Page 1

Га3ета. вихоJІ(нть 17 квітка 1937 року

3

8

СУБОТА, 26 ГРУДНЯ 1992 •РОКУ

·•

.

,

115 (8358)

.N2

._______Г_р_о.....м._а_д_с_ь_к_о....:..·-_n_о_n_·і_т_м_чr_н_а_·_r_а_зе ___т_а........;.&_:_р_о_в_а..:.р_щ_:_и--н"_и...:.__ _цш.....,а._2_к_рб_._ __ } торка

Чм Оуде

сій.

ко.

... дорожчає ... немає

Осо~пиво турбує стано­ ВІfЩе з· маслом. Всі зна. ють, що киянам пообІця­ ли по 500 грам на люди. ну в місяць. А броварча­ нам? Цього t не передба­ чається. Навпаки, навіть

за мопоком чергу потріб­ но займати годин зинtв.

до

за

декілька

вІдкриття

У

чому

мага.

причина?

Що

необхідно

щоб

задовольнити

робити, потре­

би броварчан в мопочних продуктах?

Для з'ясування цього

r зібралися

Були

Вела

1

минулого вів-

На

і

розмову

них вбачався корінь Але це не зовсім Причина в Іншому.

Як

пояснив

Інженер

ка,

тонн.

важелів

в

tнmt,

як,

радгосп кий•,

ють

наприклад,

ви­

його на Боб­

ровицький молокозавод. Треті ще якось хитрують.

.• А

селяни

цей

до

за

які _lflacoвo

дня нас

Це

приїжджа.

за

молоком.

Ці причини t Призвели ДО . ТОГО, ЩО МИ Не може­ МО забезпечити маспом не тільки жителів міста, а навіть дитячі садки, бо виробляємо його по 300400 кілограмів · за три дні. Якщо місто не знай. де спільної мови ~ райо­

году, останнім часом вІд­

правляють

тонн.

16

-

кожного

госпо­

свою

надходженням

рахунок киян,

« Семнполківсь.,

шукаючи

з

масовий

раз

дарства. Одних зобов'я. зано везти молоко в Ки­ їв,

вІ в кого

зменшення їх поrопів'я. І ще одне з веперед. бачуваного. Раніше по­ треби міста· в мопоці бу. пи 6-8 тонн в ,tjень, за­

Немає ніяких на

t

вихо.

poa1'en ко­ рів не розпочався. 'ta іде зон,

головний

впJІИВу

І

бо не

молока. Це плюс до того, що зараз немолочинй се­

дуже обмеженій кількоса ті, пише 30 тонн, копи його потрібно мінімум

100

МОЛОКО.

щоб налагодити якусь

систему

в

зла. так.

надходить

тримати

немає ні кнута, ні прЯни­

мопокозаводу

мопоко

чергу не.

дить, що ніДе

М. С. Лопатюк, з радгос­ пів

Сільським

виправдовують.

мопоко­

t

вивезти.

ВИГіДНО

запросили

представників

ниться.

nриймальні пункти, вони себе економічно

за­

заводу й торгівлі, .бо

ближчим часом і не змі­

Радам у свою

там

засіДання

або везуть на базар, або не здають, бо через від­ сутність бензину не мож­

на

громадському

ступник голови міської Ради народних де.путатів А. Я. Теплюк;

хвилями

не ·вистачає...

і

харчуванню.

1ІІІІІІІІІІUІІІІUUІІІІІІІUІІІ'

тривога:

місь­

депутати і з інших комі­

MOJIOKO? титься

виконкомі

торгівлі

мас nо, Містом

у

кої Ради чnщІн постійної депутатської комісії по

ном,

продукт

Оце

то

така

ситуІЩія

відлагоджений

раніше

не

масла,

а

:ку

рішення

про

можливості

магазинів, цього,

ся,

особами

так

ся

НІЧ•

називатІ8Кеть.

телепередача,

транслюватиметься

мість

«Голубого

яка за­

вог-

і

за

форму

Цій по­

передувало

фонду

я:кий

ме

всю

і

адже

здавати

від

тримку

них

3

стійних

лю

гара­

Ціни

я:кщо

з

по:купець і варом, чим,

я:кий

ніж

буде

у

Кобзаря•

т:ково

І

Стан товому

та

цеж' по

ДИТЬ, Ні

що

що

що

чи

в

море

хії,

·

рин:кової

сти­

оглядатимуться

на

на

етапі

побуту.

по­

СЬ:КИ :кажуть,

бач

-

поживемо

-ТО

слуги, в сільсь:кі

п

звільнені

У

в:край

становищі

·с:крутному

опинилося

ше пасажирсь:ке приємство. Про та:к

давно

автопід­ це не

розповідалося

в інтерв'ю директора топідприємства Р.

Ло:ктєва жит1я•.

нам

у

ближчі дні додасться. Справа МуслІм

маєв, Лариса

ДоліНа,

Олександр Посип рія,

часу•, ші,

Малінін,

Кобзон,

групи

Bane.

«Машина

«Браво>>

повідомила

<< Артфона рм.

Маго­

та

Ін­

газета

авФ.

газеті <<Нове Передбачаю, що

труднощів

гачова,

на­

в

тридцять

тому,

тисяч

най­

·

що

певсіоне.

рів міста та району звик­ лв

до

коли

такого

вони

користувалися

послугами

портників на

пільга

печених

ня

була

порядку, автотранс­

безплатно. для

Та­

малозабез­

верств

населен­

передбачена

за­

конодавством.

Але практика ля. що це не є

показа. виходом

·

з ситуації.

ку

ховною

дачу

для нас,

автотранспорт-

постанову

«Про

нц:ків.

Ві

ня

Адже,

заходи

соЦіа

п

но

ймаючи

nосилен-

зах~t

рів перед л нізм :компенсаЦії за д их автотранспор нии м збит:кіа через місцев 1 ади. Про. те за рі:к її дії механізм :компенсації не спрацював жодного разу. Та:к,

тільки за 11 мІс.вЦІв цього року ІІІіськвикоиком ШПІ

за

без-

платний проізд певсіонерів 22,4 міJІЬйова карбованців.. • Автотранспортrш:ки У:к-

раїни

цих

про

пере.

неодноразово

лідні-

мали питання перед Бер~

численноУ

Глибоко

вІ,римо:

І

серця

почуттям

любові

до

цін

на

найменшого

бра­ nри­

йшов

час,

заплакана

коли

Імена,

І

усміхнетьс мати.

прізвища,

установ,

фІрм,.

на

на

:коштів

саме

Кучма.

по­ Одеса,

Щоденно

ць

о

ня

абінету

ро у

трібно

МіНtст-

пального.

від 12 грудня прийнято

<<Про

перевозимо

понад 50 тисяч рів. Для цього

тан)\Я ~в'язане. і поста. новою

ми

самі.

10 тисяч Але

пасажинам по­

літрів

ми маємо

можливість придбати ЙО-

рі-

го у два з nоловиною ра-

цільову

зи менше.

грошову допомогу грома. динам з мінімальними

Ноштує воно

близь:ко 400 тисяч :карбованЦів, а· прибутон ма-

доходами•. ємо 320. Отож різниця у Напевне, більшість бро80 тисяч :карбованців не ]Іарчан-пенсіонерів вже на нашу :користь. А ще отримапи доппати до пен. потрібна заміна запасних сій. Зрозуміло, що звиччастин, заробітна плата ... ка корнетуватися безТому ми звертаємося платно транспортом зали. 'до всіх броварчан по-

шилася. А отримані г~ .ставтеся з розумінням до а •наших проблем. · Без цьо-

ml хочеться витратнтв щось інше...

Від

імещ

:коле:кти

автопіДприємства ще

раз

.

хоч

звернутися

з

проханням до броварчан: зрозумійте

наші

трудно-

щі і проблеми, ЯКІ

на't

l

::r·

го

не

ва

.

вижити

важче

транспорт-

.стане

і

М. ХОМЕНКО,

заступних

дирек;ора

антопцІІРІІ~:~Істн<t

1.3209.

Харків,

ЗапорІжжя,

орендної

Посудіть·

І·

ЛІТОП

~еон ід

шинів,

бург,

доходи.

мотужки.

на­

бу уть

сторІtfках

ФОНД

ряді областей · побутови:ки віД

пов·

непорочної

якнайшвидше

наша

топису.

nо­

видання

няться

щоб

нам

на

душі

помІщ

:комерЦіа­

Москва,

Кубань,

місто

на

шляху ні.

j

ЧІ\р­

Чечня,

Кобзаря Жодне

Броварів

пІдтримало.

·

Якутськ,

Узбекистан,

-

Ки·

С.-Петер­

каси,

пржмство

не під силу вирішити са.

рядяться ними на свій розсуд. Нарешті це пи-

додатно-~~2

населенн >>, gдхо Рада та Набі е 1 ст-

заборгував

.

Радою

пенсіонерам, яні й розпо-

Особливо для

до

допомогти

зви

плати, їм встановлені пільгові став:ки подат.

о.

адміністративний

пюди

лі· все

лізаЦією, щоб не роз­ палася мережа під­ приємств побуту на селі. Аби стримати зростання

І

рада

витратИ

Бровари

Вмбачте,

Коб­ так

запрошує

в_ами

ВашІ

посилити

за

щиро

~рити

та,

вважає,

треба

в

дІаспорІ•.

ваші

нинішньому

:контроль

УкраїнІ,

як

літопису.

самуідею.

Унрсоюзсервіс

ВИХО-

випливаю­

сільсь:ких

заря

'

:комерЦіа­

дис:кредитує

ви­

комерЦіалізова­

стру:ктури,

береги

«Майже~

ВСЬОГО

лізаЦія

народу,

участі в цьому Історичному виданні, .своїми пож'ерт-

бутових підприємств проводиться здебіль. ШОГО ПОСІ'ІіХОМ. Це

дорож­

громадсь:кого

ха~РоІ'!<Lання

що

гідності

святістю

українстІЦ)

Від­

значено,

І

-

КоординацІАна

населення президія

У:крсоюзсервісу.

своєрідною іс·

народу

топису

справ у побу­ обслуговуванні

сільсь:кого розглянула

:комерцЩлізова­

а:клади

є

об'єднаного в

Щоб з ерегти сІ.льсь"ий:, сервіс

.

то­

додати,

че­

відродження

пам'яті

нашого

сусідів.

Хочемо

Л. до

проведення

прикметою

оп­

за

-

торичної

погодиться

прийде

звертаєть­

рез 130 .років походу-рек· вІєму •Останнім шляхом

звичайно,

-

-

вітчизни,

читача,

Вони мають

цим

і

повернення вели­ Украіни на зем­

ся Президент УкраЇІІН Кравчук в своєму слові

Що

до

до

печального

навічного· кого енна

встановлювати

тової

підготовлено

друку літопис •ОстаНнім шляхом КобіІаря•.

ремонtно.будівель­

ЦЬОГО

ново­

торговельних

:кажемо

піД­

·з

вицькоrо

назвати

націнну

Шев­

Валентина Миколи Но-

Симоненка,

Перш за все, щоб зу. стрілвся керівники місь­ кої, районної Рад варод­ них депутатів та район-

право

пере­

Тараса

Україну.

