Page 1

117 (4018)

П.~1епуІІ

ВІВТОРОК

Компартії УкраІни

22 липня

ЦІва

В суботу, t 9 липня, відбувся черговий пленум міськкому партії. З доповіддю «Про роботу бюро міськкому Компартії України по організації виконання рішень XXIV з'їзду КПРС і XXIV з'їзду Компартії України, ХХІ обласної і XXV міської

р.

1975

коп.

2

ГАЗЕТА

~ ' \ ~ \ '

партіАних конференцій» виступив перший секретар

міськкому партії Юрій Михайлович Соколов.

ЗАСНОВАНА В

:міськкому

Учасники

1935 РОЦІ

пленуму активно

обговорювали допо-

~

відь і прийняли відповідну постанову.

І

Докладний звіт про робо~у пленуму буде надру­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ )'КРАІhИ, МІСЬКОІ 1 РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

ковано

в

наступному

номерІ.

~cD••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~

Нр

! Вище темпи вироОництва ~ ~

Широко розгорнувши Все- обслуговування цівники транспорту- таторг,влі, сфери

\ союзне соціалістичне змаганЮІ за достронове виконання народногосrюдарського плану на 191'5 рік - завер· шальний рік деs ' ятої n ' ятирічки і гідиу зустріч XXV

\

з'їзду КПРС.., трудящі нашої

~о.аnми

коміки. За перще п ; вр,ччя лише понад план реалізовано промислової продукції

боти будlвел~иих організацій, сл , д в ; дм і тнти, що neр~важна більш і сть теж ус-

ди

ним

країни добилиси в~драдних \ успіхів в усіх галузях еко·

\ \ r\ )

більш як на чотири мільяркарбованців .

\ Приємно вщ;1 начити, що в ( успішне виконання держав~

ного

nлану

ро3вІІтку

народ·

ного господарства країни зробиJJи свій гідний вклад колективи промислових підприєм~та нашого району, .які

1

~

у переважній більшості пере-

вккон;Jлн свої піврічні плани з усіх основних техніко-еко-

\

служби побуrу, зв'язну та коrІІунального господарстві!, які своєю самов і дданою працею сприяли виконанню виробничих планlв проnшс -

nі дприєntствами

та

оуд,вельниnІИ орган~ заціями. Підбиваючи підсумки рощшно справилася з вшюнанпоставлених

завдань.

І завдяки їхньому великому

ентузіазму піврічний план по .. генпідряду в цілому по ранону виконано на 100,4

значених рубежІв.

~tих

мідьярди карбованц ів .

~

Істотним недоліком

промислових

окре-

Прод уктивність

підпри-

півр і ччя на 5,9 процента при nлані на р і к 5,7 nроцент~. За рах ун.ок nідвишення продуктивності прац і

є1нств і будівельних організа- \

цій є пос.1аблєнн.я

боротьби

конанні державних

Важливе

одержано чотири п ': ятих nриросту o6c11ry виро6ниц.тва. Л .1ан no реа.1ізаuіі прОд}'~uіі ..виконали всі заrа.1ьносоюзн1 1 союзно-респ у б.1 1кан-

значення у ви·

відіграє виnуск

·

uента. Зароб_Ітн_а пл~rа з ~одан·

праці зрос.1а за

ням 1

,

~ІfІІ,нт 1 ПІдьг

І з сусnІльних

фондtв сnож~ван~я становнла 195 карбованщв 1 s6 :.1 ьши.'І~сь на 3,8 про~ен:а - Оплата nращ колгосn,

НИК1 1В шд~.ищилась на 4 nроценти. Заr11льна чисельність Радянськ~· го Союзу на І ЛИ11НЯ 1975 року становила, 254,3 мільйона чол0·

ські промислові .мін істерства і всі І вік.

завдань

союзні

республіки.

(ТАРС).

проДукціі у

\r

по

~tостоnоїзда-814,

\

Співробітники

тельно

1

науRО!ю-дослідноrо

реі.'Іізації

процента

продукції

ви-

У

порівнянні з

пого року ці показники зрос-

ли відповідно на 16,5, 13,5

\ і 8,2 процента. Таким чином, \ додатково до плану реалізо-

! ! !

вано різноманітних

виробів

культурио-побутового

при-

значення та пред~tетlв широкого вжитку на 3 мільйоин 60 тисяч карбованців. Найбільший

ram.нi

вклад

у за·

передових

під-

досягнення

ІСОJІеитиви

зробили

t~риємств району. По-~'дарно-

иу потрудилнся робітники та

tнжеиерно-технічні працівниан зааодів порошкової мета-

nургіІ,

торговельного

маши-

переду

•Укрголовпостач,., Чудовий nриклад комуністичного

ставленни до ирацl обсягу

ки

'

верхиь~го дитячого

три-

'

·1'11 ,

який свій п 'ятирічвий

по

м~

будівельно-мок-

тажних робіт внко11ав за чо-

тири з половиною роки. Ци

велика

трудова

JІеремога,

безперечно, свідчкn. про зла•.

годженість робоІв 3'C!Z JH· робцичих ланок, суаtJІІине ставлення до В'ІІJСонаниІІ

своїх

обов'язків

працlв~нка

кожного

6у~вельного

~-правтння.

Зваживши всі своУ вироб-

внчі

можливості і резераи,

цей працелюбннй колектив взя~ на себе нові, підвищені

ГогоЛІвська

стрічко-

ткацька фабрика та іншІ.

Особливо великий ентузіаз~І у праці продемонстрували правофлангові дев ' ятоІ

п'ятирічки

-

ударники

ко-

муністичної праці. Сотні виробничників та багато бригад

випускають п~одук~ію ~ ра-

хукок

десятої

Серед них

-

n

ятнрІчки.

печовий заво-

ду порошкова! металургІї. Микола Миханлович Ничипорук, бригадир столярів заводу холодильників _Віктор

в'и-

\ Пилип ; вна Проскурннча . \, ткали Гоголівськоr стрічко·

ткацької фабрики Ольга Іва·

\ иівна Зінченко, бетоиуваль\ ииця СПМК-508 Мар;я Пет\ рівна Сірош, бригадир Дар\ ницького РБУ Микола Кос \ тяІпниоRич Печура. \ Певних успіхів за звітний

nеріод nобнлися танож пра· .

не nроводять належної

ротьби

6о·

з безгосподарністю,

с.'Іабо керують

роботою

no

дострокове

••-

шого району є ка кого рів·

клад, є в кого запозичуаатв передові методи оргаюзаu1І праці і боротьби за достра-

кове завершення державних завдань. Проте,

можливості

достроково

ви·

.110му. Пдучн наз~·стріч XXV

а'Іздовt КПРС, передовІ колективи переглядаютІо своУ зобов'язання і беруть нові, підвищені, бо прагнуть вне-

сти свій посильний

вклад у

детаЛІІІіО

де.тц.ше зміцнення економіки саоєї країни 1 полlпшенвя

мих підприємств

і організа -

Отже, керівникам усіх під-

роботу окре·

цій. то треба відзначити. що

в їх роботі доnущено ряд недолі~-<ів. Тю; . иапрю ( лад. не

справилися з внконаннJІІІІ квартального плану з основ·

казників колективи

заводо·

ція-84,8 Цроцента , продуктивність прtц! цента) і .Меблевої

про. фабрики

93,7

реалізацІя -- .07.3 процен ra, продуктианіст• праці ') 4,6 процема). Ю справили

ся у травІІі з зааДакням

по

овалізації цродуКЦії колекти

f1H заводів пластмас, ремонт ио -n1еханічного . стрічкоткаць кої фабрики. а це у значній мірі негативно відбилося на

районних показниках.

нову

озимих зернову

Гібрид

«ТрИТИІ\.а·

відзначається його

внеоною зерно

стить підвищену кількість

мі· біл·

ка.

На фото: на одній з дІлянок дослідного госnодарства

т у ту. Професор дів

F

Інсти­

А. Ф. ШуJІНН·

(праворуч)

і

nрезидент

ВАСГНІЛ академін П. П. Лоба· нов

1

оглядають

nосіви .

(Фотохроніка РАТАУ}.

ганізацій, транспорту та сфе- r:

якщо

проаналізувати

В ін

~

конати програму завершаль- \ иоrо року і п'ят-ирічки 11 цl· ~ \

-

врожайн істю,

Р

тисяч карбованцІв. Отже, . будівельникам

промислових

озимого

ле» .

~ 1:

\'

боти за перше Півріччя, мождові колективи

RУЛЬтуру

виконання \ ~

.

Шуликдіна

жита, м ' яної і твердої

1 ,

'>,

Re•

nід

доктора

схрещування

nшениць вивели

ри обслуговувания мають всі

р

Ю.р'єва

Фроловича

шляхом

,' ' \! \ ~ ;. •.і

моfііл1заці1 своІх колективів

на

Я.

Сільс~окоrосnодарсьних наук Ан·

про те, що ке:Рівиикв пlдпрв- ( ємств, партійні, npoф~пlmi01 r' орг аа;;...

імен! В.

дрія

Усі цt недоліки св1д'JU1.

волюції - ~ і до кl_нци РІЖУ

будівного комбІнату (реаJІl за·

Сервецький,

\.\ вир_обів ІІедодавали а pea.lli. \ заЦlю важливих виро~ів. \,

заціІ· недостатньо nJІІІді.tІ{Іють · уваги питанням вАосі(о.: налеШІи організації Іфацf,

інститу-ту

рівництвом професор.1,

:

нятнся, є з кого брати прJІ·

ни

81· ei8J JtiiiiЩA ll!П~рн. JІьвого, заЛ1зОбетоІППІ!( ві. та комсомольські

УкраїнсьRоrо

рослинницт5а, селекції і гене-ти..

