Page 1

Пролетарі

всіх країн.

єднайтеся!

РІк виданнs ХХІ

CTOXПUOBEUb

1

nартії України та районної РаАИ Аеnутатів труАящих Київської області

і

комсомольської

Ціна

15

продати державі понад план

р.

тисяч тонн

6

освіти

завдання

nроnаганди

nолягає

молока

коп.

на

ЖОВТЕНЬ­

і

і

освіти .

Щоб

Бригада монтажників на будівництві каналу Північний Донець­

приступають

до

вивчення

nершої

теми

ди

умовою

успішного

на

трудову

вахту

слюсаря,

монтажника

фот о :

~

що­

~

~

до ладу

будівель-

нову

рекордно

заводі,

збудовану

короткий

строк-за

фактично до здачі її лише в останнііІ п'ятиденці

правління т. СаАченко С., секретар nарторгані­ заціі т. Бушуєв І.) вкрай загрозливе становище з підготовкою тваринницьких приміщень до зи­ ми. Це вже зараз nривело до зниження nродук­

один рік.

тивності худоби.

коксову

Комітет

(ТАРС).

Факти ці, на жаль, непоодинокі. Вони мають місце як в колгоспах ес. Мокрець і Калита, так і у заворицькому колгоспі імені Кіроаа. Підрахунки

ВЛКСМ успішне виконання

комсомольців розгорпути масовий похід за даль­

змагання

соціа­ нання С()Ціалістичних зобов'язань,

на честь

ХХІ з'їзду ше підвищення продуктивності КПРС ». ~т постанові відзначаєть­ праці, вишукування викори­ про

скликання

розачергового ХХІ з'їзду

стання нових резервів

партії Ц'І'Ва,

за

НОВі

ські

організаціі

сили молоді на успішне виконан­

гортається рух

ня державних nланів

юнаІіів та дівчат виконання

планів

року, за гідну зустріч ХХІ

з'їзду КПРС.

на

дострокове

ництва

1958

закінчення

ударних

всемірно

тися

в

цих

бригадир

завершення

робіт.

не

цілковиту

питаннях

з

комплексної

комплексу

Завдання

сіль­

намічаємо

виконане.

Ще більше, ніж

комсомольських

у жнива,

зараз

потрібна

повна мобілізація всіх сил і засобів у кожному

колгоспі. На порозі зима, і, ІІК ніколи, слід до­

провести

збори

рожити

комсомольців

го,

сприятливою

медопустити

годиною

будь-яких

продуктивності

Пам'ятаймо,

лодь ХХІ з'їзд КПРС .

товариші!

втрат

для

тих зобов'язань на

1958

то­

врожаю,

худоби.

Жовтень-вирішальний

місяць у всій нашій боротьбі за виконання

(ТАРС) .

боротьбі за

кожною

щоб

зниження

організа­ Д()ВИми пода])унками зустріне мо­

ціям очолити творчу ініціативу і

дострокового

воно

будів­

ців і молоді, ЦК ВЛКСМ запропо­ і молоді і вирішити, якими тру­ нував комсомольським

має

тепер на кожний день і не залишаємо яоле поки

р()ку,

ЦК ВЛКСМ рекомендував всю­

підтримуючи цей рух комсомоль­ ди

по всіх

говорить

ськогосподарських

оо' єктів.

Палко схвалюючи

район

бригади колгоспу ім. Леніна, с. Семиполки, тов. Капітоненко Л.-Вони вирішили будь-що доби­

всі

дянської молоді. Все ширше роз­

поговорив

-

людьми,

«КОМСОtІОЛЬСЬКі мобілізувати

Я

-

виробни­

викликала нове піднесення полі­ мільярди», закликаючи комсомоль­ тичної і трудової активн()сті ра­

показують:

можливість до 5 жовтня виконати план продажу картоплі державі; всю останню зібрати до 10 жовтн11; закінчити прот11гом двох-трьох п'яти­ денок збиранн11 і продаж овочів державі, зябльо. ву оранку та ряд інших першочергових робіт по завершенню сільськогосподарського року.

перевико­

лістичне

активність молоді

(голова

У калитявському колгоспі ім. Сталіна (голова

«Про

1958

Травня•

ряд колгоспів ще декілька днів тому виконали

Баглійському

прийняв постанову

дострокове

сПерше

вересня.

N! 7 на

коксохімічному

за

колгоспі

план продажу картоплі державі, тут nриступили

а-----------

в

ся, що звістка

виконувався,

Не так, далеко не так обстоїть справа у мо­

Фото С. Гендельмана.

у соціалістичне батарею

дніпродзержинські

і молоді

наш nар­

зимів­

що є в колгоспі, маіІже на 80 ще не почали зби­ рання врожаю. Не більше, як на одну третину виконано план зябльової оранки . У той час, як

змагання на честь ХХІ з'їзду пар-

Центральний

неухильно

крецькому

В ЦК ВЛКСМ

дисципліни.

теnлу

державою

(справа наліво) : бригадир О. Шавра і монтажники

тн,

Введено

Організовано почати і усnішно nровести но­ вий навчальний рік важливіше завдання пар­

і

з

правління т. Мальвін М., секретар парторгані­ зації т. Мищеико В.). З 175 гектарів картоплі,

ники добилися видатного успіху.

нізація повинна осудити такі факти, як nрояви

ситу

розрахуватися

ав·

Включившись

ненням, а іноді зовсім зривалися. Партійна орга­

твариннкцтву

достроково

дуктів

rІова коксова батарея

згідно

Жовтня

і доставки на приіІмальні пункти картоплі, ово­ .,ів та ряду інших сільськогосподарських про­

на

процентів. Кожний член брига­

250

nрофесію електрозварника,

------------а

З вини окремих слухачів, а часом і nропаганди­ стів, заняття починалися, як правило, з запіз­

тіАннА обов'язок.

стала

(Фотохроніка РАТАУ)

проведення

тІАної організації. Забезпечити ц~ -

освоїв

На

стів. Не можна допустити повторення таких фак­ тів, які мали місце у минулому навчальному ро­ ці у великодимерському колгоспі Ім. Леніна, ку­ лаженському сЗоря•, троєщанському сДружба•.

партііІної

Шавра,

М. Власюк та В. Григорук на монтажі трубопроводу .

занять, активності при вивченні кожної теми є висока дисциnліна як слухачів, так і проnаганди­

nорушення

Олексієм

тогенщика .

нав11альної програми.

