Page 1

scix

nролетарі

єдІtаііmеся!

ttparн,

По ВАШІй ВАтькІвщипІ

CTOXUUOBEUb

о

НА ЧЕСТЬ

ХХІ З'ІЗДУ КПРС

Орган Броварськоrо раІІонвоrо комітету Комуністичної nартії України та раІІонної РаАИ ,4епутатів труАящих Київської області

П'ятниця, З жовтня

• 118 (1720)11

3 усіх кінців Радянської Украіни надходять радісні ві­ сті про нові трудові успіхи на

------~----------

1958

року. 1/ ЦІна

коn.

16

РІДНОfО :МІСТА І СЕЛА що

шляхами,

Пройдіться гляньте

-

міста

усюди

постійних

відповідних

комісій завітати у Літки і прой­

яких ніколи не було у Вроварах

тися не тільки по його централь­

за всю його історію. Заїжджайте в Требухів, Русанів, Рожни, Го­

них вулицях, а і околиці

голів

-

йдіться

для Кременчуцької ГЕС, спо­ рудж.уваноі на Дніпрі. Потуж­ 58 тисяч кі­ ність агрегату -

Не заважало б керівникам цих сільрад,

Вез особливих

Нова

села.

культурно-побутові

приміщення,

сотні

заклади,

споруджених

будинків,

нових

типовими

за

проек~

тами.

користування

ського

культуру.

ціалістичної Батьківщини трудящих. тає добробут книга, газета, журнали,

декадники по благоустрою.

нова

електри-

усюди

почату

під

колгоспники, водять до кінця. У великодимер­ динках робітники, ім. Димитрова, інтелігенція щовечора з задово- ському колгоспі стежать за телепередача-

ще

наприклад,

навесні

викопали

станція із збірного залізобето­

ями, а дерева досі не посадили.

ми з столиці республіки. Проведена і проводиться знач-

Робота

ну.

бо-·

по благоустрою,

Великі хлібозаводи

на робота по впорядкуванню та ротьба за високу санітарну куль­ озелененню вулиць, садиб і бага­

то чого іншого, що свідчить про тільки ріст культури. В одних Вроварах за останні роки посад­

жені і любовно доглянуті

понад

тисяч декоративних і фрукто-

10 вих

туру на кожній садибі, вулиці

не кампанія.

це

Про

і Амвросіївка містах В Шахтарськ Сталінської області нові введено в експлуатацію ве.пнкі хлібозаводи. Закінчено будівництво хлібозаводу в Но­ во-Горлівці. В найближчі роки в містах і ~елищах області пе­ редбачено збудувати ще 11 та­

-

повинні

весь час дбати міська і сільська

Ради, їх виконкоми

та постійні

комісії.

дерев.

Вагато ·можна і треба зробити бачити, в осінній час, особ :шво зараз, ко­ - при­ ли погода цьому спрІіЯЄ. Міська міському районному центрі-ряд і сільські Ради повиюrі аалучити вулиць, що прилягають до бази до цього господарські організа­ «3аготскотооткорм», базару вкрай ції, громадськість. Що ж са-

ких

І тим більше прикро що у цих же Вроварах

Вагато

забруднені.

непривабли­

вих садиб, тротуарів, тинів, міст­ ків і на інших вулицях міста.

По праву пишаються гоголівці своїми

У

новобудовами .

зелені

(РАТАУ).

ВОnЗЬКИЙ СТРУМ НА YPAJII

ш;а

культури,

є

осно-

ли

вою охорони здоров 'я трудящих, систем. в найбільш активними по~іЧ'і;ІІ\ами

будівники

енерго­

енергетичне

кільце

уральські

Уралу

по

спорудженій

високо-

справ СРСР М. П . Фірюбін, пре-

СРСР С. У. Умаров та інші. (ТАРС).

Високий урожай зібрали хлібороби Дону. На 1 жовтня колгоспи області Ростовської і радгоспи 1З6 державі здали і продали мільйонів пудів хліба при плані 87 мільйонів пудів. Кукурудзи

Видатного успіху в боротьбі за хліб добилися колгоспи і радгос.. найпи Російської Федерації більшої житниці країни. Вони на

вирішено продати державі не менш як 5 мільйонів пудів. 3а

1

сільському в успіхи господарстві Ростовську область

.досягнуті

жовтня виконали план хлібо- нагороджено орденом Леніна.

Знаменну перемогу в боротьбі

заготівель і продали держав.і 1

мільярд 721 мільйон пудів хлі~ за казахстанський мільярд пудів

ба. Майже три nлани виконали хліба здобули трудівники полів хлібороби Сталінградської облас- Казахської РСР. Республіка до-

не тільки

окремі

Саратовська об- план здачt хшба державІ,

ківщипі зерна

Ал- І павши

вулицях,

що

ведуть

до

заси-

Батьківщини

засіки

в

пудів тайського краю продали державі більш як 788 мільйонів 200 мільйонів пудів зерна і ве- зерна. Продаж хліба державі три­ за те, щоб най- ває.

дуть бор()ТЬбу

Достроково виконала план здачі

радянських органів мають сгати вольтюи лінії електропередачі, ближчим ч!сом дати ще 100 напругою в 400 тисяч вольтів, мільйонів пудів хліба і цим замедичні працівники.

продажу хліба державі Вілору-

са­

довими

по

виконала .

ті, здавши державі 161 мільйон строково, 1 жовтня, . . пудів хліба. Стільки ж дала Вать-

Наближається радіене всrна- надІишов. струм Волзької ГЕС вершити виконання взятих зобо- ська РСР. свято - 41-і роковини імені в. І. Леніна. родне в'язань. диби, а і вулиці. І разом з тим Жовтня . Пnруч а тру- <і><і><і><і><і><і><і><і><і><і> Великого у непогоду до базарної площі та ----------------~··----------------

потопають

Наук Таджиць­

зидент Академії

кої РСР, Депутат Верховної Ради

сільського госпоТрудівники дарства РадянськО.го Союзу готують ХХІ з'їздові КПРС rідну зустріч. Все більше і більше надходить хліба нового урожаю в засіки Батьківщини.

ласть. Колгоспи і радгоспи Нову трудову перемогу здобу-

r.o

нітарноі

підприємств.

3акордонних

міністра

ступник

ХJіб і~е в ;іасіки Батьнівwини

будівництво

Вона ДРЕС. споруджується біля Десни на мі­ південно-західній околиці Сімферопольської ста. Після Украіні на друга це буде Чернігівської

ка, радіо, а майже У тисячі бу- недільників, декадників справу до­

ленням

батарея.

