Page 1

Рік видання

Іlролетарі всі.х краІн. єднайтеся! :

ІіVДІВВИК

IIMVUD31V Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих

~

!

!. ! ! ! ! ! !

Час відкинутиJ нарештіJ вбік ма­

і

~

118 ( 2025)

ВІВТОРОК

. і

! і

і ~

4 жовтня

1960

р.

............,.•,.. ,,., .•............• Ціна

Київської області

XXIIf.

......,............................. .

15

неври і зволіканняJ не можна біль­ ше відкладати розв'язання проб­ леми роззброєння, не можна біль­ ше баритися з розробкою договору про загальне і повне роззброєння!

коп.

(Із Заяви Уряду Союзу РСР в питанні про роззброєння).

НА XV СЕСІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН Китаю- законні права в оон

в Ucmyn

М

·

(J

1 жовтня було скликано чер-

гове пленарне

засідання Гене-

радьної Асамблеї.

Х

• · ру ЩОб а

1-t(t nлeuapUO.лty

д а, с і д а и и і

28 вересня на засі;1анні Гене- Живкова бри зустрінуті радьної Асамблеї ООН тривала ками багатьох де.1егатів. Пре;1ставник Панами ;~агадьна подітична дискусія. Глава уругвайської ;1едегації І.'!ьуека значну частину

Голова Асамблеї

ір.1андський В. Аедо у своєч виступі вис.1О-

представник Бо.1енд зробив гру,бу вив сюшатії країн

районі Тихого океану. Він про- спробу перервати виступ

Латиась·кої

г;~ави Америки до мо;1одих африкансь-

Асамблея приступи.1а до роз- понує укласти пакт :~~иру і не- Ра:ІJ.Інського уряду. Аде товариш ких держав і заявив, що їх об'єд­

прююви

присвятив

оплес-

Хорхе своєї

питанню

па­

намсЬ'кого кана.1у . .Він навів фак­ ти,

які

США у

показують

внутрішні

втручання

справи Пана-

гляду дош~віді Генера.'!ьного комі- нападу між У'Сіма країнами Азії М. С. Хрущов рішуче парирував нують спільні узи. Як і інші па- ми, дискримінацію грома-дян цієї оrету, яка містить рекомендації Тихоокеанського узбережжя, цей випа:1 і під оплески всього тиноамериканські де.1егати, які про порядок денний Х\' сесії Ге- вк.1ючаючи С.по.1учені Штати. за.1у заявив, що всі спр()би ди- вже вІfступили на сесії, Ае;1о з нера.'!ьної Асамбдеї ООН. Без об-

:~атиноамериканськоі

неве.1икої 1сраїни.

Міністр

М. С. Хрущов показує, чому скримінувати Китай та інші со- г.'ІИ'бокою тривогою відмітив про­

закордонних

справ

говорення Аса,мб.1ея схвадила за- досі не розв'язано важливе і ціалістичні К!)аїни прир~чені на цес JЮ'Зорення латиноамерикан­ Італії Сін'ї, який виступив по­ пропонований Генеральним Комі~ гранично ясне питання про пред- проваJ. Сполучені Штати та ін- ських країн в результаті смете­ тім, всіляко виправдував спробу тетом порЯДІ}К пун.ктів порядку ставиицтво народного Китаю в ші західні країни своєю дискри- матиЧНІ}ГО падіння цін на сирови­ колоніа.1ьних держав використо­

денного сесії. Одночас.но Радян- ООН. Цьому головним чином за- мінацшною політикою ХІ}Тіди б ну на світовому ринку. Мінkтр ський Союз вніс на рІ}згляд Асам- важає ворожа урядові Китаю по- зруйнувати ООН, а.1е Ра;1янський закордонних справ Данії Kpar

бдеї проекти рез·олюцій, в яких пропонує передати на обговорення пленарних засідань Асамблеї питання про роззброєння, про агресивні дії США проти Радян-

ського Саюзу і Дек.1 арацію про надання неза.1 ежності колоніальни~І країнам і народам. Ці питання, як відомо, Генеральний комітет, пі.1 тискам США, рекомеІРував пере,1ати ,10 По.1ітично" го комітетv. ' Спочатку на розг.'Іяд бу,1о поставлен о американський п·роект

u

який рекомендує Асамблеї в.ідхи- ряду найважливіших міжнародних

про

Китаю в ООН. Безгрунто.вним

nро.звучав

денного сееії НІ про розз ІЮєння.

представництво

виступ

рекручуючи суть по:1ій у Конго,

Шс.1я того, як го.1овуючий на- кав с.1аборозвинуті країни ві:1- не роззброєння при ветановлендав rдово для «ві;щовіді» пред- крити двері д.'ІЯ широкого при- ні суворого. контролю.

ставникові франкістської Іспанії, пдиву іноземного приватного каЗаступник прем'єр-міністра і глава радянської дедегації М. С. штаду. · ~~іністр закордонних С ., справ Афган Хр·ущов залишив за.1 засідань. ністану .ардар :нухамме:1 аїм До початку виступу· глави ,'ІеПре:~ставник Іспанії безуспіш- легації Народної Республіки Вол- заявдяє у своєму виступі, що Ки-

но намагався спр·осту·вати наведені М. С. Хрущовим факти, що · хара:ктеnизують режим теТ\1\ру і ~ yv

наси.1ьства, встановлений ко.

Піс.1к ;1овгої і п.1утаної

Франпро-

.

гарії Тодора Живкова на засщання прибув глава радянсЬ'КОЇ делегації М. С. Хрущов. Тодор Ж ив-

ков піднявся на трибуну, зустрінутий опл~сками багатьох делега-

дити пропО'зицію СРСР про вкдю- ПрІ}блем і, бнасампере;], в питан- мови чанкайшіста в порядку від- цій.Живков ·

питання

боротьби з на­

дітика США. Сподучені Штати, Союз та інші країни хочуть, щоб беззастережно підтримав пропо­ вчинивши акт агресії, насильно ООН справ:1і об'єднувала всі зицію США про систему контро­ він вихваляв діядьність генераль­ захопиди китайський острів Тай- країни і наро;1и, щоб вона була ;1Ю та інспекції на:,'\ роззброєння>~ ного се·кретаря ООН. Сін'ї заявив, що ітащиський вань і продовжують використову- дШовtJю зброєю в боротьбі за і закдикав ві;цати їм перевагу. уряд виступає за зага.'!ьне і поввати його д.1я во€нних провокацій :t:иття без війни. Глава дедегації Данії зак;1И-

проти КНР. Вздовж китайських КІ}рдонів США створили ве.'!ичезну кі.1ькість воєнних баз. Водночас аме.рикансь. високопоставдені . . ю поштичю діячі лицемірно rоворять про ні б ито «агресивність» ~·нр т А . овариш М. С. Хрущов говорить, що доти, поки КНР не заиме свогІ} зак(щного міеця в р езо:~юції, прийнятий Генераль- оон , не можна створити умов ним комітетом під тиском США, д.1я справжніх переговІ}рів по чення до порядку

вувати ООН ддя

ціонадьно-визвоJьним рухом. Пе­

повіді

т овариш м . с . х рущов викри- сш . і\..І

слово взяв

"

"одсворт.

П

представник

ерекручуючи

тайська Наро;~на Республіка повинна без Дальших зволікань зай0 няти СВІ}6 заканне місце в рга-

нізації Об'єднаних Націй. Наїм закликав Генера.1ьну Асамблею звернутись

:10 ве.1иких держав не-

гайно вступити в переговори ДдЯ .. Ф

підкрес.'Іив, що Народстворення здорово! атмос ери, на Респ'"бдіка Б-одгарія та її уряд б · .. ' яка означа:ш юнець хо.'!О,'\НОІ

ває безглуцість горезвісно1 ІДеІ смисл виступу гдави ра~Цянської проводять по.1 ітику мирного спів- війни. безтдуздим «'двох Китаї.в». Ця ідея по суті дедегації, американський пред- існування держав з різним ек оВ кінці засідання відбувся припостійного в потаво замаскованою диверсі- ставник годосдівно твердив, що

Іюмічним і соціадьним даДІ}М, Ця

И'ОМ У члени u

ООН р

б

·

еспу шки

М

п.редставника США в ООН Уод- єю, спрямованою на розчленував- ГІ}стра крити~а М. С. ХрущСівим зовнішня подітика повністю від- ді і Респубдіки Сенега.1.

