Page 1

ПРОJlЕТАРI ВСІХ КРАІН, 'АНАІІТЕЙН'

.Ni! 116

Календар трудової слави

(З616)

П'ЯТНИЦЯ

-27

Ударною працею ознаменовує третІй рІк п'ятнрlчки ком­ байнер радrоспу «Краснлівськнй» МИКОЛА ГНАТОВИЧ БОГОМОЛЕЦЬ. Внкорнстовуючн кожну поrожу rOAHHY, вІн за свlтловнй день намолочує по З5-45 тони зерна.

ЛИПНЯ

1873 '. 2 воа.

Валовий намолот йоrо

ЦІва

І

Прибуття товариша ЛІ І. Брежнєва у Київ 25 липня, .в столицю УкраїНИ прибув Генеральний ceRpeTap ЦК КПРС товариш Л. І. Бреж­ нєв.

На КиІвському вокзалі това­ риша Л. І. Брежнєва зустріча­ ли член Політбюро ЦК КПРС, перший секрета'Р ЦК lЮмпартlї України В. В. Щербицький, члени і кандщати в члени По­ літбюро ЦК. КП УкраїНИ това­ риші О. Ф. Ватченко,' Г. І. Ва­ щенко, І. С. ,Грушецький, В. І. ДегтярьOlВ, Н. Т. Кальченко, І. К Лутак, О. П. Ляшко, О. А.

Титаренко, М. М. Борисенко, В. Ю. Маланчук, Я. П. Погреб­ няк, В. О. СолО'Губ, В. М. Ци­ булько, а також Голова Вер­ ховноІ Ради УРСР М. У. Бі­ лий, члени ПрезиДії Верховної

Ради УРОР, заСТУ1пники Голо­ ви Ради Міністрів УРСР, керівреспуБЛіканських

міні-

стерств і ,відомств, партійних і радянських органів області і мі­ ста,~іячі нау,ки і культури, знатю люди респуБЛіКИ.

Експрес зупиняється біля пе­ рону, із вагона, lВітаючи присут­ ніх,виходить Леонід Ілліч

Брежнєв. Під БУРХЛИВі оплески нолгоспу

«Шлях до 'комуни» ТеТії.в'СЬКО-

го району Київської області, Герой Соціалістичної Праці М. М. Рижук, бригадир слюса­ рів-монтажників заводу «ЛенLн­ ська КУ1зня», Герой Соціалістич­ ної Праці М. Р. Молодченко і доктор меди':tних нау,к, профе­ 'сор О. М. Лук'янова вручають Л. І. БрежнЄ1ВУ хліб-сіль. Піоне­ ри столиці пі~дносять йому яс­ нраві букети квітів. Разом • з товаришем Л. І. Брежнєвим у Киї,в прибули член ЦК КПРС, заступник Го­ лови Ради Міністрі'В СРСР

З. Н. НУРієв, член ЦК КПРС, міністр заготівель СРСР Г. С. 30лотухін, помічник Генераль­ ного секретаря ЦК Jtпрс, член

ЦК КПРС Г. Є. Цуканов, члени Центральної 'РelВізійної комісії ИПРС А. М. Алекс'андров, А. І.

'

Блатов.

Товариші Л. І. Брежнєв, В: В. .ЩербицькиЙ, І. С. Гру­ ше,цький, О. П. Ляшко сідають увідкрнту автомашину і їдуть

'у МіСто.

На 'всьому шляху ти­

сячі киян тепло 'Вітали товари­

llIIа Л. І. Брежнєва, виЯIIJIЯЛИ ,глибокі почуття любові і вдяч­ ності до славної Комуністиwої партії, її бойового штабу­ Центрального Комітету КПРС.

.

(РАТАУ).

в ааеїки Батьківщини горнувши соціалістичне змаган­

зерна, або

109

тони.

БезперебіЙНу роботу цьоrо arperaTY забезпечує шофер МИКОЛА ІГНАТЕНКО. Він своєчасно доставляє намоло­ чене зерно на тік.

Друrий тиждень працює на оранці rpYHTY тракторнст Семиполківсь~оі птахофабрики МИХАЯЛО ІВАНОВИЧ ПІДЛУЖНИR. На Ленінському відділку він ІЦозмінн вн­ орює трактором .Т-150К» по 13-14 reKTaplB прн нор-

до

плану.

,q:~:q~_~~~

~o організова­

проведеннязимівЛl

худо­

би. ТрудіВники сільського госпо­

!дарства

Запорізькоl

На

області,

за

одержання

ІВ

третьо­

му, ,вирішальному .році

п'яти­

річки високого врожаю всіх сільськогосподарських культур, достроково виконали взяті зо­

бов',я.заННІІ по продажу

ПереdуваННR товариша ЛІ І. БреЖНЕва у КИЕві У цк КП Украіни 25 липня відбулася зустріч Генерального сек­ ретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва з членами і кандида. тами в члени Політбюро ЦК КП України.

~ дня Гене~а~.ьниЙ

* * *

секретар

ЦК КПРС

товариш Л. І.

Брежнєв І особи, яКІ иого супроводять, взяли участь в роботі на­ ради, що .була п~?ведена в ЦК КП Украї!lИ з П~РlUими секретаря­ ми обкомІВ. ryapTl1, ГОfIо~ами оБЛВИКОНКОМІВ, кеРІВниками республі­ канських

МІНІстерств

І

ВІДОМСТВ.

На нараді були розrлянуті питанн,Я

виконання народногосподар'

ського плану І СОЦІаЛІСТИЧНИХ зобов язань

ходу збирання врожаю і рІ,біт у республіці.

1973

проведення інших

року,

в

тому

числі

сільськогосподарських

3 повідомленням ви.~тупив член Політбюро ЦК КПРС, перший

• ,секретар

ЦК КП УкраІНИ товариш В. В. Щербицький.

~

(РАТАУ).

На' х Всесвітній 25 липня в Берлін на Х Всесвітній фестиваль молоді і CTyдeHT'~B Відбула радянська де­ легація на чолі з першим секре­

тарем ЦН ВЛКСМ Є. М. Тя­ жельниковим. 'У складі послаlt­ ців комсомолії Нраїни, Рад представники 43 національностей нашої країни. Всі вони ударною

працею,

відмінним

навчанням, беззавітною відда­ ністю справі великого Леніна, НОМУНU;ТИЧНО'і партії заслужи­ ли

почесне

право

представляти

юнісr~ нашоІ країни на Х

світньому.

Все­

Перед від'їздом фестивально­ го по'ізда Відбувся мітинг. (ТАРС).

НОВИЙ старт ДО Марса Ві~о.вЩно до прогр.а..~и дослід­

форуму­

.

тисяч

105

більше

народногосподарського

плану.

Перевикона.но

встановлені' пла­

ни закупок пшенИЦі,

ячменю

і зернобобових культур. Про­ даж хліба .державі понад план триває.

Нолгосnники, рOlбітн.икирад­ ГОСПі,В, партіЙні, радянські 1

сіЛЬСЬКQlГосподарські органи об­ ласті ДОКJlадають зусиль до як­

найшвидшого завершення

зби­

рання

пла­

'врожаю,

,виконання

товки .до зими озимих, ·загаті·влі достатньо'! кількості кормів і усПішного проведення зимівлі худоби.

Автоматична станція «Марс-5» за конструкцією і ПРШlначеНН:Яlll а'На.1югіЧlнаста.нції «Марс-4», 00.пущеній 21 липня 1973 року.

Одноча'С.ні

.наукові

досліДЖffННЯ

двома станціями )\ЗJдуть

можли­

«,Ma,J}c-4»

і «Марс-5»

досягнуть

околиць ,пл&нети «М8іРС» дині лютого

1974

цента, за 'рахунок чого одержано чотири п'ятих приросту про­ ДУ1Щії.

і

заготівель

в сільському господарстві. Під урожай нинішнього року ма,йже

.му працювала в першій полови-

на

ні третього,виріШального рон'у .п'ятирічни? Ось що про це говориться в повlдомлеН:Ні ЦСУ СРСР. ПilВ'рlчний план виробництва і реаЛізаЦії: промислової продукці.ї: перевинонани.й всіма союзнимиреспубліками і про мисJIОВИМИ Міністерствами. Порівняно з тим !Же :періодом минулогороку приріст виробництва становив 7 процентів при річ-

лись посівні площі. УспішніШе, Ніж раніше, ведуться роботи по косовиці трав. Багато зробили у е,RЛадіНИХ умовах тваринники. Відомо, що через торіШню посу­ ху ІВ' ряді районLв !Країни відчу­ .валась неста'Ча Іюрмів. Але ,зав­ дяки кращій Пі~готов,ці фуражу до згодовування, кращому до­ глядові за худобою тваринники колгоспів і радгоспів добилися в перші шість місяців р<жу

збільшення поголів'я худоби і УІ ПР(jдуктивності. В ре,зультаТі виробни,цтвомолока у громад­

тьому році п"ятиРічки, беручи загалом, взялися випустити на

4

ПРОдУКТів

На .Gаготівельні пункти до­ ставлено 200 тисяч тонн зерна, або ~Ha 25 тисяч тонн 'біЛЬ4ІІе плани

плану.

