Page 1

ОрГАН БР О В АР С ЬКОГО МІСЬКОГО КОМ І ТЕТ У КОМ УНІСТИЧНО І ПАРТ МІС Ь КО І РА Я ОН н·о І РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТ І В КИ І ВС Ь КО І

* М 116 (6989) *

Газета виходить з 17 квітня' 1937 року У ПЕРШОМУ КВАРТАЛІ цього року ши­

логічною парою.

усіх

-

1

Таке

дирекцію,

становище

ХВИJІЮвало

партійну організацію,

1

і профспіJІКову. У брнrадах, змінах заводу од­

разу ·були проведенІ збори. На них присутніми були члени профкому,

парткому,

кн дирекціі. Разом було шляхи· На

подопання

підприємстві

представни­

намічено конкретні

допущеноrо

розгорнулась

відставання.

трудова

вахта

на честь 40-річчя ВеJІНКої Перемоги радян­ ського народу у ВеJІИкій ВІтчнзнявlй війні, поснJІИлаеь борот~ба з прогупьниками, тими, хто схИJІьвнй

до вживання

аuоrо.пьних ва­

ПРОФСПІJІКИ І

шенню виробництва зерна озимих культур, ярої ІПШе+НИЦі,

НУRуІруДЗИ,

са і рису в

1986

про­

році за

рахунон вцровадження

тенсивних

технологій

ін­

їх

вирощуванню~.

У

постанові

ється,

вІдзнача­

що останІНім часом

стосуванпя техн1ни з кра­ щими технологічними ха­

ра~нтеристинами, ефектив­ НІіших добрив 1 зас<>91в за­

3MArAHHI

хисrу рослин,

І ось результат. За друrий квартап на заводі вкконано ман з усіх техніко-економічних по­

казників

Центральний Номітет НПРС 1 Рада М1НJІ.стр1в СРСР прийняли постанову <<Про заходи оо збіль­

у нраіН'1 здійснюється ряд заход1ІВ ПО ПрИС:КОІРе+ННЮ !нтенсиф!нації виробни­ цтва зерна. Зрос·тає за­

поУв.

випущено понад пn:аи продукціі на

концеІНтра­

ція їх використання в ре­ гІонах Шf!Робництва товар­ оого зерна. Це сцрияє пІд­ вищенню

рLВНЯ

зерн.ового

ВЕ!ідЄННЯ

ГОСІІІОДЗ!рСТВа,

ну .1ьтури

аемле;робства в

ського руху колектив підприємства зобов'язав­ перекрити допущене

ВІДставания у

Разо:\1: з тим у багатьох господарствах внаслідон неномnленсного

вино·ри-

стання й розпорошення ви­ ділюв;щих ресурсів, пору­ шень технологічнvУ дисци­ пліни ,віддача від ношт'ів, які вкладаються, залиша­ ється

Ще

НІИЗЬНІОЮ.

Надаючи важливого зна­ чення ренню

дальшому площ

розши­

вирощування

зернових культур за ін­ тенсивними технологіюш ян головному наІПрямові

пLдвищt'ння збільшення

стабільності і виробництва

ВІfСОНОЯІНіСНОГО

зер Н а,

Центральний Номітет НПРС 1 Ра,;1;а МінІстрів СРСР прийняли проrю­ зиціУ ЦН Номпартій .і Рад Міністрів союзних рес­ публі:l\, відповідних міні­ старст

І

уно.зих

віДо:-.1ств,

усrанов

про

на­ даль-

«XXVI1

з'Ізду КПРС

-

ударних декад•. СправжНій патріотазм у роботі проявляють бригада варочних камер М. П. Надоп:ьського, змІна «Г• по відновленню

автомобl.пьвих шин (брнrадир О. К. Кудtнцев), зміна майстра В. С. ДвтиновоІ з цеху Ізолу. Уміла організація соціапІстичного змагання,

110

гідвій

зустрічі

ХХ vii з'їзду КПРС, 50-річчя стахановсь11:ого руху, активна боротьба за зразкову дисциплі­ ну, економію сировини, енергоресурсІв допо­

могJІИ виконати 1 перевиконати плани півріччя на заводах поропmовоі метапургіі Імені 60-рlч­ чя Радявськоt Украіни, світлотехнічному, алю­ мінієвих будівельвих конструкцій, нестандарт­ иого комува.пьиого обладваивя, на фабриці верхнього

дитячого

трикотажу.

Регулярне підведения підсумків трудового суперництва, забезпечення його гласності, тур­ бота про умови праці І відпочинку трудівни­ ків з ьоку профспlJІКовнх комітетів все це сприяло досягвевн;ю високих показникІв по виробництву м'яса, надоях молока у першому

півріччі в радгоспах «Бобрнцький•, «Русанів­ ський•, «Плосківськнй•, імені Щорса, «Аван­ гард•, держплемптахозаводі «Рудня•.

І навпаки, де профспіJІКовІ праціввики були

менш првнцвповнмв, не прuділяJІИ уваги тру­

довому суперництву, слабо вникаJІІІ у пробле­ ми виробництва, там допущено відставання, невиконання ппанІв nівріччя. Це стосується, у першу чергу, радrоспlв «Гоrопlвськнй•, імені Докучаєва, «Заворвцький•, «ЛlткІвсь­ кий•, -ссЗоря•, заводобудІввого комбінату, ком­ бівату громадського харчування, автотран­ спортниХ підприємств. .. Недовиконано план по поставках продукціІ за договором ва досJІlдвому 3аво~1 торr'wsе.пь­ ного

машинобудування.

Причину

иоі роботи цехІв.

понад

Цю ж причину

у иедовико­

цій називали

1

ді.

На

на ремонтно-механічному заво­

останньому,

зокрема,

показували

гра­

фік ритмічності роботи цехів. Так, у червнІ завантаження робітникІв спюсарво-механічно­ rо цеху у першій декаді становила 9,2 про­ цента, у друrій 5,6, у третій - 85,2 про­ цента. Подібна картниа була і ·в цеху метало­ конструкцій. Справді,

проблема

ритмічності

поставок

сировнни поки що защппається надзвичайно гострою. Осіб, які відповідають за цю діпявку роботи, треба· суворо питати про виконання ними своїх безпосереАніх обов'язків. Але пов­ ністю перекладати вину на постачання не мож­

на. Адже, скажімо, чому б на підnрИємствах не створити запасів сировини при першій-ліп­ шій нагоді, щоб виробІІІІ'd. підроздlJІИ працю­ ваJІИ ритмічно протягом декади, мІсяЦІІ, квар-

талу?

.

Профспілковим

комітетам

_cJilд

~

добитися

того, щоб у трудових· колективах панував дух відвертості і принциповості. Вони вовиввІ мо­ біпізуватн усі снJІИ на організацію звитяж~~~ праці трудівивків усіх сфер, щоб гідно зустрІ­

ти

XXVII

з'Узд КПРС.

КУЗЬМЕНКО Володимир Федорович радгоспу імені 60-рlччя СРСР.

200

Визнано

передбаче-

також ряд

-інших за-

спрямованих

сприяють

одержанню

урожаїв

ці'внин~в сільського rосподарс:тва. інших гаJІІУзей

НПРС ·1 Рада МінІстріІІІ СРСР висловиЛІИ твердУ

агроrrромислDІВого

впевненість

.1ексу,

номпустанов

наунових

за успішне

освоєнн·я

ін- -оодаІРСьні органи, НеJ)ііВНИ·

технологій . і високих уро-

тенсивних о-держання

у rому, що р~дянські 1 гос~

пaJPrriй:нj,

ни 1 спеці-алісти, НІQЛГОСІІF­ НИІН.И і робrтнини радгосnіВ

;наїв зерн~. наполегливо виоористовуРе~rо:\tендованю за !ІІІІД- ватиlІІуть досягнення на~у~шами 1986 року пред- уно~о - технічного проставити

до нагоро~ення

qрдена·ми

і

;-.1едалями

гресу,

хідне

зроблять

для

пораютьс.я

на плантаціях.

гектарів. На цій робо­ плантаціями і неподалік В\Їд

номом радгоспу Штельмахом ідемо

С. С. вич Борзов. полем. Доки технік Олександр виблискують Юрійович Пікож доглядав

Праворуч на сонці достиглі КО,11Оски ~rашину, робітники радгос­ оз~мої пшениці, а лівор}·ч пу заправили бункери спе­ - зеленіє картопля. ціальнюr препаратом для боротьби з фітофторою. 3а - Будемо з урожає~І,два дні авіатори обробили запевняє Сергій Степано­ посіви картоплі на п.1ощі вич. Умілі хліборобські 270 гектарів. вирощують цього ро­

Віктор ПетровиЧ Павло Кошшович

Галушко, Пітіщук

В. ДЖЕЖЕЛІй. громадсЬкий дент.

все

необ-­

підвищення

СРСР ПеJРеrдовинШ вироб- стабі>JІЬІІЮСТі

і збlльшешІ:Я

ництва,

зерна на

сnеціал.t.стІв,

не-

,рів.нИІнів госпDІдарств і підприємсm, учених, яні ·внесли

велиний

разроб.ну

виробнJЩтва

ос­

НDІВ-і широІІІОГО заС'ТОІСуван­ ня Jнтенсивних технологій.

ВtНЛаІІ{ у

і впровадження

(ТАРС).

На

:заводі

пDІрошн-о­

вої :\Іеталурrії і:-,rенІі 60річчя Ра;~.янrьноУ Унра­ їни підбит:о Під'Сумни С01Ціа.1:істи•tного гаНІНя за чrервень. кращих

зма­ Най­

пона,зни:Rів

1Прац1 за цей час добИіВ­ ся ~оІЛек.тив цеху

Він же

названий

N2 1.

кра­

ху, у третій

-

газо-си­

лового.

Визначено.

пе:ре:\юvк­

ці!в трудоrвого суперни­ цтва у змінах, бригадах, )tільницях. НІращи­

ми за професією стали с·талевар О. М. Мура­ шов, печовий В. С.

n.рОІдУІІЩіі. Тут вигото.в-

Гусєв, пресув·алЬ!Ниця Н. О. РезниноІВа, сnІ­ кальнИІк О. В. Ноно­

ляється 99 процентіІВ заліЗІНІОго пю1рошку ви­

бєев, нала.цчик В. А. Ярошевсьний та інші

щим

цехом

щих марок,

.по

що

якооті

більше

ПЛаrнІу.

працівники.

В. АТРОЩЕНКО, інженер з організації соціалістичного зма­ гання.

Асортимент он овn юється

картоплі.

ку картоплю. Механізатори

на

дальше п1,двищення ефен­ ТИІВності зернQВоrо господаtРС'І'Ва. Ценrrральний Номj]тет

Виступиє

ті зайнята спеЦіальна ме­ них приземлився. Ця ма­ ханізована ланка, котра шина приб}·ла в господар­ працює за бригадним під­ ство з Ужгородського авіа­ рядом. загону. За кермом 11 Разом із голоцним агро- пілот Віктор Митрофано­

руки

но

·

"У поатанов!

необх•ідним ходів,

П1::1реmжцем у другій

А ось низЬІ\о над нами У радгоспі «3аворицький» пролетів вертодіт, покруж­ її вирощують на .. площі пяв пад картопляними

340

-'J1YP.