коксова

Розпочалось

таких

час

Афганістану Мухаммед 3а­ хір Шаха відбув з візитом доб­ рої волі Голова Президії Верхов­ ної Ради СРСР It. Є. Ворошилов. 3 К. Є. Ворошиловим в Афгані­ стан відбуJПІ Голова комtсн в за­ кордонних справах Ради Націо-

Чернігівська ДРЕС

не

але

сім'ї щих. Ініціатива цінна,

кожної

увійшли у побут

ники,

На Ворошнловському коксо­ Луганської хімічному заводі кокс обJІасті видала перший

зрос- В них беруть участь піонери, , Міцно комсомольці, широкі маси трудя­

ЗО вересня в Афганістан за нальностей Верховноі Ради СРСР запрошенням Иого Величності ко­ Н. А. МухітдіІfов, а також за­

роля

Ще одна коксова батарея

Час від часу в Вроварах і ееГлянеш на рідне місто, село і серце сповнюється радістю. Як і лах району провадяться неділь­ усюди на неозорих просторах со-

прое~:тиою

ханізовано.

що

тут боряться за високу санітар­ ну

з

шахту

потужнІстю 200 тисяч тонн бу­ рого вугіл.111 за рІк. Ycl ви­ робничі процеси на шахтІ ме­

упорядкова­

відчувається,

ні, у всьому

ж.авську

~------

ВІд'Jзд ГОJІОВИ ПрезидІІ ВерховноІ Ради СРСР К. Є. НОРОШИПОВА в АфганІстан

В Житомирській областІ зда­

громад­

місця

садиби,

і

вулиці

-------'(;

шахта

но в екс:ІLІІуатацІю нову Стри.

у кожне наше село, про­ тільки завдяки піклуванню сіль­ по їх вулицях і всюди ради (голова т. Музиченко С.)

капітальні колгоспні господарські

Москва сьогодні . На Садово-Чорногрязькій вулиці. Фото Б. Тре11етова. (Фотохроніка РАТАУ).

ловат.

затрат, а:

на те

тур­ ви­

готовленнІІ Аругої гідротурбіни

на Світильне, Кулаженці.

споруди,

добротні

новобудови ,

Колектив Харківського бінного заводу завершив

ве­ ні і вулиця, що веде з Плоского

всякий завулочок на­

у

молодого

шого

КПРС.

Друга гідротурбіна для Кременчуцької ГЕС

3А БЛАfОУСТРІЙ дуть на Сем.иполки і Гоголів , за­

з'їзду

ХХІ

честь

су-

СІДНЬ()ГО села Плоске, не пройти, не проїхати. Не у кращому ста-

подарунками

зустрічаіі\Іо

<і>

устрою всіх

населених

району.

пунктів 0 ~

ОСТАННІ ВІСТІ З КОЛГОСПІВ і

Дотримали слова

його хорошими ділами по о.11ю·о- і

Борючись за

Колгосп ім. Жданова, село Красилівка. На nіднятті зябу

<і> <і>

гектарів

Овдієнко, Микола Дяченко та

0

зібрала урожай

4,5-6 гектарів кожний. Під ярий клин наступного року підготовили 750 гектарів зябу.

0

першість у соціалістичному змаганні, кол·

працює 4-5 тракторів.

0 госпниці ланки, яку очолює О. Соломатіна, чотири дні тому <і>

• '•• •

Радянський народ широко відзначив

дев'яті роковини КНР

~

<і>

~ <і>

дев'яті роковини Китай­ Велике свято китайського народу Ра­ широко відзначили трудящі ської Народної Республі.ки дянського Союзу. В Москві ЗО вересня відбулись урочисті збори представників

громадськості столиці, присвячені дев'ятим роковинам КНР. 3 до­ радянсько-китай­ повіддю виступив голова правління Товариства ської дРужби А. А. Андреєв. На зборах громадськості Києва про успіхи великого китайсь­ кого народу за дев'ять років існування народної республіки роз­

nовів у своїй доповіді ·голова Украінського відділення Товариства радянсько-китайської дружби двічі Герой Радянського Союзу О. Ф. Федоров.

Урочисті збори, присвячені дев'ятим роковинам КНР, відбулись у багатьох містах і селах нашої Батьківщини. Всі вони вилились в яскраву J(емонстрацію дружби і братерства радянського і китайського народів.

(РАТАУ).

~

~

<і>

<і> ~ ~ <і>

<і>

~

<і>. <і>

завершили збирання картоплі . На кожному

одержано по 150 центнерів. З бригад

з

12

ва 35 гектарах.

інші

в колгоспі

першою

закінчИJІа цю роботу друга бригада. Вона

Механізатори доорюють останні гектари

ча зяб.

В. Буртовий,

Федір

агроном.

Теплюк, який працює трактором «дТ·54:~>, щозміни підіймає

*** ім. Сталіна,

по 6-7 гектарів, а Костянтин Сидоренко і Петро Хитрий, що за кермом «Бєларуса:., - по 4-5 гектарів кожний М. Самойленко, при нормі 3,75 гектара.

Колгосп санів. Кормодобувна виконала

агроном.

*

*

Здійснюючи зооов'язання, взяті

'-' ~ <і>

на честь

41-х

продовжується.

роковин

<і>

змагаються за

re,

"'днів завер· щоо наАшоижчих

Трактористи

Ілля

і

0

ління «Київенерго».

Колгосп «Зоря:., с. Кулаженці.

агроном.

~ <і> ~

0 ~

~ ~

'V'

~

ня цю роботу завершити. Ще 2-3 дні, і І<олгосп виконає

~

план продажу картоплі держа-

(

~

<і>

276

посилено

ії з тим, щоб до 8-10 жовт-

Г. Духно,

~

0

гектарах.

Бригади

~ тарах. Кожна колгоспниця збирає картоплю на 0,15 гектара. У збиранні врожаю подаюn. допомогу шефи - управ~

~ 0

кагатують

Вчора закінчили копати

картоnлю на всіх

Ворона і

~

0 00 ~

жнчі.

~ Михайло Ткаченко щодня підкопуюn. бу.7Jьби на 4,5-5 rек<і>

І. Tonixa, колгоспник .

* **

шити збирання врожаю і кагатування. Для прискорення ро·

боти пустили картоплекопа.ч.

тонн

Колгосп Ім. Щорса. с. Кия-

виконав план продажу картоплі державі.

Б ригади

6750

соковитого корму. Силосування

~ Ве.пикого Жовтня і ХХІ з'їзду КПРС, колгосп достроково <і>

с. Рубригада

силосування .

план

В траншеї закладено

Колгосп ім . Леніна, с. Жердова.

*

Іван ~

щозміни

механізатори

виорюють по

Артіль достроково виконала план продажу державі кар-

топлі. Відправлено 440 тонн.

(РАТАУ). <і> Ф Ф<і><і><і><і>ФФ<і><і>

ві.

кол~о~~::::

Ф

~ <і>

і ф

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ<і>Ф~ФФФФФФФФ<і>ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФффффФФФФФФ


СТАХАНОВЕЦЬ

2

П'ятниця, З жовтня

рому.