\.'

підприємств, будівельних ор-

-

В

\ тротехнічних виробів Василь Федорович

них nоказниКІв в окреМі мl· сяці sог.е1С7ІЦІJІ ЗЦJІ~ холо-

e~ ..JCOI

да

58 · .. Pl~~1

них техніко-економі•Іннх по-

зальннця фабрики верхнього дитячого трикотажу Інна

' І

1' ·

будівельно-монтажних

роб1т завершити до 7 ЛИІfо-

Олександрович Онуфр1єв, р1-

запьник металу заводу елеR-

Itpl!:

загаль• ( .

на впевнено сказаrи, що тру-

річний

виконати оосяг робіт на а7О

кtв,

Так,

\ ~

Зобов ' язання,

передбачено

\ ностІ в щлому дооилис.я кол~ктивн завод 1в еле~tтротех-

НІчних виро~ів, холоднльRн-

важливих вимог.

досягиенні хороших

цих

озглядаючи _nідсумки ро-

сощалістнчні

якими

Жовтн~в01 соцІаmстнчно~ ре·

діиль-

дотри~tуЮТ.JlСЛ

ре-

\1 r\ ~

котажу. Вщрадннх результа-

тів .У. го~подарськ:н

ще не всі підприємства

державних планів 1 соціаШетичних зобов'язань.

па

хлібозаводу фабри-

W:

колектив ДарницькоrСJ

план

'

ШБУ-50

тресту •Кнївшлихбуд,., госп-

\

~( мовогu

колективи ПДБП-2,

розрахункового БМУ тресту

\ кобудування, шиноремонтноro, Калитянеького комбікор-

І

Чисельність робітників і с.луж­

бовців у народному госnодарстві \ госnо.!арства СРСР У в середньому за піврічqя стано·ви­ ) народного першому nівріччі 1975 року. ла 100,7 мі.1ьйона чоловік і збіль\ у nроми~лрвост і nр и~іст вироб- шил ась пор і вняно з nершим півріч· ( ющ:ва порІзняно з В І .!lповщним чям м инущіrо року на 2,4 мільйо­ ( перюдом мину.10rо рок у станов и ~ на чоловік, або на .2,5 процента. П!\ІК- 15 та тресту •Брова7,7 проuента при рІчному п .1ан1 \ . рисlльбуд •>. незважаючи ~а \ 6,7 nр. оцента . Перевикона н о пів- . Середньом І сяч~а гр_ош_ова зароте, що останні дві організації \ р і ч;іий п.1ан · no обсягу реалізації і б ~тна DJlaтa роб1тниюз І С..lужбо·в: у д.\)у го;ну кварталІ полра- \ випуску б і.'І ьшості найважлив і Ших ц~в становила 1~,5 ка~бованця 1 цювали де.що краще, вони \ виді! вироб і в. Лонаll n.нн реал і - зо1л~шилась пор1вняно Із першим ще не вн(fшли !іа рІвень ви- \ зова. но nрсщукціі більш як иа 4 тврІччям 19?4 року . на 3,7 про­

заданому а~ортименті .. Однак

відnоаідним періодом мину-

~

р і ччя перевиконано.

заціИ весь час крокують по-

першого півріччя

конали на 103,6, по виробництву валової продукції на 103,8, а по росту продуктивності праці на 102,7

\\

nоsідо~І ,lення

комічних показників. Зокрема, план

\ ( ' \ \ \ \\ '

On yб.liKO'&aHo

пустили також і окремі будівельнl організаціі. Так, наприклад, не виконали своїх п}врічних планів колек~:_~ви КС~-2 (БЗ&К), CПM.h - v ,iU,

102,9 процента.

Серед будівельних органі-

творення

Значне вІдставания у вино-

процента, в тому числі власними силаІІІИ на 100,0 процент.в. Внроб!ток на од-

становить

о ки

\ СРСР про підсумки виконаннанвl виробничих планlв до- ~ UCY НІІ Державного n.1ану розв и тку

:>а підвищення продуктив ності праці, за зміцнення Тр3'·дової . дисциnліни, за зниже:иня втрат робочого часу.

ного працюючого

В умо~;~ах нинішнього року тру­ дівники сільського госnо;tарства ран і ше, ніж звичайно, !JРОВод_я~ роботи no сінокосінню 1 загопвлІ кормів, розгорну.1и масове зби­ рання зернових культур . Народно­ г о сnодарський nлан заку11ок nро­ д уктів тваринництва першого niв-

добробуту радянських людей.

праці на кожно!ІІУ р,обочому

;шості

продукції.

добитися

'лужить

надійною

ського Союзу.

(

року

~ ~сі

НІSІІИ ТОСПОJІ:а~ТІІ

і~::

id

~

\~

.. n.ІІосК'fвtький» сТребухівський:о імені

Кірова

імені

Щорса

«Красилівський»

17,5 16,1 13,5 13,2

11,4

«Рудня»

«ЖердіВСЬКІІЙ»

11 ,2 11,2 11,1 11,0

1J

о: Заворицький»

10,4

\

«З ор я:о

10,4 10,4 10,3 10,2 9,9 9,5

«Русані·ВСЬКИЙ » «Л ітківський:о

«Бо6р1щькийоо

) \

~

17,8 16,5 14,8 13,8 12,0

-0,2

11,8 12,0 12,2 11,2 11;0 10,8 11,8 10,5

-0,4 -0,3 -0,3

10,5

-0,1

-0,4 -0,2 -0,2

Племnтахозавод.

«Аванrард»

запору·

2>

+І:~

«Гоголівський»

.................. __.._,_.....,.._".

...__~ ..--.....,.-__.,._.-,.,-__.....,-,_.__..~~~---.--...,-.......-..."-._.-...,.,-._,..........",-~~~

1975

~'

!\ОЮ у достроковому виконав·

кІ державних плані~ І соціа· JІ!стичних зобов ' яааиь по гід· ній зустрічі XXV з'їзду 1:'\О· 1\Іуністичної партії Радян-

липня

мі.сці, зміцненню · 'трудової !tПСЦнnлінн. по полtпшенню

'1ИТмічної роботи усіх вироо· ·{нчих ланок. Все це по-

20

.. !:;

nроаналізувати роботу кож- \ иоrо цеху, кожної дільниці, \ ка.жноІ бригади, особливо r там, де є певні недоліки, до· ' QО!ІІоrтн в організації бороть- \ .бИ 110 · вишуІ\уванню резервів \ nроду~тнвності

rDсподаnствами району за

'

прнємств необхідно детально

nЦвнщени.я

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ

управлін:tя сільського госnодарства райвиконкому про надій молока

« Вел икодимерський » Імені

Докучаєва

«Заплавний »

9,1

9,5

імені Мічуріна.

7,7

: о,о

+1,1

88 90

+1,2 -0,2

90 84 80

92 92

+1,9

96

+1,0

92 88 94

+О, І

+0,3

-0,1

88 90 84

+1 ,0 -4,3

90

-0.1 +0,1 -0,9

о

84 37

+1,0

10,0 9,8

..

~3

І- ::І

+2,0 -2,3 -0,8 +1,3 +0,9

+1,5 +0,4 -0,2 -0,4

е~

= ....."'-

8~


Друrип мІс~ць n1дNr.rr

~

Ударна бригада

рюдує першість у соціаліс· тичному змаганні між робіт· нюшми цеху ремонту кранів ко:нсо:v;ольсько

м олодіжна

бригада, очолювана Вщюдимиром Гераси:vrенком. Нолектив цей міцно спаяний, юнаки лідібрались сумлінні, працелюбні. Цікаво, що їх

робітничі біографії якоюсь .мірою навіть дублюють одна одну. Усі шестеро прийшли

сати почав ще

стоїть нелегке завдании боротьба за nершість. Номсомольсько·:\tОлодІжна бригада, зрозуміло, горить бажання:vr відстояти честь цеху:

го члену. Ударна праця поєднується в них з громадсь· ко-політичною активністю,

но:vrсо:vrольсько · молодіжна!: Миколі ДІдку, Олексаftдру Назаренку і, зокре:vrа. Івану

.'Іо;,rанський та М. Дідок в!зьмуть участь у змаганнях з бігу,

розумінням важливості завдань, які стоять перед тру· дящими у завершально:vrу

Сидоренку комсоргові·. це· ху, котрий віддає багато зусиль, щсб ко;,Ісо:vrольська

Слід сказати, що центром бригади, її ватажко:vr, безпе· речно, є Володи~шр Гераси-

на рідне підnриємство. І от тепер nрацюють разом.

во членові бригади камсомольцю Михайлу Доломан·

ному рівні. Серед молодіжних сnрав

він. бригадир, або старший за в:но~І. Просто вміє Во-

році п'ятирічки.

Робота, яку виконують члени номсомольсьно-моло· діжної бригади, відповідальна і снладна. Це монтаж електроустап\ування крано· вих установок, екскаваторів та інших механізмів. До зав·

І не лише тому,

тощо. П остІ'й но подають юнаки ш еф ську доn о-

виРішило дуже доручило

вірно,

молодому

цех ремонту кранів здобув у ній почесне друге місце.

го

нього

Отож

конує ще й

до

· сnартаюади.

лав

одноголосно,

бо має

М инулого

nеред

року

сnортсмена:vrи

ви·

людина.

успіхи

бригади,

він

майже зовсім не згадував про себе. І лише від секре· таря

комсомольської

органі­

зації заводу Олександра Но­ місара я дізнався, що брИга­ дира

КО:vІСОМОЛЬСЬКО·МОЛО·

діжної за су:vшінну працю уряд нагородив ордоном Тру­ дового Червоного Праnора.