закупок

пшениці та ячменю.

(ТАРС-РАТАУ).

НOJО мірою П<жИ щО умовне. На

середньому на кожну радянсьну

людину) 'становили громадські' фонди СIlIОЖИВ8НJНЯ. 3а рахунок коштів держави збудовано 605

планову

тисяч

Жввва увінчують праgю хлібороба

господарств

о

aQ

@=[

u"0= 0.= IЩ6

.кінець

нових

впорядкованих

селенню.

..

100,0 100,0 85,8 84,7 81,9

на

завдань 'робіТНИЧИХ колективів продовжувати нарощувати тем-

3='" о "\><

Радгоспи: «Плосківський» «Требухівський» «Заплавний» «Великодимерський» імені Щорса «БоБРIЩЬКИЙ»

продукцію,

квартир, багато шкіл, ЛЇ1Rарень, клубів і т. д. На 5,5 Іпроцента

:о.

Назви

зарплата

жаль, в минулому деякі пі'дnриємСі'ва у першій половині року, маючи на своєму рахунку над-

ЗВЕДЕННЯ про хІд заготіВJlI кормів у господарствах за станом на 23 ЛИПНА 1973 року (в процентах до плану)

0'-

збільшилася с·ередня

робітників і службовців, на п'ять процентів підвищилась оплата праці колгоспнині,в. Крім T~ГO, 37 мільярдів ка'рбованців за півріччя (150 карбованціВ у

Тому

державі.

ilIідвищення життєвого 'ріІВНЯ людей. 3а минуле півріччя по­ рівняно З тим же періодом 1972 рону на 3,4 процента

НОІВої продукції. Отже, річне соціалістичне зобав'язання пере.виконане за півроку. Проте тут треба зробити застереження, що це перевиконання пев-

с'у

НІ вдень, нІ вночІ не припиняються збиральнІ роботн на панах краТнн. Фронт жннв, які вІнчають працю Х.lllбороба, просувається на пІвнІч. ЯК повlдом.ІІЯЄ ЦСУ СРСР, на 23 пипня зерно.1 І зернобобо.1 (без КУКУ­ РУ,ІІ,зн) скошено з 24 мl.ІІьЙонl. 510 ТНСяч гектарів ПО.llі •• Х.lllба оБМО.llоченl на 15 мі.llьЙонах 607 тнсячах гектарів - 64 процентн скошеноі ппощі. (ТАРС-РАТАУ)...

мільярди карбованців надпла-

Головна мета виробництва в соціалістичному СУClПільстві -

'року, однак, ледве ОПРaJВЛялися з .планом.

Колгоспи й радго:спи респуб­ ліки продовжують продаж хліба

",-

мільйони гектарівзбільwи­

Під-

5,8

процента.

4

приємства нраїни до 1 липня виробили і реалізували понад

рішення

на.

Перевиконано

зма­

план на 4,6 мільярда карбован- ському секторі збільшилося на ців ріIЗНО'і продукції. Такий кон- 6 .проценті.в, яєць -:на 13 і кретний результат соціалістич- r на 1 процент м'яса.

землеробства, достРоково вико­

народногосподарського

дало

Як же ця більш н1ж стомільйонна армія БYlдlвникі,в комун'їЗ-

ХХІУ з'їздУ КПРС, включив­ шись у Всесоюзне соціалістичне змагання за збільшення вироб­ ництва

Добріре~у:льтати

ганння за перевиконання зав­ дань третього р<жу п'ятирічки

них зобов'язаннях вони ·в тре-

життя

РО'КУ.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

одце сло-

втілюючи

у сере­

(ТАРС).

-

і ,в ,другому lПівріччі. ПРОдУНТИlВність праці в про­ мисло.вості зросла на 5,4 про­

во, Ті, хто стВ()рює матеріальні і духовні цLНlНості.

ного змагання трудівників індycTplї. На'l'адай,мо, що в соціалістич-

вість одержати [ювніmі дані про

му просторі. А:втоматиwі станції

мо рубежу 'в чверть мільярда. Ма,йже половину цієї кількості ста.новлять робітники, служ-

Трудівники сільсмюго госпо­ дарства АзербaAдzавськоl РСР, в

t

пи виробництва місяць у місяць

,ному мані

нів продaJЖУ державі кукурудзи .т,а інших пі3Ніх культур, підго­

язання по продажу державі зер­

цесів, які лротїщають Ів кооміч:но­

Серед делегатів

'мільйои

тонн зерна, що знаЧно

року ;в Р~дян'Ському Союзі

1973

здійс,нено З!liПУСК ,автома:тичної міжплане'тноі 'станції «Марс-5».

Тисячі юнаків і дівчат сто­ лиці України провели 130 по­ сланЦіВ респу.БЛіКИ у Берлін на Х Всесвітній фестиваль молоді

передовики промисловості і сільського гослодарст:ва, студенти, митці. (РАТАУ).

1

пу.н.кти

нали взяті соціалістичні зобов'­

план'ету і ,динаміку фізиЧіНИХ ,про-

студентів.

наідійшло

заготівельні

Ж~ННJI косміЧІНОГО простору і пла­ нет ,СOlн'ячної ,си,стехи 25 липня

* * *

і

на

~_~~ ___

липня чисельність насе-

1

бовці, колгоспники

зерна

державі.

ласті

~

лення нраїни становила 249,7 мільйона чоловік. Приблизно до середини сеРILНЯ ми досягне-

розгорнувши соціалістичне зиа­ гання

_____ __ q_,____

КРОКИ ТРЕТЬОГО, ВИРІШАЛЬНОГО

виробницТlllУ і продажу держа­ ві іlПllИХ ПРОДУ,КТіВ землероб­ ного

!

байнер ВАСИЛЬ ХАРИТОНОВИЧ КРИСАНОВ Підібрав і обмолотив валки пшениці та ячменю на 81 reKTapl. Ва· ловий намолот становить 218 тонн, а деиний 29-30

Продаж хліба !державі триває. Трудівники області ведУТЬ боротьбу за виконання планів і соціалістичних зобов'язань оо

ства, готуються

дуктнвною працею відзначається тракторнст ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУЛИМА. Навісною волокушею «ВНХ-<3» він ІЦодня стяrує сол~му до скирти З ІіЛОІЦі 35 reKTapiв прн Hop~i 27.

ШЕВЧЕНКО. Він уже підібрав валки ознмої пшеннці на reиrapax і иамолотив 157 тони хліба. На Поrребському відділку радrоспу імені Кірова ком­

організовано

.процентів

11,5.

На скиртуванні соломн У цьому roсподарстві високопро-

65

проводять збирання і успUnно виконали взяТі зобов'язання по продажу ~ліба державі. Від колгоспІв і радгоспів об­ ласті на хлібоприймальні пунк­ ти надійшло 590 тисяч тонн народногосподарського

при нормі

* * *

ня з ХЛіборобами Краснодар­ ського краю, Миколаївської і Херсонської областей, вирости­ ли в цьому році ~об.рий урожай зернових культ~р,

продукторі комбайнер МИКОЛА МАКАРОВИЧ ГОЛОС· НИИ і йоro помічник комсомолець СЕРГІЯ СЕРГІЯО­ ВИЧ ШЕВЕРУН. За день вонн підбнрають і обмоло­ чують BaJIКН ознмнх і ярнх зернових на 13-15 reпарах

По 40 тони зерна намолочує за день комбайнер Семи­ полківськоі птахофабрнки ГРИГОРІЯ АНДРІИОВИЧ

Трудівники полів Крнму, роз­

Від нолгоопів і радгоспів об­

Того

200

Добре жннвують У Пухівському радroспі-племптахоре­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТ)' КОМ)'НІСТИЧНОІ ПАРТІІ )'КРАІВВ, МІСЬКОІ І РАИОННОJ РАД ДЕППАТІВ ТР1"ДЯЩИХ КИJВСЬКОJ ОВЛАСТІ

бригадир

перевнІЦИВ

* * *

ВИДАННR 34-іі

присут,ніх

значно

ВодП самохідннх комбайнів БОРИС МИКОЛАЯОВИЧ КАЛАШНИКОВ та ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ОТИ­ ЧЕНКО розпочалн пlдбнрання валків на кІлька днів пІзнІ­ ше, але свій ІЦодениий намолот вже довелн до ЗО-35 тони зерна пшеннцl і ячменю прн нормі 24-27 тони.