1958

Творчо вивчати марксистсько-nвнінську теорію Тяга до знань

Перше заняття У знаменний час, товариші,

Перше заняття. До ньо­ ли мова йшла про відсталість го активно готувалися. Пи­ Росії за часів столипінської реак­

шої країни на всіх ділян­

починаємо новий навчальний рік.

ках комуністичного

Комуністична партія іде до свого

иицтва втілена сила марк­

тання про організацію пар­ ції, він нагадав

позачергового ХХІ

систсько-ленінської

тійної і комсомольської ос­ уявляє зараз наше колгоспне се­ віти обговорювалося на ло. Говорячи про ревІЗІОНІС1'\В

затвердить

з'їзду,

контро·льні

розвитку

народного

СРСР на

1959-1965

Вже сам

-

який цифри

господарства

якою

партія

будів­ теорії,

керується

у

всій своїй діяльності.

роки.

-А тепер,

і комсомольсь­ тих часів, т. Ліщук розповів ких зборах . слухачам про боротьбу марксист­ Перше жовтня. Точно у сько-ленінських партій з сучас­

факт скJІИкання тЬся т. Волинко до слуха­

позачергового ХХІ з'їзду,

-

під-

-

чів,

прошу записати до

призначений час

зібралися

креслює керівник гуртка по вив-

своїх n.онспектів назву пер.

слухачі

ченню історіі партії (перший рік навчання) т. Волинко К. В., -

шої теми: «Робітничий РУх і поширення марксизму в

ню історіі партії, яким ке­

рує комуніст тов . Ліщук В . Вез зайвої затрати часу на

дянського

пагандист

Вступне не

організаційні питанf!я, про-

питання:

слово

пропагандиста

переобтяжено

цифрами,

але

визвольного

приступає

розповіді.

В. І . JІенін про три періоди

руху

головного,

Починає чим

він

живе

-

з

зараз

в Росії. Історичне значен­

вся

rочі і дали слухачам повну уяву

ня

до ХХІ з'їзду КПРС . Наве­

про :-.~огутній ріст народного гос-

них

подарства всієї країни, республі-

революцій­

демократів

і

револю­

деві

Галини

бузи

Омельянівни

бригадира

ційних народників, як по­

Гар-

піталізму

Р·ільничої вання

в

го

ко

-

р&ль

цьому

на

можливо. я

це,

говорить

ВІН,

не-

прагнув

якомога

глибше

про-

никнути у всю господар.чу діяль­

ність

колгоспу

занести

вела

Велику також

до

і

свого

найважливіше конспекту.

Все це збагатило вступне сло­ во пропагандиста. Дуже вдалі, на­

організація

т. Кононенко бесіду,

закінченні першого

ликою охотою, -

сільськогосподар­

дуктів тваринництва.

Підсумовуючи пройдений родом

шлях

за

час

після

з'їзду КПРС, пропагандист

креслює основну думку -

підготовили

розмовляю з групою

чів. Вони

задоволені.

ніст г . І. Васюк,

-

за-

слуха­

3

ве­

сказав кому-І я буду ВЧИ-:

-

на- тися в гуртку, історію рідної ХХ партії обов'язково треба знати,

під- досконало знати .

у всіх

В. ЛемпІцькмй,

перемогах здобутих народами на-

член КПРС.

ПОЧАТОК НАВЧАльноrо року

тенським

чів до навчання,

іх прагнення

глибоко оволодіти

марксистсько­

ленінською теорією.

Це позитивне. Але у перший

характе­

всіх

галузях

л&вним

чином,

го­

організаційного

ча­ клад, без поважноЇ на те причини економічно­ не з'явився на заняття комуніст

чами

комсомольців гуртків

і

nартІАної

алі

е

освіти .

навчаються

в

гуртках

ки

і

1И розглянутІ

Наслідки

першого дня

Всі питання

теми

ливо

у

комсомольських

ком­

У свій конспект він заглядає ли-

ше тоді, коли йому необхідно на- старих комуністів Він весь час підтримує з аудиторією, що сприяє

сіт­

денню

nолітосві-

місця

гуртках.

виступи

колишніх

прове- обхідне для того, щоб кожне за-

в непримушеній няття

З!-НЯТТЯ

проходило

організованІ>,

на високому ідейному рівні.

І. Кузнецов,

і в тому, що керівник гуртка зу­

секретар

мів увязати тему з сьогоднішнім

днем, з завданнями слухачів. Ко~

я

~і;щовідально

nоставився

до

ви-

парторганізаціі

заводу

м.

холодильників.

Бровари .

рібні глибокі знання політек.оно- ше заняття, видно, що він без- цевого життя, і

будуть

у Київ у

історичних подій,

Цінність цього заняття полягає

органі­

економіки,

що

комсомольців учасників пер­ зв'язок ших п'ятирічок. Зробимо все не­

обстановці.

будуть сьогодні

конкретноі

про

звати цифру або навести цитату .

заняття

комсомольських

присутні

розповідав пропагандист.

філі·

зацІІ.

мії,

і

у

на семінарі секретарів nервин­

них

лампочки

змогли записувати те,

15

nолітшколах

комсомольської

шля­

не

пропагандист викладає дохідЛиво. Організуємо екскурсії

сіт­

му.

nершого

кроком вперед на

електричні

няття : «Партія більшовиків в ро- вищепня якості навчання особ-

марксизму-ленініз­

Підсумки

підсумовує про-

будуть новим веле-

ки реакції».

Київського вечірнього уні­

вер-ситету

систем».

ками і гурток приступає до ос- го бюро з участю пропагандистів. новної теми сьог&днішнього за- Накреслимо ряд заходів для під­

слуха­

семінарів

-

-

двох

Кілька хвилин для обміну дум- &бговорені на засіданні партійно-

nолітосвіти. В nолітшколах, гуртках по вивченню Історіі КПРС та історіі ВЛКСМ на­ раховується 1266 комсомоль­ ців і несnІлковоі молоді.

112

«Фактор

мирному

ху будівництва комуні3му.

Підведені nідсумки комnлек~ тування сітки комсомольської

ки

ність окремих

у

змаганні

пагандист,

ЛRСМУ

сомольців

приклад, були дані про врожай­ ських культур, виробництво про­

(ее­

І. С.). З

у

з'їзду КПРС,

В paйUOJfti

необхідну літературу, зошити, хо­

няття

(пропа-

====

рошо устатковане приміщення.

... По

«Більшовик:.

Союзу

му

кожним з слухачів провели інди­

відуальну

Від­

т. Вотчицев А. В приміщенні, де йшло заняття одного з гурт­ Рішення позачергового ХХІ ків, забули своєчасно вкрутити

відіграла

партійна

Готуючись до занять, кретар

економіки .

чувається великий інтерес слуха­

теки.

1·~ рідного села, але спод~ватися серйозна підготовка, що її про­ тшьки

конкретної

історії вивчен­

«Правдьr»

пропаган. ди ста.

