Page 1

К О М У Н І СТ И Ч НО І

ОРГАН &РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІС.ЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОД.ННХ

tазета ВИХОДИТЬ

* .М 116 (7197)

КВЇТВІІ j 8М року

3 .,

Жв.ива.и-86-тв:и:пи J.• ЩодеИИІІ ІО.ІЬОВП

podit

р~вневІ

минуJРОго

ді цих хліборобів

що становить

60,1

ге!Сl'а.рів

700

Із

центнерІв зерна і намолотив майже 2700 центнерів.

nроцента до плану.

ф Жнмва проходять у номплексІ. Вже заскиртовано еопому на площІ 5572 гентари. Добре цю роботу орга· ~Ізовано в радгоспах сГогопІвський•. сВепикодимер­ сьнмй•. сЗаворицькиА•.

265

молотив

центнерІв зерна.

JЮ у

валки

,nлощІ понад

зерновІ

на

1000 гекта-

рІв. СумлІнною працею вІдзначаються механІзато­

ри

В.

М.

О.

О.

Новальчук

Хоменко .

і

Жаткою

ЖВН·6 вони скосили ко­ лосковІ на площІ оонад 200 гектарІв. ТрудІвни~<и

деннl

норми

в

НОНЧ!ук.

Баrато

-

разІв

вІн

ЦЬОГО

Про ужи­

КОЛе!Сl'ИВУ

ОднораЗОВО сб.пнскавк~•.

не­

розповІдала

Серед водІІв · •На тран­ СІІ'ОJ>'ТУвакнІ зерна вІдана­

r. r.

чається Добруха. На його рахун~у бІльш .як 400

тонн

боробів

rосоодарства.

нинІ

показує

Наближаються до такого пок.азнНІКа також шофери

вІн

І

зразки

високоnродуктивної працІ.

Разом Із помІчником ком­ сомольцем Віктором Пе-

Фото С . Михайлова.

сА'вангард•. тtпня поклав у гектарах І достроково виконав

20

займав першІсть у соцІа· п.kтичиому змагакнl

xnl·

Є РІ'ІНІІі!

X1U6a.

nеревезеного

М. Г. ГацеН'Но та І . К Но­

вапенко.

r.

АНДРІЄНКО.

З турботою про хліборобів У гар.яч.у жнив.ну пору на поJUІх Вроварщипи час­ то можна побачити nрацlв · никІв райспоживспІлки. Вони вивозять сюди про­ доволь~. nромислові. гос· подарськІ товари повс.R'К· денного та nІдВІИщеного ооnиту.

На

тракторних

брига­

0АНВМИ з перших в раІои1 виконали р1'ІВИй п.паи продажу державІ овочів

пу

ТРУ ДЯТЬСЯ на

абираннІ

зернових

вич Треба. ПостІйно вико­ нуючи

І перевm<онуючи диведені Ім норми, вони тримають nершІсть ка

no

жнивах

обмолоту

зер­

на.

ДосвІдчеН'Ий екІn·аж вмі­ ло

органІзовує

Ш•идко І якІсно

у рад·

rоспІ сНрасипІвськнй• комбаАнер Петро Іваноr.ич Сотников та йоrо по­ мІЧНІП( МиКОJІа Дмитро­

свою

пра-

цю. Щовечора nісля .ро· боти. не рахуючись із ча· сом, П.

І. Сотников nере­

вІряє,

регутоє

вузли

ШИНИ,

ГО'І'у'ЮЧИ

11

стуnного

ДО

трудового

БезоеребІйнІй

М.

зІбрако

21

на·

зерноІ!НХ

дня.

роботі еН'l·

ІІВаwка, .який лJдн·

рує серед водІ~В.

но

в

А

ма·

nажу сnрияє і чІтко на­ лагоджена праця шофера

Г.

Всьоrо липня

919

господарствІ

обмолочено

340 Із 500.

до

гектарІв Одержа·

тонн зерна.

М. ЛАДАН, секретар партіІвоІ орrа­ ІdзацП радrоспу cKpaeutвCЬJUIЬ.

4

СРСР. Іх виручка

-

no·

над 4 тисячі карбованцІв . А ось гоголІвськІ коопе­ ратори ХОЧ 1 ВИЇЗДИЛИ 6 разІв,

але

nроnонували

овоїм земпякам-хпІборо· бам товари. що не корис· туються

nоnитом.

Потурбуsатис.я,

щоб

clnЬcьtd трударі не вw:rра­

тихов та

6іnьше, ніж торІк Наближаються вершення жнива

до у

за­

радгос-

пІ с Бобрицький•. Тут 13 загальної площІ 730 гектарІв до

но

580

22

липня скоше·

І обмолочено 5ЗО.

РаннІ зерновІ за.пншнпос.я покласти у валки на кІпь­

кох десятках гектарІв.

Воподи·мир

В середньому на круr зІбрано 25.4 центнера зер-

на. що бІлЬше. У

на

4,1

центнера

Ваман .

т.рудІвники

своУ

ЦІ

виконують

норми

процентІв.

nомічник

на

120-1ЗО

Серед

водl'UІ

попереду М. Я. ГутН1!к, який перевІз з поля на

нІж торІк.

соцІа.пІстичному

зма­

га.няІ серед екіпажів ком­ байнLв лІдирують на жни­

вах комбайнер О.

Аого

В. Ял·

тік З14 тонн :щ>на.

ча.лн моrJІи

пИти на мІсцях роботи,

В. ЛИЗУН, Іветруктор орrа1,цдІпу райспоживепШкв.

r.

СJІПОВИНА, цс:uеі'Іер радrос:пу.

кий•. Це на бІJІІЬше,

4,2

центнера

нІж було одержа­

но на круг торік. Сприя­ ло росту врожайностІ роз· ширення

клину

зернови~.

вирощуваних за Інтенсив­ І:ЮЮ технологІєю.

а_Зросли, порІв.н.яно з м.и­

\ІІІfпим роком, І темпи збн-

раJШJ.я. До 22 липня ран­ нІ зерновІ скошено і об­ молочено на 523 гекта­ рах, камолот смав 2254 тонни. Запишилося nо­

комбайном JЩЦНЬому

нІзатор

бшtзЬК'О

1 24 Серед

вІвса

ячменю.

комбайнер~

no-

ne~ м~ с~ книш. RКиІ

що­

тонн зер­

на. З лочаТ'Ку жнив меха­

масти у валки зз гекта­

50 -

намопачує

ДІН.я бІ·пьше зо

ри

пшеницІ,

с Нива• в се­

намолотив

Аого

360 тomt. ІІ.ТОПІХА,

Qeatnep

Радrоса1•

іх

понад

тонн при пп:аи1 що на 60 тонн бlпьше, нІж за цей час торік. Добре вродили року огІрни

нинІш· в теп·

ки ,

к,ропу,

Іншої

відправили столу

зеленІ

овочІвники до

трудящих .

БільшІсть

реалізованих

вІтзміінів вирощено в за· критому грунтІ, де госпо­

дарює

N2 2.

"·олектив бригади ЙОГО ОЧОЛЮЄ брига­

дир Г. Бригада

П. Лахоцький. виборо." : пер­

шість

соціалістичному

у

лицях. Іх зІбрали 1021 тонну при nланІ 865 тонн.

