Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН. ЄЛНАFІТЕСЯ!

РІВНЯННЯ НА БРИГАДУ Л. С. ЛУШННКОВА

~~

.N! 116 (4223) П'ІІТНІІЦЯ

23 лиnня

19'16 ЦІна 2

р.

1935

них

у

радгоспі

план

організаторсь­

на період жнивної кампанії, конкретизувалися зобов'язання,

би радгоспу імені Щорса. Як і

склади

в минулому році, жнива веде комплексний загін, до складу якого входять спеціалізовані

На вирішальних ділянках ви­ робництва тимчасово створено три партгрупи: на скошуванні й обмолоті валків (партгрупорг

підбирання зерна,

техдогляду й ремонту техніки, подрібнення соломи, лущення стерні, сушіння зерна . Началь­ ником загону призначено голов­

інженера

радгоспу,

ніста

Б.

ванні

працюють

І. Мороза.

кому­

На скошу­

досвідчені

ме­

ханізатори Володимир Захаро­ вич Бурмас із помічником Ми­ колою Прохоровичем Тарасен­ ком на комбайні <<СН-4» з на­ вісною жаткою «ЖВН-6», Гри­ горій Леонтійович Залозний 1 Федір Терентійович Царик із своїм сином Василем на жатках <<ЖРС-4Р». За перший день

100 їм

вони

поклали

гектарів належить

тарів

у

валки

пшениці. Всього скосити 900 гек­

зернових.

З Ініціативи І при активній участі комуністів у радгоспі ве­ дуться пошуки резервів, най­

ефективніших шляхів

новідомтrtться ~нні вимог технологічного nро­

збирання

врожаю найвідповідальнішої пори у житті хліборобів. Нині доля планів у руках людей. Тому велику увагу пар­ тійний комітет, адміністрація,

профспілкова організація приді­ ляли і приділятимуть масово­ політичній роботі серед механі­ заторів, всіх, хто зайнятий на жнивах. Широко обговорювався

кої та масово-політичної роботи

ланок.

агроном В. І. Ткаченко), скир­ туванні соломи (бригадир кор­ модобувної бригади Ф. М. За­ лозний), сушінні зерна (заві­ дуючий силадом Г. Д. Макси­ менко). На засіданні парткому затвердили план роботи ПОJІІТ­ інформаторів, агітаторів . Подба­ ли й про умови соціалістичного змагання, чітко визначили мо­ ральні й матеріальні стимули для робітників усіх професій. Щоденно підводити підсумки змагання, випускати «Блискав­ КИ>> доручено членові НПРС В. Г. Нириченку . «Блискавки», стіннівки завжди користувались у механізаторів великим авто­ ритетом. Тому партком госпо­

дарства

подбав

І

каnетрукцій

В.

виго­ громадський

кубометри.

392

механізаторів і працівники тор­ гівлі. Того ж дня в поле ви­ їхала автокрамниця райспожив­

про те,

щоб

піднести дієвість їх виступів, зробити більш змістовними. Для цього організована роб­ сількорІвська група, яку очо­ лює досвідчений редактор сt·Ін­ нівии комуніст Н. С . Сантало­ ва .

Настрій у княжицьких хлі­ боробів піднесений: вони ви­ ростили хороший урожай. Але всі добре розуміють важливість і складність збиральної роботи. Тому тут передбачили, здаєть­ ся, все до найменших дрібниць. Напоготові ремонтна летучка,

спілки.

постійно чергують пожежники . УсІ заходи партійної організацІї спрямовані на те, щоб забезnечити високу якість робіт, запобігти втратам зерна, провести жнива у найкоротші строки за 12 днів. Найважливіші, найскладніші завдання покладені на комуністів . Так, наприклад, за якість збирання врожаю відповідальним призначено члена НПРС М. І. Пампуху, ефективність і своєчасність технічного обслуговування -

А. І. Углача.

На

стенді,

який

кого

адміністрації рад-

елеватора,

почали

ланами, розкинулось містечко механізаторів. у двох наметах, розрахованих прийняти 20-22 чоловіка, створені всі умови

для відпочинку людей. І смисл не

в

тому,

щоб

«днювати»,

й

<<ночувати», а в тому, щоб комбайнер, добре відпочивши, по-

вернувши затрачені сили, зміг би знову працювати так же високопродуктнвно. Триразове харчування, пересувна душова установка. чиста білизна, незабаром

сюди

підведуть

електро-

стійно чергують медичні працівники . Приємно трудівникам

поля у короткий час перепочин·

А після

обіду <<Блискавка>>

гання - комуніста Ф. Т . Ца· рwка і Г. Л. Залозного, які ско­ сили хліб на 20 гектарах ко­ жен . Рівно

си

-

лягають

результат

важкі поно­

самовідданої

праці княжичан. Через день­ два почнеться обмолот хліба .

Тут же напоготові стоять 5 збиральних комбайнів три «Ниви» і 2 <<СН-4>>. Готові nрийняти зерно нового врожаю і тік, зерносклад . Подрібнену солому

транспортуватимуть

згодовуватиметься худобІ . По­ переду У механізаторів най­

важчий етап. Віриться, що про­

ку послухати пІсню, цікаву бе- йдуть вони його успішно. За­

сіду. І ось уже на другий день порука цьому -.добрий _поча· жнив до хліборобів зав\тала Т<;>к жнивних робІт, оргаюзова­ агіrnультбригада районного бу- юсть , високі темпи. динку культури. Не забули про І А. БОРИМСЬКА.

Нілька днів тому, коли него­

змінилася

сонячною сухоЮ

механізатори

радгос­

Ножному агрегату виділе-

но окрему загінку . Іх механіза­ тори обкосили

1

по мірі дости­

гання хлібів стали класти їх у

валки.

Вже скошено nонад

гектарІв.

зерН1Іві.

А

позавчора

жниварі

приступиnи

до підби-

рання та обмоnоту ваnків. шими вивеnи свої

реможці минуnих

агрегати

Пер· пе­

жнив Микоnа

Петрович Козеn, Іван Григорович Мичак, каваnер ордена Трудового

Червоного Прапора вич

Cycna.

Микоnа Яко­

Ви іх бачите на фото

вгорі. Внизу

-

іх

агрегати на

nідбиранні ваnків. Фото М. Семиноrа.

першому

хліба,

роЦі де­

сятої п ' ятирічки, пов ідомили нореспондента ТАРС у Міні· стерстві

річкового

публіки . ня

зерна

nідготовлено

з

яких

рес­ понад

Серед них

найбільших

борт

флоту

Для транспортуван­

-

600 суден.

сто

-

теплоходів, кожен

спроможний

п'ять тисяч

узяти

тонн

на

ванта­

жів.

У повній готовності причали , оснащені спеЦіальними

механіз·

мами . Зроблено все, щоб забез­ безперебійну

-

стигання

ов о чів

швидко ярина.

полях

усіх

достигає

Назад

тажі,

Пшениці,

жита,

і

кіль­

теплоходи

повезуть

потрібні

для

сільського

господарства .

ПОЗЦВНІ

у

МОНРЕАЛЯ

четвертий день

Олімпіа.-в ла

липня ростовчанин Мико­ Нолесников завоював зван­

20

ня чемпіона серед штангістів напівлегної ваги. Чоловіча збір·

на СРСР з гімнастики одержа­

ла срібну них

нагороду в команд­

змаганнях,

перед

тут

озимина

кавунів

устатнування і машини. пальне. промислові та будівельні ван·

100

відділків

і

ність суден буде збільшено .

rім

ОКРЕМА ЗАГІНКА А на

роботу

хлібного «конвейєра>>. У розпалі робота по переве­

освітлення ... Неподалік від на- прямо від комбайнів. до тва· метів медичний пост, де по- рипницьких ферм, яка пізніше

4,9».

скошені

перевезення

вирощеного у

зенню овочів. 135 суден достав· ляють їх у великі промислові центри . В період масового до·

свою діяльність

стані, що поруч із пшеничними вітала перших переможців зма-

погодою,

зобов'яза-

на

і служба побуту. На польовому

підпорядковує

пу «Нрасилівський• nочё.ли ви­ біркове збирання. На лан ози­ мої пшениці вийшли шІсть аг­ регатів п'ять комбайнів з навісними жатками «ЖВН-6» і одна причІпна жатка «ЖРС-

зерна

<<Вол­

курс

печити

да

тонн

теплохід

у зяв

09 •>

зерно

Волго-Донсь·

Раціонально використати ро- госпу успішно провести комп­ бочий час цьому девізові лекс збиральних робіт .

КОЖНОМУ АГРЕГАТУ

2250

з

Цим ре.йсом річкавини Ро·

-

сії

у трюми

врожаю

го-Дон - ] Москву .