у

та п&

су

слухають свого хорошо підготов-

педагог, хорошо 3Нає ЖИТ'-

партії гуртку

rандист т. Зозуля П. К.) перед початком

П . М. Юхта - коваль, А. С. тіі велика. Про це без слів гово­ Гри~кt> - рядов~й колгоспник, і рить виключна увага, з якою всі

Костянтин Васильович Волин-І леного

ню

у

у

вив­

занять в читальному залі сільської бібліо-

бригадир, засвоєння героїчної історії пар­

ряд шших слухачІв .

історії

по

Форму-

почала занотовувати. За олівці Тяга у всіх 12 комуністів і 3 і зошити взялися і комуністи безпартійних слухачів гуртка до

-

ченню

комсомолу,

заняття

Г}')}тках

народного господарства . По­ характеру. Не у всіх гуртках бу­ силається він на статтю ла добра явка слухачів. Напри­

Слухачі політшколи парторганізаціі Рож-

нівського колгоспу

бригади, розгорнули зошит, і вона лового пролетаріату .

д. 6. Везсмертний

цифри

пройшли

промис-

Росіі.

сучасного

ним

підготовки

Цікаво

комсомольських

ризують успіхи Радянсько­ день мали місце недоліки і,

ки за час після ХХ з'їзду КПРС. передників російськ&ї со· Не звичні до роботи за письмо- ціалдемократіі. вим ст&лом руки молодої комуОсобливості розвитку каністки

країна,

до

ті, що він навів, були захоплю-

діяльності

ними ревізіоністами.

гуртка по вивчен­

найпереконливіше свідчення ве- Росії (1883-1894 рр.).» личезних історичних перем&г ра- Сьогодні розглянемо такі народу.

що

партійних

звертає-

-

слухачам,

видно було ,

що

старанно готувався.

В 21 політшколі, 51 гуртку у підвищенні свого ідейно-тео- ро3раховую значно поповнити конання партійного доручення. З запізненням, при явці всьопо вивченню історії КПРС, 3-по- ретичного рівня. свої знання в районній еконо- Скориставшись тим, що партійна го лише 50 процентів слухачів літекономії,

9 - з питань конкПри утворенні філіалу універретвої економіки, в гуртку і ее- ситету марксизму-ленінізму намінарі - з питань філософії, ее- мічалося залучити до навчання мінарі - 3 проблем комуністич- у ньому 100 товаришів. Подали ного виховання, економшколі і заяви понад 120, а на перше новоутвореному в нашому райоНІ заняття nрийшло 135, серед яких філіалі Киівськог& унів,~р~Іtтt~ту понад 50 з вищою і незакінче-

марксизму-ленінізму почав~~~~ пер- ною вищою освітою . З непослаб-

мічній школі. Керовані цим праг- О(Іrанізація

не

перевірила,

він почалося заняття в гуртку по вив­

Н('ННЯМ, прийшли на перше за- а'явився на ааняття без буJІ,Ь- ченню іс~оріі КПРС в Бровар-, ІtЯТТЯ всі слухачі цієї школи. якого плану і конспекту. Замість ській РТС. Помилку допустив і З лекціями виступили перед ни- вступної бесіди він зробив біг- Пропагандист т. Чорний Г. Близь­ ми І. О. Тетерів і перший сек- лпіі огляд, вірніше зачитав вне- ко двох годин тривала вступна

р~тар райкому ІШ України М . К. вовки з трьох перших розділів бесіда, а до суті першої теми так

Рат}шний.

короткого курсу

історіі КПРС.

Про стопроцентну явку слу- Продовжуючи в •raK(IMY дусі, він

не дійшов.

Таким було перше заняття

шого жовтня н&вий навчальний ною увагою були вислухані лек- хачів, хорошу підготовку пропа- У додаток до цього допустив ряд в політшколі другого року нав­

рік. Понад 2400

безпартійних

комуністів і ції на тему: «Маніфест Комуніс- гандистів і організоване

активістів прийт- тичної

ли на перше заняття.

партії -

прове- грубих помилок. Внаслідок цьо- 1 чання

Броварського

перший про- дення занять повідомляють та- Іо заняття nр(Ійшли на низько- Пропагандист

грамН1Ій документ наукового ко- кож з партійних організацій кол- м~· ідейному рівні.

Як же вони пройшли? Озна- мунізму» і «Предмет політичної І госпів ес. Літки, В .-Димерка, За-

йомлення з ходом занять на міс- економії», з якими

виступили знм'я,

Заворичі,

спромігся навіть

Не краще і не з більшою пар- спект.

лісництва.

т. Носач

М. не

скласти коп-

Погреби, Кня- тншою відповідальністю підrото-

Були недоліки і в рядІ Інших цях показало, що переважна кандидат історичних наук М. Т. жичі, промислових підприємств, 1 вився дІ> першого заняття і ке- місць. Щоб не допустити іх пов­ більшість первинних партійних Бортнічук та кандидат економіч- шкіл і ряду інших місць. Але ра- рівник семінару політекон&мії торення, слід обговорити на пар­ організацій провела значну під- них наук І. О. Тетерів. Про ін- зом 3 цим виявилися ряд фак- комуніст, директор Русанівської тійних зборах підсумки першого готовчу роботу до н&вого нав- терес , який викликало перше за- •гів, які нагадують допущені то- С('редньої школи т. Ніколаєнко І. заняття і зробити належні впсчального

року.

Це

проявилося, няття, свідчить і факт, що на- рік· недоліки.

Дуже к&рисно було б йому, як вовки .

перш за все, в організованій яв- ступного дня надійшло ще ряд Комуністу т. Литовченку _ пе- пропагандисту, зайти у цей веІдейне виховання кадрів по­ ці слухачів, старанній підготов- заяв про прийом до університе-: дагогу за фахом, який завідує чір на занЯ'І'Гя в гурток конк- винно весь час бути в центрі ці пропагандистів. ту. бібліотекою рожнівського Вудин- ретної економіки сільського гос- уваги партійної організаціі. говорить і\У культури, партійна організа- подарства, яким керує у цьому

В. Пмндюра,

лічити . Наведемо тому лише де~ rол&ва ліТКівського к&лгоспу іме- ція колгоспу <(Більшовик» дові- ж селі комуніст, агроном колгос-

Всіх, безумовно, важко пере-

- Саме

життя, -

завідуючий відділом агіта-

кілька прикладів, які характеризують гщЮ,оку зацік_аВJІеність комуністів~· кеРірних кадрів під• приємств, колгоспів, громадських організацій, установ, інтеліген~іі

пу ім. Сталіна т. Косооли& м.

ції і прояаганди.