Важливою

керована

щозміни виконувати завдання на

заnобігти

Великого

З повідомлень, що вміщені в останніх номе­ рах t~Стахановця•, читачі вже знають про ряд трудових успіхів колгоспників русамівської ар­ тілі ім. Сталіна, погребської ім. Кірова, богда­ ніаської сКомунар•, та інших. Факти говорять за те, що трудівники цих колгосnів, очолювані партіііними організаціями, докладають всіх сил до того, щоб графік проведення польових робіт

честь ХХІ з'їзду КПРС . Працюючи на монтажі секціІї залізобетон· ного трубопроводу через балку Залізна, вона взяла зобов'язання

недоліків, зміцнено склад про­ паганднстів, звернута особлива увага на пра­ вильне укомплектування гуртків, надана допо­ мога комсомольським організаціям у створенні сітки політосвіти. Політична освіта кадрів-важливіша ділянка ідеологічної роботи. Вона покликана глибоко розкрити зв'язок між повсякденною діяльністю радянських людей і грандіозними завданнями будівництва комунізму, піднести ідеАннА рівень життя кожної nартійної організації, творчу ак­ тивність комуністів, всіх наших кадрів. Сьогодні перше заняття. Слухачі вечірнього університету марксизму-ленінізму, гуртків, політ­ шкіл сітки партіАної і комсомольської освіти

роковин

ських nродуктів.

Донбас,

цих

41-х

КПРС, трудівники сільського гос­

до здачі і nродажу всіх видів сільськогосподар­

цього зросла їх авангард­

комсомольської

nовторення

честь

громадському лю;

не

на роль на виробництві, участь у громадсько-по~ літмчиому житті. Поруч з цим на зборах в nервинних nартій­ них організаціях, партііІного активу, які відбу­ лися за останній час в раіІоні, викрито було, що у минулому навчальному році у нас мали місце серАозні недоліки в роботі багатьох гуртків пар.

на

ХХІ з'їзду

подарства району зобов'язалися: в стислі стро­ ки і на високому агротехнічному рівні провести комплекс осінніх nольових робіт; забезnечити

Борючись за здііІснення nоставленого nартією завдання, раіІонна nартійна організація nровела за час· після ХХ з'їзду КПРС значну роботу для nоліnшення · nолітичної освіти комуністів, комсо­

тіАної

кол­

75

Включившись у всенародне соціалістичне зма­

ренню її в життя.

В результаті

КПРС,

гектарів сільськогосnодарських угідь.

100

гання

тільки у тому, щоб роз'яснити теорію марксизму­ ленінізму, але і сnрияти nрактичному nеретво­

мольців.

з'їзду

ВИР.ІШАЛЬНИЙ МІСЯЦЬ

Радісні вісті nриходять з усіх кінців нашої неосяжної Батьківщини. Все ширше розгортаєть­ ся повсюдно соціалістичне змагання за гідну зустріч 41-х роковин Великого Жовтня і ХХІ з'їзду КПРС. В• умовах такого виключно висо­ кого nолітичного і трудового nіднесення nочи­ нається сьогодні новий навчальний рік в сітці nартійної і комсомольської освіти. ХХ з'їзд nартії nоставив nеред nартІиними організаціями завдання nодолати відрив ідео­ логічної роботи від nрактики комуністичного бу­ дівництва, тісно nов'язати nроnаганду і агітацію з завданнями створення матеріально-виробничої бази комунізму, достатку матеріальних і куль­ турних благ, росту комуністичної свідомості ра­ дянських людеіІ. З'їзд зобов'язаа nокінчити з чужим творчому духу марксизму-ленінізму дог­ матизмом і начотництвом. У іІого рішеннях за­ що

ХХІ

госnів області борються за одержання 80-100 центнерів м'яёа і 400 центнерів

СЬОГОДНІ ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ

значено,

м'яса.

Розгорнувши соціалістичне змагання на честь

НА ЧЕСТЬ ХХІ ;J'I;JДY КПРС

Н()вий навчальний рік

партійноУ

Виконуючи рішення Комуністичної партії і Радянського уряду по крутому піднесенню сільського господарства і взяті соціалістичні зобов'язання, трудів­ ники сільського господарства Київської області достроково, 25 вересня, вико­ нали річний план :іаготівель м'яса на 100,4 процента і вирішили до кінця року

жовтня

1958

план

здачі і продажу м'яса державі

СЕРЕДА

Орган Броварськоrо районного комітету Комуністичної

в сітці

Киівсьиа область виконала річний

.N'!! 117 (1719)

взя­

рік.

аІ=================================================================а

РАДЯНСЬКІЙ

по У спіхи луганських імені

революції

Українська

Жовтневої бореться зІJ

дострокове

завершення

виробничої

програми

третього

кварталу

цього

року .

На ки

фото:

робітни·

тепловозоскладально­

го цеху (справа наліво) бригадир слюсарів-скла. дальників €. ЧаіІков­ ський, слюсарі-складаль ­ никн В. Андрюшин і М. Трофімов, які систе­ м а тично

перевиконують

свою за

норму виробітку, перевіркою компре-

Колектив Луганського І сорів. тепловозобудівного заФото

Р.

250-300

Творча інІціатива тру дящих

тепловозобудівників воду

УКРАЇНІ

Азрієля.

ресвубліканська

рада

професійних

спілок

змінного завдання

підбила

підсумки громадського огляду по вишуканню резервів підвищення

Сталінська

область.

продуктивності враці і поліпшення техніки безпеки на підnриєм­ ствах. будовах, транспорті, в радгоспах , МТС і РТС. В огляді, який тривав 4 місяці, взяло участь понад 300 тисяч робітників, інженерів, техніків і службовців, трудівників сільського господар­

Бригада керована лістичної

ства .

на спорудженні доменної

Під час огляду профспілкові активісти Украіни виявили немало творчої ініціативи, внесли 230 тисяч проnозицій, спрямованих на поліпшення технологічних процесів, підвищення продуктивності праці . Більшість цих пропозицій уже здійснено. Цінне нововведення, що дає з~оrу вдвоє прискорити бетонуван· 11я фундаменту доменної печі N2 4-біс , здійснили бригадири бетонярів тресту «Єнакіївважбуд» тт. Олійник і Калій. У Криворізькому ба­ сейні економія від впроваджених пропозицій трудящих становить 9 мільйонів карбованців.

Значно збільшилося

в

республіці

число

послідовників

донець·

ких шахтарів Миколи Мамая і Олександра Кольчика .

арматурників, Героєм Соціа­ Праці М . І.

Кравченком,

І

нечі

працюючи

«Єнакіївська-к.ом­

сомольська»,

виконувала

щоз~ши

завдання

на

процентів. Кожчлен брнгади пра­

250-300 ний

цював

арматурником,

метрозварювачем

і

ав­

тогенником.

На фото : М. І. Крав­ ченко (справа) та арма­ турник Іван Клименко на монтажі каркасу ко-~

(РАТАУ) .