встановити: :юнрема, заходи морального і матеріального стимулювання труДQІВих нолентwві·в, пра-

тою1 перевезеного хліба.

Погодні умови цього лі- та інші щодня та

ви,роо-.

лруrп~і НJазвано нолентив і:нструмrентально·го це-

вертоліт

високих

рису,

називає кращих

Допомагає хліборобам

цього тут

по виробництву металоконструк­

проса,

заспівувачем соціалістичного змагання автотран­ спортників господарства на перевезенні зерна з г.о· .!'/я на т!н. З почіІтну жнив записав на свій рахуно1;

бачать у недопоставцt матеріапів дпя. рвтмІч­ иавні плану

рудзи.

щуваних аа інтенсиВ>ни.ми 1 t>хнологія:vш.

інrrенсивних технологій ви­

рощування зернових куль-

тру до.воІ слави

щодня.

шофер

ярої пшениць, куну.

Супериицтво

ЄРЕМЕНКО Іван Никифорович, АВРАМЕНКО Микола Григорович механізатори радгоспу <<Заплавний>>. По-ударному трудяться на косовиці зернових нультур. UЦоденно норми виробІтку винонують на 120-140 процентів. З початку жнив понла.1и у валки зерновІ нультури на площt понад 250 гектарів. ПАСТУХ Мпола Зотович, ГУРИН Микола Іванович номбайнер і· помічнии номбайнера радгоспу імені UЦорса. Номбайном СН-6 <<Нолос» на п!Дбиранні валків озимої пшеницІ винонують майже по п1втор11 норми

1

Календар

27

запровадження Ініціатив

коп.

XXVII З'ЇЗДУ НПРС-ГІДНУ ЗУСТРІЧ

ЖНИВА-85

першо­

му квартаJІl. Зараз тут розробленІ умови зма­

гання під девізом:

Ціна

року

нн• .розширення площ ози-

\Іої

ціло.му.

124 тис~чі карбованців. До 50-річчя стаханов­

ся

1985

липня

О Б Л АС ТІ

3 * ЗЕРНОВИМ-ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІІ

норемонтний завод відставав по ряду показни­

ків. Причина була об'єктивною підприєм· ство не бу по забезпечене необхідною техно­

Вівторок, 23

11 УКР А ІНИ,

кореспон­

З

хорошими

вироб­

ничими

пона:знина!Ми

за:вершив

nів.річчя

ко-

JlеКТИІВ Літнtвської фаб­ рики JWдожніх виробів імені Т. Г. Шевчеюш.

Тут пере~tрито

плаНІОві

зав,дання з обсягу ви­ r:обництва та реалізації ПРОtд'УКЦії. успіху

А

труд

сnрияє праців-

ниць, план з .підвищенн!Я продуtНтивнv­ с·"tі праці ви:ноІНJано на процента.

Приділяють

УБStГУ в

цьому нолективі ленню

анов­

arcopmмeнrry.

Так. л.абораrорією роз­

роблен:і

НЮІВ1

зразни

нічних сорочок та б.луз. яні незабаром будl'{ть ВИІроблтися. Цринлад у працІ по­ -назують

вишИІВ·альнИЦі

А. І. Та:ран, А. І. Ста­ ·сьно та Н. О. 'І'рох.и­ ме!fНо, на їх трудОІВОМУ календарі 1990 ·ріК.

101,8

С. КОСМАЧ.

Завдяки раціо~алізації виробиицтва Успішно

·реалізову­

зволила •заощадити

ба­

ють ЗМ"Ї•СТОВН,у nрогра­ му еноно:мії прокату чорних металі.в, нарбі­ .ду кальцію та елек'DрО-

ІРіаліІВ, прис.корила бу­ дівmщmо.

ді'В у бригадах с-антех­ ні:к.ів О. О. Бе:резкша, В. М. Мещер.іна, П. С. Гніденка іа СПМН-503.

ції збережено за ,m,в­ рону 2464 к!JІоорами чорних м·етал!ІВ, 199 81-

У ПЕWШій а цих бригад.

цію,

зонре:\Іа,

група

~-щровадила

цLнаву

авто!Рlв

цього

У.сч,ого ж ІВ організа­

Л()['рамів ·карбідУ

2.7

наль­

:юілограма

електродів.

року

раціоналІізаrор­

сьІ:у роароііку.

га'І'о бу;дівельн:их мате­

яна до-

С. ПАРХОМЕНКО, працівник СПМК-503.


* 23

2 СТОр.

ЛКПЮІ

1985

сНОВЕ

poky

===================,РІШЕННR XXVI 8'l3AY КНРС-В JlllfТTR=====-========;:=======

~

/

У Броварах білЬше десяти

nрацюють

рішення

машинного доі.ння

том,

оператор

-

парТОІРГаJНізація

радГОСІІу

прийняла його в ооої рfЩИ, а бюро міськкому Ш!jрТії одностайно за­ твеmило це рішення.

Цьо·го

ж діНЯ

членами

НПРС

стали Ш!Вея фабрики верхнього ди­

тячого ''11РИІНОІТажу Л. I::S. Цибенко, бригщцир ферми радгоспу ім.u І;{і­ рОІВа

Н.

А.

Демчук,

ГОЛОІВНИИ ІН­

женер ·тресту «Броварисільбуд» А. 1V1. Теплюк, водій ШБ'У-50 О. В. Бов·тюх, майстер-будівель­ ник ,радгоспу lм. Щорса О. Я. За­ глинська ·та інші.

Кандидатмш в члени КПРС бу­

ли n>рИіЙН'ЯТі бригадир цеху ,рослин­

НИЦ11Ва

радгоапу

<<Красилівський»

А. І. Рябоко,нь, 'машиніст котла СПМК-509 О. П. Пастушенко, ви­ хователь гуртожитку :раJДгоспу-ком­

бJ:нату <<Тепличний» М. С. Багрій, меТОlІJіИСТ районного будинку куль" тури Т. В. Павлюченко, майстер

деревообробного

ел.еR'!1розварник

тань,

міЖ

що

<<Заплавний•

шиноремонтного

обминаючи ни,

намагаються

спорах

провепро­

ашюго.льних напоїв, визначе­ правоохоронних

орга­

суд~в. проІКуратури, міліції.

Особ:шsа увага при,діляється ро­ лі трудових колективів, підвищен­ ню відповідальнос·ті керівників піД­ приє.мсm, Gjр;ганізацій, устаноо, профорга~нізацій за створення не­

терпимоІГо ставлення до фаюів пиящтва, активізації взаємо~ї від­ ділу внутрішніх справ

охорони

здоров'я,

народНИУІИ

дружинами,

сьниУtи суд&'І'ІИ, радами тики

з відділоІМ

добровільни.:\'ІИ

правопорушень.

товари­

nрофілаІН­

виnадку.

·

з

усього

села

nодає·ться

вже

да, що була в :кори.стуваюrt.

Ті,

ЯJКИМИ

НО\l)И·

стується господарка nри мит­

ті посу~. Саме вони й від'і­ грають

роль

спеціальних

про

~·сіДал•

для

бактерій.

Ді-

одержання

темою

дня подачі

В або

ПР<Цjо'КЦії для

(црямий

ИомбіІнат

побутоового

ВИП!ИСRИ.

супереч­

ст~ши

державному

<<житло», ак­

фільтроІВані

біомеТQДом, во·

поповнюють

госпу.

ставки

рЗІД­

В результаті вже

ни­

ський Донець

-

Донбас.

Вчені та студенти сь~о.го

вузу

не тільки

макl'ї:в­ стали

nершОВИІJіРОбувачами нових установон б1олоr1чиоrо очн-

керівни­

уnр~ліh1ня

і,

облаСНІО'го Лише

У червні робоrга побутком­ бінату 1 фабрики « Ремвзут­ тя•

розгл·я;далася

на

черго-

. оому

засj,данні викон.кому місько:У Ради народних депу­

татів.

Запропоновано

роз­

робити оргВІНіза:ційні і rе·хні­ ІЮ-еІІ«Jно.1\'J'і'Чні заходи, мовані на зміцнення ріально те:юнічної

спря­ мате­ бази

сфери побуту, на значний піДйом санітарно-технічио,го стану побутових підприємств, на збільшення видів послуг і· nокращення

їх

якості,

на

поліпшення роботи комп­ лексних приймальних пунн­ тів тощо. Сьогодні це зло­

боденні nитання, яні тур­ -бують і ПІРаці:внИІНів сфери ІІКJІСлуг, і іх замовників.

В. БІЛЕНКО, економіст місьнвиконкому.

згоди

З

РО'ЗІІ'JІІЯдУ

речок.

тут

П,РОТОКОЛ!У

·Адміністрація.,

ян­

дійсному

же

Ізаноно­

користується

та­

1nравом.

що

працівники

звертатися

ІМО­

в

номі­

трьо-х

міся­

свого

про

права.

порушення

Цри

недо-

триманні даного строку з

ваЖливих причин він мо­ те бути віДновлений тією ж

комісією

по

тр~дових

спорах.

М. БЕЗСОНОВ, секретар райкому про~ працівників сlJІЬ­ rосподарства.

rroУх

металурги,

111р­

ІНИІКИ і землероби. Госоодар­ ни'Ків п;риваблює дешеІОfіЗ.на висока

на­

дійність у роботі, а так<тt те, що їх ІІЩРОІВалтенн:я еко­

номить з.начІНі кбшти і дає можливість зберегти чимало площ, які раніше відІводили­ ся для будJвницт.ва очисних c.nopy~ с.тари.х зразкLв.

М.

десяти­

ськоrо

персnеКТИІВа

устааrОВОІК,

суд.

в

зв,ернутися

спі.лки

- НGІВоmrедення вже ді­ атало ІІІрописку' на ,ряді nід­ цри~мс'l'ІВ і rосІІQДЗ.рств об­ ласТі. його взяли на озброєн­

наших

третіх

суnе­

ле.реробляє·ться

і

ньому

профко-

трудових

Ку ЛИ.ІrоІВ:

х~мі.ки

право

строк

діІ3налися

за­

вnроащцжеиня? ВіДпов.ІДає ,ав­ ТQР новОІі теХНіОЛогіі М. І.

ня

має

сію протягом

Лекцв· ... в музеях

З цією метою сцроек!у1Вали і

я:на

в

двох

ців з того днЯ, коли вони

десяти

liaд сто 'І'ОІН!Н скловолокна. А

менше

жуть

з

збудували спеціалізований цех по випуску йоржів. Сам•і й оОСлугОІВують його. За Р,}К

не

правомір­

Слід звернути yвa'rv на

чи

згідний

ЗасІдання

вважається

ким

сторін,

робітник ,

не

м.~

ним при ,участі

те,

· протягом

Ух у серію. вони ca:.1\'Ji

почали

свої

на С'І1Ворити найкращі со­ ціа.льн·і умови для труД.f.!Щих •м:lста і району.

давству,

щення, а й змогли .заnусТИJТи

надійне

галузевого

повіДає

дис­

·

страхvванню,

мікроорганізми

ни

праці,

СіДаННЯ КОМіСії ОСКарЖИ­ ТИ її рішення у про-фко мі nіДприємства, який є другою інстанцією по

призначення

no

об­

в

що вона вважає. що рі­ шення профному не віД­

днів з дня вруЧення йом..v

розширення

також

візьме

без!Посередиє

в

рООЩри

рішенням комісіУ. він має

ви­

рочення

а

збиток

сусnільства).

