Page 1

О Р ГА Н Б Р О В АР С Ь КО ГО М І С Ь КО ГО КОМ І Т ЕТ У К О М У Н · І С j И Ч Н О І ПАрТ 11 уК рА І н и МІСЬКОІ РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ '

Газета виходить-~ Ї7- кві-тв·~

. t93_7

*

року-* .м 115 (6988)

. ЗБЕРЕМО ВРОЖАЙ

е За оператввІоіми даними диспетчерсі.коІ службg раІtФІЬ1'9СцуправлІвВJІ ставом на 18 QПІЄНИЦJО на ПJJOPU

327•

rектар

в~ть

цри ~ані

сили

rектари. За день у ваJО(и поuадево іі ва ~ощІ 878 rектарJв.

· 8

Добре йде. косовІІЦS

IJBX 4ВеJіррдиJWЄрсJ>кнІt•,

сьввй•. 1 8 У rосподарствах району заверІПєно восо­ rороху иа :всій 985 гектарвій п.пощt. НИ'ЗІ>JQ!Іrt1.И тещ~ами ВЕЩУТЬ жнива хл•Jбо­ радгоаnі'В сЛ:Щщl!ВсJ>ІКИ'іt•. сПухtвськнйt. день тут С!100СИЛИ ОЗІИ>МУ tnІUеЮІЦЮ н.а площі лJШІІе 15 1 17 rекта,рjІв. Х.пІборобв господарств району врнстуw·

п .цо обмо~ JІ8JIIdв. Роботу

8

ще

обмолаrу валкJІв.

.

не

жнива.

•зернові

іНа

цю внвоваво

фронт

радгосnу

Вони на

ско·

ІПлощі

часrнні 1площі

хлі­

бороби ~бирають; вироще­ ний урожай nРЯМИМі ком­ байнуванням. Ударною

ва мощІ 554 rектарв. НайКраще працюють збиральвt аrреrатв на ІЮJІВХ радrоспtв ІМенІ Щорса, •ГоrолІвсьввй•, ІмеВl 60-ріЧЧJІ СРСР. У . ра.дr'9Сдах tмен1 Мl'ЧУ·р1на, сЩткtвсь­

киІf•. «Жердtвський•

поЛІя.х

nрацею

вІд:значається

ханізатор П .

пристуnили до

І.

на

Вони ціпном стосуються і нас. мета­ лургів. Це інтенсифікація виробки· цтва

на

ме·

СОО'НИков.

В. КРАВЧЕНКО, сt.nькор.

прогресу.

економне

сировини.

матерtапtв.

поліпшення

яностІ

ТОЩО.

Одне слоuо. зараз, як н.tколи. Аде·

npo

ться

те.

щоС>

ножна

людина

на

своєму робочому .місЦІ nрацювала з nовною вtддач.еІQ. nо-rосnодарсьни ставилася до всього.

Наn;ере.цоднl свята

.- .

що

нашого

ІУ

профееіJА:ного

..,.-

Дня .металурга

nІдсу.мни робоrи

~аводУ

порошновuУ

метащrргlї 1мetJi 60·р1чч-я

}'нраїнн

стро.ково

завершити

нього

ро.ку

Півріччя.

пtд6ито

Пра.щучи до­

завдання

одинадцятоУ

остан­

п'ятиріЧоЮІ

і

ГlДНО Зу(;ТРlТИ ЛЛ VH з·rзд 1:\ПРС. :ПОрошковини усn1шно виконали n;лан з ycJ.x те.хнJ.ко-е~<оном1чних nоказнн­

;ків, а також. зустрічні nлани та со­ Ц.lаJtlстичні :юбов ·я.зання.

Т.а:к, З'авдання

з

обсягу товарноУ

П~JЩ1r :nере.крито на з П р.еаn1за.цІ.У на

2,1 1,3;

nроцента, повністю

ти.

що Ії собівартість знижено на процента при ообов'язанн1 І!~ ІЩЮдУКТИВи.іСТЬ Пра.цІ. ПІДВИЩИ· лась на :"!,4 nроцента зам1сть запла­

0,7 0,6;

-

1,4.

поНад ти­ більше

741

За

nівріччя ;nоліпшені

nо.казнини

якіс­

основноУ номен.клатури.

рош.ків

вищих

марон

оараз

складає

~9 процентІв. Велика робота вfІЦеться на пJдпри· ємстві

по

еконо:м:іІ

сировини,

мате·

ріалів та .енергоресурсів. Тан, у нас заощаджено 923 тисяЧ! кіловат-годин електроенергії, 1408 тонн умовного палива

та tн.

,КолеНІГИв 3аводу nІДтримує тісні 311 язни 'З науювця.ми. Це вимога часу.. ВІдповІдно з комплексним лла­ ном т!е.хн1ко·економ1Ч.Ного розви.тку завод.v було виконано дев'ять захо­ дів, які дали економІчний ефект

226,3

тисячі

лення

рІдкого

.карбованцtв.

Завдяки

ним !ВИробництво зал:1'3НИХ nороШн1в сьогодні зДійснюється методо.м роопи­ металу;

n.роводились

роботи на устаноВЦі сФло.кс•. де вtд­ rпрацьовувався технологічний процес відновпюва.л:ьного виnалювання по­

со.ціал1стичн.ого

змагаІОІІЯ

хJРІ.бQробів

ПИСАРЕНКО

вuю'IJIJJIIcs

мовіддаиоі

.

26

На 'IJPaнc.nOP'I'Y·

норми

ІІА ПОJІІ-СІМ . АГРЕГАТІВ Хnіборобам

nnавнмм..

у

paдrocny

нинішньому

сЗа­ ро­

ці наnемсмть 3ібратм зерновІ иуnьтурн на nnoщl 636 rеи­ тарів. На частині nnoщ xni6a non11rnн. Це, 3внчаіtно, уснnаднюс рОботу механі3аторІв. nDoтe

І

м

таммх

умоаах

еони

му.

nрац1010Ть

Станом

на

rосnодарстаІ

Ммноnа

nо-ударно­

19

nмnн11

сношеио

в

3ер.

нові на nnoщi 320 rемтарів, обмоnочено 100 rентаріа.

працІ.

.Сумn.Іни010 . nраце10 ВІА3на­

чаютьс:ІІ

механІ3аторн

НмммdІоІ)оамч

Іван

ЄDеменно

І

Авра.

менмо. З nерших днІв боти еони добмвают~оосІІ сомнх анробітмІа.

ро­ ам.

На мосоемці зернових у paдrocnl заіtнІІто три щатмм, рм

За результатами nроведених виста­ вок шість nрацівюudв :jasoд.v прщ­ ставлені до нагород мЕ'д~тm ВДНГ

СРСР, дес.яrrь

каЮІ виставок,.

затверджені учасни­

-

На·передоднl

профе.сlйного

с&ята

3а ХорОШі ПОКЗ3НИКИ у трудовіЙ ДіЯ· п.ь,ності значком сВJдмlІrnик соцtадt­ стичного

GМСІ!Гання

чорної

металургії

СРСР• нагороджені майстер Ю.

О.

Бесов та нападчик М. М. Хіmьчук, Почесними грамотами Міністерства чорноj •Ме.талургіУ СРСР 1 ЦК щ:оф­ сrЩлки робочих металургійної промис­ лО!ВостІ. ооІікальНІffі О. П. Бредак, с.лю,сар В. Я. Коваленко, старший майстер В. В. Медченко та інші . Ми ·розуміємо, що поворот народ­ ного

господарства

до

. науново-технlчноrо

. присК'Орення

nрогресу неможл11· вий без рішучих заходів по унрlnпен­ ню виробничо У та · трудової дисщиплі­ ни. Головне зара:з відповідально

.

ставитися своєму

- .

до

справи

· кожному

на

міСЦі.

На нарадІ в Москві з питань науко­ во-технічного прогресу Генеральний

секретар ЦК КПРС товариш М . Горбачов говорив: • Головне тепер

1

знайти

С.

-

привести в дtю ВСІ резерrи

підвищення ефективності виробни­ цтва, якості продукц!У. Наші кадри повинні зрозуміти життєву необХід­ ність переорієнтації кожного nІДпри­ ємства, галузі, всього народного гос­ подарства на інтенсивний шлях роз­ витку•.

в.

о.

А.

ГАПДУЧЕНКО,

двректоr.а

заводу пороmко­

во~ металурn

.

МатеріаJІІІ до Дня металурrа дру­

куються ва 2·й стор.

Готуючи

rІ.дну зут:річ 'І'рООТі пІд!роз.ділJJВ .

BLR

ви­

НИЧОІ диіСЦИПЛ1НИ, ДО/ГРИ· МЗННІЯ Щ)а!!ИЛ ТеХІН!.КИ 6ез­

КЮІНJаВ у другому НВЗJ)11а­ лі за:в,дЗІНІН:Я з виробітку

'ИИКІЇ.'В г. І. Білана із ю СБМУ-6 -rресту еВро.ва,рипрамжитлобуд• 13 Ч!е•огю дО'Тримує своІх соціаліетичнІИІХ 39боо'язань. Це один із кращих у

(в HarryjpanЬНIOMY виражен­ 60 nроцеwгLв бу ,m.вель­ кі) на 150 l'lpOЦeRT)B . ни-х робіт ·:КОЛЄК'rІИІВ ви.t<о­ Yemxy JІІО'СЯГН)"ТО за ·НаіВ меmдом брИІГ.адн.оrо рахуnок заютосуваJІJНя на­ пЬд,р.fW' . уtюwї орг.шtзаціІ праЦ.І, міцно-У трудово! 1 виробВ. ГОНЧАРУК.

·

П6НИ.

ЗаощадилИ 5200 карбованців

rрнrоровмч

ма обмоnотІ

раІни напередодні форум:у номуністів ресnубліки.

,wааrуіПН~му nа.ртіІйноому фору;му, 6риrа;да паркет-

·

щодкя.

понувалася на ВДНГ СРСР та нашпї

Дисциnліна-заnорука успіху

-

ванні зерна з оопя на тік виконує майже оо m.вrropи

у

Ф<Уго М. Семввоrа.

rектСІіР1в. що

TEIIJIIOK

ГрвrорІй Михай.поввч .щоф.ер радrоопу JІмені Дакучаєва.

одвимв з

битву за :врожай 1985 ро­ ку 1 повазують зразвв са­

мехаиІ.заТQр р~у •Крас.иrл1Івський~. ПооЗІВчора

окоснв зернавJ. культури на площі значно більше норми.

Вови

перших

госоода.рства.

Вадим ПавJІОВИ'І -

рошок марки ПЖЗ. Також розроб­ лена і вnроваджена технологі·я оброб­ ки номпознцtйних матеріал.І.в л'езо·

братв Іван та Мивопа МихіІо, JІRRX ви ба'ІИТе ва

знімку.

прогресивне.

республіки, nlдготомені ТаІ(ОЖ ;мате· ріали, Я:К1 будуть представЛіеН! ІУ па­ вJ.льйонt сМетапургlя• на ВДНГ Ук­

рошку-сирцю у флонулірованій нулі. · Це дало можливість одержати по·

На жвиввому .панІ рад­ rоспу сПухtвсьвий• тру­ дитьса багато сІмейних евІпажlв . Одив Із иих -

нове,

Практи.ка показіУЄ, що усп11ШfО ви­

нО'вгних Випущено план товарноУ nро.щу.кц1~ на ся~ ка~ванців, що значно зобов',явання.

все

Наша продУНція кеодноразово екс­

ріщуютьс.я справи саме та..\1, де пра­ Ц.Івники ста.в.ляться до своїх обов'яз­ ків добросовісно, творчо.

Наприн.лад, питома вага залізних nо­

КУЦЬ Макопа Васильович К'Омбайнер 1 пом.ІJ<іщі•н комбайнера . pa:дroony .tмені 60-,річчя СРСР . Комбайном СК-6 сКолос• нам.оло~ типи 158 ТОН'Н зерНа. ЕнІJnаж висту.п.ає заслtвувачем

ти

поставною nро­

справився .колектив з

Цівника.

ГРИГОРЧУК

приємствах. Вони поонайомилися з їх

д.с;свtдом. Це допома:гає нам п.ер~йма­

дУJЩН -за договорами. Тре6а зазначи­

ні

Анатолій Іванович,

БІ~ше 300 спеціалістів завод.v nо­ бувало у своіх .кontU' на інших nід·

Радянської

Питання · дальшого поліпшення яко­

тру довоІ слави

коп.

вим lнстру.менто.и тощо.

с,-точує .

ст! нашоу· ІІtродУІЩії і сьогоднІ є зло­ боденним. ьоно туроує кожного пра­

Календар

3

ТЕХНІЧНОrО ПРОfРЕСУ

основі прискорення науко­

трудоВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

180 ге.кта,рів . На цій ро· боті зайнято три жатни. Правофланговим соЩа­ ліСТ/f'ЩОГQ змагаНJіІя ви­ ст.упає мехаНізатор Вадим Павлович Писарз.нко, .fЖий трудиться на .ком­ байні СК - 5 сНи.ва• з на­ вісною жатною ЖВН-6. ВІн .зJіачно перевнканує ДІЕШНі Щ>РМJІ БЩ:Х>біТІ<У· .

зернових у _ра·дгОС · с3орв•, cГOJ'OдhJ.

· 8

на

Ціна

*

WIIIOM

на

р.) Пленумі цк нарад! у. ЦІ:\ 1:\ПІ-'t;.

nродунЦіХ. зміЦнення технологічної та

<~:Красилівський•. Хлібо ­ роби ШИроКИJМ 'ФРОНТОМ

JІВІРUІ а rосподарстjІах району свошено озиму

9582

розширився

;краУни

(1985

електроенергtУ.

настанням сухої .по­

робіт

н.олективами

.кв1тн~о.му J:Ш.I:'t.: Ті:і

винuристання

змагання годи

трудовими

во-технічного

І

.3

року

1985

ВЕЛИКІ зЗІВданRЯ ~ста:в.леnо пе,ред'

Правофлангові

nольових робіт

липня

20

ЗАВТРА-ДЕНЬ МЕТАЛУРГА

ШВИДКО І Б~З ВІР АТ! -Щоденник

Субота,

еаnмІа

мом6аіtнм.

r.

rоІІоенмА

-

чоти­

НОРКО, аrооне~м.

го

Ко./Ііектив nасажирс.ь.ко- тонни, вартістю автопtд.приємства бованців.

5200

кар-

(250

Петро

JЙ'Гріn) зешшомив Володимирович

з честtо nеревиЦьому сnt::яяли моро- Кондратюк nіврічні соцtал'l- ч·~І!f.ня Хо()Лостих пробіrІ!В, дизельного·

.N.! 31014 конав

етичні зобов'язання G е.ко · nocтiAflle

нсмtї беН3ИНу

й дизе;n.- сті

пІдвищення

екаппуата·ції

я.ко-

машин, ощадив

РІа.лtв .

·gtн

:маtое· н.1в до

Gбeplr 63.7

Києва.

Найбlт.ще

бензин.v

техиt~е

Л:ітрів за­

Микола Іванович

ного палива. Давши сло- введення на л1тн1й період Коваленко. во 'Заощадити 41 тонну ексnресних; рейсів з РожЮ. nаЛЬJfо-маетял.ьних

280

палива

ІВЧЕНКО,

автопіцпрнвм-

сtва .М 81014.

