Мико­ ла'ЇВВIІ Осипової, яка розпов іла про свій т'ру­

від­

затверджена

свиварки відділка

зустріди

сутні виступ Броварського

споруди,

ОчеВ~дllO , ПРIІЧlJ.на полягає в тому, ЖltВШIІСЬ відповіда Марія КОСТЯ'НТИllівиа, цюючі

хаїl_10ВИ'Ч побажав дітя\( міцного здоров'я. успі­ хів У на'вчанні і за,пев­ ІІИВ. що Ilез3'баром во­ НІІ навчати ,ІУТЬСЯ У 110вій школі.

МІІ зведе~1О иові

-

тннівна, проблемна справа. Все наше ЖИТТЯ спов ­ нене КЩ)11ота~lІІ, сподівання~!и, рад<істю. Воно ~iKOMY не д3l€ СКlіДОК. Горе іноді та", liесправеДЛIІВО обрушить­ ся

Погребський

:.!знівнз, що \lаЕ два РОКІ! пенсійного стажу. ЧО;JУСЬ завжди проводжають на пенсію ЗВОРУШЛИВО, а потім і керіВНИЦТВІ) і профактив стають байдужі до TBO€Ї до•1і. Чому це так?

к В ІТИ -

ГОСТІ УЧНІВ-ВЕТЕРАНИ ПРАЦІ

ТЮІ,

-

що

серед

ГІІ

піднесли

букеТIІ

ЖІІ­

квітів.

К. ДАВИДОВ.

інших

дякую. Але тут є ~10додші дa~lII. А я ХО'ІУ З ва~1И, Mapi€ КОСТЯJJТlJнівно.

\Іовте

піоне­

гостя\! ді-

Не від-

.

Радісно Збуджені КРУЖ.1ЯЛIІ пар" в таНці, і спокуса піДІНяда .І\\арію ... Танці зміНИJJИСЯ пісня~!и . Забулися геть усі житт€в-і незгоди. НаЙбі.1ьше иародне багатство - піСIІЯ . Яких l'ільки не переспівали за вечір. ПO'-lИlна­ ючи з "Хай за,вжди буде сонце!» та «Чере~lшина» і li!іичаючи і1існею «Зашуміли гаї , ще й зелені діброви». Не встигла Марія сісти, як: - Ось вам квіти від мене! - простягуючи букет ~Ia ­ тіо.1,

промовила

теХlllічка

ШКО_1И

Ксеонія

І в aiпiВIНа.

-

Візьміть, будь лаока. Це нічні квіТ,I, пречудово пахнуть . Поки танцюва.~И, з дому пр"несла . - ,Щиро вам дякую! розчулилась Ма,рія перед Ксенією. Найцінніший дарунок! А МІІ то за КІвіти й забу"и! -ви,гукнув ПИЛIlП Гордійович. Прикусили ЯЗИКИ Й Їінші. Очі ВНlнуватиці вечора, по-молодому сяючі, спала,хну­ ДІІ внутрішні:vJ теплом і зразу З3'Тя,пиулись волого.Ю. Во­ НЗ ніжно пригорнула квіти до грудей . КВІТІІ ... Вона

їх любить понад усе в світі. Але чому згадала "'ро иих тіJlЬКИ одна Ксенія Іванівна? І ось вона дома. до п~вноч,і з нічиим.!, як назвала

Ксен'ія Іванівна, квітами ПРОСИдJіла Ма'рія КОСТЯНТИ ­ hїBHa . В ДY~IKax, мов на . еКРЗІН,і, побачила все донин,іш­ нє ЖИТТЯ. Вана, ця звичаЙlllа громадянка СРСР, була сві-д!ко'! а,бо учаСИИКО;J вогиенних років війни і БОРОТЬ­ бll З курку.1ЬСЬКИ:'d1! бунта~IИ, ми.РНИХ будов п'ят,ирічок і пkлявO€нного підиесення. Во'На-тепер пенсіонерка­ свідок того, що сп'рава, рооnоча,та КОМ УlНоїстам и' і КОМСОМО.1ЬЦЯМИ двадцятих рокіоВ, перемогла і міцно утве,РДlmась на rраДЯIIJ.Cькі-Й землі.

