Page 1

у с у н у т и

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАИТЕСЯІ

,N'g 115 (4:.3:.3:.3)

нвбвзпвку війни Світова

преса

широко

СЕРЕДА

від­

липня

1976 Ціна 2

зети різних політичних н~пря­ мів на найбільш видних мІсцях вмістили повідомлення про те,

Генеральний

секретар

Радянського

розрядку

В

вІДозвою закликає

пруженості необоротною, об єд­

світньої

презид~єю Все­

Ради

Миру

рш

тому,

через двадцять п' ять Р~!Іів піс­ ля того, як із шведсько! столи­ ці вперше пролунав заклик по­

ставити

могутню

шляху,

який

вже

перепону н~

веде

катастрофи.

ста

~ІД~исали

мшьиоюв

ра­

дянських людей, багато мільй~­ нів громадян інших держав СВІ­

ту. Підписання цього ~окуме~-~ та керівниками нашо1 парТ!! повсюдно прийнято як новин

вияв

турботи

КПРС,

Радянсь­

кої держави про зміцнення ми­ ру і міжнародної безпеки, яск­ раве свідчення єдиного праг­ нення партії і народу до даль­ ших кроків по шляху розрядки .

Радянський

Союз

ПЖНИВА-76: В:ИСОВА

завжди

ООН. ПрОПОЗИЦІЮ

1

родним контролем. З ініціативи СРСР в ООН обговорюється

питання про скликання Всесвіт­ ньої конференції по роззброєн­ Водночас

ми

нас

до

остаточного

припинення

гонки озброєнь. «У співробітництві з іншими

розкинулись

масиви

Сnрава густо

від

вкрите

все

високу ральНі

сталевими

хлібну

ножами

стіну

три

зби­

агрегати:

Тут,

на

жнивному

полі,

зу­

стрічаємо обліковця Івана Пи­ липовича Машевського. А зго­ дом сюди nід'їжджають голов­ ний агроном Ігор Степанович Рудак, начальнии компленс.ного

які

ведуть

до згортання гонки озброєнь, до роззброєннЯ>>. . . . В

ЦЬОМУ

розглядати

КЛЮЧІ

підсумки

переговорів

1

СЛІД

недавніх

міністрів

закордон­

них справ Радянського Союз~ і Франції.

які

В

ході

пере~овор1в,

відбулися в Москю, були

розглянуті ніх

питання

відносин,

а

двосторон­

також

актуаль­

ні міжнародні проблеми.

Обид­

ві сторони висловили рішимість діяти і далі відповідно до того курсу, який склався в останні

роки у відносинах і Францією. Важливим

між

СРСР

жежна

-

результатом

ра­

перегово­

застосування

зброї. Політичні огля­ рубежем справедливо

розцінили цю угоду як певний

давала

розгорнути

-

внлючилися в роботу. В суботу на піщаних горбах -скосили на звал 11 гентарів жита, у не­ ділю Й СЬОГОДНі продуНТИВНіСТЬ машин

зросла.

Видно,

що

косарі

з

ентузі­

азмом трудяться в Ці перші дні

ЖНИВ, ХОЧ УМОВИ ДЛЯ робОТИ надто важкі . Жито виросло буй­ місцями

вище

людського

зросту, стебла його подекуди ще зеленкуваті. До того ж посі­

ro

покрутило

ядерної дачі за

не

--

відвернення

неспровокованого

по­

збирання говорить агроном. А ноли сонце виrлfІНуло і підсушило посіви, механізатори

ви

або

негода

можливості

рів стало підпи<:ання угоди про

випадкового

летучка.

машина.

Довго

нам

не,

дянсько-французьких

ремонтна

тут,

то

там

полягли,

вітрами.

У

їх

таких

умовах механізатори поклали

у

валки хліб ще майже на 60 rе.ктарах. На житньому лану залишилась

лише

невелипа

за-

і

навісними

днів.

НВІСТЬІ

-

Вико­

він

тільки

збиранні.

nомічником

Ком­

на

ньо­

жатнами

і

одна

nри­

чіпна жатка <<ЖРС-4,9>>. Еніпа­

у

вартують

Саме

10-12

му працюють студенти Українсьної сільськогосподарсьної академн Володимир Григорович Гончарук та Володимир Григорович Ратушний. І добре працюють, стараються хлопці. На інший масив nлощею 85 гектарів тільки-но перейшли три агрегати -- два номбайни з

валками, що виблискують про­ ти сонця золотом, лиш вдалині маячить одиноний агрегат у за­ гінці. А зліва вгризаються дзвінними

роздільному

байнером

пухнастими

му фронту

--

на

озимого

шляху

збирального загону, головний інженер господарства Минола Васильович Стриженюк. Тут же

--

полтав­

загону

Васильович.

ристовуватиметься

Зразу ж за роздоріжжям, лі­ воруч від повороту на Пухівку,

країнами, говорив товариll! л. І. Брежнєв, ми готоВІ енергійно рухатися по широко­

заходів,

країни

вирішили зібрати зерноні за

списаний комбайн наві<:ною жаткою розповіДає на­ збирального

Микола

- - РЕПОРТАЖ §§~

висловлюємо

готовність піти на часткові за­ ходи, які можуть наблизити

Це <<СК-4>> з <<ЖВН-6>>,

покоси

поле

здійснити загальне повне_ роз· зброєння під строгим МІЖНа­

ОЖКІ

чальник

роззброєння. Саме наша крю~а

ню.

чани

гінка, яку закінчує косити сту­ дентський екіпаж.

8

в

жита.

В

І . Брежнєва до передо­

механізаторів

УДАРНІ ТЕМПИ,

був у перших рядах борців .. за висунула

вих

(РАТАУ) .

до. ядерно!

Відозв~

більше

риша Л.

