Page 1

П·DOлет.рl 8сlх краІв, еднаітеся!

ОРГАН

ВРОВАРСЬКОГО МІ С Ь, КО,

.r.Ie'l'. аа.....,..

І

МІСЬКОГО

РАЯ О Н НО І

17 uI'rU 1937 Р••У

РАД

ф

КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОJПАРТІІ

Д Е ПУТ А Т І В

НАРОДНИХ

У ВИКОНКОМІ МІСЬКО' РАДИ

НА~ОДНИ~.l!.~П!ТАіgг-

Ініціативу

OniMniaAi в Москві Централ.НИЙ стадІон іменІ В. І. ЛенІна в Лужниках .. Тут 19 ·nНПНJI ВlдБУ,J!ась урочиста цереllоR1я IІlд-. криття ОJlімпіади-ВО свята

спорту.

Понад

ТRCJI'I

ГllЯ­

1

Про ~чаток

СВЯТJ(~ва

Музичним

,!ІЄ­

иалення

ОЛіМПІйську

проrолошу~,

· r1миест

Медалей

немоJ6и ОЖИ.'1И.

си.,ьнlших

атлетів

81

країRИ,. При­

сланцІв спортивноl моподІ ЄllРОnИ, Азll, Африки, ЛатииськоУ Америки. Авс.тралll.

ЗгlДJlО з парад

олІмпійською

учаСJlикІв

традицією.

Відкриnа

СПОРТИ8иа

делегація . ГрепіІ, . краУни. яка ПОlа­ рувала свІтовІ .ОnlмпіЙськ\ Ігри.

Понад годину тривав яскравий ма­ ,J!ЬОВИИЧИЙ парад учасиикІ.

не свІдчення

-

наоч­

широкого' предста:пи­

цтва краІн І иародів на Московс••іl ОлімпІаді.

Завершила парад делегацlя РаАІІН­ еькОго Союзу кра'іии-оpraиtаатора ХХІІ ОлімпІйських lrop. Наша краІ­ на удостоїnася

права бутн

органіаа­

тором цих Ігор за великий В1Шад· у

мІжнародний ХХІІ

олlМПI/tСloкd. рух.' На

Олlмulадl

предстаВJ!JlЄ

радянський

найбlnloша

·спорт

комаНАа

аа

!сю ІсторІю. О,J!lмп1а.ll. 580 атлетіВ виступлять в усІх .203 олімпіlсJtКlІХ дисциплІнах,

ВК,7І1ОЧених

до

програми

8магань.

Учасники параду ВИInикув&лиCJI ва 8в-леному полі

. стадіону'

переl 'ІІen­

ральною трибуною. До пркеупtx звернулися ГOJtОlll" о'ргкОМіТету сОnім­ пlа~а-80. Г. Т.' НОВJП(ОВ і иреUIФ Мlжиаро:!ного О,J!імпіkЬJ(()f() кСХіте­ ту ЛОрJl Ю,J!,J!аЮи.

свята

-

ри,

велосипедисти

і

зву­

ми,

Гімч

спорти!!­

щоденно

який

вий

Олександр

встановив

рекорди

-

20

ФіНальний

заплив

1

олім­

пІйського чемпіона на дистанції 200 метрів . батерфляєм, сеНІ«) (СРСР).

вигр_

У жіночій комбінованІй 4х100 метрІв перемогла

С.

тисячі карбованцІв. внести ГіДННЙ вклад у ви­

40

в

групи

тортовельноro

ма-·

звертав-·

мося до всІх депута г:в міської Ради Із закликом пІдтримати нашу IНlцlати, високими покаЗНИКR­ в працІ зустрlтч-

ХХУІ з'lзд КПРС. . , ДЄfIYTaTH' місько!. Ради иародних

цівннки маш

_____

депута'і'\В ПРІІ·

заводу

Фе­

естафеТІ команда

П,J!авчнх НДР. На другому місцl'­ сцортсменки ВеликобритаНІї. бронз:>­ ві медanl у радянськоІ команди.

(ТАРС).

,

всесвІтнє свято спорту прийшло в мІсто-герой на ДнІпр!. .

поживним Мінськ. Землероби

присутнІ

представнм.

БІ­

лорусli зІбрали трави на півтора мільйонах гекта­ РІв це' БІльше полови~

ни

всІєї плоiul_

В

rOCnJ··

дарствах, якІ зняли пер­ ший укІс на луках. брига­ ди косаріВ перейшли на лісовІ галявини, СХИ.'1И ярІв. Зе,J!ена маса достаВЛllєrloСЯ тивного

на

склади

ак­

веНТИJlЮ!lання,

в

яких сІно не тільки доб­ ре .сохие. а tt повнlст;о збеРігає поживнІ якостІ.

дари 881ШСЬКОЇ до лин к

_ _ __

На церемонІї вІдкриття футбольного турніру бу­

dYAe

Корм

відкрито

ЛИ

від

змонто.в8ИО на одному а uеЛЮ,J!03IiQ-паперових ком· бінатіву СиБІру.

підтримали' на­

липня в КиєвІ уро­ ки Міжнародного оЛlмпlй­ чисто вІдкрився вlдБФКf\­ ськ\)го комітетУ, ФІФА. вий футбольний турНІр, ОргкомІтету сОЛІмп!а­ св\)єрlдним прологом до да-80 •. якого стало велике фlз­ Перший матч вІдБІрко­ вого· турнІру мІж футб:>­ KY.тJЬTYPHe свято. У центральнІй ложІ -- "істами НДР та ІспачlУ ч.,ен ПолІтбюро ЦК закІнчився внІчию 1:1'1 КПРС. перший . секретар . (РАТАУ). ЦК Ко){партlI УкраІIiЧ

20

Вони

дlю~х ,становок, ПеРШI-lЙ. зразок нової технІкн вже

що

,1Iки.

ХХП Ол!мпlади

вдвоє hродуктивнlШI

roтува.пОСІІ

Ігор

раЙДУГОІО киІвськи?,l

,дабрудн€ння

СЬКИ)fквченими.

Депутатська група

ОЛIМПIИСЬКИй КУР'ЄР

ві)l.

~Topг­

РеспуБЛіканським стадІ о­ ном р!знОбарв'я прапорів І вимпелІв: спlдом за Москвою столицею

над

.

ріК

IlfЮМ"СJiО8ИМИ стоками до:­ по,ио.і!Уи. втоматич н і ФI."ІЬТ~И, створен! україч-

••

В. В. UЦербицькиЙ. Гопо­ ва Президії ВерховноУ Ради УРСР О. Ф. Ват­ ченко, Голова Ради Міні­ стрів УРСР О. П. Ляшко та іншІ керІвники респ)'/)­

Яскравою розлилось

ту

експеря:меНТ.l\ЛЬНОl;О

заводу

ву І ми

ХаркІв. Зберегти чисто­

члени депутатськоJ

шинобудування,

сзелену BY~

••.

НадІйнІ фІль три

громадськиму

заводу.

КИЄВі

nицю

життІ цеху І заводу. Ми.

заЛ!ЗНИЧНИііИ

забезпе'Q'Ю'tь

тисяч

Футбоnьний турнір у

Ешелонам з 'зерном ново.го· 8рожаю

карбованцІв за два мІсяці 1981 року, брати активну

ма, В. О.Рунова, М. Т. МНГJlовець, Н. Н. Громова, К. П. Музичеико, Г. Ф. Яковець, Л. 8. Брежнєва, ВЗJlJlа підвищені соцІалістичні з060в'язан­ ия. Ними передбачено план двох місяців 1981 року виконати до 23 лютого і понад план випуститн про­ дукцl'і на 20 THCJl1l карбованців, щоденні нормн вв­ робітку викоиувати на 110-115 процентІв. 98 про­ центІв вироБJUOваиоІ продукцІі здавати з перmorо пред'явлення. Про хід реаJllзаціі своІх з0J50в·.­ зань члеви групн щоміCJЩЯ звітуватимуn. перед колективом

жите"I' Нечорнозем'я, Прибалrики, ЗакавкаЗ:J!J.

пускпонадплановоl' про­

дукціі на. суму

зо­

продати

ще!.lаГО· . ~авропольцями х"rба . зМ'ожуть оцІнити

пр,,­

0,5

участь

якостя­

3Ha"'J,lb : перевищує nJlaHOве .завда~ия; Смак виро­

центІв. зекономити сиро­ вини І матерІалІв на суму

цього пІдприємства, до складу яко, входять, зокре­

завершилися

звання

98

го пред'явлення

роди1 обранці з~воду пластмас.

Мелентьев,

О,J!lмпlади в сум! двоборства ст'!.в радянський спортсмен К, .QСМQналlєв.

сильної і

державі Не менш як пІв­ тора мільйона тонн, що

з ,першn­

бу,J!.)

змагаННJII важкоатлетів цайлегшої ва­ гн (до 52 к!пограмІв). ЧемпІоном

Ті.льКи

ціпьної .пшениці, яка від­ зна чається' підвищеними бов'яз'злися· нинІ

продукції

Ініціативу депутатІв-торгмашівцlв

очко.

