Page 1

rJРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

ЮВІЛЕЮ-ГІДНУ 3УСТРІЧ!

ЄДНАНТЕСfill

.NI! 116 (3424) СЕРЕДА

16 1872 2

ЦІВа

* *

По

СЕРПНЯ

».

300

тонн

Трудівники радгоспу Кірова в юв.ілеЙному

КОО.

імені році

Відрадних показників на траНСПОРТУ'ванні зеленої маси до траншеї добились водіі Іван Зуєнко, Володимир Калі­ ніченко, Ваосиль Легкий та ін­ ші. Що.щня кожен перево:шть по 35 тонн і більше при нор­ мі 30. В тому, що кожного дня заlUIадаеться в траншеї по 300 тонн, і їхня заслуга.

прагнуть створити міцну кор­

РІН

мову базу. Всього кілька днів

ВИДАННЯ 33-й

розпочалось

су,

а

закладання

сило­

в траншеї надійшло тонн зеленої маси.

1300

КОЖJIого дня в полі працюе ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

по

три

ленка

Про утворення виОорчих Дільниць по виОорах до Ради Національностей Верховної Ради СРСР по М. Бровари, КиТвського сільського

34

виОорчого округу І Рішення J{g

винонному Броварсьної

405

депутатів трудящих від ВіДповідно ст. 28 «Положен­ ня ropо Івибори до Верхов.ної

MlCb'

Ради СРСР» ІВИНОННОМ кої Ради деПУ'тат.ів трудящих

Бponpська виборча дільниця .N9 1368

дільниці [10 виборах до Ради НацІональностей Верховної Ра­

дільниця

..

Центр п.риміщеНJНЯ ГУ'рТО­ жит,ку за.водуп.оРОШКОВОl мета.: лургії з внлюченням 1'еРИ!ОРll

вулнць: Київська, ЖИТЛОВі бу­ ДИlНКИ .NQ.NQ 310, 310а, 312, Иороленна,

ММ

житлові

бу,динни

61а,

49, 53,59,63,65,

ЛаГіУНОВОЇ,

М.

.NQ 19.

Броварська

дільниця

-

ЦентlP ньої школи

терИТОlрії

вулиць: Андреєва від NQ 32 до кі,нц,я - П'ра,ва сто­ рона, та від .NQ 33 до нінц,я ліва сторона, Киї!оська lВід .NQ 91 дО .NQ 167 включно­ ліва сторона та ,від .NQ 80 до NQ 168 ,включно - пра.ва сто­ рона, Та,ращансьна, Сєрова, 3а­ поріЗl>ка, Леонтовича, Воров­ ського, КуйБИlШева, ЧеЛІосніна

5, 7, 7а, 9а, І, 2, гу,ртожито_к .NQ 4, вул. Нова .NQ.NQ І, 3, ;:), 7, 8 , 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30.

-

Цен'J\р

виборча

.NQ 3

та

гуртожиток

Броварська виборча

Центр -

~ит; ку

NQ.NQ 3, 5,

ГОЛОВІна

Травня, Некра,со,ва, Леніна, Фрунзе, Фраlнка, Иоц.юбинсько­ го, Пушкі,на, Ремонт:никLв. Про­ вулки: Ульянов.их, Л8lPтизан­ ський, Д. Бєдного, Па,рковий, Філатова, Піонерський.

дільниця

10а

'

,

Цент,р ри

приміщення конто­

-

МОЛОКОЗ8<ВОДУ

ВК\lIючення,м

території

вулиць:

кого,

Украіінки,

Ломоносова, Л.

С.

Матросова,

Єсен.іна,

Горь­

ГеологLв,

Макаренка, ГваРДійська, Бо­ женка, Чапає.ва ,від вул. Київ-

ПРОВУЛRИ: С.

Центр

виборча

нова,

Таращанський.

з

нєва, Червона, Д. Чепурного, Пол.ярнИlН.JJв, ЧмюскllНа від М 15 до кінця -: лLва сто!ро<на,

ва, Лідіце, 3а.водська, 40 років ИОМСQМО,ЛУ. Провулки: ДаРВlіlШ, Пошто,вий, Номунарів.

Центр при.міщення серед­ ньої шкО'ли NQ з включенням території вулиць: Щорса, Пет­ ровського, ОбоЛОНСl>ка, Турге­

Агрегати

Віктора

Григоро­

вича Ми,ронця та ІІОна Дмит­

ровича Онашка,

Григорія Ти­

мофійовича Грикуна та Івана .нковича виорюють при нормі

Семенога по

вийдуть сівачі.

щозміни

І. ЗАБОЛОТНИП, секретар

гектарів

4-5

партійно!

Р. Люксембу,рг, ЧернишеlВСЬНО­ го , ЖоВ'Т!не.ва, С. Разіна, Сєдо­

........................................... СКЛИКАННЯ ВЕрховноІ РАДИ СРСР

Презищія Верховної Ради СРСР постановила скликати четверту сесію ВерховноІ Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік восьмого скликання 19 вересня 1972 року в м. Москві.

орга­

иізаціІ радгоспу.

3,2.

.NV 1374

комунальних пLдприємс.тв з включенням території вулиць:

Броварсьний

ГОГО'ЛЯ від вулиці Київської до

Семашка,

ватормлинбуд». В цеху метаЛОRонструнцій га­ зорізальником працює

Иорольова.

Григорій АнтонО'вич Накаmoжиий, передо­ вик виробництва, кому­ ніст. Він готується гІд­ но зустріти 50-річчя ут­ ворення СРСР, і доказ

Броварська виборча діЛЬНИЦJl .NV 1375 ЦентlР ПРИlМіщення Ленін­ ської Rім.наrrи ГУІРТОЖИ'ТКУ Дар­

цьому

ницької дистанції шляху з включе'!llНЯМ те.риторії ,вулиць:

Па,р"омен'ка, Плеханова, ПОЛЬО'­

та

40

Г. А. НакалюжииЙ. Фото В. ВоЙтовського.

РОНіlВ ЖОВТtня, ГЛі,НКИ

провулок

виконання

ВМінних норм на 120130 процентів. На фото: номуніст

.ва, м,осковсьна, Федорова, Коо­ перати,вна, ИорО'ленка, ДНіПРОВ­

ська,

Пархоменка.

діЛЬИИЦJl

-

Це,нтр

ф

.N9 1376

ШllUlUlІІІІІІШIJIIIППШВnПUППl\.l.UШШІІШПШШШПШUШІIШJUІШlllll11111111ШШUІІПШШlі

примІщення конто­

'ри районного об'єднання «Сіль­ гО'сптехніка» з включенням те­ риторії вулиць: Димитрова, Де­

каqристів, Дзержинського, Фу,р­ манова, ЧерняховськогО', Чай­ ковського, Ждаlнова, 3алї'знич­ на, Старченка, Металу,РГі.в, бу­

.N'2 814.

ТраR,ТОРНИЙ,

Про ­

Механіза­

Броварська внборча дільииця Центр заводу чен,ня.м

-

.N2 1377

приміщення

клубу

осолО'дильників з ВRЛЮ­ території !Вулиць: Вок­

заЛl>на, Щербаюmа, Кутузова, Тельмана, Будьонного. Провул­ ки: Рад.иС'т:l'в, Холодильний, Ва­ -Білова.

Броварська виборча дільииця

.N9 1378·

-

Цент,р приміщення Будин­ ку куль'ТУірИ за'воду «Торгмаш»

ЛOlВа, Н. Ма,ркса, ПО'повича, Енгельса, Маши.нобуді,вна.

Броварська виборча дільииця

.N2 1379

Це.НТIР приміщення ШRОЛИ з ,включенням території

NQ 4

,вулиць:

дослід­

но- експериментальний завод тресту. «УRреле­

ву,л. Юрава, вул. Юрава, Ш. Алейхема, Калініна, пл. Шев­ ченка NQ 4. ПровуЛІНИ: Радян­

тери­

1

-

.N9 1367

ство­

прrnміщення Rомбі­

ЛellJМOtНтова, ОСТ'РОВСЬКОГО, Пав­

.N2 1372

ВR:люченням

-

з ,включен.н,ям ТЄlPиторlї вулиць:

Центр приміщення конто­ 'РИ фабрини ,верХ!нього дитячого т,рикотажу

нещодавно

·нат.у

Кіорова з внлю-

торії .вулиць: Маяковського від .NQ 43 до кі,нця - лі.ва сторо­ на, та ві,д .NQ 2 до кінця - пра­ ва сторона, Садава, Толстого,

дільииця

діЛЬИИЦJl Центр

торіІВ.

Броварська виборча дільииця

тери­

ЕлектриКів.

ВIУЛ.ни:

N~

бича, ХХІІ з'їзду НПРС, 8-го З'Ї'ЗДУ Рад, Шевченка, Коккі­ накі, РаДГОСПіна, Герої,В Рево­ ЛЮЦії, 8-го Березня, Лисе<Н.ка. ПРОВУЛІІШ: ХХІІ з'їзду ltпрс, Пирогова.

озимину

Броварська виборча

ПРИlміщення КОНТО­

-

·ри радгоспу ім.

