Page 1

ДЕЛЕГАТАМ ХХІІ з'lзду КОМУНІстичноl ПАРТІIУКРАIИИ­ ПАЛКИЙ ПРИВІТІ Промmар/ ІСі.х

Рік

йн.аі~!

"palH,

...данн.

ХХІV

ВVДІВНИК

-=:.~...

\,

ІІ.ПDНV

........

OpraH Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради Аепутатів трудящих Київської області

.N! 116 (2177) tz

Вівторок,

26

вересня

року. :'l Ціна

1961

2

ноп.

ХХ)) а'Уад KOII~HICTIB ~KP АУНІІ ВС1і):Лиці нашої рес- 1 ~ировині ставить сіН завд<ІІН-НЯ збіль­ З АВТРА ІІ}і5л1ки місті-ге.рої Києві 1ВЇі1- І ШИ1И загалЬ1ШЙ обсяг rnрОД}1Кції ItРЕВаЄТl>СЯ ХХІІ з'Ьд К()МуН!kтич- сіль,%кого госпо.дарства за де~ять 'lюї па-ртії У~j}аїни. Обранці од- р()ків ІІІриблИЗІНО в 2,5 JЩ:За, а за ного з бойОіВИХ загО'ні,в IВСЄІІЩJОk 20 j}oKiB У 3,5 раза. РадяНlСЬ­ ного а,вантарду великої ПaJJ}тіі кий Союз уже ~ пе.ршOOlУ десяти­ Леніна обг()Вор.ять ДOJIОВЩі про річчі ВIШe'j)eДИТЬ США ло ,вИ1FP0екти нмих Програми і Стату- робниЦ1!в.у ОClIЮВНИХ -сільського-с­ ту КПРС, заслухають зmтні ДО-jl!Iода-рських rnpOдYIКTiB на душу пові,d ЦК КП У краЇ'ни та Ре:вазій- населенН\Я.

lВої. комі-сії, Обе~уть

НОВИЙ._CIКJIа.д І

06говореffiН'Я проектіlВ ПРОІГрами

peC-1

і Стат}'ту КПРС, пj.ДІ'ОТО~ до ХХІІ з'Ї'3'.:І"у КПРС 1а ХХІІ з'їзду

істо-

KOМlIIapl'ЇЇ У'юраіни виlКЛ~ли но­

РИ"ШИІХ документїІВ партії -JlО-ВИХ Про.г:рами і Стмуту КПРС-lПере-

ву ХВИШО соціалlсТИЧJ!ОО'О ЗМaJГз,н­ ня. У спішно ВІІ,К()ІНУЮТЬ в нинїш­

кepr~их оргаНІВ пуБЛІКИ. ВсепаірЩНе

тво,ри.лося

К()ІМШUРТll

ООгQооре,НіНЯ

'ВСЮДИ У ЯClЮPаІВУ де-

ньО'му році свої зоБО'В'JllЗaJI>НЯ '!1Ру­

ионстрацію НеаІОХИ'IlliОЇ е~IOrсті партії і Haj}O!Ц'Y. ДOК'ylМе.нти па,ртії ВИКІЛИ!Кали у 11РУrд.ящИ1Х lНащої с'щіаmстич.ної Ва'ГЬ'ЮЇ-вщини но.ве могутнє 'Ilі'~е<сеН!!lЯ творчої аlltТИ'ВlНості. Це з особлwвоюсилою ПРОЯВЛ'ЯЄТІ>СЯ у величе:mій шль-

ді'вни,ки соціалістичного сіл~ь'Ко­ го господарства радянсыкїї Ук­ раїни. МіЛЬ:ЯlpIД пуДЇIВ yкpaїlНcькO­ 1'0 х.'Йба буде заситпано в засіки ватыІсівини!! Значно збільшиlЛОСЬ ВИJІЮfurищтво молока, -м'яса, яєць та ~нш{)ї продукціі.

кості -ВJreТ}''ІІів ТJ}удящих на 360НашИ1М найкращим подар)'JИi.ОІМ рах, у листах, в ЯЮfX труДЇіВНИJКИ на честь нз,СТУlІlНИХ Ш1JPТlіИІІІИХ Dд'НOICТaJiJнo і теПЛQ С'ХВ8.iJIюють ве- З'Ї3ІДів, гідною 'ВЇ'ЩOlВЇt1WO на поЛИЧІНЇ

д'ОіК'УМеяти ТВО])'ЧО['О

сиему, дають

мм"'"".

тверде і іІІепохит-

не слово перетворити Н:l.Кре.слеіННЯ

'й'

СТІ не ШКJry'ВaIНIІ1Я

к

партії і радянсыко'о дальше

ОIМУ'НkтИ"шюї

YlPiItд:Y про

JlеУХИЛlже

3j}остання

.лсіх галytЗеи ha.p,O','tH-ОгО rOrCiIIOW1'PПp(}l1J)aMa пар'lliї пеРе..'ІІбачає Jlе- CT~a І. ДОб,рО'буту. ТРУДЯЩИХ, про

па1УГll в життя.

бувалі ще темпи

РО'ЗВИТКу еко-

Ho.."JiкM і RУЛЬТ}"РИ нашої храїIНИ,

Н(),М1ічне за.в~а'НнlЯ паJYIіі і паро-ду

УКРАЇНА ПАРТІЇ РАПОРТУЄ У розквіті творчих сил. охоп­ лений пафосом будівництва прий­

ли

менної

передбачено

шов український

народ до зна-

подіі в своєму

житті-

ХХІ( з'їзду Комуністичної партії Українн. Як і всі радянські люди,

.

