Page 1

Збори активу міської партійної організації

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСНІ

1w 115 (4840) СУБОТА

21 липня

активу міської паРТIИ!lОЇ організації. В Їх роботі взя.~И УЧilСТЬ ч.lени і каН і1И-

.~.' ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТП УКРАІНИ

МІСЬКОІ І РАПОННОJ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

----

Штаб називає кращих Штаб

по

проведенню зна чають

соцІалІстичного змагання Місьного комІтету ЛНСМУ пІдбив пlдсумни трудово­

кожен день! молодІ трудівники радгос-

жнивах

показують

зразки

На зборах з доповіддю завдання партійних організацій міста і району

«Про по

виконанню

постанови

дати Б Ч.1СНИ міськкому партії, члени ревізійної комісії міської партійної ор-

ЦІі КПРС «Про да:rьше по· лі пшення ідео.'10гічної, по­ .11ТИI\О-ВИХОВНОЇ роботи»

ганізації, директори і секретарі партійних оргапіза-

виступив перший секретар ~liCЬКKO"y Компартії Украї-

цій

НИ А . Д. Грязєв .

ПРОМИС.~ових

під-

J-часники зборів активно обговорили доповідь і п-рий­ юти ві,~повідну постанову.

голови

На шеНУ~lі міСЬККЮIУ пар­

сільських Рад на-

родних

депутатів,

голови тії було затверджено захо­

фабкомів і завкомів профспілкових організацій, сек­

працівника

ретарі

КО~IСОМО.1ЬСЬКИХ

ганізацій, секретарі

торгівлі

самовІдданої працІ, сум­ лІнного ставлення до сво­ їх виробничих обов'язків.

пр~

ПРИ6МСТВ, будівельних транспортних організацій, радгоспів і птахоФабрик,

- н А Т Х НЕН Н АПР А Ц R !22Дл:п:: А. АМlров на цьогорічних

парторганізацій,

паган,\ИСГИ і агітатори.

«Торгмаш» відбу:шся збори

коп.

СУПУТНИН ПРАВОФЛАНГОВИХ- ~-

вих

19 ;rипня 1979 року в будинку культури заводу

р.

1979 ЦІва 2

ор-

цехо-

ДИ по виконанню постано­

ви ЦК КПРС. Докладний боту

звіт

зборів

буде

про

ро­

надруко-

вано.

пу «Авангард» М. Нова- Це дозволило їм домогти­ лець І М. Оснач , якІ ком- ся за першІ дні жнив вlд­ Г() суперництва серед ком- байном СН-5 намолотили мІнних результатІв. На сомольсько - молодіжних 67 тонн хлІба. сьогоднІшній день молодІ екІпажІв на жнивах за Ще кращого результа- механізатори поклали у минулі три дні. Серед ме­ ту на комбайнІ СН-6 до- валки хлІб на 130 га. ханізаторІв. якІ працюють

моглися

Ч.1ени

комсоекіпажу з радгоспу імені Докучаєва Г. Музира і

на номбаЙнl СН-4, кращим МОЛЬСЬКО-МОЛОДіЖного визнано

комсомольсько­

молодіжний екІпаж з рад­ госпу «Великодимерсь­ ний. у снладl М. Ярмо­ л'tнка та А. Лизуна, якІ

С. ПлохиЙ . На їхньому рахунку більше 115 тонн намолоченого зерна . 3' початку жнив намоло­ МолодІ жаткарІ з радгоспу « Великодимерсьтили 84 тонни зерна. В. Безсмертний і Ударною працею від- кий»

У соцІалістичному зма­ ганнІ водіїв перед веде переможець минулоріч­

них жнив О. Дяченко з радгоспу імені Докучає­ ва. Своїм автомобілем Г А3-53Б вІн перевіз на вІддаль 12 кілометрів 206 тонн зерна. М. ГОРДІЄНКО.

-------

НА БАТЬНl8СЬКОМУ ПОЛІ Щоденно 53 школярІ учнівсьної виробничої бригади Ирасилlвської cepeд~ьoY школи ВИХОД~ТЬ

очолюють НАЗИВАЄМО АДРЕСИ Самойленко і В. ЧуДОСВІДУ

данки,

Н.

як!

нлк .

У вихіднІ днІ дирекція організовує для учнів зу­ стрічі з передовими ви­ робничниками, ветерана­ ми війни та праці, змІс­ товні поїздки. УчнІ вже

на - поля місцевого радгос­ пу. У цьому році ВОНИ

побували

обробляють

сягнень

народногоrоспо­

дарства

УРСР,

гектарІв

13

J(ОРМОВИХ буряків. ПлощІ чйсті, доглянутІ. Молоді виробничники планують значно перекрити мину.'10-

річне

досягнення

вони

одержали

-

тодІ

по

833

Найкраще

Москві.

Ле­

ніlИ'l'ад~, '111І' ВиставцІ до­

ському

на

Ниїв­

морІ.

Та\(а

форма

залучення

учнів до суСПіЛЬНО-КОРИС' ної праЦі дозволить бага­ тьом

з

них

правильно

рІєнтуватися

центнери коренів з гекта­ професІЇ, ра:

в

працюють

М.

у

зо­

виборІ

ГУМЕНЮК

Номсомольській організації Почесна грамота ЦН ВЛНСМ

Надійні

тили

жнив Ремонтні

підрозділи взяли на себе всІ турботи про безперебійну роботу ма­ шин І агрегатів. У будь­ який час доби приходять на допомогу хліборобам п ' ять ремонтних груп Луцької райсільгосптехні­

<1 СільгосптехніlШ»

ни

Волинської областІ.

Поnуляр//істю серед броварчан і гостей міста користуються яРAtаркu по nро­

дажц промислових товарів, які проводять nідnРIІЄ.ltства зміlllторгу.

На фото: продавець магазину "Культтовари» Тетяна ЄВТУХ продає диТЯ/lі іграшки. Фото А. Козана.

ри-наладчики, токарІ І слюсарІ, в розпорядженні

У чотирнадцятий раз трудівники радянської

Тільки

Ф АКТ И

І

ЦИФРИ

В

-

їх штаті дІагности, Ін­ женери-технологи, майст-

ту

* * *

населення

яких пересувні майстерні, необхідний запас деталей,

торгівлі відзначають своє шої республіки щодня купрофесійне свято. Сьогод- пує різних товарів на су-

Спеціалізовані ланки І бригади <1Сlльгосптехні-

господарства. В її розп 0- йона карбованців на порядженні близько 115 ти- чатку дев'ятої п'ятирічки.

установки для проведення технічних доглядів ,

. 3а велику роботу по лавка. Досить сказати, ки» комунІстичному вихован- що тільки за другий . дах

на договірних засастворено на період

сяч магазинів, понад 55 тисяч їдалень, кафе, рес: торанів на 3,2 мільйона місць. сотні оптових баз, холодильників, овочефруктосховищ.

* * *

ною грамотою комсомоль- манітних товарів на суму рок. Як правило, ці робоську . організацію універ- 3179.8 тисячі карбован- ти проводяться в нічний Ця вІдзнака - визнання тієї цілеспрямованої роботи. яку проводять з метою поліпшення торго-

ником не тільки торгівлІ, лага добробуту радянсьале й усієї економіки. 3а ких людей, поліпшення три роки п'ятирічки він умов їх життя. збільшився в республіці * * *

нання Історичних рішень шу частину якого складає виконують також планоХХУ з'їзду НПРС, ЦН молодь, продав трудівни- во-запобіжне обслугову- , БЛНСМ нагородив Почес- кам Броварщини різно- вання комбайнів І жнивамагу

райспоживспІлки.

ців. У тому, що план пе- ,ас.

ревиконано на 46 тисяч карбованЦів. велика за-І слуга молодих продавців, І в першу чергу. О. По-

Зв'язок

ремонтників

іЗ ХЛібороб:J.МИ здійснюють працІвники диr'lртчеос. l,ких пунктів. Технічний сервіс забезпечує над;і1ні

вельного обслуговування номаренко, Р. Яхно, дІ тили жнив-79. жителІв мІста І району Марченко та Інших, В. ЛАВРЕНЮК, МО1()ДI працівники приМ. АНДРІйЧУК кор. РАТАУ.

селІ.