Багато теплих слів можна

почv.·ти на заводі про бригадУ В. Герасименка. Поважа· ють

її

і

ті,

хто

щойно

при-

йшов на виробництво, і ветерани праці. «Ударна брига-

да>>,

один

сказав npo

-

з

кадрових

хлопців

робітників.

ви·

Норотка, але яка ваго;.tа точна характеристика!

Інших.

М. КУХАРЧУК.

бригадир

безліч

Гераси:vrенко скромна

трvдові

Oкpi:vr основного партійнодоручення.

служ·

Про це свідчить хоча б та· .на деталь. Розповідаючи про

ко:vrун1с-

l{ омуюстично · ї nартії Володимира Ляха. Голосували партійні збори за

недавно, наnриклад. nрийня·

ли

Володимир нятково

коли

ту сектор молодіжної роботи. Я.нраз тут Володи:-.шр і проявив свій талант організа тора, ватажка.

час

рилась ат:v~осфера дружби. взаємодоnо:vrоги. До всього

що

· м_ огу. ЕуДІвникам радгоспу ІменІ · онучаєва. З араз молодІ· вира б ничнию1 готуються тто заводської

під

Люблять хлопці свого бри­ гадира ще й за nрюіuипо· вий і водночас глибоно лю­ дяний характер. Саме зав· дяки йo.:vry у нолективі ство­

лодюшр nрацювати з людьми, вміє згуртувати нолек· тив у потрібну хвилину, no· стШно nоназує, як треба працювати і жити. Партійне бюро заводу, ч.сrеном якого є Во., одимир Герасименко,

« д есна»»

'' дарник- 1973 >> «" " дарник- 1974 >>. та <<" Б'ІЛЬШІсть · ро б.ІТник 1в б рига. ди комун;сти та канди· дати в члени нпрс . з овсІМ

110

менко.

та заходІв, що проводились на під.приємстві, члени бригади Володимира Гераси· менка особливо активну участь брали в суботнину по б.1агоустрою території підnриємства, бази відnочинку

знаками

. забезnечує їм високі юлькісні та якісні nоказники. Щомісяця бригада устати~вує 13~ 15 кранів НС-2и·" 61Д. Якщо брати середиш nоказни.н, то місячну нop:vry молоді виробничники, як на

робота велася тут на належ-

ському як одному з кращих виробничників і комсомоль· ських активістІв було в пер· шу чергу вручено білет но· вого зразка. Невипадково полавину · трудівників бригади В. \Герасименка нагороджено

· дання свого ро б ітнюш ш.~":о· " Це й дять дуже сериозно.

nравило. виконують

Невипадно-

~азети

би, був військкором газети <<Радянська Ap:vriя».

старанно готується до змагань з волейбола, теніса та Інших видів спорту. М. До·

робничників. Поті:vr служба в ар;-.rії, і не абняка, а від· мінна. А після де:vrобіліза·

дії хлоnці знов nовернулись

дотrnс:vвач

ст:нної

«Складальник>>. До речі. пи·

юнак на завод! мІцний авто· ритет, знають його ко:vrун!с· ти і як хорошого спеціаліс· т~ своєї справи, ·активіста громадсько-політичної робо· ти. Відмінну характеристдну можна дати й інши:І'І члена:~'!

а~<тивнй11

-

заводської

-115 процентів. Зокре:о.та, в люто~у вони nеревикона· ли своє завдання на 38 про· центів. В чo:vry секрети успіху

цього колективу? Певно, у високій робітничій свідомос· ті, притаманній кожно:І'Іу йо-

н~ ре:vюнтно-механічний за· вод no закінченні школи, були учнями досвідчених ви·

В!н

і

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПОа~ІІТІ-ІЧПІІХ Цех .N'2 2 заводу <<Торгмаш~ ще в травні звітував про завер-

шення д ев'ятої п'ятирічки по випуску торговельного обладнавКПРС

нл. І вже з nершого липня, йдучи назустріч XXV з'їзду ' колектив перейшов до освоєння випуску продунціІ нового типу - <<Україна-75>>. Такий зразок торговельного обладнання дасть змогу значно підвищити його якість. Тому в ці дні на всіх дільницях цеху йде напружена робота~ внnчаються нові креслення, переобладнується ~~хвологічвин процес виробництва. Увесь комплекс реконструкцн, зрозуміло, вагомий. І тому сьогодні, як ніколи, важлива відпоrІідальність кожного робітника цеху. 1

Комуніст Леонід Грнгорович Сербіновський та Іван Петрович Гришко з бригади ударника ком~-вістичної праці Віктора Захаровича Василенка одвнм з перших включилися в роботу

: і успішно освоюють

ЇНІІ-75>>.

технологічний

процес

випуску

«Укра-

Підтримуючи своїх товаришів, ударно трудиться бригада сЕладальників комуніста Мниоли Мнвовича Вільховсьного:

змінний виробіток кожного з сімвадцяти ії членів становить 140 процентів. Перед у соціалістичному змаганні цього колек-

тиву веде подружжя С1:акунів -

Васнлlвна Вони -

Григорій .Ілліч

уда:рии.ки комувістичної праці.

та

АнтоніІІа

Ю. КОЛБАСИНСЬКИИ, ІJЗЧа.1ІЬННК цеху· ,N2 2.

'

І. М.ЕЛЬНИЧЕНКО,

. . z=============

-====~~==========··= :::

Цікаві розповіді про жіночі д о л і 1-

За n.'Іаном лекторію «1975 Міжнародний рік жінки»

:па ?аводі порошкової мета.'ІУР­ rії nроводяться зустрічі з ціна­ ви~ш :1юдь:ош, визначними дія­ ча~ш нашої країни.

Недавне товариство

«Знан·

:ня» організува.1о на підприє~І­ стві чергову зустріч з видатни­

натхненно

трудяться

}·сіх сферах народного

в

госnо­

дарства рідної Вітчизни: виро­ щують хлі6 і П11екають дітей, роб.'Іять ве.1икі відкриття в на­

уці і ШТУР:ОІУЮТЬ КОСМОС.

проnаганда

наших

линих успіхів у сфері

ве·

вироб­

ництва й науки, обміа досві­ дом і невrо~ша боротьба за щас:шве сьогодення нашій п.1анеті. Поті~t

виступила

і мир на учасниця

Ве.'Іикої Вітчизняної вшни, Герой Радянсьноrо Союзу Ма­

пропаганді

книг, що

r.

в. Касіч, експозинія її постійно

онQв.~юється, . щомісяця

радянсьних жі­ Ма­

рія ;захарівна сюtа особисто ли­ ше під час форсування Дніпра

винес.'Іа з по:ш бою 116 пора­ нених воїнів, за що бу;lа пред­ стаВІ1ена до найвищої урядової нагороди. Багато цікавого роз­

відь про її особисте враження від подорожі по Японії, про важке матеріа.ТJЬне становище .жінки у цій каnіталістичній країні.

nовіда вона також і про своїх бойових подруг·uдноnrцчанок.

Другу частину своєї розnо­ віді Ta)tapa Іванівна nрисвяти­

nовіді.

Наші жінки висповили своїм київським гостям ве.шку вдяч­ ність за цікаві і хви.1юючі ро3О. КОРОГОД. голова жіночої ради за­ воду

лургії.

2

свого

стор.

ща-

о

порошкової

мета­

о

ВІі-

тики партії», «С.оніально-політичний розвиток радянського суспі:Іh· ства», «Програма миру в дії». «30-річчя Перемоги радянськоrо народу у Вс.1икій Вітчизняній вій-

на по.ш-

біб.1іотекар

У. від!Іq.відності. із заходами, розроб.1еюнr~1 бІблютекою для ІІР?·

пr.ганд\І..

1XXV

лІтератури

назустрІч

з t~йУ. КПР~. мають

J:to~y·

ся ; добірка~ш книг, брошур і ne- тують сшісІ\и vекомен~овано1 ЛJ· ріо.а,ичних, видань .:КПРС.. __ терат~ри, l1. Ннзовська - теманат21:нснник' і організатор

б'у:'fі:1!·

нн~ва комунізму в СРСР», ~­ но~чна q,мітика КПРС на с.ms­ нЬ~І:Ч ета.nі,.,. «Україна

Питання пропаганди

суспільно­

по.1ітичн их книг обговорювати· :v1уться на районному се~Іінарі біб­ ліотечних працівНІшів. А. Малахів­ ська

готує

д"1я

розповсюдження

серед сі.1ьсьІ\ИХ бібліотек мето· дичний лист по пронаганді літера­ тури, при·свяченої з'їзду. Ііі дору­ чено також систе~Іап1чно переві­ рят'!І роботу сі.~ьських біб.1іотек по підготовці до респуб.1іканської читацької конференції «Партія ве• де».

Працівники районної бібліотеки виїжджають в села для перевірки і подання методичної допо:.юги сідьсьюJм бібліотекарям. Це при їх активній участі в кожній з 36 бібліотек району влаштовано книжкові виставки, оформлено по­ тщі, присвячені підготовці до на• ступного форуму комуністів. А в п.~ОСКО~Іу, Княжичах та Погребах проведено

заняття

з

окремих

пи·

тань інтсрнаціонат,ного та патріо­ тичного

виховання,

читанням,

кері.вництва

практичної

допомоги

бібліотек виробництвv.

М. НОЛІЩУК.

тичнии огляд.

в дев'§'іі!й

п' яW.річй.і"; «Тру дов а вахта п''I}·Tlf· річоо>>, «Бровар<:ький район у 11' я-фму, ЗавершаJІЬНО~Іу». Ц!О експозицію доповнює . інша <Країна від з'їзду до з'їзду», розТ',ашована в чита.1ЬНО)ІУ залі. У такііі же послідовності, я.к і в попередній, у ній розловідається про зміни в житті нашої країни за чопІри минулі роки, про вклал України в здійснення наr<реслень XXIV з'їзду КПРС, про трудов) вахту

бро·варських

трудівників.