встановлено

поруч з наметами. вивішені умови трудоно:о с уперництва комбайнері в, т р;;;к тuристів, ро­ бітникІв р1 ~5 пих нрофесій, що зайняті но. жниЕах. склад комп­ лексвого збирального загону. Тут же механізатори зможуть зібратися, щоб дізнатись про підсумки робочого дня, як ідуть справи у сусідів, порівня· ти результати послухати лек· цію. Під час жнив заплановано прочитати шість лекцій. Все це разом сприятиме партійній

організації,

Прийнявши нового

з

Наунаса

метрів

брасом.

у

фінальному

з

найвищим

снгненням

США -

ячме-

постуnившись

японцями.

Юозайтіс

nись камоnотити комбайнери рад­ госпу «ЛІтківський». На пnощі бnизько двохсот гектарів уже

ДУМА,

кореспондент.

УДАРНІ ТЕМПИ, ХЛІБВИП В:ИСО:ВА Н:ВІСТЬІ КОНВЕЙЄР

З кожним днем все більше господарств Броварщини всту­ пають у жнивну пору. Одними з перших почали жнива хліборо­

валків, транспортування

нііі

метрів

тов.ІJено

Добрий почаmоk скошування,

фор"увальників

nередовиків має стати план з випуску сrінових nанелеІ Досвід промислових споруд на 109,2 надбанням усього колективу за­ ~ідсотка. При завданні 359 кубіч- водобудівного комбінату.

ЖНИВА-76:

ного

до своєї роботи, суворочу дотри­

РОЦІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОJ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ланки

дівноrо комбінsту моменіt: «б.яис­

ста:Вленні

про трудову Пt>ремогу бригади цесу виробниц'І'Ва збірнпго за.1і­ форщ-вальню;ів, очолюваної .тІ. С . зобетону. Бригада трудиться під « П ' ятирічці якості Лушниковим. Цей колектив за­ девізом вершив ~Іісячну виробничу nро­ ро-бітничу гарантію!», добива­ гра~ІУ, виконавши на 20 лиnня ється високого гатунку виробів.

ЗАСНОВАНА

В

в добросовіс­

ному

иавк~»

коп.

-

Секрет успіху

На одному із с тендів заводу залізобетонних виробів заводобу­

Арвtдас

був

запливі

тре· на

Переміг

світовим до·

Джон

Хенкен

із

1. 03 ,11.

Натерполісти

СРСР

пере­

ню, вІвса та інших зернових і могли мексіканЦів 7:4, проте в культур набереться більше ти- · головний фінальний турнір не сячі гектарів. Щоб зібрати ви- потрапили, боротимуться лише

рощений урожай швидко і без

за

7- 12

втрат, потрібно буде докласти немало зусиль і на роздільній косовиці, 1 на обмолоті. Для підбирання валків сто­ ять напоготові два комбайни. По мірі потреби буде устатио· вано підбирачами ще чотири .

50 головний

І. СТАСЮК, агроном радгоспу.

-·-місця.

Естафета перемоr Усі три олімnійські медалі в плаванні на 200 метрів стилем брас у радянських слорт· аменон . «Золото~ завоювала москвичка Марина Н о шсва. •срібло .'' Марина Юрченя з

Одеси

<s:бронзу•

-

Любов Ру­

санова з Нраснодара. В чолові­ чій есн:феті 4Х200 метрів в плаванні

вільним

стилем

збір·

на СРСР була .:~ругою. Абсолютним чемпіоН О!\!

з

олімп:йсьІШ~! гі ~шастини

стан

Микол а Андріанов з Владими­ ра. У Жінок Надя Номанечі (Румунія). Срібну нагороду ді· стала Неллі Нім з Чимнента, бронзову Людмила ТурищР­ ва з Ростова -на-Дону . У змаганнях штангістів лег· кої ваги Петро Нороль зі Льво· ва завоював срібну медаль . У фехтуванні на рапірах «Сріб­

ЛО>> у Олександра Романюнова з Мінсьна. (ТАРС).


• МІСТО

високої

культури

і зразковоrо правоnорядку Нещодавно в районвому буднику культури відбувся міський зліт народ­ них дружинників, на який були запро­

шені керівники підприємств, організацій міста

Д НД було затримано 180 порушників ня тресту «БроварнеІльбуд•. Але 1 влишається патрулювання на вулицях. цьоіцт районі, на жаль, до списку відНа кожному підприємстві слід піднес­ громадського порядку. · - .",. c1"Jie'f~X ІІDuа. 8ii(Вecfll чимало дру- ти моральне і ма~еріальне заохочення Робота добровільних наро-;; t нmІЬ •о~у бrденробlв райпобуткомбl- дружинників (нию, як правило, обме-

жF з~е:~ж~;к ву ~~:~о~- нату. райоб'єдtt<tн~я сСt.пьrоептехніиа•. жуються наданням додаткової відпуст­ й і ТоуІІ'ЗІІJІІІІЗ місьюм штаб ДНД вживає за- ки до трьох днів з оплатою). Проте no· • 19 дружи~ ~:і~~~~~в~~ з~~~~і с_ 5,. ходів, щоб організувати ще 2-3 дру- ложення ДНД передбачає чимало інших

секретарі первинних парторгані­ м крора 0

зацій; активісти добровільних народних дружин. З доповіддю про роботу ДНД Муашр;ЙОНі механіЧНИХ майстерень на зльоті виступив заступник _голови виконкому міської Ради депутатІв тру­

ОД- ЖИНИ в районі механіЧНИХ майстерень, заохочень -

Доб е п а юють днд за-

=~д~РУ:~~ковоlр меfал~ргіl, иластмас,

де нині дІє лише одна.

занесеННЯ ДО КН~~И ПОШа-

ни, видача подарунка чи прем І.: надан-

Нещодавно у Броварах створено два ня пільгової путівки в санаторіи чийбу­

Дящих, начальник міського штабу ДНД торговельного машинобудування Прак- опорних пункти правопорядку. Це дуже динок відпочиfку. В~е А. Д. Фролов. тично не допускають зривів · графі- важлива і одна з най?ільш дієвих значно актив зувало

Важливою складовою частиною робо­

ти в боротьбі за перетворення

_нашого

міста в місто високопродуктивної праці,

ужинники заводів по- форм участі громадськостІ

в

охороні

~~ш;~Е~іва:Н~а:рrії та пластмас. Під правопорядку, в профілактиці ~равопоб

-які

цеб звича б~~·

ро оту до

вільних народних дружин.