липня

нор­

здачі

ВІД РЕДАКЦІУ. Коли це звериення

А пот!м завершилась командна ве­ ,J!осиnедиа .гонка иа ]00 кіпометрlв. Чемп10НОМ ОлімпІади стала команда Радяиського Союзу. ссрlбло •. у команди НДР. сброиза. у спор~­ сменІв Чехословаччнни.

УвечерІ

ники.

почали залІзнич-

МИ;.Х,J!\БОрОБИ·· краю

до друку, до редакції иадійшла звістка про те

ОЛімпійський і світо­

58]

Вflконувати

виробітку на 120130 процентів, домогтися

ми

розІграно перший комплект медалей. медаль заВОlf)вав радянськи~

спортсмеи

депутатськаї

Губський, А. Р. Комар. В. О. Соков, Н. 8. ИУЦ, В, П. Кудрявцев. беремо H~ себе підвишенl ,соцІа­ лістичні' зобов'язання:

УраНці в недІлю стало вІдоме ім'я першого чеМІ1іона ХХІІ ОлІмпіади. У

30,J!O'I'Y

'l,цени

групи «'I.:.~~ц!y., зокре­ ма, Р, М. ~py'K, В_ ІН. Лепеха, к'І. Нагула. А. П. Ка.тJЬ~ЩіКО, В. Т.

-ський

пІстолета

гlдн!йзу,

стрlчl ХХУІ З'ЇJДУ КПРС,

волейболІсти,

довlпьного

ви­

п'ятирічки та

ТаЛ,J!lиl вІдкри,J!ИСЬ гонки майстрів парусного спорту, в ЛенІlJградl, Kl'!tвІ та МІнську пройшли першІ матчі футболІстІв.

з

надаючи

та

усп!шне виконання вироб­ ничоі програми завер­ шального рону песятоі

цlВ І стрибунІв У воду, п·яти/)орц!р. Почались ігри ватерполlстlв, змаган, ня із стрільби. ручного м'яча, хокею на травІ, важкої атлетики. А в

стрlльбl

ЦК

3.1-

борці. класичного стилю, гімнасти 1 веслярІ. Відбулись першІ старти плаl3-

·

Пленуму

МОС­

=меіНЗ

масов!

червнев о г о

р.)

КПРС

схваЛЮЮ'ІИ

ключно важливого ЗНі:І­ чення розгортанню соціа­ лІстичного змагання за

лі'в боротьбу баскетболІсти ібоксе­

вистава уособ­

сутиl иа стадІонІ гостинно вІтаJ1И по­

(1980

20 І 21 липня - першІ днІ зма" ганр MOCKO~CЬKOY Олімпіади. ВСТУПИ­

лює спадкоємнІсть Ідей on!'МПізму, якІ в усі часи. служили МИРОВІ, JlРУЖ­

Благородиl ціпl ОлімпІади зібрци 11 МосквІ бl,J!ЬШ як шІСТЬ тися'! иаЙ-.

видnний

.серцем

рішення

ио-:!(удожи!виступи. Близько шlст­ иадцяти'· тисяч спортсменів, саМОДі­ JII~ЬІЦІХ і. профеС{ОlIальних .apT~CTIB У3Я,J!и участь У. цій яскравІй виставІ.

Om.lI-

взаєморозуміннЮ.

клятву

ЄМётва країни ста вропопьські

МІСЬКOJ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

ВсІм

вмодар десяти· ОJilМпtйських,

на. частина

сторінки r.тародавиьо~· іСТОР!'! ..... enо­ :л-и перших Оnlмпlад .. Потім на ста­ дІон вих,орть спортсмени учасви­ ки . параду відкриття МОсковськоІ О.'Jімпlади.

бі.

стадіоном

на·.60Р·ОІПНОМЄЛЬНі пt.дпри­

ВАННЯ ДО ВСІХ НАРОДНИХ ОБРАНЦІВ

ПотІм Відбулась дРуга, завершаль­

У8ертюра

пlади.

Ця театралізована

над

MkKoJla АндРІанов. . }'рочистуцеремоніюзавеpmує Радянського Союзу. .

видатного раДЯ8СЬКoro' 'КС)JI(ПОЗКІТора Д. Шостаковича.' Ця увертюра­

Перед' глядачами

вогню

Янтарем

BIIJ!lfSas свІжонамолочене 1еР1!О', . перевезення якого

ЗАВОДУ ТОРГОВЕЛЬНОГО МАШИНОБУДУ.

БІ­

акомпанементом до

CTaвpOBOJtЬ.

торго­

ГРУПИ ДЕПУТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО

веде до бров­

височінь

заводу

ЗВЕРНЕННЯ

хвнлиНа

виникає

експеримента,J!ЬНОГО

Х,J!lБQпеRарськими

БІло­

чит",. сОда. спорту.. написана спепl­ aJf:bHQ . ДО 04імпіади' Е. Артем'євям lІа'·.с,/l~ Л'ера де RубеpjЄиа.

секретар

МУЗИ'.Іна: емблема МосковсьиоІ

трибуни

голубів злітають у KOBCbKQГO неба.

цереМЩl1і ~~1.Ф'''·1$1

спcliістила

східної

'11

те. що аа' урочисте 'Іідкpиn'- 'ОnіМ­

Irop

22

нею спалахує яскраве полум'я. Тися­

~и ~Y~,T1).I~, с:т,ад~ои ,,,Q~OM"• •

••

обранцІв

КОУ Ради народних депутатів. міськвиконком схва­ лив почив торгмашівц1в. Депутатські групи пlдпри­ . ємств і органІзацій БроварІв зобов'язаио розгорну­ ти роботу по підтримці і поширенню ініцІативи гру­ пи депутатІв із заводу «Торгмаш. і актИвио CDpИJI­ ти перетвореиню цlєі ін1ціатRВИ в життя.

нШ. факел підноситься до чаші, і над

редЗ'ВІн КреМЛівсьКИх.кУР..,I•. З.у­ чать фанфари.' БУ'РхJtRВНМIf1)"'.it~,а~

- Генера,J!ьниl

BeJIЬHOГO машииобудуваНIIJI до lІсіх депутаТів Місь­

зово1 чашІ. ОЛІмпійський чемпІон баскетбопіст Сергій Бє"ов збігає п()

.. -' чесR11 все .dJcраще,

ЦК ІЦІРС, .Грпова rtJ)~ ~lt ,~.­ воУ' Р:адн. СРСР Л. \'l?l> __"і,· ВуJlO .' Jlt-fкЬиаJlО ЩРЖіВRd rи.ur Раj{ЯНСЬКОГО СОІ()ЗУ.

РОДRIIX

полотнище

довгожданна

лоснІжна дорІжка, яка

ва що всни ЗД~Т1Іі.

іІlаnи ,nриl$y,IJ

ОСЬ'. вона,

· рядами

HeHHJII . продемонструватИ

-

гримить

лунаЮІЬ

прибуття О,J!їмпійського вогню. На ст'аД16н вбlгає триразовий О,J!lмпШ­ ський .riемпfон В!ктор Санєєв. На:!

.пlЙськіЙ Мо(:кві. знайшло ІКНВВ. .JII.IIryK • іхнІх серцях, зм1ПНИJlо, прі.г­

roдина; Над 'ЛyжJlJI1(ИЦ(

біле

снІжних птахи,

'у ,c,o~мy ·приві;rв.ИJrI уча~RК,:мI-roс­

18

І

стадіоном. У небо зл!тають

ОлімпlЙСloкі, ігри в,д8.тна ltQIlJl • 1d:іжнародному спортивному жИТТі, якІ!. відображає. праГRе~ня иароjliв до l\-\НРу. згоди. 'краси, ЦІ! .ПіДкРес;иив

боротьбІ

овація,

зп ятьма рІзноколірними олlмпtй­ ськими кі,J!ЬЦЯМИ піднІмається на;х

них . гостей, якІ прибуnи з усіх І(ОН­

~портивні,Й

стадІоном

О,J!I~пlйсь,КИЙ гІмн

тинентІв.

СЬЖJї'держа-ви. JlкиАп~ажав атлетам. и~вих досягиень у спортІ,. радlснJIX І приємних днів' ·перебрано 11 0JI1м­

Над

тривала

ша,идкlснl

РО3ГnJlНувmи на своєму засіданні звеРReJI1IJI ва­

пlАський 'прапор. його СУПРОВОДИТЬ почесний· екскорт 22 Cnортсмени .. ГО,J!убами в . руках. Виконується

дачів аlбралося на трибунах· стajжіО­ ну. Серед них десJrТКИ ТИСJlчаарубіЖ­

.тJlм 9~,мПlади JlеОи1А J,J!nіч' Bp~B. ТеП,J!е иаПУ1НЄ спово г~a8B РаЦЯН­

критими.

бурхлива.

Xnldн.l состави -

підтримано

урочистІ звуки фанфар. РаДЯНСЬJlI СПGртс~ени вносять розгорнутийолlм­

.- IceClliTH1i!)ro сто

ToprMawiBqiB

Настає урочистий· момент. Леонід Ілліч Брежнєв ОГО,J!ошує ОлімпІйськІ ігри 19ВО року. якІ знаменують ХХІІ Опімпlаду сучасної ери, вІд­

.

п'яти континентlВ,аryJlТОВaиilх ~naro­ РОДНИМИ О,J!lмпtйськими lдеаnаlrJil.