ТРУД~ЩІ на.шО! о денон пуБЛІКИ

МІРЯЮТЬ свій

ос ої

рес-

н

крок мас-

штабами проекту Програми ленін-

змщнеlНIНЯ ~КОНОМlЧ!н{)ї і оборонної І ської

партії.

В цьому

харак­

МОТ'У'Іності Бать:wilвщини бя~ )10-

терна особливість нинішніх днів,

дань '!1Ретього року семИlJНЧіКИ, ус-

ків комунізму.

полягав в тому, щоб C'l\В0ірИ'ГИ

т.ятом 20 poIiJЇJВ

1iI'P0- да,J)'CЬКИХ j}обіт,

ма,ТЄIJ)іа.льно-тех-

нічну базry 'KorмyнiIJМY.

Цифри,

які м:ircтить

дають УЯВЛffifНЯ Щ>О велич р(}зв'я<llНИХ !ВJЩ>ОuЮIJ'JИ.Х за:ВIдaJIЬ.

мічено збіЛІ>ШИТИ

Н

а-

обс.я:г щ)()мис-

ЛОВОЇ продукціі В Сою(3ІЇ РСР ПJ}O-

ДОСТJЮКОІВе

КОIffi.Н'НЯ зобnв'язань

ви-

пЄlред дер-

жаоою.

никами РаДЯ'Нсь'Кої У'К,раїIНИ

-

,

ЛИЧНОІ

- .,:

СТО-

нео6хі;mОВ~':\'дати всі СИ.'ІИ.

10 p()Jci.в прибJIИ3НО ,в 2,5 ра'З'а і пере!Веpmити

схва-

стала

при­

люю,,:-ь

,-

31юсте не ,ме.нш як у лИ'Шить дале:ко пО'заДУ

orбсяг ПРОМІІІСЛ(}ВОГО

ПJЮJtYlIЩН

ро')(, ще

3

вщюбництоо КПРС В' н

а

чеет

ь

ХХІІ

,-

. 3І3ДУ

СІ оСИЛИ, 31Іаин:н І е'Н. ерГІЮ Сi1pJllМ'yЮть 'На те, щоб 11I',Щ1Ю

.

імп~ріа,1JiJстичної Аме'ри;ки.

.

.

3 метою ЦІЛlКОІВИТОГО заідОВQлен- З)'ІС'I1J)і'lИ

народу, ЯКІ один за

лунають

Лише за вісім місяців збудовано

високо оцінили

Центральний КО-

мітет КПРС і Радянськиіі уряд.

Не один прекрасний подарунок піднесла партійним з'їздам інду-

ку ст~ла до ладу діючих енергогігаНТІВ Кременчуцька ГЕС, укладається бетон -в основні споруди Київської rlдроелектростанції

••

••

-

Повідомлення ТI\РС 21ве:ресня ц. р. в РatДЯ!НlCЬІ!\ОМу Союзі У'сtпiшно Il'j)оведепо Чеф­

гоВ'ИЙ пуск р~етИ-JlО'Сitя ІВ ,район

центральної

чаСl1lJ1Ш

Тихого

океану.

Мет~ю пу{)ку була. ПЄ'РelВірка нащіЙНосri. н'ОіВОЇ ракети-но.сія і '1'очяостj її -сист~ми xepyвaHIНISI, а Т3ff\ОЖ оП'])atЦЮВа:н;Н'я юаемцЮї а,в­ тохаТИ'30ваного IВm..иrpю.Б&'ІЬНО'І'О К()(М]ІлеI!iJСУ і засобів зв'JII3Ity дл.я ВИJВeденн\Я на ОІрбіту в ма.йбутл.ь()И'У 1К0С'М'ічнихК'Ора.блiJl~супутнИ!к.і.в.

Мaлtет останнього Cтy1!IeiНlН _роaлtети, ПРИ'СТОСОІва'НИІЙ ~енн:я tГyIСТИХ ша'(УЇ!в ат}{оофе,ри, досяr ВОІдної

для пj}oхо­

п()ове_j}хні океаJlу з

високою то'ИсістlO ВЛУЧаІОІіЯ щодо точки ПlрИЦЇ'JйOlВання.

П}'схи pakeT-<Jюсіі:в у ра.ніш. оголошений район буще IфОДОrВIЖено :вi'~oвi:днo до наю.чено1ГО плану.

Нелегко

завданням.

перелічити

досягла Радянська

все,

чого

Україна, яка

по ви~обницт~у OKpeM~:C: видів України, могли добитись таких найважливішOl продr КЦIІ за1ИШИ- блискучих перемог в господарсь­

ла позаду такі ~раlНИ .кап талу, кому і культурному будlвницт.вJ.

як Франція, АнгЛІЯ, ІтаЛІЯ, 3ахідна Німеччина і Сполучені Штати Америки. Нині _республіК~ -випускає ПРОМИСЛОВОІ продукціІ ма!.же стільки, скільки виробляв 11 в 1940 році весь Радянський Союз. А

І коли б міг побачити сьогоднJш­ ню Україну великий Ленін, вІн неодмінно сказав би: «Вірним шляхом йдете, товаРИIIJі україи­ І цil:.. Комуністична партія України мобілізує сили комуністІв,

якими чудовими ділами ра-

весь

україиський

н,арод на

нові

на Криворізькому металургіііному

украІНСЬКОГО

наііmВИ'д'Ше пеj}етворити в ЖИ'М'Я . І ~ го г()сп.OДlРС'l1Вa В С1Ль- велич:ю Н'l'ItJ}e'слення ПР()lГ])а.:ми сыltг<tеподаJ)lсь.:кихx I1PO~K'NlX та navriї Пj}Oгр&Ми комуШЗІМУ.