змаганнІ овочІвникІв за nідсумками першого пІв­ рІччя. Продаж овочів три­

Високоврожайними

ває.

нього

дися

помідори.

редиски .

салату.

вида­

Чимало

З.

петруш·

ВАНІНА, диспетчер.

Rll НОСТІІНІІІІ КОНТРОЛЕ/І На світпотехнІ'ІНому за­ воді визначено перемож­ цІв соцlа.пісти'ІНоrСJ зма· raнJUІ

за

115

червень.

НайкращІ колективу

nоказниІUІ

у

механічного це­

ху, ЯКИЙ ОЧОЛЮЄ Ю. Га· ПО·Н . Завдання ПО ВИГОТОВ· ленню продукцІї ки перекрили на

робІтни­ nро­

4.4

цента, на 6,5 - оо під· вищенню nродуктивностІ nрацІ. Питання поліпшен­ ня ЯКОС'І11 ПродУКЦІЇ ТУТ під

ТОМ'У

nос'nійним

99

цІ:вни'Ки

контролем.

процентІв її пра­ здали

з

ного цеху. де майспюм Ж . М. Патрикєєва. цей nоказник становит.h 98,6

nершого

nроцента. На процен · тів виконано І завдання по nідвищенню nродуктwв­ ностІ праці. Цей НМН на· звано

кращим

серед

бригад заводу.

У трудовому суперни· UJГBI серед віддІ.'Іlв завод о· управл1ння лІднрують пра·

цівни·ки конструкторсько· ТеХНО.'ІОГІЧНОГО бюро СТаН· дартизацІї. в.ІддІл~· працІ І зарм. атои, фінансово­

збутового

пред' яапенн.я.

та

канцелярії.

Л. ШМАТОВА,

А у комсомольсько-мо­ подІжному колективІ елек· тромонтажникІв складапь-

J.нжеиер

з

орrанlзацІІ

соцlапІстнЧ:Иоrо

змаган­

ня.

ТИЖДЕНЬ ВМФ СРСР метою

дапьшоrо nо­

.ям міста І району в ході

роботу по створенню гурr·

ріотичного виховання. про­ паганди героІчних тради-

ТНжн.я сnільно з комсо­ мольськими та Іншими громадськими органІзацІя·

кІв і секцІй, в яких ви· вчал·ись би основи морсь­ кої справи .

ми слІД nровести тематич­ нІ вечори, мІmнrи, зустрІ· чІ моподІ з ветеранами

Заходи. nроведенІ npo· ТЯГОМ Т~tЖfЩ, ПОВИІJНІ

ліnшення

Зросла врожайнІсть

-

тара така урожайнІсть зерНОВИХ на НИНІШНІХ ЖНИ· вах у радгосnІ сПлоскІвсь­

-

ось на що треба зараз сnряму.ватм свою роботу всІм кооІl'Єраторам .

3

4З,1 ЦЕНТНЕРА з rек·

дорогоцІНЮІй час і все необхtдие ку­

Вони

1500 1290,

тися·

Дев'ять вніздів у рад· госпи зробили працівникя унІ:Вермаrу tменІ 50-рІчч.я

радгос­

Щорса.

реапІзували

дах, фермах НрасипІвки, Нняжич, ПухІвки. Требу­ хова та tнших cln у лип­ ні разІв побували пра­ цівники міського спожИ'В· чого товарнетва і продали

товарів майже на '11 карбованців.

трудівники

імеи1

15

ТАН

З знають як ініцІа­

На зи1мку: І. М. ЧИЖМА.

21

наАбІ.пЬше

господарствd.

нок

Майже 20 рокІв жни­ вує мех.анІGатор І. П. Но-

на

завдання.

тонн зерна

В'ИробІТ'Ку.

жнив

центнерІв збІжжя. ТУРЧИН

рервою вони видали з бун­ кера комбаАна понад 400

перевиконують

початку

.Nil

Івав СтепавоВІІ'І

сезонне

значІЮ

З

Нападчнка обпаднання у цеху тивного творчого робітника.

2670

його рахунку вже

центнерів з гектара.

НабnнЖІЗютьс.я до фІнІ­ шу жнива в радгоспІ сГо­ голІ.всЬJ<ий• . Вж-е покладе­

сНрасипів­

Нращий екіпаж господарства позавчора на­

tменt Докучаєва

Поnереду­ екІпаж Конончука

На заводІ порошкової металургП Імені 6Q-рІчч.я РадивськоУ України відмінно трудиться І. М. Чижма .

комбайнер і його помічник з радгоспу

\ ський•.

жаткар радгоспу валки зерновІ на

140

з пачатну жнив

сотников

ф ТрудІвники господарств району копають ранню картоплю. Найвищий урожай ІІ збирають у радгоспі

-

-

Петро Іванович, ТРЕ ВА Микола Дмитрови'!

га,

1165

пнпн.я видав з бункера СН-5

21

300

ф Затягують строки проведения жнив у радгоспах сЗаппавний•. де скошено зерновІ пише на площі 245 гектарів , що становить 4З,8 nроцента до плану. У

-

Ціна з коп.

комбайновнА екіпаж з радгоспу сАвангард• у скла­

ро~.

радгосnІ Імен'! МІчурІна

*

23 липня 1986 року

.В:В:J.С'Ж':Ь

АВАКУМ КА СtавІспав ФеАОРОВІІ'І, КОВАЛЕЦЬ ВОJJодвмвр ОпекеІйовІІ'І

ЩО})Са, сЛІтківський•. tменt НІ­

рова. У радгоспІ Імені Щорса, напрмкпад, скошено 530 гентарІв зерновмх. обмолочено - 515. Іх залнши­ пооя покласти у вални (крім КІУКУРУдзИ) на ЗО гекта· рах. На круr одержано ЗО,4 центиера зернових, у тому числІ nшеницІ ЗО.8. Ця урожайність вtдпові­ дає

У К РА І Н ·Н, ОБЛАСТІ

трудової слави

ф Замінчують збир!'_ти вирощений урожай хnіборо-

іменІ

Середа,

*

П А Р Т 11 KHIBCbi(OJ

Налвндар

ф Швидкимм темпамн йду'tЬ жнива на полях госпо­ дарств районного аrропромнсповоrо об'єдиаІІ'НJІ. За даними диспетчерськоt служби Р АПО ранні зерновІ скошено на площі 10167 гектарІв. обмолочено на 8160 гентарах .

,6н радгосnІВ

ДЕПУТАТІВ

військово-пат-

цІй флоту, запучения мо­ подІ др вивчення основ •вІйськово-морської спра­ ви, розширення зв ' язКІв з

частинами І корабл.ямм з 21 по 28 лиnня в нашІй краУні

проводиться 'Гиж·

день Виtсьно:во-Морсько· го ФJЮТу СРСР. Первинним орrанtзацt·

флО'І'У, Військовими моря· ками. ПІД час них вести nроnаганду заловІтІв В. І . ЛенІна . положень Програ­

ми

НПРС,

НонституцІї

СРСР про захист соцІал!· СТИЧНОЇ ВіТЧИЗНИ. Необ­ ХІДІНО також активІзувати

сприяти

виконан}іJQ

нов ПартІї

І

nоста·

Уряду

no

кращdй пІдготоВІЦі молодІ до несення вІйськової служби.

