Page 1

raaera. ва:о. . . 17 Dtlll8 1887 poQ

8

.NQ 115 (8474) Ціва Аоrоаірва

ГАЗЕТА &РОВАРСЬИИХ ІІІОЬИОЇ ТА РАЙОННОЇ РАА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ Звичайно. закривши очі на

всі

різке

інші

можна

нити

до

життя

в

Д~ли, тшй

період внлючати

ня,

їзних

д<'нного

часто

питан­

яких

засідань

ви­

народних

суДів. Жителі Броварів і району пам'ятають, як

муси­

такі

проведення

хоч

раІ'Ііше

які

собі

неабиякий

несли

в

виховний

ми

прокуратура, не

повиннІ

забувати і про участь у цій справі усіх нас ши­ роких кіл громадськос:ті,

-

представники

Е

пають

'Ііганів

яких

1 по-

найбільше і

злодіїв.

від випн­

і гвалтівників. До ка­

тегорії

<<широких

мадськості>> лише

я

органи

кіл

гро-

відношу влади

з

не усі­

·

стерегли мандрІвки

від у

поведінку.

НаД

СВОЇМ

кожну

чесну людину. Оскільки про їхню безпосередню участь у правоохоронній роботі «Нове життІі>> вже не раз писало, то сьогодні

хотілося б повестн мову про профілактику злочин­

ності й правопорушень. І зокрема на тому різні, де не потрібно ні значних коштів, Ні особливих зу­ сиnь. До речі, саме на цих моментах

гу

акцентував

присутніх

на

ува­

засіданні

колегЕ райдержадміні­ страції прокvрор району В. Т. Гаrзрнлєнко. На жаль, його с.1ова так і за­ лишилисн

не

почутими.

~'ІІІ 3НІЄТЕ

Але ... Минав час і ця важлива форма профілак­ тично;: роботи поступово відійшла в забуття. Відмо­ ва

від

неї

мотивується

здебільшого причинами, ву

ніхто

надуманими а

рано його на 4,5 це~тнера більше, ніж у 1992 році. одер­

••lJІИ хдібороби племзаво­

ду «llЛОСІtЇВСЬКИЙ>> no 67,9 центнера з гектара. ... найбільшого виробітку на жнивах - 93 добився

сімейний екіnаж комбай­ нерів із радгоспу <<Требу­ хівськИЙ>> Анатолія Івано­ вича Григорчука із сином Олександром. Комбайном ДОН-1500 механізатори намолотили 1002 тонни зерна

при

..._анні

770

сезонному

тонн.

зав-

.

r -: . nід урожай-94 в госnо­ дарствах району nосіяно озимі ку ль тури на nлощі

13304

гектари,

в

ініціати­

проявити

не

І

тему,

РаДИ

всіх

на

що

районної

тих,

правоохоронну

цих керівників,

рім хіба

ника

міліції

В.

М.

ок­

начальника

"олков­

Дзю' .сш,

до­

громадськи.й

водиться ледь не віжками

nиячить, беш­

тягти до редакції. А бу.1о

тут-таки,

ж,

в при-

земляків,

ці

було ...

У

гул~рно

свій час ре­

виступали

на

А

шення,

питання

таких

органів

самовряду­

вання, як комісії ротьбі 13 пияцтвом коголізмом,

у

повнолітніх,

за

родного

міліціонерів

як

по бо­ та ал­

справах

не­

колись ство­

при

міському,

перед пали

вирушав

присутнІми прокурор,

що були проведені хівц!, Світильному,

в Пу­ Мок­

...

Хтозна: чи, може, на той керівники

владних

правоохоронних

та

структур

не були такі перевантаже­ ні, чи, може. в0ни, на від­ міну від нинішнього ке­ рівництва, усвідомлювали важливість подібних про-

від­

висту­

начальник

такі

на

як

говорити

ві

l

тоді,

все

коли

розправила

скоюється

злочин­

nравопорушень

звертають

правило,

ток

трудо­

коли чи не кожен

чин ку

села,

колективи?

чинність

них

хіба

А що вже

про

й

серед неповнолітніх_ Вузь­ ких місць тут не бракує, бо діти практично вІддані на відкуп самим собі. На

голІзмом по суті припини­ ли свою діяльність_ На­ віть комісія при райдерж­

що на папері.

міськвикон­

профілактика

ності

виїзні

існує

засіданнях

кому та колегії райдерж­ адміністрації потребує й така . важлива проблема,

засідання. НомІсіІ по бо­ ротьбі з пияцтвом і алко­

адміністрації

керівники міських та

Окремої розмови, якщо вже не на сесіях міської і районної Рад народних депутатів, то принаймні

Та все мИНуло. Не стЗJІи

ла,

засідань,

інші

тоді,

скоює

увагу.

коли

як

підлі­

протиправний

вчинок.

це,

-

зло­

Ось уже протягом ці­

кри­

лої чверті прошу дільнич­

зло­

ного Інспектора

напідпит­

-

школи.

...

цяє,

однієї

-

району. але

зайти до

розповідав мені

директор

Ет, та що там згадува­ ти! Попри всі намагання керівництва райвідділу

І

!з шкіл

знаєте,

школу

десятою дорогою.

не вдається..

тикою, неабияк

б

Такі Заходи

поява

обі­

~бходить

внутрішніх справ навіть відновити в .оелах прове­ дення днів профілактики, які ще років зо два тому давали неабиякий ефект,

серед

А

ca..1VIa

учнів

лю­

дини

в

міліцейській

фор­

мІ.

це

доведено

прак­

і

----------·'

неповно­

Не знаю, як нов"Ні

страшно час,

вам,

читачі,

Пільги чорнобильцям

чути

коли

нас

на

ша­

а Ці

мені слова· в

злочинність

Броварщині

у

стає

Доводимо

тому

загальну- площу

сільськогоепода р с ь к и х угідь у господарствах ра­

йону. А поголів'я ВРХ скорочено на 11 процен­ тів. Нині на кожні сто гектарів сільгоспугіДь nрипадає

в

середньому

по

35 корів. Це - один Із найвищих показинків в об­ ласті (післи Києво-Свято­ шянського району). ... уже

день інвалідів

майбутньому важко на­ віть передбачити. Спро­ бую підкріпити це тверд­ ження цифрами.

погоджене з Міністерством юсти­ ції, про порядок ви­

України від

р1чн01

ці

частиною

надання

шо

настав

час

працю

Якщо

кає

сьогодні

:умніву.

-

дана,

мовчати­ мовчати­

муть

злочинці,

діями

ватимуть

не

котрі

підмурівок

жави.

тим

модадаї

дер­

Усвідомлюючи

це,

чи не час бити на сполох?

В,

вплинула

НЕБРАТ.

викоиаJІН

держзамовлення

по

річне моло­

ку держилемзавод «Плос­ ківський>>, птахорадгосп «Богданівський», радгоспи імені Щорса, «Требухів­ ський», «Пухівський», «Літківський», «КрасиJІів" ський>>, Імені Кірова.

... на зимово-стійловий період дJJJІ громадсько'! худоби заготовлено гру­ бих і соковитих кормів на 20 процентів більше, ніж торік.

метою

уваги

приверневив

всього

От і зараз мосн до всіх,

суспільства

до проблем івваJІідів, Ге­ неральна Асамблея ООН проголоснла 3 грудня Міжнародвим днем іива­ JІідів.

Передп1ату продовжено!

Сьогодні

ім

особJІJіво

важко. Адже ваві_ть здоро­ ва

тоднна

класти

поввина

чимало

абн вижити

у

до­

зусиль,

нинlшвіх

екстремальвих

умовах.

Що вже казати про важ­ ко хворих,

·

з кожним

днем,

на

жаль, все трудніШе ~ово­ двться тим органам, ииt

безпосередньо

опlкуmьсн

чизнввої

зиижеа.•ям

рівня,

все

жИттєвого

вови. потребують

бtJJЬШoJ уваrв

1

під·

війни,

тей-інвалідів,

160

ді­

чоловік,

110

захворювання m:вх напря­

му пов'язане

Із иегатив­

внмв васJІідкамн аварії на Чорнобильській АЕС ...

Нехай же ваша дійність

не

визиач:еиим

благо­

обмежується

дием, а буде

по

мож.nивості

ною

1

виплачується

конкрет­

цілеспрямованою.

начальник міського

ділу

соціального

сту насе.'!'ення.

від­

захи­

в

НА

дання останньої части-

ин відпустки поточного

.

У тому

НАШИХ

має

на

додаткову

із

збереженням

ПЕРЕДПЛАТУ ГАЗЕТУ

ДОВЖЕ НО

25

НА

«Н О В Е

Ж И Т Т Я»

ГРУДНЯ .

відпусп;у

nлати

заро­

строкоl'ІІ

14 робочих. днів на р. !к (пункт 22 ст. 20 ·1ако­ 1

ну) і ця відпустка раніше

жанням

на­

черго- 1

за

(заявою)

ба-~

nра-

цівника йому може бу­

тн виплачена допомога на

щорічна і оздоров- '

лення в розмірах, передбачених статн~І•)

ПРО­ ДО

з під­

устаноБн,

організації та виплатою

йому компенсації за не­ використану

відпустку, даткову

щорічну

а

таuож до­

відпустку

робочих

днів,

річна

до С'tатті України. В.