По

1. Цімоwинський, завідуючий кабінетом політосвіти раІікому КП України,

ні Калініна т. Музиченко Ф. С., рила бути пропагандистом _

ке~ставить все зростаючі вимоги рівником гурrка по вивченню дЬ теоретичного рівня, ідеіщ1ї зАгартованості комуністів.-Нам, irrl))}iї партії (другий рік навчанІ керівним колгоспним кадрам, пот- ня) . .Nne з того, як пройшло .пер-

тому,

як

він пооудував

вступну бесіду, склав конспект, У якому було ряд фактів з міс-


П'яТНИЦЯ,

3

ІКОІТНR

1958

раку,

СТАХАНОВЕЦЬ

з

КОЛfОСПНЕ СЕЛО ЛІТКИ ЗА ЧАС ПІСЛЯ ХХ З'ІЗДУ КПРС оо

о

ПО ШЛЯХУ, ВКАЗАНОМУ ПАРТІЄЮ До

більше

-

низькі

Завершена, в основному, електрифікація села. Радіофі­

же мало виробляли й продуктів тваринництва.

му

ковано

вересневого Плену­

ЦК КПРС допомогла розпра­

вити

крила,

дала

наснагу.

виробництва

дарськоі

Очолила

підвищити

родючість

Посаджено

цю

тивних

набагато

краще

площі

подвоїлася,

З величезною радістю зустріли

люпин,

зміцніла дуть розглянуті контрольні циф­

кормова база. З

новою

ри

силою

розвитку

ства на

розгорнулося

народного

1959-1965

господар­

роки. Від-

На

торичного ХХ з'їзду два

КПРС.

з половиною

За ної подіі.в житті партії і народу,

роки

колгосп твердо став на ноги, міц-. колгоспники докладають усіх зуніє його економіка. Ось деякі по- силь, щоб У найближчі дні завер­ казники,

що

говорять

про

шити комплекс поль()вих робіт, з

це:

За більш високі

показники

боремося в ни­

нішньому році.

ІІо-батьківсь~ ки

пі'клується

рідна

Комуніспартія

тич на про

дальше

Одержано молока на

100

123 178 2412 278 41

65,5

15,6

цент.

мtяса -"в т. чиСJІі свинини на НЮ га орної и~і Прибутки колгоспу в тис . крб.

35 3570 6,50

Протягом ест

підвищення

ставок і натуроплати за роботу

Ще задовго до МТС, запІV\вадження нового по- КОІ- в·ІТЧИЗНЯНОІvv рядку заготівель і единих цін - вийшла я заміж. далеко неповний перелік заходів, жила з чоловіком і урядом

для

Зростаиня доходів

дало нам

На садибах колгоспу

з'явилися

село

653

ек-

журналів

та

надходить

земпляра

газет,

Інших періодичних колгоспі

другиА

друкована

рік

КнижковиІІ

фонд

5

в

орної

1ОО

45.

по

торік

році боремося за те,

з

на

ким

кожний гектар угідь

щоб

центнеру м'яса,

1

100

гек-

Введена

багатьом

ки.

еви-

тонн.

Самовіддано борються евипарки за виконання взятих зобов'язань.

до 41-ї

роблено м'яса по 60 центнерів на 100 гектарів угідь, в тому числі свинини на відповідну кількість гектарів орної землі по 40

центнерів . На відгодівлі

500 К. Костенко.

-

свиней.

ВІД 2.5

В. Щур,

завідуючий фермою.

виходить

бібліотек

з'їзду КПРС, Г. Донцова, наприклад, відгодувала 60 кабанів ее­ редньою вагою по 40 кілограмів . Ще кращих усшхш добилася

роки

після

248

до

424 Багато

минуло

історичного

зусиль

1955

площу по

новка,

ві

248

тричі

на

де­

на і

в

ощад­

1782

тисячі

становлять

те­

тисяч карбованців.

75 учасників Всесоюзної сільськоrосподарської

зміни

можна

фільми.

трудящих

зросли

2680

тиждень

виставки

нагороджені

медалями,

урядовими

нагородами

2

ордеиами.

тій

до кращого·

бачити

ділянці

і

вати

до­

клали, і в

році таку

цент­

нерів молС!ка.

на

Відзначали це, як

колгосп­

ного виробництва, де

велику

працюю.

працівники ферми не

П'ятиріччя

ми

тому

надоювали

кожної

11 ОО

корови

перемогу,

але

заспокоїлися. В кра­

від

їні розгорнулася бо-

по

ротьба за те, щоб в

кілограмів мо-

лока на рік, рік-два

вайближчі роки на-

пізніше - по 1400 здогнати Сполуче-1500, а на 100 гектарів ма- ні Штати Америки по виробництли З()Всім мізерні показники. ву м'яса, молока і масла на душу населення.

Організовуючи свою роботу за

рідний

колгосп глядати корів. Я надої· ВІД · КОЖНОІ- КоЗГОДОМ почала працюва- ла ТОРІК ти на фермі дояркою. рови по 3922 кілограми Стали добре жити. Та молока, а за 8 місяців минулого року трапило- цього року - по 2786 . ся лихо. Блискавка спа- ·До кінця року буде 4 лила хату. ·тисячі. Минулого року За старих часів дове-: тільки на трудодні, без лося б з дітьми ходити додаткової оплати, одерЗгадаєш, і мороз по селу і на "Погоріле жали понад 10 тисяч

прикладом

передовиків,

Т()рік

одержали вже на КС!ЖНі 100 rек·тар1'в уп·д.ь по· 351 центнеру МОлока, а тепер боремося за 424. За 9 місяців вже є понад 2500 кІ·лограмІ· в молока на кор ову, що

становить по 300 центяерів на 100 гектарів. Тваринництво швидко зростає. Маємо по 40 голів великої рогатої худоби на кожні 100 гектарів просити, але не ті те- карбованців, багато хлі- уrідь, в тому числі корів - по пер часи. За 2 місяці ба, картоплі, сіна. Аван- 12,5. кош·осп побудував мені сом за 6 місяців ЦЬС!ГО В ході соціалістичного змаганіз довговічних матеріа- року - 6 тисяч кар- ня за виконання· взятих зобов'яновий

.просторий бованців. В хаті повний зань зростають люди,

вони ста-

ніж достаток. Добре одягну- ють висококваліфікованими май­

був - на 4 кімнати, лися, придбали 2 вело- страми своєї справи. Серед них: в нього на зиму й жи- сипеди, гармошку. доярки П . Трохименко, Є. Ворона,

ти перейшли.

За усе це

сердечне П . Музиченко і ряд інших .

Завдяки державі, арПрацюємо в колгоспі спасибі рідній партії, З новою силою рQзгорнулося · тілі, ми не залишилися всією сім'єю дружно. яка принесла нам щас- с оціалістичне змагаrш.іІ на честь

перших днів війни чо~

сином почала відбудову_ ро допС!магає

t1

~

мені до-

доярка.

t1

На садибах колгоспу, в селі вироСJІи десятки нових капітальних споруд за типовими проек·

колгоспникам

допомогли збудувати нові будин-

та­

припадало

5

на

мою.

