Page 1

Пролетарі всіх країн, єднаЙтес..яJ

Обласна нарада працівників

Рік видаНJlЯ 26-й

.N'2 117 (2384)

СІЛЬСЬКОГО

ЧЕТВЕР

30

27

ГРУДНЯ

••••• ." .... " ....... 11".11І • • • 'Н' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ііі • • • • • " . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . 11 • • • • • • • • 811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J

Т АКА

вже

традиція

у

.:: ПРОВОДЖАЮЧИ 1965-й :і .=

ра­

дянських людеи~в перед­

день

Нового року

сторіики

пригаду,вати

минулого,відзначати,

чим був знаменннй прожитии рік, які ОСНОВ'ні прикмети за-

підприємств, то стане зрозумі-

робили в середньому на кожні

лишив у наш·іЙ пам'яті, в наших .серцях. 1965-й рік бу'в багатий визначними подіями. Знамен,ний тим, що це б)'в завершальний рік семи·річки. 'Щоправда, для

лим, я.киЙ гігантський розмах буді,вницtва в нашій країні. Дещо повільніше розвивалось сільське господарство. Комуністична партія і Радянський уряд накреслили заходи,

гекта·рі.в угідь по 465 центнерів молока, по 43,5 центне· ра м'яса, одержали до 171 яйцю на .курку-несучку. Досягнен,ня таких показників дало змогу трудівни,кам господарств

бригад, цехів і цілих колекти-

рішеннях берез.невого Пленуму

плани

виконав семирічне завдання. Проте належало ще немало

зміцнення їх матеріально-технічної бази. Тепер за,провад-

ньому, ми твердо знаємо, що р,обимо новий вклад в ство-

ти

порядок планування за,готівель,

багатьох

робітників,

змі,н,

вів семирічка була уже пройденим етапом. Завод холодильників, наприклад, за 6 років

зробити, щоб усп'ішно здійснинак!Щ:лену ПРOJ-раму

і

ще

щоб

внпра,вити

становище.

успішно

ЦК КПРС розроблені шляхи дальшого п·ідвищення економікиколгоспі,в і радгоспів,

жений

принципіально

виконати

П.родажу

державні

сільськorоспо-

дарської продукції. . Проводжаючи 1965-й .рік і відзначаючи досягнуті успіхи в

нови'Й

рен.ня бази

матеріально-технічної

комунізму в нашій ,краї-

дати к-раїні багато промислових виробів та сільськ()госпо-

l1ідівищен() закупівельні ціни на ряд основних продуктів,

дарської продукції. Тепер семирічка уже позаду. Радянські люди гордяться тим, що наша індуст.рія ще до

розширено матеріальне стимулювання. Все це, безумовно, спряє успішному розвитку сільськогосподарського вироб-

Цей вклад відчутний на кожному кроці нашого життя. На очах змінюється обличчя міста і сіл району, З.ростає їх духовний світ. Все чіткіше ви-

48-х

ництва.

мальовується

мислового вузла,

здіймаються

про·миCJIО-

успіхи, яких домоглися сільські

у .височі,ньЙого

промислові

рапорту.вали про закінчення семирічної програми і· колективи промислових підприємств нашoro району. Народжені се-

нуму. Значну частку праці в досягненн·і ци·х успіхів вклали і трудівники радгоспів та птахо-

оновлюються села, зростає кількість дитячих садкіll і ясел, нових магазинів, їдалень, підприємств побутового обслуго-

З880Д порошкової металургії, залізобетон.них промислових

нішньомуроці вони одержали середній урожай зернових по

І все це, дорогий читачу, творіння .рук твоїх роБОТящих,

РОКОВИ'н

Жовтня

переви-

конала завдання семирічки по

загальному обсягу

вого виробництва. Достроково

мирічкою такі підприємства, як

конструкцій, Wl'Jиоремонтний завОд апе8нено розправляють свої могутні крила, освоюють нові виробничі потужності. Та коли пригаАати, що за роки семирічки було збудовано п'ять з

половиною

тисяч

,великих

ні.

Доказом цього є ті відрадні

трудівники після рішень Пле-

кор,пуси,

фабрик. нашого району. В ни-

Високих показників праці домоглися і твари,нники. За

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 • • " • • • • • II ..

грудня ,вон·и ви-

rllЦ • • • PI.II • • II20 • • • "

.... #

•••••

aI.,

П.lен,УМ Горьковського обкому КПРС 27

грудня вjдбув~я ,плеRУ~1

Г(}рь,ковського який

обк ()М У

(}бго!вори'В

ІШРС,

Qoрган~rзalЦіЙ'ні

У1JЗiсть IПерши.Й

ПИ'1'ан1НЯ. В \зв' язку tЗ ,призна­

RУ'ТИИ

ЧelНЮIІМ ТО'В. ·м. Т.

'ВИ'cтylЦИ'В

Єфремом

сеюретар

ДК

І\ІПРС тав. Л. І. БреЖlН'Є'В. Тов. Бр еЖНGВ , тепло ЗУСl1рі­ пл е>Н}1МУ ,

У'Ч<lJCни,ка,ми

13

і

верес

..

невим Пленумами ЦК КПРС, яка відкрила простір народній ініціативі і творчій думці. А незабаром XXНl з'їзд КПРС Обroво.рИТЬ директиви по ново­ му п'ятиріч,ному плану розвит­ ку

.народного

країни на

літики ,КШ~С

перед партіИНЮIИ орга,ніIЗЩі.я-

шим ·се!\іретарем ГОРЬК(1ВСЬКОГО

~ІИ і Івсім радя,асм(им .народо'",

обкОІМУ ІШРС обрало тов. К. Ф.

у

Катушева,

HapO~HnГO гос.nодаРС7'ва краї­ (ТАРС). НИ.

і Р&ДЯI1JjСIШОГО

уряду та за,вдаіНН.нх, що стоять

щраві далыlIioоo

Р0'3ВИ''Г,КУ

ви,пра'вдавнаші надії і сподІ­

вання. Багато зроблено, та ще більші перспективи в майбут­ ньому. Тож, зриваючи остан­ ній листок стаJЮ"О календаря, ми говоримо:

З

НОВИМ РОКОМ, ДОРОГІ ДРУЗІ БУДІВНИКИ СВІТЛОГО МАйБУТНЬОГО

КОМУНІЗМУ!

27

грудня ,ві,двід.а'В за­

вnд «,Крас'ное С{}РМІУв·о», де йо­ гn се.рдечно вітали СОРМОlJ!ичі. Він оглЯ'ну'вря,' цехів, РОI3МrlВЛЯВ З ,робітниками і кері.вни·к1liми

за:воду

ти'ви тех.ніЧіНОГО

про

пеРС1Іек­

прог,ресу іна

ць(»му судн(}БУДЇRН(»МУ 'Велет'ні. .л. І. Брежнєв по;б}lвав

-га­

більном)' .за·ВОі\і. ТУТ Йог·о т{jпло і сердечно зу,стріли aIВTO'dO­

біле'бУДівники.

В POl3MOIВax з

ню

'1'0 ,найважлИ'віші питання ,ро­ боти підприємС1'В.а усвї'rлі

р.аДЯ.Н!Сl>КО'І'О

завда·нь [ІО ~аЛIlШОМУ ,РОI3'вИ'жу

автомабіль,но,ї

нромисловос'ті,

які 'стоять перед к,раїною. То'в. Л. І. 'Брежнєв цікавив­ ся ХОдіом житлово'го і культур­ но-побутавого будівницт'ва ,в місті, життя~j 'ТРУдЯЩИХ.

POIКO'В{) 27 ГРУ'дlня. Обсяг .роздрі6нлгn ТQoв&роо,бо­ роту держа'в'ної і кооперати-в-

,ної

19&5

ТОРГІВЛІ

ста но ви'тИ'м е

році понад

103

(ТАРС). Вихов,а'н­

·молоді

.на

PE!'b-олюці'Йний{,

БОЙ()ІВИХ і 'liPудових традИ'цЇ'ях інароду

ILРИ'с;вяче­

ний УІІІ iJIлен.у.м Це.Н'траш,ноro КО'Мітету К()!М'С,ОМ:ОЛУ, який 'від­

к,РИ:ВСЯ 27 Гj)у.~ня. lIл-е'Н1W: ві,дкрив ІП~РШИЙ ,секретар ДК влксм с. П. Па.ВЛОВ. Про ДО­ свід роботи .Біл.оРУ1СЬ'КОЇ v~c­ ПУlміlкаНСI>К()Ї ;j JВіШОВСЬКОЇ ()Іб­ лж'.ної ,КОМСОІМОЛЬСЬ'КИХ органі­ зацій РOOlпав-іли перший ееюре­

(ТАРС).

По.ідО_JZе. . . . ЦСУ СРСР

ТОRl1.рообор{)ту )lикона.но д<fcт­

MOCКJt.\.

lteріВlJIикаlмиа'В'l1n,1аво.ду і 'ВИ­ рnбнич.ни'К.а:ми було іj)О'ЗГЛЯ'НУ­

j,nЖ на ГОРЬКОВ.СIlКО'МУ а'ВТОМО-

Вс'таНО.влениИ на 1965 !P'lIi держа'в'нии 'план роз~рFб.нОГО

УІІІ пленум ВЛКСМ

у

міЛЬЯР'дll

. карбов.анц~в і збільшwгься по­ рівняно '3 минулим ро,ком, У

та,р ЦК .1ІКОМ Білорусії Г. Жа­ БRЦfiКИЙ Q пе~ІіІий C~KpeTa.p Іва,нооського обкому ВЛКОМ А. Демидов. На по"ряд:ку денному ,плену­

по;рі'внЯlНИХ ЦtнаХ,майже 'на

му

~ О ПРjlцентів.

ка.ння ХУ з'їзду комсомолу.

також

питання

ІПРО

скли­

достроково никон,ав

числі програІМУ

-

в ТОМ,у

1965

РОКУ

майстри художньої ви­ шивки Галина Таран, Ольга К'Ирій, Марія Лог­ виненко, ВалеН1lИна Ше­

вель, Марія Осьмак, Ва­ лентина Токаренко та ін­ ші робітниці. ,в. ТАРАН.

на 105 процентів. СУ'МЛ і,ннотр'Уд:яrгься

завіДУЮ'IИЙ філією.

НelЙВИЩИЙ виробіmоk Останній рік семирічки наша тракторна бригаща завершила успішно. При ПЛaJні 45~ гектарів I}'lMOBної оранки на трактор в.ироблено по 542. Це на'йвищий ,ви:робіюк в радгоспі. ДоБИJllИСЬ мІ}[ цьоro ЮМ'У, щО в бригаді широко

РОЗ'ГОРlНуто

зма­

гання з а в иоок і темпи і ЯIКЇСть робіт, що працюють

нові

рубежі. Передусім, пЕlІ.ГОТУЄМОСЬ до весняlНИХ польових робіт, до 10 березня RідремоlН­ туємо всі трактори і грун­ roобробні машини.

. зра'зково

Г. РУБАНКА, бри'гадир тракторної бри,га­

ди

відділка

iMe1li Шев-

ченка.

Радгосп «В('.lllкодмеРСI,юіїI».

у на,с люди, які ПIQ-справ,ж­

ньому

люблять

свою

спра'ву.