-

Будь-які випадки антигромадська'! ~g-

спробІ! право- рушень. У зоні дІяльностІ пунктІв знач- ведінки -

зло. Боротися. з ним потр -

високої культури і зразкового правопо­

~~~r~l:i'в~;: ~::"айно припиняються. но зменшилась кІлькість правопору- но цілеспрямовано й рІшуче~ Ц~nlcтir жни є ветерани, які шень. Проте в роботі опорних пунктів сується не лише nрокур~тури и м ц . ;ж~я~:;а:Ои~!І~ сумлінно виконують є істотні недолІки. Незадовільно працю- а є першо~ерговим обов язком народних

ни і орг~нізованості, виховання в меш­

~о~ Ягов газозва Ник в.

рядку сказав він, є виховання комуніс: тично;о ставлення до прац1 і. суспільноі власності зміцнення свідомої дисциплі­ канців міста поваги до законів і правн.'І

соціалістичного

сомольських і профспілкових покликаних

організа­

забезпечити дотриман­

ня 'законності, поліпшити правове вихо­ вання трудящих.

Найбільш чисельним, пере~овим заго­ ном громадськості у боротьбі з правопо­ рушниками є добровільні народні дру­ жини по охороні громадського порядку.

Це

-

r.

диспетчер

ють ради

громадськості,

не координу-

Загайсь- ють роботу громадських організацій, які

·

м Кондаков технолог · '

Першим у обговоренні

доповіді ви­

с Толоч- сучасної наочної агітаці'і, а та, яка є, вельного машинобудування В. І. ухі · ВіВ. Він розповів про досвід роботи дру-

.

жинників

nідnриємства,

форми

і

мето­

ди, які вони використовують у боротьбі

З .міськоzо зльоту народних дружинник.zв

з правопорушеннями, по їх попереджен­ ню. Заступник начальника райвідділу

внутрішніх справ М.

В.

Hanlc

говорив

ков, слюсар В. Г. Демченко, фрезеру­ застаріла і не відповідає призначенню. про високу відповідальність адміністра­ вальник Е. В. Качурів, технолог В. В. Основна вина лягає тут на партійНі ор- цій, партійних організацій заводів, фаб­ синій. Поруч з ними комсомольці, ганізації заводів порошкова'! металургії рик, будов за діяльність ДНД. Особли­ юнаки й дівчата, які

недавно та торговельного машнвобудування.

зовсім

Наше місто молоде. Тому, продовжує у діяльності днд відбивається від­ Гірші справи у дружинників ремонт­ тов. Фролов, у роботі добровільних намінна риса радянського способу жит­ но-механічного та шиноремонтного заво­ родних дружин значне місце займає питя демократизм нашого суспільства, дів. Вони часто порушують графіки чер· тання боротьби з правоnорушеннями еевсе більш широка участь в управлінні гувань. якість Іх роботи в цілому на ред неповнолітніх. Це завдання виконусправами держави трудящих

дружинниюв.

к~й 'апаратник м. ~. Прихнич, майстер входять до їх ск_ладу. П~нкти не мають ступив секретар парткому заводу тgрго:

Зміцнення є

співжиття.

законності це завдання не лише дер­ жавного апарату, але й партійних, ком­ цій

очесну роботу

одягли пов'язку члена ДНД.

ву увагу він приділив роботі дружинви­ ків під час жнивної нампанії. Началь­ ник державної автоінспекції Б. О. Ди­ лов розповів про перші успіхи спеціа­

лізовано'і дружини по дотриманню пра­ вил вуличного руху, в якій налічується

Борис Олексійович коп­ госп~ низькому рівні. Це говорить про те. що ють два оперативних комсомольських 120 чоловік. партійні організаціІ, адміністрацП nід­ загони, які діють в тісному контакті з кретно зупинився на недоліках, які ма­

-

дарів країни. Проявляючи високий тру довий ентузіазм і творчість у здійснен­ ні планів десятої п'ятирічки, радянські люди турбуються і про дотримання всі­

приємств

важливій справі. Незадовільно працює також ДНД заводу залізобетонних коп·

Однак необхідно

своїх прав, але й обов'язків перед су­

ня п'ять разів. Керівництво заводу не­

•Комсомольський прожектор•. 'ій діяльності комісія в справах неповно­ Відомо, що більшість правопорушен~ літніх, присвятив свій виступ її секре­

мало

приділяють уваги цій дитячою кімнатою міліції. Зараз намі· ють місце, вказав шляхи їх подолання. чається стІюрити третій такий загін: Висвітленню причин, які призводять

відмітити. що роботІ неповнолітніх до правопорушень, мето­

оперзагонів мало уваги приділяє міськ- дів і форм роботи з неповнолітніми пра­ співжиття. у цьому розуміню не лише ців дружинники не вийшли на чергував· ком комсомолу. Довгий час не виходить вопорушниками, що використовує у сво­ ма громадянами правил соціа_лістичного стру.кцій. Протягом трьох останніх міся­

спільством, свого

громадянського ?бо­ одноразово критикувалось на засіданнях

в' язку розкривається висока свідомІсть міського штабу ДНД та виконкому місь­ активних учасників комуністичного бу­ кої Ради депутатів трудящих. Але зру­ дівництва. шень в поліnшенні роботи немає. у Звітній доповіді Центрального Ко: у мікрорайоні заводу с:Торгмаш• ва мітету на XXV з'їзді Комуні~тнчноІ охороні громадського порядку стоять

партії Л. І. Брежнєв підкреслив. <Так, вісім добровіт.них народних дружин. дбаючи про всемірний розвиток особи, Непогано працюють дружннннки-торrма­ прав громадян, ми разом з тим приді­ шівці (командир А. І. Клншта) та дос­ ляємо належну увагу проблемам зміц­ Лідно-експериментального (П. М. Бірів). нення громадської дисци~~іни, ~одер­ жанню всіма громадянами ІХ обов язків

скоєиа

підлітком чи дорослим У стаю

сп'щttння. Тому

тар М. Г. Абакумов. Він, зокрема; на­

боротьба з пияцтвом, голосив на необхідності зміцнення зв'яз­

алкоголізмом, самогоноварінням

на стати годовним

повин-

ків громадськості і сім''і. Адже першо­

напрямом У роботі причина

дружинників, На деяких nідnриємствах ми

-

правопорушень

неповнолітні­

неблагополуччя в сім''і, пияцтво,

створені спеціалізовані дружини по бо- яке теж починається за домашнім сто­

ротьбі

з

пияцтвом. Засдуговує уваги

лом.

досвід дружин на заводах порошкщюї В обговоренні доповіді виступили та­ металургіУ та торговельного машинобу- кож заступник командира дружнви за­ дувцня.

воду порошковоУ металургії С.

R.

Гон­

Хочеться відзначити ентузіастів із запо­ На більшості ж підприємств таких чарук, діЛЬНИЧlІЕй інспектор М •. І. Ва­ ду торговельноrо маmниОбудуаання спкr перед суспільством. Адже без дисциплі­ саря І. В. t{орноморця, який затримав дружин поки що не існує. Тому і не ди- лан, начальник карного розшуку В. М. вує кількість робітJJиків з цих заводі13, Ш!С}'ренко, фрезерувальник, командир ни і міцного громадського порядку де­ 16 порушників правопорядку. майстра ДНД механічних майстерень В. І. Гон­ мократія нездійсненна. Саме відпові­ п. І. Пінчука. нормувальника О. О. Jlя­ які побували в медвитвере:щику, При міському штабі ДІіД створена чаров, дальний підхід кожного громадянина до щука, майстра М. А. Крука 1 досдідJІо­ спеціалізована дружина, покликана заРішенням виконкому обласно'! Ради своїх обов' язків, до інтересів народу ексnериментального Г. О. Горохів· руху на шляхах, . депутатів трудящих дружинників-акти­ створює єдино надійну базу для най­ ського, Л. М. Матвєєва, В. П. СнроУж­ безпечувати безпеку Велику допомогу добррвідьним охорон- вістів нагороджено знаком «Відмінний повнішого втілення принципів соціаліс­ ка, Г. А. Накалюжного. тичного демократизму, справжньо 'і сво­ боди особи».