ням,

неможливості

'КО"JІІИ

nраво

nитань

для

-

·

денний

заяви.

разі

робіт!О', посадових о:нла· Дів, тарифних ставок, ско­

13

і

бра-

передбачених сис­ оплати

службовець

або

виро­

або

ЦИІПЛінар:н'і стягнення ко­ місJя nовинна розглянути в п'ятиденний строк з

питаН­

норм

норм

цростоях

nремій,

розгля-­

ІІІОЛИВНИЙ ГО• нолооією, розробленою в Ма­ ніапньої весни рОІЗШИ.рИІВ· нііів.ському Жжене.рнР-бу,дl­ род ГОСіІІОід<і'РСТВа вельному іНІСІІ'И:туті. «Фільт­ ся більш як ,на 300 ге,ктарів. землероби рами» при цьому служать ЗаJВДЯІКИ но.ви:нці зможуть відмовитися в-ід за­ пл::щтаціІ міІІ;рООtРганізмів. кубометВсередИJНі ·станції розмі­ бQру сотень тисяч з ІКаналу СіВер­ щені барабани з йоржами, 1ріІВ води на

бітку,

пенсійномУ. забеЗ.ПеченНю і т. ІІІ. Ці nитання в ном-

Ту.т вон:а очищає·ться за ·тех­

СХОЖИМИ

невиконанні

раніше,

розглядати

встановЛtення

це

одних сmорює ві.Домче благо­ получчя, для інших заn.а­ си невизнаної покупцями

членів профкому. Поста­ нова .приймається біль­ шістю голосів і врtуЧаєть­ ся аДМ'інJ.страціУ та пра­ цівнику в триденний строк. ПраЦівІШК, який не згіДний з даним рішен­

nетенції відділів соціа­ льного забезпечення і ко­ місій по державному со­ ціальному страхуванню. А

права

соціа.л;ьна.м:.v

во­

реалізації ·тощо. А

обсяг

ЦІКАВИВСЯ---------------

коли

розмножуватись. У оСІВітлювач:іІВ у радrоспl тивно во­ «Спа,ртак» QДНому з най­ процес-і житщдіяльнос:ті більших госпюд:арсm Донба­ ни розклЗJДають шкіДливі до­ і вищрисrоІВують їх су збудоваоо о~ну ком­ мішки пактну очисну споруду. Це ян поживНІі речовини. СТВІНЩ.я, куди з ферм, мех­ Стічні води в:те не забруд­ дв.оіріІВ, майстерень, а також нюють НаІВІІЮЛИ1Шіі ,ріки. Про­

ДСJ!і!НЯ сходок аа місцеУІ проживаіР­

опе­ цро­

СьогоднJ. комбінат nобуто-

зверцути­

комісією

допомог

Замість цілого кас·надУ до­ рошх відетійнині'В і с·та:вкіІВ­

УРСР та рішення Київс:ькоІ об­ ласної Ради наро~них депутатіІВ.

скла;.vає

гресиВІНих ФОtРм організаціі і ОІІІЛаІТИ І1\І)аЦ1 тру ДівШІІКJІв комплеканих nриймальних IJ&"aJІKTJJВ, ослаблює, якщо не пі/ДрИ!Ває, територіальну комплеНІсність сфери rюбуту.

хоча

ЖИВІ ФІЛЬТРИ

повідно до вимог поетанови Ради МіиістріІВ СРСР, Ради Мінtатрів

иаунов(}оІl'ех­

важає і впрGІВадженню ,ратиmюго управління,

nравило,

е ЯКЩО ПІДХОДИТИ ПО-ГОСПОДАРСЬКИ

депутатШІ затвердив заходи по по­ дола'І!Іню пияцтва і аJJІНоголізму, викоріненню самогоноваріння від­

С'11Воре!Н·

н,а,црикла,д,

та:ни­

як

.вирішивши цое питання, мож-,.

ВСЬОІГО 47 .процеН'Тів), Розпорошенtсть оервісу за­

домогтися

ки

ново.го .профспtJшювого· ко-

ВикоНІком ·мІської Ради народних

-

може

питання

штатів,

на

показниками,

говуІВанНІЛ населеІИІ!Я.

,нічних досяrнень (рl!Вень ме­ Ха<НІІ:з'аu;іУ ручної nраці В ltOМ· б!наті nобуТОІВого· обслугову­ ваНІНя,

обтяжу­

обхідна д.о!ІІомога

нВІЛеЖІЮСті, СТОУТЬ на заваді

або 1Коли у ньому даний орган некомпетентний. Приміром, комісія не м~є ня

трудових

створюються

як

nисьмово,

тому

далося

всіх підnриємствах. Як правило mісля вибору

Проти пияцтва і алкоrолізму

НІіІВ

по

~еumюджає

впровадженню

Представники вводяться в

спорах,

в

дане

редан.ціях газет і журна­ лів. Адже 'де не приско­ рює, а уповільнює роз­ ГЛІЯД спірних питань.

ми

з:в'я'З'Rи

спо'11Ворюють·ся

уцравліІFНя побутоІВого обслу­

ці, понадпланових роботах і роботі в нічний час,

ше

конфл1ктти в

ютьс.я,

значить, л~квідоІВаНо відом­ чу розпорошеність. Тут не­

ню ПЇідJ!ІрИЄ·МС'!1В із техНічно-, екона.'\Іі'Ч'Но- і організаційІНо­ вигІдно сrюлученими вцроб­ ничими цехами різної при­

ся й усно. Від.'\Іова в при­ йомі заяви може Qути ли­

врегулю­

оодарсьні

сяг

Заяву в комісію по тру­

працівник

вих комітетах профсnілок,

hомісії

стан

ВJrету­

цтво сферою nобуту аж то­ ді, ооли буде скорочеІНо об­

питання оплати nраці при

дових

по­ ЯІКі, орга­

обслу~ування

nає n~дником між «сво­ їми• щдцрщ:мствами і С:по­ жИІJ3ЗІЧами Ух ЦІЮІЦУКЦії. Гос­

РУІКИ

адміністрації згі д н о нака.з,_у керівника підпри­ ємства чи організації.

подають

централ<Ьних міністерст­ вах;, віДомствах, ІГа.ІJІузе­

Іюлишній військовослужбовець.

з.а~дання

чи

досягну­

вна:зані

вати т:ру дов і

шення В. В. Носенко колиш­ ній майстер СПМК-1 тресту «'І'еп­ лицятехмонтаж», В. М. Судьїн

но

не

дових апоJ)ах. Тому миляІQТІЬся ті особи,

Аляб'єв (пенсіонери), за інші nору­

дажу

шест.І!

відомчих «ГQІJОдів• обл.асно­ го і наІВІіть рес.nубліканського пtдпqрядкуаЗІН'ня). Такий

-

ти, що першою інстан­ цією владнання супереч­ нос'!1ей є комісія по тру­

l. _Вє·тров,

впорядкування

Так, режим роботи під­ приєм.с'!1В побуту далеко не · заІВжди ;з.ручний для відвідУ· ІВачів, а викликаного додому м.айотра нерІдко дОІВодиться чекати протягом ДНіЯ. Поmно працює галузь ре­ маІНТу та ЇJНІДВіВіДуального по­ шИ'ТТя взу.ття. '!'ут планооі заІВданІНІЯ більшістю пЩпри­ . ЄМ:С"!'ІВ не ІВИ:І\ОНуЮТЬСЯ, ТрапЛЯЮТЬСЯ !В~Д'МОВИ В ремонті через В'іІдСУ''І'Н~сть деталей то­ що. Низький рівень обслугО\Ву­ вання і ІВ лазнях та праль­ нях. Вони не ві·д.повідаю•ть санітарНо-гІ:гієн.ічним вимо­ гам, їх технічний стан вкрай незадоІВільний. Тісні примі­ щення ДО!Вrий час не ,ремоо:· туються, сто.ять без вентиля­ ції і .з·адов·lльного стану ви­ корІЮТаноУ води. ДумаєтЬІоя, на зустрічі з

комісію згіДно nостанови п;рофному, а 111редетавники

то, то кожен робітник чи службов·ець повинен зна­

За пИіЯц.т:во виключені з рядів партії слюсар радгосnу імені До­ кучаєва М. Є. JІитвиН'Чук, слюсар зооqду nорошкової металургії А. Х. Лисенко, за втрату зв'язкіІВ з .парті~ю - В. О. Дольн, В. К.

гро:..rадя~r.

(в місті більше

ПОЛІ·ПШИТІ СЛУЖБУ СЕРВІСУ

мітету. профспілки

вза­

підприємства

домовленості

заводу Р. 11. Телєгін. Ім оголо­ шені ·суворі догани і3 занесеиням до обЛЇІІЮВОЇ КЗ;Р'Г}(И.

ня

. буту

вого

слуГGlВу!ВаНJНІЯ

організації. Якщо ж такої

І. М. JІитинсІ>кий, тра:кториет рад­

передбачено

стосуються

керівником і праців­

ником

Статуту НПРС притягнені до су­ ::вqрої партійної відповЇjДальності

ЗаходаУІи

·

ширШОf'о 8ЩЮВВ.ДЖе&ня нО· вих видіІВ nосЛуг (особливо· та~~~их, що вНІКоиувалися б· у день замDВЛення). У свою чергу працівН111Ки сфери ІПобуту висловилися б про не;ц,оліоКи, які заважаЮТ-Ь УУІ відміНІНо nраЦЮІВати, особ­ ЛІJІВо в умовах експери.меmгу-; По-перше, це ВУtі\ЬКа •галvзе­ ва спеціал.ізація служби по­

ТРУДОВИЙ СПІР.

прав, обов'язків. Qуперечок можна УНИКНУТИ ШЛЯХОМ СПіЛЬ­ НОЇ :згоди, домовленості

За різноманітні грубі по,рушення

шорохувальник

трудовими

вісу бага:то.

непристосо­

ємних' Таких

Статут КПРС

госпу <<Жердівсьний» О.

це маленькі,

льносТ'і Між робітниками і адміністрацією винина­ ють pL3Hi супереtши з пи­

Порушили

радгоспу

·перед

~-:о:rекти,вами міс·та, то робітники підп:риємс'l'ІВ багато б на що ї:vr в;казали. Адже недоліJКіІВ у мІській сфері сер-

відкрито вісім

В процесі трудової Дія­

ПМН-15

М. П. Гл~а, бригади:р феjрМИ рад­ ГОСпу !ім. Кірова В. 1'. ГузеНІКо та ряд інших.

інженер

звітували

- - - - - - - - - - - -...-ЧИТАЧ

комбt!І'ату О. О.

