Page 1

..... , , в

_,

,

.........

пРОАетарї всіх країн, ~днаатесяJ

І-

РІк

гуртках ПО.lітосвітu

Активність

видання

ом

-

27-й

3АВЕРШУВАТИ

118 (2502)

ВІВТОРО)(

~бира~ьні робоr.

4

запорука знань

'Взагалі О'сінні п(}льов'і роооти .в р'а'Йоні заве!}ШУЮТЬСJl. ЯК ВИД­

ЖОВТНЯ

1966 Ціиа 2

На заводі холодильників утворено вісім політшкіл дві початкових та шіст" ПО ви­ вченню ООНСІоВ марксизму-леиі­

р.

ІЮ іІЗ зведення, 'в ряді lПередових че,Рез !Кілька днів буде п(}внkтю зібр.анО' картО'плю

коп.

ГО'roIО'дарс~в

нізму. )(ері~ии,ками іх призна­

і

чено начальників цехів та іх­ ніх заступників.. МаАже в усіх - вища освіта. Заняття вирі­ шено

n.роводити

В'

л'и

лісопилblЮМУ.

.ління,

ОРГАН БРОВ.\РСЬ)(ОГО РАЯОННОГО )(ОМІТЕТУ)(П

ву-)

шко-

мар.ксизму-ленінізму,

BXO~ТЬ

куди

К.

До Всесоюзного днн працІвникІв сlJlЬСЬКОГО господарства

СавицькиАкаго-

лосив

на організаційному зана тому, що 11 нинішньо­ му році багато ува.ги приділя­ тиметься самостійній .праці СJlухачівнад літературою при вивчениі політичної екоиомії. Вж:ока активність на бесідах запорука

більних

грунтовних

у соціапістичному змаганttі на честь господарства

Явка-стопроцаитна В

початковііІ

МОСТОПОЇЗ}l,а

.І'ё

!

перше

ленінізму

при

нізації

рі,чки Прооиtдія

партійиій

освіти

Антонович

Ра­

,профосійнО'-тех:нічнО'і

ос'віти.

• • • За успіхи, ДО'СЯІГну, ті у нав·

чанні і ком},ніtСТИЧНО"У вихО'­ ванні підрагтаюч()гО' ПО'l\олін-

;ня,

орга­

Леніна

нО' еере~ю школу В.

І.

деініна

м.

Матковсь-

пО'літичнаі ді-

КИЙ ознайОмив ПРИС'утиіх з на

тер6ТУРИ Украіни ,ВИПУСТИЛО' в

вчальним ·планом.

св,іт 31-й том тварів К:- Ма' jЖ-

Потім при

2.,го

ки,

економія?».

В. А.МаПовськиА під час

вихладу

.матеріалу

ПР'О методику

иять в сітці партіАIЮЇ освіти.

Перше заняття проіішло на

високому ОРГlUllзаціАному і іАеЙНОМУ

рlвн'і.

М. ОЛЕ)(СІ€Н.КО,

iНlCТP}-1Krop раЙlКQМУКlП

j

са ~ Ф. Енгельса за період 3 жовтня

рО',ку.

1864 пО' груде'нь 1867

Листування

клас}" в 3В' юку війни в Європі.

свідчить

Д б

б

ажЗ'ним

а

просторому заJ:ti- БудИlНКУ культури веселий, ж:иїгє­ радісний «Вогник»-друж-

МOJIьцl, передові .виробничники

ню ~YlCl'річ, присвячену цій

ХОДИТНС.

по

'ВизнаЧІНЇЙ даті.

'ГОМУ с'Гала

зібрuис,я

в

В

цехах

ДНЯ вчителя він засві'ГИlВ в

~моитио-механіч­

непоопіwuи

на аерше

тоА ден" роз-

домІвках. Вони

червоному

куку

І

хоч

в пові'Грі

rюміl'НО

заия~ в системі

віДЧУ1валися запахи осе.ні,

ться 30 слухачів. Всі вони без

Ж'ОСl1ва був ПО-QПJ1З'ВЖНl:Ю-

вии,ятку прийшлН' на

му іВеоняниИ.

па&ті::~~т=~, ШJ60лі навчи-І на,C1lріи в учаСНИlКів торзаняття.

П~пагандист. т. Нефедов розпо"'в

ПРИСУТНІМ

про

методику,

самостійие вивчення слухача-

•••••••

чатковій

НавчаНtfя в ПОЛ iTUЇ K()JI; допоможе комуністам, «омсоМОЛЬЦЯМ, безпа,ртійиlltМ ахти-

ського комбінату підприємств, П'Р'О

вістам

здале.-ідь знали

свііі

ідей-

ний ,рівень,розширити С8ітоrляд. Наtчальний рік розпочався організовано.

К. РI3АНЕНКО, член

КПРс.

................ - . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*.А

,ме·

ТР}1ДО'ве

,нз\пруження

розр,ахуватися

'966

(ІВ лрщента:х

з

дер­

д'О ПЛlliНу)

:;.-

Л )ot"a:нJCЬКЗr обласТЬ.

У

К.ащ1[IВU';

завод'

3Варll'ИХ

КОНС11р'}"ЩіЙ. Він буде іІ!оНІІІуокати МlОстові красии, оолаідН ЗlНIf,я МЯ y.r('a.ptI1І1М'И

ведеться

НіЩ"~

БУlд1в·

і'НШУ 'ЦРОJliytЩtю.

тв

шах'!:

тем·

ла . ми.

На

фото:

З'аІВОАу

CbКQ'O

,ці,Й.

на

\10ІНТ а ж,1НІК їв

Фото

плані

1пра-

ВIІ'КОllpоб діЛЬІНІВЦі Ми-

Семерииков

хайло

К'OIIIC1'j5yк -

зварних

перещНЬОМІУ

-

tВОІ?УЧ)

Кщц;Ив·

СПОРYiдlжeнtНЯ

Р,

і

БР'ИIJ'Зlдiltр Бугаєв.

Веніамін

РАТАУ).

с>.';!'

~c>.

:s: '" ~'" і 00,0

100 . - g:I ':'/)0

:s:'"

~:C

90,6 58,5 94,9 78,1 67,3 90,9 63,2 90,0 85,0 82,5 91,6 83,7 55,4 73,5 81,1 7'5,3 61.6

І'меи'і Щорса «30jJ'Я:' ClГoII'o.1lїв1c'ыір «Л~нй:,

79,0

ce~ыкa

~," 471>

77,1 87:;' 40,0 ;1,6 7.з;4 ~,5 72.6 68,0 Ш,О 72,0 85.6 39,7 69,5 7U:J. 90.0 63,& 85,6 50,1 58,2 96,1 00.9

с:Бобр1l1ЦьккА:. ПухіlВlCЬ1К8

БcooьuJa'ні8сыK а

c!l<ip:асилilвcыкиіь «т,ребухіIВСЬЮfА:. «3аОЩj)IВЦЬІКНlЙ :.

сВел.lІКодимер -

А!рімя

(Фоюхроніlка

~"" g-

~.!e

§~

КI8JJ.иrrsmсЬІК d' с:Руса.ні:ВСЬКltЙ :. «П..-rООКЇtВcЬКItЙ:.

"'і

Q

"'2

Назви rooпод a,ptC'I1S

51,4 93,1 52,0

сыIfй»

відбутися

Бравар-

комунальних те,. де має занятnt,

всі

за·

СЛУ;JЗчі.

До цього доб~ готувалися. В кімиаті вивішено календарний план проведення заlllllТЬ. Однак в перший день напричин

шл,яхра­

·на

. . . . . . . . . . . .,......... ................................

матеріалу,

8Rвчению

програм­

конспекту-

І.

ЦУП, член КПРС .

заняття +.+ • • • • • •

по

ного вання.

вчання виявилиc.1l недоліки. З невідомих

нюють

е._

•............

..,.... ...... ·w......

привітав

з

секретар У'країни

CJЮБа

змі­

пісень,

ЯlКЇ

каlмрадянсЬІКОЇ дітвори учасНlИКИ ХУДОЖНl:ЮЇ саіМО­ діяльності ра:И()lН\НОГО Бу­

Всіх їх, МУДРІІХ, досвід­ чених, ї'РУ дол юб ИВ'ИХ, від імені районного комітегу паР1'ії, виконкому район-

занять

ВЧИТ1елю

гаряче

дарують добр.им HaCTaB~­

HeдaГ()IГa.

не з'явилися два слухачі з парторганІзації кОtU:ори газо­ вого господарства. П'ропагаи­ дист т. Фелікс добре ,провів. перше заияття. Поряд з цим він зверн)ІВ увагу слухачів иа самостіііну їх підroтовку до

неЗ6И1Чайноrо торжеств а-

щих

Оплески 'вдячності

на Са<Мостій~

l1РУДОв.иЙ

дя<нсыloгоo

ної Ради депутаті/в труtll:я-

В. г. JfемnицькиЙ.

ДИНlКІУ

А

.·. . .

політшколі перше

Н'ий

світло ~~BoгHU1(,a~~

Днем учителя р'з>икому I5.П

п·-е-р-ш. . . і~. ...--..н. . .е...· ...~. . .'~. . ·л . і . .~...·'~.._··--.. . . . .-.-_. . . . . . . . ~·

Про початок навча,иня в по-

користання унаО'lнени'я.

підвищити

Чарівні

ЛО;І.їі естрасд;ного оркосТ1РУ

~~;~~:;чі~:::шк:::~н;::: -'у' .ми лрorрамного матеріалу, ви-

в

дорО'гоцін­

·0

чарІВ не

иоrо за8O,l.y заК.И'lиласlї робо-. ча 3IIiHL Та _омунkти, комсо-

прО'стО'юють

ЗВЕДЕННЯ про хід польових Р'Обіт радгоспах ,і птахофа~риках

.

заlГрозаю

запрошують за довгі УК­ Б~'ГЧені сroли колективи всіх шкіл міста, rocreЙ. Тут і >припорошені сиви· ною нereранJИ пе)!.а:гогічної праці. і вчителыаa юна, яка тіЛІ>КИ міояць

слухаЧІВ

високе

в

робітничаго

З

частО'

'в''Грачається

і)аііону за станом на зс)вересня року

(РАТАУ).