включеНJНЯМ

ДИJ!fКИ мостопої,зда

Броварська виборча дільниця .N2 1371

K0r.:r.~ 5б,

З

Добре працюють тракторис­ ти Петро Іванович Роговий, Григорій Миколайович Гераоси­ менко, . Григорій ОмелЯJIОВИЧ Пікож і Михайло Миколайович Грикун. Вони впорують по 7 -8 гектарів при З3JВдаlliні 5. у господар,е'Сві вже зорано 1ОО [) гектарів з 1400 за пла­ ном. Через день-два на л&н

радгоспі «Великодимер­ для підготовки площ

Броварська виборча

12а

БРОllарська

чуріlНа,

.N2 1370

14 16 50 чен ням території вулиць: Сверд5' , лова, НИЇIВСl>ка ,від М 1 до NQ ,роюв ОМСОМОЛУ. - . 89 - лі,ва С'торона, та вї;д .NQ 2 Броварська виборча до М 7~ - пра~ва сторона,.. Чадільииця .N9 1366 па~ва ЮД М 1 ДО' вул. КювсьКОІ, Номсомольська, ПластунЦеН1ІР Пlриміще,ння район- ська, Лева.невсь.ного, Бо,гунсько­ ного Будинку КУЛЬТУІри з вклю- ГО, Ма,ЯКОIВСЬКОГО ,від NQ 1 до ченням території: 3аліСький NQ 41 ліва сторона, Андре­ цегельний за,вод . ВулиЦі єва від NQ 1 дО'.NQ 31 .включ­ Ниївська ,ВіД NQ 170 дО .NQ 288 НО ліва сторона та від NQ 2 - цра·ва старо.на, віД .NQ 169 до NQ 30 !Включ.но - шрава до кінця - лLва СТО,рона, Галь- сторона. .провулни: н. 3асло­

, .

12

І-го

з

торії ,вулиць: Па!ІІа.ні.на, Осіпо­ ва, Мічуріна, Су'Ворова, Перон­ на, Лугова, ГО',ГО'ЛЯ .від вул. ю­ :рова до к,інц:я, Герцена, BaTyriІНа, Постишева, Чуба,ря, примі­ щення районної дитячої Ліка.р­ ні. Провулки: ОнеЗl>КИЙ, Мі­

.N9 1369 вулиць:

прrnміщення музич­

ШКОЛИ

виборча

території

rrриміщен.ня гурто-І

бlН3ТУ. з ~~лючення:м теРИТОРll І

7 10

ня'м

ської донLнця. Лазо, ПіщанИ!Й.

..., 1365

~,2

за: водоБУД,і· вельного

вулиць:

.NQ

Центр приміщення се­ реДIНЬОЇ школи М 3 з включен­

ГYlPто­

298а.

і

дО

ної

сь.киЙ,

дільниця

з в<клю­

ПМ<И-15 по Будіlвельній.N'2 І, б.удин.ни M.NQ 296а, 3006, З00в,

Д льниця

2

-

-

Д. САХНО, головиий arpOHOM.

гектарів.

80

рено мехarнізований загін. В пол,і цілодобово працює по де­ в' ять тракторів.

.N9 1373

дільниця

Володимира Сахна

ПР АЦЮG МЕХАНlаОВАниіі під

Броварська виборча Центр

та

Агрегати

Петра Кова­

ський»

рону

1972

Броварська виборча

ченнЯlМ теРИlторії вулиць: Ииїв­ сь.ка, ЖИ.ТЛО. ві будинки M.NQ

290, 294, 296,

від М

Броварська

.N2 1364

приміщення

включно

сь!шЙ.

Ииївська,

іХ ит лов і будинки .NQM 300, 300а, 302, 302а, 304, М. Ла­ гунової, житлові будинни .NQ.NQ

житку будтресту

13

вклюqно Пlрава сторона. Провулки: Тихий, Таращан­

приміщення серед­ з ,включенням

дільииця

до М

30

.N'2 1363

,вулиць:

1

Лі,ва сторона та

виборча

Броварська

ЗМіШТОРГУ З включеНJНЯМ те­

від М

.Nq 5

п.РИlміщенн'Я конто­

риторії

N.! 1362

-

-

Центр ри

Броварська виборча

серпня

та від .NQ 32 до кінця пра,ва ст.о,рона. Провулк.и: Тупий, Обо­ лонський, озерний, Чехова, Д~н,я.нськиЙ.

ВИlріШИ'В УТВОІрити тані виборчі ди СРСР:

15

Негоди,

вже екосили

у

місьної Ради

ко.мб&Йни.

Олексія

Нотовськ,ого, Русанівсь­

ка, Фабрична, ГастеллО', Друж­ би, Вишнева, 3елена, М. Рас­ ко.вої, KOCIMOHalВTiB, АвіаЦійна, Миру , БУДівеЛЬІНа, Б . Хмель­ НИЦЬ'ІЮГО, Чкалова. Голова виконкому місько! Ради депутатів трудящих

М. ПОЛІЩУК Секретар виконкому міськоl Ради депутатів трудящих В. БАГНЮК.

Не

темпи

ТІ

Головний агроном радгоспу імені Щорса Микола Іванович Стригун людина з доевідом роботи. Коли поцікавились, як СПlра'ВИ з силосуванням, він швидко відповів: - На 14 серпня в тран­ шеї закл&дено близько тисячі тонн! В поле вийшли десято­ го. Роботи йдуть так, що сусі­

дання

ди можуть позаздрити.

67

Але побувати біля

arpel'aTiB

траншеї

ном, а

-

розповідають

комбайнери

Борис Степанович Тетянич та­ Василь Сергійович Царик, ми црацюGМО четвертий день. Але й СЬОГОДlIJі площу ЮІІВРЯД чи впора6МО. Доведеться завт­

ра (тобто

15

серпня) докошу­

вати.

Коли пі;wахували, то ком­ бай,ни ПОВИН.ні скосити ділян­ ку за три дні. Це при умові, якщо комбаой'н~ри щоденно ви­ кошуватимуть

лише

норму.

Вони ж в середньому за день скошують менше п'яти гекта­ рів. Та.ку низьку продуктив­ ність агрегатів тов. Стригун пояснює годними

неCIlРИЯТJIИВИМИ

по­

умоза.ми.

Насправді ж до такої відпо­ відальної кампанії, як закла-

тисячу

610.

Комбай,ни майже

ня з,жладено ·в траншеї лише

тонн, одинадцятого

-

дванадцятого вати,

площі,

не

щодня виходять з ладу. Звідси і така продуктивність. 10 серп­

цятого

38-гектарній

закладено

ТОНІН, як .рахуе головний агро­

вання ,відмовився.

На

сільськогоспо­

байни, була мало підготовлена. Тож за чотири робочі дні в

як у полі, так і ,на шсці силосу­

-

силосу

дарська технік&, зокрема ком­

то

- 170, 110. Коли

виходить,

262,

тринад­

підраху­

що

закла­

дено лише 542 тонни. Таку розбіжність в обл,іку 'вагар Петро Прокопович Швачко по­ яснює тим, що 68 тон,н маси відп'равлено на фер.му худобі. 14 серпня вийшов у поле ще один аг.регат, призначе'ний

для роздільного збир&ння KY~ курудзи. І дуже прикро, що перші Ц6lll'l1нери початкі,в ві)l.­ ва,нтажено лише о 16 ГОДИНІ. .н,к бачимо, елабк& організ. ацl~ праці, незадовільна підготовка техніки до зелених жнив є на­ слідком неро:шорядливості ке­ рі'вник,ів. А закласти княжи­ чанам на зиму ПО'l1Pібно 6.237 тонн

ВИСОКОЯJКісного

корму.

Для цього потріtШо1tJМіСИМУМ

зусиль, дії

енергії, · злагодженої

механізаторів. П. ДЕСНЯК.


Про утворення виборчих дільниць по виборах депутата до Ради Національностей Верховної Ради СРСР по Броварському району, Київського сільського виборчого округу H~ 34 Ріш ення

NQ 230

депутаТіВ На

підставі ст. ст. 27, 28, 29, 32 «Положення про вибори до Верховної Ради Союзу РСР,>, викоиком райоииої Ради депутатів

-

трудящих

вирі·

тава, !{іраlва, Б,раварська.­ віД БУДИlНIКУ Нучеревськага Ми­ коли Омеляна.вича да кінця,

вул.

ДИМИIТРОіВа.

ївському

сільському

виборчому

oKpyry .N'2 34: Бобрицька виборча дільииця

Це,нтр

254

приміщення

рі'чнаї ШКОЛИ

IРИТQрії

з

села

8-

включенням 'те­

Б<>б,РИК.

ху,тір.

Боrдаиівська виборча дільниця 256 ЦеНТIР ,цриміщення бу­ дИНКУ У'ШОСДUР з внлючен­ ням території села ЗаЛ!і'сся. За­ лісамисливсь,кага

паДарства. МіЖНОГо

БРQваlрськаго

гас­

дапа­

-

цеНТ,ральна

ШКОЛИ

канта­

Павлі.вни; п.равулки Пархоменка.

ньаї

на.