Так і задрімала сидячи ... РООбудnв гаМі,р. СХОІПилася деиь! до віК1на. Бачить, Василь Лелека, колнщн,jjі її учень, ТЯГоне за руку жінку Ніну У її двір. ІОна як 1 ільки може Оl1ll!ра€ться. Василь голосно щ"сь I(jРИЧИ1'Ь і злиться . «У НИХ Я,ВІ-І.О щось 11ра,пилось, подумала Марія Костя,нгин,і,вна. А я СПJlЮ ... Ніяких віДПОЧIIJII­ ків не може бути. Геть спокій!». І з ці€ю думкою

-

пішла .назустріч

молодим, назустріч несrЮі<ОЮ .

Олександра БОЖКО, вчителl>ка.


БУ ДI8ЕЛЬНИНИ! ЧіТКіше і впевнеНіше КРОК

Із сесії

районної

Ради

НЕВПИННО зростає будіВНIІЦТВО в нашому раЙОНі,

Надто стримується БУдіівюtЦl1ВО в Броварах районної лікарні на 240 ліжок, ВОДОПРОВОДУ, газ"фі,кau,ія і благо­ устрій бу д,івельного майданчика. Вкрай повільно ве­

збільшуються суми кз<піТЗJlовкладень. В нинішньо­ \ІУ році ВОІІИ стаНОВ.1ЯТЬ 7 мільіі.онів 499 ТlIСЯЧ карбо­ ванці'в, зокрема в сільському будіВlНІщтві 3 міЛЬЙ()lНН 285 тисяч карбованці,в.

Як

же

йдуть

справи

у

будівництві,

як

деться будівиицтво ресroр8'НУ. Серйозні прет-ензії були пред' явлені генерЗJIЬНОМУ підряднику за за гримку здачі

використо­

вуються відпущеНі державою кошти на спорудження будов? Це питан.ня нещодЗtвно обговорювалось на чет­

вертій сесії районної Ради депутатів трудящих. З доповіддю «Про стан і заходи по поліпшенню капі­ тального будіВНltЦ11Іа в районі» виступив голова внконкому райради П. П. БІ.10кінь. Співдоповідь зробив член постійної комісії ПРОМИСЛОВОСl'і, 11Ранспорту. зв'яз­ ку і б\.Фі-вIlИЦТВI1 райради депутат О. К. ГорБОНОС. Ана.nїзуючи стаи БУ~'8Н1Щ11Ва в раЙОlfі, тов. Б.ілOlКiIllЬ

в експлуатацію житлового будинку N9 13 для робітни­ !<іів заводу порошкової метадургіі, який будується вже другий рік. В цьому значна ДО_1Я ви'ни і субпідрядних організац'іЙ. ОсоблltВу тривогу внклика€ 1е. що настає ХО.10дна пора, а теплотраса і досі не готова. Тут треба заки­ нути слово докору і керівникам заводу пдаСТ:ІІас, які досі не забезпечили будівельників труба~IИ та іншими матер.іалами. Необхі!QНО буді,вельиикам і за~lОвника~I, "1д.креслltв доповідач, докласти максимум зусиль, щоб

Перши" взяв участь в обговоренні ДОПОВЩІ секре­ іЗр паРllіоЙноі організації радгоспу «Літк'іВСький», депу­ гат М. М. ПРОkопенко. потім взяв сдово директор рад­ госпу i~le[li Юрова, депутат 0_ М. Чижик. Вони роз­ повіли про \ спіхи Б будівницт,Ві і благоу( 1 рої населе­ IІІIХ пунктів. ЩО об'єдіНУЮТЬ радгоспи, на ч~сть 50·річ'[я Ве.1IІКОГО Жовтня. Про це ж говОІРКВ ГО.lОва сі.1ьраДII .:. Гого.lів, депугат І. М. Тнмко. Про розширения будівництrа підприємсгв Topl'iB.rri і громадського харчування, ВlІкориста:І;ІНЯ коштів, від­ lІущених .МЯ цього, говорив голова райспоживспілки, Ь,епутат Г. С. Грінберг_ Він, зокрема, відзначив, що в ювілеЙ[Ю\I" році в селах район)" збудовано вже 9 ~Ia­ газинів і кафе, ряд інших об'іктів. Проте керівники OKpe~IIIX радгОСПів і птахофабрик, таlШХ, як КаЛИТЯIІ­ ська, П~ хівський радгосп-пле\lптахорепродуктор, не до-

відзначив, що оонооною I1ЩРЯДlНОЮ організацією. котра

до

веде промислове будівництво в Брова.рах, є будівель­ lІо,монтаЖllе управлі,ння .N'9 39 1'ресту Н9 3 «Голов­ цrнтропромбуд». КО;lектив ЙОГО багато потруднвся нзд

експ.,} в.таціЮ.

