Page 1

Газета виходить квітни 1937 року

СУБРТд, ~· ЖОВТНЯ ; J991 РОКУ

17

раІо"ної РІА народн~х деnутатів Київської обnасті

Громадсько-nоnіти'Іна raseтa &роварс,.ких міської

МuАосердя

.

Под ар у н о·к

З

Спасибі! Як

відомо,

,ІІ,ефІцнтІв

серед

нашого

наАдефІцнтнІшим Тнм

служба,

полегшити рим

'іх

є

приємніше ,

місті

чи

не

милосердя.

що

є

яка

у

нас

життя

тяжко

НУ .

у

лан,

хво­

НЯ

ще

десятьом

відзначити,

літнім

що

І

ніше ці підопічні були багатодІтнІА матері Н. а

також

ранно

Н.

несли

Все

нас

це

з

Шульзі, свою

благородну

ра­

вдячні Дідок,

які

але

службу .

свідчить

боку

про

увагу

працівників

-

Одні

І

загси.

будинок

,ІІ,88О,І,НТ"с•.

аІдаІ,І,уаачІа-nедаrоrІ•

і особливо керівни­ ків В. І . Костини ·та В. Я. Багнюк . Велике спасибі їм за

-

них

профспі-

на

с:к"аАаат..с•

хатині,

приміlцен-

МіСЬНІНОМу

nартії

долю приміщення. що

скоріше

в

місьному

На

там

районному

ця ни

яного б перед

на-

у

раАвіАдІл

народноУ

пристосованому

ця

приміщеннІ,

де

котрими

літня

ВОРОХА.

за

міста

один .

з

організували м!сьнцінаво

старень­

справами О. Л.

завІдуючу соціальної

Багнюн.

ЯН! РОЗПОВіЛИ ПРО НИНіШ­ Ні насущні проблеми у місті. що потребують свого

вирішення.

перспентиви

Броварів: нож

Прозвучали

слова

нам

за

про

розвитну

подяки

їх

та­

ветера­

непосильну

працю на війні та в по­ воєнні рони. hобюкання міцного здоров'я . надії 1 віри

Б

те.

що

залишаться

Не

знаю.

-

це

в!д

у

труднощІ минулому.

сльози на віри

чи

очах вщ

безвіР'я... Адже їм. у кого все здороJІ'я. людське

щастя

-

уже

позаду, чати

здається. вже

і

втра­

немає

чого.

Так. більшість жінон тут-вдови. Як, скюкімо,

Ганна

Микитівна

ленцева:

з

вгамовної кої

юності

працювала ,

будь Ось

-

до

цього

руки

·

у

медиЧного не

інших

не"

чиїх

за­

ЛітнІх

на

рідний

величну

його

концертної

участю мен!

пенсію

та

за не­

мізер•

за

талантІв.

пригадалося.

як

І у

далені 60-ті роки моя бабуся. також вдова, пенсІонерка. заздалегідь

де-не­

уряд

заnро.

nрограми

юних

на

єдиного

коли

дня

при

клубі заводу сільськогос­ подарських машин, де~ до

війни а

нього для

працював

після

-

І мій же

ранів розваги:

м!й

похоронки

таких

Дід, на

батько.

сивих вете­

органІзовували лекцію, концерт

головне. про що мріє.­ щоб не було воєн. голоду

художньо'! самодіяльнос­ тІ · і обов'язиаво безплат­ ний кіноФільм. І бабуся

і

вдягала

ний

продунтовий

nайок.

страждань.

А

от

дружжя на

пенсіонери.

Марія

Нуценно

Петро

_,_

Іванович

nо­

Федосіїв­

лінар

та

Багнись

інженер, ветеран війни. теж приємно зди· вовані. що про них зга-

кий

свою

ромодну регла

єдкиу

сукню,

для

яку

таких

ста­

бе­

урочис­

тих подій. діставала . пля­ шечку дешевеньних духІв

«НонвалІя•... йшла до

своІх

у

бере

тодІ ще

Броварах

клуб

може

Бо

клубу,

роJІеснин!в.

v

вона гурт

Ім

по- ·

й

організувати

ветеранів. у

обра­ бабуся

собою.

Подумалося:

запрошу­

кінотеатри,

хоч

тро­

пенсІонери, мовляла

Фе. на

ким

того

охоче таку

з

я

дня

роз­ у

на­

погоджувалися

пропозицІю.

На закінчення вечора отець Минола. священин Свято-ТроІцько'і церкви. до

своІх

пара­

Фіян. Boro слоJІа були ПРО ВІЧНУ л!О(Sов до Бога 1 ближнього свого. Вtн роздав

. сtння -

vсім символ спаuатІльні · ~рес­

докпадають

вирощування

v

полІ

А.

ар нІ

повторити

І

пошкодила

дори, але овоЧІвники жили

за

том

ГАВРИЛЕНКО.

помІ­

Оперативні

не дУЖе. бо пильно сте­

розвитком,

рослин,

дані

рос­

своєчасно

тричі обробили Іх Проти ХВОРоб. - Ми довели до nорядкv врожай стиглих nлодів на ЗО гектарах. На кожному одержали в середньому по 160 пент­ неРІв помІдоРІв сортів

«Іскра•,

«ЛаГІдний•

сайвенго•. ГОЛОВНИЙ

добре

1

радгос­

lіадалt

культиву.ватимемо.

Майже

маUІ

ВСі

зІбраН1

вІдnравленІ

ДQ

лу тру дящих. У перІод масового ня

врожаю

Києва. кож

v

ринок

з

тонн

більше,

по

з

сто­

.а по

а

та­

20

пізніше

8-10..

Зараз крім · радгосп з Поля nустv 1 СТОЛОВІ а

· то­

радгоспу

надходило

-

Іх

магазини

щодня і

-

nерший збиран­

Броварів.

на

теnлиць

Jf8 2 ЖОВТВJІ 1991 JНІКУ. (У

процентах

до

«Заворицький•

акпtматнзува­

Тому

культур

пояснила

nодарства фактично новІ, їх вирощуємо треТІй РІК 1 вони v мІсцевих умо­ лись.

зернових

у господарепах району

« ЖердІвський•

ПУ В. М. Паuеико: -Ці сорти для н•iuoro гос­

вах

дисв~тчерсь-.>1 cny..tи аrрокомбІиату «десна• ІІРО ХіJІ сівби ОЗІІМІІІ:

і

агрОНQМ

томатів здає ка­ бУРЯКИ,

'-

цю

міли запобігти біді: хоч господарстві ФІтОФт.о­ роза

с~зо­ овQчtв

пиФРv.

У радгоспі сНрасилlв­ ський• у nевній мІРі зу­

v

старань,

ну

nомідо.ри

да·

хи забуТи про свІй біль ·l самотнІсrь? До речі. всІ

звернувся

концерт

важко

лася самотньою... І хоча жевріє на дні душі обра. за

що

не

залиши­

А я.

можливість

дня

вона

поховала,

згадати

вати

вІдзначення

місяць,

СахалІнІ. інваліда

круговерті

справ.

· доходять. v бага-

ветеранІв

на

того

·

від

домашнІх

Іх

установ

раз

на

почити

вати

і

ченала

1

тр!бно було хоч ноли-не­ колн побути разом. від­

за­

керІвникІв

номсомольсь-

1 чоловІка.

війни.

Абе-

років

ДОСВІТНІВ.

Із

поздоровлення

М 1. Діти. звичайно. ста­ ралися. Але видно було, що дІдусям і бабусям хотілося більш широкої

поїсти смачких бутербродІв 1 солодощІв. дtзиа­ ткси про жктти-буття 1 проблеми таких же чо­ ловіків І жінок. розповісти про те, що хвилює.

суверен-

не

слів

для присутніх дали вихо­ ванцІ музичної школи

одним,

незалежної

тися

Невеличний

Фоктеие-су-Буа,

-'-

сили.

пІдрос­

маленька. що мене

ваджено під егідою Гене­ ральної Асамблеї ООН.

сто.лнками з приrощанким

змогли поспіпкуватвси

Я.

r

завдання

зовсім жалася.

· людей.

змоrJІИ

Саме тут відбувся вечір. на якому одинокі прк­

В.

ж

Унраїни.

rІРКИИ TADA·H -СТАРІСТЬ ... Тому. мабуть. не асі запрошенІ

нинІ

виховувати

дн1 минулІ.

просили

Біпьшостt з них уже важко пересуватися без

педагогІчні

-

ПОІноління

жІнка на­ працюва­

МІжнародного

допомоги

а.11е

ки

щоб до завершення

Вирасnи

кращІ

щоб стала

-

ла. допомагаючи колегам під час масових літніх відпусток. Проте дІжда­

міста.

Фото А.

Бомж.

та

освіти,

Інше

стоїть

ваги

ще донедав­ Федосіївна,

підприємств

Євдоченка відділенням

Дещо

пристосоване.

В.

потрошку

тьох

ки:~~ керуючого м!Jьнвинонному

наро,11,ноr

також

навІт~

нладv

послухати

сараА.

розташова·

Ян. зрештою. 1

було

·на

гуртувалися

осо6ливої

думка? . ної

освіти

нерівниКІв

місьнсоцзабез і Тому й

8

органІ•

споруда центром педагогічної думн.а Броварщині. Центром, навноло

таюче

лінарн!

. винонном.

схожііІ

Важливо

v свято чи подякtl~за те, що 33 рони вІддала рай­

Зустріч

сt·аа еинк

ної освіти та ще й наІІщредоднl профе­

за те. спору-

відділам

обгрунтовувалася

що

ниА

і

висловилася двоповерхову

хвора

старІлt

..

про

і

()lro

освіти .

Чи.м

кафе

,11,умка

мІс~к•і.І.АІлІ

прнмІщенн•

належить

віть

найкращому

ае­

ала.-ІС Ао осаІткн, •кщо ту .. •т~с• цІ· осаІт•ни у

дали. Адже на Марія

у

у

учителя ...

Тнм,

ne-нr : oнen

місця

Ідут"

З початку року рад­ госп продав майЖе 2000 тонн городини. Овоч18НJ!·

:dJ

rоаорнтн

1

щороку

дальшу

ЛЕВІНА,

своІ

ж

сі.йного свята осоотя:н _ Дня учите.'J:Jі вид-ється цілном доречним і розумним нроко!vІ . Не має значення. я.ною буде назttа будижж освіти чи будинон

родної

вшg~"х,е~~W:

зайняти

звідси

місьної та райо!іНої Рад нармних де~утатів. щоб. обговоривши nропозиції и побаж·ання всіх заЦінавлених сторІн, остаточно вИІріШИ'І'И питання про по-

дУ

турботу.