Твори В. І. Леніна, матеріали пар­ тійних

Л.

І.

з'їзді·в,

статті

Брежнєва,

і промови

методичні

роз·

робки, статистичні дані не сходять з потщь книжкової виставки.

Зараз увазі ся

добірка

читачів проrюнуєть­

«КПРС

шистсьkюш окупаІп;ши.

господарями

провести

І ві;r.~вачі маюгь з~югу ознайо:.НtJ•f· канчук tг М. Дичакшськ~ r~·

у Иіжнаро,\ІШЙ жіночий рі1:. Особливу увагу вона звернула на важ;;і умови праці і бороть­

про геро­

нок на фр\Jнтах боротьuи з фа­

вими

.1<.ном nередбачєно

біб.1іотеці.

ставки .1ітератури «Основні під· су~Іки розвитку народного госпо· дарства у дев'ятій п'ятирічці та чер1·ові завдюшя еконо:о,Іічної полі-

ному, XXV з'їзду КПРС. Як розповідає завідуюча бібліотекою

на

жінок, які, будучи повноправ­

в

зі смаком оформ.теною книжковою ro з'їз;:rу nроводить виставкою, присвяченою насту:1- А. д. Зимовець.

хви;Іюючу розповідь

рцянських

висвІТ.1юють

внетазлені

Одразу, як зайдеш до бібліоте· новну роботу по підготовці книжки, опиняєшся перед ве.~икою, ковнх виставок на честь наступно-

спрюювуюча сила

ла щасливій долі

П

(1974 р.) Пмну~ІУ ЦК КПРС та ні», «Україна на трудовій вахті документів інших партіііних лде· п'ятирічки». І завершить цнкд ну~1 ів. ве.1ика дабірка «Партія веде,.. Ос-

рія Захарівна Щербатею\о. Присутні захоп;lено СЩ'хали

би за свої права жінок у капі­ тадіетичних країнах. 3 веш1хою ЦіІ\аВЇСТЮ і ХВИ.'ІЮВаНІІЯ~І слухали наші робітниці розпо­

говорюють наступні експозиції, які

керівну ро.1ь Ко~Іуністнчної пар· тії, досягнення радянської держави на ш.1яху виконання рішень XXIV з'їзду партії, розкривають ро.1 ь КПРС. як натхненника і організатора Перемоги у Великій Вітчизняній віііні. Чимало робиться д.1 я популяризації літературІ!, присвяченої рішення~! грудневрго

ми жінкаJІИ сто.шuі j<-країни. До,пар )!Р,щчних наук Та:о1ара Іванівна Свистун прочІпада дуже ціr;аву і зміетовну деІщію про зав,Іання усіх жінок світу

ЇЗ}І і відвагу

ра·

.

-

Го11овним завданням ни­ нішнього року, сказала на закінчення Т. І. Свистун. в широка

проводить

нях вистав,тяється нова літерату- Ч~Н!JЯ й Іf!ШІ працІ'ВН'ИКИ книгозб!рр11.~ об'єднана те~1атично. Так, від-,1 нІ •• С. Ян.~~ Л. БрІІJ_ІЬ, Н. Ло-

ce"""'e'fap парторганізаціі цеху.

стя,

Велику роботу

йонна бібліотека для дороrN1их по будуть

ЗІІапь

роду

в

боротьбі

керівна

-

і

радянського на·

за

ко:.Іуніз~І».

Ії основне спря~Іування

-

пока1

конкретних фактах теоретичної

і практичної' діяпьності партії Ле-

ніна у процесі побудови нового суспі.lьсп!а, у баротьбі .за мир. А працівники бібліотеки уже об-

На фото: завідуюча районною бібліотекою Г. В. КАСІЧ про· водить огляд літератури для працівників бібліотеки.

Фото П.

Голованя.

ІІІІІІІІШUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІППІШfІІfІfІППШпmmппmппШІІППІШШІІІІІІПlППІПППІІШІШІШІІІІІІІІШІІІІІІІІІШШШ

ПОВВНП НАУКИ І TEXIIIKJI ЗНАДОБЛЯТЬСЯ В ДUPU31 І

швrцRого зні,:vrання

вуз­

НАФТА- ПРОТИ ВОГНЮ

Стихійному зай:vrанню

.

різних

лів <<ЖигуліВ>>.

явищу -

вугілля у

само-

пластах

І

Лише за .кІ.лька хвилин змо- на складах nротиnоставили на­

же автомобrлІст за доnо:І'Іо~ою

дійний захист хіміки Донецька.

тора nолагодити

Група

нового

портативиого

ка~1еру.

Випуск

дів, що працюють лятоr>_а, почався

вулкаНІза-

продирявлену таких

прила-

гірникам

вчених

запропонувала

ефективний

сnосіб

ві!! акуму-І nрипинення процесу оrшслення

на М1.нсько~tу пластів.

Для

заnобігання до·

завод! шестерень. На шдnриє.\і-, . . . ств і відкрито дільницю для вИ· в1льно виникаючІй. пожежІ вон~ nуску предметів автосервісу. Серед них nристосування для НОВЕ

ЖИТТЯ

реномендують ною види ІнгібІ· торів поверхнево активних Вівторок,

22

липня

1975

речовин, які уповільнюют~ окислювальні реакції. Іх мож­ на одержувати з відходів наф· таперерабної промисловості.

Захисний засіб наноситься у вигляді пари або розчину на nов€рхню вугіль•ної маси. Та· ким своєрідни:І'І <<пок•рнвалом>> неважно

окутати

в~.:ликі

скуn­

чення вугілля на с.нладах. Роз· чин інгібітору можна нагнітати і в пласти, що лежать під зe:vr·

лею.

Вчені

запропонували

комnлекс профілактичних захо­ дів, які ставлять надійний за­ слін самозайманню палива.

року.

(ТАРС-РАТАУ).


~[айстрІІ

Більше, краще, дешевше

Хеі1ібНІІХ

ЗВЕДЕННЯ про виконання виробничих планів промисловими пlдп~;>иємствами району за перше півріччя 1975 року (в процентах) Реа~"Іізація

На3'8а

"' 1.,"' " :::"'

'ё. с::

"'

"'

"

м

"

м

111,8 118,1

"'

"'

м

.!: с::

..

м

112,8 118,6

127,0 121,9

'і::

транспортни кі в. ппи

"'

ки

116,1 100,0

113,0 120,3

114,9 11 3,9

121,2 103,6

121,8 109,1

137,3 102,5

146;1 106,8

ткацька фабрика

103,1

105,6

113,4

111,8

112,8

110,6

102,4

105,5

101 ,5

105,5

100,3

102,4

102,3

104,6

100,0

101,4

104,8

102,9

nиrобни·шх планів буд<вельними оргаиlзацlимн раііону за перше піврі'>ЧЯ 1975 року

1r1m11mnm::r

(.з процентах)

,.,

Н

c:::S,

зв и органі заціі!

105,2 106,1

104,5 103,5

106,2 101,4

105,9 102,1

105,8 101 , 1

104,7 IOO,G

100,0 103,4 103,4 101,9

103,3 102,9 102,8 102,3

100,0 103,9 103,7 104,3

103,5 104,2 103,5 104,3

103,2 103,9 104,2 103,0

100,3 104,0 103,5 103,3

101,6 101,4

101,9 101,4

101 ,5 100,7

101,2 102,8

101,5 97,0

101;3 104,1

Мостоп о і зд-814 ПДБП-Q РБУ -4 ПМК-5 1\СУ-2 (БЗБК) ПМК -15 СГІМІ\.- 580 Разом по місту Дарницьке РБУ Укрме хспецуправління

Завод порошкової металургії

Завод пдастмас Ремонтно-механічний завод Друкарня Молокозавод ~абрика верхнього

106,6 101,4 101,6

101,3 101,3 101,3

100,7 101,2 105,3

101,0 101,3 102,8

103,0 105,3 100,0

101 ,6 104,0 98,7

ДИТЯЧОГО

101,8 100,2 97,3

101,0 100,7 100,8

102,4 100,3 101,5

101,5 100,3 104,0

103,2 100,3 96,4

102,5 100,3 99,0

100,0

100,0

101,6

101,2

103,1

102,4

84,8 103,5

92,8 103,6

91,4 102,8

96,1 103,8

93,7 102,2

93,3 102,7

трикотажу

Цегельний завод Меблева фабрика Завод залізобетонних виробів Заводабудівний комбінат Разом по району

Спсаіал ізова не ексnдуата ційне управ.пін н я

Раіішлях р е~r будуправління Трест «Б р оварнсільбуд» в т. ч. ГІЛ·\1\.-8 ПМК-9 С ПМК-508 СПМК-509 ПJ\.\1\..24

""' t:e

со :і~

a:l:t::r

114,4 120,7 110,0 104,4 104,8 100,5 95,8 96,4 80,1 102,0 122,6 115,3

112,8 112,5 110,0 107,7 104,8 100,5 95,8 85,7 81 ,6 101,3 120,8 115,3

128,0 103,0 105,8 119,9 107,2 85,6 95,7 103,6 99,6 109,4 108,7 110,7

Разом по селу Разом ло району

g_o

:l:l t:;

:

tc !:'-()

155,1 101,7 94,2 85,7 90,2 90,3 100,5 107,3 64,2 71,9 97,0 102,9

]{о~о.rммка Вqлентина П itJ't'(}f7tJІC

зяні і бурякові n,1ант ації Ізма Ї.1Ь·

іМіна взяла піrJвищені соціалістич­

ського

пі шла

дунай ськ а

вода. Став ДО .1а.1 у закритий т ру ­ Юапровід д ру гої

че р ги

міжгоrло­

'·;:(а рськоі С уворовської зрошува.1ь -

ли виконати план на 2J дні рані­ ше визн"аченого строку пер­

НРЇ систе~и . До не ї підключен і nо­

шого лютого. Сама Валентина пе­ ревиконує денні завдання, зdаючи продукцію лише вuсокої якості. На фото: В. ПІВТОРАК оброб·

туж н і

дощува,1ьн і агрегати

с:Ф ре ­

rат:о і АД - ІООМ , які забезпечують по,1ив більш

Аяє на стикувально,чу верстаті ши­

як тисячі

rекr,ар і в

землі.