Юрченко, старший інженер-техно­ лаг заводУ пла·стмас Л. М. Славін­

сьна,

зокрема,

ВаJНі приміщення, без елементарних умов для їх ек.сплуатації, без оnалення, воІдИ, вентиляції тощо. Про;rе ІЮ· ристь, н~іть та:ких пунRтіІВ, безпе,речна. Адже на під!JІРИ~М·О'!1Вах, де нема СІВоєї служби nобуту, кіль•кіс·ть відпуеток із дозволу адмііНі.с~рації набагато вища, н:іж ·там, де та!На служба створеНіа і постійно· щосконалює свою робоrrу. МОЖЛИВОСТі ДЛЯ ТОГО, ЩОб вщ1,ілити 100-120 ·~вадратних м-етрів площі і обладнати приймальний ко~шл•ексннй rпуІІШ\Т, є в будь-якііі організаЦії чи на підприємстві. Органіаація обслуго'!Іу.вання за місцем роботи допоможе максимально заощаджувати особистий час людей, не доrrycкarrи "!Втрат робоЧОІГО часу. Кінцевий .результат тут вигЩний і кожному но·ннретному праці•вниJ<ОІВі; і суспіль-

користується

авторитетоІМ ІВ колективі, бере участь в громадській роботі. Ось чому

Якби :к,ерівниЮІ і спеЦіалісти служби побуту частіше

НОІМПЛеІКСНИХ пр.иймальНІИХ пунюів на підприє:v~с'!1Вах мі­ ста. У більшості випад.ЕіІВ

цього господаІр­

за·служено

цих

не}rинучість.

В резуль·таті nобу"І1НОмбіна­

с·mа А. М. Плющ. Він успішно ви­ конаІВ піврічний план по надоіЯх молока,

nраці.вни~іВ

бо.ку [[рофсnілкових і госпо• дарсЬІКих Оtрганів - прос.то необхіДнJІСть,, якщо хочете -

Останньому сnрияла і пев­ на робоІТа, проведена ,раднн­ сьІшми, профСПіЛКОВИМИ Та громад•ськими організаціями.

-

«Жердівський»

в

в цілому. Тому ахтвв• робі'!1Іинами побу1'0викн по­ на доnом.оІГа сфері побm · з чули б 1 про JtеобхіДнісtь

C'l111y

трудящих.

своїй зая:ві на ім'я парторгані::заЦії радІГос.пу

ро:ку

ІЮЛе'НТИJВіВ у ШВНД:І\ОМУ і які•шюму обслуго,вуванні. Це сrюнукає шукати най­ КGІротші шляхи до клієн­ та, наближати сервіс безпо­ серед.ньо до м~сЩJ роботи

бути в перших рядах комунізму», пише в

будівників

обслугОІВування з ІІІочаТІІсу

КаІВленLсть

первинних парторганізацій про прийом кращих виробничнИІНlВ, ~н­ женерно"технічних ирацівник!в в ряди ленінської Комуністичної mартії. «Хочу

сфери

умовах час.ТRо.вого економіч­ ного експерименту. Забезnе­ чується безпосеред,ніЯ заці­

На ч~рго,вому засіданНТі бюро мlсЬІКТІюму па.ртії, що відбулося ци­ за:т.верджено

семи­

n!Jдприемств

побутового

Зростають ряди партії

ми днями,

ЖИТТЯ•

СТОЛЯРОВ,

кор. і'АТА7.

.

ПоУздкою по історичних місцях Ниооа завершився ЦИІКЛ леrщій, прочитаІНий л.ек­ -щрам республінансь.кого то­ ·варис'l'ІВа «Знання» Б. М. Ри.со.вим на ШИН:О/РЄМОНІ'І'НІ(}МУ заводі.

КолеІОНІВ

rr.і.Дцриємства

З~ВОЛеІНіІfЯМ

із

прослухав Ці­

Каві розІІОВ.і:Ді про виникнен­ ня релі·лії та іс'І'ОІрію розвиrr­ ку християнства на Киї.всь­

,кій Рус:і. талиСіН ті

ОообJІиво запам'я­ л·екції, що буJІи

црОІВедені у муз-еях, розмІ:ще­

них у С<>фііівському с.обор1, Андріївській церкві та на Аскольдовій могилі. Лектор у простій, д~оступ­ НІі'Й формі ро:зповів . слухачам npo сmорення Київської Ру­ сі, а ми з доrюмогою екс.по­ mті.в змоrл.и просл:ідіку:ваІТи за ІJ)<У.mИ!ТКОМ їУ культу;ри,

. ВИІІІШНіеtННЯМ

ПИСЬМЄ'НІН.ОСТі.

В. ПІНЧУК,. ~кономlсt аавоА)'.


Добрий початок

ДО КОЛОСКА, ДО ЗЕРНИНИ

С'Га

тисяч

госоодарств

для

ні ш е ,

з н ачити

пе:реоблаДІНали так,

що

дJВа

кладУть

аг­

один

ІВалок, що знаЧіНІО

при­

акорює обмолот ІВ-алкі.в. Щоб запобігти вт:ра­ там, механізато:ри Хмельницької області

в

майстернях

них засобів. Умови ни­

госптехн.іки:~>

НІішніх

ли

склад•НІ!..

На велиR'их ПJІощах ХЛіб<J. НИЗЬіКОрОСЛі, 00-

<<Сіль­ виготови­

пристосування

пЩбирачtв,

для

встановле­

rних на •комбайнах.

Та­

леглі . Вюоодяч;и з цьо­ го, екіпажі комбайно~

кими

rаих

ТQРИ ·тисячі агрегаті·В.

прист,роями

дл.я

[ІІЄре­

І'ОІр'ТанJН'Я валкІ.в. В рЯДі

ПрИ'С'ЦрОЯМИ

безпечооі

агрегаІТів об'єднані

ІВ 13 тисяч комплексних загонів. Mexaltiзaropи обладнали агрегаІГИ атеблопіІдйомни к а м и,

можливість точ­

сивів регати

ІЮмбайнtв, чимало ін­ шої техніки, транспорт­

вилась

раІН:ня низькорослих ма­ жа'f•ки

зе.рнОІВИХ

жнив

зби­

Хліборобам СІШої області жнив

за­

блИt.Зько

nів­

Харківтмrтику

допомагають

значити

rвченІ.

•впроrвадили

.ви­

Вони ексnрес­

,дІаl1Ностику . Тепер з'я-

НІіж раніше, час

збирання

ви­

почаmу

на кожню му

м асиві.

Знагчний ефеІ\1' на НИІНІіШН'іХ ЖНІИВах Забез­ П€ЧуЄ

потоково-цикло­

вий М•еТОД ВИ!КО'рИС'ГаН­ НЯ техніЮ:І. Особливо .вм іло використовують цей резерв ІВ загонах Героя Соціалістичної Прщі В. В0rроніна з paдrocrпry ,<< Зarrop і з ь­ КИЙ>> ТокмаксьІЮто ра­ й ону Запорізької обла­ сті та жаrвної

лауреата Дс,р­ цремії УРСР

М . ДоІВбенка з колгос­ пу імені ХХ ·з'їзду КПРС RоміrНтерніІВ­ ського району на Оде­ щюrі. Денний виробі-

то•к

У

на жатку

тут

широІІ\е

д и ть с я

В.ИІООКОТО·

бітку.

Технологія

за­

ВИрО­

зби­

шим

ням

з

та

етану

посівів. Щ~я в гос­ подарствах ,республtки з•би;рають зернові і зер­ нобобові культури на п:ющі 350 тисяч гекта­ рLІВ.

(РАТАУ).

ше

перед

Црацівники аJ1)оnромис­ лового •комплексу нашО'llО раЙО/НУ самDІВіддано т,ру­ дяться над викоf.Іанням рі­

·

шень XXVI з'їзду КПРС. чергооих ПленумLІВ ЦR КПРС . Так, за шість мі­ с.ящів

.нинішнього

року

план mродажу державі мо­

лока ви:кона:но на 106,6 проц€ІН'Та. його реалізооа­ но н.а 266 ТОНН більше плану і на 996 тонн біль­ ше, ніж за цей час торік. ВіІд КОЖНОЇ К'ОрDІВИ одер­ жано no 1564 Кілограми молока при плаJНі 1486 кі­ ЛоО·rу>а·м ів, що на 41 кіло­ граи'V! більше rnpO'I'И Ві,ІJJІЮ­ -В і,дІшго

періоду

по

і

639

за

року.

м'яса. ВИІІ{ОН ЗІНО щюцен.та,

НІа

-

яєць.

108,6 на

Не допуотили ЗІШЖен:НJЯ

!1рО.ЦуІКТИ:ВІІЮСТі ДіЙНОГО стаrда і дощрокаво викона­ ли

плани

молока

імені

ДоІІ{уча-

пр СJrд ажу

де ржа­

радгоспи

«'Боб­

єва, << ЗаІВорицьокий:~>,

<< За·

пл3!!mи.й», імені Мічур·іоо,

<< ЛіТКЇВСЬЮtЙ >> , « ЗорЯ:!> не

'ІШІюнали

плани

першо•го

пLІВріччя оо продажу держаrві мо.тнжа, а •Радгоспи

де1ржаrві

плани

продажу

111' яса.

ді

нинішнього року і оди­ н ад цятої п ' ятирічки в ці­ л о.му виступив трудо·вий

колектив ордена

БОЇ

:Жовтне­

ім ені

« Ж ердtвсьmй>> ,

Щорса,

<< Ав ан-

сцроаrвились

гар~>> та інші.

СерЕЩ птахофабІ»m по ви;робництву яєць непога­ ни х резу льтатіІВ добився КOJioeJmm Бог д.аніі;ВСМЮЇ

лтахофОО,ри:ки.

Він одер­

жаrв вІд кожної курки-не­ сучки ПО 121 ЯЙЦЮ, ЩО На

6

штук більше, ніж з а цей

ч ас 'f!OIPDK. Rот:~КТНІВ Київ­ с ької nтахофабрики одер­

ж.ав ЇХ ІЮ 123 Ш'ГУ!Ш,. збільшивши валове ви­ робнищгво яєць на 10' мільйонtв штук. Приріст великоУ рогатої худобк збільшено в радгоапах

«АВШtГаа>д">. .імені Щрова .

ВLн становить

до кін­

ця ,рои;у ще буДе реалізо­

ваІНО МОЛ01\& 3750 ТОІНіН, м'яса 120 тонн. Понад п 'ятирічний план буде ви­ роблено 5366 ТОН'Н моло­

260

ка і

тонн м ' яса.

ІніЦі атива

колективу

цьосо господ арств а << Вї.д­ пр ацюrвати дJВа дні на зе­ кономлених

С И!рОІВИН і

матері ал ах ,

і ПаЛИІВі>>

ВОrрю.валася

на

ООГQ­

розшире-

РеІВолюції

вwхавJДно

ІРМГоОС П пл ан

усn ішно.

« ПЛОСКіВСЬКИЙ >> цродажу

ОВОІЧDВ 'ВИ'КІОНаВ процента,

Щю;рс;а

А

-

державі

На

радгосоо

на

134,6,

163,8 імен і

<< Ве­

ли,ко ДИ М е р С Ь rK И Й>>

-

р адгсюн-коrмбіІНат << Тепличний :~> на 123,9

123,1,

>процента .

ВикоНJаІНІню

державних

· м 1сяфІ8

ра;цrоапу бу ли

нинішнього

ту т ви,р.об или мо.1 ока п.ри

п р.и пл ані

4100

3390

кожної

коро ви

йото по

3254

року

тонн

тонн .

Від

одерж ано

кілограми.

тор і\І а ш ин ного доїнн я М. І. Педорашко , яка о~дое:ржа ла В:ід кожн ої к.о­

роо и по

4478

МО•ЛОоКа ,

а

Значно вищих показни­ ків, ніж Б середн юму по rос подаорет:ву , доби лася к андидат в члени КП Р С, оп ератоtр машинного доїн­

н я О. І. Ф едор енко. Вона

:змаганJНя,

мотжа.