ціпка.

Л

даrоrІку дес•тки вчорашніх випускників шкІ ... заІдсІr розпочииаєт..си знаІомстао з раАоном

умовІ'

претендентів

1\ОЛИШНЬОГО

ч~~е.оенинх

не

..... nращІаннкІа аІд.~~.Ілу

стоматполінліні- АЛ• випускників вузів. Неважко У••нти, яка

_

.!v!Истецтв...

шІсть присутніх щоб пе:редат1і цю

до

мІськ­

соцзабезу,

Е,

вдосталь.

і !vІ:•стові. і району водноча· с . І тут прозвучали різні думки. та все . ж б.!ль-

ста­

нелегку,

при-. про е .. емеитарнІ ум.оан

заачора на спільне заt'і~ан:Ня ви.конноми

людям.

Слід

ще

шнолу

свят а

ж Р шення про nередачу nрим!· з но.жним днем. Тому-'1'. о й з!б. ралися по- щення нолиw~ього місьІСКому партІї мІсЬКому ! районному ві!Аділам народ-

ЛисенкО, яка на своїй дІльни­ цІ вІдмінно виконує свої обо­ в'язки. АОnомаrаючн не ТіJІькн а

бу ло

цього

ДО

вулиЦі Ниївсьній збільшувалася чн не

ду­

шевнІА людині, соціальному праціаннкові Наталії Андріївні

нам,

А

Нільність

вдома.

подикувати

·думон

бібліотену, ~реті

·

налагоднвши

обслугОвування

винористання

ВИСЛОВЛЮВаЛИСЯ за те, що6 там розм.ісТИТИ місьний і районний нарсуди, ІНШі

намагається

пенсІонерам,

Хочемо_ щиро

мі·щення

численних

часу

nриводу

.Ni 115 (822~) ЦІ8а 5 . . .

nетруш­

КУ. селеру та 1нщt ~ленІ u!тамlни.

ппаиу)

ДППЗ

«Рудня• «Заплавний•

«ПухІвський•

«ТепЛичний•·

« Гоголівський• « Бобрицький•

1ОО 100 100 100 100 100 97

96

•Русанівський• Імені 60-рtччя СРСР

90

сЗоря•

87 86 84 83 79 74 72 63 60

сВеликодимерськнй•

· «Авангард• «Придеснянсьний•

«СемипоJJН1вський• «БогданІвський•

« }{расилlвський• ІменІ UЦорса

Jменt J\іІЮва сЛ1тків~кий• ДПЗ сПЛОСК1ВС~ttИЙ• По раІоІІУ

89

.. ~4 36 ет

тики.

А ще мІськсоцзабез подбав про набори найне­ обхідніших ліків та ме­

ЗВЕДЕННЯ

дикаментів для хворих. а завод пластмас виді­

лив

транспорт.

помогти .тися

щоб до­

немічним

добра­

ДОДОМУ.

Ношти для щюведення ц!єї та Інших акцій ми­ лосердя

міський

перерахував

відділ

культурй.

Частину їх бу ло викорис­ тано на придбання одягу 1 теплої білизни для шіс­ тьох одиноких престарІ­ лих броварчан, які нара­ дилися ще

нулого

наприкІнцІ

ми­

століття.

Того Ж ДНЯ у ШКОЛаХ

міста відбулися спеціаль,. ні уроки, присвячені

МІжнародному дню літ­ нІх людей. f{апевно. це дуже

вюкливо

мого

дитИнства

лювати нІ

з

до

са­

прищеп­

маленькій

повагу

ростІ.

-

чужоІ

люди· ста­

Бо, на жаль. нІко­

го не Обмине цей гІркий талан ...

·

Н. ЧЕМЕРИЧЕНRО ..

'

ІНФОРМАUпrно. UБЧИСЛЮВАJІЬНОГО ЦЕНТРУ ДЕРЖСТАТИСТИКИ ПРО ХІД ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ КАРТОПЛІ В ГОСПОДАРСТВАХ РАНОНУ НА 1 ЖОВТНЯ Ц. Р . (Перша rрафа uоща до з6нра:вви, друга у розібрано врожай. У гектарах: Tpe'ls графа жайнlсть картоиJІІ.. У цепнерах).

« Гоголівсьннй• «ЗаворИJЦЬНИЙ•

lL'IeHl

Щорса

«Заnлавний•

«СемиПошrtвсьний• «БогдаН!вський•

ДППЗ

«Рудня•

«Авангард•

« Нрасилівський• Імен! 60-р!'Ічя СРСР «Зоря•

«ЛІТJ<івський•

ІменІ Н!рова По paйOJQ"

700 290 250 212 200 182 100 100 20 10 6

518 280 180 125 188 82 89 71 20 10

152 86 230 85 240 158 160 165 67 121

5 ..5

4 3

230 103

асхю

15'10

IG(J


2 ст.ор. 8 5 жовтня 1991 р.

с~ О В Е

-==

жовтна-День f~Іuтеdи

6

---

Виконкоми міськоУ та районноУ Рад народних

деnутатів, вlддlли народної освіти міста і району гарJІЧе і сердечно вітаюu. з 11})9фесІ.йини СВJІТОМ · ДНЕМ УЧИТЕJ1Я педагогічних працtвиикtв Усіх покот.нь. ::Jичимо вам, шановні дРУЗі, доброго здоров'я, творчоі наснаги, иевичерпиоУ еиергіі у вашій бла­ городиШ справі навчання і вИІоваиия відростаючих поколіиь.

:

.

:

У дітнх знаходить свою радість до Володі.

са

екскурсій,

Ui

внутрішня».

сло­

ва. іцо належать велико­ му

французькому

nись­

менникові Віктору пригадалися мені

Гюго, nісля

.

сnілкування'

з

кою

Валентиною

фізики

учитель­

Андріївною Оксютенко. 20 років вона nрацює у

школі.

Звичайно.

точніше досвід мірою визначає

стаж,

значною nедаго­

ГІЧНу

майстерність учиТа не тільки це. Головне любов до ді­ тей. доброта, вміння nрийняти дитину такою,

. тельки. якою

·

вона є, зрозуміти її.

чорів

Чей.

і...

Які

ве­

зали

недосnаних

но­

тузали

лише

ти Та

Валентині Андріївні! вона ніколи не раху­

З особистим

про

хворого

чутливими ми

ДО

семо

Багато проСТt>

а~е

nоважають

ньо.

часу

вчителька

з дітьми.

дивуєшся.

І

коли

знаходить час дЛя улюбленого

майстер в·~е.

заняття

вишивки.

Не

можна

Ми.JtУ13атися

її

гарно

не

за­

роботами.

Лнuіе людина з красивою і

на­

вщ:окою

так

і йому ма­ дуже самот­

підтримали

у

школі-інтер­

рукоділля. Валентина Андрttвна самобутній

вона сnів­

свято

.

сваrо

ГОРЯ.

Давайте,

-

вона

Діти, давайте nоне­ Володі ялинку, іГ­

рашки,

навчається

віддає роботі

милосердни­

ЧУЖОГО

Зараз

наті.

хлоnчика.

і

зв'я­

приго­

гостинці.

ЗГурівській

ча­

Власним прикладом навчила дітей бути

Дівчатка

шкарnетки,

хлоnець

Уже декілька рокtв вчителька nіклується

б.!hіжається буть зараз

Декілька років відда­ но організаторській робо­ Ті у Пухівській середній

.

вирішува­

сом.

Саме за це люблять Ва­ лентину АндРіїВНУ діти, колеги.

проблеми

доводилось

валася

А наступного разу уже самі запроnонували піти

зустрічей,

не

тонко

чити

го

давайте.

-----= --------------=-----=і ---= -~

школі. Саме ці · Р<>ки за­ nам'яталися дітям най­ більше. Скільки . цікавих

душею

і

красу

світу,

бачити

учительку

цю

може

nоетично

ба­

. навколишньо-

вміє

навчити

красу

інших.

В. ХОЛОШВІR.

ДіТИ.

УТ-1

§

<<Ніяка зовнішня краса не може бути nовною, якщо її не освітлює кра­

ПОНЕДіЛОК,

,...

:

і

=

І• --І = 5і

-~ ---..= = !!

--! і

БІВТОРОК,

7

І

УТН. Дnа дітей. Весеnка. 16.АО Сnадщина. Про аідроджен·

нІІ Св~'то-Покроас•кої церкак

•Гімніt:акстн•.

18.SO Рекnам•. oronoweннL 19.00 .УТН. 19.30 ·хто. ММ.- Громад~ко-nоnІ­

вn•м•·

дачі!

--== жити ... -..

ХудожнІй

У

років

17

н онович

nерестуnив

як

Федір

Нукшин

· школи

поріг

учитель.

Но­

вnерше

Відтоді

аж

до вихОRУ на nенсію працював nедагогом. І щора­

.

зу

ішов

на

урок

з

хви­

люванням. У нього не було уроків-штамnів. ко­ жен був особливим. не­

nовторним.

і

досі

Нолцшні

nам' ятають

учні

його

доброту і вимогливість, терnіння і сnраведливість. тv одержимість. з якою

подавав· новий передаючи

ня;

І

хай

їм

залишилося

за

свої

забувся

сказаного.

тя.

матеріал,

але

на

·знан­

зміст головне·

все

жит­

Це почуття вдячності те.

що

навчив

бути

· цілесnря.­

сnраведливими, мованими,

чесними.

Даремно тель

думр.в,

старий

учи­

що

ньо­

про

го за бу ли учні. Ч:ерез років

прийшов

kОЛИШНЇЙ рецькоІ

ших

нього

кої

Вітчизняної

війни

років•. а закінчення техні·

1941-1945

учеНЬ

~ОК·

після

семирічної

шко­

куму працював на заліз­ ниці аж до виход.v на

ли Степан Дарага, якого нонович

До

50

працював v колгосnі. ще хлоnцем бvв нагородже· ний медаллю •За доблес­ Ну працю в роки Вели­

навчав

НJхимович Федір Ко­ у

молод­

класах.

Про що розмовляли коЛишні учитель та учень? Обоє прожили ве­ лике, сповнене труднощів.