РІК

::'!'ники

arperaTY

тони.

одне

району

о

= ".."

=

о

';.::: " о

..

СІ')

"

140,0 166,2 8Q,O 21,2 93,9

""'"» ОіЕ ь .. :0=

СІ') ,з

84,2 71,4 96,0 93,3 86,2 73,3

з наАбойовішихзбільшився продаж товарів на-

«Літківський» «Гоголівський» «Краси.~івськиЙ» «Русанівський» «Жердівський» «Зоря» «Заворицький» По радгоспах Птахофабрики: Богданівська ПлемзавоД «Рудня» Калитянська Семиполківська 'Пухівський ППР По птахофабриках По радгоспах і птахофабриках імені Кірова

І. ПАВЛОВ. (оrлядач ТАРС).

81,2 60,7 57,6 53,0 51,6 47,3 46,7 73,6

368,4 14,0 178,5 11,1 66,6 48,1 53,5 119,1

100,0 75,1 57,1 93,3 104,8 71,7 52,0 81,2

97,6 80,9 78,2 66,6 4,3,4 76,5

114,4 72,2 20,8 72,0 51,4

12,6 86,6 104,0 106,6 81,6 78,2

74,2 97,3

104,1 76,0

80,6 100,6


Девіз зжагаuuя: ДАТ . И ПРОДУКUІІ

Організовувати

БІЛЬШЕ, КРАЩОї ЯКОСТІ, З МЕНШИМИ ЗАТРАТАМИ

віДПОЧИНОR трудящих

.. * ..

ВИКОНУЮЧИ Постанову Радн Міністрів Української РСР. і Української республіканської радн ПРОфесійннх спілок ВІД ",Ііпна 1973 року «Про заходи по гарантуванню безпеки тру­ ,ll.ащих під час колективних виїздів у місця масового відпо­ чинку., виконком міської Ради депутатів трудящих прийняв

2

В авангарді соЦіалістично­ го з:wагання роБІТНИКіВ ц е ху .NQ 1 заводу порошкової ме­ талургіІ йде- СЛ!рСар Володи­ мир Макарович СіРик. Керо­ вана ним бригада слюсарІв

відповідне рішення ..

l(ерівНИКів підприємств, установ, учбових закладів та профспілкові організації зобов'язано забезпечити проведен­ н. ретеАЬНОЇ піАГОТОВКИ масовнх виїздів трудящих і учнів до

пічного вІддІлення завжди тримае в зразковому техн:іч­

ному стані к у вання,

виробниче успІШНо

місць віАПОЧННКУ у вихідНі та святкові дні та на екскурсії. Активно залучатн до цієї роботи комсомольські організації.

устат­

Забороняється використання відомчих автобусів

виконує

доведенІ завдання . За десять років роботи на підприємстві

екскурсійні

бригадир не раз заносився на заводську Дошку пошани, пре:\1іювався. Flому присвоє ­ но

почеС'не

звання

комуністичної

том

ударника

зве<ршень

третього ,

шального р,()ку п ' ятирі'Чки . Вuсо­ ки,ми

На 40 тисяч кruрбо:ваJНців аріс ,ви-

покаЗНИ'КЛІ!миз.віт.ують 'під­

кона.ння

пла:ну

ше с ти

міеяців .

ви,роuничники

йдуть

Адміllістраціям автопідприємств

Наше nідприєм с'J1ВО,

ВО'lнгть

голавни'Й

інжещр

р,аііон'У.

го­

-

Дирекціям змішторгу, комбінату rpoMaдcbKorO харчування в зонах масового відпочинку ортанізовувати торгівлю продо­

'плеМJптахоз3!во­

вольчими

Вагомі досяг,нен:ня 'П~ршого пі'в­

3 вагомими трудо;вими здобут­ -

за:воду

залі':tО'бето,нних 'КОІнструкцій

ка:ми ВИЙШОВ : на рубежі д, ругого

пі' врі'ччя

з ()ваше на випуску несерійних та

:ви,ро'бі'в

сотень

наЙме:ну,вань. Та , виробничники чу;довоорієн'J1УЮТЬСЯУ цьому по­ тоці

'замо'Влень.

іколЄl~ТИВ

JlИ.ко­ У ео­

цею вони

Арматурн'И,ки і

наБJLижають

багатьом

і електро­

РОД Иlнам .радіс'ГЬ но,в.о,сілдя,. шко­

Зlва.рни'кп, СТОЛЯlрі і слюсарі тв,ор­

лярам дарують голубоокі школи.

'10 'підх,ОІДЯТЬ ,що ,ви,конання ,робіт .

Це 'вони щшкр,асили

б~то.пя;:рі, ОIFалу·бlНИ'КИ

Михайло Андрійович Гамжа, Во­ ло)щмир Ле(}нід(},вич 3ує'в,

ські землі

Мико­

Єфремович Поліщук, В()рис Олек­

' та хіба пе­

-

живчого товариства І .. С.

релі,чиш ус іх, чиєю УД&jJlНОЮ 'пра­ цею при,мно:жую'ть'с я ·труд о. ві здо­

школи

фруктамн у продовольчих та інших магазинах піца закрит­ тя на зиму сезонної торговельної мережІ. Передбачено роз­ ширити асортимент перероблених овочів і впроваджувати пе­ реробку огірків, помідорів і капусти за народними способами. Планн закладки на дострокове зберігання вважаються ви­ конанимн тоді, коли картопля, морква, буряки, цибуля ріпча­ ста будуть в наявності на І листопада, свіжа капуста на 15 листопада, огірки та помідори солоні - на І жовтня і за­ кладені в сховищах тих організацій, яким доведені завдання. Керівникам транспортних організацій і підприємств, які ма­ ють автомобілі , за окремими розпорядженн!lМИ та заявками торговельних організацій -- змішторгу, комбінату громад­ ського харчування та міського споживчого товариства ви­ ділятн транспортні засобн та людей для переробкн і закла­ дання картоплі, овочів і фруктів. Адміністраціям змішторгу, комбінату громадського харчу­ вання, мїеького спожнвчого товарнства своєчасно провести ре­ монт овочесховищ і заготовити неОбхідну кількість бочкота­ ри і контейнерів.

по­

впорудами

селі Руд' ня. 3 :випереджеНlНЯМ I1ра­ Івдячшістю згаду~а:ли будівельни­ фіка йде б'Уді.вництво нових та кі,в, які СВОЇІМИ роботящими рука- ­

бутки []іДlпри€м ства! Це · вони ве­ дуть пе ред у с оціалі с тичному зма­

pe-ющструtКція

стар.их приміщень

МИ 'Звели цей палац ЗJIaJlh.

на Семиполківській птаХОфабриці

Г<IJН>lгі , це їхні ,дільниці і бригади

Коржа зобов ' язано забезпечити за­

кладання в зимові запаси картоп~, овочів, фруктів тільки перебранимн, зачищеними і придаТНИI\ІН для трнвалого збе­ рігання з метою, щоб ця продукція відпускалась у торговель­ ну мережу тільки доброякісиою. Передбачено розширити торгівлю картоплею, овочами й

М 6 у Вровар.ах. rВр.игада Михай­ ла Овсій,ооича. джylнI&<Jвсыгоo до­ кладоов'Сіх ЗУСИЛЬ, .щоо підготу­ вати школя:рам ДQВГ<ІЖЩНИЙ

В о КАЛЯБІН.

ГР АНІ ОДНІЄІ ПРОБЛЕМИ в АЖКІ ДІТИ ... ХТО з

вчителІв, батькІв,

нас, працівииків мІліцІї, не знає ваги цих слІв, не знає, скІлькн хвилювань І зуснль

у боротьбІ за долю майбутнього громадяннна стоїть за цим поняттям. Але кожеи з нас доб­ ре знає й те, що подІл цей на «легких)) І «важки-!,;» дІтей досить умовний насправдІ «легких» пІдлІткІв не бував. У роки, коли

формується особистІсть майбутиього громадя­ нина, у нього йдуть інтенснвнІ влаС\lі пошуки справжнІх духовних цІнностей. І пошукн ці нерозривно

ми,

пов'язані з труднощами,

зривамн...

СОЦіОЛОГН

й

чили цІ явнща як труднощІ перІоду

-

педагогн

цІлого

-

КЛІТИНКА СУСПІЛЬСТВА Виховання кожної дитини починаєт'Ь'СЯ Ів сім ' ї . Авторитет старших батька, матерІ­ часто є найважливІшим у фор­ м.уванні характеру дитини. І, звичайно, не може бути й мови правильне

виховання,

тивний іВ'ПлиlВ :дорослих ях,

де

'нездорова

мосфера.