с.я назустріч 40-річчю Пе­ ~ремю ги

радяJнського

н аро ­

ду у ВеЛИІІСі й Віfl'чизняній

парткому,

і

нині

зробив

поомігчника

Василя

Працюючи

на

м ехан із атори у

покл али

валки

на

nер­

60-річЧІ_І гард » ,

СРСР ,

Jмені

«Аван­

Кірова,

на

.Кnі:всЬІк:ій І СеІмиполl<DВ· сь:НІій птахофабриках. ТаJК, у радгоспі імені 60-.річчя СРСР це питання було вин ес ено на обго1юрення колектИІВу

машинно-трак­

торного п арку і автогара­ жа . За перше пLВІріччя

-

тр актористи

RОЛЬЦОВА, диспетчер.

ЗЄ'КОНОМИЛІИ ЗеЛ ЬНОГО

дасть

8

ТОНН

п а лива,

можли;вість

ДИ­ ЩО

відпра-

58,4

КСІР МОІВИХ

корм ів ,

6 ,5

ну .

тон ни

4.1

ПІалива, ГОДИН

9,4

О:ДИНИЦЬ

тонни

бенз и­

дизельного

ТИСЯЧі кіЛОІВ СІІ'Г­

елеrктроен ергії.

Пита:н.ня

екОІНом ічного

.р озви:тну госпюдарс·m а ,

ра ­

ціона льного використання н а.яв!Шіх засоб ів і ресур­ с.tв пос.тійrню п е,ребув ають у ценпорі уваги нюжноrо

од ержала

від

3346

кожної

ко"

кілотрамів

Р адгосп виконав п 'яти­ р ічний пл ан продажу дер­ жа:вJ м ' яса до 1 11равн я , моJюка до 9 травня

зіЙ!НІі, 50-,р іч чю с таханов­ <:ькоrrо руху. На заклИ!( цього

р<жу.

В р е з ультаті цілоспря­ мовано.ї роботи з а пеrрше rtіІІ3ірігччя зекономили 31 тонн у

1,5

тонн и

6.4

кормов их

тонни

одиниць ,

тксячі

На .пе.рших ге.ктара х о б­ м олО'Чені ва лки •вого.

-

па лиsн.о ,масти л ь н и х

- - 1,2

м аотер і·а лLІВ тисячі rка,рбо·в анців. У радгос пі << АІВ8.ІН Г ар,д>> В Кожному цеху , б риг.аді було до'8еде­ ло

економ ії

на. 1985 рІк з усіх видів ор.есу,рс ів . П еріодично пи­ та !Ші я обгооqрювалось

нrа

з асіданні

де

ШІ;ртrкому ,

бу л.о за слухано

звіти го­

ловно го екон оміста та ін­ ших спеціалістів. На ви­

робн ичих дільниця х є н а­ агітація,

Г . АНДРІЄНКО.

пресі, на спеціальних СТЄІНдах. Непогано органі­ зовано Р'обо ту так.ож у радгоспі і~1 еНІі Щорса, пл е~шта хозаво ді << Рудня >> .

О,дн.wк г~рше своїх можли­

восте й п р а цюю ть в цьо­ "" У план і р ад гос пи << Ж ер­ діrв с ький>>, << Бобр ицью Іі'І » та

інш і .

В ці л ому питанн я робо ­ ти дв.ох д.нів на зеконом­ л·енІИх ма:т (Ірі алах і си ­ ровині обговорювалися на mоча11ку роіку з усіх пар­ відпов Іідні

робо ти

п:раrктично

ус іх

затверд­

вrідповіДальний за

в.іДоб.ражено в

зобов'язання х ко л ек­

тив ів район~.

Н а н и зь1юм у ,ріІВні по­ стаJВлено цю робоІГу в рад­

г ос пах

<< З аnл авн ий•,

робота

по

підтримці почину та іні­ ціатИІВи р <щгоспу << Плос­ Кі'ВІСЬІКИ!Й » пров оди лася в ус і х господарсm.ах р айо­

·ну . Добре налаго·дЖ€Ноа Як nідРаху- вона в радгос пах ~ ені

12,5

з еконо­

тисячі карбооан­

фв.

Н а Rиmській

і

Сем и­

іІ1'0ЛІн:івсьн і:й птахофабри­ к ах Пі,дсум-ки роботи по екоrном ії підбиваються

·системаmичоо. розnоо ідається

Про них в стlнН1й

«За­

вор иць.кий>>, << Зоря >> , ім ені

М і:чу.р іна , « Кр асил ів ськи й >> , << Гогол-І:вський >> . Так, в радюспі і мені До­ ,куч аєва

~1ії н а

п ри

1985

п л ані

еконо­

рік три тонни

бе н·зиНJУ зекооом лено йо­ го 1,2 тонни . при пл а:ні 30 тисяч к іловат-годи НІ еле'Н11роеrнергії

зекономле­

но :ші.пе 10. Зоосі:м немає екОІНоомії диз ел ьн ого- пдли­ rва , JЮЧ п л аrном передбаче­

8

но

В

тонн .

оr~>р емих

господар­

ІСТІВ ах діО цього часу не за­ прvrв аджено

р а ху нків

e к<J­

fiO:vJ iї і бережливості . Під­ су мm nЩводять ся ріДк о.

КолектИІВи

гоопода,ІЮТВ

пішно го

р адгоспу

н а зеко ­ матеріал ах

заощаіЩН<ених ресурсах ко­

МИJв

заходи :

деякі пунК1'и зали­

паЛИІВа ,

леwгwв

хліба но­

врожаJю .

,р а йону П ОІВИНІНі

елеК'J1)0енергії.

&ни

геюарів хліба но­

екооомію на м ~сцях. Про~ тяго1м п.е:ршого· іІІіовріччя на

кілов.а:т-годин

Ан ал СJІГічна

вр ожа ю.

2,8

б ензи:ну ,

ди зел ьного

дв а

15,3

жений

70

протя­

10

очна

аили ного

І·юмлое них

Кірооо

но з аrвд ання

хліба .

'комбайоом СК-5 <<Нива» із жн иварrrrою :ЖР.С-4 сJ<о­

два дн.і

пе;ршого пі.вр1ччя

тисяч,

щоб

шилися н еІВИКОНаRИМіИ , ХОЧ

дн і на зеко номлеНІНх м а­ теріалах вtдпрацювал и qрмга.д і два цехи, еконо­ мія станоІВить тисячі ~рбов.а:нці.в , в тому числі за р ахуно·к корм.іІв 13

Т ОННИ

радгос п,

Ме Х3!Ніrзаторам

н а збиранні

Однак

ни х матеріалах nередба­ чено зеконом ити

го:м

у

тійних організаціях , прий­

н омленому п аливі. У рад­

іме.н;і

приїха.в

ДО'П0:'.10 ГТИ

м ал ися

ц100ати 2,5 дня н.а зеJ<о5 госп:і

Шу пик. який на чаJС жнив

машюrtсти

намічені конЩ>еТНі Пл аном роботи дво х днів на зекономле­

також

грам LІВ .

рови по

розГQрнуло ­

засіданні

кілограмів спеціал іста , робітник-а 1IOMCO- радгоспу . Щомісяця у MOJlКa де пута:т Верwвної в с іх виробн ичих підрозді­ Ради Укр аї.НJсь·кої РСР лах п.Щбнваються підсум­ К А. Ко,р.отен•ко, яка на­ ни екО!Н ом ії м атеріаліВ, доїл а й ого по 3916 кіло­ коrрмів і пал:И/ВІа .

:планtв сприяла широка гласн:іс\Ь соЦіалLстичного яие

н ому

<< ПЛОСКіВСЬіКИЙ:!>. 3а Ш і•СТЬ захо.ци.

nлан реаліз овано їх більш ЯІК 11ИСЯЧі ТОНН . Прwк­ ТИЧІНО -всі ооочені го сл О:.. да:рства з і своїми план.ами

радгооШІ

та:к

два

ши х 60 гекта,рах. Не по" отупається їм в роботі і екі!паж комбайне,ра Воло­ димиІРа Гриrорооича Греч-

пл аJюІВИіМИ

2,5

Н.

ни:ко~ уч ен ь Броварсьн.о­ го середнього щрофесійоо­ тех ніч ноrго училища N2 4 ко м-сомол ець Aн awJLiй

поmередні

пшеницю

По загоrгівлі р анІНіх 0100В исоких резу льтатLІВ у чtв с'Ганом на 10 липня зм ага:н нd район викон ав план на с оофалістичному 122,5 процента . Понад добилася оом ун іст опера­

показниками

автоuvю­

ка. У нього працює поміч­

П ацюка.

:РИЦЬІІ{ИЙ >> , << Русанів­ сь·кш1 >> , << ПЛОШ<ЇіВІСЬіКИЙ», nлемп rо х озавод << Рудн.я:~>. у,с пішно сцравилися з по продажу держаrві м'яса

дор огах

настроєм

Ію~байні СК-5 «НИІВа» із жн иваркою :ЖРС-4, моло­

nлані 3290 << Літкі.всьЮJ!Й>> , << ГоголіВ- тоІfНІ. Радгосп nродав дер­ сь-кий:~> , « РусаніВський:~> не жаrві 4230 т аНІН моло•ка виконали

Часто мож на бачити на поль·о:вих

а

держооl

104,7 •црощента. Понад план реаліз ОІВано 6414 ТJЮЯЧ Ш'!'уR ЯЄЦЬ і більше як 1000 тонн м'яса.

ві

<< Гоrо­

господарства,

ЗА РАХУНОК ЕКОНОМІЇ

МИНJУ лоrо

ро~.

План продажу

суІJІЄр­

харошим

його

д!Jбу.

Qднаrк ·ра;дгоспи лііВІсЬіКИЙ >> ,

трудовоrо

зажинки ком с омольський екіпаж ·в аклад.і комбай­ нера Петра Теплюка і

ти n ' ятирічку, прискорити АКТИВону участь у вико- темпи іНТЄІНсифl!кації еко­ на/НІНі плану продажу номіки трудівІНики району держав.і сільго с п п р о- сІЮвнені бажання високи­ дУ•КТів ВЗЯЛИ ЖИ1'еЛі СіЛ ~ш ДОСЯГНЄІНІНЯМИ В Праці райQН'У. Вони в~дmравили зу стріти XXVII з'їзд на прийм алші пункти КПРС . 4618 тоон молока., що на Ін іціатором с оці.аліс тич­ 652 тонни більше проти ного зм агання за достро­ изі.дпоІВЩного періо,ду ми­ кове викон анн.я планів ну л ого

/В.альч у к.