і що·

допомога на

доровлення,

14

одно•шс­

но виплачується

оз­

відnовіі\ИО

48

Закону

НАЛІНІЧЕНКО,

керуюча

коли і

, право '

У зв'язку з звільнен­

ЧИТАЧІВ

!

протю'ом І

разі,

працівник

бітної

1

року.

ням працівника

ПРОХАННЯ

!

повно­

му розмірі за його зая .. вою, але не пізніше на-

приємства,

В. RОСТИНА,

іиваJІідами. Адже щодаJІі, із

дві тисячі

чоловік. Вашого милосер­ дя потребують, зокрема, 218 іиваJІідів ВеJІИRОі: Вlт­

немічних, ро­

ками прикутих до ліжка...

JІRHX

.

частинн

48 За1:оиу України.

мось може допомогти бро­ у місті понад

на

воІ відпустки,

ми звертає­ хто хоч чи­

варчанам-інвалідам,

працівника І

(ст. 79 НЗППУ), що­ річна доnомога на оз· доровЛення працівнику

!ще

самим

nо­

виплачена

При поділі щорічної

значних збитків,

хитуватимуть

допомога

відпустки

сво­

більше страху, але й роз-

то

за заявою

лише завда­

наганятимуть на нас

черго­

або ця І

до кінця року.

викли­

не

ми

внплачещ,

час надання

винна бути

про­

Бо

мемо

їми

не

ня не була

відпустка не була на-~

застосування

правопору­

шень,

оздоровлен­

вої від::~устки

повер-

філактики

до­

на

під

на­

форм

(статті

зазначена

помога

Але

старих і нових

Законів про

України

74, 75, 76, 77).

нутися до переосмислення,

відновлення,

nередбаченої'

Кодексом

вистачило. До того ж всі недоліки цієї роботи пра­

те,

чергової від- І

пустки,

не

органам

з

цівннкам за місцем О(> І новної роботи під час '

серед населення. 1 газет­ ної б площ! для цього не

воохоронним

згідно

четвертою

статті 48 Закону Укра j їни внплачує1ься пра- І

міг, та й не мав наміру окреслити всі проблеми профілактичної роботи

лежить краще знати.

внаr:-,

Щорічна допо~юга на І

оздоровлення

автор,

нотатки,

громадян,

постраждали

JІідок Чорнобильської катастрофИ>>.

завтра? пишучи

захист

які

буде

що

на

«Пuро статус і соціаль·.: І

нии

жич. Богданівки, nухівки.

Зрозуміло,

допомоги

оздоровлення, передба- І чеиої Законом України .

моло­

а що

27.10.93 р.

п:хат~. працівникам що-,

ді й свої лідери-вихованЦі шкіл NQ 5, NQ 7, М 9, а також неповнолітні з Кня­ Це сьогодні,

Мінnр<.~,,: І

.N! 09 3909,

Якщо торік у місті й районі підлітками було скоєно 115 злочинів, то тільки за 1 О місяців ни­ нішнього уже 127. Ни­ ні на обліку в ~~іській і районній інспекціях у

приємств міста.

З

відшм і

роз'яснення

тримки. Коштів на це не­ має. Тому і доводиться щоразу просити іх у ко­ мерційних структур, ке­ рівників промислових під­

Міжнародний

до

настільки серйозною проб­ лемою, що масштаби її в

серед цієї категорії

районних служб.

міліції, районний нарко­ лог ... Не треба говорити, який це давало ефект.

таких

виїзних

на­

в суnроводі

бувати адміністративне по­ карання. Після цього

зауважте,

час

рішенням

судді

районному, так і при міс­ цевих органах влади. і досі пам'ятаю про кілька

реЦі

правопору­

проводитися

візьмімо

рених

серйозніші

<<важких>>

літніх.

справах неповнолітніх «стоїть» понад три сотні (І) підлітків. Визначилися

шпальтах міськрайонки і М. В. Гарнік, і Ю. І. Куш­ ніренко, і О. М. Рак та

<<СіЛЬСЬКі герОЇ>> давали пояснення. І ті, хто скоїв

по­

спішає.

зменшено

плану продали нинішнього року зер'".tіа державі госпо­ дарства нашого району. На кожному гектарі зіб­

урожай

от

чисJІі на зерно 10314 гектарів, що на 395 гекта­ рів менше, ніж у 1993 ро­ ці. ... на 21,7 .процент а

шість разів більше

~ 'Ч:айвищий

-

порядок

статтю

газети? Те­ організувати

б на

дається

ВІІ, ЩО••• ... у

замислитися

ЖИТТЯМ.

громадс:ького

громадського

подальшої в'язницю,

змусили переглянути влас­

ну

ма

просто

на сторінках пер, щоб

органів

Чи ве час битІ ва спо.пох:?

діяльності

активіста,

порушує

кетує ...

ма. допоміжними структу­ рами. створеними на міс­ цях. але й кожного зокре­ депутата,

хто

сутності

злочинністю.

водночас

від

ків ті судові засідання за-

покликані

суд.

підсудних

печували явку

керівників

правоохоронних

готувалися до

сільської

виступи

за

Та!\ було, так є, так буде і в :УІайбутньому. Але, говорячи про над­ звичайну ефеюивність дій. яких мають прагнути міліція.

колег,

Не помилюся, коли ска~у:

стояти на передньому краї зі

застерігали

не одного із наших земля­

функціональним~!

боротьби

Та й

А

таких засідань неабияк. На визначену годину пра­ разом із дільничними ін­ спекторами міліції забез­

заходи,

скоєюія протиправних дій.

органів,

цією.

проводяться все рідше й рідше, відходячи за межу забуття.

по­

що

такі

односельців

неординарною

цівники

зграї. Як і раніше стосуються ці г:итання насюшеред ак­ тивізації Діяльності право­

обов· ;в ками

але

засідання

проводилися

заряд,

своїми

заходів,

виїзне

оела

як

якимось чином послабило б натиск !{риміногенної

охоронних

кожне

менту,

ринку_

Пlр~хщ­

нирішеннн

філантичних

профілактичної роботи. Почнемо із такого мо­

й

затягується,

мо

би

переходу

роботи

що цен

rюрядку

кон­

чим

районної ком!сіІ по бо­ ротьбі з пияцтвом і алко­ голізмом та районного штабу ДНД ставало для

умовах

до

того,

мали ми «засівати>> неорG­

тепер, кол_и вс: У<_:~~­

-

до

ну на сьогодні ниву право­

злочин­

було б

снладністю

держави

звернімося

кретніше

пояс­

зростання

ності

А втім.

проблеми.

справами

райдержадмініс т р а­ ції.

'


2

8

Ct()f>.

Субота, 4 грудня 1993 року.

«НО В Е

Ж И ТТ Я»

8

.N2 115 (8474)

~ HIII~\L\81C, fj

I&UI'I,81 8 8~,

1I::J 16.00 16. 1 О

';

ДитІІчиА оздоровчо· реабілітаційний центр . у Кіровограді. . 16.40 Док.фільм •Катерина•.

16.00 УТН. 16. 1О КазкИ АсканіJ-Нова. 16.40 Ноамни високоУ моди. 17.05 Осаітн_іА канал дл11

17: ОО Виступ учнів ХаркіаськоУ

wко,nяріа. Фізика. ТеЩІОві двиrуни

дит.чої хореоrрафІчнqІ WІІфJ1И,

16.00 УТН. 'і' 16.1 О •Івасик- Іелесик•.

17.30 День Зfі8t0Аних Сил­ України: •два роки в строю•. Теленарис;· •Храми УкраІну•.

школgрІs.

17.0$ Синтез.

шд.хами фестивалю

17.50

сСІверськиА Доне~

18.30 Кубок володарів кубtсіаа аолейбалу.ЧопОвЖм.'"окомотмв• (Київ) • •Сnартак-Леаскі8 (СофіІІ). 19.00 УТН. . 19; 10 Вітер 31 Сходу. Фес:тиааnь

Відеорепортаж про роботу

19.00 УТН. 19.10 УкраІна І світ. 19.30 СтудіІІс1-е груднА•. 20. 15 сО, неоднаково мені ... •

сучасноІ украJнськоJ музики.

Реклама.

20.35 20.40 21.00 21.35

На добраніч, дІтиІ УТН.

23.20 І сІІІІТ8,ІrрІwне. ГеинадJА

УТН.

23.55

Татарченко.

23.50

УТН.

ОСТАНК/НО

ОСТАНКІНО

18.00

Поrода.

1В:~ F~: 18.35 18.45 19.45 20.00 20.45 21.15

18.45 19.45 20.00 20.45 21.15 22.00

Новини. Слово до виборця.

Ми. Авторська програма В. Познера.

