Page 1

----• ..- ~ ---

.:

еРГА"

IР81АРСЬКОГО

м ) С ЬК (Н

І

MICbKoro

РА ИОН Н О І

Н 'А ,

Р АД

8115

Газета виходить. 17 вві,ТВВ 1937 року .• '

KOMIT!~Y КОМУНІСТИЧНО1 "АРТІІ 'КРАІна ОД НИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОJ 0 ,6 J.I А СТІ

(6571)

АИПНЯ

Субота, 2з

~

ct=l!.ен2'р~. Ю:.1д:::::;'~nrfJ~~еиь . IРтр-::В=-.. ~ 1 '1" .

(1 2 'р.) ставОIlУ

JJеиуму цк К Ре прRйвJlJJи IIGвдоскона.пеивJl· економІЧН11Х.

.npo

вза8МОВіДRОСВи clJ1ЬCЬKOro tOC3())lapCТlia 3 lв- ;

швмв

:HapOAHoro

raJrY~JlMB

ПОСТааіОВОЮ

rосподарства..

Ю1!::сте~t. ам CTUМ

·.1 ' !liZl'~,-

. ~ ... постачмрНrИ'К~М: 1i8Т0іМ0О!Л'_8.

. .

и. 1і~.DJВ!ИЩеsiill'l В1:дпові· Ш1 . С;ЛЬСЬКО'ГJGІТо;харСЬ!Кі ctJТьc.ЬoHoГOCl1G.:tapc.ьK~,X ма· iZ(З'JliЬНОС'1'l .. П!JlilТриємств і ІТ' l:Inриєм:ства й оргаюза- ~н.H . ! Y'C:TarкyeaHiHI ДЛЯ обслуго·

Ц;ІІ. а тм(,ож ЗЗifоті9еЛI:!Ни.х

С;,JY>сщого

.

Г~ПО.:tар<:rва

радгоспи rn:дnP!!ЄMC1'1В і орган:заЦl:Й. заі1!рОIПОНОВЗНО

-.m. та

H~:ЦЦ:~.

реЗУJllbтатl.в

за6е~печи·

р:альва

в:;:юn()в,lдал~н:IСТЬ

1 іагJfrlвєль . ТИ'ВІНІОС'Т1

ізРО- задас~~ частин Д.'ІЯ СТІІ!О'

вирооmщrва Кзіх

у

райvlН'НIИ, Х

вують.

Цewrpa..'!ЬНЯЙ

(м:lік- СРСР

. дЛЯ

ноroп1дряду

Иом:тет

МІ.н:стр:в

ЩmlН6І

продy-JtТИ,ВНОСТj,

1I0СЛІlIНИА ЗРАЗОК .

mрщ!. зНиження

ний' зразок удосконвлeJЮІ пересувноІ кот ель Іі і .пив дять

.

с061вар'

П~ п~; ~. аа·Iз!J1'ЄіРесоза-

8QOf':~МCТ~ 1 орга-

.~aQ:dt.

'.'-!I!d!.

06GJryroвують

OOHOВIН1 псжззнИ!Киофнки В,ОГО 'фОНдУ а~гаЙв.ВУЗ· 9ИХ 06'єД)на ,иь на те. що д~яльнос1'l: tЮдiприємс1'В' І JU І ; ~алеА ;(ЛJI !ТРО"' ;:J;,1.я усп:шнюІ ~а.1!зацН ор,аlн:,звцIЙ.1fft1 06 С:ІУг 0- дення ремонту Т'рактор:а. ЛроцО'Во.1~чоr ri:рorрамч вують .'ЮJП'OOIlИ • .pa;trOCII1l автo:.t06!·1ІІв. : c;;''tЬCl>Roroe' СРСР . поряд Із ЗД!йСlJен-

нолоr:'Чної.

си'Туац:ях. нотельня мо·жеа!-

HOJ3ia

безпечИ'rИ

. тепоом

· зруЧНIС'ІЬПРИ

• . дИ\СЦИtliJltии .

ня

(ТАРС).

може працю~,!!тн Ю! . І!&

. . ПереСУВНІ

ТЕЛЕТААП

раАонииА штаб по прове­ -Щ1JЮ збирання врожаю

1-·,.

В· А ПЕР Е'КТР

HEfO,1l.1

ЖВН-б

вони

гектарів

зернuвнх

жнивах

станом

21 ЛНПНІ! .

на

'.:

НаrіК!~ащ~х . успіхів чред

.

ц~ . ba~OM - МСІР()130'М. · .

З раи:н'Ь'.)Г() pмuey 1 lI.O

ШЗНІЬОro вечора

не '

сти-

. жнив вони наМОJЮТНЛ~ .. ' 487 ..8 тонни . зерна :аПnОЩІ РиN!'Чв,~' трудяться на 172 гектари. .

neРе&езeНlRі

. зерна члени хає ry~T MC'TOPLв на рц- тpa.ecnOJ711loro з:а. ону , rocлниx ' Jt..oJIflX. На І(ОСО- Близ&КО 40 '!'ОНи зерна

В>ИЩі найвищого зІфОб:'!Иу .~тpaltС:П(J1РТОJfYЄ

• .

ляшко.

скосили при

мі 170 гектарів.

НА ЗУС.ТРІЧ З MO~EM ..... - .... "

Десять х .10пчиків та ді .. чато!( дітей працівникіВ

257

заводу алюмінієвих БУlI.і­ вельних крнструкціА, ~ р.. їхал" у піон~рський табір «Іскра». який розташоваlJИЙ 'на Чорноморському узбе-

иор-

..

. Н6дііІ . радгоспу «ПухівСЬКИЙ» М. І ,' Різанеико за цей час перевіз' 581 ТОННУ зерна на віддаль ' 10 кіло­ ців району. які

Слід

працюють

у подорож під

Toro

А. СЄРИКОВА.

lиетрук~ <xic.КJCOIIY

20

заї зду .

Qac четверо

Основну

суму

витрат на придбання ПУТі­ вок взяв на себе заводс,ь.

JlКСмУ.

', a'f ПП Н n.1ll1

ві.lзиачити. ЩО '.

юних б.ровар'ІЗН вже відno­ . ЧИ.'lИ там і ще 1О вирушат~

на riеревезенНі~ерна. , '.

'

режжі.

МI?трів і заАlIЯВ перше ' міс· це серед BOдїїB-KOMCOMOJtЬ- .

· кий,!<(J!:Іїтет. ПРОфспі.'lКИ: .'.

МУЖНІСТЬ - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . ' '. ,

ЩОДНЯ'.

В.

Серед жаткарів перемож­

Ударно 1ІРУ,д;я11>СЯ Me~' 'oИ'R()М: КОt.fcОМОЛЬце'М Ан' . , T~X . хто праціоє на ~(іМОЛО• . paJtI:06ny .~oPJt:. , др!єу. : ДP'Yrё'~ M,;,cцe ' 8 ЗМа-· · :11. , 8.e~lr.I. досяг екшаж у ва Ж:И,ИINUt-8З.Воин . вже; гам: Y'l!PИмує, комбайнер І склаДІ комба~нера ~" І, скооиJ!Я ~'P.Hoвi. на щющl ОJl~С8lН'дір·.(jл,е!('(:а.ндрович· Григо~чука . ,IПО':l1чника '1018~1'a.p!:в; , п:,д:6раJlИ СОбмь.- яни'й та.}(()ж пра- ' ~РМбаинера В: І ..ГРІнченка В>a.JЦB на 672 гекта,рах. , ЦІОЄ .' ваn:уск.нНI!\ОМ м:с- 13, радгоспу lr.leНl БО-РІЧЧЯ иЗJМмО1'!!ЗШИ 1528 ' тонв . цевоІ Шііол,и '.!\омсомо.'ТЬ'! Союзу . РСР. З · початку зерне..

. ,'

цього ж радгосп}" . .'.Ж1tfiюto

на

,кут()1ПQI

Рs.двж:ьtrorо Союзу. '

'між ' комсомоль­ сько,молодіжними екіпажа­

J змагаНЮf

котельнІ. _1 в1;uФа~

. BкrOTo~mle завод. · .1J1ЮТ1>СЯВ ус.і

ЦЯМИ RИЙШ.,и д' П , К~,)ІИ­ підсумки . Нj{чеНі<О і B ~ . В: МЄJ\ЬНИ« іа

1983 року" fflдбив

Діти

працівників

піДПРІІ- '

Емства відпочивають тако. у піонерських т,аборах

в О го и L

«Журавочка» . «СонячниЙ-. .' ', . . ' . . . :Вtxтop МикОJJаn:ко __ енш,аж В81CRЛJ! Серr1йO'!lS' В81СН'1ІІЬ }t~НJЮi!'И'І , ПО~~'І Де Т'ра'ПIfЛ~Ь на ПIIIJе- . Павлен'но. Ра:зом з ком· «Сосновий бір., А . вже В . наступному році rостинно · ОIИВ " s'.8ЙМОJJОДПlП ме- ча Ca.в'I~НJК8. .. Р&13О . м 3 по- ~"'. ~~.)U; . '. 'Ш .. . . JIК, . . удВІЧі. H~ . .. ому .. пол. " Поб.'IИ. ЗУ. • за. - 6!1:!hrePOM Ум . В;J,ЗЛОСЯ по' . РО:;lЧИНЯТЬСЯ двері CBorO за- · пмз_торів, s8ЙИJlТВХ.ва м~чнmюм KOfМiCoмom.цЄM 'neрее~~. . ДО9еден'. B~)Iy . . «ТорГ:vtаш.. Кам' гасИ1Т-И вогонь на машин,! . 8RDax у орде.а ЖОІІТ- Петром ЮХ!и:мениом. JllКий з~дмurJl. ,На 2~прoneВ' ·ба'frн. що . П1Рац1.ОВ &в" пІд Інш: товаРlщrl зУТIИIПJЛИ водськосо табору' «KOCMO~ иа 320 місць . nIМJI РеllОJJJOцlУ радrocпt працює у paдroon! ' пер.· .!І..в . ~ . 1l'Y8....ІЮ.~И. ' ІВ)-.І вИСОКОВОЛlЬТН~Ю .щн.,ЄЮ . .вогонь. .на пшеНіIAЧНОМ:У по• ПJrОСХ!IІСЬКИЙ.. ВІв ,111- ший teзом . ІТ1оСЛJII S8.ЮF.чeВ- Дій . . Памо .. ' ' кt3~МOВIA., об:.РВIІВ пров:.д елентро- ЛІ!. О. ШОСТАК, qrOB етеЖ1ПlОJO батька, ИJl Ш!(OJIН. ПoQlК.JI8е у !JaJЦ(И' Иytreа: І передачІ. ' Машина ' заго;рt- . Середrих . ХТО виявив roJIOBa заВКОМУ ПрофРИЙ 'ТежтрудвтьC!JI трак- зєрноа! бl.JТьm ІІІ( ва 180 ' CJJ~ ~МІ,а.и. лаCJI. 'Поro"М'я QХ.JoПИJJO " . ос~л,и,ву мужн!сть . при спіJJКJ!. . 1'ОрИСТОМ. '. .: . І rєют,а.рах. . . ~ .. ~~в:Ji" и 11. п(Ж,осJ!, ' mnени'Ц:... Пощежу . гaC :"H~ пожежІ. були .ме· ВЬсТI)Р иереllО3RТЬ ІІІІ0' Н е6. й D'p0'80JIill'1'beJI ' . Jj~щеИJlJII помі'Т9ЛН Р О б 1 тни к!-І Xa'!ftK І. В. "ищен.к,о. слюЕЛЕГАНТНЕ ВЗУТТЯ .ай. sбвра8 еOJJОМУ ... Чи- і . а . MM~ У Ifас 3:& - c-rep!ll І 'оранка n'h ОЗIN' ПДБП:2 ' і СПМІ{·580. сар М. В. Т~шан!нов з . . ~L10 . ТУРБОТ У ХЛОJIЦJI. І ;~TfJP~a sагони .M~3a.,· т.а п~аев! ~л ..;.уРІІ. У ЗахсоИlВlПИ ~огнегаОНИ1{И І ПДБП·2. ІНШІ. Р6(1~.ТН'ННИ до СЕЗОНУ ХорсШВй ТРУдСIlИЙ rapr І рв. сТ'и:на ко .ttн.:.. ГOGrЮ;(.РСТ~l пос',UО пер- нмамС!1ВШИ Г.JlЛIЯ з дерев. на чол! ЗГОЛОВНRМ ~exa· . Хоч до зими ще ' 1І даИРОХО,IUrТЬ вік на ИUIJUI- І Щ'4'ЦЮЄ . З I<'OlТНу~ачами.• щlЗ5 reeтap'JI";""'ТnI со- ~НИ І\ИJlУ.'l ИСЯ гасити оо· іІ ' нOOf СПМК580 М. М. І·г.с'иувато . aJ1€ прац;,вн~. вому пот. '. І часткиа s ІТОJtр.БИJ(JМ- . ...-.....;.... . . " 6 - В . гонь . . . ПО.1:ЩУКОМ . . н_ зи' -В МИ- . ча.ми. МЗ1йже ~a 150. al»' ш;:о !tYКYP'YД3O!e ·Перши:м до Охопленого О. 6Иі'JlА, І ~;~a~~c:T~~~Є T~~~~~T~i: JtОЛАЄНЖ5 . І центів виконує деН,IІI ' иор.. РМ ..'~ ' . . І tюлyм'ям номбайноа приб!геекретар КОМСОМОЛІ.· 3ДНJlегlдь підготуваТИСJl . ми к()..wба<Йнер П8JlJ!о() Мак. _.. " , .П" .. а.от, .. 3 , вогнегаснlіК.)М елент,ро- ськоl орraвlзац1І НДІ)!!· дО виконання замовлень ФотоМ~ Семввоrа. СИМО!JКЧ Шма1!t~ s CМI!МreJJa8a' профJlOКУ: '3вapRНК Із ПДБП·2 В. М . 2. ·на виготовлення елеган1'"