І

2

пози­

У сІм'­

моральна

особливо

·сім ' яз тих чи

о

внзна­

вІкового

дlтн перехідного, «важкого вІку)). СІМ'Я

про

вагання­

там,

інших

стор.

О

ат­

де

причи·н

розпадається.

ви­

періоди 1973-1974 років . .. Заготівельним і торговельним організаціям міста доведено завдання по переробці овочів і фруктів та по закладанню на довгострокове зберігання картоплі, свіжих і перероблених овочів і фруктів. Директора змішторгу О. Д. Буніка, директора комбінату громадського харчування Л. Ф. Мишко, голову міського спо­

дар'УНОК до 25 серпня. Тож і ся­ тв.а.РIfJiJf'ИЦЬ:КИХ ферм. гають :показ:ни'Ки їх.НЬІ()-Ї праці 130 у п ершомупі.вріччі з ОЦVН'lt&МИ ПlЮцентів. Не залишаються осто­ « ,відмінно » і «до.б.ре» здано об' вк­ :ронь цієї ,будо;ви і наJ)Oдні дозор­ ти~руг()ї черги &алитянського ці . Вoorи стежать, щоб при висо­ rвинrmідго:ді.вель:ного комплексу, ких 'темпшх рооіт була ' така ж ви­ учнів 3 ЖlІтдові б'УДИН'КИ у · Б!)о.вара.х та соКі: і якість, щоб 960

ла Олексійович Костен, ко, Віктор сійович Хо'менко

придеснян-

ЧУДОВИМИ

кондитерськими

вих запасів картоплі, свіжих і переробленнх овочів і; фрукТів для державної і кооперативної торгівлі в зимовий і весняннй

129 щюцентіlВ. 130 -160 пр.оценті,в

,еере,щньої

морозивом,

Виконком Броварської міської Ради депутатів ТРУ,ll,ящих на своєму засіданні розглянув питання «Про створення зимо­

пproце.Jfта, а ' по генпі)Wяду

опорудженні

зокрема,

Овочі і фрукти на риму

Н<І.

' перееувної

товарами,

робами, безалкогольними напоями, фруктами. Категорично за­ БОРОИЯЄТЬСЯ торгівля а.~КОГОЛЬНИМИ напоями .

вико­ нують ЗМЇJIIні заВJ\alННЯ БРигади механі'З 0'ваної колони М 8 ' тресту Степана АlНдріЙ'ООІИ1ча Мехеда, Ми­ «Б р'оваrpисільбу д » . ВИj)ІУ6ничі під­ 'коли ТИіХо.новича. Блохіна, Iва:на 'рСl3Діди цієї буді.вельної 'сургашіза­ Петро:вича Федоровського, Даонила ції працюють , в у с іх куто' чк&х H.:l- МиколайО'Вича Ла.щіва та ін. шото рай о ну. с'во€ю ударною праНапружена робота кипи'ть на

'І'ре­

с ту « Dр.оварисільбу.д» Пав:ло Ме­ фОДійовичКоР'Н1йчук, спеціалі­ неСТl'ШдаP'l'Них

117,9

«Сільгосп­

09034, .N'e 2, .N2 3,

масового відпочинку, на екскурсії і в туристські поїздки . Слід відбирати для таких поїздок досвідчених водіїв.

в

ти,річним ШJа:ном.

транспор­

техніки» забезпечитн необхідннй контроль за технічним ста­ ном і правильним використаНIІЯМ автобусів, що надаються підпрнємствам і організаціям для перевезення людей у місця

Чі:1~ . У півтора-~Rа . рази збільше.но ціruліС-ТИ'ЧІІІО,МУ змага:нні :перед Іве­ випуС'к з оі'І)lНО'ГО з.алізобето.ну, де колектив 'будівеЛЬНИl ків заго­ а ВМігарді соціалістич:ного 'змаган­ сті:нових бло'КіВ1Іа с' толярних 'ВИІНУ М 4, якИІМ 'it'e<prYB Василь lва­ ІНЯ 'З1:4 ДO<C ТPOKOJВe :вик()нанн.я зав­ робів - ПРOlдукції, без якої не іНОВИ'Ч Се'меняка. Пл.а;н ВИКОНaJllНЯ дань, накресле,них дев ' лти,м п ' я­ обходиться ж~дна будова нашого ' рСУбіт ,влас1l'ИМИ еилЮlИ становить Кращі

власннм

ливо У вихідні та святкові дні .

пуск 'тов а;РlІОЇ П})ОдYlкції ПРО'ТИ річчя: ,план ло генпщряду минуларічних мкз;зників .на цей на'но ЩІ. 105,4 Іщюцента.

приєм ства нашого :району пІЮ ви­

забезпечують

Відділу внутрішніх справ посилити нагляд за рухом транс­ порту на шляхах, що ведуть у зони масового відпочинку, особ­

.. *

частку в та Руднянському переви,ко'нан:ня піврічного плану . І ді.

ви;рі­

які

загального користування .

Основннми маршрутами руху транспорту в місця масового відпочинку вважати: м. Бровари с . Пухівка, м. Бровари­ Jliтки, м . Бровари - с . Зазнм'я , м. Бровари с . Погреби; екскурсії: м. Бровари м. Київ.

праЦі .

Пр()йден() ПОЛОВИIllУ Ш,1lяхутру­ IJшеслиі с вою вагому

організації,

транспортом

Намічено заходи щодо поліпшення організації культурного

ПРАПОРОНОСЦІ ТРУДОВИХ ЗВЕРШЕНЬ ДОВИ'Х

або

дозвілля.

На фото : В. М. СІрик . Фото П. Теплюка.

*

для тури­

стських і ознайомлювальних поїздок на далекі відстані. Здійс­ нювати такі поїздки рекомендується лише через відповідні

відомо, ЩО їх дІти 'Пиячать і по­ рушують

,порядок,

однак

діє­

вих засоБІв ІДЛЯ \Виправлення становища .не виявили. А біль­ ШІсть батьків взагалІ не знали, з ким дружать діти, як вони

Ось саме тодІ, колн у свідомості молодоі лю­

те,

дини започатковується остаточне формув8ННJI 1 інтересІв, і переконань, І моральноі зрІлостІ,

фера в сім'ї часто штовхає дІ­

проводять дозвіл·ля.

тей

важливо

порушень.

Особливо повинна турбувати всіх доля дІтей в сім'ях, де .не­ має бать~а . Діти тут легко пlд­

закласти

у

нього

повагу

до

закону.

Бо, як говорив на ХХІV з'їздІ КПРС Генера­ льннй секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв, по­ вага до закону повинна статн особистнм пере­ конанням кожного громадянина .

ПрофІлактика

попередження

правопору-

шень серед пІдлІтків спІльна нива роБОТН і педагогів, І оргаиlв мІлІцІї, І громадських організацІй. ПартІйнІ, профспІлковІ, комсомо­ льські органІзацІІ повнннl робити все вІд ннх залежне для поліпшення правового внховаи­

ня пІдлІткІв . У своєму виступІ торкнутнся деякнх аспектІв

Ми , працlвни.ки І лося

МіЛіЦії, на практиЦІ

перекону-

більШІсть

що побували

в

ємося, що саме в таких сІм 'ях міліЦії, жи.ве гу звичайних діти найчастіше стають на хиб- ' сім ' ях, де і бать'ковl, І матерІ ПИЙ шлях. є змога приділити ·належну уваАналіз матеріалів про не- гу дІтям. Однак глибший ана­ повнолітніх, що ,стоять на облl- ліз показав , що з 120 ІЗовнІш­ ку ,в районному віддІлІ внут- ньо здорових сІмей 96 ~Heрішніх справ, пок·азarв, що приблИ'зно четверта ча,стина з них з сІ'мей, де батько й мати не живуть разом, тобто, де пlдлlток лншається без постійної увати одного з батькІв . Здава -

бл,агополучні». 'у багатьох сІм'ях батьки влаштовують ПИЯЦ'Dва, постІйно сваряться, в інших хтось з батькІв вже завинив перед законом. НаведенІ :даНі свІдчать про

НОВЕ ЖИТТЯ"

нездорова

атмос­

пІдлІткІв на шлях право ­

у Броварах 1110 вулиці Бу­ дьонного, 17, проживає сім'я КурятенКIВ. Син Олександр, 1956 року народження, неодно­

,падають під негати,вниА вплив, страждають вІД нездорової ат­

разово роби.в правопорушення, крадІЖки. Вчився. у сщщlаль,но­ му профеСlйно-тех,нl'LНОМУ учи­

-

цює , на /Неод:норазовl 3ІВєртан­ ,ня лрацівнНlКШ мІліції IВlдпові­

цlві проблеми.