перший

рік нової

п' ятирічки :ми

накреслили

На

Наслідки радують Майже

роки. Це

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • •

КПРС,

чеНІка

план семирічки,

господарства

1966-1970

коренню темпів економічного розвитку, підвищенню життєво­ го рівня наших людей. Рік, ~кий ми про,воджаєм,

• ; -

Товариш л. І. Брежнєв у Горькому JШИЙВ'ЗЯ'В'ГJ"Т }"часть у РООО'ті пленуму облас;ного, комі'тету

Колектив працівників Гоголівської філії Літків­ СІ>Кої фабрики :художніх виробів і'Мені Т. Г. Шев­

ro

ЙОГ(і 'від :об()ІВ' Я'3Ікі:в lПе·р·Ш'оrо секрerгаря і чле'н.а бюроГорь­ К(),всь'кого 06кому партії. Пер­

ГОРЬІШИ. Перший секретар ЦК КПРС 'ТО'В . .тІ. І. Бреж.нGВ,

Семирічна ФівіmуваJ.lа

долання якого сприятиме прис­

міжнародної і В'нутрішньої по­

'взяв

березневим

*: *:

Нlиках

в якій .впwнивс.я ,на лита,н:Н'я,х

пленум)'

економічної програми, на-

К'ресленої

столичної

Тобі, ВіТЧИЗН0, наші дарунки!

буде для нас но,вий рубіж, ;по­

заСТУ'ІІШWКОМ Г(іЛО'ВИ Ради Мі­

plr60Ti

ної

ГОС'ІІодарD'Гва

0==============================

:велlfКОЮ ПРОМОВОЮ,

іНі:ст.рі.в срер пле,нум увільнив

В

будинки,

світлого 'розуму, великої мети. Так один за одним долають рубеЖі наші радя,нські люди, переборюючи на С!Воєму шляху всі труднощі. Тепер ми приступили до здійснення величез-

центнери.

20

·житлові

про-

вування.

18,2 центнера з гектара, ооимої пшениці - по 24, картоплі - ПО 94, овочів по 122

ста·ном на

панорама

сільсМ\ото

Учае.ники ,наради ПРИlйняли' ~ернен1НЯ до всіх IJ'рудіВ'НИlків ('іль­ ського ГОСlПодаретва КИЇ'ВЩИНИ, ІВ ,лкому за,кликають боротися за те, що.б .в ,юllС'ГJlIEНО:МУ 'році .ВИР(іСТWГИ ПО 21 центнеру .зернових, по 240--250 центнерів' ЦУ.КРОВИХ б'УрЯ:К"В ,на гектарі, виробити ,на сто ге'ктаррв угідь ,ПО 330 .це:Н"І1нерІв ·молока ,і по 50 llеінтнерівм'яса, доБИТ'ИСJL іншИІХ 'ВИJСО'КИХ 1ІІ0казників ур.jльницТ'Ві й тваринництві.

100

В

lІІ, раціВНШКІВ

на'рада

оБЛlllсті. 3 :RaШОГ'О р,айоlНУ ')І ,нараді взяли уч.а.сть IблИlЗЬКО 70 чоло­ ві.К - lIIepeдo~i ,доярки' ·М. Пильтюй .і Г. 'Ві\ісюраз раДГО,Qпі'в «Р У1с.а­ нівсЬ'кии» та ЇlМeiHЇ Щорса, ла.НЮQВИИ коІмсQIмоль'сыо-молодіжноїї меха'нuзов&ної ланки по вирощуванню к,артоплі Г. ШЕ!'вель ІЗ рад­ гоопу «.гоголівський» та і'нші. 3 доповіддю про IІІЇ.дс}'1М'JtИ 196,5 С'ЇJlЬ'сь'к.огосшода;рсько,го .РО'КУ та заходи по Зі\ібеЗПЕ!'че:нню IвИ'ко.на.НіIЯ [[ла.нів і 30'бо·в'я:зань по ІВир(}б­ ництву ПРО.дУ'Ктів- ,рільНИ'Цтва й Т.ваРWННИlЦ'rва 'на 1966 'рі'к 'Висту­ ПИв 'Г(іл·оваВИRОIНКQoМ'У ,Киї'ВсЬ'коїоблаеної Ради депутатів трудящих І. N. Ота,фіЙчу,к.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РМЮННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАйОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКOJ ОБЛАСТІ .а

~РУ~НЯ 'в ·Києві, у 'при.мrщен.ні Ж(JIВrfневот'О, палацу І,УЛЬТУ.рИ

r;і,дбул.ась

1965 р. Ціна 2 кОП.

господарства

по

всіх

:~олектив

пок аз­

четверто­

вiд!rtіл.ка i\lИЙШОВ на перше 'Місце в рад!ГОClПі

«ЛіТlКівсW<lИЙ». Врожай зернових становив 23,5 цеН11Нера, в ТОМіУ числі пшениці !по 29,8 цент­ нера.

Вирощено· на

.кож­

Н!ОМУ гектарі по 142 цент­ нери ка:ртоплі, 127 цент­ нерів овочів. НепогаlНИХ насл,ідків до­ бились ми і по вироб­ ництву продуктів тварин­

НИЦ'І1ва, набагато

пер еви­

<Кона!вши рі'чне зобов',яван­

р.обітничиЙ

колекТ'и'В

БОГДaJнівсІУКОЇ птахофаб­ РИІКИ перевиконав планові завдання майже по всіх ОСНОВ'НИ'Х виробничих по­ ка'3никах. Овочів, на.прик­

лаtll., тонн ягід

вироблено на 108 більше, ФРУ1Ктів і

-

на

ний план

Вlиканано

ТаНІН. Річ­

198

молокопоставок

на

про­

·130,8

цента, яйц~поста'Вок

-

на

Н,6.

Надпланова

продукція

відправлена на харчуван­ ня

трудящих.

А. МІРОШНИЧЕНКО, редактор

багатотираж-

ної газети «Зоря».

ПЕРЕМІГ ДРУГИЙ ВІДДІЛОК Підведено підсумки сlO­ ціалkтиЧlНОГО змагання за

ня.

Усе

Цадпланова продукція

це дало

пішно ВIИlКонати

З;МО'ГУ ус­ завдання

по поста,в:ках. З відділка над~!йшло в магазини і на бази 980 тонн картоплі -

~айже вдвічі більше, lНіж плану:вали. Набагато біль­ ше здано також овочів, молока і м'яса. На честь наступних ХХІІІ з'їздів КПРС і ,Ком­ партії УкраїIНИ наш ко­

1965

р'ік по радгоспу «Ру­

,саlніВсьКJИЙ». По всіх по­ казниках переМОЖJЦем ВИИ­ шов другий .віддіЛIQК, який

очолює П. П. ТУ'ПИЙ. ІОн добився

найвищих

показ­

ників по врожайності сіль­ еькогосподарських

куль­

тур і здачі продукції дер­

бав'нзання. Ми пос:гавили перед собою завдання і в З'Нlмові мkяці не знижу­ вати надої ,молака, )Юпіш­

жав'і. Так, помідорів ви­ рощено по 172 .центнери з гектара, огірків по 102, буряків столових 423, фруктів - 91, ягід2'5,8 центнера. Робітники віміл:ка зо­ бов'язались в 1966 році

НIQ завершити

досягти

лектИ'В ВЗЯІВ підвищені зо­

підготовку

до весни. М. КАЩОН, керуючий відділком.

ників.

ще

вищих

показ-

І. РЯБИй, бухгалтер

віддІлка.


---,~---~--_

.

Економіка нашої країни на

невпинному ,зростанні ОООВнЮ­

IQIfЬ 'радістю і тордістюсерця

р~дя.нських

ного

з

на'с,

.1JюдеЙ,

хто

кож­

,невт()!мн:ою

силосу.

тому,

пода'вали .дО'П()lМОГУ 'В обла ,"\нанні і ремонті Бормоцехів, Я:РО'Вlllзаторі,в, тС>плиць та ін­ ши' х , об·€К'l'іI В. 3 фО>нді,в і за'па­

що партійні

О"рган.ізації

стали ГЛИ'бше 'Вникати 'В суть

роднеб.агатство

(Jпр.а'Ви

С1'Во­

рюєміlЦНУ і'НДустріальну базу

-

світлого ')!,ай,бу'l1НМГО

,кому­

ністичного су;опіЛЬСТIRа. Пе'вну частку в створен;ня матеріально-технічної бази .ко­ мунізму в.н(}ся'ть і колекти'Ви

при 'вирішенні

IНIfЧИХ

питань,

тичну 'і

передО'викам

цілю:вати

лективи 'на у!С1пішне .виконання пла'нів і tоціалі,С'Гич,них

ХХІІІ ; з'ї,зду

покаЗНИЮf

зо6-0-

цього

РО'боти

ІПРОМИС.'ІО­ .міСЯЦЬ1!значн,о по­

11

Ро'бі'l1ниЧ'і

lП'ідприємсТ'Ва

колективи

і

БУIДОВИ

.кИРСі ХХШ ,31: 3'ДУ KoM'napTiї Украj,!lИ~ .значна кількїісТь ,З3-

прrJЦенrrа,а обсяг ВИРf}Q.НИЩ'І'ва

ОДИ,Н ;в O:~HOГO, :ло-діловому 'ви­

1tодів, фа,ОРИ'1> і буді'вельних орта'нізщій раПЄ\РТУ'вала про

її 'В I1'()рі ВlНянн і з 'віДПОlВіIДНЮІ

рішують

,пеJ)іОД(І~"'И,НУЛОГО 'РO'lсу ':іоіль­ шився на 7 і~ільй(}Нів карбn­

під.нС!сеоння

'ва,нців , аБG'на ПРО~И: СЛОlВі

збудували в ! рцгоспі 'СИЛD:L'<ну тра.ншею, 'відре~(lНТУВали 4

дострО"кО"ве

'викон,а,НtНЯ

шаль ного

року

за.вер-

се}lИріЧ:f(И

'В3ЯТИХ 'зобов'яза,нь

і

,на

1965 рік. Це - ~за'води , нестандарт­

. ноГо І(l}мунаш>НО'го о' оладна,ння,

будіве,lhні чаl(',НО

іЗ

проце.нтіIВ . підприєм't:'ГВ<l і

.

ор'г.аніаації

ВИК()Інанням

ОДН()­

то'рговельного 'м,аШltню,бу дува,н­

них леред ,ними завдань добре

ня, буді'велнно-,моатаJКiне

с'ПраlВлЯюТь<t:я '3 оБО' В'ЯЗI(,а~и по

р. аВЛЇ,lfНЯ

БУ!lі:вельне

.N'g 39, 5

у, прамі,н,ня ;м

у:п­

наданню шеФської

ра~Г()lClпам і птаХОфаб.рикам ра­

елеватО'рмлинбуд» та інші. Після вере,с,не:во'го Пле,нуму

радгосіПНОГО іВиро:б­

і' нших

важливих робіт.

ЦінН'У

ДОПОМ()ГИ

т'ресту « Укр­

дальшого

вище і ,Вlf.l«)налиряд

ряд

ініціа1'И'ВУ

ПЄіредових

ДИЛЬtникї'в і будівеJlЬН'ОГО у' п­ ра'вління ,м '5 тресту « У'кр­

газету

елева''ГОP''lли,Н'буд» .

