Page 1

О'ГАН

ІРОІАРС~КОГО,МІЄ~КОГО

МІСЬКОІ

Гаsета виходить а

РАЯОННОІ

·1

17 квіТІІJІ 1$J37

Продово~Ьча

poRJ

проrрак~

К О М У Н І С Т И Ч Н О І R А ' Т і J.·.~У К Р А І Н И, д Е n Ут Ат 1в к и r в с ь І<J>І . o·.t л А ст 1

КОМІТ!ТУ

НАРОДНИХ

PAl\

Вівторок,

Nt tt5 (6383)

20

ПlСJІJІ

11етвер, еький•

свята

IIКidt

пepmoro

С80111

. Пра.ців.кНКи pomxoвoi

аі?ІІбаІвоІІ

відбуяосs

чили

.

рОЗПО'ІаВ

На обмоасm ~ вІа·

жнива.

r,

Особяиво добре

попрІЩJО­

raвlaaцiL

вав Жаткар М. О. І...й.цак,

Шефська

вaprUIIJOI ер.

«ВелІШодимер- пластмасівц1:

з

сельов,

,

змаганні, ле.ктиву

у примІщеввІ, де трудвтьсJІ 'І'Варвиииц.ІІ Onra Івавіава Лп, завжди чисто, світяо. Тут вона догтщав вововароджевих телят. Завдяки працелюбству передовоТ тепвтиицl вови ростуть швидко І здо-

високоІ

ровими. З часом громадська худоба

поповиювтьсJІ

високопродуктивним молодняком. У цьому в, зви-

В. РИСОВ,

~СЬІІВЙ

чайво, зaCJJyra 1 скромноі

трудІвниці з радгоспу

~гоrОJІівсьвий•. JIRy вИ бачите иа фотози1мку.

ао_респои-

Успішнlй роб.о.тl с.=п~ри::.-_:;:~~:.:.·---~---~т--Ф_о_то_м....,.._с_емви __оr_а_. ...;__ _ ударну

ПЕРШІ PESYJЬTATR Д~о:\1:

відпевідаючи

рішення травневого року) Пленуму

ємств Броварщини

на

ТИВНО

(1982

на

жнивах

В

ро.

молодих

дpyroro

ак. оди:надцятоІ

-

ВКЛЮЧИ.'ІИСЯ

працю

Чергове

року

п'ятирічки. таке

ний екіnаж цтвом В. скосив

nшеницю

22

щІ

nовідом·

днем

під керІвни­ Безсмертного на

nдо­

rект.ари. З кожним члени

ек і пажу

на­

ПОВІДОМЛЯЄ РЕйДОВА

нею В. · О. Жуков переобладна­ пи <Ниву• для запуску від

косовиці

А .. ось біля комбайна пораєть.

-

-

У нас 12 зернових ком­ байнІв: дв а «:Колоси~ і десять

роботи

готовІ

дев' ять.

Моя машина пройшла хо­

дові виnробування на сінокосі, - говорить він. - qхрава в тому, що комбайн списаний 1 переобла_цаа!!Ий у райсІльгосп­ техніцІ для n!.дбирання І ваРан­ тажеRИJІ сІна. Зараз навішу . жатку ЖВН,6 · 1 розбиватиму nоля на заr1нки. · - А коли буде за.кіичево

дарства А. П. Кулібаба.

-

·

ся М. С. Снок.

перевірки готовності техвіки до жнив. А згідно з рІшенням об.'Івик онкому зе рноз6иральнІ :машини повиннІ були вийти на .п:н:йку готовностІ до 1 червня. У радгоспі «Авангард• нас аустрlв головний інженер госnо­

розnовів в!н.

І

пуСRовоrо двиrуна ПД-10М.

рейдова

бригада побувала в кількох ,с. п сдарствах району з метою

-

ремонт вamoro

До

звернулисл щ до

Вони

комбайна?

пристуnити

не

відсутність

пасІв

можуть

до

через

вІдбійноrо

n.ривода. ІншІ два «в ідремонто­ вані• у Березанськ і й спеціаJ"І і . зованій маАстерні і через низь·

nоІзді

цювали

якісно

Одержали з БерезанІ не­ вІ.дремо нто ванІ

та ще й розп о вів нєцов. ся

машини ,

ро:>комплектов ані ,

-..,.

номбайнер І. П. Куз­ Уже тиждень займаю­

р е монтом .

На п ідготовцІ т ехнІки І Ії обс,1уговуван нІ негативно позна ­

1

-

чається те, що у господар­ ств! немає тонаря, коваля , електрика, який б н ДопомІг в установцІ електр ообл аднання .

механіза~о ·

НJІМ, тривалий час не було ком­

догляд за

Пер·

ГеннадІй

Григорович Шепеленко. Торік в:и теж відмІнно nолагодив його,

ІНаАбL1ьше у rосподарствІ .по тив

зерна.

JtЬового .

як ий

роботи,

стоїть

та кож

одним

з

перших nі;:tготував комбайна до

.

Незважаючи

rотовою

до

жнИІІ

сnисанням. Однак машина в хо­

вого

МІчурІна.

О.

К.

Гайового. Цей комбайн працю­ ватиме дев'ятий сезон, за 1 іН· струкцією останнІй перед

рошому

станІ,

бо має дбайJІИ·

господаря .

У нинІшньому роцІ ремонт І<Ом6айнів у господарствІ вели

.в Jrасни ми працювали

силами. на

Добре

nо­

ремонтІ . радrос.п­

н! умІльцІ. У з в'язну з неста­ чею акуму.'Іятnрних батарей н о Жіа йн е р І . В . Рубан . токарІ

М.

П.

А ркушенне

Панченко,

та

зав ідуючий

М. В.

майсте,р·

механІзаторів комбайнів. до хлІбних прис тупити бів. О.днЗ.Н

радгоспу

. іменІ 13

У rосподарtтвІ .

Сім з •: их ·виведён! масивІ в . щоб ·~завтра до скошуван.и я · хлІ · ~:~а герметичнІсть во­

д~82 . · д"вв

fle ІЖІJІ

нюк-а

пра·

М.

чеика.

з

майстра

М.

Вони

«а~дм!.н~о•

вІд

верхиьоr

укладаннJІ

Велід· ·

Мостобуді вдІ

оцІнкою посильну

подали

допомогу

під·

здали в, екс- шефному радгоспу «Же~

ТЕЦ-6,

·

ЩО

під

старшого

ви-

1 •ve ,

п роклавши

·

п д 1ЗН•

шляхи

дарських

до

об'єктів.

госnо.

за.

· rа.:tьна вартІсть робіт · Добре nотру;жились 1 ЗбО тисяч карбов·анцtв. інших об'єкта]!: . . Так. · ..

Броварами

на

колі'! де>

цукрового

.Таrуи• заводу в Молдавії.

Г.

ят 1й з єднувалькій КО-

JІіЇ до

Киц• шляхо.

будови

плу.а т~ц. ю, шляхопров .д на. ді:вський•,

. д. ев

Я.

n:ронлади

керівництвом Сонолевського

1\.f.

дільниця

З

в:,:u~адними

чими

усnіхами

ли пlв.рІчний цівники

ного

r.

ТРУНІЛОВ,

вормувадьиик. .

пар к

не зді йснюєть­

ви,робни- nраці

. з-а Уї пра- 85.4

заверши-

план

иа

проц ента

4,5

рахунок

заводу

торговельно\ме-

процента

В го

!

одержано

ексnерименталь. вироблюваної

машинобудування

в они

приросту

nродукціІ.

аван·rврдІ

юв!Jtейн()о

соціа лІстичного

з."іа·

з'1зду НПРС. гання й :tуть кол ективи до завдання цехJв . то ргове л ьн ого об-

виnустили

nродукції

державним

товарно}

335

на

карбованцІв.

ладнання,

сдюса р но-зва.

тисяч . рювального

Виробів

Знаком

ТІ ВИГОТОВЛеНО на

а

RHOC·

ведьного,

та

заготі·

якими

керують

комуні сти

ю.

МіЛЬ- С,ИНСЬRИЙ, В.

1

п

Ковба.

С. TOBCTeR•

й он 660 тисяч карбован· ко та М. З. В ІJ р оп ай. В()о ц І в, а товар!в народного ІПІ систематич но д о бива. споживання - на 662 ються ритм:чного вико­ тисячі .

нання n,,ан:в з усІх те:хні.

Запорукою

н е нь

цих

п ослужи л о

досяг.-

широко

роз·горнут е змагання п Ід' де в із ом « Плюс один nро­ цент• , у ходІ якого під­ вищено

nрод ук ти в н :сть

ко-економіЧних

ків .

поназнк­

. В. ЮРЧЕНКО, rоJІовивй економіст за­ ВОдУ.

Як пересвідчилася рейдова бряrада, прсі це забули керІв­

На черговому ~асіданП ерше м!сце присуд. комітету профсn і лки жено бригаді с.1юсар;в,

ремонтно- мех анІчного

за- 1І~У очолює в. І. Сер;uок.

воду n ідбито п!дс умкР с б-

воня не придІлили своєчас н о уваги ремонту зернозбИ'ральних машин. І ось до яких ааслідк!в

за червень -а nерше nів- но-механічного цеху виріччя 1982 року. • . З!fаннй кращим маАстро:\1:

пРивело.

Рейдова брвrада:

КО ВБ АСИН С Ь . К И Я,

О. ДОЦЕНКО, 'ІJІеии райои­

·

нІ

змагання

ни к.и вищезгаданих господарств,

воrо штабу «КОМСОМf'ЛЬСЬИО· ro прожектора• ; М. · :ЕМИ­

комбайни · .теж

Переможці

ноХ підготовки Ії часто зале­ жить · успішне проведення жнив.

М.

аане·сеио · зва.иа

вІдремонтованІ, стоять на ма­ ши.н.иому дворІ, але до . жнив

иимв

ве-

В. АТРОЩЕНКО!

мосто-

яні

викоцр06а В.

Ремонт техніки справа серйо3на. Від своєчасної І якіе­

це

ян ще тільни перевІрятимуться,

на жоnо.му

завод·

ся.

технІку назвати важко. Ком­ баЙ'Ни не пофарб~ванІ, на жод­ ному з них немає знака допус- · ку Д-82 .. Зненацьна застали жнива І

«Колос•

на велиний

1

байнер а. ПовнІстю

та

равоч·ка• вл аштували ликий концерт.