УКРАІНИ. О БП АСТ І

J

(5047) ф ВіВторок, 22 липня 1980 року ф ЦіНІ 2 КОП.

Nt 116

Н·а ХХІІ ііа.!! РЦJlИСЬКОЮ СТОJJJlцею м.Йо­ PJVrIo п'ять оJtIМПIЙСЬКІРС кІпець. Вса еиМ80лlаують єдиаиц. спС)ртсмеиІВ

К И І В С Ь КО

Курrав-Тюбе (Таджи. цькаРСР). ТаДЖИЦЬІ<1 каl!УНИ відправлено з за­ лlзнйчної .станціІ· Курган­ Тюбе.в ЗаХІдний СибіР. У

"

ваroиах-рефрижирато­

рах~дари найпlвденнlшої 8· республІцІ Вахшськоі ДО,J!инн, де нинІ вирощено

багатий них. ПО

урожай баштзн­

Кожен

200-250

кавунІв.

у.

гектар дає центнер:в нинІшньому

роцІ господарства

.JІки

респуб­

.30БОВ·Я~,аЛИС1l

про­

дати державІ б.tльш як 60 ТИСЯ1J ТОВН кавунІв: ДНИЬ.

(ТАРС- РАТАУ].


*

z стор.

22 .лНЦЮJ 1980 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

За високу продуктивність тваринництва

'У(ПІХИ

Примножуються здОбутки Високе трудове і пощтичве ПідвесеННJI внклика.j1В У працІВНИБІв ферм 1 кормод()бувИJlЮS ордена Жовтневої Ревоmoцlї радroспу .ПлоекlвськиЙ. постановн червневого Пленуму ЦК КПРС І липневого Пленуму ЦК Ko;ttпартії · УкраїНН про СКЛИК8НRJI XXVI з'їзду КПРС та XXVI з'їзду Ком­ партІї Українн. Нині в лІтнІх та­ борах серед пр~.R1Пdв тварннни­ цтва

І

на

бувникІв

луках

Тварннникн ства

серед

аГlта1'4РВ

ще

господар-

-

до

110-0Ї рlчННЦІ з дня на­ родження В. І. Ленtна п'ятирічку

продажу

ві .

моЛОка

НатхненІ

пленумІв ,

по

держа­

рішеннями

вони

переГ.1Я­

нули ранІше взятІ зобо­ в ' язання І вирІшили дО­ датково до п ' ятирlЧНОі"'О плану продати держааі 4450 !онн продукції, зо­ }(рема

достроково

справи­

тися з планом 1980 рок". ':КріМ того, вони зобов'я, залися до відкриття XXVI з'їзду НПРС ВИl\онаТIf

план двох місяцІв 1981 pOh"y по вирОбництву тва­ ринницької

ПРОДУl\цїі.

Слово у ферм· :ІІ[!цне .

тю

початr;у

року

його.

З

тваринники

rOCnOAapCTBa продали дер­ жав! 3271 тонну молокз,

строково

CTan

гос­

:ll[олока,

кі-10грамів бlл~­

Від

кожноУ

зростають. Попереду в СОЦlалlстН'!­ ному змаганні тваринни· I\lв йде майстер машинно­

го доїння Ольга POMaHIB~ на МИI\О.1Jаєнко. За шість нинІшнього

року

вона одержа.'Іа вІд кожно!

корови по мІв МОЛОRа .

кІлогра­ НиНІ надоює

3395

його за день від кожно! норови по 22 кІлограми. Лише на 4-9 нІлограмів менше

одержа.тIИ

початку рону

від

кож­

рону

вони відправили на дер­ жавний приймальний пункт його на 218 тонн БІльше, причому майже

на ІванІвна Смирнова . На передовикІв рIВИ."­ ються іншІ. Так, комсо­

tlсе

минулого

молоко

першого

сор-

Степанівна Плясова

молка

Тальнівського

соцlа.л1-

чалася

Підго-

чатку

НННlШНЬОГО

вона набрала групу корlв­ І вже добилася певних успІхів . Завдяки старанному

догляду

Катерина

1 Оле­

ювання

за

впровадженню

ноІ

методІв

корІв

корови

в

,

роздо­

К

Фесюк

середньому

по 23 кІлограми МОЛОК:!. Вона зоООв'язалаСJl на­ доїти його в нинІшньому роцІ по 6000 КілограмІв

.радгос­

органІзовано

БІльш

проводить

заготlВJIЮ фуражу на зи· му для громадської худо­ би. Незважаючи на знач· н! переIlIКОДИ. зумовлечl нестійкою погодою, непо­

гано ведуться роботи заготІвлІ сінажу , сІна,

на

Bt-

трав'яного

Ta:ll[iHHoro

бо­

рошна.

Велику ємо

увагу

придlля·

вдосконаленню

мовиробництва. приклад,

кор­

Так,

на­

щоб досягти

ви­

сокої якості сінажу, вико­

ристовуємо

при

}(ладаннІ

траншею

у

серванти. же

його

СпосІб

простий:

надходить

кон­

цей

І\ОЛИ

з

ду­

поля

зелена

пlд!ищеноУ

З(1-

маса

вологості,

в

яеУ додають оцтову кисло­

ту в розрахунку

грами однІєї

маси

кіло­

4

на тонну, а д? тонни пересушеНОl

-

4-5

а<уХОННО'і

соЛІ.

}l\лограМіВ

Значнз

частина зІбраних трав ви­ сушується на сіно мето­ дом активного вентилю· 1ання,

з

використанням

теплогенераторІв.

тори. вав

Без

затримок

пІдсохЛІ

трави у

В середньому

вал­

ки тракторист Микола Іл­ лІч СКОl'обагатько, зачи· щав площ! Василь Мико­ .1аЙович БовсуновськиЙ.

вІд

ПІдбирали валки нювали

масу

:

на

подріб­ агрега­

Рік ходи КІв,

2

понад

З

тисячІ

першого

його буде з.аГЬтовле­

YKvCY за

попереднІми

роз­

рахунками. Близы\o 2400 тонн при РіЧНОму планІ 4 тисячі тонн. Решту фура­

ВІдзна­

ця днкорослих трав на з1.­

плавних землях. Там уже лежить у копИ1.,{ЯХ БІльше

вих трав. ВІд збиральних агрегатІв до сІнажної траншеУ безперервним по­

TOKO:ll[

надходить

маса.

Водії

зелена

трактор1в

Т-150Н І ДТ-75 з бульдv· зером Олександр ВІнто­ рович Ялтихов та Іван

занладе:ll[О з

Завдання

отави.

по заготІвЛІ

методом

активного

вентилювання

ми

вже

І\онали . НинІ йде

також

ВИ­

косови­

ведеть­

двІ зМІни, З8 деиь йоrо обслуга видає по 3.5-4 тоннн корму. Перероол,,­ ється зелена та

маса

люцер­

дикорослих

Tp~B.

Плануємо незабаром вико­ ристовувати цей агрегат цілодобово. ПитаннІ'! заготІвлІ кор­

ся

продовжує

в

центРІ

залишати­

уваги

всІх

ТРУД!ВНИl\lв нашого гос­ подарства . Ми прагнемо використати нии І всІ ре­

Косовиця тра! па cl- Васильович Хижняк роз· зерви для створеиня міц­ "аж почалася наприкінцІ вантажують автомоБІлІ І ної І\ОРМОВОЇ бази, дІлоМ черйпя на шостому полІ трамбують масу. вІдповісти иа постанову Ж>рмовоУ сІвозмІни. Там На період заготІвлІ сІ· ЦК НПРС І Ради МІнІ­ збирали

13

ми

суміШ

люцерни

ЗJIакмими багаторІчни­

травами.

Єгорович

михайло вІдальних осІб,

БадУJlЯ

КОІЬ-плющиmюю Ігор Іванович

косар­

НПС·5,

Гуюn<

1'а

АнатоЛІй ФелІКСОБИЧ Ли­ .лик

-

роторними

косар­

ками. Вони суМЛ!RRО ПО· ТРУ,!lи.1Ircя, з дня У день пер~виУ.о;ryва.'ІН

виробl'l'I\У.

нажу адмінІстрацІя рад­ госпу призначила вІдпо­

ИОРМИ

ВИС<:!І\ОЮ

прО'

дуктивнІстю праці вl.:1зпа­ чились й 1ИШІ механ!за-

стрІв СРСР .Про додат­ ковІ заходи по забезпе­ ченню збирання врожаю,

якІ ке­ рують всІма роБОТІІ:ІІ[И І заготІвель сІльськогоспо­ здlАснюю'l'ь необхlдниll дарських продуктІв у контроль. Це лає позитив· 1980 роцІ І успІшного нІ р~ультати. На ПО.'І! проведення 3ИМ!В.ТJI ху.с;о­ БІля збирзльних агрега­ би в перІод 1980/81 ро­ тІв постІйно перебув>!є КУ.. Достатоr. рІзноманІт­ агроном Іван IJI.ТJi~ МІ· ного ФУРllЖУ створюється ще'Ч'о, а БІля сІнажної наПО:ІеГЛИilОЮ працею ко­ транше!

шого

-

800техні!( пер­

вlnдlлка

.

:Микола

nаВЛО1'!Jrq ка.неасы\й

__

На знімках: вгорі Jllворуч

-

колгосп

в1зд иа саднбу "l[~ocny; внизу

.«Здобуток

лективу.