;поч али жнива семиполкLІВ­ роки,

грами в се­ п артії до,строfюво закінчи­ оо л.и сn е ціалісти,

624

с·езОІН­

ці. Як ·в

мехаJНі­

БЕРЕЖІТЬ

редньому

ним

свого

З

цій роботі жа11карі НІИХ пере­ Г. Кучое;р, П. О . Ря­ заrори. Серед бий, П. П. ІщеНІко та ін­ важає молодь. Тон у ро­ ші. І.Цо!деюІі норми виро­ боті задають .ІrоМСОМОЛЬ­ б~ вони виконували на U)і ШІrЮр Міщенко і Ми­ ·кола Литоочооко, які пра­ 120-130 цроцентів. із ·кобайне­ Нині збиралЬІlЮ-'!1ран- цюють разом спортН!Ий заllіін жниварів іРами М . Г. Кучером та цриС'Гу1ЩВ до ІrоСовиці ози­ О. І . Ферисюком . С. МАРЧЕНКО. мої пшениці. Хлібороби культур

екіпаж за­

За штурвалами~номсомольці

зобDІВ'язалися швцдко і без B'J1Pa'l' зібрати вираще­ вершили трудtвники рад­ rний урожай. госпу << Русан:tвський:~> . Із знwнням справи nро­ Найбільше визначилИІСя оодять ІrоСОІВИЦЮ ОЗ ИМИХ Збирання гороху на всій 150-геІМ'арн:ій площі за­

ХЛІБ НАШЕ БАГАТСТВО, ПОГО ВІД ВОГНЮ!

посf!'ав­

Ц0}1, дружний

писав на свій рахунок 175 то'Нн н ам олоч еного хліба ЕІСІВО·ГО .врожаю. 16 липня 'ВіН давів виробіwн до 56 тонн. 160 тоІНн пшени­ ці видал и з бункера сво­ го КО :\'Ібайна Д. П. Кал·ен­ ЧЄ'WКО та його rnмічник ко.исоолюле ць Сергій Ко­

НИЦ11Ва комбайнерів не ли­

ГОРОХ ЗІБРАНО

на М.

з

й .району . Нині, працюючи з оом і ЧНИ'ІЮМ м. в. Ку­

біль ЗІ Л -554 , за. кермо~'V! ним завда.Jпням. Успішно яко.го ВО\д і.ІЙ В. Ф . Кузь­ трудиться екіпаж в с.кладі ·менно. Він вже перевіз КО;~Ібайнера М. г. Ко лка 141 ТО/ІІІНУ :з ерна . Прагне і помічника О . Б. Бабича. по,рі;вняmся з ни,'V! шоВони що~я кладуть хліб фер М . Д. Кузьменко. у валки на 13-14 гекта­ Тільки 16 липня він вЩ­ рах . тра НІСП Ор1)'1ВаВ ·В ід KOl\f • Не перший рLк ЖНІИІВУЄ байнів на тік 40 тонн комуніст А . І. Григорчук . хліба, зн а чно перевико­ Він не раз виходив пере­ н авши н орму.

урахуван­

погоди

ком у ніста

сцрооився

лен.им

:Р8.ІН'НіЯ тут поосюдно .ви­ значається

екtпаж

В. Є. Скальського . Пра­ цююЧІИ на ко.мбайні СК-5 <<НИІВа>> З НаІВіСН'ОЮ ЖНИ­ ВаJ]УКQЮ :ЖРБ-4,2, він ра­ зом З n:ООМ'і'ЧІRИКОІМ КООМСО­ МО.ЛЬЦем Іваном Цюром скосили 128 гекта,рів ози­ мих і ~рих зернобобових ·кул ~:>тур. Цей екіпаж nер­

стос_уванНІя в збираль­ но-т:ранспортих заго­ нах Дн'іПІропетровської та інших облас1'ей. Чи­ мало екіпажів збираль­ них агрегатtв добива­ ються

розпалі

зби.раНІн.я хліба в радгос­ пі і~tені 60-р.іччя СРСР. ВисокопродУктивно тру­

до­

вели до 50 гектарів, а на комбайн до 801 ОО тоіlf!Н зерна . Н·олеК1'ИІВНий підряд знахо~дить

ПОВНОМУ

можцем

з ернових

J? f at'OP'•.'

Т Е М П И, Я К І С Т Ь

ЖНИВАМ Хлібороби ,республі­ ки почали маооІВе зби­ рання зе~tНОІВИХ і зер­ н:.обобових культур. Як повідомили в Міністер­ сrnі сільськ·оrо госпо­ дарсmва УРСР, .в робо­ ту включено близько

mrnнк І 985 року

23

JCIITJJ~

cfiOII!

М аJК·сим ум

н іВ

докласти

зусиль

для ус­

вИІкон31Ння

нині шнього

л 'я.тиріч.ки в

цілому,

пр ацюва'ГИ дв а дні 'Кономл ених

пла­

,року на

і

від­ зе­

матеріала•х ,

СИІрОІВИ'Ні і паливі.

В. ПРОХОРЕНКО, Інструктор сі.nьrоспвід· ділу міськкому uартІХ.


8

* ' 23 липня

стор.

.4

«НОВЕ

року

1985

НАШІ ГОСТІ

ВІВТОРОК, І

~ароК, КО!В!КуJРС ПОЛі'І'ИЧ­ Н.ОГО nлаката і пісні та ін­ ші ЦіКаві з.аходи.

в

црибу ли

Ниєві.

до

стичних

Телесріл .. м для «Школа». 2 серія. бук». 16.2~ Новини. 16.:10 «Покликання». всесоюзнии

поїзд­

17.1111

«::SустрІчі 1'еnенарнс.

1

зали­

ності

'Івсть

ді

Г. Квітка

м. Орпа.

ФІЛЬМ

8.35

«МіЛІІЙОН

Іі>УДИЛІІНИК, Док. телефільм.

11.10

Виступ

Шахова

лауреатів

конкурсу

дітям.

реоrрафІчноrо

ансамблю

«Хорошки•.

Дон. фільм. «На чиїй вулицІ

14.00 14.20

то1». Про спортивні

свя­

культурно комплекси

Горьковсьної області. Новини. Концерт Волинсьноrо

15.05 15.10

17.0~apc0tn":~:-n~~~l;.

М. Го-

rоnь І .народна пісня. •Київ•. ІнформаЦІМНИЙ випуск.

18.30 Солдатські листи. 18.45 .... .до шістнадЦІІтН Док. телефільм. Sе'Іірня наама •. Міжнародний турнір а волейболу nам'яті В. (;аа­

19.30 20.00 20.15

віка. Чоловіки. 3СІірна СРСР-1 збірна Фінлян­

21.00 21.35

Час.

Фільм •Начал~аннн Чу­

котки».

серед­

2.3.05

rnибоно

Новини.

тра­

4-ro

нn асу

СЕРЕДА,

СЕРГІЯ ВАСИЛЕНКА І висловлюють щире сnів'Іуття сІм'і nонІйноrо.

24

·Колектив управління торrІвпІ висловлю~ rnи. боне спІв'Іуття продавце­ вІ маrа:Іину Н.22 варвар! nавnІвнІ Кутовій а при­ воду траrі'Іноі смерті П

ЛИПНЯ

аІ?тист

нов (балалайка). 9.55 Мультфільми. 10.15 Клуб мандрівників.

СЕРГІЯ.

11.15

передача

Bpoвa.pcROro

Оове'!'ОВ

городеко­

(На

И8ІР0дІН'ЬІХ

до

депу­

У'Щ)8ИНІСІКОМ SІЗЬІКЄ),.

ФЕДЯИ.

raseм вьІХІОДИІТ с 17 SІПреnя 1937 года. .ІІІИ вЬІХtОда;: вторник, среда, ПІі'l'НИЦ&, с·уб&-rа.

кері». 1 і 2 серІі. Телефільм «Міцне

Брова,.рська· друкарня

10.50 11.20

Наш сад. Фіn~ом дітям. «Коте­

І

картоnлиною».

2

ім.

rоспрозрахунку

20.50 АовІдкова 21.00 Час. 21.35 Фільм

машиноС5У·

18.50 tІародні мелодії. 19.05 «Сnіедружність». Теле-

журнал.

19.35 док. телефільм. 20.00 Вечірня каака. 120.15 Новини. 20.20 Міжнародний TYJ:!HIP а В. Сав­ ЗбІрна &оnга­

Час. Майстри оперної сце­ ни. Маріо дель Монако.

И:1g :r::~:~дний турнір а

14.50 15.25 15,55 16.00 16.30 17 .оо

м.

9.15 10.15

а

Носов. У світі

тварин.

Телефільм

«Русь•

17АО Фільм. ка

18.45 19.00 19.30

Школярі

вірші.

ще

Отрар•. Пісня далека

10.20 10.30

Ао націонаn~аноrо сея. та -rсуби - Дня націо· Куба

-

КІ­

«Сантьяrо

коnиска

Сьоrодні у світі. Мультфіn~ами. . МелодіІ і ритми Куби.

Новини. Г. Квітка • Основ'янен­ ко. «Сватання на Гонча. рівці•. Вистава. 12.05 Телефільм «Арwнн Мал Алан•. 13.30 Новини. 13.45 Муз. теnефіn~ам «Душі моєї цариці•. 16.00 Новини. 16.10 Грають юні музикан­

:Київського обл,асиоrо друкарНІі:

на СРСР

21.00 :.!1.35

абірна США.

-

Час.

Телефільм

ЖіНОК», 1 і 23.40 Новини.

2

с&ережіть

серії,

Теnефіл~ом «Серrій Кос­

Фільм-концерт .. голос пам'яті». 18.00 «У нас в колективі», Київські авіаремонтники. 18.30 •Монолог». Фільм-кон­ церт.

19.00 19.30

20.00

Актуальна камера. Автотранспорт: прави­ беа винятків • Міжнародна товари-

ська аустріч а футболу. «Динамо» (Київ) - «Ло­ комотив~> (Лейпціr). 2 тайм. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 Час. 21.35 Ю. Щербак. «Допит•. Теленовеnа. 22.1 О «Автограф...

д.

Петри­

Мелодії рідкоrо краю. «Трава біля дому•. Науково поnулярний

фільм.

&inьwe рів.

хороших

Телефільм

9.55

ЖИТТЯ».

11.00 11.30 12.20 12.55

3

1-03-76,

його

СеріЯ.

Щоденник фестивалю. Світ рослин. Док. фільм. ІРестнваnьннй репор·

таж.

13.10

Зустрічі а художниками.

2. 13.40 13.50

МОЛОДІІМИ Передача

Мультфільм. Фестивальний

таж.

14.00 VI

репор­

Міжнародний фестн.

npo

ваnь тenenporpaм

на­

родну творчість «Весел­ на», сТрннідадські наспі­ ВИ», (Куба). 14.30 Новини.

відділу

-

сіnьськоrо

19·3-05;

відділів

Морс~акого

Дон.

Флоту

тираж

«Cnopтno· , ._ ....,

ТО».

9.30 1о.оо

ьуднnьннк.

служу

Радянському

Союзу!

Щоденник фестивалю.

11.00 1 1.:10

дитячий

ниИ

гуморнетич­

ніножурнал

11.45 Ранкова пошта. 12.20 ccrlo І'адянському Сою· ау».

Кіножурнал.

вистуn

мандуючоrо Військово· Морс~акоrо Флоту, ааступ­ ннка міністра оборони СР СІ", адмірала фло:rу Радянс~окоrо

Героя

ау

Союау, ДВІЧі

Радянськоrо

с.

Г.

вул.

Сою­

Горшкова.

14.1:. kонцерт. 15.00 ІРІЛЬМ -

ДіТЯМ. «МИ З

Вулканом•.

16.10 Knyo мандрівників. 17.10 Новини. 17.20. Муnьтфіn~ами. 18.00 МІжнародна nанорама. 18 45 Прем·~ра фільму-нон. ' церту ..летіть rолуон ... 20.05 На арені цирку. 21.00 Час. _ 21.35 Фестивальнии оrnяд. ПРОГРАМА

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ Ритмічна гімнаст~ка~

10.20 10.40

Телефільм

для

д1тен.