Н. СОКОЛОВА, інструктор

ДТСААФ.

міськкому


липня

23

стор.

2

року

1986

ГРОМАДСЬКОМУ ТВАРИННИЦТВУ

СИТУ ЗИМІВЛЮ

КРАТНА РАД: НОВИНИ ДНЯ

Штучний небозвід Краснодар.

При

ви-

освІтлення

значенні освітленостІ примІщень проентувальнинам

лових може

жит­

створили нафедри

допо­

свІтлотехнічна

установка небозвід». лом

нових

будинків

умов

для

~.:пеЦіалІсти архітектури

цивІльних

«Штучний Під її купо­

можливе

вання

житла

будь-яного І<л!матично­ rо району . Установку

І промисло­ будинків Красно·

вих

дарсьного

моделю­

ного

природного

полІтехнІч­

Інституту.

На сімейвому підряді Барвінкове

(Харківська область).

городян стали дарства

БарвІнкІвського РАПО .

є результатом

nідряду.

Без залучення

обходитись у жнива передові

впровадження ' на жнивах

Понад

п'ятдесят

госпо­

Це великою

мірою

сімейного

хлІборобських

династій

склали збирапьнl екіпажІ. У цІ дні сімейні підряднІ

============================РЕПОРТАЖ~==========~==~===-====

спортуваннІ

nftmlliФ~ФШЖШ ШftД Л1ЖftШШ МІж вн:оокими стеблами кукурудзи ,

до

сmщя ,

ною

тягнуться

стелиться

Пролягла леко, ків .

що

в'юнК'Ою

АQрога.

вона

аж

ген

що

стрІч­

далеко-да· до

тих

лу-

розкинулися

по

обидва боки чарівницІ Десни . Відійшла спека природа ніби зітхнула по­ легшено ... Після посушли­ вих днІВ випали щедрі до­

щі. і .'J'УКИ ніби

омолоді­

ли: зеленіють свіжою травою стежки. заяскравl­

ли польо!ІІ

квіти.

Знову ,

як навесnі. заспівали жай· воронки .

єтЬся. в.иця.

Тільки

ІІішої

косовиця

Люблять цю механ ізатори

Імені

вже. зда­

пісні.

Косо­

... пору року радгоспу

Нlрова

номунІсти

Мииола Григорович Заха­ наєв І ЛеонІд Мино.rт <Ійо·

при

нормі

50

тонн

вич Кот за щедрість. но­ визну , змtни. Вже не один

рає

р!JН вони господарюють на

ханізатор .

а

цих довгих

затримок

перевозять

жди

луках. І зав­

одержують

насолоду

від проведених тут днів. Ось наближаються до нас ще два агрегати. 3 ка­ бін комбайнІв виглядають засмаглі на сонцІ обличчя Петра Ананійовича Кар­ науха І Олександра Гри­ горовича Коваленка . При­ ємно обвІває їх легенький вітерець. Механізатори вдивлтоться в далечінь. де.

здається.

луки

злива­

ються з небом.

Чотири потужні комбай­ ни збирають природні тра­ ви ·чисті, стиглі, запаш­ нІ. А за ними один за од­ ним

рухаються

скиди. маса

автосамо­

ПодрІбнена зелена сnрямовано

кузови.

По

лягає

в

тонн

80-100

її за

день

иожен

ме ­

без

сінажної

траншеї.

15

кращих

Іх.

ра-;:wоспного

ту .

вах сімейного

до

Бєлгород. ріал

ва ж·

приємствах.

справ-ляют.ься

вчасно.

nрацюють тут золотІ

Бо над·

ри. якнх так багато в За

Гаери·

ненІ: зимІвля худоби буде Лише одного сtна­ госледарствІ вже

rтрІfласли майже 5000 тонн при зобов'язаннІ 4,5

знм'ї l Погребах , Троєщи· нІ t Броварах. ' Поверталася з лукІв . Терпко пахли свіжІ трави . Десь далеко гуркотІли трактори, комбайни. А ви ­ соно над nолем срlбляс· тою грудочкою завис Жай­ ворооок. Ного nісня лнл.а­ с.я привільно. ніби вінчаю­ чи

нелегку

nрацю

заготівельників .

тисячі rонн.

які знають

ціну

·

Г. ПОЛЯКОВА. На фото: заготІвJІJІ кор­

кормозаrотlвлі,

мів у радгоспі

просапними

іменІ Кі­

рова; шофер В. К. Бонда­ реико, мехаиlзатор М. Г. Захававв.

культурами.

Імені Юророботами

КОЖНИЙ ДЕНЬ- УДАРНИЙ щих Радянсьr. ого Союзу бу дІ!В е.ІІ'ЬІНики мІст а l райо­ ну розгорнули соціалІ­ стичне

нання

змагання

планІ'В

за

вино·

п е ршого

ро­

ху дванадцятої п' ятирІч­ ни . За перше пІвріччя об· сяг !Іідрядних робіт. ви­ іююших

скла в

. шми.

35

ф антично

мlльй.он ів

773

тисячі к а рбованців , що на 1 мІ:льй.он 152 ти с яч І кар­ бованців

бІ,1ь ше

від

за-

планованого . Темпи росту у порlWJяннІ з вІдг.овід­ ним

п ер Іодом

рону

минулого

становдять

102.7

процента.

3& 580 бlJ!ьше

зеі1· ний тисяч

пл ану

період на к арбован цІв

викон ан о

буд tвел,ь;но-моН'І'ажних

l

ро­

біт власними силами. Цей поназник у пор івнянні з ВЇ1ДІПОБі,ЦіНИ М ПеріОДОМ 1985 ро ку зріс на 5 про­ центів .

В цілому з завданнями

план о ви.ми справилися

вс! КІОJІ ектнви будІвельн иУ

внесок

у

виконання

плану

загального обсягу вельно- монтажних

буді­ робіт

зробили колективи ПМК· 15. Б МУ-35 . м остаза гону N9 11 2. ПДБП-2, ПМК-5 тресту «Унрагрорембуд» та

інші.

Вони

також

за­

без печили виконання обся­ гу підрядних робіт влас­ ними силами . Ними досяг­ нуто l тем:п!в р.осту обся­ гів виробництва. КрнтичН'О оцінюючи зроблене, треба зауважи­ ти. що перебудова в га­ дузі йде ще повільно, де­ які організації не справ· ляКУІ'ься

з

зав.дань.

цих

Не досягли

колективах

nриділяють

гадно·го

матерІальних

rrр.оцесів . На усунення цих недолікtв . лІквІдацію << вузьких» місць необхідно

колентИШі

':'р <: ~т:у

спмк-

та СПМК-509

"Броьарисіл.ь бу д• .

економічного

напрямах

та

соцІаль -.

ного

розвитку СРСР на 1986- 1990 рони та на період до 2000 року пе ­ редбачено підвищити у галуз і

ці та р.обіт тІв.

продуктивність пра­

обсяги на 16-

підрядних nроцен­

17

цюват.и так, щоб кожкий день п'ятирічки став днем

спlл·ков.ої організацій.