процентів

лодязя

доменної

печі.

(Фоrохроніка РАТАУ) Фото С. Гендельмана .


СереАа,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

1

жовтня

рому.

1958

Сьогодні-дев 'яті роковини з дня утворення Китайської Народної Республіки між

"Дружба

могутності.

нашої

др у ж б а

З ар а з

джерело

країнами-велике

соціалістичними

мі ж

Союзом

Радянським

і Китаєм, як ніколи, міцна". (З промови товариша М. С. ХРУЩОВА на мітингу в СталінrраАі).

---------.'(І

До нових успіхів у будівництві соціапізму 1

жовтня минають дев'яті роко­

За роки існування народної вла-

вини з дня проголошення Китай­ ди трудящі Китаю добюшсь виської Народної Республіки. Своє датних успіхів і в галузі сільськорезультаті

В

господарства.

в

ще

хоч

44

проценти

США.

в

пшениці

Китаї

в

році

1949

було зібрано лише врожаю

США,

випередить

році

цьому

національне свято великий китай­

го

ський народ зустріча. є в обстанов­

На основі бурхливого розвпт­ проведення в 1950-1953 роках земельної реформи 300 мільйонів ку промисловості і сільського

ці небувалого трудового піднесен­

китайських селян одержали зембули ліквідовані лю, поміщики У травні цього року друга се­ як клас, а селяни звільнились сія VIII з'їзду Комуністичної пар­ від орендної плати поміщикам за усіх

країни.

рідної

життя

в

успіхів

величезних

і

ня

галузях

підви­ господарства неухильно щується матеріальний рівень на­ родних мас . За роки першої п'я­ ]Юбітників і тирічки зарплата

У Китайській Народній Республіці збудовано експерименталь­ ний атомний реактор і циклотрон. Іх споруджували з доnомогою Радянського Союзу.

фот о : центральний пульт управління атомного реактора. Фото Ту Сю-цзяня. (Агентство Сіньхуа)

На

мільйонів службовців КНР зросла майже на тії Китаю підбила підсумки досяг­ землю в розмірі 50 нень країни в соціалістичному бу­ тонн зерна на рік. Комуністична 40 процентів, а прибуткІІ селян дівництві. « Напружуючи всі сили,

партія Китаю поступово здійсни- збільшились на 30 процентів .

прагнучи вперед , будувати соціа­

Jia

і

технічну

країні

культурну

революцію.

типу.

го

технічне

езважаючи

оснащення

на

ела е

сільського народної революції широко розкультурне

горнулось

.., _

ГОЛОС НАРОДУ

перетворення

соціалістичне

Будівництво соціалізму немис­ лізм за принципом: більше, швид- сільського господарства. В 1957 лиме без піднесення культурного так році до сільськогосподарських ко­ ше, краще, економніше» рівня широких народних мас. У генеральну оперативів входило 98 процен­ сформулювала сесія старому Китаї понад чотири п'я­ лінію партії . Сесія висунула пе­ тів селянських дворів, з них 96 тих населення було неписьмен­ народом нове процентів було об'єднано в КО()китайським ред ним. Діти трудящих не мали мож­ здійснити перативи вищого, соціалістячиоісторичне завдання вчитися. Після перемоги ливості б н в

а.._.__,

Рядuи з віршів uитайсьuих поетів Сяо

Емі

Заокеанским налетчикам помнить надо:

бЬІ

Азин,

грозна,

народов-

наших

Африки

д.рузеА,

Стоит Союза Советов громада, Лагеря социализма

Людей миролюбнwх планетЬІ всей!

страна.

величествеиная

будівницт-

ПJІечом своіtм

Касаясь левЬІм

По правое наше плечо, еветла и

Помнить бЬІ надо, что МЬІ стоим,

успішного ви- господарства ~ стихійні лиха, ви: во. У вересні цього року в почат­ в результаті Цзан Ке-цзя конання першого п'ятирічного 'робницт~_о СІЛь:ь.когосп()дарськоІ кові школи пішло вчитися більш І Шестьсот миллионов накалеиЬІ плану (1953-1957 роки) в Ки- продукцн в краІНІ значно збіль­ як 80 мільйонів, а в середні шко­ Наша песня сегодня гневом докрасна, nолиа,

таі створено початкову базу со- шилось.

забезпечення

Для

ціалістичноі індустріалізації.

ли

-

майже

10

мільйонів дітей.

дальшого Таким чином, у новому навчаль-

дітей За роки першої п'ятирічки ви- крутого піднесення сільськогос- ному році 80 пр()центів Кому- шкільного віку охоплено навчанпуск промис.тювоі продукціі збіль-· подарського виробництва

шився в 2,3 раза, а валова ПР()- ністична партія

важкої

.дукція

Голос,

Ша

гром,

как

горячи.

сердца

І(ак сталь в аньшаньскоА печи.

Оу

Когда всей мощью несокрушимой Если ж на бой он ветанет

За правое наше дело,

Китаю в новій ням. Ставиться завдання в най- Народ наш поднялся на мириЬІй

промисловості п'ятирічці взяла курс. на одно- ближчі роки злійснити загальну ГорЬІ пред ним склоняют труд, За нашу родину-мать, вершинЬІ, Нет силЬІ, которая пред 1953-1957 ро- часний розвиток промисловості і початкову освіту. В країні роз-

зросла втроо. В ках у Китаї розгорнулось будів- сільськог() господарства иицтво 825 великих пр.омисло- переважного зростання

на базі важкої вих об'єктів, з них 450 об'єктів промисловості. Друга сесія VIII схвалила проект уже в роки першої п'ятирічки з'їзду КПК розвитку иали до ладу. Створено такі Н()- «Основних положень

ві галузі пр()мисловості, як аві- сільського господарства

Тайванем горпуто широку сітку шкіл лік- Реки, меняя русла, дорогу ему дают. Могла бЬІ поступь его сдержатьІ непу, де навчається близько 90 мільйонів чоловік. У 444 повітах Хай wастить у всьому Китаю непжьменність в основ­ ному вже ліквідован() .

у спіхи китайського народу в

КНР на

свідчать

тракторна 1956-1967 рр.». Ця 12 -річна будівництві соціалізму

аційна, автомобільна,

Параскоnія Боровик -

одна агресивні діі американських ім­

марксист- з кращих наших ланкових. В()- періалістів в районі Тайванської

торжество

та інші . В останньому р<щі першої програма розвитку сільського гос- про нове

братньому китайському народу!