IнелО8;Нолlтніх,

і

саме

лищІ. Після повернення не пра­ цює і не ,вчиться. Батько не м'ає ·в сІм'ї нІ впливу, нІ а,вто­ ритету . Мати, яка теж не пра­

менІ хочеться

б, .nерев.ажна

що

дає: «Мій си.н працювати до ,вІсІмнадцяти рокІв не буде». ОпР3Jва про Олександра l1ере­ давалась на lюмlсlю мlськви­ .конкому

у справах

неповноліт­

ніх. 3 сІм ' ї ніхто туди .не з'я­ вився . А син І зараз продовжує порушувати

мосфери. Г. Павлова. мешкан­ ка Броварів, має четверо дітей двох учнl,в І двох дошкІльнят .

Мати не працює, пиячить, веде

аморальне Сlправах

життя .

страждають .вІд дІти .

дітей .

усього

цього

ДОПОМОЖІТЬ 3НАПТИ СЕБЕ

БІльшість батькІів слабо конт­ с,воїх

в

весною

зобов'язала ХУ ,вл,аштуватись на роботу. Пройшов час, але нІ­ чого не змінилося. 'у липнІ ко­ місія змушена була винести рІ­ шення про позбавлення Павло­ вої матерИІНСЬКИХ прав . Справа передається в суд. Звичайно,

пр.,вопо,ряДок .

ролює поведінку

}{омlсlя

не.повноліт.нlх

Школа

-

НI1СТУПНИЙ

пІсля

у бесідах з батьками виявило­ ся, що 60 сІмей дізналися про факти правопорушень дітьми

сім'ї, більш с·кладний lКолектив, у якому майбутній громадянин

В.ід праЦівників

ральневиховання,

роннІх осІб.

20

'МІлІції

чи

сто­

формується, ЯК особистІсть. Мо­ започаткова­

чоловІкам було не в сім'ї, продовжується

П'ятниця,

27

липня

1973

року

е

тут .

------~--.----------------------------~~--~----~---


повинні

ШЕФСЬКІ ТУРБОТИ у ·ооціалkГИ1ЧНИХ заннях,

які

'.взяв

Брава'рського трон~хнічних

,колек'Гив

завWl:У еле,к­ ви'робів .. на

третій рі,к дев'ятої п'ят:иріч­

ки, є й та'кий пункт:

Допомогти підшефно­ му раlдroапові «Жерді в­ ський» обробити 30 гектарів угідь, .відпрацювати .на сіль­

-

роботах

тисячі людино-днів_

.1.Bi

Цього літа .наіМ івиділили БУРЯКОВ:!І'Й лан. Бр,ига'1І!И ви­ робн.и;чникі.в із цеху \Іас,

'пласт­

складального,

меха­

нічного та інструм,ентально­ го

ста.ранно

працюють

його 06робілюм.

,врожай

Шкільна, п'ята

н ашИ'х підшефних. КолектИlВ бригад Лідії Гр/И!горіВНIИ Наюги та Жан­ ни МDlкаріlВНИ ПаТРlи,кеЄ!30Ї, Яlкі зара,з працюють на бу­ ряк>ОВ>и,х \пл а'нта1ціях, 'своєю роботою ~ове'л/и, ЩО з хлібо­ роБСЬКИ'МИ ділами можуть оправляться не гірше, ніж із заВОДСЬКИ·МIИ. ВОНИ набага­

-

зобов'я·

ськогоспода,рсьК1ИХ

В'Ир-ОСТИ11И

не гіршиlЙ, ,ніж 'у землеробів

над

Адже ми

т,о

пеrpевиконуютьсної

ні

ЗЗlвда'ння.

ВисоК'ий

У житті

шкіл

цією

ків створено

довою. Нерівництво нею взяли первинні 'парТійНі організації шкіл. На своїх зборах комуніс­

відпочинку і НИЙ.

чверть;

яку

ти-педагоги

ня

триває

називають

розглянули

ві,дпочинку,

питан­

розумового

роз­

витку і трудової діяльності уч­ нів влітку. Постійну увагу Пl?иділяє тру­

ден­

урожз-й,

п'я­ тру­

та

довому вихованню дітей пар­ тійна організація Шевченків­ ської середньої школи. Вона тримає під нонтролем роботу учнівської виробничої бригади. Нерує нею комуніст Є. І. Доро­ гунцов. За 45 хлопцями і дів­ чатами дев'ятих класів у рад­ госпі «БобрицькиЙ5.> закріплено 10 гектарів озимої пшениці, 5

який

плануємо зібра''Ги, буде під­

СУ:\І'КОМ нашої праці на зем­ лях підшефного 'радгоспу, а таКlOЖ гідн/им внеском у никана,ння ·.взятих соціалі­ СТИЧНіИХ зобов'язаIНЬ.

А. КРУП'ЯК, секретар парторганіза­ ції заводу електротех­ нічних виробів.

І

-

кукурудзи і 3 картоПЛі. Бригадиром учні о~?али ce~pe­

таря

lЮМСОМОЛЬСЬКОl

ції школи

Валентину

оргаНІза­

Хилько,

-========================================================q ланковими Миколу Гребеню• ка і Віру -Лей. 15 школярів вороаил

тува ти машину_ І, незважаю­ вино­

чи на опіки, все-таки тив її З вогню.

КНРН.JIЛ

До ни

mлііДАЮRЛ

вивів

у КНИЗІ пошани харкlв-

який

кожну

трактор

деталь,

ганчір'я

одержав

один з першнх транторlв, ви­ пущених

уночі

до

загорнув

у

заводом.

- ... В€сною 1932

року ши­ рокоплечий, чорночубий Ни­ рило Шай>даюк «на зло і по­

два

цей

час

гиб€ль»

ся

колгосп.

д€сятки років не

сіЛьськи~ куркулям

йшла

при.котив у свій, ще зовсім молодий колгосп «Україна», перший трактор. - Чорта пригнав, - лю­ то зиркали багатії. Та він усю землю -гасом ЗіПСує! ..

У Зозів

ся

господарству,

але,

як

ному із

ренька

бою: «Добре оре. Он як від­ валює!» А в куркулів облич­ чя

темніли

від

стояв

трактор,

Нирило

УЧНі всіх класів подають по­ сильну допомогу радгоспові: наймеНIlIJі збирають овочі, стар­ ші працюють у фруктовому са­

ціальний рахунок школи. Мину­ лого літа він поповнився 1300 карбованцями.

виробничою

бригадою

шкіл.

отримали всі

ню участь у

випускники.

не лише старшоклас­

Для

останніх

організовано

говорюється

і

B€

значення

трудовому вихован­

ні учнів беруть комуністи П. П. Нудін, К Д. Плеханова, П. Ф. Рябко, Я. В. Тарахан та інші. Всю

свою

роботу

затверджується

надається

поєднан­

паРТlИна

організація школи спрямовує на

розв'язання

план роботи на літо, де ос06ли­

однієї з

Безпосеред­

завдань,

викладе­

них у постанові партії та уряду

про школу. Одне з тання

них

вдосконалення

виховання

-

пи­

трудового

учнів.

В. ПЕРЛОВСЬКИй.

ню праці й Ві'ДПОЧИННУ учнів. З

в

од­

Вінницького

краєзнавчого

му­

зею. На прикріпленій до неї дощечці напис: «Трактор Нирила Івановича Шайдаю-

злості. знялося

стоїть

залІв

обласного

Тієї ж ночі над сараєм, де

лум'я.

машина

ків.

ка­

вались старі люди, а поТіМ поважно гомоніли між со­

полі

пляжі. На ланах радгоспу, особ­ ливо під час жнив, можна часто зустріти юних друзів пожежни­

білоруських

ок­

Ножного року заздалегідь об­

рилові Івановичу розлу­ чатися з С1IОЇ,М сталевим другом, який так прислужив­

глибоку борозну. Бігли за трактором хлопчаки. Диву­

арТільному

охорони природи. Діти обладну­ ють спортивні майданчики,

право водити трактор. Ось і в цьому навчальному році його

навчан­

випускникові,

табір «Берізна».

при­

техніка,

жуть, відробив своє. Нирило Іванович сам провів його на Вічну стоянку. Тепер ста­

на

участю педагогів влітку в проводяться конкурси на кращу вулицю. Діють пости

рім атестату про середню осві­ ту, вручається посвідчення на

оів.

електрика, радіо, телеба­ чення. І сумно було Ни­

А на другий день Шаitдаюк

проклав

З

селі

ників, а й учнів молодших кла­

змінив­

першонласна

міжнародного життя. Організо­ вуються лекЦії, ПОЛіТінформа­ Ції. Проводяться читацькІ кон­ ференЦії, диспути, семінари.