а-

· · ... США , як.і на:магаються повідає її внутрішній політиці *** ня народного к итаю 1 юдто·рrнен- позищ11 «негідний» ня однієї з його частин - про- зберегти в ООН чанкайшістський політиці всебічного ро·звитку по 29 березня на XV сесії Гене­ вінції Тайвань. Всім уже давно уряд і перешкодити відновленню шдяху соціаліз·му, підвищення ральної Аса.мбдеї ООН тривала

снорта, який намагався довести,

що народний Китай бути Членом ООН.

Слово надаєтьея Голові Ради ясно, що провокацшНІ плани зак'онних прав китайськй'Го .нароМініетрів СРСР М. С. Хрущову. «створення двох Китаї.в» прире- n, «ставить під сумнів» можли• u

добробуту народних мас

-

і є

її пnодовженням ..

загальна політична дискусія.

" ЗадовгІ} до початку засідання в Появу його на трибуні Асамблеї чені на прова.'!. вість серйозних переrІ}ворів в Підкресдивши, що Бошарія на- б}lдинок Організації Об'єднаних аал з}'стрі·чає бурхливими оплесПрІ}понуючи вигнати з ООН Аса.мбдеї по роз·зброєнню та ін- дає надзвичайно великого значен- Націй при&ули Го.1ова Ради Міками. чанка.ишІстш, які подвизадися ших проблемах. ня відносинам з балканськими ністрів СРСР М. С. Хрущов і

М. С. Хрущов сказав, що не має ні найменшог·о сумніву в тому, що штучне усунення КНР від участі в діядьності ООН завдає великої шкоди цій організа-

як представники Китаю, і відновити в цій організації законні права Китайської Народної Респуб.'Ііки, товариш М. С. Хрущов вказує, що неправи.1ьно думають

Постійний предета.вник Індонезії в OGH Сукамжо Ві)J,Ж.опраното заявив, що його деле·га.ція, як і в попеJ)Єдні рІ}КИ, стоїть за включення до ШJрядку денногІ} сесії

.п;ержавами, Живк·ов нагадав про конкретні і розгорнуті заходи, які не раз пропонував бодгарський уряд для подіпшення добросусідських відносин між балканськи-

ціі, значно звужує її діядьність, ті, хто вважає, що цього потре- питання про представництво Ки- ми державами.

утруднює разгляд

міжнародних був насамце,ред КНР. Якщо пра- таю в ООН. Дедегат Індонезії під-

питань, для розв'язання яких по- ви.1ьно

розуміти

Шдкресдивши

глави делегацій інших соціалістичних країн. Вони розмовдяли в ку.1уарах Генера.1ьної Аса)Іб­ .'Іеі. На засіданні виступив глава

;1ержави

Кородівства

напр.икінці не- принц Нородо)І Сіанук.

призначення креслив, що відсутність в ООН · обхідН'ість спільними

зусиллями

КамGо;1жі

На думку делегації Камбоджі, і

трооні колективні зусид.1я всіх ООН, як організації універсаль- представника КНР перешкоджає . народних ~Іас усіх країн і ООН Сполучені Штати і Радянський де.ржав. Голова Ради Міністрів ної, яка об'єднує всі нації, важ- роов'яза.нню тако·rо важливого ·примусити войовниttі і:мперіадіс- Союз висдовюш «одне й те саме СРСР нагадує, що КНР дістала ко сказати, хто більше потребує питання, як розЗ'броєння. тичні к·ода задишити небезnеч- nереконання, що роззброєння ЖИ'Г­ широке міжнародне визнання вІдновлення прав Китаю в ООН, У Генерадьній Асамблеї ро·з- ний авантюристи·чний курс і вря- тв во необхідне», хоч між ними й встановила нормальні відносини -- сам Китай чи Організація повсюджено двj полранки до про- . тувати людство від страшної еві- «існують J}озбіжності щодо ,lета-

з 34 де,ржаВЗІми, що торговельні і культурні зв'язки народиото Китаю охО'Плюють увесь світ. М. С. Хрущов говорить про те, що Китай був одним з ініціаторів проголошення п'яти принципів мирного сшвІснува.ння, що

1 Об'єднаних

Націй, ООН потребує того, щоб така ведика нація, така моrутня країна, як КНР, була представлена в ООН і брала активну участь в її діяльності. Радянська делегація запропонувала розглянути і розв'язати

екту резоJІюціі в питанні про представництво Китаю в ООН, запропонованого в доповіді Генерального Ісомітету. Поправка перша пропонує Асамблеї погодитись з пропозицією Радянсь!С(}rо С.оюзу пр·о включення до порядку денно-

тової катастрофи, т. Живков заявив: «Тут, у наиошьш представни.цько:му форумі нар.одів, ми не :може·мо не віддати данину вд.ячності колосальній енергії Р111дянського Союзу, спрямоваюи на

лен». Ми звертаємо увагу висо~ої Асамблеї, продовжував Норо,до~І Сіанук, на той фаю, що марно й а·бсурдно ігнорувати Китайську Народну Ресnубдіку. Глава делегщії Камбоджі за­

них пра.в Китаю в ООН як важ-

Китаю. Друга поправка, внесена його кон•структивним пропозиціям

ше ~омовитися з тимчасовим уря­

уряд КНР не раз вносив пропо- питання про відновлення закон- го питання

зиціі,

спрямовані на ослаблення

про представництво збереження миру в усьому світі, кликав фраНЦУ'зький уряд швид­

міжнародної напруже.но,сті на Да- ливе і термінове питання на сесії де.'lегацією Гвінеї, пропонує, щоб про розв'язання головних пИ'!'ань дом Алжі{}ської Республіки про декому Сході і в усьому свІ'\11. Генеральної Асамблеї. Генерадьна Асамбдея включила нашої сучасності. Не можна не припинення війни в Аджірі, ви­ КНР внесла великий вклад у Нанрикінці своєї промови гла- до свого рішення пункт про ви- віддати ;~анину в~ячності і осо- еловився за нейтралізацію Лао­ rправу мирного врегулювання ва радянської делегації дав ни- ключення чанкайшіста :J ООН і бисто Голові Ради Юністрів СРСР су, а також за створення в Пів­

становища в Індокитаї, Кореї і в щівну відсі•І вис~тупові амери- про надання місця представникові М'икиті Сергійовичу Хрущову, як денно-Східній Азії в інтересах заінших районах Азії. Кита·йський канського представника ~,о де вор- КНР. невтомному борцю за мир, взаємо- безпечення миру нейтральної зоуряд а·ктивно виступає за ство- та, який зво:1ив з.то·бні наклепи Виступом делегата Індонезії рооуміння j співробітництв.о між ни, яка б скла,да.1ася з Лаосу і

рення зони миру в Азії, а такО'Ж на Китайську Народну Респуб.тіку п.1енарне засі:1ання Генеральної усіма народами».

зони, вільної від атомної зб.рої,

і на її по.'Іітику.

Асамб.тrеї ООН закінчи.тось.

Зак.'!ючні

с.това

І Камбоджі.

виступу

тов.

(Закінчення на 2-й стор.}.


&УДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

На

Вівторок,

XV сесіі Генеральної Асамблеї ООН

Звіти і вибори

який

виступив

ський.