цям nравопорядку подають nрацівники дружинник УкраУнської РСР•. Началь­ районного відділу внутрішніх справ. ник міського штабу ДНД А. д. Фролов гаразд і в цьому мікрорайоні. Досі не Вони інструктують дружщщиків, вчать привітав нагороджених і вручив їм на­ налагоджена робота добровільних ва­ Іх найраціональніших форм і методів грудні знаки. Відмінними дружинника­ Проте,

наголошує доповідач,

не

все

Прийнята в травні 1974 року Поста­ нова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР родних дружин на постійнодіючому буд· боротьби з правопорушпиками. Добре «Про дальше удосконалення діяльності поїзді .N2 2 та в госпрозрахунковому зарекомендувала себе і така форма ро· ДНД по охороні громадського поряд­ БМУ _ ДНД цих nідприємств існують боти, як латрулювання членів ДІіД раку» новий прояв турботи партlУ і лише на папері. Решта дружив, закріп­ зом з працівниками міліції, Активно уряду про зміцнення правопорядку. лених за цим районои, працюють веза· працюЮ'l'ь дільничні інсuектори В. І. Завдання перед тими, хто добровіль­ довільно. В першу чергу це стосується 1\tикитенко, В. О, Митько, В. А. Марно взяв на себе складні обов'язки дру­ деревообробного коибінату та заводу ковськиІt. жинників і багато часу віддає цій важ­ електротехнічних виробів. Часто пору· Отже, ДНД міста прачюють неuогано. ливій громадській роботі, поставлені шують графіки чергувань або виходять Проте є ще чимало невирішених пробскладні. Тому партІйні, профспілкові, в неповному складі дружинвики Цект­ лем. Так. досі керіQикн :майже всіх комсомольські організації, керівники ральноl дослідно! станціІ та меблевої nідприємств не ІJиконують графік черпідприємств, організацій повинні ство­ фабрики. ПартІйким організаціям цих гування автотранспорту, що в значній рювати найсприятливіші умови для ро­ підприємств необхідно :u:оліпшити робо­ мірі знижує ефективність і оперативботи дружин, всіляко підтримувати і ту ПО добору дРУЖИННИКіВ. ність роботи. розвивати їх ініціативу, вміло спрямо­ У центрі міста чергують 13 добро­ На окремих підприємствах, в органівувати роботу. У місті створено

39

доб­

ровільних народних дружин. У них пра­ цюють 1446 чоловік. Це - велика сила. Дружини проводять значну робо­ ту по боротьбі з правопорушниками. Лише

з

початку цього року членами

вільних

народних

дружнв.

Хорошої

оцінки заслуговує діяльність дружинви­ ків ПМК-15, райспоживспілки, з:міш­

заціях не все ладиться із щороною со·

ціалістичноІ власності. Тому необхідно етворити спецгрупи по боретьбі із цим

ВисвІтлюються актуа.льНl проблеми соціалістичного роз­ ширеного відтворення в умавах

соціалістІІ'ІІІому і комунlстІІ'ІІІо­ му буДівВІЩТВі Та ЙОГО міЖВа·

теорІІ про с.пtвв1дИошевия

JІевня пропорц10Rальвос'1'1 ооцlа­ JІlс:тичвого виробмнuтва та його

родве значення. Політвидав Ук-

дівиицтва з коивре'fво-lсторнІJ· ними особливостями краІн, що стали на шлях соціалізху.

КПРС

.

раїни. На основі nраць марксизму-ленІнізму,

лів

XXIV

у

класиК'lв :матеріа­

з'їзду КПРС та іНШИХ

партійних донументів, матеріа­ лів міжнародних нарад комуНі­

стичних і робітничих

книз.і

о

розкривається

2

стор,

партій в

міжнарод-

найактивніших із них занесено на дош­

ку пошани міського штабу ДІіД. У роботі зльоту взяла участь секретар :мІського комітету КомпартіУ Украї­ ни

JI.

І. Шелест.

Учасники міського зльоту дружинвн­ ків одностайно прийняли звернення до

торгу, радгоспу Імені Кірова. Останнім злом, а також з поруmеннямн в торгів· всіх членів ДНД. трудящих під­ часом активізували роботу ДНД заводу лі, спекуляцією. Але основним видом прнємств, організацій, установ, до всіх нестандартного комунального обладнав- діяльності дружинникm, Звичайно, за- мешканців міста.

не значення історичного досвіДу КомуністичноІ партії по керів­ ництву економічними, соЦlаль­ нвми і ідеологlЧВІUІИ nроІ.(еса­ ми будіввидтва соцtалl3МУ 1 ко­ мунізму, висвітлюються поло­ жевня мариснстсько-ІtенtнськоІ

Історичний досвід

ми республіки стали. слюсар заводу по­ рошнової металургії А. С. Козак, евер­ гетик В. О. Сивець (завод пластмас), тесляр В. Л. Шпаковський (ПМК-15), інженер райспоживсnілки В. П. Кирій, слюсар-ремонтник фабрики верхнього дитячого трикотажу Ю. І. Луговий, ко­ валь із «Торгмашу• І. І. Ратушний, всього 27 чоловік. Велику групу дру­ ЖИІ'ІНиків нагороджено Почесною грамо­ тою міськоІ Ради депутатів трудящих,

за­

гальних рис і заковомtр140С'!еІ реьолюціІ і coцtanlcТJ1111101'0 бу·

ПнтаВJІJІ во.wІИІ'JІІОІ еІіаВоІІІL

Вип 123. Розmнре!Іе вІДТВОрев­ ня на етапt розвннутоrо coqia·

лізму. Видавниче об'єднання сВища ппюла•, Вид-во при :КИ· Увському ун-ті.

розвинутого соціалІЗму. Розгля­ дається механізм дtІ економіч­ ного

зростання

в

:напрямку по·

силенвя Іх впливу на вдоскона­

=

првскореинй р~9f!НТІІІІ\. Аналl зуютьея AtJІRI П~DLІ,9СИ, ЩО

сприяють вості

сусп

а е=ив­

. . . , , , ва

~

на ОСН DВl ЙОГО IНДyltTpl:utl10:1ЦI.t.

ІІИ'rан КІl naniiR'IIIOf" евоІІОІІІL

Внп.

127. Ія'l'Енсифікація: 1 :а,ІІОС*Онапення

вІЩтва

мАНИХ ВlДВОСНН

у

о

еково­

СІJІЬсЬКОІІ)'

госnодарстві. ВЕдавJІН'ІІе

НОВІ: ЖИ'І'ТJІ

вироб­

об'вд·

.нання «Вища школа», Вид-во тотожність діалектики, логІки і при :КиІвському ун-тt. теорії nІзнання, як загальна У збірюшу розглядаються го­ форма логічного, розкривається ловні напрями вдосноналенвя методологІчна роль tдеІ у тео­ економічних відносин у сіль­ ретичному пІзнанНі, аналізуєть­ ському господарстві. Значна ся природа всезагального ав'яз­ у вага nриділяється висвітленню ку ДіЙСНОСТІ ТОЩО. змtн у а11рарних вІдносинах. зу­ Ленін В. І. Лист до амерн­ мовлеяих реалізацією компле.кс­

воІ програми інтенси ВJЮГО піД­ J.І е сеи ня сільськогосnодарського

виРОбництва.

Проб./Іемн ф~оеофіІ. Виn. 35.

канськп робітників. Політви­ дав УкраІни. В «Листі до а:м е-ри канських робітників» В. І. Ленін розкрии сnравжнє обличчя імnеріалістІв

Видавниче об'єднання сВища США, які награбували сот.нt школа•. Вид-во при :КИІвсьному мільярдів доларів на народному у.н-т1.

У випуску висвітлюються ак­ туальні nитання

матеріапtстич­

воІ діалектики.

Розглядається

П'ПІUЩІІ, 23 .1IIIIIIUI 1978 року

горі і біДуваннях.

Матеріал брошури друкуєть­ ся за текстом Повного зібрання

творJ в В. І. ЛеніНа.


УРОКИ «ЛЕБЕДИНСЬКОІ АКАДЕМІІ•> П'ятдесят молодих доярок Сумщини розпочали навчання в обласній школі передового до­ свіду на базі молочнотоварної ферми колгосnу імені Леніна, яку очолює двічі Герой СоЦіа­ лістичної Цраці М . Х . Савчен­ ко .

Нинішня груnа учнів, я.ка приїхала до Марії Харитонівни, - двадцята числом. Тут nро­ йшли науку понад три тисячі молодих

доярок

техніків,

завідуючих

та

Інших

і

доярів,

зоо­

ОПОВІДАННЯ

фермами

спеціалістІв

ництва з багатьох областей Ук­ раїни і Російс ької ФедераЦії . (РАТАУ).

········~············

Обережно-врожай І

причин

втрат

є

по·