Виробнича бригада випускає усний журнал «Батьківщино моя безнраЯ». Педагоги й учні обмінялися :досвідом роботи з

виробниче

Ножному

виховання

розлу­

чалися людина й машина. За невпізнанно

випускає уч­ трактористів.

У Шевченківській середній школі набуто досвід тру:дового

По війні Нирило Іванович Зібрав трактора. Ще понад

Значна увага приділяється ідейно-полі тичному вихованню учнів під час літніх канікул. Школярі у курсі всіх подій

ду, на ланах радгоспу. ЗароБЛ'е­

ня.

і заКООІав у виярку.

і

ні кошти відраховуються на спе­

приміщення школи.

,проваджене

яру,

праці

ремонтує

Слід зазначити, що в ній не за­

випускав

рОЗібрав при бmдому місяч­ ному ся,йві, густо змастив

сьRИХ транторобудlвни­ ків вмІщено портрет поділь­ ського КОЛГОСПНИRа К. І.

Шайдаюка,

не

із своїх рук керма. А як на­ близилися до села фашисти,

табори

ВіЙСЬКОВО-СПОРТИВ­

увійшли до складу бригади, яка Щороку школа нів з правами

самої Вliтчизняної вій­

тракторист

метою для дев'ятикласни­

ка».

по­

М. ЧОРНИй,

._---------------------------------------_.. иинувся

у колективі автопарку

Миколу

у радгоспі <fЛітківський» поча­ лося збирання ранніх яблук сор­ ту <fПапіровка». Кожна трудівни­ ця .збирає за день близько 300 кі­ ло гра ,ltів, ,1/11.

що

.значно

біЛЬ1llе

районного об'єднання

Пікожа добре знають усі.

"Сільгосптехніка»

Тут

він

працює

вже

десять років шофером. SI к активного комуніста товариші обрали його членом бюро і заступником секретаря парторганізації парку. Ному присвоєно звання ударника комуністичної праці, торік наго­ роджено значком другого ступеня «За роботу без аварІй» . Портрет

flOP-

передовика

-

на Дошці

пошани.

В нииішньому році своєю маши­

ною «ЗИЛ-130" він перевіз багато сільськогосподарських ваитажів у радгоспах і птахофабриках району, будівельних матеріалів для тресту «Броварисільбуд», значно перевиконує норми виробітку. На фото: Микола Іванович ПlКОЖ перед черговим рейсом бе­ сідує з інженером по безпеці руху Володимиром Степановичем КОЖЕЮ. Фото П. Теплюка.

На nepeaHboJr/Y плані - передо­ ,щ ро6іТНlІЦЯ Галина Максимівна 3АХАРЧЕНКО сортує яблука для

,.... )правлення КlІянаА'І.

~

Івановича

кор. РАТАУ.

ря-

Фото В. Бенднка.

~~ 1';1

Виховання наріжний камінь сучасної радянської роботи

!Іості, педагогічна

іІКОЛИ.

шевним

На

жаль,

статувати,

доводиться

що

в

деяких

лах району і міста в,дається

('плаву

шно­

не завжди

досягти

навчання

кон­

органічного

і

:вихова.ння,

Що особливо помітно нам, пра­ Цівникам МіЛіЦії. Часто !Вчите­ лі обмежуються J3ихованням у школі, а життя і поведінка поза

школою

менше

цікавить

їх. Все ще сла6ко прищеплюю­ ' ься учням глибока внутрішня дисципліна, висоиі громадян­ ські я!{остl. Це призводить до того, що :в ряді шкіл Т.рапля­ ються

Так,

,випадки

правопорушень.

бt.Лl>Ш як шістдесят

про­

цеНТі!!'" серед !Виявлених не.пов­ .-:олітніх [Jра,вопорушн и к.І в

вчаться у illНOJIi. Притягалися до відnовl:дальносТі учні Заво­ рицької і Бобрицької середніх шкіл.

Найбільш .вразливим

місцем

у діяльності шкіл є недостат­ ня індивідуальна робота з уч ­

чями. Невміння, а часом і про­ ~TO небажання окремих пе.даго­ гів індИ'зідуальн{) підійти до відстаючих чи недисципліно­ ваних школярі.в, підтримати хо­ роші, корисні починання, не­ увага до них, відсутність чуй-

о

часто

не

безтактність

сприяють

хорошим ду­

пориванням.

ЛАНКИ ЄДИНОГО ФРОНТУ Виховання значної частини підліткі:в, що закінчили школу, продовжується на вироБНИЦТВі. Підприємства, будови, радгос­ пи, державні установи

-

ланки

єдиного виховного фронту. Тут повинні знайти дальший і часто

О.

Грикун

жителі

-

Великої

Димерки-.працюють у 'місцево­ му радгоспі. Систематично пи­ яча1Ь, роблять дрібні 'крадіжки, іНШі правопорушення. Для них 'батьківське слово безпомічне. Адміністрація радгоспу, на жаль,

прохQДИТЬ

У Бобрику

Скороході/в. ход

мимо

цього.

:проживає

Мати Г.

сім'я

О. СНОРО­

систематично

пиячить.

боту про яких

виявлення

склалася

,ваюча на

сім'ї,

.негативно

дітей

в

·ВrПли­

·обстановка, і

вжиття заходів до її оздоров­ лення ПОВИІнні виявляти всі ор­ гани народної освіти, паРТіЙнl,

комсомольські, ПРофСПіЛКОВі ор­ ганізації підприємств і установ, ради сприяння сім'ї і школі на заВQДах, комісії у Cl1paBax неповнолі~ніх, праЦівники бу­

Двоє її синів -- Сергій і Ана­ толій вчаться ,в школі. Діти ча­

динкових f вуличних комітетів, житло.во-експлуатаційних кон­

сто

тор,

остаточний розвиток ,вихован­ ня, розпочате в сім'ї, продовже­ не в 'ШколІ. Від постановки ро­

дяться без нагляду. Ащміністра­

На жаль, багато з названих ор­

боти з молоддю

Ції

ганізацій

поведінку

У виробничих

умовах залежить формування ідейної переконаності і мораль­ них якостей, а нерідко і пере­ будова у свідомості підлітків. На жаль, Щ€ не всІ .керів­ ники підприємств усвідомлю­ ють, що іпідлітки, входячи У відділ Kaдpl:в, по суті, входять у

життя.

Не зав,жди Іпідт.римують нас на підприє:мстві. Було відмов­ лено у прийомі на роботу на

фабрику B€PXHЬOГO дитячo.rо трикотажу підлітна М . . Мака­ ренка, щО ,СТОЯ>В ,на оБЛі'ку :в ди­ тячій кімнаті ,міліЦії і був на­ правлений ,на підприємство для трудовлаштування

комісією справах неповнолітніх.

П'ятииця,

Н€повнолітні

27

липня

В.

1973

Реп'ях

року

у

пр<шускають

радг,оспу

уроки,

добре

знахо­

відомо

,м·атері,

яка

про нега­

тивно впливає Іна .дітей, але за­ ХОДі'В не 'вжито. У

попередженні

шень

правопору­

неповнолітніх

важливе

значення має .не ЛИіше їх трудо­ влаштування

йом на

-

зустрІч,

підприємство,

при­

зараху­

вання на роботу і т. п., а орга­ 'нізація

їх

навчання,

праці,

виробничого

'культурного

відпо­

Так, ;виховання підлітків иопітка, н€легка справа. Вона вимагає

постійної

гато часу. І тут

турботи,

M€Hi

зупинитися на такому

ба­

хочеться питанні

у роБОТі із підлітками, Я>нроль громадських організацій. Тур-

о

НОВЕ

займаються

груп.

цим

не­

Однією

умов,

сприяє

що

з головних антигромад­

ській поведінці підлітків, є неор­ :ганізованість ,відпочинку дітей.

А вони 'часто

H€

вміють розум­

'но використати свій вІльний час. Завдання всіх громадських органtзацій, :педагогів, най­ ближчого друга і порадника м·олодих

-

КОМ'СОМОЛ>У

активну допомогу дозвілля.

в

/подати

організації

Не можна не згадати також про слабку роботу рад сприян­

ня сім'ї

і школі,

товариських

достатньо,

судів підприємств і організацій,

Більшість із зареєстрованих неблагополучнихсімей у райо­

яні теж понликані попереджува­

ні виявлено лише працівника­ ми відділувнуТ.рішніх справ з допомогою позаштатних співро-

бітників та інспекторів дитя­ чих кімнат !МіЛіЦії, що працю­ ють :на громадсьних засадах.

Практика показує, ту з батьками тp€ба

що робо­ починати

не тоді, н·оли підліток :вже зро­

бив

чинну.

члени ,депутатських

ням дітей.