потім заявив, що перед делегата-

ми Г~неральної

гу

несприят.1иву

багатьох

порушених

голова

центів всієї кількості робітників

заводського

та інженерно-технічних

тету

на

розз б роєнню

по

включення до

праців-

Делегат

навмисного перекручення істини. Шукейрі попередив, що коли та-

дискримінації, деі

бота

була

денню

проведена

підприємства

по

переве-

горнули серед робітників

на

семиго-

соціалістичне змагання за достро­

дійове

га.'Іьноосвітнього

рівня,

кваліфі-

підприємст·ва

комуністичної

пра­

· · печена свобода і справедливість. кації. Зросла продуктивність пра- ці. Називали прізвища передови­ ф.!КІНІ

народу з народами африканських

Шукейрі високо відізвався про

особисті якості глави радянської

зидента Ейзенхауера щодо ООН, і азіатських краін і заявив про делеrаціі, Голови Ради Міністрів

І

чали, що комітет профспілки ра­ зом з партійною організацією роз­

перекручення динний робочий день. Робітники кове виконання зобов'язань дру­

притулку там, де їй буде забез-

М'ухіддін

Сполучених Штатів. Він заявив, висловив солідарність лівійського зокрема, що вітає пропозиції пре-

Допавідач і виступаючі зазна­

культурному будівництві. Велика ро-

хом істини не припиниться, то Орга- сталп більше мати часу на від- гого року се~rирічюr. Весь колек­ авни предст - нізація змушена буде шукати починок, підвищення свого за- тив бореть·ся за почесне звання

нього

Лівії

торіях і б)lДИІrках відпочинку.

шля

прем'єр- ків нейтральних країн.

міністр явно став на точку зору

фактів, які свідчать про зро-

сказав він, стала стапня ро.1і профспішсової органі-

о.б'єкт·ом певного тиску і кампанії зації в господарському і

по·зиціями про розширення комі- зорієнтування

Проте, переходячи до конкретпроблем,

наних Націй,

проблем, також згоду з радянськими про- ка кампанія

Асамблеї, англійський

в профорганізаціях

Звітуючи про ро·боту комітету профспілки,

Асамблеї стоїть Зулфігар Алі-хан Вхатто в пози: бота Асамб.1еї. Організація Об'є;~­ ;10

які стоять перед ними. них

на

року.

1960

Глава пакистансьхGї дедегації обстановку, в якій проходить ро­ 1\ЮІітету Я. Лівшиць навів нема- ників озд·оровлені влітку в сана­

вибір: або марний обмін обвину- тивному дусі коментував основш ваченнями і контро б винувачення- положення договору про загадьми, або спроба шляхом розумних не і повне роз.зброєння, внесені аргументів відшукати практичне м. с. Хрущовим. Він висловив

розв'язання

делегатів

жовтня

Роботу комітету визнано задовільною

(Закінчення). Потім виступив міністр закор- дівської Аравії в справах ООН Прем'єр-міністр Великоорита- д·онних справ Австрії В. Rрей- Ахмед Шукейрі. Він з.вернув уваІl'і.ї Макміллан,

4

які спрямовані на збільшення, а праrнення свого

уряду йти по

лан твердив,

Франції, якии

СРСР

М.

С.

Хрущова.

Прем'єр

ці, на,багато більше виготовляєть- ків, таких, як В. Рябцова, Т. Ар­ ся продукції. Дійове соціалістич- сентьєва, Г. Тонкого, А. Гущу, не змагання сприяло ушішно.му А. Гаврило·ва, А. Іванова, що виконанню виробничого плану, правлять за приклад у труді і

не скорочення повноважень ООН шляху взаємної поваги і згоди Хрущов-великий майстер У ми­ завдань :10 капітальному будів- побуті. Проте, вказували вони, У справі ліквідації криз. Макміл- з країнами Заходу і Сходу. Фікі- стецтві міжнародних справ - ництву. Так, чавунно-покрівель- є ще на завоі!і окремі робітники, що кпнструктивна

ні засудив уряд

u

поставив

перед

Асамблеєю

тільки хвилюючі

не

ного листа за звітний період було

які

своїм

ставленням до

праці,

проблеми, · a.'le виготов.'Іено на 552 тонни біль- по.ведінкою, діями ганьблять ко­

радянська пропозиція про заміну веде колоніальну війну в Алжі­ й несподівані. рішення, сказав ше, ніж за такий же період ми- лектив. М. Рябенко, наприклад, поста генерального секретаря рі, підкреслив необхідність :збе­ Шукейрі. Нам не треба нагадува­ ну л ого року. в минулому місяці зробив декільсекретаріатом з трьох чоловік регти єдність і територіал·ьну ці­ розрахована нібито на досягнення

протилежних

цілей і тому на-

ти, що прем'єр Хрущов виступає

лісність Республіки Конго.

На засіданні виступили також

чебто неприйнятна для більшос- представник Еквадо.ру Хосе Чірі­

'l'і членів ООН. Макміллан

бога,

підтримав

також

прем'єр-міністр

Непалу

В. П. Rоїрала і державний секре­

використання військ ООН У Кон- тар Ліберії Рудольф Граймс, го для подання підт.римки став-

не тільки як глава держави. Він

бі.1ьше ніж гдава. На ділі ві~:

-

уособлення світового соціального, політичного

й економічного

по­

рядку. В сучасному світі Органі­

зація Об'єднаних Націй не зможе повністю виконати свій о6ов' изок,

***

деникам держав, які намагаються ЗО вересня на Гене.ральній якщо В()На не піде назустріч зберегти своє панування над цією Асам,блеї ООН тривала загальна Хрущову по шляху· до миру. молодою африканською країною. політична дискусія. За 10 хвилин до початку денДалі М'акмішrан

перейшов до

Слово для відповіді було на:да- ного засідання в зал Генера.1ьної

питанни про можливість перегово- но главі делегації Польської На- Асамблеї прибув глава радянської рів керівників великих

держав. родної

Реl'пуб.'Ііки

Владиславу

делегації М. С. Хрущов.

Вис.'!овивши надію, що буде зроб- Гомулці. Слово для відповіді було надалело нову спро·бу скликати параПрем'єр-міні'стр Велико·британії, но міністро·ві закордонних справ

дУ на найвищому рівні, Макміл- сказав В. Гомулка, спиняючись Чехос.1оваччини Вац:шву Давіду. лан П{}Чав зачитувати витяг із на моєму вистуnі на сесії Гене- Він піддав гострій критиці ту

заяви, опублікованої керівнихамн ральної Асамблеї,

виступив на частину промови прем'єр-мініст­

захі•дних держав У Парижі, про захист Західної Німеччини. Під- ра Англії

те, що вони готові до відновлення креслюючи,

п~реговорів.

що Макміллан

не захищав

Макміллана,

де той

західнонімецький мілі-

зміг спростувати жодного факту таризм і реваншизм.

Глава радянської делегації мілітаризації Західної Німеччини, М. С. Хрущов У цей момент по- наведеного в його виступі, глава

Ці

показники

~

результат

ка прогулів, часто

нізації трудомістких процесів. Ве- ведуть себе і А. Горохівський та лику увагу на,(авав комітет ство- його товариш В. Духно, справу ренню відповідних умов для ви- про яких, до речі, вже розгляда­ сокопродrктивної праці кожного ли на товариському суді.

робітника, думки,

л:ен

збудженню

внас;Іідок чого

четвертий

колеRтиву

-

Відзначено,

член

творчої

Гострій критиці були піддані го-

тепер ко­

лова постійної комісії по охороні праці А. Ліщук і голова постій­

заводського

раціоналізатор.

но

що комітет проф­

Макміллан намагався далі на-

меччини щодо польських земель

якщо

мовідцосин між колонізаторами і твердо стоятиме на боці

никам виділено на 26,8 тисячі карбованців будівельних матеріа­

ня профспілкової роботи. Обрано

комітет. Головою Вдl)уге обрано Делегати бурхливими оплеска- лів - дахового заліза, цементу, робітника Я. Лівшиця. ми зустріли появу на трибуні цегли тощо. Видано також знач­ В. Бобко,

де.'Іегацій Гани, Індії, Об'єднаної

У нас розпочалися звітно-вибор·

проблем

ні збори у профгрупах. Обгово· рюючи діяльність профгрупоргів, ч.1ени профспілки виявляють не­ до,,іки, вносять конкретні пропо­ зиції шодо поліпшення роботи

новімецьких реваншистів. Вадно- У Західній Німеччині. Бундесвер, Генеральна Аса)Іблея як перший

груп. Особлива увага звернута ·на

територіях Англії.

