Page 1

Ш

ОсІнь

по-своєму

Й

характерна

т14м,

що

люди,

РІк

пPiJAeTapi всіх краін; єднайтеся/

ВИДКО минув вересень перший місяць OC~Hi, яка владно вступає в свої права. Після теплої сонячної по­ годи повіяло осіНJlЬОЮ прохолодою, небо затягнулось густим"І хмарами, з яких неначе ось-ось на землю впаде рясний дощ. Дні помітно стають КОРОТШИМИ. Тим-то й викликана стурбова­ ність трудівникІв ПОЛіВ, якІ поспішають ~ібрати щедрі дар 'і осенІ, не допустити загибелі жодного кілограма овочів, кар­ топлІ, фруктів.

видання

27-1

116 (2500) ЧЕТВЕР

29 ВЕРЕСНЯ р.

1966 Цlиа

виростивш"

2

коп.

врожай, не шкодують своІх сил, щоб зібрати його і порадувати рідну БатькІвщину хорошими наслідками своєї праці. Завер­ шують, наприклад, збирання овочевих культур трудівники рад­

госпів Імені Щорса, сЗаворицькиЙ., «Великодимерський., Богданівської птахофабрики. Вони вже виконали план збиран­ НЯ овочів на 80-95 процентів. Більшість господарств в ці дні посилили темпи здачі овочів державі. В радгоспі «Літківський» річний план продажу державі їх виконаний на 65,2 процента. Б радгоспі СВl}ликодимерський» на 64,1, Сем,шолківськїй J1тахофабриці на 74,5 процента.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КП УJ(РАІНИ ТА РАйОННОJ РАДИ

Проте стан справ із збиранням ово<>ів в деяких радгоспах

не може \іе викликати с~рйозної тривоги.

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

В радгоспі «Плос­

ніВ~DКИЙ» (директор т. Волоха) овочі зібрані 'Тільки на полови­ Jil посіяно'і площі, а план продажу державі їх виконаний на ~8,9 процента. Це найменше в районі! Дивно, чому керіВНИКIІ

Повернення

Rж'.'вають дійових заходів, щоб прискорити цю рОботу. Час не

А. І. БреЖНЕ;ва

цього господарства змирилися

з подібним стаНОЗіfщем

і Не

жде. Меreорологи підказують. що в першій декаді жовтня на поверхні грунту будуть заморозки, а тому треба поспішати, щоб уникнути. загибелі

По-господарськи ~;~~f.:у~іЛ:::::~ ::: •

збережемо

щеДРІ

рання

пізнІх

тільки

розпочалося

радгоспах

овочІв

«Зоря»

«Бобрицьк~~».

чи

не

ють

і

Вони

наибlЛьше

капусти,

в

зда­

С10ЛОВИХ

буряків, МОРКВИ. Необхідно всю увагу зосередити на тому, щоб організувати чітку ро­ боту автотранспорту на Rивезецні їх на приймальні ПУНКТИ. Практика підказує, що. нерІдко машини довго простоюють на завантажеННі і розван­ таженні через неорганізованість. Винних в цьому "І'еба притя­ ГilТИ ДО суворої ·відповlДііnьності, адже кожному зрозуміло, що

Д а

Р

О С е Н І

И

ПJtеuум У Моокві 27 вересня у Ве­ ликому за.1Jі Палацу IПраці відкрився Хплену~ ВЦPlПС. О&гОDОРЮЮТЬСЯ пита.ння ~ІОси-

у Москву 26

верес.ня у М()окву з ПО­

ї'зр:кив Народну РеСІПубліку Вол:га,рію, 'Ооціалістичну Фе­ деративну Р(}dпубліку Юг()сла'­ вію і

господарств,

спеціалІсти

зобов'язанІ

в

~I

У'г()рську Народну Рес­

пили до копання картоплі,

публікуповерну:в~ Генераль­ ний еекретар цк КШ~:; това­

риш д. І. InРе.жнє·в. Рwзам ;} ним no,вернувся ce'Kpe'l'ap ЦК КПРС товариш Ю. В. Андро­ пов.

(ТАРС).

перmИ!ЙсNtрета'р ЦК КП Гру­ зії В. ІП. Мжава,надзе. З ДООІовіддю «Шота Ру­

об' єд:наний ПЛе'ifУ'М 'Пра.ВІіJЇ:нь ОпімlК [Jись'МеННИI.ів СРОР і ГрузИ, приовячений 800-ріЧ1ЧЮ з д,ня ,народження Ш()Та. Ру;ста­ велі. З привітанням до учаСНИ'КI~В

ставелі у с,вітовій п~зіі)} :вй­

lМeHYMY

роБІТники

радгосhlв

еРусанів­

Ерожаю.

Поряд із збиральними роботами в усіх радгоспах і птахо­ фабриках закладаються основи майбутнього врожаю. Цілком правильно поступають ті керівники господарств, які поспішають

--

Всесоюзний деиь працІвників сІльського ГОСПОД!l.рства. Всюди йде діяльна підготовка до нього. Слід використати кожну годи­ ну для того, щоб якомога краще впоратися з польовими робо­

гашзацlї

п,риіняла

поліпшення

ооціалістичного

ор­

зма­

гання.

У постанові відзначено, що соціалістичне з.магання і його вищиіі ступінь рух за ко­ муністи'іНУ працю м·ають важ­

ливе

значення

виконання

ського

цтва,

і

для

успіПІНОГО

завдань

господар­

культурного

поставлеНJlХ

будівни­

ХХІІІ

з'їз­

дОМ КПРС. Головне ,полягає в тому, щоб усунути істотні хнЮи в організації змагання і руху за комуністи'іНУ працю, під:вищ~­ ти організаційtlи4і рівetlь з.ма­

нізації техніки

ораці, удосконалення і технології виробни­

цтва,

оошиpetШя

досвіду,

передового

ПOJIіпшення

охорони

праці і техніки безпеки:-здійс­ нення

коккретних

заходів

для

підвищення знань і кваліфіка­ ції робітників, колгоспників

та службовців, для ПOJl<іпшення виховної лення

роботи

та

п06утоВOf"О

УДОСКOfIа­ обслугову­

вання.

Рух

за

ПОВtПtен дова

комуністичну РОЗВНlllатися

частина

і

як

працю скла­

продовження

конання рішень ХХІІІ з'їз.ду КПРС ; завдань нової п'яти­ річки, формувати комуністичні

соціалістичного змагання на о"нові ленінських принципів організації змагання: широкої ГJlaсності,порівняності резуль­ тат.ів, МOOКJIивості практичносо повторення досвіду, товарись­ кої \Взаємодопомоги.

суспільні відносини і вати людину нового

ЛЮЄТЬСя

гамня,

використати

МОЖJlивості

у

всі

боротьбі

ЙОГО за

ви­

вихову­ суспіль­

Вважати доцільним, під~рес­ в ,постанові, присвою­

вати звання колективів і удар­

ства.

3обов'язан'ня, які

беруться,

пови,Нllliмати КОИlЦ)emиіі ха­ рактер, передбачати досягнен­ ня найвищих texhiko-еКOfЮміч­

них noказникі.в

V даній галузі,

впровадження

науко!!ої

орга-

ників комуністичної праці за підсумками роботи за рік. Як~ що колекТIІВ, а також робітни­ ки, колгоспник.. і службовці nwіршать ооказники в роботі, не виконають зоБОВ'lІзань,. їм

L'3!м·Ж

си·ва

погоди.

працювати IНlа

негоду. роботи.

осен

Ім полі

Не ня

за

в !ці дні

ВОJlинська обласrь. . І(олекїив . л;'lцыкtгоo IПРНJl1адРб)lдівнoro за80ду З ІВМІІКИ,М ВИПlереджеНіН'ЯМ ,графіка ВИ1КОНУ€ за':ІІовлен,ня І.'ІЛЯ' Де:llокраГГИ'lfООЇ Рес'lубліlКИ ,в'єтнаlМ.

,напружен­

ВоНН

ПOlВНЯТЬСІЯ

ГУЛО:ll моторіlВ ТраіК'ГОІрів і авто­ мобіл"IВ, голосаlМИ людей. ЛIQД,И ,поспішають, щоб -ШВllдше зібрати урожай !Картоплі і Q80Ч'IВ, роо­ раХ)1ватися з ,деJ)жа!!ою. З 'г::mоВlНИМ а,грономом ВолO!!l.И-

На фmо: піlДГСУГСlВка проду~ц:І :ІІИ'РО1:ll Фе.J;оровИ'Че:ll МаlКСИIМlЦем до ві.дJПРЗlВІкигеРQЇЧНОМУ B'€THa- Їде:llО на пла'НТЗlцію :IlIjJlУГЩ'<> від­ му.

з:і~lІка. Тут пор'яд ХОДЯТЬ в за;Г:llk

,ках

Фото Г. Сажнева.

(ФОl'ОХlюні,ка РАТАУ).

ки,нvл,и

іншіПIРОВИНИ робітники, іКол­ госп,иики і службовці в окре­ мих випадках можуть бyrи позбавлені звань в будь-який час тими ор,ганізаціями, яким надано право прнсвоювати ці звання.

Вирішено запроваднти єди­ ний по СРСР нагрудний знак: «Ударник комуністичної пра­ ці» і посвідку. Колективам бригад, дільниць, змін, цехі.в, ферм, ланок і аналогічним їм колективам, які завоювали по­

про

,j

єдине

п,РIІСВОЄННЯ

вручатимуться

кового

ти

Вищій

звання

школі

колек­

профспіл­

руху. вирішено

науковий

два

ТИЖJні ТЗlК

тому, оце

-

:каІже

СЮДИ'

nере­

lКом'баIЙ1НИ.