_


*

2 стор:

«НОВЕ

20 липня 1985 року

ЖИТТЯ»

Завrр&~Двн :ь Анатмій

Олександро- Тцді

вич ФедорОіВ очолив цехQІВУ

nщp'lltйнy

орган.ізацію

в період екладІі'ИЙ

ІВ'ідальний.

Иіпла

реионструЮJІія

1

пар'!1ком

nартіlі.не

завОду ·1

біоро

цеху

· щроrюну.вали

в1дnо-

майстру

кophmia леЮіІя

гоJЮІВІНого

цеху заводу. Без зупинм виробництва залізного порош ку, без зниження дер· жавного плану відбував-

за­

стг,ршому

neчororo

вlДДі­

оомунІ:сту

Грищенку

.иe~a.zrypra·

В.

ОЧОІЛИ'fИ

О.

діль·

ющю роопи.ленНJЯ. Не Вда­ ючи.с.ь до подробиць цього періодУ 'Робоrrи Володими­ ра ОлеІюан,дрООtича, варто

ся перех:ід на нооу тех.нu- сказати, що він надто ба­ логію. Переважwоч.а час- гато працював, підбирав

,-и.на усіХ робl'Т ляrла на ІКЩІ!jрИ, nлечі

ІКомунd.СТ!ів і кері!В-

ЮЩ'!1Ва цеху.

Не rвс.1 ви-

на

1здив

~нlll!l

СВОІ'іХ

за ДОС'Вlдом

·заJВоди,

.

навчЗІВ

mдлеглwх,

боровся

'І'римуІВали таЕий наnруже- за зміцнення .ДИІСцим!іни. ний ритм. ПЛШІнd<сть кад~ НезабСІІРОМ почала з,роста­

'Рі.в nрипинилася Тільа<и ти ІОЛ:Ь}(Іість nлавОІК на мі­ тоді, коли сw.ретарем це- сяць. Сnочатку '-- 50,

хоооІ nарторгаІНіізацl'і об- ІІІ<УГім 100, 150... і, коли· рали грамотного, урmню- була ВJВедІеНЗ. в 'д.!ю ,.ltPYrn :важеоого, спок!.йного 1 електро~ піч 1 ц.ех

роосуДJІИІВОІГО

Федорова.

у аклаJДНіИ'Й

для

цеху

'll!oВiнr!crю nерейtіЮІВ ~~{но-

ву. техн:олог!Ю,

ІКіЛЬІКlСТЬ

зросла

З підиесеним настроєм крокують на зміну ці тру­

Псір!Jвrн!яНJО За КОІЮ'J'КИЙ

дівники Із . заводу порошкової металургії Імеві 60-річчя Радянської Україин. На звІмку одна з кращих бриrад пІдприємства, очотовава Rосипом

rnepioд ЗІЩМін1і:сrра.ція заво- ма:вок у місяць Ду mриймає См1ЛИІ!е. рі· ДО rr'ЯТИІСОТ.

шЄІUНя

-

чальюmюм

'ІJіРИ3Начає

на-

цеху мОJЮдаоrо

час

стаб!..лі:Зувався

комуніJСта, вихованця . цьо- тив,

го

коленТИJВу

Михайла

колек­

змЩн.іла дисциnл1На.

цех ІЮЧ'ав

ре11улярно

ви­

ЛЄ<JЮД<JІВича РубаІльс.ьаrо- мн:уtВа'Ти виробничу ІJірого. ЯКИЙ ОЧОЛЮЄ Н'НН.1 ІlРЗМJ • nа:ртій:ну ОІрганd.Зацlю ЩЦСа.мов.JМана цраця Т'РУ· nрнємСl"Ва. . дШни.к1а бу ла високо оціЩоб оцtюrrи труднощі.

які ,rрвелось

долати,

вар-

нена

вwnrачена

t

Не ВСТІJГ рік тому цех

нLс.ть,

як

nартійці

можна було вJ.Дкин~ути · з інжен,ерами ралrово, бо зy'rJи!Uf.ВCJI б ми ПОІ'ІаЛИ

ІВІЄЛН'ЧІезни:й

1

разом

НІауковця­ освоЮБати

механі.Зм де- бІл!>ш п:роnресивну техно­

сяткm заІІЩЦ!ів. ІнженераМИ 1 науНОІЩЯМИ сnіЛЬНО

лo-rliO роз·пиленЩІ ІВОДОЮ ~ИіС<ЖОГО

металу ТИСКу.

з буДІ!ВелЬІНИJКЗJМИ 1 мои~ Завдяки цьому ІІІІ:Двmци­ ТЗЖНІИК>ЗІМИ ІВелась кoffi'l1Ka JІІЗСЬ якІсТь заЛІізного noна:nружена · ро.Qота no .рошку ІВисоких марок. добору, навчаНІНю і роо- СьогодІНі близІ>ко nолави­ отаноt!Щі ,ка;дрJіВ, nодава- ни ~ynщli виnус.каєть­

1

лась необхІІДНа

будІІвельникам кам.

допасмага ~ саме за цим м.еrодом.

Не .обі!йшлоС.Я без ВТРУ· чанrн.я цехОІ!Юrо паJпі,/~но­ го бюро t1 тодІ. ·коои ІВ мти~ ~лооом, працюваm тре- НіУЛОМ'У році лихоманИJJо

ба було

мальною

1 НЗJІа,дчи-

т.lлІ:ІКи з

маж:и-

відд~чею.

хто ЗJIЯJR8D31CЯ

•.••

··в

н

Ті, ЗМ=У ~ • ·

'l1>У'дНощШ. муніаги .

б

а

Ча!С

npRЙlliOВ У

JPeRO.НC'l"pyiO\iti,

яв і з алишився,

важкий начальником ІВИ<n'О-

були

М. В. Хоженець,

-

,...,.,,

ІКОм"..w.сr.

пех:у Зар"'ІК. .:· У :КОЛЄКТИ!ВІі .... лізнmс оорошкІів

заводУ

зм!Ии.

На

за уnущення в

виховаННІЯ

змl­

Було заnроооноІВа

· наRальнику ·. . зм!Іни ~А• · но І. м . ЗаМбергу nерейти у

металургіІ змІНJУ сБ•. а о. П. Анісо­

LмеЮ. 60.<річчя ·Рад'ЯІНСЬ'КОІ ву ·_ у.н;раІни виховуsався, '""'

н8.'1Шаки, -. очолити А Об"'""'"' зМJJНи

муЖНJІ!в, ~ростав 1 здобу- зм·....". ·• •·

вав ІВШ3На!ІШЯ КО!Муніст, нині працюють но~мально. деІJ1У"ООІТ Верхювно'і Ради На МИН!уJЩріЧіНИХ зві1· УРСР nечовий Blatto,p Ва- іН;ИіХ nартійних збо.рах бу­ сильович Кузнєцов. оо n;рий~ято · ріmен:ня реНа с.тартl

n'ятИ!річки

одинадцятоІ оргаffізу!Ва'Ти

ст.руR'Туру

почала ДіЯТИ СЗІМОІІ щрт:J.йн:оІ орханJіза­

nарша .елеюrрО!дУГОва mч.

цlІ ~ зам1С!'ГЬ ·двох сmо­

Із ммаІЛургійних заводів рено п'ять ·mртій:ніих Челябінська, Жданова, гру;n: по ~ій У .кожні~ Зл.arroycra бу ли

ні с.

заnроше- із чотІфьох змін і ощца У

Ціалістичного

змагання,

вузлових Ділянках виробиицтва наполегливо тру· дилися комуністи. Зокрема. на будівництвІ лінІ.У обезводнення залізного nорошку. Дуже турбувала цех.ову nартійну організацію об· ~'l'аиовка па дlm.ниці -роз-

тан1!1Я. На nopМJty деюrоІМу КОІМУНіСТІІВ . цеху НИн1 ус­ rr.іШний фіиlш о:дянадцятоІ n'Я"!'ИРічки, бо.роrг~а за

.ІfКість nродІУ1<щtІ, :Дальше ЗІМ'іЦНенді!Я '!W'Y)JJOЇ!OY дис~ циnлШ!и, nосилепН11 режи-, му економ1'і, ~ижен.ня собівартості nродУІЩІ'і, а в nерсnективІ -'- автоматиза.цLя технолог~! вІЩУску залізного порошку'. І мож­ на бути .вnевненим у то­

hнлення метлу . . Замmли му, що майС'І!Р!ІВ, а виnуак. порош· роботи за

повою

техио.лоІ1LЄю

зали.шаІВС.я мізеtрНИМ, дяс· ципліНа

nадала,

не вино-

~~ · деРжавний

план.

на цих ДІлянІ)ах буде досягнуто

значних успІхів.

Г. БУЛЬВІНСЬКИН,

rроиадсr.кнй кореспоидеит.

яке

разоSИІМи

перемож·цями

у

к~ах.

'ЮІ{ар

Анід'р!Jй

Мяшков.

Вел.ика робооа ведеться иа підцри­ ЄМІСТІВ1 по ро:зІВИТІКУ науково.JТе:хЮчноІ

творчості молод1.

вІДпо­

ють

,

три

С'11во.рено і .працю­

комсамольсько-моло,а:іжнl

творчі колективи. Вlд впровадЖення ра.LtjЦроnозицІй ІХ члеІ:ІіІВо а:де,рtкано 40() тІЮЯЧ карбова/НЦІІВ економи. ; Кра­ щі роботи молодих раціОІІtалlза,-ор!ів було nредставлено на оглядl-коннурсІ, який проведено у К'і.ноrеатрі сЦроме­ ·тей•. Roro nфЕ!Можці - еле.І(трик.

широко

цеху

трудовому

N2 2 Микола

МЩ>увrеяк6

та

еле.кг.рИІК цеху М 5 Ацдрlй Романен­ . Н'О наг01роджен:1 nрамотами об,пааного

суперницmі виходили колеІrtИІВи Ана­ толія · У лезьІКо з · цеху сnечених виро­ бІів, Ce!prlя ЗІВ:~tнцева ....., з цеху N!! 3,

кОІМІІrге.ту ЛКСМУ.

СергіІЯ · Кузнецuга . з . цен:rрЗльноІ л·а­ бораторі'І мernoJIOrii. А брнгад.а Зв!.гінцева ще й пере­ можець облосного ·соціалІс:тичного змагаНЮІ на ttес.ть 40-річчя ВеликоУ

·

Л. ШЕВЧЕНКО, J'OJioвa комІtlІ_зав~му профепtа­

~ ПО ~O'rt ~ 3 ИМОдА10.

УдЗ/РНОЮ nрацею ГОтуЄ'І'ЬСЯ зу~трІ/'!Іи з'Ізд КПРС колектив ремонт­ І!і:о-м,ехЗІНічноrо цеху. Наnередод,н! сво­ го црофесійІнІого овяrrа ДНя мета­

рqн~.l насrа8нИІЮІ молоді щенtко, В. Г. ЖиІ"лиА. І. Д. Дзюба .та ІНШі.

рооtКрі[й

·

матеріалІ!в.

niX

комсОtМооьсь:ко-молодіжного

' · . •• . Ваі· ми нЗІМагаємООя тру:дІІtІІІСя ви­

. СОКО'ПрОдУ~О.- - m-<JOOмy·R~oмy • :рооумЬє.мо. що. вІд нас. ~. у чому залежmь· Іірацв рсІЮВ­ них цехІІа в~обН!ищтВа; а ~

. багато

·

·. · У ЗаІВ€іРШа.лЬі!ЮМУ роЦі n'ятирІ'ІКИ ·кол'ЄЮ'ИІВ ремоН"l1!fо-механ1чІЮГо пра" цює ··і:з зюІЮІИІМ виnереджеFmІЯМ. Особ­ ЛИ!ВО ВЗІГОІМіій ІВН'ЄІСОО{ у загальний. ус-

І. · В:::_· !'Ри· 1\t Іцаноа.

r.

ДОІІQімаrає нам · у цьому радjІоналЬНий

. ··

чеать всього. ц.tдІ!рНЄМС'11Ва.

·

,

·

r .. осьмлк.

різаJІЬІІІІJС . ремовтво-•ех8ftо1оrо

·

ко-

~раці,

цеху,

у

2292 -

уАІрники комуністкчноі

nраці.

е 3!1 ао&nесну nрацю 126 nрацівникІв наtіІ·

роажено ораеttами · і ме· РАЯМИ,

ні

удОСУОС·

13 -

звання

«Почесниі

метаnурr».

е За 4,5 року oltA•

наацятоі

n'ятирічки.

9

wкonax nерервих метЬ­

Аів

і

nрийомів

nраці

927 nрацівників вивчи­ nи 56 нових прийомів виробннц·

тва. ЕиономІчииі .ефекr ІіІ . l.lltOra ttaJЧВHHR

ху

А ІІІРНКЛзд у tiJpaцi . оокавуюn. вете­

.

до

чмсnі

пЩ д€ІВІЩ>м cXXVII з'Ізду . КПРС . -

ударних декад:.. Ного yчac11iDm:..... КОЛЄ!КТИІВИ •ВСіх ДіЛьИИЦЬ ·цех)'. .. ,. -

Приємно зазначити, що у цеху кож­

тому

учас:r& у

комуністичне

ставлення

":кnав

27

заощмжених сироmІІНІ, мат€11Jіалах та електрое.н~гії, зробили додатково до nла:н:у ремОtнтних робіт на 700 карбо­ ванці!в.

за

леІаТИВу, де бркгадиром А. Су}ІДук. Саме КОМІСQІМОЛЬцІ, про.дави<уючИ " ст\·

ХаJrоІВСЬІКі тращищlІ, . стали 1нІщl~тора­ ми цехОІВОГО сО'дІlалtстІf'ШОІ'О змаtания:

лурга ми в!ДІrrрацювали один. день на

беруть

русІ

nер8Аовмків

Не пІдводимо колеr XXVII

е 3370 nрацівн"'~'

заводу

-

0дНJе СЛ9В(>, ВИХОВуЄМО . собі ~}Дну змІну.

Перемоги,

НІ:!іЙ • ро<5ітнИІК в!tдЧ)"Ває себе госnода­ рем, .11 . це значить-бережно ставиться до ..'державного майна, економно ви­ трачає ·чорні та ІЮJІ'ЬQр<ХВі .метали. А

І ФІІtІІ··,

професійноІ

Ос.ь nере.моокцІ.. останнього: · еле.Нтро­ зварювальни.к Сергій Ткаченко, фре­ з~ру!ВЗ.ЛЬі:ІИІК Олексан,др Лазанс:ький,

роог.О.рнуто на ІпІідприємстві, особли­ во зараз, наnередодні XXVII з''іздІУ КПРС. · . Та;к, у HaJC О'І1ВЩ)еНО 28 КОМСІОМОІЛЬ· сьК'О-молод.!жних · колеR'ТИ!ВJів. Неодоо­

тиСяч:

110,7

кар6ованцІв.

е Реиок~трукцІа ЦІ· , нnІзн~ nopowttlв

аоnмипа 36і~мти Ім­ nуск

· цІвІ .nр~укціf

у

1.75 раіа • .. . 8 У. 19&5 роцІ ••·

nуск товарІв народного сnоJКІІІваннн буде збіАІt­ wено

на

15

nроцентів .