І. СТАСЮК,

диРектор pa.цroспу.

-

КОJIГоспникн В""'

(Фотохроніка РАТАу).

ВИКОНАННЯ

А Н У

промисловими

міського

n1дпрввмствамв 38 І ПіврІччя 1980 року (З8 даВИ!IJВ lиформацШио-оОчвсmoвальвого цеВІРу держстатистВІаІ у процентах) В8.

Назви

tiдприемс:та

_.. 11;

_о.

виготовлеНRlt

трав'яного борошна. Агрр­ гат. АВМ-1,5 працює у

мІв

СЄЛ\lll

рушают~ на ПОЛЬОВІ роботи (фою 1930 р.); обробІТОК Міжрядь аукровнх бурЯКіВf переДОВІ тварниники ветеран колгоспу Герой Со.іаліСТНЧRоі Праці С. Ф. ГOjyя:~ ченко, О. П. Хмара і М. К. Поліщук,

тонн сlиа.

у господарСтвl

ни

упорядкованому

щі, де живуть колгоспиик~ щороку справляють HOBOli сілля десятки сімеА.

деном Трудового Червоногt Прапора.

ЧИJІИСЬ радгоспнІ шофери :МихаЙ.,о Якимович [yrник, Олександр Назарович Болl.1ИЙ, ОлексІй Семе­ нович Дзюбенко, Микола Васильович Голубцов. Упоравшись Із збиран­ ням люцерни на площІ 145 гектарів, кормодобув· кий загін перебазувався на заплаву .Труl)ежа . Там вирощено непоганий уро­ злако­

умов'

урядовими нагородз.ми.Са!ol

ВОЮ

багаторІчних

поmпшуються

СамовІддану пра.ю баг. тьох трудівників господа~ ства відзначено високим.

сІна

жай

...

Підвищуєт.

Жовтня:. наrороджеиий Op;l

тонн сІнажу.

ся

р!к spoстаюТ!і

,

КОJIГоспу,

Іх прааі і побуту. Вираснil JlОМУ

У щподарствl вже за­

1ОО

Mex~

c~ добро~ут його 1pyдiBH~

деся­

тах НУФ-1,8 Петро Ада­ мович Мільчарик, СергlА Богданович, Михайло Степченко. Не відста вали й 2I1томобі,1Iсти. Особли· сумлінністю

центнерів.

би.

же ·

кладено .

жу

350

голів lІєликоі рога тоІ XyAdA

п'ятирІчки.

но,

аеитнеріJt

ilізовано . ферму. Захінчу~ ться будівннцтво відгод' BeJIЬHOГO комплексу на 4500

зобов'язань року

40

Успішно розвиваєтьСя тв4111

А. ГАВРИЛЕНКО.

збll­

переіс

врожаЙlO

ринництво. Повністю

• теХНОЛОГІЄЮ 'у . нинішньому році. кор-

показниках

понад

-

ків

3а вдосконаленою 1.Jо~МувниЙ заГіН пу «Бобрнцькнй"

дарство помітно зміииіJ\О • зовсім змінилося . На допо,: могу хліборобам npнАШJ\1І сучасиа техніка. В комосп, є64 тракторн, 28 комбаЙ. нів та інший реманент. Тео! .: пер «Здобуток ЖовтнІ!:. ~ господарство високої кул",!, турн землеробства. Плаlf виробннктва сіШ>1:ЬКОГОСПо.. дарської продукціі чотlW рьох років п'ятирічки пІ)

з гектара, а. цукрових бур~

s

Фесюк

Сільськогосподарську

новила

того, щоб виести 1 свою частку працІ достронове виконання планІв та cout-

тої

' рнЛІ

ність зернових культур ст3!!

кожноУ корови по 19-20 кІлограмІв молока. Тру­ дІвниці роблять все для

завершального

p~цЇt

група ентузіастів ство.;

виконано. Середня

ВисокоУ продуктивностІ тварин' добиваються та­ ·кож майстри машиниого доїння Єв.док1Я Кривець, Любов Касян, Галина М!­ щеНJ(О та ІншІ. Вони нз­

алlстичних

1922

коли

основних

від кожної корови.

доюють

району. По.

в

34 роки п'япрі1l01[ rоспOll

року

nepBk:ToK

тваринами,

вона

.""ну, перетворену пізні~ ре в колгосп «Здобуток ЖО$ТНЯ». В розпорядженнІ землеробів тоді було 51. гектар землі, 3 пари конеЙt .3- 'СУJllГн, 6 боріRlo і 2 воз~

прийцrJIa працювати на ферму вІдразу ж пlС.1tя закінчення школи. На по­

одержує за день від кож­

надоюють

корuви за день по 18,] кlлоrрама молока. Над.)І

ної НОРОБИ майC'l'РИ МИ­ шинного доїння Над!я

перІоду

1

пnавв

нІ

з

ПорІвНяно до ВідповlДНI)"О

виконати

передових

зання

Черкаська область. Баг8'і та і славна історія колго~ ПУ «Здобуток Жовтня.

заверmаnний

ше проти вІдповідног.о пе­ рІоду минулого року. Ни­

МОЛОRа

пlврlчч~.

ферм

КЇ.10грамlв

18

відзиачити

тувати rlДнI трудові дарунки ва '!ecrь з'їздів партll.

щують продуктивнІсть тварин . Тан, за перше півріччя вони одержали від кожної норови П.')

2708

IBaнoвВ'l ТопІ­ бесіди 80 ма­

висоь-опожввИJIX . вормів,

подарства постІйІНо пIДВІI­

що на

Мвхола

CiВ'lнl зооов'JlзаивJl, заготовити ва стійловий період ДmI Х)'доби ВДО­

охолоджене.

що значно БІльше зобов';I­ першого

та lиml проводить

рІк П'JlтирічЮі ударною пРацею, ~

ПрацІвники

М ісяцІв

працІвникІв Вони з чес­

ДОТРИ:ll[УЮТЬ

і

Строка'!,

ха

терlа.лах ПленумІв ЦК партіІ, закпи­

кормодо­

ту

ва

кають Ух

ГаJl1Пlа Антонlв-

раНіше

виконали

І

ОР ДЕООНОСНОГО

" ",,, "ао Завод порошковоу металургlI СвІтлотехнічний завод Завод пластмас Деревообробний комБІнат Завод залІзобетонних конструкц!іі ДосЛІдно-експериментальний Ремонтно-механІчний завод q)абрика верхнього дитячого

Реsлfsаnfll

~~

". :8-

..

-......

-о.

с"

"'''

100,8 101,1 101,1 100,0 100,1 103.8 102,0 103,6

101,4 100.7 102,0 102,9 100,6 102,8 101,2 102,1

ІОl,2

101,5 103,8 100,3

Завод алюмІнІєвих буДl<оftструкцllt Шиноремонтний завод Виробниче дереВООбробне об'єднання Дослlдно·еl\спериментальниЙ завод будконструК1liй ХлІбозавод ПобуткомбІнат Завод нестандартного комунального 06ладнания Завод торговельного машинобудування Молокозавод Райсlльгосптехнlна ГоголіВСЬR<І стр~ч!\откаЦЬІ{! ф-ка. Л!ТК!N:м:а фзбрЯ"Ка художнІх вироБІв Імені Т. Г. ШевчеНІКа На.,итяm:ьr.:JЙ комбікормовий Завод металоконструкцІй ПРОИИСJlовlсть РСС

101,3 108,2 102,0

101,8

Разом 110 місту І Р2ЙОR1

>-

=~

g8.,

. .

-

101,3 101.0 101,4 100,2 100,2 108,6 100,3

101,-1 100,6 101,3 100,8 100,2 105,7 100,4 102,2

102,6

106,9 100,3

101,3 107,5 100,5

102,4

102,6

103,4

100,0 101,4 117,4

100,6 101,1 124,9

108,5 101,0 105,4

105,4 10] .0 102,7

100,6

101,2

101,3

101,4

103,2 92,2

102,7 102.0

102,7 95,6 103,2 103,2

101,6 90,8 102,7 102,3

102,1 95,1 109,6 102,1.

101,0 103,6 7{5 101,6

101,4 102,2 88,2 102,9

102,5 100,4 77,6 105,9

101.7 100,4 90,0 109,1

100,8

101,8

100,4

l00,а

трикотажу

Друкарня

10

.


НОВЕ

Давня

ЖИ1ТЯ

дружба

єднає

22

літера ­

ремова, Вадима НолОТОВКіНl. Шаповаленко , ГеннаДія

турн ! студlI «Криниця » мІСТа БроваріВ і «К~за~ міста КИF;­ аа. l'vIОJІОДУ л!тературну по­ рОС.'ІЬ

вирощують

у

них. відомІ

.

українськ! поети Микола СОМ 1 лауреат РеспуБЛІкансьК'lї премії ім. М. OCTpOBCbKnro Во· лодимир Забаштанський .

Свої нові

вив

талановитих

гостІ.

нери~,

твори

яку

він

Марія

переклав

з

пvчаТКіщ1із

велика

суча с ну

роз­

ра д янськ у

~!їcы{.

