Page 1

Трудові подарунии на честь ХХІ з'їзду КПРС

гсіх кра1н, єднайтеся!

Пролетарі

СТRХІІПОВЕ Ь

РСР ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАІНСЬКОІ ДОСТРОКОВО ВИКОНАЛА ДЕВ'ЯТИМІСЯЧИНА ПЛАН ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

н­ Колективи промислових підприємств Украі е істичн ської РСР, широко JЮЗгорнувши соціал

ету Комуністичної Орган Броварського районного коміт атів труАящих партії України та районної РаАн Аепут Київської області

Ji 116 ( 1718) /

Недіnя,

вересня

28

1958

рон у. // ЦІна

15

коn.

ДОСВІД ПЕРЕДОВИКІВМ у НАДБАННЯ ВСІМ КОАГОСПА

слід відверто сказати: за Києво-Святошипський район, з ся. Але

24 вересня:, виконали в цілому по республіці К­ план дев'яти місяців по випуску валової ПJЮдУ ого минул ом період ідним відпов з ціі. Порівняно

шив­ року, обсяг промислового виробництва збіль ся на 10 процентів. ви­ План дев'яти місяців буде перевиконано по утку видоб по у, г · робництву чавуну, сталі, прока по вироб­ вугілля:, залізної і марганцьової руди,

коноплеволокна, бавов­ фанери, льону-волокна, и три­ няних, шерстяних і лляних тканин, білизн

вів, котажної, взуття шкіряного, цукру, консер інох багать аqів прийм радіо , швейних машин . У) (РАТА в. виробі ших жливі ших найва

картоплі, овочів та інших кульроком тур, високої продуктивності rро-

минулим

тваринництва славні кого києво-свя:тошинці знизили собі- мадсь Броварщини. Немає спи колго і на вартість центнера продукції і відповідаль~о­ ного почес більш рахуза третину. Досягнуто цього завдання: для кожної па]>'І'ЇЙ­ нок здешевлення: кормів і підви- го ної організаціі, як всемірно шищення їх якості.

На цукрозаводах Харківщини

з

передових

колгоспів,

і

Н.

з кращих одюєІ Михайленко , доярок Києво-Святошинського району, що вміщені були у минулому номері « Стахановця ». Продоярки читавши ці матеріали,

25 вересня, завершили виконання вересневого

одержано зультаті зниження виробничих затрат . цукру додатково 151.387 пудів

досвіду не можна відклада­ ПІ тільки на зимовий час, кми навчання У буде організовано і агрозоо­ lX ГYJ)TK: відповідних

го До кінця: місяця: цукрові заводи Харківсько

Roro

економічного району дадуть понад план

розташована

високих надоїв молока,') як кра- що

в Опанасові?

і в осінній час опанасовці ще організувати свою роботу. А Адже

rання молочно-товарними

зо- ДимиТJЮва,

фермами,

де

за

час

останній

кол- значно збільшилась кількість ко­ отехніками і керіВflиками на кожних 100 гектарів угідь. госпів нашого району з києво- рів забезпечує ім безумовне ви­ Це святотипцями Півинно вже найня зобов'язання по вироб­ конан одій ближttого часу стати більш у мuлока . ництв повчи них у вим. Нам є чому

'

1 но

-

Красовського.

Дніпродзержинської та Кременчуцької fEC

відбувати­

ення алюмі­ металургії. Тут ви- меться процес утвор

кольорової

фото О .

На будівництві

десятків ванн

виник район своєрідних печей, · де

героя: Сталінграда

«Запоріжсталі».

печі

доменні

ф от о:

(Фотохроніка РАТАУ)

околиці міста- ють монтаж

На північній

Дніпродзержинської

Будівники

місяць раніше стро- ГЕС на честь ХХІ Риео0с8л0иго пзроа8с0тдоурі _корпуси алюміні- нію. На цілий ено спеціальні монтажодного з най- ку закінч

з'їзду КПРС

продуктив-

ї

добиваються: високо футерування: і ІІа- ності Праці . Бригади опалубни-

ні роботи -

иконуюбивку ванн. Осоt5ливо відзначи- ків і арматурників, перев фронт ть готую но успіш , лася тут бригада комсомольця чи норми а Роман да Брига робіт бетонярам. Якова Пєстрякова. 500 перші а Ряд цехів заводу вже вступив Мартинюка уклал вими трудовими успіхами! », «Дабетону в блоки перетрів кубом І . цех мее уатацію. Це . мо першиие сталrнградськии алю- в експл шого ГІдрогенератора ГЕС. Ве 41 еха-І · · тпо-м ремон цій, нструк талоко о ликог ин -х роков МІНІЙ до

роботу за ІХ приклад.ом, 1 коколгосп успішно виконає та

, жен

язання. Хороша слава лунає по країні І перевиконає взяті зобов' ничий

ларовоз е депо

В Миколаєвсь кій області пов-І Б

Ф'

ІС ю е~е·квтри Ікова~о

На будівництві Кременчуцької успішно іде монтаж першої

ливну

Електрика

і

греблю

судно плавний

шлюз щодня укладається ДО 1800

сіл

Електрифікація

н. т

ГЕ

С турбіни. в будівлі ГЕС, водоз·

(ТАРС).

будівники завершу-

'

* * *

н

нічний ' склади, 1та інші. роелект

Жовтня! » . У головному цеху -

ле­ лізному тися, що запозичити для того, І Підхопити і ширити досвід дповсю зувати щоб забезпечити неухильне ви- І редовиків, органі зобов'язання, взятого конання зокрема по виробництву молока.

Н а

Перший сталінrрадський алюміній

2-3 кілограми мо­ від кожної хорони, більших в країні . е більш Лока ти лист знатній доярці. На території будови всюди колгоспу в цілому . Прекрасна ініціатива! Ії тре- ніж по побачити тепер лозунгиможна ве­ досвід ба підхопити. Соціалістичне зма-1 Заслуговув на увагу о ХХІ з'їзд КПРС ноімені рінем «Зуст колгоспу між доярками, завідуючими ликодимерського

ють на поки що вони вирішили написа- надою

ти­

300

сяч центнерів ц.укру.

Чому б, наприклад, веткурсах. навчити всіх ~оя:­ не зараз плосківського колгоспу ім. Лені- вже

калитянеького колго спу іr&е­ на висловили бажання: поїхати JIOK на працювати так, як їх Сталі ні Михай ни до Варвари Не сторів ги в комплексній бригаді, ленко, щоб повчитися: у майсТJ}а подру

профспілок, гаючись за гідну зустріч ХІІ з'їзду го чавуну. аново надпл тонн тисяч uидали кілька сооівар ­ ння зниже за ься борют но Вони успіш чавуну тут тонни ї кожно ть Вартіс у. метал тості від залланова· тепер на 10 карбованців менша перевищила 6,5 ної. Загальна економія по ц~ху мільйона карбованців .

. В ре­ і квартального плану виробництва цукру

Вивчення і поширення передо­

зма­

«Запоріжсталі » ,

Доменщики

Заnоріжжя .