НамІчено. іх . •ипуст.~ти nонаа nnaн на 60 ти­ сяч карбованЦів. Розnо· чато . випуск

робу

новоrо

ви·

- · сиnаааних

ко­

жиць.

досвІJtЧенl сталевари ремОНJТНо-омехаІНіRRІій СJІУЖс КИричекно, М. в. бі. Це 1дає мФ:клИ!ВkтЬ

ц:nво навоІ тех.нологіІ. одертаНІНЯ залізкоrо no· poutКY меТОДОМ· р0311Иw1ЄН· НЯ рідкого металу стисненим nовітрям. І С!tрізь на

навчання,

участь у

ма!Йстерностl, якІ атали wаднцtйними.

аRТИ!ВНі учаснИІКи со­

r.

ПожидаЄІВ, В. Є . . Анюх:l:Н. . 61,пьш ~о .~ mр­ Па.ралельно з ІснуючОЮ ФЇЙ!НУ роботу 1 оnератИІВно nочаеся ЗЗІ11УС.Н у виробня· вирішуваrrи всі Rзор1л1 пи­

іІ(у

-

осю

В. Jt. ни нЗІКЛалИ щtтй.н!1 стяг.­

Лавреwm. М. М. НеЧИ:по· неш:іІЯ

rюрошковоІ

!ів

rmтаJН.НЯХ.

ну

юра ко- ·

. защюсили

'З'ясу>ВЗJJ.ООЬ. що н а . зм1иу . змІ.'НJу. залишали цех. тут були я.еnорозумlн!Н'я. Ум nрийшли номуJІІ1СтИ з 18и:нннали постНtн:І. коп­ .1ЮдИJХ цеХ!ІІВ. Серед тих, фл:І!К'ТИ між колеКТИІВОІМ І

хто

ші умови для праЦі,

чиНІКу. Во ки

ІІІФР!І

Молод1 внробJmчники 'беР\V'ТЬ ~іRТИВ­

лодь. Вона склщцає третину колекти­ ву. Це нЗІШа зміна 1 нСІІдія, в УІ ,ру .ках майбут~rе ЗаJВОдУ. А.Дм:І;нІ:атрація порошкооого. його · партійна та nрофспtлкава організації цроЯІВЛЯ.ЮТЬ велИіКу турботу цро мо­ лодих прац~. Ім ствqрено х~о­

ВИ'Й1UІ на проектну потуж­

sтий не

нашого nІ,д­

про­

Фото М. Семввоrа.

ЦЕ-ВАША. 3МІПА цриємс.тва, яне рLк тому відісІВЯТкува­ ло своє двадцятиріЧ';ІЯ, працює мо­

ху йшОв настуn на заміНу

от~rо методУ,

першвх рядах соціалlстпчиоrо змаrаИИJІ. З хороши-

ПОіряд з ветеранами

то. лИше улвити, як у це-

зустрічають трудівники своє

На фото: Л. А. Мааур, М. А. Коротких, І. А. Ко­ ротквх, О. С. Владика, R. Н. Рачииський, О. Д. Бабич, М. М. Бєлькова, О. С. Заrоровко.

Рачииським. Здружена баrатьма рока­ ми ударної колективної праці, вона постІйно йде у

урядо­

ТА.к · ВЕЛИТЬ ОВОВ'Я30]{

ми показинками

фесІ~е СВЯТО у ~ІІІІЬОМУ році.

· Rосиповичем

.

вими нагорадами.

'

МРІЯ ЗАІЙСНИЛ_АСЯ він мріяв ще з раннього дитинства. Валер1й ЄвгеноFич наполегJІИІСО

·

йшав дІJ СІЕоєї мети. У мLсті мет.а.лур­ гів Зла1'оусті nройшло його : :дwrин­ ~;(}. Там же .в!И . закінчНІВ nрофесій­ но-технічне

училище.

лурnійний технJJ-:ум .

потім

-

~ета­

Пішов ПрацюІВа­

ти Валерій на Златоустський мета­ лургійний за.вqц. У колекти:в.1 · Брооар• · сьноrо заJВQДу п.орошН'ОВо'і металург1І імещl 60-річчя РадяНІськоУ Укра'іни в!lн з 1978 року, сталеваром. Анюхін з честю мконує Cl!Oi ви­ робничі завдання. Він ударник ко­ муністИЧІНОУ праці, чесна, досциnліІНо­

вана, сп:раведлива

людина.

Завжди

nрийде товарИJШам_ на дмомогу. радить. Тому цього снромного,

оо­ дУ·

леіКТиаІ..

.

освоєно

TOIAIНtul

ШеЕІНО·ГО nрац!Ввh!Ка lJO!ВS)II(aJOТЬ. у КО.,

В. Є. Аmохін не уЯІВляє свого жи.r· тя без nрофесії сталевара. Про · неІ

з - nОЧІтку

3aiDAOM

А yc.nlinн~ npa.цК8anr. ~РУ д~

nсІматаю'r·ь з. нання . і дOtCJJI'A. · , Jи .tJO:crH;lн6 цjJІНl&ИТЬСЯ НОІВ~И' · МИ 1

техХіІКи, · пІіді!ищує свій 11Pnl~ · рі-

·

в~ь.

РJ.д.ним ст~в ДЛJІ . ·:ВалерtR ~енови­

.· ча коле.ІСТив цеху заJr1:ЗзіПП по;Р.ошкі:в.

15 рОбІ і,. ОАИН.

nускаС1WІІ

року · вмrо·

НОВИХ ВИ· 3 НИХ ВИ· 3 іНАІКСОМ

«Н» · ....: ·ноаим"'.

. • ·тtnі.им у, . ~apwo~y nівріччІ ц.,оrо .poRy оз· ,ІІОроаиямсь. І

вІаnочмnи:

у .. санаторіях ~ . 140

Він . д.vшею вООлdІває за .аq>а!ІИ ;вйроб-

-tиробничкииІа, у будин-

Хто знає, можливо І. два -~~ro си­ НІИ П'і,ДутЬ у · житті баt:ЬаdвСькоJ6 єrrеж­

ках вІдnочинку : і' nан• сІонатах 65, . . на liasl

.

НИ11[!18а:

.

.

оою l теж оберуть цю ~нІіУ nро­

фесію. С'ГаіНУ'І'Ь · r.ІД:Rим.1І цр&дОtВЖуга­ чами рооооча.тоІ ІШМ сцравн? 1 ААЖе

багато

цінавого

BOIOL

Дtзна.лИся ·про

! . JІ. с~~~

метадургів .·від ба1:Ьі:~~-

·

·

відnочинку nІонj~~Ськоrо табору «Журавочка» -

2231 чоnоаік~ 172 noбysanм .. у туристмчммх noTsaкax. · ··.· \\.

'·'- : · -.; ..:.' !


4 стор.

* 19 1985 3 турботою липня

ПрО ний

ві~очинак.

«НО В Е

кооператори району вершують підготовн1у

ташованJа

аздоров­

ни.

У

на

березі

Прийом продуІЩії буде

проводитись

тей постійно дбають nроф­ вають працЬвники :комбіна­

11 11

ннць,

ІІ

лювальнн:ків,

11

ВІАМІН НУ ЯКІСТЬ

МихайлОІВИЧ та спіЛІ~ОІВИЙ ко:УІітет та ад­ ту Іван Михайлівна МаліУ, м іRісrрація заводооу діІВно­ Алла го к01!Wбінапу. На це у за­ МИІкола Петрович і HarraВасю:ки, вершальному році п'яти­ лiJя МНJНолаЇІВНа рі•ши ruередбачається ви­ ВСЬОІГО 14 СіМеЙ. Профспіл:кооий :комітет тратИІТи з різних джерел фl!каНJСу,ваІИНя понад 12 за:куnив 120 nутіІвю:к ви­ mсяч :ка'ІJбоІВанціІВ. оооб­ х і.:~~ного дня для nодорожі лИlВа ув.ага приділяється г.о Дніпру до Нанева на теnло­ сімейному вlдпочиІfК'У. :ко:УІфОІртабельному неділі 28 Та:к, нещодавно 10 сімей ход:!. МинулоУ

масової тів .

заготІв .1І

СлІд

фрук- від тих.

зауважити.

підприємства

по

що

говір

здачу

із

Ось заготівел:ьні цJни Ці плоДів приймають про­ {за 1 кілограм) на ягоди : 1

ПіДІJіРИЄМСТ!Ва

вИїхали на базу відІПочин­ лобували на могилі Вели­ ку с ПланерсЬl<'е». Великою nопущ~рнdстю ного Нобзаря . М. ГОМЕНЮR. норнстуєтьс.я і база відnо-

1

ягоди.

Жителям міста і райо­ ну,

які

бажають

вирощений

урожай

здати

спо­

живчій ~ооперацЦ, необ· хідно .звернутися до заго­ тівельниІdв

·за

проживання.

Вони

І

-

І

~~

та 1 І

аІГРус -

50 коп. І малина 1 крб. 1 80 :коп. ' •' - чорниці - 1 :крб. ~~ -

О.

СЕРЕДА,

старший

місцем

озна-

інструктор

Ній бе,руть а'КТИВІНУ УЧаJСТЬ

ПЛаJСТМа<:

всі цехи та служби заво-

участь в обла<:них змагаrн- ІІ

та:І<ОІЖ ІІ

боротьбу і 1юманща заводоуправлі'Ння. Оста,ннім

ЯІК! дрохо.дили в Білій 11 Цер:кві. Вони були вклю- 11

з

вІ.дпооі-

В

особистому

залі!:ку

фіJзичноУ та ооргаtН1заційноУ

ненІКо, який винонав Н'О'р­

підІготав.ни

маrrив

змагЗІНЬ,

при-

ві.Дбувся

за :круго,вою си-

ном анда цеху ПВХ-

-

пл2.стикату.

ному

першоrо ,розрядУ

лу.ргії

І.

ВІСіМ

на

залізного

ТОІкар

Хоче·ться побажати на- І

Він

Я

-

Він Я

зл~пив

дачу

з

mrстової

сталі .

з червоного дер~::ва.

придбав

приручив

модного

Я

радіофікував

<:усідом

но

и

ре;йонного

ки.

першої

з

линькн

інри,

rHa

водоймах,

11 липня 1985 торсь!\ий

nравом,у

20

початку

городсR'О­ УкраинЬІ,

народньtх

деnу­

березі

Ниїв -

кожному

і

Jr:e нo

річ ·

оерnня.

устат­

Приймаються юнаки і дівчата з восьмирІ•І­ ною освітою (1з спеціальностей розкрійни-

-

ни та 'заготовники верху в;wття

де

вилов

:класів). Строк навчання для осіб з восьмирічною освітою З рОНИ, із середньою 1 рік Учні забезпечуються безплатно дворасовим

риби

аматору

рі з них

тсбто

лак.

20

кори стуют ься

правом

вступу в училище

зі

шхолн,

загального

корнету-

мисливців можна

рибалок ,

1

одним

Із

знарядь

пе реліче ·

лову :

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

paJ<a-

.

М.

роботи

-

у

ву :щ

податІі:

з

до

у суботу

20.00,

місця

прожи­

роботи батьків, медичну фотокарток розміром Зх4

Прийом доІ<умент1в щодня.

9 .00

крім неділ.і. ·~

з

-

9.00

до

17.00

год.

Адреса училища: 25207З, Ниї.в 7З . нівсьний · пров ., 4 , тел. 4З5 -22- 18.

середніх

спеціальностями

Н·у ре­

шкі.л

і

14

зві льнених

у

Стр о к н.а:вчанп·nя у

З освітою льності ніка,

муляра,

-

розм ірі

8

1 рІ.к. Учні оде ржуКУГь 72 карбо ванці .

:класів можна одержати с п е uІн ­

муляра .

монтажника .

електрогазозва рника,

ляра,

столяра - тес­

електромон тажника.

Строк навчання З роки . Учні зrІ ахс::дять · ся на повному державном у забез nеченні (харчування, :гуртожиток, спецодяг) . Для ОВОЛ :)ДЇННЯ С:ЛеЦі3 .1Ь Н ОСТЛ !ІІИ МуЛяра -

1

МОНТажника, сл ю са ря-са нтехн ік а. тесляра приймають с я тільки юнаюr.

сталяра .

v

Стран навч ::Jнrrя для rої н ів. зв і ль r •.е них заnас з лав Радянської Армії, 6-7 мі ·

не

СЯЦЇ В .

тов а­ ри ба 1

ви лови ­

Учалище провадить набір без екз аменів . Ви пус кники н а пр ;ш .т1яються на роботу в о рга ­ ні за Ції тресту << Брова рисІльбуд» . За на п рав,1енн Ямн на на в ч а н н я зв ерт ~ йте · ся у н ав ч.альн ий пункт ~бо в і дділ к ~ r>niR тnе · стv за адресою: :vr. Бр О!Вар и. вул . Ниївс ька.

170.

штук ра-

Радгосп

ГРИЦАй,

Редантор Є. ФЕДЯй.

слюсаря -сантех­

маляра - штукатура .

облицьовува л ьника-плиточника .

дозво

іхтіолог Rиївсь:кої Держрибінспекції.

ел ектромон ­

електрозварника.

Адміністрація .

11

:1 .

імені

60-річчя

СРСР

за прош ує

nра ці в ників на збір яб.l,УІ\ . Н а заробле ні rp1) · ші г.родаютьс я яблука ІЮ ці ні ЗS н оп. за 1

кі.1огра м . Ро зраху нон у І з собою ·М ати норзи 11и.

nі в ці

ре;6оч ого дш1. Дирекція.

.,________________________________ 11

255020, Київська область, м. Бровар .. , вул. Київська, 154.

Теnефоин: редактора 1 ~-3-82; :~астуnинка редактора, відділу nартійного життя -- 19-4-47; відповідаnьиого секретаря, віддіnу сіnьського госnодарства 19-З- 18; кореспондента місцевого радіомовлення 19-3-05; відділів промисловості, листів масової

вст уnу

nотрібно

-

довідки

вання та з місця (форма М 28у), 6 см) .

стипендію

водоймах за гально го

nе ристуnання

також

й технікуми пшза. конкурсом. Час навчання зарахоr,ується у виробничий стаж. Училище має відмінну матеріально·техніч ·

тажника,

видів .

до з вос1яєrься

v

про на·буття сrте:ц.іальності і середньо"і освіти,

діти

ама·

винори стовувати

чи

·

з освітою

8-10

внпус:кникІв

Громадянам. янІ не яв­

другої лин:ь.- ти

вання, незал~жно ~~ід членства в Товаристві

і

складальник

взуттєвого

запас воїнів Рад янсь:кої Армії. ТІ, хто має середню о<:віту, можуть оволо ­

J!о:вити ра:ків У водой- -, ЗО штук ра ків. мах

Олександр Хоменчук.

С о ветов

взуття,

І>і в , ч .1.е н ам цих товариств

Киевс100й . обл:асти. (На украинском ЯЗЬІІІ'Є). РедаК"ГОр Е. ФЕДЯR . . Га:зета вЬІХодит с 17 аnреля 1937 гоца. Д111и вЬІХJОда: вторник, СІРЄда. пятница, суббо'І'а.