п'ятирічки в Китаї вироблялося подарства ставить завдання зміц- ськ()-ленінського вчення, яке в на, як і жінки, що працюють під протоки, про згуртованість ки5 мільйонів 900 тисяч тонн ча- пити кооперативний лад на селі, умовах Китаю вміло перетворює 11 керівництвом, багато зара3 тайського народу навколо своєї вуну, 5 мільйонів 350 тисяч тонн піднести виробничий і матеріаль­ в життя Комуністична партія Ки­ докладає зусиль, щоб якнайшвид­ рідної Комуністичної партії та сталі,

у сільськогосподар- таю. Це мільярдів кіловат-годин ний рівень вклад у ше зібрати вирощений ними вро- його готовність дати рішучу від­ величезний ських кооперативах до рівня за­ справу зміцнення соціалістично- жай картоплі. 1. видобувалось ву з-за січ обнаглілим загарбникам -

19

""нергІ·-І е л е ктр ""

rілля понад 128 мільйонів тонн. можних селян даної місцевості, го табору. Радянський Союз та Китаю

партія

Комуністична

різко збільшити врожайність зер-

нових, розширити зрошувані пло-

інші країни

подають

соціалізму

Розмова

у

була про 41-і

з

мене

ланковою

роковини

Вели­

океану.

... Закінчилася

перерва.

обідня

натхненням пра­ Китаєві братерську допомогу в кого Жовтня і ХХІ з'їзд партії, З ще більшим висунула перед країною гр:tндіозщі і здійснювати механізацію та всіх висловлю­ Зі ланка. цювала кол­ взяв які зобов'язання, про будівництві соціалізму. за 15 років або не завдання електрифікацію сільського госпочас бесіди, під були які вань, уважно Всі честь. іх на госп Разом з усіма країнами могутn ще коротший строк наздогнанього соціалістичного табору на- слухали, винкали у кожну циф­ я наведу лише кілька слів, що ти Англію 1 випередити по дарства.

виробництву наііваж.тшвіших ви-\

жовтня 1957 року на зак- родний Китай послідовно прово­

колгоспниця літня РУ підрахунку про врожай. По­ їх сказала Кремець: Кирилівна Ганна бу­ зібрані день той на скільки миру і дружби дів промислової продукції. Цей 'лик комуністичної партії в китай- дить політику - Хай щастить у всьому заклик знайшов широкий від- ському селі розгорнулось масо- між народами. Все більше зростає ли лише перші гектари, одні народу! твердили, що вийде на круг по братньому китайському

ентузіазм ки-

комуністичній

гу

дав

змо­

партії

і на­

трудящих

тайських

внести істотні

родному урядові

завдання

початкові

в

поправки

на гої

мас Ки- ве іригаційне

серед народних

гук

таю. Зростаючий

3

кінець червня цього року зрошу-

вані площі в країні збільшились на

28

мільйонів гектарів і ста­

новили

56

процентів усіх

орних

рік -- перший рік дРУ­ земель , в той час як у п'ятирічки . Так, в лютому

1958

народних вили

представнИІtів

встано­

рік завдання по

1958

на

збори

Всекитайські

року

цього

в

виплавці сталі

6,2

мільйона

великої

будівництво. На міжнародний авторитет

ці вони становили

195 7 ро­ лише 31 про-

китайської держави та її роль на світовій арені.

зустріч

Недавня

варишів

і

Цзе-дуна

зультаті ще

раз

С.

М.

у

Пекіні

Хрущова

опубліковане

цієї

зустрічі

то­

Мао

і в

ре­

комюніке

продемонстрували

неру­

шимість братерської дружби двох

цент.

130-135

картоплі

центнерів

з

гектара, а інші доводили, що бу­

де по

140, -

так як зобов'яза­

ги! Такої думки кожен з нас, тру­

дівників

лися.

Поряд з іригаційним будівницт- великих народів та іх рішимість вом у китайському селі широК()- зробити все можливе для збере­

села.

колгоспного

В. МехеА,

І тут, самі того не помічаючи, розмова переключилася на події за кордоном. На прохання жінок більш докладно розповів їм про,

воро­

його і наші

Хай загинуть

голова с.

правління.

«Більшовик»,

К:олгосn

Рожни.

Бесідtt і депції дають

фотоілюстративні

і книж­

Трудящі столиці України ши­ доб- ження миру . Ця зустріч була но­ ЦК го розмаху набрало збирання роко від3начають дев'яті рокови­ кові виставки, організовані в ря­ рив, а також рух за вдосконален- вим ударом по агресивних планах КПК, виходячи з реальної обста­ ни з днЯ утворення Китайської ді бібліотек Києва. Державна пуб­

1'ОНН.

Пізніше

новки

в

збільшити

Політбюро

країні,

запропонувало

виробництво

сталі

до

ня

зна- правлячих

сільськогосподарських

кіл

США

та

інших

рядь. В результаті цих заходів країн імперіалістичного табору. сільське

господарство вже

в

ни-

Народної

Республіки.

В

цехах лічна

підприємств, на будовах, в уста­ УРСР

Академії наук бібліотека до великого свята китай­

В день славних роковин Ки­ новах і учбових закладах міста ського народу приурочила випуск «Календаря знаменних дат». успіхів . За даними Державного тайської Народної Республіки ра- провадяться бесіди і лекції про недостатньою. цифра виявилась Вечори і збори трудяЩих, при­ історичні перемоги нового Китаю, КНР, дянський народ, спаяний неру­ управління Політбюро статистичного Розширене засідання дев'ятим роковинам ут­ свячені досягнуті під керівництвом слав­ збір зернових літнього врожаю в шимою братерською дружбою з Народної Китайської ворення ЦК КПК в серпні цього року по­ пр· о партії, ної Комуністичної

8-8,5

мільйона тонн . Але й ця нішньому році добилось великих

ставило завдання довести вироб­

1958 році становить приблизно великим китайським народом, 50,5 мільйона тонн, що на 69 палко бажає йому нових усnіхів

міль­ процентів більше від літнього йона тонн, тобто подвоїти порів­ врожаю минулого року. По ва- у

ництво в ~яво з

1958

1957

році до

роком.

10,7

ловому 3бору пшениці Китай в

будівництві

соціалізму. В. Антонов.

друЖбу й солідарність радянських

Республіки,

людей з китайським народом.

також

. Про успіхи

шестисотмільйон­

в

ці

дні

інститутах,

у

проходять

інших

клубах і палацах

ного китайського народу розпові- лиці України.

в

культури сто-

(РАТАУ).


СереАа,

ІКОВТНЯ

1

1958

рану.

Неді.ttя

28

СТАХАНОВЕЦЬ

ф

вересия

Один за конання

одним

плану

ф

колгоспи рапортують

продажу

картоnлі

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф

про дострокове

державі.