21.45

Прес•клу6

•Ніхто, крім тебе•. 12 серіІІ. 20.25 rІNUІама. 20.30 •На ковзанціо. Танцювальний етюд. 20.40 На добраніч, діти! 21.00 УТН.

20.40 Hs- добраніч, діти! 21.00 УТН. 21.30 Спорткур'єр. 21.45 Худ. телефільм •Чужа

Сnорткур'єр.

21.30 21.45

дружина та чоловік nід ліжком•.

Молодіжна студіІІ. •Гар1-...

Літературно-мистецька

студіІІ •Основа•. Роман Іванмчу(

УТН.

Сповідь.

22.30 23.45

Арт-майдан. УТН.

УТ-2. YТ-3..1КAJfi!J.ll.Jd?.CfR,,

17.50 Погода. 17.55 Прем'єра худ. телефільму

18.00 Баrатосерійнмй ·худ. те:ІВфільм •Ніхто, крім тебе•. 11 серія.• 18.45 Київська панорама. • 19.05 •Xiana• інформує. • 19.25 Прем'єра худ. телефільму •Санта-Барбара•. 253 серія. 20.15 Кубо11. України з

Година виборця. Вечірня казка. Новини.

Слоао до виборц11. Тема. Прем'єра худ.фільму

VТ-2, УТ-3 І КАНАЛ

18. ОО

Фінл.ндП. Тематичний виnуск.* 18.50 Київська. панорама. • 19.10 Візитка. Катерина Врроненко • * 19.15 •Музичний nyзorpiA•.*

18.45 Година виборця. 19.45 ВечірнІІ казка. 20.00 Новини. 20.45 Спово до виборцІІ, 21. 15 Лотто •Мільйон•. 21.45 Прем'єра худ. телефільму •Твін Піке•. 11 серіІІ (C!la). 22.40 Пісня-93. У перерві • 23.00 Новини.

trPOC/Jl!t

Багатосерійний

10 серіІІ.* 18.45 Киїаська панорама.• 19.05 ·~·інформує,* 19.25 Прем'єра худ. телефільму •Санта-Барбара•. IS2 серіІІ. 20.15 Кримінальна хроніка Візитка.

• •

•Казки нарtІдів світу•.

-оо.оо сІТ-3.•

•• • • • ••

•Робін:~онада,

23.00 сІт-3. • 23.10 Контрасти. • 23.30 Про-відео. •

У nрограмах • телебачення можливі Ст9)І(Те 33 ЩОДЄННИМИ ПОВіДОМ-

ленн"ми диІС"ТорІВ талебачення і радіо.

УТ-2,УТ-3ІКАНАЛ«Р0йR»

j

00.00 СІТ-3. *

8

21.00

21.40 22.15 22.45

:І ~н.1t<JJtok 5

8 8 8

8 8 8 8

ГОРБАЧЕВСhКОГО

8 8 .. 8 •

8

,

8 8

СтудіІІ

і

СтудіІІ

•Укртелефільм•

Частина з.•

18.30

Муз.фільм •Тихо,

йде

записІ•*

18.45 Київська панорама. • 19.05 Візип:а. Ганна Безулик.* 19.10 Телеквачка. • · 19.30 CNN.* 20.00 Телемагазин •КЛОТ•. • 20.10 Футбол як футбол.* 21.10 Арт-і-wсж.• 21.30 Сьогодні на сьоrодні. • 21.40 Віннер-до.* 21.50 Про-відео. • 22.20 Віннер- піст!.* 22.30 с!т-з.· 22.40 Класика світового

сУкртелефільм­

•Вільний селянин• •

КолективізаціІІ. Передача

8

18.00

nр8дст1ІВЛІІЄ: •Рок-н-ролна руїнах•.

Михайла Мельника. •

nредстаВЛІІє:

Прем' єра худ. телефіль·му

23.35 Людина тиж~•· 23.25 Музобо3.

Вистава теаtру одного актора

• • • • •

• •

або Мій американський дядечко•. • Передачі УТ-2 і УТ-3

• •

е

Мультсеріап. •

21.00 CNN.* 21.30 Візитка. • 21.35 Худ.фільм

21 . 15

•Твін Піке•. 12 серіІІ. 22.1а Поле чудес. 23.10 Новини.

18.00 Точка :юру. • 18.30 УкраїнськалІричнаnісНІІ.* 18.45 Киїаська панорама.• 19.05 Телефільм.• 19.25 ПРвм'єра худ. телефільму •Санта-Барбара•. 254 серіІІ. 20. 15 •Пошепки про •Крик• •

• •• •

•• •

Василь

Климчук.•

20.35

(продовження).

УТ-2, УТ-3 І КАНАЛ кЮСІR»

тижня.*

20.30

18.10 Погода. • 18.15 Америка з М.Таратуrою. 18.45 Година виборця. 19.45 Вечірня казка. 20.00 Новини. 20.45 Година виборця

•Просто Марія•.

худ. телефільм •Ніхто, крім тебе•.

19.30 CNN.* 20.00 Візитка.* 20.05 •Казки народів світу•. Мультсеріал. • 20.30 Вікна. • 21.00 •Омана•. Прем'єра.• 21.30 Худ.фільм•Казанова•. 1 серія .• 22.30 СІТ-3. * 22.40 Фортуна. • 22.!10 Телемагазин •КЛОТ•.* 23.00 Джемікс.• 23.20 Офіс 220.* 23.35 Про-відео. •

1.---------

Концерт;tнсамблю •Арс­

18.45 Молодіжна студія. •ділові відомості•. 19.00 УТН. 19.10 Урядовий вісник. 19.40 Прем'єра багатосерійного худ. телефільму

тур.

•Збожеволілий баран• (Франція).

(231 00 -

УТ-2, УТ-31 КАНАЛ trPOC/11• 18.00 До ДнІІ незалежності

ЗМІНИ.

генезис•.

18.40 Академ~ гітари. 19.00 УТН. 19.10 Тележурнал •Право•. 20.10 Несподіваний дощ. 12

22.50 23.50

17.05 Другий Міжнародний фестиваль укра-Інського фоль"лору •Берегиня•. 17.45 сО, зуnинись, мить!• Теленарис. • 18.20

Григора

Тютюнника .. Новели, спогади, есе.

Новини).

день•.

ОСТАНКІІ:J.Q

•Просто МарКа•.

Година виборЦІІ. ВечірнІІ казка.

серіІІ.

22.30

Пам'ІІті

Дак. телефільм •Софіін

16.40

майстер.

взять такую песнІо ....•.

17.50

1о.ОО УТН. 16. і О Для людей, для добробуту. Дніnропетровський комбайноний і конверсія.

17.55 Прем'єра худ. телефільму

Мініаnора.

Прем'єра худ. телесеріалу ,дрібниці ЖИПІІ•.

26

руки

Телефільм •А где мне

17.30

lV з'їзду

Поrода.

17.50

всі

- грааюра tjf дереві.

Лиманські посиденьки.

16.55

Погода. Прем'єра худ. телефілhМУ •Просто МаріІІ•. 18.45 Година виборця. 19.45 Вечірня казка. 20.00 Ііовини. 20.45 Слово до виборця. 21.20 Футбол. Ліга чемпіонів. •Сnартак• (Москва) -•Галаrасарай• (Турці•). 23.20 Новини.

На сТаврІАсwсих іграх•.

22,50

дл11

Етнографічна nрограма.

17.50 17.55

ЗаІІUІІОЧни'а концерт.

На

КсилографіІІ

ОСТАНКІНО Худ. телефільм

•Випадкоаі nасажири•.

лрисвІІчениА 125-рІчному ювілею •Просвіти•.

фізики.

Всеукраїнськоrо товариства •Просвіта•. 20.35 Реклама. 20.40 На добраніч, діти! 21.00 УТН. 21.30 Спорткур'єр. 21.45 Літературна класика на екрані. Худ.телефільм •Ніс». 23.40 УТН.

Художник В.ЛипоаиА.

20. 15 Чарівний промІн~. 20.35 Рекnама. 20.40 На до6ранІч,дfтмІ 21.00 УТН. 21.35 АІщенти. 21. ~5 Урочистий вечір,

канал

Фізико-математична

школа. Фундаментальні досліди з

17.~5 qf: ~- ,...,.~ )) '

18.00 •Тече вода з-під нвора ... • 18.30 За і nроти. 19.00 УТН. 19.10 Депутатський канал. 19.40 Естрадний І(онцерт. 19.50 Живе слово .

АндріА МалИWКО - ПСМЯ'-ПЇСНІІр.

...,узична передача.

16.00 УТН •. 16.10 Освітній

Лмькова вистава.

та екологіІІ. УкраІиська ліrература.

l

9

1I::l

1I::l

1I::J

УТН.

1 11~1'ІШІ 1 ,

•:·~··~~. =~

2. *

Вихід.~ Погляд з:ювні.* На оТавріАських іграх•.