з

В'ключенн'Я'М

те­

Великодимерська виборча дільииця 259

-

ПРШVJ!іщення

конта­

Іри віддіо1Ііа і,м. Шевченка рад­ госпу «:ВелшюдимеРСькИЙ» з IвключеннЯlМ

території

вулиць:

БагдаНі'Вlсьна, БоБрицыа,' Вак­ зальна ві'Д БОQРИЦЬНОЇ да озера ГаРб, Озерна, Гарадня, Котав­ СЬ:liаго, П~вденна, Степана Ра­ зіна, Ва,lі'зальна в'ід вулиці Пет­ ра,вськага да залі,зниці, Пушкі­ на від озера Повалушки да азера Г,ришків, правулак Пуш­ Великодимерська виборча

Центр наї

шк'али

260

приміщення

з

включенням

8-ріЧ­ тери­

та,рії НУ'ЛИіЦЬ: Пет.ра'всь<нага да ву,лиці Во~зальнаї. Калініна, Євд{)кі,ї Без'смертнаї, Пушкіна B'iv:\ азера ЛРИШКі:В да ,кінця, Чапає'ва, Паlнла Папа'вича, Га­ га,лі,вська ві,д озера Міхов да залі,з.ниці, Ніка,лаЄ1ва.

Лермантова, Рєпі,на, Панфі,лова, Ма:Т,РОСOlва, Жа'вту­ хи, Ка.лЬЦOlва, А'ртема, Пе'трО'в­ сьн{)га, Шев'ченка, ЩО',реа, Фур­ ма,на'ва, Маякавськ{)га, Черня­ хівського, Толстаго, Некраса­ ва, НаТЛ'ЯіРевськога, Гагаля,

13-56,

Остапа

Центір ПіРИlміщеНIНЯ канта­ ри Івідділка ім. Ніра,варадгаспу «.Белинадимерський» з вклю­ ченням теРИТОіріївулиць: Пар­ никО'ва, Пальова, Івана Фра'н­ ка, Ноцюбинськага, ПершО'трав­ нева. Намса,мальська, Лерма.н-

2

стор.

О

Вишні,

чернишевсы!і-­

ft'a.

265

Центр Пlри,міщення Жер­ д-і,всьнО'ї 8;Річнаї шкО'ЛИ З вклю­ ченням теРИТОірії сіл: Жерда.ва, НуйбишеlВка, Тарасівка, Михай­ лівна.

Це,нт,р

3аворицька виборча діЛЬ8ИЦЯ 267

будинак кулыylри,'

-

з включенням теРИlта.рії брига­ ди NQ 1 рад,госпу «ЗавОіРИЦЬ­ кий» від БО'башко Увги Юхи­ МіВНИ, всі ВУlJшці, ЯК'Ї ПРИШJJга­ ють да «Леска», шлях За,мак, ВКЛЮЧНО'

станції

ги

,селище

-

.від

сільськогО'

Сафії

НшкифОРіВНИ

гуртожитни

до

Території

села

залізни'Ч.никі'в.

п<.рилягають

да

-

прwміщення серед­

ньаї шкали з ,включенням тери­

тарії

села

Зазим'я.

Калииівська виборча дільниця 270 Центр IliPиміщеНRЯ 8-річ-

о

-

Центр ,редньаї

з

вулиць:

Київсьна

-

від будИіНКУ Вітра Валадимира ВаСИЛЬОівича да бу,динк,у Нася­ на Дмитра ЄВДOrкимовича включно, ПОПJOви'ча, ,Гагаріна, Ма,рії Ла,гунаваї, Шкільна, Д. Лисеlfl'ка, П. Гараб'я, С. Пет­ .Р енк а , Глибака, Д. Нуценка. С.· МаНСИlменка да будинку МаЗ'ія Миноли Іванавича ВКЛЮЧ­ НО'.

Центр Піриміщен.ня сіль­ СЬКОГО' клубу з включенням те­ риторії вулиць: НИЇlвська в·ід бу:дин,ку Насяна Михайла Гри­ гаравича да будинну Насяна ВалаДИlмира Де.нисавича, Дач­ на, Нам,самальсьна, М. Стаг­ нія, Я. Залознога, Чкалава, Че­ люсliiна, Щорса, Лі.сава, н.у,ту­

аава, С. Ман'сименка від будинку Стогнія Дмитра Гера­ будинку Борисен­ l.вана,вича включ­

дільииця

Центр

будинку Лиаагуrба Никифара Єгоровича да кінця, Нірова, КаМlсамальська,Щарса, Черва­ наармійська, НИЇlвська, Вараши­ лава, Жданава, Жовтнева від н'ра,мниці да IВу.лиці Шніль­ наї, східна ,сторана вулиці Ни­ Ї'вськаї.

Ана,ста,сії Т,рахиміlВНИ ВКЛЮЧНО', Шкільна,

пра:вулки:

Ост­

Польа'вий,

Лу,гавий, Щданава від ІВУ­ лиці Шкільнаї да Ниївськаї (західна сторана) і !ву.лиця На­

Центр

ку

риторії села Макрець .

ньаї ШКОЛИ ,з включенням тери­

з

кужа

Дзержи.нсь,ког'О,

-включенням

Да,ріНИЦЯ,

Талстага,

ньаї шкали з включенням тери­ то!рії села ПаГlреби.

Пухівська виборча

о

.

-

ченням ТEWИlтарії села Ражі:Віка.

Рожиівська виборча дільииця 288 Центр при,міще.ння будин­ 'КУ'ЛЬ,ТУРИ

ри:торії

З

'ВКlЛюченням

кутків:

те­

Ху,тір,

Старе

БУСЛ'івка, ІВУЛиця

Цент­

289

Цент,р приміщення сіль­ ськага НЛj'1бу з ВКЛЮЧЄlННЯМ те­ Рl!Та,рії куткі,в Свинаїди, Сибір.

Рудияис&ка виборча дільииця 290 Центр приміщення сіль­ ськаї Ради з включенням тери­ тарії села Рудня.

'те­

-

приміщення серед­

ньаї шкали з включенням тери­ тарії сіл Русанів та 1 Травня.

Світильиівська дільниця

Му­

дільниця

Центр

-

ське лісництва.

Требухівська виборча

ки.

-

приміщення серед­

ньаї шкали з включеНН>lМ тери­ тарії центру села, кутнів: Го­ ладний і Зименків.

Требухівська

-

Середа,

приміщення сільськагО'

виборча

297

Дільниця

Центр чага

-

приміщення

дитя­

садку

3 включенням тарії кутків: Кучанський мів, вулицяЗаЙчукаваї.

Тр.ебухівська дільниця

те.ри­

Са-

виборча

298

Центр приміщення клубу села Перемажець з включенням Перемажець.

виборча

дільниця

Центр -

299

приміщення будин­

ку культури з включенням

те­

ритарії вулиць: Леніна, Деснян­

ська, Мічуріна, Лермантава, Ну­ тузава, Тургенєва, Нєкрасава,

Фрунзе .Баженка, Миру, Пальа­ ва. ДзержинськогО', Кірова, Па­ жарськага, Матрасава,

Шевчен­

на, Пушкіна, Садава, Талстага, Гарькага, Лесі Українки, Луна­ чарськага,

Суварава,

Щарса,

Гагаля, Седова, Пет:ровськО'га, Макаренка, Н. Рибака. Троєщиис&ка

виборча

Центр -

300

приміщення В-річ­

наї шкали .NQ 1 3 території вулиць:

включенням Обалонська,

Шкільний,

НИївська,

Правабережна, Лівабережна, Першатравнева, Заї Насмадем'­

янськаі, Федарава, Нарла Марк­

са, Димитрава,

женка,

Франка, Лаза.

Нашавага, Дав­

Маякавськага,

П. Запаражця,

Троєщинсь,ка дільниця

Центр

-

Івана

СерГія

виборча

301

приміщення

сіль­

Нацюбинськага,

Шевченківська дільниця

-

нога кутка включенням

16 серпня 1972 року

Че­

виборча

302

приміщення червазалізничників 3 теритарії

села

Шевченкава.

Голова виконкому райради трудящих

П.

БІЛОКІНЬ.

Секретар виконкому райради

Нула­

клубу

правулак

люскіна, Пугачава, Ламаносова, Партизансьна, Чкалова, ЖО'вт­ нева, Р. Зарге, Тельмана, Чапа­ є·ва, Baporвcыого,' Че,рняхав­ ськага, Маресьєва, Артема, Піа­ нерська, Піщана, Налініна, Гвардійська, Богдана Хмельни­ цькага, Пралетарська, Орджані­ кідзе, Енгельса, Нахімава, Лі­ сава, Жданава, Пастишева, Ва­ тутіна, Намарава, Курчатава, НраЙня.

депутатів

Кулажииська виборча дільниця 293 Центр

296

дільниця

Центр

Центр

виборча

292

Центр приміщення сіль­ ськаї Ради з включенням те,ри­ тарії сіл Світильне і Гребель­

жинськога

295

приміщення серед­

ськага клубу з включенням те­ ритарії вулиць: Котавськага,

Рожнівська виборча дільииця

Семиполківська виборча

вулак

287

приміщенІНЯ Ражів­ сыагаa Сільсь.каго клубу 3 !Вклю­

ку

Семипалківське ліс­

ництва.

Пархаменка, Пирагава, Гагарі­ на, Крупськаї, Касманавтів, пра­

Рожівська виборча дільинця

сіль­

Шевченківка, Старий ШЛЯХ, За­

тягайлівка,

дільниця

дільииця 286 Цен,тр приміщення серед­ ньаї шкО'ЛИ з включеннЯlМ те-

вул.

зиченка, Шеlвченка від бу­ ДИ~lКу ,Шибіни Федара Пилипа­ вича да будинку Нучер Ганни МИКНlтівни, ,вулиця Харченка­ віД бу,динку Лепехи ФедаІра Іл­ ліча до будинку Юрченка Лео­ ніда АНДlРійа,ви,ча, Носмаде­ м'янськаї тід будинку Дав­ гroДЬKo МИКОЛИ. Антановича да

НОВЕ ~ИТТЯ

Пласке.