відзначи- nровід

814

nід

ні XXVI Д одатково

ремонту.

ки йоrо приступили з запlзнев­

nере­

герметичн!~ть .

свого комбайна

в

робІтники.

торного

Поряд з сНивою• П. І. Шnи­

брезент•.

mим поставив на лінійку готов­

ності

М

лись

го

намо·

на

р~

.ку яність р о біт nотребують пов­

сільгоспмашин, у радг< спі не­ має ареометра для в имі рюван­ ня щільностІ електрол : ту аку­ муляторів, nрактичн о тех­

в :ренІ

«на

споживсп Ілк и

За рахунок "'4 високої пррдуктивності

р!в , якІ поралиси бІл.я «Ниви• під В'.'Jмером 1О. - Не менш .!fR через чотири дні, пояснили 1 - ни, - та й то у виnаДку, якщо з ~айсІль­ rосптехнІки доставлять необ­ хІднІ запчастини. До пІдготов.

nроnущенІ

у Все-

""! другому квартал-і ни- бриrадира

ПІАfОТУВАJІИ ТЕХНІКУ АО ІНИВ

На полях нашого району лиr­

ІменІ 50-р:'І·

чл Великого Жовтня рай•

кенроба В ~ С. Суркеова т.а

, JrИ перш! хл ібнІ nокоси. Перед

сНив•.

вели"КоІ

в!.н вр vчив копідприємства

нішнього

у радгоспа~ імені Мі_чуріна та «Авангард~ початком

сти-чного ~магання чорноJ металургіІ СРСР•.

У 30ПАОНОВОНі СТрОКИ

та

ЦК боту по збиранню в,рожаю рощуватимуть темnи ко­ лення ·надійшло з радгос­ НПРС. сотні юнаків І діВ· зернових. Що.дня до совиці. nу . «Великодимерсьний•. чат - , npaцitmи~lв с!ль·· міськкому ЛКСМУ надхо· Комсомольськ.о • молодіЖ· В. ВОЛОДИМИРОВ. повідомлення про сьногос.подарських підnри- дять

JK

ту І Унрпрофради та 3нач· RИ · «ВІдмІнник соц Іал!·

перехідний Червоний nра­ пор Мін~стерства чорноІ

нерівиицтва рад·

.

......n rщu вкконують норми.

вручив пере·

давинам підnриємства По­ чеснІ грамоти Мlнчорме.

металургІв універмагу

завоюванням

трудово! звитяги

д6бре об·

заслужила

В. П. Харченко, roony~

Гайдученко

союаному соціалІсти-чному ськоrо n іонер табору «ЖУ·

rрами. бесІ.ди і пОJІітінформаціІ. Сумліltною nрацею відРобота робітииків заво· м-ачqються робітники, цу пластмас на заготівлІ

Рт·~Jн.0Бовр;!.~еннунюот.ьво1нnиерпео:

JnC

і

Виконуючи й ооов'язкІІ директора заводу А . К.

традицІйне

rюsдоровивши

1J.Y nластмас, якІ допома-калорійне харчуваи.ня. rають господарству в реаНа луках у хвилина лізацІї Продовольчої про- відпочикну проводяться

виробниЦтва сіна

своє

СРСР

ва викоккому міськоІ Ра· П!сля урочнетоІ частк­ ди народних де.путатів ии учасники художньо! Л. Х. Черненно. Сердечне самоді яльностІ заводУ,

допомога

Г. І. · Онашно, М. Ю. Ки- qцінки

металургІї

Потім слово взяв голо­

сЬКИй•. Немалий внесок ладнаний табtр, розташо· :в цьоМу і робІтників заве- ваний на березІ Десни,

передовини

Ціна 2 кеn.

галузевої npoфcn!JIIO!.

ееирета.р партІйноУ органі· зtц!І заводоуправ,піння В.. І. Мильников. ·

· ОстаннІми днями добре JПОТЬ 1 хороші ntови, 1 І:е заготІвля сІиа у яких ЖИ'І!УТЬ 1 ІІРацюJО'І'Ь

р~дгоєnІ

noІме­

свято. З доповІддю про трудові звершення колек­ тиву металургів вистуnив

воіІбаІІІерв До кlиц.ІІ дu в вeldJDD ІВ&'IDRCS 'МІАп, вже 135 гектарів пmеввцl м. я. Cyeno, 1. буяо покяадево у вапвв 1 м. м. Рудев:во. в. СІМЧ)'К, 25 rектарlв обмояочево.

.

заводу

металургіІ

н! 60-річчя РадянсьноІ УкраІни урочисто вІдзна­

110 в СК-4 U18 1 по•осв радгосп ~Лl'fld8· 20 1 б!ШоІПе rевrарів пmепершим в райоВі ІІІІЦІ аа аевь.

яке

.•

,1982. роІіу

Свято · металургів

вам вКАа~

Х.піб иовоrо врожо снопа,

АИПНЯ

'

НОГ, Н. ГАМАЛІЯ, карес8011ДеИ'І'8 сНовоrо :ІКІІТта•.

ціалІсrичного

НайвагомІши х

~магання л:. М. КосІлов з слюсар· резУ.'ІЬ· п f.дnриємства.

суперницт вІ · до-

;

татів

у

бився

ремон тно - ск.h ::~ даль· професІєю~

Звання

. ний ·цех (начальник В: Г. робІтнингм. Омеляненко ).

ви знано

І

вІдділ

..

за

17

:КраЩим

Є. МИГ1' ЛЬКО,

каз1:> : !і,

де начальником А. І. Доцевко.

«:Кращий

присв оєно

·

· rрама,цський ~еа.

_,....-..

кореспов­


___ _*

,.t стор.

20 липня 1982 року

&t~,І'NA Y11dlit:fW .А

·~ ~ -~·

НО8Е

..

ЖИТТЯ

· •••·'~·71!1.·•'lllir-ilil·lia•·ІМ'SІІ'-18•·•и•r. .rмш•аІІІІІІІ••··••· · _.•"•';.. ._ __...., .....,..ІІІ[І'П: ~

НІ :РІІІ8Х' ПОІІІС АІУ_ іА.И Т ТІ · fi~н•ott ЦК •

,.

. •Про 8(;):1 pl'UiиQIO кs.

•••ttt ·

цій оrлвдаюu істори'ІJІИІ шпях ваmоІ Бать­

r'

срубоІ

:etlтm! tcltlls~ · t п~1

сили

та

Лек1на а,.

aepe.1'0a'leiiRfl

су

що РадJІJІ.сь•І Єею:J спР.аD

T!z.,

економ!'!- _ с~вІтІ•прqду~цП.

сп~ІЩ

прикJІаду

в

розв'язанні

иаА­

з·

СКJІІдн!ІІІИх llp~Jielllt· a,.llКR. васпрdііtожниjj

cйJ»Iвt'iiltJt lliпl'lall~ir . · ВІЛІІ

КАРТИ

.

СВІТ}'

.

:•

.

·

.

ФранЦІя; 11·а.1і.я l Японія, iti;{ кодонІаль·

чаєу, то

гні,том

РСР

ІКа3аІІо•v

ціІ,

систематично

криви . . 'l'aR',

номІчна рр.,

:lїlttflltlt.llЖA~MO в :JРОС'І'ЛІПІІ

Щме~чик&.,

Якщо едивитися в п~ тримали

рt~их

Союзу

mлJІІу,

Жовтнем.

бритаІf.lя,

л~тиЧlfl карти свІту 20 -х ним

р~Ів І нашого

народами

ІЮ

у

·

Jtllf(OЮ

ків

що ' більш як у n'ять ра­

з

того

дня,

кщtи

· Велиний Жовтень

Як . вмІнився свlт з ro

IJ(JJ-

[ каціональноГО ГнІту ;1а оДній шостій частині п.r~а·

и~ти.

І . винИк новий світ,

де влада належить · трудЯщим, де всі засоб~ ~ііро6ництва

. загальнон1-

є

~одним надбаннт.t, де tАніс'rь і дружбе. зry)n .)· вуЮть усі kіщіІ євіт ссщіалізму. . .. '1 . 20-х роках це~ . свІт був ще невеликиМ. 3-fп.tt

яР!.іа іїІн

визвЬлйв 21 .7

мли. кв. км (або 16 пр#-

цеІrtІв) тер_яторіУ

насе·

3

138 млн. за ним

л~нн~

чоТІn-

буі'іо

:~кЙбут~~. І, вІдбивши ч:а-

занІ нашій краІн! війни t

післявоєнну

.

(аа-.

дружності.

тиск 14 · ІмnерlІJ.JіісtичнюІ: pвf)cтmt, держав, Зірвавши їхнІ лежність

Якщо

екuІfОМІЧну за від ~?лиш~;_х лістичним

капіта-

1.839 :И8.1И

.иИ

м.тн. чо.'!ов!к за~каніталІеТИЧНІ крС.l·

3 їх

колоніями

1

на -

ною

Шд натйском революційнИх. і цароднсr-еизво.~ь­ ин! р.у.кJв ,,.nеребуває нинІ

країнам

казн"ІІи

·

за:

р:чцІ ц:єю

для

нин І шній

· n Я'І'И­

серШною nродуи­ Ленінградського.

оо'єднан.ня сИжорс~ий На підnриємст'QІ 3 а:зо-д•.

Заr:ерw€но механічну_ об~ po6Ry кор!1у~~ nе~шоІ TakO! «ЯдерНО! tоnки•,

nризначеноУ дл11 ЗаrtорІз&." ноУ АЕС. У sиробництІЮ заnуЩ~:мо аналоt!чнІ кои• струомц!І реактор\!! .

ДВІ •_ПРОФЕСl!ао

НАВАНТАЖУВАЧА ДніПроnетроаськ . . Д'сrа•сУміжну сnеЦІаль. ність• модернізованІ бу• JІИ

рякокава,нтажувач1, ви­ nуск якИх освоїв колек ­ тив kомбайновоrо !мені

Н.

Є.

BOPOI:UИ.ЛOitJ

Тепер во.ни не тажать буряки

t1 автомо­ бІ.'І!, а й ретельно очища·

ють Ух від залишкІв

зем­

.11:1.