11О\lагають

Нижче своїх МОЖ.lивостеЙ працює господа,рсько-роз­ jJaxYhKoBI! буд.івельне управління «Укоопгооовпостачу», яке вед.е будЬвюштво на заводі тО<рговеЛЬ!іоrо маши'н>()­ будуван;ня та робігничому жит"овому \lасиві цього

БО-річчя Великого Жовтня 10.10ва в!!коонкому \lіськоі М. Г. Наріжний.

тим, щоб в наШО~IУ кість

:vlicl'i піднялася вгору знаЧl{а ~іль­

п'ятиповерхових багатокваРТИРlmх житJЮВИХ бу­ своїми рука~IИ звів багаl'О nромиCJЮВИХ під­

почаl'КУ

опamoва ~ЬHOГO

піДlПриємства

~' ювілейному році на долю будівельного уцравJliін­ НЯ припадає 70 процентів загЗJIЬНorо обсЯlУ КЗ1JJіТ8\ІІЬ­ !lИХ вкладень. Воно продовжує споруджеиня промисло­ НІІХ об'єктів иа З8В()Дах порошкової металургії. плас­

меТ8ІІІок.оНС1'рукціЙ для буді,вницгва механічного цеху. Затримується будіВЮЩГВО багатоква,РТIlРНОГО б),ди;нку, водозаоір;ної свердловини та інших об·єктів.

ТІІЧНИХ

мас,

даРl1НОГО

шИ'ІІореМОНТІІІО\Іу,

холодильннків.

КОМУНЗJlьного обладн8ІННЯ.

Крім

нестан­

цього. є ге­

},ераЛI>НИМ п·ідJРЯДНИКо.>,t по спорудженню тепл<1l1p8tCи сід котельні ПРОМИСЛОБОГО вузла до житлового M8CIIJВY НОВІОго міlQрорайону міста. будує 8 ЖИТЛОВИХ

БУДllнків ІІа

560 квартир. l'ри ГУРТОЖИТКИ та ряд інших

об·єктів.

Як

бачимо,

об'єм

робіт

веЛIІ,киЙ.

Тут

потрі6на чіт­

l(іСl ь, праВlІльна розстановка СИ.1 і засобів, напружен­ НІ!; СІШ, ритміЧIІІСТЬ В роботі, щоб Вчасно сцравитltCь з rюСтавленими перед колективом буді.веЛЬНИIQЬВ завдан­ ІІЯ\ІІІ. ПлаlН будіведьно-монтажних робіт восьми місяців у цілому ВОНИ вико,нали успішно, проте готовність ба­ га ГI>ОХ об'єктів ПРО~ІИСЛОВОГО і саціалЬ'Но-культуряого I'Рll1начення зааходиться в неза,веРlU'~НО:'IУ стані. А во1'11 вже повннні БУТIІ ЗД'аnі або ВВОДlfТись в експлуа­ uщію

БудівеЛЬНО-\І0нтаж'не у!}рав_~rння Ng 39. як генерЗJIЬ­ ний підрядни,к, мало приділяє уваги закінчен,"ю будів­ ництва таких пускових об'єктів, як ОДІІН з цехів заво­ ду порошкової металургії, цех великогабаритних шин шиноремонтного заводу. По цьому об'єкту план капі­ таловкладень восьми Мlісяців викоиa.tНИЙ лише 1Іа 55 процентів. Дуже підводять генпіДРЯДjника субпідрядні організа[~іі, зокре\lа спецбуд}"правління N9 38 трест}(

.1IJ1! 3, яке веде штукаТУРНі, \[аля'рНі та інші опоряджу­ вальні

роботи.