~улинського,

запропонували?

їх не можна.

в

«Літопис

сиротами»

твор­

В означення цієї Історич­ ної подіі редакційкою ко· легією у складі MJUtoли

вони під­

зрозумілою.

що

роковин.

праху

ченка

У процесі бурхливого обговорення моп~чна проблема для депутатів вони

130-х

несення

напоїв.

само.

стру:ктур.

Ми

пар)<

годи

мають.

стала

всеукраїн·

громадянство,

чими спілками УІ<Jраїни про­ ведено похід-реквієм ~ на­

молоко,

міста

СПОНСОРИ!

Повідомляємо ське

біль­

жцелям треба створюва­ тн Т'йкі умови, щоб вони були зацікавленІ· або ·ви. мушені

ПАТРОНИ,

ДОБРОДН,

купити

тнм

ФУНДАТОРИ,

МЕЦЕНАТИ.

готовленню' '-безал:коголь­

май­

ма~же

тор­

перетво­

орендне

на дільниця;

:координувати­

діяльність

створених.

жем,

створення

:комунального

на,

на

мобільний

Фан­

цю

та:кож

ВЕЛЬМИШАНОВНІ ПОЧЕСНІ

ше зробІІ'rн цього не ЗІІО­ Жу'l'Ь., бо /В'; першу ч~1'J'У ним \ треба забезпеЧН1И дітеіf. РадгосПам, сільсьJ(нм

приємство «Мер:курій~ - у його рунах залиши. лося 22 магазин~!!.. авто­

результа.

введено

залишається

управЛінням

я:ке

рилося

повністю

з учорашнього дня. дії

гівлі,

юридич­

своєї діяльності.

тично

лишнім

побажають

:комерЦіалізувати­

відповіДати

ти

надання

стати

що

певний :контроль з боку місь:ких властей, еконо­ Мі'!Ні взаємозв'язки з :ко­

:коле:ктивам

яні

тобто

ними

•НОВОРІЧНА

тому,

ро-

місь:кі власті прийня­

ли

АНОНС!

ЦЬОГО

могли

зараз

будь-я:ку Ще у ЛИПНі

ланцюжок

обірвався. Немає молока - немає масла. Мопоко­ завод недодав торгівлі 39 тонн масла. А де йо­ го взяти? Обездолені і

:кими

р .Ц' і в

е

Заступник начальника міського уnравління тор· гівЛі М. І. Впасенко ска. зав, що ситуація вийшла з-під контролю. Колись

та матеріального забез­ печення. Хоча <<:Казансь-

та .ка

о

,,ОСТАННІМ шляхом НОБЗАРЯ''

Отож

а

-

пІд·

нас

не

нагадує­

О,о:

нлш поточний· РАХУ­ нОК:

.Мо

000609843 У

ЕКТНОМУ

ПРО­

ВІддІЛЕННІ

ПРОМБУдБАНКУ

м.

ВА,

(Нд

МФО

ДАННЯ

НАШ

НОК:

НЯ

tHM РЯ•).

ВИ· •ОС­

ШЛЯХОМ

КОБ·

ВАЛЮТНИй

РАХУ·

); .Мо

073815/073105

АГРСіБАНКУ МФО

КИ€·

ЛІТОПИСУ

ТАННІМ ЗАРЯ•

322186

321574

В

УКРАїНИ, (Нд

ЛІТОПИСУ ШЛЯХОМ

ВИДАН­

•OCTAHКОБЗА­

І


2 стор. 8 Субота, 26 грудня 1992 року Шиола

сН О В Е

сього днt

..

_________

Сnецвиnуск "Канаnу "д". 16.З5 Надопомог~школі. Іс­ торіІІ України. даниnо Га­ лицький- політичний діяч,

ІІ

Л.

АтестацІя

АА .І. АА Я не

педагог,

тому

як

надокучили

ні,

к9мпл.ексні та

давали

мщну

і вчнте:rям,

ючого

Інші

нІ

учням

перевірки.

розуму,

ні

оті

потрібно

серцю ,

а

один

Як

далі

розвивалися

методичним

подіі,

,дозволяJІІІ

розкажуть

кабінетом

міськвно

ни

М.

ВАСИЛЕНКО:

завіду­

---- На<:амперед , кою

ли ду

для

несnодіван­

пед·агогів

було те. що ате с таційної

ми

запросили,

шко­

до

скла­

KOM!Cll крім

пра­

Цівників міськвно, також і їх колег з Інших шкіл міста . Таким чином до­ сягалась подвІйна мета­

ми добива.лися максима­ льної об'єктивност і комі­ сії l rіри цьому відбував­ ся проце.с свІду.

Нашим

передачі

ШJмічннкам

запропонували

анкети,

до­

де

ми

заповнити

вони

nовиннІ

ньому

дефіциті

ків ...

Л.

Т.

нас

ДіТи

працюють

з

того,

тільки

оклич­

реченнями.

Про свою гоги

роботу

зможуть

кладно

р о зповісти

я назву лише ніші тенденції.

Насамперед.

самі ,

пора

а

як-

поширю-

досвід

організації

математичних

тодики

до­

найголов­

найширше вати

педа­

більш

класів,

викладання

ме­

істо­

ріі, особливо і<:торії Ук­ раїни, що є надз.вичай,но

Гужоресна

моут1рДЩУється через І досягнення дітей. Л. Т. БУРЕЦЬ: - По­

· успІ#

в

цьому нічого · не­

має. Але все-таки най­ головніший результат по­ ;mгає

у

тому,

мене

в

демокра­

печінках

си­

дить. Ось тут, ще :й рукою показує Василь Шукайдо, звертаючись до своїх

приятелів.

стились

що

вмо ­

кружочхом

пря­

мо на спорнші. -Нічо­ го ж не змінилось . Як збирались :-.~и десять ро­ ків

назад

пелку,

в

цьому

зака­

так

і збира є мось. ні! Стадо на­ багато гірше , - ав.тори­ rrетно заперечує Іван Антосюк. Він, буває. ще й потертого напе.1юха пі­ дійме, щоб показати відполіровану .1иснну

-

-

Е

красно:-.ювне

свідчення

блискучих розумових здібностей. Потрібно півсела оббіrа·т. щоб ді­ стати ДJІН номпаНії чо­ гось рятівного. Нишпо­ риш по

всіх

в

пересоJGне.

роті

заr;утках,

аж

- В застійні часи, добавляє своє Петро Нир­ па,

-

на

кожно~1у

кроці

усе було чого тільки твоя душа · забажає. І «грушки-яблучка» і <<му­ ха» ,

і

«бормртуха,.,

А

жінкам нашим було вдо­ стадь нейлону- · велкого і сейдону. Одягайте 1 лю­ буйтесь собою скільки вам влізе . Бо нам нема коли

1 Ти

-

єш? мати

-

вгору

rJtЯнути.

м-мене ув-важа­ силкуєтьсл вnій­

руку

Шунайла

кола Муха плющ:ує о-Іt.

1

діти

грунтовні точних

дозволяє

ливих

що

їм

nроблем та

наук,

без

вІдтак

Мр­

і

особ­

здобумти

вищу

освіту.

Щоб зрозуміти рівень знаНІЬ дітей, назву такий фант. Поряд із матема­ тичними

класами

.слабші

за

.

nрограІМу

шостого

1

Т.

кл·асів.

БУРЕЦЬ:

тому

Це

-

випадку,

працювати дачею, то

мально. ня

коли

з повною від­ все буде нор­

Це

дасть

випереджен­

нам

можли.вість

практично

весь

nускному

нла·сl

ріК

у

ви­

готувати

Ух до вступу у_ вузи.

В,

І. ІЛЛЯШЕНКО: Прихід стороннІх до

школи

створює

труднощі

лів,

як

дода'l'КовL

для

вчите­

так і для дітей. Але

з перших днІв спілкуван­ ня ми всJ зрозуміли, що до нас nрийшли nоради­ 'тися, вЗІНати всі наші кращі надбання. Тому на­ вІть на .відкритих уро" ках, творчих звітах, nід час

анкетування

як

уч­

нів, так і їх батьків ми почува и себе розкуто. І я

,

вваж

що

вдавали було х

урани

хоча, аНІНя.

нам

звісно,

11

11

11

ІІ - ІІ

11 11 11

на сон~ем•.

ІІ

~

вірки,

у

нас

не

матема;тичні.

І

~

О В. ОО З аосьмоі до деа'ятої. Ін формаційно-t.~узична

r.

npoгpat.~a.

до

закла·дів,

1 О . 1 О Доброго вам здоров'я.

11 11

1 О. 4 О Худ. фtльм "Ще люблю,

= 11

чою

11

~~ 11

була, я циnліна. Просить жінок пусти

То

вам 'СКажу, дис­ І порядок був. мене котрась із

моркви чи на зим,у.

то ка­ Нікому

не відмовляв. Візьми , ка­ жу, кілюграм п'ятде<:я;т не більше. Нагадаю лише, щоб увечері пляш­ на була. А років десь зо три

-

нооад

як

руною

віДібрала. Пам'ятаю, по­ чав агітувати Гальку Нов­ бойчиху на могорич. А вона

зухвало

мен€.

На

глипнула

дідька

ти мені здався, кажt: . Я й сама візьму картоплі. Снільки мені треба. Зовсім розnустився ·народ, подає зичний голос Іван Антосюк . Особливо жінки. Порядку вже й удома. нема. Без /командної системи дов­ го не протяrнем. Демо­ кра,атія,

наче

скривився,

яблуко

0-о!

Тоді

я

надкусив.

Ти

·ПідмітІш, Василь. та сисrема,

правильно

на

роботі

був середня ланка, а вдо­ ма гол,ава адмініст,ра­

ції.

Наробишел

Язиком ледве Даєш дружині

вечерю звісно,

за

-

день.

ворочаєш. вказівк,у

готувати.

Ну

l,

чарку.

Обводить затума,неним поглядом товариство і

втуnлює очі в землю. Не­ ма

що

чого

все те

признаватись,

дійство

воджув.ал()('..ь

супро­

словами:

<<.Щоб тебе вже вдавило. М<>же, дасть Бог, yn't:wcя

КОЛИСЬ».

Парує

за­ (;ТОЛі,

картоnля

ОСеЛеДЦі

.тягує - Я

на

тrr!іМЦ

nоблискують.

мелодійно роз-

снлади

Шука!Йло.

їх дуже люблю. З'я-

вились

вони

якроо

продажї.

серія.

:І 11

І

CJIPJIAA, :J()

І!

тоді в

Номенклатура

nерепало.

Вкуснятина

nальчики

оближеш.

тут

ще

й

ІІ

08.00 З восьмої до дев'ятої.

11

09. ОО О 9. 4 5

Інформаційно-музична·

ІІ

програма.

І:

СвІчадо. "Г:~сеняно•. Лялькова

вистава.

2 5 Концерт ансамблю - ~ "Криниця" Льаівськоїконсерваторії . · 1 О. 4 5 Кукурік і комnанія пред"

1 О.