жежі, які найчастіш е виникають та м, де байдуже ставляться до протипожежних заходів, де ком·

байни, трактори, автомобілі пра· цюють бе.з надійних іскрогасни­ ків, де палять у недозволених місцях цига р ки, кидають непога. шені сірники .

Аби не допустити в період зби ­ рання та обмолоту хлібів nожеж,

треба, щоб з цією метою робітни­ ки радгоспів, зайняті на жнивах, склали пожежно-технічний міні­

мум і одержали спеціальні nо­ ~:відчення. Керівникам госnо­ дарств необхідно подбати про за­ безпечення комбайнів, тракторів,

Фото В . Бендика.

автомашин іскрогасниками, захис­

ВІСТІ

ТРОЄЩИНИ

3

ПОСІВИ ДОГЛЯНУТО Турбуючись високого

культур, сь1«>го

ні

про

одержання

врожаю

просалних

робітники

відділка

Троє~н­

радгосnу

Нірова старанно

ІМе­

доглядають

посІви. Всі nлантації вчасно оброблені і nеребувають в хо­ рошому стані. Особливу

увагу

приділено

nосівам кукурудзи. Міжряддя на nлощі 245 гектарів добре розпушені,

зараз

закінчується

пІдживлення рослин. Тут особ­

ливо добре

рист Г. О. Ці Г. Т. Єреденко, рив А.

працюють

тракто­

Бруєнко та робітни­ Нондратовець, Г. Д . а на піДвезенні доб­ М. Сидоренко .

ВНЕСОК

КОРМОДО БУВНИКІВ Вагомий внесок у створення міЦної кормової бази для гро­ мадської худоби вносить меха­ Н!ЗQВаний кормодобувний загін

радгосnу імені

Нірова.

Нині

він заготовляє сінаж на Троєщинського відділка,

луках а ра­

ніше працював на Зазимському та Погребському віДДілках. Трави вже скошено і закладе­ но в траншеї з nлощі понад

rектарів.

300

На заготівлі

ханізаторами соціалістичне

сінажу між

nереХідними лами

та

ме­

ведеться дійове змагання. Що­

денно підводяться ки, переможців

його піДсум­ відзначають

червоними

грошовими

в~r.ше­

премІями.

Не раз одержували щ трудові відзнаки багато трактористів ,

шоферів. які

nІдсобних

виконували

по

робітннкіЕ, півтори

і

більше виробничих норм на ко­ совиці й згрібанні трав , зби­ ванні

ва.пків,

вантаженні

і

трансnортуванНі маси. Серед них П. І. Єрьомін, В . Ф. Негода. М. О. Безуглий, О. R. Безуглий, В. П. Пилиnенко, М. Г. Заховаєв, О. Я. Сидорен­ ко, В. І. Новик, Г. Д. Шевчен­ ко, М. А. Негода та інші . Нормодобувншш щиро вдяч­ Ні тим, хто турбується про їх харчування. Смачщ страви готу­ ють

механіЗаторам

нуховарни

В. А. Авраменко, О. П. Пили­ пенко та їх nомічниці Т. Т. Найда і М. П. Сом. Не забувають про працю­ ючих у nолі і лектори та політ­

інформатори, систематично зна­

та

за

рубежем.

ми

ЗАВДАННЯ Тваринники відділка nідвели підсумки роботи в першому nівріччі. На зборах теплі сло.ва бу ли висловлені на адресу до­ ярок Г. к Устименко. с. в . Дроботун, Н . В. Ревенко, які добилися найвищих показників і надоїли більш як по 2 тисячі

Хороших тваринники,

від

усnіхів які

корови.

досягли

nрацюють

і на

відгодівлі худоби та свиней. Так, скотарі М. Д. Авраменко , Н. І. Касич та В. С. Гнатенна одержали, відповідно, по 818, 807 і 801 граму середньодобо­ вого

приросту

голову,

значно

живої

nланове

завдання . приросту

ваги

Понад на

усnіхів домоглася

864

телятни­

грами nриросту ваги за день.

Піврічний план виробництва тваринницької продукціІ по від­ ді л ку значно nеревиконано. Мо­

лок а одержано

рі в більше,

колектор,

що

дуже

тягувати

трос

не

через

можна

кільце

про­

на

187 -

м'яса

центне;

на

143.

План виробництва свинини конано на 113 процентіВ .

ви­

УЧНІ ДОПОМАГАЮТЬ РАДГОСПОВІ Значну доnомогу

хліборобам

l:ilr»' fІ.льКJІ другий рік.

не

залишалися

нагляду дорослих. Урожай

-

-

тири

на

пальцях.

трохи

похитуючись

за­ на

обернутися до Бай"<алу й

Лісовоз долав крутий підйом, .коли пря.мо перед ним виріс << УАЗИК>> . Водій перехилився через ві.кно, щоб ва­ городити <<Лихача >> відповідною лайкою, та по стривоже­ ному облич'lю юнака за кермом зрозумІв, що трапилось лихо, десь там, звідки летіла машина . Не зменшуючи швидкості, юнак крикну.в через nрочинені дверцята: В сьомому пожежа!

}{,рАЗ набавив обертів настільки. наскільки йому мог­ ли дозволити п'ятнадцять тонн вантажу, що наїжачився

за заднім віконцем

кабіни.

До болю

стаснувши

кермо,

сибіряк дивився поверх дерев туди, де за сопками мав бути сьомий квадра'І, 1 де йому в цей час конче необхід­ но було бути. Людський біль затамавується з роками. Щоб заруб­ цювати рани лісу, потрібні десятки років, і тільки ліче­

ро'Зтягували

голо.вешки

і сліз

витиран очі.

замурзаними

Праворуч щось ухнуло .

за

бульдозерами,

землі канави

не

на вцілі­

руками

Шдвівши

мокрі

голову,

від

nобачив,

ди­

як

охоплена nолум'ям. Чоловік щось закричав, махав рука­ ми , дарем'-ІО намагаючись збити; вогонь, а потім кинувся

і

в той бік, де метрів за триста вздовж

дороги протікав

невеликий струмок. Старий вусатий nідривник, що про­ ходив бІля Юрія з nачкою детонаторів , рвонув на спбі брезентову куртку, крикнув: - Збий з ніг! Полум'я ... Юрко оглянувся : побли зу ніного. Зверталися до

без

на­

ГУЗІИ,

нього.

Схопив куртку, вихром кинувся за чоловіком. Швид­ ше! Перед очима застрибали я:зички полум'я. Збити з ніг! Нагнав ззаду, сильно вдарив по ногах і одночасно, вільною рукою в праве nлече . Той сn і ткнувся і вnав. Юрій накинув зверху куртку, навалився всім тілом. Чо­ ловік був сильнішим, щось кричав, борсався, намагався nіднятися, скинути з се5е і вогонь, і хлопця, що вп'явся в нього пальцями . Потім на них навалилося ще чоJЮвік.

Все тривало не більше

•НА ОБОЧИНІ» .N9 89 за цей рік rазета

п'ятнадцяти-двадцяти секунд,

але , коли Юрій знову почав

У пІДдuа rострlй крИТИЦі роботу Броварськоrо райкому профспіJІкн працІвникІв держторrів.пl і спожнвкооперац1І. Як по-

осмислювати події, він з

подивом відзначив, що на землю спуснаються сутінки. і що йому нестерпно холодно в спину. Простягнув назад руки і зрозумів, що там не вистачає цілого шматка сукна . Навпроти, прямо на землі, обперши підошву брудного кирзового чобота в стінку кювета , сидІв вусатий чоло-

rо.пова рай-

вік.

кому О. М. Кацuаи, матеріа.п був обrовореннй на засіданні президtі районноrо комітету та одноденному семінарі rо.пІв місцевкомів профспі.пки працівникІв торrІвnі та споживчоі коопераціі. За критичним ви-

Навколо було

тихо,

і

Юрій зрозумІв

-

небезпека

минула. - Тебе як звати? - посміхнувся вусатий. - Юрій, - відпозів nовільно, силкуючись пригадати, де він бачив цього чоловіка . Раптом згадав : спалах в ча гариику і людину в синій спеЦівЦі, і цього старого підривнина . - А де той? .. - запитав, оглядаючись нав.коло.

ступом rазетв розробnені й затверджені заходи по усуиевню недоnіків. Райком зобов'язав

- Житиме! Ти геройсь.1шй хлопець, Юрко! В ИПАДН'ОМ зацікавилися в районній газеті. З редакції nрийшла записка на ім'я старшого майстра

профспІmсн

дільниЦІ з проханням від свого і м ені розповісти про по·