:МЄЛІОРАТОРАМ

НИЧОРНОЗf:М•й

ТаnJІІП.

tспц!в р!<Ін.о•ман:jrНІіІХ

значно

1981

у

роцj

Екскаватори-

дреноукладачІ ...,.здатнІ пра­

Цю машину, яка уепІшяо· nройшла випробува_!ІНЯ на

JJY

грунтах .

eetoмc~l

С'І'ВОРИ:,

сnецІал:ет.

(ТАРС).

остаииІ

.

три

а

нині

м : .'Іьйона

дні

nодвоІ~я. Для nодвоєt~· ня ж ЩЮмнсломго ІІИР 1б­

ренко,

Ф_РН

ВелнкобриtанІt бydlO 26 реКІІІ,

ся з

_-

л и­

має перШе місце в св.ітІ

по багатьох важливих ПІ)­ ку нафти,

-

по

ц:в. У

чому

ж

причини

--

не

.це недостатня реа­

усі

радrосІфООкоопв,

СJtоживче товарксtво,_ ;rкlaepмar,

л ізацІЯ' заnланованих І ви­ дІл(!них фонд:в товарів.

rромадського

шенню контролю аа реа· л і зацією власних ріШень і постанов_, а також доку. мент!в дире к тивних ор!'а·

н!в у місцевих Радах ~­

паст1.

В. ШЕВЧУК~

лІнування х.рФн!чних алко. Тр~б{хо~~сіданні

*

сидо.

Полln·

ц іJ та лі карlв д!льничних ннчн! інспентори міліції '! лікарень по орrюfІзаціІ Семилолках, Жердові,

комІсіІ

року .цІй спра.в.І

з боку t закладів охо·рони здо· адміністративних та Ме- ров'я, висловлено реко· дичних праuівннщв . цри• мевд.ац!І Радам народних

дІляється

e"J ер ви

справилнсь

сnриЯтиме

гол!к!в•. ЗазначалосЯ, що заслухано Інформац!І -он. в nершому nІвріччІ 1982 ремих працівникІв мІлЩ!І

&льше

Однак . сьоrоднІUщІ_й слрав

не

може

нас

уваги .. деnутатів,

сnрямованІ на

~тав посІМення правоохорон)!оІ

задо.-

роботи,

боротьби

з

пющ·

вольиити. На' лl.кування в твом 1 алноголІзмом.

лІнувально-трудові

червнІ план товвроОбороtу BIIKQИaJto ва · Процента. У цілому :~а ittict1> місІІцІІі в

та­

секретар

питання «Про роботу д!ль- цевих Рад народних деt~У· начмих Ін.сnенто·р!'в . мілІ· татів, громадськість, д!ЛВ·

(РАТАУ).

n'яr:r

райви­

виступив

об.1винон·кому І. М.

На черговому засІданні nридІляти nрофіл.актицt J)2..Йоиноr комісП по б:\- пияцтва . ЦІєю справою ротьбІ з мяцтвом І ално- недостатньо займаютьс11 голІзмом буяі> розглянуто виконавчі комітети м!с·

Іфофl-

л~к. т~р!І. наnравлено лише

1Q

жtrтелІв Бро!!арЩинИ. '

. ·. ОсоlІлиІ'!У.

йои карбованЦів. ОсобJПІво веЛИRе відстаіІІІІ­ ня допущенu у другом1 кварта.иі. ЛІІПП! 1

коУ роботи? Од.на з основ­ нwх

ВИР::Jб ­

на

flaeiдaG ttoвlcla

видабут­

.. виnлавцІ стіІ'

За nерше пІврІччя ицtшиьоrо року рай­ споживсіІtлка недодаJІІІ. до в~таиоіІJtеиоfо 3811дІtИІJЯ по товарообороту бІm>Ш ніж 1 міnь•

же·, у порІвняннІ з м~mу­ лим polffi!ll м ! нус стано­ виt& 800 · тисяч 'нарбован.

діяльністю

ко.шtому, 1 зокрема за­ гального вІддІлу, а також формами І методами ро. боtи по орган!зац.ІУ конт­ релю 3f! виконання~f рі-

Рацянський Союз уже вИlІередщає США 1 заН-

казниках

йтиме

-----------

ЙОННИХ Рад народних де­ nутат!в НиІвщннн. Пра­ ц : оои·ки Рад ознайомили ,

JіовоІ nродукцІІ в СРСР

не винористані р

8а: чо'r npotp!мit

\

Шукати

карбован­

у нин!шньому

-

ведетЬtя

лному

нпцтва ПОТРіОНіj

в

ЦН і:иироне роз'яснення мате­

взяли участь секретарІ ВИКОІtКОМі'В МІСЬКИХ ра­

обсяг

райкь.

передбачено

На. ба31 рай~оикому ше:кь nартійних 1 радян· відбувся. семінар, '1 якому ськИх орган : в. Семінар, на

ВАС tiБCJtYГOBYIOTb

реалізовано rоварів на

ТОІАР~

увагу

-

слІД

- НАРОДУ

С.

БОЧRОВСЬКИИ,

~ ]І!струк'іор

pahmroв:•

кому.

_ _ _ _._._ __

_ Вау_тти·

92,5 _ii!QI _ .

мter.tte

~,С

об eдaUJii -.

xap-qyD8JOIJI.

Як nоказав анал:з. у цІй

сnравІ райспоживспілка Д{)Іtу~ає чимало npopa хункІв.

Примlром.

'

вари rидвищ

еного n опиту .

ВИХО'""ЧИ з цьоrо, . тре""''

Товаро;щавець з цього ж ба ар~ити таІІИЙ

не вибранІ ра.дгоспро6коопу

В.

М. веж.

ПраМІНІІІІ

виСно-

раІtооо-

на такІ товари. як Перенос, минаючи мага- живсnІлкн, paдrocnpo ' ~шерстяні тканини І 10 3ин, реалізувала s бази тисяЧ карбованцІв) . верх- 20 кІлограмів дР!жджІв. кооnlв повИНнІ довоДити ній трикотаж ( 126 тисяч). Ста;рший nродавець мага- кажиому магазину, план-о­

швейНІ вИJХ)би (299,3 ти- зину

N2 З ГоrолІвtькоrо ве

~авдання

ІІа

деІtь І

tячі), S3уттІІ шкірЯне (79 Р"·"Госпробкооnу О. І. Фе. I!CTIUto!!Rти суsо•"•й ко"'rтисяч), нульт'І'о'іаря (116 ._ .Іf'П .,

тис.І'Іч) 'І'І Ін. сюк продала 100 кІлоtра• роль ~ Mro вИкоианшt/'tf . Не все rаразд 1 по про- мІв риби по завищеній . Кожвому пра.цlвиuовl доІІольч\11: гp:flll тоІІарІв. ц!иІ, а М. Г. Бобко. аав- нео6хЩно антивио виJІІо­

Наприклад. недобрали 84 маг з ВеликоУ Димерки,

т~нни круп' ян их виробів.

Це, СІіІдчutь,

вс~.

про

читись у бороТЬбу за ус•

- 61,:$ хІлоrрамІ ·свиня- пІшНу робоtу у другому перш за ни. nlвp11f'f1, глибШе шукати

погану ·органІза-

ц І ю п.рацІ у системІ рай-

Інкол.и

д<mускаються НОІ!І невикорис'tані резер­

1 -

•.

r

· -, ,JІеиівгра~. РезпmреRВJІ асортименту, пІдвищевRJІ · аностl ирQдукціі ..... одне з rоловинх завдань, що йоrо ycпtmlfu резв'яіІус ·в одпвдцитій п'япрічцl м ......, · · · ·.tелеІМІв ~~д.ианиіr сСИоро:rо.-•. На JdАпрІІемеtаІ розширеннІІ асортп е ••• ~ tltюt:wt ч_ином можна !1~0- . . введено в ексмуа-t.зцію sові поточнІ і автомаТІІ'DІІ тоаарІв . Так, перевірка у багатьох магазинах мі- лужитJІ n!'огаяве 1 •І.д­ ліні!, ОСВОЄІЮ метод JПІТІ& при виготовленні оСів· сьного споживчого това- РО»І'ГИ поnере.дІІJО . спаву 111o0t0 вtу!1'JІ иа по-лtуретаиовіІ підошв!. Всі Dep. б"' риства п~азала. іцо . там - fоаарськнх JІOorfe~W>· tпеJІТІtВнt зрааки вауrтJі: . створюються художннкаІІіІІ вІдсутнІ ·11 nродажу рwбнІ р.в. а тtсвІй сnІаАРужиостІ з ВИробничниками.

сnоживсnітщ Не на висо- обрахуваЮІя, обваЖуаан- аІІ. Адже nлан вакои, І<ому рІвнІ дисц1111лІна ня поиупц!а. Не ІіІ усіх 1 йоrо- треба виконувати toprQBHX працівникІв , за· магазинах вболівають за щодия 1 щомІсяцJ!. JІиш~ непбан& дІєвІсть

соціал!-

::•.•ного .· змагання. ст .,..

Це

nІдтверджуют.ь І факти цюuти цІлорІчно в умо­ ра,І~янвах НечорноземноJ зони порущень . норм ськоІ торrІвлl. За 5 мІсіІРРФСР, nочало BИf!Y(mil· цІц Іх встаноuлено 21. ти об'sдианнл сТаллекс• .. пo 4 а . них заведепо кримерз,'Іих

.

по~упнІі-· ше на .-23,6 ~!льйона . От­

кІловат

елекtроста,н~ІІ1

стане в

Н!Н'.ТБа,

мин у.'ю-

аналог:чний

сnрацювали

'f:flt,

ат(}мних

ПРОМИСЛОВОГО

J{l.ЦO пор!внпти ц! по-

а

тиnу

ГО

Flli

тІр:од; · то ё_тане очевидщо праціР.о:икн nри ­

мільйон

за

Пленуму

nромис ·

fl'ятирічки

nмаttдІІ

0:іНd'ОМИІі14СR j ДОt8ІДОА

Нали в 1922 роцІ бvл'J ·лІ, виробництву це:v~ентJ, УТЕорено Ра д янський Со - :w:не.ральних добрив І т . д. юз. на нього щ)иnадела 8 о.динадuя т ій п'ятирічJJі сота частина -'- наша .країна вийде на нJ­ жаеи. п.1оща яких стана;.. лише сІІ!тов:-т- вl рубежі. вить трохи бі.1ьш ян 11 один nроцент -

рі'іІ!и?ІІІ4

водл:ного

ТІльки

nроцента).