гос·

тем приишов до педаrorі,в районного цен 'ГрУ Брова,· рі,в вечір минулої су60ТИ, На чеоть, Всесоюзного

ОргаНізоваНіСТЬ

таlКТИКИ

м1ІіШИ'НИ

пов:ністю

'наЦІональнО'-визвольногО'

руху,

l{артО'плі дер­

======================================================== fl · О рим,

Ук:раїни,.

nи:дакня).

ТО'м ,мkтить листи К. Ма,рк·

..розповів

проведення за-

рО'сіиськогО'

плану здачі

жа;вО'ю.

прО' величезнур~оту К. Марк­ са Ін.ад «іКапІіталом» ,Велике

літичиа

І1азапла,в'них

і 3ак~нчИ'Ги ВІСі :Юиральні роБО'ти,

об.lасті.

са і Ф. Енгеш.са (перЄ'клад з

те-

пере­

куль­

вирощується

лях

Па Ук\раінсЬ'кіИ РСР ПWГО'РЄlджено: ()рденом ТРУДОI!oОО'О' ЧервО'н~го IП' рanора СЄ'РewIю шкО'лу М 82 i~. Т.Г. Ше<В­ Ч~lfка м. ' Києва, . ~PД~HO'M «'3нак Пошани» КРИМ'КСЬ'КУ сере;~ню ШКfi>1У і')(. IПартНlЗaН· СЬКЄlі Іскри ПеРВО':\ІайсЬ'КОО'О'

ми програми «Що вивчае по-

сту·пив до викладу першої

де

О'в()чев~['{

рО'бським CBJI'1'OM СТВО'РИТИ на ПО'­

імені

місце 'Б листуванні' ПРИ,,\і.'lенО' пита.ннамміЖJнаро;щО'і tполіти-

більші'сть

',Дирекціі ' !}цгО'спів і птахофа{і­

ряд

том творів К. Мар'кса і Ф. Енгельса

ВидавництвО'

праценту. І це

31

рнк, Іпартtwні О'рганізаціі I3О'БО'в' я­ зані так органі,зувати рО'БО'ту, щО'б в О'станній тижде<нь перед ціБО'­

апCf?УІдіЖ уєтЬІСЯ

31

28,7

ни'Й ча'с.

У льяновсь'Ка,

раи()ну МИI\О'лаіВСl>кО'і

tГОСПО'lДарствах,

чеjJ/Гах,

нагородже­

N!! 1

-

ках

cepe~Hix шкіл 'li'J}аіни.

-Орден.О'м

-

«Пл(}сків­

жаві. В рщі f(}сшО'дарств HЄ'3av:tO'­ віЛI>НО ВИ'КО"РlІ'Ст6вуєтьея ,наявний аВТО''І1ра'НroIОрт,а ІНа 'буpт'J1л.ащад­

....................

О'рде'наминаГОРJджено

тІ-

і

Бwжає багато 'кращО'гО' і викО'­

стаиції

Бровари 8 слухачі,в 6 чле­ ків КПРС і 2 комсомольці. На перше заняття з'явилися всі без ,.."ІІинятку. Пропагандист

Василь

ВерховнО'і

~и СРСР Указом від 30 ве­ рес.ня 1966 року 'наТ'ар~дила О'рденами і м~далЯ'Ми ОРСР іюнад 12 тисяч працівників

марксизму­

залі3flIfЧНОЇ

nрО'фесійнО'­

теХllfічнО'і ()Світи в роки семи­

Початок вдалий осиов

~С:Біти . · і

«3О'ря»

в

HaнltН

нагороди

За досягнуті успіхи у рО'З­

заияття.

шко.ц;

рази.

Високі

ВИ'ТІ,у

Організовано почалося на­ вчаиня і 11 школі по вивченню осиов марксизму·леніиізму. .Яflка.. слухачів стопроцентна. В. ФУРСОВ, член КПРс.

В

чотири

а·········································'····.······

иараховуе­

ться 16 слухачів. В перший день навчання всі з'явилися на ЗlUIяття. Прс.пагандист о. Гладун ознаііомив слухачі. з програмою, вмІло провів

в

ГО'РО''дини

«БООРІЩЬКИИ»

тих

ПРQIЦе<н­

,46,1

здали

СІ:ІКИ,И»

тур

Копектив птахофабрики зобов'язався ДО хпі6Ьробського свята виконати річний ппан ЗАачі державі мопока на 105 процентів, м' ~ca - 'на 11 О процентів, а яєць переви­ конати

На,и.менше

аем,лях!

найбпижчий час закінчити весь комппекс попьових робіт.

політlfiколі

814

копектив Капитянськоі птаХОфабрики АоБМ8СЯ

центнерів. Хлібороби зараз трудяться над тим, щоб у

115

та.

важна

картоriпюна всіх З50 гектарах. Сере,ltНій врожай становить

знань.

б;'бл.:'()1Тею)ю,

річниці Вепико­

49

внкона;но лишена

прО'цента,

перших успіхів. За станом на ЗО вересня закінчено копати

Слушну п·ропозицію -~гy­

,НОЮ

Слід, (}.'ІІнак, відзначити, щО' ра.Ион Н1ІіШ дуже відстає 3 прО'­

раДі'(}С[JИ

го Жовтня, а також Всесоюзного дня працівник", сіпьського

ста­

лярио проводити політінфор­ мації на темtI внутрішнього та міжиародlНОГО життя пода­ ла слухачка В. П_ Дятлова. л. ГОРІНА, чл,€'нКПРС, за,в, Т'('хн:ч·

у дарними темпами

ТРУДОВИЙ ПОДАРУНОК

. нятn

-

У)(РАІНИ ТА РАЯОННОJ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ )(ИlВСЬ)(ОJ ОВЛАСТІ дажем (нючів державі. За етаном ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ на 30 верес'ня річн,IИ 'План булО'

колеКТИВЗАводоуправ­

В.

ЗЯlбу.

хами.

ДружlЮ почали,:ь перші за­ няття в цехах: холодильників,

Пропагаи~ст

О'ранку

XOД;llTЬ 3 ,НО'ВЮІИ трудавИ!~1И уапі­

чальни.кі,в цехів. '" мебльовому,

закінчено

сільськ()ГО' тоспада' рства вани під­

цехових

ленкімнатах або кабінетах иа­

ликовому.

(}вочі,

дО' ВсесО'юзнатО' дня праціВІНиків'

~

культури.

потім

ПРИІвітання,

На сцені

ністерст:ва В

А.

палко

3jlGlty

теплі

побажаН'НIЯ ...

інспекюр Мі­

освіти

Анжієвськии,

завrдую­

чии районним rвідділом народної освіти о. І. Хор­ ліков. Теплі, душевні сло­ ва він адресує ВlШуватцю

ЗІ сцени пісень,

ОJЖ~Тj)jУ

запро­

УЧЗ'ОН'ИlКів

свята

.ЗВУ1К,и

,шують

до танцю.

Теплий вогн-ик вдячнос­

ті за увагу і шану радя'Н­ CljKOMY вчителю ,винесли 'в своїх серцях всі, хто за­ вітав в цек вечір на при­ ві1'неовітло BiKOIН райоlН­

ного

Будинку

культури, о.

ЯХНО.

-о-

ТР АКТОР· МАЛЯТКО

J

РОдіної освігги», гр'аМОl1Иt:

нього

а

Я'кий

вручає КJращим із кращих знаqки «Від!міННИlКа на­

змінює

про

'мелодії

вчите­

лів з їх чудов!t'м свяroм

його

го,

ллються

УРСР

поздорооляє

.

І знову, знову дЛЯ НЬО­

КУТЛІСІ . му

заводі

На

Нутаїсьно­

малогабаритних

тракторів закінчились випро­

бування нового . трактора «Ріоні-10». його потужність - 8,5 кінських сил, а мак­ симальна швидкість 12 кілометрів на годину. Для

нього

навІсних рядь

.

Сі{онструювали і

причіпних

ряд

зна·


ЩОБ ЗАСЛУЖИТИ ПОДЯНУ СПОЖИВАЧІВ ВЕЛИНІ І почеснІ завдан-

введено в дІю ще 9 магази-

ня поставленІ перед пра,

на, О.

нІв.

It

П. ІВ3liицька, Д.

Марченко

І

багато

Інших:

проводити

кожного

мlсяц~

день L'родавця. Але за­ мість того, щоб в ці днІ під­ водити

.. .:ІГО

пІдсумки

соцlалlстич­

змагання, обмінюватися

досвІдом, ' визначати плани на, майбутнє, їх перетворюють в

ми комуністами . Так, на­ приклад, члени КПРС Г. З,

Гришко,

В.

поважних

І.

Лисенко

причин

не

без

відвіду­

ють партійних зборів, не ВІ!­ конують

громадських

дору·

чень.

цівниками прилавка І громадського харчування. ВОНИ покликанІ задовольняти всезростаючі запитiJ. трудlвникІв мІста І се.1а, постІйно

ВІдрадний І той факт, що значно поліпшилося обслуговування трудІвників полІв І тваринннцьких ферм. Лише за перІод веСНЯНG-лlтніх 'по-

Нращим 22, бригадам прцсвоєно звання комунІстичних, а 272 працІвники виборюють почесне звання ударників комунІстичної праЦІ

так ~BaHY «накаЧnУ:l>. Також не Д09едено справу до кінця і з створенням показових радгоспроБКООІ1IВ 110 аналізу господарсьноУ ді-

танні росту пеРВ\1ННОЇ парт­ організації. Адже протягом звітного періоду до вступу 3

мірно полІпшувати нультуру торгівлі, дбати про чуйне і уважне обслуговування.

1142 виїзди автолавок і гу-

жових розвозок В поле і на .

йПtла не тІльки про успіхи. Як в звІтнІй доповІді секре-

лі .

жодного

ЧОІ СП лки правильно зрозу-

люди.

турбуватнся

про них,

все-

льових РОБІТ було зроблено ферми.

. Як у кожній справІ, так і в торгівлі успіх вирішують

Партійна органІзацІя, всі НО~УНіfТИ районної споживмlли

вимоги,

На партlйнихзБОРaJ~ мова

поставлені

Бюро партійної орга-

І"

.

ти

ці і вихованню кадрів, поліп-

napm/'UuHUX збор,'в

ського харчування працюють

ремі

..

Підводячи підсумки робона

своїх

партійннх

Зараз за

звітно-виборних

зборах,

члени

ма-

пах комуністів

ку план роздрІбного товаро-

Зокрема, гострій

був підданий відділ

критиЦі

торговельний

(завІдуючий

достатньо вивчається

Нолектив райспоживспілки гордиться успіхами пере-

споживачів своєчасно

проти

періоду

ДОВИКів

мовлення

пропитома товаро-

стара.нністю в обслуговуванні трудlвющів відзначаються В. С. Глушко, А. ,С .