ви­

Сnравилися

з

1384,

здавав городину за останні дні колгосп ім. Сталіна, с. Руса­ нів. вересня артіль відправнла тонн каnусти, моркви

116

і цибулі і цим самим достроково виконала річний план про­ дажу овочів державі. Всього здано понад тонн різних овочів трудовий nодарунок матері-Вітчизні на честь 41-х

1100

-

роковин Великого Жовтня і ХХІ з'їзду КПРС.

28

-

тонн картоnлі та овочів передній день.

вересня

здали

1000

понад

На кожному з

но трудилися колгоспниці Пела­

ф

решту

Ф

закагатовано.

-

заготівельної контори раисnоживсшлки.

картоплю

на

Закінчують

третя

і

копати

четверта

центнерів . 1арів

При

зібраний

Через

день-два

з кожного гектара

Тут

130-140

плані

ЗОО

гек-

урожай

на

290.

завершимо

зби­

рання на решті площі.

Львівська область. Ланкова Ю. П.

колгоспу

імені

Жданова . с . Красилівка.

** *

Дисик з

колгоспу

імені

Леніна Ново-Милятниського району зобов'язалася в цьому році зібрати по 1000 центнерів зеленої маси кукурудзи з кожного гек­ тара на площі 15 гектарів.

На фот о (зліеа направо) : голова колгоспу Я . І. Кузьменко. бригадир пер~ої рільничої бригади С. Г. Король, агроном колгоспу І. А. Чучман 1 ланкова Ю. П . Диснк на кукурудзяній плантації ланки.

(Фотохроніка РАТАУ) . Фото Г. Месхі.

-----t!

Q------

Збираємо

Т. Хавро, голов.а

ФФ00Ф000Ф0Ф

ЯК ДРУЖНА СІМ'Я

картоплю

бригади.

кожен гектар дає по

Ф

По ЗОО--354 центнери

гекта­

0,01-0,02

ра більше норми.

ф

ПРАЦЮ€МО,

Відмін­

гея Зінченко, Анастасія Марчен­ ко, Марина Зінченко, Анастасія Гордієнко, які щодня збирали

ф

.

23 170-200

ф ф ф

ф ф

Д. ПОЛИВ'ЯНИЯ, •

Галини

центнерів. Частину картоплі від­ правлено на приймальний пункт,

ф

майже втричі більше, ніж за nо­

картоплі.

гектарів накопано по

ф

Колгосп достроково виконав план продажу столових бу­ ряків-1592 центнери замість як раніше nередбачалося. Одночасно з завершенням збирання врожаю посилено

ланки

ф

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф

-

ми в колгоспі завершили збиран­

ня

ф

тонн каnусти і моркви.

28

КGлгоспниці

ф

140

u

Івашко з третьої бригади перши­

ф

28

u

ВИСОКИИ УРОЖІ\И ЗЕЛЕНОІ МІ\СИ

всі колгоспники

ф

цим завданням услід за колгосnом «Комунар», с. Богданівка, артілі ім. Сталіна, с. Русанів, ім. Димитрова, с. В.-Днмерка, сШлях Ілліча•, с. Зазим'я, та інші. вересня відбувся черговий недільннк. Безперервним потоком ішли вщерть навантажені продукцією автомашини на приймальний пункт з колгосnу «Червона Україна», смо ГогОJJів. Артіль відnравила тонн картоплі і близько 80

Всього колгосnи району

на плантаціях­

ф

За день здано 1ООО тонн картоплі та овочів

з

качани

Для великої рогатоі худоби заготов-ми б11изько 3000 тонн силосу. Роботу продовжуємо силосуємо кукурудзу. Одночасно

кукурудзи

ків . Незабаром бригади почнуть збирати качани на загальних по­ сівах цієї культури, частину яких законсервуємо. Щоб збільшити

Людно нині на картопляних заготовляємо соковитий корм для кількість со1совитого корму, за­ Приємно нашим колгоспницям Мине небагато часу і в зоре­ плантаціях. У полі П""'ЦЮЄ понад свиней. Заповнили декілька об- силосуємо ..~ також і стебла кукуносну Москву з'їдуться послан­ і мені, як ланковій, що наполег­ 300 кодГQспників і колгоспниць.

цj великої партії Леніна на по­ зачерговий ХХІ з'їзд, який роз­ гляне

контр(щьні

цифри

розвит­

ку народного господарства

на

СРСР

роки.

1959-1965

Те, про що мріяв, збулося торік

мене

прийнято

датів партії. для

мене

до

У цей

день

я

-

канди­

знаменний

дав

-

слово

трудитися так, як комуністи.

Борючись за першість у соці­ алістичному змаганні з механі­

лива

праця забезпечила відрадні

результати.

на веіх

Урожай

картоплі

лицьованих

Садиди картоплю на добре під­ готовленому

будьбами

грунті,

добірними

кожна мала

60-80

грамів .

В лунки вносили торфо­

гнойові

компости,

кожна

з

яких

жай на _відведених для них ді-І у суміші з половою.

гекта рах більший, ніж ляпках зобов'язалися.

5

ям,

Близько 150 жінок зібрали уро- на 20 тонн, вареною картоплею рудзи. 1 тепер завершують

ка-

Овочеводи

rатування. Першою за~інчила ко- качани пання на 71 гектарІ рільнича бригада, яку очолює І . Касян.

На зимове зберігання закага­ протягом літа тували 400 тонн насінної і 200

старанно доглядали посіви.

почали

обламувати

на стеблах

кукурудзи,

С. Довгодько, бригадир

кормодобувної бригади.

Колгосп «Більшовик:.,

яка посаджена в міжряддях огір-

с. Рожни.

-------

Ocmauui

вісті а полгоспів

Зібрали урожай на 2,5 гектарах тонн фуражної картоплі. Цю роКоnгосп ім. Ватутіна, с. ПуКоnгосп «Комунар», с. Боrдапо 354 боту ПІЮдовжуємо. На приймаль- хівка. Артіль значно перевикона- нівка. Планували заготовити для

і на кожному накопа.'Іи

центнери. На решті площі також ний пункт відправили 550 тонн. ла план продажу помідорів дер- громадської худоби 3300 тонн буде не менше 300 · центнерів. До Ще день, і продаж картоплі дер- жаві . На приймальний пункт від- силосу, а заклали в траншеї М. Сом, бригада наша вже наб­ 5 жовтня викопаємо і закагатує- жавJ· заюнчимо. · правлено близько 1500 центне- 3700. Заготовляти соковиті корлюІщється до завершення копан­ заторами,

якими

ня картоплі. втрат,

керує

Щоб не

проведемо

комуніст

допустити

додаткове

рання бульб, для чого

зGи­

пустимо

культиватори і борони. Тракто­ ристи Микола Лук'яненко, Мико­ ла Луцько, Федір Корнійко та Григорій

Дідусь,

на тракторах підтримують щодня

які у

перевиконують

Вагато

зараз

в

ХХІ з'їзду КПРС.