Такі факти, заявив

Гомулка,

Макміллан взяв на себе негід- несу~tісні з запереченним ну р·оль

захисту

позицш захід-

ності реваншистських

·repecax

пом'якшення

наяв- ної напруженості

прагнень

Міжнарод-

і розв'язання

важливих міІІ;народних

час він заклижав до розв'язання продовжував він, відкрито зажа- крок попросила Голову Ради Мі­

німецької проблеми

«терпінням діш надання йому ядерної зброї, ністрів СРСР і президента Спо­

і чесними зусиллями досягти уго- а Аденауер заявив,

ди шлихом переговорів». Макміллан захищав

воєнні

союзи

НАТО,

що ті, хто лучених Штатів

відновити свої

хоче позбавити Федеративну Рес- ко. нтакти. Сукарно закликав Ге-

агресивні публіку тактичної атомної зброї, неральну Асамблею прийняти цю

СЕНТО, пр:осто дУРНі. Польський )·ряд і І резолюцію якнайшви:дше і висло­

СЕАТО, твердячи, що вони ніби- його союзники, продовжував Го- вив надію, що спільну резолюцію то не ставлять собі ніяких ін- мулка, не раз підкреслювали на Генеральній Асамблеї буде ших цілей, крім оборонних, остаточний характер кордону схвалено одноголоснG. Як і інші представники західних держав, Макміллан намагався

підмінити

питання

про

роз-

зброєння питанням про кон11роль

Польщі,

повинен

Для позачергової заяви C•lOBO

усвідомлювати, наскільки серйо·зні вимоги воєнного перегляду

бере прем'єр-міністр Індії Неру. Генеральна Асамблея, сказав він,

цих

щойно вислухала проект резолю-

в·

Макміллан

· ко·рд;оюв.

щкиrдаючи

. ·

голосЛІВНі

тверд-

виховну

ження Макміллана

місця і кинув репліку:

впевненість у тому, що настане ки, підкреслив Неру, Асамблея є

завод.

ри, діяльно готуємось до обміну квиткі·в цього важливого захо­

-

ду,

'

------------------0

спрямованого

на

дальше

зміцнення профспілкової органі­ зації, підвищення її ролі в госпо­ дарському і культурноіМу будівництві. Л. Бобко, голова робіткому.

poбorrv серед членів профспілки, мобілізацію їх на дострокове виконання зобов' я зань другого року семирічки. Більшість профгрупоргів старанно готується до звітів. Пporre не всі. Профгрупорг т. Гнідак із автопарку і досі не ліквідува•в :;аборгованості по внесках, не всі робітники стали членами проф­ спілки. Незадовільно ше органі­ зотана соціалістичне змагання серед водіїв. Проводячи звітно-вибо,рні збо-

•**

Профгрупа городньої бригади І розпочала підгоrrовку до об­ міну профспілкових квитків. Уточ­

N2

няємо списки, посилили збір внес­

ків. Профгрупа поставила перед собою завдання: в цей період охопити

членством

всіх

робітни­

ків і робітниць бригади. Ще шир­ ше розгортаємо соціалістичне зма­ гання

за

комплексу

дострокове

польових

О. Музиченко,

~

за.вершенн.я

робіт.

профгрупорг.

0------------------

Нl\ЗУСТРІЧ ДЕКJ\ДІ В МОСКВІ

ції, який вніс мій друг президент

над роззброєнням.

плановик.

Ливарно-про,катний

В профгрупах радгоспу "Богдан.tвський•

вона Арабської Республіки, Югославії,

африканських союзників.

наради

лежної уваги виконанню громад­ немало зробили для поліпшення ського доручення .. ку.'Іьтурно-побутових умов робіт­ В обговоренні звітної доnовіді ників. Побудовано і здано в ек­ взяли участь 1О чоловік. Ро·бо­ сплуатацію В-квартирний буди­ ту комітету визнано задовільною. нок, придбано кіноустановку для Прийнято розгорнуте рішення, клубу. Індивідуальним забудов­ спрямо.ване на дальше поліпшен­

в якому пропонується, щоб в ін-

на

виробничої

спілки разом з дирекцією заводу

своіх Індонезії вніс прJект резолюції,

їх жертвами

діюЧої

І. Сердюк, ЯК·і не надавали на­

дав репліку з місця: польської делегації нагщцав .ви- Генеральної Асамб.1еї президента ну суму з директорського фонду - Не посилайте «У-2», не до- словлювання канцлера Аденауера Індонезії Сукарно. як одноразову допомогу. 13 пропускайте агресії. про те, що вимоги Західної НіПре:шдент Сукарно від імені малювати рожеву картину взає- будуть задоволені,

пиячить, не-

повсякденної ор.ганізаторської ро- чесний на руку. Дійшло до того, боти, здійснення заходів, намі- що він побив свою матір, украв чених парторганізацією по меха- у неї толь і пропив. Непристойно

про те, що Індонезії Сукарно. Із свого боку,

Глава радянської делегації Польща ворожа німецьк·ому на.ро- я офіціально вношу цю резолюМ. С. Хрущов підвівся з свого дові, Гомулка підкреслив свою цію на розгляд Асамблеї. Оскіль­

Прийміть роззброєння, і ми час, коли Польща житиме в ми- господарем своєї процедури, во-, приймемо бущь-.я:кий контроль. рі і дружбі з усім народом Ні- на повинна вирішити, коли ре-

-

Макміллан не вніс

будь-яких меччини. Тепер же, сказав він,

конкретних пропозицій

по роз-

у нас якнайкращі

відносини з

золюдію буде поставлено на голосування.

зброєнню. Проте, намагаючись Німецькою Демократичною РесЦя пропозиція не викликала ст~орити видимість, що а~глійсь-j ?ублікою, д~ немає мілітаристів заперечень ні з чийого боку, і кии

уряд прагне

до

розвязання

1 реваншистІВ.

через

деякий

час

секретаріат

цієї найгострішої проблеми суЗаст}·пник прем'єр-мtшстра і часності, він заявив про необхід- міністр закордонних справ Ефіоність «поступо.вого зменшення до пії Аклілоу Абтеволд, який вимінімуму всіх видів озброєння» і ступив потім, сказав, що одним

ООН оголосив що, мабуть, резолюцію бу:де розг.'Іянуто настуnного тижня. На сесії виступили також мі­

висловився за етнорення міжна- з найважливіших nитань на породного комітету експертів, що рядку денному сесії в питання

ністр закордонних спра.в Колум­

бії

Турбай Айила,

представник

вирішив би, які заходи міжнарод- про роззброєння. Люксембургу Є. Шаус і глава ної інспекції та контролю вад Потім з великою nромовою ви· бельгійської делегації Віньї. роззброєнняи прийнятні. стуnив державний N.і.иістр Сау~ (ТАРС).

На фото: на концерті Державного українськоГо народно·rо хору, яким керує заслужений діяч мистецтв УРСР Г. Верьовка. Хорис· ти

і

танцювальна

група

(Фотохро·ніка РАТАУ}.

виконують гопак

s

піснями.

Фото П. Хоренка


УСПІХИ РУСАНІВСЬКИХ НАРТОПЛЕВОДІВ ють НИні В ПОЛі КОЛГ()С'ІІНИКИ

докладають всі

ня на

КОМІJІЛеКС ОСіННіХ ПОЛМВИХ ро­ підготувати біт і цим самим

та

матері-Віт­ подарунки гідні чизні на честь 43-х роковин Великого Жовтня. копають якісно Швидко,

продажу

колгосn

Від'Правлено понад

Стаська

завер­

люк

ТОЇ бригади. Першими впора­ лися з роботою на визначених ділянках Галина Писана, Ка­ терина Соловей та Басилина допомагають а тепер Гула, іншим колгоспницям. У пер­ шій бригаді приклад в pooo'l'i П()дають Уляпа Ряба, Катери­ на Нещерет. Викопану картоплю просу­

силос,

на

на

рудзи майже половину. Трак­ тористи Степан Вожук, Дани­ ло Гулий, Григорій Рак та ін­

nолі трудяться

шувмо і зразу кагатуємо. Доб­

120

ре трудяться ізд.ові Іван Ва­ Семен Соловей, рич, Петро Рябий, Степан Топіха, Григо­ рій Юрченко, Василь Рябий, Петро Кузьменко. ВО<ни пильно

110-

року

понад

650

пі~готовлено

гект<Іірів.