праВОПQрушення,

менту,

коли

СТВО,рюватися

в сім'ї нездорова

а

з

мо­

починає атмос­

фера. Наприклащ, у випадку розлучення батьні.в громад­ ським організаціям, де вони працюють, живуть, варто б за­ цікавитися дальшим :вихован-

ЖИТТЯ

о

ти

правоп{)рушення.

Робота з підлітками

вимагає

від усіх ,великих зусиль, ЦИМ треба займатися щодня, вдум­ ливо, постійно знаходити нові

форми П, в€Cти ' rюш-ун . у тісно­

мунонтакті зі всіма, хто до неї причетний.

Ми всі відповідаємо ховання

молоді в

за ви­

дусі від.Дано­

сті партії і нараду, комуністич­ ним ідеалам. Вирішення цього завдання

залежить

від

наших

спільних зусиль.

Д. КОЗАК,

начальник райониоrо відді­ лу внутрішнІх справ.

о

3

стор.

0


-

слово

НІНІ РУДЕНКО

~~~~~~~~~~~~~~ в ОНА несміло, му,

коли

нк ніль.ка років то-

вперше,

заходить

тоді

М

до юм­

нати, де ми проводимо заняття літера­ турної студії. Rла~е перед собою списа­ ні

їжакуватим,

трохи

нервовим

світаннового балу.

поетесу

«Поезія

но­

етюда почаналася tПоезіll

Ій

ХАТЬІНИ

Что превратилось в пепел­ Нету пшеНИЦЬІ буйной Нечеl'О им ПОЛИТЬ. СТЬІНУТ цвеТЬІ ночами, АЛЬІе, как .кровинки,

в страшную зту БЬІЛЬ.

Им БЬІ искриться В косах, В ТЄlПльІХ руках хатЬІНОК, ЧтоБЬІ СУРОВЬІЙ мрамор стебли не ХОЛОДИЛ. Плачут без слез в Хатьmи Полньrе скорБИ люди, Гневом и несказанной болью снова

ПОЛНЬІ.

Твердо кляну~я сердцем: «Новой ВОЙНЬІ не будет. Землю от мук и боли МЬІ уберечь ДОЛЖНЬІ. :.іЬІ защитить сумеем Мирное небо детства, Радость и цели жизни, СвеТЛЬІХ мечтаний синь, ЧТООJ;>І не повторилась Вечная рана в сердце, Символ потерь народа Маленькая XarbIНb1>.

-

зелень

ПеРВЬІХ весенних ра.дуг.

Лучше всего на свете

радость!

..eHHd11

27

Л ИПНЯ

Перша програма

- ЦТ 9.30 Програма передач. 9.35 Новини. 9.45 Для школярів . "ІОннатське літо. . 10.15 - в . Королеико. 11.45 «Не

страшно».

«Девочка из

.ній лІриці

вьется,

«сакавик».

xaTbrнHa,

.

Звонкой песни снова не

Мне 16. И тебе 16. Навсегда теперь тебе 16 Жmнь наве'Ки зачеркнула

простьrе

Телевистава.

,РЬІЖИЙ,

ПеРВЬІе фиалки голубьrе Детсною положеНЬ[ рукой, ТЬІ любила в ВОЛОСЬІ

ГУСТЬІе

Заплетать их раннею весной . Школа, перемены и уроки, Сладкий вкус бере~QВОГО сона,

первое свцданье

...

Светл,олиние

* • •

ВьІПИТЬ счастье хочу по Вьюить горе хочу ПО дон це , Не расставшись с мечтой

НеПОВТОРИIМЬІЙ, кан

Не частично, rнe из

донце,

'взгляд .

ЧТО

ТЬІ видела последний раз: RРЬІШУ заПЬІЛавшего сарая, ХИЩНЬІЙ блеск врага глаз.

твоя, 'как песня,

душевного

тепла

целином:

ЛюБОВЬ в пещерном веке

От намокших асфаЛЬТНЬІХ дорожек

...

І

-

Но сквозь года любоВЬ до нас

дотла .

28 ЛИПНЯ В СУБОТУ О 14 годи­ НІ В СЕЛІ ЛІТНАХ НА БЕРЕЗІ РІЧ­ НИ ДЕСНИ ВІДБУДЕТЬСЯ ВЕЧІРНІЙ ЯРМАРОН ЗА УЧАСТЮ ПІДПРИ­ ЄМСТВ ТОРГІВЛІ ТА ГРОМАДСЬНО­ ГО ХАРЧУВАННЯ СПОЖИВЧОІ НО­ ОПЕРАЦlf РАИОНУ .

О ЧИСТЬІЙ мир тревожньrх

тnа'з 'l',воихl

Пуокай наста'нет, 'как зима,

Начало давших зтой чудо. муке!

- Музичний фільм «По сторінках 12.15 улюблених опер". 15.50 Наша , афі­ ша . 15.55 «Екран молодих,. . «ПіСНR 15.50 золотого колоса,.. (Диіпропетровськ). 16.20 16.30 - «На головних напрямках п'яти­ До послуг по16.30 річки » . Репортаж зі Львівського за­ купців широкий 17.30 воду «Льаівсільмаш» . (Львів). 17.00 вибір промисло18.00 18.10 - Для школярів. «Ігри біля моря,.. (Оде­ 19.00 са). 17.30 - Інформаційна програма вих, продовольчих •. «Вісті.. 18.00 - Фільм-концерт «Ди ­ товарів, страв ук­ вертисмент,.. 18.30 - Рейд газет!( «Ра ­ ра їнської кухні. 21.00 дянська Україна,.. телебачення і рана програма "Час •. 21.30 - Концерт діо. «На огляді - підприємства хімії,. . Державного ансамблю иародного тан- 19.00 - До 70-річчя ІІ з'їзду РСДРП. цЮ «Жок" . (КИШИllів). 22.15 Спор- «Анкета делегата,.. 19.30 - Телефільм . тивна програма. І. Чемпіонат свіТу і «Свої вірші читає Михайло Стельмах». Європи з веслувания иа байдарках і і9.55 - Д. Верді. «Аїда,.. Вистава Векаиое . (ФіНЛЯ(Нрд ія ) . 2. чд еМПіо)нат2з СооРСР ликого театру опери та балету Вілоруз плавання. остов-на- ону. . - ської РСР. В перервах _ «На добра~I~~~~~I~;~!Z~S Ласкаво просимо відвідати ярмарок. Новиии. Програма передач. ніч. діти!», програма «Час,.. (М . ), інДруга програма УТ • Правліиня райспоживспілки. 11 .00 - ТелевізІйні вісті. 11.15 - 12.35 Хуформаційний огляд "На ланах респуб" _ _ _ _ ...... ____ ...... __ .,._.,,. _ _ дожній

фільм

сПоруч

OPГ~H Вроварского roРКО". -

Совета депутатов трудящихся

в. ФВДSR

«Людина 1 11 справа» . Теленарис. (Петрозаводськ). «Музична афіша». і3 . 15 «Шахова школа,.. і5.45 Програма передач. "Бесі~~ про спорт~. «На полях краlни.. Для школярів . «А що у вас?» Репортаж. «Наука сьогодні. . Новиии . «Товариш пісия» . "Світ соціалізму і9.3О Кольорове телебачеиия. Вперше на екрані ЦТ. Художній фільм "Слуги диявола,. . Інформацій-

з

другом,..

коммуиистической . партнн УКР·ИІІМ, roРОАСКoro н районного

,...,.;JI'..,....,.."..". .. ,.,.... ...:?'..,..q ..

rцапор

До сиренеВЬІХ облаков.

Мелели реки, звеЗДЬІ оорьr'вались,

разлука,

свете

-

Мир мне нужен весь

Я все равно благословлю Двоих,

ДоборlOCЬ, дострою, ДОПОЮ За себя, и за тебя, хаТЬІНка

ДЬІШИТ,

Ногда назьrваешь ГОРОД «Местом своих тревог 1> , Ногда ТЬІ, вьшроив время, В черновике напишешь . Неснолько пусть неловких, ~ . А все же весенних строк .

своей .

окошек,

Нет, не с костров,

ліки,..

вечірні

новини.

,.~_

~#~~~~q,~,~~~g###'4#~·~~~I"~'~:~~###,~~~~~,~.'O~~~#"

"НОВАЯ ЖИЗНЬ.

фе.врали,

благослоВJIЯТЬ, Ногда .впервьК! полюбили Двое. Ложатье рук несмелое такое,

е

Чего-то весеннего хочешь, Проходишь злая, веселая, Плечи подставив ветрам. Ноnдз от писанья конспектов Резно меняется почерн, Ногда УЛЬІбаясь чему-то С солнцем встаешь по утрам . ЮНОСТЬ, когда впеРВЬІе СЛЬІШИШЬ, как тополь

И занаТЬІ ржаного солнца, И .колючую :ПЬІЛЬ !ЦождеЙ.

перестану день

дож·дем.

ЮНОСТЬ Юность зто когда ТЬІ

апрели,

начиналась.

О тебе, ровесница. Не знаю,

звеРИНЬІХ

грустинка.

счастливо

под