BIfКOJiYЄ

об'єктах

і

завод

плану

по

вигorговле.нню

будівельних

ПOC'JlLйно-діючий

ВИПЕРЕДЖЕННЯМ ГРАФІКА

.\\еХltНізаТОРIІ

радгос­

гектарів. А це доріВНЮЄ більш як п' ятидеНI!ОМУ UЦодня зайнято

на

10-

12 потужних ГУСe1lИ"ШИХ тракторів.

Найкраще НО

ора,IІКУ

брнгаді

ка,

організова­ в

тракторюи

першого

якою

МаКСИМОВIІ'Ч Тут

відділ­

КЕ:РУЄ

Пав.10

Ш:vJатко.

ЩОДНЯ працюють гусеничні трактори.

3-4 іноді

в

ляться

бороону й

став­

колісні.

ОсобmtВII\1 відзначається

стараННЯ~1 в

Завжди

ВИ'КОІІУЄ

пу успішно ведуть оран­ ку ІІа зяб. На 25 вересІІЯ в 011І1 підняли 1460 гектарів ріллі, випереДI!ВШИ графік на 260

завданню. цій робоl'і

гектара.

бригаді

НОР\lИ

пере­

на

ор8'Н­

ці і Петро Максимов. ВСІ

ОЗИМІ

тижні

працював

у радгоспі літак сіль­ ськогосподарської aJВ'Їa­ ції. За цей час п,ілот Володи,мир Яковенко З cвoї~[ екіпаже\l піджи­ ВІІВ посіви на воій пло­ щі озимих 1300 гек­ тарах. В гру,"т внесено по 3,5 цеНl1нера міне­ ка­

спортно-завантажув&llыla

бригада,

що

скдада'лась

водій

трактора

«Т-74»

з деСЯ1J1 робітників рад­ госпу. Вона доставляла

Віктор

Петрович

Брооь,

ІІа

посадо"'lНУ

площадку

ЯКlІЙ

СIІСТ!.'\lаТIІЧJlО вико­

добрива,

Н)"Є

З~I;нні

їх до розсівання BatН гажу,вала в

120-130

НОр:ll1И

процентів.

Пла·ГОIIOВIІЧ вдень

ІІа

Іван

Баглай

КОСІІТЬ

кукурудзу

д.~я годіВ.lі ко.рів, а вно­

чі

оре.

ІІУ РО\І

він

За

lІеповну З:vJі­

виорює

ст -38»

по

Tpa'KT~­

3-3,5

піДГОТОВЛЯ_1а

і за­ літак.

На аВТО:vJашині бу,в ус­ та,нов.lе.ниЙ транспортер,

яким са

шофер Павло Кук­ подавав

ПрацювЗJlЗ

добрива.

також

тажна лопата.

на

на

ван­

3\10нтова­

тракторі

в

Брова­

НАША АДРЕСА: М.

6РQвари,

вул. Киівська.

154.

В

обговоренні

доповіді

при~ілив У своєму ,виступі Рад!! д~путаlів трудящих взяли

також

участь

началь­

ІІИ'К будівеЛЬНО-МQiНтажного упра,вління N939 Е. С_ Суй­ цев. директор заводу пластмас, депутат М. Ф. Полі­ щук. д"'ректор радгосп) «РусаніВСЬКІІЙ», деП~'l ат М. Л. Хазан. На сесії ВИСТ} пив заСТУПlIІІК С. П. Капітонюк. Сесія

прийняла

поста.нову,

голов!!

в

облвиконко'[у

якій накреслені заходи

.10 ПОЛlПшення l<апіта.1ЬНОГО будівництва в районі. УчаОrllllКl1 сеоії заслухали

іllфор,маціJO заст}пника го­

дОВИ ВИКОНКОМ) райради деп} тат·ів трудящих С. І. Тов­ стенка про виконаНІІЯ рішення другої сесії райради депутатів трудящих заходи ПО.1шшеНIІЯ .1еНIІЯ район) ».

«Про роботу раЙОННОI лікарні та ~lеДIІЧНОГО обсчтовуваmlЯ насе-

А. ГАВРИЛЕНКО.