ударної nрацІ.

зусилля

трудового

Виконан ня плану будівельними органІзацІями за січевь

1986

-

червень

року. (За даними міськоrо івформацtйно­

обчнслювальиого центру держстатистикн. У процентах до плаву)

родних

це

родовище.

нладових.

можливо.

ВідомостІ

нафту структури карті

знайшли

нафтогазоносностІ

т. ч

•ю ра йону

і

107,3 108.5

100,0 101,4

тут

не

єдине .

про

перспективнІ

відображення

в

на

нові й

республіки .

На фестиваль в Алжір Шевченко лацька во

( Мангиш­

область).

Пра­

представляти

стецтво

ми­

Радянського

Каз ахстану родному фольклору

на Міжна­ фестивалі в АлжІрІ

довІрено

народному

ансамблю nІснІ цю

й

сМангистау

тан­ Мар-

жандари » («КоралІ Мангишлаку » ). На рахунк у

сам одіяльних

артистів

із

Єралієво город

селища

чимало

на­

всесоюзних

республіканських дів .

І

огля­

(ТАРС -Р АТАУ) .

в т. ч. ПМИ- 15

116.7

БМУ-35

104,1 100.9 106.3 110,9 104.6 87,7 86.9 100,5 102.8 109 ,5 104,1

100.1 103,4 100.8 101 .7 103.7 125,7 87,7 86.9 100,5 110.4 102,3 100,2

77.1 100,2 100,'1 100.5 106,6 121,0

100,7

100.2

106,1

району

100.1

103,7

107,1

ПМК-7 П МК-8 ПМК-9 ПМR-24 СПМК-509

іо3 .3

97,9 100,0 105.3 95 ,5 101.6

106,0 101 ,1 102,4 103,2 105.6 100,8

120,0 97,8 106,4 110,7 105,2 102,6

107,6

107.4

118,1

111 .5 105.3 94 ,0 103,2 106.1 105,4

111 ,5 107,0 96,4 102,9 106,1 105.4

110.4 110,0 104,0 101 ,3 114,6 106.7

102,4

104,5

108,~

103,3

102,2

102,0

ПДБП-2 Броварсьиа ПМН РБУ-4

БЗБК ПМК-5

ШБУ-5 0 СПМК-580

Всього по місту (всього)

в т.

ч. по

в т.

ч.

СПМК-503 ПМК-5 тресту « Унрагро­ рембуд• 'Управління механІзації спецбуду СПМК-1 СПМК-2

Всьоrо

«Броварипромжитло-

буд• (всього)

;;

що

РайШРБУ РВУ облмІсцевпрому Республіканська СПМК-4

ОрганІзаUІї

Трест

на

номбіяатІ

89 ,8

86,0 101.7 104,1 101 .8 95,9

Трест «БроварисІльбуд>)

колен­

кожного

му комбін аті. тресті ((Бро­ варипромжитлобуд• (в ці­

ПМК-8

Основинос

тиву. господарських нерІв­ ників, парт Ійної та п·роф­

сnрямовувати

пров еден І

Фотоінформація з орбіти полегшила розвідну при·

СБМУ-6

Справа честі І патрІо­ тичІНUго обов'язку кожно­ го будівельника пра-

га н і за ції мІст а. Занад'І'О низький виробітон на од­ ного працюючого в ПМН15. РБУ-4, заоодобудівно-

також

та

енергетичних ресурсІв. ме­ ханІзацІї трудомІстних

ново ї npoдylt'I'ИBHOCTl nра­ Ці в цІлому будівельнІ ор·

2.

ува­

госпрозрахунку.

економії

пла-

лому). У числІ відстаючих

належної

В

не

ги полІпшенню органІзацІї nраці, вnровадженню бри­

виконанням

випробування,

електрометалургійному

МостозагІн-112

(КОМЕНТАР) Найбільший

чають.

кармо­

кожній

робочій хвилині.

бот . І дійсно. Іх у цю по­ РУ особливо багато. Це -

організацій .

Виробничі

Душанбе. Нафтовий фонтан ударив на пІвднІ Таджикистану в точцІ. вибранІй за знІмками з кос­ мосу. Прогноз склали вченІ республ іканського фІ­ ліалу держцентру «Природа». Спеціалісти передба-

Лиnневий

день догорав . Який же він дорогий для трудlвнинlв.

Липень називають ма­ ківкою літа. А ще ·- зе­ нІтом ХЛ1іборобських тур­

У від:ІЮв!дь на Звернен­ н я ЦК КПРС дР трудя­

мате­

ученими 'Бєлго­

Uафта Таджикистану

схід сонця н полі. щемно вболівають за кІлькІсть 1 якlс'tЬ фуражу . хоч впев­

'У радгоспІ ва з усіма

розроблений

надійність керамобетону.

Григорович

за

агресивним

ХаркІвському нерамічному заводі. показали високу

лович Сахно. Нині вонм живуть спільними турбо· тами. разом зустрічають

догляд

І

будівельний

Иого можна застосовувати для футеруван­

Оскольському

мабуть. краще. нІж це зробили б вони самІ. роз ­ повt·дає головний агроном

жнива.

новий

ня печей на сталеливарних. скляних та інших ПІд­

Водії поспІшають, нІко· ли. Про кожного з них .

ситою. жу в

жни­

на озброєння Інші

температу рам

протистоїть

керамобетон.

-

теріалів .

ренко. Володимир МИ'Ко­ лайович Бондаренко . Ми­ кола Григорович Бруєнко.

Дмитро

хліборобів

родського технологічного Інституту будівельних ма­

ної кампанії заготівлі К'ОрмІв. Серед них Во­ лодимир Кузьмич Бонда ­

радгоспу

Приклад

впровадженню на

пІдряду беруть

Високим

середовищам

сІльськоrосподарсь ­

Володимир Гуть та ІншІ.

тонах.

Нерамобетон: висока надіАність

до

водіїв

цієї

на

агроnром~словl об'єднання областІ .

автотранспор ­

залучено

лнвої

хлІба,

Барвінківсьного району по

зби ·

шофери

колективи працюють не тільки в полі. а й на тран­

93.7 92.2

Jio

се.пу

Вса.ого во місту І. району


«НО В Е

- -

-ІІІІІІІНПІІІІІІІІІПІн:-ОІІПUНІІІАІ~

!=

ЦІІХ

зовувати

На

фото:

книrарвІ

..

<<КПРС

ВАЖЛИВА рОJІЬ в антиалко­

кожній

бібліотеці

району

ведеться

ралізованої

шого сусnільства. її енономічну ст.рат~гію, соЦіаль­ ну nолітику . завдання на міжнародній арені. у бо· ротьбі за мир і соціальний прогрес. Проводяться цикю: лекцій і оглядів, літературні вечори-зустрічі з делегатами XXVII з'їзду КПРС і XXVII з'їзду Комnартії України. Оформлені Ілюстровані вистав­

І

усної

пропаганди

Особл.ива

ЦІ·каво. наnриклад. центральна районна бібЛІ-отека nровела читацьку конференцію «Молодий робітник а

ратурою,

та­

ною,

тема ­ мас•.

Рудні. Пухівки). (Требухів).