« Киї'JIIСЬ1\а

киj.вісыогоo

КО)w.ОІцехи, збуд}'ва .1И г, ноєсхо­

п()ставлс­

гети' ч,них рС<сурсів. Вони ЧЄірез

,пра:вда »

пере.lО'llIfК.івсх,Валило

НИ>Ц'1'ва . За КОРOl1'кий ча;с шефИ

27

з'ї'здіlВ колеliТИ,ВИ за,воду ' хооо­

пох'і,дза

ТРУДЯЩИХ підпрємс'І'В, б}'ДGВ і тра,tDС>ПОРТ-У Ііиєв,а та обдасті н.аеліЮ'вати Їх ДРИЮІад. ПочИ1Н

.ра,дr(}спу «шl'ківсыі'й).. Іх пре)ста:вн.и.ки ча,("ТО f).}'вают\, 'питання

економію

ма1'ерїм;в, tирови,ни та енер­

Справа честі робіТНИКЁВ всіх

З'вернулися ЗЗa:JШИ'КОМ ДО ,всіх

MO>!fTho-м(>ханічногоза'Во,'у і

л>ішuали. План 'П() • ВИПУСIiУ ПР('д}'кції викона,нии на 103,4

за іполіпшенн:я гос:пода*вання, економію матеріалів, ' СИРО'ВИ'НИ іенергеl'ИЧ,Н.их ресурсі'в, за Сl'во.рення фО,НДУ 'ВИРО'б,ничих noдa,P)~HKi;в ,на че.с·ть .па,рl'ЇЙних

читися Б

В

виявив

бю'ро

.

ПРОМИСЛОВИХ

під,приєм'сТ'В ,

ТРИ~lати

по'чи~н

:перед():ви'ків

3~laга.ння І\иІ:вщини, до,би'Гись но:вих у·спіхів ,на честь ,партііі­

об.кому JШ Украї­

ни. Розглянувши соціаді'стичні зобав'яза,п,ня лередовикіlВ зма: 'га н,ня , бюро -об~:о.му ІШ Украї­

Jlих з'їздів. О(іов'язо'к партій­

,НИ

вислсшил() 'Вlneвне'ні,сть, що

лі'Сl'ичне ·з~ага.н,ня за УClп'іШllе

виро(fничники ,пі.тЩРИЄWС1'В,бу­ д~вельних Q·рг.ані'зщі.й і 'TPa.!~C­ порту Київщини гаряче підтри­

.на ч{'<1?ть ПНІ зІЗ.1У JіПРС і ХХШ з'jl 3,ду Компартії УКРаї­

мають цей fi{)чи,н.

ни.

них о,ргані.заціЙ ()'1J ()лити Сfщіа­ ВІІІконання Л.'Іані'Б і (J.()·бо,в'Я'3а.нь

Патрі()ТИЧ1НУ ініціа'Ги:ву ВИ'Я­

Л.

ПДВЛЕНКО.

вили і Р<ібї'1'ІІИКИ IрпіlflСh'КОГn за'ВОДОУlJ1раВЛLННЯ етінових ,ма­ ТЄІ])іа.1і'В та 'ко,н,струкцїй . . ·Вон.и зоБО'В ' я,зали: ся дострок()в, о ВИКО­

завідуючий

П1>ОМИСЛОВО­

на'ти лла.Н, першо!!'о

кварт,аду

транспортним

райкому 'ее

....... 8

відділом

КП

України.

с. 1010 • • • 8 ... ".11І • • • 11" . . . . . . . 11 • • • • • • " .. " .

Після закінчеНІ-ІЯ Киї-вського ~

'Пол ітехн і чного

інституту Ні'на

:

rrРИl3.начеНIІЯУ CIВO'Ї рідн і Бро·

; :

Петріlвна

Са:юалов-а

одер~ала:

4-х IптаХОфа,бриках шефи ~бу­

підIПРИЄWСТВ, будівельних і тра.НСIПО{Yl1НИХ орг.ані' 3аці,и Ки­ ї,вщи,н,и, які I зоБС'Jj'р,залися ,на

діо до колек'ГИ'ВіIВ

ЦК .кПРС ,коле'ктиви 1fI1}())ІИСJlО­

д}'вали

че,сть па)Jтійних

pwrO'PHY-

,талур-гі ї. Р'Я'ДOlВИ'М

,КОНСТірукто'ром .

вих

шеї майже Іна

ти Ізмагання за Сl'ворен.НJI фон­

НИІМ

І кращих

'підприем'с1'В

і

будо'В по-

йону.

Tal\,B 1о радгоспах і облицьовани,х тран­

22

тисяч т"(шн

80

і'з закликом через о,бла,сн,е ра­

рок аво 'виконати пла' н першого

ДУ 'виробничих подарун,ків

••'.-•••••••••••••••••••••••••••••• ~

ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ ЛЕКТОРІВ В нашому районіостан,нім часом помітно пожвавилась ро­ бота організацій товариства «3НIІ!ННЯ». На підп~,иємствах,

будовах, в радroспахі шахо­

проводиться

взаємне

рецензу-

приємств

ва,ння і обговорення текстів. Лекторі.в тт. Старосельцеву Г. В., Гуреєву В : І., Мудрицького В . Д. , Калиниченко Т . Г., Гураєвську С.n,. та інших часто можна бачити в школах, робітничих гуртожитках, в цехах ·і установах. Силами лікарів протягом lЮ,ку ПРОЧИТlІ!Но понад 700 лекцій для насе-

недостатньо

здійсню-

ють ке.рівництво роботою організацій това1>иства ,«3нання». не спрямовують лектор.ів на

марксиз­

недоліків. У таких, як Княжицька (голова Геря О. В.). Великодимерська (голова Ло-

посилен'ня вихов.иої 'роботи. 3араз в усіх первиннихоргаlІізаціях товариства підво.!l.Яться підсумки Їх діяльності. проводиться ком.п~кта_ція лекторів. Па1>тіitним організаціЯМ слід до їх складу залуч.итн доовідчених людеіі, кращих виробнич.ників. активістів, допомогти в доборі тематики читання лекuіЙ. посилити ..контроль за ІРО ботою лекторських груп. Наближається знамен,на ,подія в житті иашоі партії і народу ХХІІІ з'їзд КПРС. Первинні організації товариства ПQВltнні аКТИівjзувати свою діяльніСть, розгорнути широку лек-ціЙНУПРQпаганду, глибоко висвітлювати досягнення ра-

му-ленінізму. осно,в наукового комунізму. історії КПРС і на­ шої Батькі'вщини, цікавляться досягненнями радянської нау­

лова IКривобок М . І.), мебльової фабрики (голова Марковський 3. п.). склад лекторів

гатство ПIЮ~рами КПРС. ве· лич комуністичного будівництва в' нашііі країиі.

фаБРИ'ках , матично

в y~TaHOBax систе­ читаються лекції,

влаштовуюТься тань

,веЧQРИ .

відповідей,

запи­

диспути

тощо.

В

ком

порі'lІоня .ННі

значно

кісний

і

з

минулим ро­

поліпшився

я~існий

склад

кіль­ лекто­

рі,в: зараз в селах і містах на­ раховується близько 900 чле­ нів товарнетва. Серед них вчи­ телі , медичні працівиики. 'інже­ нери і техніки, спеціаяісти сільського господарства. Про­ тяroм

ня

року

ними

П1Ючитано

сяч

лекцій

для

понад

з

н.аQeлен­

п'ять

різних

ти­

галузей

знань.

Великий слухачі

інтерес

до

виявляють

,вивчення

ки

лення . Президія

районної ор.ганізації товариства «3ианКSI» від~начила хорошу лекційиу 'роботу медпрацівників, а . голt)ву пер,винної організації тов. Невмержицького М . С. прем,ійовано безкоштовною туристською

путівкою в Москву. Однак в Іроботі QК~МИХ ,перВИ'ННИ1\: орган·ізаціЙ є

чимало

мако В. О.), IПогребськ.а (го-

дянського

і техніки . Плідно попрацювали JlРОТЯ­ гом року первинні організації товариства «3нання» радгоспу «Требухівський» (голова Осад­ чиіі І . О.), Пухівської птахо­ фабрики (голова Писаренко Д. М.). заводу порошкової ме талуr.>гії (голова Анфіl'10В О . О.), радгоспу «Го,голівсь-

редовий дос,від, висвітлюють ~ пи,та,ння KOHKpeT·HQЇ еконо,міки l своїх підприємств, без належ- І

кий» (голова Куралі,на М. М . ),

ної

Семи,полківської птахофабрики (голова Блоха В. Г.) та бага­ тьох інших. Лекгори uих орга­ нізацій часто виступають перед робітниками і службовцями. Висока ідeJiність. конкретність

лекційного матеріалу. творче і вміле поєднання його з жит­ тям виробничих колективів сприяє створен,ню постійного контин'генту слухачі,в, вивчен­ ню їх інтересів . Уміло побудували свою ро­ боту лектори БlЮварської ра­ ЙОННОЇ лікарні. Тут регуляр·но складаються плани роботи, - . . . . -......... ' ......................_

......._

малочисельний, не попOlliНЮЄТЬ-

фор'мально, нецікаво і

на ,НИ(JЬ-

кому ідеііtЮму рівні. В

цих організаціях

лектори

цілеспрямованості

і

мало

читається

на

мо­

лодіжні теми. Не ,кращий стан з лекційною пропагандою 'в будівельно-мон­ таж,ному управлінні Nt 39 (1'0-

л·о,ва ду

НИКQ.нова Л.

нестандартного

го устаткування мич І. Я.) . Тут

П.) .і заво­ комунально­

(голова Кузь­ взагалі лекції

майже не читаються. до цього часу навіть не підібрано. скла­ ду лекroрів.

Це стало. ,наслідком того. що. партійні

організації •

w

цих

під-

."

чення

ювілейних

медалей

1941-1945

рр.».

Один за одним підходяТІ. до

2

НОВЕ ЗО ГР УДІІЯ

ЖИТТЯ

1965

rOI\Y.

(

Служу Радянсько.му Сою·

леіі,них

медалей.

І. КУ3НЕЦОВ, секретар партор.ганізації заводу холодильників .

оБЛ<l,сті і 'ВIiЛЮЧИЛИСЯ .в похід

...........................................

GпочаТI КУ

праu.ювала: З

Ч,lj- :

СО:М з.з'рекам, ен.дУ'вала себе 0,1- Е З

спе.ціалісrів . ~

Тепер Ні'н,а Пеl1ріВlна ,працює ін~еН'е.Р{)lМ-'К 'ОН·СlfРУКТО')ЮIМ на на'й:б ільш ,в ; д:nо,в і даmшїй діля,н­ ц і 'ви;робництва і 'з ,ай,мається рек.онС"Грукц ' €ю !печ ей в'дно'в, ,1ен' ня залізного ПОРОlШІк,а , Ря д ,печей, ВД·ОС.ко,налених ва ЇЇ 'проектом.

дає

,віДЧ УТІНИЙ

еко·

Н'СlМічн.ИК ефект .

...

,На фо;rо: Н. П. Сакалова: під час ПРО'Е"КтуваНіНЯ . :

Фото А. Ко зака .

о···

ваРСtlкий 'завод заліЗОlбетонни'Х

рік

ПРОМИС./lр.вих з ведення

к,О·Н'ст:рукцій

в жummл!

-

вадження у вltробни:цтво ТО:ГО або і'ншого заХОJlV. Цяв,ажли­

би

заВОJlв,іДlПра',вляє

в

цьо'му

р,оці на буд і,внищт,во 23 пі.llДРИ· ВІСТВ ,У,країни . ,Зб і Рllийзалізо­ бетс,н в.аводу шир'ОІКО застосо­ вується у б~ді.вництві Бровар­ СІ:ІКОТО

Otllніє,і

про,мисло'вого

з основних

.вузла

--'-

індустріаль­

н'и,х ба-з ,Киї'вщ",ии.