видача авансів на вироблені трудодні,

кожну

Перші результати нашої роб~r Відзначаючи підготовку

сячі карбованців, споруджуємо зграя порушила мирне в злиднях. Допомогли і Навіть найменший Ва- ливе заможне життя. Будинок культури вартістю в 1,5 життя нашого народу. З І мені збудувати хату. З силько пас худобу, ПетП. Трахименна, карбованців.

на

не менше

ни-по 65 центнерів на тарів орної землі.

з

розрахунком,

виробили

міі, вони спалили багато хат, у тому числі і

мільйона

кук урудзою

номатку

в тому числі свини-

роїчної Радянської Ар- будинок, кращий,

механізуємо

картоплю

незначний, але чудо­

недовго довелося гуля-

трудомісткі роботи. Виплачено за придбану в МТС техніку 103 ти-

концентра­

забезпечені .

ХХ з'їзду КПРС. Час

ціі. поза шкірою пройде. Та

та

і

Силосуємо

щоб

по

Кор­ соко­

тами,

в цьому

виробити

році.

витими

центнерів сви­

відгодівлі

зок.рема

1959

мами ,

землі

перехідний

для

10 тисяч екземплярів. Об­

нові

приміщення,

35

по

фонд

році

мали на кожні гектарів

можливість

ладнана стаціонарна кіноуста­

ти людоідам на нашій священій землі. Відступаючи під натиском ге- лів

інші

1955

видань. В

можливість за минулі два роки виділити на капіталовкладення 1 мільйон 73 тисячі карбованців. довговічні тваринницькі

Якщо в

багатотиражка.

Вели- ловік пішов у Радянську ·о А РМІЮ · та так і Не поВІИНИ Добре вернувся загинув. Іва- Залишилася я з своїми ном. впховували п•яте- сС!коликами - старшоро синів і горя не зна- му 9 років тоді було, а ли. Чорна фашистська найменшому - рік. Тяжко, ой як тяжко переживали роки окупа-

того, щоб ми, трудівники колгоспного села, зуміли краще господарювати, все більше і більше Р()ЗВивати громадське господарство - основу заможного і культурного життя.

свиноферми.

920

на фРрмі

дасть

створити

ЗА УСЕ ЦЕ СЕРДЕЧНЕ СПАСИБІ

МТС, скасування обов'язкових по-

вжитих партією

В

За ча-с після ХХ 'зїзду КПРС

буту колгоспників. Ска- ні зобов'язання по всіх показсування обов'язкових поста- никах. Ф. Музиченко, В()К продуктів сільського Г()СПо- голова колгоспу ім. І(апініна. дарства з колгоспників, робітня-

на

-

карбованців

добро-І честю виконати взяті соціалістич-

ків і службовців, реорганізація

року

1955

товарів

мільйонів 20 тисяч карбо­ ванців, а за 8 місяців цьоrо року на 5300 тисяч.

пер

зміцнення кол- 1'======~=======~=======''

госпів,

усього

5

касу

3874 8,70

Це

наш невелич­

ників

-

реалізувало

Вклади

%

Всього зараз

ти такі : всього по колгоспу ви- р~чниці Великого Жовтня і ХХІ

монструються

351

збіJІьшилась Учителів

учнів.

32.

-

га угідь

-.,-

трудодня

р.

1957 р. 17,3 137 252 3272

1955 Зібрано зернових з га цент. - ..- картоплі - ..- ..- овочів - ..Надоєно молока (літрів на корову)

Ріст оплати

h\ед­

чоловіка.

22

дітей

115

кількість

с<щіалістичне змагання nісля іс- значаючи підготовку до знамен­ минулі

-

ньою освітою

збільшили кількість добрив з трудящі нашої артілі повідомлен­ 6 тонн на гектар у 1953 році, ня про скликання позачерго·вого до 20 у минулому році. Вро­ ХХІ з'їзду КПРС, на якому бу­ жайність

декора­

дерев.

терапевтичний.

партії

--

працівників із вищою І серед­

почали

під

тисяч

8

фруктових

успіхами

кий колектив праців­

нини, то вже

4.

рентгеноскопії, Зубопро­

тезний,

дбати про культуру землеробства. Розширили

і

-

-

При лікарні обладнано кабі.

нети:

на­

ших, бідних на поживні речовини грунтів,

50-

легкових автомашин

боротьбу партійна організація. Щоб

сім'ї

-

Роз­

сількогоспо­

продукціі.

82

телевізори. Придбано мотоцик­ лів 96, велосипедів 500,

горнулася боротьба за різке збіль­ шення

будинків.

радіоприймачі,

700

придбали

трудовими

іде назустріч ХХІ з'їзду рідної /свиней.

Споруджено 59 нових бу­ динків на 4 кімнати із вогне­ трнвних матеріалів.

стільки ж овочів з гектара. Ду­

Постанова

Новими

СІJЬРАДИ

не

центнерів зернових, по центнерів картоплі і

6

70-80

НА КОЖНИЙ ГЕНТ АР-ЦЕНТНЕР М'ЯСА

ДОВІДКА

року врожаї в нашо­

1953

му колr()сnі були

оо

1

та ми з довговічних матеріалів .

На знімку зліва направо : І . Будинок дитячого садка. 2. Чотирирядний корівник. 3. Сільмаг. Фотоілюстрація сторінки сількора О. Савіна.

41-х роковин Великого Жовтня, ХХІ з'їзду КПРС. Наш колектив

тваринників

сповнений

єдиним

бажанням відзначити ці знамен-

ні подіі новими виробничими успіхами.

М. Пашківсьний, завідуючий фермою.


П'ятниця, З жовтня

СТАХАНОВЕЦЬ

4 за

Тн мурівці

року.

1958

роботою

СЛАВНІ ДІЛА ЮНИХ ПА ТРІОТІВ tt Тимурівці!

віддаючи на­ юних ділам

пошаною, славним

кою

лежне

патріотів. Чимало

у

непрацездатним

шого

дить

щоб

сюди,

він

пові­ коли прочитаєш домлення наших сількорів, що

нишся,

вже доб~

Микола

допомогти де

знає,

Піонер 5 «а» класу Михайло частеньк.о відвідує вчи­

і Грикун

.

Ну

-

досить,

-

вої. В минулому ланкова, ця кол­

своє

хатнє

вести

і

господарство ій важко. розказати

своїм

і ви­

му

товари­

му

по загону.

шам

сказала Наташа, -

Ми, -

-

старим

багатьом

вже

людям

до­

допоможемо

давайте

помогли,

і

цій жінці.