кінематографа." оо.оо сІт-3.·

Концерт rурту •ВВ•. *

~~--~::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~·,;~~;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::~:::::::::::::::::~~ ~----Ftt4o НОВИНИ УНІАР Худ. фищ•.о nо,.. • А • л о к. ___с. .є---~-. _f__ оє А А u..ss телеклуб іІ : 18.15. ~етро-кІно1ал. Ом наречених д.пR с.,.м., б;.;r, 23.00 новини ФРН (ZDf)

.

~23.==1=0=~~~~я~~~~~=========__j==·

18.00 Мо· · ' · · J ' (rtІХJГІ JU/.111 німецької хвиm1 18.30 Є:ВF. ,, А;ИНИ(Е:URОNЕWS,Фрон­ <

18.00 'ДссЯ1-.о' 18. ЗО ЄВРОНОВИНИ (EURONE\'\IS. Фru<~ j 18.55 Ре.лаУО І 19.00 Оrпял новин офіційн'"ІХ конолів 1 19.10 МультфілІоММ . 19.25 Ре•·"'"" І 19.30 r;og~ нм Фrонціі (rY :,1 19.40 ~ \ · -~ ':'nО 1 (noпrrx ІМО ніМf'цькоі ХВИЛІ) 1 20.10 Мультфільми . 20.30: !' ·~.•HИlliІA.~Л'ORtDNE:f) 20.40 i\'•.'"CJ,WI 20.45 і ЮВИІ Ц.,fe,.-,y,~,L,f)pюnн:їilfN)

...... V

Q <

с::

.

' І

Худ. фільм "Повстанн• на п&а-1 унті" '

423.30 НОf'.ИНИ УНІАР

23.45 ff'.ot:•"J(} 23.50 І ІОВИ НИ ФРН_(ЮF)~.

&

ція)

І

_j

8t8TOPOt'. ------

:ZЗ.О5 "./).(;ан)(а•

23.25

18.00 •,','/,S- <r::x>' н•МЕ'ЦЬІ<ОЇ 'ІОВИ і 1.8.30 C:Of'Oi ЮВИ'ІИ (EURONE\VS, Фрон-:

Q t

20.30'

~~~·· <;:~J~K

20 ...0;>· --ИІІИ'УНІАР 20.55: • ІМ' І 21.00 Худ. фІл1оМ "РадощІ жІІТТІІ'" 22.30' . ""''" 22.35' ·,:

22.50' поо

.·"!

j

о

ЛИІІИ УІ ІV,}'

:і >•"' ~ JН()НГ

,'• ,,. ФІ'! 1 tLDf) . ,--., .• -:

18.00 Мogom О 1(nporpoмo німецькс.і хв~ і) 18.30 ЕВІОНОВИНИ (EURONE:\NS, Фрон· ~ 18.55 Ремама 19.00 Оmяд ІЮВИН офіЦйнИх конолів 19.15~

19.25 Реклама

19.30 І-ІОВИ НИ Фрсн{І (lV 5) ·19.40Му.............

20.00 НОВИНИ Ol.JA ('vVORti5 NЕТ) ~

1

ція)

І

18.55 РеклоtЮ

20.50~

21.00 Н0ВИНИ УНІАР 21.15 Рекnамо 21.20 ХУА· фІпІІМ •Aнren наполо­

І

.

винУ"

122.40 Рею10ма І 22.45 новини УНІАР і 23.00 Відесехоп . , 23.05 НОВИНИ ФРН (ZDF'] ' 23.15 ВечірняМУJИ1<0

С......------··---·- -~-----·

1 19.00 Or,l!Щ НОІІИН ~ ІСDНСJПЇВ

19.10 Муn•тфІn..19.25 РеклоМJ 19.30 НОВИНИ Фрон~ї (ТУ 5) 19.40 Економічний дайджест

19.55 НОВИНИ QlJA ('vVORLD NEl) 20.05 Мумтфіт.иІ 20.25 НОВИНИ Веnикобrмтонї VТN) 20.35 Посере.ttіик - ділс>ІЮму світу 20.45 НОВИНИ УНІАР 21.00 Реm.1мо 21.05 Худ. фіnьм "Усе, що до38оІі•­ кm. небеса"'

22.351",.",,,"'·"

'

20.40 НОВИНИ ВеликобритоНі (ІТN)

~~~-~--__J

[ 18.00 WAS- курси німенькоі мови 18.30 ЄВРОНО8ИНИ ~URONE'NS, Фран­

~-30 Вечі~ ~уз':'~ ~

20.10 СценоЄsропи~~

І

Е\ечірно М'{JИКО

l~';l)

18.55 f'Ct<J'ClМO 19.00 Ornм ювин офіЦйнихконолів 19.10 Прес-анонс 19.25 Р<:<rома 19.30 І <ОВИГ·іИ Фронціі(1У 51 19.40 Мультфільми 20.00' ІОВИНИ WORlD NE! 20.10 [_,,_•. Uf_. ...,,и;t;рйджест 20.20 • іОВИt 1И Вепикобритонtї(fТN)

n~THMJ#.fl\

18.55 rеклс·' . 19.00 Ornяr.," тин офіційних конолів 19.10 Мультфільми 19.25 Рскnомч 19.30 НОВИНИФронtuї(ТУS) , 19.40 C.\etiO Євроnи ' 20.10 І ІОВИ НИ США ('vVORI.D NEl) 20.20 Банк-ревю 20.35 НОВИНИ Великобританії (ІТN) 20.45 Т епеклуб 20.50 НОВИНИ УНІАР 21.05 РР-КЛОМа 21.10 Худ. фІльм •ВоІсзаn "ЮнІон'" 22.30 Рекламо 22.35 НОВИНИ УНІАР 22.50 1eлcmyt) 22.55 НОВИНИ ФРН iZDF']

тів"

19.55 І'еКІ'ощс 20.00 lll!RO диr,>ч;J "і'<У~у. :·." • • ·,, І' ' ; 20.15 І>r.по'"'·" ! 20.25 Мультфільмм і 20.45 ЕконОJ-лІЧІtий L,( 1;1.rJ.;rr•r! 1 21.00 rе ••само і 21.05 НОШ !t-ІИ У: І:ЛР І 21.20 Відеоскоn ! 21.30 Реклама і 21.35 Худ. фільм "Жорсrока до11я" І 23.15 новини УНіАР

9.ЬО Аеробіка І "9.15 Рекламо

1

1

9.20 Мультфільми 9.40 Економічний до;щ."'ест

!..1~:~ ~~=~~~:~л·и 'Вс',· 10.20 Худ. фІпьм "Жорстоkа доля" 17 .ОО Мультфільми 17.20 Рекламо 17.25 ·музомо' Антопо;;, '·"Jr~· І 17.55 Відеоскоп І 18.05 Рекламо 18.10 Худ. фільм "Мо• мачуха- іно-

С ~50 Т С\, _ _ _. ...:<#________ - - : г, 9.00 А~.::...а І -nnattenufl(a" І 9.15 ~ . . 19.55 Рекламо і 9.20 МуnьтфІпьми · ! : 20.00 КВН . ' ' 20.25 Відеоскоn І 9.40 НОВИНИУНІАР І 20.35 Гlрем'ч>-і3щео 1 10.00 Сцена Єsропи (програма німщькоі І 21.05 НОВИНИ УНІАР 1 1 хвилQ 21.20 Реосnамо і 10.30 "Прем' Ер-Відео' ~1.25 Худ. ФІпьм "Русалкип ' 11.00 Худ. фІпьм "ПІдрозділ" Анrел 23.15 НОВИНИ УНІАР

І

напоnоаику"

1 17.00 "Воб'атиnі Німеччина'

і 18.00 ; 18.10

Відс<Хкоn РеклаМа

.. ---------~-'-'----

І

j--~


сН О В Е

ЖИТТЯ:.

8

.N'2

І

15 (8474)

ИІ~ЛL\~1,

•:'lltttTA, 1f _yL:f 08.00 08.10 08.30

Алкоголізм. НогаТJ(М з МіжнародІЮі

конференції. Б.Лепкий. Трилогія •Мазепа•. Частина З •Батурин•. Вистава Львівського драматичІЮго театру ім.М.Заньковецькоі. 11.50 Рідна мова. Відповіді на листи. 12.05 ПродоІІЖення вистави •Мазепа•. і З. С5 Всесвітній спортивний огляд •Жиллетт•. 13.35 Розповідь про неспокій. М.ХВИЛьовий. 14.20 Мультфільм •Чудові ліки•. 14.30 Блага вість з Ріком Реннером. 15.00 УТН.

-.

10.45

15.1 О Вервиця·. 15.40 Сонячні кларнети. іС

Самодіяльні

художні колективи Луганської

['"" областІ. "' 16.55 Наше коло. 17.35 Міжнароднахристиянська програма •Клуб 700.. 18.05 Плеяда. 19.00 УТН. 19.10 Хроніка МВС. 19.25 Прем'єра багатосерійІЮГо

'•

худ. телефільму •Ніхто, крім тебе•.

13 20.10 20.40 20.45 21.00 21.35

УТН. Авторський концерт поета­ пісияра А.Демиденка. 00.10 УТН.