на­ Здійснюючи зобов'язання , взяті на честь вих цукро тиви колек КПРС, з'їзду ступного ХХІ радиаргоспу достJЮково, заводів Харківського

досвід, зробити його над­ Більш докладно іх досвід був рити їх колгоспіn і калгосп­ всіх м розкритий у виступах т. Яхна бання В. Г., голови правління: одного ників. В.

добрив,

різаль­ штучного і синтетичного волокна, метало , трак­ машин ових -прес ьсько ковал тів, верста них у, графіт ту, торів, жаток, скла віконного, цемен

дмиТ'­ братами ськими дуктивності молочної худоби . Там росій нами. ровча ерів центн вироблено понад 320 Багатьма видатними майстра­ молока на кожних 100 гектар.ів зернових, високих врожаїв угідь, а до кінця: року буде більш ми

Порівняно з

мінеральних

електроенергії,

ництву

останній час помітно послаб зв'я­

окремих наших колгоспів з це на Україні по збільшенню про- зок

40.0.

КПРС, досТJЮково,

змагання: на честь ХХІ з'їзду

!!'!!!!!!!!!!!!

я:1шм змагаємося, посів перше міс-

о

оо

застосу- кубометрів бетону, - значно біль-

ШИJЮКО

е~знейго- ється для механізації трудоміст-

ше

завдання.

Несучи передз'їздівську трудобуде найкращий вироб про трудо в і у спіхи багатьох пе- Це ватськии 1 олодимирІВськии ра ончуцьроко­ 41-х унок на честь сільськогосподар- ву вахту, будівники Креме ів редовпків сільського господарст- подар ни . Вони одержують ток з Кахов- ких процес з'їз­ мету ХХІ собі і я вили Жовтн Великого міцно вхо- кої ГЕС поста ва Дмитровеького району, Моско в- вин ГЕС. Тривають роботи по ського виробництва, ської грегати в гідроа два перші здати КПРС. <·ької області, з якими змагаємо- дУ електрифікації Баштанс~окого, Сні1959 роц 1• _ на р 1·к ран 1· ше пників. 4 ....... ...

25 ГРУДНЯ VIII ПОЗАЧЕРГОВИЙ З'ЇЗД КОМПАРТІЇ МОЛДС .АВІЇ Глад­ У Киши неві

25

вересня від-

бувся Пленум ЦК КП Молдавії . 3 доповіддю про підсумки вересневого Пленуму ЦК КПРС і

VIII

з'їзду Ком(ТАРС).

Колгоспи і радгоспи Казахстану здаnи державі в дуже

умовах

негоди

важJtИХ 603.587

ос інньої

проходить

у

ся дн і тури.

ві

румунської куль ­

25

в ересня в Киє­

відбувся

урочистий

вечір,

присвячений

nодії.

Прnсутні

вітал и

нів пудів хлі-/ стані збирання врожаю. Механі- вересня 58 мільйо КОЖНУ ба. затори, ВИКОРИСТІJВУЮЧИ На початку п'ятидеяки в Ак­ валки сирі коли , поrожу годину ській, Кокчетавській, Кус­ хліба проду валнея вітром і зви- молін

сьюи, Семипалатинській та жувалась їх вологість, пускали танай областей пройшли ве­ інших машини в хід, підбирали і об'- ряді хуртовини. Бурани і снігов ликі молочували валки .

істотної шкоди вро­ Тисячі комбайнерів , працівників не завдали жаю тільки тому, що зернові в

колгоспників, студен ­ республіці в основному ск ошено які допомагають ці­ і, молод тів і і укладено у валки . линникам збирати врожай, вияв-

радго спів,

напружені ці в ляють справжній трудовий героїзм.

дні

На 25 вересня колгос пи і радгоспи Казахстану здали державі

Незважаючи на те, що працю-,603 . 587 тисяч nудів хліба.

вати доводиться уривками, кол-

(ТАРС ).

чів були

дить в побут колгос

дія ·

румунськ их

r

культури,

які

nри ­

вечора

концерт

танцю

збройних

сил

РНР.

на Україну.

відбувся

і

Ан-

самблю н ародних пісен ь

У

(РАТАУ).

строку.

(РАТАУ).

Наприкінці

цій телло

тисяч пудІв хnІба ГІJСПИ .і радгоспи

здареспубшки денку п'ятя п'яту за ві держа ли Казах

.

ІН-

ДНІ РУМУНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА УКРАІНІ

поч али ­

республіці

В

кий.

республіканської пар- ку позачергового завдання заціі виступив сек- партії Молдавії. органі тІйної

та

ШИХ районів.

ретар ЦК КП Молдавії Д.

Пленум прийняв рішення про скликання 25 грудня 1958 ро­

Ж ОВТНеВОГО

.

ГУРІВСЬКОГО,

Заnоріжжі

з

виступа є

успі-

національ·

26

вересн я РНР

культури в

міста

m

і

д

пі д ~ о с

1(,

діячі виї хали

Украіни .

(РАТАУ).

ного театру і мені й. Ка -

-----------------•••-----------------

о с

Ч ерні вця х конце рт а мн

з

група майст рі в мисте цтв Румунії .

хом nроходять гастролі румунського

У

р адж ал е .

о б ' я. ====

усnіхів у роботі добився колектив Значних зобов'я-\ З метою nеревірки виконання взятих головиого молокозаводу. Приємно ого овеьк Дмитр мона ри, зань, обміну досвідом роботи у Брова що російські брати річииА план н, иухат буо~о делегація головного мо.1оч

локозавод приїхала Московської ного заводу Дмитровеького району, . області, з яким змагається наш раАон у броварнарод кого росіАс ого велик нців ПОСАа

заготіаель молока виконали на 114 восьмиміс:ячннА nо~~ан випуску сирів а сметани - на 118,7 процента.

-

nроце нтів, на 123,

ин Ко.Іективи обох заводів на честь 41 -х роков побучани зустрічали як рідних братів. Гості взяли під­ КПРС з'їзду ХХІ і и Жовтк ого Велик н• вали на Гоголівському, Літківському і Скиби слово вищеиі зобов'язання. Броварчани дали ському глибинних молокозаводах. до І грудня І випустити ати викон п.аан й річви иJІи, відміт чі Під час ~міну думками москви завдании 2000 тонн молокопродукцІї. uro у нас, броварчан, иабо механІ зовані трудо- nонад жають додому. На їх

місткі

процеси на глибинних

Переможцем у змаганні по

молокозаводах.

показниках аос.,ми

Завтра москвичі виїжд

.

молокозаводу відм~око- запрошеин• А~егацІя нашого місяцІв визнано колектив Броварського заводу:

виробчнчнА

nроцента, рІст до плану

108,9 254

вих доходів

nлан

виконано

nродуктивності праці nроце нта, одер:жано

тисячі

карбованців.

на

104,2

становІІТt. на.w.uано­

відає Дмитров.

Л. )'СПЕНСЬКИА, оза воду. го.пова завкому профспілки ммок

м. Бровари.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

НеАіnя,

вересня

28

року.

1958

МОЛОДЕ ПОПОВНЕННЯ ВЕЛИКОІ ПАРТІІ ЛЕНІНА ооо

ЗА ЧАС ПІСЛЯ ХХ З'ІЗДУ .RПРС €диною, моио.. ітною, тісно згуртованою нав-' пу, за нові і нові успіхи на всіх ділииках гос­ ЦеитраJІьного Комітету іде подарського і культуриого будівництва, невпин­ коло Ленінського наша партія до свого ХХІ з'їзду, икиА відбу- ний ріст могутності і слави любимої Батьків­

детьси у січні наступиого року. У її лавах сотні

щини.