даж

на

ТорІк порІв­ роком про­

1970

товарів

у

одного

розрахунку

жителя

збіль­

в середньому по нІ торгівля являє собою му 118 мільйонів карбо- шився велику галузь народного ванців проти 73,5 міль- республіцІ в 1,4 раза, в

Уже в МИНУ.l0МУ роцІ на кожні 100 сімей у нашій респуб.lіці ПРИП<1Дало 78 телевізорів, 70 рі1д і оприймачів і радіол, 20 * * * магнітофонів. 69 холоРІк У рІк зростає роз- ДИ.lьників, 65 пральних дрібний товарооборот, машин. ЦІ цифри - пе-

ню і моБІлІзацІї комсо- квартал нинішнього року І зб~рання врожаю в усіх мольців І молодІ на вико- колеитив універмагу. біЛЬ-І раионах республІки. Вони

на

на- няно з

який

є

важливим

показ- реконливе свідчення зрос-

на 5 з ЛИШКОМ мільярдів Як І передбачалось, заІ в 1978 роцІ перевищив б е зпечрно випереДЖClючі 41 мільярд карбованціВ . тємпи росту товарооборо-

тому чис.'!і місцевості Постійно

одягу,

в

в

сільській раза.

1.8

зростає

трикотажу,

продаж взуття,

інших вироБІв . Населення краще забезпечується предметами

тривалого

користування.

* * *

НlІнl в нашій країнІ за методом самообслугову­ вання працює понад 70 тисяч

ної

магазинів

торгівлі .

держав­

Увага

пра­

цівників торгівлі спрямо­ вана на організацію зраз­

кового обслуговування Tl-i у діВlІl!ків міста І села. (РАТАУ).

.......~~-~~~-._,~~~~~.~"===========

~~~

з олімпійським завзяттям 3а

пІдсумками

сти'іНUГО

СОціалl·

змагання,

роз

горнутого серед Ifідро;з дlлlв шлях()б\IД'нрЛl>ТlОГ()

управління можцем

річчі

МІ

50,

пере

у пеD!l1()МУ пів· визнана дIЛl>НИЦ,1

ЯКУ очолює А ('. Бойко. Цей колектив ви·

N9 3,

Будівельники дільниц; працюють на олімпIЙt ' ЬКО' му об'єкті реконструк· ції дороги Ленінград, Ниїв - Одеса. УСВіДОМ люючи

важливість

леного

перед

дання . ВОНИ

постав·

ними

ВlІl)і)1 ' Н,111

зав­

паспортом.

По-ударному, з алім· lfііfСЬКИМ занзят І ям ТI1\ ' -

автогрейдериёт

!VI.

лами на 108,7 прtщен· та. Таких високих показ·

П. Гребенник, наго· р()джений орденпм Трудо· вого Червоного ПР<lпора, машиніст асфальтоукла­ дача М. Я. Гринь, вІд·

нинів

значений

конав робіТ по геr.п I ДРЯ:ІУ на 980,8 тисячі ка pfi'1BaH' цlв.

ион

а

план

власними

досягнуто

за

впровадження

дlлWlИЧНОГО

('. и·

раху· методу

пІдряду.

труцону

ніст

медаллю доблесть»),

навантажувача

;RraTo

інших.

В.

інженер

БЕРКОВИ Ч,

по

праці

І

за·

робітніЙ платі ШnУ50.

зд "

ти об'єкт до 7 ЛИСТQпада ,1 оцінками «д()бре» і <1В : Д· мінно» та з гаранті /іним

ДЯТЬСЯ

3арицький, робітниця М. Н. Тарасенко, бульди­ зеРИСІ В. М. Теленков та

«3а м~ши­

В.

І.

Г.

виступили

АнатіЕ.НКО ініціатив о ю:

«40-тижневу тnудову вах ту Г ' дній зустрічІ 11 О·ї річниці від дня народжев ня В. І. Леніна». Зваживши МОЖЛИВОСl і Й обговоривши на зборах вищені

гоголівських

Г. з

колективу

Ініціатива

цеху

свої

липня

ли

на

трудівниці ста·

трудову

знаменної

цей період ВОНИ залися випустити іlOНИ 262 тисячі

ткалі ·бага то·

верстатниЦі CТiJi ЧКОІка иь­ кої фабрики комуністки

стрічок

п і д·

соцзобов' яза ння

16

честь

ткаль Передові

партійна

високої

річниці СРСР.

v

ровини.

7

ВеЛf!Кoru - 3 9

ТреТіЙ

31

І'РУДЬ!,!

завершення

Чf'тнєр.

року

десятої

'):чки.

3 2

с і чня

I lеться

оста ННіЙ

року

п'яти­

ли

к ол ектив фабри~и ,І

інженер по організації J СUЦЗ~.Jагання і НОП.

об­

раніше

строку

потужні

ста­ теле­

ретранс л ятори

си­

стеми «EKI~aH » . Все далі на Схід і Захід від Тинди йдуть будівники магістра­ .1і, Одночасно з новими

ГИ, присвячений дню на­ )ОЛ ; !;Є'I1НЯ В І Л ,' нінс'.

Весь

(Амурська

до ладу

візійні

В,ІК­

обговорив і підтримав інІ ц!ативу знаТНI1!: T~a ~ь. К. ЧИЧИРІЮЗА,

ТИНДА

ЛilСТЬ), Стали телегляда­ Ч<1МИ жителі ще трьох відда.lеаих селищ Цент­ Р'-lльної дільниці БАМу­

Лdрба . Чільчі та Юга­ боль. Тут майже на пів­

р" т' , ч­

етап

екрани

БАМу

,1

ЛИ('Тl'П3і(d

Р:ЧНИЦі

до

Голубі

ЖUIННiJ

1Истопада.:\о

-

яності

етап

5

l[ониИТVЦ I Ї І' Другий - 3" 7

,-Ковтня.

гого

з()(їов'я· 2 міль метрів

тру Дова І

16 197U , присвячений другіВ ~ дО

. КОВТНЯ дО

02-й

на

НПРС О.

без-

OOI(Y

~~~

О. І. 3інченко, В. П. Зін ченко, каНДИД;JТ в члени

Тимко.

Перший

дати

метрів понад план, підви І ЦИТИ продуктивн і сть пра· ці на О,lИН пооцент . зеко­ номити кідограмів си­

С.

но.

:ШПНЯ

вахту

тому числі 4.53.4 тис·яч·!

36

40,тижнева

вахта проводиться поетап- ~

j

селищами в глухій тайзі fj'днімаються теЛЄВИIIJКИ, ствоrюється

режа

широка

ме­

ретрансляторів.

(ТАРС

-

РАТАУ),


*

~ С:ТОР·

21 липня 1979 року

'НОВЕ

НА ЛИПНЕВОМУ (1978 р.) Пленумі ЦК КПРС, який розробив програму дальшого

ства

розвитку

нашої

сільського

країни,

му році на його рахунку було

секре­

тар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв наголошу­ вав,

що

одним

повнення

з

ваЖ.1JИВИХ

продовольчих

дж\'!рел

ресурсів

є

по­ тур­

робітників, службовців.

Вони да­

печувати продуктами тваринництва.

ово­

чами, фруктами не. лише свою сІм'ю, але

Торік,

й продавати державі .'Іишки молока. м'я­ са, яєць, картоплі. Таким ЧJЩОМ,

задоволенню

потреб

кожне

трудящих.

У нашому районі нагромаджено чима­ лий досвІд органІзації закупІвлі в насе­ лення JІИшків сільськогосподарських про­ дуктІв, І, зокрема, продуктів тваринни­ цтва. Досить лише сказати, що в ми­ нулому, 1978 році трудівники сіл Бро­ варщини здали на заготІвельні пункти 3823 токни молока, 1032 тонни м'яса, 1013 тисяч штук яєць. Особливо ус­ пішно в останні роки у районі прохо­

дить

закупівля

молока.

крім

копійок і

24

(1978

ПЛЕНУМУ ЦК КПРС

В ЖИТТЯ

-

р.)

магаються в нинішній п'ятирічці трудівники РожнІв. За три останні роки тут закуплено 981 тонну молока при плані

тур, надавалося право на позачергове придбання будівельних матеріалів, палива. Все це сприяє тому, що з року

населеного

341

пуниту

на

лока,

вана.

державі продано 17 ,5 т~нни м'яса, 26 тисяч штук яєць, 72 тонни картоплі. Діяльність сіJlЬВИКОНКОМУ, народних обранціВ і громадських активістІв села з цього питання безумовно заслуговує узагальнення

трудівників тати,

ЯlШХ

В

і

розповеюдження

Броварщини,

досягають

адже

серед

високІ.

яєць

проходить

району

не змагання

розгорнути

пунити

харчового

по

тонни

2-3

продукту.

Нращих

цінного

з

результа-

н Е Нині

У

корІвниках

телятниках ного

1

молочнотовар­

комплексу

відділка

ТІ першого

радгоспу

пуста.

Не чути звичного гудіння механізованої доХлки,

транспортеріВ...

Худоба

знаходиться у літніх та­ борах. Саме час думати про дєзинфенцію І ре­ монт

тваринницьких

умовами

ба

ще

ново­

вкласти

десятки

метрІв

жолоБІв,

ПОВІДОМЛЯЄ

змонтувати

йшли

утеплити дверІ, пІдремон­ тувати підлогу, засклити вІкна

де

як

сказав

транспортер,

ки

подібнІ

фІнансувати

вати,

утримування

липень,

--

телиць

пару­

ня:

коли

все

адже а

у

це

закуп­

було

б

легше.