відправляємо

С. Топіха, І. Соловей,

Назви сІл І колгосnів

Викопано картоплІ

Требухів, «Жовтень:.

Русанів, ім . Сталіна Гогодів, с:Червu на Україна» Заворичі, ім. Кірова Мокрець, ім. l·ro Травня Рожни, с:Бі.льшовик» Літ1щ ім. І(а.rrініна Пухівка, ім . Ватутіна

Закла·

Виорано на зяб

дено

силосу

1ао.о 91,7 70,5 69,6 61,3 51,3 49,0 42,5

41,5 73,2 32,7 32,7 54,5 34,4 38,9 41,6

70,0 81 ;5 62,5 82~0 75,0 62,3 36,7 22,3

75,0 74,9 58,2 57,5 5з:6 46,8 65,8

23,9 27,5 34,3 52,6 24,2 50,9 39,5

50,2 49,7 53,8 34,2 45,0 53,5 51,8

По району

Студенти 3-го курсу Київ­

~

2

училища

медичного

виявили

бажання доnорадго спу

робітникам

мог-ти

« Зоря »

швидше

завершити

осінні польові ро.боти.

-

-

шерського вІдДІлення

кор­

В газеті «Київська пра·вда» на·

вирішили

па х і радгоспах області за ста· Матвій Він

і за ймає

зи

студент.

с.

-

на 86,7 процента,

7 місце, по за готівлі на 27 місці: є силосу по 7,6 тонни, грубих І переводну гмову по

Н. Петренко,

зборах студенти 31-оі груnи, де старостою Костянтин Кор­

одер­ ЗаВ'дання зобов' Jrоання. жати по 72 центнери м'яса на 100 гектарів угідь, а вироблено тільки по 29,7. Зменшили виробництво за

рахунок

СВИНИНИ

і

м'яса

КОJП'ОСПИ

Кул а.женці.

ли зайняті: чи то на ванні кукурул;~и, чи ранні овочів, а зараз лі, норму виконують

ньоі кількості молодняка великої р()гатоі худоби. Це виключило б ВШІадки здачі неnовновісного молодняка і створило б господарС'І'-

-130

процентів.

картоп­ на 120

вілзначаються комсомольці Ва­ силь Ковальчук, Микола Да­

щенко, Олександр 3детський.

Якщо

Буває та·к: на широке подвір'я Броварсь·коі РТС в'їжджає автосам.оскид. На кузові - мета.ле­ ві бруси .

-

Особливо

ж ви поцікавитесь,

чому ця груnа випереджав ін­

дадуть неодмінно ших, вам відповідь : здруженQМУ в праці колективу в се під силу. Тут за пр()позицівю старости був

складений точний р_озпорядок дн.я, і ніх'l'о його не порушує.

ПіклуЄ'І'ься про своіх вих·ован­ П. Болто­ ців і педагог П. те , що·б вець. Він дбає про студе нти мали можливі-сть по­

читати свіжі газети, послухати радіо. Цими днями в клубі відбувся вечір запитань і відnовї,дей, в

Ми з колг(}спу « Червона Україна». Про­

симо терміново виготовити

4

надалі в бік розвитку молочного

помітного без тваринництва, зменшення виробJІ.ицтва м 'яса.

ся ж цього М<Jжливо лише в то-

кормів

-

на корову кор·мів на

колінчастих вали

Майже одночасно довелося виготовляти

2

вали

до картоплекопачів кра с илівсько·МУ відділку pa д­

ім. Щорса.

Третій квартал, зокрtма веорес.ень, для меха­ нізаторів РТС був особливо напруженим. Поряд

витку свинарства приділили на-

вже багато було «мертвих місць», куди не до­ сягали стріли ци~ кранів. Створювалпса незруч­ ності, затримки. 3 1 жовтня в дію встуnав нова якої деталі потужна кран-6алка, з ДОО()М'ОГОЮ вагою до трьох тонн протЯІГом кількох хвилин

тракторів та моторів. По монтажу кран-6алки та

її електр-оустаткуванню найбільше попрацювали електwзва.рник Володимир Белась та електрик Степа;н Микал.

В ·четвертому кварталі буде здана в ексnлуа­ тацію машина для обмивки деталей. Ії переоб­ ладнано з твердого (}Палення на рідке. З;U йснен о

~ ремонтом машин та двигунів здійснено ряд заходів по удосконале нню тех·нічного обладнан­ завдання ня головних май стерен ь. Квартальне

також ряд нововведень і в ковальському цеху.

.вантажних

Повним ходом іде будіsництво нового гара­

колектив станції

жа, в якому одночасно можна буде ремонтувати

автомашин

і

тракторів,

двигунів

-

3240

де.ржаві .

Отже, вже зараз слід дбати про такQГО в

те, щоб не допустити

.наступному ро.ці: одержати ранні турові опороси в сі'ПІі - бе­ резні. А для цього поТрібно ІІ]>овести парування свиноматок У листопаді.

Як же обстоїть справа з ци:м ?

зараз.

Перевірхою встановлено, що у

· (зоот~Х·НІК

т. р адченко )

·, ЦІ61

ро-

боти ще навіть не розnочинали.

120

5

~,досконалено роботу меха.ніЧН(}ГО молота, зміне.но вентиляційн у систему тощо.

автомашин.

виконав достро:ково.

8

Т~пер колектив станції завершує підготовку від колгоспів і до прийому на ремонт техніки

Готуючи гі~ІУ зустріч 43-м роковина•М Вели­ кого Жовт·ня, колектив РТС дав слово достр<Жо­

радгоспів.

во виконати план ремQнrу че твертого кварталу,

якому взяла участь таК'ОЖ мо·

Довгий час для перееування важких деталей

nою. відділка. Rерівник Фель.ц-

у майстерві викор,истовували три &рани. Иа,.то

в рад,госпах

Ще гірше

сви­

« Бог­

та « Семиполкі.всь-

0,7 тонни. ле жну увагу, запровадили Т}"J)ові данівський »

Це даС'І'ь можливість набагато прискорити ремонт

11

плану на

"'""'

КQМуніст В роботу включаються токарі Пономарьов. За Микола Віталій Власенхо та півтора дня відnовідальне замовлення виконано.

відремонтувати

меlШІИЙ проти

В тих господарствах, де роз- -25.

можна буде nере<МіС'І'ити на перше-mпше місце .

-

кварталі нин-ішнього року район в цілому недоодержав 17 тиСJІ'Ч ПОJЮСЯТ. В таких радго.спах, як «Се•миполкі·sський » , вихід поросят

в тому му разі, якщо в усіх радгоспах В радгоооах « 3оря » із

для картоплекопачів. Діло стоїть.

l'ocny

четвертому

в

свиноматок

кварталі мин улого та в першому

вам nередумови спеціал~зувати.сь жовтні -

ГОТОВІ ДО ПРИЙОМУ ТЕХНІКИ НА РЕМОНТ

силосу­ на зби­

ня

- 1800, «Зо­ « Червона Україна», с. Гоголів, та голів, ім. Щорса поJюс.ят. В колгоспі 2770 ря»ім. Ватутіна, с. Пухівка. ім. Ватутіна одержано лише поло­ В умовах нашого району слід вину запланованої кількості мо­ було б і треба взятися за інтен­ лодняка, що негативно по3начи­ сивну відгодівлю свиней і зда­ лось на ви-робництво і здачу м'яеа вати державі в більшій кількос­

дюк.

І на якій роботі вони не бу­

ціалістів до проведення паруван­

~ислі роз.цdльно на 29,8 .проце~та, і колгоспах будуть впроваджені номаток за планом спаровано 50, \ «БобntІ!Пький» відnов.ідно із 1ОО І по виконанню цих робІт посІдає 1 турові. опороси.

М. С. Хрущова.

на

відстав з виконанням взятого

свиней. Дооити" 18 місце серед ЗІ райо- лю вели·кі Г"УіІІИ

ну Київшини; збирання кукуруд-

допо·відь

якої

сви­

Для того, щоб прискорити ви- вересні спа.р овано лише 484 евинОоМ на зо вересня. Наш район виконав план ора.н- робництво м'яса аа рахунок еви- номатки замість 1300. В колгосМ т 1 ки на зяб на 51,8 процента, ко- нини, треба ставити на від;годів- · · окрець С. раsня, -го П1 І М . пання картоолі на 65,8 процента

розповів про роботу XV сесії Генеральн,оі Асамблеї ООН, в у ваги

зведення про хід сіль·

ськогосnодарсІ>ких робіт в колгос-

становище.