ного ХХ з'їзду КПРС навік зв'язали своє життя з життим І діяльністю великої партії Леніна. Виховуючись на славних, не перевершених по своєму героїзму традиціях партії, молоді комуністи загартовуються у повсякденній боротьбі за ~иконан11я її завдань. В 11аш час це наАу самовідданій краще проявляється у труді,

ну, очолювані партійною організацією, добиJІися господарського і ряду успіхів на всіх ділянка~~: культурного будівництва. 274 передовики вироб­ ництва, представники трудової іите.JІігенцІі, що найкраще себе проявиJІи в боротьбі за здІйснен­ ня історичних рішень з'їзду, прийняті до членів

За час після ХХ з'їзду КПРС трудящі райо­

ТІІсяч молодих бійців, які за час пісJІя історич-

____,__.:---tz

боротьбі

за

зобов'•зань

праu.юе 20 років Понад бригадиром трактористом, Василь бригади тракторної Гуляницький. Никанорович Придбана семиполківським коп­ госnом техніка, що nід його

в МТС. Я перший

ніж

-

ІІхий.

Н.

В

фо то·

на

.

оранку

і

картоплі

nання зяб .

ко­

завершити

днів

ближчих

на

Гуляниць-

.

коJІrос-

і кандидатів партії.

розскажу

про шлях,

наючи з

комуністи

нашого

1923

госпу зібралися у невеличкому кабінеті голови артілІ. Нині, щоб обдумками про мінятися

ність

цем і душею хочу бути в партії, яку заснував і випестунав Ленін, жити

організацію соціалістичного змагання на честь ХХІ з'їзду КПРС, прийшлDся підшукати набагато більше приміщення. Нашого полку, якщо

і працювати так, як то. Статуті в записано ХХ КПРС і рішеннях з'їзду партії. Сказане ні в кого не викликало сумніву . Голосували дружно, Dдно-

прийиято до лав партії 18 кращих активісска- тів . нашої -Якщо потрібно, -

стайно. Пр()Йшло декілька мі-

ХХ з'їзду КПРС-брига­ дири рільничих і трак­ торної бригад, заспіву­ соціалістичного вачі змагання серед тварп п­ ників . Дружною партійною сім'єю, яка складається у нас зараз з

Євфросинія Наша ки. ні'кому не дає відставати. Одній розскаже, а другій покаже, як і що треба зробити, щоб кокраплиночки

до

маю участь, немало, здається, чи­

зараз,

коли

став

муністом, треба ще вище підня­ Що колишній голова артілі не ти продуктивність праці, щоден­ забезпечить розвиток громадськоно зміцнювати зв'язки з масами,

го господарства так, як Т() вирімаркси стсько­ глибше вивчати шив ХХ з'їзд партії, - для всіх ленін ську теорію. було ясно. Але кого висунути, зміна: наша якось Зібралась кого поставити на чолі колгоспу?

Іван Марченко Над цим ~умали партійна · оря, комсомолець та безпартійний Микола Рижков. ганізація, актив, кожний колгоспРадились, як поліпшити якість ник. Коли питання стало на запродукції. Висловив свою думку, гальних зборах, всі зійшлися на зі мною погодились . Наш зак­ одному: висунути агронома Грибез браку!» горія Омельяновича Бараніна. «Працювати лик - Людина він молода, - скаСлова свого цех. весь підтримав додержуємо . На дошці показни­ зав літній колгоспник Григорій але поків проти мого прізвища у гра­ Іванович Макаренко, норми » нижче мітив я в ньому за ці· роки, що Фі « виконання 200 процентів - другої цифри він у нас працює, хорошу ривін завжди з людьми. не буває. Що до якості, то вона сочку у нього до людей, підхід й Та по~ мій Такий завжди висока.

дарунок наступному ХХІ з'їздові я

б

сказав,

партейний,

Зросла

Комсомольці

обрали

до

мене

партійне доручення. Різними шля- думка про молодого ко-

хами виконую до речі,

1

з

задоволенням

рекомендував У комсо- змалечку.

ХХ з'їзду КПРС. Приємно усві- цюють,

крок те, щоб вивести значний і рідний колгосп, :~ави передQвих . протягом ряду років був що

який

НАШ А знаємо

його

А з тог() час}', як на ноги став, пра­

і тоді, коди роз'яснюю Галі Дух- роботи не цурався, а як візметься за що-небудь, но агресивну політику США в то вже будьте певні - до діла доведе.

Була бригада наша чи не найвідсталішою в

Зміцнювати зв'язки з людьми, колгоспі. Не лежала у людей душа до роботи . нести в маси партійне слово ме- І все із-за того, що не було у нас довгий час

книги, газети, справжнього бригадира, ні допомагають журнали, наші кращі агітатори. всьому задавав.

В нинішньому році почну гли-

боко вивчати історію партії. Комуніст

-

Завжди і всюди го

з

високе

звання.

носитиму

йо-

честю.

П. Бондар, верстатник.

Завод м.

холодильників,

Бровари.

На нашу,

ми­

колгоспу

доярка

року

нулого

ім. Сталіна, с. Русанів, Мар і я Захарівна Пильтяй . За непов­ них 9 місяців вона одержала по 3945 кілограмів. Наслідую­ чи її nриклад, понад 20 доя ­ р•ок

стали

зараз

на

честь

вахту

КПРС . На фот о :

трудову

на

ХХІ

М.

з'їзду

ПильтяА.

З.

140

центнерів

а виходИть

на круг

Ми з вами, -говорить во­

на

130.

-

мені,

з

нинішнього

рок у

не тільки бригадир і ланкова, а і слово, то комуністи. Раз дали повинні будь-що виконати. Тре­ ба буде ще раз перевірити площу після картоплекопача і добитися того, щоб ні одна бульба пе зали­ шилася в землі.

Провела вона по цьому питан­

с.

щоб тон У

вожака,

колгоспників, вимогу

правління

почала

роди-

член

КПРС.

ім.

Леніна .

став

у

з

людьми

гектаvів картоплі, за 11 ,5 гектарів

22

чага керує,

і наперекір примхам

-

Катерина Петрівна жаві. Копаємо також буряки

та

столову

моркву.

Як став наш Оврам комуністом, то ще часті­ вони

Крім

залися.

нами.

ше

жай .

погоди врожай такий, як зобов'я­

Через декілька днів закінчимо і цю ІЮботу. Хочеться вірити, що першість по колгоспу буде за

Посилюється у ці дні боротьба за 5 жовтня повні стю і без втрат зібрати вирощений вро­

те, щоб до

свою артіль у кукурудзи . Хорошо попрацювали механізатори, жінки, якими Кор­ Н. Нудря,

Жердова ,

копгосп

ДУМКА

цілком згодні

боряться наші люди за ланкою закріплено

домлювати, 1 вперед зробив

мол) про її ставлення до праці, І цює разом з нами в колгоспі. Ніколи він ніякої районі Тайванської протоки.