життя: ФедіР Кононович з перших днів війни бУВ на фронті. вищу педаго­ гічНу освіту здобузав після війни.· vже v зріло­ мv віці; Степан НJхимо­ вич Дарага у роки війни

п.енсію. Пам'ять же про незабуТНі ШКіЛЬНі рокИ напрочуд міцно зберегли

і вчите.пь. і учень. Стіль­

ки розуміння і щирості було у їхній розмові, Здається, й не пролягло між ними півстоліття. Заради таких хвилин варто

.

жити.

8.

ДЖЕЖЕЛІИ,

громадський

кореспон­

дент.

Шановні броварчаннІ У місті вже rосподарюе осlнь, 1 вже СКОРО настане звма зі своімв вимогамн до благоус'J}Jою будИНКів 1 вутщь, абережевив тепла, води та інших життвзабезпе'ІУЮчвх ресурсів. В ЦІ теплі, погожі цні давайте використаємо надані nриродою можJDJВОсті

для благоустрою прнбудниковнх територій, утеплення квартир і пtд'Jздів. Організатором· у цlй важnнвlй справі разом з жнтлово-комунальннмн

службамн повиННі стати вуJПІЧИі і будникоВІ комітети та правЛіння кооператив­

JЗИМКУ.

нормальне

життя

І

ІІ •

= і

= = • і

-= ---=-і -=--•

і

• • •• • •••

ЩОБ .НЕ ЗЛЯКАЛИ холоди

них будинків, залучивши широкі кола мешканцtв. Тільки спільними зуснллямн можна забезпе'ІІІТВ

І

міста

РАдА ВУЛИЧНЦ І БУДИНКОВИХ КОМІТЕТІВ.

-= --: :

:

і

цп· україністі а Дж. ГІ

ХОВНОІ РАДИ УКР'А

19.00 УТН. 19.30 НА ЧЕТВЕРТІЙ І ХОВНОІ РАДИ УКРА 20.45 На добраніч, дїw.І 21.00 НА ЧЕtВЕРТІй 'І!

1.

17.00 УкріІЇнс•кІ сnіІіtНОЧки. , t7.1S Проаінційннй ексnеримент. Теnенернс.

12.00 Ве'Іірній Іісннк. 21.30 НА ЧЕТВЕРТІй

І.СО Муn•тфіn•м. &.30 тсн.

ХОВНОІ РАДИ УКРА

22.00, Вечірній аісник. 21.30 НА ЧЕТВЕРТІЙ ховноr РАДН УКРА 23.30 УТН. 23.45 НА ЧЕТВЕРТІА

ні

2

JІітІІм.

-

np>troди

Каріка

«Майстри

иНеsвнчай-

і

ВаnІ•.

СЕСІІ ХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ.

теnефіn•му «Кра·

короткометражю.х художніх теnефіn•міа «6і· доn~гн», соПерwий nоцІnунок•, "Ватан ... 16.30 м. Гоrол•. «О.друженн••·

tpa

фіn~ому-вмстаан.

1Є.СО Прем'сра документаn•ноrо теnефіл•му «Від семи І стар· ші~~.

МультфіnІом.

19.10 19.10

Єnepwe

.цожніи

НІІ

екр&нІ

фіn~ом

ЦТ.

Ху-

«Фонтан•.

21.00 І:оформаційна 21.40 ·nicнst-91. Н.Н Ает~рс~оке

nporpaмa.

теnебеченн•.

У nерерві -

tCH.

Ю.50 У.оощерт Д. Ераун fCШAJ і Д'>І'Ю·Срхестру nід керуаанн•м О. Лундстрема.

РОСjИСЬКИИ КАНАД~\} і_пере_,аачf ЦТ-2 І ''т~2{?

е оо ГімІІіІСТІ1Ка.

старс;даен~ооі

Еnnади.

10.00 Театр. яким 1 тобnю. 11.00 C .. orO!;Hi ДіІВа>іте думати. 11 ЗО Т~n~•:з:ина інформаційна хомерц.и.,:d

nporpaмa.

кр•їн• Дочум_ентал•ннй фіn•м.

t2.H

Хокеіі.

15.15

nефіn•му «Два бра

11.30 Парnаментс•к~ 23.35 А:sи кар'сри. 13.50 тсн. 0.05 Му3ика І мода. 1.05 Прем'сра худо1

nporpeмa.

Кіносерnантин·кnас.

6'ржоаі новини. П<~рnаментс~окнй щоденннІf'.

фіn•му «Два брати

Му:~нчннй nроrноз.

Євроnи .J

фуТ·

ф:n~ом.

У дзерt<алі естради. tелеф'n~ом .. закарnаттІ: не

:sаатра». ·

npo.

•Укртеnе­

ф.nьм)) ....

19.3D Теnєбіржа Інформус•. 20.00 Bicri. 20.20 Вечірня казІІа, 20.35 Г.осернеоІнІІ ісnаму. 21.10 tеnетеатр Росіі. «Грааец•• Ф.

Досто(вс•коrо

на

сцекі

те­

•тру Радякс~окої Армії •

П 'яrе колесо.

21.55

22.55

Реклама. В.СО Єісті. 13.20 П яте колесо.

лу сєрсд г.рофесіоналіа Фікаn. ••Чікаго буnnза -

НБА. •Лос­

Анджеnес ncitкt;pcu.

У

~ н:' ·

Пс,:.ЕАJЧІ

11

Г'pOГp.JW:J}(

ЗМ.t-:Н.

nрограwн

~ •. І;ІІІ.,ОІ,..ЛСНН1 МИ

УТ.

ТЕ!':Є~.З"'Іо('ННЯ

(ТСЖїС

;.з:.

М_,Ж•

ЩС;\Ltіа<И~.~и

/:Н:-':ТОр•В

Вечор ~аnІ!ту.

1.00 8.15

НімецькіІ

·документаn•ноrо аЯнтерна кімната.

Конец• од!Іі(І nеrендн~>. Єес!дн :а сnискоnом

І. Род·

0.45

1.05 Прем'сра

художн•оrо те«<Два брати•. 1 сері•.

Гім мастика. мова.

·І.Н Німец•к• мова.

: 9.1S Світ roowe,; Ад 9.55 Авторс•кі npor

ЕстоаІІнн;. аеонісеж.

ріна». ..,10.30 Джерела. 11.00 «Дос•r • внщоІ' 11.30 мДе ІОНО, К0р4

d.OO 8.15 8.• 5 9.15 9,45 10.15

Гімнастика. Француз•ка Францу:s•кіІ Ритмічна

мова. МОІа.

t 1

1(:1\Еба·

беді•!•. ДокументіІІ

рік. ріК.

11.20 По1ерненн• icna 11.SS «Конфлікти• со

rімнастнка.

дожній

Ро3мннк• дn• еруднтіа. Бесіди npo російс•ку куm.·

14.00 ТО ставл11с

туру.

11.00 13.00

П'Іте коnесо. Оnекс•ндрівс•ке

тасвої.

снтуаціІ> Xt дожній теnефіn•м. 1 сері•. 14.30 Прем' сріІ документаn•ноrо «Кnнчу

всіх,

ІТО

nюбнт• nравду ... •.

17.00 17.10 18.10 19.00

немент.

«СnіадружнІсn.•

рекомен,

rі.мн~

піонат с:віту.

вІскмк Ро-

Кнївс•ка nанорама•. 19.45 Іt<струменtаn•ка мрнка•.

t9. tS

20.00 Вісті. 20;20 В(!чірн• казка. 211.35 М~ряти на CE!it арwкн. 10.50 Документаm.ний філ~м. 21.40 Що nобачу. про те й сnіваю. 22.25 «ДосІІr 11 анщої вnади ...•. 22.S5 Ренnама. Н.СО І!істі.

13.20 .. сf;:р;мте ~e:s МІ!~с::о. ме-н,~n~~v.К q!;д..,м.

Тепефіn•м аХуд

Паn•моІ». •Укртеn' 18.10 Українс•ка біjІіжі nропону(,

У світі тварин.

Парламентс~окнй

18.00 •

м

Дружба

18.25 Колаж. 18.30 ХудожнІ

«Прнчаn» .

ТО

оСnіа)\руж

J nротраму

1s.oo о6·сктнв. 17.00 Теnеві3ійннй

Цас­

13.Z5 вt<онфnіктна теnефіnьму

теnефіл•м.

теnебачеН1ІЯ.

nІто

сії.

0.10 Чемn:онат США :t баскетбо.

1.<15

аіної. «Театр М. Cv.

бо11у. Жінки. Збірна СРСР Jtipнa Уrорщннн. 16.Н "Accon•"· ХудоІмнііІі теnе­

rноз

Прем't

ментал•ноrо теnефі сій». 1 і 2 серІї. )

СРСР.

Муn~отфіг.ьм.

18.00 t9.00

ПІ

хрон;

:анаііомнх.

repo1a•.

ЧІ!мnіонат

Чемпіонат

1-

rодин,_

2t.AO .Сімейна

«Динамо» (МоскваJ «Хімік•. 15.30 Л Бетховен. СимфоніІІ Nt 4

16.10 16.20

Дмт•ча

~ f.OO ІнфОрмаційна

ТСН.

nефіn•му

чужом1

11.1 О r.nокнот. 18:15 ТСН. Міжнаро~ 18.30 Пnанета. 19.15 Прем'ср• худt

Блокнот.

3ІІНКОМ.

у

анrnійс•кої мо11и). f8.00 Біржоанн піпот.

Міжнародний амnуск. Поnітнчні діаnоrн. Прсм'сра художн•оrо твnефіn.,му «Два брати•. 1 св•

21.40 11.20 21.35 21.50 23.15

кДощ

16.Н Світ захоnnеннх.

17.00

муЗИЧНИЙ клуб • рейс «<Декабрнс·

ріІІ. . , 2t.li0 Інформ.ційна

Д

16.20 нХрест мій•. " ннй фіn•м.

та•. Теnенарнс. Саіт 3ахоr.nеннх.

18.10 18.25 · 18.30 18.•5 19.15

свІтоао кімнІ

дожній телефіn•м•

дожкій теnефіn~ом. t сері•. «КотоІІаСіІІ». Муn•тфіn•м. Pii:JOM 3 чемпіонами.

ДмТІІЧНЙ Ост•нній

С. ГорІ

ний теnефіn•м. 15.00 тсн.

фіn•м.

16.25 16.50· 17.05 17.50

«<Два брати

одні.:ї nеrенди•.