Ними

'l'p! ~ !t ~! ~ r Ь ус!х кол ективах щ>овёстІt

ЖИТТЯ РАД

тих каnІtаJІІстнчних ираt•

4,8·

з му.

ні~. · иайближчим часом. Згtт)Шtша rолоп вре• в. ДОСйІ'r1Шt. зидії pafrno~iY nрофсnіл•

свІт капІталізму . ТІ ж вс· ЛИК! tмnеріал!стичн! д~Р­

st

стю

за

першІ неnовнІ П'нтИр!чки.

nІ.вколонІями. rtpи Цьqму тані Імпер1алістичнІ дер- млн. нв. км , сьогоднІ жави. як США. Велнкn- вдержують лише 0,6 мл н.

Леи!JІrрад. Устаткуван­ НІ\ для реактор:в ... водо-.

державою

-

травне·

Пленуму

зt!oj5Mc; я.k! n.ре>ходяtь ни- пленумІ райкому nроф• Ні ~-. !!рйфсn!JЖ(jІ!ИХ opra" crtiJiiilf, ЯКИЙ ВІД6удеТІІСІJ

- 18, Франц!І i\-!rl 17, cll1A - 16 р<жів.

сrtрЬбя голодною блока- «nанІв•; але _нра!Ни, я.~І створення СУ'іасноІ ЩДуою адуІІіИтИ нове жит- обрали соцІашстичну ~!J1· стр:ї nотр:бно було 50~JІ с;іт · соціалізму 83 _ єнтацію розвитку, у стш- 100 І б:.'Іьше рок!в , то СРСР став :нДустр!а.ІJьс1'~яв, nереміг. · но просуваюtься вперед. Решту територ!І зем~ всІ кулІ 114,1 млн. нв. км з населення\t

вах

випливають

рЩІЩЩt~а .

R&opl'tИ1 . reмrt~ ПPMPot!·)t npoдyttЦit nромис;ловостІ сrано~ИJІR в СРСР 8.9 nроцентІв (в усіх соЦІе.· лістичщrх краІвах 9,5 uЬОцеиtа), а в США -

процевта (в розІSикуо·

р.)

cьt<oro І!!фобнJtцтва:. 315і.f!ь- ня. БІ льш детальна ро3о.

Ctlт кanlтai!j а вtе бІІtЬ~

4,3

рІшень

ilbr6 (1982

,шення заготtвJtt nродук - моІІа про роль nрофспlлоtс т~р РР'МШІнйl(Т!!а 1. 'rnt!.- у здІйсненнІ Про.ДовЬ.Лh•

Якщо ·взяти останпа І1очате Жс;>втнем рена­ народного господврсrва. люціАне . ,()Новлення пла­ ЛідеровІ каrtІтutстчч- тридціІтирlтtчІІ, to .· сер~·

прИ'Вело до створеР­ НОГО СВіТу -'- СПОJІУ'ІС· нЯ. сІІ1fоіІбІ соrtІал~стнч­ ним Штатам Америки но'і c!tcteмtt, ЯRа об єдшt­ б!льш як 200 років (ство.'It . t~tину населення ре.нІ в 1776 роцІ в хоАІ війни за незалежііlсть). зі!млl. . Зазнале. краху _ганебна За ці роки жодна iopoata еветема кЬлоюалізму. бомба не вntла на teplil• На 83,3 м~н. кв. км ~J- торІю США. Більше т:). лишніх ~~лонІй 1 ващо:.­ го, І на першій, І на друко.л_оній . ут_ворено велю'у гІй свІтових війнах США кl~'Іькіtт~ сувеІ)'енни~ дер­ ней~шв!рно нажилися. Жав, в яких прОJжива"; Соціалізм забезіІе*ІМІІ . ма_йЖе _ rtdJioltИнa всьо:·~ небувалі темnи соцІальнІ). насел~nня nланети. Ще еконо:v~Ічного розвиТІ; у ке всім вдалося ~одола·rн ~:ашої країни. а nотім І залишки колон_)альнnr.:> всієї соцІаЛі(:ТИЧНОЇ СПі"-

УІ

ро~ова Про ШЛяХИ . . ПІД- ванн~м закЛаДів ссЩІаJІі>· несещ~~. ёlльсьмrосrtодар- но-побутового прнзнаttеІt•

--. Jto· D')~

вІдбу"ову Іііою_ cltJIOю.

нети

сІщ.- .конанню

кових комІтетІв мобілі.зузати т~Jt(iв1 t itoяett'tивlt змаrаинR, посИлити конт· на здІйс~tеmtя rtрь)щІ!Ьль- роль nрофкомlв за спо­ чоІ. .. ІІрw;рами. НоНJКретна рудженням 1 впорядКУ·

с чe­

утвердився на яовиви) .аІдrtриtмсtв .'. м~ nобачимо дуже багаr.:~ зів nеревнщуца.'Іа Ух влас­ ціалізм nланеті. З них близЬІ<о масовим ~аробltт,_, С~ - ~~Ін, якІ стfлися за цІ иу, раЗом уЗЯtу. 6tJ . pokiB. . 20 рок!в rtimлo Ііа ..АіІ'JІ- ГОАИl ці омща pyt\itylnt• t/Ив к!йданн соціаЛвноrо · го ;часу!

с!Jt!ІСЬ.И()о

КПРС,; ·. Ot?:~e в ивlі~ов- -р!ал!в Пленуму, органlзу. нlшtrt· ~!l!n1in• npoфtrt!л- вати дІйове соцІаJt!ёі'йчіі8

11..0 · rреrини (!

деяких краІнах

я_кІ

(1982 р.)

сrоІSМ), CY'fiPOIO~RJI8CJI з&'

~і>-

rbtrtoдaptтвa.

p!mмtk

1'92!}-М

де.Фесtєю•

Незабаром мине 6~ 01- криttJІ;М

rе·рнторІю,

йону,

потрясають

1менувтІоСІІ

rм~ 'ки прац!МиkІв

t&lllllhцlй rоспЬА~ІJСтв pk- з!сідіНінІ

-· c!froв_a 111<0'

іфйЗа

ин а

є т и

at

~~ШІк Q(іговQРИ.ди ааа· Щі ЮІРС. J-{1 заходи за· дання nрофсn!л.кових ор. твердженІ на черговому

.. ~и.'1DмУ. . б-'ИGЬіf.О nяе 31'~'11111 вп~ · 88 х..- lc.'\'dpll t!Uhl1fl краУвах Євроnи. А:Ш, Аф- двох n'н~ ц\tt кІJ'ІБ'ко~­ Фактом іСІІfвЦИЯ. . ~ІІJІЬJІІ!JО ЩJактикою вo­ Латинської . Амера- rl . DP.~§- ~-- ;СЩ:і\~ foro тіііtу 1!61tmtf.Щ" ttt11'0111tl&"'RULitili ІІ.tt­ риии, ки · йдуть сьогодні раз >М 'rим часом Іх економl~у иосии, силою

лю,.еА

фІ; кти

працtвнннlв

cь.Rt>r6

половини світо­ ОJтвІ мІлв• !!'ОУ JI1)0мm:;nutmt· · ItJ70m'?.'

людства.

йов.l:в

,- (' .

H~J)aдa-tellttМRp

нити соцІального проr~- lілизько

В. І.

n

фабрично-заводських і го господарства Г. ri. А.к1· робітничих ном!теrІв вІ.д- мов . ознайомив nрофакти1Stлеся ' t ptltкbмl rtl>otP-• ~lctlв lз заіода.ми по ви­

ноr кабали. ' РоtІІі~уt{ kап!Т!!JtІ~fи'JІАми роКи, і ІІQАlІ CYUCfOCТi. 8мвЧІUQЧІІ •ей Але . alltG rte МЬ.Жt tу~я- ·'Щ . . 1<f8IJtи . ·. внроб~JЧ&Тfо ВfІіІ&ТИІІЙ дoкyflt!'Rt, 101 Ііі в.Dc!Jtl ·o'll m!p~­ кoqaroe., ІІК ~--иа

'

rt·p -о

~··

RM Що!tІІ .S t8 ~.-'І. . . . . Разом краЬ.. ~~ ­ :rf~ . СІЯМу Ьквх Стt1ІАІt!Тkчивt Жйт~лІв . t рЬ!іЛJtть '~ · 'ЦІ~imwt дають те~ 40 Р~спублі••, а марксвстсько-пеиівських позІІ­ найчастіше з допомоr,1'0 nроцентів вироблюваноІ у

ківщИR8,

$ ri

І~~ , , ь с и

."'- :"'-:

.•

ІJІ8І'ЇЇІ.іt 1.

м!над\>НІ сnравп.

. -nродукти,

сало, м'псо. 'І

. Тм , аав!дуюча магази- nродмагах М 1 та Nt 8 ном ..М 14 Ео~рцц~ио.го села Гоголева. вуз•Іtий радгоспробкоопу

~ова

А.

Ф. асщпимєwr суnутШ ТОІ&-

ПJИХовуваJІа то- рів.

А. RPYJIOBCЬKHR,

•сqпинІt ~ roJIOJIR JІ&І-

Jllff08Jtoм)', rttJJOвa раІDвмІІ пkако801 к~-

ctL

На аmмку: аразкп взутtJt, розроблені в Будинку моделей об'едн~ня «Скороход• . Ця продуІЩ!.іІ ••· nyCfflmrмet~tlt в одш:шдцятШ n ' нтнр!чці.

(Фотохрон; н а ТАРС

-

РАТАУ),


____________._________

·новЕ

У

Іtул. На ·СR'лад надійшло 78 тонн цих

кормІв ,

Сумлінно

орrаfІівіщію

Для го;r!вл! худоб!f nіД ч~е нает~­

~ооов'яеавtя

· t!іннІt.

Частина цього корму буде виділена для rод!влl молодняка великої рога­ тої хуДdОй. Механізатори вже заtкіфtувІ!..!tй 1120 тонн сіна, переважно в сіяних з.1акових трав. У .покоса-1\. лeJ;f;<aтt.

вигоrоал.енц.я

_

нl

з'їздr НПРС. Вона у своєму

XXVI

_ роЗІПорядженн

M.st

М

має

НО{}:.ІУ комбайнер С; М . . Хам6Ір,- Я\ІРЙ . сnосив трави на 143 гектарах .. Вllt

. йR

іцодня клав їх у покосІі на восьмИ·.:__ дес.JІtи гектарах tфн ttopM! с!.М ; ВІл&. ' '

вlтам.lиногЬ

n.