Погребська виборча дільииця 285 Центр приміщення ,серед­

Центр

приміщення

-

Троєщинська

Плосківська виборча дільииця 284 Цент'р п\риміщення се.ред­ тарії ,села

Центр

теритарії села

Бервицька виборча дільниця 283 Центр при.міщення

Центр

прим,іщення будин­

'культури

рита,рії

сіль­

з ,включенням 'те­

Р,усаиівська виборча дільниця 291

Літківська виборча дільииця 278

-

Соба­

ПРИlміщення

-

сьнаго ІН,лубу

васадава.

Центр

і

ра,льна 'і Лісова.

277

МИJрі,чнаї ШКОЛИ з ,вк,лючення:м те,рита.рії :вулиць: Лен'іна :НіД ПОЧаіТ.ку да будинку Зі.нченка

Піонерська.

Літочки

'те­

N!окрецька виборча дільииця 282

приміщення 'вось­

-

,включеНН>l'М

ліlВlка.

села,

Красилівська виборча дільииця

с,іл

ІЗ

ритарії села Пухіlвна.

276

,ри Ві'ДДілна NQ 3 з включенням ТЄіриторіївулиць: Леніна в.ід

ровсь.кога,

риторії

приміщення нанта­

-

ЦеНIТР

НУЛЬТУ,рИ

Ну­

ськага клубу 'з включенням те­ ритарії кутків: Деркачівна,

тери­

сіль­ ськага клубу з включенням 'l'е­ :рита,рії села Бервиця.

Княжицька виборча дільниця 275

симовича ДО на г,ригарія

Івключенням

Літочківська виборча дільииця 281 Цен1\Р цриміщення будин­ ку

села

Семиполківська виборча дільниця 294

«Літ­

то,рії :ВУЛИЦЬ: НИЇВСl>Ка, ГагаІрі­ на, Чапаева, Ностенка, Некра­ са,ва, Нацю6и,нськага, Налініна, Щарса.

се­

'вк,люченням

теритарії

Леніна, Остерське шосе, Літнів­

приміщення \Канта­

l,га ,ві.дділка радгаспу

кі,всьниlЙ»

274

приміщення

шкали

теритарії

серед­

3азимська виборча дільииця 269

ри

Княжицька виборча

га,

ньаї шкали, а такаж будинки Леан:тавич Ірини Андріївни та Патапенка Нка,ва Саlвича.

ЦеНТIР

ЛИТlЯнськаї птахафабрики з включенням теритарії сіл Опа­ насів та Перемажне.

дільпиця

-

включенням лажинці.

ньаї шкали з включенням тери­ тарії куткія: Василенківка, вул.

ЛІтківська виборча дільииця 280 Цент,р

Центр Піриміщення канта­ РИ ОпанаС'і'вськага JI'ідділка На­

від

Пелагеї

Базарна, Лесі УНlраїНКИ.

виборча

273

-

Харченка

ПархаменкО'

Василі,вни да хМбопека,РНі, ,вул.

Налита.

Садо,ва, Мічуріна, Дзержинська­

Цент,р Пlриміщення шкали з ВI{Л'юч,енням 'теРИlторії бригади NQ 2 радгаспу «За:ва­ рицький», вулиці Леніна віід БУIДИНIКУ Ситька Андрія Ва­ сильа.вича 'та Мильна Ірини Андріївни, включаючи нсі ІВУ­

Літківська виборча дільниця 279 ЦеНТIР .приміщення стараї шкали з :включенням території ПЛОЩі Перемаги, )вул. Леніна, Шенченка ,ві,д будинку Зав­ гарадньагО' Валадимира Ісака­ вича да буди.нк,у Гладишка Пав­ бу,дНlНКУ

Центр приміщення Нали­ тянськаї 8-річнаї шкали з вклю­ ченням

БУДИНIliУ ШеВЧ6н:ка Дмитра МИ­ ~итавича.

ла г,натавича,

272

дільииця

бу­

NQ 1

які

з

Ди­

Калитянська виборча

На,го­

3аворицька виборча дільииця 268

лиці,

клубу

вк,люченням теритаріїсіл митра,ва і Перемага.

за.ліЗНИ'lнаї

буди~f>КУ

ДИ,ННУ Уг,щщої Векли Ничипа­ рівни, гуртожИlТОК ПМН-9та гуртожитки радгО'спу, бидинки та

приміщення Димит­

-

Під­

лісьнаї пачаткО',ваї шкали з включеНН,ЯIМ т~риторії села Під­ ;ЛіСся.

Центр

Ски­

Красилівська виборча

ПlIшміщен,ня

-

тери­

но.

~epдiBCЬKa виборча дільниця 266

Великодимерська виборча дільииця 261

о

8-річ­

наї шко'ли з включенням тери­ то,рії ВУЛИЦЬ: Ва'тутіна ,від NQo'\f'Q

кіна.

дільииця

264

п!риміщен.ня

-

дільниця

рита.ріївулиц,Ь: Гарькага, Лесі У'.країнки, іва,на Євтушенка, Га­ гоЛі,всмюї ві\!{ будинку Оки­ би Федора Яtшмавича да озе­ ра МіХОІва, І1іРOlВУJЮК Пугачова, lІеТlравськога да вулиці Баг­ да Нінсьlltаї, Паштова, Гагаріна, Маразова, Заліська, ПРOlвулок Ба,гдані:всь'КИЙ, Л і ТІК і,вськ а , Бе­ резнева, :Пушкі.на від ,вулиці заліс:ыкїї да будинку Щербака г.ри,горія МихаЙЛQlВича.

Цент,р

виборча

rOrOJIiBCbKa

~epдiBCЬKa виборча

приміщення серед­

школи

те­

Київсьна ВіД MNQ 160-167 і 1 Т!раIВНЯ !ВіД MNQ 17 -22, BQpaIBCl>Kaгo, Ча­ паєва, RijpaBa, Боженка, Дзер­ жинськаго, Стасюка, Друця, Червоноармійська, Фрунзе, Ви­ Ha:pcыli'гa,' Чкала.ва, НО'таlвсьна­ га, НаліНіна, Ватуті,на д() NQM 11 -54, провулок Ватуті­

Великодимерська виборча дільниця 258

-

внлюченням

дільииця

вулиць: Радгоспна. Паркова, Шевченка, В<>рашилова. Лені­ на. Щарса. Н!рупськаї. Праріз­ на, ІІархаменка, Браlва,РСl>ка ві,д будинку Селюк Мотрони Семені:вни да будиіНКУ Шусть

ЦеНТIР

з

та

Ради

року

1972

серпня

271

дільниця

!Вулиць:

Цен'l'р

ра 'раДгоспу «Великадимер­ ський'> З Вlмючен,нЯlМ теритарії

lVlат,рOlНИ Щарса і

Центр

І1іриміщення серед­

-

ритарії

го,сподарства.

Центр

включеНЮfМ

Калин!:вка

Опанасівська

,ньаї

Великодимерська виборча дільииця 257

з

сіл

:ра,в,ськога

ря.

Центр

Центр ІІіриміщення Сіль· смюго клубу З включе-нням території села Багданівка.

шкали

торії бин.

дільниця

Гоrолівська виборча дільииця 263

Боrдаиівська виборча дільииця 255

ної

14

від

Калииівська виборча

Центр rцриміщення клу­ БУС1)рlчкава,ткаЦhКаї фабрики з ВКJ1Юченням терИТОірlї вулиць: f\ИЇсвська .NQM 158 -165, 'І)ре­ бухівська, НрасилІв,ська, К'ра­ ля, П~ше траlВНЯ да NQNQ 16 -21; лраlВlУ.ЛlКИ Перше травня, Івана Фра,нка: вулиці: я.шника, НуЙбишева. Села За­

'Ррунзі,вка.

ліськага

ЖОВ'11нева.

Гоголівська виборча дільниця 262

шив:

Утворити по Броварському району вибор'l1 дільниці по ви­ оорах до Ради Національностей Верховної Ради СРСР по Ки­

трудящих

раЙОННОl

Брова рської

ВИКОНКОМУ

з

депутатів трудящих

К. РІ3АНЕНКО.

о


Видавництво

IJ[P~~®~~ ~r1JU~OO ~[fJ®©1J ~~JOOtro Включившись

у

політич-

Збірка документів

ної літератури випустило

соціалістичне

змагання на

честь

50-

річчя утворення Союзу РСР та за дострокове виконання планів дев'ятої п'ятирічки, колективи підприємств і ор­

8 світ книгу «Радянська СПівдруЖНіСТЬ народіВ (об'єднавчий рух і утво­ рення СРСР)>>. Книга мі­ стить документи 19171922 рр., які висвітлюють історію народження ра­

шення з'їздів партії і її Центрального Колtітету, декрети Радянської вла­ ди, рішення з'їздів Рад, документи державних ор­

дянської співдружності народів, Їх об'єднавчий рух від Жовтневої рево­ люції до утворення Сою­ зу РСР. Публікуються роботи В. І. Леніна, рі-

станови зборів і мітингів трудящих. Про те, як складався союз республік, розпові­ дають опубліковані у збірці союзні договори

ганів, резолюції

та

по­

вір і Декларація про утворення ,Союзу Радян­ ських Соціалістич них

л/іж Російською Федера­ Республік і постанова цією і братніми республі­ Першого з'їзду Рад ками Україною, Біло­ СРСР про затвердження русією, Азербайджаном, цих історичних докумен­ Грузією, Вірменією. тів. У

.