Відамо, що у Б,роварах, Киє­ ,та

'~НШIfХ

м і стах

с,бласті

тільки 50 тисяч кубо· збірних ,конструкцій lІа

За ОСТ1шній ,час вк·оренилась

lдJlЯ

Н'СІВИХ заlВаДСЬКИIХ кор­

пус і в У Києві . Білій Церкві, Чер,касах та інших міC'flах рес· пу.бліки . велика. Ажурні фер­ М"', Іпід;кра·нові бал'КИ, lКОЛО·НИ. па.не"і перекрить таіlнші виро·

праl Кlтика

пла,ну

'невик,оналня

1110

ви:пус,ку

за : во(що' м

ПРОДУ'ІЩЇї

В

,а'сортименті. План одинадцяти м і сяц і'в 'і","конаниJf .1ише на 72,1 процента. Допущено зна'ч,не що;рю.жен,ня ,продукціі . ЦЯ СУ· ма складала 266 тисяч кар.бо­ .ванці·в . ,в листо.паді п іддри­ .певних зру' Є~CТBO д{)БИJlОСЯ шень в РОіботі. але це т,аlкі мі ­

зер.н'і

' показники .

можуть

що

задовольнити

ніяк

не

будь­

KOJ1O.

Осиовною -вг , ння

причиною

з аводу ,

відста·

.неВИlКонання

в.и­

во. Отже , потреба 'В :nродущіі

'р,:;,бничої програ,~и є те, щО ЙО.го керіВНИIКИ, ведостатньо заУ.:~аються пита.НИЯ~IИ нау,ко­ :ао і організаці ї праці , яка

заводу

є

надал і

і,нтенсиsн·() прс.водити,

меться :nромисло'ве ' весь

час

будівницт, зр·остаТlfме .

Проте . незважаючи на зрослі ви'моги, п;,дприемст.во 'ие опр,ав, ляється

Тепло вітали присутні своїх товаришів з одержанням юві­

з~а.г.ання на ч~сть ХХІІІ IЗ'Їзду

дають метрів

і

-

бу­

разгО!р'ГаЄТl>СЯ

к,пре і ХХІП З'ЇЗДУКІП У'К­ раї,ни. ·Першими 13 на,с Іпі' дтри~ мали 'заклик ' КОЛClк'Гивів Іпере­ ДО'ВИ'Х ПЩПРИЄМ'СТВ Киева та

ПИТСlма вага 'П.РОідукції в .6у­ дівнищтві, ЯКУ :випуск,ає Бро­

теран'и ,віЙни.

зу!

,фа·бриках,

раЙо.ну

ВЕЛИКІ ПОТРЕБИ, ЗРОСЛІ ВИМОГИ

ві

Н!\чальнн,к . вули­

.1авах

Рішення верееневоlO Пленуму ЦИ IfПРС

райвійськкома М. Молоч.ка 'ве­ кового цеху А. Пуза нов, /оІай­ стер лісопильного иеху Ф.Куц та інші, одержуючи наropoди, відповідають по-військ(}вому:

з'ї'зді'в. Наза'Водах,

лартіЙних

з авод порошко.вої ,ме-

ХОРЛІКОВ,

......... _. • • • • . . . . • • • . ..

бойо- (

забобоні'в,

лекцій

'наетупних

на

ідеЇіне ба-

~

витості ведеться робота по по- { доланнюреліпйних

честь

на

вари

голова районної організації товариства «3нання» .

недостатньо популяризуютьпе- ~

Вручення ювілейних медалей

«Двадцять Р()ків перемоги у Великій Вітчизняній війні

'0.

ся за рахунок кращих ,виробничникі1l. Лекції тут читаються

........_.......................................................

в цей передвихідний день заводський клуб заповнили ті, хто в роки Вели·кої Вітчизня­ ної війни пройшов славний бо' йо.ви,й шлях. Сьогодні тут уро.чисте вру-

народу,

інших пі,д­

ПРИЄМСФВ КИЇ1ІЩИ' НИ

з'ї~дів "ост­

бу­

.дrвель.них і ТіраНС:ПОРllНИХ ор­ га;Н:і.заціЙВро' варі'В гаряче Іпід­

.

нової ,п'ятирічки і Iз' вер'НУЛИ'СЬ

промиtло,вих

,

,ВКЛЮ ­

року нової п'ятирічки

цьому році передали ра.дгоспю! і птаХОфа'б.рикам матер'і<'lлів та різного уеТ<l'ткува:ння май'же 'На 200 тисяч . карбова,нці,в. Прикладом творчої дружби € КОЛ(>КТИВІІ ,Bpobap-сыігоo ре­

і мобіліЗ0вувати 'КО­

вості I З-3

честь

сФв

.виробництва, ,на­

ЧІІІВШИСЬВ

гаllJНЯ .на

прак­

ДО'ПЮІОГУ

'В'язань. В ,ре:зультаті

зма­

в Иjюб ­

,на,да'вати

канкретну

про,мислови'х лід'ПРШШС'ТВ та ' будов ,нашого району. ВІ\;JЮ­ соціаліС1'ич,не

.._._.•._._.-.

~~

чали ,працювати ще краще. Це

працею своєю ЛОМН\)ЖУЄ все.на­

країни,

~

Хорошому почину - гарячу підтримку

пі·лНесенні. Вели'кі уопіхи ЇЇв 'Всіх

.. ......_._._.•._._._...•..--...

'НИ~І

з

,по'ставлен:и'м

з авдан·ня'м.

перед

Потужності

першоі черги, я.кі зд,ані ,в екс­ плуатац і юбіm.ше року ТОМу і РOlзр·а Х,08ан і на :ВІІПУСК 70 тисяч l{уБС'~lетр : в збір,ного за.lізобе­ тону на р:,к, викаристо-вуютЬіСЯ не на повн у силу. Т,ак. · цехи

чз-стwн ,ою

ЄДИ,НОГО

·пл,а­

ну оргз-ні'заці·ї виробни;цтва .~ чіт,кої системи :плзиувзнfIЯ. Тнм, хто дбає про іма,Йбутнє, . ХІТО іти вперед, без нау­ ково·і о,рг.аиіЗtаці,і не обійтись . Д ,иа за,воді на де не 38а,жа-

rnpa'rHe

ють.

План

, працюють

по-старому .

оргг.н і зац і Йно-технічних

ЗDХ,ОД:В С'кл,а'Дений , але в НЬО­ муне ВlІзначені строки впро -

ва спра;на фа,ктично п ущена Іна с,а,МОIПЛИIВ. при,з'Вела

три,валога

Без.кон.т.рольність до того. , що

часу

не

протяго~

нала.годже­

но технологічний процес по ви.готовл ен.НЮ стіноввх пане­ лей. Тут 'Час'l'О :В.ИХОДИТЬ З .13-

ду беТОН'0У'к.1а(J,ач, і roді робіт­ ни>кам ДО'ВОДИТІ;СЯ

брати

ЛОlп,а ­

ти. «'ВУЗ.!;КIf~ м і.ецем» є і ,ВН­ пус,к ,панелей з уrеП.1ювачем. МС>Нlfаж у;ста1'Ку,ва.ння для їх виготовлеНIНЯ

.почато

.третьо·

МУ !Проль,оті кілька місяц і в то· му, ал,е 'О:nРЗ'8у до 'кінця (досі /fIе

до.ведеНI().

Дов'І'О лежать ва склаt!lі ие­ РУХIQІМИМИ 17 комплект і в техно, логічного облад,нання. Вартість ЇХ !Понад 140 ·ти:сяч ,ка р:бован­ ців . Це ' мертвий ,капітал і ві, н ,не д,ає ніЯ\кої користі .

Більше тою, чаtтина агрегатів ,РО ЗКОМlплектова,на

і

'Н D ВРЯД 'Ч!!

можна буде тепер їх \викорис­ та,ти у ,виробництві. Наведенв'іі фаlКТ с,відчlfТЬ про КРИЧУЩУ безгоопод,арність тих ос і-б, що в і.д,по·віда ють за збережен,ня ц і нностей. , в цехах ще бз-гат,о теХНО'логічнвх операц і й, дезас· .тО,СО8УЄТ ЬСЯ РУЧІна праuя. Так , авт,ом,атичний

пристрій

для

змащення фор~ е~іУ.lьс ією вва­ жається П}1ЩЄIШЙВ не

дію,

ав ; н

. викори·стовується.

Важливу роль в запровад­ женні у ВIІ; робництво прогре-

і


ХХIIIЗ'іЗДАМ КПРС і КОМПАРТІї УКРАіНИ J1 ЛВА РАЗИ

ГOTY€MOCЬ ДО НАСТУПУ М'ірилом

розу,му

В

праці ,

захо;щх

по

вкладених У цьому році 'M~xa­

КУЛI>ТУРИ 'землероБСl'вачільн,е М'і'сце ,по,сідають

-

тат

врожай. А ві,л н~пога­

'НИ'й:

зібра'но

на

КОЖНОМУ

ри зернових, ка, РТОПо'1і і ІПО

105 1,25

о'вочів.

,сере;ЩЬЮІУIІU

Цев

ра,дг~CfПУ.

Окремі

цеН'1: нерів цент,нерів ж

рив, більш ,Пrtвнішого і

ЧУЮТЬ

,за.;lежить,

гот(шці 'тех,ніки до весни. П.~а­

p~;JepBiB.

За'Вдан,ня Пf)лягає 'в ТО)!У, щпfi ЇХ

,на

службу

«ТрвоухіВС[,IШЙ»,

де

сіщсько-

року

r()C!l10,,(apCbK'oro

і

)lОwгуваЛIІ

плуги,

рік роз­

що чи>,!

ра,ні'Ше

пі~готуєш Іпарникове г(}сподар-

,

С11ВО ~o ІС е'з СШ)" тимеш

тур,

ТИІМ

, розецу

кращу ,ма­

овочевих

,куль­

а значtfТь і вищий В'РО­

І

JJИlкові 'рами . ньої

іка,пусти

іНИ,

ці

ра.ДГОСIП ран,ніх О.

і

але .це

не

..для

оперепшода

лю­

готовлено

тисячі солом'яних

3

мат. За дека,ду

бпе зв'язано

ще ,дві тисячі штУІ:'

3начно

переВИКО,IІУЮТЬ норми ,вwро'біт­

](У ;на оцїИро,боті Ольга ЧУIIfЯК, Варвара Міще,нко, Гали'на Ла­ дан,

Мотрона

Павле,нко.

3,а ,наши)! ГОIС!П(JдаРСТ,ВОI~І .за­

крііпдено 5 автомашин, 4 під­ води і тра. ктор « ДВСШ-16 ».

Уже Іза'воое,но лива,

тонн б;'опа­

480

:відре:мон'това. ні ВІсі

лар-

СИІВНО Ї теХІНО.1orгії, досягнень на~IКИ j передовоrrо досвіду ві­ діграють ,бюро рац,іorнал і за.ц і ї і вин,аХ<Щів, :громaДCЬlKі органі­ заці,ї . На за,воді 'В>OrНИ отво'рені, але n.рацюють lІезаДОlВільно . Тому ВЛЛИ1! 'ЇХ на діяльні'сть

пі'lЩРИ€' :'>!Сlва малопомітний, досі бю,рорац : оналіза'ції і ви­ находьв

40

ко

не

близь­

ргцпропо,зl1цій,

частина

но.

розглянуло

яіких

Слід

.лодана

сказати,

значна вже

що

дав­

рацпро­

позиції

дуже

ц ї- нні

і· заслуго­

вують

11Ого,

щоб

їх

я'кнай­

IІІви,дше :розглянути і впрorвади­ тив

життя.