голь.

з-· По.ЮГ ДО~лоснИх

Д. · НрУ·

ни вже сnраІJІ.Ілnся з планом заrЬ= тівлі цього корму, в траншеІ ляr· .'10 його дві тиснчі тонн. Додатка·

тонн сШа·

Іщрм,в,

роздІли

працювал~

висо·

перевозЛ'ft. пtJ

·

. В. ~. РябЧенко.

НА

МЕДИЧНІ

ТЕМИ

зобов' Язан.ня

процента.

цей

rocr.y.

в соціалістичних

внеєок

у

rальну справу ароби~и Друге місце в соцІал!· водІї комуніст м. 1. Пі- етичному змаганнІ зайня· т. · Ф iw ла ремонтна майстерня КОЖ, D. . . ІV!еJІЬRИН, ( 10 М и в. с. с мін,

в. А. н.w.

~іась

начальвин

.,.

.

пова-

~ д Моtкапенко ль.ов). ПІврІчний план по t~шl. · ·· ·· всІй н!>Менклатурі робіт

пального, 4,1 rонни палива. Заощаджено

дизта·

·

І

ва nровідність, лена

ослаб ·

д!яльнІс.l'Ь

нерво­

вИх утворень І м ' язq· вої тканини. РізнІ лінуваJllіНі

засоби

цьому

вия.вляються

6~3си.пимн. допомогу

ганавІ

І

тодІ

хворому

nриходять

тричн.!

при

на ор·

елек·

Імпульси.

Н\ СНИТКИІ>, як! ВЖе широко :в'икорнсtову­ ютЬся в клінічній · та

ексnерим е н т а л ь н

практиці.

У лабораторІях відділах . НБ створю·

змоделюва.'іи вчені, щоб замінити ослаблі сrфавжнІ, нервові. ВІд

ються, зокрема , елек­ троди для tрнва.fІої елеиtростимуляціі сер· ця. а також /ХЛІІ корот­

джерела

кочасного

д р от а х

енергІї

.

T:f

по

електродах

е.'іектроІмnуль~ Іде до м:сця призначення J

в:,.1новлює або активІ · зує зrасаю'ІV фуннц!ю . За таким ПРИНЦИ~ОМ діють мJн:атюрні ка.•. · бе.1!, якl вживляються v .1юдський організм.

Виробляє

їх

НеЦЬ·ПОД і ЛЬСЬІ\е

Нам'я· КОН·

HЬQro

в

впливу

перІод

на

оnера­

ц\І. Щорону ЖІJ>()ДЖУ· ЄТЬСJІІ 15--20 ROI!tftiiO!f. - Вже . багато лю- .

Р о бота

·

до

ведеться

сп' л ь­

но !з спец:ал:ста:~ш Всесоюзного науко-вu-

дослІдного

Інституту

кабе.'!ьної

nромисл-о-

вості,

вими

іншими

і

кими

нау!\:>·

t<в

Нуприков.

-

продовжу~мо

С.

Але

М.

ми

пошуи.

норми

членч

колен­

·

Інш!.

·

Т;руд!внини райсІльгосл­ техн!ки спрямовують свої зусилля на те, щоб ус­ пішно справитися з пла­ нами ·1 соцІалістични-ми

зобо-в'язаннями

другого п'яти­

М. АВРАМЕНКО, головний економіст.

продукцію ,

відnовідає

яка

найвищи,ІІ ча.

А це одна з

сучасн~ маtер!али,

гнучи!

перегинів,

основних

вимог, як! ставляться до мєдйчного. кабелю.

поєднанні

з

новим

мініатюрним. reнer створеним

ніж

ro.

радЯfІ·

~запчас­

минулих

За

ють

виnуска­

ме­

снла}Ініших

кІ'В.

майстри

сучасної

й еластичні електроди, що· вони здатнІ вИтри. мувати мільйони най­

тини»

жили. !{а)!' янець-nод!льсь

ОстаннІ:vr

насЩлькв

бІльше,

забезпе­

дицини.

З канвейєра НБ ехо.

ром,

дУ·

вимогам

покриття для ізоляції.

В

важливо

350

організаціями.

Створюємодові:ов:ЧнІ

дять

н.І

таний

випус­

строк

сом визначився новий напрям у роботІ СИБ.

Тепер тут робллn. не тІльки електроди. а !! весь компл~нс Сtимулятор!в кування

епентро­ для лІ·

серцевсІ

достатності.

в і тчизнянІй

ний

не.

Впершr

v

медичнІh

промислово·стІ

в

єди-

технологІчний

процес

зведено

випуск

мlкрог~нератор!в у єднаннІ з по·вним

бором

по­ на­

електродів .

промислового

3

нонвей

єра сходять найдоско­ налішІ «ДВИГУНИ» ДЛЯ серця,

ФіJІьМ

ЗДатні

Іі'ІJnІ відхилення го діяльності.

С.

,ІІ.Ітя...

-

'і ііоіІ леніііська В. 1. Ленін

норегу.

в

йо.

ШУМАХЕР, кор. РАТАУ.

to.25

оь ·єкти в.

17.00

Д.

тіа

бІбJІіоf!· «Краще

17.30

МІЖ!fаро,ІІ.НОГО

КОНКУРС .У

c.;vcl>

ПРОГРАМА

-

ня•.

:VkPAIHCI:IKOfO

ТІ;;JІЕІ>АЧІ:Шt:)І

1\J.OO АктуалІіна камера. 10.35 До U\І•Річча ytilopeнlrll «Братерство•.

!І.Іо ••ajloдJU

Телtю•·J\яд сJuчк" зору•. 1~.1;; Ч>!льм сьабек•. І . серія.

13.25 Юноnрограма

сНаш

і:У·

чаСНик:.. 16.00 l10ВИИИ,

вкховаиЦІа

та

\s.ou КіІtопрогр .. ма світ

• ЧарІвнІІІ

nрироди•.

А"туі<льн"

18.3U 19.00

камера ,

s

чемпІонаt tPCP футболу. •динамо• (Київ) •.LІ.инамо•

20.45 •

На

(Мінськ).

,ІІ.обріІн!ч,

дІтИ І•

~1.00 •Чае».

21.3.5 ФІльм ··GІtбІок>О, 2 серІв. llo 3&к!ичениІ - Новини. 11 ЗАfАJІЬНОСОЮЗНА ПРОГРА~А ЦІ 1 ПЕРЕДАЧІ ІІА

8.00 8.:10

КИІВ

ТА

ОБJІАСІ іо

ГІмнастіІка.

.ltoit.

тuефІа•И сМв,ииА•.

~.45 Ф!ІІЬМ ти

«Хто,

..•••

&ОЛИ

не

МультфІльми еЛо шарик•. •Я к rриuи 3 горохом •ою­

10.00

валІ».

·

10.30 Тележурнал сЗвІз,ІІ.ар>, ІІ.і5 ТворЧість юних. 1!.45 Ф,аицуз••а мова. Фільм ДІtіІм. еБроизо­ вий nтах•. ~ серія. 13.ІЬ 1\ОІІцерт радаисько'і nісні у Державиому центрально• му Концертному залі. 14.35 ІІисІоМенник М. ЬІрюков. 15.05 ЧtІІІіііонаі і:віту 3 мато-

12.10

кросу.

15.50 Новини. 18.00 ЛюбІІтмам 17.10 Науково

6аJ/ету. поnулирикА

і!ІІJІьМ ·•~.ti[J ДІІеТІІСІІОІІІІіt, Штрнхи до портрета•.

18.00 18.50 19.05 20.110

•Тн зІЙДи, сІІнце sісиеє».

ДовІ,ІІ.кова служІ>а. Пj!'Огj)аміt ДО& . фІЛЬМІІ . В. Ма•кІІІ·с~кий . Поема'

с Воло.-имир Ілліч ЛенІн•. 20.50 fрає €. Ржанов.

2і.оо •Час•.

21.35 ФІЛьм

, • ПроІІІ,аІІІІJІ

rep6yproм•,

s

Па·

piwe!l· І( ОН•

-

С.

Наровча·

23. 15· CЬOrOA'fJ\ у світІ.

ПРОГРАМА :VKPAIHCbi(OfOТЕЛЕБАЧЕННЯ

.

Актуальна камера,

«ІІІІере,ІІ., ОІМ*таІ• . · фільм •Бабек•, 2 ceplsr. Літня тру,ІІ.ова; Майстри мистецтв. Наро,ІІ.нІ артисти с.;рср т. так­ кіна І 11. Коітун. · 16.00 Новини. • б.Іu Концерт учиІіІ Кнївськоrо

,

хореографічноJ·о учИлища. Другий відділ. 17;аО с 11ро,ІІ.овоnьча програма справа

к.ож.ноrо».

« І(орІісні

поради•.

18.30 « СОНІІЧНе 19.00 Актуальна 19.30 Т~лефІльи

KOJlO», камера , с€,ІІ.ИІІа

турбо.

та».

60·рІччя

утDоренни

СІ'СР КонцертнніІ «Дружба•. МаАстри

Ки•

с Велн.коМосТJвськсі:..

16 3

-

справа,

rtowyки,

sак!ичеинІ

llo

20.00 До

1\оІіцер·t

ївського хореограtрІчно•·о учи л ища. (Перший вІддІл). 17.3\J •У вас а колективІ•; JJ.lax·

бути

това 11 КонцертиІІІ студіl _uстанк!ио. fiQ закінченні .....,

І8.іІо

таланти.

сурмач!!

церт.

. іІІ!•.

Сьо­

2!.55

заслу·· А. і>оІ·

повинна

2\.0\J'«Час•. 2!.35 1\ечір. nоез!У

-

Неtтереика.

€.

YPtP

Сьогодні у світІ. 19ЖJ Про,ІІ.овольча nporpaмa

П. І. <ІаіІкоІісІІкоrо. · 'о .. 10.00 19.40 На екрані - к!ІІокоме,ІІ.ІІ. 10.33 • ПерІUа рукавичка•. · 1 i.Uo 21.00 •Час•. 1~.25 21.35 Концерт народиого арти· 12.55 По закІнченнІ годні у світІ.

ІО сон...

nерек.1адах

18.45

сонце.