ЗlУ'ПИЮIІВlCЯ, ми 'Il~дійшли взн,ати, у 'lQM'Y річ. Ба,р,аібан 1К0мБЗІйна за­ бився Оа,.JjИ.1JliЯМ, і ,ком,байнер да­ НИ.10 /ваtнавИlЧ Гу-пий та tp3lKT-О­

рнст Анаюлій МЗ'рк0І3ИЧ Соло:вей О'tищаЛIІ Й'аro. ВаНIІ й РQlзrювіли, що CJ]'ра,ви іду'гь 1І:обре, НОР::ІІИ 811'і>обіl1КУ .виконують і перевико н.ують. А )'рожай на цій п.nощі lВид.ався

,на

гекта'iJIЗ

збир3lЮТЬ

СЛЗlВу

-

з

в

і(ОЖНoro

Cepell!HЬO~Y

110 150 'ЦеИl'нерьв бульб. Пі,ді'йшав IбригаідПР третьої бри·гади Петро АНLlI;;>ія'нсвич Со­ лав·еЙ.

П:сл.язаВl'ра

ні,стю

закінчуе~о,

НеподаліlК ті,к і

1JJBi

від

збираНіНЯ

_.

ЧWГb

ще

ІІ'І()ІВ­

окшзав

він.

планта'Ц1'11-

Ka;ral'He поле. Тут працюють сортув альні 'МІЗШИ;Н-Н, ЯlКі об­

С:t~'го.вують ланки ГЗtККИ СзвіlВНИ Рябої та Марії ТРОХIІ':ІІ,і:ВНIt Il(о-с-

МихаlїfJЮ

машwна,

н,а

ФеД~РО!~1І1Ч

"ТИlжден·ь.

трашспорту;ва'нні

каР·'ГОІІІлі

ДіО ~еріжавних пр-иймалыихx ПУJ!'К­ т.ЇJВ З!І:ЙНЯТО ОДИlНадцять рад,гооп­ ЮІІХ

і. трид-щrrь

п,РИ,КQма:!Щlliроаа­

ННlХ J1P-Уі30ВlІкfв. .РYlCЗНЇJВlЦі щодня З!ltIЗють МIflЗЮ<О 70 тонн !Пp<J\дyu<­ цП, а п'ятидеНIНИ,ЙГ,Ра;ф:к .ВИll1е­ ·Ре.діЖають на 200_ тонн. .І(рім то­ ГО,

в

l"ооподаРС1"В1-

З2СИll1аІІЮ на

н.ас·і!flIНЯ 15300 lЦeH1'Н~ЇiВ бульб прн flЛЗlНЇ 14700. ВелИІКуу;вагу в і>аlдiГOOпі IІ1j)И­ д,ілено і З'бир.аcrJНЮ та зда.чі ОIВО­ чі,в деJ>iЖatВ!. Минулого ,вихідного дня . .проведено Iнещіl1IЬНИІК ІПО ;від­ ,пра:В'l(;і IГо.рQДИНИі. З I(lІ'Е\Ва i!lJ)ибу­

ло'

65 ЗtВТОМ3іШИIН, ,працювало та­ ко'ж ,11 овоїх ГРУЗOlВиків. За цей ДЄНJb ЗІД.аIНО 156 rolJ1Н авочів і 27 тонІН Ік,а:рrrапл-ї"' Хора-.ІЮЮ орга!ні­ зацією Іпраці lВ.ідзначивDЯ колек­

тИІВ Р'~біТНИlКі& четвертої бриг,-аlдИ, Я1КIІЙ Са!М lВі.дJпраВIІІВ: 38 машин ПЛQJIJі,в. А під ч,а:с поп.вР'~.JJНьоro .недіЛIlНlІка з цієї бр-и,га:;щ надій­ шло на "IJрийlмалыіi ПУНКТИ' ще 6іЩ,lше :ЦрОДjlЮці'ї. . Тепер овоч,jВНИlКIІ РОіЗгорну,1И збнраН1Н.Я пізніх ,k-у..лЬТУР ~(()PK­ ви і СТОЛОВИХ БУРЯlКів. Блшзы') д:вохст ЧОЛOlВік ПРIЗІЦЮЮTh ,на за'П­ ЛЗJВі' Трубежа. До 5 ЖОВТ!ІІЯ 'ВО'НИ і з :ці€ю роботою впа.;>аються. За­ Лll1Шиrrься

тілыш

траохи Коа/пусти.

ВпаВlненою XOДiOlO набли'жають­ СЯ.русаНіі'вці до СВОIГOl хліборо'бсь­ кого св.ята ВсесоюзнOIГQ' Д'НЯ ПР.ЗJЦівнИІК-Ї;в сільІсыоIгJJ ГОСПОlдарст­ ва. Мине небагато часу, і зов·сі,),1 опустіють осінні поля. Але не на­ довro. Бо ІБіСі роібі'ТНИ1КН уже жи­ вуть пО'моИСЛа.\ш 11рО ма'ЇІ;бугній урожай.

П.

ТЕПЛЮК.

«Посвідчен,ня

тиву комунісТИЧіНої ораці".·.

При

-

. п'обаЧIf1ВШИ ОдJНlИ а,грегат, Я1Кий

Д!ЇНку в побуті, хуліганс1'ВО та

з.вання,

бр ИlГ3Іда ,

якою ,кep)'€ І.ван ЯІКОІВWЧ ЛНlтав­ 'І,енк<>, закі'~чила ,копати KaP'fOOа ,ГРО1НО \1 ,

ріод. 3а порушення трудової дисцмплtни, неправильну nOBe-

вимпел

картоплезбиральні

КО':ІІ,ба.йtнlІ'. - Чеl1веlУГа рільнича .1Ю щедіВlа

не повинні присвоювати по­ чесні звання на наступни.Й пе­

чесне

чотири

Ікожна

(брllГ3ІЦ,ИР

не­

і на полях ра.дrocлу

~РусаніВСbllШЙ"_

день

ГулlfЙ). Збираrrи її тут заlКРН"Іать Чeper3 ~Ba lWIі. НаlйбілЬ/ше -відста.1.3 перша 6»ига~а, :IlJe робати виста­

в

lНаІ

трУ:ДlQ1ве

l3а

і

,ГОДІІІНИ.

апаUJ.a!€

сортуоє

:ДOВQДII­

Та!Ка вже епецифіlКа іх Проте КОIЖ!НО~іУ хочеться

IВпор,атися

ПРО ПОЛІПШЕННЯ ОРГ АНІ3АиІЇ СОUІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ВЦРПС

подих

с"ГеРIriН'), літню 'спеку і ;в ОС:1Н,НЮ

---------------------------------------------.1 п,ро

ДН-Я,МИ

Вlк,рива€

різких

тами, зберегти всю вирощену сільськогосподарську продукцію.

Президія

ТptaКТО,рИСТИ Ї' шофери не встига­ ють .n.і.двозити,їх від ,КО"М'баЙIН:IВ. Внсокий урожай Кі!РТОІплі і в др)"Гій . 'бригаді ІІ1ершого lВі.щд4J11ка

ться

Низькі темпи збирання картоплі також в радгоспах «Тре­ бухІвський., сЗаворицькиЙ., де на цей час ЗІбрано лише 50 процентів картоплі ..За день тут збирають всього по 8-10

гектарів. Якщо Й надалі H~ буде полlпшена організація праці, то строки копання бульб розтягнуться щонайменше на 20-25 днів; В свою чергу це може прнзвести до значних втрат

паморазь

примор()'3/К"IВ, та J' вдень темпера­ тура 'повітря, не підlllімаєтыся ВИ­ соко. Все НЗ:!1ЗlДує П'РО ШВЩ!l,ке наlблИіжеНRЯ зими. . Але Х'nї'бороба~ не ЗВИІКarrи до

землю

ЯК низька організація працІ.

постанову

художня Івистав'ки,

тюк. ВО!НИ Ж і ,в·а,нтажать маши­ ни ДJlJЯ відlПРЗlВIКИ ~арто'плі на з I!ro'I''nУlJiJКТ. По 50-70 тоН1Н бульб

Ост 3ІНІІІі.м и

ста,в особливо ·ВЩЧУТІШI\l. Ранкам"

СЬКИЙ., сГоголівсБКИЙ., .ЛіТКіВСЬКИЙ •. Невиправдано вІдстають у цьому році -І.з ~би;ранням картоп­ лІ механі~тори paдгo~y .ВелинодимерськиЙ •. Тут й половина Е досі не. викопаНА. Причиною такого становища є не що інше,

~ оранкою на зяб, вносять на площі необхідні доБРИlа; Незабаром _трудівники села відзначатимуть своє свято

ратурна та

присвячені Шота Руставелі. (ТАРС).

ill ШШillШ[ВШ (J)!ID [ ФД (J)!ID

раНіще присту­

а тому л&ріВНЯно з відповідним пе­

картоплі

кандидат

ступив і'Олова Всесоюзного ювілейнОО'о 'комітету Микола Тихонов. В Тбілісі відкрились літе­

дні

фабрики, які при плані 350 гектарІВ зібрали за станом на 25 вересня 306 гектарІВ. Як і передбачено планом, вони за­ иlнчать збир.~ння до 1 жовтня. Урожай карт-оплі Tyr становить в середньому 110-115 центнерів з гектара. Наближаються до копання

звер:ну,вся

у члени Політбюро ЦК КПРС,

ріодом .минулого рону йдуть дещо вперед. Злагоджено пра­ цюють на збираННі карТОПЛІ мехаНІзатори l{алитянської птахо­

завершення

СТ)'\ІІивсеКDетар ВЦPlПС В. І. Прохоров. (ТАРС).

'І1ШЛ1СІ. 2,6 ,вересня в Дер­ жавному акаДNіі,ЧlНОМУ театрі імені Ш. Руета:в-елі ,ві:JtКрився

посилити контроль за збиранням овочІв з тим, щоб не до­ пускати втра'!'; по-господарськи зачистити всі зІбрані площі та Бинонати план здачі продукції державІ.