минулого рону. Ііа цента збільшилася вага від загального

оБQРОТУ

.продажу

промислової

ти

5,7

яскраво

грошових

товарів

групи.

свідчать

прибуткІв

щення добробуту

Ці

про

І

факрісг

мережа

нупцями

лися

двері

У

Il

ДО

Багато з НЦС загинули

в1дчини-

смертю

Бервицl,

завдання винонали J(O Кінця.

новозбудованих

Зазим'ї, Налиті, дві чайних по 50 посадочних місць кожна у Семиполках і Требухові. До кінця року буде

вІд

неза-

радгоспробкоо-

лад, зробили к~рівнини рай-

:::;::::::10 3

полін-

Перед по-

магазинів у селах

героїн

Так

~ командир

але

бойове

сказав

нолишнtй батальАоку 227

полку військ НКВС М&кснм ~ Володимирович Вольвак,

\

, - - -_ _ _ _ -...:o-_ _ _ _ #~

розповідаючи

подробиці

боїв

І

.

nи С ь

СТР І

по обороні КИЇВСЬКІІХ пере­ прав у вереснІ J 941 року. Розповідав про це біля пам ятника його однополча­ нам,

спорудженого

на

лиці

Налинlвки,

там,

чверть

ла

віку

тому

лінІя

славних

око­

де

проходи­

оборони

наших

чеКістів.

Багато з нас загинули ... А хто ж залишився в жи­ вих? Може деЯКі з бойових побраТИ)\-lів десь недалеко?

Ця думка не давала спокою колишньому комбату. І віН, прибувши 3 Донбасу Е сто­ лицю Унраїни,' з якою у нього зв'язано чимало СПОГ<l­ .D'jB, вирішив почати РО3Il1У­ ни. Зустрічі, розпити, роа­ мови. І не безрезультатні,

_.. Наче

вав і

на

квартира

з

ще

вахтер

своєму

-

напарни­

ку .про Сергієвського, коли той, привітавшись, пішов на територію комбінату. Пен­ сіонер. У нас ііе працює, а майже кожного дня тут бу­ ває.

До

ковій

початку

школі

Микола

дить

в

почат­

політичної

занять

освІти

Володими·рови,ч

обхо­

цехи,РОЗМОВЛЯЄ з ·робіт­

никами,

цікавиться

ви,робни­

чими оправами колективу,

Ао­

го успіхами і турботам'и. А ось в . червоному кутку вже зібрa;nкся слухачі, , П.ро­ па.. андист СергіевськиАроопо­ чинає заняТfЯ. І хоч не впер­

ше

слухають

його

присутні,

все ж кожного разу він ,роз­ криває перед ними нові, захоп­ люючІ

Та

теми,

·питання.

це. й не дивно.

ЖИТfєвий

і

Великий

,пропагандистський

досвід, ГЛ'ибокі знання; JlJOбов

НОВЕ

4

жовтня

ЖИТТЯ

1966

року.

'

приділяла

організаЦія

належної

поліпшенню

тру-

.не

уваЛІ

діяльності

заго'

_ тівеЛhНОі' контори (директор

Д. І. Полив'яний), внасліДОі{

ться

з труднощами,

а по

виконується.

На зборах члени НПРС детально проаналізували стан внутріпартійної, організаційної і ВИХОВ'Iої роботи. І тут, як виявилося, не все зроблено. Поряд з іншими

недоліками

кращого працівник:}

прилавка .

Звітно-виборні партlИНl збори суворо засудили не­ доліки, допущені в роботі керівників райспоживспілки і окремих КО,муністів, та

няли

шення ти

прий­ конкретне рі­

ділове,

по

поліпшенню

торговельної

робо­

мереЖі

ра­

йону. Члени НПРС зажадали від ноаообраного бюро спряму­ вати

свою

діЯЛЬііість

білізацію зусиль раЙСПОЖИВСПі.1КИ, роково

на

мо­

колективУ щоб дост­

~иконати

план

това·

рообороту першого РОпу 110вої п'ятирічки. Працівники прилавка і громадського

винні

харчування

трудитися

заслужити

так,

подяку

по­

щоб

спощива'

чів.

відмічалися по-

а

но­

серце.

Двері

О

v

БОИ

О Б

в І ПРА ТИМ И

зами. Та булп то сльози ра­

він разом з т. Вольваном поїхав у Налинlвку. Побува­ ЛИ там, де 25 років тому воювали, оглянув Іван Геор­ гійович пам'ятник героям-

дості.

чекістам.

І

дві чоловічі постатІ опи-

11 11,1 ІІСЬ

В ,

міцних

обіймах .

Тю(

і сгояли ВОНИ декілыш ХВІІЛИН, обливаючись сльо­

Ного ж зустрів Максим - Володимирович? . Це був йо­ го колишній підлеглий Іван Георгійович Лобанов, рядо­

227

'вий

роїчної

полку, учасник ге­ оборони київських

переправ.

Ноли бойові побраТИМІ! за­ спокоїлись і сіЛIІ за стіл, РО1поча.10СЬ:

Л пам'ятаєте?

ЧІІ

--

не

Як виїIШЛIІ оточення, де

вважали

неччину,

завжди

славні

один Поїхав на· До­

ДОМОВИВШИСЬ

своїм колишнім тримати тісний і

в

З

підлеглим зн'язок,

усьому

t'ойові

МНОЖИТИ

традиції

сво­

полку .

Д.

КАЦЕНЕЛЬСОН,

громадський

На

ф~ то

кореспондент .

{зліва

,напра.во}:

BiЇtHY?

I\'О.~ишнііі

Запитань було багато. Ні, ніколи не забути тих днів осенІ першого року війни,

·ну М. В. Вольвак j И{J,ГО 111 ЇД­ легли'и в РОКИ в:іі .НIІ , ,н.и'ні

не

забути

жих ат<Ж

численних і

контратак

воро­ наших

зц'язані незабутнJ роки с.~ужби в армії, днІ великих

друзів, щО ПОЛЯГЛИ тоді віц ВОРОЖИХ І(УЛЬ і снарядів.

випробувань. - Товаришу Лобанов! тільки і . зміг ВНМОВИТІІ Вольвак .

Трапилось так, що т . ]\0банов І!е знав про віДКРИТТіІ lІам'НТНИlіа своїм О,,\нополчанам . Тому на ,IРУГІІЙ деl1;,

з

які

одного загиблим . 'Г . Вольвак ' додому,

З ІЮРОШО ­ заl(іНЧНJlIІ

підрозділів, днів і ночей І!Иходу з оточення, не забути

людина,

ми,

заБУЛIІ?

--го

Так, через чверть віку зустрілись бойові -побрати-

го

'

якою

каже

же

сильніше.

відчинила

відвідувань тут ЗВИКJIи. Непосидюча людина,

Ось

46.

таким

Постукав,

стукає

пряму

Володимирович

ВисоковоJU;>ТНУ,'

мером.

го знаАоМого. До його частих

НРllлах

Максим

на

Високий, не по літах став­ ний, 13 морською 'виправкою чоловік задовго до закіllчен'НЯ робочої зміни поспішае до во­ ріт будівельного К6мбінату ".2. На прох,ідній його зу­ стрічають привітно, як давньо­

запити

дящих. . Партійна

НПРС не підготовлено

~

торговель-

гостинно

задовольняють

ряди

О. ЛОНДАР, інструктор райкому КП __ М._І _ . ПІнчук, ____ В._А. ...;--__ Толпекl, _ _ ,. _____________ споживспілки, вирішивши # ___ рушення __ ДИСЦИП,lіни _ _ _ окреми_____ _____ України.

трудящих

них підприємств.

запит

на місцях, виконуються

пів, не подається їм практична ділова допомога тощо. Хорошу справу, напрИі,-

Норнійко, А. С. Дем'яненко,

ра~;;;ягом року значно розширилася

недостатньо

вторинній сировині майже не

вищенню кваліфікації.

Особливою

нерентабельно,

наголос на тому, що ще не-

но рІзних товарів на 1880 тисяч карбованців БІльше

торгівлі.

громад-

чого план ..заготівлі виконує-

робили

процента. Населенню продавІДllOвідного

піДПРИЄl\!ства

. о. Г.

Хилько). НомунІсти

пили до вузІв І шкіл по пlд-

103,8

було відмl-

чено ряд іСТОТНIIХ недолікІв.

їдалень, буфетІв працюють 242 чоловІка з вищою 1 середньою освІтою, а 87 осіб в цьому роцІ всту-

сім мІсяцІв нинішнього рона

прилавком

газинів,

НПРС вІдзначили; що за вІ-

обороту виконано

таря- парторганізацІї П. Г. Семеновича, так І ,,нисту'J

шенню ІХ якісноё'О складу.

ботІ правлІння спlлни і пар-

/з звітно-виборних

u

спрямували зусилля колективу на їх виконання.

ПРИКРИМ _неДО,llком в ро-

тій ної органІзації, вlдзначали виступаючі, є те, що ок-

й

Н13ац І, правління ра споХХІІІ з ' їздом Н П Р С пере;:t і ,живсп лки !1риділяли nOстіиІ прац вниками торгівлі, і б ну увагу до ору, розстанов-

яльності і культури TOpriB-

Справедливий докір було закинуто партбюро і в пи­

9о'єць

І.

КО\1IЮilДИР

ба'l'а.1ЬИО­

,В'оєн і зо.вано,j

Г.

O'X~P();HII

Лобанов.

..+-+-~+-...+-...~....

~~+-+-+-+--++-.'+- .............'...... ~-----.,

СТЕЖКА ДО СЕР ДЕЦЬ ЛЮДСЬКИХ до

своєї

ної

нелегкої,

спра8И

колі

але

почес­

допомагають

Ми­

Володимировичу пробуди­

ти

інтерес

у

своїх ~ухачів

до

вивчення' I1РОГ"'''ЧНОГО

ма­

теріалу.