всесвіт­

нього наступу на захист _миру. Друга Стокгольмсьнс~: вІДозва

була прийнята

У відповідь на лист Генераль­ ного секретаря ЦК КПРС това­

1935 РОЦІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

міжнароднО! .на­

нати сили для нового

і pa:rrocn «Стасівський» Завдяки ЦЬО\ІУ КреченчуцькиЇІ, лобинсь­ КІІі'І, Кобеляцький і Козельщинсь­ кий раЇІОНИ ВЖе СКОСІІЛІІ ХЛіба майже на половині площ.

ЗАСНОВАНА

Союзу

спинити гонку озброєнь, зроби­ ти

коп.

r

поставили свої підписи _під но­ вою Стокгольмською -- документом, який

р.

ЦК

КПРС товариш Л. І. Брежнєв та інші керівники Комуністич­

ної партії

На збирання ЗбО-гектарного по ­ ля гороху в колгоспі імені Карла Маркса Диканського району Пол­ тавської області вивели агрегати чотири сусіди-колгоспи імені Ле­ ніна, і\Іені Калініна , « Перемога»

21

гукнулась на подію, яка ~ідбу­ лася цими днями в МосквІ. Га­

що

СУСІДОВЕ ПОЛЕ­ НЕ ЧУЖЕ

~

Жі

їх

укомплентовано

в

осно в­

ному з досвідчених механізато­ рів це комбайнери Степан

Платонович

Дзюба

і

Анатолій

Один

:1а

стерню

одним

ЗОЛОТі

лягають

ЖИТНі

на,-------------­

ПОКОСИ.

Миколайович Марченко з по­ мічнинами Григорієм Іванови­ чем Терещенком та ЛеоніДом

Через день-два на цей лан ви­ йдуть комбайни з підбирачами

Єлисейоничем Савченном. Особ­

стоять

ливим

старанням

якістю

роботи

жаткар

і

високою

відзначається

Микола

Андрійович

Висоцький, nомічником у яного nрацює десятикласник Василь Приходьно. У снладних погодних умовах хлібороби радгоспу <<Пухів­ сьний>> виростили цього року хороший урожай зернових куль­ тур. За попередніми підрахун­ нами,

жито

повинне

дати

не

менше 21 центнера зерна з гентара. Тепер, розгорнувши косовицю, механізатори з нож­ ним днем нарощують її темnи. Керівники господар<:тва, пар­ тійна і профсnілкова організації мобілізують всі <:или, щоб зі­ брати хліба в найстисліші стро­ ни. Розроблено і доведено до віДома

умови ня,

всіх

працюючих

у

соціалістичного

положення

про

і

нову,

--

ці всіх категорій робітнЮ<ів, зайнятих на жнивах. Подбали тут і про задоволення їх nобу­ тових та культурних потреб, ведеться іДеологічна робота.

щойно

а

Два

вже

третій

-

одержану

Х.!ІІБНИХ

<<Ниву» Не за­

Попереду жниварів ще більше напруження :

ченає понад

TPAt:

Близько двох тисяч вантажних

хлібні траси баряться механізатори переоб­ машин виве.'Іи на ладнати і іНШі комбайни, зайня­ працівники автотранспортних під­ ті нині на роз.дільній косовиці. приєжтв «Сільгосптехніки» Ук­

раїни. Доставити зерно у засіки механізатори праг­

800 гектарів озимих і ярих хлі· Батьківщини

бів належить їм зібрати. Та особлива турбота для всіх боротьба з втратами врожаю. Нині вони, на жаль, долуска­

нуть якомога швидше і без втрат.

А рівнятись у змаганні є на ко­ го. Це - комплексна бригада ла­

ються у ,вигляді оббитих колос­ ків, нескошених «rрив», при­

уреата Державної премії Л . І. Бондаренка 3 Пlполянського ра­

топтаних стебел, непіддатливих косі. Над цим слід серйозно

йонного

замислитись

ціалістам. ти

всі

керівникам

яннайшвидше

нанали

С. П.

полі пра­

обмолот.

напоготові,

закінчують снладати.

і

вантаженням

закри­

ТЕПЛЮК­ <<Но­

ве ЖИТТЯ>>.

використовують

прикладом новаторів портні підприємства

На фото: тракторист М. А. Висоцький та жаткар В. В.

-

Черкаської

максимальним на­ ав­

томобілі «3Ш-130» з двома при­ чепами. В коле-ктиві чіткий ви­ робничий ритм, застосовується погодинний графік роботи. 3а

ПРИСТУПRО,

Приходько. Внизу на збиранні хлібів .

об' єднання

області. Тут 3

спе­

втрат.

кореспонденти газети

змаган­

оплату

почнуть

АВТОПОЇЗДИ

автотранс­

створили

1200 комплексних бригад.

агрегати

У більшості областей республі­

Фото М. Семинога.

ки

вклад у дальшу розрядку між­

використовується

народної напруженості. Звичай­ но,

ням підмінних причепів. Продук­

їм

про

це

нагадала

газета

французьких комуністів «Юма­ ніте•. -- нова угода не розв'я­ зує проблему роззброєння. Од­ нак,

як

відзначає

та

ж

ному

ще

один

:крон

у

газета,

продуктивне

правиль­

напрямі.

сповнені рішимості зробити все від них залежне, щоб забезпе­ чити мир як собі, так і всім ін­

практика, підви­

використання

порту

забезnечать

станцій

технічного

ня, робота я.ких ремонтних

А. ОЛЕКСАНДРОВ.

150

обслуговуван­ організовується

)f1lЙ~терrнь.

(РАТАУ).

(ТАРС).

ПОЗИВНІ МОНРЕАЛЯ

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управління

Тріумф радивських

ни. Збір на у снла.ді: Людмила Турищева з Ростова-на-Дону, Ольга Корбут з Гродно, Неллі Кім з Чимнента, ЕльвІра Саа.ді з Ташкента. Світлана Гроздова з Ростова-на-Дону і Марія ФІ-

«перший робочи!t>> день Оліl\Ші-~ го здобули перемогу в команд­ ади -- 18 ЛИШ!:-!), 19 липня них змаганнях Жінок. Друге місце третє

зайняла збірна Румунії, - номавда НДР.