18.45 ~Ь<JІОДИ( у саІтІ. 19.00 Bitctylt чіІенІв ЖІІІРІ . VII

1\!дгукніться,

18,15 ЕкоІrом!ка , ,. економною.

сПроблеми,

rія.

малюнку

в

Cniaae

загальнонародна

меиіlіе, та краще•. аа>тнстfІо JІацІо· нального балету J\олуІІ!біr. 18.1N ;<\иrтя ніІуkн. МІкробІоАо· кожному

Каоа;~еаськиіІ.

Ш~к~іІІра

І< О.

17.:15 Концерт

срс.;р

Нови~

сЖ.азіІлбеі~

С. Маршака. женив арtіІст

с3иJІІорІІ-ч

ка.

ста

.

ата»,

-

док:.,

16.1U

чити tіо~Іу таку мІц­ нІсть, яка гарантува­ ла б ц!л:сність !золя.­ rСі та струмопр:>вІд­ ної

•акІнчеині

tlo

Р•я•.

18.30 1.1

-

По закінченнІ

15.~5 І DjHIЗOHT,

сФJІорія

11.45

конструкторсь­

nрацювати 10...;...12 ро­ ків майже вдвоє

струнтор

Михайлен­

тиву слюсарі І . В. Полон· НІ-1!-~ ов, О. А. Артюх та

же

торамИ серцЯ, повідає головний

роз­ коц·

І.

перевиконують

електрод зробить. :11;,1ьйонів рух:в. І

СЬRими спеціалістами; він може (Іезперебійно

елек'tросfимуJtЯ·

денні

тракторів

дей живут~ ~ вживле­ ними

О.

значно

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

сАВИГУН~ АЛЯ СЕРЦЯ структо}Х!Бне бrоро на­ б~л»ноІ nромисловос· т1. У цієІ науково-ви. робничоІ установи в l'aлysl · немає ана.ІЮгlв. Тут конструюють І се­ р:іtно вооускають віт· чи·знян! струмопровід·

бригада

працює

транспортерів

до силосозбира.'1ьних року одинадцятої картоплезбиральних р!чки .

агрегатІв

сВі3tрунча· сХа.ІІіф'леJІt.

Новини. Новини . доk. ІІІІльми cKJІaRbeAa•, •Каунаська картюІна гале·

Старанно

сІ>ремеисьІtІ

покликання».

Хунцар!а.

14.30 14.50

16.55

&an..

fл!и"и·

!4.50 До&. q>Jльмн сЗнІІАти свое

МІжн~ро,ІІ.· Р.

телефільм

'fоска•.

на ремонтІ

комбай:-Jів , в:дремонтува ­ ли ·12,7 тисяч! вузлів

лауреат

конкурсу

Муз.

' 15.35

академІчиоУ

М.

ни.

ка».

В авангарді соціалістич­ ного змагання !дуть кому­

ка,

fрає

9.25

інші.

бованців.

за·

ка».

ЦТ

c '/tl~•.

8.00 8.45

ім.

Мультфі.•ьми

14.3о ri08RHH,

Мрьт.ІJІЬМИ ста JІ.азка•,

на 13,3 тнёяч'l ·тонн бUtь~ прибуmу· на 8 тисяч нар- ко, слюсар М. Ю. Рак та Вагомий

ПРОГРАМА

8.55

трактори.

КонЦерт ДержавноУ ЛенІв•

ІІУ3Нкавти• , • По слІДах бременських музикантів•. Іо.оіі ФІл&м «ІlершІІ рукави 'І•

ВІВТОРОК, 20 і!ИПНЯ 1 ЗАГАJІЬtІОСОЮЗНА

ного

-

•Час•.

ли

9.21.1

ЛИПНЯ

21

ЗАfАJіЬНОСОЮЗНА fii>Oti>AMA Ц'і'

•·радсьkої

П.

час nеревезено 218,3 ти. чергу, дозволило переви­ ся•Н тонн вантаЖ!в, що nанати план балансового н!сти тоиар В . Д. l,3ласен­ ше плану.

8.00

8.45

пар ·

В.

секреrар пврторганізацlї рад·

зобов'язаннях. Це, в свою

fІІІІ!!І..Ь

медичнІй практИ• ці тане зустрІчавтьсn нерІдко: внутрІшнІй орган ЛЮДИНИ ЗОВСіМ цілий, але не функціо­ нує. Порушена нерво­

секретаря

лінарем

А. ГУЛЬКО,

д?зорці

на писано

За

ко·ж 11,2 тисячі кіловат_ ....._ ______

У

вкриттям

Диним. Частими гостями механіза­ торів бувають лектори товариства <<Знання~>.

який · очолює

Нароі!н~

заступником

тlйноІ організації

··

СЕРЕДА,

зю·отовлюваного

своєчасним

ваний

автопарк. Так, цифри: nри завданнІ 21,3 р:в 77 4 тисячІ кар. зекономлено 25,6 тонни і

бовзнц:в водії перевезли важливих сільськогоспо, дарських вантажІв на су·

м. С~JІО·

А. ВОЛОШИНЕНКО•

і

Активно працює на «зелених

;ноrt.родуктивно. План ше· Водії райсіJtьrьсnтех- . викоrаний Н!і . .1}5 п.рgСТИ МіСЯЦіВ З О·СНОВНИХ Роб:тники ма . по-казників виконаний на н!ки nо-господарськи став· цент.в. 115 процентів, на 13,7 ля-rься Д() . машин, вонІ!. стернІ У радгоспах райо. при планІ nроцента перевинананІ со. добилися значної економії ну· 1 області енерhфесурtІв. npo це 718 устан<1вили 779 ре­ Ціа.'Іістичні зобов'язання . транспорте · НайбільШий обсяг ро­ nІ!реконливо свідчать такІ с~аврованих

б : т провів n рв п.1ан1

якістю

за

9,4 тисячІ му 933,7 тиснчі карбован- годин еле:к'!'роенергІї-май· при ·план! попагодили 63 ц і в, виконавши соціал!- же вдвічІ більше, н і ж за· штук,

ре.цактора

втрат

раиону

119,7

району . Підеумни роботи у пер. шому півріччІ свідчать, що всі виробничІ п!д·

недопущеRням

14 кlпометрlв вони 25 тонн I«>pmy.

народвого конролю,

тра.к~

стиЧ!!.і

виnонують великий обсяr Р ~·б!т ~ля господарєтв

В. о.

жнuвахJ> 1 агlтв.ційно-пропаган· дистський актив радгоспу, очолю·

дл я зробити і свій внесок у розв'язання Продоволь­ ча! програми. Адже вони

ям.

На заrЬтlвл! кормів nрацює nбст

косовиці

с:л.ьtоспrехніки

r.

постійно зиахuдятьсл в ь:ершІtх рІІАаХ переможців _ссщіаJІlс;тичноrо змагання•

Савченко. Л. В. Безусnn, ' · І. С. l<бJНіl~всьнІій. ЩодІш на вІдстань

ж у.

Обrоворюючи матер:али 'Травневого П л енуму ЦІ\ КПРС, трудівники рай·

працЮЮ'ІИХ.

Фото М. Семиноrа.

· сіІІажу,

t{'І~Ншей

БезПосереДньо ·до робочих місцп ~~Уд!_!!ник!в доставляютьсЯ І'а~JІЧІ обіди . ·

во до плану механізатори виріши­

вир!шилн

серед

вей, о. і'. Ряба, О. А. Соловей, JtlOix ІІJІ баЧІІП на зіІ:Імку (Зліва капр1tво). 3 ни­ ми проводить бесіду брИгадир н. А. ЄфімеІІііо (крайня справа). ЦІ тваринниці '

ст~жать за

1JJ&нспортують зелену Масу В. М.

olto·

иласти якомога більше сінажу. Во·

багаторічних злакових т.рав

роботу

Телят віком до 1 року сумліюm .-оrл.ІІр;ают• к. к. Кrзьмеиио,

r . .АНДРІЄНКО.

тористи О. О. Юшко ті!.

несприяr·

на

нІзаторську

до

••

М. Осадчий, внvіши.nи 3а·

Ударно трудяться

радrоспі

1

транut.еІ

лива для заготІВлі сіна погода . Од· нак члени кормодобувного · ЗаГону

1000

зв.со ·

маси

кор~у.

СІн а. ·•

ли заготовити ще

tрансnортні

доставки зеленої

Хороший мoлoдliJtk великоУ рогатоУ худоби вирощуюr•

ський>>. Бриrадир тваринників Ніна АІfАріівиа Ефімекко проводить значпу орrа­

кормоп~рероб~оrо агрегq.ту. Торгма· ш:JЩІ lia невгщдях наftосили близько 00. T.OkH рІзнотрав'я ДЛЯ. ВИГQТО.БЛЄН ·

еагЬтІвn!

радоспу іменІ МІЧурІНа, яНий

обезводне·

У вИtЬfu~лення в!там\ЮІQtО ті>ав'Я·

n .1ощ!.

лює С.

свої

ноrо б0~-шна вносить свою частку праці ! бригада шефів з_ Бровар­ 'ёЬкdі:о експериментального · заводу торrоі!ЄЛБПtІго машинобудування !ме·

трави ще на 80 гектарах. до наста\t. ня жнив сіно 6уде зібрв.но 1 на цій

Трив!lлий ч!с стоІ!ла

вИконують

нorg кор:~~у. В. О. Губанов. Вони дба­ Ють rфо te, щоб arpёri!.t nрацю~Р бе:\ вІt&:Іушених щ:ЮсМїв; бІ!Зfіереt'Іій­ ·НО ;tосте.вля.'1ась зелена маса, злагод­ жено . трудИлися всІ робітнИКІІ, з<!.йНя· Tl на цНІ ~ажливlй роботі.

·Piit•

заготовити :ЮОО тонн сіна, з rаІ)И:о.~ розрахуюю:.І, щоб йоtо буЛо на . ІtЬЖ~

_ _ _ _ _ _...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...._

(<P~GAHIBCbHИR»

обов'яЗк.и маІіІин!сt аrрёrату СБ, 1,5 м; Д; 'Соловей і відповідальний за

ноr зимівлІ кормодобувний з!rlk

трудИться

РАДГОGПУ

· На nлоЩах, де сіно а1!5рано рані­ ше, швидко росте Маі!а. У рад,ГОсt!! іде ВИГОТО'ВЛеR!ІЯ · · В!Та• Мі!Інt>го трав'Яного борошна та гра­

ДО ЖИІІВ

ВІдмінно

ТВАРИННИКІВ

~S:КІШУ комб!і:йнера. · в. І~ Вмlвець..