СлаВН1ІІіі життєвий пройшов пропагандист

гієвськиЙ. цятих

шлях Сер-

Комсомолець Авад­

,років

був

призваний

у

Віііськово-МорськиЙ . Флот мо­ лодої Країнн Рад. Тридцять років віддав мн морській CJlужбі. Служив рядовкммаr­

росом, телetp"іром, бу.в по­ Л1ітруком на бойових есмінцях і л·інt(орах. На якііі би посаді не

був, завжди вірним .нароДові,

sалишався Комуністич­

ній партії, в славні .ряди якої прнйнятий В 1927. році. Велику

Вk'lИЗНЯНУ

.віЙиу

Мftкола Володимирович зустрі.в на бойово"'у кораблі. На все життя заЛНllfилися в па­ м'яті штормові ТРИВOOJніночі, запеклі морськ,і ськими

тор·педними

цією. них

бої

з фашист­

\підводннмн

Він

човнами,

катерами

був свідком

подвн{'ів

і

авіа­

героїч­

радянських

мо­

ряків на Балтиці і ЧОР·НОМУ морі. Ордени Леніна, Черво-

ного Прапора, Вітчизняної ни

І І ступеня і .

крашають

4

груди

З почуттям

вій­

медалі при­

капітана ,пер­

дальності

за

трудиться

високої відпові­ доручену

.справу

пропагандист.

Цьо­

шого р'ангу Сеі>гієвськоro.

го він вимагає і від своїх слу­

. Після ...закінчення війни бо­ йовий офіцер залишився на флоті. Був заступником коман­

до

дира

корабля,

y<rилищі. 'Всюди свід

викладачем

передавав до­

молодому

матросів

і

в

поповненню

офіцерів,

вихову.вав

у них любов до Батьківщини, мужність , і відвагу. Демобілізувавшись

в

запас,

не зміг довго сидіти без діла ' член КПРС СергієвськиЙ. П:ро пережите

і

бачене

житті

хотілося

людям,

молоді,

суспільству. смвся,

корисним

ж

і

пonро­

призначилwпропа­

гандистом. ція

своєму

розповідати бути

Тоді

щоб

в

Партійна

будкомбmату

організа­

задовольни­

ла прохання К9Муніста. Маііже ' ш-ість років тут ке­ рує політшкOJIОЮ Микола Воло­ димирович. Незважаючи на гли­ бокі

знання теоретичНOf'О мате­

ріалу, свід, до

вели·киЙ він

міжної вує

ретельно

'кuжного

конспекти,

жиТfєвий

готується

заняття,

багато

літератури,

унаочнення.

до­

складає

читає

допо­

використо­

хачі,в. Внх;oвує у tlих політнчних знань,

інтерес навчає

працюваJИ самостійно над лі­ тературою. виховує глибоку комуністичну перекоlЦІНість у торжество ідей марксизму-ле­

нінізму. Пропагандист Сергієвський на своїх заняТfЯХ уміло по­ єднує марксистсько-ленінську теорію 3 практичними справа­

ми свого

підприємства.

Разом

Першого

почався

ж()втня

новий

знову

роз­

навчаJlЬНИЙ

рік

з партійн'ою організацією мо­ білізовує своїх слухачів на

в системі Старанно і

поставлени)(

вався до першо"" заняття Ми­ кола Володимирович Cepгi~B­

активну

участь

у

.виконанні

завдань.

За ці роки на будком.бінаті виховалось

багато

комуністі,в­

агітаторів, які особистим при­ кладом сумлін·ного ставлення

до праці. ведуть за виробничиіі колектив. них юка" Володимир Федосенко,

ків

Степан

брнгадир

собою Серед Ілліч

бетонни­

Романович

Станє­

ський. він

ЯК

і

в минулі

до

знайомої

знову

прохід­

з своїми слухачами, . відкрити перед ними иові обрії,. світ знан.ь і творчих пошуків, по­ лум'яним словом пропаганд.ис­ та

щоб

ПJЮкладати

вай, бригадир Jtиварників Дмитро Авксентійович Білен­

сердець ' JiЮДСЬКИХ.

ко, майстер Михайло Михай­ лович Костя ний і багато ін­

На, фотn : ський.

ших.

роки,

задовго до початку занять

прийшов ної,

партійної освіти. наполer ливо готу­

В.

зустрітися

стежку

до

ПОЛОТНЯК. М. В. Сергієв-

Фото А. Козака.


ЯК ВИ ГОТУ6ТЕСЬ ДО ЗИМ/ВА/ ХУДОБИ?

На .фермі нема господаря м ОЛО4НО-ТОВАРНА фе:рі~.а ти вибиті Я'МІf в стійлах, замін,,Ле:::інсЬІК(J.ГО в·:!д!ділка .БІВз- ти зіПСО'В3'ні ДОШКІІ' ;в ,л nд,,l'oгaх . Ж3'ЄI'ЬоС'Я од,ної'єю з 'К'ріЗЩIfХ В рад- Особліиіво це rю~'і"но ,в двох '10гослі ~ВелИlкOtдИМ'€IРСЬІКий,» оо ,про- ТИРИРЯІ~НІ~Х корівниках ДP}l~{)Ї Д}'ІКТИJВIності ТВ3ІР·ИlfI\Н'И1Ц11Ваі О'РТЗ- ТВ3ІРИННИІЦblК'O,ї6Р'ИtГЗДIІ. КОРОО1Ше нізаці'ї ,л,раці. Тут ОСі·аlН1НЬМ часомв.едетыся лев.на lJIі:ДГО1'О8Ка до С11Ворення пле~'і:>jJIЮГО 'Яlдlра з IВИЮОКОY\дlій:НоИХ КОР::В С'именталь-

каlж)~чи,тре6а. ,лочати й за,кінчиТ.І!, Я,К 'МОВИТЬСЯ В Hapoд.IfO~'Y П;РИ'СJ~:18'Ї. Та.не l':.щ.ки в ПЇД'I'ОТ.{)Jвці до

CI>I<OЇ ПOlРОд'Иl.

ЗИ'МIf : вИ'ямено Інедолі,ки. Ми 'Л0l6а-

Наша реіщова бригада nOOylBa_1,а н·а .ферм;і

і

під,ЮТОІВlка

лерев.;';>ил·з"

: примilщень

до'

ЯlК

і!де

ЗИlМ·\І

і 'ЯІК 11ВЗlJН!JIiIЮDКИ здФйснюють свої СОІЦ;а.л'ЇІе11lf'1кі зобов' яза!Н1WЯ. ЧОТI\1РИlIЩ!І.IШЙ таарwнlн,и'цыІоІїї

lКорuв~шк 6ригади

чили ·6а':1ато Т!liКОГО хvд,оои,

ШО

.В утри~:аIНlні

:ВИlкmtка€

н.е

лише

ПQДИ'В, а обурения , II OllHOiMY дIВОРЯоді:IЮМУ .корі. Вtни,ку

першої6РИігади

О

четверТ'Ьй

,лершої

а ·в

ясл,а,х

у

баlГатьох

л:р,а,цюю ОСЬ

Я'К

не

.\fФКУ

уже М'ісяць і ",і­

н'алatГOДнти

'n'КСЦИI/l­

ліну. І СЬОГОДона на ЧОТlІ!рЬОХ Гр>Уlп.а;х 'HIЄM.?1€ ,ДОІЯ'PQК . Ур,анці д'О­ ки ЇХ ,Pl03ДО1Ї.1И ~нші доярки, була вже дваlна\д;цятз годи,на. !Коли ж л РіО\8!СI.J!ИТ и обіlдJlfЄ ДОЇIН'НlЯ? '

Отже, фермі

з

в ЩOL\І а

свідомо

KepїВlHIIIKJB

н:!

мало­ ІКО, лереДl1.fаCJНО IЗЗіл)'С'каЮ1'ЬСЯ 00:J!Ю'ВIf . А деЯlКі .з них, ОООІБЛIІІВО в.иroIФ:] РClД)1Кти'вні , ПСУЮ1'Ь()Я.,

ДОІ

,втрачз!€тыяя

ООРУШJ!ИlКі'в н'е

TPyuJ.08Olї

,вжи,ваютьоя

'ГQд'ині д'НоЯ ' ще т,РИВЗl10 обі:днє ДЛЯ інши,х ІЛ ОI)}УШЮIКі'в, доїння :кор6в. ТваРlІ'іШ 'БУіllИ' такі ,цИ'Х 'нелодJOбc.тв н,а фер;мі мог­ б:~}lдн.і, що н'а, Н'ІІ,Х і ,д:И'ВIІ1ТИlCЬ ст· раIШНО. дОЯріка Варвара Я,КflВ­ ло б не бути, Яlкби оК'е(>уючllЙ на ГераСIІІ~ен:ко С1каЗЗJJоЗ, ЩО по sідlді.1'І(С'\1 т. КР8lвець більше 'В.Н'Ироботу, контро.1юва,в її ,Г·РУlПі IнайlБглышІй д-еНIНИЙ Нlад.jЙ КЗІВ У - ЇЇ БРИNЩИtPі.в. &:ulыеe мю\тюкз -208 кіло;,ра,мі:а. на, 21 ді'ЯЛЬ1іі,сть

Т()ІР,Зі.

но? Корм," ж'lн,ка .+IOCIIIТb на 'Л,1е-

~~вЗ!г" РОбоrrі тварннни'к.ів му;сиrrь Л:РИillJіляти' і пеРВИІІ'lНа зі:д'д!іJIIК·О!В·а

чах і зщалеюу, Ібо ,ї,х ,н'е лід/возять , M€lXaH':вalЦiї ні,ЯlКО'Ї нем,ає . TQMY

'В'Нlи'кає в ,Ї'Х Зlм,аlгаIIllН:Я,

:В1ЮТ'ЗІЧ,ає

O.!tНOГO

елекТРOlМI()-

Перше ,ВlРажен1ІІЯ було тЗ/ке, що'

з

peMOH1'Ot\f тва'РИIННИ.ц",ких

~'іlЩе>нь справи

ТЗІ

КOIJпt

ту,

і

МИ

муть

Лlри-

· Н€lЛЮlrаIJlО.

Iл06}lвалll'

у

і,нших

чorrирНІр я.д;н,и'Й

КОРЬВ-

К' ОІРОВУ,

але

ЯК

до'був'аєт'ЬІС' Я

во-

й не 'виcrа'Ч.ЗI€ 'часу, щоб ' 'тРIІІ~.ати

худобу в чистоті,

корrВlн'икаlХ і тел'ятпшках, :дiY'~,Ka .В дpyгo~,y ,КО1ріIlИШЮУ ЩЄІ Ж :tміі:нилась. ВИSl.вл'Я€тblCЯ, Іна феор- 6Р;И1rади, теж ішло ДОЇНІНЯ. КОlрови мі тільки 'ЛР~УШl\Ли до ,peo\lOH- тут 'були трохи чи'Стіші, бо дояр­ оroй

НІШ< -

'лерша ЛIІ'СТ~іИ<а, , я,к:а, .на

жзль, ще 'Не робиrrь літа .