обrоворнти кореспонденцію «На учні та вчителі ТроєщинськоІ обочнн1» на своІх засід8ІПІЯХ, середньої школи . Вони зібра­ ПОСІШІІТИ орrанlзаційно-масову ли 62 тонни дикоростучих трав, роботу серед чnеНів профспі.пякі перероблено на вітамінне бо­ кн, спрямовану на пІдвищення рошно для худоби. :Крім того, відповtдаm.ностt кожноrо прашколяр і проnололи майже 10 цінника тoprlвni та спожнвчоі

жежу і про вчинок Юрія Лотоцького. Майстер довго чесав щетину на бороді, поті•м з нещасним виглядом піДійшо1! до Юрка . - Юр! .. Будь другом, напиши ... - Що «Наnиши»? - Я ж і листів nутніх писати не вмію. Може, чЕ.рез те й холостякую до цього часу , простягнув сnисаний

відділна

подають

гектарів

кормових

Лише

П'ятниця,

цього

літа

буряків.

В. ПЕРЛОВСЬКИИ, rромадський кореспондент.

23

nипни

1976

року

комітети

і

назад чотири рази, потрібно мати не тільки добру маши­ ну, а й вміти д обре володіти нею.

кілька

місцеві

підйомах,

разом сnалахнув увесь чагарник, що до того тільки тлів, а з вогню вискочила чоловіча nостать в синій сnецівці.

пожнаr.пяду Броварськоrо вlддf..пу внутрішніх справ.

редакц!І

показав

ІОрій знав : для того, щоб

му

нача.пьннк віДдіпенвя держ­

відомив

на

вигинаючись

м аленьких горбках. У кабіні стало жарко . - Скілwш встигаєш зробити ходок? - порушив мов­ чанку Юрій , розстібаючи к о мірець сорочки. - Три. Нали не затримують з навантаження - чо­

раз-по-раз

вогню.

Д.

натужачись

спус.ках,

лі віД пожежі ділянки. Юрій nрацював зі всіма, судо­ рожно хапав легtнями гаряче з в'їдJІИвим димом псвітря,

ше багатство. його треба берегти від

на

даючи їм вnасти через nроритІ в

зерноскладах є діти . Тож потріб· но подбати, щоб вони не грали­ вогнем,

лісовоз,

місцях , де воГонь почав вщухати. закидали його піском,

Часто трапляється, що винуват­

з

сунув

баграми

зозахистом.

ся

nідніжку.

й камІння, заради спасіння всьоrи того, що ще не встигло загорітися. Ті хто приїхав на машинах, снували на

вогнища біля хлібних та застосовувати відкри­ тий вогонь. Скирти обов'язково треба оборати і забезпечити гро·

токах

на

працювали Підривники, потужними заряда:ми пере­ городжуючи шлях вогню, висаджуючи в по.вітря дерева

лювати масивів

полях,

скочив

уже

воло-

можна за допомогою спеціального

nожеж · на

і

роз'ятреної душі тайги, яку на іншому кінЦі шматував безжалісни f!: вогонь. Іх обіrнало з добрий десяток порожніх і набитих людьми машин , доки добрались до місця пожежі . Там

куші, бо при цьому воно дуже на­ грівається, що може стати при­ чиною пожежі. Уникнути цього

цями

кедрача

стаючи від думок свого хазяїна, не розуміючи ні його, ні

нагріва­

ється під час роботи. Іскрогасник треба своєчасно очищати від кіп­ тяви та сажі. При скиртуванні соломи волоJ<;ушею

листя

ме через це обличчя водія лісовоза кривилося аід до­ сади на самого себе і на свою машину , що повзла, від­

600

ця К Г . Гнатенко, яка одержа­ голову

кати

во­

Ні години длн тато, щоб знищити його і все, що в ньому є живоrо . Це добре знають ті, хто народився тут , і са­

голову

левко, О . Л. Васильченко. Доб­

на

трактора зі стого·

кладом двигун слід обладнати боковими стінками, які б щільно прилягали до капота. З-під по· стійного нагляду не можна випус.

на

одер:н;али свинарки М. Г. Пиж , У. П. Нроха, Г. С. Терещенко, Г. П. Філоненко, Т. Д. Нова­

ла по

по­

перевиконавши

грамів

рих

пристроя­

засобами

обмежувача . Не можна забувати про ціподобову охорону nолів, токів та скирт, не можна розпа­

ПЕРЕВИКОНАЛИ ПІВРІЧНІ

молока

первинними

При роботі

<<Про nідсумки роботи Нонфе­ ренЦії комуністичних і робітни­ чих партій Євроnи в питанні змії.щення миру і безпеки (29 -ЗО червня 1976 року)» та << Зростання добробуту радян­ ських людей найвища мета КПРС>>. Особливу увагу при­ ділено вивченню nромови на конференції Генерального сек­ ретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва.

кілогра..~іВ

протиnожежними

та

жежогасіння.

останніми днями механізаторам прочитано лекції на теми:

йомлячи їх з новинами у нашій

краУні

ними

кабі ни

ГуркІт мrm>pa заважав розмовпяти, і ЮрІй деякий час мовчав. Дорога з1!'ИВалася поміж вистуrtами гірських порід . Підіймалася і зникала прямо з-піД коліс . По ній nо­ спокоюючись

з

гукнув з сорочці.

У тебе добра машина, сказав водієві, коли вони від'їх.а.mt ва кіЛька кілометрів.

волі

урожаю.

вигорілій на CtJHЦi

107, 111, 112,

--'-

н а ли

втрат

114, 115). студенте, весело

ЮрІй викотив для нього шишку, піДхоnив П пальцями через: лаnате

зріває багатий урожай зернових і технічних ку л ьтур. Наближають· ся жнива, і треба закрити всі ка·

Од нією

На фото: косар М. Д. ЮРЧЕНКО.

- Поїхали. дій у картатІй,

-

На ланах радгоспів району ви­

По-ударному трудиться в кормодобувній бригаді радгоспу ~Літ­ ківський» кадровий тракторист Микола Денисович Юрченко. Трак­ тором Т-25 із косаркою КС-2,1 на заг?тівлі сінажної масІ!' в_ін !:!. 1,5 раза перекриває змінні норми виробtтку, добиваючись вtдмtнноt якості робіт.

(Продовженu. Початок в ММ

тварин­

кооперацlІ за виконання еоцlа-

nlcтн'IRRx зобов'язань року п'JІТнрічки. о

nepmoro

аркуш паперу.

(Дut буде). ~--ііІІІ..-~-

НОВЕ ЖИТТЯ

о

з C'NP.


У

КРАІНАХ

СОЦІАЛІЗМУ

• •

СПОРТ

ЗМАГАННЯ Чотири днІ

жена.

але

йшла

водночас

метрівку пробіг за кунди. стрибнув у

Цікава

боротьба між спортсменами.

на

котрі змагались на nершість

легкоатлети

метра,

ною

нашої

республіки. У складІ коман­ ди Ки1'вщини було й одинад­ цять сnартакlвц!в з Брова­ Рів

В.

-

вихованці.в

Т.

тренера

вимагає

ституті електрокарів і мотокарів.

Вона проходить зараз випробу­

вІд

вання.

тих

поставлені,

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛІВ НАШОГО Постійно

noлiiJ шується

робут нашого народу.

доб-

От і в

Про це

Броварах чимало

на відnовідна автогаражний

nрийняте виконкомом міської Ради депутатів трудящих, гро­

nравління а.втогаражного колек­

дуже псує архітектурний ви- тиву .NQ 2 у та:к! дні: вівторок гляд нашого міста. І. в якійсь з 18-00 до 20..00, в суботу мірі. гальмує рішення гро- з 10.00 до 12-00 (м. Брова­ мадськості про пере'І'ворення ри, вулиця Марії ЛагуновоУ. З. його у місто зразкового поряд- перший під'їзд. nІ.двальне при­ ку. Виконком міської Ради де- міщен ня). nутатів трудящих визначив міс3 прив~у переміщення га­ це, де розміщуватимуться гара- ражів у мікрорайон заводу тор­ Жі власників Індивідуальних ав- говельного машинобудування на знахо-

котрих

воно

стосуєть­

ся, nови нн1 виконати в установ­

, nочат.ку

травня

всюди. де

орlєнтувати.ся

рИН f\)',

землІ. заних

J(e

Для боротьби з шкідниками хворобами рослин, для знищення бур'янів, гризунів, шкідливих ко­ мах клопів, мух, бліх широко використовують хімічні речовини, тобто отрутохімікати.

В особистому господарстві та в побуті можна застосовувати тіль­

і

малоотруйні

з

ними

режно.

Як

речовини,

треба

правило, у

розводять

водою

й nеред

чини,

обе­

концентрованому

застосуванням

емульсії

-

та

готують

порошкоnодібні отрутохімікати

дусти

готові для

_

ви-

іх

роз-

сусnензії .

А

_

використан-