жуть, Ble в ажурі. O~aK і тут є зрwви строків здачі об'єктів в експлуатацію. Дуже пові.1l>НО ведеться бу­ д,іВ11ИЦТВО робі-ТНИЧІІХ I)'рroжи"ГКів в радгоспах «3аво­ РІЩЬКИЙ» та «Зоря». Дооускаються недодіки в буд'і,в­ ницгві НОВИХ торговельних точок в ~liCTi і се.1ах райо­ ну, в ш.~яховому будівницmі. На

-

закіичення ДОП овіІд і т. Бі.10кінь сказав: ~'()пішне ви,конаНIНЯ пла,нів капітального будівни­

цтва.

правильне

ВИКоОрIfCТЗІІІНЯ

відпущених

державою

І\оштів для цієї \lеги, своєчасне введеНJіЯ об'єктів, неухильне ЗРОСТ8J1I/НЯ ПРОДУКТИ8НОС1'і праці в бу дівель­ них організаціях вирішальна умова успішної діяль­ НОСl'і КQЖНОЇ будівельної організації, всього колективу будівельникіВ райану.

;імаганнн

.

.ІегкоаТАеТІВ зональні Відбулися З~lага;IНЯ у'шів з легкої

НА НЕДІЛЬНИКУ

атлеТИК!1 на першість області. Першими вИЇlШЛИ на старт дівчата учас­ ющі забігу на дистан­ цію 100 метрів і юна­

ОргаНlізовано нед~лыlкK у

пройшов радгоспі \lИІlІ'vлorо вихі.ll.НОГО ДНЯ. участь тори і

праціВНики спеціЗJIісти

ського

Всього

кон­ сіль­

полі

-

ки

господарства.

на

по

працю­

учасники

стрибках

З\lагань

У

висоту.

.:а

до зай,нято автомобілів.

яких

бу­

по 80-85 Ними ВІІ­

везли тоді сотні тонн продукціі. Дирекція радгоспу ВЖІІваf за'ХQ>ді'В дЛЯ ПРІІ­ скорення

виконання

пла­

нів здачі овочів і кар­ ТОП.1і. Запрова<lЖУЄТЬСЯ маlеріliльне заОХОЧelll­ ня пре~lії відді.'Іка\оI, керівника~1 виробничих одиющь І робіl1ника~I, які вийдуть пере~IОЖЦЯ­ ШІ

з\[агаIlНЯ.

ВІІСОТУ

друге

Після підведення під­

СУ\lків дах

по

цих

двох

програ~IИ,

ВН­

перше

~Iicцe діста.10СЯ КО\lанді Макарі.вського район)', друге Броварського. Поті~1 вніі

ВНД

РОЗПО'[ався

НО­

100 MerpiB З\lагань

за­

біг на Д.1Я юнаків. Юний спортс­ \Іеll В. Лопушенко (Бро­

вари)

на

ВІІЙШОВ

uій

дистанції

пере\lожце\l.

TaКlI~[

ЧНlIOМ,

KO~lallдa

Броварського вийшла

району

лідеРО~1

в

зо­

на.1I>НИХ З~lаганнях і за­ воюва.1а право в

зона.~ЬИИХ

на у'/асть змаганнях,

які відбудугься в \1. Бі­ .1іЙ иеркві у ЖОВТ1Іі. €. ВОЛКОВ. вчитель

П. ТЕПЛЮК.

«Т-28».

також

~Iicцe діста.10СЯ учневі з

фізкультури.

c-ІОВАЯ ЖИ3НЬ~ Оpl'8ІН Броварскоro раЙ()llllОro комитета КП УюраlliНW и р6ЙОНПІОГО Совег.а .!І.enoyта'l'ОВ 11рУДlJfЩIlXlOS КиeJCЖоА области.

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82. засту",ннка pcAaKToj)a, !lідділів: партійного жнтТІІ. масової роботи та промисловостІ 4-67, сlльськоroсподарського віддІлу І громадськоі приймuьнl «Київської правдн» 447, вІJI,повіД&llЬВОГО секретаря. редакцlї районного радіомовлеНВIІ та фотокореспондента - 3-18.