ІІ

~

припрошує:

<(Сідай

11 .4 О 1 2.1 О 1 2. 2 5

Почат•к шnяху. УТН. Багатосерійний худ. те­ лефільм "Бодетаун•. 34 серія. 1б.ООУТН. · 1 6. 05 Дп11 дітей. Весеnка.

І.

'ІІІ

пустиш ,стаканюру -

бі

наче й Микола

ІІ

І_.•

чи, щось бубнить собі nіД ІІЇС.

-

усе

не

так,

>ПіДсумовує Василь. -

Жінку

не

~

,за

хазяїна.

із

погреба

випити

рілки,

а

стирчить,

вже

в

так

стримався.

кота за

вtкно.

нема.

11

трибік

11

ін-

гривок

Ігають

спи ·

ПодУм

що

розчиненft.. Ши

із

ішучі

ймати .

то

у

-

воно

на

-

міри

nри-

демократію

:озивається

і

1 3.

губами

СЬКИИ. .

'

1 7. 4 О 1 8.1 5

'

Повернення. Авансцена. Київський

•З 2

І ГРУА­

ня•.

1 9. ЗО

Наше коло. •днтиnрог­ ноз-93 • . 20.35 Т.пефільм "Чудотво­ рець Апімnій" ( "Укртепе­ Фіnьм").

20.45 На добраніч, діти! l1 • ОО Дніпро. 21 .40 Акценти. 21 .55 Вnершенаекрані УТ •

"Пригоди Незнайки".

16.05

Стартінейджер.

УТН. Вперше на екрані УТ. Мультфільм "Від казки до

Худ. телефільм "Анютині

оченята та панськІ nестощі•,

І канаn. . ·:-...·..:: Останкіно ... . ~"'

Новмнм. 05.2 О Ранкова гімнастика.

05.00

заче•.

УТН. Мультфільм "Пада І торішнІй сніг". 1 9. З О Молодіжна nрограма. 20. ЗО Наша мова. 20.45 На добраніч, діти! 21.00УТН.

19.00 1 9. 1 О

1 1 . ОО 11.З5

Спів.а'є гурт "Соколи'!. Багатосерійний худ. те­ лефtnьм "Бодетаун• . Зб серія.

. ОО

УТН.

1 -4

серії.

"Старі добрі казки" . "Пітер Пен:>. 1 серія. "Дрібниці життя". Худ. телесеріал. 1 З сері . ОО Новини. • . 2 О • Д'Артаньян і три му11

09.05

10.25 11 11

1 2,

кете ри• . Худ. телефільм серія. 4 5 "Кіт Леоnольд у сні і наяву". Мультфільм.

1 2. 55

"Фаворит". Xyд7ttne

Фільм.

1 серія. 14 . ОО Новини. 1 4. 2'5 Діловий вісник. 1 4 . 4 О Блокнот. 1 4, .; f: Д. Шостакович. Кон­ ;.;_ .,, рт toe 1 для фортепіанс оркестром.

О "Пригоди Незнайки". Мультфільм. 5-7 серії. Різдвяна музична казІ Прес-експрес. Новини . Міждержавний тел ек : нал "Останкіно" nредстав•

1 б. 05 1 б. 5О 1 7. ОО 1 7. 2 5

nporpa".y "Теnло душі твоєї", 1 7. 55 Прем'єра мультфільм "Крилатий, волохатий ЩІ масляний".

05. ЗО 07.4 5 08.00 08.20

"Ранок•. Фірма гарантує. Новини. , В.-А.Моцарт. СимФс

ні я N21 5 соль мажор. ВІ к<Jнують "Віртуози Мос­

О

кви•.

8.З5

"Старі до б_рі казки". "Пітер Пен". 2 сеоія.

09.45 Що?Де?Коли1 11 , 00 НОІИНИ (З Сурдоnере ладом).

11 • 20 •д'Артаньян і їри муu

кетери • Худ. телефільм. серія. ·

"Фааорит". Худ. теnЕ фільм. 2 серія.

1 2. 55

1 4. ОО Новини (з сурдопере

ладом). Тепемікст . Блокнот. ..;& "Пригоди НезнаWІси• . Мультфільм, 8-1 О серії. 1 б .1 О Між нами, дівчатами 1 б. 5О Прес-експрес. 1 7. ОО Новини. 1 7 • 2.5 Міждержавний тел ек нап "Останкіно" предст;

І нанаn. Осmанк~но ' ' ' »;,, ' ,~

на програма.

2 З. 55

04. ОО

Сvnергість: .адт.

-~

~

05.00Новини . 05.20 Ранкова гімнастика. 05.30 "Ранок". 01.4 5 Фірма гарантує. 08.00 НОІИНИ . ОВ.20 "Епізоди". Концерт. 08 . 40 "Кідді-відді". 08.5 5 "Старі добрі казки".

• ДваІІ•дцять

1 О, 1 О

11 11 21 .35 Телегра ".t<іноnроба•. 2 2. 3_5 З Новим роком. Естрад­

місяців•.

1

се1

Кn.уб І.Іандрівників (з С\'Рдоnерекладом). • ОО Новини. . 2 О • Д'Артаньян і три му11 кете ри• . Худ . тепефіІ"ьм серія.

1 2. ЗО Прем'єра док. телефі му "Прощавай, фі,,осо­ ФІє". Про Б. Пастернака

1 З. 05 "Іронія долі, або З ле ким па ром". Худ. теле­ фільм. 1 і 2 серії .

ОМ. Зощенко. "Весе­ 22.35 Худ. фільм "Ро~ ін лість нас ні коnи не nомша­ менем" (США) . • ла•. Теnевистава. 00.1 5 УТН. 5О Вnерше на екрані УТ.· ОО. 2 5 Нон-стоn-рандеву. Для дітей. Худ. фільм "Ка­ 01 .55 Фантон . nітан Крокус і таємниця ма­

13.50 1 4. 05

Сад, город. · "Снігова Королева" .

Вистава. 1 5. 05 Новорічна розважальна казки". . . nрограма "Кімната сміху•. 09. 1 О Старовинні романси ви­ 1 6-.05 Мультфільм на замоаконує К. Плужников. лення. 09.З5 Танго, тамго, танго. 1 7. 05 Естрадним калейдос-; Балет на льоду. коn. \ 1 О . 05 Цирк. Новорічна прог­ рама.

Блокнот.

Мультфільм.

23.05 УТН. 14.25 2 3. 2 О й'. Брамс. Каїнтет фа мі­ 1 5. 1 о нор. 1 5. 1 5

Поздоровлення україн­ ському народові. з оnери "Пікоаа дама•. О О. 05 Ніч у колі зірок ... 1 О Багатосерійний худ. тзnе­ 03.05 Мультфільми для дорос­ фільм "Бодетаун•. З5 серія. . nих.

08.00 О В. 1 О

1 7 •З 5 1 9 . 00 1 9. 2 О

Фант-лото "Надія". УТН. . Муз. фільм "Новорічне

мереживо•.

"Яблуко сnокуси"_ На добраніч, діти! 21.00УТН. 21 . 2 О Щедрий вечір.

1 9. 55 20.45

Qif!І@EiчiitliQI

07. З 5 Містер Крюгер і Різ­ дво. Зимова казка.

О 8. 05 "Пінгвінятко " . Мультфільм . ' Всілюблять цирк. "Старі добрі казки". "Дванадцять місяців". 2

08.15 09. ОО

серія.

10.20 11.ЗО 1 2 .1О

·

НабалууПоnелюшки. Пані вдача. Новорічне вітання із

Відня.

14 .З О

Новини (з сурдоnерек ладом).

1 4 . 55

Прем'єра ІІ<ітирисеріІ

ного худ. телефільму

11

!І ~

R 11

11

~ 11

11

:: \ '

фільм "Гум-Гам•.

13.35 УТН.

11

11

ЯКУ

З О Для дітей. Худ. теле-

1 1 . 4 О П. Чамковський. Сцени

::

Муха тільки олодимир

jj

1 О.

11

:1

смачно ~ямкає

.

льок.

::

ще

УВі Сні,

О 9. О О •nоцілунок феї". Фільм­ балет. 09.4 5 "Незвичайні nеретво­ рення•. Ноаорічна вистааа Терноnільського теат.ру nя­

Новини. Телем-ікст.

на- ~

Анта-

сюк. -1, ПереКЮ!rемо по одній?!

Микол~

ІІ

11

Ну, то як? -

решті

1: ::

розвели./ Демокра-атіюІ

-

ІІ

опив

ак і в де.ржа-

пора

І 11

Я не

дрібненькі скал чки , а .кіт з явкатом забіг

зблеску.

дитини.

леньких змовників••.

11

в

в

і

сторони в

ОО "Колиска" . Хрещення

1 7.

ІІ

та-

вп'ялися. А оч· так 1 бі-

гають,

Інформаційно-музична

очі.

роті од

голова

Зуби

Новини. Ранкова гІмнастмка . "Ранок• _ Фірма гарантує. Новини. О 8. 2 О Грає ансамбnь "Есnаньйоnа•. 08.35 Гол .

1 2.

івася

s

05. ОО 05.2 О 05. З О 07.4 5 08.00

~~

до

що ранять•.

1 5.1

~

Встиг лише

Концерт, nрисвячений

nам'яті м ·. Лисенка. В nе­ рерві -2З.1 О УТН.

ВНіс

руку

Ют Васько має . Хвіст

родна nрограма.

оселедчика,

і розnлющити

Простяrнув

::

На добраНІч, діти! Дніпро. . Україна і світ. Міжна­

2 2, 1 О

1 2.1

Учора

Чарку налив.

11 11

СтудіІІ"1 грудня".

Но1е nокоління виб~tр~ Новини. "Знаки миттєвостей,

14.00 14.25 14.55 1 5. ОО

ри•.

11

допросишся.

Ют і той не панІмає тебе

ві

~

11

Тепер

08.00 З ВОСІоМОЇДОДЄІ'ІІТОЇ. програма. ·

то-

розвидняється. Муха. куняю-

дарунокЧорного чаклуна•

1 О. 1 О 1 1 • ОО 1 1 •2 О

1 6. 05

ІІІ

1 9. 1 О Сnіває дует" Два кольо-

1 9 . ЗО 2О .4О 21 . ОО 21 • 4 О

16.00УТН. Вnерше на екрані УТ. Мультфільм •джовані, Чмn­ попіно та 3()nоте nір'11чко~ . 1 7 • О 5 Імузика мене зачарувала. 1 7. 5О Вперше на екрані УТ. . Худ. фільм "Тримайся, ко­

ч•т•••,ЗІ

11

до

сто~у. Вася. Напевне, стомився за день». Про-

В. -А. Моцарт. Симфо­ нія toe З9. 1 7. 4 О Док. фільм "Григорій Гавриленко. Образ світ­ лий• ("Укркінохроніка"). 1 В. 1 О Зона тривоги. Півден­ ний Буг. 19.00VТ.Н.

СТ8ІІІАЮТЬ .

11

А

моя

21 • 55 Худ. фільм "Ще люблю, ще сподІваюсь ••. •.

19.00УТН. 1 9. 1 О Мул~отфіnьм

-

Натюня

21.00Дніпро; 21 . 40 Акценти.