ня. Речовини, nризначені для бо-

но

для

того,

хто

інших людей.

nрацює,

і

для

Крім того, пам'я-

тайте, що в разі порушення правил роботи, вони можуть nотрапити в організм через рот, ніс, шкіру тощо.

Розчини із концентрованих от-

на

район

р офосу,

необхідно

Відносно

з

питань,

переміще.нням

rолоаа

на свіжому nовітрі або в примі-

щенні,

яке

добре

Щоб

бур'яни - за допомогою гербіцидів: прометрину, симазину, nipaміну, нітрафену тощо. застосову-

ровlnиоrо

товариства ав­

томотмюбитмtв.

ку

концентрація

у повітрі в

отрутохімікатів

приміщелнях та на

оброблюваних ділянках може підвищуватися. Посуд, харчові продукти, дитячі іграшки й пред­ мети домашнього вжитку накри-

вайте або виносьте

дуктах) · Приnиняти обробіток ними в основному за 20-30 днів.

Сади, городи, склади та житло-

обробляють отру-

тохімікатами за доnомогою спеці. «Ера-І:.,

13.ЗО «Більше

Новини. ГІ . т. мнастика. К. т. «Наро,ІІ.на творчість•. К

К.

т.

К. т.

ХХІ

літніх

ОлімпІйсь­

Ху,ІІ.ожніА тео~ефІльм.

На ХХІ літніх ОлІмпійсь-

го Фо~оту СРСР. КІнопрограма.

15 55 к в м . . т. . аяковський. «Ким бу-

ІІистецтва

«Живопис

З.

хороших

Ім.

О.

ФранцІі•.

с.

товарів•.

14•00 К. т. Ху,ІІ.ожнІА фільм ,11.ля дітей сПопутного вітру, «Синій птах•. 15.15 К. т. Програма «Здоров'я•. 15.45 1(, т. «Музичний абонемент~. г • рає лауреат Міжнародного кок-

ких іграх.

обпилюОРП-Г,

ториого

заводу

м.

курсу баяніст В. Петров 1(.

т. Бесі,ІІ.а на міжнародні те-

ми політичного оглядача газети "Правда• Ю. Жукова. 17.00 1(. т. сОчевидне _ неймовірне·

ПетрозаводОлімnійсь-

туристськогQ літа•. К. т. Концерт самодіялІоних цнрКОВИХ

КОЛеКТИІІів.

Програма передач.

сПіонері!ьке о~іто•. (ЛьвІв). сОго~яд резервІ• екокомІТ•. (ДнІпропетроас,.к).

ми, СЛІД через

І8.ЗО сВ Ім'а миру». Сnрава ІtІх чесних .ІІJОАеІІ

світу.

nосипання, змочування, змазу-

вання тощо), треба

суворо до-

них, але й сприяють руйнуванню,

але

для

не

цього

хірургічні, не

бо

придатні-

тканини

добре захищає від попадання хі-

мікатів

на

шкіру.

Коли

такі

туються.

Отже,

при

попаданні

цих речовин негайно змивайте їх

водою з милом.

.

Шсля обробки провітрюйте при-

Лаута-

І4.З5 «В іІІІ'я миру.. (Одеса).· «Іванкова •опІлrа•

15.05 Для дітей.

Л ~ • ЯJІІокова вистава. (Л~овІв). 16·00 «Автомобіліст•. 16·45 Художній телефільм сВсе це не

17.50 18.05 18.З5 19 оо ·

так просто•.

«Щоденник соціалістичного змагання•.

К. т.

(МиколаТв).

«Народна творчість•.

сСатиричний об'єктив•. к «Віст~~ . ІнформацІАна nрограма

19.ЗО к. т. «Інтерклуб». 20.ЗО ДокументаJІьниА фільм.

20 45 н б • " а до раніч, діти!», 21.00 Програма «Час•. (М.).

рак•.

Вистава

драматичного

те-

атру Червонопрапорного Чорноморс~окого Ф.ІЮту. 20.ЗО с:УкраТна жнивує•. (:У•горо,ІІ.).

сНа JІ.обранІч, дІтнІ•. Програма

«Час».

(М.).

2І.ЗО ПроJІ,овження вистави сСІрано де Бержерак».

18.ЗО МузичинІ

антракт.

вІтал~оня•.

Зустріч

з ко.аективом Харківського дра:еа:::.ного театру Ім. Т. Г. Шев23.00 Вечірні новини.

16 40 ·

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

к

онцерт грузинського ансамблю сСІнатле». , 17 ·З 0 Документальні фІл~о~~н. 18.ЗО ФІJІьм·концерт.

19·05 К. т. «Ко.аи приходить моло· JІ.ість•. Естрадна програма. (М.). 20 · 00 К. т. Мультфільм JI.JIЯ дорDС.ІІих «Сім'я Фреліх», (НДР). І серія.

20.ЗО ~~J;ама. ОголошенІІя.

20 45 К · " ннгария». (М.). 2 І.ЗО К. т. На ХХІ JІІТнІх ОлІмпІйських Іграх. (М.). 23.30 ІнформацІАннА виnуск сДень за

18.45 Спіщаипуск те.аежурнuу сХJІібо- "!~!!!!!!д!!!и!!!ем!!!!!!».!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ роб киУвщинн•. Тепер щодо зберігання отруто­ 19.00 к. т. На ХХІ літніх Олімпійсь­ Заступник редантора ких Іграх. (М.). хімікатів. Іх герметично уnакаву­ 21.00 К. т. Документальні фІо~ьмк. С. ПРИСТУПКО. ють і надписують назву. Кладуть У місцІІх недоступних для дітей.

(М.).

21.З5 М. Лєсков. «Зачарований проча­ нин•. Телевистава. (М.). 23.20 «ВіJІ.ПОЧRНОК у ВНХіАИі ДНІ». (М.). 2З.35 ІнформацІАннА випуск сДенІо за днем•.

наприклад, дуст ДДТ використо­ вували для приготування

С:УБОТА,

їжі за­

9.00 9.10

24

ЛИПНЯ

ПРОГРАМА Новини.

К. т. Q.ЗО К. т. 10.00 «Длк 10.30 К. т. ва

ЦТ

Гімнастика. «:УмІ.аІ руки». вас, батьки». Музична nрограма

Отже,

будьте обережні,

корне.

пошта•.

ходів.

Н. СОЛОВЕВ,

зав. віЯдіJІом

БроварськоІ

rlr18RII

Dp~

Ко..ектнв еnІ.ІІкt.. ТІІ

унІирмаrу

внслоuює

зааІ,ІІ.уючІІ

них вІІ)JобІв ду

Р.

пере,ІІ.часноі

ві,ІІ.,ІІ,і.аом

трикотаж­ П

nриво­

чоловіка

РАПОПОРТ А

саиеЩстаи-

МІІхаІJІа

цlІ.

імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА

t

РОБОТУ

:

ПОТРІБЕН НА ПОСТІЯНУ :

ГОЛОВИНА БУХГАЛТЕР. t

Житлом забезпечується.

і

f............................. Адміністрація. ~ ...

еnІвчут­

Пугач з

смерті

І

раІсnожнв­

глибоке

Ю.

~··········· ...................... Літківській фабриці ; • художніх виробів t

!

f

еРаІІІІо-

наслідків.

фасфороорганічні отрутохімікати, туючись отрутохімікатами вдома, як хлорофос, карбофос, потраnля- дотримуйтесь всіх запобіжних зають на шкіру, вони добре всмок-

«Скрипка

ра».

ІО.ІО до Дня працІвника . торгівлі. «Суботній репортаж•. (Харків).

тобто дегазації.

або сnеціальними ресnіраторами, Ні в якому разі не можна зали­ такими, як РУ-60 «Пелюстка:.. На шати розчин для повторного об­ руки необхідно надягти гумові робітку, бо відомі випадки, коли, рукавиці,

ПРОГРАМА :УТ

9.ЗО ФІлІом-концерт

19.00 ІнформацІАна програма сВІстІ». СІ .,_ 9 зо Е р І · · оотаи. " рано Ае ...,р•е- 2І.ЗО сТеатра.аьиа

ХІМІката· 2обробле.нІ 3 22.ЗО Фільм-концерт сЛийея, nІс:ие, 11 ад дНІ помити теп ВІтчизною•.

ди. Все це призводить до тяжких

(ОРР-І,

Пере,ІІ.ача

14.55 К. т. До Дня Війс~оково-Морс~око- 16"15

. і~ ЗІ?НИ за- 20.45 21.00

взуття. Халат із цуnкої

вачів

На

Іграх.

ПушкІна.

ЛИПНЯ

23

ПРОГРАМА цт

12.40 15.40 15.45 16.15

мість борошна. Або ненароком ви­ пивали розчини, приготовлені з отрутохімікатів, бо деякі за КО· льором не відрізняються від во·

і

т.

СПОРТ

10.40 Для ,ІІ.ітей. «Сонячне КОJІО» 11.10 к. т. еРелІквіТ народного ~опчества•. " школярів. 11 .40 Новини. Фінальні змагання з легкоТ ат- 11.55 Художній телефІльм «Розумні летики. (ЛІоІІів) . речі», 1 і 2 серіі. 11.40 Екран ІІІОЛОдІ\х. «Маршрутами 14.05 к. т. «Зустріч з піснею•

пропускають отруту. Голову пов'яжіть хусточкою із непромокаючої тканини чи плівки, на ноги надягніть бахили або гумове

обприскувачів

К.

пх

ЗОТІІОJІЧоrо

П'ЯТНИЦЯ,

ПРОГРАМА :УТ

ній кількості, керуючись порадами, що наводяться в довідниках для садівників . Особливо суворо дотримуйтесь строків останніх обробітків (перед збиранням урожаю, щоб гарантувати відсутність цих хімічних речовин у харчових про-

альних

• •

10.20 Програма передач. 10.25 НовІІни. 10.40 Всесоюзні змаганна

вони

приміщення

н. яхно.

ІЗ.ОО к. т. «По музе11х І ввставочних зuах•. ДерJК&аннІ музей обра­

мото­

вати у відповідні строки і в пев-