ИQ

агрегат . д06HвaєТItC!! 3 пOJlJl ' ДСі : току:

шоф~р' і

....

-

rOCT'"

CИI'IIAJI

ного

Наща

реА!О8а

ие6УВIІJlIІ :

наП6JI.Х ГОСП6-

.І4ре'8 . району

пІде

~ce6J1HBY

ва

брита!а

t

перевіРИJlа.

абнр'IІ'Н. увагу

. боротьбу

а.~атами

рІ. Череа ' кожнІ

30-50 ...,.

. У "а6tq:1UЬНО'траВСПОРТН6-

рів а,Jlишаr6ТЬСJl иесковіев! куаarОllіра~rоспу е пан·

ВТРАТ

ПодІбнІ

неДО,1іки

ио і в радгоспі

«rривр мещею 2-3'оа.l·' І:.а о n6 ксиtr>ОJll) аа "кістю 1tИ1:.. Тут

теж

виявле·

.. Пухівсь· об .

після

Такий стан

ВИКJlНКIf

ві втрати.

.

Т()JlО8ниl агроно" В. Ю. Лисенко•. Проте воиа пра- nиmаєтьCJII багато колоскіа.

нескошеиим

ЧJl

тані!овано ручне niJ1KomyваИИJl, . Особливо багато гу.

СРСР.

.кі~иего

ВЮlме­

ВнасліJ10К

Збн.раИИІ

тут

ке· аа-

них

!аJlишаЮТЬСJl ' міеnJl а' бам •. Ііе!Of~е: тут ,IJlежиого n'JlTb' процентів. Залишаю· хлібом. ие ~p-

тато колосків, ще в lІемa.nі'

niJ1ey.мKY IІтраТIІ

кіяuе-

етаяс)вить на

rex,a-

аернеВІ

!JИЛЯ:ГЛН. .

МаеИIІИ

вчасно не пі.nrотоJJlS!ОneJI 10 а611раИИJL

Аотримаииям

TЬCJII непідкошеними полеглі

молr.ського про~істора.,

РЄJl!:иму в папі. перевІрки. ваари-

хліба. пропущені «острівці:. їх площею 2-3 квадратні

члени Киlв.ськоrо облас­

;sittami" жіі'Кі])fв і

мётРіі: Керівники А спеціа·

иаrJl.ДУ · i ~:tl

р~боqого nI!. чае

гу6.'іЄЯО' H~ хлібiJiй ' l1иві ба­ БИТЬСJl; !ерна на мощах, Ае ~aA, IVJt ~MY .

..

вжк .. "

ков радгоспі імеliіБО·річ-

недолікІв

св-

зщізнів виробіВ із ' нату­ ральної шкlрн, Особливо сподобалися БРОRарчана .'( ж:иочl чооІтки І нап!,вчо­ бlтки яні виготовляються ;j бяжаного кольору шкі­ р" та з каблуком..' будь-

конну тривогу, В обох рад­

го.спах ' слід негаАно

Ре.дова бриrада: В. АВРАМЕНКО ЧJlев міського штабу «Ком со.

багато

нового

делями наш! взут-тєвини ,ВlfГOТОВИЛИШ!СТЬ НОВИХ

за­

у i'oCnOJ1apCTBi иеJl~~- .it!ОlиеаaJr.О~іm.но, Особливо а втрати иеВl1молоченого Jlкісио : 06кошуюn. nO.1lJl;· .1 'о вІ мл.%; ;J аолetnимв Ілі- аерна в соломі становлять

врожаю.

до

З розробленими лабораторІєю обласноУ фабрикн «РеМВ3УТТЯ:t мо­

заходів ДЛЯ закриття ' всіх ІJlібіll. ратю метри. а це Jl6.РТк,,"' жиив'ИХ РОбіТ•• ху очоJПOt молоту ва!:«ів на полях за- І(аиаnів втрат зерна.

авеРИУJlН

взуття

· зону. 3rlAHO

КАНАЛИ

D1СЛJl

J1e* .тоl

ку ие 11 s.rillul, вому стані.

roJ1И.И

раи·

••• nOJlbO'

лісти

господарства

КОНТРОЛЮЮТЬ paHHJI.

якість

погано аби-

А ТЕСЛЯ. О. КОЗІВ

-

І ,... ,)1•

яно. ї вис. ОТИ, Ніі ал.асНИI! М:ЯН

можут!,

взуття

І

За остаинl

:

'lаНН

вже

виl'iр;jти

СО·

чолові ки,

днІ

бровар­

зробили· багато

ного штабу «КП .... В. КЛ­

:1амовлень на індивlnуалr."

ний

осlЮIЬО ' ЗИМОВОГО

ДАНЦЕВА -

інспектор

позаmат

Micr.KO.'tJ

КОМітету варОДВОro':.овт­ ро.по.

.

експлуат&·

rазу. так 1. к.а рідк,.)му· па­

ПРИК.lад ".ІВ всіх •··•__I __....._ _••. В10....." _... _

дВа

~Ї УСТЗІІОВКИ, a.B1'omaT1- . зацІЮ окремих п,pouе~. Пере:ібаireно. що . КQ'І~ЛЬ­

лиet

КОМСОМОЛЬСЬ~ИА

зИЦО­

застОоСунн·

дев: Я'rИ'IJоверхових бу.:tци• ки. КОНСТРУНТОРИ подбaJtl( про б! Jf'ЬШУ беЗПЄ1\У ' 1

фІнансово!

Вlm\она,!!СЬ!(>О!

широке

ня при .)паJIEннl бу.:t~~а 1Т'..д час Ух с.ПОРУ:іження ;· & твt\ож .ПРИ р!ЗНИХ а.в.ар~Й­ НИХ

.

C:*Ьi!IJOI'oCТIoдa р с ьк О І сL.л.ьоЬЮОroCТlOд а Р с ьк О У ра~нНІИХ) lt~ро6ничих mрт': Й'Нм. радянсЬf\'liХ. DPOД')'tIЦly ; . за 'Ік·ість· І I!'PO,;J;YKIЦH, 06 Є;uiIЗ.IНЯЯх іВ .д.:хlленн,ях с:.'1ьсь~огосnода'РСЬКИХ ар. см<()rocпода~ськ()І 1!PO;tY'К. цН. ' ВЖИ'Т'И заХОД~9 до . ~ . . aIDtG8a'НJUробіТ . Встановлено. з.жрема. СlльtooптеХs:IКИ . ~зерв- ган(:в 1 рад а'грооромисло ~ З:.l:цненюі П<JIан:.)ВОІ тех·

.

•.

ТакІ УСNНОВКИ

п:дВ'Ищения Jlll(ocrt ско.роч~ння l!іТ.ра'ТС:JlЬ·

і

HeCTaн;xa~

ROГO комунаJlЬНОСО ООJЩI;­ накия &1fгоювлено досл;д;·

увагу ТОО1ІI.

звернули

---~-

На зa.wДІІ

&ЩЮ.

П:;ДSН'

-

-

KOмrt­ знаЧНJ

за~зneчИ11l

коп.

-;:- ~::;: = ~-=-=- ~;;-----

,пі;xruРНЄМJC1\В р:.зних м:!і1- вa~~HIJ6t !J бриrа;х,ах. ~д' сте.РСТВ і зlд,)МС'І'В. які 00- )tJI'К8X і цехах. на фе~8Х ,tI,IJliЬНИ'1!ЯХД:ЙОВО'ГО ' слуг'оВУЮТЬ сІльське гос· і вн.уТр~roe.n'j~арCN<()1"О роз· ПО~lраво. за нес.В<Jєча>Оне paX)"НIКY. а 'мкож бркгаJ!­ B!m\JGHM!!HJI ІЮС'ТЗ!!ОІ( .І по­

за ' зб~шення ст анно! ~ономlчноІефек- Рezmrя . у 1~E!~-1985 ро' ИПРС і Рада

ІИ'~

аrponромис:ловоro ~ иеООJGДНО

2

Цil4а

НОВИНИ

мате· rш,зац1~х . які Іх обс..'?Уt'O­

Перед6ачаєТЬCJI

та fНШ,і С:іЛЬСЬНО!'О-МOtдар, у лосягнен,н,1 ВНlсоких 1\:Н' Т!! B'!!;PO~HНlЦTBO ~'поста1!<КУ сл:уг. с:щ ILдпркємства 'Й орга' цевих

_xo~~

f& C:Ьkd~~ Й,С>і'rа- . ~ • •~ aиltaurИ ll'O<ЖЛИ'rJl ековомlчиу!ХІ" .1'З~.!. . . . .. З ' ~ !І rtep1o;x гара.нт!Й- боту 8 кмrocmах. pa.дroc­ ,~ , iRIПиtt 3ЗіХо,-:~в ного, строку еRСПЛУarТац:!. па~ та m,;шI;риємсТВ&Х І ор·

tJередбаче- кМrocnИ. РЦГОСПИ та.- трактор.... ·с .