ІШ атмосферного тиску. Фото О. Калашникова.

*

район у

т акож

.*

ко:ч ісі я

nр иt1ня,lа

від бу.:rів ельн икі.в

750-ге к­

т арну з рош увану площу

НиЖн ьо­

дністр овс ько ї с истем и.

На

~АШИХ ВИСТУПІВ У

83

<<Благоустрій

гудуть ва то:ку

пасОВИЩІ

номері rазети було опуб-

ліковано статтю

полвввому

мотори

го спу

І

візацШ. Керівники їх повідом-

ляють редакції:

.Н:а сян,

Зара.з в ся

увага

nриділена

<<Вf':t1!КО;:(И\1ерсь~ІІІ!'-'

ш у~t :.юто р:в . ПоБЮІJJ .сн 1 т ловии

пасов вще

1

.

Д

ОПО!'і10Г& JЧВІВ .. .Н:оли n рОlж;;t.жає~ б;:'ІЯ ововже ви- : чеsих плантацш М1чуршсьного

. ює спеп їа'!Ь·І1 державІ 1·ослод~ рст во Ht пали вІ л? а ц · срує lViи~o- Іtон а:ю . 3 20 тон н зерна о зюшх! в:дді.:tка , в очі вла:~ає їх чистона 'Ни гада, , ю,о~ б~тнИки~лоли-\ нультур очищено й заснл<!Н;О на, ! ;:а. Огірки .. ло~1ідори, капу~т~. ла а.рп ецт · . ~мн Ф v ман на с;ннл, доведено до пос : вно 1 і оу ряк и та ІНШІ культури доа н-

А. БОИНЛК, дире.ктор моло- вальники

.козаводу:

Євген

П ан.1о П архо)1енко та інші.

заи:.1 ає j день п ра цюю т ь тут л я тh-Шl с ть 1 'де йшла мова про недолlни У 250 геп а р:в. Па с.: ви сІяних , о:~сн~х м аuш н . . вцсорто~уюч!" І благоустроУ мІста. Було пІддано трав на ньо:.1 у постшно nо;нша- · .JЕ'-ятt,ІІ тонн жига, лш с н и~1. ються. . 1· Я'І:vн:ню,. Пл ан продажу xmoa

.критиці ряд підприємств і opra-

Ниш е нко,

. . лідг ото в щ н ас ін ня озимих кульНа тш,у радоспу" не .вщуха~ 1 тур до ос інн ьої сівби,

На Юровс~>НО~іУ відд!лну рад-

Міста-не тимчасоnа кампанія>> , ку.'!Ьтурне

І ранню1 В олодимир Васюх. Анатол і іі

Мико;;а.

Вол~~І.

ГІ_оаов

0

rої

~1 ~~0!1~ 1 кондиції пе ршого r;л ас у.

В';.І-1 ливо ДОГJ1ЯНут і , мають хороший

б uи;а- сортоєано та1:ож 15Q тонн насін- І вигляд, н езважаючи на велику

Критичні зауваження, вміще- ІЦероак ра,юм з св :11 -, • " І ня яч:.т еню. слсну. По ча.1ося збирання гороні в· статті, враховані у проект- днро~ виходять У п~~1:r ~ поят~~ Чітку й безперебіііну роботу І дшні і зttа ча їх державі.

иііі документадіі реконструкції г. одн~І.І ранку 1 нтруо~н· Шт~чІl~І"І1 зерноочнсн.их :.та шин і устюну- І заводу. Крім

~ятоІ вечора .

того,

ап к 1

розпочато дощем, т~авн ШВІ-ІД

0

о1т т~

1

пущено в має вдосталь св1жих но р:vІІв ,

дію в четвертому кварталі цьо-

rо року.

М. НІІ{ОЛАЄВ, змішторгу:

директор

вони

зівку навести порядок біля під-

і

о

.

постійно пос!Вам~ . виграють У сані-

1

Вівторок,

22

JІИПНЯ

1975

року.

і

1

Допом агають радгос nові очищати хл і б за в е ршального рuку

. п'ятнр іч. ки

1

учні середн ьої та

ро б'тники

пов іт і І Якимівн а Пурич.

Р І

дощу-

Тут щодня

дяп,ся дружно , з вогнико~t . j

У їдальні, де школярі харчую ть ся, впс я ть на стіні спи ски

· Б роnа~- 1 ланок. Тут можня д~знатис.я, як

ського за в од у п :шс т:v~ ас . О с оо - і у чнІ викон у ют ь сво 1 нор:vrи в и· ли во сум л і нно тру:~ ятьс я О с1 ь га . робітку, поч итати стінгазету 1 І ванів на Ге н е рало ва , Ганна << Блискавк а:~> .

день над І Тро. хи мівна Піддубна .

життєдаию струм ею з вальних установок.

планта u! ях

пр а цює 130 ч олові к. Вон н розділ е ні н а к і л ьк а ланок, ус і тру-

створюють , Іван Мус і йович Рубанка.

.N'2 40, 111агазинів .N9 16, .N'2 25, . сист ем у. .N9 28, .N9 37 та іншим даио вкаПовний с вітловий підтримувати зразковий тарний стан і чистоту.

Ва сн.1 ь

І Грнго ровиЧ Ярошен ко , с:tюса р і , восьм и р і чної шк іл.

необхідний запас води. н ало внюючи нею озеро із артезіанМатеріал було обговорено на сьни.х с ве рд:1?ВІ~Н. Та~1 вона п !зборах працівників змішторrу. д :г р1ваєт ь ся 1 пли;и п і сля цьоДиректорам гастрономів .N'2 1, го потр апляє в зрошувальну

прнємств торгівлі

машині ст

Поли вал ьни ки nод аю ть воду Ів ан Вол одюти ро вич В <1сюк та тако ж на ово чеву л.1 а нт ацію . І П етро Як ович В01 сю к , ел е ктрнк

Попередн ьо

стані,

Ст ара нно дог,; ядают ь ведуТJ, боротьбу з бур'янами на

будівництво каналізаційного ко- сяють буиною зеленню. Ху.дооа 1 їх старш ий

.лектора, який буде

Все лtто доnо:wагають трима-

вання забеппr. ч ують пост ійн і ро- тн посі ви в належному

Р _У~ ' 1 б і тншш .

Тетяна j

Бри гади р

овочівииц ь ко І

бригади І ван Самійлович Селюк

Тут же п рацюють і учні м іс- і розповів, що дирекція радгосnу

цевої середньої шнолн, а яю1 х І влаштовує для всіх юнанІв ! відз начаються найбільшим ст а- дівчат, що nрацюють на догляді НОВЕ

ЖИТТЯ

о

«Зав ()­

ками,

укомп.1 ектували

міт.~амн,

лопа тами, бр езен та ~! дл я накр и т ­ тя: тощо. З во11.іями б уло проведе­

но бесіди про знни~І ість і відпо­

відальність

-

тн

цієї

ва жли вої

трансn ортув анн я

робо­

зерна.

На жнивах у р адгоспі не доnус­

кають діє

втрат

врожаю. Т ут чіт ко

збиральний

байн му

ті к

-

велика

конве іієр:

ком­

еле ватор. І в цьо­

-

заслу га

транспортни­

кі в . ill.~ЯX З хл ібного ПОЛ Я ДО рад­ ГОСnНОГО то ку невели кий ли­

ше декі.~ька к іломе т р і в . Том у на зер на

від

чоти ­

р ьох комб айнів зайня то три а в то­

мобіл і «Г АЗ - 53 5 » . В исо ка п ро­ дуктивність водії в забезпечує ус­ пі х комбайне р ів. Добрий п очин зро бив водІІІ Пет р о Павлович J\\ощенко . На йо­ го рахунку бл изько 400 тонн пе­

рсвезеного хліба . Сп ра вжнім май­ стром

хлі бн их

трас

зар екоменду ­

вав себе шоф е р Ів ан М и хайлович Любепко. Щодня він пере воз и ть по сорок і б ільше тонн зер н а,

перевшюнуючи зусиль

завдання.

докладає

подя

і

Ма кси­

до

перевезти

не

допусти ти

Омкс ійович

тоге.

врожай втрат,

Любенко,

бити швидкісн і рейси ї м у знач­ ній мірі допо м агає доб ре н ал а­ годжене техніч не обсл уговування. Г рупа ремон тник і в систе ма тично зд ійснює огля ди, о п ера т и вно усу­ .ває несправності. Сnрия ти чіткій, безаварійвій робот і автомашин на жнивах ст а .1 о обов'язковим пра­ ви.~о~

"~А>Н ог о

МИ

-

з

них .

nр а гне мо

до

того,

щоб

зерно вчасно і бе з втр ат було до­ ставм~но на т ік, ска зав кому­

н іст Петро Пав.~о в нч 1\\ ощенко . ше

с.1ова статІ девізом

водіїв

автомаш ин ,

вс і х,

кому

Д(JjJO гa доля

но г о

врожаю .

Г.

не ли ­

а

й

дт~

цьогор іч­

ПОЛЯКОВА.

с . Завор11чі .