Т&'І'ОВ

їх

виношування

до

до

nо-різному , тіль :ки фі­

сНОВА.Я ЖІІЗНЬ•-ОІРГВИ БровІІІрсR'Ого комитета Коммунистической nартии

городекого

ЗОТОВ.

« разщеnом».

них

В.

ми рибоохорони до зволе · 1111Яютьс я чле нами но ловити рибу оріє нто в - ри с тв мис л н вu ів та

собака!• Я «Обережно: ВОВІ;!• Я:ому mдвозили . Я сам возив ... За ним прийшли ввечері . За мною іВранці.

·

Ржнщевсьt:е міське профтехучилище М ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

гідн ою

Заrвод пла·стмас.

то басейну , в світлий час ного

хлів .

пошнттю

слюсар-ремонтник

- - ------------- - - - - -

юпивн о•го

стати

nопереду

ПВХ-nлаJС-

доби в місцях. де органа ·

Він п.рич еnив на воротах « Обережно: злий

Все у нас Із ніш однаковий!

ви.:~ ~в

ві:д;пОІЧи.н~.

ках, що належать до йо- біЛІЬше трьох знарядь ед­

курник .

Дирекція.

до зуn инки « Проспе:кт Червончх козаків'> . Адміністрація.

най ­

-

заводсь:кої зм:іною нашим чемпіон ам .

сЬІКого водосховища

вовка .

Він поставив .коло хати «Москвича•. Я «Жиг.улі». Він е.ле:ктрифінуnав

нул ьту ри І с порту

ріод

на

сабану.

<<Бульвар Но­

І хати трамваями .N'9M 11, 12. 19, автобv­ сами ММ 72. 85, 9З , 94, тролей бусом М 18

ро:ку. водних безхребетни х ерга · Вилов ракJв в цьому нізов.vєтьс я товари ств а ми році дозволяється лише мисливців та рибалок.

Я зали в бетоном навіть доріжну в сад.

до зулин:ни

2

Київське середнє професійно-техІІічне училище М 12 ОГОЛОШУЄ ПРИйОМ УЧНІВ

стику

І

ловною · << Хватною'>, діаметр яноУ не nеr,"вищує 70 сант~mетРів з вічком не більше 22 міліметрів, жилкою смотуз:кою з ПРІИ­ надою, . або роrаткою­

знята

Він заас фальтував усе nодвір'я .

У місті

гіна» .

Для

п о.казаІВ

Заборона на аматорський і nромисловий вИJЛав ра:ків у водоймах баоейну· Ниївсь:ко го водосховища, задроваджена Ниївсь:кою держрибінсrrеІЩією на neта

nівня.

Налініна.

заяву, документ про освіту, свідоцтво про народження {копію) або паспорт, характерJJ·

РАКОЛОВАМ НА ЗАМІТКУ

Він прикріnив на 'гребені дерев' ян ого флю-

-

:заліІ:ку

команди цехІів

двоnоверхову,

тролейбусом М

до

.N'g 2, автобусом .N2 10 або

ну базу. Працюють гуртки художньої самодіяльності, технічноУ творчості, спортиfіні ООJЩ\ї. •

і

метрів .

третьОtМу "~ращих

сnарт:• кіа:ди

гера.

Я

на

щн~сово,го. А в зага.ль-

-

і

вокзалу

Налінін трамваєм

а

ці

-

fхати поїздом до Москви. У Москві з Ле·

нінградсьного

І

з магань

ло .вІс~м кома'Н~. Без жо~- шим сnортсменам най­ ноУ поразни зі грала нращих спс·;:. тиrвних досяг­ КОІ:УІанда цеху т:руб і л ит- н ень , а мо.1 О'ді міста ва. Б Она й вибО;рола пер · аю и.в ніше пспо:внювати ше місuе. На друrо:У!у міс - ряди прихильнинів фі :з­

не стерnів

те­

ники

стемою, •В ньому виступи-

Я

2-26-42.

про·

1

щюх~и~

дванадцять.

Налі нін,

вІДділ кадрів,

дящих заІВоду . Самt учас- rвибороли п'яте місце .

за графіком літньої cnap- кращий .результат з nла- 1\ таніади за'Воду. Турнір :ва~ння на дистанЦії 100 11

Він збудував хату десять на дев'ять _метрів.

лефон:

Нал!!.н!на, М 1З,

ють вели:ку JІG!<lГY роЗ'ВИТ- лриємств мі~та. Наші зем- 11 'КУ маеоВІОІГО спорту і по- ЛЯіНИ в КDІМандному залі- 11

.яоки.й н ещодаВно

смак

НаЛініна.

хар~ваннлм 1 одягом. В період nроходжен· ня .виробничої практнии на пІдприємстві їм виrмач1ується 50 nроцентів заробітку. Учням із середньою освітою виплачується стипен­ дія в розмірі 70 :крб. Випус:кни:ки училища одерж,ують диплом

11

дбали необхіДну спортив- з результатом 10З оч::ка ну фop·vry. Внослідсж цьо- заІВ·ОЮВаІВ титул чемпіона го піД~ИЩИІВСЯ :клас області. Перше мЬсце <:е­ соорти!ВННХ нома'Нд, irpo- ред жLн01к виборола К Но­ ва дисu.кпліна. нанунченно . ІУ результат Це було .noмi"nro і на 89 очОІК. Предста13ни.к ІВОЛейбольному турнірі, заІВод,у пороШкСІВої м ета­

св1и

n роживання

куваННJІ.

дальністю постаВИJ]ИСЯ до добре виступив О . ЛИТІВи- 1

Всяк на

спект ім.

взу'5Тя,

ширенню його серед тру- :ку в на:nруженіІй боротьбі 11

.....

міста

дуальвому

ЧЗіСОМ 'НЗІ заІВОДі П;рИ.ДіЛЯ- Ч€1Ні В Збірну КСХVІаІНд.У Під- ~~

ГУМОРЕСКА

.місцем

із спеціальJЮ'стей: розкрійник верху взутт:І, заготовник верху взуття, майстер по індиві­

ду. Вперше :s:ключила<:я в нях з бататаборства ГПО.

е

са

юш­

ва 1985-1986 навчалький рік. Училище готує :кваJ.ІІіфІ:кованих робітинків

НабИІРаЄ темп1в літня тинату і тепловодопоста- і, сrтСІJртай<іада НІа затОДі чання. І' nлaJCmМa•c. У цьому році в Спортсмени заІВодlУ 1!

Фuru Б. Горбачевськоrо.

вилиекаю

За довіднами :звертатись : м.

11

Спартакіада у розnапі

..

їзду до

І

ІТТФ ~ (!?·~. ~Ш

Важкі ходи.

з

пІсля

Доку.менrн ,

Прийняті забезпечуються благоустроєним rуртожиrком. Ім виплачується вартіс-rь про­

заготконтори.

ВЗЯЛИ

відбі­

апретурни­

і трудову книжку пред'являти оссбисто .

вельником.

КОП.

якості,

70 карбованцІв нн місяць , - 170-220 карбованцІв .

паспорт

заготі­

ду!fцію тільни хорошої - смородина чорна якості. Тому і заготівель­ 1 50 ники будуть приймати - смородина . біла тіль:ки стандартні плоди червона 60 коп. .

нонтролерІв

сушильників тканин,

ків, красильвиків тканин. Стро.н навчання 4-6 місяців. На курси :приймаються одиноні дівчата у вІцІ віД 17 до ЗО років. Оп лата за час нав­ чання

перероб­

:крб.

чесальниць,

чання

хто :оаключив до ­

на

Калівінський ордсна Леніна бавовнянопапероиий комбінат ЗАПРОШУЄ НА КУРСИ по підготовці ткаль, пряднльниць, сrрічеч­

11

переважно

ЗАГОТІВЛІ­

Дес­

ці дні тут відпочи­

праЦіІЕіНИІКЇ!В

за· до

.

змістов­ чинну «Дружба•. я.:ка роз­

леНJНЯ "Трудящих та їх rrі­

ЖИТТЯ»

":ТІІТО радує нас хоро­ ЙОМЛЯТЬ ЗДавач'ів G ВИМО· і' шим врожаєм ягід. Нез·а­ гами ГОСТу та порядкем І баром достигнуть сливи, прийому продукції. за- 11 яблуна, груші. У цей час безпечать тарою. 11

працІ

.JІЮДИПУ

цІ:ка13ий,

rtpo

року

1_9-4-67.

SРQВаІРсь~ дРуШІ.'РІІfІІ КиЧвсь100го обпасR'О.го уnравл·Інн.я у ~ nравах видавництв . nоліграфії І кни:тювої торгі вл І. Адреоа, д.р:,...арн.t : 255020. Кювська обл·асть , м. Бровари, вул. Київська, 1~4.

Друк

Індекс

lФ У ><с щш ІJІІ

1 З . 540

61285.

о ф сетни й .

Обсяг

;· р І<у ш .

Тираж

nрюtір н и,.іn.

З амоumJ ІШЯ М

3 460.


19 липня і985 року «НОВЕ ЖИТТЯ:. -:: .....• ----~-----~~-~------~~--------~--~~--~~-----------------------------------------------,(

.r · .

-======RH ВННОНУЄТЕ ЗOБOB'RSAHHR?=========

*

.1 "тор.

.І ЗНОВУ "БОРИС ГОдУНОВ"

ОВОЧІВНИКИ НЕ ПІДВЕЛИ 9

Більше

гект.а:р!в землі

зайнято Щд нанритими го­ родами в paдrorcrri J.мені Щоt;:;·са. Тут вирощуютьоя ранн.l огі,рки . помідори. цибуJDЯ та ІнІШl ооочі. ІІ0ж'Н10·ГО року ЮіЯЖИЦЬКі овочtюnши

у

2бираЮть і АО

теплицях

вІ.дправляють

столу

т.ру дяш;и.х

ІЮ

1300-1400

і більше тонн юродн.ьоої про.Цу·кці'і. Ово­ ЧЇ!ЕІН'ИІЦТВО найренrrа­ беЛЬН!іШа галузь в р~rос­ пі.

ВІд І})'еаліза!.Щ.І

го;;лодарС11ВІО

800 --850

і

овоч!JВ

QДержує

по

більше

тисяч

карбаВ>аІ!ЩJJв ЧИІСТОГО бу111\у .

при­

Малосприятливими були nотодні умови на ІЮчатку нинішНЬ10rо року . коли

11Реба було на повний хід рооrортати ро6<Уrи у теп­ лицях. СильНІ! морози. он1ГОЕ.і віхоли у лютому 1 бе­

сnра.вилися

з ооста.Іілени­

tМИ

ne~

ННМН

МИ)

:викоН'3ІЛ'И

плани

ціалістичні по

з.<Щді3ІЮІЯ­

і

со­

зобов'язання

реалізації

ранніх

оою-

чJІВ з теnлиць . Огірків зда­ ли 1010 ТОНН• , ПОМ]Щорів - 240 тоНІн . Всього ж .вtдпраІВлено ГІjJ::оСtдУ•КЦіІ в

городимУ магаазини

Киє11а і Брова.рІJВ понад 1400 тонн. Буде зда:но ще не мен!Щ! 200 тонн . Про те, як nрацювали О'ВО'Ч.ЇJRНІИЮі, ЯК ЗМ•3Г<:ІЛИСЯ за успішне викоН'шня пла­ нів і соцtал;іостичннх зо­

ІJОВів

П.

начальНІНи

Ф.

цеху

Маляреню:> . У тру-

довому су~рнJЩ"І'Б1і шісrь

виборола

пер­

бригада.

у пеІВНІій мірІ стри­ яку очолює секреТЗІР пар­ організації цеху мували накрWІ1Тя Іх nро­ тJІйноІ зqрою поліетиленОІІ!ІО'ІО 'РО'СJІИНЮЩТВЗ. раtдгоспу Цей ко­ mл!Б\кою. закладання у них п. в. 'ruт1фе83. rnойОІВо-сооом ' mшх лоду­ Леа<!ТИВ здЗІВ ран.ніХ ооочІів розсади.

Але. долаючи примхи не­ годи. oІюЧil.mmJGI усп!rшю

ху.нку

комуніст На ра­

цього

колеRтиву

684

rонни реа,JІізовшюї городньої продУкції . В!дмЬнно потрудили ся прааюфланго:ві соu:і·а tлістич­ ного ЗМаГЗІННЯ ТеПЛ~ЧRІИЦі

М . М. Понюмаренно. Є . П . Новиuька, Г. П. Гончарен­

ко .

в~

І.

Свер'ЮК, к

Заглинська. М .

г.

М . Моого­

ва. К В . Тетянич. О. · В. Норчага. Вон.и зібрали наfuзищий урожай огірКІІВ ломіДорів з ножноrо

та

квадра111юІГо

н.аї

nлощІ

метра

к.ориос­

занрітІJІених

за

752. 142

rонни. щv СІUІада.є цроценти до nлану. Друге місце ІЮСіла брига-

карбованЦІІВ .

.др.угі

а за

міІСця в сум.і 50 карбо­ ІВанціів ко.тна. Нагородже­ на Почесною грамотою і .І)рошооою ІПремІєю перша брИ'І"ЩЦа. Про nі;ДсуМЮІ ро6о'І\И, невикорИІСта:ні резерви. ПЛ3ІНН і Зсщда.ІLНЯ н:а Н.З­ СтуtПІНJИ1Й neplQД rоворили засту:пиик бригадира дру­

гої бриrади

r.

в

СБОІЮ

чергу.

С'І1али

.. <Не-.

·

Щ>ОІДаж

·КОМбікормів,

здане борошно ношепні один

у спLВtвід-

Г.

першої

В.

Тітарєва.

диреюор

радгоспу

Щорса Г.

с.

Нсшекти.в жи.ве

оr<:>чlівннІКів

повнокровним

т:Ям .

Городниці

н.аг; :т еглИІво

й

імені

Пас!Ч'НИЙ.

тільки

трудяться .

люблять

нюрисно

ЖИ!Т­

не

а

віДПQІЧИВа'!1И,

проводити

ний від роботи

віль­

час:

На

теп.лич,н,ому госпоtдарстві обmдна;на ленінська кІм­

ната.

30

Більше

)::об!тни­

кіІв і робі11НИЦЬ беруть ак­ 'ГИЕНУ участь в художній самодіяльнОС'І'і. Хор теп­

; У Костромі проходить зйомки масових сцен дво­ серійного Фільму «Борис · Годунов• - екранізація

;рошн.а

да;вно

5

.ном на

МИ'НУЛИ,

лиnня

ста­

районом

лені цуІО<ТИ

І1О.

апtnощуІВалн

хористам

безсмертиоі траJ;едІ·.і 0'. С . ПушкІна. ЗнІмальну гру.

пу <<Мосфlльму>> очолює нароДІІнА артиєт СРСР ла­ уреат Ле~іиської 1 Державnоі nремій, Герой Соцt­ алістичвоІ ПрацІ С. Ф. Бондарчук. Він же виковує

тру­

діmж.І<ІИ 1нших галузей roc.пOtДapcma. А на район-

головну. .роль. Головний операт.ор

реат ..Ленінської

1 Державноі худОЖНИК В .. С.

оому і обласному коккур­ сах nатріотичної Шені,

до .вІдомих фільмІв С. Бондарчука

Почесними

ІІИКа -

грамО'І'ами .