викону­

закінчується вереснІ

зача­

розпочинаються

осlн·

вального вІку. Це пере­ обладнане примІщення. Раніше воно було стай­ нею. Тут теж непочатий

сту

нрай

стійлове утримання. Досить показовою в цьому відношеннІ була

жди

роботи. До теЛЯТ}Jикlв таке

лагодять

в

зав­

ставлення­ останню

чер­

гу, -- говорять жінки. ТорІк планували заас­ фальгувати прахади­ не

встигли.

не

зима

змонтували

транспортера.

з

Таке

ремонтом

настала,

і

гноє­

"

ж і

становише на

наших

ні дощІ, бездоріжжя. по· холодання І худобу дово­ диться

знову

ставити

на

розмова з бригадиром бу­ дІвельників відділка Ми­ колою Васильовичем Вдо­ венком.

Бригадир так І не на­ звав, на яну суму будІ­ вельники винонали буді­ вельно-ремонтних роБІт в першому нварталі, в ми­ нулому місяці.

-

В.

-

Тривожно

на

душІ.

скаржиться

бригадир

Шевчук

1000

-

ко­

рів У нашій бригаді. Тва­ ринам потрІбно створити затишок.

мальнІ

а

людям-нор-.

умови

праці

...

Становище дійсно сер­ йозне. І хоча на засідан­ ні техради радгоспу 11 липня було складено пе· релlк ремонтних робіт по кожному

тваринниuькому

приміщенню. виконання

І коли будуть РЗИ~1КУ знає.

не

Мехеда.

строки

їх

визначено.

ферми радгоспу готові до роботи - нІхто точно не

фермах. - говорить брига­ Радгоспу потрІбна сер­ дир ферми Ng 2 вІддІлка -- А який обсяг роБІт йозна допомога з боку Василь Петрович Шев­ ви мали виконати сьогод­ тресту господарство чук. У нас 4 корlвни­ ні? - Заготовити ліс і по­ треба забl'зпечити необ­ !іИ. але ремонту нІякого хІдною к'лькlспо будІ­ поки що не проводилося. БІлити тваринницьне при­ ве.1ЬНИХ матерІалІв. Зви­ Заходимо ];І один з ко­ міщення. чайно. БІльш чІткого П.1а­ Але скільки заготови­ рівників бригади Ng 1 нув~ння вимагає і робо­ (бригадир Р. І{УUIманюк). ти лісу, скільки нвадрат­ та будіве.:rьникlв. Саме з цього приміщення них метрів поБІл ити стін Рейдова бригада: бригада будІвельників від­ за день повинні робітни­ бригадир М. В. В. Лебединець, брига­ ділка і розпочала лаго­ ки ДИТИ тваринницькі примІ­ Вдовенко так і не сназав. дир бригади .1";9 3 пер­ Нрім організаційних не­ шого відділка радгоспу. шення. уск­ Н. Миронець, доярка Треба прямо сказати, доліків. становище що ремонтні роботи тут ладнюється внрай неза.:ІО­ ферми NQ 2 першого матеріально-тех­ т:льки розпочалися. Ро­ вІльним відділка. М. Семнног. бі тники почали готувати нічним постачанням буді­ В. Просянов. 1\ореСІІОН­ Київське об'траншеї для Бкл~анвя зельників. ,!!енти газети.

бачається також істотно урізати фінансову допо­

викон­

могу

М.

День пра­

-

зустрІвся

Із

БЕИРУТ.

розповІсти

втІлюються

про

у

те,

як

життя

креслення

на­

квІтневого

(1979

р.) Пленуму ЦК Компартії України по по­ ліпшенню ЯКОСТі обслуго­ вування.

-

НинІшній

нас

розпочався

рІм

для

невдало.

Вже за чотири місяці віД­

98

ставання досягло сяч карбованців.

ти·

ПІсля Пленуму Цlі Компарт1У України у ко· лективах

торгу

обговорення

Відбулося

його матерІа­

лів, були розробленІ захо­ для

виправлення

ста·

новища. Це принесло не­ поганІ результати. У трав­ нІ план товарообороту пе· ревиконали на 32 тисячІ, у червнІ на 66 тися'І.

Таким план

На

чином.

піврічний

виконали.

квІтневому

Пл!'нумl

піднреслювалось

сбхідність вадження

про

не­

вельну

площу

сом

ляє

на

шінгтона, повинні являти собою першу лінію зз, хисту американських Ін­ тересІв на БЛИЗЬКОllIУ

---- ....._- --

ний ку

З

М

2,

2.

М

станції

цим

З ча·

відкриємо

у

гастрономах

орга­

нізували куточки дитячо­ го харчування. Незабаром біля деревообробного ком· бінату відкриємо дитячий

чани

і

ГОСТ!

міста

СЛІДАМИ

керівництва ми пІдприємствами. по­ ліпшення культури обслу­ говування ми оргаНІзували вісім об' єднань. пІдібрали це

кадри.

В

молодь

майже

основно­

з

вищою

всі

члени

КПРС.

чами

ДО

редакції

Зараз й;:tе

тапенко та Я. ко,

роБІтниці

спорудженням

затримку

із

промтовар-

для

наші

у

цьо.

мол~дl

орденонос.

Бондарєза.

все, щоб у

осlнньо-зимо- рою

маrазииу

гу

в

цьому

пункті.

бобр,щькнх

на

життя Н8крес ..

лення ЦК КПРС і ЦК Компартії УкраІни, щоб покупцІ завжди були за. доволенІ якІстю І культу. обслуговування.

будівництво промисловоrо 111агазину оформлена по­ держбанку. Споруд­ жеННJI магазину веде бу­

скар­ зика

трудlвни.

дівельна

бригада

тельников повідомляє,

на

Миха,'.

овочевоІ ба.

Прикладом

жилась

жн·

С.

Мо­ П~.

зи П. О. Глущенко, О. А. Сидоренко та Інші.

підготовка до вадити у

Відповідаючи

група

корие. І. Г.

вельноІ групи В. М. розенко, водії С. М,

TeJliB ceJla Бобрика скар·

якому

ко­

Великою повагою сере,.х працІВНИКіВ торгу туються продавцІ

кІв, голова правління рай­ живспілки. споживспі.'ІКИ П. О. Ко· точку буде

у

зміш­

-

магазинів овоче­

служать

та фруктами

населеному

надійшов

лективи

нИх

ВСі вони сповнені рlШИ­ даж дарів ланів з лотків. мостІ якнайшвидше впро­

ЛИСТІВ лист,

планІв

У відповідь на рІшення цІ М. П. Лахора. М. Т. Пленуму про поліпшення Карнатова, Л. П. Гулюкі. організації торгіВЛі ово· на. О. Т. Литвак, К І.

ного

НЕНАДРУКОВАНИХ

вяконаН}іil

досконалого

приймання овочів І фрукпереобладнання продмагу тів на овоч:евій базІ тоІ'" NQ 40. за рахунок змен­ гу. Ремонтуємо тару, кон· шення підсобних примі­ тейнери, словом. робимо торго-

соціа­

Дяченко, М. Д. Кра"иц",. ка, Г. В. Медведєва, Т. О. торговельни­ Вишкворок, столя!' буді­

Для більш

1\1Y РОЦі практикуємо про·

розширюємо

переможцІв

торгу. Серед

змо­

жуть придбати все необ­ хІдне для новонародже­ них 1 дошнlльнят.

гом.

щень

на

Лістичного змагання, як1 вносять великий вклад у

вого N9 16 (завІдуюча Н. Г. Ступак), продоволь­ чих .N!! 14 (П. В. Ушако­ ва), N9 46 (Н. Є. Горба. магазин, у якому брова р­ ха) та ін.

освітою,

й:н~

все,

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

му

працює

вий період на столі труди­ щих завжди бу ли овuчі та фрукти У. достатній кіль­ костІ.

20 . .N!! 19

,N'Q

хороші

магазинів.

(ТАРС).

НА ЯКІСТЬ

рів за мето.:ІОМ самообслу­ поліпшення за­ безпечення торговельної мережі розфасованими то­ варами, спеціалізацІЇ і концентраЦії торгівлі одя·

більшість

газета

а.ТІь·АусаТ1>. задумами Ва­

рік Міжнарод­ У своїй щоденній робо. рік дитини. У зв'яз­ т! спираємось, перш за

това·

обслуговування

СТМ­

1979

вПРО·

У нас за методом само­

саудівеька

«Аш-Шарк Бази. за

фасувальний цех.

продажу

взуттям.