ВІСТІ З РАдГОСПУ пВЕЛИХОДИМ.ЕРС:ЬКИі/tи

,_.ЛІААМИ

р адг о с n і

ли автомобіл і, на ростили кузови. обладнали ї х іскр о- і вогн е гасни­

Ui

Державна

в

Завчасно в ідре~юнту в а ­

діїв перевіз сотні тон н з ерна . Ро­

ОДЕСА . (РАТАУ). На кукуруд­

ського Союзу. Робітники 'виріши­

дост а ­

ко мору

який виконує по л і втора-два зав­ дання з а зм іну . З початку сезо ну кожен з во•

степ

заво·

зерна

Анатолій

ді не перший рік. Чимало тpyrJo· вих перемог на рахунку бригаdи, в якій трудиться Валентина. Ії

ні зобов'язання на честь XXV з'їз­ ду Комуністичної партії РаrJян­

втра т

Добре підгот у валися до переве­

зення

з

напував шиноремонтному

най менш их

щоб своєчасно

Дунай на

вн ро~­

уро ж аи,

або у державн і засіки·

мум

працює

ма.ло

багатИІІ

т ран спортув а нні

109,6 101,1 90,7 89,7 100,4 100,4 100,0 98.0 79,4 65,3 98,6 100,0

81,6 63,4 98,4 100,4

flMK -7

1-0Q

C;j~

.,; ":с u ra

109,6 101,0 128,5 88,4 100,2 96,3 66,6

С ПМК-503

"'"

О~•

a=~:s::

:І:·~

.,=

Госпро !ра ху нкове БЛ1У ШБ~-50

без

риuьки іі ».

..

с"(

Літківська фабрика художніх виробів Дослідно-експериментальний завод Завод електротехнічних виробів Шиноремонтний завод Раііоб' єдюІння «СільгосптехніІ<а» Завод «Торгмаш"' Хлібозавод Завод холодильників

Бо

зібрати

в и~и зерно у радгоспну

ЗВЕДЕННЯ

про

експлуатаційнЕ> управління Ко.чбікормовий завод Гоголівська стрічка-

і

треба вчасно, в на йст и сл і ші стро­

м

108,7 1·00,0

120,7 120,6

вагу

як хлібороб . А .~е н е ме н ш ВІдnовІ­ дальний ueil період і д;,я авто­

·с:.

~

завершу ютьсl!. На

золота І<ож на хв и,1 ина. Ма­ буть, ніхто не з н а є так ій цінІ~,

...."'

".::."'....

·~ ;;

~

.~

м

n.,буткамбінат Премкомбінат РСС Спеціалізоване

.."'

"'"' 1::

"' ".

:r

с.

ІІ!JlnJ)Иf.Мcn

Жнива

П РО!!УКТ!!В· ність праці

Випуск ва~'tо~ воL nродукції

nрадукцїі

трас

городини,

в Ниїв

ексн урсійні

І на

Т ри;щять учн:в

узимк у

дают ь м істо -герой

Роботою у чн ів посі вів овоч евих

безnеченням

nоїз;rни

.Н:иїв-ське

М?Р~­

вlдБІ·

Ленінгра;:~ .

на оброб і тку к ультур, за·

ї х обідюш п о ст ій­

но керує вчит е л ь ка Софія Он и­ симівна С кор и к . Вона ж п ров о­ ДІІТЬ бес і;щ, ор ган: зу.вала ви· п уск «Бдискавки:~>.

Друrвй культурооборот Вибравши ро зса ду овоч евих ку ль т ур, б ри г ада за кр и то го г рунту Ю ровсьного від;r : лка, яною

керує

деп ута т

об .13сної

Ради д епутат і в тр у дяших l\Іот ря Антонівна Гу бсь ка , в другом у к ульт урообороті вирощує в ка р­ касних теплицях пе рец ь, бакл а­ жани, кабачки, огірк и, по мід о­ ри . Нещодавно вже nочалос я збира ння врожаю о вочів і зда­

ча їх

де ржа-в і. Достигання з іб­

раних по:о.tідор і в п рискорюють у ящиках

теnлим

стр уме н е м

nо­

вітря . Високолродуюивно працюють на збиранні да нк ава Галин а

Вазир,

робітн ищ

Уляна

Базир

і Галин а Теплюк . Добре ст ежить за чистотою плош робітн т.ш П илип Ткачен­ ко, Він скош ує бур ' яни.

В. 3AJit:t"t:ЖHИИ,

сl.лькор.

о

3

стор.

о


на преса, ступного

Вороги

пише

про

«звір­

ства МПЛА>>. Саме тому, я:к зазначає ліссабонська <<Сену. лу», ФНЛА, що <<поводить се­ дитиме анти:мперіалістичнv по- бе не як національно-визволь­ .'Іітику. То:vту не дивно, що серед ний рух, а як окупаційна армія, анго.1езців ФНЛА не корнету- І нині не заінтересована у ветається популярністю. 1 новленні ми,ру в Анголі».

1

Анголи

•• незалежно І

яна підтримує іх, ла· дня

. • _ ,. О;Інак, скори~тавшис_ь тют, І Зра_дницька П?зиція ФНЛА Перспектива гро'\тадянстдоl J кровопролиття на па р т 1 ю І зети <<Нру а», оу11а «довгии час 1 що португальст.кІ власт1 доз но-' паращ:зує д1яльюсть тимчасововійни, яка загрожує зірвати ФНЛА, яка спровNіувала <<Най- 1 шир\тою, що прю{ривала често- 1 лили ві.1пно д'яти в Анголі всім І го уряду Анголи, до якого вхо­ деколоні:JатІію Анголи, Я!{ і ра- І запетшіші бо 'і в Луанді за всю І любні ютериканські ПJ~ани в' па ;::.тію:, ФНЛА 'Оотаннім часом J дять пре:~ставнини трьох . на­ ніше, _'\та!і'ШТЬ, .. на _по~т-ітично:vтJ: І її історію>>. ~нгол\ .. ?аїрі і ~оде:JіЇ>> ~ ~ира: І ~?'~а-~а .пе;-JеКІЦ;tТИ з ~аїру _свої~ 1 ціональн~::Внзвольних рухів j небосхнл1 ЦІС! п. о ;J. ту 1 aлr,.cJ.KOI у чo:vrv ж. причина такої по- жала. ІН rереси . багатонац.оБа,lь .зоротrн.тх п.рихнт.ниюв. <<Іх го І Португашт, галь:vrу. є розроби. у. тератооії в П':цс·т:но-Захі::~ній ... · " ? І них корпорацій. ло:ша '\ІСТ<! проти;.~іяти ТИ'VІ конституuії, проведення загальАфриц·:. Пі,lПІІсан<І не;~:шно 1 ЗИ'Цll ФНЛА. Са'\1 Х. Роберто - виходець наІ;і,:на:н,ниvс спод:вання'\1, які них виборів, а, значить, ставить трьо:УІа нерlьНІШа:УІи оргзніза-~ ~астново вона пояснюється! з норолівеької сі:vІ ї Бакон.го і і у~соб;ноє МПЛА, -·пише жур- пі;:< удар проголошення незацій анголr.ського націона.:тr.но- І;ар єрнстсІ,Ю-!:\!1! . прагнсннюІи І процв:таючиіі власш!т; прибут- · НсtЛ <<Франс нувель». Не лежиості країни, наУІічене на вrпво.1ьнеrо руху ІVІПЛА, І '~!дсрІЕ ФН"JР.~, l наса,мперед кових ко1тпан;й у Кншасі. Ос-\ маючи шанс;~ перемогти в по.11- 11 листолада ~:~ього рону. Сtає ФНЛА і УНІТА угода про 1 11 голови Х . І ооерто, янии нама.~ танні 14 ронін він жиrJе 8 Заїрі,, тичнп:.rу план:. багатонацюналь- дедаш очевидюшим, що ФНЛА пе. ре:.т~'я не tJІ~конуєть.ся, r. ре- гаєnсі! . з.а.иняти н незалежн:и і йому чужі інтереси. ~?.остих І ні Кv?.:панії та ін_ші хазяї ~Н:ПА висту~ає .. ~к агент .. неоко~?.ніза~ З~'льтат1 чого оостаноrша в нра- АнголІ !VI сце, що аж шяк не анголе:щ1в. З :УІо:УІенту н ство- спо~;;ваються фІзично лшвщу- ТО.РІв 1 мm,народноJ реакца, яю ..

1

їні стає все бІлJ,ше ви·о.~ух. ~небе.з- нщп.овцає_

печною. За повідо'\тл~нтІя:.ш ко- пулярностt

авторитс.тов_l_ .і по- рення на початку 50-х ронів го- вати rvrПЛA. З цією метою <<Про-~ на:УІагаютьс.я не тільни перешко­

иого

респон:1ента !ОП~ з .~Іуанди. «У ~п~ав~ не стІш,~и

партІJ> А:~е ловною метою ФНЛА

була не чісуються» цілі райони країни і дити народженню

столиці зносу Р.Исухнулн згнеr.;.1і бої». Hic;:,l·:it:т;, убІІтнх sa

ам.. Ц!ЯХ

2.500 чолоl'іН. Верховний 1 ю:.1 ::; Л.нголі С . .Кар-І

а:11еринансью ношти, ця па_рт.я, побудови є_~иноt, де:УІократичноt, в стоаи':ших !Іеj)ел~.стях,

останні

днІ

набтпп:rася

ск;т,ки

по

сар Португалії

в

стояп, за

Створена _значною мірою ;на І лив :;броину б~ротьбу

дозу поклав вlдІ;осlдальність за! за

незалежної

~ ()СОо~тст'/.~ боротьба проти колоніапізму, а знищуються активісти ІVІПЛА». Анголи. а И лиснредитувати полцер.в . ц.єr П·1 Р 1 · 1 :. пое>тисія МПЛА uшpcшo:vry 0 Х р л!тину нової Португалії створиполІТШ\1 тнх к;д, яю 1 ·,_ "'. , , .. . . .. , ·_ дночасно «люди . ооерто)о, · . · • .... спиною ФНЛА. • m•. ~нc ..1"HC, ..1S Р.' хав!, янии очо перео;:tягнувшнсь у фо р УІ у ти трудно~! на шляху 11 стаз мето~') МПЛА. влаштовуют,ь

погро;rи новлення

ро,звитну . .