заключній

частині

книги вміщено докумен­ ти, які відобр а ж а­ ють остаточне оформлен­ ня Союзу Радянських Соціалістичних Респуб­ лік.· Серед них Доги-

До збірки включено ве­ лику кількість неопублі­ кованих документів з фондів партійних і дер­ жавних архівів.

(тАрС).

ганізацІй Броварщини взяли підвищенІ зобов'язання, я,кі є відобр,аженням соцІалістичного способу реалізації ре­ зервів виробництва, розвитку творчої ініцІативи мас, пошукІв І дерзань як окремнх працівникІв, так і робіт­ ничих колективів у цілому. За підсумками змагання за другий квартал та перше

півріччя

нинішнього

Rоткацыоіi приємств

ЩЕ

року

фабрики

промисловості

НА ПОЧАТНУ року,

«Про підготовіКУ до 50-РіЧЧЯ утворення Союзу Радянсь­ ких Соціалістичних Респуб­ лію> у колективі фабрики відбулись партійні, комс 0та

збори, На

.

щеНі

црофСПіЛКОВі

ЯНИХВ3'НТО

соціалістичні

підви­

зобов'я­

З,ШНЯ. П~р~дбачалось ПіДне­ сення не тільки виробничої, а й Г,рома~сько-політичної діяльності

Гоголівської

третє

місце

ПіраціЮlИні.в.

Пройшло майже Півроку, і

Натерина

сандра

Менжега,

П~игара.

ченко

ГОТ8ЄТЬСЯ

дО

ну

зону,

а

молодих

з

зобов'я­

нонані по всіх техніко-еконо­ Мічних показниках.

Обсяг

реалізаЦії

продук­

ції фабрики перевищує пла­ новий на 9,9 процента, ви­ робництво валової продукції - на 11,6 процента, при­ бутку на 30,6 процента. Цифри говорять самі за се­ бе. Вони характеризують на­ ше ви!роб:l!Иl~ТВО з усіх боків.

А основним його визначаль­ ником є піднесення продун­ тивності на 22,8 процента, яного

досягнуто

за

рахунок

кращої організації праці, стосування

дів

передових

виробництва,

ження

за­

мето­

впровад­

раціоналізаторських

пропозицій. Це дозволило ви­

-

нею

кілька

ткаль.

Разом з тим ведеться під­ rOTOllti8 fЮ8ИХ робіТНИць до обслуговування стрlчкоткаць­ ких верстатів. Іх уже навче­ но 18 з передбачених 25 Іна рік Дівчата проявляють та­

Ніна

ткалі

стати

та

снуваль­

працює

перемо­

Булавка.

колектив під

-

денку

фабрики

девізом

за

«П'яти­

чотири

дні».

чоловік, майже третина,

112

завдання

тижня

виконують

за

чотири зміни. Серед них кращі виробничниці, ударниЦі комуністичної пра­

ці Марія Муха, Світлана Дзюба, Софія Полянська, Марія Горобець, Ольга Зін­ ченко, Марія Нлимова, Надія Литош, Олександра Пригара, Людмила Безщасна, Зінаїда Скалозуб та інші. Номсо­ мольсько-молодіжні

бригади,

а їх на фабриці три

Ма­

-

рії Мухи, Ольги Зінченко, Марії НЛИМОВОї, борють­ ся

за

першість

у

соціаліс­

досягти

ки.

чесного звання колективу ко­

лися

показники

впродовж

річчя. Тан, талі

досяга­

усього

пів­

у першому квар­

колектив

нашої

фабри­

ки бу ло визнано кращим се­ ред сільських промислових підприємств району з вру­

ченням перехідного Червоно­ го прапора. Тепер зроблено ще один крок уперед. Ос­ новним виробничим підроз­ ділом на підприємстві є, без­ пе,речно,

стрічкоткацький

цех. Саме тут проходить ос­ новний процес виробництва

-

нашої продунції лової та побутової

Цей

колектив

виконати тримує

завдання

ЦЬОГО

свого

Серед

зобов'язався

річне

грудня

20

промис­ стрічки.

року

до

і

до­

слова.

техніко-економічних

показників

привертає

увагу

зниження собівартості про­ дукЦіі. Всього на один про­ цент, а економія величез­

на.

І

одним

з шляхів У до­

сягненні цього є раціоналіза­

ція й новаторство. ЯН.Ї на н,а­ шій фабриці IЮСЯТЬ своєрід­ ний характер. Нрім техніч­ ного вдосконалення механіз­ мів і оснастки, воно вклю­ чає нові, більш ефективні

прийоми Для тивності

праці. підвищення

продук­

праці

зобов'я­

занням на майстерність

(за

10

процентів) ткаль має ду-

же велику роль. З ростом її

тичному

Так,

обслуговування

4

вер­

статів на виробництві бавов­ няних

стрічок

давно

стало

нормою, а от на шовковій ткалі

працюють

на

-

трьох.

високих

прагнуть показників

у виробництві і добитися по­

,Змагання никах

праці.

по

всіх

показ­

проводяться. ЩОДенно,

щогодинно.

А в кінцІ

дня

підводяться підсумки, визна­ чаються

кращі

працівники,

а в «блискавці>.> повідомля­ ються їх імена. Часто в ній зустрічаються прізвища О. Іваницької, О. Тимко, П. За­ творницької, Ж. Батрак,

М. Войтенко, Л. Пеганової, С. Сушко та інших. Трудова вахта на честь 50-річчя утворення СРСР­ це щоденна робота на рівні

кращих СТРІчкоткацьких під­ приємств країни. Працівни­ ки, які досягли таких показ­ ників, одержують винагоро­

ди: за роботу по виготов­ ленню бавовняних стрічок на т.рьох

-

верстатах

ванець,

на

1

l.\арбо­

чотирьох

карбованці щоденно.

Відповідальним

-

2

пунктом

нашого зобов'язання є по­ СТlИна шефська допомога радгоспу «Гоголівський».

Працівники

фабрики пропо­

лоли і обробили Зара'з

буряків.

20

чоловік

ки.

Нрім

бригада цтві

35

щодня

ТОГО,

щодня

працює у

гектарів

15-

вибирають огір­

фабричної

годині

вільний

на

одна

БУДіВНИ­

їдальні

по

від роботи

'Іас.

Все це

робітниці переходять на під­

вищені зони обслуговування.

змаганні,

муністичної

го

-

Т,рудового

Р.

ПаМ'liТННК

складові нашо­ звіту

ювілею

Союзу РСР.

Ще на порі Радянської влади В. І. Ленін почав боротьбу за докорінне перетворення усієї промисловості й сільського господарства молодої республіки на базі їх еле~Тірифінації. Нрилаті слава «Номуніам -це РаДЯJнська вла­ да плюс електрифікація всієї країни» стали СИМВОЛОМ боротьби за велику електроенерге­ тику

і

до

сьогодні

вони

звучать

все

так

же

антуально, як 50 РОКі:В тому. В. І. Ленін першим накреслив і розробив головні проблеми елеКТРИфікаЦії сільського господарства. У цьому він вбачав основний фактор технічного переl1ворення сільськогос­ подарського виробництва і одну з умов лікві­ дації відмінностей між містом і селом. Кониретне втілення планів Леніна і Ному­ ністичної партії можна побачити на прикладі нашої країни Союзу Радянських Соціаліс­ тичних Республік.

Зайдіть сьогодні в будь-який новий буди­ нок (їх з кожним днем стає все більше й більше в селах району) і ви побачите, що його не відрізниш від міськоі квартири: теле­ візор,радіоприймач, холодильник, пральна машина, пилесос, люстри. І все це елек­ троенергія. Із року в рік росте кількість її ви­ користання на поБУТОві потреби. Лише за перше півріччя нинішнього року реалізовано електроенергії 10,5 мільйона кіловат-годин.

Увечері заго.раються ліхтарі на вулицях сіл уздовж Ленінградської траси Скибин, Налинівка, Залісся, на черзі Семиполки. Більше 100 тисяч кіловат-годин електроенер­ гії щомісяця витрачається лиць сіл Броварщини.

на

освітлення

ву­

Наші радгоспи і птахофабрики за останній час

перетворилися у

виробництву

сучасні

підприємства

м'яса, молока,

по

хліба й овочів.

Основні технологічні процеси на них механі­ зовано, а на птахофабриках

но. А це, знову ж таки, ло 'тепер

ності,

має

свої

систему

МИlнули

ті

значні

мереЖі,

часи,

-

ноли

-

автоматизова­

електроенергія. Се­

енергеТИЧіНі

потуж­

обладнання. підс'танцїя

Давно

була

нQlви­

ною для населення району. У одному лише радгоспі імені Щорса їх нині 6 загальною по­ тужністю в 1700 кіловат-ампер. Або взяти

радгосп «Великодимерський», де встановлено підстанцій. Електроенергією тут живляться, крім побутових приладів і ламп освітлення, 300 електродвигунів. Це значить, що госпо­

8

даРСl1ВО має потужну енергетичну виконання різноманітних робіт.