шеня

вик,ористання

р,о,бочого

часу, а отже і зб і льшення ·ви­ пус'ку та .поліпшення якості

ПРОдУ'Кц і ї, піднесення продук­ тивно,сті ;праці, дає скорочення Іlлинності ,кадрів. А щоб люди 110Сl'іЙ,НО 'працюваЛIf приє,мстві, не06хідно

на під­ ВИЯlВляти

більше уваги до них, іВИllЮрИС­ товувати матер і альні та мо­ ральні сти,:'>!УЛИ, Проте ,на за-·

sмi не ПРН.1і.1ЯЮТЬ Ц"ОМУ серЙозної уваги. То'му тут зна,Ч'на

дова

плинн:сть диоципліна

11:18:ні. Так, було

кадрів,

тру­ на ,НИІЗЬКОМУ

ПРИЙНЯ,ТО· на

з<з,вод близька 230 ч,олові.к , а зві,lьне,но за ,В.1аСIІИ\1 бажа,н­ ЧЯМ та з і НШІІХ пІщчин 150 '1'0~IOBiK.

заВ,J,а,ння

rIIШСТУ[І­

кожної .корови

по

пр()дажу

молока

державі.

МОСКАЛЕНКО,

О. ДОРОш, зоотехнік.

Жито. Зда,вна в уяві хліборо.б<! воно в'я,жеться із по,няття-ми жи­ ТИ, життя .., ,Це слово одно,го 'кореня, В багатьох районах У,к­ раї,ни цs{ ,культура ,~а'й-мз,€ таке ж :'>!ісце, як і о·зи' ма !пшениця, І не ,ви;падкС1ВО. Жито дає Івисокі вро­ жаї, в його зерні багато пожив­ них ,речовин. :Воно з успіХО' \1 ви­ користовується

на

харчові

і

тех­

нічні цілі . Всі ,з;нають, Я'КИЙ омач­ ний і кало,рійний ,житній хліб.

Жито

невибаг ЛИlве

до

,гру.нту,

клім,ати'чIНИХ умов. Воно добре росте не тілЬ/ки на чорноземах, але 'й на легких іПіrщаних та дер­ ,НО'ВОІпідl~ОЛИlCТИХ і ,кислих грунта'х .

По,рів'Ня:но З озимою

пшеницеЮ

жи,то більш ЗИlмостіЙке. Лише ве­ ликі мо,рози (.л,онад 30 'градусів

по

Цельсію)

Якщо _, вання

мо'Жуть

ГOlво р,ити

заводу,

пошкодити

'про

відста-

те,

що , він

іПРО

апинlІ'ВСЯВ ТЯоЖ1Кому ф інан,со­ JЮ:'>!У ст,ані, то ,в цьо:'>!у Є знач­

на ,дО~lЯ ви,ни і тресту «Ки'їв­ завод.бу д» та інших трестів і ор,гаlнізаlЦіЙ«ГОЛО'Вlкиївбуду». .вони з rзаlпізненн,ям з,а6е:шечу­ ють

'П,роектною

Д'ОІкументаці€ю

спор у;джу,ва'н і об'єкти, То му будіВeJIьню -.монтажні уп.раlв.lін­ ня трестів Б СВОЮ чер'гу .не­ своєчасно одер,жують під;готов­ леніliульо,ві цикли і заlТЯГУЮТЬ буді'ВНIІЦТВО . А ,це призв·одить дО' зри:ву графіка доста,вки . за­ ВОіlЮМ rвели'короз'мі'р,ни.х фер' :'>!, колон т,а

Вели,кі можливості для поліп­

помідорі,в_

ВИГІДНА

КРУЖЛЯЮТЬ в по'вітрі, 'припоро­

де,и. За (}стан.ні ;ІВа ТИЖlн'і ;ви­

р(щівід

в

perмoHТY маши,н.

На фо,То.; тракторист Михайло Гонтар рззо,~ в сваїм причіп.1Ю­

ьа,чем І'ваном Iгнате,НІ<ОМ заrвершують ,ремонт тр,аЮ'Оіра «ДТ-54». Ф<!'то А. IКо·за:ка.

....

...