ОРl'iВ,jзanrй. 'J!КJ ~ lC()Ji,rocnx;

року

!ІО .J()C1(()Нal1J8llllUO е:и<ЖО' Х!аи !3аєWВ!.JJИOСИВ М'.мt Гa..тry3J1:МИ. tF.Jmрием· СТNМИ й орrвжзщі$ІМИ

с nl"n·"Ь" Н'а.· UШ11..~~6Don'р'-JI()Jl.pCwIвat.

·1983,

IОда~оdX

..

Розвиток сlльськоrо rOCnOAopCTBaТ ' у , р60та

::-~ ~'АJИ, е.lИАRТIС.t---~~'"

не

пошиття

взуття

ДО

гезону .

С. КОРНJпчУК. · aa'l8JbollВК aTeJlЬЄ . ом

2.


"

;w; 2's manr -

..!.~.

' .:.L'

1_"ь~.

"

..

#7'111 '.6...... ІІі

'$0

.... -..s

...

~

І

J , .. ,' • •

..................

з вІд

'.

аМі

~

_

'! 11

JlОВ!

ЖИТТЯ

а. О ·,З'"t'?IIlі%' •

f

=

- ~.•

[ "...

!

1

ІІ'І."ВО

T8tvI

П,J,. гів лі

....., , .. --

": "

~~

,

ваfmЯ .

3магаючж:it ~" ~ зом .Смачно при.го'f'"

ти ,'·в1:д·міИIН) оБСJ!уlftИtИ 8f

,

нолентив комбіJ:!атУ" пlшно спрМШ1!tй~'

1i\t~ , " ' 1'1I ....-:'...,. It ,П.ОК, ~УПЦІ поч~~и , звикати ~.t!~ : tIe:orP11H, нік ли ;.1'11. •IJМlO'! ' "CКtY1!Y 8 ,' IN QIf .. ~ а ' T~~I. "1 '~UJI~(I~MJ-

ном по

Wf• . ~'nI,

8.4

_

~,. ,·o

ЩО

ВТО

з'.І, · .·aмei.·Jf\Є хcrчПl!«

; 3RИIItуоt1Jся

І~JI,

'!'~tЮ' І

IWли пJJ4ЦЮ-

"ОПОJ4arаЛl. . ~1\ti)i- И1ІІ .......

.u..".IІІ,,!д!t1pа~и.

ХНИ?С

·e.jilir

I11I8Ma1t1 06иAQ

Jtf)-

одержання прИбуТКіВ. у закладах грОМIЩСЬ.оа 'го харчування, !lаrЦl!4

в.,

?

-

-

_ Оо' -

-

_

• ••

,

.

.....

~.

~.'

нзJt: «КуЛінарІя. п6IiUiР'" ся такий ВИД оБСJlУГОВУ" І

~ JI~~," 40 ВlJодобк. т щm~' lJl!вІ,tЬю ' ~ ..и.хоu. чених. C1!(')'IX~Q~yr._ І пto!P.1І, ИeJIbМIТJ!о .. тв()lJjитq. ною· ВЛ1fНОВОЮ І!нвчаюn. пер, КО, ли ун!вермаг "'Ь8-! Jf1t-·1.fаJ'рl" Пет"tna f& ІУ Т&.цl Lй ~peK&M~!I~Y'!Ia- д~. ~iIOє~. }"t!;aж'Н!сrt'>. попит, прооодять СОРТУ-· ч.о-n і

"

П

r

ЛfI ~'І'исJlt ]lмl.

Б~Т",и-. ~ft'ltl~"м,

ИlМI,ItНJtм_ .110М!- . вання

шкільної

взіННЯ, як висtаВКи-trp()А, дажl кулІнарних та 1<OH~

форми,

.~. на КONn:rf!К~Иі . Ма- і •..,,8 J< Q1'J)O . РІЦ'ОіЮIІИЧ л. Ма :!801JlНеlllJ(дlJlеииJII сlf'rи БУ'nЬ~~!І.й .!!~!;ІфJ!!М1.. щеб ,",явити, ЯКИХ роЗіМ[·"tsю Пt!тp1tI!'НУ ЛОХОВУ 011- ,""""0 JIJItn"И'/t . вtйсько,t!Й, С"ЯlТОШИlfсьі<ОГО тOfjl'O- КеМу.еь АОІІОМог.іІа йибраі рІ,в 'не вистачає. ПІсля

frerf)JI~ИG обраноштУ1І-:

'O'flt,

НП: РС ,' VЧІС:НИК. Ве- вМьного технікуму.

~м' 3&.I!..цуючоУ' ЦIОГ.о л ..~У RI'l'ЧlЮн,,"оr ВІЙ,",., - ""c:L ""·rIlЗ"""J IUn' д.n.. ". 11"&~ 'Уі ЩlJllIWJfійД' JJмrчИI<-jJt(ffИ.", '" "n~ )fIЮ/l.ТЮР!. Адже • к/)Мп- 1ЦYIIl~'. аоє '''У1lзt '1.JItисl можна прид.батИ ; H~1t 1t~*""" Ц' пріЗlище. 'ДJ!Я ДІтей ' одяr, В~ytтя;Є · "I!nt ,.г~~~ff.!~Я МаРІ! . ~и '1'. Інші р~ч1. А I'roe'tP'-J:lI. ТIl й '. вона f3 "бє-'Уюауючий пеРСQJI~ : у""..ер",.3з! ТаllОЖ на !!и:""" t{e rm суті. YJ<I'Y1IJie.a,.ltY. · - . ветеран. . уда"ниrt .~ , Ш· 19 прОА••цlв. 'а І R,~Уи1, Ст:и<ntоУ nр~цl, на~. .' c.11l~ М'О;rtlдl, иаrй!,од;: ~()IRt/льтаНТI", " І Щ~. МfДU.тrЮ .. За трудотакому ~JlИЖ)М7і f ІІУ ' Jlоб.~tть.. I'rочесними JцJЛ~ТQI. мабуть. БУJ.-' r.pa.otilb. ~ь ~ро~уміЮlJl? uоцbtUИJJ8СЯ Я,

7":

МЬС заПИТІНJI' І l!otJIу- . вати з першого

\'Юзм()..

пр&

IrlJ1Ь1rA мІС_ЦІ.· M~*. "Й'

A,!t-

ІМ пewсіJO иИ(е зар~ИJlа.

син' Во.1ОДИ-

ми,t;) !l?Rf! б~ одруженИй.

СпасиБІ ЕeJfине нее1С:тдl ОлеНі, i'lка д<>поМаtаJlа.

ПIДТ,,~уваllа мене, ХО'І І

CIlM!1t

HeJIerнo.

6уло

Олена

в

'!'ой чае

дитерсыіІ~~

цього ПОllа!~уть заJIIвюt на

базу.

ЩодеННІ

їзнl

илопоти

прИ"езти то'Б а ор и "'"І ·й ' складу, перев!рити, на­ НЛ1ідні, відІбрати, якщо є, бран, розвІсити. розкл,ас­ 'І'П B~eцe 8 торговому залі, -

ня більш як нц

сячі

*

сама :;аочно вчиJtас., B~. КDли будь-.у р!іІ пер 80H~ працЮє ачк- M~>Rlta РЬЗгоt\НУТll. ПОДИ-. тельr.ою і! середНІЙ шt!с- вlm!tя'•. tfpиМ1Ряти.... лІ М 7. І H~Мaє яічого MItPI" П~leиl пtJВ~риrn в сво

си- навІть, коли у того пога-

СЕята

ось

бу'f'И ()С3іТУ.

ний ·'I!ІСt1l1Й.

На., R8tач'

К01lТ\'ЮЛ1

б •.

N9 1 кnж

Ni1 5

... ••

рв8му..

rlТ'ше:аа ~oe'iД. Ma~l.

ПетрІвка

"'ехOl\l'

IIііІііІіі8I1111і1і~_ _lІІІіІІііІІІІІ8і1і1іі1О;;J!jiIiiiI~....іІСслА.Нlлю.М

лехсом

НiJДією

6Р08А~ИНИ

я~кm...

. . . .IІІІІІіІІ--

r.

КО~КТИlltt

Т1І

М

8,

кущ!.

ОЧОnЮВЗ1{J

Ішзнано ' КО1tЄКtИ' _І.,..· нІМ 26 за..,ду ал_~ Є!ІІ'Х будL8!J!ЬRUItмt!

СТРУКЦ1Й, де куха_-6р.

гащИtРМl Н. ша.

n.CtIptm."•

Велик!й . rt>Y'Ц1

никІв

на

Пі'IW.

урОЧИС'tIf,

рах вручено почеСНІ

_ J'l''''

моти І огмошеН6 I'IOД~ ю, за хх сумлІнну 1'фац~

фO'FО М. CellJQlor••

__

М.

В. С. Туровець та М. Г. Бандурою, lІilі П~іlІ. Др,ге.! тре" . Mle~•. , КраЩИМ e~"e~~ttr1i

по-

кам, :rotf.tIo~" б На .... ти. Кy'ltець 1 ПРИБIТНіі жІнка, ... СкІльки є ВjД.тІJш1в СЯ ' rt lИІ9имЙ,ное'L. _ ц. ЯКІ аКУР!l1'НО упако.вує цltl . nм'яSaи@ Ц@ 3 ot6б' у людської дОброти'?' І JIII( roворить J!/О)lмНJlа ДйВ, при:дбану річ. Робоча змl' .1WrВlt'tЮ похLдного жи,тя ЛО'р!SНОМУБ6на виjf·И.'ІJII- гaJНЬ. Тшо't ж думки А Н8 Ma'J'!! Пет,р!!tНи Ті.'IЬ­ ~I~''I Ьфlц~ра. Але, де- Є'!ЬЄJil у рІЗних людейl А lнші Дівчarr~"Д(), IIIfX .. а. ... mI·НО розпочалася. Тож , JI}I'!)1O мІрою, ВИПііД1<а!JО ~~~~](~~~I! $~:Д~Il';;' стаRНИЦЯ MaJ>t. Ц~р~8J!а неціІ слов<з подяки 3БУ­ ~НАп~есl"~подйбаЛохова ставиться зu~,и чать стІльки разtв, с'Кіль­ JJatJt МаРіУ ПетрівнІ. І вО- кІ.I!ЩИНИ,і'О С1!оєІ роди- 3 дУшею · 1 Й'r~PtIН"I!)" 'W Лl()lей зав!тає сьоroднl НІ." 6"'"'чи мол()"шlIIf.f ни. дІтей,прєираскмо, до Bcьoro зеМтур6йroю. 1 . 1!8вТ"'а . 1 П!Jсляза'втра до ""',,. ... НМ/) t Дй у

тебе оточу-Зера, , К&JIеит.,. "'JQe уЩ~еРМ!Jгу. ~JічатамК, JnCЧХ на8Ч3./1В .!Оlммася, І!l'll"IfYла ІСь&- ють, ДО роtSо'lИ, Щб е!а- ПWO'l.'QJ!ЮІО, дО щхtл"ИIlX ... ЧЕМЕРЯЧЕНRО. аЗ8М С1Юєї профес:У. Хо- му ка.ЧПТ_Сl(. 1 .рештl- ла нмбхІ,ДМ0Ю, йк !ЮІІІ'Т- ярмаj)кІ.. ,npOIUЦI на Н. фо'l'е: М.П . .лохо. ~л~. f!е"и~.1'ИС" 1 ". Р8lШ' І!О'І-.лl IИ"ОНУ1І81И РА... Це я ~o toro, Щ& 'lf)JIi 18 аааl..llyJ!tЧQk' ato~ ВА,. 1l))fftИ,IfIoRосr! пе.,.ro,rw

(завідуюча

премІями н?'гоrОДЖ~Rr ,а.