Не желаю в хоромахсеРЬІХ Тосковать от друзей вдали, С нимивстретить хочу

-

-

рожденье,

треважна

Пройдут, смеясь

свет.

цветом.

Не

Но правнук твой, так на тебя похожий, И правнyqна моя, нак я,

Спел 'мне лесню про цеЛЬІЙ

БелоснеЖНЬІМ черешнеВЬІМ

-

вдвоем,

lВишен

Уронили 'в ладани цвет, ЧтоБЬІ ветер, лохматый'

И летит владони бабье лето

смерть.

мрамор и цветЬІ

горчинка

осени

светлой

До сиренеВЬІХ облаков. ЧтоБЬІ снеЖНЬІе JJетки

-

.

Или пройду, как ливень, стороной? БЬІТЬ может, не останемся

!Цороже.к

Я СРЬІваю спелую калину

Вкус калиньr

Что суждено нам на зеленом свете? Я в семце У'Ладу дождинкой

цели·ком :

замирает

-"

и ТЬІ со МНОЙ.

От намокших асфаЛЬТНЬІХ

Синим-синим кличем

запеть.

Сейчас она со мной

Мир мне нужен lВесь

дрожащих.

КОСЬІ,

РУСОВОЛОСЬІЙ, Хоть не БЬІЛО меня БЬІЛа мечта.

окошек,

Я зову весну, напе,ВЬІ мая, Только голос в травах

и

В ГУСТЬІе

Хоть не БЬІЛО тебя,

• • •

Нак весна, несмеЛЬІХ

... »

вплетал

РОСИСТЬІе цвеТЬІ

Не частично, не из

прозраЧНЬІХ,

не подняться,

життя і готові

звемо спащновlстю поколінь.

На устах и свежесть,

Ведь тебе из пепла

сучас.ники, що так

1

рішньої спорідненості, мІсток, який ми

неЖНЬІХ.

.

,«Подожди

16--17 -Літні юнаки і дів­

захищати його будь-яною ціною. Від то­ го :й пролягає через роки мІсток ,внут­

жураВЛИНЬІМ.

веснЬІ.

-

же, ян і вона, люблять

Взять владони лепестков

ТЬІ не ВИДИШЬ солнечной

Среди леса

Ному-то кто-то ласково

Почему-то хочется черешен БеЛЬІХ, как туман весенний,

и

Так тонки, свежи и зелеНЬІ,

ла. Ії герої

ОСЕННИR ЕТЮД

На ветру КОЛЬІШУТСЯ травинки ,

Таинственно шептали

чата, воєнних :рокІв

основна ознака .поезій Ні-

-

ветви,

ни Руденно. Вона не визнає декларатив­ ності, не пише IПроте, чого не ,віДчува­

донести до читачів власне почуття чи ТО в 'громадянській, чито в інтим­

на

-

~",el5a TeR П'ЯТНИЦЯ

-

Но тебе присНІГУ я даю: За двоих я буду жить

семицветье

жизни

во,

недопета,

Нежности тополиной,

дети,

ОТ СОЧНЬІХ капель тяжелели

легенда1>.

Голубой лохмаТЬІЙ озорник. Лизнями играет и смеется Март по белорусски

Жизнь

Плясали под дождем БОСЬІе

Не переспі'вувати, а сназати своє сло­

Снова над Хатьrнью ветер

БеЛЬІЙ

майский,

раптом,

сказанье

Дождь по ЛИС1'ве оттенькал. }{апель осталось пенье В чуть голуБЬІХ оттенком РОСНЬІХ кустах сирени. В сердце упали стреЛЬІ Звон~их ЖИВЬІХ дождинок.

Чувствовать

лессная

з

-

ТЬІ веселье сеешь! Почему же затихаешь? Ну-ка , ХЛЬІНЬ сильнее! П. Столетья шли, как майские

Ленингра~а., .поеми «Встреча 1> та «По­

Вот и все. Закончено

РАДОСТЬ ЖИЗНИ

Легкое

Та

матери-ленинграДКИ»,вtрш

Милая ровесница

И не хотят поверить

01"

дожди,

шістнадцять літ.

-

РОВЕСНИЦЕ-ХАТЬІНКЕ

Плачут дожди о поле,

споров

Не простой пороши И любви.. . да от которой На весну похожа! ПеРВЬІЙ дождь, зовущий,

мов спалах, паралель: «Ім теж було по шістнадцять, коли вони загинули у ло­ лум'ї війни». І народжується цикл :вір­ шів про Хатинь . ,За ,нами - «Монолог

Ніни Руденно,

Жгучая боль Хатьrни, Вечная рана в сердце, Rоторую не залечишь, Пона бу~ешь верить, жить.

В лужах зрачками

снега.

Вона

НЯ1>.

Ручьи бегут, :прозрач,нЬІ и ЯСНЬІ, Теплее солнце и яснее .небо. ДовеРЧИВЬІе первеНЦЬІ lВес,нЬІ Подснежнини уж ВЬІТКНУЛИСЬ из

.природу,

розлита довнола ,нас.

тельне, ДОСНіпливе вивчення за,нонів вір­ шування, дослідження творчості нра­ щих поетів може розкрити двері лізнан­

неба,веселну в нраплині роси, стрімний потяг до сонця зеленої 'стеблини . Та фарби ,'Не хотіли слухатися, лензель тан і не став другом на все життя. Нато­ мість прийшла поезія».

у

Армию травинок.

Я дождю по-детски рада В нем такая смелость! ПОЛОВИНЬІ мне не надо Хочу жизни целой! Не полуденного света, А рассветов ранних. Не застенчивого ветра, А шальной МОРЯНЬІ. Снега светром БУЙНЬІХ

військових кладовищ. Потрібно лише відчути її й лередати ,словами. А щоб були ті слова не пустим набором, пот· рібні знання, багато знань. Тільки ре­

передати IIIризахіднього

Отак з залюбленості

долгождаННЬІЙ

Наконец-то хлынл!! Поят капли неустанно

життя.

-

філологія.

ЦІП О Г

вих тем і форм. Спочат~у була природа. «Я завжди мріяла малювати, говорить Ніна. Найбільше моє бажання С'нладну гаму -нольорів

Попереду

"хочу життя

повнонров­

,на \пошуни

І. Дождь весенний,

випуск­

у шумі трав, у дзюрчанні струмна, у пісні птаха в небі, вона, нарешті, у тиші

До сиренеВЬІХ .обланов. юну

-

ви.рішене

дорожек

веде

ДОЖДЬ

шноли

Тут було б доречним запитання: а як же далі? Та для Ніни -воно вже давно

Не частично, не из оношек, Мир мне нужен весь целином: От намонших асфаЛЬТНЬІХ

ності

міської

них ензаменів, білопm,нj,сть першого до­

!ю (саме про ,неї ,ведемо ,ми СЬОГОДНі мову) не залишає місця половинчастості в житті .

прагнення Цільності,

шестинласниці

А сьогодні ... Позаду тривоги

почер­

к-ом арнуші. У.важнослухає. А коли по­ чинає читати свої ВіРШі, раптом ніби вся перероджується. Рухи ,набирають стрімност.і, інтонаЦія ,підкреслює най­ менші порухи дУМНИ. З її голосу одна­ ново лег,но сприймаються шуми пробуд­ ження весняного лісу і гнLв-ний протест проти паліїв війни. Лірика Ніни Руден­

Саме

ще

1.

Киевской обnаl;ТlІ.

.g..,.".,.."~.,

...

J

НАША265020 АДРЕСА: ...

ВРОВАРИ,

вул, КиУвська,

154.

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3-82, заступиика редактора секретаря, вІдділу сlльськог. господарства,

відповІдального

дента

.. місцевого

радіомовлення

маСОВОІ роботи, фотокореСПОНАеита

-

19-3418, ... 19- -67.

вІдділів

- 19-4-47, кореспон-

154.

Телефон

-

19-4-57.

І

промнслЬвостl,

.,.~.,..,,.ct:О'4117:О'.,..~.:".,....:+...:;t"',,..,. ... -І:·'.Q':е-w7q".,..,,,,...,...'#~~".OC".....,.,~-=-.c-".c- ~I#"'#"

Броварська друкарня, Київської області, вул. Київська,

ІНДЕКС 61964. Газета виходить

!

n АТНИЦIO

~

~~~~~~##,~#~#~~~".~,~~~~~#~,~#,

У, вІвторок, сереАУ, -

.....

Зам.

ФІ

І суllоту. -01

-:ІА.

3596-9865.

#116 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you