ХУдOlба

-

стояла

ПРII~:щеfFН'ЯХ, весь

час

.'llJliTIКY

тож

В

н,е

і

JI1і:длOlГИ,

ШІІОО\дУЮТЬ

п іlДТJtUlаТIf

ї,М

С'олом'я,н,у СЇ'ЧІКУ, щО даєтЬІС' Я Д.1'Я roді,В.1і: Х}lДСlби.

На'l' стало ЗJ>О!З}lМ :ЛИ,\І, чсму в

'Д:СІВ>С\!І:ИJЮСЬ цій

ремонту>вати

ХХІ.lз',їзду КПРС З;НblКіIВIСЬКОГО раlЙон,у. Фото П . Кекал.а(ФОТ()ХРОlН і'I<З РАТ,л,у)

i\l€>Hli

••• 1 СУСІДАМ

Кра,вець, і· Ч'О~УСЬ тут МИIРЯТЬСЯ З цим . Бeзrкарн'О лрохО'диrrь це і

М':' СЦЯХ зн,яrrі авТОІПОЇЛЮИ. Нам л о'яснwли., ЩОВСblOlГО .дJBa-Tpl, .дІні ТОМ:У аюфа.льтували ;Л:РО'ХОід!И, тюді ж .sід,п,ра.вIf.1IИ н'а ремонт і .1І'3ІГІ1}1В,аJDКИ. У коріВІН,IІІКУ. замінено т,р'а;НJQл.ор-reр ДJ\Я IПРИlбироз'НlН'Я ГНОЮ, aUl'e В':ІН: ще не ,пРOlЛу1щен,wй, н;е

ІНа д()Помory XJli6op068JM ПOJПЗJВЩІІІН'И приdlшли кри.латі друзf. На ФОТО:ЗЗlпра8lка JIIітаlКа ;м':llІіеІр,аIлыи'мии ДОQРИ1ваМ\І: .8 колгоспі

дl!<:­ ді,йові

3ЗІХО\ДИ 1!ІЛJ1ИВ'У, а і,Н()(д'і 'HaeїJТb llотурають їм. Часто, НЗ;Щ)ИlКJlaJt, IHІ€' 18111ХQДИТЬ н'а, роботу або 8ИХО­ дlllТb В нет,вере:ІОl)'!;У ст,а;н,і МЗірі,я

ній злmа. З HbOro ми й .лочали 01'ляд. Тут лор<ЮК'IІ'Ь{), 'В'Щ[lJН'О, що ХУU1Pбlll В лрим'їщеюіі да811'0 :ное­ M·aIЄ. На· лроход:ах сві,жі Л.аrгки ;::'сф.альту,

тут

ЦИlплtнw

край­

-

і\ОНУЮЧИЙ аБCl8'fIOЗКИ БРИ'~Зlдира Захар Фед:QРООВ'І!!Ч Драний. Я

БРНlгаді

хтось

з

такі

Л;()!IJ>::дlОМИ'В,

,ІЮ

I!fKa

ауті

А 'Рівняти .1JQД,eЙ тут Є Ін,а

рік,ріікпер­ Н ИНІ~J:IІЙ ШОІ п ят.и'РІЧКИ, 'ко.лек- ,

порядок .

,мало

,все

ХQРОШИЙ

ЛО1;'()Ілі.В'·я

v

підroтовкою nрим:щень Д'О ЗИМИ /Н,а iВJЇ.дJдіJIIКУ 'HLx:ro ке . з4ЇfмaБlCЯ. А T~ep, Ц{ол"И ДОіШК'У.л",н.і : ЛРIli~ОfJОІЗІК'И ' ЛОКоЗзали,' Щ'О \3l1ім:а не зз' ",.n ~ ГОРЗіМlf, ТУТ. ' т:рох И заво:... У'ШИ"И ..я . І хач вели:коro ,peMOO!rry яе J!oтрlїбlfO

ро!биtrи,

каlпітальні ,

бо

неД8lВ' НО

I/l'РИ' \І'іщеtl'lfЯ

І ,бpil~ащq. У 1:<ОРI'8Irиках,

ДВОХ ЧОТИРИ,РЯД:JШХ де утриш'уєтыся 336 Іко'рі;в. , було бр)'Ід'НО, ,['ній лежав ноа .проходах, його ще з ночі не приби.ра"и'.

Не мо'гли включ,ltти ОЧИІСНИЙ

-

траНlСлО'ртер,

бо

заЛОВІнений

СКОТ<І,рі, що

саме

зБУ'.JJO<вані, ,краю . сеЧ'СІ.~б;IРIНІ~К,

fl.ооте дещо 1:_1ід пол,аГО'ДIJТ.И:

Не

в' Од'НОМУ корпусі ~и бачи,ш 3НЯ-

1'і !.ВТОll'O'ЇJDКИ, ЯlКі .неВlі'ДСIМЮ . КОЛИ будуть ІВІ;Дремонто;ва,кі. ТреGa .окрізь ,перввірИ'ти JiIIaKYY'~IHi

і .р06илll' черговий

Т[1':lбно -

ц{оріВНИlКів проде- ви бри'га,ДИ' 'в обід не ДОЄ'н і . ЛOlбілити., д'е ло- - - Не дИ'вvйтесь, це 'В нас

заСlІІllати і У r.РЗ,\16У:R а- Cln:C'pJ1Je, -

Всі

-від старото ДO~la­

,1Іот()-знають у ,нашо)!),

се.lі

Григорія ПетрО'вича 3і:нчен'ка. Тут він народився, ' зр()С<тав, З:l'l\j,нчив

школу,

траlКТОРИСТЮI

",яза'кrнчити пі:\,няття зJWУ !lJi,\ Н'сь.. ЯРИИК,lИІІ. ДЛЯ ПРИСI\О­ j;t'IІ'НЯ цієї РlJ!боти по'тріfi.1l0UУ­ ДО

ВИ'КQРИ'СТДТИ

Т()аI\ТОРИ,

r, С~clПОТ)іl;ні,

став. Працюмв У Рaдlгоспі, і

Гrигорі11

переодав ("вій «lВєла,русь»

IПоті"1

був

приз:ваний на ~Ї'ЙC1tУ' BiiiCbl\OBY СJужбу

В

Радянську

Ар:'tlію.

Всім селом пр(»во,жали і::ИUШ

давали,

Щf}б

у

його, ВlСЬО,МУ

:' ВСІОДивзі'РЦеом був, не осо­ роми,В і3емдяків СВОЇХ_

Чесно служив Bj'H,

іПОДЯКИ

ЮД КО'М(l;ндуван,ня 'мав. А4 коли де.м,обілilзувався,

ТО

знову

ло­

вернувся ' ' В рі'Д!!ий !Рад'гООІІ, змужнілНlЙ, загартованиЙ. Ио­ му ДQРУЧИЛИ трактор «МТ3-5». OrapaHHo ДЩ'л' ядав ' маши-н,}" по-.гоеподаРСЬ'I\И. ВИ'К<ТН'У. вав

'будь-яку роботу rгран.сшо:рту·ва'Н-ні

на полі чи ва'нтажі' в,' і

всюди мав висQкии виробіток.

ПеТР::JВИЧ

' ти, мчаСQВО

лод()М'У тра'К'Т()ІРИ~ТУ

ЗОМ

з маШlИнkТf})! ·(жошу.вав

МаtГвіЄfl1К)', а сам пер~сів Н ·І ГУСt~ нИЧtний трактор і зараз переr:ик(»нує

Н')J)МИ .на

пі;tнЯ'тті

зябу. ВИJlllИ~~ бажаlН'НЯ і nrІ~~­ цюють .в 'нічну

3'Міну

К(}ДИШ­

ні мехмflЗ,\ТОР\f. 3а'кладаєм{)

під

мінну

урожай ' ювілеИното

озимих

теж

Р(}КУ.

ред'іКТОР

багатотиражної

газети.

п(}казував

зразкй са!ll(}відданої іІ'()аці_ Гаряче підх<Тпидимеханіаа­

Т~:\И за~ик тетіївських хлібо­ робів про те, Щ()О до 20 жовт-

ниrв. Новий твір «ЕлегІю В .. І.

ЛеН'1на»

вональнии _ пам'ятІ

За oCIТMrHi ДJla

написав

вІдо­

мий україНСЬ1\иl{ композитор Платон Майборода. Він за­ думав створити цикл пісень

для

без­

накущу€ть('~. Отже, в зи- . вт;іиде

ви:

о 6сл уго ву­ rpoMa;r{CbKe ха'рчуваIННЯ. Щоночі в по­

хорошому

r:

сі.тІьсыro

но вирішуючи на місці ті ві,н ОД"

liочаСIЮ, як агітатор, про­ n~).lИВ з:wеханізат:ораМIf

району

бе>Сі..'.l.lі. організовуlВа.в со­ Ні~Лістичне змага'ння, до-

Be~ь ЯРИЙ КЛ'Иf:I - ДЛЯ цьо­ го з са'мого початку ортароботу

машин,

411 інші питання,

вирішили таlКОЖ в найкра­ щі СТР(JКИ ГtїДНЯТИ зяб під

нізували

технічне

лі чергував в.ід:повідаль­ ний пр аці,ВШIК . Оператив-

господар­

ства TeTiї'ВCI:>KOro

1101\108 га в

підводи'ги

під­

с,У:ІоJ.lШ роботи.

гусенич­

Успішній роботі опор,ия­ 'ла і матеріальна заінте-

НІІХ тра:кторів у дві з·:wіни.

РОКИ IJII)О-

СтепаНОВИЧГ'ус~lt

вні,C'f" ,МОЛ(}ЧНО-ТОJlа У "кої ,.П."IiТИ' , Ферми ,нашого радгоспу знач!lо · зроела_ 3а дев'ять 'MiCJfЦiB .