ві

нові

кандидат у майстри спор­ ту з леrкоІ атлетики.

11.00

провітрюється. лою водою з милом або розчином 2З.ЗО ВечІрнІ иоаини. б ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Банки чи відра, в яких трима- якого-не удь прального порошку. 10.00 ДокументаJІьнІ фІ.аьми. ють ці розчини, надалі не повИН- Одяг, в якому працювали, замо­ 11.00 Музичний фІл1ом сПокJІиканиR», ні використовуватися в господар- чіть у розчині соди, а потім ви­ 11.55 Ля.ІІьковиА фільм сНезиаАко за стві. nеріть в гарячій воді з милом. 18.15 кермом». Програма nередач. Працюючи з отрутохімікатами Лужні розчини; мило, сода не 18.20 Ху)І.ожнІІ філІом «Кутузов•. (обnрискування садів чи городів тільки очищають поверхню від 18 ·оо « м арш р ут амн прогресу• ·

трямуватнея запобіжних заходів. Органи дихання захищайте маскою, зробленою із шести-восьми шарів марлі з ватою між ними,

слід

попереду

18.00 Новини. ІльінськиА виконує оповідання 18 зо к А. П. Чехова•. Концерт. . . т. Концерт майстрів І(Истецтв. 22.45 к. т. концерт артистів болгарсьК. т. «Від усієі душі». Зустріч коі естра,ІІ.и. по закінченні _ нопов'я­ 19.00 із колективом Онезького траквини.

М. АБАКУМОВ, райміськради доб­

приготовляти хоню . мебт,

знищити грибки, використовують фунгіциди бордоську рідину, залізний та мідний купорос, преnарати сірки, хлорокис міді, а

Отрутохімікати

знову

нового

наприклад із хло- стос>:вання . отрутохІМІ!'ат!в·. Ку-

-

ефірсульфонат.

метр

старти .

СПОРТ

с~ока. циклІв. автомашин. приходьте 21.00 Програма «'Іас•, у райміськраду добровільного 21.30 к. т. На ХХІ літніх товариства автомотолюбителів. ких Іграх.

вони

ротьби з шкід;швими комахами, називають інсектицидами. Найефективніші з них хлорофос,

карбофос,

І

Ніна

16.50 «Наш сучасник», Тео~енарнс про б п п 3 І ОРМ-М, НП-І). Забороняєтьсиміщення протягом двох-трьох го­ ча ана · · ел нс~окого. (Херсон). розбризкувати рідкі хімічні речо- дин. Сдід зауважити, що висока 17.10 Концерт снмфоІІіЧІІОГСІ оркестру вини віниками, общшювати з мі- температура призводить до ЗНІІ'І· 0-'еськоТ фІлараrонІJ. (0Аеса). шечків або руками. Це небезпеч- ного випаровування іх. Так, цдіт­ 18.00 «ДІвчатка-хлопчики•. (Донецьк).

отрутохімікати рутохімікатів,

nродають

гляді

однак

поводитись

висоту

ВИДІЛЯЄТЬСЯ ДіЛЯНКа

Ни користуватися отрутохімікатами

ки

подолав

сантиметрів.

тн?». 18.00 Новини. •· Тому, перш нІж ставити свій леНі строки й не чекати адмl­ 16.20 К. т. «Москва і москвичі•. 18.15 к. т. На ХХІ літніх ОлімпіА•ьнlстрати вних заходіВ. А, по­ 16.50 сРосІйс:~ока мова•. ких іграх. ~ гараж на виділеній д!.лянцl. 17.35 к. т. Прем'єра багатосерійноУ 21.00 Програма «Час•. власники азтомоб!л!в 1 мато­ третє, бажаючі зберігати маши­ телевистави «Хлопчик зі шпа- 21 30 н гою•. 5 серія. · " аро,ІІ.ниА артист СРСР І. в. ЦИRЛів повинні звернутися у ни на відкритій стоянці, можуть

ших незабудованих міс.цях. З.вичайно. таке розміщення їх

ця

мадяни,

1

мет­

Учасниками змагань стали й Лариса Лазаренко. Сергій Биков та Сергій Дорофєєв.

власників

та екс­

2.

разу

75

ого­

мо до відома, що, по-перше, но­ вих місць для стоянок транс­

органіЗація колектив .N9

• •

СПОРТ

автомобілІв та мотоциклів по­ відомляли про це. Та ще неба­ гато осіб зверталося в автога­ ражний кооnератив. Тож доводи­

плуатацією машин, вже стваре­

металеві гаражі, що в зв'язку з віДсутністю виз.начених місць розташовані на вулицях та ін-

Ділянка

яких

І

Вона

(5

програми Олександр Фролов

заво){у

мін рорайонІ

в'язані із зберіганням

транспорту у громадян. Внаслідон з року в рік ·з'являються

томобілів.

у

вия.вилась

невдало.

зайняла третє місце рів 08 сантиметрів).

Сергій Rлюкін з першого

И)рченко. котра зайняла 3 -~ місце. В цьому ж виді

сто-

вивішенІ

nила трохи

20 сантиметрІв. на 200 метрІв -

спритною

9.00 9 10 торговельного машинобудуван­ . порту в ЦІй n'ятирічці не видІ­ ня. 9.30 10.10 лятиметься; no-.дp~re, рішення, Щоб ВИ1)ішити питання. по­ 11.00

яскраво свіДчить безперервний ріст кількості автомобілів, що є в індивідуальному корнетуванні.

лошев ffЯ,

МІСТА

диться в

були

від­

п'ятиборст.в!.

В спринтерському бігу на метрів серед дівчат

• •

СПОРТ

Іващенко в

метри, і він стояв би на тре­

Тій сходинЦІ n'єдесталу по­ шани. Тамара Івченко висту­

а в бігу секунди.

ДОЗВОЛИЛО

результати:

санти­

метрів

1ОО

Ось його

40

метрів 49 сантиметрів, а йо­ го товариш Олександр Ша­ повалоа 6 метрів 6~ сан­ ти·метри. Ще б три санти­

рекорди: в стрибках у досягла результату

5

зайняти друге призаве місце.

На основі цієї моделі будуватимуться електромобілі вантажо­ підйомністю в одну, півтори, дві і дві з половиною тонни, призна. чені для комунально-побутового обслуговування. (Фотохроніка ТАРС).

г.1етри

2

довжину

тя·нтин Іващенно. ВІн набрав

ЩО

жероди­

нор­

спортивного

У секторі з стрибкі в у довжину Олександр Лісов­ сьний показав результат 6

Вона встановила два особис­

27,7

ОЧОК,

з

Людмила

мужностІ. вощ й твердого характеру. Честь облас1·1 у восьмиборстві захищав Rос-

4000

-

стрибку

значилася

спортсменів. нр!м доброї фі­ зичної П!ДГОТОІ'ІКИ, ще ІЇ

"нРв. "'нову мод;;ь-·· ~~ектромобіля створено в Софійському ін­

в

перевищив

другого

розряду.

сантиметрів.

79

секунди

матив

110 метрів - 16,7 секунди й бІr на 1500 метрів 5 хвилин 08 секунди.

Вінцем змагань стало ба­ гатоборство. Як відомо. цей спорту

ту

се­ довжину

11,9

метрів. сnринтерський біг на

Гредупова.

вид

метр!.в і

5

СПОРТ

встановив рекорд 11.4 секунди. тобто на одну деся­

у висоту на 170 са.нти­ метр!.в. кИіНув спис на 38 метрів. метнув диск на 24,9

Укрради добровільного спор­ тивного товариства «Сnар­ так». У ВІнниЦі зібралися кращІ

СПОРТ

ВІННИUІ

у

напру­

І

• •

СПОРТ

Право~Іння

раІІсnоживсnілки

І

рай-

ком . профспілки працівинків тор­ гІuІ І спожнвчоТ кооnерацІі ви­

С.ІІОВJІюють

го~ибоке

спІвчупя

·

заві­

дуючій трикотажним відділом уні­ вермагу РСС Р. Ю. Пугач з приводу смерті Ji' чоловіка

РАПОПОРТ А Михайла Петровича.

Петровича.

. . А' j ~---:~в~:ж;з-;;~_""';:;;;::;~:~~С"·.:>'-..І .:>':л~л #А~~:4#4'І"~:~::::;;.а _,:_;_;-::;::;::x-r:;:-:~~-;7~C',~~::a-::;;;;5 коммунистической партии УкраІІІІЬІ,

городс:ІІОІ'О н районного

Советов депутаТОІІ трудящисв КJІІеІІtкоА СІб.ІІас:тв, Газета вЬІходвт ва украRНском язwе,

..

255020,

м. БРОВАРИ,

вул.

Каtас:ьа,

ІМ,

вІ.ІповІАкп.воrо tell;le'l'lfll. ві~ wьеиrого rос:подарс:тІІа, кореспон·

Аевта

ll\c:~eвoro

раді'-омення ._ 19-З-18,

масової робgтк, tотохо1Іесаовдекта -

віАдІлІв

оромис:ловСІСтІ,

19-4-67,

У, ві.второк, середу,

~;:;:' 11~ 1Ф~~~ га3етв сПравд,а»,

І

і

І

~~~~~~~~~~~~~~~~~~IQ###q#~~~~C•##O~C4#~~Qql~~q~~~~~~·•c#~~~-~#q~~~~~~~~~~·~~~~~~~·

JНДЕКС

61964.

Броварська друкарня Київського облуправлінни в сnравах видавництв, поліграфіі і книжкової торгівлі, вул. Київська,

154:

Зам.

3622-10.870.

#116 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you