<<Програма

Цій же темі були

-

в

нашого

nрисвячені Дні

науково-технічного

Залісся ,

зростання•

книг.

бібліографІї

113

-

зет.

прогресу

ве·

ЛІіння часу>> в бібліотеці с. Русанова, бібліографічнІ огляди літератури <<Наука І техніка виробницт­ ву>>

(Заворичі).

грес»

«Молодь

і

науково-технічний

(Зазим'я} .

димерськ.ою бібліотекою NQ 2 , та вечір-зустріч «круглим столом» « Науково-технічннй прогрес

велі·ння часу». органtзований

за

-

Красилівською біблІо·

Сьогодні

актуальні теми,

що

nропагують

в короткі перерви забезnечити цінний відпочинок. донесrи до

формацію про под1ї в країнІ І за рубежем, про справи району І рідного селс.. Стали популярними розnовіді бібліотека-ря про nддії .д;ня. колективнІ бе­ сіди і обговорення. об'єднанІ в цикли «Так вирішив з'їзд». <<Горизонти ХІІ п'ятирі·чки». <<Шляхом, а· кресленим nартіЄЮ>> та ІншІ. БtблІотекар! беруть активну участь у ви·пуску лід час жнив <<бойових ЛИСТКіВ»,

Людей

«бЛИСІ\аВОН>>.

nостійно

хвилюють

питання

забезпечення

миру на планеті. Будь-яку аудиторію не залишить байдужою книжкова ілюс11рована висrавка <<За мир без ві· ЙНИ>> . Такі оформлені в Іюжній книгозбірні . . Цієї nори масових літніх відn:усток зростає роль бtблlотек

в

організації

дозвілля

дорослого

населен­

ня. Тому біблЮтекарі кажуть: «Дозвілля це на· ша турбота». Вони активно включилися в обласний конкурс-огляд

роботи

куЛІЬтурно-освітніх,

медичних

закладів. організацій товариства Червоного Хреста '«За здоровий споаіб житrю> . Залучають населеІПІя до рі•зних форм художньої 1 технічної творчосrІ. всІляких

конкурсів.

А в читачів юнацького вЬку великою поnулярніс­ тю користуються клуби І об'єднання за інтересами. У бібліотеках району діє 17 таких клубів. Час вимагає від бlбл,LотекарІв, ідеологічних nра­ цівників конкретності. СьогоднІ уже недосить вес· ти пропагандистську роботу. так би мовити. взага­ лі. в цілому . Тому наголос nрагнемо робити на nроблемах. які хвилюють колеитив , rюв'язу·вати nо­ лtт_ичне виховання з жит:ям.

умtло застосовувати різНІ

прс.цювати

форми

роботи.

1

оперативно.

методи масової

'М. ЛЕВЧЕНКО, заступник директора

БроварськоІ

ЦБС.

на

nередплачується

назв журналів.

художні твори морально-етичноі І правової тематини. Це. насам­ nеред, «Тоnолен мой в нрасной Іюсьшке» Ч . Айтматова, •Виш­ невьtй омут• М. Аленсєєва, •Серая мьtШЬ» В. Ліпатова, •Расплата• В. Тендрякова та іншІ. Велика робота по nропа­ ганді цих книг у формі читаць·

мо·

них

нонференцій,

обговорення

nроведена бібліотеками сіл Кия· жичі, 'DребухІ.в, Богдё.ІНівка. Ру­ санІ.в. Погреби, Рожни. Гоголів, Велика Димерка.

білЬше·

назв га­

36

винорис-говуються

Тематичні

вечори

організува­

ли Княжицька «За здоровий nобут». Погребівська •Це зава­ жає нам жити». «За тверезий

ліотека,

nерегляди

«Ваше здоров'я

ках•

пітератури

у ващих РУ·

-

Богданівська, сСІЮР'І' І

-

здоров'я» Велинодимерсьна; «Т.верезі'СТЬ норма жи'М"я•­ ЗаворицьJ<а бІбл!СУrеки.

Ряд ц!.кавих заходІв органІзу· валс. ценrrральна бІблІотека. Заслуговує

на

уваrу

досвІд

роботи по ё.ІНТИалкогольнІй nро­ пагандІ

нультурно-сnортивноrо

ком.nлексу селища Налити. Тут працюють клуби З'а . Інтересами «СВІТОЧ», •Omимkt•, орrаИІЗО· вано темс.тичний иІнопенторJА. МІсцем

проведення

цІкавих

38·

ходІв стало кафе «ІОні сть•. Робота по антналкогольнtІt пропаганді постійно урізнома· нІтн~ься. удосконалЮ€ться. І це стане запорукою успІху у бо· ротьбІ з пияцтвом і алкоголіз · мом.

А. МАЛАХІВСЬКА,

старший методист цевтра.ль­

иоІ

бібліотеки.

..

.....

НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ-========--======-====

ВИСТАВКИ,

!ШРФ ФДШ!r ~ ШФДJ

мораль­

хлJ:боробам повно· них найновішу Ін­

медич·

книгами

мОJІ'ОдцЮ

сnосіб життя• так назвала День Інформації Бобрицька біб­

-

текою.

ні аспекти праці. «Честь по праці», «Від.повідаю за все» цикли оглядів І бесід на ці теми відбулися в усіх сільських бібліотеках. Літо на селі - · жарка пора в прямому і nеренос­ ному значенні. Тому основне завдання сіЛІЬських nропагандисrів книти так rюбудувати роботу, щоб

спорту,

також

з

Скрізь оформлені книжково­ ілюсrрати·внІ виставки «За здо­ ровий СПОСіб ЖИТТЯ», «АЛКОГО· л· і·3м ворог здоров'я», «На

про

До заходів. що заслуговують на увагу , слід від· нести і день відкритих дверей. проведений Велико­

І

питань

ції змістовного дозвілля. У фондах бібліотек є серійні ви­ дання «Наук.ово-rюпу.л1q>на ме· дична література» , <<Фізкульту­ рс. І здоров'я», «Людина серед людей». «Світ твоїх захоплень» та ІНшІ . По системі налічується понад 606 тисяч примірників

практику

сіл

а

громадськості•,

<>кремих груп читачів. Особли'ва увага приділяється мелодІ. В ІндивІдуальнІй і масовій роботІ

книжкового

~но-етичні теми, по органІза­

що відбувся у Княжицькій бібліотеці-філіалі. У всіх бібліотеиах району пройшов місячник на­ уково-тех.нІчних знань <<Прискорення науково-технІч· ного прогресу -- веління часу». За сnеціально роз· робленою програмою організовувалися Дні Інqюр­ техніки

книги.

з

собі І

«Тверезість норма життя:~>. Пропаганда лІтератури nраво· вої та морально-етичної тема­ тики будуЄТhся на основІ кон­ креmих запитів 1 особливостей

приділяється

літературою

фізкультури

(біблі.отеки

увага

комnлектуванню

кож обговорення книги В. Коротича <<Лицо ненавис·

виробництва>>

шкощу

фонду науково-поnулярною літе­

ти». Хороші вІдгуки йдJуть І від учасників тичного вечора «П'ятирічка це творчість

<<Досягнення науки і

аЛКОГОЛІЗМУ

нІтнішІ форми і методи наочної

народу».