.JХГАНКІНО Новини. Ранкqва гімнастика. Пре<.-експрес. Суботній раІЮк діловоі людини. Спорт-шанс. •Марафон-15• представляє: •Поклик джунглів•. ·

06.00 06.25 06.35 06.45 07.30 08.00

08.30 Док.фільм. 09.55 Теніс. Кубок Великого шолома. 10.25 Музичний кіоск. 10 5G Авіакосмічний салон 11 10 •LМЗ~· 11.25 Театр, котрий завжди в пуп. Розповідає В.ВуІ\ьф .. 1? 15 •дванадцопа НІЧ•. Худ. фІЛьм. 14.00 Новини (з сурдоперекладом). 14.25 Прем"єра худ.телефІльму для дітей •Пеппі Довгаnажоха•. 13 серія. 14.55 Гроші і політика. 15.25 Грай, гарм~! 16.10 Червоний квадрат. 16.50 Щасливий випадок.

17.50 Зустрічі для вас. О.СоІІJІСеніцин. 18.45 Прем'єра худ. телефільму •Торговці мрією•. 3 серія (США). 19.40 Вечірня казц. · 20.00 Новини. .. 20.45 Прем'єра худ. телефільму •Торnеці мріє10». 4 серія (США). 21.35 Що? Де? Коли? 22.40 Теніс. Кубок Великого шолома. 23. 1О Новини. 23.30 Погода. 23.35 Прем'єра худ. телефільму •декалоrХ•.

УТ-2, УТ-3 І КАНАЛ «POCIJl»

07.00 Bicn. 07.25 Музична колекція. ~.оо Формула-730.

111"1"

08.30

НеnінниІіІ Всесаіт.

09.00 Студія •РОСТ•. 09.30 Піліrрим. 10.15 Публіцистична програма •4S.. 11.00 •Музична історіА-. Худ.фіJІІоМ 12.20 Мульти-nулоти. і 12.40 Селянське nитання. 1 13.00 ВіС1і. · 13.20 Козирна дама. 13.50 Відеоnоезія. Р.Бухараєв. 14.05 Аміка верітас. 15.05 Зірки Америки. 15.35 •Надія•. 16.05 Фуrбол без коРдонів. 17.00 Фі1Іьм-прем'єр. ~ 7. 15 Великі цирки світу. г І8 .. 15 Вустами маляти. · 18.45 Київська паІЮрама.' 19.05 Візитка. Анатолій Бондаренко.' 19. 1О •Жданики•.' 19.30 CNN.' 20.00 Хіт-рік.' 20.35 •Казки народів світу•. Му ль тсері.ІЛ. • 21.00 •Меrапол• представляє. • 2 І. 15 СьогоднІ на сьогодні.' 21 25 ВІзит ка. •· 21 ЗО Худ.фільм •Казанова•. 2 серІя .• 22.30 СІТ-3.' 22.40 Капітан-відео. • ОО Ве.чІр.ні розваги для дорослих rio 1елефону.'

ЗО Про·вщео.' ОО СІТ-3.'

----·~·----·-

---

тет•.

Відеоказка.

18.00 18.1 О 18.45 18.50

35 хвилин джазу. 1000+ 1 реклама.

фестивалю •Киів-музик-фест-93•.

18.00 Мультфільми. 18.15 Маски-шоу. 18.50 Чом ти не прийшов? 19.10.1000 + 1 реклама. 19.15 Фільми Л.Гайдая, Худ.фільм •Діамантова

Фільм-концерт •Юнона•

рука•.

20.50 1000 + 1 реклама. 20.55 Хичкок круnним nланом.

і •Авось•.

· 20.50 Фільми Л.Гайдая.

12.50 Мультфільм на замоапення: 14.00 Зичимо щастя. 15.00 УТН. 15.10 Село і люди. 15.55 На варті. 16.55 Дитяча музична студія. 17.25 До 100-річчя від дня народження М.Хвильовоrо. •Я•. Відеофільм. · 18:15 Свічадо. • 19.00 УТН. 19.20 Реклама. 19.25 Прем'єра багатосерійІЮГо

Худ.фільм •Ребекка•.

Худ.фільми •Самgгонники•,

•Пес Барбос і неЗВІІІЧаЙНИЙ П'ЯТНИЦЯ,

крос•.

10

18.00 Відеоказка. 18.10 Фільм-концерт •Сnіває

вовками•.

Френкі Валлі•.

ВіВТОРОК,

7

Студія телепрограм •Тет-а-

19.10 1000 + 1 реклама. 19.15 Фільми Л.Гайдая. Худ.фільм •Не може бути!•

тет•.

18.00 18.20 18.40 18.55 19.00

14 серія. · 20. 15 Спорткур' єр. 20.30 Мультфільм •Літаючмй.будинок•. 49 серія. 21.00 УТН. 21.25 Новини високої моди. 22.00 Бn протоколу. Аналітична

Мультфільми.

20.45 Мультфільми для

Сnорт-шанс.

1993

року.

1000 + 1'реклама. Фільми Л.Гайдая.

гейт•.

23.05 Відеомузика.

інші пригоди Шурика•.

програма.

20.35 1000 + 1 реклама. 20.40 ·худ.фільм •Кольори•. 22.40 Співає Чед Е~інс.

Доуепя•.

23.55 УТН.

СУБОТА, 11 08.30 З ранку раненько. 09.00 Доки всі вдома . 09.30

СЕРЕДА.8

Студія телеnрограм •Тет-агодмна сили духу.

10.00 КлубІІіtІQрівників. 10.50 Той світ, де жили ми з тобою. М.Царьов.

тет•.

08.00 Без паузи. 08.30 З ранку ~(~!~ненькО. 09.00 Доки вс(вдома.

18.00 18.10 18.25 18.50 18.55

09.3о· •Спортлото•.

09.45 Ранкова зірка. 10.35 Полігон . 11.05 Марафон-15. 11.45 П.fІнорама. 12.25 Я -жінка. 13.00 Французька кухНя для вас. 1З. 1О Прем'єра док. фільму •Підводна

Відеоказка.

Студія телеnрограм •Тет-а-тет•.

ПашТЕТ.

12.05 Мультфільм •Амери­

Програма •Пост•.

канська казка•.

1000 + 1 реклама.

13.15 Було таке кіно.

Фільми Л.Гайдая.

Худ.фільм •Ми із Кронштад·

Худ.фільм •Кавказька

20.20 Співає груnа •Дюран­ . Дюран». 21.30 1000 + 1 реклама. 21.35 Худ.фільм ··Увесь цей джа~·-

ЧЕlВЕР,

9

Студія телепрограм •Тет-а-

привидами•.

мабуть, з•·,хали з глузду•.

НЕДіЛЯ, 12 07.30. Хіт-конвейєр. . 08.30 Город - цілий рік. 09.00 Медицина для тебе. 09.30 ·RTL+. 10.40 Тільки дітям. •Після Худ.фільм.

12.00 Мускул-шоу. 12.25 Відкритий мікрофон. 13.1 О Телефільм •Ермітаж•. Фільм 5. 13.45 Неділя з Д.Дібровим. Студія телеnрограм •Тет-а~ тет-.

тичний острів•

15.45 1000 + 1 реклама. 15.50 На ваші nрохання. Худ.фільм •Клеоnатра•.

19.10 Напередодні. 19.20 1000 + 1 реклама. 19.25 Фільми Л.Гайдая. Худ. фільм •Сnортлото-82•.

21.00 1000 + 1

та•.

nолонянка».

одіссея команди Кусто•. 14.00 Новини (з сурдоперекладом). 14.15 Телерадіокомnанія •Мир•. 14.55 Прем'єра мультфільмів •Каспер і його 1Jрузі•, •СпраІІЖні мисливці за

•Плейоффс•.

19.10 1000 + 1 реклама. 19.15 Фільми Л.Гайяая. Худ.філі.м •За сірниками•. 20.50 35 хвилин джазу. 21.25 на"nередодні. 21.35 1000+ 1 реклама. 21.4Q" Худ.фільм •Боги,

·14.30 Мультфільм •Фантас­

Олімпійський ранок.

ОСТАНКІНО

тет•.

18.20 Мультфільми. 18.40 Музична тераnія

дощичку в четвер•.

дорослих.

21.15 1000 + 1 реклама. 21.20 Худ.фільм •Біллі Бат­

Київкіно.

Худ.фільм •Оnерація •И• ТСІ

22.38 Худ.фільм •Заnоеіт професора

15.45 15.5'>

грудня

Студія телепрограм •Тет-а­

Студія телеnрограм •Тет-а-тет•.

20.55 1000 + 1 реклама. 21.00 Худ.фільм •Танці з

'

худ. телефільму •Ніхто, крім-тебе•.

01 .оо

4

Автомотосвіт-салон.

18.00

тет•.

Студія телепрограм •Тет-а-

М.ХВильовий. 10.35 Канал •д•. 11.35 •Діабет. Життя дet8t за днем•. Фільм 4. • 11.55 З концертів lV Міжнародного

серія.