сільського господарства

райвиконкому про надій молока

rІмвасток

. (вони добилися свого успіху в л?т ос: J з Ленінська-Кузнец1-но-~

тріумф на літніх Олімиійських \rpax св:пкували наші гімнаст-

тр· не­

майже

цілодобово, три тисячі пересувних

народам.

За Оле1<сандром Вороніним з Кемерова, який переміг у змагавнях штангістів щонайлегшої ваги, 1 четвірпою велосипедистів, які були nершими в стокілометровій шосейній гоІЩ!.

використан-

щується в півтора раза. Вис~rко­

Радянські люди добре зна­ ють, що таке війна . І вони

шим

з

тивність праці при такому мето­

ді, як показує

не можна не визнати, що зроб­ лено

зерна

човникове

пер@езення

господарствами

за

19

липня

району

1976

року

"'6

'-

Назви

rocnonapcтв

",=:"'~

=

~ с_ &~

»

:ес"' _=·.. с

'-

а

tl

""-{:::;:;:t

«Требухівський»

імені Кірова «Авангард»

17,0

g~

-0,5

І б, І

14,6 12,2

-

"' ~!:::.

.,"ІР­

<<Плосківськиіі»

:s:~ ......

-0,8

+1,1 +1,0

96 29 89 96

імені Щорса Племптахозавод «Рудня» «Літківський» «Русанівський» «Гоголівський» «Бобрицькиіі» «Зоря» «Жердівський» «Заворицький» імені Мічуріна «Великодимерський» <<Красилівський»

12,0

-1,3

11,2 10,1 9,9 9,3 9,1 9,1 9,0 8,5

-0,1 -05 -0'2 -1:0

8,4 8,4

7,7

<<Заплавний»

6,7

імені

6,2

Докучаєва

-1,4 -0,8 -0,7 -1,0 -09

-о:б

-0,4 -0,9 -1,2

-1,4 -02' -0:5 -1,7 -1,1 -1,3 -22 -1:9 -0,7 -1,5 -3,7 -2,1 -3,2

96 87 95 87 92

86 96 80 92

98 88 88

88 82


Девіз змагання:

підвищувати ефективність виробииr~;тва

Позаду

*

перше nівріччя стар-

-

*

казників

ви кона ння

підприємств

планів» ми підд али гострій крит и­ ці керівництво комбінату. Газет а

ністів

одержала

юв1леи.

ві д повідь за

Друкарня Заводоуправління будматеріалів UJиноремонтний завод

Виробниче деревообробне об' єднання Завод залізобетонних виробів Хлібозавод Побуткомбінат Завод нестандартного комунального обладнання

попрацювали wад виконанням ви-

який повідо~шв, що після оGгово­

рення

свідченням

Найдоказові-

цього є

статне-

тичні зведення Броварської міської інформаційно-обчислювальної

101,7 102,7 101,9 100,2 103,7

зростанню продуктивності праці. Багато підприємств підтрим ує тісні

ділові

контакти

з

ученими,

1976

року

(в процентах) <J:o; '"' .,.,

g~

організацій

t:ёі

109,6 102,0 102,3 116,7 104,2 96,5 111,9 106,8 115,5

104,4

Разом по місту

91,8 82,4 100,1 80,8 95,2 87,0 100,4 100,0 115,8 100,0 107,0 131,0

Трест «Броварисільбуд» в т . ч. ПМН-7

ПМН-8 ПМН-9 ПМН-24 СПМН-508

СПМН-509 СПМН-503 РВУ <<Укррадгоспрембуд» Управління механізації будівництва СПМН << Головтеплицяобладнання» Райшляхрембудуnравління Уnравління механізації будівництва