сnравах•.

НИНІШНЬОГО року району активно

ВКЛЮЧИ·ЛИСЯ В РеспублікаКСЬ· кий огляд <<За здоровий спосіб життя~. Вся робота ведеться згідно з складеними заходами. якими nередбачені найрІзнома·

ки «Велична nрограма миру та творення» . «Плани

громадських

Rнига проти

на.лежи'11Ь

системи?

З ПОЧатку книгозбірні

комплексна nропаганда літератури. яка розкриває нерtвну роль Комуні·стичної партії в розвитку на·

звершеннях,

nроnагандІ

бібліотекам. Що зроблено, що робиться в цьому напрямку бібліотеками Броварської цент·

авангард радя.нсьио·

-

- ...

- ......

гольній

народу».

«Прискорення

ДЕМЕН·

тичними читаннями

мації

продавець

Ірина

ТЬЄВА ropryє иа кннжко·

nартії сrала серцевиною всієї діяльн.ості бібліотеи, яка розrорн.ута nід девізом <<Рtшення XXVII з'їзду КПРС в жнrгя!» і nредставлена сусnільно-полі·

конкретного

про­

Фото А. Козака .

Літо 1986 рону особливе. Цей ріІ< насичений ба· гать ма nодіями. головною з яиих став XXVII з'їзд КПРС. Тож nроnаганда документів і рішень з'їзду

ділах.

книжкову

дукцt.ю, успlmво виконува­ тн план товарообороту.

вимагає

конкретносrt

у

дає Ім

краще ремі­

вому базарі.

Час

плани

І це

можливість

РІШЕННЯ XXVII З'ІЗДУ КПРС-В 1ЖИТТЯ

·-

влаштовують книжко­

ві базари.

АІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІrf

nартії

...- ... -

..

торгівлею тппе в првмі­ щеннt маrазиву. Вови часто в баrатотодннх мtс­

І

у

"".,

ПрацівВВІСи мlськоІ книrарвІ Nl 89 КнІвкввrо· торrу не обмежуються

І...

Зараз

-

3 стор.

== §

го

*

23 липня 1986 року

ЖИТТ.Я:t

Широковідома

фраза

•Встреча­

ства

ким нашим nо·мІчннком, порадни­ ком, а навіть 1 диктатором у ви .. борі одягу є мода.

Що ж тс.ке мода? За тлумачним словнююм української мови

-

«недовгострокове

в

сnільствІ

певних

панування

смаків,

що

су­

вияв­

ляються у зовнішніх формах nобу­ ту.

особливо

в

одязі».

навчитися

н,расиво

себе

невимушено,

в

носит-и

ньому

розnовІдає

костюму.

J

ІШиrа

нин

історичоого

розвнтку

суспlль-

лучает все», «Приго· вор». В серії «Пламен·

ньrе

Doslcтi про l <4Рас·

-.:

про Ф. ' Сєр­ (Артема),

--

сблейзер»,

( сбуКJrе»,

р· евоJІJОционерьr•

ВИЙШЛИ ЙОГО «Меч и плуг• Г. Кото-вського свет• гєєва

різновидLв

одягу

«гольф»,

«Велюр»,

тка-

4:Каше­

МИр», «Коверкот• і т. д. ). які ши­ роко застосовуються в лІтературі про модний одяг.

с:с:Оrненная суда.ба)) Микола Нузьмін ві­ домий читачу по рома­ нах •ПервьІй гори · зонт•. •Победитель по­

бере

«КПРС

радянського

авангард

-

народу»,

якІ

npo·

водя11Ься з метою організацІХ nроnаганди та широкого роз' яс­ нення

XXVII з'їзду

матеріалів

та

рішень

з'їзду КПРС т·а XXVII Компартії України, мобІ·

лізації трудящих на

їх успІшну

реалізацію.

В зв'язку з цим в бібліотеці оформилась І<'нижково-ілюстра­ ти•вна виставка «Велична про­ грама

миру

та

творення»,

про·

веління

назвами

випущена вида•вництвом

·

читаннях

бІ6лІотека

сусnІльно-nол1тичних

знаНІНя

скімоно», сnуловер»), назвами

«Зкономн­

у

водилась декада науково-техніч­ них знань «Присиорення на­

(наприклад,

нам

су·

Центральна участь

тачок ttниги викличе розділ «По· ради жJJнкам». А розділ <<Словник термlн1в моди» збагатить наші

О. Д. Кащенко та Т. В. Нозловоі «Поку.пателю об одежде и моде»,

ка"' в 1986 р. В усі часи мода nІд.ллгала зако-

напрямки

часної моди. Певну цікавість у чи·

oдsr.

вІ.пьво

зв'язана з естетичною концеnцією левної еnохи. соціальним і духов­ ним життям людей. звичаями, роз­ витком культури, науки, техніки, лромис.ловостІ .

nозицію

ти ансамбль одягу. що вІдnооІдав би сучасним естетичним вимоrам. nочуваючи

Вона була

моди. оро взаємозалежність між одягом 1 будовою нашого тіла. ком·

Про моду, про те. як nравиль.во ставитися до неї з врахуванням своєї ІнднвІдуальності, як створв­

як

Іншого nеріоду,

Пропонована инига складається з 9 роздІл~в. з яких читач дізна­ єrься про те. яку еволюцІю про· йшов наш одяг в!д стародавніх ча­ сів до сучасностJ. про тих. хто стояв біля витокІв радянської

це

ДЕКАДИ

1 ві,rt<>бражала особливостІ то­

го чи

ют гю одеmке.-- як не можна біль­ ше відбиває наше прагнення одя­ гатися красиво, зі еманом. Вели-

Повість судьба»

«Оrненная присвячена

Сергію Лазо. одному з організаторів боротьби за Радянську владу в Сибіру і на Далекому СходІ. герою громадян· ської війни.

уко~о-тех;нІчного

прогресу

часу».

Оформлено також книжкову виставну «Плани партії ма· ни народу» за кількома розд1· Л<! МИ.

Ос.таннІй П роздІл висвіт­ лює досягнення РадянськоІ України на старті ХІІ п'ятиріч· ки. ВІКлад трудівників м. Вро· варів та району в виконання п.ланІв ХІІ п'ятирІчки. .

-

Л. НИЗОВСЬКА, rоловний бібліотекар вІддІ· лу обслуrовув&ИІUІ.

Зает)'ІІІUІІС

А.

-

реАактора

J'CEHKO.


*

4 стор.

сН О В Е

23 лиnня 1986 року

• Худи :IZ:I. 'Z'B Хмельницьке середнє професlйво-теШчве учвпвще .М 8 (Мівістерство хлібопродуктів УРСР) ОГОЛОШУЄ ПРИНОМ УЧНІВ ва 1986-1887 вавчапьввй рік з таких спеціапьвостеІ: На базі 1'0 кп:асlв Наладчик контрольно-вимірювальних првпадів

1.

автоматики;

В·~ВТВСВ Токар. Фрезерувальник. З. Слюсар-ремонтник.

Слюсар

4.

навчання

5.

1

механоскладальних

На базі середньо! освіта ОАНВ рік:

З. Наладчик машин і обладнання борошномельно­ круп'яної і комбікормовоі промисловості; 4. Слюсар-вентиляторник по ремонту систем вен­

З.