ріплених за мною корів . Так заявила наприкінці

понад

партійна щоб з честю виконати взяте зо-

хоч у серєд відстаючих.

скажемо:

мів молока від кожної з зак ­

з гектара,

зок комуністів з кращими людь- вобудов . ...Час зараз гарячий . Тільки ми артілі, зросла їх авангардна можна побачити роль на виробництві, у громад- пізно увечері т. Бараніна в конторі. Основна сько-політичному житті села. Ра,~~;іє серце, коли оглядаєш прой- частина його робочого часу про­ дений країною шлях за час після ходить, як завжди, там, де пра­

його: тоді, коли муніста Оврама Петровича Сидоренка?

розмовляю з Галею Чернюк (яку,

час

кому­

організація і за рахунок ряду бов'язанпя . На садибах колгос­ ню бесідУ з колгоспниками, і всі десятки но­ інших активістів. Посилився зв'я- пу, колгоспнИків з цією пропозицією.

Набагато краще

-Вас цікавить наша

складу комітету, і це моє перше

цей

за

стала

я

лася виростити по

Оцінила цю рисочку і партій-, ти земля: зібрано по 25,4 центна Dрганізація. Незадовго після нера пшениці з гектара, жита­ збираємо по того, як Бараніна обрали годо- по 14, картоплю по 180овочів 140-160, до прийняли його вою колгоспу, 200 центнерів з гектара . З пап­ кандидатів партії, а через рік ружепням працюють тваринники, до членів КПРС.

безпартійних ходить.

КПРС.

Колгосп

«Червона Україна», с. Гоголів .

людьми

з

ЗАВЖДИ

ко­

коли

день,

ністкою, зобов ' язуюся в 1958 році надоїти по 5000 кілогра­

Людина діла

все

колгоспі

-У найщасливіший для ме­ не

39 членів і кандидатів сьо­ бDремося партії, годні' за те, щоб гідно зустріти ХХІ з'їзд КПРС. Хоч вродила картопля краще , І. Тимко, ніж ТDрік, але Катерина Петрівна секретар парторганіКорчага вкрай незадоволена. Лан­ зації. !{а, ЯК}t> вDна очолює, зобов'яза­

віддала молоко . Ріст почуття відповідальності не тільки за свою роботу - електромонтера, а за діла у всьому

Га-

зборів .

сяців після

тваринників, що ~ра цюють поруч з нею. - Піде наша ферма доярвгору,-говорять

рова

на

них обов'язки. Серед прийнятих до лав партії за час після

всіх

роботу

за

краще

nокладені

ВИК()Нати

відповідаль-

муністка

допомог­

швидше,

їм

ти

себе. Відчула молода ко-

року, ко-

щоб

нізаторів,

до

вимогливою

більш

звертаючись ценко і раніше успіш- більше проявляється і сказала, це означає, що вимоги до вас до комуніста зборів, но виконувала своє зо- у МDлодого партійних значно зросли. доярка Євфросинія Мак-/ бов'язання, але з того І т. Тимка В, З власної Я подумав: · норми перевико­ симівна Гаценко, її ініціативи він часто пото. часу, як прийняли ную, у громадській роботі прий­ Але

окремих

свій 1до партії, вона стала ще І чав приходити до мехапочи-

ли народилася. Але здається мені, що ви його знаєте . Я прошу прийпяти мене до Комуністичної партії. Всім сер-

кол..

зав мені тоді секретар парторганізації т. Кузнецов,

таю.

про

розповідається

сторінці

ціІІ

На з них.

tz ----~

життєвий

Назавжди запам'ятав ці слова:

- Ви тепер комуніст, -

і

історичних

можна так висловитись, прибуло . 3а час після ХХ з'їзду КПРС нами

Ви кnмуніст ...

взятих

підприємству

кожному

рішень ХХ з'їзду партії,

лавах

у

рік

т. Гуля­ говорить nартії, Зобов'язуюсь на ницький. честь ХХІ з'їзду КПРС най­

перевиконании

На збори, присвячені обговоренню

ефективніше ,

набагато

зараз

по

і

Нашого полку прибуло

використовується

наглядом,

виконання

радити ся,

вчиться

у

них ,

а

обирають рік ки і вже третій членом правління артілі, депута­ том сільської Ради. З ким не по­ говорити з к олгоспників, колгосп­

ниць,

вона

вам

в сі

викон ує

скажуть:

обов'язки

хорошо

обранця

народу.

нього.

Ніколи в нас не було такого, щоб у бригаді будь-яких ущільнені · посіви запроваджували культур . А нинішнього року запровадили:

людина

діла. Такою її знають колгоспни­

всю

площу огірків обсадили кукурудзою. Так зроби­

Вся наша партія і народ го­ ХХІ

зустріти

гідно

туються

з'їзд КПРС . Сил не пошкодуємо,

ли і' в міжряддях, в парпиках після вирощенпя

щоб наша бригада, де працює за­

розсади овочевих культур. Завдяки цьому кол­

раз · два

комуністи,

принесла

на

призначило бригадиром Оврама Сидоренка. І раді

госп матиме сотні пудів добірного насіння ку­

че сть цієї

сказати: не помилилися, іде до краЩ()ГО.

курудзи.

кращий трудовий пода рунок шо­

Ось і тепер, йдучи назустріч ХХІ з'їзду КПРС, бригада

зобов'язалася

льові роботи.

успішН()

ЗаІtінчувмо

завершити

по­

збирання картоплі.

Вона, до речі, добfрна і всю її артіль відправ­ ляє

на

приймальний пункт для

nродажу

дер-

Багато ще у нас діла попереду, щоб вивести колгосп у передові. Але з такими комуністами, як Оврам Петрович, свого доб'ємося.

Ф. Піконс, Н. Хиnько, Н. Поnовно, колгоспники артілі ім . Ш евченк а .

с. В.-Димерка.

знаменної

події

най­

бимій Батьківщині.

Ф. Заnозний, бриг адир.

Колгосп

ім .

с. Княжичі.

Щор са,


НеАіnя,

вересня

28

1958

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

з

Силосують корми наземним способом ПОJІ1'авська область. У сілЬ · госпартілі імені Леніна Вели · ко-Богачанського району вже закладено більш як 12 тонн силосу на корову. Тут силосу ­

!

Дотримали слова

0

~

зобов'язалась достроково до мальниА пункт відправили

0

<і> <Z>

Колгосп ім. Димитрова, вд

g

с.

Ф

І.·

~

Ф

1'0Ии добірної картоплі.

Г. ІВАШКО,

здано

294

~

збирання картоплі.

Одночасно

на приАмuьниА пункт.

108

виконав на

тонни.

План

процен-

Ф

завершують

збирання

мальниА пункт

овочів.

Артіль

відправила

на

приА-

Виконано також план продажу державі помідорів і капусти. Ії ,відправлено понад 4000 центнерів. Всього здано овочів понад

1000

тонн. Це трудовнА по-

дарунок колгоспників на честь 41-х роковин Великого Жовт-

ни і ХХІ з'їзду КПРС.

І. ТОПІХА,

колгоспник артілі ім. Сталіна .

с. Русанів .