.

рів. Газ обходиться дешевше, ніж

вони не чинили, їм не зупинити переможноf ходи радянського на­ роду, який разом з трудящими

ченн~м цього є трудові. рапорти

стріальна Україна. Раніше стро­

реб паРО1mQ

па1У!'ЇЇ, щоб

СРСР і, насамперед, на дружбу з великим російським народом, трудящі Української РСР - скла­ дової і невід'ємної частини могут­ нього Радянського Союзу, керова­ ні славною КПРС 1'з. її передовим загоном - Комуністичною партІєю

року

миру

лю-

$-

ня потреб У'СЬО'ГО Н'arCе;лення і пот-

з'їЗ\1{

початку

Багата осінь прийшла на поля України. Вирощувати по 200 пудів пшениці, 50-80 і більше цент-

радянських

більшооо СИJIОЮ ро3lJ'(ф- І БІТНИКІВ, вч~них, Інженерів і прон

з

ба, м'яса, молока. ОВОЧІВ, фРУКТІВ.

руху

дей в майбутнє. Яскравим свід-

К

Jlе змагаllН

надр

на всю країиу.

скорювачем

6 раз і за- путь у ці дні БОЙ()іВе соціa.лiJстич- ектувальниКlВ, заслуги яких так зз,га.льнИІЙ

з

трудові подвиги, на успішне здfй­

МОГУТНІМ

.- У заводі імені В. І. Леніна ще одну з 1.3Д ~1IiIIap'I'll :юра,ШIИ- домну-велетня. Швидкісне спознаменна 1 pa,;mCHa ПОідЯ в житрудження найбільшої в світі до­ сучаIС_НИИ j}iBeJlb ПРO>М'ИJC'ловOГQ ви- ті y:к.paї'нcык['оo Ha.pOj!ff. 11руді.в_ менної печі, яка вже видала пер­ рOlбництва США. ПРОТJI1ГО-М 20 ро- НИІКИ ВроварщиіНИ, як і весь яа- І ~ий ~авун,-видатний успіх ро­

кі,в ООСЯт ПРОМИСЛООЮЇ

ХХІІ

комуністи і всі .трудящі

його

понад план З2 мільйони кубомет­

дують країну трудівники колгосп-

~pдeHOH()CНf}} обола-сТl, JI~-І одним

шото раиoory. І для ВИJКОJlа,ння ІХ

тягом найближчих

Програма партії, проект якої з

найглибшим задоволенням

YKpalHH,

Та-кі ріше'нН'я ПРИ'ЙН'JIТЇ '!1DyJJJiIВ-

I1j)OelltT,

'3'UB'~ Vl

пішне 3а/в.ерmeння сільсыкІгоcJIIо--

13 - - - - - - - - - - - - -

<>

веЛИ'ЧP.mIИJЙ р-і'ст iдOOJ}Ol[}yтy всього cтpoiltOiВe ВИlКонаН}!1Я плз,н~в і за'в- w.? передують історичн?му ХХІІ . з'lздові КПРС-з'іЗДОВI будfвни-

Р~ЯlнськОІГО народУ. Головне е.ко-

НI3МУ!

ком

до

п'ятого

ступеня

могутнЬОІ'О

днlпровськоrо каскаду. ГІдним по­ повненням «великої хІміі:. Украї­ ни СТМИ Дніпропетровський шин­ ний завод І перша черга Черкась­ кого

заводу

штучного

волокна.

ТрудовІ перемоги українського на­ роду - у надплановому метмі за­ порізьців, ешелонах донецького ву_

гілля, у

фонтанах

чернігівської

нафти,

полтавської в

природиого

і прогресу, які

б

підступи

нерів зерна кукурудзи, ЗОО - 400 - соціалістичних країн прокладає центнерів цукрових буряків з reK- всьому людству шлях до суспіль­ тара стмо нині справою не тільки

ства, де утвеРДЯТЬСIІ Мир, Праця

окремих ланок, амасови" IJВИщем. 3 честю додержують свого

Свобода, народів.

слова, даного у передз'їздівських зобов'язаннях, наші

і

,Щастя

всіх

У радянських людей одна бла­

-

комунізм. Ясний

грама партії, а

Програма, я-к об­

шлях дО нього розкрила нова Про­

ництво м'яса, молока, BOBH~, яєць,

сировини для ПРОМИСЛОВОСТІ.

3

Рівність

тваринник .. , городна мета

які день у день збільшують вироб-

І разно сказав товариш М. С. Хру-

великою радістю зуст.рів ук-

щов,

-

це «сильні крила, Я!кі до­

раїнський народ високу ОЦІНКУ йо- поможуть нам швидко піднятися

го працІ, дану товаришем ,М. С. Хрущовим у виступі по радіо і телебаченню 7 серпня: «Трудящі України, її комуністи і комсо-

.

до ~ових IJIИСОТ еКОИОМI~И, науки, техНІКИ, достатку матерІальних і духовних благ для всього народу:..