на

рення в районІ Шарм­ аш-Шейха на СІнаЙсько. му пІвострові військово­ пов! TPJ!lHOЇ і військово­ морської бази США пі~­ ля передачі цього району Ізраїлем Єгипту, повіДОМ­

магазинів

19, N9 20,

ом

ширшого

говування,

Єгипетеькиit

згоду

ОБСЛУГОВУВАННЯ

О.

Горобачем І попросив йо­ го

дав

о){ре;

країни.

Сході.

КУРС -

ди­

ректором змішторгу Б.

розвиток

районів

уряд

П. Дов­

С. ТОВСТЕНКО,

---

липня

на

мих

громадсь­

заступннк голови раЙВикоикому.

пондент

ди

газета «ОбсервеР1>. Перед­

ська Рада, її виконком, депутати Ради.

ціllнима торгІвлІ. Напере­ доднІ свята наш корес­

А поки що будІвельни­ ... ки не мають багатьох. Обсяг ремонтних робіТ вкрай необхІдних мате­ лі дуже нахилилася, те­ по вІдділку такий, що ріалІв. цементу. ас­ лятник перебуває в ава­ мимоволі виникає питан­ фальту. дерева, скла ...

рійному стані. Поряд телятник для

І для

лишнІв сільгосппродуктІв, є ще невико­ ристанІ резерви. Над пошуком І вико­ ристанням їх І працюють зараз сІль­

22

кому радгоспу Л. Слобо­ ДЯНІОн. Решту їх доводи­ ться придбавати децент­ ралізовано на сторонІ.

суднобудІВНіЙ і суміжних галузях промис.'10воеті. повІдомляє лондонська

Звичайно, як і в кожнІй справІ, в ор­

на зборах й. Мехеда,

парт­

членІв

країни

ста тисяч робочих місць у

ганІзації закупівлІ в населення Рожнів

1

сенретар

то

депутатів,

очолюва}tО­

«жорстко'! економП., на­ цlлеНІ~ на скорочення

годьна. якІ у своїй повсякденній депу­ татській діяльності дбають, щоб наста­ нови партІї втілювались у життя.

державі лишкІв

печує будІвельними мате­ рІалами для ремонтних роБІт на 5-10 процентів,

міцним.

даємо ферму. Спершу за­ телятника,

продажу

на

..

ЛОНДОН. Уряд Вели..; кобританП розробив план

самими лише апарату

відставку

мив президента Н. С. Редді.

ро;:щих обранцІв Л. П. Довгодько, А. П.

ознайомилися

Нали б радгосп не був збитковим, а економічно

РЕйДОВА

з групою тва­ радгоспу огля­

до

рожнівці

---- ---- ----

порІвняно

поган них

при­

утримувалося 50 нетелІв 1 100 телят. ПримІщення старе. Одна Із стін будІв­

яких

ПІд час цнх зустрічей часто згадувалося ім'я Р.

му приміщеннІ. БудІвель­ ники лише встигли побl­ лити приміщення, а тре­

міщень.

Разом риннинів

на

ТЕМПИ

цьому,

рається

соцlалlстич-

дерев'яних жолоБІв пІд єднання радго~пlв, до яко­ транспортери. Обсяг ро­ го входить і радг~сп «Ве­ БІт досить значний навІть ликодимерський.. забе. у

працівників

житлом

го ним уряду. про сво. рішеНН1І М. ДееаІ ПОВіДО­

кому, не обійтися. Саме тому виконком Ради в питанні закупІвлІ лищ­ кІв молока, м'яса, яєць, картоплі спи­

збільшення продажу

сільгосппродунтlв.

тів серед них беззмінно домагається пенс:онер Р. й. Мехед. Тільки в минуло-

.

за

про

ci.1JbCbKO'!

державі лишкІв продуктІв тваринництва.

загатІ-

вирІшення

зусиллями

села звернулися

лиць,

вельні

її успІшного

трудящих

ДЕЛІ. Прем'єр-мІністр Індії М. ДесаІ заявив

лишкІв еіль­

справа копітка.

Довгодька, А. П.

ТрудІвники

громадяни

на

-

Із закликом. до всІх громадян населених

З перших же днів 1979 року вІдбулися зустрІчі народних обранцІв з виборцями, пройшли збори жителів ву-

ЗДають

Ради народних

ЗакупІвля у населення госппродуктів

Афгані~

здіЙСНЮf;ТЬ. забезпе,ен~

ВІдповідно ГО цієї про~ грами у етолиці півні,нQo! ехідноІ провінції Афгані~ стану Тахар мІсті Талі­ кан почалось будlвющтВ() житлового масиву. В I1ЬО. му мікрорайоні, де буде епоруджено будинки з усіма вигодами, розміс. тяться щколи, дитячі сад­ ки, т~рrовельні центри 1 спортивний комплекс.

дозволяють регулярно робити аналізи, і таким чином здавати на м(')л~козавод тільки високоякlеН!'IЙ продунт.

органІзо-

1978 році на кожну корову у Раж1105 кілограмів молока. 198 сільських трудівникІв продали його понад 1000 кілограмІв, 69 до 1000, 64 - 500 нІлограмів. окреМі щороку

сlльсько!

них організацій. Найпершими своїми помІчниками називає голова Рожнівсь­ ного сі.1ЬВИКОНКОМУ М. Г. Лисенко на­

пунктів

нах закуплено по

сільгосп­

ДІлом зідповІдаючи на постанову липневого (1978 р.) Пленуму ЦК КПРС, рожнівці зобов'язалися у нинішньому році продати державі по 1.1 ОО кілограмІв молока на корову І 60 штук яєць

вІд двору.

резуль-

рожнівці,

м'яса,

ляШКів

квалІфікація працівниць Т. М. Макарен­ но, М. В. Кримець, Т. Ф. Захарченко

в рік закупівля в населення лишкІв мо-

молокозавод

державі

роцІ, як і в попередньому, на приймаль­ ні пункти надходить молоко, жирнІсть якого не менше 3,6 процента. Забезпе­ чення пунктіВ центрифугами, висока

ного фонду для посіву кормових куль-

тоНна молока. КрІм того,

НІ!

продажу

8ЗО і 890 кілограмів молока. Варто наголосити, що в нинішньому

гектара сінокосу, 50 кІлограмів зернофуражу. Тим, хто активно продавав державі лишки сільгосппродуктів, виділялися дІлянки землі з лишкІв присадиб-

го

д~

927,

є в особистому користуваннІ громадян, продають щороку державі жителі Рожнів, Зазим' я, Погребів, Русанова. ЛІток, Пухівки та інших населених пунктів.

надійшла

стан ycn1u!Ho ея програма

чу роботу, але й самі показують прик­ лад у цІй справІ. За перше півріччя на­ родні обранці Л. П. Довгодько, Л. М. Ячник, О. Г. Ситюк продали Відповідно

кілограмів молока на кожну корову, що

республіці

ВеЛ!fка роз'яснююча робота дала !lIД­ повІдні наслІдки. На сьогоднішній день

Депутати

господарствам

380 тонн. Тільки за минулий рік з цьо-

КАБУЛ. У демократи~

иій

випасам.

депутатів не лише проводять роз'яенюю­

Міцніти осоdистим

Високих показникІз у цій спразі д~-

кориетувався

продуктів уже приступило 285 грома­ дян. Вони здали на заrотівельні лункти 178 T~HH молока, що становить по 628 кІлограмІв на KOP~BY, а так~ж 9 тонн м'яса, 11 тисяч штук яєць. Найбільше лишків м~лока продали J:lержаві Н. С. Нримець 1470, Ю. В. Ячник-1430, Г. С. Лит~вченко 1285, А. Г. Мехед -1285 кІлограмів.

грамІв

200

РІШЕННЯ ЛИПНЕВОГО

500-1000

По

коштовно

нон ЦКО рм Ів за проданий лІтр молока, сІльські трудІвники одержували залеж­ но вІд зданої його кількості 0,10-0,15

особисте господарство сприяє зБІльшен­ ню виробництва сІльгосппродуктів, пов­ нішому

грошово~ оплати, одержав 26 центнерів концкормів, 0,45 гектара clHOK~CY, без­

ному пІдкріплюється матерІальними сти­ мулами для аИТИВН!fХ здавачів ЛИШКltJ сільгосппродукт Ів і, зокрема. молока.

ють змогу трудІвникам мІст і сіл забез­

ПУЛЬС ПЛАНЕТИ

який за 1976-1978 роки пр~да.в дер­ жаві 13.052 кілограми молока, і крім

Н. С. Кримець, І. Ф. Сукало та іншІ. Таких результатів досягнуто завдяки тому, що роз'яснююча робота сІ.'ІЬВИКОН­

бота про особисті господарства КОJIГосп­ ників,

к1-

4332

лограми молока, проданого державі. По­ над дві тонни молока зда.1JИ на заГОТІ­ вельнІ пункти села земляки Романа йо­ сиповича І. М. Гузєєв, В. С. Литвин.