11.00 тсн. 12.10 Біржові новини. . H.2S Народні ІСі13Кн і ·nритчі. 11.30 Футбоn•ннй orn•д. 14.15 ТеnемІкст. 15.00 тсн. 15.15 •дощ у чужому місті•. Ху-

1.40

11.00 .. з црапум,

ф;n•му

H.SO Вистуnа( 11.00 tCH, 12.10 Кnюч до 11 ..t0 .. янтарна

6.30 нРіІНОк•. 9.05 Днтача rоднна. 10.05 Прем 'ера художн.. оrо те­ nефіn•му ~<Дв• f'р•тм•. 1 серіІ • 11.40 «<Леrенда•. Документаn~оний

ТСІІ. l3.~0 Прем 'ера теnефіn•му

8.10 Haw сац. 8.5n Кінокоrщерт. 9.са Танці

:··:·: :....

.

тсн. Прем 'ера

Прем

6.30 «Ранок•. 9.05 Разом 3 чемnіонІ 9.10 ДнтІІчий му:sичн• 10.05 Прем'(ріІ худои

-1·.·. . . .

.·.·цт

' ':..

са сrіто3арна))~

15.00 15.15

• цт-1:?

ВЕР·

І

t

11.45 Lі,мІ-К о;а воді. 12.35 Не nюбо не сnухан. 13.40 Мул .. тфіn•м. Прем €ра

ХОВНОІ РАДН УКРА

ВЕР·

13.30 УТН. . 23.45 НА ЧЕТВЕРТІА

серіі.

0.50

СЕСІІ

ХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ.

І.Н Концерт оркестру

: :

3аради цьоrо варто

t0.20 Жни cnoao. Інте1 3идентом Міжнародо

ХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ.

Росії•. 9.10 ФІn•м

Сn-..щнна. Траrед

tlpy.

11.00 НА ЧЕТВЕРТІА СЕСІІ· ВЕРXOBHOJ РАДИ УКРАІНИ. 19.00 УТН. 19.30 СтудіІ к1 rрудна•. 20.4f на добреніч, дітнІ 21.00 НА ЧЕІВЕРТІk СЕСІJ ВЕР·

і

Фото А. ВОРОХА.

перерві.

t.80

їнс.,кої моан дnа м•nвт. Пере

НіІІІ.

фіn•м «Вавіnон ХХ•.

,q;t). 8.45 УТН.,

tO.SS Кукурік .і К". H.SS Фіn•м-концерт •1 12.10 УТН. . • t1.20 Художній теnефоІ nісні та сnіваної noe:Jii иОберіr· І 3ро6итн :~і:sнаннв». 1 91•, І 16.1'10 УТН. t•.ts До6роrо аем :~дороа·•. Чор • 16.10 Сонвчне коnо. 1 17.10 Незабутнr: Сторін но6нn•с•кі діти 1 Криму. 16.00 УТН. творчості М. Н•rннбі, 16.10 Джереn ..це. Теnеnіцей укра- 18.1'10 НА ЧЕТВЕРТІЙ

церт.

тene3an.

frімне"икіt, муn•тфіІ фото ' на 3rадку•, •L А:аційної riri(HH•, му

Драма к97в. t2.10 УТН. 12.20 Закnючннй концерт Всеукр• ЇHCioJ(oro фестнааnю еаторс•кої

тнчний іідеqткжнеанк. Частина 1. . 20.Н На добраніч дітнІ Н.СО Українс•ка жартіаnни. Кон·

УТН. Нічний

УТ-1.·

Відеобnок •РанкоІ

7.30

tt.40 Шк<n•ний екран. 1t кn. Ук· раїнс•ка nІТера тура. М. Kyni.u.

§

На

Відео6nок •Ранмоеа моніка•

сІч». ФіnІІ"М·ІистаІІіІ.

сnава11.

11.30 Хто ми ... Частина 2. 22.30 Вечірній аісннк. 23.00 Постуn. Мнстец•кнА

7.30

~:: г

8.45 УТН. . 9.00 Документаn•ннй фіn•м нДо· pora доажнною у n.acтonitтl» 9.25 І. Карnенко-Карий. •Сто тн

Кіровоrраді. 17.Н Фрески. •Ще не амерnа на·

13.45 0.00

СЕРЕдА,

8

frімнастнка. муn•тфіn•м. •Госnо дарю на :нмітку», •Man•o• ннча Укріtінао, му3нка, noroдa}.

16.00 16.10

Теnефіn"м •Унртеnефіn•м•.

8 .Ni 115 (8222)

1 ._.:_:!=і;І11 :<it І· ,,:~::::::_!._УТ_-__..;...

.. ' .

..,. ·

wa 18.00

ЖИТТя~

ДGJ'f·

t9.SS 20.00 10.20 20.35 11.05

Ренnам•.

Вісті. . Вечірня казка. Київс•ка nанора

6аскетбол. Жінк

роnеіісІоких чемnіоt

ІКнївJ «Ванта (ФінnІІНДіІІJ.· е:деОЗі r.ез petywi. ) Єісті. ft 13.20 Проrрzма Ф:nа tl.10 МіІНСТрн МНсtЄІ о;і ~ С. ЄІпІ>r~н

11.00

1>.110

•c~цtpr..


«НОВЕ

ЖИТТЯ:. 8'5 жовтня 1991 р.

«~• · ·

УТ-1 ав

е­

•-

о-

7.30

Відеоблок

<~Ранноаа

мозаї­

мул~тфільм,

Відеобпок .. Ранк'!>&11 .мозаїка• (rімна~тика, муп~отфіn10м цікава

•Народні лромнслн», <~Говоримо

новина, «Разом одна сім'••· му-

ка»

(rімнастнка,

украЇНСЬКОЮ», <ІСЛС:рТІfВНа

opJi

3ина, поrодаJ. Утн.

8.50 9.25 9.40

а.н утн.

iro

9.00

І

9.-45

Ал~фа і омеrа. Науково-nі:~

навальна nporpaмa.

•е-

Му:~ичний філ~м ~<Цвіт паnо­ Шкііt~ний екран.

tt

ка. Еnектриф;кація:

кn. Фізи­

Іо, nередавання і 1 "користанн•

11.05 tt.15

ДокументалІоний якоrо

телефільм чекаtотІо».

Р-

шкоnа.

3И. Передача

17.00 17... 0

Концерт

Украінс•кІ Г. Гаркуша.

орrанної мрики.

ВЕР1

ВЕР-

ХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ.

23.30

ВЕР·

ЦТ-1

12.00 тсн. 12.10 За зведеннвми МВС. 12.25 ДокумеЙтал~оннй телефільм <~Оnексііі"». 1 І 2 серії. 1•.00 Сnівают~о Р. ІдрІсоеа та Г.

их у­ к-

к.

е-

~лужіния

му:а

Молодіжна студіІІ .rарт». І nерерві 22.20 Вечірнім вІс­

тсн.

11.50 1.05

fое:іди І Прем'срв

тсн. М. roroл~o.

12.00 12. tO

·ем.

v-

ТСН. 11Чорним

15.00 15. !S

, ІІиіі". 1

старІDІ.

s'••·

терпмn

аm!філ~ом.

о

"Одруженнв•.

а:

:sамок

Художнім

.......

Om.waнc~o-

Наш са,1. 11рсм'сра

тепефіnьм.

17.55 t8.2S

18.30 18.1S 19.30 10.00

художн~ооrо

те-

б:ржовІ новини.

оВіД•

о

о-

•Поnе

21.00 ІнформвціІіна проrрама. 21.40 иВаД• nредставn•с: У nepeptta:r - Парламентс~оким щоденник, ТСН. · t.2S •&лагочестнu Марта•. Ху- . АОжнім теnефІ,.м. t .І 1 сері1.

3

rІмнастмка.

«Лмкм

-

Чем­

:tемлі;,,

f9.1S

Київська nанорама·.

19.45

Камерниіі но•ще~t".

З

ft'

2ІІ.СО

&!Cti. 10.20 В-ечірня каЗ~а. 20.35 СепRнське nнта~~~21.10 На сесіі Eep:rC.-E.HCl

візит.

., пропонус ...

Здоров 11. ·

У саіті тварин.

1:[ ф

рііо:~ннм».

~

о

...

Q. о

Q.

t:

А: 6слін­ бути се­

тсн. Міжнароднин фестнва1110 фоn~окnору tеСтражнІІце-.91».

15.00 15.15

16.15 .. держави Москоес~окміі

6.

16;45

Вперше

вічна

тобов.

КрсмпІо•.

Фіп~ом

на

екрані

ЦТ.

Ху­

дожн~оо-nубпіцмстмчннІі фільм «Так жити не, мо:кна••. По sа­ кінченні зустріч :s режмсе·

'ром С. ГоЕорухіннм у лрамому ефірі.

Фут6ол. Від6ірковиІі матч чемnіонату Єарсп>t. Збірна СРСР збірна Італії.

18.55

-

ес·

ХудожнІіі фІn~ом :ааір морс~окніі•.

TeneфinІo.lf •Сон серед 6ІІіО•

11.25 ro 11... 5 13.00

дн•»- •УкртелефІnьм•. УТН. Дn• дітеіі. Канаn •д•. Худож-

н•о-nіsнаааn~она nрограма.

1•.30 Ceno І люди. 15.15 Вн нам nнсапи. 16.00 Служба солдатс.,ка. 17.00 Здрастуіі, :ropl Сnіви •Щедрик».

17.30 18.15

10р

·

Телесnортарена.

Скарбннц• nам'ІтІ. бабін.

5.

Чичи-

19.00 УТН. 19.30 Му:аичнміі телеІрМІІрок. _ 10... 0 РекnамL 20 ... 5 На добраніч, дітмІ 21.00 Українська біржа n••Ідомлм, npenoнyc, рекомено~~ус.

5еАІІ"

чеІ.

Вечіриііі Ііскин. Прем'сеа :rудожн•оrо теІІе­ фіn•му •Вікно навnроти•. •Укр· теnефіn•м•. 23.55 УТН.

РитмІчна гІмнвстмка. тсн. І.Н Тираж «Сnортnото•. 9.00 3 ранку раненько. 10.00 На сnужбі Іітчм:анІ. 11.00 Ранко•а Іор•.