Нинішнього року радгоспи і птахофабрики

лення органїзаторськ{)ї робоТИ ПРОфcuIілO'J(, З ,'11Л10віддю ,ви­

Пам'яті Шоша Р'УСПlавелі

автотранспорту не вистачає.

Керівники

ВЦРПС

центр

женню теоретичних

створи­

по дослід­

проблем

і

узагальненню досвіду соціа­ лістичного змагання та руху за комуністичну працю.

(ТАРС).

З'ЇЗА РААЯНСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ MOO~BA.

28

вересня 'в

І(рем­

ліВСbllЮМУ театрі віt!llКрИВСЯ дру­ гий НсесоЮ3'llИЙ з"ЇIЗД 'р,аillJЯUf'СЬКИХ *урналісті:в. l(аlН!дидат у члени Поліroю.ро ЦІ( І(ПРС, секретар ЦІ( КПРС П. Н. Дем,ічев оголосив лист ЦІ( I(jПАС з'j.~о,ві журнаLТJісті:в СРОР.

Із звї!"ГII'ОЮ доповilддю ПjЮ робооу IПравліНіЮl Спілки журнал:cr~в ОАОР і з ав:д а Н!Н я р·а\ll!яIнсыиІхx ЖVР'Ноа.1і~тів у r,в.і,-л,і' рішень Х~ИІ з'їзду ~ПРС ВІІСТ)'ІПИВ ІВ. оО. ГОЛОВlf IПраlВліния GпіЛI1Ш журналіcrіlВ СРСР Д. п. Горю-

'НCIВ.

(ТАРС).


...................................

.....................................................