мольці, сказав Микита Сергі3 такими крилами Рaд;lнськиА йович, - . проявили ооравжнlй ге- народ, керований мудрою Кому­

роізм, УМІННЯ добре оргаиlзувати справу j добитись великих успіхІ в:.. Тільки в братнііі сІм'ї соцlаліс-І

ністичною партією та її ленінсь­ ким Центральним Комітетом на чолі з товаришем М. С. Хрущовим, готовий до нових подвигІв і

тичних націй, спираючись на єд-І звершень в ім'я великого світлOfО ність і взаємодопомогу народів майбутнього.

І

потужних

харківських турбінах, у восьми­ стах тисячах нових квартир, збудо­ ваних в республІці в початку се­ мирічки, у мільйонах кубометрів дешевого

них і радгоспних полів! Вони бо- снення історичних завд~нь, накI8еJlИКОЮ хаРТІЄЮ комуб у 1961 р/)ЦІ. n Р о- реслених рються за те, що нізМУ. дати державі якомога .більше x~iІ як би не біснувалися вороги

палива.

Тільки газовики Львівського еко­ номічного району замість обіця­ них 22 мільйонів кубометрів дешеІ вого природного палива видобу-

28

вересня

нарада редакторіВ

-

6агатотuражltUХ і сmіltних газет Райком КП України мунізму:. скликають 28 lатотиражних І стінних Нарада відбудеться

та редакція райгазети «БудІвник ко­ вересня ц. р. нараду редакторІв ба­ газет колгоспів І радгоспІв. в приміщенні редакції об 11 годині

ранку.

...

'

..

'.

. • .....•.. 0.0 .'

..

ч


&У,,'ВНМК КОМУНІЗМУ

4

Вище пильністьІІі' Дорorа Пишу

від

Імеиl

ваших зем­

«!ХІі ;J'i~'Y КПРС -

ляків,воїнів героічноі Ра­ дянської Армії. В цІ днІ ми ра· зом з усім иашим народом го­ ТУЕМОСЯ до знаменної події­ ХХІІ з'їзду Комуністичної пар­ тії Радянського Союзу. Вивча­ ючи проект нової Програми КПРС, ми ще краще вІдчуває· мо турботу рlдиої партІї про дальwе зміциення могутностІ любимої Вітчизни, про підви,

охороняти

мирну

працю

прмстаВ.'Іени~ на .виста1Щі І ии .•швидко вi.,1r.t:1RY6MOCJI .н<і всі BQjї, ре.монт.ники, Дllопетче.ри, надХОД;Ять листи про 21 вере~я ц. р . .до на:ра(.'Щ редз,к- по~~, опеjlати9Н? ПОПУЛЩНf.J)·ЄМО тЄ'ХніЧШІі прa.цilRни.ки. Саме .вони ''P~ сіл на ОКіреІМих

T&pЇJВ стіll'НИ!Х газет

'КОІГО соціа.'liетиЧJl{)ГО

І,'

pei1l)Ko-легіі

$,

3'МагаН'Ня,

-А Я з цим поroДИТIlс.а не панця

зхі,цнюють свої

зв ,ЯЗКИ з ма·са.ми, заJI)"Ча.IО1'Ь

можу, -

до

",.~

~

~' -

ре:.околегіЙ, їх

ВМ'Ї'НмЯ ~чати нове і IImИ>ДКО t»бити його :цооутком: ВСЬОГО ко-

і ба1'а'ІЬОХ

Про р(}боту cTЇiНRiBOJt, цехО'Вих

Р03ІІо­

ві!Дь про УЧ.1іСТЬ радянІсыкхx ~ітЄіЙ в партизaJНСЬКОМу русі в роки ВелИ'Кої Ві'ГЧИmlЯНОЇ вій­

нівок HOJВ! . ще

Між тим на сусї;щній вулищі нш­

маши:н"'б·уд,"в·!U· ия) В. Х1rIа·ра, «Меl ' (UЩ1

Р}'1Га нор.ма:льна. 3вeqyrа:лися МИ ){О ділыl'чно'і'оo електромонтера М.

СТІЮИl'едь»

~

видань,

елеКТРО.'lаИ'По'І:КИ ле.щве

(заВО;l\ торго,вель'Н()Г()

"u'

хані'затор» ~ра.йOOllНе віміленн.я «Сільrооптех.нї.ка») Г. СмольЧ)'IIt,

ЧА

не

С НАВЕСТИ ПОРЯДОК «ТЄlliJстильщИ'К» (теКСТИЛЬНО-'l'РИНА ПТАХОФЕРМІ» котаж,на Фабршка) 3. Кладова. Ще І л. ИПНя ц. р. В сБ"ідl·DН· ИН а H·ap1liДЇ був ClПільно c.кJIaдeJ' и

«

актуальні теми Кlра- зoore~_Н1'К НіІІ,<убаторно-mгхівничої ~Я вWї,lНf'l'ТЯ ПОРЯ'д'КИ

Иlа

ТИ дО У'ЧalС1!