1.00 1.30

12.00 13.00

Клуб мандріакмкІв. СІn~ос~ома годниа•

14.00 Нове локолінн)r аиС\нрас. 15.00 тсн. 15.15 Хто С ІТО. 1&.40 Естрадниіі концерт. -t7.00 Міжнеродна пано.рама. 17.45 Народні казки І притчІ рІ3• них країн. ' • - , 18.00 Уолт Діснеіі nредставлІс ..• 18.Н Прем'срв

документап~оноrо

теnефІп.,му

•СемирічнІ амерн­

кІІнці»•.

19.30

КТВ-1

І

нанаn- Франс

Інтер­

nредставл•ют~о :ryr дожнім фІn~ом •Краще втекти•. ІнформІІцІІіна проrрама. Тепеві:tІІінмм слортианміі ве­ насІонап~о

]1.00 11.40

чір.

13.10 тсн. .0.00 Прем'сра тепефіnьму

документаnьноrо •Ііnаrослови.

ду•

we мов, rocnoдa•. 0.511 Ііраао.

Інформаціііна npcrpaмa. Прем'tра :rудожн~ооrо тепе­

П'•т~о

nлюс.

тсн. t.35 Анrажемент

У

перервІ

тевтру

1.•1

-

•Прн10т

Московським

fianeт

на

n.o-

AY·

І

/

концерт.

1...40

ТанцІОС

Ііnанка А••

(!спанів)..

17.00

Клу6

РеіІ

, мандрІвимкІ•

(s

сур•

доперемnадом ).

18.00 18... 0 18.55 19.00 '19.1S 19-.•5 19.55 10.00 10.20 ]0.35

Я вам :sacniu10. І. Аитоwко. Підпрмсмництао І традиції, Коnаж. Особиста думка. Кмївс~ока nанорама•. Ф;л~ом-концерт «Вмхмnас••. Реклама.

Іііого

кСоnістм

камер­

3

Моем·

8K)J,

r~.::

..

Eiktl.

13.2'0 n·~1e K~fiC~O. 1::.~0 Xo..ett. ч~~~~іє"от СІ?СР. .. сіІар,ак~ - .,дн~•"'-О• [l<tcfl/· -t-i-1- 1 і 3 r!t:~loд11.

Мірsrтн на .саііі аршин.

11.30 21.45 11.10

Політична nporpaмa.

2).55

Реклама.

23.10

Вісті. С. Мрожек.

На сесії 'РРФСР.

:noo

ІерхоаноІ

•У

8.00 Гімнастика. 8.15 М1n~отфіn~ом. 8.30 &аnетні вар'ації. Частина t. 9.00 :. : ;nіваіі, .козаче І 9.30 У .світі дитинства. 10.00 Ро:sважал~она проrрамІ. 10.50 Мул~отфілІом; 11.00 Відеоканап ••Плюс одинад­ ц•т~о».

13.00

Ради

вІдкритому

.u.cpi». Теnеамстааа. E:.r&S .моисtрн року• у Mcos.l.

Документаnьнніі фіп~ом иСта-·

ріііте без мене».

14.00 14.35 14.50

ЗаернутнСR

Д_О

nрудах.

«Сім днів, •кі зміннnк краї·

ну». Документаn~онміі фіn~ом.

19.30 І<нївса.ка панорама•. 19.Н Музичні коnеkЦіІІ. 20.1:0 Вісті. 20.10 ВечірІІІІ казна. 10.35 Художнім фіnьм. 22.05 Художкв rім*а~тккіІ,

Чем­

19.ЗО Розмй~на для ерудитів.

У СІІТІ T831JHH • Вечірня казна. Італііісьна мова. 21.ЗО Російсьна моаа.

20.00 20.45 21.00

22.00 Світ грошей Адама Сміта. 22.40 Бес1дн про росіІіс~ку нr· )!~туру.

••• •• • •••

ІЇІ

11 8

фіn~ом.

1... 30 ХудожнІ

rімнастІ4на. Чем·

8

СЕРЕДА 9 18.00 ...До uІjстнадЦІІтм І старшІ. · 18.35 •СІіТН"ьннкм ЕрмІтажу•. Донументаnьннй

, :

фіnьм. ТелеЕно. . Паралельні світи. Манера. Вечірня назна. НІмец~на мова. 1 рІк. 21.ЗО Німецька мова. 2 рІн. 22.00 св;т захоплених. 22.15 Роздум про Прокоф'єва. Життя, смерть, просвітлення, Частина 2.

18.45 19.15 20.00 20.45 21.00

18.00

Оnено Серrіівно». атру

ім.

І.

Вистава

те-

МІІвковськоrо.

'19.15

H.:Z~ ХудожнІІ

"fCA'(•

nіонат сві\у. С,10 Джаз-тайм.

t.:JO .nerк• ніту s

для

•Бурда

До;.;rтон.

атnетниа.

Чс:мnІс-м.т

бІrу ІІіІ. ІІ:JЄІСt'.

МОДеН•

npono-

.

'. 1, рІн • 2 . рін. · ·

Вечірин назна.

Іспанська

моu,

Іспанська мрва.

8

П'ЯТНИЦЯ

18.00

11

Дитяча година (з уроком

іІНГЛІНС

19.00 19.45 20.45 21.00 .21.:$0

.. НОЇ

МОІМ).

Рубенс. •Велнннй• • АмерицІ. ВечірнЯ на:~на. Англійс .. ка мова. 1 рІм. Аигnі.йсьна мова. Сімей•

нніі ал~бом США-. з_.хопnеннх. 22.15'Ав.-орсьнІ 4 nрограми ' АдоскїА:.; -д; Давидов •..

·22.00 -Світ·

На

А.

8 11

СУ60ТА 9.00 9.20 ·10.20 11.00 11.45

зарядну,

ставаііІ

З ранну раненьно.

1

Французька мова. П. Рубенс.

Світ грошеА

рІн.

Адама

СмІ·

та.

12 25 12.55

РосІйська мова . Німецька мова. 1 рІн. 1З.30 Дитячий музмчНІ•Й нлуО. 14.15 Манера . 15.00 Нове покоління вибнрас. 16.00 Дитяча година (з· уроком нІмецької мови).

17.00

Роздум

Прокоф'єва.

rlpo

Життя, смерть, nросвітлення. Частина

1.

ТелеЕно. • 18.1~ •Лмнн земnі•. Науново-nо­

17 4$

ПУfІярний

фільм.

n..-.

З

сер;ІІ.

Найнеймовірніші ди росІнн 8 Ітаnіі.

19.15

19.45 Hny6 М.1Ндрівннкі8• 20.45 ВечірмА на:~на . 21.00 Іспанс~на мова. 1 рІк. 21.ЗО Анrлііісьна мова. 1 рік. ---22.00 Наш сад. ' 22.15 •Повернення Будулан• . Художній телефіn~м. 2 серіІІ • 23.З!» 50х.50.

'

_,

8

НЕДІЛSІ 9.00 9.30 10.00 10.15 10.55 11.40

8

:

t1

Розминка д1111

ерудитІв.

Ітаnійсьна мова.

Світ"захоnnенмх. Французька мова. Паралельні світи.

Бесіди

·npo

,

рІн,

2

російську

ну·

льтуру.'

12.15 12.45 13.45 14.25 15.40 15.55

• : 11

Здоров'я.

«іІеІІННМіі• І ДмернцІ, Німецька мова: 2 'рік. 06ра3. Св.т захоплених.

Дитяча година (з уроном англіііс~ної мовнІ. Роздум npo ПрокоФ'сва. JНиттfі, смерть, nросаітnенн,.. Частина 2. .)

• :

16.55 17.40 18.25

нує

18.55 19.25

У світі тварин.

•Бурда

моден•

nроnо­

...

Кnооч до св'тового ринку.

Італіііці • Росії. Два Мі· no 19.55 . 20.10 ...До шістнадцяти І стар· ші • 20.45 ВечІрня казна. 21.00 Ісnанс .. на мова. 1 рІм •. сяцІ тому. Азм нар•єрн.

..••

21.ЗО АІІглійсьн"о мова. ннй альбом США.

11

..

.

І(луб мандрівників •

1

• •• •• ••••

пере•

старшокласників

Біржоанн пілот. «ТИХОГО ГОІІОСу. ЗІуНИ улtобnені ... •. А. ВnJІьцева.

8

riШJz,\:пrмІr.

Літе.,_.турна

нyc...

19.45 20.45 21.00 21.30 22.00 22.10

18.40 РосііісІока енцмкnоnедІ•. «1\о-- • ССЕСІоНі бесіДМІІ, Передача 1. : 19.30 Телебіржа інфорrуа•. 8 20.00 Вісті• ·• 20.20 ВечірнІ казка. 8 10.35 мК-2• nредстасЛІІ(: ЮкоrрІІф. : 21.10 Музична колекціІІ. 8 11.40 Телеміст «PGci• - Гfсрт~rа- • ' 22.55 Реклама. 13.00 Вісті.

8 10

ЧЕТВЕР Образ.

дача

11

15.30 Дім, • •кнІі nовертают~оСІІ... •дороr• 16.00 л. Разумсіас.;ка.

1.

Частина

npo

піонат світу.

8 ..

_Життя, смерть, просаітлення.

-:.

-

8

ВІВ'fОРОК

18.0~ Днтнча годин,. (:а уроном

. НІмецьної мови) . 19.00 Марафон-15. 20.00 Наш сад . 20.15 Нлюч до світового ринку ZO 45 Вечірнн казна. • 21.00 Француз~на мова. 1 рІк • 21.ЗО Французька мова. 2 рІк, 22.00 Азн нар'єрн . 22.15 Роздум про Прокоф'єва •

І 8 8 храм Христа СпаснтеnІ. : 8 12.20 Невідома РосІІ. 11.50 «Трмстана»•. ХудожніІІІ 8 фіnьм

niA»».

nіонат сєіту. 23.00 tісті. 13.10 rосмуз!мпср. 0.10 М. fсІЛОІІИО, •IO~en[pl!il С"fІ·8ІоіІп~. Tenef>HПiltil.

11.00 Са•те м вічне. 11.20 Документал~ониІі

кументап~ониіі фіn~ом.

Чем­

.

•• • ••• ••• •• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• •• •• ••• •• ••• ••• •• •• •• •• •• •• ••• !! •• ••• ••• • •••

8 7

ПОНЕДІЛОК

18.00 Разом 3 чемпюнамм 18.15 Днтячнн музичний нnуО 19.00 Здоров·я. '

••• •• • ••• •• ••• • ••• • •••

18.10 teWocтa частина Землі». До-

ІИТОНіІ.