господар­

Генеральний

ЖИТТЯ

на

сьоrор1ш&Ш

іень

що

на

плуатацію

1980

року.

райспо­

Торговельну здано в

1

в

екс.

квартмі


НОВЕ

.

ЖИТТЯ

*

21 JIИПНЯ 1979 року

3 стор .

-

СТОРІНКА. Кожному rOCnOAapCTBY П л А КАТ: МЕХАНІЗОВАНИЙ ЗЕРНООЧИСНИЙ ПЕРЕДОВИЙ НАШЕ У

-

ДОСВІД-

сушиnьнии

БАГАТСТВО

доповідІ

на

лнпневому

машину, потІм У суши ЛЬ ний arрегат та вивантажувальний бун­

р.) Пленумі ЦК КПРС, ЯКИЙ визначнв нові конкретні зав·

(1978

lІартН Украіни визначено такнй рубіЖ для трудівників села респуб­ ліки на ниніщній рІк: довести валове

виробництво хліба до 52-53 міЛЬ­ йонІв тонн І перевнконати план продажу його державІ. Основний шлях вирІшення цього завдання підвищеННІ! врожай­ ностІ І скорочення до мlиlмуму втрат зерна від початку збиран­

ня й аж до завезення його в за­ сІки иа зберігання. Повчальиий досвід впровадження машини ої технології пlслязбираJ?",ЬНОЇ оброб­ ки зериа. будІвиицтва сучасних зериоочисннх пунктІв нагромадже­ ио у ДнІпропетровськІй областІ.

значна за.'!ученню додатково на ви­

везе-ння врожаю близько тисячІ ав.. томобіЛів.

кер .

дання по реалізацІї довгостроко­ воі компл.ексиої програмн все­ бічної інтенсифікації сільського господарства, товарнш Л. І. Бреж­ нєв підкреслив, що ударною дІ­ лянкою в сІльському господарстві, як І завжди, залишається внробни . цтво зерна. Рlшеннямн груднево­ го (1978 р.) Пленуму ЦК Ком­

Як відомо, держава матеріально

Подlбн! механІзованІ токи з ви1\ористанням найрізноманіТНіших типів

зерноочисних

і

комплекс

заінтересовує тІ господарства,

ко,.

рі здають хлІб підвищеної якостІ . Наприклад, колго·спа:vl і радгоспам Покровського району при здачІ 66 тисяч тонн добре очищеного ! ви­

суши ль них

машин обладнано і в іНших госпо· дарс,вах області.

ВИГОДА ОЧЕВИДНА

сушеного

69

зерна

було

тисяч тонн.

зараховано

сяч тонн високояк і сного соняшнику залІкова вага

ЩОРОКУ господарс'Гва Днlпропет­

15

При здачі

ТИ­

насіння збільши­

лася на 1.680 тонн. Нр!м того, 1\0:'.IП.1енс-на мехаНІзацІя післязби­

РОl'!щини збирають урожай не ли­ в стислі строки і без втрат, a.'Je й продають державІ хл іб най­ кращих кондИЦіЙ , ПОl'!ніСтю очище­ ний І висушений . Справитися з цим завданням їм допомагає КОМП­

ти на фураж значну к і лькість цІн­ них ПОЖИВ них в.ідходів. Раніше ж

.,ексна

ці

ше

механ І зацІя

ральної

обробки

.,ивість

пІслязбираль­

ної обробки зерна. прогресивна машинна· технологія очищення й суш і ння ЙОГО. впроваджена м~йже в усІх ГОСПО.:lарствах областІ . Так, минулого року на токах об.'1асті

зерна

ТРУД і,вникам

села

в і дходи здавалися

разом

із

зерном,

на

недостатньо за

що

на

дала

мож­

залиши­

елеватори очищеним

господарства

на­

оде1'жати,

імені

вІдвІдавши

Нуйбишева

кол­

HOBOl\'IOC-

ковського району. Механізований зерноочисний су­ ШИЛЬНиi:t к(')мплекс цього госпо­ дарства

складається

Із

трьох

тех­

нологічних ліНіЙ обробки зерна. УсІ вони прив'язанІ до стаціонар­ ного

сушильного

агрегату

Ші!ХТНО­

го ТИПУ. Перша лінІя ПРОДУК­ тнвністю 50 тонн за годину­ основна. Тут очищається й СУШИТЬ­ СЯ продовольче зерно. По другій лінІУ йде насіннєве зерно. уї ПО­ тужнІсть 1О тонн за годину. Третя. технологічна, лінІя оброб­ ляє качани кукурудзи. Нукурудзя­ не зерно відокремлюється БІд ка­ чаніВ, очищається, сушиться. Від­ ходи збираються у спеціальну ємкість·. ПродуктивнІсть цього «техяологlчного ланцюжка. 30 тоня

зерна

за

годину.

Ось принцип роботи технологічної лінії обробки продовольчого зерна.

АвтомоБІль з навантаженим вІд номбайна зерном вїжджає на авто­

nеРl!ееl"тач

ГАП-2Ц.

висипає

ван­

ТАЖ у завальний бункер (його міст­ кість 50 тонн), і. розвернув­ шись, стає П;:1 вивантажувальний буккер. Шофер натиску є на ва­ жІль. наповнює кузов. В!ДПРЗRЛЯ­ ється на е.lеватор. Привезене ж ним Із поля від комбаllна і зсипа­ не аВТО:vlатично в завальний бун­ кер

зерно

надходить

вертикальний

У

норію

тра нспортер.

-

ПnТіМ

на двІ зерноочисні :\13ШИНИ . шахтну сушарку і через другу норію по­ даєть('л

на. но

в

ЯКЩО

бvнкер

зерно

очищеного

не

вологе,

в:дразу напоавляється на

тажува .1ЬНИЙ

бункер,

то

зер­

во­

внван­

минаючи

су­

ши~ьний агрегат. Лін і я по В;::Іокремленню зерна КУI\УРУПЗИ ві.:l качанів, очищення й СУШіння його має СВОЮ спец і а .1Ь­ ну завальну Я~IУ, У неї за'lанта­ жуються ю!чани. приве:Jені ПРЯ~ІО з KaraTIB. АВТО~lатичний ЖИRИ,lЬ· АИК ГП - 5 п()дає їх на траАсп"ртер ТПН-20. а звІдти у молотарку МНП-30 . В і докре~lленl від зерна качани

вим зерно

виваНТі!ЖУЮТ!>СЯ

транспортером. надходить

в

СТРlчкО­

ВимолочеНе зерноочисну

одиницю

відно

5

І

часу

очищає

вІдпо­

тонн.

ЗЕРНООЧИСНИЯ АГРЕГАТ ЗАВ-20А. Очищає зерно колосо­ вих,

проса,

ГОРОХУ.

соняшнику,

ри·су-сирцю, гречки та Інших сІль­

ськогоспо~аРСЬf\ИХ КУЛЬТУР. годину чистої Р~ОТИ очищає

За

20

тонн продовольчого зерна пшениц І

І

тонн

10

насіннєвого.

Застосову­

ється агрегат в районах ної вологості зерна.

нормаль­

БЛОК ТРІЄРНИЯ СРЛ-212. Очищає від довгих І коротких до­ мішок насіння зернових, зернобо­ бових, круп'яних та олійних куль­ тур,

якІ

попередньо

очищені

на

шинної технології піс.'1язбиральноІ

сІннєочисних лІнІй. За годину очи­

совується

5

щає

у

машинах.

складі

Засто­

потокових

на­

тонн пшениц! вологістю до

процентів.

16

УНІВЕРСАЛЬНА

МАШИНА

СУ-О,l. Призиачена для очистки нас:lняя трав. 'Гехн!чних та овоче8ИХ КУЛЬТУР, якІ попередньо очи­ щея! на пО'в\тро-решіТНИХ машинах

!!i~ грубих

соломистих домішок.

1

Продуктивність роботи

на

за гоДИНУ чистої

очистці

моркви ІОО, пшеницІ

-

100,

1\ОНЮШИНИ-

буряків­ кІлограМіВ.

300, - 1000

ЗЕРНООЧИСНО-СУШИЛЬНИИ КОМПЛЕКС

КЗС-40.

ний для очистки

НА ТОНV-НОМПЛЕКС МАШИН можна

таку

повітро-решlтних

колгоспам І радгоспам значно ско­ ротити строкн збнрання врожаю, прискорити заготІвлю хліба, зда­ вати зерно високої якостІ. Про досвІд диіпропетровських ХJllБОРОБlв по КОl\1ПJlексиlй механІ­ зації токІв І розповІдає ця сто­ рІнка.