***

1958

25

Ф

~

Ф

0

ф

~

0

0 ~ 0

Добре вродила цього року

цибуля. Державі про.в.ано ~

Машинами і вручну За винятком ділянок, які вес-

1-2

ною заливала вода і де пізно са- полі

гектари більше працює

норми . У

також

100-110

сОJJоми.

тонн

наземним

Таким

ф от о : поверх

1000

скиртування в

со­

КОJІГОС·

пі імені Леніна.

Княжичі, ім. Щорса Русанів, ім. Сталіна В.·Димерка, ім. Леніна Літки , ім . Калініна

2760 2700 2496 2488

прапор »

«Зоря"

РАТАУ)

Фото П. Кекала .

79 43 43 57

Добре закагатуємо-збережемо картоплю

2366 5О 2344 49

У

попередні

роки

внаслідок ють .

поганого кагатування картоплі на

«Червона Укра їна»

В.·Днмерка, ім. Шевченка Красилівка , ім . Жданова Рожни, «Більшовик:. Плоске, ім . Леніна В.-Димерка , ім. Димитрова Погреби, ім. Кірова Жердова, ім. Леніна Требухів, «Жовтень» Калита, ім. Сталіна Бобрик, ім . Сталіна

2342 2342 2297 2282 2274 2253 2245 2214 2175 2174 2157

ім. l·ro Травня СемипОJJки , ім. Леніна «Перемога:.

..

її

Коли

картопля

накривають

покладена,

· сухою

соломою.

5О зимове ·зберігання та інших при- Знизу шар повинен бути більш

42 , чин в . ряді колгоспі~ району д_~45 ! пущею були значнІ втрати 11 , 41 особливо фуражної. Таке мало 46 місце в зазимській артілі « Шлях Ілліча » , семип()лківській

70

30 ніна, велик()димерській

товщим,

ніж

зверх у

Д()

гребня.

Потім накидають трохи землі . При пізньому кагатуванні шар ГР}"НТУ ДОІЮДЯТЬ ДО

ім . Ле- ТИМетрів. ім. Шев- шається 1'ИХ

пір,

Гребінь невкритим

nоки

сан­

15- 20

кагату зали­ земл ею

температура

до

все­

40

чепка.

В тих колгоспах, де до кагату~ редині не знизиться до 4-5 вання ставляться серйозно, кар­ градусів тепла. топля добре зберігається до вrс­ Зберігати картоплю в кагаті ни. Маємо на увазі в перш у че р­ кра·ще вс ьог() при температурі

32 39

Мокрець,

Гоголів,

способом

силосу

(Фотохроніка

«Червон ий

спо­

кормів.

Н а ломи

Зазнм'я, «Шлях Ілліча » в димерка , ім. Кірова л Рудня, більше 500 центнерів при плані 440. ф ім. 40-річчя Жовтня 0 М. ГРІНЧЕНКО, Ф ф 0 Богданівка, «Комунар» ~ агроном . Ф. Заворичі , ім . Кірова v Колгосn «Жовтень:., Ф требух1в . . ф Пухівка, ім . Ватутіна 0<і> с. 0 Тр~щина, «Дружба» 0 <і> По району 0ФФ000000000000ФФФ0ФФФФФФФ0ФФФФФФ0ФФФФ0ФФФФФФ

0<і>

<Z> 0 <Z>

вересня

Назви сіл і колгоспів

Кулаженці, Гоголів,

"' 0 ~

кукурудзу

уже закладено більш . як

року (в вr на аорову)

0. Ф

.-. .

983 центнери столової моркви при плані 780.

району за станом на

Сві тильне ,

і

Одночасно з копанням і кагатуванним картоплІ бригади

ту

про наАій молока в волrоепах

ф ~. ·.

",~:''""" ••••.,. ...,.,., '"·' м'.""с":в~~':.~!~~~:·•- ~.:. ** *

ЗВЕДЕННЯ

Ф

!

** *

с. Зазим'я.

0

~ 0 <і> ф

Колгосп «Шлях Ілліча:.,

~ <Z>

-

••

0

;:;>

вересня виконати план про-

продажу картоплі державі колгосп

тів

~

~

секретар парторганізаціі.

В останній час: посилили

0 0 ~

<і>

.· имерка.

269

кожного дни відправлили її

"'

0 ~ 0 <:>

25

ф

артіль наша

дажу картоплі державі. Свого слова дотримали. На приА-

~

~. "'

і

Включившись у соціалістичне змаганни на честь 41-х ро-

ковии Великого Жовтня і ХХІ з'їзду ІtПРС,

0 0 ~ 0

0"'~:

ють

собом, а зверху кладуть скир ­

2144 2044 2032 2005 1990

41 37 46

1971 1870 1815 1763 1347 2200

28 36 29 55 23

гу артілі ім. Сталіна, с . Русанів, 2-4 градуси тепла. В перші дні « Жовтень » , с. Требухів, « Біль­ температуру підтрим у ють до 4зо шовик » , с. Рожни, і ім . Калініна, 6 градусів, а з початк()м моро­

32

с. Літки . Зараз

зів і охолодження буртів од ночас но

з копанням

слід негайно кагатувати

2

до

-

градусів тепла . Протягом зи­

картоп­ ми бурти перевіряють . Якщо ви­

лю . Щлянки для кагатів слід ви­

явить ся,

Щ()

картопля

почина є

бирати сухі, на підвищених міс­ псуватися, її треба негайно пе­

53 цях. Копати глибиною сантиметрів, шириною метра , довжиною -

ЗЯБ-ПІД ВЕСЬ ЯРИЙ КJІИН 20

25-30 2-2,5 від 6 до

-

метрів .

Якщ() цього вчасно не то

може

погнити вся

КарТ()ПЛЯ.

Правильне

Для вентиляції кагатів ВЗД()ВЖ

З()б()в'язавшись забезпечити зя­

ребрати. зробити,

Т()ПЛІ

-

кагатування

кар­

важливий захід по збе­

іх посередині дна викопують ка­ реженню 11 зимою. В сюди це навку шириною і глибиною 30 слід провести якнайкраще , щоб -113 гектарах-урожай зібрали. веде четверта бригада, яка ви­ як насінної , бригад, якими керують М . Кирій -35 сантиметрів. Кінці її ви­ запобігти втратам Ще день, і картоплю повністю копала 50 гектарів картоплі. Піс~ і фураЖНОЇ та В. Суmв:о, виорали 810 гек- водять за межі каrата і поглиб­ ІТроД()ВОЛЬЧО Ї , ТаК закагатуємо. }lo 5 жовтня збе- ля перебирання іі зразу ж кага­ люють з тим , щоб під кагат не

дили карrоплю, на решті площі колгоспниць.

Перед

у

змаганні

ремо карт()плю на останніх гек- тують. Бульби Д() місця підвозять та рах .

живим тяглом.

О. РаАько, голов а колгоспу ім. Кірова. с. Погреби.

***

Щоб

кнайшвидше

завершити

Зібрали урожай на 240 rеttтарах . Цю робету на всій ІUІощі закінчимо до 5 жовтня. Достроково виконавмо план картоплі державі.

І. Гудко&,

збирання картоплі, пустили кар­ топлекопач.

Тракторист М.

продажу

член КПРС.

Мое-

KOJJrocп «Червоний прапор:., с. СвіТR.ІІьие.