Pdra 'і,

вчитель, відм і нник народно ї осв і ти В. Нириченко . БУJIО вирішено творчІ зус т рі­

прочита!'lИ

літератори

відбулася

пр.:!

з стор,

~

участь перший секретар кому КОМСО)fОЛ У В і ктор

вІршів

'11

Л і тераторІв -п о чатківців

водити

регулярно ,

про­

планувати

спільнІ виступи перед трудіВНh­

ками столицІ УкраІни і Бровар­ щини.

В. ДЕМ'ЯНЕНКО, староста літстудlI «КРИНИЦJl~ .

ан­

гл і йської українсьиою мовою (такий переклад здійснено впер­ ше). Це видання нещодавно ви­ йшло у респуБЛіианському ви­ давництві «Веселка ••

СтанІслава Шевченка, Клавдію Білич, СвІтлану Короненко , Віктора Глущенна, СергІя Єф-

Міtt.КИЙ орrанігадійний комітет пі}.(бn lIіІСYJIItИ оr~яду-конкурсу «Живи, книго», ЩО пром,а:Иt!СЯ Про" тягом навчал.ьного року в школах Micra. Про,хОJl;RВ цей огл.,ц у світлі постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 лцстоп!)!;а 1977 рОКУ «Про перехід .ІІа

книгу

4КРИ­

Воробей, Петро КІм , Ольrа Страшенко, Євген КрижеВ8Ч. Останній подарував літстудії «Кобза~ книгу Ф. Купера «ПJ~­

Поет В . Забаштанський предст~­

к' он ку р су

свою

броваРСЬКі

року в JrtтстудіЯХ .

звІтували

ничанам»

року

.1ітературу. Окрім молоди х письменників в ній взя ;1И

«Кобзи "

подарував

Ka~.

~oдi бровар чани запросили сво· Іх давнІх друзів. Воно CTano мовби підсумком навчального

Першими

. Ветеран

Король

мова

для дітей, яка щойно вийшла ДРУКО)f у видавництвl « Весе.,­

Ось і на чергове заняття мо·

Переможці

Петро

1980

Потім

. Таїсу

Семенченка.

липня

На

В.

фото :

виступає

Забаштанський;

студії.

в

поет

залі

літ­

Фото А. Иозака.

беЗП.1Jатl'tе користування підручниками учнями заrаm.·

\

ноосвітніх шкіл».

Rр~их

результатів

доlriгся

колектив

ceJ)~.1Inoi

ШКOJIИ М 1, який і визна'tеио переможцем. КниrмІО­ би середньої школи М 2 - на .Ірпому, а )л З на третьому місці.

в. огнев.

Тематичний вечір у Велико димерській <:IJIьеЬR\Й бібліотеці про­ ведено тема1'RЧНИЙ вечір сЗ' історії Олімпіад., $lНИЙ підготувала завіДУЮ' ча б1бліоте:кою Галина

МинолаІвна Кузьмик. А .rвеДУчими вечора були студенти Ки"іВСЬRОГО 'Культосnітнього

Марина

УЧИЛИЩIi

Розвалінова

Валентина

Красник ,

та

fЦtI

проходять у сільській біб­ ліотеЦі

бібліотецІ

виготовлені

"У.

з

про

Киівщини

ОЛіипійські

Нещодав~о відбувся об­ фондів ласнкй

б~

ральніЙ . бібліотеці рІв до

ліфікацІ!. директор

Як розпоша БроваРСWtоJ

бlбЛlотеЧВ()l Броu­ центрально! чи­ системи Г. В. ИаСlЧ, 6іб­

Н . В. Марченко закlи­ чнла ИиУвський інституг куЛЬТУРИ по спеціальиос­ '1'і БІБлІотекаря вищо! ква-

читальний

залишають

зал,

споnеяl

задоволеllИR.

М.

М. ЄРЕМЕНКО. 9роварй.

вовв lІриверт8JOТЬ

до

себе

' ]

1

арогресу.

31.

. ..

І. ВРЕЖНЄВ.

Уже більше восьмидесяти років кожнІ I{~ тири роки по планеті спробігає. вогонь, за­ палений в- OniMnlX. в диі Оnlмпіади світ пе­ ретворюється на велетенський стадіон, тр;!­ бунами JIIКОГО стають всі континенти. . Про інст популярностІ Олімпійських ігор rоеорять такі. цифри: коли на перших сучасних Олім­ пІйських іграх в Афінах (1896 рік) ГЛJII~ачі t)1ідкували за боротьбою 300спортсмеиів (250 Із них були самі греки) із 13 краУн, то

в Мюнхені (ХХ ОлІмпІада, 1972 рік) браnо участь шість тисяч . спортсменів із 12} Kpa~­ ни.

Ігри ХХІІ Олімпіади вперше в ІсторіІ ОЛіМ·

ПіЙсЬКОГО руху проходять в столиці с/щlа.itі· стичної держави Москві. У ?ИД8вництвах кра Іни вийшло чимало KHHr, присвячених ОJt1мпlадІ. . Ин ига ВалеріJl Штейибаха сВід ОЛlм.nП

до Москви» М . .

1978, Дvпоможе нам з}::обк­

ти подорож В глибини історіІ , З'Jfсувати , JIIK і коли зародились ОлімпІйськІ lrри . Читаючи книгу. ми по~уваємо на всіх ОлІМПіЙСЬКИХ рах, починаючи з 1896 року, познайомимось 8

Ir-

їх чемпІонами.

Новоскоnьцев В. А. «пыающаяя зстафета,. .

М.,

-

1976.

Ця книга про· П'єра де Кубертена

видатного

фрайцузького

педагьга

і

гро-

захисту

3

О. Т. Гончар народнвся H~ . ~ зброя., «Тронка., квітня 1918 року в Сло- «Собор., «Циклон., сБе.

пив

на Філо.'ІогічниЙ фа ·

виробництва , иультет ХариІвського "І своєму романі 'ІекнижковІ унІверситету. З перших рез долю головного гео

ефективно

збільшенню

трудящих.

служила

книжкових

ПІсля

демобlлізацП

за- ЖИТТі нашого народУ піс­

втіJIенню в життя рІшень К!НЧИВ Дніпропетровський ля Жовтня.

Комуністичної партl"і і ку літератури, всебічно Радянського урядУ, комусприяти книгооБМіНУ, нІСтичному вихованню

Від Олімпії

відбива­

!ОТЬ иеекоркме lІРarиeвirJl JПOдства до мир,

комітету

KH~KOBt " с;вят!!-, зустрічі ському технікумі журна· тусь_, «Бригантина., кни­ З цікавими людьми, пере- лістики. 1938 року ВСТУ· ги новел тощо.

га

пильиу увату

!f1льйоиів людей lІашоі п.паветв,

письменника-ака- го

Юних книголюбів з'Узд боді Сухій на Полтавщи- рег любовl~, повістІ «3ем­ заклинав організовуваrn ні. Навчався в Харків· .'Ія гуде., «Микита Бра­

вчати 'tитаЦЬRі запити, бра'rи активну участь 'у формуваННі планів випус·

О.n1мп1йСЬкt trpв ваba&пDl1111 по­ в м1Ж11аро~ному СПОРТDВОІІУ zaтTI;

.18

ського

Почесний днів Великої Вітчизняної роя Кирила Заболотного биватися, щоб передовий коопеРIi'І'ИВИ. студент. автор показує величезні досвіn у цІй справі ста­ обов'язок кожного пропа- війни у складі ~aB надбанням иожиvго . гандиста зробити все ЦJIЯ ського батальйону добро- з~іни, що сталися в со­ І духовному Необхідно ретельно ви­ TOrv, щоб радянська кНИ- вольців пішов на фронт. Цlальному

Багато чи· час Ніна ВолодимиРlВR!і лі третій рік. знайшла менІ велину кіль­ тачів з вдячністю вІдзнз· кІсть літератури 1 11 з за­ чають куnьтурие 1 КВlлl­ обслуговування доволенням працював над фlноваие

бібліотекаря,

активну участь У формуваннІ фондів .бібліотеи.

дов~ами СЮДЖ/!ИRЯ літератури, до­ створювати

за.ny Н. В. ліотекар Н. В. Марченко За короткий працює в читальному ва­

нею.

за

району. широко !'І'зторнути свою Шевчениівсьиих-nрємН! . «Пра~роносцl~, сТав­ звернення . діяльність на селі, брати Олеся Гончара. рія'-, «Перекоп~ . «Люди.

ди, широко втіnювати Е життя нові прогресивнІ форми І методи РОЗПО8·

БН'іЛіотекаря

TaJlbHOrO Марченко.

мarаеии1в

хунок видань, купле!!ИХ у населения.

БроварсJ.J(ОМ

в якому .іаКликав пропа· га.f.lщ!стіа l'ниги, праціВНИ· ків книжковоІ торгІвл!. книголюбіВ удосконалюаа· ти майстерність пропаган·

Майстер своеl справи Нещодавно мені дове­ звернутися в цент­

громадсьиих

ЗЛlТ ПР"ЙНU..