госп

ти 20 тонн ЛРОДово.'!ЬЧОї! 10 тонн насІннєвоІ пшениці. Рису за

нладалися чималі штрафи. І ще двІ цифри на КОРИСТЬ ма­

Комплексна механІзацІя очищення й сушІння зерна дає можливІсть

УlrВлення про те, якІ токи об­ ладнують на ДніпропетровщинІ,

ИЯШЯИК, гречку, просо, льон. Про­ дуктивн!сть за годнну чистої робо­

Призначе­

насІння

колоса·

вих, рису-сирцю, проса, ГОРОХУ, со­

няшника, кукурудзи. За годину чистої р060ТИ очищає 40 тонн .про­ довольчого або 20 тонн насіннєво­ го

зерна.

Застосовується

надлишкової

467

дІяло

механІзованих

зерно­

очисних СУШИJ1ЬНИХ комплекси . З їхньою ДОПО:'.lогою очищено май­

3

же

мільйони

і

досушено

понад

мільйон тонн зерна. Практично при потребі тут мають можливІсть провести п іс лязбиральну обробку й

висушити

все

зерно

нового

вро­

жаю.

НС>мплексна

процесу

механ!зацlя

справа

-

конче

ЦЬОГО

необхІд­

обробки зерна.

вадження прогреси.вної машинноІ технології знизилися в 10 разів, а загальна економІя на ц І й робот! становить щороку 5-6 мІльйонів карбованців .

трати на

на

шильних два-три

сушильних

на

машин,

хлІбоприй­

ЯС>МJ1ЯТЬСЯ

щується

знижуються

виробництво

трудові

зерна,

ресурси,

продуктивнІсть

за­

еко­

пІдви­

працІ.

Три-чотири роки ТОМУ, тобто до впровадже~ня комплексної MexaH~ зації

обробки зерна , у госпС'дар­ етвах області до роботи на тонах п ! д час збира ння врожаю залуча­

.10СЬ

майже

40

тисяч

в три рази б іл ьше косТі 1>0~lБClt%неРів.

шоферів .

467

чоловік.

що

загальної кіль­ трактористів

!

механізованих

зер­

ноочисно-сушильних комплексів дали можлив ; сrь вив і льнити ві;\ роботи на токах І направити на Інші важливі діЛянии вирОбництва тисяч колгоепник і,в і роб і тник і в

25

радгоспів.

J{омплексна механІзація пlсля­ збира.%ної обробки зерна. впро­ вадження на токах передової ма­ шинн о ї технології дозв (')л ило та1\ОЖ скоротити майже вдв і ч і за­ га.'1ЬНУ

К:ЛЬК:Сіь

рувавши

всю

цю

ТОК і В ,

сконцент­

роботу

в

О::ІНОМУ

м : сцl . Це, в свою чергу, дало мож­ J1ИВ:СТЬ

упорядкувати

порту, підвищити праці шофер і в на на

і,

тіВ ,1і

рух

транс­

продуктивність перевезеннІ зер­

В і дповідно . приснорити сільськогосподарських

заго­ про­

дуктів. Ран і ше. наприклад. для на­ вантаження

кожного

тритонного

автомоб іл я на току затрачалося в середньому 10 хвилин, а п ; с.1Я впровадження

комплексу

машин

ток і в

токів

подають

ТРІЄРНИП

в

зонах

зерна.

БЛОК

ЗАВ -

Призначений для вида­ лення із зернових сумІшей довгих

10.90.000.

І КОРОТКИХ ,!10мішок (кукіля, гре­ чишки, подрlбнених зерен, СОЛОМ­ ки й irн.) після попередньої пер8инноJ ОЧИСТ1\И на повlтро-решіт­

них машинах. зерноочисних

Працює

в

склад!

!

потоко­

агрегат!в

вих насіннєочисних лІнІй. За го­ дину очищає 15 тонн пшеницІ.

ПНЕВМАТИЧНИЯ СОРТУВАЛЬНИП СТІЛ ПСС-2,5. Вико­ ристовується для очистки еасіння різних сІльськогосподарських

!<ультур вІд бур'янІв пІсля оброб­ ки зерна на nовітро-решlтних ! трl­

госпо­

єряих машинах. За ГОДИНУ сортує тонни пшениці.

2,5

дарствам пІдприємства й оргаНіза­ ції Дер ж ком с !льгосп~ехиl1СВ УРСР. Через торговІ бази колгос­

ЗЕРНООЧИСНИП АГРЕГАТ ЗАВ-40. Двопотоковий. Одночасно може Обробляти дв! КУЛЬТУРИ або

машини для зерноочисннх сушиJ\Ь­ них ПУНКТіВ, що внпускаютьсл про­

боти

пи й радгоспи замовляють иеоб· хlдне технологІчне обладнаННJI І

I\lисловlстю

серІйно.

ПраціВНН1іИ

сільгосптехнІки надають також до­

помогу в монтажі

й наладці об­

ладнания, взяли його на технІчне обслуговування, при потреБІ готу­ ють операторІв зерноочисиих су­ шильних комплексІв І електриКІВ. Нині

для

комплектування

меха­

нізованих токів промнсловlсть 8И­ пускає зерноочисні лінії прод~'к­ тнвністю вІд 10 до 50 товнза го­ дину. Про деякІ зерноочис~о·су­ ши.г,1>ні КОl\шлеt,сИ, агрегатн и ма­

шнни

ДЛЯ

післязбиральної

оброб­

ки зерна, якІ шнроко застосову­ ються на ДНіпропетровщинІ, І роз­ повІдаємо з тим, щоб господарства 1\10ГЛИ придбати їх.

ПЕРЕСУВНА

ЗЕРНОСУШАР­

КА ЗСПЖ · 8. Монтується на авто­ моб іл ьному причеп і вантажоп ; д­ йомн:стю 6 тонн. Працює на p:~1\O~IY па .1 иві. Просушує зерно ріЗ­ них культур бу дь-якоУ вологості. 3а годину чистої роботи nроrушує

тонн зерна при зниженні його вологості на 6 процеНТ іВ.

8

ЗЕРНООЧИСНО · СУШИЛЬНИИ КОМПЛЕКС КЗР·5. рис-сирець,

р і вно·

за

Велику допомогу в комплекси111 механІзації

ТіВ,

часу

онуповуються

Й ДЛЯ СУШІННЯ

шить

е1\он омі я

за·

роки.

ці простої скоротилися У п'ять ра­ з ; в. 3а пІдрахунками спеціаліс­ така

кажучи,

й обладнан·

І ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ,

мальних пунктах . У господарст­ вах же. не зважаючи на зяачнl витрати на придбання зерноочисно­ трати

Норотко

буд і вництво

ня механізованих зерноочисних су­

на й вигідна як господарствам, так І держа!!l. Держава одержує чис­ те, висушене зерно. яке не дово­

диться доробляти

Затрати працІ на

очистцІ й сушінн! Х.'I!ба пІсля впро­

вологостІ

і

сортує

Очищає, су­

зерно

кукурудзу,

ко.10СОВИХ, горох,

со-

яа однІй лінії продовольче зер­ яо, а на другІй насl·ннєве. Про­ ;rуктивн і сть за годину чистої ро­

-

40

тонн на очистцІ продо­

І'!ольчого зерна пшеницІ ! 15 тонн на очистцІ насІннєвого. Застосову­ е:ться агрегат в районах нормаль­ HOr вологостl зерна.

ОЧИСНИК ВОРОХУ ПЕРЕСУВНИП ОВП-20А. Призначений Д ,1Я

очищення

колосових та

зернового

вороху

інших зернових.

зер­

нобобових й о.'1їйних КУЛЬТУР, а з при.'!8ДОМ ОВБ очищає ВОРОХ на­ сіння ЦУКРОВИХ бурЯКіВ . За годину чистої роботи очищає 20 тонн зер­ на пшениці вологістю до цент:в І засмічеНіСтю до центів.

16 10

про­ про·

• • •

Нині ХJllбороби району доклада· ють 3УСИJrоЬ до того. щоб зразково вчасно 1 без втрат провести жни· ва четвертого року п'ятирІчки. Се­ ред компле~су невідкладних справ - організаАlя ПіслязБР.ра.'1ЬНОї об· робки й сущіНJlЯ зерна. 3д::існю­ ючи цю роботу, господарствам вар­ то JlУ.наЙширще скористатися прикладом диіпропетровцlв, де на· громаджено повча.JtЬRВЙ досвІд ви· користания сучасних механІзова· них зеРИООЧИСIІИх еушильних пунк­

тІв, впровадження М8ЩНННОЇ техно· логії пlслJlзбиралыfїї сушІння зерна.

обробки

й


*

'стор.

21 липня 1979 року

С Т ЕНД РОЗПОВІСТЬ ПРО ГЕРОЯ К Н И Г И Літо У червоних слідо­ пит!в Броварської серед­ ньоІ школи N2 2 відпо­ чинок лише від навчання,

та ні в якому разі не від пошуку. Днями на їхню адресу прибула ваговита бандероль. В ній цін­ ні донументи, спогадн,

анкети синів

на

член!в

полку

НОВЕ

автомобl.'1Ь у визначеному

~апрямку. Побачивши срашисТlВ, . хлопчик натне на газ. BlН тримав курс на схід. Бо нашІ в будьЯlюму разі мали RідШти саме туди . СлІдом мчали ворожі

1ІІотоциклісти,

ве-

Петя не зупиняв машини.