А. Іщенко,

П. Карсим, Колгосп

« Шлях

ланкова.

агроном .

Ілліча»,

Колгосп ім.

с . Зазим'я .

с.

працюють

« о~с;ларусь», мене

мо в сю картоплю. Такий наш по-

дарунок матері-Вітчизні на честь До 5 жовтня зберемо картоплю рів. ГоІЮдня бригада посилила ма продовжуємо. В облицьовані 41-х роковин Великого Жовтня на всіх 276 гектарах. 50 тонн збирання пізньої капусти та І·н- ями заклали близько

-

11

норм у.

полі

і

Огляд преси 11 «Зоря

іншоі

Назустріч

комунізму»

-

орган

в

су-

міші з кормовим люпином на си-

на підготовцj гідної зустрічі ХХІ з'їздові Кому­

Відкривається номер одноколонною

нери Іван Велідченко та Гриrо- вою «Трудове піднесення»,

рій Грінченко збирають до

500 що підготовка до наступного

передо­

в якій говориться,

з'їзду партії ви­

центнерів зеленої

маси. Поста- кликала У колгоспі нову хвилю соціалістичного

вили

завдання

перед

собою

-

поки тепло ві дре монтувати сівал-

В ці дні лави передовиків поповнюються но­

му році підготуватис ь до насту п-

У дописі « Вони перші» говориться про бригаду

ної весняної сівби.

Григорія Бобка , яка веде перед

на

збиранні

Всі працювмо як дружна сім'я. картоплі . Тепло пише стіннівка пр{І успіхи кол­ зустрі- госпниць:

завершенням

ком­

плексу сільськоt· о сподареьких ро­ біт.

Ф. Лук'яненко, бригадир

тракторної брига дІІ.

Колгосп

«Жовтень»,

с. Требухів.

і біль­

доярки

наслідують Галина Теплюк і Галина Вобко, які змагаються з Софією Цьомка.

зернових і зернобобових культур,

а

засипали

і будівництво

По-діловому критику~> газета ві;~стаючих . Н е­

•••

Konrocп

«Червоний

гектарів дружні сходи ози­

800 якої

маємо

плані

450

сХилько Ганна Миколаївна вироонла за

8

місяців

мофіївна

- 203

305 трудоднів , Цьомка - 272. Бобко Параска

трудодні. Слава таким,

Надія Ти.

Федотівна як

вони,

трудівницям,.,

Про кращих людей газета пише у кожному

номері . Софія Цьомка нова доярка на фермі . Між тим, від закріплених за нею новопридбаних

Редколегії необхідно відмовитись від загаль­ них дописів, невідомо ким написаних, від пов­ торення того, що вже було

надруковано раніше .

З'їздові партії гідну зустріч! Цією дум­ кою повинні бути пройняті всі дописи газети.

гектарів

при

400. М.

застуnник

часний вигін корів на пашу.

ка до ХХІ з'їзду КПРС і 41-х р·оковин Великого Жовтня головна тема газети. Треба частіше надавати слово майстрам високих врожаїв і ви­ сокої продуктивності тваринництва. Хай вони розкажуть, що їм забезпечило успіх, поділяться своїм досвїдом.

прапор»,

На всій пдощі у

мини. Особливо хороша пшениця,

хогоду припало кілька колючих рядків за несвоє­ Так слід де ржати і в майбутньому . Підготов­

добре

агроном.

с. Світиnьне.

відгодівельної площадки.

Насіння

М. Шуnьга,

З газети читач дізнається про виробничі ус­ Коваленко, про хід силосування

607.

зберігається .

вих роботах . В. Ткаченку , М. Павлюку та М . ЛИ­

вими іменами . Іх газета піднімає на щит слави.

повним

100

передової

треба краще використовувати техніку на польо­

лі.

Цьомка, колгоспу.

Коnгосп ім. Стаnіна, с. Боб­ рик. Для сівби в наступному ро­ ці потрібно 538 центнерів ярих

з

достроково розрахувалася

ші машини з тим, щоб ще в цьо-

немо

10-ти корів вона щодня одержує по

ше літрів молока. Пр.иклад

голови

•••

•••

ПОДІІ

державою, п ере ви конавши план продажу картоп-

ки, дискові культиватори та ін-

Позачt>рговий ХХІ з'їзд

•u

великІн

щодавно вона на повний голос нагадала бригади­ РУ тракторної бригади В. Кеушу, що час не жде ,

змагання. Артіль

n. заступник

піхи колгоспниць Галини Краснової і Катерини

ністичної партії Радян ського Союзу.

лос . На кожному гектарі комбай-

ловою .

nарниковод.

парторганізації колгоспу «Комунар•, с. Богданівка.

роботи. Окремо на зяб, заготовляєЧt>рговий номер стіннівки вийшов незвичай­ мо корма. Під ярий Кі'Ин наступ- , ним. В ньому і матеріали розміщені не так, як ного рооку підготовили 400 завжди, художньо він оформлений, привабливо. rектарів грунту, зібрали 89 гек- І не випадково. Газета майже цілком присвяче­ тарів кукурудзи, посіяної

І. Лобка,

Щорса,

Княжичі.

палко

вс ьому

фуражної картоплі у суміші з по-

ших овочів.

Konrocп

голови

Неїжсаnо,

•••

колгосnу.

«Перемоrа»,

с.

Гоrо-

nів. Колгоспники барються за те, щоб найбдижчого часу завершити продаж

сільськ.оrосподарс~оких

продуктів державі . три

дні

артіль

останні

відправила

приймальний пункт тонн картоплі овочів .

За

понад

на

100

значну кількість

П. Васмnьсва, рахівник,


4

СТАХАНОВЕЦЬ

Депутат

« Наша Людмила Яківна»-так відносно деяких речей дл.я свого називають колгоспники артілі «Пе- сина Віктора. Прохання не зали­ ремога» вчительку середньої шилося без наслідків. І так завж­ школи Л. Я. Журило. У слові ди. Не було ще випадку, щоб ви­ « наша » шана

висловлена

до

скромної

глибока

по- борець пішов від Людмили Яків­

людини,

яка

всі свої сили і знання віддає ви-

хованню

моло,~~;ого

ни

незадоволений .

одержить

покоління,_ своє

виправдовує високе довір'я,

Він

вичерпну

запитання,

завжди

відповідь

пораду,

на

тепле,

яке підбадьорююче слово.

виявили їй виборці.