«Веселе сновидіння, або Сміх і сльози•. 2 серія. 11.45 Сьоrодні - День працівникІв

торrівnІ.

репор­

12.55 А. ШирванааАВ. •Зєара­

Завтра День пра­ цівників торrівлі. 15.45 Фестивальний penop·

драматнчноrо театру ІМ.· к. Станісnавськоrо. 1:$

• _. t:!'.,.з.

вода»-.

Фе~ т.Іоо::льннй

15.05

Співдружніст~а. 'wcypнan. 16.25 Фестивальний

Теле· репор­

таж.

«На вулиці Миру». І<онцерт. Уро'Іисте відкриття ХІІ Всесвітньоrо фестивалю моnоді і студентів у Мос­ кві. Трансляція а Uент-

16.35

16.55

Ім.

21.00 21.35

В. І,

Час. Фестивальний оrляд•..

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

10.20 10.40

Ритмічна

rІмнастнка.

Телефільм для дітей «Веселе сновндіння, або Сміх і сnьоаи», 1 серія. 11.45 Телефільм «Політ». 12.00 «Приана'Іа~ться поба· чення•. Естрадна роава·

дн.кснnенд.

«Наука

13.40

і

час•.

Проб­

nеми меліорації. «ЛІтературні аустрі'Іі», Редакція журнаn_у «Пе. рець• у rірниківдонбасу. 15.25 •Кішка, яка rynяna, як собі анаnа•. Вистава .ки­

14.1 О

Сатиричик Мода,

еЕ,

мода,

об'~ктив. мод;ам.

&рахмане•. Фільм-

концерт.

«Скарби муаеїв Укра­ іни». Різьблення Шкріб­

18.45

дяків. 19.00 Актуальна камера. 19.30 МаrІчне коло. летка

Мул~отфіnьмн

на

за­

мовлення.

дн

честі».

вистава

ванс:ькоrо

ре­

російськоrо

перерві Новини. «В майстерні художни­ ка». Народний художник

15.10

УРСР

в.

День ВІи­

ськово·Морського СРСР.

._

оданник.

16.00 СьоrоднІ -

Флоту

«Сnава

с~она•

17.00 «Село

і

соnдат­

люди.•.

Со­

цІаnьно-куnьтурнии

роз­

виток села &1лий Камінь Зоnо'Іівськоrо району ЛьвІвськоі області. 17.30 Програма «&ратерство•.

19.00 Актуальна камера. 19.30 ТеnефІnьм «Фаворит•. 1 cepiR. акорди». 20.35 еДавінні Філ ~ом-концерт.

20.45 21.00

На добраніч, дітиІ

2 2.3.00

серія.

'іас.

..І.!.:S5

'feneфin~oм

«Фаворит».

Концерт артистів Хар­

ківського

ної

театру

муаич­

комедії.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИТВ ТА О&ЛАСТЬ

8.15

У

кожному малюнку­

сонце.

8.30 Ритмічна 10.00 Концерт Гайдна

Виконує

і .л.

rімнастика.

Іа творІв FІ. &етховена.

Є. Яндо

(УНР)

(фортеnіано).

10.45 11.00

.Цок. телефільм. Виступ ДерJКавноrо

респубnіканськоrо

рос\й.

ського народкоrо ансамб­ лю «РОСІЯ"· 11.40 ФІn~ом- дітRм. «ПРИНЦ і

жебрак».

Міжнародний

13.00 VI

стиваль

тenenporpaм

фе­

про

народну твор'ІІсть .«Ве­ селка~>. «Тринідадські на-

А. Адан. «Жіаеn~о». &а-

20.00

вистава.

співи»

13.30 14.00 15.00

;,.

Муn~отфіnьмн. У світі Jварин.

20.50 tla добраніч, діти! Аок. фільм. 21.00 Час. Вас запрошує оnерета. 21.35 Продовження балетної 1Іі.20 16.25 Телефільм «Розnовідь вистави .. жіаеnь». барабанщика•. 23,00 І Всесоюані юнацькі 17.50 Видатні радянські ком­ літні спортивні ігри, &о­ позитори лауреати Ле­ ротьба. нін.ськоі премії. Кара Ка­

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ НА КИІВ 1А О&ЛАС1Ь

18.45 19.20

Мультфільм. На аемnі, в небесах і на морі. 9.40 Ранкова пошта. 10.1 О Документальний ек-

20.00 20.15

9.00 9.1 О

ран.

11.00

Хоровод

церт

дружби.

днтя'Іих

Кон­

танцюе<~nь­

них кеnективів союаних республік. 11.30 Проrрама Естокськоrо телебачення.

rосподарства

-

промисловості,

154.

життя

1-02-92; листів

~правах видавництв. поліграфії і книжкової торгівлі. Брова.ри,

Вій·

Флоту

rоnовноно·

ра~в.

Світ і

молодь.

Міжнародний турнір з волейболу пам'яті В. Сав­ віна. Чоловіки. Матч команд фінальної rpynи. Ве'Іірня казка. Телеклуб «Щедрість•.

Київська,

154.

киянок

20.15 Здоров'я. 21.00 Час. 21.35 Фільм «Запасний

rра­

вець•.

Концерт артистів аару­ біжної естради.

22.55

ДруR

Індекс 61285. сrфсетнІНЙ. Обсяг

друковаюrй

13.540

аркуш.

Тираж

при.м1рнсVІЮВ.

За:моВЛІення !'і м.

•Єра·

naw~).

11.55

fІу~~влєв.1.

1-04-81 • область,

СРСР.

телефільм.

30·й

9.2u

«ЖИва

Т.

14.45

ааступннка редактора, відділу партійноrо

секретаря,

:КИївська

това·

«&eper

НЕДІЛЯ, 28 ЛИПНЯ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.35 до Дня ВійськовоІ

СРСР.

8.35 9.05

нен ко.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ 8.15 «Хочу все акати•. Кі-

серії.

2

ськово-Морського

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

9.25

і

1

12.311 СілІосІІна година. 13.30 МуЗИЧНИЙ КіОСК. 14.00 с .. огоднІ - День

СУ&ОТА~27 ЛИПНЯ І

Київська обпаст~.о, м. Бровари, вул. Київська,

255020,

управління у

255020,

Мамина школа. Док. телефільм. Вечірня каака. МІжнародна аустріч з баскетболу. Жінки. Збір­

17.10 t 7.40 18.30

Рух це адоров•я. Новини. Новини.

кореспондента місцевого радіомовлення

-

19.05 19.35 20.00 20.15

ївського тюгz·

Здрастуй, пісне!

ми».

Новини.

масової роботи

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ Виробнича гІмнастика. «Зустріч з театром».

17.35

Народні мелодії.

відповідального

подорож».

Сонячне коло. КІнопрограма «Сучасне село. nоwуки і пробле­

Телефільм «&eper йоrо життя•. 2 серія. 21.00 Час. 21.35 сАну, дівчата!•. Зма­ rання працівників сфе· ри обсnуrовування. 23.20 С~аоrодні у світі.

1-04-61;

дітям. «Вели-

16.30 16.50

револю­

-

ю

трнков•.

де

ції~>. С~аоrодні у світі. Світ .і молодь.

18.45 19.00 19.35 19.50 1·9.55

«На аемnі київській», Інформаціннин випуск. 18.15 «Війна без правил•. Торrовеnьні протиріччя між США. ЗахІдною Єв­ ропою і Японією. 18.45 Співає лауреат міжна­ родних конкурсів В. Чер­

Леніна. «Спорт, любов і фантазія•. Кіноконцерт.

коrо.

11.45 12.50 13.20 16.00 16.10

і близь­

18.25

нонарнс

космічна

n

Москві».

•Партитура•. Г,·Ф. Ген·

дель. еМуанна на водІ•.

18.00

ральноrо стадіону

хореоrра­

анс а мб

Владимира.

радянської

волейболу пам'ятІ в. t;ав. вІка. "tоnовІкн. Матч команд фІнальної rpynи. 21.00 Час. 21.35 Телефільм сТрн дні у

Кінопроrрама.

20.15

Державний російський драматичний театр &Іпо. русьної РСР ім. М. Горь­

ка.

повстання.

м.

свІті. ПРОГРАМА

читають

16.05 Новини. 16.15 В.-А. Моцарт. Симфо­ нія Nt 41 «Юпітер». 16.50 Виставка &уратІно. 17.20 «Стародавнє rородн17.45

справа

пісенно-Інстру­

-

рази•.

16.20 17.10

19.55 Теnефіn~ом «&eper йоrо життя». 3 серія. жальна передача. 21.00 Час. 12.30 Аоброrо вам адоров'я. 21.35 Фестиваn~аннй. оrnяд. 13.00 Новини. У перерві - СьоrоднІ у 13.10 Гра~ Ленінrрадський

14.50 «Союа науки і праці•. · .Док. фільми. 15.30 «Мрі~ю про мир живемо».

-

Концерт.

йоrо

«&eper

Виступ

фічноrо

дитинства.

життя». 1 серія. 11.20 Новини. 14.30 Новини.

«П'ятирІчка

ментального,

ЛИПНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

Концерт Показовоrо оркестру Військово-Мор­ ськоrо Флоту. 15.20 Музичний фільм «Об·

таж.

кожноrо», Док. фільми. Творчіст~о юних. Новини. РосІйс~ока мова. Москва. Фестиваль.

волейболу пам'Rті В. сав. вІна. Чоловіки. Збірна США збірна ЯnонІі.

ков.

13.55

15.55

Док. телефільм. · Мультфільм. Телефільм «&eper його ЖИТТЯ», 2 серія. 11.00 Щоденник ХІІ Всесвіт­ н~ооrо фестив... ю моnоді і СТУАВНТів У 'МОСКВІ.

Концерт

17.00

пісні. ..,. 17.20 док. телефільм. 18.20 'JелевізІиннй прес-клуб. лок і ніс картоплиною ... 19.15 «Художні скарби МУ· 3 і 4 серіі', аеїв МОСНВНІО 12.55 Док. фІльм. . 13.05 Радянське обрааотвор. 20.00 Вечірня казка. че мистецтво. с. Конен­ :l0.15 Міжнародний турнір а

Анrлійська мова. 11.2~ Фільм дітям. «Коте­

таж.

9.05 9.2S' 9,55

рІі.

кестром.

Клуб мандрівників. У. Теккерей. «Ярмарок суєти•. Фільм-вистава Державного анаАВмічно­ rо Manoro театру СРСР. У nерерві 15.20 МІЖ­ народнин огляд.

13.00 14.00

10.55

15.15

п·.втниця, 26 липни І ЗАГАІІЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.35 ВІдrукнІться. сурмачіІ

21.00 21.35

Родом

«Повітропла-

Міжнародний т~нір а волейболу nам'яті -в. сав­ вІна. Чоловіки. Збірна ЧССР абірна СРСР-1, збіРна Куби абірна США. 23.45 Новини.

Фрунзе.

Час.

служба.

вець•.

чому Об'сднаннІ Імен\ М.