.,.,..

~~~..."....,......,...~....,.....,.~...,,~

;у ВориспіJZ:'С:'КОМУ райоиі~ :І "КИМ

:lMaraeMOC:' ,МИ. Зібрано врожай зеРНОВIІХ по 20,6 lЦент,нера, в тому чис.lі по 25,2 цент,нера ози, ~.юї пшени­ ці. Карт,оп.lі одерж,;з,но по 94 центнери , овочів по 9L цент­ неру на КОЖНОМУ гект,арі. ,ви­ роблено на сто гектарів угідь по 466 центнерів молока і б5

ХліООРООИ радяться Вїд.булася

р.аЙонна ,н,з,рада сільського г<юпо­ дз,РС11ва Бориспільщини. З до­ ,повіддю про. під<:умки сільсь­ іКО'гооподарсьокоr.o року і заlВ­ дз,н,ня на .nе,ршиЙ рі'к нової п'ятирічки ВИJCТУПИВ ,голо.ва іраЙ,ВИlКОІI!КОМУ П. Під'гузов. ,B irн праціLSників

цент,неріlВ

зазначив, що в ,цьому році д·о­ сягнуто 'зн,а'чно кращи'х ,наслід­

'Р, али на 'поливних землях.

ків,

лісти,чне зобов'язання

ніж

іншого збірного за л і ­

зобетону Н8 но.В'Сlбудо'ви.

Про.блеми рента'бельності під­

приє,мств, своєч~сН'а

здач<! в

експлуатац ію .виро'БНIІЧIІІХ по­ тужностей і ВИКОРl1ста'ніНЯ їх на ПOlв.ну силу, про.блеми со>бівар­ тості, УДОоОКОlналення лланува!Н­ ня і підвищен'ня ПРОД~КТИіВН'о.с­ ті пр,аці, як іви~начшоть рішен­ ня вереоневого Ллен)'му ЦК КПРС, є сьогодн і голов,Ними'.

За гО'оподарськ і оправи всі 'в ід­ по відають від госпо.1ар,сыю-­ го і партійно,го ,керівника до

рядо'во,горобітни,ка. Саме на це, н'а зд:йсн ення ,неви,рішених проблем і ПО,ВlІнен ОПРЯ'\1увати в НОIВ'ОIМУ раці всі свої (:ИЛН, всю роботу кол ектив ро,б і ТНIІ­ К;В

з~волу,

Г. АНДРІЄНКО.

носить 'посуху, культури.

Нl'Ж

ярі, ,колосові

Нарада пр,ийняла нове соціа­

передJба'Чалось Л.1аlна-

...?-c-.,.,.,.~.....,..~

ріЛЬНИlкі, в багатьох

п~реко'нують:

ви,моги

ЯІКЩО

колгоспів

к,ращі районовані сорти,

ви,С'івати

.3'ВИlча:Йно,

забезпечений.

Що жито вигідна культура, під-

в

чuв

також

не :мо-

Тру,дів.ники

кліма-

рИ(~пjльськ,аго

,За остан,ні роки' радянсьокі селекц і онери ,ви'вели немало ,нових урожаійних сортів жита. СерЕЩ них

ЦУКОР

б

C~KO<MY 'МIСЦеБ ОМ у» , що. ио,го' З ус-

рали по 25 центнерів зерна. ЯК же вирощують жито іВ ,цьо-

ластя,х . У ~IІ'НІШНЬОЧУ ; POЦl - на ЛюбешіВСЬІКій сортодільниці Во-

Лl'ХОМ .СІЮТ? ,на ВОЛИ.нl,в. !ва,ноФ,ранюВ>сьокІИ T~ Ровенсьюн. об-

му господарстві?НасамперЕЩ, на ЛИ,НСЬ:кOlї О<бла,сті цей сорт дaIВ ilО , 43 центнерИl зерна з гeК'Тlapa. І ,пе:редJl1ЛУЖники. На 'кожни,й гект,а р ВоНОСЯТЬ Orже, переваги жита очевид.ні. по 10 тонн гною та 1;5 цент,нера Тепер треба зarбе:шечити ста;ран-

ораНЦІ застО'сOlВУЮТЬ

ка.їніту. ,Сіють ВУЗЬКОРЯДННіМ опособом . Норма вис і,ву 1оо lКіло-

,НИІЙ догляд за 'його посівами, що дапь МОЖЛlІІВість значно збілЬrШИ-

перед сівбою протруюють гранозаном (Кіло,грам іНа тонну насін-

радгоспів.

гр,а:мів 'Кондиційного насіння, 'яке

ти зернові 'ресУРСИ

ня). В кінці вересня· ,рослини nідживлюють: ВНОСЯ'ТЬ на кожний

колrоспів і

П. ПОНОМАРЕНКО,

аrроиом. (РАТАУ).

! ПО ЦЕН·~~·~~;~··З" ;'~K'~АРА !~~~~~c~~~.:;~~.!~:~~~C: ,.. T~.~~~

. ~"'I

309

~ ~

}

Якщо взяти по площі, зайнятій

пі)!, морквою,

то питома

вага її у загальному овочевому клині ра)!,гоопу «Гоголівсь-

кий» незначна -

лише 8 гектарів. А от по врожайності вона

посідає однекультури з перших місць.центнерів. На кожному гнеКатшаіРіОВВОИЧРОі.вщниекнио цієї цінної !по 309 8:

ПОНАД ПЛАН

ру.

ШКОЛА ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ

Черкаської області одерж.али но, йде про ті ЗО:НИ, де його най" " . .. ' ) І через те 'в 55 рекоJЩНИИ ДОЦІЛЬНІше СIЯ'ТИ. ' 5урожаи 5 · «харювського,цен1іНеРІ'В ,з 'геюгара. таки'х гооподарствах збираюlJ'Ь . » . П ОВІ!ИТИСЬ вироНепо'гано ПРИЖІІІВСЯ на YJ<ipa' ЇlНi НИЗЬКІ' ,врожа,l. щувати жито ва.рто у колгоспни- і дa€ в и'со'к і врожаї ще одиfн но· кі.в артілі і мені Маяковського ІВИІЙ со' рт - «Лl>ві'всьоке» . Висіває-

лі 'в 2 ,ка,рбо,ванці 80 копійок А з кожного ге:кт, ара хл ібороби зіб-

-

робни'Цтву ЦVКРУ на 122 проО' центи. З.дзіНО державі r-юн,ад план 6;5 тисячі центнерів цук-

ці

рік ,центнер жита обійшовся арті-

60'району ви'рішис

Несучи трудо,ву в,ахту.на честь ХХІ! І ,з'1Iзді,в ІКПРС і КОIМlпартії УlкраЇІНИ, колектив СтаРИIН'СЬКО,го ,ц\Лкров,о'го заводу О' ,виконав ,місяч.ниЙ план 110 ви-

та' ра, а ,минулого літа на КорCYHb-ШeDЧен:кі,всьокї,й со,ртодіJШНИ-

POiMeHCbКoro району СУ:МіСЬОКОЇ' об. ТЬСЯ ві'н в захщних IJбластях Ук.~acтi. 3ат'рач,ають пра,ці 'на 'Виро- РIЗ.їн.и. Леl'КО переносwrь rв.ecняиі щуваН1іЯ жита тут неба'гато. заморозка, надмrрну вологість. Ці Коштів - та,кож, На.приклад, то- ж Я1Кості. ,властиві Й ~партизаlН-

госп,одарст, в

!юм.

,пшениці. ВИІСОІКі врожаї дає жито ні чотири РОIJШ 'зі6рали 'В серЕЩі 'в умовах Сумської та Чернігів- ньому по 30 цеитНерів зерна з і'екKOJl<rOCПІЗХ жито В поша,ні (мова, зви,чай-

угідь по

.~и ПР. ОДОВЖИifИ СОrЦіаліС,ТИЧlНе ЗІ~а,гаНIНЯ з 6роваРСЬКИ:\1 ' ра,й, о-

багато,Р'ЇIЧlні

<:ькаї оБJJастей" ОднаlК -далеко не в усіх

цеНl1нерів. Виро-

штyu< я€ць,

тиЧ'ні , УМOfВИ, структуру посівних площ, Іпопереl/:НІ{ІКИ, тощо.

б

.120

ви .по 2500 Ki.lOoгpa~iB мо.10lка , від КУРіКи-несуч,ки - по 140

осо' ЛИІВо до ре з а,рекомеНДУІВ,ало б . 55 В ' и"uе се е «і)(арювсык-дані держаlВНОГО СОРТОВИlпробуб" ». І 'оно СТІ " ЩОДО ~BOPO , шюднИ'КІв, малов·ивання. Зо,крема у Жктомирські;й" П не оси~!а€ться . о о б ласті 'сермня в'рожайнїс'І'Ь ЖИ" лягає, маиже . :ВeJlIІ'ЧИoНl зерен значно перевищує та за кільок,а, останніх ,f>OiKi'H . 194' 38,2 центнера '3 ,гектара, " на ,7 з «харіКlІвське-» . Н .І врожаl С дає умсьлишком центнерів більша, Ініж ,ВИЩІ. .. б ІЗ .СОРТОДІЛЬНИЦЯХ К,О'І О' лаcrrl, наприклад, за остан-

тверідЖУЮТЬ

ІПО

цеНrJ1нерів 'м'яса ІВ з.абіЙlНіЙ вазі. Одеprж,ати ,від кожної JШРО-

Т,реба врахо-

міоцевігрунтові і

-

450 цеН11нерї'в молок.а і !ПО 36

сліди, на

а'гротехніці

же бути Ішаблону.

1966

ПО 236 . цент­ по 117 і ово­

бити ,на сто ,гектарі,в

полях ЗНИ1ЩУЮ7Ь бур'яни .

добре ,вувати

готуваТІ! площі д'О с і вби,вИlКОРИсто' ву, вати ор, ганіЧіНі та Імінеральні добрива, 70 високий у,рожай жита - 30-40 центнерів з гектоара -

ро;ви:х буря,ків ,нері,в, картоплі -

та 50 LКi.1oГopaM'iIB аміа,чної селітри. Рано .наlвеані посіви боронують

викону,вати

агротехніоки ,

на

рік: ви:ростити на кожному ,геютарі ло 19 центнері,в 'зер,но­ вих, КУКУ;РУД3И ло 30,8, цу,к­

гекта,р ІНО центнеру суп~рфосфату

А У'рожайні<:ть? Практика, ,дос- 'поперек 'ря:дкі,в 'і дв.а

1! і д

!

,високи.й врожай \ з ер.нОІВ ИrX , . картоплі і овочі,в :зі' б- ~

КУЛЬТУРА

по<:іви, ЖИТО також краще пере-

м'яса.

Ооо блюю

а=========================================

Ось і зараз леген.ЬІ{і с,ніIЖИ;НКИ ](ов:\рою,

одержати

паlJНИКОВОД.

.j в ці лередноворічні ,'Іні.

білою

буде

піз.ніх .

підгn­

Трудо'ве напр)"жє,ан'я не сна-

шуючИ' землю

-

по 3500 кілограмів моло.ка_ ТеЛЯ'l\ниu:і О. Мишкоріз та Н. Важко' .вирішили ДОlВести до 900 грамі,в щодобовии прирісТ живої ваги , МОЛ'GДннка до ше~­ тимі СЯIJНОГО віку. Готуючи тр-уд()ві подарунки на 'I~C'ГЬ ХХІІІ з'їздів КrПРС і Ilампартії Украіни, 11ва'р~IJН'НИ" ки ' ЗlJбов'язались до rпершого берооня викона:ти .]('вартальне

« Красилівський »

ТnВ,ДЯТИ ,біопали.во.

. дає

НОМУ

мати,мевисокии урожай nвnчів'

котлам­

, ре<монтуватира'ми,

зання

,розсци ра,нта

НО'ГО '!1ла 'ClV

партійних з'їздіlВ взяли іlffi се­ бе .нові ссщіаліс'тич.ні .ЗIJбов'я­

та

Певні, що ів наcrУПНО'fУ ро­

ньоїосені,розпочали ро,боl')" .на виrчищати

сі:чня

28

У Maikl'rep.Hi радгоспу і'мені Юрова кипить робо,та, МехаН lзаТ ОРIІ доклаД8ЮТЬ усіх СІІЛ, щоб Но.ви'Й :рі,к зу.стр,і"'1 ВИКОliан.н'я:м кварталь­

Натхнетн'і .першюlИ )"~ilхаIМИ, ці дnярюr на честь ,наст}'пюгх

краще

:висіяно насіння

жди городини. ТЮІУ-ТО З ран­ парниках;

іншwхн.адоїли по 3000кіЛ(}ГРaJмі'в молО'ка.

механік .

ТИМ

](()"

на ,кожну

3280

Ф. ЛУК'ЯНЕНКО,

ЧИМ раніше, На "освіді багатьох років ')lИ

за,в­

сівалки

МrtБа, творчий обмін Д}ім'каIМИ.

пе-реконалися,

ци:)[

березня. Вже чи­

і,ншізакріпле,ні за ними зе'мле­ оііР(jбні )lаШИIНИ.

fiРJЛИ

з(}бав'яза,н.ня на перший п'я'ти.річки, йшла ділова

3

ферм тре­

четвертого ;віддідкі'в.

доярки М. Чупри<нка, Г . .1Іог­ вине,нко, 1\.. Де'j)кач та б-а:гаl'О

м,ал'о механізаторів ДРУГОГО 'Ві ,ціш,а, таllИХ, яl; І'в,ан Грін­ чеш,о.. Во.1lJдиюtр Осла,ч, від'ре­

Про це на робітничих зііорах лідводили підсумки

1

да,н,ня'.! до

дині . РЦГОСіПУ

увага ,зо.середжена , на лі ,l­

НУЄМОClправитися

лю­

за'кін­

ПОlіазни­

рову ,майже вдвічі більше мо­ л(жа, ніж .БУ'ЛО запланова,но, а

не шкодуючи сил. Зараз О('}І(lВ­

ло неВИКОРИСl'а, них

та

Вони , одержали

ми ВИК().Н[lЄМО

на

непогаlЮfМИ

ДИЛИІСЯ працівники

тього

Все, що Івід ,нас, ,\[еха,ні:зато­

J1'i'B,

« Гомлівськии » ,і

](ами. Особливо 'старанно тру­

викориrтання , техні­

чИ'вши, щn в рз,д:гі1('fпі є чима­

ПОі{")'J'ВИТИ

госпу

раціо­

ІШ.

заrві ,"{-

завершальний

-

сінництва, якості іІ\ілько,сті міоцевих та ')I'Їнера.1ЬНИХ ij(l11нальнnгn

,Jо,6илиеь

ще кращих нас.lіДІ\і'в ,

рі](

1965

рік с~мирі'fКИ, тваринники рад­

(і!)игади,

меха,ніЗОВa.Jfі ланки

.НІm" ТОРІК

такі 'Важливі

як ,полі,пшення на­

питм.ня,

re'h"'J'api майже .по 23 центне­

БІ.JJЬШЕ,

підвищенню

lІізаторами, '6 ,кінце.виЙ ре,зуль­

ГІДНУ ЗУСТРІЧ!

·В раи',~ , І' ОГГ,ВО',р,ена ovп го~пода,р .СLио,го а,ктив". L ~ J

j

, ,

ШКО."" а Ци'ми

~ , ~

\

ДjНЯ1МИ 'ВI"nlбулося че.р ,rn,ве 'анят;.оо ' ~.,." тя ,на тему: «Товарне госло- l дарство при ао.ціалізмі та еко- \ номіч,ноа поліl)',ика:&. Лекцію ~ «Роовиток ,гоапрозра,ху,нку, ,ці- , Іноут.во~ен:ня та удоско,нален'Ня \ управЛ1'ННЯ н,ародним гоаподар- ~ стlЮМ» п.роItJИТ3IВ доцент кафед- ~

РИ . , пол. ітеJЮНОімі! Киї,вськото \ держун іверситету т, Ястр е:'>!сь- \ 'кий .

~

.

, ~

НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ

На поля семи радгоспів ра-

йону ІЛО 60РПШ,цькій

зрошу-

вальній СlfCтемі праЙlllша ,вода.

\ Вона вд.оqJ",аль напоїла 10 ти- , сяч 'Гектар ів зе.м,лі, , \

В ,радroопі«,60Р1)ни'Чі», нап- ~

,риклад,' на 40 гекта.рах піща- } .них грУ'ИТ~В одер,жали по 518 \

цeHmнepiB кормових буря.ків. У ~ раJlJгоcnі. '«Жданівський» на}

~~~6'~а:н~:е~::Я;;::ої ~'~e~'~~ \і ці з

КОЖНОГQ

гектарз, то:д і

Я,К

'РlЗніше 10-12 центнерів ВlВа· ~ ~ жалися тут реКОР.1'НИ'\IИ ,вро- , ~ жаями. \

j --~н~о''В--Е':--Ж~-И--Т-Т-Я#''з--

.• _•.•••,

~

, ,

30

грудня 100б року.

'

L


......... "..........,.......................................···.. ·······..··············l СкріЗЬ встигає вожата ; Молоду вчительку в піонер­ ському галстуці мн зустрічаємо у кожній школі. Це старша піонервожата. Вона завжди заклопотана. То бачимо її серед жовтенят, то середпіоне­ рів, то в гурті комсомольців. Найперше завдання піонерво­ жатої прищеплювати дітям любов до праці і почуття ко­ лективізму, виховувати Їх в дусі патріотизму, відданості комуиістичним ідеалам, орга­ нізувати веселе дозвілля, по­

Спокій не властивий цій люди­

ні. Має добрі успіхи в JЮботі ще

слід

короткий

час

їй

допо­

учительський

ність Маменової свідчить бо­ дай такий ПРllклад. Тільки після Жовтневих свят шкільна піонерія відзначила такі події, як День радянської міліції , 90-річчя

з

дия народження

М. І. І(алініна, День артилерії (з участю воїиів), 90-ріЧЧIІ з дня наJЮджеНflЯ А. В . Луна­ чарського,

жения Ф.

145-річчя

ска­

зети , СЯ

«блискавки»,

Всюди

Антоніна

встиг~

телька

8-річ­

ної школи, внесла багато ново­

у

ці .

го в неї. Вона весь час у по­ шуках, у творчому горінні .

піонерському

А.

~ теля

А П01'1М ги, ,вес·ела де.терея. ф()тоательє.

села

споруджеаий

,la'С,Я

аh'ШВ'НIІІ

товариств'о,)!

Д()ff(}Жlзі.

при

райClП()ЖИ'В-

'

MOJlO.Jii

IIСh парк а н, ЯЧ;ИІІ :В СВІИ 'Іас

зда·в ,П(іНЦ

В. З~РІЧНИИ .

трапорів

1 ОО

«, Бєларус ь »

і

.автомашин « ГA3~51 ».

та'I\ОЖ понц ! пла' Н

7 '1'01111

рового ~Іе-талу.

понад

31aHu

ВідзнаЧИ:JJИ,СЬ

с. Рожни.