Разом по селу

100,0 97,7

Разом по району

101,2

і

автотранспорту

~~~

,;u ~; а:ІЇ:

.,.,. ""'

""'

е :.::Є о

~~

.sooc:r "'sa ~ .. !

11111:1:1

тах. В цьо \1)" одна з головних причин того, що продуктивність праці

зростає

бі л ьш

низьки ми

зацікавлено, по-державному підходить до виконання п.~анів по впровадженню у виробництво но-

темпами, ніж пе редбачається пл а­ на~ІИ. Особливо це стосуєт ься тр есту « Бров арисільбуд>> , буді·

вої техніки, оновлює, струює цехи та ді.r:tьниці .

вельні орган і зації якого споруд ­ жують об'єкти довго, неритмічно,

р екон.

по зростанню nродуктивності

виробвв'ІВХ планІв будівельними організаціамн

СПМН-580

зру­

100,8 104,2 107,3 103,2 105,7

су ми можемо виконати завдання

UJBY-50

подолання відставання. Але шень поки що не видно.

101,6 103,4 104,4 102,4 103,8

ПОКАЗНИКИ

ПМН-15 Мостопоїзд-814 ПДБП-2 Госпрозрахункове ЕМУ РБУ-4 БЗБК ПМН-5

критичних зауважень бу ло

розроблено заходи , спрямовані на

102,5 станції. У цьому ж плані незадовільно 101,0 За цифрамн відчувається на- працюнали <Ід мі ні стративні, пар­ 102,7 пружений ритм промислових під· тіІІні, профспіл кові та комсо,Іо.н.­ 100,8 приємств та будівельних органі- ські керівники багатьох будівель­ 96,4 зацій. Загалом по району шест и- них організю~іїr . ПМК-5, ШБУ - 50, 100,2 місячне завд ання з обсягу реалі- СПМК-508, наприклад, сnрави­ 100,5 зації продукціі виконано на 103,3 лися з основними пщшови~ш 102,2 процента. Ще вищим - 103,6 від· nоказннка ми. Та сьогодні не бай­ 104,3 сотка - є показник виконання дуже, якимн з асобами, якою 103,1 плану з валового випуску про- ціною беруться нов і рубежі. По­ 101,1 дукціі. Зауважимо, що темпи по- кн що в будівництві висока пнто ­ 104,8 передніх місяців були нижчими . ма вага р учної праці, особ.1иво Досягти та кого визначного ус - на теслярських, столяр них, м а.1яр. 100,6 101,4 піху вдалося внаслідок здійснен. них, е.lектр о ,ю нтаж них, штука ­ 134,7 ня чітко продуманої програми по турних та оG:ащювапьних робо­

103,5 100,2 108,5 Член Політбюро ЦК КПРС , 112,5 108,4 110,7 перший секретар ЦК Компартії Налитинський комбікормовий завод 103,3 107,3 127,4 України В. В. Щербицький у доСПМН сГоловтеплицяобладнаннЯ>> повіді на травневому ( 1976 рік) 111,7 109,3 Промкомбtнат РСС Пленумі ЦІ( Комnартії УкраіІ\И 103,3 103,6 103,7 сr<азав: <~Тільки Разом по району на основі приско- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - рення науково-технічного прогр е

Назв11

Левч енка,

101,2 102,5 103,6 101,2 94,1 100,9 101,3 102,0 101,8 102,7 101,7 105,7 100,0 101,9 140,3

імені Т. Г. UJевченка

району за шість місsців

І. Я.

101,5 101,5 101,2 101,9 97,0 104,2 101,4 101,6 101,6 100,4 101,2 101,8 114,9 102,3 112,7

Завод торгового машинобудування Молокозавод Рай об' єднання с Сільгосптехніка» Гоголівська стрічкоткацька фабрика Літківська фабрика художніх виробів

ввковаввs

тов.

підписо~І

робничоі програми. шнм

Ремонтно-механічний завод Фабрика верхнього дитячого трикотажу

виробничи х

тового року п'ятирічки, яку Л. І . Брежнєв з трибуни форуму К?М~ назвав особливою,

пра-

з численними недоробками. Тр ест взагалі не справився з виробни­ чою програмою півріччя.

Це насторо жує: адже в апогей вступає перший рік п'ятиріч ки якості та ефективності виробницт­

ва . На

п ередових

підпри є мств а х ються

промислових

району

розробля ­

плани в п ровадження

ко:vrп­

ці, розв'язати найважливіше екоfіОМічн е і соціальне з авда ння різко скоротити ручну і важку фізичну nрацю» . Аналізуючи ро боту промислових підприємств за перше півріччя, nомічаєщ що до цих проблем прикута увага виробннчників заводів порошкової

лексвої систе:vr и управл іння якіс ­ тю продукц ії , за прикладом львів'ян, досв ід яких дістав схва ­ лення UK КПРС. І треба в ко ж­ ному колективі створити атмосфе. ру ветернимості до бракоробів, б іл ьш е уваги приділяти п итанн ям якості виробів, які мають відпо ­

металургіі,

відати

торгово го

машинобу-

Ниївщина і Тюмень, Смолен­ ська

*

ною. Трудящі Броварщини добре директора

Завод порошкової металургії Завод електротехнічних виробів Завод пластмас Деревообробний комбінат Заводабудівний комбінат Дослідно-експериментальний завод

Сf\ТУРНІВЦІ

зростании добробуту радвнськttх .JІюдеіі

ПОКАЗНИКИ виконаввв плаву промвСJІоввмв підприємствамн району за шість міСJІЦів 1976 року (в процентах)

Назви

БУДУЮТЬ

і якість роботи в Іи'в да ..ІJьшого

суча сн им ·ви мо га:vr .

У

· ці Їl

да н

область

і

цілин а

-

і

Брянськ, така

Мага ­

<<геогра­

фія>> будов, на яких розпочали свій

третій,

трудовий семестр

студенти ст оличних

вузів.

Наш

будівельний заг·і н, сформова­ ний у Київ ському ордена Тру­ дового Червоного Праn ора і нституті і нженерів цивіль.ної авіаЦії, нарахо в ує 52 бійці. На території Броварського ремонт­ но-механічНОІ'О з аводу виросло справжнє

палатк оне

містечко ,

яке :ІНІ ав-сли п іД час шестиден­

н о го

nідготовчого

nеріоду.

Будзагін зібрався на уро­ чисту л іні й ку. Сатурнівці за­ певниш! Центральний Комітет Ленінської Комун і стичної СПіл­ ки Молс~О України в тому, що ви конають п ост авлені перед ни­ ШІ завдання з оцінною не ниж­

ч е << добре » і освоять 50 тисяч r<арбо ванЦі в кап і таловкладень .

З

п ерши х

взяли тег.ш.

нова ла

днів

бійЦі

ви с окий Бригада

за

Миколи

чо тнри

прІш і щєння

дн і

ме нка,

двох цехів заводу,

В олодимира яка

ж енні

}{оршу­

пофарбува­