Не раз доводилося їй слухати Вже декілька років обирається від своїх виборців: «Настав час Людмила Яківна депутатом сіль- розширити кдуб». Журило ви­ ськоі Ради. Голосуючи за неі, несла це питання на обговорення трудящі певні, що іх депутат культосвітньої комісії сільради, буде справжнім слугою народу. а по'І'ім на засідання сільвикон­ Тов. Журило можна зустріти у

К.ожного вечора після трудового дня чимало молоді буває в Будинку культури. Приходять сюди та­ кож літні кол·госпни­ ки. І кожному є чим зайнятись : одні бе­ руть

цікавить:

працюють,

те

й

живуть

люди,

у кого які турботи.

зал.

Вирішили

діло .

На

вали

приишла

·

з

приво ду

ного

.

П

ІГ

дІ-

і

взялися

будівництві

працю-

старших

класів

учні

студенти, що . .

в сеш своІ

за

проводили С

каюкули.

еред них

в

ють

свіжі

.

щити успішність.

Кілька таких

відвідувань, і Павло чали

_набагато

вчитися.

Яківну

цікавить

ків. І ·тут вона не сторонній спо­ стерігач. Порада і особистий по­ каз - основний метод допомоги. Зараз гуртківці готують нову програму до 40-річчя ВЛКСМ,

с правами, а іноді і з

скаргою.

йдуть

-

товного монтажу ,

-

о'Іюдмила

Яківна,

звер­

репетиції

демон­

і така доnомо­

вас

-

з

проханням.

відповіла т. ві,н

ва с ,-

Журило.

Волобан-інвалід. та

ку

Вудь ласка, слухаю

звернувся

HOBl

До з

« За соціалістичну культуру »,

яку

Недарма

депута-

проханням

редагує

говельні ж одиниці Броварського

с.

апаратом інкасації, здають готів-,

На знімку : з

місЬІ•ого СТ, які обслуговуються

Рожні! .

вихідних

в один

днів

ltY, коли їм заманеться. Магазин N! 11 до 22 вересня не здав

мо­

лодь під звуки бая­ на танцює біля Бу­ дИflку

виручки

-------1:1

1:1--------

На кубок району 28

В неділю, гова

rpa

свого депутата « наша Людмила

с.

нові

Курс історіі Української лі-

Те, про що я пишу, не но­ вина. Про це газета вже спові­ видно .

нія

Справа

у

Янка

Ю.

Мавр.

Амок .

Смоnич.

Мир

хата м,

війна nалацам.

n.

Рибаков. Катерина В(}рО-

ніна ,

Є. Сетон-Томсон.

Маленькі

Десь біля рою бджолиного Д~кілька трутнів СОбі зв или гніздо . Н і , не самі, то бджоли Ім г ні здо те збудували, Щоб п отім ті їх лікували, Бо розбирались трутні ті nремуд роспtх

за відуюч а

магаз ином .

То -І

трутень

в ил ікує

і

Серце

радіе ,

мимо того місця,

коли

nроходиш

де

будуеться

наш Будинок кудьтури. Всі ми пишаємося цією будовою. Але чо­ мусь дуже повільно йде будів­ ництво, адже почали його ще у 1956 році. Трудящі

села

що будівництво

певні

у

тому,

буде прискорено,

і ми незабаром матимемо Буди­ нок культури, якиА зможе обслу­

жити не тільки наш е, а й сусідні села.

І. Ніколенко. с.

Семиполки .

тут

ось

у

чому.

176

діленням

Держбанку.

11{ер6ак,

Від

будинків

дивках

м.

На наше прохання -

Молодь з с. Богданінки зверну­ л а ся

Бров ари .

до

редакції

з

листом

про

недоліки в роботі клубу. Секре­ т ар партійної ор га нізації колгос-

ВІД РЕДАКЦІІ:

пу «Комунар:. т. Бобко Л., яко-

Двічі 12 і 17 вересня му цей лист був н адісланий для ц. р. у сСтахановці» друкува- перевірки і вжиття заходів, по­ лиси листи про те, що в бу- відомив редакцію, що факти, вка­ динках на вулицях Щорса, зані у листі , підтверднлись. Зат­ Гальбича, Шевченка та c8-ro верджено план роботи клубу . Прс>­

трудящих

немає.

листів

робітник.

І ось вже понад мі­

з'ї:щу Рад» районного

центра

читані

лекцН

на

теми:

е Р адян­

замість електролампочок бли- ська молодь активний будів­ мають каганці. Як видИо з ли- ник комунізму» , «Участь комсо­

відре-

Бринцева, для ремонту

в

цьому

районі

госпу відповідають: - Самі купуйте провід, стон-

досі нічого не зроблено.

пи і ремонт·уйте.

винна нарешті вжити необхід­

Броварська

мольців

по-

у

розвитку

народного

СРСР».

Працюють

господарства гуртки

міськрада

художньої

самодіяльнос-

ті .

них заходів.

1

як

з а х воріла,

мир і

та

в ладу ,

Та р а птом бджоли Ст али помічат и , Що дея к і із трутн і в

потроху

Тіл ьки А

насіння .

Можу

трутневі,

х оче ш,

ка же ,

пор і внятись.

Гей, опудало б а штанн е, Годі задаватись, Я чув, що ти ледь вмієш підписатись,

газету,

бджіл к а

ту3,

що скаже,

Огі рки позатулялись, т а

х и -х и,

Гарбуз від сорому не з н ає Де йому дів аться ,

То трутень бджілці

Та вигляду не nодає,

Зр а зу й заув а жить : _Хто право да в На мене так кричати,

І якось криво став сміяться , А потім знову за своє. Та огірки : що дурня слухать ,

Як смієте зі мною ви Та к

розмовляти ,

Самі nоміж собою стали

серед

ни ки нас,

г а рбуз а. Чого нем а є , того нем ає. Г.

Чуприна,

-

«Румунські

дітям:.;

письмен­

20.00-передач а ,

присвячена 9-й річниці проголо­ шення Кита йської Народної Рес­ п убліки ; 20.10-новий китайський художній фільм сМати хоче ан­ дати мене заміж; 21.30-кіномит­

ці до ХХІ естрадний

з' їзду

К.ПРС;

21.50-

концерт.

робітник.

м.

РеАактор С. ПОГРЕ61НСЬКИЯ.

Бровари .

Daa•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••нЕІ Прий~а6mься передпл ата

ua 1959 НА

-

точить, чит а

немап е нький

розумом з кнм

-передача

З усіх сміється , всіх він л ає, В самого глуз д у, як у того

Сидів бн мовчки лисий дурень, слові , читачу, п рости, Так де там , бkова невіра,

І

не біля свого ка бінету,

якщо

Що ві~ дошу курчат ховає . А розуму, самі ж ви знаєте,

А

м овл я в ,

собі

ж , на бі ду собі

квочку ,

Що він не просто та к собі г а рбуз.