Особиста думка. Художня rімнастикІІ.

nіонат світу. Дім на Чистих

16.30 18.10

Еісті.

Вечіри• ка3ка. Ю. Башмет та

8.00 На заr•дку ставаі<І 8.15 Муn•тфіnьм. 8.30 fоапетнІ ааріаціІ. частина 2. 9.00 Підвали І небеса А. Рм6иіІКОІа. · 10.00 Дn• дІтеіІ та батькІв. І noбачив 11 3ІІрІІ...

11 .• 0 П. Деметр. ЦИrІИАкІ nіснІ. 12.00 '«ОчІкуванн••· ХудоІІІиіІІі те­ nефІn~ом. 1 cepiJI. ммстецт•. 3устрІ­ 11.15 МаІістри Філ .. м­ чІ а Є. ЄастмrнссвиІІ',.

••• ••

іі

комео~~нанта•.

8.00 ГІмНастика. 1.1 S Муn~отфіnьм. 1.10 АнгnІмс•ка мова. t рІк. 9.00 АнгліІісІона мова. СімеііниіІ аn~о6ом США.' • ВсесвІт. 9.30 ,f110дмиа. Земnа. 10.00 Художн• rімнастика. Чем·

tІиіі оркестр.

РРФСР. 11.5S п·11tе коnє-со. Н.С•О

неоrолошенніі

nІонат світу,

сіі.

Т»

nро-

гр~ма.

13.00

серіІ.

11.40 Документап~нміі фІл~ом. "1.50 6ез ретуші. 12.50 ссОчікуваннRn Художнііі те. лефіпьм. 1 серія. 14.00 Ритмічна rімнасtІІКВ. 14.30 Телеві3ііінміі музичнніі або­

сері•. LІtfстина 2. 18.05 Муп~тфіnьм. 18.10 Сnієає- М. Гнатюк. 19.00 Парnамемтськнн І>існнк

в-

«СnівдружнІсть•.

розважалІона

Філ~омм режисера ського. осЯм важпиоо

о

чудес•.

І. Рор ІІнком. художньоrо те-

немент. ~ружба через пісні. Прем'(ра науково-попупор­

01

•Метічар•

фвстмааn10

фіn~ому ttYвara, аІр~омм•.

Щ) ne едачі ЦТ-2 І УТ-2''?

фіпьму

Ранкова

7

cu

терnить

·1.00 Гімнастика. 8.20 Іспанс~ока моаа. 1 рІк. 8.50 Ісnанська мова. 1 ·рім. 9.10 «Що твке цирк!•

ного

Відеок'•наn

11.00 11 ... 0

/fОСіИСЬКИИ КАНАЛ,,;

17.00

8.0 10.15

11.Н осБурда модем»

а:

предстаел•с:

APY·-

РитмІчна rІмнастииа. тсн.

12.15 12.-45 13.30

Q.

виnуск.

.

Партнер.

1.00 8.10

С")

о

«ЧарІ&НіІ· лалаха•.

Іілокнот. ТСН. Міжнародник Лоод'tна і закон.

маnен.;иих

муm.тфІл•м. ,Філ~оми 1 І

11.1S H.riO:

щоденник.

пІонат свІту.

д-

традної nіснІ. Дл1 дІтеіі.

11.00

rо~теіІ

документаns.ноrо кКнІrинв НатаnіІ

1.

сері•.

леф·л~ому

По той бік рамnи.

10.0~ х_ удо~н•

реrіонал~оноrо

21.00 21.30

· Петрівна• 7.15 •Пригодм .

Філ~ом-внстааь.

Оn~ошансь­

лефіл~ому •д•а брати».

1.-45

концерт

. нмк. 21.50 УТН. 0.05 Нічммм

Концерт . Прем'сра теnефіn~ому

сусти.

0.35

УТН. Естрадник

9.25 9 ... 0

21.15 Хореоrраф АнатоnІІІі

6.30 7.00

16.20 16.3S

не

Інформа­

21.20

теnезал. ХудожнІм •іn~ом •дама :1 nanyrOIO».

сустм.

1 серІя. • 16.20 Музична скарбницв. 17.15 Мультфільм. 17.25 Пряма розмов2. 18.10 Ссіт захоппеннх. 18.25 Блокнот. 18.30 ТСН. Міжнароднин sипуск. 18.-45 ... До ш іСJнадцяти· і старші. 19.20 nрем'сра художн~оrо телефільму <~Деа брати». 3 серів. 1 21.00 ІнформацііОна проrрама. · 21.•0 За з·веденн•ми МВС. 21.SS Теnеаізіііне :анаііомсttо. (. 23.35

вранці.

•Наіімичка•.

6.10 •Ранок• • 9.05 Муn~оіфі~~~ом. 9.25 .•.До шістнадц•тм 10.110 СnужІннв му3 не

Телемікст.

Светлан оа. 23.20 Парnаментськин

недіnю

'

Фаіізулnін.

тсн. <~Чорниіі замок киіі». ХудожнІй

У

І

Документал~ний ф;льм. Прем 'ера художІІ~оrо теле-

...

в.

ЧорнобІІІІL РадІацІІІі· на смтуаціа • Кисві. 10.50 На добраніч, дітмІ 11.00 Концерт джа:~овоі му3мкм.

!

філ~ому ~<Два брати». 3 сер;:н_ tt.H .Актуаn.Іониіі реnорта~к.

е­

19.15 YfH. 19... 5. Д3вони

І

у-

к.

хоке10. (Ярос­

nаІІІІ~оJ.

ХОІНОІ РАДИ УКРАІНИ.

Грас духоа.сіі оркестр.

0.10 -Нічнміі теnезвn. Фіn~ом-опера

•Ранок•.

14.15 15.00 15.15

3,

j'

6.30 9.05 ttEA•.

9.35

незалежності.

Чемnіонат СРСР •Сок:n•. .. торnедо•

f7.10

Ритмічна rімнастнка.

7.30 7.50 8.25

J,

е-

10.05

, _.. :r

СЕСІІ •ІІ:Р­

І

Н.Н НА ЧЕТВЕРТІЙ СЕСІІ ХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ.

.. \ .,.

ЧЕТ&ЕРТІА

t:м.

УТН.

. ·, ~:: ,

t4.11 Дні куn .. тури Вірменіі у dL Музична nporpaмa. tJ.JI КругnмІі с_тіn. Медицина

•мконус

19.30 Студів •f грудн••· Z0 ... 5 На до6рані'І, дітмІ 21.00 НА ЧЕТВЕРТІА СЕСІІ- .,_ XOBHOJ РАДИ УКРАJНИ. 11.00 Вечірнім вісник. 11.30 НА ЧЕТВЕРТІА СЕСІІ ..... XOBHOJ P)t;qИ УКРАІНИ. 13.30 УТН. 11.0 НА ЧЕТВЕРТІА СЕСІІ .,_

Від­

18.00. НА ЧЕТВЕРТІ !і СЕСІІ ВЕР­ . ХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ. 19.00 УТН. 19.30 НА ЧETBEPJIR СЕСІІ ВЕР­

:2.00 Вечіриііі вісник. 22.30 НА ЧЕТВЕРТІR CECIJ

не

УТН.

19.00

1.

ХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ. 20.-tS На добраніч, дітиІ 21.00 НА ЧЕТВЕРТІІ1 СЕСІІ ХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ.

nіснІ

дитячому садку.

11 1

ХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ.·

nовіді на листи.

р.

Теnефіn•м аЩо6 rорно

17.15

Конічні nерері-

Говоримо українс~окою.

Доброrо вам здороа'в. Про­ фіnактика і лікуаанн• nрофесім­ них :~ахаорооаанІо хімік:а у м. Ру­ б:жному. 0.15 УТН. tJ.И Живе сnово. УкраїнсІона мо-

_.3.гасnоа.

11.00 НА

tеПровінцІ­

t3.05

3іІМ•

УТН.

17.10

УТН. ХудожнІіі телефільм •Хочу :~робити :sізнаннв ... 2 серія. 16.00 УТН. 16.10 Дnа дітеіі. Веселка. 16.30 РесnублікаисІока ф<зико-мате­

12.10 1 ·1.2.10

мвтична

•За ДІОМJІ

На доnомогу шкоnІ. Му3мка. Творч!ст~о В. Косенка. 16,_.0 Куди мчит• •Воnинвнкаа.

МалемІокий концерт.

~вчитеn~о, -на

Р-

ри та баnету. Художнііі фі~м

ЦRМН».

t6.00 t6.t0

електричної енерrії.

Вистава

аnкн».

КіНОМОМеДіІ

= •• п~ограма ЦТ -lt~::i11)

ціііно-му:sичнІІ nporpaмa.

Циркова nporpaмa.

УТН. А. Адан. tеЖізеnьІІ.

11.35

УТН.

12.10 11.20

аиробницr­

Спіаас

Дніnроnетровс~окоrо театру оnе­

роті».

10.35

1

Дпв ді тем. Канаn •д• •. Земnе моL Сиnа ~анону. Сnівас ВітаnІіі Іііnоножно.

9:80 t0.30 11.30

8 .N2 115 ( 8222)

••

Лtобка 6ілаш. (f<анадаJ. 8.20 Телефільм ... лабіринт•.

8... 5

стор.

-••

13

УТ-1······.

7.30 Ритмічна' rімнастюса. 7.50 На хаиnі друЖби.

7.30

та», музика, noroдa).

НЕДІЛЯ,

СУБОТА, 12

11

П'ЯТНИЦЯ,

10

ЧЕТВЕР,

3

·

22.00 Світ

очима

ООН.

··Безnеки. 22.ЗО БІржовнА пІлот.

22.40 АвторськІ

Сім8JГ-

Рі&Аа

програми

Адосніна. Д. Давидов .

А.


ЖОВТІІЯ 1991 р,

5

енр• •

4

сНОВЕ

У 1930 роц! у селі нмічуамось 90 дворіа~ -пщ час rоаод)' 33 року померло 96 чоловІк. У цьому ж 1933 році Ста.пfн Оk'О.посив про до-. C'rpe80IIe ВНRОнанвя пepmoJ П'JІТІІРі'ІИІІ, побудову

8 8

8

во,

8

села

на

-

весною

повняться

со-

лов'їними співами, восе­ ни ж рясніють добри­ ми врожаями. Щедра, благодатна земля! І не­

має

людини, ·яка

замилуеалась

б

ний

ал.