мо нтно- •нехан ічно го

бригада

загону

виробничи й

працює

РЕИКИ ИДУТЬ ДО ЧАРИ

Потужні вибухи стрясли древній хре­ б ет Нутикан, що є во­ доділом б асе й ні в Аму­

РУ і Лен и.

Сюди, на

одну з найвищих wчок

траси

Бай кало-Амур­

сьJюї магістралі,

йшли

будівники .

завдан ня

залізницю до Чари.

-

при­

Іх

прокласти

від

Тинди

Вийн Rти з надр хребта пі вмільйона ку­ бометрів породи

-

та­

кого великого обсягу робіт будівники траси

ще не виконували. Гра­ фіком на це відводить­ ся

пі.втора

року,

проте

механізатори вирішили скоротити плановий ст.рок

0

на

третину .

НАРИН ПРАЦЮЄ

НА КОМУНІЗМ

Спорудження Нурп­ сайської ГЕС nотуж-

о

2

стор,

ністю

на

споруд­

ек.спери ментально ёо

пт ашинна

Киїl"\ської

рики,

один

за

забе тон увала близько 200

птахофаб­

робочий

день

підлогу площею квадратних мет-

р і в.

Ми праг немо працювати ви­ с о Іюякісно , шв идко, ефективно . Але на nро.дунтивності nоки що пGзнач ається організація праці .

незадовіль на Невчасно nо-

дається на будмайданчики бе­ тон, і бригади втрачають доро ....j гоцінний час. Постачальншш зобов'язані виконувати умови

укладеного договору . А б ійц і будзагону << Сатурн-76 >>, зі свого боку, виправ.дають JШ:нвлене ;:~о­ ві.р'я.

В. НАЗИМОВ , 102,7 дування , залізобетонн и х виробів, справ і є ще надто багато « в узь ­ секре!ар комсомольської 106,2 деревообробного комбінату та ба- ких» м ісць, і необхідно на КОЖ !' О· оргаНlзацн будівельного 81,2 гатьох інших. У цілому по району му підприємст в і, в кожній буді­ загону <<Сатурн-76>>. 107,1 план по підвищенню продуктив- вельній організації розробити за107,8 ності праці промислові підприєм-І ходи, які забезпечать підвищення ••••••••••••••••••••• 85,6 ства виконали на 103,7 процента . якост і продукції. (, • 96,8 Показник міг би бути ще кра. ~ другому півріччі потрі бно _"ерІЙНИЙ ВИПJСК 97,3 щим . Але, на жаль, одне підпри- ВСІ зусилля .С~Ірямувати на подоасинхронни" моторів потужністю від 85,3 ємство - завадобудівний комбі- лання недоЛІКІВ , ПІдвищення п ро60 до 120 ват почато иа заводі сМікродвигун• . Вони призначені для водя92,2 нат - з місяця в місяць не дуктивності п р аці , пол іпш ен ня справляється з планами. З таб.~нг а тунку виро б ів з бро~ а рськоІ? них і повітряних насосів та підйом90,7 ЦІ. ВІІдно, що пла н по росту про - маркою. Вико н ання планІв за всІ них механізмів. Нові електродвигуни на ЗО процентів легші від тих , що 75,4 дуктивності праці виконано л и- ма показнtІкатt з~бсз печить вивипускалися раніше, строк тх служби 91,6 ше на 96,4 відсотка . В чом у ж СОЮІЇІ рівсш, о рган і за ціі соціа.1ісзбіл ьшено вдвое. До кінця року намі· 95,5 справа? В одном у з поnередн іх тич н о го зшJгаІІня ЛІ.'l · чено виготовити ЗО тисяч таких мото· гас.1ом і и Р~ 101,1 еконо мічних коментарів до ~по- ~ж одІюго відст аюч ого поруч! ». q (ТАРС) . 83,1 102,9 U 8a88888888888888888888~JDШ~~~IO~QIOП~DB888~Шa~~aa8~88И888·8~88888& Сумлінно трудиться в pad87,4 : 101,7 11 госпі «Літківський» механіза70,6 • тор Микола Михайлович Ма117,1 • сич . Він виконує. різні транс­ пФртні роботи і одноцасно do112,1 : • ставляє. зелену масу громадсь94,7 •8 І·;ійНахудобі. фото: передовий механ і­ 94,5 : затор М. М. Масич і його трак­ 93,9 • тор Т- 150 під «куфо~о~».

104,9 102,8 101,0 108,5 103,8 96;5 111,9 105,2 108,7 102,0 87,8 77,4 95,3 93,5 86,9 87,0 100,4 100,9 102,0 100,0 107,0 109,8 100,0 96,1 99,3

тисяч кіло­

800

0

ват почалося у Ннрги­ зІї на найбільшій у Ц ентральному Тяньша­ ні річЦІ Нарин. Це ч етверта станЦія

го

в

гІДроелектро­ споруджувано­

горах

багатосту­

пінчастого енергетично­ го

оголош ено

всесоюзною . Вона буде вестись

прискореними

методами

станн я м свІДу

з

викори­

багатого

до­

радянського

гід­

робудівництва і діяти

КОМСОМОЛЬСЬКА БУДОВА БІЛЯ ЖИГУЛІВ На

майданчину Тольятти н­ ського

азотного заводу

почався

монтаж

логічж)го

почн е

наприкінЦі

деся­

тої п'ятирічк и. Наринський

ен е рго­

шість

робниц'!Іву також

по

аміаку,

два

ви­

а

агрегати,

які вшІІускатимуть кар­

бамід . них і

Усі

буде

процеси

на

механізовано

автомати зовано.

За

vбсягом

НІІЦТ'Ва продун4ії

вироб­

одерж;у ван ої nідпри­

ємство не матиме собі рі вних у країні. П ерший агрегат

ся з 22 станцій, які щоро ку даватимуть ЗО мільярд! в

колектив

каскад,

до

якого

вхо ­

згідно

з

ШІаном,

дин

г енеральни м складатиме ть­

кіловат-го­

електрики.

уславленоГQ

<<Нуйбишевгідробуду». о

0

комсомоль-

будовою.

СПОРУДЖУЄТЬСЯ ВОДОВІД

На трасі водоводу вІд каналу Дніnро Донбас до Хар.кова по­ чато

спорудження

сосної

нієї

станції

з

-

н а­

од­

найбільш

nро­

дуктивних у країні. Ії потужність

понад

тисяч

70 води

на

кубометрів

годи ну.

На об 'єкті,

н ове

бу­ дови м ає бути зданий в екс nлуатацію в 19 77 роЦі, а останній до к інця п'ятирічки. Сnоруджує хімічний велетень біля Жигулів

дить Нурnсайська ГЕС ,

ською

техно­

устаткуван­

аnрєгатів

П о с т а н о в о ю ЦН ВЛНСМ будівництво ТоАЗу о г о л ошено уда рною

будівельному

ня. Т,реба ввести в дію

каскаду.

Будову

а

ЄвдОl\И·

На ударних будовах п'ятиріч ни 0

ре­

жувавому

сnоруд­

с:пеціаліста­

ми більш Fк десяти бу­ дівельних організацій, - наnруж ений трудо­ вий рит:w . Творцям 130-нілометрового водоводу

ку

вж е

треба

мільйонів

цього

освоїти

ро­

сім

карбован ~Ів.

(ТАРС-РАТАУ).

новЕ житrя

о

Ф ото В.

Середа,

21

липня

1976

року

Бе нднк а.


...