Ноsини. Ранкоаа гімаастн~а . 05.ЗО "Ранок•. 07 .4 5 Фірма гарантує. ОВ . ОО Новмни. О 8. 2 О Народні мелодії О В. З 5 Подиаис':- послухай . О В. 55 "Старі AQopl казки•. "І

05.00 05.2 О

сезон.

11 11

вдовольнилась, то й нам ~

ший.

жвавішає Нращої, як вже не буде.

лише

боками

І-ва-сі, -

19 . ЗО Стиль. На добраніч, діти!

20.45

УТН. Баrатос!!рійний худ. те­ лефt(1ь". "Бодетаун•. ЗЗ

1 6. З О r·акІ краси а і дрібнички.

на

лисого

•.

1б.ООУТН. 1 б. 05 Для дітей. ВесІ3r;ка. 1 б З 5 На доnомогу wколі. Ук­ раrнсь•а л rt•paтypa . Твір о ро музей Т. lJевченка 1 1<>11;81.

була

уважаю! Заспо­ ,Ві·дмахується Ще коли я бри­

аанш•.

1 2 25 12 .4 О

nрофілюю­

ДИСЦИПЛІНОЮ

ще сподіваюсь ... . 55 Вервиця.

11

11 11 11

навчальних

де

ОО "Лускунчик•. Дніnро­ nетровський театр оr.ери та балету-.

09.

11

Та,к от, цього року із 11-Б. профільного, нла­ 'су ,дві третини дітей оступили

дпя людем старшого віку . 19.00УТН. 1 9. 1 О Мультфільм "Матч-ре-

1 7. 05

І•

ра­

ми врятовані! •. 1 В.ОО Надаечір'я. Передача

2з.1 ovrн. і 2 З. 2 5 Деліквтес-шоу.

1б.ООУТН.

11

ЕЦЬ:-Слоало

"ОдіссеІІ О. Вертинсько­

1 2. 1 5 Теленоаела "Народже­

іl'ІІІІ'І'!fffl'&о..:~ІЗ.ження,

.... ,._.,.,...,джу.

8. 1 О

го•. М~З - фільм. 9. ОО Для дітей. Балетна вмс­ та аа "Бем6і". 1 О. 1 О Екран лркrоднмцького фільму. Х.>.:А· фільм із суб­ титрами Коропмм фільм 1 Л рО абиІСТІО". 1 1 . З 5 ФортеnІеннІ таори В. Кnи нІ. 12.00УТН.

11

Л.

ми ство­

рюємо і так зваНІ про­ фільні , тобто, вони силь ­ ніші за звичайні, ·але

гадиром лямку тягнув.

Теперішня у

це

з

Та

АЕІІОКРАТІЮ РО3ВЕЛІІ... тія

знання

койся! той. -

йшли

що вчитель вtби са-

ганог

кла­

~мішати дітей з рі.Зними nотенційними можливос­ тями. Якщо ж провести янt·сний · відбLр 1 вчителю

ЯJS.; ви ставвтеся до

-

середню

ними

року_

1978

років з десять КОНКуі!)еJЩіЇ.

к·олn ' скажу , давадися

У

-

класи

Ми були першими у міс­ тІ і без

здобу,вають

відповіді

·У

nідручни­

БУРЕЦЬ:

третьому

О

11 11 11 11 11

Зона тривоги. Сиваш. ТелефІльм "Українці,

1 7. 0.' 1 7 .1 5

08.00УТН.

11

учителю,

перевтомmоються.

Л.

теnеріш­

математичні

були відобразити пози­ тивні т.енденції навчаль­ но,виховного процесу. І не буде переб і льшення м ,

що

nри

не

Дуже багато rово­ риться про необ:ПАВість послаблення проrрамв,

Людмвла

актуальним

як

вивчають

n'ятого

Миколаївна ВАСИЛЕНКО, заступники директора школИ Лідія Тимофіївна БУРЕЦЬ і Валентина Іванівна ІЛЛЯШЕНКО. Л.

рік

•"ипломат, полководець.

ІІ ІІ

11

сах. Вже там йшло пев­ не · .випередження nро­ грам . А в цьому році во­

лише збирати «жучків». Отак і вчителі міськоІ середньої школи .Nv 7 спочатку спркйВJІJІН ате­ стацію як чергову перевірку, приховану за кра­ сивою наввою. І поставНJІІІся до цього заходУ як юча

nотрудитися

четвертому,

які не

до не дуже приємвоУ, але необхідності.

11

так l ЙОГО :ІJЇДОnіЧІШМ. Наприкла.д, цьог~ічний математичний клас ми nо­ чали формувати ще у

фронталь­

Заходи,

ІІ

досягти такого результату,

тпuе здогадуватися,

і

ІІ

От вам 1 ((слабаки,.І Т. БУРЕЦЬ:-Щоб

-

1:. • N!! 115 (8358)

1 б. О~ З вами говорінь Бог.

11 матема.тика.

ж и тт

11

{)

-\

!! І

~'\ () _./

J


•НО В Е

8

життя.

Технодром. Новини.

5. 5

r .О

Студія "Рост". Музичні ~ригоди.

Зоряний час. Міждержавний телеканал "Останкіно" предстаепАс. !1. 2 5 Гоа. 11.55 НМwмсміилися наwІ

09.2 5

~"'СІІ~

10.45 Паралелі. 11. ОО "Прощеваннв з Петер-

lrl.40 ae'lfpwв казка.

~. 55 Реклама. ).00Новин>1. ) • 40 Прем'єра хvд. т•neceplany "Дрібниці життя•. 1 З сарІя. іова стуАІ•" nреАставnвс: І • 1 О "Прес-клу6•, У перерві -2 3. ОО Новини. УТ-З

2.

і

'-

:,:-..и а и а п,~:-;~..::. . Rпс і я.:.;,..._, 7. ОО Вісті. 7. 2 5 Час діло а их людей.

бургом•. Худ. філ ~ом. 12.З5ТІНК0. 1 2 ~4 о Сеnвнс ..ке пмтаннІІ .• 1 З. ОО Вісті. 1 5. ОО Бізнес в Росії. 1 5. 3 О СтудіІІ "Рост•. "Старий млин•. Випуск 1 • 1 б, ОО Там~там новини. 1 б. 1 5 ТрансРосефір. Кааказевю. 1 7 • 8 О ДмвнсІо на

грудня

мене, 11к на

рівного.

1992

року

худ. телефільму "Опера~ ц141 "Моцарт" (Франція). 1 серіи. ОО "Із СІІІТОМ, шановні ве­

1 8. , терани• .·Інформаційна nрограма. • • 1 8. 4 О Київська панорама.' 1 9. ОО Візитка. • 1 9. 05 Му_льтфіnьм. • 1 9 . З О СІТ ·З . • 1 9. 4 О По'глид у майбутнє.· 20.05 Фортуна. Комерційний

ОГЛАД. * 2 О .1 5 В темnі Симонова. • 2 О. З О Худ. фільм "Вмерти тяж. ко, але гідно• (СШАJ. • 2 2 . З О СІТ -З. • 22.40 Візит~а. • 22.45 Лантух соЛі. •

21 . 55 22.00

нення в Едем• (Австраліи). 8.55 Тема. 9. 4 О Вечір ни казка. 9. 55 Реклама. iJ.OO Новини. [). 4 О Кіноnанорама. Святко­ вий виnуск, nрисвячений З О -річчю nередачі. 2. •поетичний альбом.

Реклама. Вісті. Астрологі~ний

2 2. 2 5 2 2. З О 2 З. З О

Сnортивна карусель.

Арт-обстріл. "Джаз-філармонік­ хол". Біг-бенд (Швеція).

:

Вісті. Час ділових людей. Без ретуші. Дозвілnя. НоствnьгІйні nосиденьки. 9.З5 Ура! Канікули! "Подорож пана Клякси". Худ фільм. 2 серія.

9. 55 0.-00 0.40 .1 ...ОО

Передача з НімеччиfІи. ~ З. ОО Новини. 'З. 2 5 Новорічна дискотека грами "5О х 5О •. 'О. "Фаворит•. Худ. теnе-

і

ьм.

УТ

2

-

мам

серія.

2.

б. 1 О

... До wІстнадцятм І с;тарwІ. Пpeto-eкr:npec. Новини. "Росомаха і лисиця•. Муnьтфіnьм. • З 5 Музика а ефірІ. Ноао­ річний амnуск.

8. 5О Прем'&ра багатnерійно­ го худ. теnефІпьму 'ТІовер­

ненн•• Едем• (АвстраліІІ). 9. 4 О ВечірнІІ казка. · 9. 55 Рекnама. ~0.00 НОІМНМ. 'О. 4 О Лотто "Міnьйон•. ~ 1 • 1 О М. Задорнов. •у кожно­ му жарті є частка ••. жарту•. 20 Новорічна ніч -9З.

12.50 Сноамдіння. УТ

-

.

2.

КаИ48R,;,; ,·~·,J!nGiR;.•

17 .ОО 17.25

Вісті. Часдіnовихлюдей.

ва онука•. Худ. фільм.

10.00 Арт-обстріл. 11 • ОО Багатосерійний худ. телефіnьм "Санта-Барбара•. 114 серія. • 5О Доза ілля. • Домашній

клуб•. · 1 2.05 "К-2" nредставnиє: . "Абзац". 1 2. З 5 ТІ НКО.

1 2. 4 О

Ура! Кан••ули' Прем'с · ра багатосерійного худ. теле:J>ільму "Оnера<!\я •моцарт . З сері~.

1 7. 4 5

Новорічний nиріг. 18.00Ухатіnахнехлібом.· 1 8. 55 Київська nанорама. • 1 9.1 5 Телебіржа інформує.·

7 .ОО 7. 2 О

вrсті. Реклама.

'n

...... ~ .~,

Прем'єра багатосерійного худ. теnефільму "Сан­

та-Барбара•. 1 1 5 серія. 20.15 Хроно. 2 О. 4 5 Сnе·ціаnьний комерцій­ ний вісник.

2 О. 55

Сеnямське nитання. НоаорІчнміі виnуск. 1 3. ОО Вісті. 1 5. ОО Бізнес: ноа і Імена. 1 5. 1 5 СтудіІІ "Рост•. "Хіт-що-

І.Дунаєаськмй: жмттв, піс~ н~ ~оnв•. 10.1 :J НоаорІчнмйдайджест-

92•. 11 • ОО Денний сеанс •.•нейлоноаа,влмнка•. Худ. фільм.

1 2. 1 5 1 2 • 55

1 З. ОО 1 3. 2 5

Сnіває Ігор Корнелюк. ТІ НКО. ВІст1. ' ·дп.,буцнд. Новорічний

Презентація "Шинок на

Тверс~окій". Шарман-шоу. НоворІч­

21 .1 5

ний виnус·к. Частина

21 . 55 2 2. ОО

1.

Рекnама. Вісті. Астрологічний

09.1 О Музичний круІз.

Село і люди. канал •д•. 1 5 .ОО УТН. 1 5. 1 О На варті.

09.ЗО Діnо.

карова.

З

5

Мульти-nульти. "Чебу­

рашка".

Уnьтра-сі.

ЧервониіІ квадрат.