роз-

в газетм НО'ВИїЙ шк-

неод':!.ОраЗ?ВIfХ нагадувань надійш-

І,' ТИВ .1а .ВIд,ПОВIДЬ. Правління коJIГОСПУ ![10вЦQЄ o;urn 3 ,кєрівнипсів ЦЬО­ ; . ПО'ВIДОМИЛО, ЩО завідуючу фер_ , РедаlltТOlp газети «Строитель» мою А. Бичкову суворо ПОП€1Редго ()Уху Ге<Р(}Й Pa:~CЬKOГO СО­ . \ ) М. Лисенлtо прИCIВJI- жен:о за незгДОВІ.ЛЬНУ ю'зу т. Петров. І. (бут,щком:бінат роботу. Не: тИІВ с.вій ВНІС""'" ПOOta:зу в І'а.зеДОЛІКИ, зазн~,чеНl в листі т. Піза O-~II'Y зует:роіч про все, .. . ·l~... куль. усуненІ. IВнчШно, не Р<Y.JПо;вісти, і. т. , . ТІ роботи передооИliiШ СOlЦIа.11СТ1tЧного змаlГ3JtНя. «СтроитеJIЬ)} З Петров 'lIO-ГО-ДИJ!'ся .fIJJЮЧитати у Н'а,с на цю твМ1У ци:кл ЛЄІКІЦіЙ. І номе'ра в номер :виооітлює CJlаБіна А. Нарпенко, 11 діла цеху збіір;НЕХ залїзобетО'Нних директор середньої школи. І конструкцій lКолектИВ'У :tOiМy­ с . В.-димерка. і ністиЧ'Ної праці, 6РИJГа,д кому~ніС'Іичної Il'PaiЦi CJl'Юса.Ріт В. ОЛЄ'К­ і сенка та А. Петрeamta, б}}И'Га;JJ:И

А ось ще одИІН лист 3 Кн.іЖИR.

Група робі'NIикі:в saпитув: «Чо)(,у 'в 6М'а'ІЬОХ хатах села і досі не­ МАе

,!

а

УІ

На знімку: на новій

на

6інату , 1'}"П

вулиці.

на збиранні .картоплІ в рІдно· му колгоспі. 3а день було ви­ 11 копаио

3,5

гектара.

Разом з учнями старших ,кла­ сІв добре працювали вчителІ молодших класІв П. Кравчук, Т. Крячок, Н. Федоренко. Учиl І вчителІ допоможуть артілІ також у збираннІ ви­ сокого

врожаю

зерно.

кукурудзи

учитель.

СередІНЯ школ·а.

прииіраІИ'Ка.х.

Брова.'J)СЬ1tОfО реж мають

мЄ'НIКО

бу

ми

IІОЖJlИlВЇIСТЬ

і

В невеликій

на

сільська

кімнаті рооташов.а-

бібліотека.

Тіснувато

тут. Ощна'к і за таІКИ:Х умов її завід:уюч.а НЯВСь~а

Надія

В.аси~іЗН2

вме цi'~IВY,

Чер-

зміC'l'OlВН:У

пр,ацюва~и

ВІІІЛИ

КНИГОНОШІ..

реСУN<И.

високу

26 це

чwrати

Z -._.~-----,,--

t

аід.Же

Ми вважзємо, що в КраСИJ\івє BCj мо·жливосri ма:ги читачг в кожній сім'ї, і певні, що Нatдїя

Ш}'JВ.aВСЯ б. Тепер про Нас ЗДИ1ВYlВа~а

ного

к<>-восьма з.а ост а НІН і неповні. дв.а

за

а,ктив-у

п)юя·

3o(I·BдгIНJH$liM

r..аіі6лижчим часом С!1Jрави·ться. СІЛЬСЬКИй КЛУБ. _ ОбережЖ>, обережно,

конференції

в

.ПРИС1!ячyю'l'~

СІЛЬСЬ/КОГОс.п'JідЗ;РСЬЮЙ

Нащія МІ!

Ісаківна

зайшли

на

_

коли

сцену .

темаrrIЩІ.·

в чому cnр.аlВа

Стеля ще-

J:Я;Д;

ньоі

немає.

ГУ1ртки

са,модіЯЛI>Нocri

ворення.

Є в

клубі

у

ництва.

HOCti-<IJі.a.roroВіКа

до

КПРс. Матеріалам

ХХІІ

11'

На

останюй, НЗlприклг.д.

аваlРIАНlІІМ.

Кашта~l>!rorо

ремо,п- заl11а.r.юЙ,

ПІДСУМОВУЄМО ОГЛЯД КУЛЬТОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

з'їзду

",а цю тему Биникла

серЙOЗGl.З

РООМ06а про

присвячені картотека, ПЛ.ЗlКат, лі- тих, хто не боретьс~ з шкідника-

11

ту потребує і кі.нООуд'КІЗ. Розмов

Кірг·

худож-

в cт.atдiї ут-

про peMOНIТ

НЗlВіть

більше, ніж

кеРIВН'ИїКІВ

Після

гуртю.J,

всього ЦЬОГО

мов

оправа не hдe.

Керівники з

також просвячені ОГJlЯД}І: сКому.

рощуваН-tня овочів. Поряд

ди-всі за те, що далі в такому

ЛЮДСТВ<І», !1lPO нашу piдJНY ЛЄІНm.

активну участь в ній взяли мехг-

р,а'.lIJ1"ОСПУ ім. Щорса

Ре.актор В. ПИН"ЮРА.

не

праЙI!J!lИ

товці до з'їзд,урідІНОЇ ПЗlpтії були ренщію про передові методи ви- радгоспу, віддіJШ<а, с.і.льської Ра- оо словах, нізм

_

с.оітле майбутнє

ську па,ртію, «СРСР -

HOCЄUb миру і дружби:.. МОЖJна без

3

спеці-

Г. 3ін:ченко та О .

Яку-

сову роботу

пере6ільшеннg ска-

3ac.тryroBYЄ

ПОXlВали

увага біб-

неможливо.

Такої

ж д-умки і секретар партійної ор-

прапоро- бовський. Вони розловіли багато гг~заціі rювчзльного з CBoro досвіду. який. до

не

а на ділі ТYJPБУ'ВіЗТИ-

. .