~~~~~=-~-~~~~~~~~~---------------------~

Економічна оцінка землі Земля

основний засіб вироб-

кість цієї продукції на !ОО гекта-

наділяється на

жить, насамперед, вІД ум1лог_~, раціонального використання 11,

nлоща в землекористуваннях господарств, про що вже зазначало-

мельних угідь у господарствах. Це робиться так. По-nерше,

збереження

ся раніше, не однакова як за ви-

стосовно кожного агрокліматично­

грунтІв.

ше

-

11ицтва в сільському госnодарстві. Отже, одержання достаткх сільськогосподарської про!'-укцІІ _з алеі

nід~ищення

рів сільськогосподарсьюіх угідь: ріллі , багаторічних насаджень, сінокосів і пасовнщ. Однак така

родю-

кілька

агрок.~іма-

тичних районів, зокрема на nів­ нічний, центральниіі і південний . І це враховується при оцінці зе­

чості земельних угІДь. ,1ЮІІІ зе:ІІ<е.1ЬІJІІ:, угідь і їх сnів- го району підбирають групи тиВідомо, що землі за грунтови- І' відношенню, так за складом пових господарств, які найповніми відмінами, якісним склада~ та

характеризують

nродуктив-

рівнем родючості-не однаковІ не На допочогу господарям села ність іх грунтів. І для оцінки тільки nоміж районами і Г?спо- теnер все ширше у щод~нну пр ак- грунтів у даній зон і розробляють дарствами, а навіть все~едию ок- І тику вхо~ить зе~1ельнин кадастр, шкалу, яка являє собою nерелік ремих господарств, помІЖ брига-

тобто захІД, якии став~ть с~б1 за

грунтових відмін: чорноземи глн­

колгоспах і радгоспах не ~раховується кіЛькісна і яю.сна ррниця

ливіших ск71адових ча,стин . кад~стру є о~_шка якостен земЛІ не

Кожній відміні грунту відповідає своя величина оцінки, або бал

в землях бригад, нерідко ІМ доводяться однакові плани по врожайності сільськогоелодарських культур . Це призводить до того~ що бригади, які мають кращІ

тшьюt за 11 природною ~арактеристикою, але и за rюдючІстю . Під економічною оцінкою зе\ІельнІІХ угідь слід розуміти визначення їх nорівняльної віднос-

оцінки. Щоб ясніше уявити зна­ чення балу, наведемо такий лри­ клад. Приnустимо, що з гектара чорноземів на одиницю затрат одержано продукції рослинництва

дами. Тут можна з~стріти чорн~земи, сірі опідзолеш грунти, шщані тощо. Однак ще в багатьох

мету з!братн суку~НІ даю про прир_однІ ~а еконоМІЧНІ ос_обл~вост1 земш. І одюєю 3 наиваж-

грунти, виробляють більше продукції і одержують високу_ оnлату не тільки завд~ки добрш орга-

ної цінності, продуктнвності. А хто робить цю оцінку, повине~ порівняти, у скільки разів однІ

нізації праці і збшьшення вироб-

бокі, вилуговані, опідзолені; тем­ но-сірі, сірі і світло-сірі опідзоле­ ні грунти, піщані, торфові тощо.

на 2,75 карбованця, а з гектара сірих оnідзолених грунтів на 1,90. То якщо nершу грунтову

землі кращі чн гірші від ін ших. відміну, на якій

ництва nродукції на одиницю з а-

В основі оцінки лежать власти-

карбованця

одержано ~',75

на одиницю затрат,

трат, а і завдяки високі~ лродук:

вості і особливості землі, голов-

бригади, що мають менш родючІ грунти, часто бувають неспромож-

здатність давати врожай. Розрізняють кілька видів родючості:

ки 69 балів. Це і буде, так би мовити, порівняльною відносною

ниuтва продукції . Все це порушує

nриродного

лянок.

ностІ

хом

т ивності

земельних

упдь. ІншІ. ною

з

яких є родючІ·сть, тобто

прийняти умовно за 100 балів, то друга

з

·-

пропорц11

одержить

·

пль-

ні навіть· виконати плани вироб- nриродну, що виникає в процесі оцінкою у балах двох орних ді-

принцип матеріальної . . . трудІВНИКІВ

зацікавле-

грунтоутворення;

штучну, створену людиною шля-

села .

11

відnовідного

впливу

на

нім видом беруть якісну різницю,

різниць, які є в об'єктивних умо-

родючість, яка є орnоєднанням nерших

яка виnливає з економічної родю-

вах сільськогосподарського вироб- чості . ництва.

П

У практиці колгосnів і радгоспів, при nланунавві виробництва nродукції і аналізі господарських результатів, одним із найважлиnоказників

доводиться

оцінки

до

nлану,

ра турою, рельєфом).

господарств,

За

НАУНА -

б ереться 1 · вартtсть · продукції, і витрати виробництва . По складе­

грунтів

проводиться

оцінка

зе-

· · мельних угІДь також І в окремих

конкретних госnодарствах.

редмет оцінки грунт , як носій родючості, розглядають У взаємозв'язку з іншими nриродними факторами (опада~Іи, темне-

звичайно, прийнято вважати кіль-

кількістю

грунтів, клімату

опадів,

різницею

кожна область

Економічна оцінка землі сnрияє правильній орган.ізації матеріаль­ них і трудовИх ресурсів, підви­ щенню nродуктивності праці і

зниженню

витрат

продукції .

на

одиницю

€. КУНДІРЕНКО.