"Коламбія Пікчерс• nредставлАЄ хур,. фІльм "Олівер• (США).

1 7. З О Ура! Канік,У.nм! Прем'є­

ра баrатосер1йног..о худ. теле:J>ільму "Оnера ці~ •моцарт . 4 серія. 1 8.00 Візитка. • 18.05 Муnьтфіnьм.• 1 9. ОО Хіт-рік. • 19.ЗОСІТ-З.* 1 9. 4 О Візитка. Олена Косяченко. •

1 9. 4 О 1 9. 55 20.00 2 О. 4 О

Ве~ірня казка. Реклама. Новини.

Баrатосерімнніі худ. те­

~1З:2D Худ.фІЛЬМ •A~Go;1:J'·!:-И ма

.45 ~~.;~1:Фільм~:~.. .15 Х'/д.філІом •Біле Ікло~. .55 Музична nауз;~. І 7.08 ФранUізt.ка мс~а ? ~·. 17 3 У пошуках Со:!: ІІ ч зt· · / 19:15 Худ.фільм 40сінмі~ • ::.-

111

2 2 • 4 О Автораллі. Париж-Дакар. 2З.О0Ноаини, • 2 З. 2 О Хіт-тоn-wоу "5О х 5О •

2 О. ОО

Хіт-рік (nродовження І. 20.ЗО Браво, Дєточкін! • 2 О. 4 О Худ. фіnьм "Красуня" (СШАІ •

или Татьяна, nомнишь дн:: золоть1е ... •. До7 О-річчя

Б. Бf!унова.

23.55

-

'Тихийдім".

......

-

2:

ут-~

Ка И ~ l'l~,~·.;._f!fl С.І,Я ~~- "

07. ОО Вісті. 07.2 5 Один на один nри свід­ ках, І1ора Квінт. і

Муnьти-пульти. "Ново­ річна ялинка~, "Повернен­

08.00

ня бnудного nаnуги•.

О 8. 2 О Сімейні зустрічі. 09.1 5 Тезки-шоу. 1 О. ОО Нелізнаний Всесвіт. 11 . ОО Денний сеанс. "Казка мандрів". Худ. фільм. 12.40Хорянгоnів. ОО Вісті. 1 З. 2 5 Бурда-моден проnо­

1 З.

ну& .•• 1 3. 55 Прем'єра мультфіnьму "Дораемон• (ЯпоніІІ). 1 б

серІя.

1 4. 1 О 1 4. 55

Сам собі режисер. Маnи й кінозал. "Багр.я­ на трава•. Короткомет­ ражна кінокомедія. 15.25 "Золота шnора•.

1 5. 55 Футбоn без кордонів. 1 6. 5О Ура. КанікУ.ІІИ. Прем'є­

~ _.JlангатосерІйного худ. теле~ільму "Оnерація "Моцарт . б серія. 1 7. 2 О Муnьти-nульти. "Двоє". 1 7 . З О Аркадій Арканов з дру­

·

зями і для друзів.

1 8. 4 5 1 9. ОО

Київська nанорама. • Візитка. Анатолій Бон-

даренко.

Муnьтфіnьм. • СІТ -З. * . Природа Америки. Ло­ сина доnина (Уорлднет. США). • 2 О. 05 Хіт-рік. • 20.40 Зх200. • 20.55 Візитка. • 21 . ОО Худ. фільм "Індіана

1 9. 05 19 .З О 1 9. 4 О

Джонс•.

2~.ЗОСІТ-З.* 22.40 Вінер. • 22.50 Субота ... Вечір ... 23.20 ВІнер. •

,,

ВОР.ОНІ•.

n_рем єра док.фіnьму сСурма-феСТ.!ІВаль ». Худ.фmьм •ІІев nустелі о.

21.50

fiJ·~t~p~;;;~~;p:~:··.:, 14.40

Худ.фІЛЬМ •Мій J;

,

U!адНИК ~>,

16.20 .~ідеому3нка .•

lf:~. r/~Ж~:.Лrl'":'kін-діа-.дза! ~.

fl.i\~ .1і~ф~~."~~~сга!lf1~г .~- •.

О 8. ОО З ранку раненько. Прем'єра мультфільму •ден­

мова вишня

,

•).Іва кє'''''·

на денн_иjі сеанс •.

вер-:- останній із динозав­ рів" (Франція). ЗО Доки всі вдома.

-----чfrв'ЕР; з·СfРУДі~~---- ·:

08. 09. ОО 09.50

Ранкова зірка. Старідобрі казки. "Червона кв.Іточка•. • 05 Грає П. Нерсесьян І ФортІ!піано).

·-----------------·-·-----r~J ОЕІ.ОО.Ловини, 1З:30 МультфіJ1ьм ·С~убі-Д, ra \1/КОЛі nept8epTHIB •. 15.00 Ху~.фільм •Нью-Делі Танмс ... СrуДін телепрограм .іТе:-:-1 ,, , НоворІ'НІі но~: -стоп г oor ·

11 , і 5 Минуле. 11 , 55 Прем'єра телесеріалу •АБВГдлтд·. 1 2 серія.

р_ама: •Мн "ТЕТ". Худ.філІоІJ.. •Д;;<ент.nьме '' '' УА'\ ЧІ~ atato;·:-:ypti ::,; і~~ ­ гез1н ЖsаNецько,-.:;_ "·

"КТБ-1 "І канал •Франсінтер­ насьо"аль•представля ють:

о ТЕТ о. навколо

Прзм'&ра мультфільму. "ПіФ І Геркулес•.

сс;•т·,·.

1 2. з 5 nрем'єра док. фільму

"Підводна одіссея комамди Кусто".

00.00 - 06.00

1 З. 2 5 1 4.

ГТрем'єра багатосерій­ ного телефільму "Ермі­ таж". Фільм 1 . О О Новини (з сурдоnерек­

•Ми -

•ТЕТ'

•Один sдома

ного худ. телефільму

(ІЧужі-3", ДОД~1:~К ,!..,с

"''!:. ф:і.,.м

хви.лнн джазу",

_ _ • МщіJНд.іІ •. 13.35 Театр моди ВЗа•і•іеБа

2 О ро­

ків•. 3 серія. Живе дерево ремесел. Максима. Панорама. Муnьт~ей&рверк:

1 5. З5 1 5. 4 О 1 б. 1 О 1 б. 5О

"Каспер і иого друзі• (Ан­ глія), •сnравжнІ мисливці·

•чудова сімка•. Не­ дільна кіноnрограм а. 8. 55 Кіноафіша. · 9. З О Вnерше на теnеекранІ худ. фільм •Бенкети Вал­ тасара, або Ніч зі Сталі­

1435

-Друn1 игрищ и з.::ав.

15 .ОО 16.00.

Актори. актори, ak-rop• В•ктороя. Музична nрограwд

роткометражний

ко­

худ фпьм

С!У~ІЯ телепf!ограм •Тет-а--теу ~. Мул~тфільм •Сірий Во~Іі

17.20

~!Ід Ч!!р&она Ц..Іапоч хг

,..

17.58 1(уд.фІЛ~м •Айболпть- ,,,, ·. 19.3 МультфІльми. 19.55 Гіганти рок-н-рОЛ!:f. 21.30 Авторт .r.арше-ца'"."

-~2.QO_ _-_Чg~ЛJ'.~'~' ~.~УІ\. r_;;~~ф~ СУБОТА,

2 СІЧНЯ

·as~oo ·Pw~i~~a- ~,~,,~,~Zт~~~,-----

08.30 09.00

ним•.

Рекnама. Підсумки. Сnортивний уїк-е"д· Ширше коло. Новоріч­ на nporpaмa. У nерерві23.00 НОВИ!f_И. ._

rer;ё, ~ :r .

навколQ coirJ, х· ''.

ладом).

1 4. 20 Прем'єра чотирисерій­

1 1

Студія

рам "Тет--а-тн''·

НоворІчна мон-стQ,n

18.00 ~т

U

21.00

за nри видами• (США). 17.45 Новини.

2 2 . З О Cll' ~3. •

...

сЬон МультфілІом •Плас-:

20.50

06.20 Новини. Об. 35 РаІіхоаа rімнастика. 06.4 5 Тира• "Сnортлото•. 07 • 00 Година СМІІИ духу.

"Мушкетери через

Новорічний вечір у клубі веселих і винахідливих.

----- ·--- • • • • ·-

Із.оs, АБЗВіrщя. Аа•ї лаn_у. друже~ Ctvm.и .телеnрограм •Тег-а-тен.

• ••• ·сЕРЕДА;' ·з6. tPYДiiSf •-·;

1 2. 2 5

f 5. 3 5

.!'·--------------.---' 29 ГРУДНЯ ;

ВІВТОРОК,

19,00УТН.

1 З. 5О Технодром. 1 4, ОО Новмни (з сурдоnерек­ го худ. телефільму "Мушкете­ ричерез20 років". 2 серіІІ.

mD. .•

·аа·оо-но'В~~;---

ЬічнІаІтанJtя.

11

"Дівчата•.

І. С.ЇТ ЗІІІ.аЦІІ. РоздУ.І.ІИ ПІ1Q.конкурс балету • др.ї!еск-92 .

)8.00

1830

j(~"18.Ф'GУ~~к~і.~ім'и Епщ.іі.~- .. - ;_'ljl!

1 5 . 55 Музичне ревю. · 1 б . 55 Свічадо. 1 7 .40 Зичимо щастя. Ново­ 1 9. 2 О

•.

16.45 Відвомузика. -17.00 Бі~ес - нові імена. 17.15 У f'IDWYкa~ СофіІ Час-тина

тtJJІПRQrpaм •Тет-а-тет ~. Муnьтфmьмм. ~уд.фІпьм •Міста Зєр ·>.

1 З. 1 5

1 4. ОО

10.00 Бумеранг. 1 О. З О Автограф по субЬтах, 11 .ОО Медм~мнадлятебе. 11 • 4 О Прем'єра тenecepiany "АБВГдлтд•. 11 серія. 1 2.1 О Фільми нашої nам'яті.

1· 4 . 2 О Прем'єра чотирисерійно­

Сnортивна карусель. Шарман-шоу. Новоріч­ ний виnуск. Частина 2. 2З.45 Тема з варіаціямИ. Театр "Ерос Єаа•. .

r.

1 б.

:-;,.;."'':.

ладом І.

nрогноз.

2 2. 2 5 2 2. З О

2 2. 4 О Правекс. • 2 2. 55 Як жи&еш КВК?* 1 4. 3 О Ансамбn .. t.арейської nопуnврної музики "Фреіі- · 2 З. 1 О Вас вітає Градобанк ... лехс•. _ 2 З. 1 5 Хіт-рік (завершення).· 2З.45 Всі1ми: зНавим ро1 5. ОО Бум~ранг. • ком!* 1 6. ОО Київська nаНорама. • 2 З. 55 З Новим роком! Поздо­ 1 б. 30 Майстr;>н. •я щаслива ровnення українському на. ЛЮДІІна•. Менглет. родові. •

"Жізель". Солістка Н. Ма­

~.....

О 8. 2 5 Ек о. ЕколоrічttНй огn11д. 08.40 Цен.тр.