вести К'УЛЬТУ,рно-мг- ся .П'Р О КУЛЬ~~11Н1 З'aG{лади кра-

всього містами сільс~го гос.лод,арств.а приміщеll'ні нізаrro'РИ

l'реба

відділка т. Пожидаєв, !реЧі, як бриг,а:.rщр бу-

дівеЛЬІНQЇ БРlIJГади може

зробити

СИЛ1вськorо

ВІДДІлка.

Працівники

ка'лині,вських

,культосвіТlНіх за,кладі,в: В. Бірюкова, завідуюча

клубом,

О. Печура, за,відуюча біблій-

ВЕРЕСНЯ

«Київські новини»; 19.1О-триб)'1на ПИСЬМеіІ­ ННlКа; 19.30 - «Леся». ХУДОЖ1н~й фільм; 21.05-концерт. (МоскіВа)'.

1ература на допомогу ВИlВчаючим ми садів. А цими дJи.я;ми понащ пorrp і БJro, та. на жгль, далі роо- дО BIIC~К:Y: керівним ТОІВа'р.:шЗlМ Гіередз'їздівські Д<ЖУ1МeJJlТИ. Пі,дго- 220 ЧНІТачїіВ зіБJ>глися на кюнфе-

ог­

20.40-

19.00 - концерт. 11 програма: 19.00 -

заJТуч,ай до К-У;lьтурноі

ВlfКористовуmься.

Під

вар дружби, 12:.; 18.25 - «РОЗМО' ва про союз Серпа І Молота»;

iнC'l'pYMeH-

роботиІ.. Між іllШIІІМ, ми BCTalН'OВ!fЛи, що кошти, а~ИГJflOва!іі Д.1Я ПІДготовки

переда'ча. міжна,роднкй

кіножурнал;

20.25 -

27

' . ти дом,брового O'J)Кecтpy гаір:Зі ось-ось OJ1ИJfИТЬСЯ НJЗ... ШIд- монії, ба,ян, бала~z!'!ки: ІРащо за ч,ас огляду їх кількість ференца з п!,Па'нь ВЩ>ОЩeнJН~ ~и'. діма. нарешті. в селі є зд'і'6ІНг помітно зросла, сві'.QЧИТЬ п'ро вмі· ~JКих врожаl,В ку~рущз,и, CJaщlВ' . ПР.ИМlщення ~убу вважається молодь. яку riлЬ/Ки орга,ніJОР.УЙ. Рада бібліотеки 112 вірному ш~яху. В ці дні ГОJю.в.не в її ID:ія'ль-

-

Cepe~a (І програма): 11.00сНовини дня:.; 11.10- с:Леся». Новий художній фільм; 18.00 «Новини ДНJI:'; 18.10 на честь ХХІІ з'їзду КПРС і ХХІІ з'їзду КП України. Переда­ ча для школярів «Адреса: Буль­

підcrrав . Та й хвалитись

снлівці

«Про

свІтІ». На­

З'ЇздІв партіі~.

Гла~ен-

Агї11КУЛЬтбриг.ади

11.00-

«Українські студІї телебачення до

в H~Y.

більше місяця . ІСТОllНО, що і пи. тати з неї чогось особливого ненічим.

в

18.30---еООРТИВlІ'а

ВeJ!Иlка ПЛИННІСТЬ

Н.

сперечаються

час перерви

роботу з читачами . Вже одне те, Читача~ дуже ОllOдобаJПIiCЯ конлу п,ропаганду КlНI!ІГИ.

ВЕРЕСНЯ

вини дня~; 18.IO~Ha честь з'їЗДJi'в партії. сПро молодих і роботя­ ЩИХ». Переда,ча для школярів;

р()Ки. Нг цій ПОСatді вон:а трохи І

ЗЗ!ВЇUI.уюча має

Гладченко,

Лише глянувши в ГОРУ. зlPOOУ-

міли

роботу

дО!Помогою числен- з.аlВідуючих клубом .

з цим

бlбЛl?"ТЄЧ1Нl пе-, попереджує нас його

аЮ'ив.Н,IСТЬ

свО!и

дадуть

уково-попуvщрний фільм: 12.20 ~є,P€1даIЧЗ для дітей; 18. 0O-СНо·

.~ ___ ~._ -~_.:-_-,.".

ці

це вір)ю:

. Та й ~итац~1

б!ЛЬШDcrI

,напев.не,

Вівторок (І програма): «Новини дия»; 11.10 -

ТЮIМCeJIЄНJНЯ K'J)a сИ'л!·в ки. В д,ІІl гЗіРЯЧИХ польових р?бl! в ~риrа-

дах

винен? На таш

вам,

ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕ ПЕРЕДА ЧІ

біб.~іотеки зуст,річалися не саме воии є переВ>аЖК?Ю більшіс:

ше сьогодні.

го­

го району електромереж.

ВП€JPше. , Jlиччям до трудів.ників сілЬС.ЬКОІГО Василівна

раз, але із змістом роботи культOCBiТlНix З1'К.1:аtдів знайоми,мося ли-

20

ВЇіЩІОІВЇідь товариші з Бров:а,р,сько­

СУСІДІВ І

електро-

що після

Хто в ць()иу

'1 Це се'бе ЦЇJIIКOM ВШlРaJВ~а'ло, і, залиши~ися в ЇХ пам'яті ра:нки Вся за'l'рим~а за кількома балкасприяє залученшо до учam в га- на теми: «Юнацькі роки В. І. МИ. Нам здає'l'ЬСЯ, що кми б

господа' р(:їва.