піонерки

Ініціативу

підтрима­

ли. Зібралися гу)}'ГОм і пішли до

засідання

ра­

було

загону

од н о­

nитанню:

дальшо­ ти­

розгортанню

мурівського руху. Ак. тивно вистуnали піо­ нери . Керівник класу старша Д . Ляшенко,

г.іонервожата Н. Заї ­ ка, що були nрисутні раді,

на

дали

нам

чимало порад. Вирі­ класом всім шили

Щ<JІЮЧИТИСЯ В роботу.

Донцової. - Що це ви мене?

Це ДИ

nрисвячене

піонерка

це

Бачила

)}ішила

вс ім

усім загоном до

Як

так і

вирішили

·- - здивувалася пенсіонер­

школа,

Середня

худоби» і «Комбікорм».

к.1асом

біля робимо. Живе старий нашої школи Ф. М. колгоспник у Буваємо Хилько. нього майже щодня. так. це А зробили Склали розклад, хто і в який день відві· допомогли

МИ

адже

МОГОЮ,

повсюдили серед колгоспників комсомольці Хоцьківськоі сt:редньоі

Теплюк.

Піонери

помогли

йому

Квитанція в, а газет немае ...

до­

заго­

1

бра.ти у хаті і на по­ на­ хлоnці двір'ї, рубали дров, носять воду .

задоволенні\ Дуже дідусь нашою доnо-

загону .

ради

голова

сказали

Не хвилюйтесь, -

-

Бог данівка.

с.

С.~~:Цами ваших вкетувlв

Районну газету «Стахановець»

для

корма

товити

школи, Переяслав-Хмельницького району.

га­ ре­

мені у відділі доставки, зету ви будете одержувати

Спасибі вам, діти!

ка.

•••

я виписую з початку року . Ре­ худоби. серп­ - Будьте завжди гулярно ~держував її до такими клопітливими ня ц. р . , тобто, поки не змінив і чуйними, мої онуки. адреси. В зв'язку з переїздом на - каже нам ОлексіА іншу квартиру написав заяву до Михайлович . райконтори зв'язку. В. Гермашенко,

йому nри­

основа великої продуктивності

На 930 карбованців політичної та художньої літератури wз­

від його звільнили тяжкої nраці. Задово­ лений і дідусь О. М.

Дівчата

дідуся.

дує

ники дивились фільми: «Корма -

В.·димерка.

с.

треба.

здо­

стану

Живе

одна,

вона

і

.ТJітах

вийшла на пенсію .

І руються в селах РозважІвського району. За останній час колгосп­

старша nіонервожата.

поспішай Г. І. Герасименко, Частенько проходила Наташа зробити додому, тобі ж уроки Антоненко мимо хати П . Донцо­

а------------

ЗаnОЗИЧТе їх досвід Кінофільми на еільс.ькогосподарські теми регулярно дем~нст­

з. Ні3ЯІВ8,

йому

каже

МалюноІ( А. СТОНОГИ (Бровари).

ОСІНЬ...

------------а

акуратно складе іх. Допоміг він нерки С. С. Садківськоі. Молодці, піонери! бабусі зібрати яблука в садку .

ПІОНерки

по

підготовкою

зими.

до

дРОВ і Дубоділ нерідко буває у пенсіо­

нарубає

сокиру,

ся за

Ініціатива

ров'я

з

зв'язку

в

піонерів

активність

зросла

ливо

що знаходиться в хаті. Бере від­ тельку-пенсіонерку О. У. Дворсь­ ра-і до колодязя, потім бе~ть­ ку, учень 5 «б» класу Віктор

нижче.

tl

госпниця

Особ­

у хатах своіх підшефних.

села.

бабусі в господарстві.

В цьому, товаришу, ти впев­

друкуються

Корисну справу роблять наші

ного разу бажаний гість. Прихо­ зараз,

підготовці

зими.

до

відповідає тимурівець.

-

У цій хаті піонер Микола кож­

інвалідам,

пенсіонерам,

моги

зробив,

бабусю,

вже,

я

А

-

завжди

Миколу Кушку інвалід Г. І. Ге­

допо­

наданню

по

зустрічає

словами

расименко-старенька бабуся на­ тимурівці . Всі вони бажані гості

роблять

корисного

зараз

вони

r.ими

ГОСТІ

та- І

-Добрий день, синку, -

вели­

з

промовляють

завжди

люди

радянські

це

Слово

.

Бажані

гулярно .

"Що показала перевірка" 19 вересня ц. р . у «Стахановці» nід таким заголовком був вмі­ сількорівського матеріал щений ницьких

і

nлантаціях

на

рейду

фермах

тварин ­

колгосnу

імені

Першого Травня, с. Мокрець. Як секретар редакцію повідомив парторганізаціі колгосnу т. Ми­ щенко, матеріми рейду обгово­ рені на nартійних з~рах. Прий­

ro, по-перше, Як прийдуть, Раніш казали так: «Старість­ А ми вам допомогти прийш­ обіцянка. няте на ньому рішення виконує­ Але це була лише баваше, «Як : питають я Хоч зараз. те Не радість». не я одержав 2 ться. Прим;Щення ферми ремон­ Пр~тягом вересня хором відповіли діти. ли, почи­ потім а я?», тується. В і дnовідальним за ре­ здоров' усю, б ' забез­ всім проте, літах, в вже колгоспниця, не Розгубилася за 14 і 19 числа . газети -

звичайними займатися знала що й сказати. А діти з ходу печена. Правда, не завжди спро- нають Питаю листоношу, в чім сира­ rосп~дарські справами по господарсТВ}'. Доповзялися за діло. Зібрали городи­ можна виконувати ва, а вона відповідає : « Корінецьну, нанесли води та багато чо­ роботи, а помічників дома немає. могл~ воои мені зібрат~ городи- квитанції на вас є а газет ... » . б · зробили по господарОднак 1 в цьому мене не за ува. Г Прецян,

го іншого ству.

старша 11іонервожата . Середня

с.

· На

стадіоні, на

С

м~не учениці

у

сnортивних

площад­

ках Броварської середньої школи

б'

як

·

СЛІД .

-

\

М. Печура.

спритнtсть

Чемnіоном району стала Гриб Л. атлетиці на nершому місці Вро-

суддя

ку про те, що спортсмени зібра- місце серед чоловіків. На друго-

лися . З nривітання м до присут- му місці представник Броварська.

N2

на

І,

ці

третьому видам

кубками,

і грамотами. Це було велике

річ

Спартакіаді

його

-

Заво­

учасники

на­

спорту

вимпелами

свято

назуст­

народів

СРСР

nродемонстрували

свою готовність до nраці і обо М. Яхно, рони. голова

В змаганні по баскетболу nрий­

районного комітету і спорту.

nравлін­

Зер­

но з току убирається. На копан­ nрацює

зараз

картоплі

ні

колгоспників

і

2

безперебійне

Налагоджено

160

картоплекопачі .