ОГІІR4•

ЇЯ ..

<;"

07. ОО Нсвини. 07 . 2 О Ранко11а гімнастика. 07.3:) Спорт-шанс. О 8. ОО Марафон-1 5 - маля-

1 б. З 5 1 7. 1 5

07.5 5 ГуффІ-Геіімз. 08.45 СgдІІІ•Рост•. •марні УІ)ОКМ , 09.1 5 Ретро. "Композитор

~

там.

1 9. 2 5

07.2 5 ТелеаІзІАнміі театр Ро­ 1 6. 55 Ура! КаніКJ.ЛИ! Прем'є· к • 1 серія. · . сії. •чарівнаt)бручка•. ра багатосерІйног:> 6 • О У світі тварин. Конкурс В мстааа РR:sанс .. кого теат~уд. теле:J>іnьму ~Оnерація Моцарт . 5 серІя, _ краси собак. уnвnьОІС. 17.2 5 Теnефільм. 6, 3 5 Любов з першого nогля­ 08. r 5 Ретро-wnягер. Новоду. ~іжнародний виnуск. річний виnуск. · 17 .З5 Яхад. • 7 .1 О Мультфільм. 1 7. 55 Уолт ДіснеІ1 по п'ятни­ 08.50 "Свято Неnтуна". 7. 2 О Нарія Миронова: вчоХу.І\;фільм. · цях. "Різдвяна зірка". ра, сьогодні, завтра. 09.3 5 Жіноча астролоrія, Худ. фільм. 2 серія. 1-.8. 4 5 Новорічний nиpir. 8.1 О Поле чудес. або Хто стрілив в майора 9. 4 О Вечірня казка. 1 8. 55 Реклама. пвоні.на•. 9.55 Реклама. 10.2 МІсАмерика-92. Пере­ 1 9. ОО Вісті. О.ОО'Ноаини. дача з Атnантик-СІті. 19.20 Реклама. О. 4 О Хіт-nарад "ОстанкІно•. 1 1 • 5О Прем'&ра телеекрану. 19.25 Прем'єра телеекрану. З. ОО Нови'kи. · "Чорни А пр икц Аджуба". . "Ціна скарбів". Худ. фільм. З.25 В/Дnредстааnяє. Худ. фільм. 1 серіІІ. 21. ОО "К-2" nреf.Іставляє: З. 55 Прем'єра муnьтфіnьму 1 з.оо Вісті. "Знай наших'. для дорослих "Енеїда•. 1 3. 2 5 "Чорний nринц Аджу­ 21 .55 Реклама. ба•. Худ. фільм. 2 серія. 22.00Вісті. 1 4. ЗО Фарс-мажор. 2 2. 2 О Реклама. УТ - / __?. __ ,,_ ,,_ 1 5. ОО Баnет-відео. А. Адан. 22.25 "Тряхнемстариной, "'"'

1 О. 5О Для дітей. Худ. телеФільм "Про кота•. · 1 2. О О Бенефіс Павла Глазового.

17.1

·~шкете ри через 2 О ро-

,..v:Иа.И~Q

.1\.ИМКа

ни.

"Політ нааігатора•.

1 нанап.' ~Dсmаннйщ

рама.

6 • 5О 7. ОО 7 •2 5

'2.

08.5 О Ура! Кані куnи! •льодо--

ТрансРосефір. Дале­ кнііСхІд. 16.45 Хрнt:тивнська nрог­

17. ОО Вісті. 17.20 РtІІІ:ІІІМа.

7

Час ділових людей. Паралелі. Ранковий концерт. 08.1 О. Ретро. Л. МІІРОІІ М. Ноаицький.

07.2 5 07.5 5

1 1 б. О О

~· Рп•:іІІ

..-. ••

1 1 . 4 О Старовинні мініатюри. 1 2. ОО Вnерше на екрані УТ. • Лапnандсс.к~казкн•. 1 3. 1 5 Для дітей. Худ. фіnьм

••• •

денник•. 5, 4 5 Там-там НОВИНИ.

.

та.

ГQРБА'ІЕВСЬІ<ОГО

11

Хокаи. Кубок &вроnеііських чемnіоніа. Фfнаn.

1

ська~.

О 9. 5О Концерт .національної каnели бандуристіа У~раї­

І нанап Останніно

Вечірня казка.

Рекnама. Новини. Реnортаж ні про що.

Док. фільм "Софія Київ­

118DТ з ni)OII()roмтaenlnoroм,

ля є nрограму "Сторони саіту•. 5О "Мініатюра". Музична nрограма. 05 Прем'єра багатосері й-

9. 4 О

09.30

лефільм •Бодетаун•. 39 І 40 серії. · . 1 9. 5О Багатосерійний худ. те­ 2 О. 1 5 Ти пам'ятаєш наwІ ауслефІnьм •Бодетаун•. З 7 І Т()ічІ •• ,, 38 cepf(. 20.45 На Добраніч, діти! 20.45 На добраніч, діти!. 21.00УТН. 21 .ОО УТН. 21 .2 О Худ. фІnьм •ельа!Ра­ 21 •.2 О. ХУА· фільм "Океан•. володарка темряви 2З.4от-..ан. НоаорІІІиий (США). • xlт-nNt8A. 2'2. 5О Артмайдан. 00.25 УТН. 00.20 УТН. 00.35 ОпексаиАРТмщенко. Кон-

.

ного худ. телефіл ~ому "Повернення в Едем• (Австралія). 8. 55 Портрет на фоні. Є. Леонов.

СтуQ.іІІ. телvnрограм • Тет-а-тет •. 13.35 Худ.фільм •ХлоnЧJІК з венм 'jОрним сІ:ІІіакою •. 4. 45 іль1:ФmьМІJ.. 5.15 уд.фІпьм «ПюдшІа-неен-

ма.

України ІМ. Т. Г. Шевченка. 1 О. 1 5 Теnетехнотека. 1 О. З 5 День циркового артис­

насrріnа•.

,;.;_,:-,И а и ёll,..,,,:-:...:~'ntr. і я.::.~

8.

мацІино-музична nрогра­

бом, два ковбой•, "Бnакит­

7 .ОО 7.25 7.55 8. 5О 9. 05

7.

мів•, Вистава Національно·

ro театру оnери т~ балету

19.00УТН.

Журнаnіст­ ське розсnідування. "Фаворит•. Худ. теле­ фіnьм. 1 серіи.

:

О 8. З О "Білосніжкk та сім гно-

rio ·н·о~~~.:.- .. -.... -... -- . - J

І 2 05 Неnізнгни1і Нсесвот. 1235 Роздум" nt;о_кон•урс ta;ery .Арабес•<-92

О 8. 1 О Ритмічна гімнастика. 08. ЗО ~~еділю вранці. Інфор­

1 9. 2 О Мультфільми" Разкоа­

::1.05

2., __

nя'

08.00УТН.

1 5. 1 5.1 О Доброго вам здоров'я. 1 5. 4 5 ІG1ас-юніор-бізнес. 1 7 • ОО Мультфільм "Круrосвітня nодорож Вім! Фоrв•. 23124 сврГ1'. 1 8. ОО Бал чемnіонів.

прогноз.

3.00 Новини. 3. 2 5 "1 ОО'С".

,-

08.00УТН. О 8. 1 О Ритмічна гімнастика.

Муз. фільм •концертине•: ~. ОО УТН.

Г.Возн&сенський.

І,і І' І, ', - - ~:;:_щ:~'\·.f.··at:;;;·~:~ ,; ::::·~-·~ .. ·:.>·:.·:- - - - - - ПОНЕДІЛОК, 28 ГР~ДНЯ-- ~

1 4. 4 5

В. О 5 Прем'єра багатосерійно­ го XV4· теnефіЇІьму "Повер­

8 .N's 115 (8358)

З стор.

ЗО Ура' Канокупи' Прсн·r ра багатосерійного

1 7.

08.2'Q.Інтеркукwоу. Лилькова рdзважал .. на вистава. Ура! Канікули! "Подорож пана КлІІксм•. Худ. ФІл~ом.1 серіи.

7.25

~

26

07. 55

8. 05

УТ

Субота.

0930

20.55 21 . ОО 21 . 4 5 2 2. ОО

З ранку раненl ;(а

По1411 всі вдома Мультфільми .Вір і Іk.: гасяn, пожежу• са

1008 103

·- ·-'

на

урощ

у

Віру і Анфісу •.

.Біr: шкоn'

Я в РосіІ. .Нвдіпя. опів на сьомv

Х··д

телеф~ьм 4 серІя ~~·я телеnf!~rрам •Тет ->Мультф1льмн.. У.Т ,~,. __ УТ-З і . Худ.фіnьм оЛілава ,,,·~v .. ,.. каиап:-t- ··R,пс•н .. . Вщеомузмка. 08.оо·наwсад.13. Худ.фільм оНедО)Іt.-\Ю! . 08. ЗО Фольклор. "Різдвяні ко- 14. Вщеомузмка. лядки•. 15.05 МузLNНІ1И телеа:онеtflент Концер !J:ЇО .Бозаr.. (США) 09 30 "Пр ГО- - К- --. • Н да 8 СРОЛІІ· 15.55 Голоси БатьківщинІ• Фё:п• ст~ і". Лилькоанй му льваль ніt.•еuьксІ к 1·л~Т'/С • ТФІІІІоМ. 17.10 Не.абутні '-'&nодіІ Конц•~· 1 О. ОО Ати-бати... М Магомаєва 1 О.ЗОТеnекросаQР!\. "Муз~40. Зусrрі" дnя вас біржа•. ' дІЯ телеnрогр?м аТет-г.-тет". 11 . ОО Познер і Донахью. 40 Мультфільм •Чиііr.n -,;о;",._ 11 . З О Телевізійний театр Ро- 2 .10 З5 хвилин джазv. сіі~ Ж. -Б. М!)льєр "Ску20.45 :б:~~~,j~~ •СмеjпG-ос · ПИИ".1 СерІR. ' ....... !JJ•• _______________ .. . 1 З. ОО Вісті. НЕДІЛЯ, З СІЧН'! 1 З • 2 О Ж. -Б. Моль&р "Ску-- • • ·-- • • ·-------- --- · · ·nий". 2 серія. 8~:88 ~~~~·~powe11 Адама Сщта 1 4. З5 Кращі ігри НБА. 0930 Поnо>Іо>ю• са:о сам 15.З5 "Зникаюч~натура". 1000 Гfід.знакам .. п,., · !0.50 Спор-шанс 17.05 Чарівний світУолтаДіс-, 11.20 .кав5о•іська а':а,;е'-''"" д . ·то-

нея. "Нові nригоди Вінні-

Пуха •, "Чорний nnaщ •.

Мультфільми.

1 7. 55 Антракт. Сnіває дwка. 1 8.1 О ЦентрСтаса Наміна ІЕС-Ен-Сі) nредставnя~: • "

Жовтий підводний човен".