базу

для

«Молодої

гвардІУ»

І

могнла

героїв

(Фотохроніка

• Молодо}'

РАТАУ).

ламп.

У цьому півріччі

значно зросли

витрати

цього дешевого виду енергії на ви.роБНИЧі по­

треби сільського господарства. Ниївська пта­ хофабрика використала 2,7 мІльйона, а рад­ госп імені Щорса і «Требух~вський» відпо­ відно по 1,4 та 1,2 мільйона кіловат-годин електроенергії. Багато господарств підійшли до мільйонного рубежа. Це свідчення високої технічної оснащеності їх, за КОНШИМ роком підвищується

рахунок чого з продуктивність

праці, збільшується

Koro

безперебійного і надійного забезпечення якіс-

кількість

вироблюваної

продукції.

Сучасне вимагає

від

ною електроенергією. Наприклад, припинення подачі струму на 30-40 хвилин на таку пта­ хофабрику, як Ниї'вська чи Богданівська на­ стільки ж небезпечне, як і для великого ме­ талургійного заводу.

Розуміючи важливість завдань, що стоять перед районом електричних мереж по виконан­ ню

плану

реаЛізаЦ'ії

елект,роенергії,

сільськогосподарrьке

виробництво

енергопостачаючих

організацій

Gезпе,ре­

бійного її постачання на виробництво, наш колектив взяв підвищені соціалістичні зобо­ в'язання на честь 50-річчя утворення СРСР і успішно їх виконує. План семи місяЦіВ цього року перевикона­ но по всіх показниках, в тому числі, реалізо­ вано електроенергії 48,2 мільйона кіловат­ годин, що становить 103 проценти плану. Си­ лами РЕМ виконано великий обсяг робіт по капітальному ремонту власних енергетичних установок на суму 58300 карбованців (180 процентів завдання) та ремонту по домовле­ ності на суму 12400 карбованців, лабо,ратор­ них робіТ на суму 5600 карбоваНЦіВ.

З метою відновлення електромережі вста­ новлено 739 опор і 263 приставки, замінено 32 кілометри проводки. Виконано також знач­ ний обсяг робіт по реконструкції мережі міста Броварів. В порядку благоустрою за рахунок

РЕМ

збудовано

парку,

лиці

підстанЦію ІВ

Димитрова,

руджено рин.ку

Піонерському

поставлено залізобетонні лj,нію

на

у

цьому

опори по ву­

місяці

електропередачі

буде до

спо­

нового

житловому масиві.

У нас запроваджено ряд заходів по науко­ вій організації праці. Так, одним з них є. застосування радіозв'язку між підстанціями і оперативними машинами. Це дало можливість наполовину скоротити час допуску бригади ремонтників до робіт. Адже буває так, що для усунення аварії потрібно кілька хвилин, а на повідомле,ння, 'приїзд, Пі'ДГОТОIВИУ до ре­ монту іде часу набагато більше. У плані НОП

розроблено й виконано кільцювання ліній, що дасть можливість близько 80 процентів спо­ живачів постачати електроенергію з двох бо­

ків. А переваги

двостороннього

споживання

енергії очевидні: це і уникнення перебоїв з подачею, вирівнювання напруги, регулювання потреб тощо.

Усіх цих результатів досягнуто завдяки ор­ ганізації дійового

соціаліСТИЧНогu

змагання

JVfіж бригадами, дільницями та відділами, са­ мовідданої праЦі наших передовиків. Серед них -слід lВіДЗІначити

Ще більше електричної енергії використо­ вують птахофабрики району. Так, у Богданів­ ці працює 1400 елеКТlрод,вигуні'в, 2000 штук

М. КРОЛЬ, директор фабрики, Н. ШЕВЕЛЬ, начальник стрі'И\откаць­ цеху.

героям

Азрієля.

Енергетична база сучасного сеnа

готується

снувальницею

тувальниця Марія

Увесь

ФОТО

шпульниця

Мишкоріз

пустити понад план 1366 ти­ сяч метрів бавовняної і 74 тисячі метрів шовкової стріч­

Високі

Краснодон. гвардії».

кож великий інтерес до су­ МіЖних професій. Оволоділи

ниця Любов Хан,

зань. За сім місяців вони ВИ­

Зін­

переходу

на підвищену чотири верстат­

досягнуто непоганих

успіхів

Олек­

Віра

профеСією

виконанні наших

під­

Дві зони уже працюють на 4 верстатах. Це Надія Литош, Надія Ностяна, Надія Шама,

можна вже підбити підсумки проведеної роботи. ,Щомісяч­ ні .результати показують, що у

стріч­

сер,ед

району.

:~разу після опуБЛіКу­ вання Постанови ЦН КПРС

Аюль,сьні

колективу

присуджено

ЧеРГОВИХ операТИВНО-ffiН­

їзних бригад Миколу Івановича Лобка, Федо­ ра Панасовича Нльову, Івана Михайловича Нагі,рного, старших електромонтерів Григорія Павловича Булавка, Миколу Олександровича Довгодька, Миколу Харитоновича Щербака, Василя ТимофійOlВича Мірошника, електро­ монтера Григорія Максимовича Шитого, стар­ шого диспетчера Володимира Федоровича Онопрієнка, шоферів Віктора Івановича Нор­ нійка та Петра Дмит,ровича Процака, стар­ ших контролерів Натерину Дмитрівну Бульбу,

Галину

Миколаївну

Семенченко та багатьох

інших робітників району електричних мереж. Усі ми стоїмо на трудовій вахті біля мо­ гутніх джерел електроенергетиии і прагнемо кожним днем своєі роботи наблизити успішне завершення нинішньої п'ятирічки.

І. начальник

райоиу

ШКАВРО,

електромереж.

______~о~_________________С_е_р_ед_а_,_1_6__с_ер_П_Н_я__19_7_2__р_о_ку______________Q ______Н_О_В__Е_1К __и_Т_Т_я______~О___________________О ____ 3_с_т_О_Р_.__ О_______


У мі·СЬКо.му кіно.театрІ імені Т. Г. Шевчен-

столиці, вони згадують бо:fЮВі дні.

Артура на відверту розмову, яка закінчи­ лась майже бійкою .

Фільмів, присвячених 50-річчю утворення Союзу РСР. В одному з них, «Місто під липаМИ», який демонстру-

ДРУЗІ'ІМ фотографІю, яну 81Н зберігає ось уже. 30 років. На фо.то­ граф1і зафіксоване ве­ сілля Бориса Попова і

Артур

ка почався

фестива,ль 'ЯНіС Бало.діс по.казує

ється :з 15 серпня ц. р. розuовlДається про те, ЯК воїни Радянської Армії, моряки-балтійці і робітничі загони в жорстоких боях вісім діб захищали латвій­ ське місто Лієпаю (ЛІ­ бава) від фашистських загарБНИКіВ. Обovона Лієпаї завжди служи-

~BeHCl>Ka обла,сть. В мальовничому .мlсцl БІля села МИЗ0'" ЗдолБУНіlВСЬКОГО району розташовано один з кращих в області

280

піонерський .табіlР «гагаринец:ы>. Тут В'l,~почиває

дІтей.

На фото : колгоспниця Герой Соціалістичної Праці, по.чес­ ниlЙ ,громаіЦЯНИН села Мжюч З. С. Шах розмовля-є з ШКОЛЯV<itМИ, які ВіJДпочивають у пІOlНе-ртаборl. (ФОТО~ОНі!\а РАТАУ).

н

11 11 11 11 І

е А

1

сті,

радянського

ОТЖЕ

субота.

-

саме субота?

11 11 11 11 :: 11 11 11 :: 11 11 11 :: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1I 11 1I 11 11 11 11 11 11 11 1I 11 11 11 11 11 11 1I 1I 11 11 11 11 І

Чому

бути назавжди Г,ригорій, Гри­ ша... І це на добро ділили

А тому,

ЩО З суботи неділя

серп-

13

молодята свою радість у ве­ сільному колі друзів. А ті їм підносили подарунки, кві­

ня почалася. З суБО1',НіХ вечорниць . А збираються на них біля входу в гу,ртожиток

ти,

заводу пластмас, що по вули-

ці

років ВЛНСМ,

50

На

8.

і

ція

хлопці, чи хлопці й дівчата.

но,

ГРУіПуються

дівчата

й

дві

них

вечорниць

пара-

чомусь

сумувала

при­

А натомість чувся парубо­ чий голос. Ро.Змірений голо.С, доносив у відкриті в і к­ на всіх п'яти по.ве.рхів: «Ні­

-

на купальську.

чемними

звертатимемо

уваги

ряка,

на

з дівчиною.

мо­

дав

дихаєш,

з

нею

вмиваєшся,

тяла 185 деревин (сім лише не прийнялося), які дружно й зелено здІймаються навно­ ло гуртожитку. Для цього

допомагає

то доб­

-

ні

пам'ять

сло.ва

століття

Так-от, повідала:

Шекспіра,

тому

сказав

масо.вого.

!!

НаДіЯ

попереднього

не

Миколаївна

мого

чергуван­

ня приніс гаманець із гроши­

Ма. Сімдесят п'ять карбован­ ців хтось 'загубив. Я понлала

прохо­

папірець з оголошенням на стіл, мовляв, так і так, звер­

Ноли

ку льтпо.хо.ДУ

тайтесь у кімнату сорон два. Так 'Поступи В Льо.ня ... задумалась,

-

а

прізвище

його не запам'·ятала .. .