ПРО ЛЮДЕИ ХОРОШИХ

nricR

зліт

НА ВАІІІУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ_ сТвоя зоря. новий УкраІни. Голова УкраУн­ ра- роман укра!нського радян- cQKoro реОnyБЛікансько­

пР.опагандисТів · книги Ки­ деміка. Героя Соціаліс- миру, член Всесв!тньо! УвЩиии.В його роБО!1 Громадські РОЗПОВ- тячної Праці, лауреата Ради Миру. Перу Олеся IІЗJfJlИ участь . 1 КИИГОJJЮ­ сюд~ва'iJ 1(НИГ,J! позики! Ленінської, Дep1i!aI!HI!~ . 1 -Гєячара належать романи

М. ПОJIОВКQ,

cmyxач UlКO.IDI rpOIll.... Q8П воресиOIIДeJI'rU.

Крас­

IIUIK та М. РозваліновоІ у

Новиl роман о. Гончара

Зліт книголюбів

Піада., 38 ' яними читачі можуть знайти . статті з періодики та ' нову Літера­

пра:кти­ туру розповіЛИ про ігри. ОЛІмпійського ру­

В.

ре·

сМосква - столиця ХХІІ ОлімПіЙСЬНИХ ігор, cOniM-.

мІсячну

.допомогою

списки

комендоваНО"і лІтератури с У сПОРТІ краса і си­ ла.. У каталогах та кар­ тотеках виділ'ен1 рубрик!!

Rr. Дівчата Історію

облаnxan

книжкову . в ист а.1ІКУ сЗдра<:туй, ОnіМПІа.Q8-80.,

1\4~:lСЬКI)J'O діяча, активного ІнІцІатора відрод­

унІверситет. Депутат БерНовий роман пис!>Мен­ ховної Ради СРСР . Кан· ник а вийшов в серП сРо-

дидат в члени ЦК КПРС мани й повІстІ., К, «ДнІп.І та чnен ЦК Компартії РО., М 4, 1980.

Москви

до

ПР!:) олlМnійсьні регати і дальні плаванн" ІІа

ження ОлімпІйських ігор. Куб{!ртену належить зас.nyrа в справі розрОбки основних докумен­ тІв Міжнародного спортивнvго конгресу. Один і3 них О.1Jімп і Йська хартія дІє І цо

яхтах розповідає книга Є. П . Леонтьєва «Ве­ тер наполняет паруса •. М., 1978.

ченні принципів ,

має вигляд трикутника, що таке «монотип. , і хт.) входить дО qисла сильнІших ЯХ'l'СМЕНіЗ,

цього

часу

як

основний

документ

у

визна~

правил проведення ОЛІмпШ­

СЬJlИХ Ігор. Все своє життя П . Кубертен пра.­ НУ& до того, щоб спорт служив високим пl­ лям миру і дружби між вав моральну, духовну І

дини.

йому

і

народами і вихову­ фІзичну красу лю­

присвятив СВОЮ

книгу

В.

Но­

3бlрник В. Л . Штейнбаха .Герої Олімпій­ ських баталІй» , М . , 1979, присвячений r/!POJIIM

-

розповідає, голландцІ.,

як чому

виглядають гоночна

сучасні

дистанц:я

1 ще про б~гато інших цІкавих речей р03ПОо вІсть книга ТОМУ, хто П прочитає .

Лerку

атлетику

називають.королеВОIО

спорту.. Ій присвячена книга В. В. Кузнєцо­

В8, В. П. Теннова сО.лимпиЙские кольuа КО­

воскольцев.

Олімпіад

Автор «летючі

з

1896 n.o 1976

роки . На сторіН­

ках ЦіЄї книги читач зустрІнеться з чемпіоном перших Ігор СпІрідоном Луїсvм листоно­ шею із селища МаруСІ поблизу АфІн, героя­ )fИ наступних ОлІмпІад ДжlМОМ Торпом, ДЖОННі Вейсмюллером, радянськими олімпій­ цями ВІктором Чукарlним . Валерієм По­ пенченком, 'ВалерІєм Борзовим І багатьма іншими. Книга читається з неослабною ува­ гою І захопленням.

Парус завжди приваблював людей сміливих, готових помірятись силами не лише Із супер­ никами на гонках, але й зІ штормовим вітром,

з нрутою морською хвилею. Яхтсмени­ прямІ потомки парусних . капІтанІв минулого.

l'мевь!

спорта :

бег,

бег,

бег .....

М.,

1979.

Автори знайомлять з найБІльш цlJ<авими еіІ! ­ зодами олімпlйсько"і боротьби на ріжках, секторах для стрибнІв.

бігових до­

ДоВll!НИК Ю. Шелухи .Олімl'tіЙці УкраІНи.,

М., 1979, ПРИВОДИТЬ ВідомоСТІ про cnoptcMeнів України, які завоювали ЬЛімirtЙСЬКl на­ горОди. Перелік ию!г можна прvдовжити . Ц1! І довІдник Б . Хавіна <Все про ОліМП і йСЬКі ігри ... М., 1979, і альманах «Олімпіада-80 .... М. , 1979. І багато Інших книг. JIIкі чекаюtь на !Іас в БроваРСЬНlЙ мІській бібЛlvтеЦі, що Ііа житловому

масиві.

С. КОРОСТОВА, завІдУЮча Броварською міською бібліо­ І'екою.


*

4 стор.

22 липня 1980 року

Пам'ятка

ВАШЕ

НОВЕ

ЗДОРОВ'Я

ДЛЯ жниваРІВ Для хлІборобІв району HacTa€ пора жннв . Пора,

укладаt({ у целофановІ мішечки І дереВ'яні ящи·

безумовно, напружена, ад-- ·ни.

же збирання хліба потрlб· но провести в стислІ стро ·

На польовому станІ не· обхІдно

створити

умови

НИ, в рІзних погодних для дотримання особистої умовах, часто в нІчний гІгІєни механІзаторІв, шо час . . ПродуктивністЬ ,пра- є иадіЙною ПРОфlланти­ ці механІзаторІв, зайня- кою кишкових захворю­ тих на жнивах, у великІй вань. З цІєю метою по· мірІ

залежить

вІд

органl-

зації умов їх праці і

буту.

по-

Полвовий стан слІд роз -

ТРlбно

установити

вальники ,

установни,

кожному

лІтнІ

туалет.

слід

ПО;J;бати

слІд · обладнати палатку або укомплентовані

Якщо

вІдсутніЙ

шахтовнй

медичної

природне

травмах .

:КОЛQДЯЗЬ ·

чи

воду .

джерело, ВОДУ необхідно Достав.ЛЯТН щоденно в спеnlально

призначених

для

МИ

для

На

польовому станІ

бивати на сухому, пlдвищено му мІсцІ , серед зе .л еНі, в затишку. ПередусІм

про

уми·

душові

медичну санпост, аптечка·

надання

першої

допомоги отруєннях

при тошо.

Тут регулярно повиннІ чергувати медичнІ працІв· ники .

цього дерев'яцих чи метаПольовІ роботи бажано левих бочках, попередньо починати в нежаркий час оброблених 0.3-0.5 - про - дня: вранцІ або увечері . центним розчином хлорна· го вапна чи хлорамІну.

Обід І вІдпочинон прово, дити в тІнІ дерев чи при·

бактерІологІчне І хl:.УІчне дослІдження складу води .

культиваторах з вІдкрити· ми мІсцями управлІння

Не слІд забувати

І

про

Мlщеннl .

На

комбайнах,

Місце для харчоблану слІд установлювати за· поішнно вІдповІдати еле · хисні тенти. В зернозби ­ ментарним санІтарним Dальних машинах необхlд­

ум:евам, добре

провlтрю, но добре пІдІгнати дверІ І

ва .тися.

для

Ящини

смlт-

вІкна.

щоб у каБІну мен-,

тя розтзшову~ть на вlд- ше пронинав пил. ВодІї станІ не ближче 25 мет- технІки повиннІ пам'ятати рІв вІд кухнІ. ХарчовІ про вологе прибирання вІдходи

збираються

у ба ·

каБІни,

установлення

зер­

ни· І· вІдра з нришнами. ноочисних машин І МО.10ДЛЯ рІдких вІдходІв уста·· тарок так. щоб зерно по· новлюються бетонованІ ступало на переробку за ємності

з

стІнами 'ХУ

гер"уетични:,ІИ

І дном,

щільно

які

звер

Харчоблок повинен бу ти забезпечений необхІд

льовl

обладнують

стани

в

по­

радгоспах

«требухIвсы\й'',' кодимерський. ,

«ВелиІменІ

ним КУХОННИМ посудом, до

Щорса та багатьох Інших.

якостІ миття якого слl,'l ~~витися дуже СУмлінно . . у . багатьох господарст -

Досвід показує, що там, де створенІ хорошІ умови для роботи механізаторів ,

вах нашого району · їжу жнива проходять успішно rQТУЮТЬ У радгоспних І в короткий строк . ~дальнях, а потім ДOCTaB ~

ліаiQть

у поле. ТжУ · сл : it

перевозити j1іj.(РИТИХ

у герме'ТИ'J!L'

термосах.

Хліб

А. ФРІДМАН,

JlIKap

Броварськоі сав·

епlдстанцlІ.

рювань

.