~~

В

роботІ

ними дог1't1ами та звичаями

Комуністичної

партlI

треба вестІі повсякдеjfНУ бо-

Радянського" Союзу

велике

ротьбу

значення має атеістична пропаганда, яка

осно81

на

доводить

І

велику роз'ясню-

вальну роботу, бо вони самі

науковій

по соБІ не BIДlмpyт~.,

трудящим

Партійні,

профспІлкові та

ди «Наука і релігію) . В районному Будинку культури, в клубах сіл Погребів, Го-

року '1 · прочитано в них по 15 лекцІй. За'няття в лекто-

лекції на теми: б

ласноJ організаці!" товарист-

для виховаиня.в них науково-матер і ал і стичного с ві то-

В

логічного впливу на людей,

~~~~y З;і~дь~r~т~ЛИце~~~~:~~ розкриваючи

в

Н

М

.

Л б

Т

С

е едєв.

.,

та інші. Роботою лекторlІв

слухачі задоволені. і з велиінтересом

відвідують

заняття.

організації

ате\·""'ИЧНО'· І,.. А

науково-

пропаганди ве-

по атеїзму, недостатньо використовують кінофільми 3 питань антире:JіГійної пропа-

прочитані

ганди.

«Р..9 ль миб

П

ороть і з релі-

Такі учителі, ян тт . }{лиш-

но більше 20 вечорів запи-

та П . І. (с . Зазим'я), Кудін

-11· Ц. (с . Шевчеююве), Бараб) а~юк Л. ПТ' (с . }{аЛИВівка, ижкова . І . (м. Бро-

тиці науково-атеїстичної проського

робітників

Бровар-

вари), Гайова М. В . (с. Ве-

і

ЛИКq Димерка) .. та багато ін-

ремонтно-механ чного

ООС' илити АТЕІстичну

со-

і

х ванню учн в про-

водять педагогічні колекти-

тань та вІдповІдей по темаДля

ви о

ви багатьох шкіл району.

t'

паганди.

б евну ро оту по атеїстич-

ному

гією», «Що таке душа і чи

ку в клубах району проведе-

ким

давали пра(lдиве пояснення Р і зних прИрОдних явищ і су-

стецтва

інших

ваха

товувати різнІ форми ідео-

гресивиі люди світу завжди

та

є вона ' безсмертною?» тощо. За п_ ерше цівріччя 1966 ~o-

ність релігійних догм, про-

повиннІ вдумливо викорис-

голева

ва .Знання. товаришІ Воле-

комсомольські

Глибоко

організації

ріях проводили лектори об-

шкІдливІсть всяко! релігії .

'вказуючи на необгрунтова-

........................................................ ...+ -

Л8КТОРії по атеІзму пІд назвою .Людина мІняє обличчя планети.. ЦІ лекторії

працюють ось уже протягом

ІДЕОЛОГІЧНШ

~

коління .

На жаль, частина первин-

ні релігійних вірувань, осно-

:Я~:~?~К::!.:~~-~ :~~~~~::;!и~~~у.:J~:~: ~~~Є~::=::~Y!7~~:=; ПРОПАГ АНДУ н:еfй~ щОС:IПIГс:т~е}м;Оа: атеїстичну

про-

реЛігійників

паганду.

у

активну

во-атеїстичну

ПрограмІ

КПРС

під-

Як

же

науко-

пропаганду.

здійснюється

уково-атеїстична

роботі на сучасному етапі виховання всіх трудящих в дусі високої ідейності і відданості комунізмові, комун~стичного ставлення. до праці і суспільного виробни-

йону? За перше півріччя 1966 року для трудящих району силами районної організації товариства «Знання» прочита но понад 300 лекцій та 41f) бесід но на проведено -

і

rлядів

пропаганда

серед трудящих нашого ра-

ЦT~a, Ц лковите подолання пережитків буржуазних по-

уково-ате'істичній тематиці.

і звичаїв, всебічний

Партійні організацП рад-

гармонійний розвиток особи.

госпів

З буржуазними поглядами та пережнтками, з релігій-

пенсіоиер ·

Антоненко

на-

креслюється, що партІя вва-

жає головним в ідеологічній

товариші:

«Требухівський» , та

імені Щорса ррганізували в своїх населених пунктах

тель

Р.

(с.

я .· Д.

Літки),

М.

учи-

Булатецький

(Бро'варська середня школа

робітничої молоді МІ), за-

відуючий клубом с. Калити Б. Ф. ДЯЧ€НlЮ, пенсіонер К В . Волинко ~c. Велика Димерка), пенсіонер М . Г. Полі~ук (Бровари) та інші. Дещо поліпшили свою роботу

в

справі

виховання

атеїстичного

культосвітні за-

клади. Майже в усіх клубах

і бібліотеках району обладнані кутки атеїста або стен-

тично

заводу вчителька міської се-

над

Мокрушина

ганди,

редньої

школи

NQ 1 Г. І.

питаннями

працює

організації

науково-атеїстичної

організувала

партійних, комсомольських

темати-

Однак треба сказати, що

окремі перВИННі організації

товариства «Знання» ще мало організовують лекцій

профспілкових організацій.

І. ЦlМОШИНСЬКИЯ,

]

ле~тор раіікому КП УкраlНИ .

.

на опорядженні нового багатоквартирного житлового будинку. На фото: О. Сташейко, О. Мазуренко, М. Семенова, В. Литовченко, Г. Пічка та' Г. Черненко. Фото А . КОЗЗіка.

<: ........................... •••••••• ............................ . ...... .. ~

Крок в самостійне життя хочеться, щоб

хто

зробив

перші

му жиrrі,

вони ви>со­ ко несли естафету Beтe~a­

-

по

16-17

ро­

н:в

кі,в. У відповідності з пос­ тановою Ц!( !(ПРС і Ра­

ДИ

МініС1"р:1В

СРСР

ту

піДIliриемст'ва,

М. ТЮТЮННИК, інспектар

згідно - рішенlНЯ Броварсь-

КОГО ра,Нви.конкомуП\jЮ -гру,дрвлашryвання MOJIO\lI.i, я,ка

закінчує

по

кадрах.

Перший документ ЖОВТНЯ І До 50-річчя РадяиСЬ1СОl вл-:;:-І Людина

середні та

HeJIOВ.Hi cepeJIIHi ШКО.l!И у цюму році, завод ЄІІJelКТ­ ротехнічН'их ВlИробів прий­

няв ІНа робо1lY близько

ест1афе­

батьків.

та

Наищінніші дО'ку,)!еffТИ 9і'бра~

20

ви'Пуокників.

Одинадцять чолові,к у'же од~ржали розряди і пра­

1917

сwзч,,-,еніlніаму при ЦКК1ПРС.

напиеа.в

Серед ЦIf1X скарбів є доку­ мент,

цюють на різних ділянках вЩІОбниц'Гва . Про вчораш­

який відкри.в

но.ву еру

ника В. Мельниче-нка. К,рі'м цих молодих ро­ біllникі,в, найближчи'М ча­ сом саіМОстійно до верста­ тів стануть М. Дуженко,

~ М. ОБЛ'акевич, Ф. ХИЛЬІКО ~

та інші.

свої,мвчитеЛЯМ-С.,'JюсаIРЮ- \~ інструментальНJИКУ Н. Ю.

Не6рату, токарям Бондаренку, В. О .

І. Д Ла'Ги­

шеІВУ, 6JJ1И1!'адмру елекl'РО­ зваРНИJКіlВ С . Б . ГРОЙС1ма­

- Вe.iFике 11РУдоне

!о)

НОВЕ

жаль,

жоден

цих

На

аВТОІГра­

ЛИСТОіПада.)

ДOl3ви

:ri'квію, no.Ha;l десять раків ~Dа' иливо. зберігав /ко.ЛImIIНІИ керуючwи cnра'ва'dИ Ради Ha~ ро.\'них І\оміс, арі. в В . д. БОRЧ­ БруєвИ"І . У 1928 pOlЦi ві,н пе­

рем-в його. в Центральний lІар­ l'ійний архів .

ВсеросійсЬ'кrxrо

з'Їl3ДУ Ра.д «Робітникам, с(}ца­ там і

РУКОІписвіД0lЗl9if «До 'Грома­ дян Росії!»,:ЯК ilорото.цінну ре­

11-1'0.

Не 'ВИЯВ:Іено

селяНам!»

з заклик()м

захищати ре.во.люцію ві\д по.ся­

гань іl4lперіалїзму. Рукопис

відо.зви

« До. ,гро.­

"цян Росії! » о.с?блИ'ВО ДО'РD­ гий то.му, ЩО він є 6ДИ'НИ'" доку,мент()м,

икий

збеРЇJlСЯ,

з

нащисаних В. І. ЛеніЮfМ в день -наро.~ення першаїв сві­

ті Радянсько.ї державн .

\

В день першої зарпла- ~ 11И вони скажуть спасиБІ ~

НУ та і:ншим.

(7

!

саря А. Клепацького, 'ГО- \

каря П . Погоняйла, ЗІВ ар- ~

наЧlНЮf діячам рево.люції.

досі і л~ні.нськии рукопис ві­

25 жовтня 1917 року .

~

Ілліч

~а[]исаквиз­

нита ,віщо.зва «До. громадЯ!н Ро.­

паруч з ними. На похва- ~ лу заслуговує робота CJlю-

ВОІ.'1о.;lЮIИР

'кілька

фі,в .не 'збе'рWcя.

си!» ; нашиса'на В. І. Леirі,ни,~

Х'ГО труди'Гься ~

раку

'в істо.рії лщств'l. Це знаме­

ніх учнів дООре с.lОво го- ~

вор. ять· ті,

Із опorа,дів М. І. По.;І:ВОЙ С Ь­ кОl'овідомо., що. 25 жо.втня

НО' у ф о ндах Центрально.го. юар­ ті'Йного. архіву Інституту ·Mapl\~

)ІОИТІГЯ

ЖИТТЯ

29 вересня 1966 року.

МонографіЯ

"В. І. Ленін-великий теоретик"

Чотирна;щять статей, при­ свячених деяки" ПР()lБJ!е'м.1" леНІНmry, мkтить збіРНIJК «В.' І. Ле,нrн -веЛIlКИ'Й те з­

щину, 'краще усвідо.мити о.снов­ ні 'ПОЛDження ;l~нінізму, гли,б­

ретик » ,

вит()к

який

випустило

Ви­

да.В'НИЦI1ВО ·по.літичної літера тy~

ше ЗJ)()3уміти, який веЛИ"lезний

вклад : В'fI1ic В. І. де!!ін у ро.з­ ма!Жсистської теDпії.

Авто.ри статей -вчені і

партійні публіцисти,

ри .

Матеріали кни'ги, яка являє

я'Кі пра­

На голубі екрани Омська вийшов фільм «Людина з піеві» про Петра Дьяко­ ва, комсомольця 1929 року ... Країна знає ІсторІю цьо­ го

легеидарного

тракториста