го·

Та " 1r\! , Не так' просто 1'1 3 ,l'С> ЛУЧИТИС~ • !(()JletmltO." ПРОД'~І!М. до кьorй lЦJИ' ~ей, ЩО

".-&И_І... -іІІіііііІіі1І_~~

Чf;РIЮНИ~

ТкзАенно). ПереХ\JНv.м~ Бимпмами! ГРОШО!!ИМIІ

ОДI;lОМУ на

заДоволений

П!ДСУМ~

ПРR.rюр і rрошову пps.\!\ю виборов ~;олектив К~·Щ.

ни не Зі!бvвають ~pa~'(p. ~й~бслуrОВУ'вати B!JдBi- , 4спаси І

·YIf" ..

змагаЯНJ(

, Перехідиий

кІIВ МарН ПеірLБНИ та уу

~2З

профеСі~НQГЬ

Пі .ДБедено

соціалістичного

!tO.;tpyr. І при цьому во·

ВОРЯТЬ ОДИН

"'"

,

ка:рБОl!анЩв.

На чеСТІ>

пильно зберІгати соціалі-

на. А особлlf~О ае обра. стичну вла·сність -

виnЬ6ів.

буфети. Тан , JJnЩ4 в другому ' KBapT3J11 6ymt проведено 615 'fIКИХ '8'" ставок, на яКИХ ре'Лl~G­ ва.но продукті. кар.чува."

Никифорівна J жати IJllдо.ірою. В УМО- нenозний перелІк обов'яз-

40. Л'J, здЩснити 1\fptю 1 ~O-

fЮlt.Jtunм· , рокІт, а 10.. . тІ;п,J(JI'НО 3і<1<~RЧи.ла r<урся прода.в-

'~6 В~ТJcrч!rl!~ТIf -

3ВИIlайНй, бу' др, JI2JК-

Старший

дня rю- ОДИ!

_'ItЮlо пйчатком серАм.сІ боти . Було УІ Т&д! Іже

'" ~ц1jJНИJ(lв торгівлІ, УДОСКОН8Лe!niЯ Іх роботи, з,,'~ 3 n~. Я CJ1yxi'na JIЮДИВУ. яка вже

.:ко.

ти 'о6И~!lУ, !!Омусь пора-, дида se _Jiупу.вати дltтиkl ос......... ~. ...." ..... '" к ,"'"....,чи,; Tj!,..,·nOr" "u,lЬv' РУ. nЩ1брала IнщItй. І все це ~е-!Щ!'~ИIl0, миM()XIДь. Не 06раЗИТfI люJtImY _ ось перша запйB1J:\. пра.~нка прила.-

'"М't~и~ Т ~r.v "о- ДНІВ,ного 'в .Т.йМУ, ЩО обид~ вм!є :!найти спільну мо- дУйачІВ. поча. .7!а. З~"9ЙОIУві .жІ-нки дооомогли '[ОДИ. ву 3 кожним ПОКУ1fще:l'l, .. " . й ... Б заємне

; "'.f.RT, И'В , У.

tiадnла­

рахунон снлада• тисячі карБО1!аНlЦіl8~

Перекрито і тані ваЖЛИві

-ЮІХН'. '

:J

пр6ЦЄКТ..

показнИ'І\И, ян реалl;з.ацlа IІJlIlСЦОЇ І1РОДУЮФ .'f.a

8tJ!I:К8. с ДІ~ tж­

K_ytt~

..-

100,4

M~',

Щt)1'Ірайnll, clM~A у

alЩSlІlRяl.tI.QМ fPlJ~o-

t't"*"

першого ' n1вріЧU товарооборо~ на

НОВИЙ

.

tI 'ІМIt)~С'llО-

.'ІюсtA . .дРіХМітр О'. ~юди •. Дlpwrw., ....... ~Ієn.ся щ~ , t'фI'lJtб1tТиlntуе" пt- ; J!i8' . ПетрlSn"

:"і611'У pi~.

ТІ

це , і свято КС?Л

тву B~~apcЬ1<OГO ком

"'~~i=ty~~~~~~'eмi:~~~!;:~"

...

-

нату гpOMa~cbКOГO xap~

JIЮ_.1'І,е!'енЦі'" ,t4А%,'Г, ~:rtтeIIr ~, , - ," v~"1t>1irt'Jd, еа... " }7'1ЬRИ щодня' J ' ~~a б3'- .

с, •.ц '~,-,d.., щ., po:s., т,&щО8ана на п~ршо~у п()-

ів

День . праЦi1lНИRіВ

серц, ем

',_', 1:

__

В. ХУТОРКА.

ііііІі8ііі____ііііііііі__іііІіііі1ііііі118_. . ._ _ _ _•

н.! питання партійно! І

деl!Гj"l'з."сь~оІ

це, у

роб~·tи ...

СІ&ОЮ

чергу, '

працює НIl ви~(}к'иА ав­ TClpwreT !(\()~IIIICT·a. .

..

..

А .. іЮ~.t\К.

На Фото: В. д. ОНУ·

ФРІЄ'.

Фото

. .аl!тора.


сТІ встаНQвлеНJ дод'аткову ОП,.1ату

ТВR'_ИНННЦТВО­

ф'ОН;{У

рlt.льноro

фронт

мате-

заохочення

сВОеча.еиу І

••

удари

з

,,~eay

аа

робо­

ту.

Не скрІзь

Найб:JtЬШ! середньОДО­ бов~ кадоУ молежан. ко­

rабоj)ВХ.

po~y за МИ1Н:У л~ місяць одєржа.'ІИ радгоспн «ПЛJt-

••• '.IIIIIIIIIІІI.··,llllllllщ........ullllll••III..........."'lІlІlІu....,

пасовищах

вир~шено

пи­

та:mrЯ':, IН)ДОmlttyВвизям. не I1іркд:лено належноІ умг. Рo:l.!lO!D!lаи.lO кopl8.

д'JlТримуЮТЬCJI

сав~rа'рНИ'Х ВИ'МОг в Л.:ТИ1х

tзоєму

Н.

в!.дllов:дають

ПРИ$наченню

мо­

лоча! JlаБОРlторlJ, не lIРО-

!3etIHtHO .n1t'R:Й

перІод СЬRИ'Й..

І

не

ДIf!!oНo,

що

К~f!ськиА.

R~ЙСПРИЯТj"".Ио:ШflR

11.'1./1 еи- тут д(!)пущено значне Ilд­ грама. Р~IІИU1'Ц :Іеше5,и6 І -Н- СТlІоlJoаllЩI 'по на.доя~ мол:>- СРСР Щор~а ссжоКJt1сноr{) молока, У tOCnJ;)aPC1'BaX нашогО Р!І_ ка в ПОР:IВНЯlНIН[ з МІШУ- СЬІШЙ. -

60 р,j'lЧЯ

18.5, Імен! 13.7, СПУJEі12.9. «Руса12 к!логрв.

йону б~.'Jьше ПМОlШни йа- лк"" ро·ком. нtеськиЙ. гО .О~~РЖУЮТЬ при 81f1!(OPIfЩе не в<t roспо;tа.рс'1':Вq МI~, Перестynl1Л\J в стаип: зелено! :l-Іаеи. T~My ч!nt.а. злагоджена робота

fIРИД::!JИJ1И маССI8ОМУ

цеМ &еСНЯIЮ-л~'і'ИJй n.eр~од 10-

належну увагу РОЗДОЮВIiН'НЮ

К:lІQi'Р"?'ювИЛ

в nей перlо~ М!lЄ вкнМ- кор:в на пеРШОМУ'Тlpе"ь)- БОВИД Iіа.Й

RО!Ю

8,ажливе

з н·а че"tR я

рa.ctгсепи

~epeДHЬOДO-

Iilд. _ l<Орави

сток.

Незадо~.JJ,ЬН{)

снр.аеиJl~.сыtй... діБG1tItИЙ..

по-

.Жер-

...... , ст~еиа робота по Ol"raУ D"І .'UoШОС.. })&~~п.". І ...... I1р.оте до цп ПІ'р ие ПР!Щ.t~лили ceJ)r:totl+y ув,асу н &ІЩН ро:ІТIЩВ Кор!,_ можутьзна.Ати шляхи ;1'

БВJ!1Ir

пр:>

ііа

It.1t

П_СCl8ищаlХ_ НеДJoCтат­ 1roИ7РOJl:Ь 11 бежу cne-

бе~П~l'€б:йни~ цІмІстІв м ДОТР"Мa.нdtЯМ

4::JЄлеIfИЙ f(ОНl8ейвр~, забезпеЧИ'вши nОВНОЦ!ImJV

граф!кл ЗМtусJty 1 f>(XS'!'eп:'в КОР:'В, визначє-R'ІМм

ГОідdlВV1Ю

жирно'с1',!

її

ЗГ!'дltо

рацl(')-

НО '~И1НОf>ИlСtО8УЮТЬСЯ с()оаНЩIl ГОА~вл.1[

па-

«Зороя~ -

ства 'I'a1К зро·б\lЛИ. ним заn:'~JreRн1Ім Т1Щ)ии у .1\:lтнІ

-

6,7,

8.2, lиеlf! м:-

об'ЄДНІІIJНlИJII

Прот~ ное ВСІ! госп&дraр-

~а,іССПIХ

КИЙ.,

ДокучаЄN

І в~еТ'ЬСя trtl{- МіН рцrОсl!'\1І 3f'tдио как а- ~ЬЮtt J!з:доt1l У Р'Яq! '1'Із,РИR 3еЛе:НО:О зу раЙОНН'JfО вmr>OOHWtoгo pirд~con.ltв в пз.рушеlі-НЯ

м'~ою.

3

~ли-

1ІК1I1€JlИ та~ри

~З?130РИ,UЬ-

<ЗОРІ!· ,

с.m'1'.к18'

пло,ltоовочм-их Тl'Уд'О.оУ І рОзрОбленІ ;tltсщиLJt:>Ни Дo'IJI Тварюнilшt!.lВ С.С'1'ЄМЗ ферм. Тм<,

радгоспу РИМИ

зао~е1ШJJI

«РУсанівський» flИК. У ниі зАМіцеиі .1ІОТIИ, JWta~,,r

кожmму

.

стали

на

ре­

пlд-

приміщ~нь

K~"-

корlвн~ки, одии ТІМІТ-

транспортери.

молод,.

8

.НХ

lІі}(ремоить- ~YM по 8-10 теnят. ,..". ~

ва/lі пімоt1'f, провеJJ;Є,но по-

Одночасно ведеТЬtя, ре-

,1{.'1іІ

проведення

ЛІрі

Василь

ПИЛИП6ВIf1I трьох уже ПО,'Іагод.l.ltено де·

Юрченкь,- IB~H Панасович рев'иві l1іJ;ЛОГИ та лотки. ремому У нае буЛ() cТ1Jo­ тееJlЯРІІ.МИ i,l;e рево кізrька Зf&кок. Вони Рябий. Добре попраЦІЬвала Слідом ва \ бригада маляnlfl, ІКОЮ бригада м~лярlв, до скnаду працюють ,пар&лельно на "

Btix фермах_ СтараннЬ тру- керує Віра Панаеівна Хам- якої ВХОДИТЬ диться

ItШmI !'е.mяul це за,ВТр-!!ш­ З(>lIН бу1'3ІсЄ вdд

них бу;tе І М'OJtJIКO.