ЗА РЯДНОМ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ

~ИРОБНИЦТ~У

«Забезпечити збереження і раціональне використання зе­

ДОБРИВА З ВУГІЛЛЯ

мельних ресурсів, насамперед орної землі, здійснити заходи

по захисту грунту від водної і вітрової

ерозії, особливо в

південних і східних районах країни».

Добрива бувають різні, і всі про це знають, а от з вугілля ...

(«Основні

Рідко хто про них чу в. А nроте у Вовчанському районі на Хар­

СРСР на

напрями

розвитку

1976-1980

народного

госпІJДарства

роки») .

- Мама.. . сnодіване. -

І-; упали вчені Хар!, іВС hІ\ОГО сіль­ ськог сспо дарськ.о го

інституту

І~tені Дскучаєва і УкраїнсьІюгn науново-дослідного вуглехіміч­ Наш

го і безцільно блукав містом, ні про що не думаючи. на

відпові·СТИ

Б У ЛО багато квітів, nоцілуннів. обіцянок писати, чекати, кольорових транспарантів. усміхнених облич тих, хто від'їжджав назустріч сонцю. назустріч своїй мо­ лодості. Наталочка не прийшла nобажати йому щасливої дороги, і від того для Юрна. який все-таки до останньої хвилини на щось сnодівався, в загальний святковий на­

стрій в!•радався гіркуватий nрисмак полину.

силь.

Юрій глянув на нього, оnустив голову, nотім зненаць­ ка стусонув Василя кулаком в груди. Той відnовів і обидва розсміялись.

роБОТА була звичайною: рубали ліс, очищали від гілля, ув'язували величезними снопами за трайле­ рами, вантажили на лісовози, відnравляли до Байкалу, звідки

НПРС. Ми

no

яні<>

еродованих,

-

:~~алопродУJК­ сназав у

професор

інституту

винористо.вуваних

у

виробництва

<<приправою>>

Одноразове

для

є зем­

внесення

.

їх

грунтах

одержувати

зернових

з

гектара

вигідно

поєднува­

Глинисті частинки відхо­

режиму

удержують поліпшенню

вологу,

поживно­

рослин.

Правильне

викорv.стання

від­

ходів вуглезб а гачувальних фаб­ рик у цілому по Унраїні дасть додатково за рік більш як 30 мільйонів карбованців прибут-

ку .

своУ

nодаль­

нічого

над­

Кірово-градська область. Велика робота по освоєнню і введенню в сівозміну зе:~~ель, які раніше не використовува.~ись, проводиться

в колгоспі « Україна)) Онуфріївського району. Прав.'ІінніІ колгоспу спирається на активну допомогу Дt>путатів :r'І!линківської сільської Ради. На фотп : вгорі (зліва направо) інспектоJІ по охороні і виІ;о­ риrтанню грунтів С. Л. Костевич, депутат Мдинківської сільської Ради В . М. Кириченко уточнюють з членами екіпажу екскаватор;! М. П. Остапенко~! і А . Д. дяшниковим трасу осушувального кана­ лу; внизу

-

роботи по освоєнню непридатних земель. Фото

РАТАУ.

Середа,

в

nадали

плечах.

дерева,

мудрішав,

а

він

nо-ново­

обставини,

що

змусили

дівчину

nіддати

Ще

перебуваючи

в

-

Ангарську,

гілочок

v

відправив

суnроводі

поштової

НаталочЦі лнстівни

подумав,

· -

значить, ще не час>>.

ЧАСТО, щоб н~. в~трачати зайвого часу на дорогу до

В. ФОМЕНКО, кор.

але

<<Ну, що ж,

три-чо­

центнери.

ти шла:'vtи з мінеральни:vш доб­ ривами. Вони посилюють дію

го

nродовжувати

день-у-день:

ширшав

Відповіді не прийшло.

nриріст на

сильнішим,

юльна кедрових

::~ає змогу протягом кількох років на :11алородючих піщаних

добре

мала

с.умн!вам свої ~очуття до нього, його nочуття наnовнили южюстю до не1: він більше не шукав виnравдання своє­ му вчинкові, був nевний рано чи nізно, Наталочна зрозуміє його; він nросто r.нявився сильнішим, вищим за особисту образу, яка іноді штовхає людей піддати сум­ ніву всі об 'є ктивні і суб'єктивні враження. робить їх слабкими. дріб' язновими і нерішучимн.

слідн. проаедені в господар­ ствах області. підтвердили. що

сприяють

повторювалось

Дивно,

народ­

ному господарстві відвалів. До­ сліі'.Жсння лоназали. що вІд­ Іі<•.1ЬНі грунти багаті на калій, фосфор та :ІІікроелементи. До­

дів

деревина

Іноді, скінчивши роботу, Юрій блукав по тайзі, забн· равен в найгустіші зарослі. повертався назад присмер­ ном. тримаючи в. руці три-чотири квітки, які ставив у високу банку з-шд консервованих фруктів на маленько­ му столику біля свого ліжка для Наталочки .

А. М. Грінченно. На вугле­ збагачувальних фабринах на­ грс:І1аджуються мільйони тонн

Особливо

ділова

му дивив~я н~ тайгу і на товаришів, що його оточували. Падали вшовl кедри. сосни, берези і тільки смереки об­ ходив він не міг рубати, чимось нагадували вони йому минуле 1 ту смер1чну, що лишилася десь далеко-далено 8 просторі й часі, і ще, може, в найпотаємніших нуточ­ ках юнацької душі .

коре-спондентом

відходи

знаєш.

Не хочу! Здрастє! Вони не хотять!.. Я тобі хто? Номандир чи тьотя з Подолу?! -с Я ще трохи постою, а потім прийду. - Та не край ти свого серця! І мого не край! Не варта вона того! А серце згорить nередчасно. Почекай, nоки хоч до тайги доїдемо . Може там буде темно і страшно, і :мьже, ми там заблукаємо. А тут ти! Рвонеш 1:ороч­ ку на собі, а потім нервову тканину! Вирвеш серце і осяєш нам шлях! Хоч користь якась буде!