Вікно в Америку. Реклама. На добраніч, діти!

ПОНЕДіЛОК, б

08.00 УТН. 08.10 Ритмічна гімнастика. 08.30 У неділю вранці. 09.40 Листи з будинку •Слово•.

Ритмічна гімнастика. Прем'єра док.телефільму •Там навчився я людей любити ... • ( •Укртелефільм• ). 09.00 У мандрах. СтеJІWІ Покуття. 09.55 ТелетРхІЮтека. 1О. 15 Доброго вам здоров'я.

Субота,

1:!

ДІ

УТН.

8

стор.

3

14.45 1000+1 реклама. 14.50 Худ.фільм .Легенди дикого Заходу• • 16.20 Прем 'єра док. фільму

реклама.

2-r.os Худ.фільм •Боги, мабуть, з'їхали з глузду-

2». 22.45 Програма •Пост-.

•Майбутнє СЬQГОДІІі (США). Фільм 2. 17.20 В гостях у івана Кононова. (215-00-35)

\l~'ОГрами •ТЕТ-А-ТЕТ• друкують·

ся згідnо договору зІ студією • ТОН Іс­ ЕНТЕР•

Телелоція. Футбол. МІжконтинентальний

. ·-··

<',·fю• •МІЛан• (італія) -»Сан-Паулу•

(Бразилія). У nt:!рервІ - 16.45

.

20.45 Ай-ТІ-ЕН.

І

ІЮвого політичного року•. 19.10 Погода. 19.15 Худ.фільм •Чича•.

19.30

(aнrniiicW<oю

І

публіцистична програма. 21.45 Спортивний уік-енд. 22.00 •Конституція Росіі. Зустріч NОВОГО ПОЛЇТИЧІЮГО року•. У Перерві - 23.00 Новини.

21.25

(Веnмкобританіа).

23.25

j J

(Вепикобрмтаніа).

21.00

СВІТОВИЙ СПОРТИВНИЙ ОГЛЯД

фtрмм •Жилnвп•. 21.25 На ваwе npoxa-•: .ДОЛЯ•. Телесеріал. 12 сері• (Мексика).

•МАРВІН, Я НІКОЛИ НЕ ОБІцЯВ ТОБІ ТРОЯНДУ•.І3 сері! •Хім-стріт бІІІС>з•

22.05

(США).

(англійською мовою).

19.55 Програма передач на вечір. Анонс. 20.00 ДитІІЧа nporpaмa •КАРУСЕЛЬ•. 20.45 Ай-ТІ-ЕН. МіJІ<Нар.оrляд •

І

І

І І

(Великобрита>Ііи). каnо (США).

Телесеріал.

прохання: .ДОЛЯ•.

13 серtя (Мексика). 22.05 •ЩЕДРА РУКА•. Із cepii•Xtnn·cтpiт б1110з• (США).

22.50 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 23.10 Ай-Ті·ЕН. МІ.»<н<Ір.оrлмд

l

(Великобританія). Проrрама nередач на ранок.

23.25

(Мексмu).

21.25 Hauwe npou....: .ДОЛЯ.. Teneeepian. 14 сері• (М•смu). 22.05 •ВЕСНЯНІ ЦЕРЕМОНfІ-1». І:а C:epll 22.So МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. ПроІр8ма nередач н.а

П'ЯТНИЦЯ, 10 19.30 сІ-БІ-Ес. &мірній ІІМnуск (а..-пійс:ькОІО - ) . 19.55 Проrра- nередач на амір. Анонс. 20.00 Дитача nporpaмa •КАРУСЕЛЬ•. 20.45 Ай-ТІ·ЕН. МіJСНар. оrJІІІД

21.00

ВИБІР У JКМТТІ. Медич,.іі

ЧЕТВЕР 9

(анrmйською мовою). 19.55 Проrрама nередач па вечір ..•.нонс. 20.00 Д..тrІЧа nрограма ·КАРУСЕЛЬ•. -----~

-----·

Проrрама передач на ранок.

(Вепмкобританіа).

....-.

(Вепикобританіа).

08.25

or,_

(Людина бе:а ос:обмс:тос:ті).

21.25 На ваwе npoxatet8: .ДОЛЯ•. Tenecepian. 15 сері• (Мекс:мка). 22.05 •ВЕСНЯНІ ЦЕРЕМОНІІ-2•. І:а c:eptl •Хім-стріт бпюз• (США).

22.50 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 23.10 Ай-ТІ-ЕН. Мі»tар.оrJІІІД (Вепмкобрмтаніа). · 23.25 Проrрама nеред11ч на ра-. 11

Анr110М011084Й ~:

08.25 Програма nередІІч нар-. Анонс. 08.30 сІ-ЕН-БІ-сІ. Економі-іі ти.Н.~~~tк. 09.00 Ай-ТІ-ЕН.

УкраІ-іі б110х:

09.30 МУЛЬТФІЛЬМИ. 10.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА. 11.00 ОПРА ВіНФРІ. Тсж-wоу (США). 11.45 ВИЖИВАННЯ: Птаwка-рмбаJ.а (Вепмкобританіа).

12.10 ЗЕМЛЯ 12.40 J( ПОЛІ

12.45 •ПОСЛАНЕЦЬ СМЕРТІ•. Худо.нііі фіІІЬМ.

14.25 ПjЮ(рама передач навмір. 14.30 Перерва. 18.25 Проrрама передач на вмір. Анонс. 18.3о t,fУЛЬТФІЛЬМИ.

19.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА.. 20.00 Відбіркові іІ1* ч-.іонату НБА. 21.00 ВіДЕОМОДА. По сторі,.ах аида,. nро моду.

21.25 Прмхоuна .-ра. Жарт·WО\f. 21.45 •МЕЖІ МіСТА>. Худ.філt.м (США). 23.25 Лроrрама ._дач на заатр,о. Телефон для довідок 440-87-66 _..--------------~~

10.40 На ваwе прохаНН11: .ДОЛЯ• .. Телесеріал. 15 серія (Мексиха). 11.20 •ВЕСНЯНІ ЦЕРЕМОНі1·2•. Із сері І •Хіnп·стріт б.~юз• (США).

ОПРА ВіНФР/. Ток·wоу (CU:A).

ВИЖИВАННЯ: Птаwка рмбалt<а

(ВеликобритаНія).

ЗЕМЛЯ НАЛЕЖІПЬ ТОБІ. ЕхопоnчНІ роздуми (Німеччина).

21.10

21.40 У ПОЛІ ЗОРУ. Анс"мбпо. народн<>І

---------------·

ЗОРУ. Ансамб,. народної

rісні .д.<ерепо•.

10.15 ВИБіР У ЖИТТі. Медич'*'іі оrляд

12.00 Проrрама nередач на вечор. 12.05 •В ЕФіРі!• (ON ТНЕ AIR). Телефонне woy -анrлійською мовою. 14.00 Перерва. 18..25 Проrрама nоредач на вечІр. Анонс. 18.30 r,4УЛЬТФІЛЬМИ.

НАЛЕЖИТЬ ТОБІ. Еколоrічні

ррздуwо (Німеччина).

Мі>ІІНар.оrJІІІД.(GеІІМкоб;>Мтаніи). УІІр"ІІІномовний блок: 09.30 ДитІІЧа програма •КАРУСЕЛЬ•.

20.00 20.45

12

611011:

08.30 Добірка відеооспіnів. 09.00 Ай-ТІ-ЕН. МіІСКІІр.оrJІІІД

2З.1 О Ай-ТІ-ЕН. Міаснар.іІrІІtІД (Веnмк~аніа).

23.25

нЕДІля, Анr-й Анонс.

19.00'rОДИНА МЕЛОМАНА.

19.30 Сі·БІ·ЕС. Вечrрнrй,аиnуск

-·-----

Му,.тсеріап

(Людин~ без особttстос:ті).

21.00·ТВАРИННИR СВіТ АМЕРИКИ. Диtсі

21.25 На aawe

•ПОСЛАНЕЦЬ СМЕРТ1•. Худ. фіІІЬМ

(США).

2З.25 Проrрама nеред11~ на ра.-.

ро3Думі8.

21.25 «АМІГО ТА АоГО ДРУЗІ•.

СУБОТА,

Проrрама переда~ на ранос.

СЕРЕДА, 8 19.:10 СІ-Бі-ЕС. Вечірній виnуск

І

nісні .д.<ере110•.

21.45

21.00 ЕКООГЛЯД. Доаіма • інформаціа до

(ВепмкобрмтаніА).

23.25

•Чорний nлащ•. Мультфільми. 17.40 Студія •Укртелефільм• представ­

сьогоднІ.'

19.55 Проrрама nередач на вечір. "'-tc:. 20.00 Програма Д/111 дітей •f(АРУСЕЛЬ•. 20.45 Ай-ТІ-Е/і. МіJJОЩ>.оrJІІІД

22.50 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 23.10 Ай-ТІ-ЕН. Мі»і8р.оrJІІІД

1-4.20 Мульти-пульти. 14.30 Тільки факт.· 14.35 Кращі ігри Нрд. 15.35 У світі тварин. 16.35 Тільки факт. 16.50 •Нові, пригоди Вінні Пуха•,

22.30 СІТ-3.' 22 40 СьогоднІ на 22.50 МІСТерХ.' 23 20 Про· вщео.' • 23.55 СІТ·З.'