халенко щодня збирає урожай на

бом весь ярий клин наступного

року,

механізатори

тарів грунту.

тракторних

В.

картоплі.

Буnавка,

попала

агроном .

І(олгосп с.

«Червона

.Ірини,

В. Торrунськмй, ГOJIOBHllЙ

садіння

грунту.

n.

f()Товлені

картоплі

ИvАІн,

колгоспник артіл і ім . Сталі на. с. І(алита.

з

нешироких

здорові,

І

не

пошкоджені

доdрив на nоJІн

бульби.

Гребінь кагату роблять ()ДНакової Виходячи з фактичної потреб и висоти по всій довжині - 1,2- · К()ЖНОГО КОЛГОСПУ , бул и С J(д аде ні 1,З метра, боки добре вирівню- рознарядки на одержання мін е-

•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..........__....••••••••••••••н••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ральних

25

КОРІВ

НА

100

ГЕКТАРІВ рошно

рай с іл ь-

БіJІьше мінеральних

дошок.

На зберігання кладуть тільки

750

агроном

госпінспекції.

підгот()вили для лять втяжні і витяжні труби, ви­

та ()Вочів у наступному р()ці гектарів

зверху

чим іншим, щоб в неї не попада­ ла картопля . В кагаті ще став­

** *

сівби

Канавку

накривають пучечками лози, або

Україна:.,

ГогОJJів.

Трапористи

В()Да.

Аобрив. В

першому і

другому кварталах майже всі а р-

або вугілля.

Соttовиті тивності

корів, дбає

корма, .васаІІПеред моркву, ~и- нення кормов()Ї

про зміц- тілі заво:tили їх. Але в трrтьо-

бази. В цьому му кварталі зов сім

не

так.

Колгоспники наш()Ї артІЛІ на- породи, холгосп придбав племіи- наємо давати з 25-30 дня. році ми розширили площу посіву Зараз на Броварському складі полеrливо борються за здійснення них буrаів-шrідників, широко Іопосп приnинив про.-аа те- кукурудзи до 228 гектарів з та- « Сільгосппостачу » лежить близь­ всенароДН()ГО завдання - в най- застосовуємо штучне осіменіння лиць. Всі вони виділен і в особ- ким розрахунком, щоб · загот()ви- ко 700 тонн суперфосфату , фос­ ближчі роки наздогнати Сполу- корів. Для ()Держання здорового ливу групу .

Колгоспники, якt ти на кожну корову, крім зер- фатtІого б()рошна, натрієвої , каль­

чені Штати Америки по вироб- приплоду ми за 10 днів до оте- доглядають К()рів, одержують до- на, по 17-18 тонн кукурудзя- цієвої та аміачної селітри, ка­ ництву тваринницької пр()дуtщіі лення переводимо корів у родиль- даткову оплату; розмір її по- ного сил()су, а всього силосу лійної солі. Проте за винятком

на душу населення. Ми добиваємо- ний від)І.іл, в якому тваринники ставлево в залежність від стану по 26 тонн. Збудували потрібну таких колгоспів, як ім. Сталіна , ся цього не тільки шляхом під- підтримують зразкову чистоту, і розвитку тварин. За рахунок кількість силосних споруд. Для с. Русан ів , ім. Димитрова,

. вищепня продуктивності худоби, точн() додержують

всіх правил відтворення власног() стада кол- збагач~ння силосу

але й за рахунdк безперервного годівлі і догляду за ними.

збільшення поголів'я.

Якщо на початку ЦЬ()ГО ІЮКУ ні

При отеленні завжди присут- продуктивних корів. ветсанітар

або фельдшер і

біл~ми 9 . О І с . В .-Димерка,

та

ім. Щорса,

госп уже виростив 110 висок()- гектарІв кукурудзи посІяли ра- с . Княжичі , бі.т~ ьшість сільгосп­

З()М з горохом,

крім

того 120 артілей ще н е вивезла і полови-

Тепер у колгоспі утримується гектарів горох у посіяно в чисто- ни заплан ованої для них кіль-

в нас налічувалося по 15,6 ко- доярка, за якою закріплена ко- близько

100 телиць, з яких му вигляді . кості міндобрив, а артілі ім. Кі100 гектарів землі, то те- рова. Наслідуючи приклад пере- частина піде на поповнення моНаш колгосп зобов'язався рова , с. В.-Диме рка, « Дружба » , пер їх уже - 21,2. Це, природ- дових дояр()К республіки, папу-І лочиого стада в ЦЬ()Му році. Крім збільшити до кінця року МОЛ()Ч- с. Троєщина, ім. Лrніна, с. Се­ но, привело і до збільшення ва- ваємо телят у перші дні свіжим, того, кілька десятків корів за- не стадо до 25 корів на кожні миполки, ім . Кірова, с . Зав()ричі , лового надою молока по колг()с- теплим молозивом, а потім не- куповуємо у КОЛГ()спників. При-І сто гектарів земельних угідь і навіть не починали цю важливу пу. збираним молок()М, додаючи чому за кожною коровою, намі- одержати по 550 центиерів мо- роботу, хоч землі тут вимагають Як ми добиваємося збільшен- до нього сінний настtи . 3 ченою до придбання, встановлює- лока на цю ПЛ()Щу. Взяте зобо- багато добрив. рів на

ня молочного стада? Насамперед, за рахунок збереження і вирощування всього приплоду молодияка вели~оі рогатоі худоби. Щоб не допустити ЯЛОВ()СТЇ корів

j одержувати молодняк

10-го дня починаб!іІо привчати мо нагляд протягом кількох днів, в'язання буде з чесfю виконано. Керівникам цих колгоспів давтелят до поідання грубих кормів щоб визначити її продуктивМ. НуііАан, Н() слід було б подбати про своєі з 20-го дрібн()розмеленого ність і , залежно від цього, домоrOJJoвa кOJJrocпy імені Ждачасне завезення мінеральних добконцентрованого К()риу. Як міне- витись про її вартість.

ральну підгодівлю хорошої там крейду, сіль,

даємо теля~ Наш колгосп не припиняє рокісТК()Ве бо- боти і над підвищенням продук-

нова

Старо-І(остянтииівсько·

го району, Хмельницької області.

рив. М. Нуць, ра хівн ик.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Недіnя,

31\ВІДУЮЧІ КЛУБІ\М.И РОЗПОВІДІ\ЮТЬ:

---=~0 цюють

"

гур т

r

и

НЯ.ІІ зІІернулась р•іJакція

· шляху»

до SatJiдyЮ'tUX Ci.AbCIIKU.МU КАуба.мu?

так зветься монтаж, пий rотує колектив ХУАОЖНьоі самод.і.в:ль­ ) ності жо 40-х роковин Левінсько­ го

зараз

пра­

ху д о ж н ь о са.модlяльностІ ?-з таки.м яитан-

KOMCOMO.IJ «Етапи великоrо

у ·::~~~

HOIJOZO над ~tu.м

роботІ,

можна

концерт хоровоrо

лено

!

1 даленій

rуртка

у

від­

В. Пасічний.

В піснях, віршах, декаамаціях

будуть відображені rероічні спра­ чоловік. Серед них колгоспники

числі

і

справи,

організації

правил

J:l

с.