Знову ня,

почув

але

то

в:н вже

ІЮЛИШНЬОГО

хованця,

ПОЛ нового

нині

ви­

педагога

нелегку

перемогу

нашій славній ЧервонШ Армії. Одного разу воїн віз боєприпаси для під­ роздІлу. Та фашисти зу­ міли за короткий час від­ тіснити наших із зайня­

лІ.

зак.lаду.

ВІн був без свідомості.

Вилінувавшись, син пол-

вихованню

нерує

молоді.

Він

лі

1979 РІК­ МІЖНАРОДНИй РІК ДИТИНИ

ЛІОН

му

«Музею

юних»

тих рубежів. Юний водій цього не знав 1 вів свій

героїз­

школи.

я.

ПОКОТИЛО, робкор.

вихователі,

справи

А

11

ДРУГІ В РЕСПУБЛІЦІ

вІдбу­

на

Н.

чолі

П.

.

стали

сердець

з

го

трудівники брига­ ди .!'<Q 3 радгоспу «Требу­ хівський», побували в му­ зеї видатного українсько­ го поета Тараса Григоро­ вича Шевченка та на ек­ снурсії

в

3

німи

літ,

В. Бабич,

О. Же­

НАМ ПИШУТЬ

Багато

років

одужання

відділен­

звання

ру

подяку

начальнику

чається

пожежної

за

великою

ка-

~ країни

перший

І.

18.45 19.05

.Сьогоднl

21.35

На

у

.Марна 21.0О .Час

свІтІ>.

пересторога

•.

УІІ

нарОдів

секретар

обкому

КП

Мозговий.

лІтній

•.

Спартакlа_1

СРСР.

22.00 22.15

«Сьогодні

10.00 10.10 10.40

Новини.

Концерт

у

О.

свІтІ>.

Образцовof.

ПРОГРАМА

УТ

••.

.Доброго вам здоров' Зустріч з колектнвом Чер· оБJlасного музиqио­

каського Г.

театру

Ім.

Шевченка.

lб.30 .Народнl

таланти>.

КОН-

церт.

17.00

.П'.тв трудова.. !'епор. таж з табору працІ А вІдпо­ чинку старшокласників. Док. телефільм .Добрl ру-

17.30 18.00 18.30 19.00

КИ»,

дlтеА.

Дл"

сСонячне

ЛО»,

.Актуальна

VII

"ітн.

камера> . Спартвкlвда

родів С РСР.

Футбол:

ва_

УкраІ­

на- Таджикистан.

час­

20.45 • На добранІч, дІти! •. 21.00 .Час •. 21.35 ТелефІльм .ТютюновиА

вихо­

По

niTatt».

ка-

закінченні

...

"ОВИНИ.

НА

ПРОГРАМА

ОБЛАСТЬ

15.50

Програма телебачеин. Польської Народно'{ Респуб­

опера­

ліки.

Г. ЛИМАР, мешканець вулнці Мі­ чуріна.

11.10 .Ще раз про Червону Ша­ пачку.. Лялькова вистааа .. 17.50 ТелефІльм .Перше лІто •• 19.00 На УІІ лlтніА Спартакl.дl народІв СРСР . У перерв' вечірня казка. 21 .00 Поезі. Р. АльбертІ. 21.40 Телефільм .Рlднl •. 1 сер' •• 22.45 Довідкова служба.

НЕЗВИЧАЙНІ ЗНАХІДКИ

На думку нолективу бюро найкумеднішим ви­

Спасибі і сусідам, що прийшли на допомогу в тяжку

радян­

участь

Херсонського

11.45 ТелефІльм .СпитаЙ себе., 15.20 Іпатовський метод на "а· нах Кіровоградщини. 15.50 Українські візерунки . 16.00 .Наука - виробництву>.

щи­

тивністю і точністю.

трудового

життя багатьом жителям нашого району. Завжди уважна до хво­ рих медична сестра Т.М. Свирид. Вони гідно не· суть висоне

гістральний', У передачІ бе·

т.

бу з вогнем, диспетчерсь­ ній службі, яка відзна­

і допомагає по­ до

висловити

Броварів

ВІсІм росІАс пісень д".

драматичного

вання мужніх працівни­ нів, готових у будь-яку хвилину стати на бороть,

ням лікар Г. В. Старо­ сельцева. Вона незмінно уважна І чуйна до хво­ рих, уміє вселити віру в вернутися

життя!>

рівництву

...

Лядов. народних

полу­

ве

тини

завідує

терапевтичним

зарадити,

Олександру Степановичу Барабашу, Петру Федо· ровичу Колдобенку. Велине спасибі І не-

за ЧУИНІСТЬ

О.

ре

працюва­

лю, пожежнинам Івану Михайловичу Тарану,

Спасибі u

будинку

раула Михайлу Пилиповичу Сидоренну, водію пожежного автомобіля Павлу Петровичу Кова­

ребець та інші.

-

По закІнченнІ

Новини.

15.30 Наш сад. 16.00 На УІІ "ітній СпартакlаАI народів СРСР. 17.00 Народні мелодІІ. 17.15 Вперед, хлоп'ятаl lВ.ОО .Меліорація ш"ях ма·

року

частина .N2 4. Ще нільна хвилин і пожежа була повністю ліквідована. Хочу через газету «Но­

Моно­

'ЖУРИТИСІІ

нивини.

КИх

м'я пробива.10СЯ крізь по­ крівлю. Та за нlлька хви­ -лин прибула пожежна

ли обидві екскурсП.

місті на Трубежі, де бу­ ло проголошено возз'єд­ нання України з Росією,

не 1реба'.

поміти· будинку валує дим. Негайно ви­ ЮІИкали ,пожежників. Здавалося, лиху уже

ди­

Фільм,концерт

14.30 15.10

зайняті домаш­

можна

1

рія.

10.40

на городі. Раптом сусіди ли, що з горища

Цікавими бу­ О.

у

вихідний

справами,

"Ітньо'

оркестру.

цього

нашому

УІІ

9.35

ли

рекція радгоспу і комітет

Прудка,

У

всі були

ЦТ

Спартакіади народІв СРСР. Телефільм для дітей .Ти· мур І його команда>. се·

01

звичайний

день.

ПереяслаВі-Хмельниць­ кому. ці поїздnи безкош­

М.

виступити

червня

був

гро­

•.

В.ОО .Час

СиЛЬНІШІ ВОГНЮ

-

історичному

атлети­

В.40 Щоденник

СЛУЖБА

не

профспілnи.

дегкої

ЛИПНЯ

П РОГРАлtА

фІналІ всесоюзних зма­ гань «Старти надій!>, які пройдуть в Артеку.

методист

організува:1И

з

готуються

Країни Рад. Л. НЕМОДРУк. Бровари.

товно

класу

23

ПОНЕДІЛОК,

спеціалізовано­

НинІ другІ призери рес­ публіканської першостІ

ЦІКАВА ЕКСКУРСІЯ Ми,

ЕКРАНАХ

місь­

нИ.

мадянам м.

легкоатлети

вихованці

Кос­

маленьким

юні

кої середньої школи .N2 7. В збірну м:ста входили

Супруненко, вихо­ О. М. Зіневич, у С Зінов'єва та інші. Батьки малюків. які від­ відують дитячий садок «Теремни», можуть бути ставлені сучасними, зруч­ спанійними за своїх ді­ ними меблями, у групах тей. Про них піклуються об.1аднані чудові Ігрові досвідчені вихователі, які куточки. Є в них і аква­ люблять СЕОЮ роботу, від­ ріуми з рідкісними риб­ дають все тепло своїх

т т ВЕ ЕЛО

НА ГОЛУБИХ

Друге мІсце на респуБЛіканських змаганнях «Старти надій» завоюва­ ли

М. Н. вателі М. Д.

ІІІ

Дніпропетровською І ками і оранжереї, за яки­

стендах

недавно

тенно. У садку часто про­ водяться наради, семіна­ ри, які сприяють підви­ щенню кваліфінації вихо­ вателів. Справжніми пси­ хологами, майстрами своєї

секцїЄЮ синів полну. І са-І ми дог.1ядають самі діти. ме завдяни йому червоЛюблять дошнільнята і ним слідопитам Бj:JQвар-, заняття в музичному засьної середньої школи І

МатерІали про синів полку П. Кравченна, В. Виговсьного, Ю. Фінна та інших займуть місце на

ЗовсІм

завІдуючою

світлі німнати, об­

Юний шофер вива,1ИВСЯ з М А кабіни на руки товаришів. І

Петра Григоровича Крав­ ченка, героя книги «Ме­ даль за бій, медаль за труд.. У юному віці він ,N'2 2 вдалося дІзнатися став шофером війсьнової тан багато про відважну частини і допомагав ну- юнь Дніпропетровщини. вати

сторі,

стріЛЯ,'J1І

ДнІпропет­ ті.