тистами.

примітний

цей

день

-

тоді? Весіллям! Особистим святом Григорія Нет еси і Галини Нонончук.

годиться,

Льонька

підказав нашу

Петренко.,

хтось,

що

-

слухав

розмову .

І ще про одне не можна не сназати. Цiє~ неділі, як зав­ жди, ніхто з мешканців не може обминути стелажу, де газети, ЖУlрна.ли і, ЗlвичаЙІНО, листи. Тут зустрінешся і з

Обоє на заводі працюють. Галина у нове життя стYlПИ-

ла, як і

їй

трий на сло.во. БілнвиЙ. Льо­ нею звати. Заводчанин. Він

Мені спало на думку напи­ сати про цей вихідний. Зов­ сім звичайну-звичайну неді­ лю. Ноли то.мить спека, і до

вечора

Он, хло.пець, бачите, піШов. Вертний тании, гос­

би не звучала ... ».

не повезе

ні

-

приблизно так: «Назвіть мені таку людину -=-музика в якій

краСУНі Десни.

ранку,

шкода. Подяки недарма має.

Нличе до хорошого, до. людя­ ності. І мимоволі приходять

в столичний театр чи бажа­ ної зустрічі з улюбленими ар­

11 11 11 11 1111 11 11

65-у».

взагалі, працює двірником, але сьогодні підміняє чеРГ0ву . До ,речі, це вона вирос­

ре. Добре, що її люблять, до неї го.рнуться. Музика допо­ магає зрозуміти самого себе.

Чим

у

ємницями. Нраще послухаємо НадіЮ Миколаївну. Вона,

недільного

й сніданок

автобус

пройти

Проте, давайте не будемо за­

прокидається

готувати. Музика

лодної

чергоВій:

гадувати наперед і залишимо

музика. Бадьора й заклична, ~CTpaДHa й класична. Нею

котрий

Жур­

журнал реєстрації з його та­

ранку

на

документи

«Дозвольте

Певне,

...

С ПОЧАТНУ

вона

В цьо­

статистика.

стежку сюди Анатолій Теп­ люк. Аж гульн, легкий на згадку, і сам Анатолій. По­

не

розмова та між хлопцями серйозна, невідкладна і прин­ ципова

переко.нує...

нал реєстрації відвідувачів засвідчив: давненько топче

котрий ніяк не розста­

неться

ве­

і то 'замилува­

Так, я не помиляюся.

Трохи літньої і

бачила-перебачила

дівчат задивляються. му

ночі, схожої

сво.єму

(а ще й рону не минуло). І ще бути не одному, бо й бро­ варські хлопці на заводсьних

H~, роботу сво.Ю я не покину», «Ні-ні, і слухати не хочу

Але будемо

Хо.мен­

на

ТlPетє, чи четве;рте весілля відноли гуртожиток заселено

гітара.

роботи не по.кину»... дивно було це чути

траJДИ­

Нажуть, що це вже чи то

одиноко

модниця

для

лася Галиною й Григорієм. Такі вже гарні йшли вони до загсу. І та гарнота від щастя , мабуть . І хай воно, щастя, буде незрадливим!

минулих переднеділь­

тихла пісня. І десь

котра

сільних пар,

лельні прямі (ще в школі вчили пам'ятаєте?). Але

древня

Миколаївна

чергова,

віку

не буває одночасно, як ніко­

ли не збігаються

все

весілля! 'І незабутня.

-

Надія

Пісні, сміх або ж гітара виводить соло... І все те ніколи

немає

І

невмируща

двох лавочках впродовж вхо-

ду

-

щире, слово

нової сім'ї. Яка-то прекрасна

сліпучо-

нрасивою, у біло.СНіЖНо.му платті, збентеженою. Муж­ ньою підтримною їй обіцяв

раДістю, і з

смутком, <1 з роз-

Слідами наших виступів

«Будемо 2

серпня

надруковаио

ц.

оптимістами.,

р.

У

нашІй

газетl

кореспонденцІю де

говорилося

.

«Будемо

про

Зао

..

лlкання пlДГОТОВКН прнмlщення музею в Гоголевl. ЯК П081.цОМИІІ голова 8И­

конкому Гоголlвської сlJlьськоі Ради депутатів трудящи" тов. Тимко, иа серпня 8сl роботи заllершено:

10

заСКЛИJlИ

вІкна.

зацементовано

cxl~цl

цент­

вхо.цу, пофарбовано .ц.ерl, пlдлогу І т . д. ВИГОТОlWlеио вивіску «Історико-краєзнавчий музеЙ.. ПримІ-

щення музею 5а

rOTOBe

музейною

пl.цготувати

на

і

з

СКaJзати:

до вІдкриття. Сло­

ра.цою,

експозицlї.

яка

повинна

яких

несподівано

го.ловами червоно.армій­ ців проносяться літаки.

кожному із цих епізо­ Дів діяли люди, з якими ми зустрічались на ве­

Не зразу вони зрозумі­ ли, що почалась війна.

сІллі Бориса. Мужньо борються з ворогом і робіТНИЧі загони Ліє­

У Лієпайському міськ­ комі партії засідає

паї, якими нерують смі­ ливі ваТI1ЖНИ кому­

штаб оборони, організо­ вується

ядро

опору

іш­

во­

ністи.

Всі головні пер­

селення. Піднімає голо­

мались в тих місцях, де' вонн проходили В

та з Грюном, винлинав

ву

дійсності.

-

то

Ії

пова­

звертаються

за порадою, моральною пІд­ тримною. А це молодим ро­ бітнинам, нотрі тільки-но стають на самостійний шлях, дуже по.ТРібно.

поїде в Нанів.

всіх

яких

ли обеззброєні люди . Як безпощадно топили пароход «Віенlба». Як загинула Нлава. І в

три­

Яніс Балодіс, знаючи

важена. Є в ній материнська

того

списки

для

оголошена

про дружбу свого бра­

доброта, перед яко.ю не встоїш, обов'язково відкриєш душу . І хоч недавно Натери­ на Микитівна працює, але

Вихователька

із оточен­

рогові, робітники одер­ жують зброю, почина­ ється евакуацІя на­

ти, що вона душе-вна, ,врівно­

уточнювала

а тепер

повернувся .знову.

листи

неї

життєво­

в Німеччину,

начений час прийшла Натерина Минитівна Нузо­ веннова. Вона вихователь­ ка гуртожитну. За освітою­ вчителька, тому педагогічний підхід у своїй роБОТі вважає найголовнішим. Треба сказа­

до

схрестяться

сподіван­

має авторитет.

виривається

вога. І ось уже Борис Попов веде свою роту лісовою дорогою . Над

люди,

Яніс і Артур та друг останнього Грюн, який недавно репатріювався

Я Н І НАЛЕЖИТЬ, у виз-

жають,

жив роти.

му шляху. Це коМісар ТомІлов, капітан Фро­ лов, сини БалодІса

марно?

вже

святкува­

нелегкому

ням... Олені Нучеренко по­ везло! Ій лист із Росії, із Пермі. Найбільше ж заздри­ ли Людмилі За,вялrnнШ . Ій­ аж два. Із Талліна. І теж солдатські. Хто насмілиться тепер

Воно

зустрілись

долі

в

дня

тих,

хто

Екскурсія на

могилу Великого Нобзаря запланована на наступні ви­ хідні. Причому безплатна, і беруть у подорож кращих. Звичайно, поцінавилась, як готується обговорення рома­ ну Пермяка «Останні заморозки», де йдеться про робіт­

і

,внутрішніЙ

16

ворог

ЧЕТВЕР,

'~леБаченнSl СЕРЕДА,

сонаж! мають своУх прототипІв, а подit зні­

Перша

9.35 -

реаТі..

(гобой)

10.35 -

(скрипка).

гиЙ» .

СЕРПНЯ

9.45 -

Новинн .

міжнародних

бимова

СЕРПНЯ

\1

програма

та

-

ЦТ

І(онцерт А.

конкурсів

Е.

лау · Лю·

Накипбекової

-«П'ятирічка.

.Місто

селр.