8.00 8.35

в

23.05

дІвному науково-виробни­

25

Про

Сумському машинобудів­ ному науково-виробничому об'єднанні Ім. М. Фрунзе. ~8.50 По сторінках nереда'! еМуанна в театрі, кІно, на телебаченнІ•. 19.30 Док. телефільм. 20.00 ІІе'Іірня казка. 20.15 Новини. 20.20 Ритмічна rімнастнка.

«Сумське прискорен­ ня•. Про вnровадженнR nовного rоспроарахунку

друrнй».

досвід вnроваднсання пов· ноrо

«Повітроnла-

...

До Дня працівників тoprieni. Док. фільми. 10.35 Т. Хрєннинов. Концерт Nt 1 для скрипки а ор­

9.55

І!ітру».

Кінопроrрама. Старовинні мініатюри. Філ .. м «Ваnьчнні віт-

«Крок

Фільм

вець

Осипова,

Фільм «Шукай Новини.

18.20

18.20

Телефони: редактора

Адреса

ніс

кестру

14.10 15.30 15.35 16.35 16.45

рінн~t•. 18.00 Новини.

волейболу пам• яті віна. Чояовіки. СРСР·1 збірна

даrестанс~а­

теnебаченнR.

і

ножурнал.

8.25

нов.

серії. 13.05 Ісnанська мова. 13.35 «ПІсня, романс, ваnьс:». Концерт за участю Дер­ жавноrо академічноrо ро­ сійськоrо народноrо ор-

1

ко­

17.40

АДРЕСА РЕДАКЦІї:

і

друr кіно.

Програма

nок

стуnноrо ВсесвІтньоrо фестивалю молоді і сту­ дентів у Москві. 15.05 Новини. 15.10 Фільм «Квартет Гвар-

в Сумському

Твій

коrо

на­

ти.

fІовини.

КоммунІІІСТИчесжой партии У:кра·ИІНЬІ, РеДІІІІКТОР Е.

лодіжна

9.15 10.00

ЧУ·' 18.сfо"nна:~ннн.

10.00 10.20

РРФСР, лауреат Міжн~­ родноrо конкурсу Є. &ЛІ·

сина

сту.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.00 Час. 8.35 Умілі руни. 9.00 Док. телефіnь!І· 9.30 Грає народнин

· 8.45 ПІсні боротьби і проте·

кожноrо•.

10.15 Вnеред, орлята! 11.00 Сім'я і школа. 11.30 Мультфільми. 11.50 Сільська rодина. 12.50 Німецька мова. 13.20 Салют, фестиваnьІ Мо·

нального

старші»,

Перrоrі'ІНИЙ та У'ІНІВ•

КІrеВСІІІІQЙ облІаюtrИ.

«За­

мІї Ленінськоrо комсомолу фольклорно • хо­

діТ.

райоНІНІОГО

справа

ГІмнастика. Док. теnефІn~ам. Фільм «Начальник

ХІ

18.00

сІІОВАЯ ЖИЗНЬ•-орrан

-

Нова техніка селу. 18.00 ТелефІльм «Іду аа то­ бою». ronocн». 18.30 «На три Фільм-концерт. 19.00 Актуальна камера. 19.30 Здрастуй, nіснеІ 20.:s5 Док. фільм. • 20.45 на добранІ·<, ді;·нІ 21.00 Час. •Арwнн 21.35 Телефільм Мал Алан•. 23.05 Новини.

ЧЕТВЕР,

школа.

.

ВИ·

nporpa-

«Продовольча

мa

за

секречене місто•. 12.40 Французька мова. 13.10 Концерт лауреата пре­

на.

и

баяністів

9.40 10.10

JІяnькова

става.

17.20.

Лауру»,

висловлю~ rnибоне сnів· 'ІУТТЯ nрацівнику Інсnен­ цІі Вірі ВасилІвнІ КОбиаь­ кІй а nриводу тяжної втрати смерті іі бать­

ио:митета

м. Щор­ Новини.

ГІмнастика. Гра~ трІо

8.00 8,15

11.30 Фільм -

Інсnекції

ГQРОдІОКІОГО

драматич.

вокалістів Ім. М. Глінки.

страхування

у'ІНЯ

-

муаично

Іk:есоюаноrо

Иопентив

смерт

Основ'янен­

-

11 ,ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ

10АО

державноrо

І"і'ІНОі

Москві.

камера.

ноrо театру Ім. са. У перерві -

РІАІктор Є. ФЕДЯЙ.

.

Час.

коrо

адре~

пrиводу

у

моnо­

ко. «Сватання на Гонча­ рівці•. Вистава ЗапорІаь­

ХJІіба бlлоrо 500 r, молwа. 200 г, нu,риці - 5 r, цуJН;ру - 30 r, 2t" яйця, маргарину 10 r.

таrrов

Актуальна

21.00 21.35

rРІНКИ ДО· ЧАЮ БtлИІЙ хліб нарізають ~и. змочують у с.уЩші молока, яйця, цук­ ·РУ 1 щрИЦІ., -обсмажують з <Ібох бсжJJв.

а

Всесвіт·

Факти свідчать. Концерт ансамблю «СмерІчна». 20.35 Док. фіn~ам. 20.40 на .добраніч, дітнІ

ГОСПОДАРЦІ НА ЗАМІТНУ

го

І СТУАВНТІВ

19.00 19.30 20.00

СИВОГРИВОВА.

!=УМУЮТЬ

ХІІ

фестивалю

ТелефІльм «Новий старий будинок•. 18,:,u Симеронічний концерт.

сами. Цей веоеJІИй сон.яч­ НІІЙ деш. залишиться в ШІІІІоІ'ятl ДІrrей на.завщд;и.

3

nідnри~м­

•Інтеркnуб».

18ИІ1И дРУЗЯМИ СуБеtІі,рЗІМИ,

ноnентиви

по­

18.00

і Угорщини. Ча­

ньоі школи Н.

ПОПИТ»

відповідаль­

Нааустрі'І

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕ;ААЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ 8.00 Гімнастика 8.15 Док. телефільм.

«Музи­

продовжується».

«&уна».

rумору•.

Гnааовнй. 22.35 Новини. 23.00 «Старт», Акробатика вчора, сьоrодні, аавтра.

КОТКИ».

Фільм «Невістка». •Тернівсьні мотиви•.

ньому

на l:іроІІЩрщин.і піонери rобм1НІЯJІИСЯ зі своУми но-

сьнии

і

на

«Дисципліна міра

17.20

«дРужба, бргJТерст.Ію». На er~y про nеребування

1.

«РІВНЯТИСЬ

циклу

16.35

8.00 8.15 8.45

Новини.

ставок:

П.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

ансамбль с. Тернівка ПавлоrраА­ ськоrо ранону днІпро­ петровської оОnасті. 13.00 новини. 16.00 Новини. 16.10 Людина і море. 16.40 Фільм-концерт.

З.ЗДОВООеІНИ­

також

світі.

Фольклорний

і

сто звучалq слово «б<1!рат­ шаr:~> '1110-УГО!J?СЬКИ Це

а

у

ства•.

СТJР1Ч сnриятиме 'Посилен­ ню дРУЖби 1\tіж nіонерамн

значками,

малюнку-

Наука і .життя. док. фільм. "Іас. І::страдннй оrnяд. Сьоrодні у світІ.

11.20 12.;s5

МИ Цією екокурСtією. У ІРООМО.аі, яка зВІВ'язалсься мlж д!Jтьми, :вони вислов­ JІJО:ВаліИ надію, що ця зу­

У.Іфа1ни

t;ьdrодні

а

о;щако­

Ущрські піонери

У кожному

10.00 10.20

пр.еЩJасна.

ШИЛНіСЯ дУЖе

18.30

рух.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

дРУжбу всіх Дітей у свtті, ва

Єrнптом».

сонце.

спіль­ танцю­

всюди

з

ра­

Стадіон для всіх. Сучасник світ і робіТ··

18.45 19.00 19.30 21.00 :l1.:S5 22.35

ІВали,. сnівми ,російсьКі, yl11palн~J;.Ki, угорські пісні

вона

Про

17.30 18.00

ннчнн

-

адже

дітей •Чу­

конкурс

дІомонтажників.

Уrорсм;і гості осляпули

мир

·соціалі­

країн.

Новини. Фільм-концерт

ка

•Майстри

21.:s5

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

16.00 16.10

15.20

тери:Т<Jtрію піоНІертабору, в~~і.дали житлові корпу­ си, ознайомилися з умоІВа­ :ІІи відпочинку радянсьющ: ш:nолярів. У с(.;он.ячному:~> і:\І дуже соодобалося в1н знаходиться у мальов­ ничому куточку Бровар­ ського лісу.

npo

дітям. «&рати

-

11.05 новини. 14.30 Новини. 14.50 Док. фільми

РадіЯІНського

сонце,

Ф1nьм

Кома реви».

ІН!, право на неї оде.ржу­ ють школярі за осооливі j'CІJil.xи у вивченні росій­ ~ьно>ї МОІВИ.

npo

Теnефіnьм «&eper йоrо ЖИТТЯ», 1 cepiR. Час. Кіноnанорама. С~ооrодні у світі.

Фільм-концерт.

10.10

t;оюзу nоїздом «Дружба:~> з різних Н'у'ТОЧКів Уrоtр­ ~ьиоУ НЗJРQДооУ Ресnублі­

Поті.м вІ;Дбувся НИЙ НQНЦерт. Щтн

ЮТ-85. Концерт радянської пІсні. 19.00 Актуальна камера. 19.30 Док. телефільм, 20.35 3вучить арфа. 20.45 На добранІч, діти! 21.00 Час.

21.00 21.35 ІІ.О:і Док, телефільми. 9.4U «::Sвучить дудук ... 23.05

~у-

«Відряднсек­

поrоднсенням•.

18.00 18.30

.19.55

Час. 8.;і5 Мультфільми.

Вони

ни. Це т,радиційна

ЛИПНЯ

23

8.00

с·тріч з уrорсьЮfІМИ rnо­ НЩ>а:ми, ЯІКі завітали до nіонерського табору, пере­

буваючИ

старwі•. 18.00 Москва зустрічає АРУ· а ів. 18.45 С~ооrодні у світі. 1!1.00 Haw сад. 19.30 «Твереаість норма життя•. Сі(Іtейний клуб «Веселка». 19.45 Новини.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

аа

Циркова проrрама. А. Дворжак. Квартет фа-мажор. 17.4:» t;кран поwанн Унраїн­ ськоrо телебачення. За­ вІдуюча сениофермою колгоспу ім. lnnlчa Ста­ рокостянтннівськоrо ра· нону Хмеn~аннцької обла­ сті А. І. Шевчук.

сnІвувач•.

У n101Нерському таборі <~:СоНЯЧНИЙ:!> nрОЙШОІВ сФе­ СТНВальннй тиждіеНЬ:І>. У ІІр0ГрІІІМ1 ЙООО МіТИНГ сол1Дарност1 еМи за мир, за дружбу:~>, nіонерсьхий

також

ня

16.55 17.15

16.30 Новини. 16.40 Джерела. 11.15 «...До шістнадцяти

дружба

Теnефіл~ом

1&.35

практи-

кою•. док. фІльми. 15.25 Телефільм для дітей. •Школа•. 3 серія «За­

Баратшаr­

Щщбулася

Новини. «Пе~евірено

14.30 t4.50

ЖИТТЯ:.

3·528.

116 номер 1985 рік  

116 номер 1985 рік

Advertisement