мІсце nаломництва чнсленИJІх туристІв -

переt'Ворився в Москву ЧасІв Бориса Годувова.

А. ГАВРИЛЕНКО.

прийому йо­

По укладених

догово-

рошна

На .знімках: вгорІ автор сценарtю 1 режисер-по­

у

(Фотохроніка ТАРС-РАТАУ).

за­

лежності віД його яностt. Так. за одну тон<Ну про­ дукції пе:ршого класу гос­ пQдарст.вам

виплачується

162 карбОВа.tНЦі, діРУГО•ГО --123. третьоrо -77 кар­ бОІВа.нців.

ПродУкція

із

вмІ!СТам каротину біль­ шим. ніж передбачено для ПЕ:Іршого

класу .

оплачу­

ється з надбавкою до за.­ гоrгівельної ціни на борош­

ЗАГОТІВЛЯ БОРОШНА-· 8ИГІД,НА СПРА&А npOI[taНo ІВ(:ЬОГО (Ю.роШІІJа

цри

тонн

413

плаІН1

755

рах

господарсгва

мусять

рай~у

здавати

гр~ули

но

перІl/'ОІГо

мірі

класу

в

роз­

копійок за ножний

20

мілігра.м

збільшення

ка­

рО'ТИНУ понад нор.му.

Трав'яне борошно із вмістом каро.тииу менше. Н'іж передбачено для тре­ тього 'класу.

оплачується

зі скИІдкою закуп!Jвельної ціни на бQІрошно тре'І'ього .1Ulacy .в розм1рі коnі­

20

Це оди:н із додаmкових 'J'Ofl!Н. Вісtм господарств. ПереяслаІВ - ~мештнцько­ йак за Rоже.н міліграм шляхів забеооеченн.я гро- яким даве.дено ·плани зда­ .му ІІFіДЩ>ИЄМ:СТВу . ХЛібО­ зменшення каротину .nро­ мад~::ь~tої худоби кормами. чі траgа'яного . борошна. ПрОдуКТІВ, що знаходнться ти .норми. ВигіДність цієї справи щщдали його лmue 256 на Щдjстані 95-1 ОО кІtло­ СлІtд зауважити. що ви·

в перші ро,ки введення такого с.тИJМулЮ'Вання шви.д•КО зрозумlл:и керіІІни:ки господарств. Тоді плани

тОtНН. у• тому числі Богда­ нівс.ька rrrахофабрика 46 · тонн при п:лані 110. радгосп «РусЗІНІвський•

продажу трат'яного борошна виконуІВались легко. без будь-яRих ускладнень. А таІКі радгоспи як «РусаніВСЬІКий•. «Пу х і В· ський•. і'мені 60-річчя СРСР. «Жерді&ький• щороку здавали дщ~жаві ІЮНадnлано.ве борошно . ЗгодОІVІ при рОЗІ1QД1Лі ІКомб~ко.рмІІв між господаР" ствами району оо інших фондах стали врахО!Вуваrги

ко·мбtкор;ми.

трав'яне бороШJrо. Цим у вНІГtдн·е становище були

Пlll

.кLвсЬК'ій тахофабриці з МЄ'ГОЮ виконанн•я районом

ГОСТРИМ І .

------~: ·-- f

~.,-~-: ~---

--

~

Бооа виробничого об'єд­ нання •Райсіл;ьгоспхімія». яка

споруджується

окслнцt ро.ку

міста , стане

на

наступного ІJУОКОВИМ

об'єктом. TopiJ< на I.tlй бу· дов! .можна було побачи­ ти будівельників із ПМК 7 «БроварисІ.л.ьбуду• . Го· ловним їх заняттям із са­

мстр початКіУ ло

гартування

Умови були замовник не

будову

1984-ro

ста­

характеру.

піДходящl: забезпечив

еЛІе.ктроенергією .

такою необхІДною для r.rе­ ханізмів. А якою nеревір·

кою

· на

кмітливість

Бо­

піДJLриєм­

сmву хлібQпродУкт1В. до яноrо :відстань 45-60 виnадає з-піД контролю кІ.Jюме'!фів. З'Вичайно . не вЩповіДалЬІНих спеціалі­ за.вжди знЗ:йде'І'ься тран­ стів. · ЦИім поя<:нюється і опорт АЛЯ церевезеиня йо­ НІС!ЯІЕ<Нісrь багатьох недо­ го. лі.Іків та зволінань. Тому П<>~дібних ·неу;в'язок негайно неоrбхtдно подба­ можна бу ло б уНИ:Кнути ти. щоб вонн не мали міос­

вия­

вився епізод із чималень­ ких розмtlрів сва.ямя! Іх споча'І'іКу забили. а nот1м

станях.

А

м.t•сцеве

борош­

но обіtІдеться дешевше.

У rостях- :

робющmо і продаж трЗІВ',яного борошна у .гос­ ПО'дарсm.ах району щорону

ця в цьому сезоні. До зу· СИЛЬ

ЗОО'ТеХ!fіtКІJв,

МіВ ,

•Інженер.Ш

доІдати

ти

агроно­

nотрібно

ІЮВСЯІкденн1 турбо­

економістів .

Я. ВОРОНЕНКО, головний держзаготін­ спекtор по му району.

Броварсько­

nраЦІВНИКИ У піонерсьКІИх

«0о.ІfЯ'JНИЙ», ка».

таборах

«ЖуравоЧ·

І<lнотеатрі

« Пр.о.ме­

rей». будинку культури заІВQДУ <<Торгмаш•. табо­ рі праці та ВdJІJПочинку. що у Літках . побували 'ІlВорцl фільму «ПОІВе.рнеІН· НЯ З О{Рбі1'И».

Про С'ГВорення фііJП>му.

КІНО

« П0ІВЕІР!rе1!!М з орбі·ти•

П~ижі

в,\цзначено

в

Пер­

ШН'М ПрИЗО:і>f. Роботу aatМO­

ro

ОПоfІратора

висо'КО від·

знаsчено ВДНГ СРСР. го наrорqцжено

Ноесоюзиото

FI<>·

Ме.д,алJtЮ

нінофестнва­

лю у Н<НЄ9.1·.

З уовагою слухали цри­

сутнd про зйомки

фільму

про героїчний пQДВиr кос­ tМ<ОоНаІВТі!В р031І110'Вlдав член

на Байконурі. у Зоряному

ОпtлRи

но розпооІJв керІJвниІК гру­ пи каска;дер!JВ Олександр

кіномаrографістіВ.

головний

оператор

Оерrій

ЄвгеНЮІВич Снтасенко . Вtн скаІЗа'В.

що

м.lrстечку. Про трюки у кі­

Фі•латов.

Кіностріч'Ку

о. копитов.

НЕ ВИРУЧИТЬ І ШТУРМІВЩИНА...

~

ІNТОМ

-

метрів. а борошно

рисn1л•ьсьноому

- 17 тоии прн плаНі 100. «Пух·іІвtсь.ний• 13 тонн nри ллан·і 150. «Л1тк1В­ . ський• - 17 тонн цри плані 150 rонн-. ращгосnн с.БобрІЩЬ'КИй• та імен\ 60дого­ річчя СРСР ової. nлани шляхом у.кладання виконали. А радгосп ~Зо­ ворів на здачу трЗІВ'ЯІю·го ря• НІЄ :здав жо.дІНоJ ТОЮІИ. борошна з Ка.л.иrrянським Радгос.пзІм «Гоголів­ комrбііюрLVІовим заводом. ський•. «За.ворИІ.J,Ь.ЮІЙ•. КО~ИЙ 3НаХОДИ1'ЬСЯ Поруч Він замов­ «Залшавний•. І.мені Мічу­ і·з здЗІВачами. ІКіль· ріна. . «Жерд!Jвс ь к и й•. ляє щороку вели•.f\У за «Авантард• та Семипо·л­ кість його !На далеких вЩ­

видані

иомент- зйомки .

-

трав'яного бо­

провод:и!І'ЬСЯ

•Війна t мир• .

«Вони .воювали за Батьківщину•, «Степ•. ' На час зйомок район Іпатtrвського мУЗею-запоаІд­

ке з прОІВІ;щних м,tсць і на­

Onлarra

лау­

-

в. І. Юсов,

ГОЛОВНИЙ ,Аро&іи, Музику JDIIIIe номпозкrор Всеволод ОвЧИНииков автор музикв

прИІс.вячених 40-р:іччю Ве­ ЛИІКОЇ Перемоги. пос.іІв од­ городжений

!фІльму

премth

становник С. Бондарчук; внизу

за

до одного .

кер.Івник

п. Озадоо-

У ЗВ'ЯЗНУ з зна'ПШіІМ оос.тааJІІені гоапоtЦарсmа. пл аму . т31Кож доведені за.в­ ІПОІШИренНІЯМ про_мисловоІ що не за:ймали<:я виготов­ даНІНя 3дачі державі технології виробницmа ленням і прода.жею 'І"раІВ'­ трав'яного борошна. На­ пrроду.ктів тваринництва яного борошна. а одержа­ зва.tНі ГО(:ПОД3jр01"Ва прис.ту· особливого значення на­ ли комбікорми в р!Jвній ПИJІИ до його виконання. брало .вюrористання в кор­ к1л~>~rості із здавальника­ за виНЯІlком радгоспу іІме­ МОІВНХ раціонах трав'я.ню­ ми. н:l Мічуріна. rо борошна. без якоГо неНегативнИм. явищем у НtЄЗtВащаючн на те. що можшmо овигО'Тооитн пов­ с.троrки за.Іstершення прода­ реалі.зації трав'яного бо­ ноц.ІнН!і ншбі·кqрми. Во-ни. жу де;рЖСі'ВІ тр.аs'.яного бо­ .рошна слІД вважати в!Дца.­ ІВ.і.r('ємною частиною годів; лі mарИН' та nт~ощі . Щоб забезnечити комбі­ кор;мо~ промисловість не­ обх~ою ЮлІ:Л<істю трав'я­ ного борошна. уряд nрий­ няв спеціальну .посrанову. якою передбачено· заЦ1ка­ внти його вн.робник1В. У нІй говориться . зо: крема. про зустрічний

сьІ;а,

бригади

б<JІВ'ЯЗJаІнь. JlОІВОрилось на НИ/МІН ТЄПЛИІЦЬ . Робі'ГНИЦЇ, личюm<і!В не раз ви.стуПаJВ с1льсь.оому бу динну збара.х . .ІШ<і цими дн:ямн що :nооJли nерші м-і-сця. у Ві~у ЛНСЯ В теnлИ.ЧНQМУ премійав.ані · ~роШОВНІМИ ІКУЛЬТУJри, •перед працwни­ господарсml. Про це роз­ вин.аrоро,даоми ,в ,роомір! 75 ка.ми тваринницт.ва. Щиро

резні

шок для виосадки

да. .якою керує О . Ф. Гла:дишко .

ВИТЯГЛИ :

ТЯЖІКИЙ

ГРУНТ

майданчика. бачте. них не лідійшов.

д.ля

У кінЦі рок..v ста·ло яс·

льник

СJІ1в .

Т1єю ж монетою. РrеаліІЗІУ· вав ..лише дев'яту частину будівельної праграми 1'3

ник

лами.

а

завдання

з

ген­

підряду недовиконав при · блцзно· в 2.5 раза. Обид­ вІ сторони з гідністю .по­ тиснули одна одній РУІКИ і nри нічийному Р€'Зуль­ тат1 поки._У'ЛИ майданчИіК.

А авя'Га

роба А. М.

піс.ля

неворічного

перед

ачима :виІКон­

«Ра:йсільгоспхімП» Кожана з'явився

представник генпідр.ядннка

його

-

нового

суперника

нача·

ПМН-8 . Електроенергію! скаІЗав він без зайвих

но. що зміцнt.лий харак­ тером rенпідр.ядник перед замовником у боргу не залишився : ;заплатив йоМІУ

обся-гу робіт власними си·

-

Із того ж тресту

-

Нема!

парирував

за

-

звично віД·

відповідальний

будівництво

представ·

орган1ЗаІ.Jіії-замовни-

J<а.

а

оелектроз.вар.юва.льникн ще

Гордіїв

ву~о.1

не·

розрубаний і досі . Будова одержує лише 35 кіJІоват

(нер!дко

електроенергія

перестає

надходити

сім). А тільки йомного кра:на.

оов·

для :під· якщо він

црацюватиме На ПОВНУ ПО·

тужнісrь. треба кl.лf:>ват! А ще ж

65-80 є

два

ками

-

но

збудовані

ПМКВ

Ції

і

котельні .

віДсутність

. .корпуси

Бо

через

елеІКтроенер-

го

обладнаннІ(.

об'єкта

що

виходить, на

що

ди ·

nеревитрачаючи пально•мастильні матеріали.

і

майданч.и ­

передбачені

ню. нии

говорить началь· ПМН-8 А. В. ГаJІІЬ.

- ПІДуть по них rу{:е­ ничні трактори та екска­ ватори і nолетить у В<:і боки каміння ... Становище

11ерм;ін01Во

Все..

потрІ.бно

виправляти .

що

залежнт.ь

•РайсільгоспхіМії».

.повинна

швидше. н.1

ч·ерез

виконати

Ношти,

простої,

технологічної

вІд вона

·якнай·

витраче· :з,риви

посJJJідов-

вlд ДіІЛьннцю від відставання. ності будівництва. не вер«;запрограмованого» за· нуться. Нічого, кРім збитчерез радгоспні лани. За­ мовникам . .ків . НІе дасть і штурмівпитvється.

і

~ Дороги

Будівельники у не з асфальту, а з щебе­

елентролінію

кран

таj::!а.хкотить

кабельної

Блохіна.

дві змtни монтують виробничИй корпус, ІЗаКІJІадають фундаменти під адм1ністративно · nобутовий корпус, спорудЖ..VЮТtЬ очисні споруди . СіЛЬСІ>· ким будівельникам дове ·

продукції. ізол·яторів не· м.ожлнво запросити на бу- лося на ходу пе.реучувадову субпіДр.ядннкtв . тися, переймати передові Ел·ектроенергію. ЗОJ(ре­ методи промислового буу підрозділів ма, <<РайсіJІьгоспхімія» дівиицтва обіцяє після того. як збе­ заводабудівного комбІна· РУТ.Ь урожай На ПОЛЯХ.. тv. Бо потрібно ТЯГНУІТИ до Однан 11;е не врятувало в

:>eJJJl,

буд1ве.льни·

трансформато,рнюї n!дстан·

підстанції

Ось

дотримувати-

зо.крема.

е.mектрозварювальнІ апара·

ти.

доводиться

t-

гіХ. а також техноооrічно·

Цей

не бу.ли засі·яні?

н.е зводять кінцІ з кінця· Немалий обсяг робіт ся. ми ... виконала на будові відо· А ось простоюють дав· ма в · тресті бригада М. Т . ки.

Требухові

ж

думалІН

представники ОІрГаиізації­ за~О·ВІНика . коли nоля

ка

Непокоїть

і

генпідряд.ни- щина. rарячнй подих якої

<<сірість>>

документації.

проектної може обпалити будо~у .

яІюї

йо~у

В.

ШОСТАК.