Чего

при ІЮС ,!,fI

ВаГИ

ОДЄ1'>жа..1-И в траа.нЗ рцrOCj:lIf .Л1'lI('!ВСЬRИЙ.

гр~,ми,

203

ний. -

ський.

-

вори.цькомр

МWНу,1lи.м

ДООJ'j!тt п.рJotp:ст ва.rи 'f'ё­

35. «За­ .... 28 ГOJI~B.

,анщо

роком

тел.иць_

колєК,'І'ив МИКМИ бір.

вісім спефа-

лістів. Не перший рік !'Іра­

ті!аринницьких

на ферм! ;М

приміщень теЛЯТ/fИКі. Раніше B\~ був

ТУТ уже

1.

пмаrодiltllНО два

Педагє. Самійлівна Юрч.п-

.lJJmИЯ

пи,

238

вісмо, тах, щоб люди, JlK\ тУТ JJрlщюваТIfМУТ.. , вадоволеRI.

буJnl

початку беРl!3НЯ і поlПItоди­

«Завоprиц .. к,НІЙ. Cl\p-JоСМ:..ськиЙ.

(-196), (-116).

.30Р1І.

(-110), «Жер(-95). «foro(-72 голо_н).

.11!вськиМ Лі,sсьюtЙ.

Не'р:внИІШІІМ І .о~еreщ!­

~a

ними,

НІ.

роботу .1ІООРОСО-

Kop~I!B

БИКО-,

",зєле-,

пхт:ltltиlМ

укомплеиту­

ваН'Ням

молочних

тор:,й

ny~кт:,в

І

лабора-

штучного

ИЯ!М 1 ма"l'ерlала,ми. забез­ пе'J!!'ГИ якІсне обслугову·, ваняя

систем

стачаf!olНI.

елєктpOrIIО­

МОЛОКОnРОВ-JД:'"

! B<KYYM-НВСОС!В. передба.4

чити

запасні

;tM

ПQдачl

на

8ИlПад<JIК

0ОІЮ8R1n

З

установк!!

ел(!'!{троструму

в.ИlКлючення

джерел

метою

енергІ!,'

безперебійного

шеЗDeчени'я

ТIIoa,pIUJ

ня ная8RJIX meЯ~JJJ!ЮІІ. Го­ Л ()ВНИІМ iJe'fЛЖa.r;.м ра){госп':в

рип.

&ИХ

ІЖИ'І'ІІ

заход.:1

сл.:JI

КОЖН1Й

т,рмlно­

ДЛIf -усунен-

(ЖJIастн

ПО

J'l'очнеНI

rpyD!

Д. ШАФ"')'•• ..,UUtlIt liulJI)' , ••-

граФ:ЩI "ОУ'СКУ І pcl(JТe­ леНІЬ корІ' МNЮIt!АIfО· І

ректалыІ8І1

flЯJМН_

Г~()eIНIIМ

U"Aotn"... ....

8О&tt.хяl­

1 'OO1'tmk•• -tfле1r-

кам

,.loaor8

~,..

~tnoro f/б'в •••IПЦ­

.ІОc.JI:4Ж'И-

fЦl'ec,.'

Однак, '1 Р'Jiо~т.нИJtіl чимало прикррщі •• 'Те_ri:ir

І'#ІІ}"І'ІІ. mCJI'

I&lfnmrc

11&0111 учениці мрІють !ІРИ-

при_іlЦf!JI~. ~Y·. trк

працю'.ТИ

1I

фер.!',

же СТРИМУ8 8іJ\Сfтиістt.- ас­

фальту. 6aran.ol lорів­ никах у нас аефаJlьтиі пі ..-

кої Марі! Захарі~ни Пи~

r

'

Т'..

8ВI'Іноrо

ремонту.

на,

БРИГ'АУ 1!11П(}і прославлее

Працівники

БУАівеn."

8РIІГ&ДИ "бають про умови

праці

тuривників.

Во. .

., еllаКОI офОРМЛЯЮТЬ

буто.і приміщеННІ,

, • .1.1, jебl •

lЦоб ,1;11 переводу Іу. літрі! таборів вею!,

пакув.,І!

чистота

і

ПО,~

АОІ.

Ф. ЮРЧЕНkо.

МОnОЧlі тру6и. по.IІ.,­

."стер .....ци.

бувала 11, ПОПІІ.6и,&... • ltоріВЩIЦ1. Проем- 1*160

будlвuиoJ

Літаки пролітали діlчі на день: вран­

ці і після полудня_ Sони РОЗПИЛlІлн от­ руйні ре'!овинн иад лісом, ~ дерев Опі· і

вони

гинули.

разом

з

нимн тварини. птахи. комахи. Гнну­ лн люди, які опинялися 11 зон! ~пнлен8J1,_. :r8,~ t'mИЄytOТЬ О'l9к)щі

eniso)l.ll

хімі.­

JlОЇ !IАни. JlКy Сполучені Штати Аме­ ~H или у В'стиамі. На територlJQ цЩ краіни було обрушеJlO (lОИ'Д 100 трсяч ТОНН отруйних р~човин. НаAtlіль­ ще було розпилено

ораиже80і сумі,шl,

JtJ<аміетить смертоносний Аlокеин. Від отруйиих речо,ив nотеРlll..,1l біJlЬше міJlьАОllі. 'ІОJI&віи, 'nIсlld .'Іти .... Ііі, загинули, SllIІЩ.R~ бmtIиО пі8мі& Арна rlKTipiB .пСУ, 360 fИeh rtEТapf, ~IJlbCpKor&eJt~apCDtX.x уМ.... Такои І

..,ОХ

~.Y"'N.aTRJI· rwрп;rоro в ІоторlІ .mДC'l'В'

VItt::"..:.

,зает<r,:Ув.ННJI хіиl.ноі зброt.

.-!аСJlідat' '~р,а~сы[хx дій амери~~н­

е>КОГО імщ:рlUіЗМу В'єтнам відчуває і Е"ОГОДні. IjIpo lJ.e rепер знову говорять l~~ШУТі1 У ~iтl

=

ФАКТИ І ВИГ АДКИ ПРО ХІМІЧНУ 36РОlO

&ЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

лнст".

1101

РОЗД ••

41.,

д.ло

~

леlfИl10fИ нормами тореба' ок~,зь етвбркти etn!цl.алj.,.o' 1tIY службу обсЛУrOВуваШIJ' ,ех.иШ'If, ІМІа пр1.ЦЮС· М д()C'fВ8Щ КО.рм\.в ДJIJI ,...

roctIодарст'в

,rIo

ниці

tвою

ра.tЦ:ОНlaЛЬНИМ

рзrx, щоб BOH~ бул!! забез~. lІєчеlt!. необхідними Інструментами. 06.1 ад и'ан-

p~гoc-'

",ВоБРIі­

І

Оl':меюІння І! лlтН:х тraбо·

15

АКТ.lие IOnO.lr.. па покрімі, вони були пе­ рекритІ, капіта.лыоo відре­ нам У"ІІ\ міСЦl!воі С'Рllllооl монтоз&ні. Ремонт транс­ школи. );РІІІ'&.& етарше­ портерів, молокопроводів ,класниць • .іжыtхx примі­ TeJt не С)tlІ!tлниЙ. том}, що щеннях, І' І.' про".еIО раДГОСПНІ С1Іу.ба механіремонт і побіJlI)" почие!w­ зації ТРУJl:оміетких процєеів ла і ПОМИnl го.а:іRниці, lіl-

чотирирядним. Тепер гЬДів- ко ТІІ. інщі. Вони IІltItоиу­ HaT6MkTb »ТIо

за

па ру­

(-215).

поголів'я

ного понн-еі!єра>.>. стежити

цький. (-204), ",БеЛИJ{Dдимерський. (- 180),

піДГОТОІКI

Ремон, ,l;lІ.хl8 ПJ>БВОДIІМО поточно. Всі BOНlI IJ хоро­

догляд

ЯНІМ

_РIІІС1'3нням

с Руеаw.IВСЬКИЙ. (rол,:s). І,меш 60·р~'JЧЯ

СРСР

збереженню

І навести належний по­ РЯ~ОК В родильних B:,:J,Дi­ Д~ІІНЯХ. органlзува1'И Чі~­ RИЙ КОНТРОЛІ> за своєчас·

НаМ:льш@

дonусти.1И

760~',

ЗАТИШНО

І

BQaCHO проводила техоБСЛУГ08уван­

знімаємо,

по

ВlдставаRJЮI станом нз

необх:;tН'J

300, .ЗЗnJlаl­ 314 грамl"'_ Не­

по

І ее ДНІвно. що гoonодар­ етв.а району мають знач­ ний M':H~C 8 ltJ'рlаНЯНіі1 3

222. :Мі!'Ilo! ДОНУ­

О~fе~'ІЯНОЗИЧ& СОЛО8'Й. Po~ Будівельники ПРИ~ТУПИ- цюють на ремонті ферми бітники ПРОВОДЯТЬ ремt'lнт ли також до реконструкції Ганна Федорівна COJlOl!el,' ПРО'l'ягом ~OICY здlАснювaJIS Пбllніс'l'Ю

саtl!Вському

до

у кожН':>rМУ господарстві !:Л~Д нала,годити роботу

- 218. crct-

голIJC"КОМУ. 127. сл~,..tecы!му.. 95, СПJt~IIte"КОМУ. - 84. IMeн.~ Докучаєва 98, «Во6риц..кому. 54. .ЗamлаВRОМУ. 73, «ру­

ц!ал:сrtiм

224.

СЬf!ИЙ.

8 радг,)спах

.ЗаВОРИl!Ь-

«Ж!РД~І#­ 2!Н. «РусаНі.­

1Ja&1t8 -

Т'ел.иць

'n3KTaq1Ї

KIJIorp.a'M:B мО,10ка, .для пеРIІ:<:ТО'К' до 610' -630 к!лограм,:,в_

НWЗЬКУ

НаАбlльше

білку. Старанно ПОJlаго~или монт 'l'ваРИННИЦЬRИХJIРИ­ шому етані. Бо відраау п!е­ 'l'варинницьп.их двері, підлоги, лотки "ес- міщень на фермі )j! 2: у /f.Я бурі, яка пройшла НІ ,логи 110треБУIQТ" трудtтlоСЯ 25

готовці

чолові".

тут

Бони з&буаають

~ к<>роои. І • ,цyn, lирощеШ.

ТЕ П Л О,

І

утрим&ння

ЩОДНЯ

J10Д'ИJma.

ЛИЦ!> У Рі.д.І'ОМІ ІменІ До­ I\УІІ1ієва стаilО!!ИоІІ 200 гра­ _ м4., У .жерД~!і(\МЮмУ"

граф:1Rи

B'Jl3B6ro

31ф&З

МОlJтниltК.