з СиБІру, який був спалеинй курку лямн в полі БІля трак­ тора І чудом вижив.

І тепер омськІ кінемато­ графісти документально вІд­ творили на екранІ подвнг комсомольця, відновивши 'Jнмало хвилюючих по)l.ро­

биць. Ось одна з ннх. У ті далекі, тривожнІ ро­ ки, коли країна бу ла бідна, в молодій комунІ «НОВЬІй путь,., поблнзу Ішнма, ие було жодного . трактора. Але вІн був у мІсцевого куркуля. Куркуль розІбрав, свІй «Фордзон,. І по частИнах за­

копав

у таиниках.

СІльські

комсомольцІ вирішили роз­ шукати тайиики І скласти

машину.

Постановили:

хто

БІльше зиайде частив -- то­ му І бути першим тракто­ ристом. Ним виявився · юинй Петро ДЬЯКОв.

Саме тодІ І з'явилася пІс­ ня легенда про першого тракториста «Прокати нас, Петруша, на тракторе,., яка стала гІмном сlльськнх ком­ сомольців тих рокІв.

собо.ю 1К000'1екти;внум- он(}графію,

цюють в галузі .1о.слідження .'1рніНСЬІ\о.Ї тео.ретично.ї опад-

Завдяки зусиллям журиа­ лІстІв і кІнеlllатографістІв

ДQПо.можу,ть

ЩИНИ.

-ФІльм

ти~,

хто.

вивчає

велику ленінсыуy ідейну спад-

(ТАРС).

+.

і Ц .

науково-ате'істичній

НЬОЇ Шlколи М!! 5, за ЩО нагороджені ПОЧООНlIfМИ грамо­ там,и. Зараз д:вчата з Іне менши'М енryзіазмом працюють

кроюи в OBO€lMY робіт:ни"{о­

: •

+ +

ентузіазмом працювали вани на будівництві noвoї серед­

T~\I,

+ +

дить індивідуальну серед віруючих . Посилення haykobo-атеІс тичної пропаганди - це по- • чесний обов'язок членів товариства «Знання» і всіх

БРИГАДІ малярів з будівельно-монтажноro )1Іправ­ ління J'..I'!.38, 51JКОЮ керує Ольга СташеЙIКО, всі діlвчата fiK на підбір: веселі, заВ3Яl'і і дружні. Особливо з вeJlJИIКи.м

належить пройти І3чаргш­ ні,м випускникам . Тож і

+

атеJ'стичний вечір на тему «Релігія опіум народу». В сільських І<лубах рай 0ну проведено 13 усних журналів, в яких були підготовлені спеціальні стор\нк': по

У

Не кожен з цих юнаків святкував повноліття. Ім,

пропа-. прово· ... роботу "'.

недостатньо

.........................................................................................................................................................................

~

+ +

~~X~~€~~~:ї~;~(:~~~1~~JE~ +!

виховання підростаючого по-

' ціальнl та ідеологІчні коре-

, грунтовану

+ + + + + • +

пісия друге

здобула

по

сутІ

нове

життя.

справн

и_ароджеиия .

-

стрІчка розповІдає, як юиак, якнй колись ввІйшов У пІс­ ню, з честю Іде по жнттю БІйцем-комунІстом. Він бу­ дував МагнІтку, Із зброєю в руках дійшов до КенІгсбер­ га, штурмував. великий Хін­

ган в боях з японськими мі­

літаристами, а в мирнІ ро­

ки водив автомоБІлі по си­ бlрськнх трасах. Орденами ЛенІиа, ВІтчиз­ няної вІйни І Червоної Зір­ ки вІдзначений шлях мольця тридцятнх

І тепер людина строю

-

з

працює

батьківщинІ,

на

комсо­ років.

I!kHi в

у

себе

на

станції Го­

лишмаиОВО.

Петро Дьяков частий гІсть снбlрської молоді. Не­ давно, коли він прнїжджав до комсомольців Москалеи ­ cысгоo району, вони зверну­ лися

до

нього

з

незвичай­

НQЮ просьбою:

- Прокатв нас, Петро, на тракторІ.

... 1

ось

рист»

за

дядько

«ВОГRяннй тракто­ штурвалом

коліс­

ної машнии. На причепІ вІз­ ка

-

веде

юнаки

свій

І

дІвчата.

трактор

бlрськІ березн

І

повз

ВІн

сн­

пшеннчиl

поля, а назустріч вітрові рветься: «Прокати иас, Пет­ руша, иа тракторе» . Цю пІс­

ню

спІвають

ристи,

молоде

молодІ

тракто­

поколіuя

си­

БІрської комсомолli. В. ЛОБОДА, кор . ТАРС.

ї1

КІно-

3 пісні

Омськ .

+ •

J.. Т

~


Наш календар

ЙДЕМО ДО ФІНІШУ Наближаєть.ся хлюО'робське с.вято. ТрудіlliНИ'КJf раwQCПУ

«rагол.~ькlІіЙ»

з()бов' яаалися

зустріти ЙОС() за1lЄlЯПe.ннJIМ збираJІНЯ _картоолі, ви 'Зай­

має

'Гe!t'fари.

1103

Особлива

у,ваг.\ l3осереАЖУвться 'на аби­ банні та 'КаІ'атуван.ні б.JfJlьО. АJI)ЖЄ цє одна з наЙ'І1РУДОМЮr­ кіших рО'біт. Для її 'll1ИtМ&1IН'JI . потрібнО' багатО' рООочих Р}'К. ДиреІЩіярQ'ООПУ j па.ртіі" наорга:ніозація провели з ко­

лекти,во.м меха.кїе-'.І.т()]>ів і всі­ м.і :робітНИIWIИ велику lfIiAl'OтовчУJЮботу.Визначили: сти­ мули матеріалІМОО'О і мораль­ нОО'о заОХlRен.ня,

на·л1W3ДИЛИ

громадське харчування. Ці та іlнші заходи ,С'Прия~ть уооіш­ НОМУ

ВИ'кона:нню

л()ставленО'га

за,вдаnня.

Врожай картоплі вже з~бра-

но більш як Іна 800 ·гектара,х. Лющ() 'П()3аминулої ІП' ятцденки 0іtбрали. К.\}УІ'&ПЛЮ 11а 118 rel>тарах, 'l'O МИJlУЛОЇ -на 140. Сла·вно IПрацюють на за'кріП:Jе­ ,ному КОllба!і1ні Іва,н СИ'Тюк 3

-

'на'паРН!fКОМ

трактористО1\І

ДРУ!l'()ї 'Н&рИН. На кО'мбаЙіні по праву

иай()рить

На

картопляних

перехі.щниЙ

перше місце поеідає централь­

чер'ВОНИЙ ,вНіМillел і 'Кра'СуєтьCJI

нИ'Й вilДдiлt)к, де при плані 350 гектар;в .вже вИ'Копа,но каJYГОІП­ лю Іна 280. За НИМ йдуть дру­ гий, 'l'реТfЙ і Чет.веРТ!JЙ.

Ч~РВОна ЗЇPRа. 3а ПРlШUIаД(JМ

передовиків

хороше працюють і інші ко­ лек'І'И,ВИ ком6аIЙIІОВИХ arpef'a-

О)JJнО'разСіВО проводитьея сор­ тувашня ,кар·топлі і кагатуван­

НА

3

УСТ РІЧ

ВСЕ СОЮ

НОМ У

3

Д IJ-Ю

ПРАЦІВНИКІВ СUЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Микол()ю Бреу.сOOd. Вони зООо­ нинrшньому році виконати дві сезонні tНOpми. TQoMY -й ;ура.цюють з ;ІЮДВООНО'Ю енеJFією, на ІП'О'В­ ІНУ с!,лу. При завда,нні 1,6

гів, зокрема комсомольЦk Ми­ коли Шевеля та оКостянти,на Га.ценка. Механі'3атори дОО. ре РOl3yмtіють, що осі,н'ня погода

гектара ентузіасти

ти приморозок.

.в' Jlаали.сяв

ВИ'КО>ПУЮТІ,

!Картоплю ,на rpbO'x гектарах. Колектив

і більше цього аг­ Ре!гатуВ<Же більш 'ЯlК 10 дні.в копає

карто'Плю

рахунок

в

примхлива.

eЬOO'O:~Hi

тепло,

а

завтра може ,піти дощ, ,вщари­

ТОМУ

Й ІП~­

матеріал Ре'Йдової брИ!Га:ци пі,~ sагОЛО'ВКО>:ІІ «НОПИ розпорошені

СИПИ». В -НЬ()!<lУ

вкрай

йшлоея ·'ilРО'

низькі те:llпикопання

картО>плі в радгоспі Дlfме:РСЬ1\ИЙ».

«Велико­

аміни вана внесла?

IПоміТНI)

по.силили 'кО'пання картоплі на

по.'lЯХ окремих відділків. Так, на ШеВченківському бе:mере­ біЙlИО , працюють двакО'мtбайно­ вих , alГрetГати Г. Гришка 'Га M~ М()ClКаленка. Вони збира­

тарів

2

лисявід цwro важливог{) зав­

дання. 3а час ко·пан.ня картоп­ лі Т. Опа.насен.ко>в ж()~н(}го раз)'

не був У полі бі.1Я комбайно­ ВОІІ'о

агрегату.

трохибіuIышe

Минула" п'Я'Тидеllка. Які ж

ють щодня ПD

дир ІП. IПа·рх()!меllі\О самоусYlНУ­

і більше гек"

картоплі. Хочв;і;rщїл&К і

на'яннlltх

275

'l't)М'ини із

lІ'ектарів .ви'копа­

но карнmлі на Ленtнсь'кому вЬдділку. Лише декілька днів 'ГОМ}·комбаЙНовиЙ агретат Т. Нише",ка ВІКЛЮЧИВСЯ ,в роб}ту, а М. Васюка

-

і досі в'ід­

стоюється на тракторному ста-

ні.

Керуючий

Г. Кравець

цим 'віД'ділкО'м

r меха,нік

кО'ж

присилав

до

. Така

'1'0'1'0,

р0l5сыеві,'\3на'чимоo

че.н:ням КОІПання

КIJпана картопля на

нак,

на

400

не

ва.JЮКО,

картоплю

гектарах, підраху. вати алІ'

ж

Д3

того

часу

іземЛ!Язамерзне.

рів і всіх тих, хто зайнятий на цій РООО'І'і. Сло·во піідкріп­ люють ділом. Г.

ня недолі'Кі,в.

цього

ви.снt)IЖИ

MEДBEДEHtКO,

редактор

багатотиражки

Вітчизну •.

«За

-<>--

Продуктивніше

і

весь

зробити З як, наЙШВIfД­

каму

тепер

під

'П'lЯтдееят,

11а'М'ятають, з ЯІШІМ .аХОIfлен:няlМ і хвилюва,ння,м стежила !ВСЯ КРЗІЇ­ на

за

ПРОСYlва,н'НS~М!

·крнголз'ма

них

сищіли

кз:рт,

біля

·стзрзш'но

.географіч­ :відім,ічзючи

трзсу lПіJдкорен:ня А;р.ктики, з не­ теропі'НlІІl!1М чекали газeтtн.их '1lО1ві­ Домлень,

.ВOJIухались 'В ·голос ідИІК­

_

тара

У

1~2

ря'Кова»

цію

році

експедиц;,я

вперше

подо.лзла:

3З'

«tCи6і­

O~Hy

'на!Вїгз'­

ПЇІВн,і.чниЙ

мор­

сbtКИЙ шлях_ Через дея,кий час герої:чна elПОlпея· «Челюскі'нз», а