сно в Е

20 лиnня 1985· року . .1і З· ст<.

ж и тт я• · .

=======;==·ЗА ВНСОНИІ/ ВРОЖАІІ 1985 РОН~==========

СТАХАНОВСЬКЕ ПЛЕМ'Я

АІк'тшmо внлюч:илися в Симснов учитель музи- Серед них R<JМС<І!м<Jльцl байни 1 n~нуть обмолот ж.ни:ва-85 хлібо,роби рад- ни та спtвЬв місцевсУ ее- Мюшла Литовченl('(), Biz<- вал'КіІв. - Нашу тактику на rocny сРусані•вський•. Во- Р€1дньоІ школи. А щоліта TQ<p Міщеюю та інші. ни ІВИJВели на гороховІ ла· ось уже десять років під- ХлоnЦі входять до снладу жнИІВах заJВЖди дИКтує nо­

ни n'ять

~омбайнів. СК-5 ряд

він

бере

а:юивну номnле~сного

збира.Льно­

-

юда,

ГОІВОрит'Ь

ГОЛОіВ­

С. Ф. Мар­ •НиІВа• з навісними жат- участь у rrроведешrі жнИІВ. транспортного . загону, НИЙ аІГроном Через часті до­ мами ЖСК-4 . . Четrвертий сезон збирає SІЮІй стІВорено в господар- ченко-. Незважаючи на те, tцо вир·ощений урожай зерно- С1'Ві на nеріод проведення щі і nрКІІИіНоенн.я д!ї гербі­ земля· WJI'Qгa

тяжних

·nісля

до$.

ЦИІдіІВ НИНі СИЛЬНО. nрогре­

за-

,робота

Та

ВИСОtКе

ЛИПНЄ!Ве

nросушують ВцраJВНО

СОНЦе

nос.іJВи. ВИІ1ЮрИС1'ОВУ­

ЮТЬ довірену техні~у ком­

байнер Петро

Рябий з nомічки•ком кому­

ров:ичем

Гр:иrо­

СимонОВИu'VІ.

тий день трудяться

П'я­

вони

на кос<JІВИЦtі гороху, постІйно перевИІконують денНІ! н•о!рми вИробітку. А nе~д цим хлібороби були зайняті на заготівлі с!.на

на стІйловий nеріод для ху,доби. . _:... У нелегких у~!)в.ах доводилося нам· ;nр·аціООа-

ти, -

роз.щ:!І!!!:gає'

Симон·оS.

А.

"'-'" Ма-йже

nосnІшати

Вті<М,

І

треба

ко-совицею .

з

перез.в.аложеній

ЗеМЛі ДеЩО уІ!ЮЗЇЛЬНИ"РЬСЯ ІІІWИхання валків, тому ми орієнтуємо своїх хлі­

бщюбЬв 1 на пряме ком­ байнУJВаНІня, в•міле маноо­ rо'ІВ·ШІІН.Я технікою. Обсте­

ПОЧАТОК

ОнанійО'Вич

ніст<Jм Анаrrолієм

СУЮТЬ бур'яни .

ВДАЛИЙ

.У'ПЄІБІfІ!еНО просувається вперед. Легкий вітерець

ження поІКазало: такий метод

на

можемо

площ.

Це

ВLк­ ко,.\!байнер!в. Hиffl ці екі- ·

шноли ком·сомолець

тор Миколайович Телен­ дій . Ни:нішнrЬого ро1ку він

црацює ра2<Jм' із доісв!дче­ ~и:м кс1111·байнером . Петро;м Петровичем ІщенМ<><М. l<омбайном СК-5 «Низа•

Г. :во.ии

добиваЮться

вИсо­

-=-

ОС'ГtЗ.ІНІНімИ дн.fІ!МИ

пажі також зайняті на ко- да по.лmшИлася.

СОІВіщ1 го·роху. Вони Ідуть rnaлo.

у

числі

небо

прсmофлангDІВих ВіІД хмар,

сощіаліешчН'Ого змагання, яке шИїрmrо розrорНJУ лося в гс-:~п.од<l!рстві. Шмдкими темпами .хлі-

що- К"ИХ . резуЛьтатLв на жнив­ бороби с•косили

Поrrеnл1-

очистилося

дощі. Пр:итсІКорилося і до­ стигання ХЛJІ.ба. Все це дає можливість хл16оробам vсrulшнo слравитие.я з В'И!КО­

горох на нанНІЯ:М

дОІВедених

ком-

::. ЩАСТЯ

Г. ПОЛЯКОВА.

ВАМ,· МЕХАНІЗАТОРИ

гекта- сьщоrо, но~Ий , зуnиюІІВсЯ снаги у праці,

ycnlшнo·ro нончуІКа.

на пиrанні оплати праці фІнішу на збкрЗІНні хлІба. на жн:и:вах. ГолG'В:а nрофДобре С'І'артуаали rого- · аиілно!Всrо коміт~ту .ра.д- лІвсьКІ жниварі. Першим госпу Т. В. Решетняк де- почаJВ кла!СТИ rпuеницю. у

пощарсmі

району.

rерlальн~ 1 мQ.ральне

труДWІІІ(:ь

механізаторам. ба.

ма .pitщroi в жодном(У гос" талЬ1ю розnоJ;Ііда ·про ма- .вал,ки

що. є · :Де наnолегливо по- охочення на · збиранні

в до чоrо

докласти

Ум

єпqр1'НWО загону на жни- з

Диреюrор

xJLJ.- роощя

в

· складі

Він

.вИІДав

з

бунІКера перші 40 rоJІН пшениці, Добре також тру:д.и:гься на цtй . ро­ бо'І·і і еЮ:nаж комбайне­ ра п.- Г . Сидорчу~,.

В. Г. Неме- мічюmюм у нього

1 й осо

коІЩерrом

По­

номсо­

по.м~чнина мо·леu;Ь Ігор Єлисєfm. Він

В. І. Сушка. За пeprni дні црацює на одному з , пщ.. .

на :віJW,Лн,у ли хл1б для розділ.ЩОІ'о радгос:n, щоб про.вест.и п хл~бороб~и зб~аІНJJ>Я на 65 г~рах. за штурвало!\.1 стеll'ооого ВИJСТУПІЩа . Разом з НИІМН

в

рОООО'У

радгоспу .агі:vкУль~ИtГада , рай~9- · ,ВІUІЮЧіm ~ агреtМ: '!і :сі-

швачка

Ворошиловградська об­ ласть. П'ятдесят рокІв то­ му на шахті Імені ХХІІ з'їзду КПРС (кОJІНШнІй •Центральиа-ІрІІІіие• ). за­ родився стахановський

Борисов

корабля.

Радісно сидіти

за нер-

яку очолював nарторг ЦК хаиовжитлобуд•, . М.

ВКП(б)

К.

створила всІ

Г.

Петров, Зуенко умови . для

ннкlв. О.nексІй Стаханов ва, М. П. Доткнков "":"'· потім писав: «К. Г. Пет- вноІ.йиик шахТи іменІ ров та ІншІ комуніств до-

ХХП з'ЇЗ"_v ...., . КПРС,·

рІfК пщrоrавки

з'Із,цу

ЮІРС.

до XXVII ТеtrЯИа ·· Пrо!люч-еН'І«)

-+~":і~&~ він прийшов на .;цо.: ttl~ Р..сІМ;:;tЗІЙНів

J3oдJLOЧac ·сВОJ!Н<СІ(ая баллма• . .тр.{О':: ро;.1QІГу радrосnни.'VІ

вІн "nо6ажав xJt16ooб~Jpa~ чам НІЗЙЩ)а.щюс: .. усп!,хJJв у роботі. А го.лооний !юке· НІ~ М. І. Кривонос зосе.

меха.- він всіма

:в - склад! Маа>!І Горбач, .и~зиорам 1 вже третій Олени Терещенко та Ган· с&О'Н nрацює у полі. По·НИ Ун.rуряну .виzконало · МіЧПНІКом у НЬ<J·го , . пІсню «Зозуля•. Вс.!м соо- батько. ЗмаООJЮЧись ~!ж

·. дору­

на

тЬк. І

силами

стара­

ється· виn;ра~дати цсаір'я. Г.РШ"СJІР\й Ност.яН'ТИЖJІВич ПЩJ'Є:Вttз перші 80 тонн ~1Щі. значно перевиКО-

ви-

бійиик.Ів шахти ІменІ Х:Х:ІІ

хлопцю з орловського ее- з'їзп_ v ·. КПРС ла по-Ішпому побачити ме-

Ту 1 СМНСЛ ЖИТТ.Я•.

""'

о · .пекс ..uдр

-

Царевс&КНЙ,

ЯКИЙ • аУМlв

О. Г, Стаханоа запропо- норм! Вів -

учасник м:ай­

нував

ВtІкоиати

запровадити подІл же. всіх'

пр8ц1 у вибої, І це дало

за

зміну

обласних

іїубJdкаu~ІСИх

. 15

І рес­

конкурсів

чудові результати. JІрацю- профес~М6~ майстерносТІ,

:O':чв~~бtg~e;O:oW:f:j иа'· ~ ; :r1дно . захвщ~ . року вІн нарубав 102 ТОЦ" ~~~ ~?'И· Зв.аИWІ JI!'Y Норму бyJJP ~'1:1І· ·~~!І_!еиІиського

Це •був свІтоnА ре.с<Фд ,ІЮ)'

на . стрlсtко- же йому nерш<J,му

вropl

псмогли малописьменному лІворуч · ...,... бригадир

.вІщnоє;·ІІдІЗльиоJ J<ампаН!іІ v щю хлl~. сНаjЩорожче•~-~ ~~кІЛ фабриці. На ,час чили . 'Транс:nортуІВати хліб

вІ.~;.; :J'РУдитьс.я

П.

м:айстер-пІдрив·

розrортаинв ІніцІативи гіР- ник шахt·и іменІ Чесноко­

. ни вуфtля.

JJ.IOI · неяням п.ро<Qn'а.ла

бриrадир про­

-

Хідників шахти ІмеНІ XXJI з"ЇЗJJУ КПРС, В. В. Кузь­ менко бриrадир мои, тажННJdв заJdзо6етонивх

А. Я. Олі~JІК ще ,роо роз- го ~ кут.~, мейни:й екшаж ЯІж!і11fКХ~ мом автомобіля во.діє.вІ nов !Ів ІЧХ> JІажЛИВ~ своє, Олена. . Терещ-еНІКG,. 3 . Шir.t::. Вячеслав ІІВаJНОВИ'Ч . Ярко:в г. к Майс.аку . Адже са­

чаеноrо J7Р9ІВ~денпп

стахановської

швейної фабрИЮІ 1 І. В. Карабут ПJІавильиик заводу феросПJІавlв, В. І.

ПарторганІзацІя шахти, конструкцій тресту •Ста­

· Тут же, У таборі, Я'RИЙ комбайном «НИІва• · · : з нас п,риємое'ТІВ Києва, а mявши рО'З'і'ашований !В УWІИЩі вІсн ою Ж'НИІВаркою . ~оси- npoфщдjrry~, приУхав у

своУх стСІІраю.. . У.рочІІ'С'ГИМИ були право- -«Артюх<J.ве• ди ч.ленІІВ збира.льtНо-тран- М 2, Перед

· ва.

екіnаж

за- ,комбайнера

м:ашИНlст ву'гtт.­

-

иоrо комбайна. цієї ж шах­ тн, В. Т. Мацюк вибій­ ник шахти «МаксиМІв­ ська•, В. Д. Стребунова­

рух.

Не мала хлібна нишв. в слухали механізатори і боробів. зичили. Ім Завзя· ня валкІв екіnаж ·комбай­ р~n:І. сГоrоліва.к-ий•. екоІНом·іста І. А. Слізов" тості, уміння, творчоr на- нера ІІВаІШ:l Петрович;а Ко­

рІв. Це ~ пшениця 1 жито, ЯЧІtf!нЬ і ооес та І:Нш1 зернов.l ~ зернооооові культури. Словом .. 'ій не-

шахти імені Iulчa, В. · А.

,Харlн

зав­

перес.5ладнають з'Ізіщу КПРС.

заJкріJІІлен:і за ними

В. Г. Іванов бригадир робІтникІв очисного вибою

nеtрестаЛJІ лиrrи

пло.:.ц! 65 гекта:рІв 1 .в.Щ- дан:ь, SЗЯ'І'ИХ соц.lал!С'І'ИЧ разу ж переїхали на су- них зобоо'яза'Нь, · nідгоrгу­ с1днє поле. Чер.ез день- вати гідцу зустріч XXVII

дІВа вони

На знІмках: вгорі - но­ ватори виробннцrва мІста Стаханова (зліва направо)

поrо­

\

Так

домим.

жни­ ~их культур учитель фізи­ жниІВ. Вони працюють по- дозІЕолwrь 111рt01Вести ІСИ місцевої сереДньо! мічиннами у досвідчених ІВа. за 12 робочих ДJН!в.

дня йшов дощ. '1\ле на- ному пол! . nерекір негоді ми зумІли Разом · ~ учителяміГ на припаtС.ти чимало цьоrо поміЧ 'РадГосnу прийшли ціннОІГо корму для 'f!Ва,Р.ИJН. Іх, 'ВйХdІВа:Fі'Ці виnуСКІНН" АнаІюлІй ГрНtГ~JЮІВИ~ ки с::ередн.ьої ШКОfІИ.

Вона ;займає 2000

рух nошврнвса оо всlй: країві, став всесвітньо ві­

застосувати

більшості

nеревико:-Іано в 14 рааІвІ -~

.~ ·

· . св1дчевва

: вНиз його

J::fa

продуктивностІ ·праЦі .· у. · . . .• · . :У • · . , У вугІльній пpouc.iioiJ()Ci~:~ · · ~~·{~'!'1': І з iзJQ< КПР~ Передові гІрВJІКИ .пІдХо~ (~ •Центральна ІПІJІИ .прJіКJІад Crdasoвa, Ір~• ~·· .. у нього .з'JПіи.іпJс.в rtднІ ФОТо . Р. Азрlвц. ·

DОСJІІдовиики.

А невдовзІ

(Фmо-хрон~а РАТАУ).

.редив yвerj на ІІJПСори- .добаtЛаос.ь і rумореска с Чу- · оо5о.ю за високу цр<Jдук- н~ норми . . сrаНtН! збиральноУ техи!.Ки даоtя•. яку прочитали Ми- 1'ИВН!1.с.ть праці, ці ен!пажі · Z(e!J;ь у день ЖНИ'Ва на­

на п<>і!ЩУ цотуЖ!НІІіс.'І'Ь, еко- к.ала МОЛJІВКО та !МИІ<о.І!Іі СНССИtЛИ близько 80 Гекта- бИІ.Рають все ширших тем-

иом1І nа.лВвно-мастильних lli€1!~p . . Нультармиtці ·.. у р.1!в пшениці. . п1&. · матерІІD. З увагою ви- СІЮІх · mснях славили хліПершим почав . пtдбиран. .·А

В ~Юності>>:-прекрасно МОJІОід'і трудJ.вюm<и дІ­ МОJІОДЬ рЗ!дгос.nrу сЗавQ­ зна.лmя цро мІЖНародний рух, n;po оо­ РИЦЬІНRЙ• nровели вечLр моло!дlтний ІВ~починку, присвячений ПІереднt фестнвалі. браля .конщурс8.1( та ХІІ ВсеавІтnьому ф~сти­ учаІСть у Днлми

в.алю

.