ни)!и

подарунками

велик}'

гру­

пу

сілыь'к ихx

:праціВ'I;иК'і.в

І

році

СеМИlПолкіВСЬіl\а,

перев.ажно,їбільшnсті госп()даРС' l1В

ставляться

до

1'И'И»,

здача

. « ВеЛlfкr)ди)!ерсь-

« Русанівський »,

)!е'l'алевnго

Ве.1ИКУ РОООТУ по зі\ору )lnll-

.-

500

)!nаЛУРГ1l,

JaB(t~ ,

-

е

все

гаразд

3 ВИКОН:І\ІННЯМ:

IlIIколах раЙ(IНУ. По;'На.д 1500 то'н:н Зll'воді за.'1ізООе'ТО.Н:НИ'Х

оста'llні,щва Р(~І\И :lавод порошко- ;ца.'lИ ВО:НИ и.ог() 3а -

Н

за,вда.ння

мана .

На третЬО'му міС\l і КО1\1ан'да механічного

-

першtЗ 'Цеху. В

її с.кладі:В. Ви;кор, В . Рама­

'Тут .

ДОРОС;lИХ

HeHJ<o, Н. Ко р,ж , В . Кращі шашк і сти

,не

· \lY-ГЬ

честь

Воз.,ян-ов. ~аХllщаТIІ­

за,воду

в

змtЗга, н­

нях на перш :сть нашо'го міста. В. ІВІ(ОВ ,

ДОВГИИ,

майстер

спорту.

В а rону6их ев ра. ах ЧЕТВЕР, 30 ГРУДНЯ

Перша програма.

!

з ЛеН:НI!'р.ад.а). 18.00 -

Телевізій-

ТИМ" ХТО ,ні :вісті . Пере.п:НОІво~ріЧНIІЙ в ИIIlУО!\.

НА КАНІКУЛАХ: 12.00 -

«СП і Й - І 18.20 -

«добро.ro .ва\!

мана райдуга» . Пре", ' єра 'Телеві- друзі!». КІО:нцерт. 19.10 -

зіЙIН()ІГО філ!>му (М.оС'I{ва). 12.35- доні «КtЗ\Піта:н ТеllJКеш» .

настр, ою,

.к. .гОЛІ>:

«Кумедійнийвипадок».

Телевізійний і Спекта:кль КИІЇВСЬ>КОГО 'Театру 'і'щ'-

()

,

б

'П'РО)!ИСЛО- ,ва). 16.45 -

се'l.Ирі'FI\),. вих КОШ:СТ,рукцій (диреl(ТО" В. Со- ТИМ. І'

СООЛИВО дО ре 'попр.щЮ'll.али '''0- ' І- Н). Т"'Т П1' д' "а". на.ве ,~а.J'.Н. Я лоJ " "« , <"

Наша афіша. 16.50-

ХТО НА

КАНІКУЛАХ .

ІОНИІМ любител-ям кіно. «Об'єкти'в під водою». 17.50 Кіножурнал

то[)говельнnго .маШlІнобудув.аНlНЯ, лектJ.IIВИ "іських cepe:~Н'ix ШI( іл рядк у » ,на території заводу де- «ХQЧУ :все зна'!'и». ПРО~р'а'ма УІК20 то:нн завод ХОЛОДИЛЬНJ.IIків. .М 1 та М 2, вось,мирічної N~ 3, СЯl1КИ ТОНН металевого ло)!}' ВИ-. раї,нського телебачення . 18.00 -

Пере<виконав

,м';оце.

На дpy,ГO~ly місці к.ома,н ­ д,астолярного ,відді,lУ СЛIOCа-р­ HQ-Qк.nада .1ЬНО'ГО цеху в складі Г . Пи<:анО'го, В. Кур.1я.ка, М . Романюка, М. Хлі:БIl!К, Брен·

-============================

рад,го,ClПИ « 30РЯ» (Дlfректор А . 3а-

В. Мехед) та «3а.ворицьки,й» .

ШИlноре - Вобрицької та

18.30 «М,а,«KPWMCbl<!i по-, тину З1l;!!алили :землею. А )\.ире<к- дорож і ». Юнонарис К'РИММ:Ь>!ЮЇ ва'НіНЯ заВI}.~ електротехніч.них виТа поряд з ЦЮІ слід ска:за1И і ТОРМЄобльової фаБРИI\И І. HЄ'~OB студії телебачення . 19.00 - М.о" • _ .............. ......................... - ..._. _ ...... _ . . ................. _ ...... -......... ч~кає, п()ки «Втормет » liаД1шле лоді$Jfа Ліроr.ра :\lа «Орбі'Та,». «Дзер,ка.10 Ді, да Моро3.а» . 20.00 транс.порт для . вивеЗЄоIІНЯ ~Іетале- _ :«Тися'ча ,пора.д» . Телеві!з і Й'на вого л(}му. реклама. 20.10 _ «Ми .!lВOє мужРіше-нням ВИI;ОI{lКО"У обласної ЧИ:Н ». Художній фіЛЬ~I. В.И .роt{})Шцт,

МОІН1'IІИ'Й ' завод, ліквідував ві.lста- ВО'сьмирі· ч. них.

СвмиполкіВ'СI>КОЇ везли за межі ,підприєм{"тв.а, час- Новини Україии.

льоюшча У,кр.аїна».

Ради " еlПутатів трудящи,х ВРОIВ.ар-

во І<!і ностудії і,,,,ені О. Доожеик, а .

('ЬКО)ІУ

21 .30 -

район:у

п· о пі:{<С ),Мll(ах ІІІ

Естафета новин

"ва))'таду :по за,ГO'l'іВ.'Jі ')Іеталеового 6a~pyгa програма.

лr.)!у

ПРИСУ)Jжені

перше '",і('це

за­

\!ашиноб) "

шашок

РОбіт,ник.

ТОН'ІІ )!еталоло)!\', J

« l\ра (' и- ліщук), «,fоголівс ЬіКИИ» (директ()р

Броварського

лому. левого ЛО)!У провели в БЗіГЮЬОХ .пда,НУ і '3бережен,НЯ'\І)!Є'талу ,Нс). .худФюн і,Й філ!>\! . (І серія). (МОСК- . ·ні Лесі Уlкра-ЇНIІШ . 20.50 -

БЛWЗI>КО ТИ'сячі ' Т(}НІІ З,'l,ав й~го за в(н

120

про М.

комунального обладнання (директор 1'. дюбар) - : не"одав

«Вобрицьккй»,

Taк~ї лівськи,И».

важливої справи, якою є заГflТЇвля і

Щорс.а,

дітей . Але и (лід за,бу'вати .

КаЛИТЯIfСЬ- ІНУ цього РOlКУ завод .Н~СТ3J",дарт-

БЛИЗІ;КО

Слід відзначити, ЩО ke-ріВIНИІКIІ i)!elfi

серйо:що

ле-жної уваги цій важли,вій дер­

І «ді'l'l\і'В с ькии»,

ше

Я ,за те, щ()б лікували наших

ЦЬОМ}' ж.а.вніЙ слраві. Не 'ВИКШI<lЛИ 'ПЛа­

'КI)'lьо-1 ХОфаб. ри'КИ', · радгос;пи імені Юрова,

...

ХВОРИХ оБСЛУГ(lВУЄ лише О,1на люди.на, інші лі·l\орів шко­ :почути

З

·ВЗЯ.111

З ~lаг.аннях

ці,кавій ·БОРОТblБі . 3 пе(}шого дня .1ідерство заХО'Пllла коман­ да ЛlІваj)НОЮ цеху,.в складі я-кої : на,чаVJЬНи.к цеху А . КрtЗВ ­ ценюк, І\lа,йстри А . Ненько' та М.. Ба'бяк ЛИlварни'КИ ,н-е про­ грали жодної зустр:чі . На,бр,а 11ши 25 очок, вони заЙн·я .1И лер­

ка:бгн'е-т, а ,пuтрапити до лікаря ,не

')f'uжна

'ко· "а.ндни,х

.nерш :сть

.'J:у,ваIННЯ

...........

)!І)ЖУ.

-

52 с,n о ртс\!е.ни

Ів

вО'ду торговельного

ГОГОЛЬ.

сіЛЬСI>КОl'ові',ціл~н ня Т. Г. Петренко.

H(JfO

Н'а

. пора,дує

жу вВрu:.мрськи~Й ;зуболікарський

І ка, Бо,гданівська і Лухіlвська пта-

Понад уча сть

3мага.ння ПРОХОiLИ.1ИВ гостр і й,

Серед .н.аГОРОі\же;них ,начадь'нwк Се)!lюолхіВСЬКnГIІ

дах,

К' О' ЧafI Д .

Перемога ливарників

Ось ;вже три l)!іlСяці, як .Ч ход­

(ІЛАН

дорос­

Спорт

.КОНКУРС

Погано, копи зуби болять

:JВ'язку.

ПО8.и,н,"і

--с--

« Наймичка». Г.

ятШКIІ

наГ,lЯДOtм

Г. ДУЖИК , старший держпожінспектор району.

,краще ;вl'.'ко;на.ння !ШС НІ , читан­

Г.lЯзачі, в .ІНfста·в()ю

.1а,6 ної га,з ети наГОРО',1ила ці.н­

і\удівель­

т.акож

п ·ожеЖНIІ, Х

орга ні;зова,ні

ГУРН'!\

б і ля п :д

Необхі дно три'мати Ha,noroTOB i в·оду і ·ПОКРl!Jва.10. При ВИ.ни,кне.lІ· ні 'Небезпеки негайно викличте пожежну ДОПOl~югу і вжива.і'IТ(~ ЗIІХ.одив до е в аку,аці ї людей 3 ПР"­ ",іщеНIІIЯ та гасі.ння пожежі . В.1,ашт,а.вуючи Я,lIНIКlI в дитячих .за·клада.х та гpO~laДCbKII'X місцях, обов'язк'ClВО 3Івер.таЙ'тесь за К О ІІ­ сультаlЦією до рай.о:ННIІХ інспек­ Ц'і й держ, пожна'Г.1ЯД), та '\1 ісцевих

буде багатn

Дра'~raТИЧ'IfИЙ

в ' РО' з-

'KOPII'CTY'

лих .

Гарячі зараз дні у к)'льтаРЮIІ­

aTpaKЦIOH~,

запа.1Ю­

'B")'~Hi,

Х.~оп,авками. .

п!рОIХQДИТИ

ня ві)),ші'в, музичні НОі)!ера.

в

1 ОО

і н·

ПередноворічНі турботи

f.a

Обра.зно "аж}'чи,

по,нц

та

РОЗЧИНО\!.

І ІГРИ, l'ЗЯЦІ,

"у ~iBepx пла:ну цав наш район І ТО,Н!{ 'ІОРН()ГО ~еталу і це

ват у

І ~ля )fоло.~і ' буд}.,.ь.

план 17 ПРО тйх , які, як то кажуть, ла­ 1000 кі- сутьзадніх, не Jlриділякпь аа­

в завеРШ<lЛІ;НЮIУ році се, МИРіч!\и·1 ,'10грамів КО.'lьорового.

заХIІСН'IІі~

)Jи» на 1966.· рі,кре.lаl\ція 0;'-

ltlET А.'ІЕВИІІ .101\1- ПОНАД Ві:н

костю~и ,

па,перо;ві

ДО'З'воляється

J.rри д ітей

ціка:воого . І Ялиm;а, дід-М,оро.з, Сн'ігуроаьк.а .. .

ПРЕМІЯ ЗА ПЕРЕДПЛАТУ

с . КраСИЛІвка .

рООів.