В 1937Рщі - дрейфуючз ста'нція «п:mні.чниЙ ПОЛЮС», вста'но,влен,ня Дер ж alВНОіГО прапора СРОР ,на ПіВІНіч'нCJМУ пол,юсі_ Усе це вчен'Ня

геРQїчні сторінки !ВИ­

і іП':LlI!КQреНlНЯ Ар,ктІІ'КИ рз­

дяtнсыІмM :нарсщом·. І кож:на в цих

сторінок

I1IPO!WK": тивність карт&плеозбиральнИJX КО'МібaJiні,в K~3 та К'І1П-l2, Jl!Кi працюЮТЬ у пі~мОС'кавнlWУ рзwоопі «МООКОВСКIf1Й». Цього вдаJЮCЯ добитися 'Завдя'КИ lНез­ ви­

КОРИС1'аJllНЯ в парі з кар'то>пле­

копалкою КТН-2. На картоп:rек(шалці Іпід

J\t-

з.в"язанЗ>

ЮЛlїЙОВИlЧЗ

з

і'м",Я'М'

ШlМіїДтз -

громздського

Отто

вченОІГО і

дія:ча,

tВИIДЗТНОГО

спеціалістз :в гзлузі ,мз;rемаrrиIКИ, геофіз!Ш<оИ і зстрономі,ї. СЗlме В'ЇJН безпосере,щньо

KepY'B.l~

ОСВo€Нl}jtЯ'~1

А)JIКТ~КИ, рззом З смїми ВЇід1В'ЗіЖ­ НІІІМИ

ки,

Jl,рузями

яку

ТЗJїлз

ззз.нз!Вав'

небезпе­

крижз'На

ПУСТИ:IІ1Я_

с.ВQЮ 'НЗ'У,КОІВУ Iд'іяльН':сть 0_ Ю . Ш,міщт починз,в У КнЄ'ві. Тут .вї'н заlкінчwв j'lНіверситет, В ·НЬОМУ Ж до переїз.ду В МООКВУ читав сту­

т-ом 90 градусів до наIПРЯ'Мf РУХУ ,встановлено дода11Кt)ви'и тран'спортер, пий і!'ідкидає

дента,м Лelюц.їТ _ Да'ЛІ.Шіроки ЙО,ГQ житгя 'від;знз.qені сеРЙОЗНИI:.!И 'На­

бy.lьби на сусjД!fЮ

МО'ОІ<О'всь:ку

борозну.

С.'Іідt))оІ за К'І1Н-2 іде КОМОМІН_ Шдби·раючи

8И'Копані

картоп­

леКОІПал,коюбульби, він ВОД­ н()чаСВИК(іНУЄ

Кері'вники рцгоспу

К ,J[ИЗУfl

'м/}жна спостер;'гати

60.

щоБВJt'Копати

боти,

Hepili{KO

Ігекта­

іна

СкілЬ'КИ 'ПОТl'і'бно шр ,пятиде­

колектив повинні

прогаяне. ~Поміт:но ·випра'вляє­

59

-

минулу

-

та:ке '3О'б&в' яза· НlНЯ механіозат0-

лу п'ятидеlИtув радгоспі ,ви­ рах, у

'за'кі,н­

карто.плі,

на'lНШ ]dt)деронїзаціі іх та

що В позамину­

мало що 'зробили Д.1Я усунен­

uадолужують

аВJIOма­

О'р.гаJllїзація праці при­

звела 'дО'

пізніше приступив до цієї ро­ але тут

них

75~річчя з ДІІя народження)

Ті,

ГQДІІ'НЗМИJ

Всееоюзне .сВЯтО хлюо­

-

ВДВ()Є збільшилася

ШИ, IIИ із запіаненням.

(до

'Ня.

BДBO~

і таке: картоплеІ,омбайни по­ чинають 'працювати о 10 г()ди­ 'ні ранку,бо диспе1'Чер П. Пі-

Шмідт

ня. fi-оltaiJt 1500 тО'нн бульб закла~е.но на 'Зииове зберіган­

пішають шви~ше &поратиея з рО'БО'Тою. На окремих 'ІJoЛО­ щах УР:l жай сягає по 120130 центнерів, а то і 150.

надру.кованого

Отто ЮлІйович

«Г., ЩОВ», ЩQ lllробива;ооя Кр'івь вічну 'Kpm-y, нап~рекі:р стихії, 'ДОІ берегів Пів н,і·ч:ної 3ем;лі_ Люди

Повертаючись до

,в газеті «НО'ве життя» від 20 верес~ня оув наДРУIN)ваний

жнивах

робо-ту

-

~вою

ОС'НО,В· НУ

,вик()пує

бульби з

cyci~Hi.x ЧОТИРЬО'Х рядків. Те­ пер ,за

:DIiHY

'Комбайн mIімає

'врожай з ТРЬО'Х гектарів.

ше ПОДОlЛати відстава·ння.

уковими

успіха:.!и_

Він

заснувзв

Зv1іГебраТчну

школу,

)ЩД оригіна.1ЬНИХ тео:рем у гзлузі іМЗ'1'еІ:.!атики, ВИСУ'Нj1В но·В'у

J:0Bi.B

·коо:.!'Огоиі"lНу Г:lпотезу про похм­ ження нла'нет сонячної системи_ ДОІ iЦboro мо'жна .дОl.lзти, що Ю. IШ:.!і,дт 'ПРОТЯІГОМ баіГЗrгьО'х РОК:IВ 'б}"в roЛОВIНИМ редзкторо·:.! ~Б'ОльшOlЙ СоветСКОЙ 3НЦИ,КЛOlпе-

0_

ДИИ», членом ЦВК СРСР і депу­

(РАТАУ).

тз,том

Верхов,но,ї

Ргlд.И СРСР_

ться стан()вище на Кіровсько­

)IУВ'l.'1дlЛ'КУ.

Аq-регати ком­

байнерІв Ми.коли Ру'банки; Ва­ силя Хутька та Василя Фр&tн­ цузО'ва, працюючи повний c~i'Г­ ;ювий ,,\ень,ВИ'К(УПУЮТЬ кожен

буль,би

на

гектара.

2-2,20

Не зробили для себевИJС,НОВ­ ків керіВЮI'КІІ: Петр о,в.с bKt)T О

ВІIДДIJЮка.

И

до-сіне Іпуще­

H~B РОООТУ картоплеком­ байн, а др}'гий використовується

ність-

не

на

пО'вну

1,10-1,20

·поту,ж­

~eктapa

картоплі . в день викО'пують ни,м при нормі 1,40. Ос.новна причина пога.н()ї

. праці

організа.ції

IнавЩдіЛlКУ криється В

ТОМУ, .що сам керуючий від~іл­ 'ком М. Опанасенк()в та БРИJГа-

Осінні РОdОТИ не теРПЛJlТЬ черговості П

О .оКРЕМИХ пока'зниках Семиполківська 'ПтахоФаб­

рика посідає перші

місця се­

ред го~подарс11В району .

Так,

річlНИЙ ,пл~н з~чі овО'чі1lВWКО­ нанийна 75 процентів. ГоСІП~­ дарство йде в середня'каlХ по 'КООІан,ню карт()плі. Врожай­ ,Hi~TЬ теж непосана. В . серед­ 'н b()lM У ВИ,ХОДИТЬ Іна :гектарі

птаХОфа,БРИКR В. Ковален'ка та головноre інженера І. IПиЩюри п~бувала в полі, де IПРацюють 6м каРТОПЛffiюмбаЙ'Нів. Біль­ шість з них не тільки ВИ'КОНУЄ, а і JПереl!ИКО'НУЄ :Jміині за.вдан­ ня. На ~ПtЛOlЩімеханізова,"()ї ланки О'рденО'носця Ми'коли МИ'КИТ()Івича Савченка р06О'Та в Шfв,но.му ·Р()lзпалі. На 60 :гек­

lО6 цеН11нері'в. 3ібрано буль­ бина 2&0, а залишилося в полі її ще 90 гектарів. Наша реЙДО'llа б'рига.да в

тарах ·ві,н разом з .с.воїми дру­

супроводі IГОЛt)ВНОГО

нули JПО'сіви, а тепер 'Щ)lжнна­ ють :плоди с'вовї праці. І,зви­

щон()ма

зямивирощува.в

картоплю

но

посадили,

терплять чеРГ()lвості,

а от се­

МИlполкі.вчани допустили ЇЇ. Мова мде ІПРО 'зяО. При пла,ні 2500 'гектарі'в маго lПідн:я'!'О лише на 850 'Гект:ц>ах. ГолOOl­ ний а1граном Т. Коваленко 'ilО'-

35

сумліН1fО' ДОГ'JГЯ­

.гектарі'в ,відванта­

цеН'тнерів дорідних

бульб.

Своє 'Зобов'язання,гово· рить JJанкО'вий т . Сав'чен­

-

ко,

-

наш

кО'лекти.в

ЗН 3JЧlН О

,перевИ'Конує. Це принесе мли­

ку кО'ри,с-ть і ,пТахоФабриці, і на:м

-

одержимо

більше

до­

даткової оплати.

Йдемо вслід аа к().tбай,Н().)І. Подекуди на поверхtНі грунту залишаєть.ся картО'пoJІЯ,

аЛе її

пі;rбирають робітниці 'ВРУЧ:НУ. JПрацює і а:грегат Iва­ 'на Степановича Геруса ~ ІНОР­

. Хороше

яснює це

ти~, що

ба,гато

тра'кт()рів було заіінято на си­

лосуваlНlні кО'рмі'в, а 'зараз на копанні каРТСlПлі. На lIiід­ ня'тті

зябу

тракторів змі,ни_ тО'к

55

на

працювало

і

ТО'му

'Гектарів

ОДНУ-'ІІівтори

середній

день

,не

-

6-7 виробі­

перевищумв

зна,ЧlНО

менше,

ніж передбачено граф1ком, за Я'КИМ 1П0трібно зюсінчИ'Ти цю роооту ДО 20 жовтня.

А чи мож.на с.корО'.тити строки підfl'ЯТТЯ зябу? за­ ПИТУЄМО ·в rОЛО'ВН()jГО інжене­ ра lBaJНa €фреМ,t)вича ПИНДІО­

-

- Безумов.н{), мО'жна і не().бхі~н(). Ми розробили но­

ра пО' 130 це.Н'І'лері:в бульб. Гt)сподарство успWrно виконує С'Воє зобо-в' язання перед держав·ою. При олаlні 800 ·вже зданО' каРТf)плі в ма'газини

ви'Йграфік. Я'ющО' в.кладемось 'в нього, то закіlfЧИМО ора'нку до Дня хлі'бороосЬRО'ГО свята - 9 жовтня. ВціJl.ЯЄМО до­ датково 5 TpaKfopiB. Р(ізрахун-

накОІПУЄ

з

В

тарів. Більша Іп()ловина машин

викориеl'овувати,меться в дві· зміни. ,ВнО'чі ПРЩЮlВатимуть

колишні ТРalКтористи, що за.Й­ няті на інших роботах у маи­ cTePtНi. Для здійснення lІа~іче!lИХ плані:в вже дещо зроблено. В цьо:му ми переконалися, по бу­ 'вавши · в'нt)чі 'в полі, де працю­ Бали 6 дизелrв. Десь (} пер­ шій :годи,ні ГРИІГорій ЄтО'ро·вич Василенко .вже рашортува'в, що тра'ктором «ДТ-54» :виоран 5 тектаріlВ. «А в мене, каже ~ншwймехані'зат(}р fри1І'0рій Юхим()вИіЧ Кулик,­ іІІр()сті РO:J]}аІХунки: !К·ожної 1Г0-

дини виорюю тектар. «Т-74» 1:!е пЩводить». Непогано. Гли­ бина оран' ки метрів,

аЛе

-

ДІ) 20санти­

орють

без lПере;J;­

ПЛУЖfllиtїБ. Тут же було вип­ равлено цей недолі". Семиполків'чани р()блять

все· ,ві,д ІНИХ залежне, щоб хлі­ борО'бське

СВЯТ0' -ВсееоІОО­

ний день

праців'никі.в

-

'КОО'О ,господарства

оільсь­ зустріти

завершеНliIЯtМ всь()г() КОМ!ІІлехсу

поль()вих ·

сільськоrосподарсь­

'Ких рО'біт. РеЩдоаз,бриIГЗДЗ: В.

ри.

/Гекта­

МИ ·виробітку ,перевиконує. середньому

Імені ОРДЖQнj'кідзе. На ФО'! о: ,на від,в.аНТЗіЖНО~IУ ~IЗЙДоЗ'НЧНlКУ защщу . Фото 0 _ Татзренкз_ (фQТQхроніlКЗ РАТАУ)_

5 жов'~Н:Я буде закінчено ко­ па,ння 'бульбна всій 'площі. ОсіlН'Ні польО'ві роБО'ти не

.

жили :на бурти ів магази' ни та бази ,Кивва майже по 160

Сотні тра.кт::>р

тзн". До

500

Добре заправили землю, якіс­

коП1lIНИХ

LlbQMY році пона'Д план колектив ХЗРК:ВСblКQ:-сі

Києва і на бази