рік дру . (Передача 3

l(уАбишева) . І 0.50- Художній теле· nporpaMa - ЦТ фільм «Остання справа комісара Бер­ 9.45 .~axa». (2 серія). 11.5.'\ Прем'€ра те· левізійного документального фІльму 10.1:> «СпІвавтори». 13.25 Новини . 16.15 .Росіilська мова,.. 17.00 Для школя­ лаха» . (І серія) . 11 .20 І(ольорове те­ леба .. ення. І(онцерт . 11.40 І(ольорове рів. «Творчість юни".. І(оицерт. 17.30 «Тагаирозькі зустрічі.. (Передача телебачення. Документальний теле­ фільм «Вогні 51Рмншу». 12.40 Новн, четверта). 18.00 - Новинн . 18.10 -«По· І(он· ни. 17.05 д.1Я школярів. .Наш за· езія •. ВіРШі М. Бажана. 18.30 ко· гін у похід іде» . Показові ВИСТУJII~ l\ерт самодіяльних танцювальних юних спортсменіВ. 17.30 - «ТаганрозьКІ лективів «Ба"ала€чка. (м. Іваново) і (Узбецька РСР). 19.00 зустрічі». (Передача третя). 18.00 -НО­ «Бустон» в·ини. 18.10 - Гастролі Харківського «Світ соціалізму.. 19.30 - І(ольорове ' телебачення. А. Ніколаї. «Зерно рису> . академічного українського драматично' Телевистава. 21.00 Програма ~Час • . го театру імеиі Т. Г. Шевченка. 19.05 - «Жнива». 19.15 - «Пісня - 72 •. 21.30 - «Про балет» .• МаЙстри радян· балету». 22.25 Чемпіонат Єв· 19.30 - Вперше на тел еекрані. Худож· ського ропи З швидкісних видів підводного нііі фільм «Фронт кличе». 21.00 - Про­ гр а ма .Час » . 21.30 .Подорож в кра· Друга програма УТ їну СIІМфОllію». 22.45 Новини. 16.55 - Наша афіша. 17.00 - .Пар· Друга програма УТ 11.00 - Телевізійні вісті. 11.15 - тійн'! життя>. (Одеса). 17.30 - Мульт, Рек, Г. Лорка. «І(риваве весілля». Телеви· фільм .Будннок У лісі. . 18.00 става. 12.35 І(онцерт. , 13.05 !(іН"· лама, оголошення. 18.15 «Батьків ­ фестнваль, присвячений 5О·річчю утво· ська рада». 18.30 Інформаційна пр о· рення СРСР. Художній фільм .Сіль· ська ВЧlІтельКа». 16.40 - Наша афіша. грама .Вісті» . 19.00 - До БО·річ~я ут · 16.45 - !(іНОl1арис ." малюю з емлю». ворення СРСР. О. Островський. ,Сві · (Миколаїв) . 17.00 Театральний зал тить та не гріє •. Вистава Воронезького «Дружба.. ТВОРЧllil вечір Абхазького драматичного театру ім.' І(ольцов!. деl,жавного театру ім. С. Чанби. 18.00 - Фі .~ьм-концерт .РосіЙськиіі романс». (Харків) . 20 . т - На добраніч . діти . 18..30 - Реклама, оголошення. 19.00 - 21.00 - Програма .Час». (М.). 21.30Інформаційна програма «Вісті». 19.30 Продовження вистави .Світить та не - Художній телефі.'f>ЬМ «Незакінч е не гріє». (Харків). 22.\0 - Міжнародне оповідання». 20.15 «Телеекран поша· життя. 22.40 До 50-річчя утворення Перша

9.35 -

Новини. Для ШКОJlярів. «Піонерія на марШ_і». (Переда.ча. з Магнітогорська) . ХудожНІЙ те· лефільм «Остання справа комісара Бер·

спорту.

ни»

на

жнивах».

добраніч,

(Одеса):

21.00 21.30 - До

.Час».

(М.):

ряного

Флоту

СРСР.

новинн.

Програма

СРСР.

Програма Дня

Повіт·

Художнііі

фільм

• . 23.05 -

Вечір­

«Випадок з Полиніннм ні

-«На

20.4;3

діти ! ».

І(онцерт хорової

руської

РСР.

Програма

23.25 -

капели

Вечірні

Біло · новини.

передач .

РеАактор Є. ФЕДЯН.

передач.

ничий клас. Натерина

,мИlКиті,вна

ділилася

дум.ками

майбутнього ТУ,рно;масової

по-

щодо

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН, КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІН, КОЛГОСПІВ, Р АДГОСПІВ, МАШИНІСТІВ

плану кульі виховної

роботи в гуртожитку. Зонре­ ма, передбачено читання цик­

ЗЕМЛЕРИННИХ МЕХАНІЗМІВ Внаслідок грубого порушення «ЦраВИЛ охорони ліній Зlв'язку», за'тве,рджених Поста,навою Ради Mih-іС,ТіРів СРСР (М 567 віД 22 липня 1969 року), мають місце випадни обривї;в і пошкод,женН'я підзем:них кабельних ліНій мІж­ міського зв'язку при ВИКОІнанні різних земляних робіт, при буд і.ВН ицтві НОІВИХ та ,рем{)нті діючих споруД. Щ'06 цього ,не 1'Ірanилось у ІмайбуІТНЬОМУ , :не розкопуйте са.мі і не дО!пускаlЙJТе інших ПРО,ВОJДИТИ розкопки без попе­ ·реднього погодження цих ;робіт з НиііВСЬКИIМ .міжміським ,кабельним :вузлом. Не пошкоджуйте .кабельних ліній зв'язку! Суворо дотримуйтесь вимог «Правил охоро­

лу лекцій для молоді «Епо­

ха і МИ», проведення засі­ дання нлубу зустрічей зве­ теранами .праЦі, Великої Віт­ чизняної віЙНИ, бесіди, вечо­ ри відпочинку, культпоходи, енскурсії, робота гуртків ху· дожньої самодіяльності ... Цей план набуде чинності після о.бговорення на раді гурто.житку.t затвердження в

ни Л'іlній зв'язку» , адже пошкоджеНІНЯ ліНіЙ зв ' язку пору­ шує нормальну ,роботу багаіТЬОХ гаЛУ'зей народного гос­ подаРС11Ва і завдає великої шкоди країН'і.

парткомі.

НЕДІЛЯ. Вечір. жає

візо.р або

або

за

чо.ро.ву

дивиться

теле­

в

БІльярд

грає,

шаховою

МИСЛИВСЯ ...

Хто ба-

-

А

тишу

дошкою

за­

на вулиці

ве­

порушив

СлужБОіВі особи ігрома;дяни, що пошкодили набельну лінію :Міжміського ЗІВ ".яз.ку

ську

народну

естрадні...

пра­

ЛИСЬ,

і

пісню ,

поча·

зам,ріяВСЯ у

темноси­

ньому небі молодий

місяць.

Та будуть вони не до пізньої ночі, адже завтра понеді­ лок, робочий день ... Л. ЗЛОТНІКОВА.

М. , вул. Ниlвська, 154. ТЕЛЕФОНИ:

-

дактора сільського

Адреса Ниївсьного міmМ'ісько.го кабелыого вузла: Ниіів-30 , бульвар Шевченка, 18, Ниї.всьниЙ мІжміський

кабельний :вузол, телефон

25-90-64.

КиІвський мІжмІський кабельний вузол. ~-_...-.-....-..."..~ ,..,,,.,...,,..:""..,,. ~~.:?'".~ . . " . ,.~ . . ,

,.....----...-._,...........

«НОВАЯ жизнь. Коммунистической партии

-

орган Броварского УкракнЬІ, городского

ІНДЕКС

ropKoMa н

районнОі'О

Советов депутаТ08 , трудящихся Киевской оБJlасти .

'====================="

ре.ц.ктора

19-.-.7,

і ян:що це ви~(Ли.кало перерву

СТIРОНОМ ДО о'дного рону або ,Вlщра:ВIНИ1МИ ,роботами на та­ кН'й же СТІРОК, або щт,рафом до 200 :карбованцІв. Крім того з винних у пошкодженні набеля будуть повністю стя-гнен,і ,суми за простІй з,в',язку і rpоботи по лінвідаЦії пошкод·же.ння кабеля.

сучасНl

Вечорниці

,

зв'нзку, З'ГіДНО з Указом ІІрезидії Верховної Ради УРСР вІд 15 r.рудня 1969 року на,раютьс'я позбавленням вол і

давній баян. Дзвінні гол~и мелодійно. наспівують YKpaїH~

БРОВА'ри

paJlbHOrO

во

чаруванням,

Дебельцев. Як Артур убиває наречену свого брата. Як рота Попова

ли дороги, по

житей­

зустрівшись

геро­

генерал

в свої ча­

шляхах-дорогах

тепер,

гине

стини:

Тут

НАША АДРЕСА: і 2550~

ОПТИМІстами) було

і

Як

ра Балодіса, де Борис, команди.р

Яніс Балодіс, Ностя Фролов . Доля розкида­

гуртожитку

ЗfМЛЮ

безіменних

Номанди­

відваги

по

їв.

перер:вав

як бо­

свою

рів викликали

народу.

друзів

сотні

за

уроЧИСТіСТь.

Нлави.

травня 1970 ро­ ку . Біля Нремлівської стІни, біля могили Не­

ла

несподівано

Ми бачимо,

рються

лось на квартирі докто­

'" 9

ських

в

і

то.

комісаром»,

загрожуючи йому ... Телефонний дзвінок

ня. Як схрещуються шляхи Артура і Бо.ри­ са. Як фашисти бомби­

прикладом добле­

мужності

«червоним

леріВСЬКі посіпани по.­ чинають ДНІТИ віднри­

Яніса

«Місто під липами»

вlдомо.го солдата зу­ ст,рілись колишні фрон­ товики Борис Попов,

я

л

тиме

назвав

- аЙзсарги. ГJ;>ЮН, Ар­ тур БаЛОДіС та інші гіт­

- 19·3-82, ..

заСТУПНИК8

ре- І мовленн!!

.1.Цпо8і.Ца ЬRОГО секретар", " 81ддІлу господарства, кореС80ндента мІсцевого раАIО·

роботи,

'.

-

1~·3-18,

вlмlJllв

фотокореспондента

-

у

61964,

Газета виходит. "второк, середу,

п'ятиицю

t

ПРОIUIСЛЩіОСТІ,

19-.-67,

суботу.

масо.оУ

~~~~~

Броварська

друк.рви,

Квіllськоі області,

ІІУЛ, Київська,

l!И.. Телефон -

19-4-57. з.~. 3224-9255.

116 номер 1972 рік  

116 номер 1972 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you