Проrрама передач на ранок.

ВІВТОРОК, 7 19.30 сІ-бІ-ЕС. Вечірній ІІМП)'СІС (анrпійською мовою).

І

не зрадити істині.

сер1і.'

aawe npoxatet8: .ДОЛЯ•. 11 сері• (Мексика).

22.05 .ЖИТТЯ, СМЕРТЬ, ВІЧНІСТЬ ..••. Іа · серіі •Хіnп-стріт бпюз• (США). 22.50 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 23. tO АА-ТІ-ЕН. МіJJОЩ>.оrJІІІД

Худ.фільм.

20.25 Чорним по біЛому.' 20.30 Фільмоскоп.' 21.00 Перехрестя.' 21.30 Худ. фІльм •Сеньйорита•. 57 і 58

На

МіJСНар.оrJІІІД

(Вепикобрмтаніа).

«Хім-стріт блоо:а• (США).

Телесеріал.

12.00 Орган, баян і фантазія. 12.35 Тільки факт. 12.40 Шість соток. 13.00 Вісті. • 13.20 •Не вирубати .•. • 13.35 О.СоІІJІСеніцин. Я обіцяю ніколи

Мультсеріал.'

-010).

(Канада).

УТ-2. vr-з І КАНАЛ JJ0Cnt»

ляє: •Благо•. • 18.10 Прем'єра телефільму •Україна Євгена товстухи• .' 18.45 Обличчям до столиці.' 19.05 Візитка. Ганна Безлюдна.' 19.10 Хочу ще!' 19.30 CNN.' 20.00 •Казки народів Gвіту•.

ПОНЕДіЛОК, 6 СІ-БІ·ЕС.Вечірній ІІМП)'СІС

19.55 ПроІр8ма nеj>едач на аечір. "'-tc:. 20.00 Дитача nporpaм.o •КАРУСЕЛЬ•. 20.45 АА-ТІ-ЕН. МіJJОЩ>.оrJІІІД (Вепмкобрмта.. А). 21.00 НАУКОВЕ U.IOY. kтрономіа

І

21.00 Неділя. Інформаційно-

Центру QПеративноі інформаЦІЇ.

-------

І !.II:ZI~":iJ~~i±±!::tt

17.45 Новичи. 18.00 Вокзал мріі.• 18.55 •Конституція Росіі. Зустріч

10.00 Ати-бати. 10.30 •Старики-розбійники•.

-

- ··-------·--·-·-···-··-- - · - -

(

•Конституція Росіі. Зустріч новоrо ПОЛІТИЧНОГО року•.

07.00 ВіС1і. 07.25 Док.фільм. 07.55 Проrрама•Ключ•. •Царський тур•. Частина 9. · 08.25 Доброго ранку. Євроnа. 08.55 Студія •Рост•. 09.25 Ляси. 09.55 ТІЛьfSИ факт. Прямі включення з

···--

.Q. о

t

о

.s

ІІІ


i"fФJ.

Субота,

8

4 r<рудня 1993 року.

сІ81 Е

-----------------------------------------

Л10ЛОДЬІЕ ЛЮДИ,

ГОСПОДА!

І

ИНТЕРЕСНУЮ

ВАС

акціонерного товариства акЦіонерне

ності,

16.

Статутний фонд

на

приватизації до

-

nродажу

іменних

акцій, з них вІльний про­ ,~аж

анцій

2516

ватизаційні

(за при­

сертифікати

1 власні

грошові коштИ). Номінальна вартість ак­

Ції

крб.

5000

с.rшснова

"-У

~:23600

рін

силадає

1993 тне.

ll60153 Об<:яr

за

1

року

тис. крб.

Нредиторська р,

93

-246559 1.07.93 р. -

на тис.

забор-

ються

продукції

за

тис. нрб.

785441

крб.

,,янки

курсІ

земельноУ

nід

корпусами

Основні

дІ­

ЛЯЄ

ЦіННИМ

де

га.

види

-

діяJІьно­

-

виробництво та реа­ товарів народного

КіЛЬКіСТЬ

споживання

вироби чого

1

(трикотажні

чолоВІчого, дитячого

жіно­

ПОРЯДОК ПРОВЕ­ ДЕННЯ ROHRYPCY НА

.ДЕРЖАВНО·

До запитанм Строкові ВКJІадн

~'за.ртальною

3.

-

в

роботу

маклера

нерухомоєті

4. 5.

(взут­

гаріна,

з 9-ї

Суборен­ обміну

{телефон

та

за· адресою:

готель

м.

•Спорт•.

Бровари, Тел.:

й

тел.

ПРОПОНУЄ

житлові

Га­

боту затягуваJІЬНИКН верху

ПРОДАЄТЬСЯ Звертатись

ріна,

28,

за

255020

1;лад!в.

•Універмаг• );

5-24-55, 9-53-60 .

жіночого взуття

купуємо,

м.

ПЛИТА Бровари,

Адреса:

1

(учні).

nід'їзд.

Бровари, Тел.:

натна кооперативна квартира б-поверхового будинку.

на

в

Черняхівського,

ПРОПОНУЄ

акумуJІJІтори

мобільні всіх модифікацій. Тел.:

Baйl\r

17-А,

авто-

4-24-15.

Гага­

5-62-79, 5-36-99.

третьому

вул.

здаємо

автомобілі.

5-24-87.

ОРГАНІЗАЦІЯ

•БРЕСТ• вул.

міияємо,

квартири, будинки, гаражі, дачі,

Ватьківський

ком.і-rет

та

учні

З-Б

кл2су

Брова.рсьоої

середньої школи Nv б висJювлюють щире сnі·вчупр,..аче­ ни!lі ГУЩІ Альоні та її мамі СвітJІІані Вікс<ФіБНІ з !Іvи­ ооду перед<tасоої смер1·і їхн•ЬОЇ бабусі, м·ан,рі ФОКІНОІ О;оьrи Василівни.

ТЕРМІНОВО ПРОДАЄТЬСЯ в Броварах трикім­

Звертатись по тел.:

м. Бровари, вул. Гагаріна,

··,;;;""1 моЖ.mвістю одержувати во вІдсоТКів вІд суми

асор­

гарнітури.

(!хати автобусом до зупинки

Продаємо,

готе.'ІЬ •Спорт~>. Тел.:

ріЧІІНХ з щоквартuь­

в широкому

спальні

ФІРМА •ЮТА»

ГАЗОВА адресою:

МЕБЛІ

стінКІІ,

Заробітна плата відрядно-преміальна.

що­

Звертатися за адресою: м. Вроаарн, буm.вар Не·

годнин.

факс:

БАГАТОГАЛУЗЕВОМУ MAJIOMY ПІДПРИЄМСТВУ •РАИДУГА• терміново потрібні ва ро­

збіJІЬDПІJІВСЬ

~".."іЄЖНОСТі, 14-а. Це надійно 1 виrtдно.

18-ї

Наша адреса:

12-а,

100% pi'IIDIX. - до 400% рі'ІВИХ 8

до

ФІРМА

при­

вул.

5-36-09;

доводить до відома_ про

Юридичне обслуговування підприємств. Надання правових послут населенню.

5-62-70.

Промінвестбанку до­

-

28,

•ОМЕТА-ІНСТЕР»

Приймальні дні для громмян: середа, четвер

бажано з

по

до

7-53-95, 7-53-96.

тименті:

на

щокн

:sварювальні

Вам свої nослуги: 1. Консультації і роз'яснення з юридичних пи­ тань, усні і письмові довід!tИ з законодавства. 2. Консультації з питань nідприємництва. З. Підготовка пакету документів на створення і реєстрацію підприємства будь-якої форми влас­ ності.

28.09.

кв. м

попиту

розв'язок.

двері,

інші

КВАЛІФІКОВАНІ ЮРИСТИ юрадичного відді­ лу фірми <<Д.Е.С.І. ХОЛДІНГ» пропонують

газеті

400

-

·- ··

партії),

Ні.

року.

років

ворота,

виконає

Бровари,

•РАИДУГА~>

5

травспортних

приватної

Звертатись

КJІіЄВтів

555%

«Софія»:

Незалежності,

вародиого

та

(малі

відводів,

чергове nідвищеНЩІ процентів по короткотер~ вому страхувавию.. Сьогодні ви можете застр ватися: на 1 рік з нарахуванням 400%; на роки 2500%; на 3 роки - 12500%. З нами ви будете упевненіше дивн·rися в майбутнє! Наша адреса: м. Бровари, вул. Гагаріnа, 6, тел.: 5-45-58.

вул.

міщеИНJІ фірма дає).

видачею процентів.

Інвестиційний

товарів

бi.JIJI

Запрошуємо продажу

види вкладів.

1. 2.