виве-

картоплі у держ·

"МандрІвниІі переказ" Начальник райконтори зв'язку що допис повідомив редакцію, nід такою назвою ( еСтахан овець:. за 26 вересня ц. р.) обговорено на виробничій нараді nрацівників у несвоєчасній лошти. Винних грошового

доставці

Брянцеву

т.

nереказу

поnереджено.

Реаактор С. ПОГРЕ&ІНСЬКИИ.

фізкультури

ияло участь 5 жіночих і 6 чоло­

члена

Довгоnола.

Л.

закупку.

по окремим

городжені

призначено

колгоспу

зення овочів

рицька середня школа. Перемож­

- суддя 2-ої з З аворицької середньої школи- варська середня школа N2 і , на к атегор ії Калюк В. Ф. рапортує 1 хв. Об сек. З результатом І хв. другому - завод холодильників, члену оргкомітету по nідготовці 02 секунди nрийшов до фінішу на третьому - Гоголівська ее­ і проведенню сnартакі ади т. Радь. Кононов Н., який зайняв перше редня школа. Головний

Є. Забnоцьнмй.

ла

На районній спартакіаді днями N2 1 зібралися цими В командному заліку по легкій сnортсмени на районну сnарта- бігу на 400 метрів серед дівчат. кіаду.

• · вона замію!тИ газети не може ... м. Бровари.

але ж

І у менt> є квитанція

с. Семиполки.

Сила l

новозбудовано­

скласти 11

1

паси 1 вам, дІти мо1, за ува-

навщуються до гу і піклування. Світлана Соколова \

ють. Частенько

та Валентина Печура.

Літки.

тиру,

го

школа .

ну

монт

ня

ніх вистуnає секретар РК ЛКСМУ го заводу холодильників Горохів. вічих команд. В гострій сnортив- ~·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••а ній боротьбі nроходили всі зустський А. Гончар А. Лрийжа,еm'Ься передплата : Біг на l.SOO метрів. Иде бо- рі чі. Звання чемnіону району заза б і · Сnартакіада nочинається

гами

на

зваІ!'!я

\ОО метрів дл я дівчат.

воювала команда ДСТ «Сnартак»

4

хв. чемніона району завойо- ротьба за кожну секунду. 56,2 сек . - такий nоказник Ка- з

вує Бардаш Надія з результатом

14' 6 секунди. Друге · ·місце зайнял·а представ ниця m тювського колгосnу ім. Каліні н а Мельник Ольга Серед чоловіків на 100 мет-\ рі~ nереміг Демченко Павло 3 В. -Димерки . його результат 11,9 секунди. На друге місце вийшов

ленченка

-

ред ньоt

В.

3

школи

Броварської

N2 1,

. няв п~рше мІсце.

якии

ее-

Ф

0

g 0

g

чат

роварів.

-

ред

команд дів-

на nершому місці коман-

До

проходили

вечора

пізнього

ХІОО ігри з волейболу. 6 чоловічих і Попм почалась естафета 4 . · стільки ж жіночих команд вибо­

рювали першість. Серед чолові ­ чих команд у фіналі зустрілись

колгоспів

команди

с.

с.

В.-Димерка,

Погреби.

та

ім . Леніна ,

ім. Кірова,

здобули

Перемогу

18 команд і три сnортивних товариства взяли участь У стрілецьких змаганнях з малокаліберної гвинтівки. ~>собисте

перше місце зайняв Л. Тимошов. З 100 мо.жливих ~Іи вибив

Ф

0

городженІ перехідним кубком. Грамотами райкому ДТСААФ

2

g

воду холодильників, які зайняли відповідно друге і трете

g лектнв

місце заиняли спартакІвцІ, за що

0

наrороджені команди Броварської

0

місця.

середньої

на-

школи та за-

ім.

ua 195 9 ріп

НА ЦЕНТРАЛЬНІ, РЕСП)'БЛІКАНСЬКІ, ОБЛАСН)' І PAROHHY ГАЗЕТУ ТА ЖУРНАЛИ Пер едnлатна ціна на І на І місяць 5 на 3 місяці 11 на 6 місяців на рік

Передnлату

районну газету «Стахановець:. : крб. 95 коп. крб. 85 коп. крб. 70 коп.

23

nриймають:

крб.

40

коп.

районний

відділ

«Союздрук»:

філі! зв'язку, колгосnні листоноші, громадські уnовноважею по розповсюдженню nреси на nідnриємствах та установах.

Кірова

3 Серед команд дівчат nерше 0 місце зайняла команда Бровар­ g ської середньої школи N~ І, яка

g

Перше командне

колгоспу

Команда

зайняла друге місце.

95 очків. В. Беседкін та Л. Лиn'явка подІлили МІЖ собою друге . місце. Іх показник - 90. очків з 100 м.о~ливих.

Ф nеремогла

0

фіналі

Русанівську

середню школу з рахунком

2: І .

В комплексному з аліку по всій

Ф сnартакіаді Ф

у

nершість зайняв ко­

фізкультурників В.-Димер-

ськоі середньої

школи,

який на-

і РО3~~;~ учасників змагань здали норми 31~0 Б~n:й~~оrо ~ ~~~~=":а;::=~~~:~мі~~ОФіз~ 0

і ••

більш досвідчені спортсмени села ЕІ•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••а • Змагаються стрільцІ ФФФФФФФФ~ В.-Димерки з рахунком 2 : о.

0

Ф

Се

зай· да Броварської середньої. школи.

':''сце nерше жінок Серед зай нял~ команда БроварськоІ еередньоt школи Nq 1· серед чолоСоловей Анатолій з Русанова. ВІКІВ - команди .колгосnу імені Цікаво nроходили змага ння по Сталіна, с. Русаюв .

ФФФФФФФФ

Б

голова райкому ДТСААФ.

~ культури і спорту. На другому

~ФФ<:>~~ФФФ<:>Ф ФФФФФ<:>Ф0ффФФ0ФФФФФООФФФФ<і>ФФ місці

До відома мисливців На основі рішення Ради Міністрів УРСР від 4/V III -1958 року

N2 1041.

Броварська райрада )'ТМР зобов'язує всіх членів УТМР

до І-го листопада 1958 року з'явитися в Б}юварську райраду УТМР, вул. Андреєва, 16 7, для перереестрації мисливських рушниць.

Мати при собі рушницю, мисливський біяет і rpouii для того, щоб nогасити заборгованість. Особи, які уникнуть реестрації, будуть виключені із чле­ нів товариства, а рушницІ, які ім нuе:&ать, будуть вилу­ чені в п'ятиденний строк nlc:.nя nеререєстрації.

Броварська середня шко-

Адреса редакціі: м. Бровари, Кнtвськоі області, вуп. Кні~ька,

N2 138.

броварська районна друкарня Кнівськоrо обпасноrо упраміиня культури.

Зам.

3969-2500

118 номер 1958 рік  

118 номер 1958 рік

118 номер 1958 рік  

118 номер 1958 рік

Advertisement