~омсомольЩ · та

молоді

-1

сту~еН'ТіВ.

ВІ!DІ5уrвся вечір у новQму кафе с10нІІ.\сть•. яке роз­ ташавалю у Калиті.

ІВі1ЩJІрННах ,

ВСІ

із

Зад<JSО·

ленн.ям . таІНцювал'И .

·rАВРИЛЕНКО.

Jti.iiЬil(a · місяцШ тому в1д­ лектив· :· '•ІОноеті• своІх !JИННло СВОІ д,вері ПеІРед. ВІ\дІвІ~а~ І ~ень. ВСІІМ ·.

ІІі,щвІД;у.вачамя . ІВСfl'ІІІгли

Тут

правестн

уже

вечІр

зanpondнyi&rь

nрохолодні

ВіДПОЧИЮ<у МОЛ·оді nраців­

Нг.ІПОІ,

НИКИ .ра,Дгоспу «Аван­ Г<QД'>, . готують овоІ ruро­

тер::ькl вироби.

.

1\JОjрОЗИВО,

0.,

ГQНЧАРЕВИЧ,

лра:ми комсомольці та мо­ лодь радгосnу•комбJнату

заступвин

« Ка.т1ІТЯ'Н.С.Ькн.й•

ВlДДІлСМ

та Бс·гда­

ПрИ'Су:rнім сподобалося нШ!ськОtІ птахофабрики.: ноое затишн-е ·кафе, JП(е Гостинно зустрічає но-

JЮНДИ­

завІдуючого

КОМСОМDJІЬСЬ-

КИХ · орrанІзацІй

мІськ­

кому ЛКСМУ.

_____________..__._.__ІІіІІ8!

---------11111!1'1----·-.-.----•читАч цІкАвився-·

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ: НОРИСТЬ . І НЕБЕЗПЕИА · .

Без електроеиергіІ

за-

був :вра!Жений

електрич-

l<•в;

самовільНІе

талевим к01рпусом тощо .

·ЗаS.цати вешнrоІ б1Ди.

ТИІЗму по області rrоRаІЗує ,

ІВипад.ніlІВ травматизму вІД

го 1року :вЩ діІ електри.чного С'І'РУ·МУ загИ!НІула жи-

ІВИПСJІ.!JіКИ ІЮВТорюються, 'ІІJ>апляються вони цри

J!Нспекція. Ені;!рюнагляду : с.м~ртельоо .~!Іечно не Цри вИЯІВленн.і обірван:их . Я1СЩО ж біда ста.!Jас.я, особливу увагу приділяє т1ль~и тор~, аЛJе і ІІ'Р·ОІВ?діІв електропередач, ~р·аокеного е.пе'Іl"М'>И'ЧН _ . им

тель~tа села Деревне

Обу-

ТІльІки за ВИ~ІДнl 6 і 7 трод.а!НГ,У'НіВ і звЗJрЮвальлипня цwro року у нашій .них апаратів, а також області віД елактрини за- ·-еле'КтІрюlнструменті!В з меЛ.иалі·з

електротравма-

що з року в рік

нещасні

аналогічних nричини rx:

абооентІв

придбати

J.:ю- а такоок на дахи будинків,

. n:ричиною

бути

гинуло ДВі . людини . .

. ;х~і!вtСЬІКого району. Вон.а ДО'ЮрНнулася до обірвано""'"'' fQ сильни.м t rв·1троtм д"....,•J·

елек-

Це може

м1'11Кик, але тим, хто ІІІ<>рушу.є ІІІРаІВИJl.а ІКористуван:н:я . нею. вона мОО<е

Так, 9 ч.ерВНІЯ минуло-

Трифазних

ізольОваНі. Тому nросимо них лlін:!й еле.кт.роnередач . · ками•):

ним с11румом.

Життя людини . · Електроен~ергlя наш вlр.н.ий ІЮ-

стан:ня

ВИtКори-

раз немислиме ІЮІВ.НоцІаі.не

н~щасНюого .ви-

ЛЬО!ВаtНИЙ . пров1,Д мар•ки де nр:Оходя:rь елеJ<Т,рнчні падl<tУ Ч'И nожежі. АПВ 16 мм~т ПОІВ'ІДоми.тіf щюводи. !'!рати-ся пі.д поКа'І'!егорично Забороня­

П)ро Це райоН елек'l1Роме- Вітряними лlнІЯ<Ми елек- ється nрЮІНW<ати за огореж. Р<>бСУІ'И m> зам!:Ні пе- 'І"Р'О'Передач. Ное давайте рожу е.лек'l1Ричних 11\lдстанЗ меrою поnереджеf!Ия . рекИІДсж б~. виКСІНЗІН! достуnу дІтям liP проІБЮ- Цій, ЩДІфивати двері nоз-

діі

ме~rтричноrо . струму

безnлатно. У.'і•. > 'Слід

· ··

ria;kraтя,

дd.в, мектраmр.ил.щцШ! 1 .віД- подільчих

що критих розеток.

обстаmmіах, ·технічному ст:ану оелектр<>- · n:J.дхоідИТИ бл~. ніж. на - . однакові. mро::едень . у буднн~ах. '8-10 метрfВ',·ЩQ nроводу Це Не1С!ВалJфік~аний мон- Зг!дн:о з рішенням~ рай- . псtз'і!ТряноІ :лWfit еле1<тро""і"'. Іх вRll і ЯІ<Иn ~< \ Jrежить · :.1'аж еле:!<т.рсщрсrвvt;.І,Щ; · ОІНJ(ОМУ . Брова:рс.ьt<а передач, на

щитІІВ і елек-

т,рJNН.Их апарат.І!В.

авс.:;нйних н-єпюла;док в 'Іlра 1 нсфо-рма:торн,их лІ!д- стр;у~ом

можна.

... "..

врятута:

сr~:rнцhях сліД н-егайно спо- ти. для цього . йомr. пра . . . · · " ВИЛМІО і н-егайно С.ЛlД ToПІО· в ~стити диспетчера ранону дати nершу допомогу. PJJк отому з ЦІєІ ж при- •поганий те~.\чний стан у гос.nр.о•зрахункова д.ільни- Gемлd. Не мож&а · ·rорж1- елєоором~е~еж оо телефо- му осім НІеобх:!дно· ,, знатц чИІни за:гинуЛtа · жительна НЗtДВірних · буд1впях; вюю- ця т ресту «Облnобутрем- тись до людюrя~ · уражен<>І ну 5-44-41, 19·3-88. . nравиЛа звілІ:/Н€ІННЯ· ·nо­ РожІn\ІВ. . іРИІtТЗІНня rtоunюджених no- буtД• . с3обов'язана щюводи- . електрИЧІНим ~рjмо:м, яка Щsб не ст~лОtся лиха, т.epПJiJJIOro від ел·е1n'ричноу червні мянулоrо Р<ЖУ·

бутових

електроnриладів

в І.рпенl стався нещасний та елеJrrрОІ'фил.а.д.ІВ виrr.адок з п'ятирі.'іІІим но,го вlirQiaJi.iieJJ.І,P,І: хлопчшюм. ЯКИЙ

вtд;крИІВ

двері ,розподІльчого щиТІКа трифазноУ електроусrаН"ОІВки. доrоркку:вся до ш:итни.

яиа ~ула,.рlд . НЗІПРУГОЮ, . .::' ... ·.\ ··?:.:.:-:- ',;.:· t::·~ · • :

вІ.ль.ни.й . доступ до ДЇJ9ЧО·

електроустатнутв.сщня; ОО,рив дроту Ліній електроnередач 1 ~oбJШD:W) ,. пере-

ro

1· .· Ю!'ДОИ

ти р.емонт І rоmробу·вЗІНня

ще знаходИТЬСя: ntд наnру- поогнmо

слщкуйrе

за

як ІЮТерпІлий буде' ':н'ЗдdЛ- не' ремонтуйте ге Не

до­

ал,а,с- в:нугрішніх ел·ектроцроое- ; гою . Рооити Це . ДQЗво.ля- станам домЮ:в·о·У · (·квартир- -го С'І'руму 1 подання дспос.щ_9.-, . день, а рЗtі{он еле1fГрнч-І Є'ІЬС.ІJ тЦІІ>ННІ . · n1CWJ. .· . тОtГО. ноУ). електро~ережі . саіМі .~~~;. : . них МЩ)еЖ . за

заявками

Н12.•селення · має проводити замLну перекидок в .будин~и. вшrонаних . <>І'О.t1 ЄНИІМИ

щц , пtній ' до будин- ·.· ~ІніЄІВRми дрота.'\tи, на

;нр в!доЩ>емлений : вJД цуска.йrе заміни. навіть стру.моnро;Відних час'Тйf!, . .тн•мчасово, заnобіжни·кtв За6ороняйте дітям n.ІД;Н!- ~rенаJ,ІІ.бровЗІНИми метале­

матцсь на опори ПОІЗ'І·тря~ '!іНІм.и'· пра:~;~іІЦІ!ЩЦЬ'f~ (~жуч-

·.

. .·~

·.. старший

·' м. · Uіиійко, Інспектор

Ки­

ївського . ІІІlжрайоиного вІдділення еверrонагля­

··11.1·

'


*2()

ctop.

4

липня

1985 року

Змагаються

·ма

JlНІСя

-

з

перешкодамИ;

nодача

рятуваnьного

весnування 150 .метрів;

-

на

кена

tметрів у

50

ВІДразу змагаІНіЬ

мане­

стаа:>ту

розгорнулаа.

ІІWІова, д. ЛарІ!На, В. Ог­ ;р~rоксІВа та Л. С.r..і<вІ.нІСькоУ ~лючилась в боротьбу за Сrочатку хоmла

комащtа

ша

за­

за·галЬІНОН'ОМаR!дНЮМУ

2208

очок,

за­

В ЦІ;:щrnJJдуальніQМУ залі•ку с-еред чоло:ві:кJ!в перше

і Др.уте МtСЦЯ ПОС!JІИ Ю. Шаповалов і В. Огри:з­ ІІООВ- У змаІГанНІі серед жі­ нщ друге мі-с.це вибо.рола Л. Сл!вJінська. Пцреможцtв

і

яаrородже'ІЮ

nризерів м~далями

ооласJЮУ .Р3.дИ 'Гоівари.ства ,р.яrгу$<mня на воді, rрамо• там-и і nам'ятними п;риза­ ми.

У

ЛИПІНі

•ІrоІМа:нда учаJС"І'Ь

ЦЬОГО

мІ:ста

у

Ми

року

заводчан

П!Lльrових

пут!Jвках з до­

в

ць~у

мlcяu;l

оо

.путіm<ах п~

вихідного . д:ня 15 заЕОдчан до

.

-

·з.ав<>tдчаtнІ,

частн.

піДприємства.

В. В. МалЖ з pcwmroю А ще .раніше чимало ро­ црсІВ1іВ в·І\ФІуст.ку на базі біІ'J1Н'ИіКІrв, інж-енерно-тех­ 'Вадпочишсу «Гагри•. а ІНІічних nрацlmІи:ків 1 служ­ CJIJOCa,p цеху .N9 2 І . Я . бовціІв Уздили в МосНІВу,

Por<:mчeRJК.O і члени його сІ:м'І на базі відоочнн­ ку «Бу·ковнна• на ЧоРJЮ­ М!ОРСЬКОіМУ узбережжі. По безплаm:Ій пут1'ІЩ1 в бу­

ЛенІ.н.nрад та Urшi міста. Во.ни тепер розоовІДають про

бorl,

це

Т<JtВаришам

оо

po-

друзям.

Багато роблять для доровле~.

013· ДИНІКУ

корнаного

віtWЮЧКНКУ

Неми­

і

_рова ВlІнющьної обла!С"Гі змlстоrвноrо вl.доочшm<у ПТООуеаІЛа НЯНЯ ЗЗіВОДСЬІЮ· ро6ітнИІК.ів, lняrенерио-тех- го дюІrоІМбІ!Нату «Червоні

на

,

оо! групи

вит,рачено

rкзп>б<mанцІІв

до

Красивий,

б

уже

хщ,

і

За

'ВЖИТИ

цей

n~е­

ВЇ\ЦООВlД:НИ'Х

за•ход!і:в.

В. КИРИЧЕНКО, громадський

кореспон­

дент.

f'O

та.тов

DМ!ОННJС>rо

Кие8СІО()Й

r~

обпасти.

ют.ь

гуртки

ної

творчості,

мовленrJ.сrю,

На .рибаJЩі.

суnеречить

Фотоетюд:

G.

ГорбаІJевtькоrо.

що

дІючому

Вперше-чемпіони області

райвн- ІІ

свідоцтво ·

иародиЬІХ

~аннс:.ком

Ред!ІШ(ТО.р Е. ФЕДЯR. вwх.одН'І' с 17 апреnя 1Q37

деnу­

язЬІк-е).

гом.

Д11111 ВЬІХІОда: вторннк, среда, nятюща, суббоІrа.

АДРЕСА РЕДАНЦІl: Теnефони:

255020,

редактора

-

еідnовідаnьноrо секретаря, корес:nондента місцевоrо радіомовnення

-

19-4-47;

І масовоі роботи -

1

9

м. Києва

по

ремонту

рухомих

соста­

Строн навчання З роки. Початок занять вересня 1985 року. На базі середиьоі mкoJІR: маmниісти мостових кранІв.

Строк навчання

-

1

рік. Початок занять

вересня 1985 року. Стипендl.я 70 .крб. для осіб, звІльнених у запас зі ЗброАивх Сил СРСР: .

не

1

стоJІJф-складаJJЬВіІК деталей з деревини.

Строк навчання 6 місяців. Початок за нять 15 лиnня 1985 року. Стиnендія 70 Учні забе:mечу,ютьс:я гуртожитком.

Адреса училища: Н'lстtвсьна. 1-б .

Іхати вІд станції

ІІ

:1 ІІ

,,

· -

крб.

м.. НиІв·160, вул.

:метро

·

Маши-

с:Комсомольtька•

трамваєм М ЗЗ, вІд станції метро •Червона

площр• трамваєм

N.! 32

до зуnинки «lі1кола). Дирекція.

'----------------------------------------~

відАіnу

nартійного

8ідАІІІу сІІІьс .. коrо rосnодарст•а - 19-3-05; 8ідАІІІІ8 nромисnо•остІ,

154. ЖИТТІІ

19-3-18; nистІ•

19,...67.

Дру·к

ІНА~КС:

друковани:ІІ

13.540

81285.

офс:еткий.

Еnоварк. вvn. киrве~ока,

154.

Oбcsrr

аркуш.

nримІрникІв.

З6'МОІІJІеНRІІ .м

Вроварса.~ друнаРКJІ КиІвсwсоrо о6ласноrо уd1)амІнn у сnравах вJІІ~та. nomrpaфlf І инижкоаоr торrІвnІ. А""'""'" "~'~v"'"'nчt- ?о;!'і0:214;· . киrв""".а обпа~"- м.

чи nаспорт;

вів.