1

вои-

С. КУЛИК.

визнання.vr французькоr га- неза.1ежаоr Анголи, що право- вають ш:нок 1 дне.и, а буржуаз-

(ТАРС).

ВІВТОРОК, 2? ЛИПНЯ ПРОГРАМА ЦТ

8.55

Програма

18.30

передіІЧ,

К. т. Концерт д•ржавного ПІвнічного російського народного хо· ру,

9.00 Но~ини. 9.15 і(. т. Іїмнаспtка. 9.30 К. т. Мультфільм сМашенька І ВедмідL>. 9.50 К. т. В. Ам.•инськні!, В. Приємихов . . . fван та Ао~1ТИНча:.. те..

19.30 20.15

левиста&а.

18.45 «Людина .і закон». 19.15 1<. т. Тираж «Спортлото~. 19.30 К. т. Вперше на екрані ЦТ. &а· відродження І гатосерійниіі художній фільм докумснталь•Брати Карамазови•. (1 с:•РІІІ). 21.00 ІнформаніНна програма сЧаt.~.

Сьогодні День Польщі. Проrрама НІfХ фільмів. •Музика

2!.30

Паганіні•.

20.45 «На добрані 1 І, діти!:., 21.00 Програма •'Іас>. (М.).

lt.OG К. т. «Баша думка». з орuіти•.

1'?.00 • Новини

22.15

К. т. Прем'єра фільму-коиn•рту «Галина Писаренко»,

к. т. Балет п. Чаі!ковсьхоrо «Франческа да Ріміні:.. На Спартакіаді народів СІ! СР. «Новини з орбіти:.. .

14.і5 Програма передач. 1 21.30 К. т. сЕкран молодих", сЯ ПJІЮС. 11.~0 Проr рама доку::-енталь'!.их філь-І тн~. Фінал конкурсно-рu•sажальМІВ Молдавськоt студіІ телебано1 програми.

1 22.40 23.00

1:).25 «Шахова школа:..

1 11.05 Наша афіша.

чення.

'Іzг.оо Ве•Іірні новини. дач.

115.55 о, Твардовський. «Василь ТьорКІН».

сьuгоJ.~ні•.

J 16.55

дітям. Художнііі. теле-

Литовсько•

Фі_льм фІльм

РСР».

•Вершники•.

ї.РОГРА!"\А НА ОБЛАСТЬ

І

дІв

присвячена польського

серІя).

серія).

ПРОГРАМА УТ

нається вночі».

•Моя доля•.

116.0.5 Наша ";Фіша. 11ро 1 16.10 «РозповІДІ

донецьких

XXV

20.45 Інформаційнhй випуск «день за 117.30 Співають випускники • 21.00 Інформаuііtна nрограма «Час•. 1 днем». І консерваторії._ (Одеса). • 21.30 К; т. «Герой на сцені і в жит-,21.00 Вnерше на. екрані дDІ<умент~.1ь- j 1~.00 Рек.•ама. Оголошення. І

ТІ>,

ни/\

J 22.40 К. т. На СпартакіадІ народів І СРСР. Б::скетбол. Чо.товіки. Фі-І ~

У коІІекпші І~ашпянського універ"агу Гапина Іванівна Гуuар за­ рекюн~ндувала ее бе І'ращим ПJЩІавцс\І га;шнтерейного від,\Ї!ІУ. Во­

купити на святІ;овий подарунок. І лю,~и завж.1и їй щирu Ві\ЯЧНі. На фотu: Г. І. Губар (справа) поr;і.ІJУЄ попнп:r\І ноr.і тон<l]JИ.

~

.

БроварСЬІ{О~ІУ , ~

·

госпрозрах.jНІ;:О??МУ

. \ робітничого постачанни . . б.· ~'Д>> .~ ;,~ ТР е С Т У << Б ронариешь НА ПОСТІННУ PUЬU'1'.Y ~ ill)'f ~ІБНІ·

будтвельн·о. -..~. ,онт.а.r,ному vправлінню НА ПОВОТУ ![Q'~'>ІБНІ

·~·

ма.тrпрн,

J.l

\

~

.і:

~ '

штv. ЕаТ''РИ,

~

' .'

е.тrеJ;трозварники,

шофери. 0JИН<".!Ш

J гуnт<J;І;он;п~т.

~ товарів,

робітник

НА ПОСПТ()ІТИРНІУБНРІ:UБUТУ .,:·~ .' Інжепеrт чи техніни поrзі'v.· майстра. .,

на

·t\_

_,......_,.".~Б--....ро...,_в""""а-р--с·-: ~· 1-,11 ·1. 1.~·~--._•• ·а'--во-·д-

'

lt..'~ '~

ст.

~

а ися

на

~ м Б!JOR<JPИ. вул

т.

18.30 д.•я дітей. Художній

12.00

п'яти..

14.2()

К.

т.

кестру

житті:..

Концерт

академічного

росіАських

1

КПРС.ІІ5.Іn І

· ..

дІіІсмість•.

.

j

20.45 21.00 21.30

тслебачен-:

Всесоюзного

16.10

.

-

Мнга~инн

"'

HoІJct-20.

Броварсь~>ого

е!іОНО:і'І.ста

токарш,

на. нт ,~і-hНИІі"В,

~,

u;у~.,~~~:~~~~ева/ізних Зuсртатися

на

адресу:

і; 1ІІ. БроварІ!. ~>У о! Ч !{сtJюва, 3. )' lxaпr актобусом .N9 121 до

:

: ності у то,Іу Чf!c.JJi пляuши : з-під о.~ії. : ,Циреrщіп.

~'

~

~-.".".~----------------..-------

> :3уІШНЮf «оаЩ)Д

ЕТВ , >>.

АдАtіністрація.

.:.н:пvtатов

!H.:H~l\L бІ Ub4.

rрудящихся

(

;1.~

~·. .

І

\ дpyroro

слюсар-автоелектрик,

анумуляторник,

1

1

1

~ ,!

комірник складу запасних 11 частин, ~ автомеханік. 1 Водії автобусІв І конлук- ~ б І

~

.

\

ІІ<І Іюст,.ііну уоботу в міста Київської області (Біла Церква,

)~ ~

1\ \То J<JкІн•rrш ) чи.1r1ще .' відзнакою, одержують реко\tен'larttю ·мя вс 1 У 11 :У до вищоrо навчального зак"1аду поза конК) рспм.

!

мідник-паяльник третього j п'ятого розрядів, І

1

кошю).І,\ ~t;~o~. езпечуються

.

1

\

тажних автомашинах,

А

1\

і

гурто-!

1

1

дм н страц R.

райспоживспілки\\

ПРОВОДИТЬ

~

~ 1'·

',Правління

1

По закінченні навчання юнаки та дівчата направляютьс~

НАБІР УЧНІВ

1 1

~

~у Ш!ю.лу-магазин при райуиl- (

БасІІ.1ькш, І) рова ри, Фастів, Богуслав).

\С(! ~"

~

слюсарі-авторемонтиики,

5. Ме.1нчну довідку (фор~tа !\1! 286). 6. Характеrистику зі школи чи останнього мkця роботи. 7 ·r '· . . 3 4 (розмІром Х см). ,_,. .ри :~от<жартки t:': ,rЧНІ заоезrІечуІоться стипендією в роз\Іірі 32 крб.

1,. '·· < ')'·.

ПОТРІБНІ:

І вер~щзі та в Київсьне коопе- І ~ ративне профтехучилище. ~ ~ За :JОВідка:.ш звертатися у~

відділ кадрів раіісп'>ЖІІБсп:л- 1' ~ки за адресою: )1. Бровари,:

1 1

\дреса учнлища: м. Бі.~а Церква, вул. Замкова, 32. тел.: 5-35-71.

; вул. Ниївська. 149.

;

""----------------------·

~::~.-.~._~-...r~;д::7л;Е~~~,_т;л~Ф;:и---:л:к~о;:-_-;~8;:,:т7"п:н:З -;д:~"":~;:::;~~~"'-;а::~"'=т~~ ки~вской

оf>ласти.

.-._,,.~.."..~~..,.;--~~~ -..,:J"-~...#~~----

Броварська

.~:~~~~\t~~~a:~[~. народження

~ ~

автопідприємству 09034 ~ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ 1

рік,

-

роварському

кондуктори автобусІв, ~ водії ДJІЯ роботи на ван-~

І. Заяву на ім'я директора.

4:

POKV».

-----

кдасів,

-~iiCJi'WPW4W~~W :iaO:..,.....,iiiiiJFiiiii!IF~щ;.~~

Комм" нистиqеской nарти"' УкраичЬІ f'ОРОдскоrо 8 оаrюнноrо .-. ..,.-

Б

водії першого

2. Атестат про закінчення середньої школи.

<

.;.._

=~в~я~

контролерів-касирів

2 роки.

3 (' .

,1

спс- 1

~

а рахування проводrJп,ся за конкурсом атестатіl'І. УЧНІ nодАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТІ.f·

~

фре..;tс,.у .Jальню>ів,

І

чаЗють середню освІту.

j1 ?~

г

-~ 1

Набір в учrІтtще нраводиться з 15 червня пр 20 серпня. r·JprtJ·t··raи,тьcя · · 17 до 2"<:> роюв, · що · ·' ". юr•·, . '''" r1 та дІ·в ч а та ВІком вщ

l ' о,J-ІсіНІ.:ІІСТа, r

слюс<ІІ •i>.;-r><,;f>IOH'f•iHKiв,

·і

•3 ~1 іштоогv прий:v~ають ск.;r(): тар:v не~-салРжно від її C:VI

.