веronец:ал~ст:. до ІН,РО­ ЩУ8&НП" реМОН'ТI!Оro МО­

мІв. не дотримуютьс:J'I НОРного ~arimм_ Для ММ't!­ ~ Іх IШтрача~~, Ifte В1ір~'альН'О'і &1!'.!ІТєресо.ваIlО- <:;Іачаf: сМ!. Iit на ~lx

()іnМТИ mpaцl в лІтА аеP:'~.!! І умови Сlщ~аJlJс'1'lfЧ-

фермах ні

ЛЮ)J;НО. ()еИО8НИМИ ГОСП6)tа­

800-

ии". доІ;t·і!.4І Р\!ІМОНТllиА мол од­ НЯІ( 1 IJ черв.ИІ\. СеРедtiьо­

Хоч ХУJlобr Ten~p у JdT- ЧО'l'ИРИРJ!)І;И! ТІ '/'fIЙ )l;IОР_Д- Рilбli~()' &аtони" J{nJr' 6езпри­ на

і

техноJЮГ~НОЇ npацtвниками ПОРУWУЮТЬ~JI

госпвдарств

БУДЕ ні! та60Ре,х,

ДleЯІКИХ кер!'внlШ(~В

КИ0ЬR:

w.лоrр.ам .. ,

5,7

1m n·ClК83'a)I! l'I~peB:'PК~, еКOfЮw.,ста­ осн()~ноощи ПРIrЧИ'RI!МИ

ГОЛОВlfИl11fИ

пеІ>\од

HOIВ'НТIo

ЧУРЛІа ~ 8.6 IdЛОf1'а-ма.

И:$. Пі'И цьому l"ац'.JOR~Л.- шй tpynJ I\ОІіт.

цей

ВЬРlruькJi!Й.. де cepeдm>oДМОІИЙ Н.ДlЙ молокА С1аІмеНІ

МОnОНз по КО$­

в

можна че,кат!! .~1! ремонт­ .'ИХ телИ!Ц.Ь. якІ па08~Т'Ь 11 "':Т'Н'~Й період маЮ1'Ь иИ3Ь­ кі. сере.д.ньодоБО&! npwpoe11ll жmюУ ваги? Дуже

с.оєча~ному й оргаИ~'3()88- Matb1'!> К'сце аlf,паД1(Н crre- збі:JtоЬШЄllНЯ виробництва ному Переходу нз J\!11'ИЬО- ленп. прямо в з8d'OПaJt або М~JЮIi(а у pa~гocn,ax .За-

таб:рНІЄ y-rриомаИИJII вели}іО! 1'о;а'1о·1 худоби. ПО~-

СТМIJI€НGИJ

незаДJ'в:~не

сБоБрI.tцыfА.,-- просту ІСТину. що сЬОГ()1.І­

Д.1" ~:,Л'ьшен'Н~ ll,адоllІ му мl~IJЦЯХ ..,актацlІ, rюз­ «8еЛИl(б;tи)! ере ь!( иlt., М6.!'1О![З 1 ~нижеИIll' ЙОrJ ДGЮUlщtю ! oц~ЦI nepslСОб:'l!а,рт(')с't':.

Особли'u занецоКОf;ННЯ

1!J{d(J}1IIК8e

через

іменІ щорса

~o розте.,еlm",_

ЦИХ

780

ГОJJOllи телИ'ць. якt до<:яt'­ ли ne.рувального .~HY не масу.

реГ1-

- конт· ..

НіЗув.ти ровд~й КОР:ІВ на другому'третьому М\СЯ~

11,0 ТОГО. шо • гoc.no­ да.рствах об'єдн-акня 843

c•• po"a.ti1

потр~,бн.о

про~од.и'Ти

рольн,! доІи.н.я корІв, ,орга­

.ііі

ТіКIІХ

19.8 к~ло- IЮдИ1'ьCl1 пl,ф'()'1О~ К6р!1

-

~:\f.еи,1

ЛllprнrO

НIІЗЬJOl ПРИ.роети пркае­

живу

КОПИ ХУАО5А В ТА60РАХ

Щ,.>нерам

354, Ьмeвl М~ЧУР:IНrЗ 331,'· .ПУХ!1!СЬКGМУ. _368 грамІв.

8

зв'язку з тим. шо у

~A' ~оJfIим ХОР:ОМ 8е)l.етJ,CЯ lJідготов­

к. ДО хl~чноі віllии_, Uими днями. під­ да,тись гpY~OMY TI1CKOвj 3 60K~ адмі­ Щс'tPаuiі. сена', '..JHfDecy США Слj!аЛ1НI

видІлення більш ІК 130 мlл],IОllrі дола­ р!!! на завершеННfI будlіницт.а с:пецl-. аЛЬНОГQ воєнного віЙСЬКОI!ІОГD кЬМП,'leК­ су 11 ПаА!І-Блаффl по ЇlироБНИ1ІТі)l й&­ вого !!І,lI,У хімічної sб"оі бlнаринх

БОЄПРlmас:іВ. ВОНИ

повнннl

відповідно

до оголошеної Рейганом багатомільярд­ H~i ПРQграми схlмічного _переозБРОЄННf/:t ПОПОВНИТИ І без того величезнІ амери, J(8иські запаеи ьтруАних реЧОВRН, flЮ

переВRlItуlOТЬ

150

ХІмІчка 'БР4J1

ТИСIfII 'і"ОНН.

rtРl8аБJlІМ l.tttfll!'t6ll-

а.ких ав.нтюрис:'tfв ТИМ, Щf), уражати вон., JlК і неАТРОННl, ИІ руйну.

..)ОмА,

Иlt*ріат.-.х ,lн.остеЙ. ПРО .. цівок 11.. roeoр.ть У США. Так еаАСО g-

..,1'0

нічио там

~

оцlИІ6ють еще бfJ'rыuy _ере.

IЮUX

-

бlНIРНИХ

.apцl.'

41181pe,an.

бомб. Ао fAЦra, І IJCIIIУ. . . iIвpe6llQTВ8 .иарво! абр0{ !І era-

J1."! ІІа своеріДІІlen 'l'UROJl&ri1 -

аор!.

.ptr.... •

В.ІЮ бtзпечне, Х", orao НОІНТ.. peaJlЬHY Rtбі,п,ку JlJlJI JIID...... Але .ся СПр!!1 В тому, щв lироб.u:". uю

зброю

ВашіИГТОR

США, тоді як зберігати

МІЄ

Н8мlр

У

зБИРВЕТЬСЯ

в

Ззхідніil Європі.

!іе

../.!івно,

шо

lJ.еЙ

Фа/Н- іИКJjика~ •

кр.IКIХ ~Іхl.ll.иоt Е.ропи протести. П,.. тк niAtOToBKR США 4ft J[lмічноІ ..... протестує і вся МИРОJlюбна грОИЦG­

кІс,.!> nn ••eT •. Що(l .151". Cll5уре.l" аа·

шlкrТf)В

Tf)

Ід,

ва

PO.l1 Ufpodd, мрцо •• т. rtНfN . .

teIIKOro

w'.,at.enclI

C:ЬKiCrs., •••• бtc) ай. "il~ , забороиl хіиіuоt 'б{)оt, то 4011І11]І'" ....

c••C'i'f)CY'....... .6Р6І ••l:hQaC'O . .

гідКв ерЬ IJJilаАкв

в А.іІ I:lиl ••оl

рОбlПЩ"і~.

. . . . . . . .r...x . . . . _. •• .Мерn •• с.... 0&1. Н..

'I.CJII •

ІМ',IК.ICltкl

meur.JIIC'I'II , . .

II~ ООН еироетОIУ....R' ВИГІДКИ В ..

..

Шllrrtо.. про мlфl'lНУ «хІмічну зброю ,.~re pe6!llІцт ••••• резул"тат! .tetoey•• n. ао! .Іби-то внп.дают"

cмom 4oadt.

, . . . . . . COtDe -

І

U •

....... "'1011 - 1f10'" .,... ......, ..,..

загально­

.е з.стосо-

І "І[ОМУ 11 неn8" "...............1o~.Y '.СТОСУ-

. ...=

.... IIIdaoJ . .' "

n ..lквl.ІІ.ацію У галу-

.......1.1. !IJIC*OIIII." & 1180 ,.. . ........,. _ .,nuaJ ..,.,..... , ..... . n; t ............. aMlf"'1IO'd ........ . . Оn.1 даеncJI

с:кlаа• • ашl.~....IIIte_....Ь

,

д_п•••1 .1"'10"801 Іl»lо.... е" пре '.Що., 11ІІ'ІОО1 alJIOl ...,аlAf.

roмp." ЦІ ...

..... 'tal ...,.. V

RfIlJ,lloul101'Мlth .1.uoi881f1І csoro.ul • Комlм • .....,....10 Bqdltt"l'tll! тА рІ"l ер,...... 111стуи.. ~ ••50,0.. xlмf'lIOl .~oI в

ebt!.

ЩЬАО .вraдoK І!РО з!tt(')СУ"lЗlі!l" от'

РУЙlllіХ реЧUВIІR

"аJt"Иського виробни,

цтва в Афганістані ТсІ Пївденн() С\ідиіі1 дзії. то вl,д р"х еl,~ЧlещуJOТ"СЯ навіть

СОЮJ/ІІtКIІ США. Не раа .&хlві,

І

.. , ......,..•• s

тому

аїДо

В.ее&}' ОЦіН. КУ

,.,..

же.,"

~1Of' • ~ ...... -

по.кМlУ

. . . . . . . . ....,1'8181 ...А.....

lIet•• p...

8110.....

~.

PO . . .

*tef, ....

асІ.............. п

*"

CtId ~ ...., ... -JIO.,

8' ІР-

~_..... "Гь.рuuoІ Ле ... 1мІ ООН .. рсмl8p"'''.IСІ. ,,,

Т.аlllll.. t

фЗI(ТИ. Во В" 'IIP"'~

·lропагаНДИ('J(".j

lі,'lТВСРДЖ ують )зку, до хіці'"",;

трюки

його

8ашіНГТОRа

ЗЛОЧИНІІУ

ttiJ1r:,;

!lії'НIІ.

т. R)'ДРЯВЦIJI.\.

(TAP~


'~op. - ~ ~3 JШ!l!:Н1f 1983 рок,

"ОВІ!

ЖИТТй

Фізкультуру і СПОРТ-В мас. !І====-

'Йuц ' іі:

10.16

ДокуиевтаJlьJIIIII

20.45 21.00 21.35

Спорти.на

фl.llЬМ

•.

Йе 'так важли'во, кому

провести подібне ня, але добре те, егідою

шин. Він надав слово пер-

прийшла

Міського

!дея шому секретарю мІськко· змаган­ му ЛНСМУ О. Деркачу,

що

піД

спортив­

ного комітету і міськко­ му лнсму воно розпо­ ча'лося1 8 ЛИ1Пня на мlсь­ ..ному, ста,Діонl 4:Спарта'к •.

З ,ДВОХ; турнірних таблиць I ;ВІЦіНО, що в іграх брати­

який привІтав з

початком

учасникІв

змагання ,

на-

Ігри

_', .у ll<онед!u:юк,В перший д-еаь. о 19-й годи/н! віД­ б,YWIQJ:Я , в~криття змаган­

~~, Иого вІ.дкрив голова

: ~()Ї ради ДСТ .Лван­

f~

Р.

З.

Мубарак-

перших

очок.

Згодом гра вирІвнялась і йшла зі змі'нним успІхом. А

в

кІнцІ' першої

па.ртІЇ

стала досить напруженою.

rолосивши. що воно має При рахунку 14: 13 на самостійний хараапер 1 користь ПДБП-2 обидвІ стане

поштовхом

дальшого культури

для

'РО~ВИТRУ

1

спорту

фізв

тру-

дових колективах і гурто-

. !муть участь 11 чоловІчих жиn<ах міста. Турнір розпочався !.І шість жіІНочих команд. ' у _IreіРших-змаган!Ня йти­ грою команд гуртожитКі,в «Торгмаш~ 1 муть до 28 числа , жІнки заводу поіви,нні з.а,кіНЧити ва' трll ДІНІ раНіше.