забувати ,

те ревені

П і д тином плетеним у холодоч ку Сидів гарбуз , подібний здалеку

n

А труте нь десь собі блукає, То

ХВАЛЬКУВАТИМ ГАРБУЗ

огіркам , Що колом посідали роти порозз я вляли ,

Хто і м гніздо з робив . Стої ть, тепе р бу ва є Бджілк а ніжку підгинає,

Чи то

І треба

Отак от з а брехаться Такий хвалько зна йдеться й

Він хоче довести

:~ гори в н из На бджілок н о гляда ти,

Болить,

нагадати ,

Тим

1 І

Стали

трутням

На гострім

пасуват и,

Бо вже

треба

У гарбуза немає: С а ме жабипня та

тут

гарбуза уваги: ані-ні . Гарбуз ображений міркує :

К.олн б не бджоли-трударі , То не було б у них і хати.

жовтня

Середа: 19.00 - останні вісті (Москва); 19.20 телевізійна кінохроніка «Новини тижня:. ; 19.35

На

То бджілка й змовкне. А жаль, мовчать не слід.

на

враз .

жили у

Стали

Прискорити будівництво Будинку культури

медичних .

От кільк а років Все бул о гаразд, Л едь тільки бджілк а

Так

Н. Шуnьrан,

Броварським від·

ТВОРЧІСТЬ НRШИХ ПОЧRТКІВЦІВ

ТРУТНІ І БДЖОПИ

В

К. Седих. Даурія.

керуючий

СлІдами неопублІкованих

Чи довго ще так триватиме? В. Брянцев,

сяць, як електрики в наших бу-

Вже

ця.

куди діває­

n.

Записна книжка· агітатора.

с~ р-

виручку

Дивіться телепередачі

Політичний словник.

Ю. Бедзик. Людина без

здав

раз.

В. Чаюн,

Чи довго так триватиме?

А де ж, питається, купити ?

БАЙКИ

Бджільництво .

ча с

один

інкасатор .

Гоголів .

книги:

тературної мови . В. І. Анохін. Трактори.

...

м. Бровари.

електролінії

У книжковий магазин рай­

вказаний

м. Вровари і спортсменами товариства « Спартак ». Цікава і напружена гра закінчилась п еремогою спартаківців з рахунком 3:2. П. Іринін.

ста т.

службовець.

7

за

Виникає питання: ться . готівка ?

вересня на міському стадіоні відбулась чер­ на кубок району між збір·ною командою

шана . В. ПиндtОРа,

за

лише

з футболу

Яківна» . По заслугам висока по- монтувати лінію, керівники кол-

вннrи

споживспілки надійшли

виборці

називають

за 17 днів, магазин за 15 днів, культмаг днів, а лоток « Морозиво »

N! 9 -

культури.

райцентра .

депутат!

становив

- 44,2 тисячі, В.-Ди­ - 19,1 тисячі. Тор­

мерському

нувся якось до депутата Максим га сам е в час . А з якою увагою трансформатора, що встановлений на території ~rолгоспу « Шлях Іл­ Волобан,-пробачте за туJЮоту, я читають завжди клубну стіннів- ліча » (с. Зазим'я), йде електролі­ до

сет

тисячі карбованців, Требу­

хіоському

фільми.

зміс­ щала, але наслідків поки що не

цікавого,

Літкінському

16,3

Г. Литовченко, колгоспник артілі «Більшовик»,

гурт-

Нерідко можна бачити виборців у хаті депутата . з різними питаннями звертаються до Людмили Яківни: поділитися своєю радістю по роботі або сімейними

у

гуртки художньої са­

художня

репертуар

перше вересня ц . р. лишок грош е й

ці дні читаються лек. або виступають

Як члена клубної ради, Люд­ самодіяльність,

Ії,

Але ... Але так роблять не всю­ ди. Ось декілька прикладів. На

ціі

вихованців ...

та Ніна по- милу

краще

солідна .

ба здати в Держбанк або у від­ ділення зв'я~ку.

Особливо .'Іюдно у суботу та неділю. В

струються

Сума досить

як цього вимагає положення, тре­

журнали .

мила Яювна: Розмова бул~ ~ро ти що бригадир не відставав від

починок дітей вдома, що б шдви-

ручку.

ху­

- УЧНІВ . авла 1 ІНИ, що була і Л. Я. Журило, яка очолювчаться ~ класІ, яким керує Люд- вала одну з бригад. Треба сказа­

те, .як оргаюзувати роботу 1 вщ- сво' -1 х

Закінчився день. На дверях крамниці з'явилась табличка « За­ чинею)» . Касир підрахував ви­

газети

модіяльності,

рон у.

1958

Куди АІвається готІвка?

репе­

гуртків

жовтня

1

Рейд по краАІницях триває

дожньої самодіяль­ ності другі чита­

кому . Вирішили розширити клуб,

xa:r до Миколи Коц~би в~- І та

у на

як

участь

тиціях

добудувати зал для глядачів, а хаті колгоспника і в бригаді під час гарячих польових робіт . Все фойє пере обл<tднати в лекційний її

СереАа,

ріп

ЦЕНТРАЛЬНІ , РЕСПУБЛІКАНСЬКІ , ОБЛАСНУ І РААОННУ ГАЗЕТУ ТА ЖУРНАЛИ

П еред платн а ціна на районну газету «Стахановець:.: на І місяць І крб. 95 коп. на 3 місяці 5 крб. 85 коп. на 6 місяців 11 крб. 70 коп. на рік 23 крб. 40 коп.

Передплату

приймають:

районний

ві дділ

«С оюздрук »:

філії зв' яз ку, колгоспн і листоноші , громадські уповнов а жею по розповсюдженню преси н а підприємствах та установах .

а····••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••а

БРОВАРСЬКИЙ РАЙПРОМКОМБІНА Т

відкрив майстерню по ремонту радіо та електроприладів Адрес маІстерні: м . Бро в ари , вул . Київська, 200.

розваж аться .

ДирІ"цtя.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Адреса редакціі: м. Бровари, К.иівськоі обл<~сті, вул. Київська, .N2 138. Броварська районна друкарня Київського обласного упр авління культури.

Резуто Дмитро Миронович, яки й живе в Дарн иці , вул . Високо­ вольтна , 2, кв . 16, порушує сп ра­ ву

про

розлучення

з

дружиною

Резуто Діаною Віталієвною, живе в с. З а воричі. С пр а в а сл ухатиметься

ному ського

суд!

2- ї

ді льн иці

як а

в народ ­

Бровар ­

району.

-----------------Зам.

3949

2500

117 номер 1958 рік  

117 номер 1958 рік

117 номер 1958 рік  

117 номер 1958 рік

Advertisement