_.............. :~~.~.~~..~~~:_~a. .~..~..~..~. . ~. ..~.~~...:u'. . . . ~ ~: ~~ ~ ~~

~~~:y. .;. . . . . . ._.____

T ......,... :...... : ....T••..... : ..... : ........ : .. : ••: ........ ' T...:................

Броварська друкарня, Київської області. вул. Київська.

І

154. Телефон - 4-57.

За:lll. 3970-5865.

Д З В О

Н І

fl

ФеСТlІІВаль дитячої творчос1'і. (ЧеP'llївці). 15.00 - До закриття днів Російської Федера­ ції у Мосюві. 15.30 «Музичний кіоск». (М.).

16.00 - cTEK-67». 16.40 - «Телегачок». 17.00 «Ест,рада-67». (М.). 18.00 - Літопис пів.віку. «Рік 1943-Й». Телевізій'llИЙ багатосерійний Докумен-

та.1ЬНIІЙ

візійні

дощ».

др) ЖІІВ

часу».

ній

.

ДІТИ.».

ПОНЕДІЛОК 2 ЖОВТНЯ Перша

Фі_1Ь\I­ «На

ство

дошкільникі'в

\ІОЛОДШИХ

рочка».

і

школярів. «Зі­

(М.).

12.00 -

до 50-lріччя Вели,кого Жо'втня. «Календа,р дружби».

(Берлін).

13.00

ДО РЕДАКЦIJ «НОВОГО ЖИТТЯ» Дозвольте зету

через

ВИСЛОВИТІІ

подяку

га-

сердечну

устаио'вам,

орга­

нізаціям і товаришам, які надіслали співчуття

з приводу смерті нашої

трагічної дочки Те­

ТЯН;І.

Сім'я

ПАСТЕРНАК.

11рограма

15.45 Наша .афіша. 15.50-Те'lfв'ізійне areHT-

І ЖОВТНЯ Перша програма 10.00 «Б~диль·ник». (М.). 10.30 Для шко.1ярів. «Опера~ія «Сіріус-2». (Ленінград). 11.05 - «У світі мисте­ цтва» (Ташкент) 11 35

- Для

філ~".

І

Фі.1Ь\[. 20.30~«Зна­ -

Музичний

21'.00 -- «На добраніч,

дів­

ЧІІІІКОЮ». Те.lевізіЙниЙ опеКТЗК.1Ь 19.10 «Пів­ ніЧІІа повість». Худож­ ііО\lі \Іе.l:>..\ії». KOlНlepT. 21.00 .10бра'ні'l, діти!». НЕДІЛЯ

Для дітей. «Ве­

18.00 -

селий дельфін». Телеві­ зійний фіЛЬ\I. «МалеНI>­ кий Тиук їде в Москву». ТеJlевізій'ниц спектаКЛІ>. 19.00 - «Хокеїсти"». ю­ 'НОКО\lедія. 20.30 «Біг

Мv_%ти­ з

(М.).

«Монреаль ап­ 21.50 Кращі

лодує». фі.~ЬМII радЯl~СЬКОГО кі­ но. «Учитель». ХУЩ)Жllіil фільм. Друга програма

фіДЬ~I: «Не

Х.l0ПЧИК

новини.

21.00 -

20.30 -

буде

(М.).

МіжнарОдНJlЙ \Іа.тч з футбола СРСР - Швейцарія. В пере­ рв'і телевіз.іЙні нови­ ни. (1\\.). 20.45 Т-еде­

(М.). 19.00 Дні Ро­ сійської Федерації у MOC~Bi. «На вогник».

П.lікаціііВIIЇI

філь~.

19.00

фільм.

ро

у

вала }чениця Циба (Бровари). По стрибках

Радянсь­

-

багатосерій'llИЙ

стенК\'.

MOlll1HOfO

недільники,

Перша програма Гї\lнастика для всіх. (М.). 10.30 - Для школярів. «Іду по ву­ ющі ЛЯГlша». (Мико­ .1аїв). 11 ОО .- «Про­ грес». І,"тервізійний жур­ на_1. (М.). 15.15 На­ ша афіша. 15.20 «На­ РО;ЩІІЙ музей «3а вла­ ду Рад». (Сверд­ ловськ). 15.50-«Старт67». 16.20 «Радимо, ПРОПОНУЄ~ІО, повідо~t.1ЯЄ­ МО» 16.40 Телев,ізіЙ1ні вісті. 17.00 «Клуб кі1І0\lандрівників». (М.). 18.00 Літопис П'і,вві­ к\". «Рік 1942-Й». Телеві­ ДОКу \[ентадьний