судинних

стане

захво-

апарат

Елнар-О 1, розроблений tпеціалlстами львівс~ної фІРМИ сРема,.. За оцlН­ }[оюмедикІв, якІ випробу­ -вали

першІ

зразки

новин­

широного

Ігри ХХІІ Олlмпl84М. Ст!ндова стрІльба : плааан· ня. Поп!рєднl заП.'наи: бп­ ротьба .ласнqна. ППП!Р!Анl змarання : фехтуааННА. ЧА· ловlкн . РапІра: баск!тбnл. ЖІнки. Збlрн~ Куби - з!>lр­ НІІ Юrославlї: ВОАне полп. ЗБІрна Шв!Ц1У збlр"а СРСР: . бокс. Поп!р!днl зма· raHHA. В п!р!рвах І по -а­ кlн",нн; 111.00. ІЗ. ОО 15.00) - Новинн.

9.55

для

проведення

KOPOTK~

часного електричного нар·

козу. ЛьвІвсьна фІрма по­ чала серІйне виробництво електронного кардІологІв.

помІчника

(Кор. ТАРС).

застосуван-

бол.

АлжІру.

ПРИСВАqена

ному

СВАТУ

ду

цю

Дню

ЖІнкн .

МІІ:

плааання.

протр,,·

бол: зБІрна СРСР ЗамбlУ. В п!р"рвl тоднl

10.00 10.15

у

-

свІтІ .

ПРОГРАМА Новинн.

УТ

е Компвс туриста..

ЦА"

боllовоl

вн Донбасу. 14.05 І трн ХХ 11 16.00 НОІИНН. 16.10 Сьотоднl

СВЯТО

зБІрна Сьо·

І

По мІс·

тру дової

ПмьськоV

50ротьба

нацІональне

Н .. роаноТ

РеспублІки День ВІАРОА' ження . BHcTYn Генерально·

ОЛІМПІRСЬКИR КУР'ЄР

класи"на.

PY"HII~ ЗБІрна Кув ~Ta. ФІналІ!.

n аРУСНIІ. спорт. )' переРІI

.. ІІСЬІ • . 21.30 ТелефІльм СЕРЕДА,

.Фа.тааl.- .

ПРОГРАМА

8.00 8.35 9.00

О,lIМlllаАIІ.

ВIАГУllиlтьс. ,

9. ЗО ДружнІ

9.55 IrpH

сурм.ч\!

ХЛОІІ'.та•. Концерт . ХХІ! O.. IMnla.ll.H.

.

мії -- 8мlся.uів). до училиша приймаються юнаки та дівча· та, шо закінчили 8-10 класів, і мають H~ менше 15 повних років. без вc:rупних іспиТІВ. Випускники, які успішно закінчують учи..'lише з З-річним строком навчання, крім свідоцтва за спеці ·альністю, одержують атестат про ее· редню освіту та посвідчення на право управ,

ління вантажним автомобілем. Вступники до училища подають такі до· кументи:

свідоцтво про народження, свідоцтво п~о освіту (оригінал), довідку про стан здоров н (форма 286), автобіографію, три фотокартки (роз~іром 3Х4 см), довідку з місця ПРОЖ\і'

1

знаходяться

Адреса

вересня на

25 серпня. 1980 року.

повному

державному

училища:

Ииївська

область,

Вишгород­

До віДОl1а жителів міста Броварів Після ремонту відкрили двері для відвіду· вачів ресторан «Пролісок>, кафе с:Пролісок:, і літня веранда.

На веранді

морозива,

с:Пролісок> прово· кондитерських ви·

АдмІнІстрацІя комБІнату

(Фотохроніка ТАРС-РАТАУ).

і тепефони:

ресторану

продажа

робів, охолоджуючих напоїв. Запрошуємо відвідати наші підприємства. rpoм8ДСЬИoro .

реА'КТОР

У9-3·82:

васт.

рtАа.тор.,

81.11,1,1.

п.ртІ'иоm

м. бровари, .житт. У9 .... 47; 8lАПОвlАал~ниil с!кретар. 81ІІ..ІІ.101 CIJl~C.KOro rocnoa."cn8 •.

154.

кореспондеит

"1(0"80ТО

80стІ,

роботи

масовоТ

..а

1(,-

Но.н·

15.00) -

НІІ .

Виступ аНСlІмб,l1O танцlO УзбеЦЬКDУ РСР е5ажо"•• ФІльм А,І. Аlтеll еМосоа·

15.20

Моско_ськн. КРем.... Р!АІ". 2. еСобор ••• 17.40 ВеселІ НОТІН.

Па·

17.10

17.50

Конкурс

МОЛОАИЖ

ІИllажІА'

никІ •. 18.45 CloOrO,l/,HI у С8lтl. .9.00 Іrри ХХ 11 ОлlмпllАН.

.

П .. а· ванн.. ФІнали; rlмиаСТНIІ •. ЖІнки. КомаНАна першІст .. ; боротьб. класичн.. ФI •• ",н; КУЛЬОВІ стрl .. ьб •. Малокалl. берна Т8l1нтlІка. Фlllал. 21 .00 'ЧІС •• 21 .ЗО ЩОАенник ОлІмпІаА•. 22.00 СЬОГОАнl У С8lтl. 22.15 концерт poclilcbKoro на· РОАНОТО хору Ім. П_тикць·

_oro.

.

ПРОГРАМА

10.00 10.15

\"

Новннн.

кlАзе.

10.45

Ажерела.

ІІ.ЗО «Приrодн

кр.Унl Му".тl·

пульт(- .

14.05 16.00 16.10

І трн

ХХІІ

O,lIMlllu...

'Щахтарськl

roр.аоит •••

про

ОлlмпlаАн-80. Ден. 17.30 Дл. шкм.рl.. ОлlмпlаАI ••

20.45 21 .00 21.30

сНа

r

р

м а

поезll. еСалlOТ

Іра_у.

Аобр,нl.,

16.00) НН> .

ФІнал.

КлаСИQ~а

Фlналн . перервІ

п.р...сниll

(14.05 -

еММОАI rоло<н У_раУ.

ТелефІльм

• Бронзови.

ПТ8Х.. 3·8 (ерІ •. Фут6ооІ. ЗБІрна

ЧССР НlтерlТ. У перер.1

19.00

абlрна

Вечlрн.

казка.

-

21 .00 Документальна lІиопр", f'\)aM .. 22.00 еСпllа. А. Кочерrа-,

лист ДО РЕДАІЩП Висловлюємо щиру ПО· ДЯКУ мешнанцям будинку М 6 по вулицІ Кірова,

к'олективам

заводІв

свіТ'

пластмас.

СПМИ-2 тресту .Теплиця· техмонтаж~ І всІм, хто ПО· дав допомогУ в оргаНlЗЗ· цП похорон І роздІлив з нами

"мера.

ХХ" ОлlмпlаАН. Фут. ЗБІрна. ФІН".ИАІІ

еЧас •• ТeJlефlльм .ІІІ ••

Трамп .. lн.

боротьба. спорт. В

лотехнічного,

Ноьннм .

у6.40 Кулr.турн,

д081лыla npof'\)IMa. AKa.ll.eMIQHe веCJIу_анн.. ЖІнкн. ПопереАнІ з.Узди . Хоке. ІІа тра_І. ЧоловІки . ЗБІрна Ііі' АІТ зБІрна IспанlТ. Бас· кетбол. чо"овlки. ЗБІрна 5р.зlлlі збірна І ... ІТ. Фехтуванн.. ЖІнкн . РапІра. Особиста першІсть. Бокс. ПопереАнІ зм.r8НН. . Сучас· не п'Атнборство. Плааанн •. РУQниll м ' .... ЖІнкн. ЗБІрна СРСР зБІрна ЧССР. Стрнбки у .ОАУ. ЧоловІки.

УТ

еГар ... и. цех республl .... )І( ааиовсr.кн. аа.ОА еАso.· ст,ль_ ІменІ С. ОР.ІІ.Жооl­

велике

чоловІка,

горе

батька

втрати

І

брата

ИУШНlренна В . К. Сім'я Кушв1реВК1в.

АІТІІІ.

еДнанl

,l/,орос·

22.45 «Муанчи. ІІDшта -

ulбо·

Заступник ~eдaктopa

В. ДОВГИЧ'.

КАМ'ЯНСЬКО·ДНIПРОВСЬКИЯ навчальний комбінат Міністерства меліораціt

j водного господарства УРСР ОГОЛОШУ€ НАБІР УЧНІВ

1980--1981

на

навчальний рік

З спецlа.пьвостеА: машиніст автокрана. Приймаються ЧОЛОВlЖИ вІ­ ном від 20 до 40 рокІв з освІтою 10 нласІв, строк навчання 6-11 місяцІв; машинІст екскаватора' І екскаваторного крана; машиніст землерийних машин з сумІжною спе­ цІальнІстю машинІст гусеничного крана; машинІст автоскрепера з СУМ1ЖНОЮ спецlаЛЬНlс· тю водІй-профеСІонал; водІй-слюсар.

(Приймаються чоловlни вІком вІд 20 до 40 РОНіЬ З освітою 8-1 О KJlacIB. Строк навчання 6-11 мІ· сяцlв);

слюсар

по

ремонту

електрозварник, ляр,

землерийних

машин,

муляр·монтажник,

гаЗJ-

штукатур-ма-

· токар.

(Приймаються чоловІ ни І жIНJ\И віком від 17,5 до 40 ронlв З освітою за 8-10 К,1асІв. Строк навчання

6-11

.