·

.

не

J\Jраєвидами

можна

.району.

З

омивається

краси

воно

річкою

-

!Ншого

тиша,

сполохати

вом

чи

тому

яку

так

З

таке

почуття

сло­

вздовж

зачарування

захопленого

лонило

МОЮ

ходила

його

ноли

на

подиву дУШУ,

щирими

спити

по­

з

вона,

лОтова,

болю

ІЇ

ро~. рік

ше

на

вели­

кови·х в~дносин, заборони прпватної :торгівлі хл!· бом, замlна її ІІУРОдРОЗ·

му.

:так

mдад;І.я

. класу. моrли

·

повернення

воєнного

Ось

до

комуніз­

·велася

лІк­

кур.ку ;ц.ства

висилали:ся

за

5 с~ч~я '1930 року

.-Про

зації.

тем!Пи

1

держави

ДІВНИЦТВУ• закінчити

на

допомоrи

І<ОЛГООІІНОМУ

бу­

навесні

РОІ\'У.

І

встуnаJТи

в

ти

волі.

своєї

•Правде•

2

Ла·вр!на

в

·драбон залізла її віД­ рубали і . тоді скинули в

nасли

А

коли

березня

Омелянові у ми з братом

корову

а

могли

те­

вдавалися

ни

ГригорІвни

померлих,­

-

Василь

Ва­

.рОЗШ)'RУЮЧИ

голод, яні у цресІ,

натрапляли

про

ральні уряду,

жахливі,

дії

стокими,

на

амо­

на

за­

сердя. лися

у

українського

В~домо, JJичини,

що с~л'яни дLзнавшись

в

ги

істот

з

розумом,

затумане­ умираючи

шляху.

Булн

люди

стали

з~ота

хрест,

нот.р!

ник,

листя

репаtШКи,

не

з

дерев,

чи

не

Десною.

че­

До

ж спалахнУЛа дизентерії.

ні

ТО'ГО

про

·І«>нання

достронове

'nершої

голодJюю

ка

Біля

ви·

n'яти­

фундаменту

л·ізму,

докорІНне

шеИНІЯ

становища

соцІа­ пол!ІП­ трудя­

той розивіт

npd

госпі «Ударник•. не зна­ ли, бо, наві.ть маючи но­ рову,

голодували,

осніль­

,ни

до

завдання•. Не винонав

одержу·вали

«тверде

-

іnфекціАкоrо

ної JІікаJРІНі глибоко медІІ'ІНІОЇ СЄС11РН

і

ВНС:110DJІЮЄ

віАдіJІеН,RЯ

с:ум.ує

з·

Бр,оаа.рсьКJОї

приводу

централь·

передч.11СНОЇ

..

.ІРОВОІ о ~rн Лв,ІUJІТанн щире СІІі8чутrв рідним. і 0 6JІнзькІІ'М

смерті

покійної.

АдМІіІНісТраІЦів, весь КО/ІІЄ2Сtив Врова.рського раАШРБУ ВІІСJЮ8JІюють ЩІІ!ре співчуrтв майстру ТРЕТ5ІІ(У Петру Лук•ИЧУ 3 П1>ИІЮДУ см.ерті Aoro .матерІ.

сНоааи ЖІІІІи~:о о6щесrивво-вмвт•чесхаJІ rааета. (На украинаtом JІЗWJte). УчредІІТии &ромрсnе rоро,ІскоІ н palosвwl Соаетw наро,Інwх ,Іепутатов t(~~e~~aol обмети. Редах·rор А. ВОЛОШИНЕН~О.

Гаsета аwхо,аит с 17 anpe.u 1937 ro,aa. д•• awxo,aa: аторнn. cpua, DІІТUЦІ, суtбота.

-

rм:редчасиої

смерті

ЖіНКИ

її

в11ратою

-

смертю

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

її

ре,а~ктора

не.хитрі

ви,

щирі

поздоров.1ения.

Вас привІтаtи настала пора, Бажаємо щаст11, здоров'я й добра. СпасИбі Вам, мамо, за ваше тепло, За .1юдянІсть вашу, безмежне дuбро, За руки робочі, безсоннІУ ночі, .

За

те,

Спасибі

що

зростили,

Вам,

мамо,

за

хліб

уклін

до

на

столі.

землі.

ЧОЛОВІК,

дІТИ,

ОНУКИ.

ДО ЗБОРІВ ІНТЕЛІГЕНЦІІ БРОВАРЩИНИ

Минулого понеділка на сnільному засіданнІ ак­ тиву броварських ~іськрайонних організацій Руху та Товариства української мови ім. Т. Г. Шевчен­ ка «Просвіта» обговорено .питання про орrаніза­ цію 1 проведеННJІ зборів інтелігенції Броварів і ра­ йону. Обрано організаційний комітет, до якого

ввійшJПІ:. М. Бунь, П. Зубченко, С. ·куць, Н. Гри­ горенко, М. Хай, В. Терещенко, М. Боліцок,

П. Рубанка. В. ·шваб, В. Гончарук, В. Ясько (міс­ то) та В. ЧеQВак, В. Мимрнк, М. Лисенко (район).

Роботу по формув~ню оргкомітету ще не завер­ шено. Особ.пнво дається .взнаЮІ пасИввість сіль­ ської інтелігенції.

Тому звертаємося через газету

до наіІ:актнвніmнх представивків творчої тв' техніч­ ної інтелІ.rенціі міста і району (а району. особJПІ­

воІ): пропонуАте свої посnуrн до організаціі міськ­ районвнх зборів інтелlrевціі, ва яквх будуть обго­ ворюватвся

.вайпекучіmі

прОблеми

сьогодення,

poJJЬ. інтелігеіЩlі в складвій передвиборній ідеолос гічнІй Обстановці тощо. Пропознцlі прохання вада­ вати щопонеділка о

19.00

Руху (вул. Київська,

у рад.v

Товариства

та

290). ·

Михайло ХАН. Володимир ЧЕРВАК, учасники

форуму

Інтелігенції УкраїИн.

буди­

.ікони,

ві'дчула

трепет,

nри­

руШ· пові­

внутрlшн·Ій

ніби

увійшла

храму

з

до роз·

лисами відомих майстІ.Рів. Бо авя.те це мkце, як .с:вяте

с1'раждання

;нодей,

котрі .прийняли . мучениць­ смерть.

Ось

так

·

здій.снювався

диявольсЬІкий сталінський задум. . Голодомор мав примусити

•селян

.nрацю­

вати у колгосnі. Скажете, Сталін не буІВ у Сабалів­ ці·. Був, і пам'ять цро се­ бе залишив. Страшну nа­ м'ять.

Н. ГАМАЛІВ, член Сmлни жу.рнал:іс­ тів України. ЩИре втра·

матерІ,

матерІ;

255020,

-

ДІТН.

ВИ Б ХОТІЛИ

ОДЕРЖАТИ ПРАВО НА ПРИ­

ДБАННЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ ,4ЖЕ1'• КЛАСУ «ДЖИП•?

, ((РЕИН­

АсоціаЦія ділового співробітництва <<АвтоНаМ>>. філіал я.кого знаходиться v м. Києві. починає ви­ пуск машин на основі 1 ОО процентів комnлектую­ чих і деталей із найкрупніших автофірм Євроnи.

Договір на поО'Гавкv перших джиnів укладено і оnлачено. Поставки з січня 1992 ронv. Орієнтовна

вартість автомобіля ЗО тисяч карбованців. Для реалізації <<Рейнджерів» населенню органі­ зовано гру «Анція-333-Шанс». яна дозволитJі> зібрати необхідну суму. Автомобілі будуть прода·

ватнея тількИ учасникам гри,

Жодна з комерційних ігор не гарантувала вам:

-

комп'ют~рний контроль

за дотриманням пра·

ви.п:

страхування

ва

випадок

нерозповсюдження.

акцій;

-

і головне

-

ПОСПІШАИТЕ.

такий кінцевий результат!

ГРА

ЦЕ ВАШ ШАНСІ ТелеФон для довІдок

Редактор А.

Київс..ка область, м. Бровари, вул. Київська, 154. 4-03-76; sаступннка редактора, вІддІ.1у суспі.1ьно-поJІІтичного ЖІІtrа 4-04-81; aiAD08\A&.І~Horo секретара - t-21-34; вІддІ.1І1: сІ.1~ського господарства 4·23-28; nромко~оаостІ І сокІаіІ~в•х nитав~ 4-02-92; JІистІа І масовоТ роботи - 4-04-81; alulo~~y рааІоІнформацІТ 5-ІЗ-91. ТІ'.Іефо•н:

І

ПОЗНОСИЛИ·

І(олектгив спеціаJІізоваІІ!Ої проек-гної ма·йстерні тресту сТеплицятехмонтаж• висловпює глІ!ібоке сnівчуття своїй nрацівниці І(ОВАЛЕНІ(О Раїсі Анrонівні ,у зв'язку з тяж­ кою

діждатися.

могили-пам'ятни­

невеличний

І(оJІеК'І'ІІВ МаІІІОГО Під,п•рІ!ЄМСТВа сН.а·діВ» ВНСЛІОВЛЮЄ співчутrя ШЕРСТЮ!( В:рі Івавівні з приводу тяжкої тн

-

Дорогій 3,ружинІ, наіІмилІшІй матусі, наіІрІднІшІіІ бабусі НОВОХАЦЬКІА Галині ІгнатІвнІ в день народження наші

І(олекmв

людину

нути свої.х небІжчиків. Нали переоту.пила nо­ ріг цієі бідної хати-церн­

І<У

щих.

Т1льки

·

нам

_сили фІранки. Цього ро­ ку йоrо освячено. Тепер собол!вці можуть заnро­ сити С'ВЯіЩеника і nом'я·

ІРічни, побудову· ·енономіч­ ноrо

· ро­

дорогу

ОНУК.

смертю.

велич.но.го

еnLде;оіія

Саме у цей час у січ­ ні 1933 року Сталін ого­ лосив

прі­

день пам· яті сюди схо­ д!яться соболівцІ, щоб жадати усіх поімещю, Щоб вилонитися тим, хто nомер найст.рашнішою,

сюди

кота, Ні собаки, ходили чуТКИ npo цраді•ЖКИ Ді·

за

внесено

брали ЇХ ВИШИТИ!МИ нинами, на ·вікнах

мерзлу

залишилося

дітей.

дослідницьку

ночок.