1 8. 4 5 Новорічний nиріг. 1 8. 55 Реклама. 1 9. ОО Візитка. • 1 9' о s· Мультфільм:. 1 9. З О СП -З.* 1 9. 4 О Романтична хвиля. • 2 О .1 О Сідайте і дивіться. • 2 О. 4 о Брама. • . 2 о. 55 в 1 зитка. • · , 21 . ОО Худ. фільм "Білий naлац" (США). • 2 2 . З О СІТ -3. • 2 2. 4 О Візитка. • 2 2 . 4 5 Мої друзі. •

'

lj.

11.45 12.20

"ий >~Юзикл

.два клени"

м,·rьтфnьм

ФІПьМ-дІтям .• Сюжет дпя

двох оповщань. Хvд теле:Ьіп<.м

С!Уд!А телеnрограм •Тет-а-тето. 13.25 Худ.фільм •Варвара-краса - J:І9вга Коса о. 14.50 МультфІльми.· 15.18 Худ.фіnьм •ігрн патріотів~. 17.1 Вщеомузика. І 7.35 • Тютюновий, >:аn•тан. Худ теле-

!9.00

d;ІПШ Міw.на~одмші :j;е:пшаль

ec-r-

радного танцю -Б•m•й со!Sзка •.

С!У~·я телепр~>rрам •Тет-а-тет •. 28. МультфІЛЬМИ. 2 .2 )<;уд.фільм <~Кармав~ньна НІЧ о. 21.40 Інформаційна програма «рУлетка •. · 21.55 Худ.фільм «Люди nід сходами •.

~t~р~а..;н~сл:="ю~єт~ь~с":'я~п~о:-_"'!3'716:--~у~«':':а~н~а":'л~у-


стор.

4

Субота,

8

rру.п,ня

26

1992 poky

ВИЗВОЛЬНА

ВІИНА

оренду, орендар

УКРАІНСЬКОГО НАРОДУ

СЕРЕДИНИ. ло

XVII ст. 1648 р. ста·

Повстання одним з

найбільших

катаклізмів украУнськоІ історії. Повстання анало­

гічних масштабів, сили А наслідків важко знайти на перших. етапах нової · історіі Європи. Але чому саме УкраІна? Які вла­ стиві Ій пися до

риси цього

.

спричини­ грандіоз­

ного вибуху? Щойно освоєні

КиІв·

щина, БрацлавщИІНа та Чернігівщина, що стали

ареною

повстання,

унікальними

Речі

не

були

лише в

Посполитій,

а й у

всій Європі. По-перше, ці землі належалИ чи не

наймогутнішим

та- най­

багатШим в Європі натам,

а,

маг­

по-друге.

Іх

згідно з якою отримував· собі в

прибуток :усе. що був витиснути з nонад

встановлену

Землі, тво,

права

лею,

а

володІти

лише

могли

дувати ІУ. Наприклад. них

у

виникнення

й

дала

змогу

магнатам назбИрати вели·

чезні

землеволодІннЯ.

. Вибуховість

ситуації

поси.Лювалася слабкістю королlвськоІ влади в Ре­ чі

Посполитій.

зі _власними роняти

кордони,

дарував

чезнl

маrnатам

умови,

що

J!:fИ·

земЛі

за

самі

за·

вони

хищатимуть Іх. З цієї ж причини мовчки

він

погоджувався.

із

зростанням

козацт­

ва. Проте Із швидким посиленням обох цих явищ королівський уряд

утратив

над

ними конт­

роль і нічого не робив. щоб розв'язати загрозли-

'

ві

протиріччя,

стрЮвалнея ському

що

на

заго·

украl';н­

пограниччі.

Магнати. керую•"сь принципом «сильний Зав­ жди

правий•,

вдавалися

ПОСТІЙНО

до

насильства

у конфліктах

із

своїми

nідлеглими. ЦІ тенден­ ціі, а також слабкість авторитету королівської влади у порубіжних зем · лях

змусили

поляків

ви·

знати, що «Ra Украіні править беззаконня•. СхильІНІ.сть

магнатів

застосування

грубоІ

до

сили

·

найяскравіше nроступала в Іхньому ставленні до

селян. Установивши віль­ нІ . від повинностей. сло­ боди 1 в такий спосіб за­ манивши у своІ величез­ ні

землеволодіння

ство,

вони

роду

'(у два-три роки), вон:~~ не­ щадно· визискували селян та виснажували землі,

не

дбаюЧи про майбутні на·

селян·

обкладали

се­ як

козацько­

повстання,

селянські валося,

як

зазнали

ної поразки у

. зда·

остаточ­

р.

1638

Ще недавно вільних селян змушували в\дроб­ .'Іяти на своІх панів по три.чотири

ня-.

ДІНі

щотиж­

Додатково ·вони мали

виконувати

феодалів винності,

користь

різноманітні по· водночас nро­

довжуючи

лівську

на

сплату

казну

в

коро­

податку

· на

tllicть

-

нього

сІ..М

rx

няючи nомогою

по

днів,

у

вига­

поле 3а до­ магнатських

lншою формоЦ> оренди <Італо надання тимчасовоУ моноnолії на виробництво

1

продаж

tю~у

· nотім яку

горілки

та

тю­

орендареві,

·

вимагав

завгодно

·~исоко

який

від

селян

плату

ціновані

за· ці

ц!родУк·

ти.

Немає потреби доводи­ ти,

що

все

ло

це

не

додава·

євреям-орендарям

по­

пулярності серед україн­ ського населення.. За сло­ вами англійського істори· ка Нормана Дейвіса, участь

євреІв

у

за

зда­

володіння

в

що

не

ни~

о

н

у

р

у

бут

о

І;Іезадоволення ло

1

інших

· украІнського

верствах

суспільс11ва. пограниччя

Специфіка зумовлювала

коли

роста­

становище,

бararro

невеликих

магнатських

щиНl

·В

ло

зазіХань.

мІстах

прожива­

близько

всього

Половини

населення,

що

бу­

Л<> втроє більше, ніж бу.дЬ-де в Речі Посполи­ . тій. Хоч · в<>ни й мали статус міст, <t деякі на­ ві:ть Магдебурзьхе право, біJіЬшtсть Іх являли со­ бою лише фор:rи, зведені для

захисту

своІх

від

мешканців.

НЗіІІіваrр;ірНа Міст

лися

татар

і

те,

вони

що

.на

давало

привід

природа

розміщува­

землях

олігар­

ставити

су.мнtв С'l'атус міщан

під

1

ви-·

78-83, · обтяжливих повнииостей 85, 86, 88, 88, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 100, 101, 1 сплати податків. Об'єктом утискі:в ста­ .104, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114). вала навіть дрібна знать,

багато з .них вважа­ себе ЛЮДЬМИ LВіЛЬНИ·

магна­

J"ІИ.

Серед

козацтва своє­

рідним доnматом віри_ бу-

.

ФапІв

DOJI•••

шИ

польськ<>ю

та

латин­

мовами.

Цецорою гинув, а трапив

його батько за­ сам Богдан по­

у

полон.

'Чебtо дарував привілеІ, котрі зрівнювали

аІдаовІда.ьвІсть

весе

Іх

Із wJlJixтoю.

Числе'іші

У

складі

із

го

Н

У

ницького

жували,

бе

.

ор­

що

простих

міщан

селян

освоювати

лодіння зброєю. ки

та

·мистецтво

До

ставсьному

ДО

в

війську

- ти ня

Наві·тЬ

ядро

и

мар­

Хмель­ пlдюr-

пере:морення

\б им\

о

r4..... і

вдачі

к

ватажка.

о

Редакція одержала лист віД броварчанки К. О. Шевченко, яка оОурювалася поведінкою ВОДІЯ автобусу .N!! 82-67 маршруту .N!! 337 «Ииrв

автор.

, че

·

суспільстві nоr.ран·иччя ~остапа готовність і здаwість бо.ротися nроти

rраидіозноrо лише

БОГДАН _ · ХМЕЛЬНИЦЬКИИ Рідко коли окремі осо­ би так вирішальна ви-

nистувавви

а

чвтачакв

-

ІІСІІ81118 ..-roplt 'І!ffі•І•МІІ· ~11о"~" в" ~т~•-.

тепер перестали. Цього листа було наДіслано для вжиття .захо. дів керІ·вництву АТП·· 13209. Ось ЩО ВіДПОВіВ заступник директора ав­

-Літочки•. Жінка· їхала на свою дачну ділянку і

топідприємства М. О. ХОМЕНКО: сПовідомпавмо, що зу­

попросила зупинити авто.

бус Іі районі свинок~мплексу, де 1 ранІше вихо-

пиика автобусІв у районІ свинокоМПJІексу

дили люди «На зам<>влен.

юІ-..

Проте водій грубо

38 мар­ не вІДпо­

.Ni! :137

шрутом

відав вим!)rам

відмовив і завіз їУ аж у Рржни, хоча оплачено

·сПравм

техні'ІИоі · експ~атаціі /'opir•. У зв'изку з цим

було за значно коротУІУ" ~одіям заборонено з

.

,

віДстань.

нювати

коли

цей

же

ївні

Катерині

знову

ж

але

таки

нe_ там,

де

по

потрібно,

а

визща'Іе~

ісця - з-упинки jав)'обуса.

водій її

сІіJJІЬно

РБУ, АТП-

2

висадив

rИ. 8$~

отв

і-

ще

IJ·

ро

д

о

Оле-

заплатити

карбованців,

жІй час

авто-

бус повертав _назад. велося

посади

ку пасажир в

Те ж саме відбуЛося Т<Щі,

З пит~ня їі слід

ві~крНття

звертатися

до

ви кооперативу

rono-

сКоИВа•

біля вНіс~кової частини.

пія•.

В результаті обра. за,. Бо довелося десь пів-

На жаль, у лаконічній від-повіді, яку ми навели,

тора

жодного -слова

кілометри

йти

піш-

КИ ПО ХОЛОДУ, ВТрачено Дорогоцінний час. А го-

-

ловне

чому два

жди

.

незрозуміло,

роки

ськи

водІї зав~

зупинялися

тут,

немає

про

Те,. ЧОМу ВОДіЙ (ДО речі, хто саме?) чисто i:Io-Jitoj{· не

поставився

прохань жінки,

а

з не"' rрубо

до

поводиьМ

і непорядно.

Культурне життя

Спасибі вам, орrанізатери

чимось його

Чудову мивупоrо варський ·JІКИМ

справу зробив четверга Бро­ міський к.пуб,

завідув

НІна

литІвна Момот: нІй

порІ

товаво

тут

було

передноворІ В

вому

38.111

романти'І­

вому

мерехтіннІ

що

буJІВ

С'1'01ІИКУ,

спІвав

струментІв

Вечір

свІЧок,

на

ДJІJІ

слухачІв

міжнарод-

днопо­ х кон­

став

ВіДПО'ІИ'ІІКОМ там був.

Спасибі

rлядацькому

пауреат

-

те мант мІжнаро курсів.

за'DПП­

ветановпені

кожному

Uпександр

вечІр приїхав ориrінапь­ иий квартет ударних Ін­

_.j ·

в

конкурсів

Васuенко (який чарІв­ ний, задушевний голос!). Разом з ·ним на цей

Іпо-

романсу.

при

них

о в!'