ки та,кі, щаб кож,ної д(}ои 'Виорю,вати не менше 13 О ['еІ,­

МОС~ВИЧ,

групи

лю,

голова

народного

Д.

робкор,

контро­

ВАСИЛЕНКО, М.

ІВАНИЦЬ­

КИП; працівник редакції газети

«Нове

НОВЕ

29

вересня

ЖИТТЯ~.

ЖИТТЯ

1966

РОКУ_


Q КОЖНИМ

РОКОМ

.з.ро-

та якості навчання.

r-J стає потяг робітничої мо-

адмiJlістрацlя заводу порошковоі мnалургіі. Заступ.ник директора Большачеико заявляє, ще навчання молоді - не його

ва

ви.

бездіяльиа.

не навчатися

-

не

чекає

мож-

тебе ДOo/lЯ

того,

хто

сидить

за

ДО восьмої години вечора. Це j!лаІІітовувало дитячий еадок,

змOJЮМЮ бесіди, радить нав-

що

1 дала се1500 робі 1'службовцям. Сотні

закінчили

в різ,них галузях

Hapoд;llOГO

господарства. Минуло.го

lКIJ

О

навчан·ня, начальники цехів за верстати ховаються, щоб не

Безперечно, це Їх досягнен-

А ось як ереагував» колиш-

ціальній

школІ. Ось

кілька

створена

Яхно, БоЙчеІО<О. ня, а наша швеї

і

бити :зупинку про-тяго'м всього дня, аж до 1r2 години 'ночі r

школи з'явилась потреба. ро­

коли

аж три. 3 35 робітників меха-

нічних майстерень _ аж один! ~ Спасибі вам, далекоглядні ке-

вечір­

нів. А це у кілька раз більше,

рівники, за таке СПРИЯН'IUI.

ній начальник БМУ-38 т. Ма-

повертаються'з

ньої школи учні. А Їх 'не.ма­ ло 500 чолоВ<fк р(}.бітни,~ої молоді. У деннім же школі навчається мизь'ко 1ООО уч-

у гуртожитках по вулиці Бу-

зу.р. Коли заЙШJlа мова про навчання працюючої молоді,

дівельній, І, ,проживає lЮІІад 200 робітниць БМУ-38 та 39, що

ності учнів:

річної освіти.

BaJ}cIlKOIrO автопарку, які про-

за(1{OUJ.ТЬЮ€ТblСЯ

Якби з цим питанням ви звернулись до меllе у кабінеті, я б вкставив .вас за ДjBepi. Ота.к-то, бачите, деякі керів-

чання молоді уже roворилось, кавлені. Видно, з цього приводу

частка

Ім

справН'Ї цифри виробиичої діЯЛЬНОСl'і. А те, що дорослі лю-

)! школі робітиичої молоді, П 1 оо Ф крім згаданих підприємств, \ ,ерша . про~рама. 1. _ есустанов та закладів вчаться ~ f~аль фlЛ'ь~1В ПСсlЬ:ЬКОІI Народ-

коли прийде білloШ досконала

заводоБУДIВНОГО комБІнату, за-' 16.55 _

-

праці,

а

ники розуміють свої обов'язки.

насамперед

тому, що ростуть люди і збуваються Їх прагнення та

~ ідеали, що

аби

робоча

ди не мають освіти, що завтра,

ротьби народів за світлу долю

ться

Л~~~~і, навчання робітничої

цікавить.

волі самої молоді, а це узако-

прийом до такого товариша, як

ня усіх молодих .1юдеЙ. Цього

рік він по три години тримав

квіту, йде в авангарді

молоді -

це не тільки

бо-

радними біля неї, _

вияв

начальник БМУ-39 Г.

бо вимагає ЖИlТЯ.

турбувало

навчатись

ставлення

керівники заводів нестандартНОСО комунального о~аднання,

торговельного машинОбудування. На першому заводі створе-

\ но комісію сприяння навчанню, , виділені відповідальні товари-

~ ші по перевірці

відвідування

Їх менше

учиreлі.в,

гру.ПА

-не)!1

Респуб.lIIКИ.

~

парку та деяких інших.

ВЧИТЕЛІВ.

«Поема пр~ янтар,ні іГ.lЮ ·

-

Першість ЦСКА -

20.15 -

ням

lВівіЙ'нИlЙ

Тому

країни з «дИ'на:МОt»

ли кері·вннки всіх ,названи:х ор-

ємства до навч'ання робіm·нків та робітниць, те, що цІ" кері в-

жаки залучеиня МОЛОДІ до навчання .вважали одним з першо-

ють пільг, що підліТltів приму,'ШУЮТЬ працювати нарівні ~ до-

чергових своїх завдань. М. МИРОНЕНКО,

рослими.

директор ШКО.1. И.

(М.).

телебачення: Рішення ХХ'"

20.55 _ КПРС

І у .~иття.

' -

(Пере,д,аlЧа

да). 17.ЗО

-

з'.їзду

Е"'"

-

я

вчора

думала

поса­

весь

дити ЙОГО на п'ятнадцять діб за той скандал. який він вчинив дома, а сьогодні пе­ редумала. Нехай нас зали­ шить

і

Так про

йде.

куди

сказала

свого

путаність

но

чоло­

ж трапилось в сім'ї?

на

сама

ву сім'ї ка? Чи не

нув

час.

лась

гла­

батька і чолові­ тому. щоб янос~

у

відрядження.

яка

робота.

не.

немов

а

магнітом.

тяг­

треба

І" І І

го

Ввечері.

і

прикрити

ганьбу.

коли всі повертаютьс~ з ро-

11

свою

непростиму

боти,

провину

ж

випливає

висновок.

ситуація

зразу

щоб

ша... І винна в ній та. кот­ ра прийшла скаржитись на чоловіка в районний відділ міліції.

.. ;'Робота зв'язана :3

Сергія Попова постійними від­ рядженнями. . Зрозуміло, що дома він не частий гість. Одного разу, приїхавши з роботи, Сергій зустрів у дво· рі молодого чоловіка. Позна­ йомились. Михайлом його звати. Розговорились.

- А все ж таки. як ТІ! сюди потрапив? запитав Сергій. - - Прийшов... ці

хлівець

Незабаром

твоїй

жін­

відремонтувати. холода.

а

ТІ!

його

пішов

Ноли в

жина...

за

з

дитсадок.

любимого

си­

повернувся

до­

сиділа

Михайлом.

Від ледь

почутих не

тину.

чоловік.

слів

випустив

Не

повірив

попросив

з

тим.

ска­

Сергій рук

ди­

сказано­

повторити

ще

Дружина підтверди­ Напевно, на той час

ПОПОВій

яким

не

розпадІ

Про

і

р~чки. РOlбіl'нич,а :ди-настія Осма,­ нr)вих.

поки

Ми­

Дмит­ винен

що

Ifажко

більше.

визначного

а

коли

ще

не

сімейної важче

виросте

«Мамо,

що каже

траге-

буде

снн

і

тоді.

спитає:

де мій батько?».

Мати

зобов'язана

буде

відповісти

її дитині?

скоїного кохання, вона забу-

за~~~~~Р:Ч~~~~~в ~:~~i~ ~~II;!:,

шов

ночувати

ііі>

Думаєте.

в той

як

прибігла

мати.

думаєте.

сусІдів.

веЧір

Ніна,

до

поцікавилась,

нагодований ний? НІ.

він.

чи

звалилось

вранці

вчинив

на

чи І

одягне­

голову,

скандал,

і

за

який дружина хотіла «поса­ дити» на п'ятнадцять діб.

Звичайно,

Сергій

свою

по­

милку зрозумів. Але чи зро­ зуміла провину перед сім'єю

і сином комірниця ремонтно­ механічного цеху заводу пластмас Ніна Григорівна

туманом

ла

норми

про

втративши ІШ матері.

!

чику.

синові.

нашвидку

поведінки.

почуття не а й жінки.

твоя

думає про про те, що ранить

мати

тіль­

зараз

маленьку

ду­

шу, позбавляючи слова «та­ ту •. Про твоє існування во­ на забула. В її голові нова любов. Михайло у неї -

далеко

не

перша

любов.

А яна вона у нього?. То чи ж на довго ця любов?1

М. 'АРТАШЕВИЧ, заступник начальника рай­ відділу

мl.iriції.

....................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+I ...~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ....." ................ Н •• _ _ _ _. . ._ _ _............. ,

і:

f і

j

~_

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ,

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:. ор,гarи &ровара<oro р.аЙOlfНОГО депутатго'В

комитета КП укіраииы и ·ра,Йокного Совета

вул. Київська, 158.

ТЕЛЕФОНИ: редактора

1'»уд~IЩИХСЯ Киевской 06ластн.

-

3-82,

вlддlЛ~8 партІйного життя, масової роботи, сlль-

ськогосподарського, промислового та відповідального секретаря

-

4-67.

......_~~,~~~:'::...._....~~:~~,~.~~.~~~~,T.~,,~.~:=~~~ =:~":~~;.......,.",.....,......... БРОl!aрська ДРУI<арня, Киівської оБJ\Pсті, вул, Київська,

158

Телефон-4-57.

3а.\1.

Ленін,града).

що ЖИТlІ'муть ДIВО'рж.а.к) .

18.30-

-

еМеЛo.дJі-ї,

віч:но».

(Антон'і'н

(І'ЯТНИЦЯ, 30 ВЕр'ЕСНЯ Перша прщрама.

візійн-і, віст·і. СЮЛ/fЦЮ

11.00 - Теле· 11.30 - «3а СМ.). 12.10-

(М.).

СВОЮ».

~Ви їх ЧУЛИ по рг.lдіо».

ОП:lває

марок» .. Музична lIрогр-аlма.

В. Ш)'бер'Т -

19.00 зі,Й'нСІ!'О

опектаклю.

4224-5260.

(М.).

«3а ЮДИ'

.ну до л~в.ночі». Прем'єр,а

'Гелеві.

(Передача

з

Xa11JIKO'Ba). 20.40 - Ес-га:фета. но· ви'н. (М.). 21.40 - Рішенн'я ХХІІІ з'їзду -КПRС У ді-ї. «,KpaCHOiMOB-Іl'і

ЦИФРИ. Телевізій-ний '1І.1а'ка'т. 21.45 «Меблі. для 'в.ЗJC». РЄlпо:ртаж з ресПУ'бл~к·аIНСЬ:КОІГО ОП тов 0;"0 яр·

-

марку

іВ'и,с'гав'ки мебл·і:в.

-

В

22.20-

ефі.рі еМо,"юдіIСТЬ». (М.). Друга програма. 17.00 Для дітей. ~КЛ)'б ·веселих ЧО.lс,віч;кі.в».