Електрогазозварник.

На базі

повітря;

ві

с~оком ВUЧІІІІUІ

Формувальник машинноУ формовки.

1

4. Машиніст автомобільного крана. 1 5. Машиніст козлових і мостових кранів. ІІ 6. Оператор верстатів з програмним управлін- 1

j

7. Токар. 8. Фрезерувальник. 9. Електромонтер

кп:асів

8

автоматики;

2.

Наладчик машин і обладнання борошномельно­ круп'яного і комбікормового виробництва; 3. Слюсар-вентиляторнии по виготовленню систем вентиляції і кондиціонуваннЯ nовітря. Приймаються (без екзаменів) юнаки і дівчата. Строк навчання 1-3 роки. Звільненим у запас з лав Радянської Армії строк навчання скорочуєть­ ся. Зараховані в училище забезпечуються гуртожит­

иом і стипендією з доплатою 70-75 иарбованців. Зараховані в училище на базі 8 класів знаходя­ ться на повному державному забезпеченні. В училищі працюють спортивні сеиції, гуртин технічної і художньої творчості, фотоиіностудія, вокально-інструментальний ансамбль. Під час виробничої практнии учщ отримують 50% від суми, заробленої при виконанні виробни­

/

по обслуговуванню електро­ обладнання. 10. Водій автомобіля (з умінням виконувати ро-

боту по ремонту автомобілів).

ЗАПРОШУЮТЬ ШКІЛЬНІ БАЗАРИ

\

Наладчик верстатів і маніпуляторів з про- І грамним управлінням (строк навчання 1,5 року). 12. Кресляр-конструктор (строк навчання 1,5

11.

за горами! Шановні батьки! Щоб перше вересня стало сnрав­ жнім святом для ваnrого сина чи дqньки,

року).

В училище приймаються юнаки і дівчата у віці 1 до

30 років. Учні на базі неповноУ середньої освіти забезnе- 1

чуються

безплатним

ням, а на базі

обмундируванням

середньоУ

освіти -

і

мати направлення на навчання від упраВJJіння хлі­

бопродуктів.

Адреса училища: вул. Панаса Мирного,

280015, м. Хмельницький, 5. Ухати тролейбусами ~М 1,

до зупинки «Площа ГероІв Сталінграда•. ДирекцІя.

Таращанський радrосп-техвІкум ім. Героя РадJІВськоrо Союзу О. Шевченка ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

день,

технікуму

приймаються

о_соби,

які

мають

освіту:

--

а) на стаціонарне навчання

за

8

або

10

Вступники на відділення госnодарства•

здають

(восьмикласники твір)

і

математики

Вступники ського ло

-

на

вступні

диктант.

факультети

новленими для випускників середніх загальноосвіт-

1

нlх шкіл, нагороджених золотою медаллю.

екзамени

сільського з_

мови

десятикласники

-

відділення

сЕлектрнфlкація

зараховуються

донументів

про

освіту

без на

сіnь­

екзаменів основі

на­

слідків співбесіди.

Особи, зараховані на стацІонарне навчання, за­ безпечуються гуртожитком та стипендією. По всіх питаннях звертатися на адресу: 256600, м. Тараща Київської області, вул. Богдана Хмельницького, 3. Радг•:>сп-технікум. Теле­

фон

N'<! 5-18-05.

І

бетоцувальники, монтажники сталевих 1 зал.І.зобетон­ них конструкцій 1\3 віДрАдІКОЮ оплатою праці; ·

-

ОГОЛОШУЄ ПРИ~Я:ОМ УЧНІВ

Училище готує кваліфіхованих робітввкtв для Білоцерківського заводу сСільмаш• імені 1 Травня. підприємств міста Біла Церква і Ннівськоt

області за професіями:

На базі неповної середа:ьоі освіта:

Зі строком вавчавв.и з

-:

З.

Слюсар-ремонтник.

ЗІ строком навчавва два рови:

СПМК-2 працює на

Заяву. Документ про освіту (оригінал). З. Медичну довідку (форма 086-у) з відомостями про прищеплення, результатами рентгену грудноУ клітки і всіма аналізами.

почасопо-пре­

ва

Промкомбlвату Броварськоі райспоживспіпки ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ таких спеціапьвостей:

1. 2.

Професійно-технічне училище готує високо­ кваліфікованих робітників взуттєвоІ промис­ ловості з фаху розкрійників, заготівників

Броварському молокозаводу ва постійну роботу потрІбні: 1. РобLтники.

складальників взуття.

2.

Приймаються юнаки та дівчата з освітою 8-1 О класів м. Києва, НиІвськоУ області. Учні забезnечуються заробітною платою:

10

класів

-

нласів

-

40-45

крб ..

забезпечеВВ.ІІ райаrропрому

ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ НА СКЛАД. Оплата nраці відрядно-nреміальна. Адреса бази матеріально-технічного забезпечення: м. Бровари, вул. Жданова, 2. АдмlвlстрацІ..ІІ.

харчуванням. Під час nроходження виробни­ чоr практики учні одержують 100% заробітку.

роботою на піД·

1. 2.

Заяву на ім· я директора. Документи про освіту.

4. 5. 6. 7. 8.

Характеристику зі школи.

І 1 1

ДовІдку з місця проживання. Медичну довідку (форма N<! 286) 6 фотографій (розміром Зх4 см).

~~~

ти тролен усом

"'" .,g

20

до зупинки с

ШАНОВНІ БРОВАРЧАННІ

Броварський райпобуткомбінат nропонує вам

послуги нової пральні. Тут ви самі можете не тіль­

ки випрати білизну (вагою до 10 кг за 1.5 години), а й випрасувати П. Пральня самообслуговування знаходиться біля заводу алюмінієвих будконструкЦlй. Іхати автобу- І

сами ММ ЗЗО,

1,

З,

4

до зупинки сБЗАБК•.

~

І

Довідку про склад сім'У.

tадельна•. Тел. 97 -ЗЗ-64.

5.

Броварській базІ матеріапьво-техвІчиого

Строк навчання: для учнів, які закінчили 10 класів, -- 1 рік. для учнів, які закінчили 8 класів, -- 2 роки. Учні забезпечуються безплатним разовим

забезпечуються

Лаборанти.

Наша адреса: м. Бровари, вул. Боженка,

крб.

70

декретноУ

З. Слюсар-наладчик швейних машин. Слюсар. Комірник. Бухгалтер. Пекарі на Літківську хлібопекарню оплата відрядно-преміальна. 8. Швеї-мотористки. За довідками звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Богунська, 22, Промкомбінат БроварськоУ РСС.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ ва 1886-87 навчальвий рІк.

8

майстер швейного цеху. ковбасного цеху (на час

4. 5. 6. 7.

Професlйво-теШчве учвnвще ва базі взуттєвоrо об'єдвавв.и сКвів• Імені 50-річчя ВепвкоJ ЖовтвевоJ соцІапіствчиоІ революц1І

з освітою

Старший Майстер

відпустки).

Дврекцlа.

з освітою

винагорода.

Звертатися через бюро працевлаштування на ад­ вул. Ждаоова, 2 (приміщення ресу: м. Бровари, ремонтно-технічного підприємства), тел. 5-З2-64.

5-18-34, 6-24-88.

верху взуття,

об'єктах у містах Бровари,

КиІв. За пересувний характер робіт виплачуються надбавки до зарплати. За вислугу років грошо­

Адреса учипища: 256400, м. Біnа Церква Київ­ ськоі області, вулвцв Горького, 80. Телефони:

го повстання, З4. Уха u б

Ц

Дирекція.

И·

1 -------------------111І . - - Адм·ІнІстрацін, паортІйна І nрофсnІnкова орrанІ.

11 11 11

:,•

:sаціі

унІвермаrу

&роварсwсоі

райсnонсивсnІnки

вксnовnюють щире сmвчуТТR :аастуnнККу ronoв-

ного бухrаІІТ!,Ра РЯ&УСІ Гапин І Антон\виl воду смерті н чоnовіка

3

nри-

~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~·~·~;;;;;;;;;;;;;;;'В;А;Н;А;;;'В;А;н;о;в;и;ч;А;.;;;;;;;;;;;;;;;:

~~~~~~----'!!

сНОВАЯ ЖИЗИЬ•-орrак ВроваРского ropoдc.JrO.

з

ки.

1. 2.

Адреса училища: м. КиІв-15, вул. Січнево-

-• 1. Верстатник широкогоrпрофілю. 2. Електрогазозварник.

-

Дпя вступу по~Ібво подати такі документи:

З. Свідоцтво про народження.

1886-1887 ва·ачапьввІ рІк.

транторист

мuною оп.л.аrою праці, а також nІдсобні робітнн·

Для вступу в училище необхідно подати:

на

екскаваторник,

Юнакам надається гуртожиток.

приємстві.

Білоцерківське середнє професійво-техві.ЧІІР учвnвще J~ 5

·

конроб, майстер; - мулярі, склярі, зварники. маляри, штукатури,

вого стажу. В училищі хороша спортивна база. Пра­

Випускники

Дврекцts.

прогулянок.

Броварській СПМК-2 тресту сТеппвцатехмовтаас• ва постlйву роботу потр1бв1: - інженери-будівельники, головний інженер, ви­

Час навчання в училищі зараховується до трудо- І

кла-

(усно).

господарства•

конкурсу

• МеханіЗація

змагань,

УКООПТUРГРЕКJІАМА.

сів,

б) на заочне навчання пише за 10 класів. Заяви прийиаються: На стаціонарне відділеВВR: На базі 8 класів механіки по 31 лиnня, електрики по 25 липня. На базі 10 нласів механіки по 14 серnня, електрики по 8 серпня. На заочне відділеввя: механіки по 30 листопада. електрики по 24 листопада.

спортивних

нізовані споживчаю коопераЦією.

Характеристику зі школи або місця роботи. Чотири фотокартки З х 4 см. Свідоцтво про народження або паспорт; при­ писне свідоцтво, військовий квиток пред'являються по nрибутті в училище. Початок занять -- 1 вересня 1986 року.

техніків-електриків.

До

для

Ласкаво просимо віДвідати uтl.льні базари, орга-

4. 5. 6.

на стаціонарне та заочиє вавчаВВR на 1986-1987 в. р. Технікум rотує: а) техніків-механіків,

_

1 практичну шкільну

форму для дівчаток і хлопчиків, легкі і теплі курт­ ки сучасних фасонів, демісезонні та зимові пальта. На шкільних базарах є також взуття на повсяк­

цюють спортивні секціІ, гуртки технічноУ творчості і художньої самодіяльності.

Прийом заяв щоденно з 9.00 до 17.00. Початок занять 1 вересня 1986 р.

б)

Можна придбати тут зручну

Учням з трирічним строком навчання видається І

правляються на інженерно-nедагогічні

канцелярське приладд.я,

фарби, зошити для малювання.

розмірі ЗО крб. і доплатою з підnриємств по 42 карбованці на місяць. В період виробничо! практики всім учням виплачується 50 nроцентів І

-вузів і технікумів і користуються перевагами. вета- І

Заяву. Атестат про освіту. З. Медичну довідку (086у). 4. 4 фОтокартки 3Х4 см. 5. Для отримання доплати до стипендіІ необхідно

сумки•, письмове й

учнівські й загальні зошити, пластиmн, акварельні

харчуван­

1. 2.

6

ранці,

стипендією в j

ВстуПІОІкв подають такі документи:

своєчасно

подбайте npo все иеобхіДJІе діЛ·Я занять. Запрошує­ мо вас на шкілЬні базари, де предсtавпено широкий вибір товарів уч.нівоьиоrо асортименту: портфеп,І,

1З. Маляр-штукатур.

диnлом про одержання середньої освіти і прж:воєн­ ня кваліфікації за професією. .Особи, які закінчили училище з відзнакою, на- І

2а. З,

Ще піонерське літо озивається весепими табірШІ­ ми сурмами, а календар нагадує: навчальний рік не

заробітної плати.

завдань.

Випускники, які отримають після закінчення училища диплом з відзнакою, вступають до вузів і технікумів на пільгових умовах.

2.

(строк

ням.

1. Наладчик контрольно-вимірювальних приладів

чих

робіт

Слюсар по ремонту автомобілів.

Штампувальник.

5.

Oro.tomeвиa

рік).

1. 2.

тилядії і кондиціонування Пекар-тістовод.

11

1. 2.

апаратури релей­

Електромонтер по ремонту

2.

ного захисту і автоматики;

ЖИТТЯ»

АДРЕСА РЕДАКЦІJ: 255(120, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. Індекс 61285. Теnефонн: редактора - 1-03-76; віддіІІ у партійного життя - 1-04-61·, відnов·Ідаnьноrо Друк офсетний. Обсяr 1 татов Киевской обласrи. (На r_к.раІfІНсном .113ЬІне) сенретарн, віддіпу сіnьсьного госnодарства 1-02,92; коресnондента місцевого радрукований аркуш Тиране Га·аета вЬ:;/f~ 1 ~· ~~дf!:· 1937 , rода · діомовпеннн - 5-13-91; :sастуnннна редактора, ВІАдІІІІв nромнсповостІ, nнстІа 1 ма14.000 nрm~tІорн.ииLв. Дни вwхода: вторнИІК. среда, пятиица, суобота. совоі роботи 1-04-81. Замов."ІеіmЯ Ні 3787. Sроsа·рська J,.РУ1С&РІІІІ ~-=rо=-:о:;бл:а::с:н:;:о:го~у::п:р::Р::ІВІІ::;:Ін::н:ІІ:-:У:-:с::п:р:а:ва:х-:-в::н::д::а::в:н.::иц::т::в::-.-:п~оп=І::гра::-ф~І:-;-ї-:1:-н-н-=-и-~-.но-:-sо-:і:-.-ТО-Р-rІ:-ВJІ--:-1.--_:___:_____________ Адреса друкарні: 255020, Кнівсьна область, м. Бровари, вул. Киівська, 154. · ro комmетаи Коммунистической партии 'Унраиньr районного Совеrов иарониЬІХ депу:

городекого

І

.

#116 1986  
#116 1986  
Advertisement