погане

нащхо'Дять і З ,район­

пише,

питаН1fJl

елех'І'РОІМЄ­

1

Правда, з праціваtИJК.a'МИ К:ЛУ-

на

ДИНИ різко падає нanРУГа по ву­ лиці Пanаніllа і тоді МШ't[О!Волі тре.ба вИ'КЛЮчати te-леіВізо.ри і іРа­ дїмриЙмач.і.

~=с.=Л=і=тк=и=.========-== І 3е1а нових pOOK()oj}ЇJВ з чиеJIа рндо- Леніна», «БУ1д.Ь опраВЖlнім ленін- менше було РОЗI,fОВ, а більше ді­ І_ _ _ _ _ • _ _ __ • цем», «Тих днів не зм·овкне CJla- л'а, ці б~JliКИ вже давно були б -.г_~--_'_"'''--.г-.г-.г __ ~" ______ -.г4Т4.Y_"'''''' ва:., «ПТlnці иаші друзі» . п.рvцдбані і ремонт клубу за'вер-

у КРАСИЛІВЦІ

рад­

реа.гують

сті1Иlівк.у таІМ, де D&ни пр·ацюють.

ОЧИМА

ДЩ)екцію

ного цetН'I'])y. Наш ЧИll'М М. Єре­

Робі'NIИlКИ

р·аЛoor.y

пр()сиио

осві1'Ле;н, ня

на її критичні сиnн.aли. - Наша газета «3& електри­ Фікацію», сlt&Зав її рe.цaлtтсмр В. Ммько, ВИ:ПУак.автЬ:CJIВ трьох

иа

М. СИНlЛЬНИК,

оп~тиЮlО

нього

Скарги

Фото В . Пмотняка.

пі.дтрюryють кожний 1Вш:-

газети,

коли

госпу ін. Щорса.

за це 'Високе 3Бан.ня. Па'ртіЙ'Н'а і ILJ)()фC'IJ!ЇлкОО!а О"j)ГанtiJзaціі БУ'ДltОМ-

у минули!'! вихІдний день уч· нІ нашої школи иа чолІ з вчи­

ЧСІІС

Резон:не запита'ниіЯ. Ві.,ЦllІовkти

БІ patдгoooy «СемltIJо.лн;шськиJi» В€1деться велНlКе житлове будівництво.

і слюсар.я В. Ooнa"fa, Я!JtЗ, б()J)e'l'1>СЯ

ріДНОМУ колгоспу

в той

Є не .'lи:ше в кожній хаті, а. й на ву'Шщяос? »•

!

Допомога

електрики

у CY'ci~Ь()MY селі Tpe6yxooJ, вона

...... _,,-,,-,,-,,_...... а Н ЦЕНТРАЛЬНІ"" САдИ-

а·"-,,., .'-". ,.".,,-, -".,,,

3аСЛУЖИТИ ...

ТРУ'ДIJlЩИX не

огляд СТШlНих

птахофермі колгоспу

чУЄ)}.

Так, ВИд'НО БреУ'С'У По.д!Ши від

з'fuд~в партії і

'с.Т?!І!Цll д . ПІКУЛЬ писала про без- 3j)о6.'1ениЙ ус.ниЙ

mдсуwвувати 'ВIШОllaJ!llНЯ со-

жевpdють.

БреУ'са, а він рооить I13Ш'JI1ЯiД, що

ЦЇa'JIЇетИ'ЧНих зООOOJ'J1IЗaНЬ, залyrчи- «4ерооНІЗ Україна:.. Лише після газет.

НИ.

недІльник

трудящих.

«(блискавок» РО:ШОвіли тахож реД'МСl'Ори -С'l'шни:х газет «МашиlW-

лedtТIШУ. ВИlcтynаючі " P-ООІІовіли, що , 0 m'!tТ'oTOmt.\ ~o 3 і.;щі18 паРТll ilМIO~ І K:f КОМУ1Н13МУ» був вміщеИJfЙ лист могла піAlfЯТИ на ШПЗlJlbта.х cтiHw І ШД та~ою. lIfазвою. його автор нИіЙ примірний пла.н c'l1i.н.нiBIIIR до

Тп-о у кла.сі. 3ата.М}'1ВalВIIIИ

провели

скарг

«Піе.'lЯ бalI'ать~х митal}}C'l1В на ВУЛИЦЮ Хут1р перший, на:р ешті , підКJIЮЧИЛИ едetК'l1}}олі'Ш1О. Та ра­ дощі наші були заВч.1lоні. На цій ЛЇl'JЇЇ така НIІ'3Ьха н..шрyrn, що

інших, Я!КЇ

газет, роль сатир~~н'ИХ

~.

цікава творча РoЗ.tlОва про сти.лЬ і МЄ'Г(}ДИ роботи

aJВТо:пар·ку «3а

Ф-

-

ці питання були lВообічно (}бгOtВо· рені на H8IjJa:д1. Тут Р()З!'()'J)Нула.ся

Про героїчне минуnе ...

телями

в

пишуть:

зау'Б.аЖИВ члеlІ pet.'\IКo- вміло el\f-плуатують тех.ніку.

ле!Гії стuазети

;11.11

участі в CТЇНJHiiВк.a;X новий alКтив?

рsrдовИЛ.