декілька

команди

з

в~атили

подачі,

що

вІдповІдну

ред

І

реакЦІЮ

в

І

наступ:

пере­

вигра.'1И

добре

за.водча­

грала

і

порошківців

се­

ТИJ!не щастя виявилося на БОЦІ комаиди ПДБП-2. Переможне очко завоюва­

ли ВОНИ. Особливо а'КТИ'В­

зу!

ЧIИJlася не на Ух користь .

ВелИКИЙ Їlнтерес у цеЙ

день

ви!!mикала

зустрІЧ

між кома:ндами гуртожит­ нl,в заводу пластмас 1 за'

водоБУД ' вного На

думку

комБІнату.

члеН~ВRоман­

оДИ IІТлас'І'м8Jc:'вll\Ьв, ух су­ перни'Ки одна з най­ сильніших кома.н,д Ні:р:н.!!й таблиці.

Та

попереднІй

ЦРОІ1НОЗ

не

у

ТУР­

ігровий

: ЗаlВOДооудlвН'И'ки

грали , IВ' яло. Іх ка1пlтан ' В:ІКТОР ВасИоЛенко не зумів пов-

,Ністю Р€Qліз~вати своІх можливостей, хоч і , грав

добре.

Зате

Тlока,зала

гасону

Інша

ПлаС'І'~асjlвцl

гnу

команда.

добре

діЯ.1И

участь

гуртожитку

ду плас,тrмас. ГРУ.

них

ПРНЧИ'Н .

з

по'Важ­

О;:ІИН

З

ос­

хлопцІ

не

старалися ,

на­

ві>ть внг.рали першу І, ве­ ЛИ в другій партії, та все

ж

сили

Н-ІIfЕ!-'Л ИСЯ

рLвними.

не-

ВО ,1Р*"('Іл1С'1'Н-

алюм!н'ЄВЦ!

зyvі.'тц

~~-

Ба-раіНОВСЬКИЙ ,

бич,

С.

ЛJ!КН:М

IllумеЙко.

!paxyJНKo.M

О.

з.ав~у

Дуже

Зве­

в 060Х

партLяx пеrpемогла да

Ба­

КОМШі­

пластмас. ,

.цi~C:IBO , ПрОЙШОВ

дРуг~й день змагань. йо­ оо

МОЖlНа

наЗВ;JТИ

Д3ЄМ

обманщвих на[ц!Й . На од-

ИOlМУ волеМольному , май· '~нч!Пty :команди

оресту

жІНОЧі

ГУРТОЖН!1IRУ

«БРОlвари:п'J'ОМ-

' житлООуд.

М 2

грал!! з

і

гуртожитку

завo;w порошкомІ

rметa.Jl'YlPгП. на Іншому пластм,асіllщі 1 ~OMalН1дa ' 1r1f~ заводу аJIЮ­

Мі'нlевих БУІДtвельнн.х КОН-

~Ц~Й . П€рша' парйяв ,иf.іН<mрозпочала.ся з того, QIIO обид,в.і іЮМЗ-Н,Д:И не зу­

liI!I8t

оодВЛ'и ІТерши.й м 'яч,

~ ВИlfШІ1ИІКМО

~ЄІН' !JIЯ _М.

веселе по­

серед бt;oл:,ль­

KaMaJН'дa

буд:вєл,ь­

1!итргла

ЖИrнv

ксмаНlда

~BOIlY

фl.,ьм

ВИІХ бу~lБельних!<онструк ' цій . НаЙПf. Н::t:е r T"'~' перші два днІ

ПОR:!Зі'!ЛИ

команідИ чолов-ікlв з трес-

ту ,4:БроваРБJjl ::; :,,_ бу:д. та заводу ПОnОШКО­ ьоУ

металу~,ГіУ .

обох БО"!іВ

Во,на

з

була проведе­

нав а-rакуючому стилІ, Т81КТИЧНО грамотно.' Члени

обох

ко'ма.нд ,

як

на

під­

б1Jp, ,рослІ, рухливі, з хо­ рошою реакцією. Перша партія неЕI;:tало СКJ1ала~я ~ля rюрошкUв-цЬв. ВОНІИ з paXYI:lKO'M 15: 9., АктИJ,ЩО дІяв з бо­

програли

ку бу.дlвельників Чернецький . . у дРугій паРіі! да ЗПМ З'РоБИС'l,а На ма,Й,данчик

Вжтор

Сергій

!<ома>И­ замІну . ,вНіЙшов

Ла'БРeRJЧYR.

lви:;м.ачило

Р4ХУН:КОМ

3

витрала

цригнj.че-НІ

ник Юuій

,

щб

молодь"

яка

живе

цlал .

І,

напевне,

ЗМЗ1І'анням

ПО

ии.ів

п,,~мlі

БІльшоУ

а

.&.

..,010·"';'

- Фо , то

ме

Муз.

23.05

Новини .

.

ф!льм

еМИНога.

~

.ЛаАмохк ••

8.20 Наvково-поnулярнl

фlJl"

мн .Росі~ськиЙ 'раА',

.C)'S-

,)!аль>.

РРФСР

.Час.. фlJlЬМ

Внстава.

18.30 19.00

н!-

ФІльм

8.45 10_50

.Аршн,и

маJl.алан>.

Розповlцl ПРО театр. -В БУ!lИИКУ Ю. За8адськоrо •.

12.I~ ФІльм цlтям .Три се.,1 змlни • . І серІ •.

то-

ае.

.3.'0.

ІЗ. 50 док. фільми .OHero', tикl.,и лісами', .Золотl РИ'. НА,) М ультфl .,ьмн -ПОАарунок'; 'ЛИСИЦИ І ВООК' .

ми.

15.40 Телефl.,ьм • Всупереч 10.11.. 1 tер!и. 16.45 Довідкова с.,ужба. 17.00 .Тр у nо.а наша (Ім'.».

Я cborolIl!l І завтра. Прем'є!>а документальноrо те .,ефIJlhМУ .На материнtMOMV полІ..

8.50 9.20

Київськиil

5аВОА

.Бlльшо.

9.&0 Концерт етноrрафlчвоrо ан'самб .• ю .Акунк,. 10.2'; М. ГорькиА_ 'Дитинстм.. 11.10 Фільм - д!тям . • Хаб l б -

вик •. 17.45 До ,8oQ-рlччя Друrоrо 5'YS-

СпіВ2Є Дж,ннl ~opaHцl. !З . ЗО Оче,и~не - ' неймовІрне.

УРСР. IВ.()5 МаленькиА

повеJJИТtдь

ду

жаБноrо

15.00 МультФIJlЬМ ,Чому слонн? >. 15.15 Т~"'ф l .,ьм .Листи З Ял. ТИ' Із циклу -Поцорож

стру .Вlртуози

музеях

)!оку-

Дер-

5

Історичноrо

архІву

концерт.

чостl Г. Свирицова. 19.00 Служу Радинеькому зу.

COJO-

20.00 В.чIРНА казка. 'еЧарlвии' екран •. 20.15 Міжнаро)!на паиОрама. 21.00 'l-ас: ' 21.35 ТелефІльм .За сlмеЙННIІВ

А\осквн.,

І

Мовою

Репортаж

18.15 Пушк І нськІ моти." • тво.,.

ЦО Чехова'. 16.20 Хуцожн~ 1І те.1еф!льм .Перші рацощі.. 4 серlа . 17 . ЗО KOHЦ~!>T KaMepHoro орке-

IО.ЗО n!)

РСДРП.

мент І в.

змIІІ. .

12.25

виставочних '

,обставинами. .

І tе~ія.

залах. Ермfтаж. ФІльм 8 22.40 Чемп І онат СРСР ,3 свв. с Культура Петровського XpoHHoro плаванн • . часу.. 2З.0О Спортивна lиформацlА.

20.00 Вечlрн.. "aSKa.

2З.2О НОВИИ'Н.

ЗАПРОШУ€МО НА ШКІЛЬНИй БАЗАР у суботу

та

неділю

-

23

та ,

24

липня

_

біля YHiBepMary райспоживспілки проводиться , ШКІЛЬНИЙ БАЗАР. ' '

Шановні покупці! Ласкаво просимо завіта. YHiBepMary!

ти до нашого

ДиреКЦЇJl. АцмlнІстрацlА. партІАна - І ПРОфСПlлко.а орrаиl5ацlі БроваРСJ.коrо. цослj)!но-експеримента.,ьноrо ЗАВО)!у об'€)!-

ваННА

.Ykpc,-,ьбу)!механlзацIА'

'ВИСЛОВJlIОЮТIо

rлибоке

СПI 8 Ч,УТТ. 'МОВНОМУ' бухrаJlТеру заво)!у Л. Г. Білоус В ЗІІ .зку З траrlчною смертю ті чоловІка.

БІЛОУСА Павла Степ'анОви"а.

~----~-

І

--~~~ "

-------

Ацм! и:страцlя. партІйна та ",офспlлкова орrаиlзацlТ БРО"РСЬ,КОі фабрики , 8epXllboro )!lІтячоrо трикотажу

ВИСЛОВЛЮIQТЬ

Ін-

МОМ1!&тв '

Проrpама ХудожнlА

рибку> .

ЗнайомІ ммодlі. ТелефlJlЬМ .... ПлlOC

II ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ нд киrв ТА ОБЛАСТЬ

б!)", І без те(іе.... . І! -ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ПТ І ПF.r>ЕДАЧІ НА КИІв ТА ОЕЛАСТЬ 8.21 ДС>kум~нтальнl те_,еф!JlЬ-

, ~a-

А. ВОЛОШИНЕНКО.

Н

артш:та

;либоке

спlВЧУТТА

сlм ' 1

роБІтницІ

Щербак з пр."е)l.), траrlч/'jоі с._РТі ТУ чом.lка

: ЩЕРБАКА'

. ot?б:;;;~А

ВОЛОАимира

А.

с.

Степановича.

<:kлt)! ,:МIС~I",;,айон~оrl)"":""вlЦ.I~ЛI:"'JI-,И"'У"Т"_--I~

РоІШI{j~ спр"в, OI<1!eMOrQ пlllJlоздlJlУ l'Ii.,lцlї r.,.б~.о сумую?", s ПfJНВО~у пеР,цчасної сМ'ертl учасника ВеЛ.КоТ Вlтчнзна/lОЇ в!lни. 8!TeraHa органів внутрlшИlх с!\ра.;

Ч.,ева І,(nрс MaA~a' мlJllцlУ у вl)!ставцl'

І

МЬСЧАНА ІванаО.~ександровича

ВИСЛО8.'.оIOТЬ

Щll1!е

СПIВЧУТТIІ

рlАИНIІ

І

БЛИЗЬКRIІ

~~:;~~~~~-:~~~~~~-::::::;~~~~~~~~~~~~::~~~р~ед~ак~т~о~р~є~.~Ф~Е~Д~Я~И~.~~~_~~ПО~К~IА~н:оr:о:.::~::::::::::::::::::::::::::::~ Адреса ру.аlЩlIJ БРОВАРИ КИІВСЬКОІ ОБЛАС11.

';НОВАЯ Rоммувистическоl жизнь,. - (1)r.aаартвн Bpoa8pCKoro .oPOllCKQ'.1 УкраинЬІ. .оро...