на;ртоплю. А зимою 33-«"О селі

ямою,

боту nро:віІв Василь Ва­ сильович Оноnрієнко. В

пощастило

полову,

над

своїх

с.мутку

істину

могли

обр:учна

ходили

звища всіх померлих. Во­

Га­

nродовольст-

перетво,рюва­

кошти сабоЛівчан збудо­ вано пам'ятник. До кни­

не·дала•.

г<тод на Унраіиt, з.возили нордону

притупи­

Тепер на тому місці на

повіт­

се­

про

ни.х

Вони

шукаючи

щось

в

не знали собол!вчани, та й ті, хто nрацював у кол­

лянства.

1930

·;vc,nl·JCiв•, який нага.дlУ'Вав

печі,

народження

за­

лися всі людські nочуття: жалю, співчут,тя, мило­

вимела,

в',щшнах на

Оrже,

радянського

сn,рямованІ

гибель

року вийшла сrrаття Ста­ ліна «Запаморочення віД

у

кочергу і

тей

nрізвища

сусід

.бив мало не до смерті. ,голод зробив людей жор­

нах, на горищі. Батько рибалкою у нас був. І знайшли у нього .ри.баль­ сьнІ снасті, хотіли їх за­ брати. То бабуся взяла

HJIY· бом В. В. Оноо.рієкко. пtд час Великої В!тчиз­

фаІ<ти

у

навіть шукали,

цнем

ДРУЖИНА

кра­

ства,

все

з

Вірі

тепла.

Щоб Вас ще довго доля берегла, Щоб старІсть ніколи до Вас не прийшла, Щоб не стомлювалнсь Ваші руки золоті І щоб здоровилось довіку у житті. Тож з.чимо Вам ще стільки прожмть І на сто рокІв нас запросить. дОЧКА, ЗЯТЬ,

вітаємо

правнуків

діжок. За одну нартопли­ ну 7-рtчного брата Тетя­

геть

в

загину ло 38 Встаномюю­

до

МЕХЕД

поздоровлення. І

чоловІка, батька БОБІ(А Миколу АндрІіІовича. Бажаємо довгого вІку, щастя без .1Іку, миру І сонця, здороІІ'я нівроку до сотого року, неба безхмарного та настрою гар­ ного, свіжого хліба на сто.1І, чистої води . і ніякої бі)І.и, а ще шанІ< від .1юде.А, щедростІ від дІтеІ!, долі всміхатися,

ще Ін­

У нашій ,сЬм'ї було четверо дітей, ще й дІд з бабою. «Червона мітла•

риторі! У~раїни. роз­ rі<>в!в iнlцlarop увічнення nам'яті жертв голQдУ; за­

сі!ЬСЬІКИМ

яні селом,

хО!Ц.Ити

-коли

чи хліб. Люди їли ща­ вель, люпин, луговий час­

оо

поnа.дя

давала нам їсти•. Голодні діти,

У нашому селі го­ лод забрав у два з по­ оовиною рази більше ж.н­ тел!в, Н!QК три війни, прокотилися

і

двори, де повими.рали усі сіМ'ї, по ~четверо п'я­ теро дітей. Матері, дове­ дені до розnачу чи безум­

чисто

Щиро

бабусІ

наші

радості

,прийшла і відвезла нас у Налиту до батьнового

ЯМ;у.

сховати. З них у Ниє.в! у торгсині можна було J>;YIIIWI'И торбину борошна

щоразу

про­

Історії,

трохи

ПетtРО почав ,пуЮІ·ути. Но­ ли · б мати не пt\ийшла, всl б померли. Та вона

полу­

сонця,

Григорівна.

принесла

тири дні J!ічого не їли, ,дУже хотілося спати, брат

занопу.валася

нога

\

найріднішій

народження

Бажаємо

иас,

харчі>В І сховала в ГІРУбу, а сус~дна украла. Ми чо­

люди -t~e мали фізич­ НИJС сІіл, щоб робити це.

матус.І,

в день

-

Якось

-

У

Найм.,лІшій

Андріївні

,

сме.ртІ.

залишала

Тетяна

ка на тому самому мlс­ Ц'і, НУ'дИ звозилися за­ гИіблІ ВLД ГОЛО\Цу,

матеріали цро публікувалися

1932

Селяни

колгоспи

Та не ли­

сто_рінон

сильович,

почалася

штурмівщина.

уже Огляд

віДкривають

продовжу·ВЗ8

~Передбачено

року. ЦН НЩб)У вважав за можливе здійснити цю кам·nанію до осені

1930

не

Пет­

а сама ходила міняти в іншІ села, nригадала

Горо,nи бур'янами nоза­ ростали. Селом щодня їз­ дила підвода і 13бирала людей. Іх :в.Ідвозили на край села і снидали в яка

від

«Мати

лови:ти й рибу, якої вдо­ сталь водилося у Любич:і. У Іlих забирали снасті. А рибалити· вудкою не бу ло nрийнято, ,рооповіли соболі'вчани. Для JieRoro ряті·вними

чи

колективізацІю

Укр_аїні

р.

нтrоr вИtни соболі,в.чан.

іКОЛ&юrив/і~

заходи

в

докуrМентальни·х

SіДtуючи·й

межі 'України. Постановою ЦН ВНП(б)

віД

тувало

ди пухли від голоду і па­ даля прямо на дорозі .

й живі сві:д'НИ і1. Jlише в такому неве­ л·иЧЩ>Му селі, ян Соба­ лІвна, де у 1930 році на­ JLІ.чу.валося 90 дворІв, під час голоду 19321933 років загинуло 96 чоловік. Всіх поіменно при~адали собол\:в.чани. Іх прізвища висі'Ченоі на гранітній плит! пам' ятни­

яні

ЯН

Селяни, які не сплатити надмірні

n-одатки,

Мо-

проводила селі.

архіви

віших

с·талінсьного пере­ вІДходу в:ід рин­

методів

М.

нам одну з найстрахітли­

голодУ

рін

-

і

· N2 6, lf.!90

УкраїнІ.

верt;·ткою,

було.

нарисів про цей траг!ч­ НИІЙ час Історії дає жур­ нал «АІрІХіви У:Ніраїни,-.,

тепе­

першим

яка

джерел

не

піІЦНялася

жертвам

ного лому,

В.

голодаючому

пам'ятником на с.\льсьн.о­ му нла-довищі пам'ят­

1929

не

· вилуІЧення · хліба

рІшнім ж.нтелям СоболІв­ ни, нІ майбу.гнlм. Саме Пам'ятТІЮ С'ВОЄЮ СИЛЬНИЙ народ. Не хочуть сабо­ лівчани забути Щось чи загубити у своїй пам'fіТ.і. По ~rрупинці збирають історію свою, бо не Під­ лягає вона забуттю. І вос­

1933

неврожаю

бо нІчого було. брати. Лю­

яму,

Фед:lр

працювати на nереправі на ЧОіВН!. Це ЙОГО j ВРЯ­

.nрямо на

ми­

до останну нІ

иином

хоч

ту,т

на

ви:д. Хшrи не· заминалися,

ним

лю,дьми.

Чашу

~есла

петлю

унраїнським

при­

схоже

й

КОЛИ

СкІльки ж біди ви:пал<> його долю, скІльки,

гіркотнІ

чорну

за­

село

а

ву лицями.

спілкувалася

лими,

повітон,

над

такого

і

,;

сtм'ї.

рович мав хво,р! ноги і не міг ходити, але- руни ді-яли справно, і став він

ЧИ Б УВ У СОБОЛІВЦІ" СТ А Л ІН?

цІлю­

~pera, і хлоnчаки, яКі· набираються сил у ВЄJР­ бових колисках на бере­ гах сп!ву.чої ріки. С.аме

1

комор

усе до поДробиць. «Ііе лише люди, було

члени

зберегла

,.•

nочува­

nоходжають

хліба

пам'ять

брата. В священика

ють себе лелеки, я&! ста­ течно

· нолгоопних •

нері:вництвом

Мабуть,

вільно

виначуваЮІя

На Унраїні діяла хл!бо­ заготtвельна комісія nід

боїшся

голосним

порухом.

лось

У 1933-iWy · Галині Дмитрівні Лисенко бу ло 10 років .. Але чіпка ди­ тяча

8 .N!r 115 (8222)

забирали худобу. Добре nам'ятають період мору Федір 1 ст,рашного Петрови,ч ЛопуJС та його !дРужина Тетяна ГрИ!го­ ,рівна. Федору Петрови­ чу 17 минуло. Першим у колгосп заnисався брат Василь, а тоДІ й інші

не

Нонгрес

луна­

.рецю та .материю<И,

І

році, і вже в 1932 роках, коли поча­

ян

•МИ з буйними високими :травами. І повітря тут, настояне на пахощах чеб­ ще,

тманину бага­

селянином,

чарІвної

Любич.

матері­

1929 -33

Т.ІС'ла

боку

оточене

Через

омерті

окрасою

ОДНО·ГО

nосівний

дядьківських

перебільшення,

назШІти

не

то землі у НІРаїні залиши­ лося не з-асіяною. Таким чином, кістлява руна голоду ІПі·днялася ·ще у

з

байдужою до таемничої і могутньої краси лісу. Мо­ ва nl·дe Лиш про одне не­ величке сільце на Б.ро­ варщинІ Соболі'І'!КУ, без

Селяни

могли одержати назад ре­

маненr,

річки чи гаю, залиwилася

яке,

процес.

допомога

чут.н{(.

про принци.п доброві.~tь­ нос.ті по;tався звороr­

нашІй Україн!, nотопа­ ють вони у зелен! садків, задивляються у блакитні ttлeca річок та озер, а

ця

США дав заmит про го­ лод на У.нраінІ. але з Ралянсько.го Союзу наді­ ЙІШла ·В4ФJОВ!ДЬ, ЩО Це

екон0111l.аоrо фундаменту соціапізму. За роки розвинутого соціа.пізму кі.пькість дворіа у Соболів­ ці :sменmилася до 69, 16 з ІІКИХ дачні..: Мальовничі

але

nри~алася.

ЖИТТЯ•

ТІЛЬКИ

ПОЧАЛАСЯ!

5-29-85. ВОЛОШИНЕНКО.

Друк кова·ниіі

Індекс 61285. офс~тний. аркуш.

Оtfсяг і

Тираж

примірників.

З.амовлення

N•

4011

др) 18.бі

#115 1991  
#115 1991  
Advertisement