в==ПРОЧИТАЙТЕ,==ІJ

задовольнити

Гоголів.

культурного

Нові сиJи

,,Будинок з пластмаси"

Не

пам'ятаю

зараз,

. підняв це питання, N2 9 І розмова у нас була.

Під такою назвою в журна­

лі

«Техника

за

цей

Н.

молодежи»

Ногіна.

В

ньому

майлові 5-ти поверхового бу­ динку з пластмас, яке буде вести Всесоюзний науково­ дослідний

інститут

Нарис

супроводжується

рік). Побл~зу Києва,

говориться

личкому

у

лісі

наріfСІ,

наук

в

неве-

розташована

експериментальна

мії

база Акаде-

УРСР

«Теремки:..

Тут живе і чудово себе почу­ ває дубовий шовкопряд, який nряде

учасники

приглядатись

чимало.

коли

стали

до

людей,

·

НІ люди.

краще прислу­

нитку

природного

завжди

у

йому

відмінному

Іва­ своєї

машина

стані,

го­

ня

nравил

рій

або поламок. йому, як одно·

вуличного

му

з

кращих

руху,

шоферів,

о сь б и і рівнятися всім на ньо-

го!

j

Перше слово в цьому за заві­ дуючим гаражем т. Митрофано­ передовин

гувати

відстаючих

досвщ,

до

пщтя-

рівня

тих,

nередження за порушення правил

сі виявили бажання багато колМикола Мельниченко. Увагу до госппиків. себе він привернув умілим ви­ Г. Цебенно.

вуличного руху, 14 вересня на шляху до с. Бобрик перевищив

гумористичних

віршів

с.

Красилівка.

ЩС-01-23

аварії:

машина

вийшла

з

ладу.

!

ка

художнього

читання.

Мельниченко

учасник

Тепер

Чанкайшистська кліка,

активний

-

художньої

риканських

діючи за вказівкою аме-

імперіалІСТІВ,

активізує

провокації

проти КНР у Тайванській протоці.

самодіяль-

нарника.

ИедІ.11я

тань, що не терплять зволікання. З цією метою, наприклад, деле­ гація США нав'язала Генераль­ ній Асамблеї обговорення так

гального

канські

миру.

правлячі

Навпаки,

кола

Проте стрічають

плани на

імперіалістів

сесії

рішучу

залежної

Угорської

зу-

ва).

розгляд

сесії

широку

програму

силою

в

підході

США

поставили людство на

грань

сесії глави Радянської делегації А. А. Громико і меморандум Ра-

створенню необхідних передумов для зміцнення миру на Далекому

динеького уряду про заходи в галузі роззброєння містять важ-

Сході і. в усьому світі. Але прав­ J].ячі кола США -саме і не хочуп,

ливі

цього.

яких

привело б, безсумнівно, до зміц-

звісної

Знову

вдавшись

·машини

до· Горе­

голосуваІІНЯ

делегатів

і

нення миру. Ці пропозиції перед-

обробивши

бачають беззастережне і повсюд-

від них країн, Сполучені

не припинення ядерних випробувань, заборону використання кос-

протягли на сесії рішення, що перешкоджає відновленню закон-

вати

залежних

Штати

всіх іноземних воєнних баз на чужих територіях, скорочення

(Репродукція з газети

сМи­

вересня

Вистава юного

Телевізійний

КиїІJ­

глядача.

фільм

«Моя

мене береже». 21.35

Ю-

«Коли

почуття

пере­

розум•.

кою США щодо народного Ки­ таю. В зв'язку з цим американ­ ська

газета

«Уорлд

телеграмм

енд Сан:. з жалем визнає «при­ хильників відновлення прав Ки­ таю в ООН стає все більше». Правлячі кола США, перешкод­ жаючи

допускові

представників

як

Мал. В. Федоровського. «Красная Звезда»).

ве,ликого

китайського

народу

припала явно не до смаку про-

про зростання серед членів ООН

голосувати за

тивникам

незадоволення

ім можливість встановити в кра-

політи-

уряду

і

становище

підкреслив

міністрів.

у

Франції,

товариш

Хрущов

у відповідях на запитання редак­

ції

в

ООН, продовжують грубо пору­ шувати Статут цієї всесвітньої організації і демонструють перед усім світом своє небажання ста­ ти

на шлях, який веде до усу­ нення загрози війни і до мирного співіснування всіх держав.

НАД ФРАНUІЕІО НАВИСЛА ЗАГРОЗА ФАШИЗМУ У питанні про нову конституцію. Правлячі кола Франції, які роз-

ворожою

главу

газети

воскрешає

чи на грубий тиск США, 29 кра, ін Голосували за розгляд цього збройних сил і воєнних бюдЖе- питання на сесії, тоді як у 1953 тів держав. році така ж пропозиція зібрала Така позиція нашої країни лише 10 голосів. Це говорить міжнарод-

журнал

29

театру

Нинішнє

Американська ставка на тайванського шавку.

мічного простору у воєнних ці- них прав Китаю в ООН. Проте 28 вересня У Франції відбуде-~ їні диктаторський, по суті спралях з одночасною ліквідацією треба відзначити, що, незважаЮ- ться референдум (народний оnит) ви фашистський режим.

ослаблення

рекомендується.).

ЧугаАстра•.

масають

вій­

нИ, поновлення І<Итаю в його за­ копних правах в ООН сприяло б

здійснення

не

нонарис «Червоні пов'язки». 21.50 Новий югославський· художній

до

мириого врегулювання насущних міжнародних питань. Виступ на

пропозиції,

вис­

ська політика проявилася з осоо­ ливою

коли провокації США проти ·кнР

на

Всесвітню

Телевізійний

кінофільм

краін.

внесла

прd

фільм

21.15

держави.

питання про відновЛення закон­ них прав· Киuйськоі Народної Республіки в ООН. В умовах,

краіна

сільського госпо­

19.20 Переда'Іа для воїнів

І міліція

питання»,

з боку представників миролюбних держав, насамперед Радянq,кого Союзу та інших соціалістичних

Наша

вересня

да.рства. 17.00 Спортивна пере­ дача. 19.00 Останні вісті (Моск­

про

Ворожа справі миру американ-

відсіч

коро­

триває.

13.00 Передача для дітей. 13.25 Румунський художній кінофільм «Червоне латаття•. 14.40 «НА­ ЗУСТРІЧ ХХІ З'ІЗДУ КПРС». «Здрастуй, завтра!» Передача

ського

намагаю- у внутрішні сnрави вільноі і не­

агресивної політики.

кормів

19.00 Останні вісті (Москва). 19.20 Передача «НАЗУСТРІЧ ХХІ З'ІЗДУ КПРС». 19.30 Вистава. Вівторок 30 вересня 19.00 П. Воронько - сКазка

амери- що являє собою грубе втручання

ться перетворити ООН у знаряд-

дя своєї

«угорського

фуражну

28

Понеділок

зали, що західні держав11 на чо· лі з США мають намір, як і раніше, перешкоджати цій організації у виконанні її благородно-

званого

сви­

тонн

13

стецтво:..