~митета

.ого и районного COB~TO. В.РОДИblХ аеоутатоа КJ!ell\ ~ области. (На украивском ЯЗЬІке). і'-"' P~lIaKTOp Е. ФЕДЯІ'І_ . Газета ВblХОДНТ е 17 .преля 1937 года. _

BыoJj,a;;

вторник,

среда,

IIJIТlІlЩа.

Cl,~QT"

І

Ак!уальна камера. 19.ЗО.в си,'у обставнв, ЩО ск.13.,ис,,'. Частина І: 20 .25 СвІт по~зlї . М . Некраса .. 20.45 На Аобранlч, Аlтнl 21_00 Час. 21.35 фі.'ьМ .Дон КІхот ••

.ит-

[(онцеnт

І

17.40 18.00

це •

пеоедачl

Н. КоБЗ0н,а. На добраніч, Аlтиl

T€(pe'::Y.

гри; -· бол1Jfi,ИИКИ.

СРСР.

рацноr"

20.40 21-.110 21.35

в~лейболу

ОПОРТИВRого

У

прзцll-

'9.М~,-'rуальна " ... ера. На зцобуття Д"ржавноТ

19.30

....

СП:ірта.

і

рибака

теЦТIІ.

о ":"им ,

пLзнdше

захо:д,ам

ТО!,r:влl .

І!О-

те6о1O

тебе •.

в

Кі:а'ду з п'ЯТИ'шести ЗИlдlв c.nOPTY, щоб надати та. COlВOCT!

Девь

-

""'.01'1.

_Ма-

І6 . !5 Катрусин кІнозал. 17.15.Тільки б вистачи.,о тя·. Те.,евистава .

веп01оо.

слІд. а

НИМ

т~леm!.~ЬМ

фlльк

IЗ.25 Телефі .,ьм • ПРИЙШ08 ва ~ло с~ецlаJllcт •. 13.50 Крупним Кlворежисер Ф . СоболЕВ . ' Н.З!! КраУна КОМСОМО"' А. 16.10 В.-А. Моцарт. ' СимфОвl. ом 40. 10.45 Л .,я АlтеА . .Ка,ка ІІІІ0

бере участь мІнІстр TopriB.ІІІ УРСР В. Г. Старуноький; те.,ефl.>!ьм .Добl'е Ім'я>. ІЗ . 50 Концерт дитячоУ хуцож-, Hь~T самоз.lя л ьностl. 14.2'0 С.13ва солдатська. 15.20 K~HцepT майстрІІІ мис-

-

обмеЖУ'Ватж:я не

провести

камера.

Хуц"жнlА

ro

11.05 Муз. фІльм .Через

Маllків>. ху- , IІ . З5 ХУА .

AQ<1> 8ихоо._ 2 І З серlі. .

Ла:пін та ел ек­

ГУРТОЖИlТ1\ах мІста . ЛИlКий СПОРТИВНИЙ

І

без

Н).ОО Акту!.>!ьна

~.І'М'У'Н'ІЮМ. та Ін!. Д:.в- ''1''РИіК Сергій Ст~овоЙт. СлLд відзначlf1'И. щІ') оБИЛIВ,: :команди П,!І');:хемон­ стronвалН! IЮраСНБ'И'Й Болей­ бол. ПершІ ДНlІ показали,

В.

Клуб мандрІвникІв. 21.00 ""ограма .Час'. 21.35 VII І лІТНА Спартахlа)!а иароцlв СРСР. ХУАОЖВИ rlмнастика . 22,40 СПО1>тивна ІнформацІ.. ПРОГРАМ" УКРАІНСЬКОГО ТЕлЕБАЧЕННЯ

l1е

долю. гри.

2 ;. 1

участю

.,j гая:..

. . . . ,першою ВJ!дк,рила ра­ l( о м ан Д а гу:ртожи'l1!<V ~ 11 швИ'Дно довела ЗПМ. Нраши:ми в ЦіЙ jfu,ю яс 10: О. ЗМIВ8..JlОСЯ, lН!оман!(. бу.чи з:в,аРЮБ,аль­ ~ R01Ю1Ш!11ВlЦl

за

20.00

гурт о­

алю~иіє,

Спорти.на ІнформацІ •• ПРОГРАМА УКРАТНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННJI І!!.ОО Актуальна камера.

19.И "пет на екранІ_ ХудожнІй

ІЗ . ІS Сьоrоц,,1

Я,К

блокувати гру плаСТМіі' в нацадІ І оборон! , Б'І­ С !lEи.\в. С!! л ь :-. :1 :.'1 ra-ro турбот , супернику падl Олексій Стре,1Ь:' ~~ . завдала гм О. Чер?иш,,-' М'ЯЧі Я'НОГО M'~'-'e іВа" Л. Г'Юfл[,{шІ, Б. Н()}!о­ жди дос.я:гади ц:'Лl. !зза­ ваJlьчука . Добре грали й гальни-мрзху.нI\ОМ, 2 : 1 tнш1 члени КОМаРІДИ -

А.

23 _20

ному

хоч

ХС>М>. І І 2 серІї (Куба). Час . 21.З5 Творчий вечІр HapoAHoro артиста РРФСР, композито· ра Б. Тереить€ва. ' 2З.<f5 СьоtоцНI у свІтІ .

ськоУ Арм!Т. Т8.ОО Мlжн,аРОАна паворама. Мультфlльмн .Страшва іст, огія' •• Ча1!lвие кІльце..

ro.45

І

18,45 Сьоrоцнl у свlт4 . 19.00 Мультф І льм . 19.10 Те,.ефlльм .Т"м же шлв-

21 .00

новних гравтв Л. Гни.'1V­ ша, тю~іу r:р.аI7IИ в НlЄіПов ­ с.клаIДІ .

нароціВ

Д~иь lIJIацl....

18.41\

заво­

Не П1РИЙШОВ

напевне,

,,;ох твс>рі8 л. СоБО~Бва. .Ор.,"та вчатьСІ' лlтат.-. Концерт , В • •1И1<оrо Аит.чоrо хору цт І ВР. 18.15 Че<:ть по працІ. Земл. сибірська. Про З!lкlнчевн. б уцівництва схіАНОі ' А1.'ЬНИ. цІ лlніАиої частнни rззоПРОВОАУ Уревrой YJll.roроц.

Амери"н.

"oBCLKoro • Пани очка

нІ'

J[

СамOJIЬОТОО.

17.45

15.00

у

СтаРОАубро.сь

В

никІв торt!влl. концерт на замовленн. працІвникІІІ Topr!BJI!. 15.40 Лопе це 8era. .'Учитель таицlв'. ФIJlЬМ - вистава Ц~нтра ,lьипrо театру РаЦАd-

Не ви.правдала споді­ ІВЗМЬ своїх болі.'1ьникlв і команда

руху

Латии<ьк"Т

таких змаганнях.

на

П і ,дтвеРД0!!СЯ.

взяти

. В.

,

.ИЗIІОJlьноrо

стояли В оборонІ. Грою обох команд - глядачі ли­ ШИЛись за!Доволеними. Та й CaJМН'M д:,вчатам було приємно

16.55 ·Я пишу флот. по еторlи.

'14.30 CLoroAHI -

ПТУ-4 Іри­ йшла несміливо. Та тІІ зломила ВOJ1ю до пе- го навчання KQMaIJJta, яка преДоС1'ав- (реМОГИ у KOMaH;tH маши- на Шевчук. Будl~льницl грали непогано, ляла ГУP'l'ОЖНТОК будІ- нобуД!lвниКів. З рахунком також велЬННRі'в. зуміла захо- .- 15 : 7 друга парТі~ ,закін-_ Дру-мно, а.'1ев ос.новному, ви.rрати

рацвисы<)муy Сою-

'ЗАОРОВ А'. перецача .Раикова пошта'. 12.15 Хочу все ,н,атн . 12.30 СI.,ьська rодина . ІЗ .ЗО музичний .1f>CK. 14 ОО .Сlмон БолІвар 8ИЗВО. литель> . До 2і:~рlчч" з )!НЯ нароцжения ItOЖАIІ

ВІІідзначилася!нженер-кон­ структор Ірина П'ядlна. Гарно грали пресуваль­

пити

І4.5{) Док. телефlльмн .Комсомольська площа.. .Лlкар Хацича •• 1540 Грає фортепlанвий , .lует

11 оо nporpaM;O 11:45 музична

Д03ВОЛИ.'1а

ним У uїЙ кома,нді був. ницl Ольга ФІшер, ' Ольга Захарова , Тетяна Хлєбtяiі­ Микола O~piMeцЬ. Поразка в першіЙ пар- кова, майстер Rиробничо- '

І<ОНооера

-

9.:Ю Бу цильинк

1'0.00 с.,ужу

перемогти з вДв і чІ БІль ­ ШJfu\f раxyllКОМ . Особливо

ПДБП-2. у перші Jrnилини зустріЧі суперники вивчали ОДИН одного, гра

1нlцlатИіВУ,

екар' ••

9.3vY СIІІтІ парив. 10.30 Тел~фl~ьМ .ЧеРJl(lна 101'та ••

ЗАГАлЬНОСОЮЗНА

Дружбн"

вихова­

І

НЕДІЛ,., 24

8.00 9.00

ни . До речі', в цій коман- ' Ді

ЛИПН,.

проГРАМА ЦТ Проrрама .Час.. Прем'єра clJlльму церту • МеЛОАIt

першу

м'ячІ

Та спор-

І

10: 10,

14: 14, 14: 16 партІю

ЛИПНІ

25

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА цт

,аа».

розіrpаЛIfСЯ

йшли

сАршц

8.00 Ча~. 9.00 Танцю, авсамбль

телька гуртожитку Т. В. Онищенко . у другІй пар­ тії наступальна 'тактика

ВИRликало

болільни,ків.

чата

ПОНЕДІЛОК.

Репортаж 5 перших днів змаганнSI ПО, волейболу серед гуртожитків міста першому

Івфориацl ••

Проrрама .Ча~". ХудожнІй фІл...

ка.ll·алав

М'Я Ч НАД СІ Т кою

~~

еКJlаАпе.lа».

' 255020. 11_ ВУЛ КИТВСЬКА. 11\4. teJlе~ви: редактора - 19-3·82; .ЗСТУІІНЯК. ред.ктора, BlulJly паj)'ТIАноrо житт. - 19-4-47; вlдповlдаЛЬRоrо еекре,",," , .І ,~,,;лу сі л ьського ГОСIІОдаРСІ.а _ IQ , ! 18, ..ореСlІон~~нта мlсцеооrо paJtioMOO,le""JI ..., )9·3·05; відділІ. ороми~оностJ, лис.W ,_ І IІ.І'О»О1 v.оБОТIІ _ ~IM~_..

' , - IR .... _c 61>164. Арук енеокиЯ ООс.; , .рука. ваниЯ .РКУІО. Тирож 12.555 IІри"lрвикlв. Зам. ЗОSЗ. Бро •• рс".. Ару"аРВI КиlОСhКОro оБЛІСНОГО у"раклlннw, спр.... &АД •• АИIlТR по.оlгр.ФII 'БН"""~()І т,оргlолl . • \п.реса АРУ.lроl: 2~r,(\2(). :'- ро""н КиіЬСЬКОl Обла,тJ. 8),'" 1\вJ.~"" ()'L

lелСфОIl

І&",іі.

'- ~

#115 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you