міжнар одне

Не­

470.

розви'l'ком

з

справи

100

краще організувати нагул достат-

голо ви

Місце району в області

Уборович прочитав леок.цію про

центрі

Працюватимемо по-кому­

ністичному,

лі

колгоспу .

Студенти-в радгоспі

свинини на

ті свинини, що дало б можливість

застуnник

"'"'р уковано

центнера

той час·, коли госпо.дарС'І'во взага­

А. Вансович,

Імені Щорса с:В ел икодимерський » с:Зоря» «Б<Jrданівський:. «Бобрицьки.й» с:Семиполкі.вськнй»

поросяти при плані

нарства в кол·rосnах ім. Сталіна, с. Русанів, ім. Калініна, с. Літки. що слід віД3Начити, Однак гектарів орної зе<Млі, то в цьому сnе­ уваrи недостатньої внаслідок в це І 13,2. по лише Р<щі -

20,5

качани

та

774

погані

мі•сяців виробив і здав державі по

мовими буряками.

Наззи радгоспів

ського

Так, наприклад , якщо в минуло­ му р(}Ці радгосп « Зоря» за вісім

Стільки ж ка­ ного корму. ра:юм з засилосуємо чанів картоплею

ф

кові найбільш скоростиглої галу­ в колгоспі « Більшовик » , с. Рож­ свинарству. ни, одержано в нинішньому році тва.ринництв·а -

вручну, а С'І'ебла обламуємо косить комбайном на силос Заготовили з Василь Таран. :качанів 40 тонн концентрова­

фур·ащною

Фото і текст сількора. Г. Литовченq,

зі

остан­

кукурудзи:

3биранни

землі.

діляютЬ належноі уваги розвит­ ко:нанням взятих зобов'язань. Так,

зобов'язалися Колгоспники закінчити копання і кагатуван­ ня Каj}1'ООЛі ДО 10 ЖОВТНЯ, Завершуємо та,кож роздільне

за станом

(в проц. до плану)

на ЗО вересня

гектарів ор­

достатню одержали що в опороси, чергу тому, В першу молод­ деяких господарствах району зоо­ кількіС'І'ь відгодівельного з ви· справляються добре няка, .ветспеціаліС'І'и, керівники не при­

садковоі картоплі.

ХІд виконання сІльськогосподарських робІт в колгоспах І радгоспах району

свинини

100

0------------Чому відстаємо з виробництвом м'яса?

ню кагатуємо. На зим'Ове збе­ рігання поклали 300 тонн по­

бригадири .

на

.ра

кмгоспу .

також меха­

державі,

числі

центне­

------о

поомінно, працюючи Таран, кожен щодня підколує буль­ би на 4-5 гектарах. Картоп­ лю зразу ж збираємо, частину

процентів. Під ярий клин

настУ'fіног о

54,9

на від.годівель· площадці ній

нізатори. Трактористи Омелян Крикун, Іваниць:кий, Василь Григорій Іваницький та Іван

силосуванні та піднятті зябу,

на

тому

На знімку :

закін<rую'l'ь збирати врожай. У

ші, працюючи в дві зміни на

норми

в

по

ної

виків, багато колгоспників та або завершили кол·rоспниць

в тому чи слі з к у ку­

центнера

НЮ на м ' яса угідь, гектарі.в

бригадира

дружина

по

одержЗІВ

92,6

на визначених ділянках. Наслідуючи приклад nередо­

закладено В траншеї зяб. більше 7000 тонн соковптого

виконують

«Більшовик», Рожнів, села

У ля на, Надія Ка­

-

-

кмгосn

цтва,

праце­

.колгоооу «Червона У-країна » , с. Гоголів, закінчили работу

повний хід ведуть оранку на

корму,

копання

вечора. Вони ку д'О пізнього першими по третій дільниці

Механізатори закінчують зби­ куку·рудзу

на

кожного

тваринни-

'І'ів

Фе'дора Калюка. Декідька днів

добірних бульб. рати

натурі до

продук·

ницт.ву

довели

працювали колгоспниці з ран­

тонн

1000

коли

нія Лень вийшла на свою ді­ лянку збирати врожай. ПотіІМ почали роботу Зоя Проце11ко, Василя бригадира дружина

державі.

картошrі

дня,

зання по вироб ·

здатного, к-олгоспниця Євфроси­

честь всенародного свя­

трудящих,

в

норми

карТоплі

шує виконання річного nлану

четвер­

КОЛГ()СПНИКИ

Другого

зібрали чує успіх . Бригади врожай на 300 гектарах, за­ зберігання клали на зимове картоплі. тонн понащ 600 Здійснюючи взяті зобов'язан­

сили, щоб уепіІШно завершити

Викооуючи зобов'я­ взят·і

пере~ОВИІПВ

Наполеглива праця за.безпе­

артілі ім. Сталіна, с. Русанів, і радієш. Натхнені nромово-ю Микити Сергійовича Хрущова на XV сесії Генеральної Асамб­ Об'єднаних Органі·заціі леї

'ІtЗіРТтІЛЮ

.

стежать, щоб під час переве­ зення картоплі до кагатів не за.гvбити жодної бульби.

Подивишся, з яким завзят­ працю­ на.шщегливістю

тям,

Націй, вони

За прикJа~ом

кий » . Так, в перmt~му (зоQтехнік

д. Матюшко) навіть не складено плану

ono~

турових

прове дення

росів. Свиноматки не провумеро­ вані і при груповому утри.ма.нні нема можливості вести облік, вна­

слідок чого част~а евиноматох залишається

До

неспарован11Ю.

парувальнІ)Ї

закінчення

каМІJІаніі

еви но ма ток залишилось

два місяці . Необхі~но в тих гос­ п одар ствах , де цього не зробили,

негайно скласти план парува.ння с виноматок з тим,

щоб запр~ва­

дити турові опороси. Слід щюну­ мерува.ти

свино•мат ок

і

вести

точний <Юлік пару вання, підrоду­ ваїи хряків, не доn ускати вільно­ го парування .

Треба вжити всіх заходів тим, щоб на початку

1961

3 ро:ку

одер жати достатню кількість по·

росят і створити необхідні резер­

Ф, Васа.но, механік~контролер.

ви для .виконання зООов'л:за.нь по виробництву м'яtа.

В. Konnaнoa,

голоамА зоотехнік paAciль­ rotni1IODeцlt,


4

6УДІВНИК КОМУНІЗМУ

--

Вівторок,

-

.. .. ..-·-··-····-·---·-·-'·-..--~--~-···~··-·-.. ..-·-··---~--·-···-···~----·~ .. -···-·~

~--~·-··-·~···-···--~

~. . ,._-~ - ~.:_:я_~ т . . . . .!.. . .~-~~ніше зв' яз~к з виробн~Цf1!~.?.~l

жовтня

4

На.и пи~аумс.

1--... ..

Випробовування

.

В цехах ливарво-прокатного Вудь ласка,

ходьте, нашої

діти,

Пазенок,

заводу

С. М.

які прийшли

сюди

на екскурсію. Керівник підп-риємства вів учнів

по

по-

.1яється листове

за.1із.о ,

к.1убі. Але і

воно

незцо в і .1ьно.

діють

;Jаміпь КУ-1ЬТУJ1НОІ'()

ві ,UІОЧІІІІК )'

Г.lЯ .Щ Ча ~І

ВІІПf!Оfіnву­

ав1'0матично.

ІІІІІ\а.

діютІ.

Восьмирічна

мн

оснащується завод для ви·

школа

Пі.1 час дежтс гrування Фі.lІ, ­ рі. В залі шум , .1ехто навіть ду r ­ кає насіння. Не завжди хороший

З,

N2

звук фі.1ьму і зобра;кення кадрів. в ИР_ОБНИЧА

Повчальна еисиурсія друго~

класу

ють тему « Город» . nов'язання

метою

3

теми

з

догля.'Іають

життям

вчителька Г. Климась органі­ зувала екску!)сію на овочеві nоля від)І;ілка радгоспу « Бог·

і

обробляють,

ня

nредметного

зі­

уроку.