вечtр

цього

козаць­

Смуглявий

!;!Земкуватий •Хмель•, в

бракувало

скарги

проти полякІв п.овстан­ й очолити йог<>. Таке

тість

експлу_ата.ціІ народу_ маг­ натами в украtнському

спалаху іскри.

ЗАБРАКЛО ЛЮДЯНОСТІ

тори!

ш31Іі'ше Q.:kВ'Wдцl часто

із

Для

звер;Іли увагу на двоУс­

армією.

неІ.

QВ­

одружитися.

ВЮ'ІВИЛИСЯ

натури.

поглиблювали досвід ураІнського козацтва боротьбі з ,регул.яр

·Відтак

суду

бун.'l'аря иесподlв

пов­

.по

щойно

численні

не був надру"ований

l

Су~

rдООР·оп~ог~рибtЧІника п чо аду на

во­

вояків.

недав-ні

в

козацький сОТ.!fИК

РВЛlІfове

дооре організованих і ви­ _сокомайстерних

ТИ·

Хо• AUcm

Хмельницько-

НИМИ, ,розлючений ницький вирішив

вог.непальною того ж коза­

утворювали

ОДИН

було

якою

намір

Ноли

на

погра­ навіть

з

довілий

заува­

життя

ним 1 ·краю,

р., коли Хме!JЬ­

має·тку

жінку,

Ук­

ш~вному небезпек ниччі змушуаала

Хмельниць­

г<>. напав на Суботів, убив М<>ЛОДШОГО . СИНа Хмельницького й викрав

мав

часто

50-річному

не

довrо­

ДРУЖИНА, .ДОЧКА, ЗЯТЬ, ОНУКИ.

за ·ПідтрИмки мІсцевих ма!\Наті'в зажадав для се­

раїна: віДрізнялася від ін­ ших .краІн. Мандрівники­ чужоземцІ

·козацько­

ЗМіНИВ

1640

доброго здоров'и.,

І бпаrопопучиих днІв житта.

Бровари .

м.

ботові. польський шлях­ тич Даніель Чаплинський

пов­

зору

у

життя

ЦІЛ•КОМ

вІйськ<>­

цlєі точки

короля

t~овий випадок магнатсь­ кої зажерливості та пщrи.

характери­ та

козацького

до

полку

Але

стан·ня ; в Європі того ча­ ганізованості вої науни.

посаду

кого. а разом з хІд історІї всього

влас-

вІдсуmістю

уря­

віЦІ.

украІНців

звиЧайно

в

отримує

Чигиринського

повстан­

Масові

вІн

з

Владислава IV. Хмел.ь­ ницькнй стає сотником

ще

цією

взаєминам

посольства

днувалася із вправ­

с.:у

завдяки

шає

дом

українців.

ограІf,ЧЧJ\.

р.

1638

Війська Запорізь­ в 1646 р. виру­

викпикало

в -t>ою,

:1-625 та 1638

писаря кого І

Пер~І вання право­ спав'· ~~ольс кими като-

_

у

правах

пол·яків.

т вою 1 JЩ~ОЮ

вже

будь-якої участі

добрим

у

до

Хмельницький

років.

товюсть~оротися з ля­ хаМи, я вони називали

нІсть

реєстро­

кооакам майже

мІЩани

гнів

одружує-тьс:я

повстаннях

законно належить статус вільного люду, а ця віра ~на чно посИлювала го-:

6 ·

вих

козак,

люди вільні й самостійні. Більшість населення по­ рубіЖЖf:І вважа.па, що Уй

.

до

уникає

свого боку доводили,· щ<> ВОН!f за своУм статусом

ли

записується

козакі~.

зи'ІИмо йому

радІсних

:.

.в 1620 р. сталася тра­ гедія. У великій битві турків з поля-ками під

р. ко­ Баторій на-

Сердечио nІrта,

Хмельниць·кий народився у 1595 р. в роди­ ні украІнського шляхти­ ча Михайла Хмельницько­ го. КОТРИЙ СЛУЖИВ у ПОЛЬ· ського магната. За свою слуЖІбу Михайло отримав хутір Суботів. Він по­ слав Богдана .до школ.и єзуІтLв у Ярослав'!, де той дістав добру, як на ті часи, освІту, оволодів­ ською

1582

ло 're, що у роль Стефан

Щиро вІтавмо з 70-рІчивм ювІлеєм ДАВИДОВА

ого

прозвали

в

Адміиіс11рація

та

JWJІектив

малого

n-ідприємства

сМДФ»

щире . cni9чyrrя бухгалтеру ЛРОКОЛЧУК Вік-торівНІі в зв•язку з передчасною смертю

ВИСJІОВЛЮЮТЬ

Валентниі

батька.

наро­

був

звичайно стрима­ непретензійною, ою, навіть трохи

фле атичною • людиною. Але він також міг не­ спо.дІвано вибухнути по­

АдМІі·нісТІJ>а.ціЯ

та

колектив

наводили страх, а рішу­ чість діяти здавалася не­ похитною.

.

.

&роnра.иа л.,..

.unuвв

."..,..,

КЛФСТ

сКо·

Вікторfвні

І(олектнв Броварсьхоrо заtюду сФа-кел» глибоке сnівчуrгя nра,ціВннці заводу ШВАЧКО lliAiBRi у зJІ'язку зі сМ<ерtю її матері Тетsни RоснnІвніі.

в

висловлює Га·ІІ!Ні Лео·

-------~------------~-------------------Редавтор. А.

(Дuі буде).

ради

ному бух11а.лтеру ПРОКОПЧУК Валентині ЗіІ'Я3КУ З nередчасІЮЮ смертю батька.

токами nристрасті й енер­ гії. -В такі хвилини його слова ЗЗІворожували, ІдеІ водночас захоплювали й

раІІон.ної

лос», відділ у сnрІІ!ва.х молоді та спорту ра/Іонної дер­ жавної а·дміиіст.раціі ·висловлюють щаре сnі·вчуrгя голов­

• редактора - 4-03-76; заступв~tка редак'JОра, вtмІпу суспІ•ьно-П'ОJ\Ітвчвеrо АІнtтІІ 4·04·81; ІІдпоІІдuьвоrо секретари - 4·21·84; IIW.8IB: сІ.u.ськ1trо rосподарсва 4-23·26; прокисІІоІостІ соцІа•ьвиz питань 4-02-82; .8RстІв І касоІоІ робоrв - 4-04-81; аІ.uІ•у рцІоІвфоркацІJ 1-18-11.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета виходить з 17 хвітвв 1937 року. Дні виходу: вів!торох, четвер, субота. rаsетв.

дороє.А.u.м••.

l

115 (8358)

Петра ОлецсІйовича.

Тепефови:

держадмІністрІщів.

·~

як

101/ІЕЄІІ

BITIIIIJ 3

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ: 255020, І(иівська область, м. Бровари, вул. І(иівоька, 154.

сНОВЕ ЖИТТЯ• rром11дсько-nМітична rазета. Засновннхи колектив редахцt• rазети, БроJІаРGЬКІ міська і районна Ради ва.родиих депутатІв та раІІон·

...... •-"

те,

класиф~кувалн

зувалися

е

магати від них виконаНІНя

(Початок у .Nt.М

авк;~цевиz

на

ти, ли

жорсто­

кій експлуатаці'! ее :~ян шляхеtськ - єврейсин спілкою « ла єдино . найвагомі ою при НОї'> ТіЄІ стр оУ Ві ТИ

своУ

QорІвкu:

приймати

Іх

.слуг.

вали

ва

й не бажали їУ. Незважаючи

yнieepcumemу rпвнада)

слідки. Нерідко орендар вимагав, щоб селЯІНи пра­

ха·м

t'ОІІtІІсть

!'Ріпаччини

.-пUІUІІUІІІ-ІІІІІІІІІІІІІDІІНІUІ8ІІІІНІІІІ..._...,

магнати

wІаьки

тягаря

Сf6тельниІ-про(!всор

Opeom

l/opNC611fiiO

мало:

аа

знали

діячем УкраІни.

й займає.ться 'розширен­ ням своіх маєтностей. Як заможний і обережний

магнатІв,

на

придушуватися.

.На відміну від селян, в інших чаС'l'ннах Речі ПосполитоІ та навіть у Західній УкраІні мешкан­ ці · Надд.ніпрянщини не

•utDII~IU1181ІIHIIUDIIRHПUD~І•DUIІ.IIUuiiiiiHHIIIIIt

хату та худобу. Та цього ще було за­ часто

при­

вабпюваn<> найбільш не­ вдоволЄ:Ні елементи, піс­ ля 1638 р. С'l'ало жорсто­ К<>

епохальних

УRРАЇНИ

На 1\иУ:вщині та Брацлав­

того.

к<>зац­

традиційно

хІД

Провівши в неволі два роки, Хмельницьний по­ вернувся до Суботова,

боди. Вимоги шляхти де­ далі зростали, особливо після

водночас

що

важ­

ІСТОРІЯ

минав· термін сло­

повинностями,

· rільки

все

.незаймані

ІІІІІІІ8ІНІІІІІІІІіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

щойно заснованих міс.т були слабо захищені .від

лян

~тавало

ві1ЩJукати

І дlтя.м#

цювали

ХОЧ і ЛИШе ДО ПЕ!JВНОЇ Мі· ри,

величез­

ВОЛОДіННЯХ

__

обо­

король

дІлянки

орен­

Острозьких сиділо 4 тис. орендарfв:євреїв, а у 1616 р. більше половини українських земель, що належали Короні, орен­ дувалися єврейськими rtІдприємЦRМИ', П рагІ;ІУЧИ nовернути _з. прибутком . вклад.енl ними гроші за віДВосно короткий період

Не в змо~

силами

зем­

че

за·

того, що УкраІна відігра­ вала роль кордону. При· суТНість 4:Дикого поля• козацтва

селянам

ли

за своУ іmереси. Великою мірою ця си­ туаці.Я бу ла наслідком

уможливила

кіль·

зна.чали

подІ!й, як це зробив сто­ совно Великого УкраУн­ ського повстання 1648 р. Богдан Хмельницький.. З огляду на його вецчез~ ний особистий вплив на подІІ. щ<> змі..нили пере­ біг украІнсЬкої та всієі східноєвропейсьноІ істо­ рії, вчеНі вважають Хмель­ ницького НЗЙВJІЗНаЧНІШИМ військовим 1 політичним

ною. З подальшим осво­ єнням територіІ збіГЛИМ

кість. Орендарями часто ставали євреї, які не ма­

селяв люд, готовий - і здатний рішуче боротися

.

зДатен селян

переважна частина якоr все_ ще була nравослав­

• І

•' r-.··

ж и тт .Я:t

сН О В Е --·-··=;=тт=-

~- _

1

ВОЛОШИНЕНКО, Індекс Друк

кований

61285.

високиІІ.

аркуш.

Обсяг

Тираж

прнмірникіJІ.

Qtlcьиoro ofiaacвoro уарав•Іввв aCNІirJiaфiJ І ІІИRаИОІОІ торrІв.81. ~ ,о.-.,

Замовлення

у

.. .....,., .,..,

справо

N• 6:\22.

виАUвицтв,

~ftA.......

дру-

9.336

#115 1992  
#115 1992  
Advertisement