ROCOIJIIЦIO 1'рав7

о,'tн!єt

З сто~.

наним зерновим комбайном і1. О. Ря­ бий, 125 тщ1н цвNо Іtарму - на

фр~ит

ну короі!у не менШе

*

·1 982 року

. ше 140 тоня сіна зібрав переоблад·

у АариіІІ

«Русанівський»

~ИПНfІ

· fO

------------~~--~--~-~--~~--------------------=-

fІнlj)йіііінцт•ь~

гос.nу

життя .

·--~~-----~~--~-

стецтв

зал МИ•

Латві'і.

:10.45 • На JІ.Обраніч, діти!•. 21.00 •Час•. 21.35 Фільм •Аршин мал алан•. 11 ЗАfАЛЬНОСОЮ311А ПР()І'РАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ ·8.20 ФІJІі.М сПрощани• з Пе· :rербургом•. 9.55 Науково-поnулярнІ фільми «За rраНІІ.rо видимого».

• БоА, Л ель,

wi;.

и.зu Фізика ку

ЧІнrіс

•дайте

оnори

та

менІ

ІН·

точ.

... •.

Му.•ьтfjІіАьми •Хитра во­ Рона», «Мореплавство Сdл ..

!1.00

UIIWiiHa>, 11.25 •ФеАІР fрохииович та ІН· шІ ... • . 3 участю першого с-екретаря

ПолтавськQrо

об·

кому

КомJіартІr Украrнв Т. Мор•·уиа. Передача %. 11.55 Фільм - дітям. сБроизо. вJІІІ litax•. 3 серІи. 13.ot Німец..ка мова.

ot.

І:і .зо Док.

телефІльми

бели•.

•Професія:

с Ко)а·

шофер•,

с Пере,! рено nрактикою•. !4.20 сМаіІсtря мистtцтв•. Заслужений артнет УРСР М. ,!І.осенко. 15.35 СnІває ІІІ. Стеф'юк. !б.~іі Док , фІльми. 17.&5 Музи~ні sус?рІчІ. '7.35 сЗериа АоtІІду•. 18.05 Док. фІJІЬМ сІ5аJІца Jtpe виноградну

18.~0 Спорт

за

JІозу•.

тиждень.

19.00 ДокуіІШІтаіІьІіа сЦаtв

Jipol"jtІІ•a

сучасника.

20.00 ВечІри• казка.

• ЧаріаввА

олівець•.

19.15

Че•оІона.т . СРСР

хрониого

Із

сиВ·

плавання.

~1.00 «Час•.

ТелефІльм •Т~етііі ви· мір• . І ccplq •додому>. ве t. пимо на трОJІВ• В. Кучер,

21.35

22.45 еМи .w.ax•.

·


1fOB~ ИРЕЗАНСЬІ(Е СЕРЕДИ€

. " - - ..

ПРОФЕСІRНО­

ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ .М

fз сnеціальностей: трактористи-машинkти DІир<жого nрофілю (з кваліфікацією слюсаря !'а водія автомоІ'іілн) - строк навчання З ро· :ки); водія іавтомоt'іі.rія з кваліфі каnією слюса· ря - строк навчання 8 місяців, водія автомо­ бі.'Ія категорії еС» - строк навчання 5 міся­

.

.

· У'чні з трирічним строком навчання о.п.ержу· · Приймаються юнаки та 11івчата . віком ві.п. 15 років з освітою за 8 .. а 10 класів. На cneui·

oronomyє прийом учнІв у

в

Строк навчання: на базІ 10 класів базі 8 класів 2 роки. _nрийом заяв до 1 вересня 1982 року. До за~и

за­

За

чorn

роботу, В

комсо­

класrІя

Лені·

воЛІ я

-

роботи

-

8

з

такими

с.!Jюсаря-рекатегорії

вступник

. Оrолошvється

ЖИЗНЬ•

комитета

-

орrаІ

раниском

ІІЗЬІІ<е).

Рм•к rel'

RB•

ук.

1!. ФІ!дЯА.

Газета аьrх<>ІІМ1 с 17 anp"JJ" 1937 l'f)JII. ДНИ ВЬ/ХОда: RTOj"HI\K, C!"'lll •. ПІНRИП8, суІ'ІІ'\М8.

дАрес

оОаа~тн,

oen••тt"'" ул,

2.'\.ЧІ.>С'\ r. 154.

Киевская.

БровІрЬІ ІСвевсхоІІ . .

Г\'ртожитком,

НА ПОСТІАНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

в

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Во• ·

ЗаrотконторІ райспощ.ивспІлки з~ві~уючи!'% бt>йt~ею скотозабійного

учнів

ники

сnортивних

cneпrpvn

mкtJІ

'J'И, вул. Богунська,

лени~ для nозаконкурсного встуnу Києва.

оnератори no norляllv за nлемінними твари· нами. Зарnлата 200-250 крб.

Т?'ати авто(')усами.ММ 121, З до зуnинкu «Те>рrмаш:.. Телефон ..;5-34~60 .. Адреса: м .. Вро· вари, вул. Кутузова,

N'2 4.

ре.ааІІаІУт

!5М20,

ІКІІТІ'JІ

м.

БРОВАРИ

.

КИІВСЬКОІ

В)'Л. KИIBfhKA. 1.';4.

-

19-3-~2:

sастvnияка

ОБJІАСТІ

редактІІра.

'

а!JІ..ІІ!~

19,.·47; alnnaR!noл~яaro CO!I<I'"T81'R. ata.aiJiY 19-S-1!1: •ор~nаиа .. ита мicneaoro tоа.ІІІС. ·

І'f)СПО.ІІІІ'С"'ІІ 19-З-05;

віддІлІв

аромис.nовос'tі,

пистІв

І

масоаоt

рОбО­

І!І-4-б7.

Газета ІІВХОАВТЬ у вІвторок. сереJІ.у, п'итввЦІО, субОТJ,

-.

11, вtддІл кадрів.

ДирекцІsr.

вузів

м~лико-вілновлювальний uентр, висококва.піфІкованих трен~рів. .·. · Заяви на ім'я лиректора ДЮСШ nриАмаю­ ться nриймальною комісією шодня з .9 ло 18 ГОЛИНИ, В суботу З 9 liO 14 ГОlІИНИ. Алреtа vчилиm::~: м. Бровари, вуJІ. 50. років МПТУ

·

І-~(.·:::К:Q:•:n:•:•::м:Іс=~=о~.о~У~авJІІинw_.т~о"~.=,~~~~~;ви:сл:и:в:JІюе::~ ПцаІ'f)rfчввІ Та учвІкькнІ ІІОJІективв СемиnоJІкІвеькоt