робітників

да.1и

rо\)о]UІьої П. КуаІн,

На екскурсії другокласники

Боротьбу

за

високий

За ділову

уро­

жаІі кук)"J)удзи юннати нашої ЦІ1tОдИ

р()ЗГОJШУЛИ

Ще

ВеСНОЮ.

lliд час оранки на дос.1~дній ,і\ішnщі вони внес.'Іи органічні до6рива ,

nосія;ш

кукуру;z:зу

тільки

квадратно-rніцо. ви.м

способом.

Оrаранно

доглядали

діти за рослинами, вели за lfИ· ми

епостереження.

Резудьтати хороші. ВиеО'І'а кукурудзи 3,92-3,95 метра, а довжина качанів -

Давайте дітей, ми

проханнями

майже

радіогазета

-

м·и

'

nішки. А відаль -

5-6 кіло-

-

вчителям

і

учням ка·

не

Чого ви пркйшли, 11и ва-с nросили

...

РЕДАКЦІІ :

р.

листі

29

стаорюютt.

студента

умов

Київсько­

М.,

і

з

для

роботи.

Те

учнями

Вважаемо, що бюро

орrаиізацІІ і дирекція радrоспу в:аиауть необхІдні заходи, щоб навести порадок на ~иранні кар­

..... .,.., ,....,.;11'.,. ,.".....,:..."

осно&Н'Нх

nооож-ень д,оrовору

них держа·в і розраховз.ннй на nрактичне здійснення роозбрОЕння в три етаnи і nід строси. м ~іжнародним

глави делегацій викладають точ · ку зору своїх держав у найваж· ливіших

nитаннях

міжнародного

жиrrтя. На Асамблеї nрозвучала сnравді історична nромова М. С. Хрущова ,

яка

виражає

найглиб ·

ші nочуття і nрагнення всього людства. Це зробило промову .\\. С. Хрущов а , як в і дзначає ін·

дійська

газета

«Асам

тріб ' юн»,

«UеН"Тральною nодією, я·ка бага то в

чому

визначає

основний

на·

nрям роботи нинішньої Асамблеї» .

доставляють

кдаси.

Це:

5 <<6»

зерна в

перево;u

В - річної

контро.пе.'>~.

Радящ:ькі

nроnозиції

здобули

схвалеН'НJ! ряду делег. ацій на Асамблеї і шнрОJ<ої громадськості за іі межами

.

Величезне

значення

внетуnу

що шлях

до

ІХ з nромовою, анголошеною

через повне зни- АсаNблеі

на

стиваль

. б.1оках .

мнстецтва

в

Москві ;

ралянсью

мнстецтва в Москві. «Юність сnіває»; 21 .00 «Хмурий Ван­ гур». Новий художній фі.~ьм; 22.30 - «Любителям шахів» .

проnозиції,

вони

нама·

г~ютьса довести іх неnрийнят· юсrь для Заходу. в хід nущено,

зокрема, т_вердження про те , що Радянським Союз вистуnає нjбито

Редактор

В. ПИНІЮРА.

~роти контролю на.д роззбр0€нням 1 що його nроnозиція про заміну

Івашко Надія Андріївна, яка ЖІІіВе В С . В .. Димерка, ПОрушує сnраву про розлучення з Оnана­

генера.~ьного секретаря ООН ко· лективам

з

nредст.ав,,я ,,и

трьох

осіб

відnовідно

(які

б

країни

ВОЕнних бл~ків Захо.п. у , нейтраль·

НІ держави І держави соціалістич-

родну

обста н овку і тнм

сюком

.

~ся с~инення законного

ності. Перетворення в життя цих М. С. Хрущова, тим за nекліше довжує відстоювати

Строк

по

П

р с

==~~~~~~::~--------~~--~----------------~~-~и~а~к~о~в.

орган Броварскоr.о_ райкома КП КУк_раию>І и райсовета деnутатов трудІІWихс•.п Ад Б

заряду

1

цеху

Д

1

ПТ до

20

жовти~ ц. р.

Добровільне протиложежне

товарнетво складае річні до-

· 11

говори з організаціями, nідприt;мствами, колгоспами і рад- І госпамн на виконання пічних ; 1 1

1 ! 1

і сажотрусних р·обіт всіх опа- І лювальних приладів. Оплата - і по перерахуванню.

Наш~ адреса: м. Бровари,

і вул. Кtрова, 4.

/ 1•

_:_.::-~==:::===~====-::·-::-:::-:::-:=-::-:::-~~ , ____

Гор. БровврЬІ, КиевекоА области.

--------------------------------·--------~р:е:с:а:р:е~д~а~к:ш~І~::м::·~р:о:в~а~р~н,~:"~':вс~ь:к:о~ї-о~б:л:а:с~т~і,_в:у~л:·_:К~и~ів~с~ь~к~а:,~N~~~І~5В~.--------­ Броварсьха райоЮІа JІ,рукарня обласиото упрамікня культури .

придатності

колгос~и і радгоспи·, у яких І єnерезарядити такІ вогиег~сникн, повинні 11 ІХ в зарядному

уряду

ідеі миру і ·

Оnанасови­

воrнеrасників «0П·3:о та «ОП· І 5:о - 6 місяців. Організації,

від рівців атомною зброєю.

вимог nос.1ужило б забезлечен- вистуnають nроти них nра• в ,1 ячі мирного сnівіснування.

Володимиром

чем, ~:~.кий живе в с . Синяк, Ди· мерського рай о н у, Київської об · .1 З СТ і . Справа слухатиметься в нарсу · ді Ди.мерсько·го району .

сами.м

жанамн nринщиnів рі·вності, поАле чим більше розуміння . зна · леІ. Проте наша делегація на важання іх незалежності і ціліс- ходять у народів nроnозицїі чолі з тов а ришем Хрущовим про·

-

і

останні вісті (Мое~ а); nередача для дітей «Ча­ рівна скринька»; 20.00 иазу· ст.річ Вели•кому Жовтню. «Завод· ські курорти в Криму:о; 20.15 :'оо Декади української літератури

негайне надання nовної незалеж· nромови Ейзенхауера вистуn М. С. . ~ід~туnи_ ворогів роззброєння ності всім колоніям, а також до- Хрущова містить nроnозиції, в 1 тквщащ 1 колоніалізму ускла.д· держаІfня у відносинах між дер · яких «nроявилась мудрість:t. н~ють роботу Генеральної Асамб·

США та їх союзники

Ху·

19.00 19.20 -·

Перекручуючи

г~зета с:Фрі пресс джорне.1:о, яка чині озброюють недобитих rітле·

ню міцного миру на землі. Такій ко,~а

ешелои:о.

18.30 - «Новини 18.40 - «Держлітвидав

... ~ ...... ."-:r+.,....::-<tr-".,g..,.l' ' · r

воєнних

і nовне роззброєння».

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА:t

Доку­ фе·

УРСР до Декади української лі­

Безумовно має рацію ін:дійсь.ка ЦІЄІ краІни, а в Західній Ні.мечщо на відміну

-

фІльм ;

тератури

школи .

но 1

nередбачає ПІдкреслЮ€,

~Золотий

дожшй дно;

на

країнам і народам» та с:Основних

Проект декларації

сНовиии дия:о;

історико-революційних

філь~ів.

проекти «декларації про надан- вала nолітичних діячів і диnлома· Євроnі найбільших вшськових ня незалежнос:rі коооні.альним т~в- тим, що вона не.. містила жощманеврів. В Конго вони добиваваж ·Ю1' ЛИВОІ НОВО·І nроnозищt» .

11.00 -

«По Хевсуретіі:о. ментальний фільм; 11.30

11.10 -

американським лрези· утруднити досягнення домовлещення колоt~іального режиму, че- дентом Ейзенхауером. «Uя про- !!ОСТі t#a Асамб.1еі, nротивники ми. . м рез роозброєннн. Наша краін-а ооа , ВІДМІчає анг,,ійсЬІКа га· ру nриурочили до часу її відзапроnонувала увазі Аса.мблеї зета «дейлі тмеrраф:о, - здиву· криття nроведен·ня в Західн~й

nоuюжень договору про загальне

жовтня

5 Середа:

М. Г аnицький, директор

музичної ко ·

меді і .