(Пере'да"lіР:РУіга і третя). 18.00-"Телев:зіЙ'IJі новини. (М.). '18-'10«По зе-М.lі рідн-їй». ТелевЇ'зій lІи,ij філ-ьм.

19.00 -

Н.

ДО,1иніна

театру

ЮНОІГО Ігляда·ча.

-

«2Вони і ІМ'И». Спекта:к.1Ь О\I'СЬКОГО (ПередаЧі'

з ДніlПропеТР'ОIВСblКа).

Редактор

€. ФЕДЯА.

не

твоє майбутнє. вона обкрадає і

твою

з

тад·ьииЙ фільм. 19.ЗО

Звичайно. маленький хлоп­

сина.

Сергій не витримав лиха.

правду

Оповита

(,переДЗ·lJа з ·fOPbKoro). «На чашку чаю». (М.). «Уівма _ . я-кість!». (Пере·

17.45 18.00 -

І

Ій нелегко говорити за­

раз.

но­

заводу

менше

Тим

«героїню>

дії.

нею

сім'ї?

це

чогось

як

цей

Олексійович

говорити.

запитання.

буде

цього

який

ж

з

слюсар

в

Сергій. а їй

чоловіка,

разом

вий чоловік добрим чи лихим? Яким буде батьком

що

-

ди­

А чи задумуваласр вона над

дру­

Це мій новий, поки що

-

раз. ла.

Бровари.

у

кімнаті

незаконний зала Ніна.

МУ,

в

забрати

дому.

тілыш складні­

ж

ночка.

Насправді

далеко

виглядає

Приїхавши

Із розповіді Ніни, з її пе­ такий

він

чекає.

ворітьми.

перед сином. Мовляв. ОСЬ який бешкетник наш бать­ ко. як можна з ним далі жити? реконань

час

і

а

хайло рюк.

З приводу цього хочеться

сусіда­ роботі.

весь

жінку

такого

задати

виправдатись перед ми. товаришами по

свою

Попова.

пер­

а потім уже

залишила

Михайло.

Тим

більше, Сергій був перекона ний. що синок Сашко йо-

сина, в

говорити про те. що мовляв. нерішучий,

знову Ми­

додому

про вона

тину. Втративши честь і со­ Ніна продовжувала вість.

через

Як би не подоба-

що

коханка розбещеної людини,

відповів:

поїхав

забула те,

шу чергу мати.

виклика­

Пішов Михайло. А Ki.llbKa ДНіВ Сергій

«посадити». як во­

висловлюється.

обличчі.

відповіді

жінка про

причини.

Чому батько чотирирічного сина повинен іти з дому не­ відомо куди? І чому ДруЖИ-. на хотіла

на

- Я сам ремонтувати­ му. а ти більш не ходи без

вІка.

Що

Михайло.

ли в Сергія сумнів щодо сказаного. Проте він спокій··

Попова

законного

відрядженнях .. ,

у

Зляканість

хоче.

Ніна

час

зам'явся

--

ЛеНIЇ<Нlгра·

Ю. Я'кушев. (М.). 16.5'5 _ Ha:lllJ афіша. 17.00 - ~Пі()lнер-і'я». Теле. Iві:зіЙінlІ'Й журна·л. 18.00 Телев,ї, в:'йні :вісті. 1.8.20 «Весе.шЙ яр·

ПРОВИНА

~----------------~

з

«:Л1ЩIjI1' нової П'ЛТН'

~ДOPoгa без Іпри_валу». ДQlКYMeH­

« ~с.нО.МІ'ІН'з. ,реформа в ЩІ». 21.25 - Л:тера· \ TYP-НИ'Йклуб «Чо'р-номорсь"ий пе· ~ гао. (Передача з Одеси). 22.20-

\.

«Пори РОІКУ».

ДРУIЖ6а».

~• • • • • • • • • • .+ . . . . .~• •~.~. . . . +~~ • • • • . . . . . . . . . . . .

ІНа мораАьні теми І НЕПРОСТИМА

,ма.люва,ННЯ\l.

(,перetJ.<tча з Лен "нграда) . Друга програма. 17.00 дс151 Шlк·ол·ярів. «Як на. РОIlLЖУ€ТЬСЯ

дача

ПРCJ:,раша укра:їнського

ганізацій, щоб _партійні, комсомольські та ЩЮфспіЛ.КОВі во-

ники посилають учнів у довготривалі відрядження, ПQ;збавля-

футбола. (,МОСКІВ'а).

«Е:діл». ЛЯЛЬІКOJви!;і те.1ефіль-м. 20.30 Телевї·-

хочеться, щоб цей голос поч у -! зій,ні новини .

підпри-

Ко·

На фото: Імайсreр лісу В. К. КО­ тецький на еТюдах. Фото В. Си.l':'на. (Фотохронjка РАТ.ЛУ).

П. ЧаїІ'КОIВСМШЙ -

Протра'\I,а \.·;кра їаського те.1еба.чення:

молоді школою та відвідуванблагополучна.

К

фі.1ЬМ.

ВСі.Х приклаДjЇв в одному ма- І' «На :меРИід.ізиа,х. Укра,Ін.и'». 18.30-. не

В.

тeu,ЬКИlй 'у вk1ЬИИЙ ,від роботи час

«Я<цек та іИОГО

Х)1J;ОЖilїЙ

Наша афіша.

~ .на». (Передача З Одеси). 17.30-

теріалі не наведеш. Проте загальна картина з охопленням

котрих

ра.Йону

Майсте;J

.1ісгс-спз.а гу

ЧЕТВЕР, 29 ВЕРЕСНЯ

ту, мебльової фабр""и, авто-, 1і.ОО

безвідповідальне

керівників

'

.

відділу кадрів Чудновський. То-

під двер-има

Йдуіь в ногу з життям, до-

дJРОГОЮ,

6у.1а постійно .~ію'Чою.

керІвники, як не дуже заціне б'є триВOПl і райком ком-

воду пл.астмас, І бпраЦIВН.ИКИ б пошти, Лlкарн, по утком Іна-,

Або спробуйте потрапити на

нене партією та урядом положен,ия про обов'язкове навчан-

помагають молоді

без по-

і

центральною

РОБІТНИКИ. І CJJужбов~ також \ прези!дент».

техніка, Ц'і робітники ВИЯ8ЛЯмалограмотними

нав-

ходя'ть

сомолу. А якщо і б'є, то мало.

сила,' аби

KpatHa наша крокує до вершин небувалого роз-

Справою

область.

СколеВСblКСIГО'

СтрийсЬіКаго

ських знань, працюватимуть у майбутньому інженерамн, агрономами, лікарями, конструкторами, науковцями. Р.аді не

вузіВ-

не мають середньої та восьми-

лі'су

Отже, є ШJТреба 'в тому, щоб з}'пинка .автабусівБр(Г

'-він заявив учительці в присут-

набуваючи

лы':ось'кзз

ніж дітей в ецку.

і

медсестри,

шофери

береш заяв від швей, тим менше школа морочитиме голову ...

112 чоловік. З них подали зая-

сприяння

ра-

фа·бриці. Тут дотримуються та-

ви до школи 12, а вІдвідує _

зустрітись з учителями.

гордість. Ми, пе-

продавці,

комісія

цьому

А тепер сталися 3."і-ни. 3. .11 експлуатацію

Ось ·і 'наслідки: кільк~ь молоді, що не має середньої освіти, становить на пdд:приємстві

[)

цих прізвищ: Сапа тов, Чотиркін, Джуми.га, Іваницький,

тільки тому, що в цьому наша

,

W

~ 1г

освіти і не навчається. Тут не

! ~

~

в

введенням

кої точки зору: чим менше на-

ся у вищій та середній спе-

~ дaroги, безмежно раді з 1'0го, що штукатур'И і муляри,

~

®

чатись.

знаходиться

Не.ні.

Незадовільно з навчанням робітників на трикотажній

~

О пп

ра'Н'к}' до' дев'ятої та з п'ятої

рументального цеху т. Мишко. Допомагає ШКОJlІ проводить

середньої

®

®©rnJ

замени і ПірОДовжує, навчати-

~

rмl го'

чального року школу закінчиЛИ 80 чоловік. Чималий загін Їх витримав KOHKyflCHЇ ек-

І

не має

ПРАцtOЮЧIИ"

H~B-

До ЦЬOlГo часу автобуси з»-

складу людина начальиик інст- ~

Морозов до цьо.-о часу не

чої молод~.Ni освіту

ву:иt і техніку.ми, працюють

l

ху т. Кухта. за ТРІ!. роки жод-'

т.

приємства

наших випускників

біля .новоабудо­ ва!lоїсередньої ШКО.1И N!! 5 в районі жиrловClТО маси·ву. пинялися.тут З сьо'мої !Години

знають, хто з працівникі·в під-

і

нО'к автобусів

ного разу не піШQ8 назуст?іч ~ школі. Зате зовсім другого.

на.

редню никам

це-

майстра лісу

Хоті'лось би висловити Інашу

виробів т. УЛЯ;IfИЦЬКИЙ та завідуючий відділом кадрі.в

швидкоvдного моторного суд3а 20 років школа робітни-

Начальник

Захоплення

думку віднооно РОЗК.'Іаду зупи-

справа. Комісія сп,риякия тут ...

Наприклад, секретар парт-

орган·ізації заводу електротех-

кермом

Потрібна зупинка

молоді

Притула завж;ди знаходить час дЛЯ бесід з молоДJl.Ю, ці кавиться навчання... Та, на жаль, не скрізь таке. ставлення до важливої спра-

весля.ра чи парусника, що залишається далеко позаду від

\ ~ \ , \ \

навчання

_ідс)"вае на за.ltlllА план також

лоді до навчан·ня. Адже в наш час - часбурхлltJloO(1) РОЗВИТ-. ку науки І культури, технічного переозброєння всІх галузей народного господарст-

на. Інакше

~

Питання

CeKpeTaJ1

парторганізації торгмаlllУ тов.

."""""-"""

....

"""-"~ : : ТЕРМІНОВО : ПОТРІБНІ : для постіЙIЮЇ роботи : в міс11і і селах .раЙону : з відрядною оплатою: :

і

:

БРОВАРСЬКОМУ ПОБЮ1КОМБІНАТУ

:

t t : t

*~ ~

&

а&..

М-.три

*~TY

• гу,

*

ПО

взуття,

фо~ф

.

ІНдпошиву

верхнього

ltJlЯ

І

ре-:

одя-:

~и'їзду на:

села 'раиону, перукаРІ

: CJlюсарї

. :

в селах,.:

ремон-ту іВелOlC lIlПе- : :д:tв. IМОТОЦlІІКліlВ, пр lliмуеіІв. ке-: : рога-зїd!· та інших iJJ06yrгo13ИХ: і прилад.ів. : fI ()

*

: Майстра!do 1110 ПJlШЮВу взуття ti оltЯlIj' KOWЇlНa'T. надає квар- ~ ~ ти-ри в селах рl8:ИОНу. : ~

3а, ід.ОІві'дкаIМИ' звертатиlСЯ на:

: аідРесу:м. Бровари •. ВУЛ. Киів·: : ська, 150, Будинок ,послуг. : Дирекція. : :

•.. "H .... " .. """ .... "_~H.

116 номер 1966 рік  
116 номер 1966 рік  

116 номер 1966 рік

Advertisement