РІВ

)тідь по

сіЛЬСЬКОГОСПf)дарських 421

та

чем Дяченком БМ'ато доклали зусиль, шоо ХУдооа

процен-та_

тваРИН'ницЬКі приміщення від-

виконано

на 76,6

()Іlkят

робіт виконалисдюсарі Іва'я

вої бщзи, кращо)!}' дотлЯ'ду за :худобою. В 'нинішнь(}му p~цi

Саиридо,вич Мо с.кален'К() та IПетро Ва-сидьови;ч Цапов по

ОСООЛИВУ увагу зосередили Іна

ре)!онту

заг(}тіВJIі

фермі меХILніЗ:llів. Можна БУЛи

КУК)'РУ'дзян(}го сило-

і встан()вленню

на

су ~ 'качанами в )f()ЛQЧНО-ВОС-

б вже даВ>но 'З1ші·нчити підго-

КОЛІИ

_ХОРЗше ,по-

ТОВКУ <1'0 ІЗЮІН, коли б ,не пе--

ПJ)8цювали ,на ціЙроб(}ті ком-

реШКО,lИ. ,Потрібно, наприпшад,

ВасИJIЬОВИЧ

замінити

Духно ' та Іван Якавич 3інче:н-

1\0, 'J1pактористи IвіЦІ А'НД(}Шо-

ВИЧ Рa,J.че;нко [МИ'кола Павло-

вич Павде.НКО,

ш~фер

'Понад

~П'ять

ЧЕТВЕРТА ДОНЕЦЬК ському

ночей

І

ВІри

днів».

АВДІІВСЬКА На

Авдіїв-

lюнсохімічному

за-

Oc-об.'1,J1ВО

а

'Воно

яВ'иЩ~м

.

відзначилис,я

.

гун,

М. Г. Топіха, В. І. записано в

механізато-

ри уже рапортували про закінчення пІдняття зябу на всіх 1200 гектарах.

!

Отже,

із

за®данням

справилися непогано. ДО

нас звернулися к, ері:вни:ки

рвдroопу

«ЗаворицькиЙ».

копанням

картоплі

в радгос:п.

~ нятгям зябу, Наші меха-

1_ МАТВІЄНКО,

керуючий вjдділком_

І

ЯК і було

зобов'язанні,

\

\~ ГООПО;1І.аРСl1В1О

водІ

числом

могги

коне

чЄ'rверта

їм. Декілька

воН!и

днів

вирушили на

велииовантажна

кок­

Уеебе оправилися з ро­ ботою ,Ї сусідам _допомагають_

сова батарея, яиа складаєть­

77

печей.

має

ми.

В комплексі з батареєю

досконалІ

працювати

сухого гасіння

М_ ЛИСАЧ, старший еконо.міст.

Новий агре­

гат

почне

j під-

поля заворицькі_

видала

ся з

відстаiJЮ з

',Нізатори ви.рішили- допо'ТОМIУ

НОВИ/ІІІ

елегії ' покладёно вірш

норми,

,масови,м

100 автоошїдОІі, але їх і А9сі Jle завезли

IПетро

про великого 8Ождя Жовт­ невої революції . В основу

стало

~ N. Ф. Строкач, І. П. БІ-

ООИМКУ

ремонтО'вані. Немалий

/ся ,зав.дя,ки зм'vцненню !\()РМО-

баинери Миха'И.'10

.

буда в т'еп.,і. В ОСН()ВНІлчу.в-сі ~ ДячЄ'нко.

Таких на,слі'дків ми д()5или-

стигмсті .

(жільки одержить за пере-

г,ИКОН<JiННЯ

,гадиром Фе.одосієм Олексї.йо'ви- ~ трактористи П. А. Топіх~,

центнеру ~Ю:J()-

Ііа. Рі!JIНИЙ IІl1.1ан по цачі його

,1ержаві

бить, К9J1И ВИlКонає норму,

іuші_

3а'l\ладено В траншеї 6і.1"1ІІ Я'І> 8300 т(}нн зеденої ~aCJl. ~ IfаГРЮIа:\,ження СЮlOсутрwває, B"'·DG.-п, ни,'и ,на' Ч·О.nl· " . ~nи-' \ '" "" ".. n " .. u.,

ВИРО'(J.1ено на I\ОЖНl СТО гмта-

ІНбер

С1'ворили

I\O;::':~~~I::~:-;:~:;Д~Ii ~~:~~::к~~;:~ха~::п:~~.

І

РАД/СНІ КАНТАТА ДО ЮВІЛЕЮ ЖОВТНЯ

змІНУ,

вання

по

20 і білЬ'ше гектарів пшениці. На !Ш~ревезен'ні силосної , маси, сівбі

оёнову

Вже -виорано 1250rel\TapiB п·ри 'Пл а,н і 1500. До Дня ХliIі. оvробськ<Уго СВЯТ" 'Ця рО'б<ТТJ ~yд~ закін'чена. В_ ДОРОШЕні<О,

Л(lJфетно,ї. 1ІІ,6дня

~(f­

Михайц

Пі,1 час жни,в на р~здільному збиранні Qзимих fриторій ражатки

3011\-

у дві 'змtни.

Для тих, хто працювае у !lОЛі, особл,иво У 'НіЧНі перебійної роботи осі умо­

ків

ЛЮК п.рацівники редак­ ції газети «Нове життя».

paArocRi. "КраСllліВСЬКllіі"

хоро;ше

працював.

не

ся,

За прикладом працівни­

редактор

в

нічну зміну на тр а'К11Ор ах_ Вони гаряче вjдг~,кнули­

Нlщі підживимо _

П_

ін­

працювали l1иждень-два

стані. П~сіви жита і пше­

радгоспної багатотиражної газети «За комуністичиу пра­ ЦЮ», А_ КОЗАК, П. ТЕП­

C-ЛCJ;;ііі'(J'О ГОВ{)'РІІТЬ ВІІ-

в

Армійський гарт

К, ПРС,

КОВАЛЬЧУК

т;)у6и доїлыwхx ~a'HO'BOK; О"И~- пів'б';.зя. Виі~ви .1ОСЬ, що всі КОР'О-

1!ffI'И їХ, IСті'ни ::J::н:фі'l\у.вати і

член

на

якісн(\ і в найкращі стро­ ки _ Вона набира€ силу му

Рейдова бриrада: Г_ БРА­ ТУСЬ обліковець по тва-. рин.иицтву,

цюють ІВ раДfVJCпі

лей.ному році ще вищий врожай. ОзИМИНУ посіяли

буде в;важаТII <1!І.нією з ,кф,ааци,х 11 ·гоаПOlд.а.рст.Ві.

~пере-ку.р», -

ших роботах не за спеці­ аль'ністю, - щоб .вони по­

ценТlНер:и_ Гос­ ДОСЧJоково

РОС11ИТ:И В Н аСТУПНОМIУ ІОв і­

з

GЛQД'і,ва€l~О()СЬ, що з таlКИМ ст.а­ не захочуть далі .мИIРИ'l'1ІС1І Н'Ї 'Kep;i'&HI!IКJН, 'Bi:DlJl і.лка , 'ні ,дирек­ ція та .ла.рТЩ::lгз,н,ізац)я ра:дГОС\лу. Треба ,не~а!й'ио вжv.lв,а'Тlf ззхщів, щоб від'llОВ:ИТИ н,а феРМі зразко­ вІ!\Й ПОРЯДОК, я.к'наїJшви,дше зз'кін­ чити n:'дJrorrclВ~Y д.о ЗИ:МІІ'. ТОІді

А м,аШlІ:на, щО' ви,вози·l'ь ~,;ЮЇ,IJ>І\У. бу.13 ноопрз!В'.нз. Та нел,р,ибраJJИЙГIІЇЙ це ще

ВИ­

зобов' яззння ПJ ~;дзчі державі хліба, зrt(Jезпечило себе насін­

22

Перші успіхи окрилиЛ'и. Плоvківчани В'ирішили ви­

,В"ГЛ'Я'Д

запросили 'ко­

лишніх наших мехаJНIізатос рів, які в останнірOlК!И з тих ЧИ інших причин пра­

ням,, матиме і концентра­ ти для худоби.

'ном

Сl\1д'.lИ ·РЯ.JjКСІ\1

зернових.

;KOIl<lJI0' своє

Д:О тііыиїї~l{)Jжнаa

- . 'ПОЯІС'И"ЛИ

сить ЛСf1КО:

врожає.м

rЮ;I,(t рС'ГВО

і !llCла, і механвми, ,каже що бри:гадир ТихООІ' Ми-х' аIЙЖ)jВWЧ 'БР'И!ГоаIДИ, 'Яlкою ,кер·ує М·з;рія Си­ бри,га!діИФ Тесл'Яtрів ГавРIfЛО Пlli- Селюк л'·Я'нИ'Й . B~H був н,а тери­ дc,piIB~a ДЯ'ДеІН'КО. Твари,н-н чнсті, . ЛIfIЮВ' IІІЧ Євтушенко. торії ферми, але та,к до нас і !не ситі,

,Але 'Цей aWy\MeItT ноЄ може 11 і:!l!;'ЙIШОіВ , , . . сду:жиrrи 'Вои.правдаIlllНЯМ'. СерЙ'ООНо . Не ~раЩI ол'р-аlВ.ИI І в I!І.ругJИ

ним

тарі по

ко­

не так

кни» ознаменува'в непога­

Зібрано на кожному гек­

не

МОЛОДII!IЯlк:а

Зробит'и це було

леГ1КО, бо в нас обмаль трактор-истів, Але МII ви.Йшли З стано.вища до­

'І'ив радгоспу «ПЛОСlКіось­

го. С1а,вно, 'НЗlЛlpнкл'ад , працює доярка Гзлина Пеllр, івн,а Га,р6у, зз з ле:р,шої брнгЗі.1И. Вона ,вщ<е н'а,дої.l3' на кож,ну корооу CllЮ€ї ['РУ1Гl1f. ЧОР'НоО-:РОЯlби'х лС'на:д 3 ТИ'СЯ­ чі ,кіоогра.м.:IВ м,олока . КОРОВІ!' 11 неї 'В'ГСI.JPIв-а'ні, ЧlflCТі, зlж ВИUlI!С­ "ують, та й у 'ЛI(>Мlм, іщен,н,j, належ-

коли ний

ЛОРЯ,ДJlШ,

mа'ринн.Иlкі,в

,л а'ртар.гаlн· :заоція ,

ДОПОМОЖЕМО

механізустановка

коксу .