UjleJІ.JІТ.OT смертІ

ШІІОJІІІ

учив

7-ro

rJІибОІІО еумують ІІJІасу

СVЛИМЕНКА

s nриводу траrІчноJ

Мвко.rв

~~~~~сJІов.ІІDІDть rJІвбІІке сnІвчуттв його рІJІ.ВИІІ 1 ІІJІвs..

І

..

8888888

..

...

rJІибоке tnІвчуттв робІтнисям уnраалІнни торrІвпІ Мар. ~,нко Н. П. І БирІнІй Н. І. s nриводу аереJІ.чаево1

е*ертІ· іх

бат~ока

Ч'ЕРНОВА Петра СерrІАовича.

. fi48KC А1·964. Друк ІRССІІСВЙ. Об.свr І дру•ованмІ •Dкyw Ти.J)аж 1111110 r.риміJ)ни•Іа. Зам. ?Rn2.

· ІSромаJ)~~ІСа арvкоr>мя Киfв~hкnто 1)6ла~ноrе vnp•RлiмRJІ v ~"'~'""•~ аи.ааsяиата.

тооrІалІ.

І

Дослідному господарству «Центральна стан· 111~ штучного осіменіння сільrосптварин:. Нд ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

Училише ма є три сnортивнІ зали. · ~та.zrfСІн,

16.

22.

наnрав­

ло

nункту.

Дирекція ааrоТRонтори.

nосилеиим

олержvють

1

За лов1nками звертатися на адресу: м. Брова­

«Автоnарк:..

-

'

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНИй

і

Тхати автобусами N2N'2 41, 120 д~ sуnиикw

партІіІиоrІІ

·

АдмІнісrтраnІsr.

Після усnішного закінqення училиmа І onep· жання високого сnортивного розряду виnуск­

ВЛКСМ.

сІJІьськоrо мавJІеІІRІІ

1б.

І[І,ав­

·.

.

заrотівtльник м'яса і живої худоби. ро:еськоrо,

мостових

триразовим

зnій·

'довілками

Броварському міському споживтовариству

змяrання.

АА/ІееІ

-

сnортивна

тимутьtя nоїздки на обласні, ресnубліканські

ТмефаІІsr: реJІ.ІІІТІІра -

ти

nридом

За

з!ертаrися в .міське відділення ло лраuевлаш·

класів заnрошуємо

також

nочасово·

туванн.ю.

рем. для них nроводитимуться систематичні тренування R сnеn,а.1ьних за.пах. організовува­

nollaЄ

ro.

ПІ1)Т8ІІ

4-58 45..

харчуванням, сnортивною формою та інвента­

ДирекuІw.

Sрс)варекСІІ'f)

Коммvяи~тиq~коfІ

заnровалжена

!'lpani .

СіНОється трансnортом заволу.

Учні . спепіальних сnортивних груті забе3nе­ чуються

Адреса училиtра: К!fівська обл., смт. Бо­

сНОВАЯ

робітників

ПІJJ.везення людей на роботу І. назад

ЛеІtlна,

nочатко­ вої навчально-тренувальної nідготовки.

року.

УкраиНЬІ J'f)poдcмoro в раАnниоrо Соа .. rсв родИЬ(Х aenyraroв КневсмоІІ o6лac-rw. (На

З43720.

аул.

196R-1 970 рр .. народження п.о груп

ЮІ забезnечуються щомісяця стиnендією роз­ міром 75 карбованuів. Заяви і дnкументи nриймаютьс" 110 20

pcJtcкoro.

aдrecv:

nбл.,

.Цля

!"Іре мі а.льна оn .І! ata

КО~JІОВИХ ~анів.

гуртожитком, об­

родянка, nл. Ки1вська, З.

на

ладів. і аsтоматики, машиністів

мундируванням та сnецодягом. Учні по спеціальності «тракторист-машиніст:. ІІІ класу з 8 місячним строком навчан­

1982

ме-nр··?мnнтажники 5-б розрядів, токарі всіх розnяlІІВ, фрезерувальники всіх розрядів.

ех·

cneuiaJ'IЬ• ності слюсаря контрольно-вимірювальних nрн·

tві.:tоuтво про наролження або nаспорт. Зараховані ло училиша заt'іезnечvються

серnня

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

інжен~ри-r.::онструктори, інженери-техно.ІТоги,

учизт-иmа.

в,.тvпних

металоконструкцій (с. КняжИчі)

чальні груnи з сnеціальною спортивною підrо·

характеристика.

етилендією, харчуванням,

без

Броварському ll«!С.лІп.ному заводу

товкnю, з одночасним олерж-анням

ме!Іична довідка (форма N9 286); шість фотокарток (розміром 3Х4 см); училита'

зак~нuенн"

д.итячо-юнаuька

· Виnу~кників 8

JІИ;

до

-~

W

сппрту: бокс, легка атлетика, боротьба.

заяву на ім'я дирек­

··

ВИТ!7!ІІЧVЮТЬ.~ІІ

· на 19Н2-1983 навчальиид рІк з таких ~qів

класу. Строк

вілроялна.

-

ПравлІннІІ.

ОГОЛОШУЄ ПРИйОМ УЧНІВ

документами:

nрибуттям

п!сля

nрnволиться

на :-rсилати

·Комnлексна

ловїдка з місuя проЖивання: евідоптво або атес'Гат npo закІнчення шко·

З

вантажни!Qі і робітники бу.:tівельноі llільнио-

uі. ОІJл·ата ·nраці

шко.nа олімnідеь-кого peзPnRv пnи Брове.рсько­ . му сереп.ньому мІському ПТУ .NЬ 4

місяuів;

Встуnники nодають

училищ~>

Документи

машиніст холодильних установок. Строк вавчання -- 6 місяців та 1 рік. На сnеuіальнnсті з строком навчання З ро· ·ки nриймаються юнаки і ·лівчата, які закін­ чили 8 класів. а з строком навчання б і 8 місяuів приіімаються особи з сереllньою ос­ вітою. .тора

ПОРЯJІ'КУ

м. ттт~~тарськ ДонРuт-R"У ТУ М 2, телефони: 4-58-54.

кавчання 1 рік для осіб, шо закінчили ее-. реlІНЮ школу. звільнених в заnас з лав Ра­

дянської Армії

~>

ком.

роки;

3

Броварськід раАсnоживсnf.лuІ

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

1 ве1'1~>сн.я 1982 мкv. При . необхідностІ учи.'Іище за6езn~'!УЄ rуртоЖит­

Nt 6

тракторист-машиніст третього

УСТаНОВЛЄН('}МV

зам~>Чів. Пnчатnк навчання

а втотра нсnnрту

еС:.). Строк навчання

50 пrю­

. врах(')RУ·

навчання

закІнчили .учн.лище і иaп~aB-1fe'Rl. иа

безnІ"сере:rньn

Набір

ПРОВОДИТЬ ПРИйОМ УЧНІВ на 19R2-1983 навчальниА рік з таких спеціальностей: трзк:орис,т-машиніст широкого nрофілю

1

майсте'J'Я.ІІnt

Виnvскника,r . .якІ о:~ержали лкттлом з вt:а·зиако.R'І, на;хається . nepeяara nри р('}зnnдtлІ на рсбnту, всту. пІ до виших І сеnедн~х спеціальних ~l'irнrwx за·

._Бородянське с.ільське серелие nрофесІАио­

J.Іонтника

Час

АдмінfстрацfІІ.

·

занnнn!!авствnм.

Київська область, Бари­

ви_конувати

нав.

витрати, зв'яе~анІ з перРУз:Іом .110 м~сu.я рі'!б6'ти, wа­ даються житло І Інші nІльги, передбаченІ 111І0ЧИ'М

nутІвку.

умrння!"

оnератори по обміну nошти. Виnлачуєт.ься тринадцята зарnлата nісля роботи протяrпм року .на nілnриємстві. Режим роботи - по 12 голин. Тим, які nотребують житла, буде нада­ но мitue у гуртожитку і міська nроn-иска~ Звертатися на адресу: м. Київ-35, вул • ПетрозаводСЬКа, 2, Ві111І.іЛ кадрів.

..",.

тnН'Котажу.

Оспбам, якІ

боти.

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

nержавному

·

заробІтноУ nлати.

по nраuевлаштуванню.

·Київському nризалізничному поштамту

ється в безnерервний трудовий стаж. Вtmускники училита напnавлятимуться на робnту . на ноао­ збудовану Броварську фабрику верхньоrо .!1ИТЯ·

б. Чотири фотокартки розміром 3,5х4,5 см ;(матовий паnір). . 7. Характеристику із школи або з місця ро·

.

ИІІ

25 nроцентІв бІльше. УчнІ з В()СЬМИJ)ІЧ·

виконану роботу у виробничих

центІв

АоВІдку nсйхІатра.

r

на

~

. в!nмІнн!fИаМ

карб()ванцІв.

булt­

Алреса уnравління: м. Бровари, вул. Богун­ ська, 2б. Тхhти автобусами до зуnинки «Біла !іброва», електричкою до nлатформи

l!Одаеть·

І на вирnбнич!А nрактиnІ учнІ одержую-ть

· 4. Сві.~юптво про на ролження fоригіна.п). 5.. ДовІдку .про стан злоров'я (форма N2 286),

технІчне училище

на

утриманнІ.

Заяву на ім'я директора. 2. Автобіографію. .~ З. СвідQ_птво про освіту (оригінал)'. ·

вул.

70

розмірІ

-

ною освІтою перебувають на nовному

:Для встуnу в учrмиmе необхідно nодати:

1.

Адрес~ уч~лнща:

в

чання

no

р. заnроваllжуєть­

За llовілками звертатисJІ :в міське віллІлеи·

1 ptx,

иароJІжеННJІ

n.

ся виnлата винагорОlІИ за вислугу років.

Учням з серелньою освІтою виn.'!ачуєтьС:я с'І'И'І'!еR­

.!!;!Я

Оnлата nраці nочасом-nреміальна

·

вмьній мережі. З лиnня

ся осооисто.

,Прийом заяв до 25 серnня 1982. року.

ШІвськии раион, смт. Березань, на, 135.

про

ana·

ратури.

5.

Характеристику. Пасnорт чи свІдоцтво

роз·

3-6

розрядів по ремонту авто•

«Ялинка:..

25-:ю).

286 1

3-6

токар

автомобільних

мобілів та двигунів до них, гідравлічної

2'

4. З фотокартин 3Х4 (без головиоrо ~J)a).

стиnендія

8. Наnравл~ння колгосnу, ралгосnу,

МедичнІ довІдки (форми М

шліфувальник

колінчастих валів, блоків цилінлрів

nокумеити:

З. Довідку з м:спя nроживання.

Початок навчання 1 вересня 1982 року.

мо"1ьську

такІ

1. Документ про освіТу.

2.

автосправу, ~авч.а~ться за. скороченою про·

\

веобхі.цно додати

розрядів,

РІІt!ІіВ, слюсарі

ПО СПЄц1ВJІЬВОСТ.ІІХ:

nас з лав Рап.янtькоі Армії. із середньою ос­ вітою, які вивчали тракторну сnраву, комбай­ ви та інші сільськогосnоларські машини або

rрамою (8 мІс.) 1 Ім виnлачується іР розмірі 85 крб.

3-6

JJ?В811Ха-мотористка (на базІ 8-10 кзщсів). в ВзаJІЬИИЦЯ (на базІ 10 класів).

Учні, які закінчили сільськv загальноосвіт­

'

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ: rЗ.3СІ.еJІектрозварнік 3-6 розряllів,

роЩ

1982

·

.« У~_рсІ-_,.Jt~лек1'ромонтаж•

ШАХТАРСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ .М

'&.льність водіїв nриймаються юнаки та .п.івчата віком 17.5 року. Учні забезnечуються безкоштQвним xaptry· :ванням, одягом та сnепо.nягом, а також що­ місяця одержують стипенлію в розмірі 10 крб. (особи, які мають утриманпів, - 20 крб.). Приїжджі забе~nечуються гуртожитком.

:. респуб.tІканськоrо тресту

,

на стаціонарне віллілення ло Киі~ськоrс кооnера;ивного технікуму та nрофтехучилиша (на баз1 10 класів). а також до школи.мага­ зину nри райсnоживсnілuі лля nілготовки np~llaвniв. До школи nриймаються особи ві· ком 17,5-18 років з освітою 8-10 класів. За довідками звертатися у вілділ калрів райсnоживсnілки на адресу: м. Бровари, вул. Киівська1, 149. Прав.лІннtr.

sоть в училиші середню освіту.

ІПО середню школу, а також Звільнені

FiфaaJI'fwim мdalllsaцtl f аатотраисн".,

раАсnоживсnІJІКR

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ на 1982--1983 навча.льниА рік

ОГОЛОШУ€ ПРИЯОМ УЧНІВ на 1981-1983 навчальний рік

~~

Прав.лІння

&.

житт.r·

мпtrоаФП

.\лr>~~•

І

кнмжковоt

nрvкормі:

2~~n~.

11. Вроаари К.иІ•с.,коt обJІаетІ ІІУJІ. t<вїас•ха, 154. Телефон 19·4-37:

ИRдекс 61964. Печать ВЬІСОІІІL 06ьем І' . пе•нньоІІ лист. Тираж 11<100 •к•е<І'ІJІоrnм :Ін• 2Аб:!. Брсннtрсkая rи•ІnrриdІИЯ Киев• ~кого областного vnраRJІения 110 З.еJ13М

И".D.ЗТРЛh("ТА

nn.nиrоЯфия

8

КRИЖНйЙ

rnp• ORЛR_ дІ'ІТ"Е'С' ТМПО'Г1)8• 2'fin2fl. r. Бмм~м Кн•в~коіІ

фин: с6л,rти. vл. Фон 19+37,

К~іевскак,

154.

Tct~c•

·

115 номер 1982 рік  
115 номер 1982 рік  

115 номер 1982 рік