долею

тнчого

наші автоматники і кул~ метнини, відсІкаючи пере­ слідувачІв від машини ...

секцlУ ну знову воював на фрон-

фронтовою

дІ·

татакан­

ВІдзначений висоними бойовими нагородами. 3 цікавістю ознайоми­ Петро Григорович проволися члени клубу • Слідо­ дить велину роботу по пит піонерського подви­ вlйсьново - патріотично му із

-

найкраще

тям» - такий лозунг при­ лося тут свято, присвяче­ І крашає .буДівлю дитячого не випуску ;;ихованцїВ садка ,,\g 4 Броварського підготовчих груп. заводу «Торгмаш». Саме Хороших, дпсцип.'1іноІ під таким девізом працю­ ваних. фізично загартова­ ють вихователі цього ДІІ­ них дітей передають шко­

дучи H~ ходу BOГO~b. ПоДля розвитку дітей ранении в оБИДВІ ноги, тут Є все необхідне. Про­

ровщини.

гу.

«ВСЕ

ЖИТТЯ

для

нас

хвилину.

ського медика. Зичимо їм найкраЩИХ успіхів

ц1!

у

пра­

ХворІ Почекутова, Бовсуновська. Бабіна. Кузьмик.

(учитель ФіЗКУЛЬТУри СШ

СПОРТ

трудові КрОКll. ··'Фотоетюд П. _____ Голованя. _.. . . ". . . , -. .Перші _________________ . . . . . _~ __________.__.. __..________~.....__._ -.....--....--.._..-l) ,NQ 8),

стр:льби

ВІД ЗНАЧКА ГПО ДО ОЛІМПІйСЬКОІ МЕДАЛІ

із

набрав

плив

і

стометрівку

1.11,0 секунди,

у

МиронLвці

обласні Hboro

приз

змагання

багатоборства

газети

ская правда».

шов

10ИГОЮ

з

за,воду

заводу

П.1астмзс,

В.

КраснИІ{ 3

будіве .1ЬНИХ

кnн-

літ- струкuій, М. Корнійчук 3 на

дереВООбробного

~Комсомоль, ТУ.

У змаган·

. У sажк'й і

KO:\lij;HO.

наполеГЛlI·

НЯХ взяли участь найt:НЛЬ, ніші багатоборЦі області.

а;й боротьбі спортсмеl , І. нашого м;ста виборо.1И

В

перше

місце.

різних

видів

спорту.

Добре виступили І наші земляки: В. Ратушний ,,..,,.~~~.,.

~.

Вони

наГІ)·

сі учасни.ки 3:\1araHb по· родже.ні кубко~! і rpa:.! ,)·

назали високі реЗ;':!hтати тою обласного З

спорТКОМі.

те ту.

В. КУКСА, гоЛОва СПОР'fкомітету.

,.".,...,....".,,1 ,."....,....,.,...,.....,....,<1'

--~

~ ~

Г .. ета 8Ь1ХОДИТ на украинско" И3Ь1ке.

Соаетов Н'РО.llНblХ депутат<>в КиеsскоА областн.

~ ,."",,* -

. . ~~ --.I?~~~.,..,.~...;t'",.~~..."..

....

з

сІм'єю

відпочивати

письменника '~аш»

iliі:єрвалдіса

Бірзе

на

ках

випало

му

берегах

р:чка

тече

«І

... »

«Сонячний берег»,

під. що розташована вЛітках

роз- і ':І

дуже мальовничому міс­

п~відає про людей, які в Ці. РОІШ

В:тчизнЯ'ної

війни І

ротьбі

за свободу, проти

Та lIa!lf там не сподоба·

(jн ш ИЗ)! У ,

Te~la,

-

рія

вкрай

занедбана,

роЦі

Пов:сть відзначена Дер· назвати

.,авною пре~I;ЄЮ І сь!\ої

беЗ,1іч

лаТВ:Й-tl фа.КТіВ, чvерез

РСР.

ОЧІкувании

за-

#-

.,

І'

, . " .... ,

НАША АДРf.СА: 2·)·О()20.

М. БРОВАРИ.

вул.

Друк високий. ~~". -оС'~~..?"..,...с-

154. Обсяг 2

Кнївс·ька.

... .,..;t''-''''

І

. . . . , , , . . ......

році

ста­ сюди

ляче годували І доглядали тварин . Коли ж господар

минуло­

міське

1978

звернувся в бюро, до го десяти вихованців

бюро

Збільшилася незвичайних

далося

автомо-

ще

32

-

(ТАРС

ЙО­ до­ мишенят.

РАТАУ).

Редактор

Є. Н. ФЕДЯЙ.

peMoHTHo'MexaHlqHOrO

Колектив заводу глибоко CYMYt з приводу передqасно'{ смертІ ВИКОНУЮ'/Ого обов'язки го"овного Інженера вІддІлу капітального будІвництва піДПРИЕмства

ЛЮТКЕВИЧА Олександра Митрофановича

І

висловлю~

співqуття

рlдннм

і

близьким

покlі\ногО.

Можна

дрібних

я. кl довго

ВІДпочинок

Kpi:vI п')вісті, до книжки був зіпсований. звійШ.1И оповіцання. Сім'я ЯрошеНКів.

І

транспорті, пар­

в

у

надходження

клітки з десятьма білими мишами. Протягом трьох днів співробітники терп­

більних покришок, фут­ больних м'ячів, водопро­ відних кранів та іншої сантехніки.

нша б.1изыоюю усім чес- ніколи не можна знайти И~І ЛЮДЯ!ll В різних куто· коменданта, щоб з'ясуваякесь питання.

в

ло

готелях,

надходжень

ЩО смічена, вбиральня не чи-

І ти

падком

тисяч

ПаРИЖі в гро­

надійшло

юбить творчість письмен· СТИ.1ася з минулого року,

.;,ах світу.

-

знахідок. кількість

зі.щали своє життя в БО- ' лося. І ось чому. Терито­

... .", ,."...,...,..., ".,..."

сНОВДЯ ЖИЗНЬ. - орган Броварскltго горкома КоммунистиqескоА партии , К~8ИНЬІ. гС)родгкого И P"AU"Horc»

~

річка тече...

jiЯНСЬКОГО

Цифра.

Мені

десяткІв

мадському кінотеатрах,

й НА СОНЦІ

Повість. Оповідання. нрасуні-Десни на базі відКнижка латинського ра· почин ку заводу «Торг-

З pe:\lOHTHO·Mexaнічного заводу. М. Кудря' С.

КОЛИ ХОЛОДНО

М. БІРЗЕ. І під кригою

за

ноков

проЙш.1И

з

про-

Г. Алексєєв, В. Циганок, В. Оди-

НА ПРИЗ ІІКОМGОМОЛНИ"

ВИДАВНИЦТВА .. ДНІПРО!>

91 очко

100 можливих

Франції

НОВІ КНИГИ

який у змаганні з

Нlлька

предметів, забутих пари­ жанами і гостями столицІ

Дирекці. 1 місцевиА

Броварської

співчуття

комІтет

райспоживспІлки

профспІлки унlвермагу

висловлюють

старшому продав"ю радіовідділу

гельник з привnдv смерті і1 матері ФЕДОРИ КУПРІЯНІВНИ.

В.

глнбоке

Ф.

Це-

..

J 1

..-.....,~.,.....,.. . . . .6'-_~,..".~~...,..,.....,....,.."""' ~..,...."..,...",...."

ТЕЛЕФОНІІ: редактора -

,аступник> редактор> - 1]4·47: ві.lповіДRЛЬ іОГ" сеКI",'ар., BI~дi.,y сіЛЬСI,КОJС» ГОСllодарств •. кореслон- І дента MicueBoro р"ді"моВд,'ННЯ _ 19 З 18: вІдділІв промисл"востl. І масової роl\ОIИ. ФотокореСПОНдl'НJа !9+67. 19382;

Газета вихltдить

~ вІвторок, серед)'.

п'ятницю

І

суботу.

по.1щ'и формату А2.

-,.,...,_'""''''",,,,,,

~

_ - -

,..",.,....."..",.,....,..".~.,..."..~~w?'~~"...-.##,

Індекс 61964. Броварська друкарня І<иівськоrо облуправління в справах видавницТD, полігt;афії і книжкової торгівлі, ву... Київська. 154.

_

__ __ __ _

__

.г.г-.г&м:'4i7i":li:200..~

#115 1979  
#115 1979  
Advertisement