ВО[1ІІ8

кої Ap\liї і Флоту. «Наш прес-це.нтр». (М.). 13.35

10.00 -

зійний

Ддя

-

Ве.lІІКОЇ ДИ\lерки Г. ТОВ­

В забігу на 100 мет­ рів друге мkце завою­

заводу.

СУБОТА

30 ВЕРЕСНЯ

Те.1евізіЙні но­ ВИНІІ. (М.. ). 21.00-«Світ у вереС'Ні». (М.). 21.30«Кохати заборонеио». Кінокомедія. 23.00-«Ве­ се.1l1Й кінескоп». Друга програма І t!.00-Д.1Я дітей. «Ско­

вало понад 500 чоловік. допомагали робіТ1lНlкам і шефи 40 чооовік З Броварського шиноре­

.................... 11111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

п н ш І Т Ь

\. бvдівництВі ~Іагазині,в v селах. Бага І о уваги' бдагоустрою БРОВЗlp1.в і Пlдготовці до

часно ві'В TOBOPltB про капітаЛl>не будівництво в селах раЙоиу. Flого вед<- ІЮ.1ектив переСУВIІОЇ \[еханізованої КО_1GНИ .N'g 3 трес1 у «Київсі.1ьбy;J,». ЯКЩО судити по !1роцентах виконання плану восьми місяців. то. як ка­

Так же vспішно про­ ходили Й попереДНі два

Х.10РИСТОСО

гек­

.\1'2 2

ЗУПWНИВСЯ иа Зll'llданнях в ц,ій ва'оКЛIІВій справі. Одно­

.тliTalК добре обслуго­ вувала спеціальна Торан­

на

ноїзд

рах peMOt,ho-будіве.1ьна дільниця N2 7 об.lрембудтрес1У. Так. наприклад, керівн,ик!! її з квартада в квартал перен.осЯl·Ь здачу в експлуатацію банно-пра.11.нorо KO~I­ бtна1"У. Відзначивши успіхи в благоустрої ~liCl а, доповідач

лію, порошкового су­ перфосфату, а:vJіаЧ!Ної се­ л,ітри.

-

тар

добрив

окремих

Незадовільно веде капітальне будівниЦ1ВО

За цей день на прий­ ~lалыli П)'НКТІІ було від­ праВ.1е.но 80 тонн ово­ чів і 70 тонн Kapтon.1Ji. На траІНСПОРТУ'ван,ні їх працювало 65 грузови­ ків.

ра.1ЬНИХ

монтажу

по

тресту «~·крелева.ТОРМЛИНбуд». -

В ньому ВЗЯ.1И активиу

ПІДЖИВЛЕНО

Два

робіг

зобов'я­

та

бvді'ве.1Ь'lllIЙ

в радгоспі «Зоря» з

договіРНIІХ

в

зань,

заМО8НИК,

своїх

теплотрасу

приємств.

Не

виконує

здати

AWHKiB,

як

Не

сезону

«ПіОlJерія». (М.). В ефірі «Моло·

16.30 -

дість». Репортаж з ком­ сомuльсь.ких будов. (Че­

лltбі·нськ).

Рес­

17.00 -

публікан<:ька

школа

юних математиків. 17.30 - «Міста і ;·ЮДИ». (До­ lІецьк). 18.00 Телеві­ зіЙ~lі вісті. 18.30 До початку

.навчаЛЬНQГО

ро­

ку в системі партіЙНОї оовіти. (М.). 19.00-«Не забудь... сганція Луго­ ва». ХУДОЖН1Й філь:,[. 20.30 Телевqз.іЙн'і но­ ВИІНИ. (М.). 21.00 - «,Ре­ в'о.люціЙниЙ марш на­ УКИ». (М.). 21.30-«Вор­ ці і переможц,і». Міжна­ родна програма. (М.). 22.00 -- Спорт за тиждень. (М.). 22.15«Пісня пісню кличе». Зустріч з .,омпозитором

Б.

Янівськи.:vJ.

(ЛьвІ·в).

РеАактор є. ФЕДRН.

118 номер 1967 рік  

118 номер 1967 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you