в ствоtренні на землі таких умов, М. С . Хрущова і внесених ним ні) нібито загрожує «роавалом» nри яких виникнення воєн стало nроnозицій виявляється з особли - Організації Об'єднаних Націй. б неможли:вим . І nромова М. С . ~ою наочністю, якщо nо.р·івн.ати Намагаючись напружити міжна·

цЬО!ГО лежить

ча; 19.10 «До зірок». до З-ої ;>ічниці заnуску nершого радянсь ­ кого штучного суnутника Землі; 19.25 - «Рішення липневого Пле· нуму ЦІ( КПРС у дії:о. «Тут пра· цюють автомати». Кінонарис ; 19.35 - «По Хевсуретіі:о. Доку­ ментальний фільм ; 20.00 сВо· подимирська rірка:о. Сnектакль

гектар.

j

-...,.4'~~

ПJ>? роз:«~рое.ннІЯ. Він Іtра,ховує ІЮІ nриАнятю nобажання захід-

Хрущова вказує,

Вівторок: 11.00- «Новини дня»; 11.10 - «На диі:о. Фільм-сІІек­ та.кль; 18.00 - сnортивна nереда­

с . Пухівка.

же меті слуЖJІть радянський про·

Народи життєво заінтересов.аиі

ці.'Іі

жовтня

4

кукурудзи,

50 тонн.

центнерів

nартіАиоі

топлі.

•НАРОДИ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОПОЗИЦІЇ М. С. ХРУЩОВА •ВОРОfИ МИРУ HAMAf АЮТЬСЯ ОПОРОЧИТИ ІХ

mе.ІІ.еnередачі

урожай по 600 центнерів зе­ леної маси кукурудзи і по 60

середньоі

школи.

ект

Дивіться

Робота в кo.'lrocni прищеп.1ює діт,ям любов до nраці, допомагає їм овод()Дівати основами агротех­ ніки. І не дивн.о, що на дослід­ ній ділянці вирощено ви·сокий

ж саме, ІІК 8Идно з листа т. Мель­

ника

Нанапюнсна, Гончар.

-<>-

6«а» А. Новохат, 6 «6» Т. Мика.1, 8 - О. Мика.'І.

вереси•.

го медичного інституту С. Буб· лика еДорожити кожною rоди· ною:о йшлося про те, що студен­ там, які прибули в радгосn «Ве­ лнкодимерськиА:о. для надання допомоги в збиранні картоплі, не

,.,.,.,.,..,.,...".~,.."."....,.;-~.",..,,.,.І' # · ###-,.."..,.~.,..,.,.оІ""..,..

Націй. Кожний день nідтверджує ВИ·няткову важ ,Jивість її роботи . Сеоія nрийня.ла в сім'ю Об'єдна­ них Націй 14 н ових держав і ни· ні нада .1а свою трибуну для за­ гальної дискусії, nід час якої

nрацюють

багатьох

П.~()С!\е.

(кдасний керівник К . Петренк(}), Київського театру

ВІД у

С.

Не раз відзначалися Микола Різаненко з 7 класу, Марія Ви­ rоцька, Таня Різаненко, Одена Пиндюра, Василь Гиренко з 8 класу. Та не тільки вони. Добре

радгоспу,

в~tнтел~:, середи~:,оі шкоди .

ц.

качанів

автrrмашинами

ли понад

с . В.·Днмерка .

метрів. Прийш.1и сю:~и всі втомле.ні. Тоді виявляється, що nл<І­

жуть :

Другий тиждень засідає в Нью· йо,рку XV сесія Генеральної Асамблеї Орг а нізації Об'єднаних

яю

У М. Меnьник.

'

пn.lьо­

до силосних сnоруд. Іх вже зібра­

~овга шеренга учнів із лопатами але дідову ПІ!<І:ІУl\ІаН .

кошиками. В поле, на збиравня картошІі, ідуть цебільшого

завершити

про

К і! ЮГ.1ЯДЗЧіВ:

У Р(}жівці юні ентузіасти на 6 гектарах зібрали помід()J)и, 300 центнерів Пд()Дів - в пе­

радгоспу

за і\ОЛ(}Могу

1

шви.~ше

ГОВ(}рИЛИ

Від імені

кодгоспу ,

ві роботи.

гостро

за.'Іишається бе::~ амін .

paAf'ocny.

ріднnrо

допQ;магаючи своїм батькам і ма­ терям

на _ збиранні

щодня І критикувала дирекцію

І ось біл.я школи лаштується

.1анах

редовій данці, яку очодює І. Лоб­

першого відділка

с. Рожни .

.;..,.,....,.,......

Сільська

на

раз

...

даремно

ко. Особдиво друж. но іде рооота

за ці та інші недоліки. Але все

шому

Восьмирічна школа,

ють

•••••

при-ходять в Ші.t<ІЛУ nредстааники

ща ще не відведена. Починає­ ться хщіння . Нарешті робота 35-37 сантиметрів. 1 знайшлась. Але і тут немає орОчолює ланку юннатів уче­ 11 rанrзованості . Вкрай н~зцовільно ниця 6 к:шсу Галина Кабиш, поставлена оnлата nраці і іі з.ктивними ч.1енами ланки в: нормування. Немає в полі води. Н . М'ехед, Н . Кримець, М. Ме­ А КQЛИ робота скіпчидась, знову хед, І. Кулрій, В. Мехед, пішки у се.1о. В. Плиса '!'а [. Довгодько . Це в кращому ВШІа;tКу. В гір· В. РуАобаба, учитмь ручної nрані.

Вже декілька днів учні стар·

допомогу

з таки· І

-

• !

Ми вже не

це завідуючому клубом, кіномеха­ ніку, говпри.1и і в сі.1ьраді. Та

ших кдасів піс.1я занять nрацю­

с . Літки.

.•..

бо демонструють ся ті.1Ь­

ки стз.рі.

рідного колгоспу

Фото і текст М. Сииільника.

завуч В - річної школи.

дувати ,

На ланах

на збира.нні картоnлі .

с. Рудня.

ДОБРЕ ВРОДИЛ.f\ K.f\Ч.f\HИCT.f\

зо·

тн . За поnередніми nідрахун· ками, уро.,жай бульб стаtювить 150 •центнерів з гектара . Зо­ боо'язання виконано· ! На фото: учні 6 «б» класу

бригади невеликий концерт.

качани каnусти.

на-

школи

декі,lька днів за.вершили робо­

На закінчення . учні для

_брига.да

середньО!

Про нові фільми можна і не зга­

.......

бов ' язадася виростити в цьо· му році в коогооnі ім . Каліні ­ на Ві!Сокий урожай картоnлі на nлощі \0 гектарів. Дружно вийшли учні в no.1e на коnання картоn.1і і 3<1

бради експонати для проведен­

Аанівський » . Тут діти огляну­ ли моркву, стодо. ві буряки, ве­ ликі

шо.t

nознайомилися з тим, яка від­ ведена nдоща nід овочі, як їх

вивча­

ДОБО 1ИТІ> С Я

му б е з кінця відкриваються две­

вчите.~ь .

м . Бровари .

організоване

В3.ТИ свої нерви .

М. Єременно,

механізми, нові машини, яки­

Учні

обс.1уrовування ро­

курсанти біля механізмів, які

екс-

ти на~ в Ііудівющтві крільчат-

розn о вів і показав , як вироб­

поки що є.1ина форма

-

бітників у нашому

затри~увадися

встаІІ<УВЛЮ· Тісні зв'язки ютьс.R між школою і заво,'{ом. Л!fварнІfки вирішили допомог­

заво;tУ,

цехах

Іііно

крьтурного

труб. Довго

школи диреК'!'ор ливар·

н0-прокатного

нервІв

ГQТОВ.'ІЄННЯ НОВОЇ ПрОДУКЦії

за-

так зустрів учнів

року.

1960

Зам.

4893-3160

118 номер 1960 рік  

118 номер 1960 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you