ка р н,а,в а ю,н і

та

не

Ібе,н'г.альські

ватись

ші ПРИКlр,аси, шо~южуть леl'КО спал ахнути , слід просочити вог,не­

Тут

__ • __

~

Понад 500 т()нн ,)lеталеВ(~Г(1 ~10-

вати

трпіВНИI;И 'седаза- вом планують ' заХОl;J "~ н:}воріч -

ПG'вtCюдженні « І\иї:всь~'ОЇ пра,в­

ГР~ПА РОБІТНИКІВ.

Ма,рлев і , бавовняні

мри!\а.

rЮЧИІІI\ЩI.

..... , .... :. •.•

доведе щ,чату спраlВУ ДО кін,ця.

жежної безпеки. Що ж то за Іп'равила? Ставте і надійно у,к·рі,плюЙ.те

ЛИШИЛИСЬ зад()'волені таким В'іх ІІі свята.

Га,дає)!о, що пр. а:влі,н.ня м'ЇськСТ

СіЛf,)!аг прикращ~є цeHT~" ce.la, І

а

лірична

В)"..

.Jі И'КИ.

спілки .

я Лlf:НiК У.

КО>МlСомольський !\о)!'ітет 'І'а ці'в нашог() села. 3а'відуючийклу­ сіДЬСЬ'J\іакти.ві<.'ти J)aДГОГПУ ,« B(~u­ бо)! М. ,І\а1 би'Ш, JЗаві .lуюча б і,і\Л'і()­ РИІЦЬКИИ» зр()ои'ли КОРИСНУ >спра­ текою В . .ВащеНКf) .)}1lI3(1)і ·з а'I\ТIІ-

не прикрашає

Бро'ВаРСЬ'!\ЮI )j'iCb- чаС1и.ну ЙОГО розіБРЗ'ОНI

СПОЖІІВЧИ)!

В П'РИ\l,іщеНJН'ЯіХ, де вста,НОВ.1ено

по·

ІІрщюва.10 ТІ! св і ч;ки забороняєть·ся .

Довго чу.всяве·сеШlіі Olix, ли­

'Гам , де пон.ад ,C'l' ,1 рокіlВ ' с-тоя-, С1ЧНliВ на'в,кр)'ги церкви, і .досі ·бі­ ла церк;ва, з араз Ч}',1UВИЙ ,с іль)!. аг, ля HmtfJ'fO сіль)!ага. Він ·л~в.аЛIІВ'СЯ, І'И')!

ШКОЛИ

ляк}тоЧ'ка .шахіС1'а.

учитель.

паркан

Н'оворіч,ну праВН ,l

Вага'тодю.~нrl про бі­

3а а':~тив;ну У'ІаС1Ь

Церковний

влашто.вуючи д.Одер,жуЙте

Освітлення Я.1IІ:НКН має ,б ути танці , ігри, рo:rва­ тіЛЬ1<11 елеКТРІІчне . 'ВН'КО РIlСroв увз­

галс ту-

"..!;.".~

8-річної

будівник,а Ікощ- Н'ізщ· .

МАКАРЕНІ(О,

. . . . . . . _ .. 10111 "ііі 8q OU 8"1111

м,іщевої

~ В. Ме')lрука. Т.ема його р ()з:пові .:(і прп молодого суча е нш;а --

с . Се~ипо ЛJ<И'.

• • • • • • • 018" • • • • • • • " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . а

Друзі, ялинку,

~ чір. П()lчавсявї,НВIIСТУПО'd учи­

Ві ­

учнями

В ц~йвечір наш 'сільський У . bece-лоЩ' ваЛЬІсікружляють

проводять­

Антоніна

ЩОВ НЕ ЗІПСУВАЛОСЬ НОВОРІЧНЕ СВЯТО ...

І

: пари. Хтось за.с.'юіВУ6 , 1 ІНІГО ЯЛІІІНКУ на відст,аиі не ~ен:ше, Яl\ : швидко пtд'І'РИМУ" в~сьзал ... 311 метр в і д .пРІІладів опаленн'Я, СьогодН'і тн молодіжний ве­ за~НЗlві,сок та .nОртьє-р . : .

тощо .

таліївна-молода скромна вчи­

Семиполківської

~

народ­

Віталіївна пожваВИJJа роботу з

РОЗВАГИ

~ і дівча'та.

Енгельса, Деиь Аф­

конкурси

ІГРИ,

: клуб бувне~пі3на·ННий . .тІюбовно, : зі СІ~ra"'ЮI ОФОjНIИЛИ liого юнаки

рики, День к()Нституції СРСР . Водночас, при школі діє жовтенятський клуб «Зірочка», регулярно .ПJЮводиться збір ма­ кулатури, змагання піонерів­ шаwкістів. Не без допомоги і участі вожатої відбуваються комсомольські збори, засідання комітету, випускаються стінга­

зати, що піонерську роботу во­ на зна€ не гірше, ніж біоло­ гію. По-перше , тому, що має досвід в . ціЙ справі, по-друге­ любить дітей.

За

подає

помітну

ПJЮ продуктивність і невтом­

фахом біоло-г. Обставини так.ск .lал~ся, '!-ІО їй доручили І

що

колектив.

Серед багатьох вожатих, з якими доводилося мені працю­ вати, виділяється Антоніна Ві­ таліївна Мамонова. Це вчителька з вищою освітою, за

ПlонеРIЮ.

тому,

могу

ходи .

ШКІльну

й

ТАНЦІ,

(МО'С'К-

18.00 -

«Неопо­

ді.ваlні

повороти». Майже огляд. (Мооюва). 21 .50 - Телевізій,н і м· виноН' (МЮ<:КІВ,а). 22.00 -«На I!ЮГНИ·К» . Частина перша «.Н ово " ·р·і'Ч'ни,Й lКаленда-р» (Москва). 23.50 - «3 НОВИМ РОКОМ . ТОВ.д. РИШІ!» (MO{)l{Ba). 00.05 - «На ВО'І1НИК». Частина друг,а - «В lIlершу ГОдИНУ~ (Москва). Друга програма. 18.00 - «Перші

зустрічі».

Ци;жс:ва

в IІс.та'в а

(МОС1К1ва). 19.10 Телев ізі йні НОІВИНИ (Моск.в, а). 19.20 ",коли п і сня не :кі,н'ч,ається». Л :,рихо-ко~н' -

діЙ'н.иЙ фіЛ~~1 (~\OCKBa) .. 20.45 «Ва:хтаю'::ВЦІ

ОПlвають

1

танцю-

Ю'ТЬ» .

25-й ---Р-е"д-а-к-т-о-р-Є-,-Ф-Е-Д-Я-П-.­

і

урок аllглj'ЙСblКОЇ ,мо ви для малят.

перехідни'й Черв().ниЙ 'прапор ()бл-

(ПО'втО'рен,ня передачі від 29 груд -

ВИКОIfКU)!У. Перше )!і сце завоюваlВ ня) . 18.30 - «Мій друг, Ми,кол- ~~~"I"I'I" ~'-iI·'~. '''~/''Y.'''~'1 ~~~ .~ 'I.~ райо;н і ·ПО ·пі',і'ісv)!ках четвертого ка». Художній [м,осфілЬІМ» фіЛbl\!. Виробницт~ ~ J. 'І ~~ во :к:,ностудії (М'ОСК- ~~ 'I/I!!!!!!:.~~~~::::'~~~~'1:::,~I':.~~:!.~~'i:I""и",,,~'/, J

/('варталу.

'ва) .

3авдання 'ПО,lягає в то)!у, щоб

закріпити

цей

«М узич'ні fiрем'єри

ДЛЯ

(Моок,в,а-).

ВАС , ДІТИ!

В дні ЗИ\lОВИХ , кані,ку., у ш:кі.1Ь-

ІІа Че-СТЬ . П'ЯТНИЦЯ, 31 ГРУДНЯ ному кінотеатрі «Ле.нінець» Прll ,.. . ~'III С Перша програма: ТИМ, ХТО І БроваРСЬКО~IУ кіноте атрі демЬн ' .3 1З,11В Jt ) ' і H~ КАЮКУ ЛА~с. 12.00 -: .~Ho~ І струваfl'И'Мyrься та,кі фі ль \!и .1.151 ИП У'краіни iIU'CTPOI\(hBiI, дІ) 25 БИН плащ Буратню». ТеЛе&IЗ! ИНИ:И д ітей: березня 1966 ро'к)" виконати ф.і.1ЬМ (Москва) . 12.3~ .•- • «Ка30 грудня - «Водоворот». план пе<ршог() кварта"у п'оцачі П1тан Тенкеш» ТелеВ І З:И:НИ,И ху31 rpудня - «І(оролевские де. дожній фільм (2 серія). (Мос, ква-) . ти». меl'але:в()г() ло)!}" ВІ.J,правивUJИ 15.15 Наша ,афіша . 15.20 І січня «Если ТЬІ прав». йогонашій ПРО)!И С;lil'Во('ті .пОН~дl ТИМ. ХТО НА КАНІКУЛАХ. 2 січня ранок казкових план не )(ен.ше 100-150 ТОН'Н'І с. Мар.ша:к - «Роз}'МНі реч і ». мультиплікаційних фільмів. А ЄГУПОВ Те.1еgj,зі,Й,ниЙ спек.такль. 17.10 3 січня "Они не проЙдут». . 'Д.1Я шк.олярі'В. Опера М. Равеля 4 січня «Они не пройдут»

ХХІІІ на <.'туп.н ИХ .

ус;піх,

20.00 -

РІО'кр

уповноважений «Втормету».

. Жва[!.о~де передсilЯТIІюв,а ТОР­

ГШl'Я У ,ВСІХ ПРОДОВOJ1ь·'!их та про- І МНСЛOlВ,И'Х ,МЗгаЗlfнах

міста.

В

ун.і·

вермаЗJ особ.lИi1Ю liа·га1'О nОof('~1ПЦlВ'

І

ЛО\lаг а є

даРУ"КIІ.

П()lКУПЦЯМ

підби'рати

по·

Фото А . Коз·зка .

НАША АДРЕСА: М. БРОВАРИ, вул. Київська, 158.

у IвіДД :,lі ПОД,з' рунк і в . Адже кюж,на •lюди:на лр,агне ко:\!уСЬ 'і з 'Най­ бmrжчи,х РlJiНИХ або д'рузів зр,о­

БИfИ новор і чний СЮРПРИЗ . На фото: з а,В : .'lуюча В ідд іл ом Раїса Кіllдра'тівна І(оломієць до­

«ДИТЯ

і

чарування» .

(Передача

. . . . .с..А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

ТЕЛЕФОНИ : редактора -

«НОВАЯ ЖИ3НЬ,. -

орган

Броварского

комитета КП УкраинЬІ и .раЙонного Совета трудящихся Киевской области .

районного

депуrатов

3-82, відділів партійиого життя, масової роботи, сіль­ 4-67.

А:ЬКО1'осподарськогu , промислового та відповідального секретаРIІ І НДЕІ(С 61964. t

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

...............................' ........................................................................................................

БроваРСl>I<, а друкаРІІЯ, КиїlВс(,кої області, вул . KIIЇ'BCl>Ka,

158. ТелефОIl -

4-57.

3а\! . 6876-3~40.

і

зустріч

з

Вітчизняної

5 січня -

учасником

Великої

війни .

«Ленін у 1918 році»

і зустріч з старим комуністом т. ~лимовим. 6 січня - «КамеННblЙ цветок». 7 січня - «Валера» (літеnатур­ ииіі ранок «Герої не ВМlfрають»). 8 січия - «Валера». 9 січня «Трое СУТОК после бессмертия». 10 січня го

сина".

«Вулнця

МОЛОДШО-

117 номер 1965 рік  
117 номер 1965 рік  

117 номер 1965 рік

Advertisement