Ко-

ст···о,..і, «Степовий богатир•, •дів- '20.00 к. т. <Телепресклуб•. ~Овочева!! ч~~а з обклалинки:., І сезон». є. ''"~Уи1. •Четв.срта висота~. 21.00 к. т. ~.перше иа •крані локуменКо• ...Іttp.<t.. учасникrв худож.ньоІ са- . тальюш телефільм сТри тренем~-~1ІJІ~f:!ості Бу,~инку культурн І ри•. i!'f. f'І!ПQl!a м. _Новгорода. І ~1.30 Jнсt'"""аційний випуск •д•нь •• •l'fa ~ИttJ<ІВШИНІ ураЛ!>СЬКИХ ска- , днем». 1 зa!ftt~. . .. Ф!·'~" ~ дІтям. ХудожнІіі теле-І ~~~'!!!""''!!!""''!!!""''!!!""''!!!""''!!!""''!!!""''!!!""''!!!""''!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!! фІ'!Іо!f !І&•ршники•. (2 серія). .~ ...1!.. 11· • І р 11ЯЯ. К."т.'· с3агадки та відгадки•. еда!\Тор Є. ФЕ •

та громадського харчування. КУРС НАВЧАННЯ ТРИВА€: та

Проrрама «Час•. (М.) М. Гооькнй. •Життя МатвІя

дач:

касирів та кулінарів для підприємств державної торгівлі nродавців

•На добраніч, дІіи!•.

і ПРОГРА/І-Ід НА ОБЛАСТЬ і ІR.no Наша афіша. 1 18.05 Х~·дожні:1· тс.!'Іеофільм с:Моя nоля». ог-: (3 сrрія).

продавців продовольчих та промислових товарів, контролерів-

д.1я кулінарів -

тож-

Телеогляд

жемякіна». Телевистава. (1 ее.. np-. рІя). і нет- ; 22.45 Вечірні lfовини. Програма пере.

У 1 1ИЛИЩЕ ГОТУЄ:

д,1я

Ханум>.

день•.

JIЯ.!l)" т~лефtльмів у м. В~1адиво-; 1~~.25 к. т. «Нові Мf",11()ді'і

•ОріЕКТИР•.

з'їзду

народних

Центрс-..тtьного

ня і Всесоюзного радіо. • Новини з орбіти•. Про~р~ма передач.

СЗаІІоріж-~14.25 ФІлhІjИ·~риз~ри

·

Т.

20.30 «Сільськоr·осподарськиИ

К. т. •Один за всіх і всІ за од- і ного•. (Ленінград). і Художні/! фільм •Найпам'ятні- . 11

тел•ФІJІьм

•Капітаи».

Гімнастика.

ший День

Оnес:ьІЮТ

19.00 Інформацінна програма •ВіtтІ•. 19.30 Музичний фільм сЗустріч 5

К~'ЛІНАРНЕ УЧИЛИЩЕ ОГОЛОШУЄ ПРИНОМ УЧНІВ НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИй РІК.

~~ 1;,~·

ш·rа;.шуr;а.льюшів,

адресу . ·~·

; буд ЗО Те стс-фон \!(, І~ ') 3') ·' . .. . . А . -._· -,'. 1,<~ . ... дмrюстращя. f ~- .. ;,;,----

",.

оас-

БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПРОФЕСІЯ НЕ ТОРГОВО-

~ ~~

інженер в-техн;; в, ШJІ,ф~· ... u,Іul.ишв по ~н~талу,

П.lО- ;1. шею :~~ п'лІ,гониvІи І'"""І\ТІ! ·,< зверт т

.,_

інжснсрlв-с~:оно~Іістів,

ЖИT.lOKO!fJ

Сометов

К.

румrнтів

116.45 ]8.45 Докумrнт.•.ннии фІЛЬМ сЛюди, nраця, ТО()j>•rість•' ' 18.00 ІО.f!Р Іиформаціііна програма •Вісті•. /18.15

електрон.хн.чанх виробів ~ .,.-.l'H'ul.IJ."'Є НА POuUTY:'[І {.J -а "

Ппиііняті Ні! nобоп забез- ~

".."..._, ... r

міфи

(Бесіда друга>.:

.

слюсащ-сантехні•;и. майст~р по постач;шню. )І ' за.відуючнй госпопврством. ~~

~

11.20

Ка-

с:Шістнадця..

Херсона). (Мико.паїв). Рс~~qча. Оrо,тошсн~я.

~,, _ _,,_,__..,. _ _.._.:о_..:- __ ",

1

газое.rн.'_І:трозварник.

•!.,.

xxv

10.30

•Т.РУ4ови" пrрск.nик•. (3'1. ·.··~ют•-. 15.40 си с~днпбуді•ники МикоJ!аєва та 1

18-~Р •Сщ~ІстсьКІ

то- \

•Зелений

~ #, '· • \\ ' варо.;навець, еІюнощст. ~ "аоtзПЄJ:VЮТься С ~ За :~ов:··І:d~JИ знертатисл \ "~-~

І. каналіз;щійного господаРст;н: r

~

Нчустрі'~.

еЛюВ.

напрямках

16.30 ·Е~ррн МО,10ДИХ>. (Дщ-ttцьк).

:} ~ · · '"JCC ~:\І Б vB<l'JI1 в л ~ 1 Зsсрт<Jтнся на а:~р>есу: ~!l- ·~ · ~'11 , ~-''- )!Y,·f. · ·, Р У • • сто Ерп1чри вул l\Іашннuбу-~· ~ ·' t_Jd,•.Y! 1 '• "'· . ! дівна, 16. , . . .. ~ ' !хати автобуsом .N'Q _120 Відділ надрів. ( \ ;:to зуrшнки <<Меолєва фаори- ~ і І ~ 1 :а>>. \ ) ) \ ВіддіJІ t"Обітничого по~ ) Броварському виробничому:\! ' стачаннн. ' }• управлінню водопровідно- ~ '

ПЕ'ЧVЮТІоСЯ

тсл~фільм

(Дніпрогсс-2).

ЖА).

J&.OO •

складу, \

~ ~ вантажнrщи-еt;снедит~:ри,

Річки•.

17.30

. проДОВОJіЬЧИХ

.

пpO.ІiltCJIOBHX І

'

1

! t '

продавці, старші продавЦІ

J

тесллрі,

•Танцює

та весна•. 1~.00 Наша афіша. 16.05 «На головних

'-~

в;дділу ~ •

'

Художній

9.1; 9.30

фІльм

линовtька:..

12.15

_ _ _ _ _ _ _".,._,.,_,. \

телефІльм

СЕРЕДА, 23 ЛИПНЯ

УТ

ди. земля, хліб».

ІІсІ5 Фільм-концерт.

Фото А. Козака. ~.~

Наша -афіша, Новини. Науково-популярний

11.00 11.15 11.30

на ввіч;шва і чуііна ,'\О покупців. 3авжди все покаже, порадитІ,, що

т10а•.

кал. (КИІВ). І ПРОГРАМА ЦТ 23.00 «~овини з орбіти», llo закінчсн8.55 Прогрz.ма передач. Ht - програма пер('дач. 9.00 Новини. ПРОГРАМА

ме.та•

І лургів•. (Донеuьк). з'їз,'lу КПРС. 16.45 ~Екран мо,,однх•. «ТретіІІ .ТРУІІО. «П'ятирічку 3авершимо nо-удар-І вий с. еместр». (Дніnроn~тровс.ьк). HO~fy». міфи і дііkніс.rь~. 1 17.15 «Сіоністські 20.00 К. т. Концерт В. Сєчкіна. (Бесі!lа третя). (2

-

Польщі.

Баскетбол.

19.35 Назустріч

нацюна.ч:ьному ~вя.ту народу Дню ВІД·

ро,'lження

СРСР.

18.110 Програ~;;, передач. 18.05 Художнrн телефільм

~ І8.00 Новини. ' 18.15 К. т. Програма телебачення ПольськоІ" Нар~дної Республіки.

І

пере- 1

j 11.1~ Новини. . 14.,;.5 Наш& афІШа. 11.2..> <к:Екран МОЛОДИХ». сПодруrа:.. •Академія 15.00 На VI-ii .тітніі\ Спартакіаді наро-112.15 Художній фільм сЦиклон ПОЧИ•

і 16.25 •Наука наук

Проrрама

друкарня

ВІ.D.nавJLІа.rтьноrо

25.5020.

м. БРОВАРИ 'BVJ1

Кювська

.

154.

-.. - "..-.,.. .". ._,. _

п.ентl!І: мІсцевого

масш~ої

роботи.

секретаря,

відді<ЛV

радіомовлення -

Фотокореспондента

сt.пьського

19-3-18. -

rocnonaocтвa

віддlлів

v.

ВJвrоrюк

,....._..".. ",.

ті;Ірr_імі. B.Y..!l. Кь_W .ь.а. l_Q.oj,,

cef'Jeдv,

~~~:;1 ц~.~ 'Ф~~~;:т;v г~~еп-t

19-1-67.

..

~.,...,.,.""""""'~"..." _,.,.,..~..,......",.~І" ;л..,.~~~- -~

Київського облуправлІНня в сІІраваА_ видавнИ).\ТІ!, поліграфіі і книж.ковоі

коресnоя-

nромис~1овос.п.

сПn:3В.іН~»

.,. - ...._....,.. ,..__.,. d.аю, 3551-11.117J

#117 1975