МИJНY'ле

що

:ВУJIИЦ:ЯІХ

елеlt11J)оосвітлеmня погане, а ті, ,ьід К0ІГ1І залежить УСУЩЄіНШя цих недоШіК.і,в, <tз;лиmаютЬіCJI глухими

Що ж НОМГО В стіннихга:зетах ,на.В'!ДО ДИlсти рядOOJ~ ~Обі:НJШіВ МОГ.1И нам ПМУJМJ)ИЗУБа:ТИ досвід - P-\,.'UКe явище .3 CTlНlflB:..(1. водіїв Tapa,c~вa, Ще-р бака , Ком-

--+-

П}}О ГЄ'J)ОЇ'Ч'не

Щцказали нам такі теми, як ДО­

ооиравоя ст.р()кове ,вИlКонання кирта.1ЬНОГО

на тру~нощі в роБO'ri: не ви:ста- ПJlану до дня ві;щtритгя ХХП чає, КООІЛІЯВ, д(}пи сів , мало Х10 з'їзду кп УкраїlНИ, 3НИЖe.IfНя со­

ІВ Ф знамetН;нї дні перед..l'їздівсь-

честю.

}"Чн;

Дехто з peдaKT~B

те,

~ОВОЮ ПIj)O пі'д'ОТ~У ,'to з'їздilв, пише і т. П. Тaпt, iJ'e'дакroр стін- бівартості, уникнelННЯ iO-JЮжніос Г()YlПа р()бітнnків з с. Itнur:жИЧJi Ів КОJЮНїй - .витяти з проектів І га.зети 1І000ОКOЗ<lJВО,w «ВпЄ4>6д» !фOlГон'Їів а ВТОМЗіш ин , по;мшення' І. Кa.c-JI:Н, Д. КaCJIJН, І. 'ГкачеIlКО, ПроК'рами і Ста'ГУТУ КПРС. А. Лито.в'Ч'еНJКО саІМ()ЮІНrг!fЧ:Н!() виз- .mKOCTipeM~HTY. А.ктивісти д<опо- . М. Kyцe1llКo 'Іа ще 5 ТО'ВаІРиmiв

ра·

ПЕТРЕНКО,

п(),цих, слухalЮ1'Ь

ДООВІД передо-вИІЮШІ змаганlllЯ.

раі\тазети «БmvвнlliК 'КОІ..уні:ЗlМY». Кож:на (І них mд1tриваегмя ПЄ'J}e-

вІд кожнorо

Л.

ра,ЙО'ннmо

це.н'ІРУ, яка ВLД1JУЛ1\lOЯ в редакції

їх.

виправдаємо з

і ПИJШ}'ГЬ ЇХ

вок,

воУна. Запевняємо своіх зем­ лякІв, що довІр'я, виявлене нам,

Or.IFЯД листів «Краще п(}Д:IШta, ніж с.кар.ги», ви;іщенИ'Й 'в наmiJй гаіЗеті від 7 :ве<рес.ня Ц. р., ВИ'КJIИ­ ка:в В'Ї.)JJгyки ЧИТaJЧі,в. До ~atКlЦii

KMeгi.ll не JIi])ацює з аItТИВОJ(. У ва.с, напрИItЛад, дописи в стін-

о о

ІІОНУ.

1961

Тан, нраще подяна, ніж скарги

«ТР'У.ц-

нощі», п:ро ЯJci гoowрив т. ЛИ100ченко, .виникають там, де ред-

зкатаНll!IЯ!". Це «шaJIIlКИ» стінН'і- І вих po-бітнИiIt'ЇJl. 3<t їх ДООІОМОТОЮ: газе'ІУ завж~ в

Пильність І ще раз пилl.­ нІсть-ось що вимагається в цІ Д'нІ вІд кожного радянсько· громадянина,

стінних газет районного центру

П. МашкЄ'ВR'Ч. -

JtePI[()M»

вересня

26

Читач продовжує розмову

розмова

На нараді редакторів

боротьби за KO)[yнi~", «ШИр'ше пере,~'ї:ціВ'ське соціа.тrїстИ"tllе

дянських людей, яку ІмперІа­ лісти Заходу намагаються по­ рушнти. ПартІя І Уряд свое· часно вжили заходи по змІц­ ненню обороноздатності Вітчизни. Народ І армія гаряче схвалюють

гі..цнт

ЗУС11ріЧ!)І, «Назустріч ХХП з'fu.:ty КПРС,., «Прwор всенаф()lЛllО-Ї

щення добробуту трудящlVC наlUОЇ країни. Нам, воїнам, доручена по­ чесна і вІдповідальна справа­

го

Творча

реАакцlеІ

Вівторон,

Броварському автопарку по- І

1

. трібнІ на роботу:

І

шофери

І

вулканізатор

токар

технік по постачанню автослюсарІ.

3вертатися

Бровари, вул.

на

, І

адресу: М •.

Богунська.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

і

І

38~: ~~т~a ~~н~~я~· л~~и~~ихwп• . ~~ro :w:м~а:~=.~~А~К~Л~У~б~~~!р:е:~=ИТ~У~Ю~Th~.~_те~к:о:ю:.________ =_~~~===~========~. с:СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА» орган Броварского раЙКо.,а КП УкраинЬІ и райсовета депутатов трудящихся. Гор. Бровары' КиеВС2(оl области. Адреса p~axцii: .,. Бровари, КИЇВCloКоі області. вул. Київська, М 158. Броварська районна друкарни об.'1асного управління КУJl~ТУРJl.

Заu.

4347-3321

116 номер 1961 рік  
116 номер 1961 рік  

116 номер 1961 рік

Advertisement