С. ЛуJ<а· :!•

редактора,

доку-

На базі,8-мв класІв:

~~

2аступника

народження

етосар-зварник

Ниівська oбnacn., м. &роварt!, вуn. Ниівська,

19-3-82;

такі

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ на 1985-1986 ·навчальиий рік.

за:ко­

Редактор Є. ФЕДЯА.

rnpo

Середив профтеху'ІІІJІІІЩе · .М

11

При

деит.

подати

no

Ух

кореспои-

необхідно

на­

триnнене свіДоцтво чи військовий квиток nодаютьс-я nрибутті до УІЧИЛИЩа . Початок завять 1 верееu. Адреса училища: 256400. БfJІ.;~ IJf'-1"1111"'~. в:vл . ГQршо.rо, 90. Телефони: 5-19-З4, 5-19-35, 5-19 -З6. Дирекція.

оде;Р- :

В. ДЕМ'ЯНЕНКО,

rромадсьКІІЙ

гу,рrожи.ток.

техніч ­

Юнакам

характеристика зі школи чи мlсІт.я р.оботи; чо'!'ири фагакартки розМІром Зх4 см. ;

:1

с.еrред 3З команд області. Впе.внено вистуrrи.ла н.а ·nершості області ІЮМанда •ВЧІИТМіІІ-'ТУРИСтІrв. У НИХ Т<ЖОЖ . перше міСЦе! Перемоrу ВЧИТМЬСЬІКОЇ

секції.

rмедична довідка з даними про щеплення і резу;~~ьтатами реrт·еноr.каnії грудноУ клітки, а також з усl:Ма зналізамн:

шеrвич (~a,nh'aн), М. га- 1і · Збtрна ІЮМа:R1да тури- Ммьяm<. З теХІНlки пішо­ щeauro (СШ м 8), п. При.СТів lll'КL.n нall.\OI"' міста xoд,liJoro туризму йог() ВИ· ІКаз'ІІЯІК (СШ .N9 8), Г. Со- •• ІВЗЯЛа участь у традицій- хованtІ)! не мали ,plmmx ло.вих (СШ М 6) та tн . 11

них ЗІМаrаннях на першІсть області. УсnіШНо ІВІНІСтуrпила >JЮманда ста.рШОІКЛЗСНИІК!rв ~ЬОЇ WІЮЛН N.i 6. яку J1О"ГуВаВ !В.lЙСЬН'ОІВИЙ К~іВНИІК В. М ..

сnортивні

аа ява;

НО!дІЗrесnву.

•КОІМанди lty88JIИ

худажньоі самодіяльності,

документ про освіту (оригіНал);

ІІ

також

випусЮІи·

медаллю.

Для вступу

ціаН на них встановлю· ІОtІ'Ься за обопільною JJРІ­

'.

для

менти:

nе,рев~и. 'І

УРСР.

встаноменими

ЗОJЮтою

дається

щ:юведенні І<Уnівл:І.-nрода· Жу ЖИТЛОВИХ буДИЮdіІ

Советов

(На.

:

реда.кщУ 11

ділЯЮ<ами,

го Нощексу

JroMH1'$'1'8 ~ИіС1'ІІМесКОЙ П&Р'І'ІfИ УК])аИНЬІ, НІ

1

1

зе·

свід-міп­

В училищі хороша спортивна база, nраutо­

АО 1

rкористуLВання

закінчн.ли училище на

nеревагами,

жених

с-rатrею 106-ою Земельно-

cHOBAst ЖИЗНЬ•-СІРNW Броварс~ rоро.цсио.

гopo;tcJ«>ro

ся

,пункту. 1~

котрі

які

.ків середніх. заrа..1Ьиоосвітн1х шкіл, . нагороn­

пре;щставни.-

здиратя.

зв.ериути

...;_

освіти

В періо:д виробничої практики усім уч­

Особи,

,роомJаж прИВЕ:дено до НЮ!Р­ •МИ У ІВЩІІОІВІІ.Дtюсті зі

будІ\ІВ·

n·алежну увагу і ТИІМ, хто

ВІідnсmіДає

на

мель.ними

Вже немає близь·ко десят­

Пора

середньоі

но•, наnравляютьс-я на інженерно-nедагогічні факу\ЛіЬтетн вуООБ 1 технікумів і користують­

сnадщИІНі і не мають пра- 11

:ва

к.іооках

~а nлиrr з боку с:Вареmч· ІІОУ•.

nовноУ

1

жали ЖІИІТЛОВі будинки по •'1

nooиrr!. Навіть зОtБНJішнє <JЗд'обЛ€ПfНЯ ПЛИТ ПОЛqJО· :Б>аІf.ОГО граніту ЯКіСЬ ЛЮ· оочал.и

мІісці

громадянам,

. Ц'І1Ва. Значну :кількtсть ОВІmtльннкІіВ nеребито, .демокrоваtН"о. ВелиКі с.кля· нІ вІІЮrа в пер.мбачува•них

ющтва

rром&АRВа-

голови

за.лОІСЯ у хОДі

столиці.

особИоС'rоГО

за­

ням виплачується 50% заробітної nлати. Учням з З - річним строком навчання видає­

в. с. Цр'Уд.каго. Як з'ясу- Іі

Прме rrакнм ми його бачИJШ JlЯ!Ше в nej>wl днІ піс.ля за1dІнчен:ня буДіВнИ·

торго:вих

а Ні-! ба-зі

сяць.

!

свl­

ПіІд•

30 років.

стиnендією в роз.мірі ЗО карбованців 1 допла­ тою з rtlДnриємств по 42 · карбованцІ. на мі­

,раЙІВиКонкому в цриСМ11НОСТі голови ТребухІrвсЬкого аІілЬВНJ('QНКОМу 1

полlрооаюпм г,ранLтом, пе· ОtЩН1ИіМ слооом, не

бителі

ням.

ФОІіІдУ 11

.ками

ТQрговеЛЬНЯІХ

nере­

Штампувал,ьник.

безпечу!Ються безплатним одягом і харч91sан­

І'!рОМа,щя.юmа Жуга nереві-І

добре

mеред

викону­

Учні на базі неповної середньоУ освіти

земеJJЬИоrо 1

населеноrо

реню на

на

вулиЧІНими

.

вІці до

К(.)І}Ш(ому Я. А. Стеценко, в листі факти, нrаведені

прим.Іа.це'Н'­

сучасН'И!Ми

(з у.мінням

ФормувальнИІ< машинноУ формовки . В учRJІИЩе приймаються юнаки і дівчата у

А. ГАВРИЛЕНКО.

засту;ІІЮШ(

;pexlil\,

раніше

11. 12.

дирекції пЧцnриЄмства.

Як повІЛQмив

ти.льникЗІМи, облицьований

хода.'\'Іи

року)

nев­

дц •жиns захоАІВ райвиконкому.

сЬІІ<оУ та Ю·рава, багато K<Ш.rl'lhв витратили, але 36у­ І«J.Жуть,

Водій автомашини

9.

вати робот.'У оо ремонту автомашини) . 10. Наладчик станків 1 маніnуJtЯторів з програмним управлІнням (строк нсu:чання 1,.5

Цей JlИCT б. уло иа,цІславо :

ний ·ne:p.eXJJД в Броварах на роовилцІ ву тщь НиУв·

земними

рообл.аднання.

цр<>фспілкооого ко.мlтетv і

ми

Довго будували nідз~­

·І'JЮІСТУІПається

:~

тисяч І

40 3

Фрезерувальник. Електромонтер по обсд.vговуванню елект·

7. 8.

11

Жуr ІІіІсав про недоліки 'і

ПЕРЕХІД-ПАСИНОК

ДЛЯ

них ліній верстатів і установок. 6. Тскар.

завqдчан. буде

у дотриманю

ЧИТАЧ ОБУРЮЄТЬСЯ

кіооІсl.в,

11 11 ~~

дІє­

х.а.рчуsаиня

законодавства

НЯМИ

І

нинішнього І~

оол1пшенн.я

тичного

рік).

Машиніст автомобільних кранІв, Елентрогазозварннк.. З. Наладчик ТСJ(арних автоматів 1 напlвав· томатів (стррк навчання 2 рокИ). 4. Машиніст козлових і мостових .кранів. 5. Оnератор автоматичних і напівавтоматич-

не лікування, орrаІІі.Зацію :з,доа:ооого і корисного аlД· л.очиюсу,

1

на баЗі середвьоі освіти: зІ строком навчавва 1 рік:

1. 2.

на сЗІRаrорно-курорт­

У mrcтt до редакцІ.і жи­ тель села Требухова В. І.

туваИИ8 на воді УРСР.

офОІj)Млений, 3

-

хоч лист І НЕ БУВ НАДРУКОВАН ОЙ

завідуючий навчальвим пунктом Товари~тва Р•·

славу.

навчання

туристичних

ВnрqдJСІВж

роки: ·

ФJ)е:?.ЄруВаЛЬНИ:К. • З. Слюсар no ремонту автомобілів. 4. Слюсар-ремонтник. 5. Спюсар механоскладальних робіт (строк

УмаіІь. Сюди no путівках ~~

,року

2

ться ДИПJІОМ ТІРО одержання Середн.ьоУ ОСБ.іТИ присвоєнням ква.JІіфікаu;іУ оа nрофесією.

А. САФРОНОВ,

ЯІК

рообладнання. з. Токар. · - зі строком иав'І8ВІІJІ 1. Токар.

на Ух .зі сооУми сім'ями . iВИXii(lQ!rOJ'O ДНЯ віДJLрЗІВЯТЬ- І 50 За!ВОдча:н. І Цресуmальннн цеху М 1 ся близьоо . І

!КИ В. С. Олі.йни.к та інші труді'Вни.ки

· причому

Фрезеrоr.ва.льник. ЕЛектромонтер по обслуговуванню е-лект-

2.

візьме

змагаІНІНЯХ

дУJВали.

1.

В будинrках, на басах у Ноагороді, ВороХ'ТІ. Бу- '• :в.wrочинку побувало 14 де маоооою ооІздка 1 в 11

.щрій, слюса,р eareproцexy контро.лІ:>Н/0 вимірюваль­ них прил.адШ та автома'і'И·

з таких сnецІальностей: на баЗі иевовиоі середвьоі освіти: зі строком вавчаивя 3 рови:

.....,.

2.

в

nершіІсть У,краУни по ряту­ .вальню•му багаrобqрству. Побажаємо. їй ycniXlВ.

8

ластІ

~га-

Юзує-мо

nлаmю ЗО npo.цewrts Ух турис:rсЬІКJ.й мрrос.Ті Із.ди'В в санаrорій .столиці наmоУ Ба-rькЬвщиеЛЄК'ІіР<УЗВаР· ни. а на Юrнець лиnн}І та­ nощоражі JIP міста Риги, «Донець~(• - каже голооа профсmл­ ник ремонтно-механ;І.чного оо! ж кілЬності робітни1d9, іиже~rерно-технічнях коwго Н'ОМітету В. М. цеху В. д. За:ООл.<m!иrй, в і службоаці'В Дмух. Це лабоjраат один .з кращих санаторіУВ праu;іІвІниrкІrв •Маляр -- в Налh!Lнг.JЩЦ. У сеuпцє,нІральооУ заводсьооУ Нисл()І!ІоtDJСька ні заmqдча:ни побувають лat'o:paropiY В . П. Пе.ре- цеху М 2 С. А. Нунса.

наша

команда заВоювала пере­ х,іщний кубок НиУІвськоУ ·обласної ради Товариства .ряту8ання на ВО!ді УРСР.

НІаших

цо:бувала

в тому, що браварчани fту­ дуть тршими. На·бра.вши л11Ку

група

по nутJrвках вихlД-ноrо дня

госпQДа­

;рm. Але дРУгий день зма­ гг.tнь не зал:ишив сумнJіву

в

ri

доnавнив нашу . _розоо:>- І

-

нав'І8JІЬИВЙ рік.

1985-1Q86

Учклище ІГотує кваліфікованих робітників длн Білоцерківського заводУ сСільмаш• іме­ ні Першото травня, піД.Приємств міста та об­

ву ВІ.Ктор Мик:олайов.ич.­

_

лідератво

на

п.Іrвріччі в санатqріяХ буде оодо­ :роіВJІено не менше nраців· ЮІІІd.в заащцу. Т.ан само і в бу дИН'Ках вlДПОЧІUІ:КУ,

І ПРАЦЮ€МО, І ВІДПОЧИВ.А€МО

на­

пружена боротьба за nер­ ш.ІJСТЬ. Номан;да нашого мі>ета в складі Ю . Шапо­

rолот.н ий ІІІРИ:З

:1

- - - - - - - - " : " ' " " - - - - - - - - - - - · ких таборах. - У дrруrому

воді.

ntсл.я

5

ОГОЛОШУЄ ПРИПОМ УЧНІВ

Слави, відвіДали Хатинь. пати• водій трансnортно- няк!ІВ · заводу, а бІльше 11 В ·кtн:цt червня ІІн- го цеху О. В. Селюк. По ЗО дітей у піонерсь- 1•

човні

трансnортування

ція, парг.ійна і профспіл- ІВJ.дпу.стку . в будин'КУ вІД-

туристич­

санаторНJе лJ..куваЮІя одер- тьєв.

круга;

-

з

поверну­

ники і службовці заводу алюмінІЄІВих будіІВельниrх: жали nонад ЗО чОJЮВtк, в З мето-ю оздl()!р.овлеН!Ня :1 КОНІС'ГрУ'ІЩlй. Вони побува­ ТОІМУ чнслі no безnла'ГНІИХ no безпла'JІНИх путІsках ІІ ли в сrолиці братньоІ Ві· ІІІУТ1Івках чотири, решта на~али сил на базах 11 лоrрусlї на НУJРган-1 Сла:ви, -- оо пІ.льrових. Набирав ІВІ:ціПОЧНІfІІКУ с:Буuаовина• і. ІІ ІВ музеІ nартиззн.ськоУ здороо'я в санаторіІ «Напг с:За-і'trка> 28 дітей црацІ!в· :~

мет·

200

дод!JМу

БілоцерківсЬІtе середив

врофесійио-техвічие у'ІІШІЩе М

Л. С. По.дклад· 11 6овцІІв та Ух дітей дирек- .кіна. Но'J)ИІсно про.вJ.в свою 11

ноУ nодорОжі з міста-ге­ нова орга.ніGаціУ ЦЬQГІ() пlд- ПОІЧИН.КУ «Жовтень•, що 11 р::,я МіІ!Fська робітники, цриємс:гва. Впродовж пер- бІля Одеси., наладчик це- ІІ Іінжен~-<>-'І'ех.ніч:н:і праціІВ­ ШОГО Шrвріччя курортн<J- ху м 2 в. О. па,рфен- :•

·

nлавання

вражен:ня.ми

іі\-----------~----------------------"

11 11

11

Задоrволеними, з багать· нічних пра.цlвни.~<ів, служ- в:111рИІЛа•

Наприкінці червня в &1nій Церкві вІдбуnиея зма· гання по рятуваnьному 'ба­ гатоборству на кубок Ки­ ївеьксsї обnасті серед команд Товарнетва рятування на воді. В програму змагань

рів -

ЖИТТЯ»

-=======Наше дозвілля=======

рятувальники

входнnи:

«НОВЕ

1

Тираж

.3500'

115 номер 1985 рік  

115 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you