мІсяцІВ).

Прийом проводиться без вступних екзаменІв. Виплачується стипендІя розміром 75 крб. на мІ. сяць. На період навчання учНі забезпечуються гy~ ТОЖИТКОМ.

НавчальнІ

набінети училища

обладнанІ

наЙновІ·

ШИМИ наочними посІбниками 1 сучасними технlЧНfi. ми засобами навчання, працюють гуртки теХНlчноl творчостІ.

УчнІ, що закІнчили училище, направляються аа роботу на будІвництво гІдромелІоративних споруд в будівельно-монтажних

упраВЛіннях

України.

Час

навчання зараховується в загальний І безперервний

раАІОМ08леНН8

19-4-67.

Виnyскнинам комБІнату, що повернулися з рядІв Радянської АрмlІ і УКJlали ДОГОВір про р060ТУ в ' будІвельно-монтажних організацІях протягом трьох років, виплачується одноразова безоплачувана до· помога · для господарсЬRОГО обзаведення в розмірІ до 500 крб. ВідмІннинам навчання надається право набуття СУ1;1!ЖНОЇ спецІальностІ; а танож право вступу у вищІ і середні спеціаЛЬНІ учБОВІ заклади поза НОI{. НУРСОМ.

ДJlJI вступу потрlбв1 такі докумевтн : заява, ДО· вlдна з місця проживання, автобlог~аФIЯ, документ про освІту , довідка про стан здоров я (форма 2861.

фотонарток розмІром 3х4 см. При соБІ необхідно мати паспорт, трудову книж· ку І віЙСЬКОВИ'Й квиток З вІдмІткою про зняття з облІку.

6

Початок занять по мІрі комплектування груп. Звертатнся ва адресу: ЗапорІзька область , I{<J. м ' янна-Днlпровська , провулок Олега Кошового, 16, приймальна комісІя . TeJl. 2-25-95. Виїзд на навчан· ня

харчування.

ТЕЛ ЕФОН И:

Осо­

хоке.

робам. . По ••Шчеи.1 -И_"НІІ. ПРОПАМА НА 05ЛАСТЬ 9.55 Ir"8 ХХІ! О.lllмпl84Н. Во­ JJе.lІол . Чмоalки . ЗБІрна 50JIraplt sбlрна Куби. ЗБIРIІ. ЧССР - sбlрна ІУА­ лІТ. 5аСllетбол . Чмо.l"и. збірна ЮrославlТ зБІрн а По.. ьщl. ГІмнаСТИІІа. Жlики.

стаж.

до

-

ський район, с. Иатюжанка . Від КР.єза їхати авто­ бусом Ииїв ІванкІв (вІд станцІї сПолісся~ аа площІ Ім . Шевченна) до села Катюжанка. Двpeкц1s.

диться

Рапфа.

змаrа.н.. )' ne· по закІнченнІ

IЗ.ОО,

зБІрна

Щ04еиннк

ОГОЛОШУ€ НАБІР УЧНІВ на 1980--1981 навчальний рІк 3 спеціальностей: трактористів-машиністів агролісомеліоративних робіт (строк навчання 1, З роки); механізаторів меліоративних робіт (строк навчання З роки); електромонтерів сільської елекТ!рифікаuїї і зв'язку (строк навчання 1, 3 роки); водіїва-втом-обіл4В З·го класу ' {строк нав· чання 5 місяuів по направлеIiНl9 .. ::.тресту

Учні

вуn; Киівська,

(11.00,

бол .

еЧас ••

утриманні.

адреса

ПопереАнІ реСІвах І

19.00 IrpH

ЦТ

технічне училище

Початек занять

255020,

першІст.;

Катюжанське середнє сільське професійно·

Прийом документів

H:Jwa

ЖІнки.

биста

18.ЗО А.ту .... и.

23 ЛИПНJI

вання.

Париж. СвІтовий рекорд у стрибках з жердиною встановив французький атлет ТьЄРІ Вlньєрон 5 метрів 75 сантиметрІв . ВІн учасник ОлІмпІади. На знІмку: Т. Віньєрон дає інтерв ' ю після ре­ ХОРДНОГО стрибка.

-

(14.05 - 16.00 - еКиУв мІсто МО&. . ТeJI"фlльм «5РОНЗ08иll птаж •. 2 cer.I.). 21.00 Док. ТeJlефl,lЬМ е .11;'11·

сла·

ОлІмпІаДІІ.

Уrорщнни

зБІрна Болrарli. м·... . ЧОЛ081I1Н. СРСР зБІрна

Фlналн: бо· ФІнаЛІІ .

ОлІмпІади. Олlмпlадн. Фут­

_ан...

тр ..l: ЧоловІки. Збlра би - зБІрна Танзан"; бокс.

.0.

21 .00'

21.ЗО Щоденннк 22.00 Ітрн ХХІІ

ЗБІрна

rалу - зБІрна Успан" . Фех · тувани.. ЧоловІки. РапІрІ. ВОАне поло. ЗБІРНІ РУМ І•· нlТ зБІрна Гол .. аНА У. ЗБІрна Уrорщннн зБІрНІ ГрецlТ. СУQlсие п '.тиборсrСтрІльба. Велоспорт. Тре... фіНІ"' . 5аскетllо.1 . ЖІнки. ЗБІрна СРСР

свІтІ .

О<:)т-ба класнqна. еЧас •..

Blpch'

но_ини.

05ЛАСТЬ

зБІрна Югослав". ГІмнасти· ка. ЧоловІки. Д08lльиа. пр"· rpaMa. Стрнбкн У 10АУ . Чо­ ловlхи. Трамп",lи . 50КС. По­ переАнІ змаrIНИ.. 5аскет­ бол. ЧоловІки . ЗБІрна Сене·

Rацlои"ль·

Доаl.,ьна

П.

-

НА

Ігри ХХІІ ОлlмпlаАН . ВО), лейбо... ЖІнки. ЗБІрна СРСР - зБІрна П!ру. PYQHHA м· ....

Ітр" ХХІІ ОлlмпlаАН. Стен­ доаа стрlл~а . ГІмнастика. ЧоловІки.

Iм!нl

перервІ

9.55

вlдроджеЮI.

у

У

МалDК"

r •••тt.Ka. ФІн ... ; U'CnH" none· реАнl ам.rаи •• : В"' ...н .... nonepepl .'В,І"•• І .ех",·

Кассlопе •••

npof'\)aMa

концерт ансамБJIIО тІН­

УРСР

КОТО .

ПРОГРАМА

cтpl...8a.

боротьба

.Час •.

, Державиоrо

Респ}б.

Ку..ьо.а

ЛI6ериа

15.50

АІТІІІ.

• ОлlмпlаАИ-80-.

польськоrо маро.

Сьотоднl

Аобранlq,

21 . ЗО Культурна

ПольшІ .

18.45 19.00

.На

20.45 21.00

15.20 Конц!рт ПIВRlqного pocl.CbKoro HapoAHoro хору . 15.50 Т!л!фlльм спо с!крету BC~OM" саіТу.. 2 серІ •. 18.55 Програма телебаqеин, лІки.

ХХ" ОлlмпllАИ. Фут­ ЗБІрна НДР абlрна

19.00 Yf'\)H

Олlмпlадн.

Конц!рт AHT.qoro ансамб; лю «Гоа!НАа> (Польща).

Польської НаРОАноі

камера.

для звіль.нени~ у зa,nас з лав Радянської Ар·

ня в електроlмпуm _ній терапІЇ серця . Елнар -О] призначений

ни на практиці, вІн набу­ де

18.ЗО Актуальна

еЧас •. Щод!нвнк

меліораторів (строк навчання І, З роки); машиністів екскаваторів (CTpo~ И8J1чання

помі~иик кардіологіВ серцево

8.00 8.35 9.00

ro консула ПНР., bw 8. Но.ака. 18.20 ФI .. r.М-l[онцерт . еЧарl...• u танцю •. 18.35 е Червоненька к81",,,к, •• Внст .. а Ал. Аlте •. 17.40 5. Л.тошинськн.. СвМфо­ HlqHa поема еН. береrl:l Вlцн • . 18.00 eCOH8qlle 1[0"0 • •

«Київводбуд»),

Електронний Надійним помІчником піка рів при лІкуванн!

ВІВТОРОК, 22 ЛИПНІ ПРОГРАМА цт

рухом повІтря.

Добре

закриваються .

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

ЖИТТЯ

19-а·18;

.1.u.1..1.

ПРОМ8С"О·

'НОвая варскоro

тІльки пІсля письмового виклику.

жизнь-

-

opraH

городскоro

Бро·

комитета

Коммунн< lиче(коА партии VK· раниы. rnpOACKoro И palloHHoro Советов нароАныx Аепутатов КиевекnА пI\л8сти.

ГазеТ8

cepeJlY.

BHXO.tJITb У ,18.ТОРОJt. п'ЯТВВnlO Т8 суботу. ІВАЄК(

61964.

Броварська lIрукарнЯ' Київського об.mо.ліrрафвиhа~у. м. Бровари, ВУЛ. Киїsська. 1154. Друк вircotrnЙ. Обс!!г 2 IЮJJ<!Іі:И формату А2. Тираж 11 .800. 3ам. 3965.

#116 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you