ної напруженості, і вони всіляко намагаються відвести сесію вбік від розв'язання міжнародних nи­

за-

по

ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ

22.15

НА ХІІІ СЕСІЇ ГЕНЕРАnЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН

підтри]dанні

tеожну

репdртаж

відпочинок

Перші десять днів роботи ХІІІ сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй пока-

-

на

бу дів­

ремонт

тавку в Брюсселі. 20.20 Юножур­ нали і новий румунський худож­ ній фільм сЩасливиіі млин». (Дітям до 16-ти років дивитись

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

завдання

і

Закладе!ІО

Силосування

цей

го

закінчується

Армії «Сторінки про мужніх і відважних». 20.05 Юно-

газет).

Нові сили приходять до нас. Це дає можливість краще орrа­ культурний

Зараз

иицтво кормокухні

Радянської

ності.

нізувати

розглянуло її і вжило певних за­

ходів.

для працівників

ступів ми запросили йоrо до гурт­

М.

J:l

22 серпня ц. р. була надруко­ вана у «Стахаиовці» стаття nід. такою назвою. Правління колгос­ пу ім. Кірова, с. В.-Димерка,

Кожухівський,

швидкість, що привело до серйоз­ ної

модод­

мала

читання. Взяти участь у конкур-

-- колrоспник

пісень,

Фещеико,

сТВАРИННИЦТВУ НЕОСЛАБНУ УВАГУ:.

автома­

який до речі сказати, вже мав по­

віршів,

до

Слідами ваших виступів

-

безпеки

шини

рости.

багато.

J:l

Зараз з ініціативи активу го- тижня

руху тут

сидить

Коментарії

ший лейтенант.

ву.

місце аварія. Так шофер

кювет.

велосипеда

людина!

М.

силосу

протягом

у

державтоінспектор,

Тому-то

навіть

вправо,

гадаємо, зайві ...

цього,

цього.

художнє

кого

виявилось

навіть

хто йде попереду. Але не робить

піднесенням.

нання

рахунок

сил

мом

нетвереза

ведено недільник у колгоспі. ВсІ з

кермо

В цей час велосипедист М. В. Войтенко ударився у лівий бік автобуса. Дякуючи пильності т. Народецького, було врятовано життя 40 пасажирів, що були в автобусі. Ось що означає, коли за кер­

доручено

ницький справдиється успішно.

ширити

пропозИЦІЄЮ про~

несподівано з'явився ве­ По всьому було вид­ но, що він п'яний. Шофер авто· буса т. Народецький швидко по­

ава­

ініціатив-: вим. Він в перш~ черг~ пов_инен

.

ресТКів

лосипедист.

працювали

С. Олійника. Після декількох ви­

шов­

3а -lX

Доручена

Трапилось це 'Нещодавно. Ав· тобус ЗИС-154 їхав з ст. Брова­ ри на Киів. На одному з перех'

вернув

тується конкурс на краще вико-

за

конанням

ку, що так приваблює людей.

Наші активісти -

справи.

пос-

кі серця», яка з задоволенням сприйнята колrоспниками.

та­

-

селі

Ось один з них

стовується у нарисі О. Мар'­ яненка «Золота нитка:. (жур­ нал «Знання та праця» N2 8

11

в

дійсно,

маємо

зустріти. Це твердження спро­

1958

І

Молодих

Навіть невеликі знавці при­ роди доказували, що на Укра­ їні дубового шовкопряда не

за

говорили

лановитих

1.

руху.

бути громадським автоінсnектором. З таким дорученням Іва­

тавили одноактну комедію «Пал-

хатися до них, то побачили, що

Золота нитка

/

така

тичного rуртка пщ· готували

вуличного

Пильність шофера

това в любий рейс. За багато ро­ ків., що Іваницький за кермом, він не знає випадків nорушен·

Петра

але

художньої самодіяльності,

пластичних

малюнками.

-

rуртки,

Скидана,

Рогача завжди користується успі­ саме хом у глядачів. Учасники драма-

Нам слід поповнювати свої

-

розпові­

Михайла

пішо­

у ко.пективі шофер ницький. Це майстер

членів

хто

рік надруковано нарис

дається про бу дівиицтво у- Із­

мас.

ченко,

та

ється

аJ)'І'ілі. Виступ Ольги і Ганни Дя­

UE UIKABO!

водіїв

Мова йде про гараж райспо­ живспілки. Тут декілька машин і стільки ж шоферів. Але по різ· ному відносяться вони до діла. Пошаною і авторитетом корнету·

у тому

побажання

зроб­

підвищи­

В одному гаражі

колгоспників, вирі­ артілі «Червона Україна» В. Бу­ відпочинку ви комсомолу в громадянській лавка, Г. Степура, Д. Друзь, пі­ шують люди. Чим ширше коло війні, в роки відбудови і інду­ онервожата О. Борисполець. Го­ активу, тим змістовніша і ціка­ стріалізації, на полях Великої туються костюми, декорації, ак­ віша робота клубу, його гуртків. Вітчизняної війни і у післявоєн­ В цьому ми впевнились на влас­ тивно проходять репецції. ний період. Це повинно бути дуже цікаво. ному досвіді. У монтажі приймає участь 60 Актив допомагає, як найкраще В. КуАрявцев. J:l

підхо­ вперед,

сказати:

Помітно

дисципліна

Требухів.

У спіх кожної

руху

ходів, вся громадськість підня· лась на боротьбу за додержання

Наші активісти

~". ......

упевнено

чимало.

лась

бригаді. Виступали наші

\ гуртківці і у садовій бригаді. с.

безпеки

дить до кінця. Забігаючи

лі. У спішно, напри:кпад, пройшов

вІдповіді.

...,.....:r'*".."..

РІВНЯННЯ НА КРАЩИХ! Тиждень

колrоспників безпосередньо у по­

На:JІСІtе друкує.мо перші

1

KOIICOIIOJIY.

рану.

1958

ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ РУХУ

Для KJJІb ТУРНОГО ВідПОЧІИКУ НОJІГОСПНИКіВ П рисвячу~ться .Іенінському

вересня

28

«Правда», в

пам'яті

мимоволі подіі,

що відбувалися в Німеччині в 1933 році напередодні приходу до влади фашистів. Проти нової конституції і заа­ рози фашизму виступають всі французькі патріоти. На чолі бо­ ротьби труДящих Франції за вря­ тування демократичних свобод, завойованих ними протягом де­ сятиріч, йде героїчна Французь­ ка компартія. Ії генеральний сек­

репр Моріс То·рез, вистуnаючи вересня з промовою по радіо і телебаченню, закликав францу­

22

Проект нової конституції є голосувати найреакційпішим за всю історію зів і француженок робили проект цієї конституції, Французької Республіки. Відпо- проти нової конституції, щоб за­ докладають всіх зусиль, щоб при- відно до нього президент матиме ступити шлях фашизмові у Франції. С. Герман. мусити французький народ про- значно більші права, ніж їх манього.

Це дало б

ли королі

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

---------------~-------------------------Броварська районна

Франції. На свій роз­

суд він зможе призначати і усу-

РІАактор С. ПОГРЕ6ІНСЬКИА.

Ng 138.

друкарня І<иївськоrо обласного управління культури.

Зам.

3920-2500

112 номер 1958 рік  

112 номер 1958 рік