ПІДПРИЄМСТВО

металеві

загорожі

трубних

Звертатися за адресою: Броварський район, Княжичі, вул. Максименка, .М 10, СЦМК-1.

АТ

ду не пропонувати.

,::нщентн!. став:кs і змlНWІИсь умови зберіrавss ва ,:;~:і

1993

акцій .

виробиицтво

телефоном,

4-03-51.

AR

АТ м.

Публікація

тя) строком не менше як ва

ВКЛАДНИКИ, УВАГА! своІх

Ниїв,

«Київська правда>>

інформа­

партії

роботи

права

вал, 72, 416-69-74, 416-68-96 факс 417-71-69.

бульв.

вкготовить

Тед.:

<<ДІНОМ>>:

м.

Адреса

токарні

акцій.

візьме в оренду приміщеИНJІ площею під

ін­

Верхній

придбан­

лубЩкаЦії

МАЛЕ

терміново потрібен Оплата за домов­

• •

відома

на

с.

т.

паспортні

ції про nродаж

73}.

дq

свої

Заявки

дати

4-22-26, 5-15..()6.

Броnарське вlддіJІеИНJІ

ЯКі

ня акцій приймаються протягом 4-х місяців з

ПРОДАЮ будинок, квартиру, земельну дtmmкy. :Сі.·::~ртатись по тел.: 5-46-57 (вул. Гаrаріиа, 10,

е -:;щть

254070,

виконує

невеликі

перемо­

свої

АТ

255020,

4.

НАИ:МУ 2-3-Jdмиату квартиру з телефоном.

~-~:-.;'

акЦіЙ,

втрачає

придбання

Адреса

са.

асорти­

менту).

. RУПІВЛЮ

акцію,

:Звертатися за адресою: м. Бровари, бульвар Не­

Дзвонити по телефону

та

дані (серія, номер, дата видачі) і поштова адре-

іlЄ;Ністю.

Тел.:

жець

-

роботи.

спеціальний

В

виготовляє згонів,

поrребів,

вважа­

випадку

-

різьб,

л.1а­

<<ДІНОМ>>.

шому

на ім'я

метрів,

надходження

на

рахунон

На

заявку,

прізвище,

ціні.

пакет

оп,1ати

день

коштів

направ·

«ДШОМ>>

здасть в оренду nід офіс або виробництво опалюванІ приміщеИНJІ площею до 500 квадратних

доручень.

Датою

кон­

ЛИСТОМ

продажній

ОБ'ЄДНАННЯ

• УКР АГРОЛЕГНОНСТРУКЦІЯ»:

оп­

куплених

надіслано

rіжних

иупуються, і Ціна за одну

-

пакет

де

по-батькові,

стl:

латити

по

СПМК-1

пере­

зобов'язаний

акцій

за

в

конкурсу

про

Для цьоrо переможцю бу­

вказано:

виробничими

5,1

участі

!Ііс­ від

!'ІІожець

сертифі-

покупець

ОРЕНДНОМУ· ПІДПРИЄМСТВУ «ПРОМІНЬ-15»

14.

акцій

дні;·

інформації

підсумки

ється

Для

~--. _

З повагою і любов'ю дружвиа, діти.

конкур­

одержання

«ДІНОМ»

кати.

3.

акції

в

30

Протягом

Нонкурс по прода­ жу акцій АТ <<Софія» проводить інвестиційна компанія «ДШОМ».

Продаж

яких

вважа-

покупцями

ля

1.

2.

Тебе отменного здоровья И никогда не унь1вать. Чтоб холод в душу не Зіібрался, Чтоб места не бьшо беде И чтоб никто не догадалея НотарьІй год идет тебе.

сІ).

«СОФІЯ».

адресу

Площа

··:•:·;.:ry «Броварипромжитлоб:уд» :::, роботу гщювиий бухгалтер. ~:н:ежності,

літ.

з 40-річчям від дня народжеННJІ.

заявки

(nереможцями

ГО ПАRЕТУ АRЦІИ АТ

1.01.

Особи,

5.

приватизаційні

11.

нрб.

сотню

ПРИГЛАШАЕТ

задовольнилися,

..СОФІН"

614280

крб.

лізація

прибутон

тис. нрб.,

;;:врнчя

60032 1.07.93 р. -

І

заборгона 1. О 1.

гованість станом на

ро­

ЧОЛОВіК.

Балансовий

.·:; 1992

пра·

1.07.1993

1539

-

Середньо·

чисельність

цюючих на

р.

тис.

нрб.

nростих

32356

Дебіторська ваність станом

93

Орган nропонує

1992 рік становить 852888 тис. крб., за півріччя 1993 року 3240412 тис. крб. ·

Незалеж­

б.

тис.

9?0254

това­

255020,

«Софія»

побажати

Чтоб в день рожденья пожелать'

державного nакету акцій відкритого

підnриємства,

uвіт.

Где взять нам всем такое слово

Іиформаuін про продаж

1. ДАНІ ПРО ЕМІТЕН·

ніжний

Від усього серця вітаємо дорогого чоловіка, jJюбимоrо татуся СИТІОКА Миколу Васильовича

ДИС­

ЗАКАЗЬІ ПО ТЕЛЕФОНУ: 4-23-15, КРУГЛОСУТОЧНО.

ТА..

забарвив

Нехай дорогу устеляють Найкращі квіти на землі, .,. Нехай в добрі, у щасті й мирі Пройдуть усі роки твої. ВАЛЯ і ОКСАНА.

БАР «СТАТУС».

Бровари,

поверсі

Редактор А.

5-75..()6.

ВОЛОШИНЕНКО.

,;с,;s;;;.:;еІRІіііОііііІІІііІіііІІІі81•1ііііі111118181_11і8_ _ _ _ _ _ _ _ _ _18-~іІІІ--ІіііІІІІІІІіііІ8. .-~іІІІІ--~---ІІ!-Іііііі81ііііііііі~~іііііііііі~~Ііііїііііііі~іііііііііііі-;І:н~де~к~с~6~1";28~5~.ііііііііі •НОВЕ ЖИТТЯ• - rа.аета 5роМJІСUах III8Niol' ta АДРЕСА · РЕдАКЦІІ: 255020, Кмівtька об.ааtт~~о, м. БроварІІ, ауJІ. Київська, 154. І Друк авсоІ<вІІ. о&яг 1 ,uy

~·'J~:'~~r:.C~ ~а,~.:е•~-::п rа~И8, ~І<і · .. c<oN і

раАоона

Р ... а R8J10.18Z І.UJ'N7ia.

Ре~ІІ

rn!aTa

А.

BOJ!OWИHBНJ(O.

DRXOJI.In'lo ·s 17 Di'nl8 1937 даі ••..,.&У: сеоQІ, CJto<ra.

ТN8фоаа: РІАІІатора

4..01-78; НС8}'11888а ре.r.а•тара, &IAAI.IJ сусв\.ІІ.,во-ІІWіта"аоrо 4-04·81; •1-\.r.a.n.aoro c:uponps - 4-11-84; а\,цІ.ІІІ: doІioCWIWO rосво.-аретаа -

11tll'r:8 -

4·tJ·fl;

ІІС*У.

ІІРОІІІКоІОНСтt

І

соцІа.а .. акs

ватu.,,

.ІІ8С'І'І8

1\цІІІу \)І,І,ІоІвформацІУ -

І

ма-Т

робоn

-

кованиІ! аркуш. Тираж

іІе

ама_..

aqi- ..............

.,.......,.,

1'711_.11 ••

__._о.

4-04-81;

Замюме~тя

6-18·91.

А.аІІ<М8

nо.Іі~афіТ І К88&80ІЮТ торt'Ї8.ІІ.

І.РУІtа.,.аі:

ll;ar•...••

o6~ta~~.

9.38

nрим•рІІнки.

No ~. ~

------------~----------------------------------------------------------------------------------------.,.._.. ......_ ..,. ....,. ,...,.,... 1 •..,.•••• 6роаарсІо&а UY1181111& l(a'hltuoro o6.1ac110ro уараа .. ІІІІІІ у ~Іф&аu • ........,

f.І• 711'18іtт.. •••о~•.&•и фanta .;.'-""""' 10.4 8ToPiii8.U r a - .

l'41111W~a

..

Доз,воль же нам тебе вітати

ЕСЛИ ВЬІ ЛЮБИТЕ ИЗЬІСКАННОЕ ОБСЛУЖИВАННЕ КОТЕКУ, ХОРОШИИ СВЕТ, ПРИЯТНЬІЕ ЗНАКОМСТВА '

м.

о

В тебе славна дата,

J( ВАШИМ УСЛУГАМ!

адреса:

·~~

СОНІУНІ ВІТАННІ

.

Життя

aC.TATYC"-

риство

.Nir 115 (8474)

Вітаємо КР АСНІКОВА Ярослава Петровича с. Плоского з 20-річчяl\t від дня народження.

БАР

Назва

ж нтт•

м.

Бровари,

ІІУ.І.

І<вlас1о11а.

IW

#115 1993