НОВЕ

4

жовтня

ЖИТТЯ 196/і pJ'I\]',

3


lЮультура, Ф ІЗИЧНА наш ча'С ціlrl:eЛЯТЬ

ClПО'рТ

У

шахта.ря і , комбаЙІнера, ,мегаЛJ1ріna і твари.н1!кка, СТУ.діент'а і, ВЧ~НіОІГо. Тепе:> ,,'Ожен SlКlЩj) і не фізкульт)'ІptНИК. то болrЛImИК а 'Я,ЮЩО не те і не

інше, то ба;ько

або дід, маТІ!

або бабуся, ЯlКі м'ріють щоб ЇJUHi ді'Ти і ВНУКИJ

про те, Вl!!рОС.пl'

тілЬІКИ У'міЛIІ~И і' знаlOЧ\lМlН', але й' здоро.ВИ'МИ, амjл,и.вими,

fle

СНVlЬ}!И~'К, ,ГОО'ОІ&IIJМК дО ПР3oll,і ,їо за:-

. XIllC1'Y' Бать.wіIВЩННJИ. КомуиЮтll!чна паргія і Радянк:ь,

КИЯ ~ JЮt'JВIІ'ТОЮ

дбаllOТЬnРО Д'ЗJIЬШІІІЙ фЬичноо КУЛЬТурИ і

апорту. У иt\дj!!tllН'iй поста:lIJOВі цк КПРС і Радк Mil\lkTpiiiВ ОРСР виеНЗlЧЕІІЮ

зааданН$!

розшнренню

по

дальш~у

ФіI3J(УЛЬ11УjJIНО-ОС1дО­

роІВчої ,і CJПОРТlІВНо-м,аоової робо­ ти серед 1'Р'УД'ЯlШих,піДК1ресл~.І0

,н.ооБХііднkт" посилити ,роботі lНіЗ селі. КОЖІJJ8

YBalГY

цій

ФІЗКУЛЬТУРА - НА СЛУЖБУ ЗДОРОВ'Ю лин.ні фі,зичн'і, вп'р·ави иевllJПЗ(дlКово веЛlІІкі державні заходи по даillЬ­ Н.atiивають фіоззарид'КOlO. Cn,ра.вд.і, ШОМIУ роовИ'11КУ фіекультури і ТОЙ, хто ЇХ ВIІ'КОНуЕ, по собі зна€, ОП'ОІрту, осоБJlW8lу У'ва·гу Піри.ді.ти1'ЛИ якою енергіЕю, бlцьорicrю, сві­ жkтю lЗaplliЦ.ЖаІОть ; ВО/щ, кк добре

ДQIJОІМlllrаІОТЬ

ЗЗЙJI'6IТИJ чілы\lеe ,м,іще в

1'eй' Ю1Нзцтsa"

Л,ЮДННd

бачить, НaClкілЬІК'И зюровіШll'Й, 'ІІНТРlІВалішкй 'fIOIЙ, хто регуляptНО

ЗЗ!ЙlМається ОООРТОМ, ррю . Ha:Jllirrb щодеН!иі

Фі3К'УЛЬТУ' І()--'Іб-Х!ви-

НАШ КАЛЕНДАР

житті ді-

дороСлих -

і в

I3WiНОЮ rпрацею, чeбтo

ні

до

помидковзs

фізкулЬ'і>ура, "на-

чаго.

Неп.р'Зlвн,льна,

думка.

Фі'ЗlІЧна

КУЛЬТУ1ра' і lQПорт

роз­

r ЛЯ'даються

в ІН,ЗSШЇ>Й іЮра:Їill'і 1ЯК ,IІІЗіЖЛИІВIІІХ засобі!в .в.ИJXо-

:3

lВанн,я

'Р,ЦJШIСI:n{();Ї

люди,н,и,

.яка

г,аlJJ'МО'Ні'Й'1Ю I1О>6,ЩIfY'€ в собі д..:У хов іІІ'е БЗІГаТС11ВО, мораЛI:ІНУ чистоту і фізичну

ДооконаіЛЇСТЬ.

fIа,prгї'я,

• •

6

МИ СИЛ3L\fИ ,капі1'а.лі'зму, де майо,; • праіІІОРИ, 3 ву р".lИ '00 1'1 l1еремажнl ча в, ЯК ЗiJIКЛИЧНИЙ набат, «,Інтер,на'l1:оиаlll». У 1917роцї «Праlвда~ l1и<:ала: СТЗlке ж знаqения, ЯК має 'пісня

«Ін-

«Інтернаlціонал»

був

і

УРЯД,

IlИоЗІНaRаючи

--11-НОВИЯ ТРАНЗИСТОРНИЯ

ПРИRМАЧ дніпропетровсы\йй радіоза­ вод випустив новий малога­ баритний приймач 4:Спорт-2». його вага 500 грам1в. В ньому встановлено 8. транзисторів,

дв1

внутріш­

ні магнітні ,антени.

В1н пра­

цює

· на

є

двох

редньому

та

коротких,

довгому

се­

д1апа­

зонах. ~ивлять ЙОГО чотири елементи,

яких

вистачає

на

сто годин роботи . ДQ нінця рону Іх буде ви­ готовлено

десять

пр,ищїля€т'ыся

тисяч.

(РАТАУ).

ЩО

В

1IJК0лах

-

даIН"ІИКИ

на

Але оЦе -

належної

уваги

ма-

сп Р авд,і'

)"Іні' в, що не всі ilJlЮJIИ' мають

I\ОЖіН,;Й

СПОРП!UllНі мз'ЙtlIJЗiнчи,ки.

тем,а'1'ИI~н'і

Зробити

Мельбурна,

широкого 'Dн' ~ "~нанн'я.

таllЮГО

Вона

стала

Ігрізною 'бойо'в,ою зброєю пролета-

-...п.

д!втор

m:кi

шкіл. Ток,іо наlШ

Рима,

тіlllЬ1<И

'&і\ltповіда~lI:1НОЇ

,~I а,еОIВИМ И, ЛIOlдИlн,і,

потрі,б­

і

спорт

ДОСТ)'ІПIНоИ'М 11

наЛ>1I,ГОДIliТИ'

заlН'Я'ПЯ

трудящих

СfЮРТУ,

сис­ р,із·

заrп' РOl8а~И'­

ти ,ак,різь виробничу ті,мнастику--

corrHi дитя'чих спорти.внях З

і

фізкультуру

.811'.1.31:111+

n,IІІМИ

(Jпр~'ва

ве.шкої

~,Qвій фізКj'\,lЬТ)'ІIJНIm робorrі, під· вищен,ню .аПОРТИВIIJOЇ майстеjJIН<JICТ і

заВJДаІН,НЯ

жипя

перед

Ію~таВIfЛО

пафті,йним,и,

мольськими,

,саш~

JЮМОО'

!l.R'офсп і JIIКОВ и·м и_,

Фі'ЗКУЛЬТуl?НИ-МИ

ІВ

Д,l,Я цього створюється пе&на м,а­ і€:р,іальна бasза, НЗlмічеНQ заlХOtди

рitщну

Гa>&aIНЬ

!n:раПQріЗІМИ aiдlpeca

на

з

пере.\lIОІЖНН~И

щоглах.

ДelЯJКИ'Х

наших

'P'elKOPдICм.eHiB -

C~H~

чеМ!n:юн:1В

1

по

колl10Cп або ращ·

.1іф:IК1Jщі,ї

.rooп. А село Р у1ЖИЧifе на XIMIЄJIЬ­ >ІО'ИІЧ"lIІ'Itі. 'ввіЙIШЛО '8 щи'Х

веслУВШ/lЬНИХ

Бже-н

Потьє

турі

щрій 'най'к'ра, а.рен:

брЗ!В

там,

і

П':'ДВИІЩМНЮ

спеці,алі<:тів

по

к.ва­

фі'зкуль

іспо,рту.

в

жен,}

KOMl1.i1eКICifi

спорrги,в,ні

а60 стаlll.іони,

ма,й­

а ,в ,брига­

д,а,х

ві~,діJі'і(а.х наип'ростіщі СПОР'ТИ1в,н,і маЙідаllЧЙ'КИ. Сі.1ЬСliкі клуби' оБУДjlВ3tтимуться, я,кп:раff!Н­

.110,

з

С1порrrиIВНИ'МИ

ззла,'dИ

і

м,ай­

да'нчИ1К31'dИ'. Гlеред'бача€ться таКОIЖ п iIдiГO'ГO'ВiK а ,гр ОІМ8ІДС ьк НІ)( рів

іНIС'І\РYlКТ 0-

і орган,j,заторів :Рі'з'и~ної куль-

ТУlР·И .

все це дасть м,ожливість у

,К{)'Ж';'Ю\IУ ,КСд,т,гоопі

чи

Р<J,Д1rоспі ,ре-

гу:mрно П'РО~!ЮДlnТН СПОРТИіВ'иі зма­ ганІНЯ.

'Р'ОЗВИlваїИ

lіЗЙДОС'Т~illНіші

длlя сіЛЬІСbIh'Q'Ї MI(Mo~,i lВИ\д,и, опор­ ту. м,31пази'ни спожн,вчої 'коопера­ ці,ї ПОВНlНlн'і наJlЗlгq;щти 6еі3пер'е6і.ЙlНу торгі'ВЛЮ Qпортінвента:р€!\!.

Фізична. культура, і 'ШJСlрт по: ВИ1НI\І'і стати, h-евід'€М!НоОЮ Ч?lёТИІЮЮ I!сіЕЇ ,КУЛЬТуlр1НОЇ роо<бо'Ти, на селі, діСі1',ати там по,вне ВИЗI:lа'НIНЯ, 'П~'В'

На центраЛЬ'НіИ Х е,а,дибах ,колгоспі:в і ра,д:ГО'СП:IВ протя :гом дIВОХ-

на

участь

П~дlгот{)вці

'

ОРГЗlнізацїЯіМИ ,

і

<JVDі'М>!lі>ЙСIiКИЙ 'КОI>З6еЛЬ повертавСя

налу,

л,lQДст.ванеЗідООула

Й ВalЖЛlfва.

частин;] РQботн.

не

рію

сюдне

пошир ,еН'ня

.

П.

МИХАЛЬОВ.

Мальовнича Україна

ним ,діячем Пер-шого' ",нтер>2іа\Ціо­ членом

ПаРИЗblЮОЇ

J(о'dУНИ

1871 року. П Після того, ·ЯІК оо Комуючись

:на

.8Іпала,

:В:UI; :РО3'прasви

отьє,

перех

д,ушитедїв

у

КОІМYlН,IІ, ~

ЬИ'-Іха, в в "'н"гл';'~, ,ПОТІ'м ІВ Л'мери- І.

D

"'.""

"

«.!нтеРна\ЦіОіналУ»----цуран- КУ" Через ,де.в'ять, . років !Ві,н по- ~

ЦУ'Зl:n{ий 'поет Ежен ПОТЬЄ. Син ве"и~"''''я "на баТI:ІКIВЩ~~", :.. t'

пролетаря, Потьє :до кінця свого

J.....

\

"

ВїддаllOЧИСЬ революЦ1ИoНl'И діIЯЛЬ: ~

ЖИТ:ТЯ бу'!! 'вірннй своеМУ "ласоноет'l Ежон 'ПОТL~ " ' , ~ ~ . не 1!l000и,да, в. І ,ві, «ві,д, гукуваIВСЯ ·на ІВСІ lВел Нlк І літературну. 'І1ворчісТЬ , Й'о,го перу" l1'Oдії в' житті Фра'н,ції своею 60'В,І"Ш *Хаll Ж'нве свобо- " ' належить ,.. ~ ijовою JUіанею. пробу:джуючи ClВI- да!», збірнн'к «Юнам),за.», П?б13 l дом:сть ві'дсталих, закли: каючи «РобіТ:НИIКИ Амери'ки _ роб:ТIНИ- ~ ро>бітни,ків .до €,ДHOCTi, бич>уіЮЧИ ка,м Франці.ї», збіrp'ннки сХто бе­ , бур.жуаз'ію і. БУРЖj'lЗW!і YlРя.дJИ Фрзsн.ції» . (,В, І. Ленін, ТВ., т. 36, С'І'ор. 183) ,

..

та

1н.

зустрілась

з

і

ро­

б1тниками та службовцями заводу електротехнічни1!: ви­ робів. ЛІкарям-спеЦіалІстам задавалось багато заПИ'l'ань, і на всі були дані кваліфіко­

вані

ВіДПОВЧ~і.

цікавили"

Присутніх

зокрема,

виникнення

причини

ракових

захво-

рювань, захворювань дітей на кров і профілактика їх. «Що таке гіпертонія?-запитували робітники. -:- Як її попередити та л1кува'l'И?», Багато запитань було зв'язаних з виробництвом: техніка безпеки у зв'язку з використанням

гігІєна

умов

нових

праці

борця-революціонера,' за-

/(ЛИJкаl8

га област1 Є. Ф. Питенко, гінеколога Г. Д. Мамчич, стоматолога В. А. ~YHOВCb­ кого

з у:мещь?», сРево.люці'Йні Пі<:ні»: У свО'їх .вірша,х,Я'К ра'нніх, так 1 зрілого lI1epi<my, !Він ЗІ~,альовува,в

_-----...?_----~...,..- ()Ібра'З

ЛІКАР-НА ВИРОБНИЦТВІ

механ1чних майстернях. А 26 вересня група в складі терапевта , М. Д. ГороХіВського, хірурга Г .• П. Холодова, онколога О.' О. МеЛЬJlИК, головного ОНКОЛО-

ТИМ,

ЛоЮтневш революції :і червнево'му >повстЗ\Нні 1848 РОКУ, бу.в а%ти,в­

---~-----~---_

Медпрацівники районної ~1KapHi часті гості на промислових п1дприємствах, в установах і закладах міс­ Та. У вересні вони прочита­ ЛИ лекції на медичні теми на завод1 холодильників, в

3

lКа'ми у ,MiC'l'i ЛіJllJ\.і У 1888 'році. ,Без перебільшення можна сказа-

У ца·рсЬІІШХ ~атівиях і далеко. . на "а"Рі,ату. му ~ибірськомузас.lаННJ,

б . lНеле . гальних PHKatДax 'м,айовках, класових на IІТіВ І' 60,I'В оо' IІ1ОСllЯХ гро.."a.дJЯ'нСt;кої ІВЇЙ>НІІ - скрі'ЗЬ, де рeJl.OJlщ:.я ЗУСТРІчалася 3 т",М' НН -

ти спортсм~нів

3вИJчаlЙ'/Ю, у 'lJIак: в .~pa ї'Н!і ст ало сьосі'Й M'iaJ.eвocri ,!Юширеиа думка, ДР ЛЗ!дУ чи,мало cTaдiolHilВ, бжей­ нilби Л'IQ!IJЯ'М, щО заіімають.оя фі­ ні,в, СП()ll'ТlfIвюrх залїІВ, відкри'М

ти, що ЖQД;На пісня за .всю ' істо-

,,"n ( До liJU...річчя 3 дня народження )

Вперше

ПОIИl1НlJlі

трьо.х Іюкі'в ПОВИlнні бvти спору.д­

У<lООIllИl:ll ,з;аКJrад:а-м. Не мож.иа t\lИ­ р-wrжж

~",конаIНИЙ фраlJllЦУ31:n{l!iМИ робітни-

Ежен ПОТЬЄ

чеРВОllИIЙ '!Ірапор, тер.націо:юм".

'l'ру­

1М,ік:ті, ~ на селі. На жаль, у сіл,ь­

ОІДИІІі

неупер,е,щжена

ilеpoelЮlClVИ

дОве нава.иТЛlЖеиия. ФіlЗlку,;ьtура 'і СПQРТ

сільському с'Га,ву, иедаВіНО ПРОВ'о­ .дИIВСЯ чеМlпіЮlнат СРСР. ,ВИ'ХОВіYlВd­

машин,

тощо.

Слід сказати, що ця та інші, зустрічі пройшли до­ сить цікаво. Люди одержали

пролетаріат

до

борО'Гьби

Єід.lJlаНIJIЯ.

Вмер Ежен Потьє у

1887 році.

йо!го .лОХО!1)QН перетвориlВСЯ .в уmню

,політи''!:н),

па.р.и:зЬких .р обі 'l\Н IIJкі в. ПaJ'd",Я'ТЬ '!Іро

"'.0-

~

демонстраЦ':ю ~

11IЮI'ЦЯ

..

\

бе:юмер.т- \

ного «lнтернаlЦіонал,у,. 'ві'чно живе. \ . .в серцlЯХ :НЩЮ,J,іs, які борк:rься за ~ своооду

І

ща<:тя

.

~

на

Донецький степ. Вітер.

зеМЛІ.

Фотоетю:д.

(РАТАУ).

С.

Геиде.1Ь1\1ан.з

(Фотохроніка

РАТАУ

.. .".,. . ,. :-.". .,. . ,. .,.q.,,,.,..?..,,..,......,.===:.::===============~========== ЛИСТА

ТИЖДЕНЬ з 3 по 9 жовтня в нашій краІнІ проваднться «Тнждень JIНcтa». Мета йоrо всеБІчно вавия

пожвавнтн

серед

лнсту-

населення.

З досвlАУ попередніх ро­ ків відомо, що прн прове­ денні

«тижня»

лнстувавия

збіЛЬШУЄТБСЯ удвоє. Лнсти зміцRIOlOТЬ дружбу, пl~тримують зв' язок' мІж людьми, служать

для

повlдомлеиня

важлнвих

звісток,

ДОПОDlа-

гають поширенню знань.

Лнсти зближують не тіль­ ки знайомих, друзів, а й на­ роди. Під час «Тижня лис­ та» вн зможете довідатись

про

роботу

пошти,

познайо-

- митись

з ЇЇ скромними пра­ цівниками, які в усяку по­

поснлок

казів •.

Листи ви

та

І:РОШОВНХ

u

поштові

можете

картки

поснлати

прос-

тнмн, рекомендованими

авіапоштою. лення

Всі

можете

ці

або

відправ-

посилати

повідомленням

про

В

ці дні не забудьте на­

писати своїм рідним, друзям та знайомим!

А. засту'пник

ЙО'НIFЮГЮ

КАГАРЛИК,

н.ача.1'ЬНИll\а

вузла

рn­

ЗВ·Я3lку.

відповІдІ на всІ незрозумІлІ питання. Тому й щиро дя­ кували лікарям.

П. ДОРОШЕНКО, інструктор санітарної ос­ віти лікарні.

0'============================== Слідами

неопублікованих листів

ПОРУШЕUЬ ГРАФІКА НЕ БУДЕ Газета СІВОЇ,х

fH<me

стarріиКJЗХ

ПОр~У'В':м,а'

життя,.

н.!

неодноразово

пн:т.аllilllЯ

про

те,

що З1ІІт.обуси ,БJЮD3'fJlCЬКОГО а.В­ 'J'()IПЩ>ПІР,ИЄМCТlВа,,'

КОІТрі

ють 'по ма:РШ1>У'ГУ

N2

,курсу'

~,. ч,зсто'

порушують .гР.alфіІк руху. І,иreр­ ваЛИі :мі,ж чеРГOlВ·IIJ:ІІИ маlШИ1иа­

'МІН ДОХОД'я'l'Ь iHCUl:i ГQДини. Від!цього

\до 1---<1,5 те]JIIЛ'ЯТЬ

НЗС3'мперещ. рабі1т.-111JКИ

бовці,

заПіі31f119ЮЧН'-::Ь

і

служ,

на

рабо­

ту .

«ІКОМ:)' це IIJОl1рilбно? запн­ Ty€ мешк>з'lJlещь MiC'r.l, т. Са'ра­ жии,

<JIДИIf

що \RЗ(ЩХОДЯТЬ

Зlвто,рї!влИ!СТів, на'. цю

Te~y . до

~Д31КЦФї. Ми опQДi~8ІЗеМось; що а~М'Їlністр.ац~я, rпа:ртИmа: QPгаliіЗaЦrі,я ,ЗІВІтопідприемства об­ ,ОВOlряtrь

му

це

СТ,3!Нl()внще

колекти,ві,

ПИНІКIf

вживуть

в

CВloє-

забе:mечать

pOOlIМBД,a,,"

03З'Х()Іді.в

іх дотрltм'ЗlННЯ».

/ІР

руху

3У: І

суворого

Броварська друка:рия, Кнївської області, sул. І<ИЇSCbl<а, 158 Телефон~4-57.

Зам . 4317-5205.

з

одер-

жання.

roAy несуть службу по пере­ силанию і доставці мільяр­ дів лнстів, rазет, журналІв,

пере-

Редактор

€.

ФЕДЯй,

118 номер 1966 рік  

118 номер 1966 рік

Advertisement