-

nо­

з

РАТАУ

А я тебе шукаю! nоклав руну на плече Ва­ - Пішли співати! Разом, nознайомлю з тими, кого

ти ще не

трудівниками

поліпшенню

туків .

Ноли поїзд

на завдання,

з'їздом

роз~юві

тири

ні

nоглядом.

ставав

кислих та інших тивннх грунтів,

лі.

затримуючись

ді­

розребили ряд заход:в

доброю

не

прагне

пещ•д

села XXV

тані

чому

Тан

колектив

ставлені

не

і батько. nролунало раnтом зовсім не­ Тепер вони знають! .. Я готуюсь до іспи­

тів ... Юрій натиснув на важіль важно й рішуче. а nотім дов­

Інституту.

но~ІУ

-

інтонацією запитання.

. Тепер Юрко часто думав, що тайга, мабуть, як і Пів­ юч, найбільш романтичними здаються з Півдня. А тут робота . Спочатку вона стомлювала, а nотім ставала все "еобхІднішою й необхіднішою: nриє:vrне відчуття охоп­ лювало все тіло, ножен м'яз сnівав і дзвенів, зливаючись з стрімким летом блиснучої сокири чи дзижчанням меха­ нічної nилю1. Все навколо наповнювалось заnахом кед­ рової смоли, трав, а тіло відчуттям фізичної сили.

шлами ві;:\ХОДИ збагачення вугілл:J. Та.кі добрива запроnо­

лс:ІІ

зрозу­

Але ж ... якщо ти не знаєш, то хто знає? Хто?!

-

вирвалося наболіле з різкою

ші мандри вже без них. Нічого героїчного, звичайного, як колись то йому здавалося.

ківщині такі «вітаміни родю­ чості» з успіхом застосовують на полях. Тут вносять у грунт

-

Юрій

ні.

властивостей і. особли- двох. При оцінці землі за остан- ній шкалі і даних про наявність

востей землі, а також ощнка тих

ного

мів-

намагаючись

відь на nитання, яке не давало йому спокою: чому са­ ме так, а не інакше, що зробив він такого, що між ними виросла стіна холодна, незрозуміла?

економічну ганічним

що

107, 111, 112, 114).

Слухаю?! Це я Юрій, не клади 1р:убну. Н чогось тах і подумала! Чого тобї ' Через два дні я від'їжджаю! Ну то й що?! Ти прийдеш на вонзал? запитав. уявити собі її обличчя . - Не знаю. відnовіла непевно, але

рушив. і веселий натовn nроводжаючих залишився дале­ ко nозаду, Юрій довго стояв біля вікна, дивився на схи­ ли, що nролітали мимо, неначе там міг nрочитати відnо­

землю (обробіток, удобрення, меліорація тощо) та ефективну або

ню виробництва nродукщї вимагається детальне вивчення кон-

віших

(Продовження. Початок в .М.N'2

відповідну шкалу оцінки. При виб ор1· показника оцІнки · до уваги

Для nравильного вирішення поставлених завдань ло nлануван.

кретних

Таким чином, для кожного агрорайону спеціалісти складають

ОПОВІДАННЯ

21

липни

1976

року

вирубки, водн ЛІсnромгоспу залишалися ночувати в

пер~~увних__ будиночках лісорубів . З першою машиною Юрш мав Іх_ати у сnравах до госnодарства. в дворі якого частина будІВельного загону зводила нові будинки. Го­ ЛОВJ:І!fМ завданням загону було будівництво, на вирубці ж Юрш з товаришами nрацював тільки тому, що тут зараз бракувало робочих рук, і керівництво звернулось до них за

допомогою.

. "Доки лі~овоз завантажували, Юрій у чистенькій формі

бшця будІВельного загону сидів біля маленького багат­ тя, сухою ~.ілкою викочував з жару гарячі кедрові шиш­ ки,

с_тудив ІХ, . пере.кидаючи з руки в руку, ласував наnів­

дозршими

Р.

Єпейкіна.

(Фотохроніна

РАТАУ) .

новЕ житrя

горІхами.

(ДІШі буде).

З стер•


СЕРЕДА,

9.30

ЛИПНЯ

21

ПРОГРАМА ЦТ т. Кантата «ІІІсні

К.

нашого

серця•.

9.55 11.00 14.50 15.30

К. т. Художній телефільм «СтаJІ· шиіІ син• . І серія. К. т. lfa ХХІ літніх ОлімпІІІ· ських Іграх. труд твоя висота• . «Творчість М. Г. ЧернишевськосТвІІІ го» .

к. т. «Мамина школа•. Іо.40 К. т. « ВідгукнІться, сурма чі!• . 17.25 К. т. Прем'єра багатосерійної телевистави «Хлопчик зі ~па· гою•. 3 серія. 18.30 •Людина і закон•. І У.ОО К. т. Співає народна артистка РРФСР З. Долуханова. 19.35 К. т. Тираж •t:портлото•. 19.50 К. т. Художній телефільм еСтар­ ший син• . 2 серія. 21 .00 Програма •Час• . 21.30 К . т . На ХХІ літніх ОліNпій­ ських Іграх.

16.10

'ІУ заболоченому :масиві, який розкинувся на площі 1400

Охоронні

Такі ж знаки й соснові гаї

пі;~.ні,tуться й у верхів'ях рік

створюються охоронні зони .

водного

режиму

Могутня

ріка

в мохах невеликого болота на тери'І'Орії радгоспу «Тишин­ ський» Сичевеького району. Тут намічено посадити ліс і встан овити знак, який позна­ чає початок ріки. Уздовж рус­ ла

виділяється

.11яються ку,

впливатиме

проведення

П. с. Заворнч і .

Ці роботи віднині заборонені і Х. ХАПКІН, в Починському лісництві, на кор. ТАРС. прилеглому до Дніпра велико­ ~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~е~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фотоет10д

а.

nриреда :

Qолотняц.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! БагатиN І р!знІІМвн\тttИN 2 тва­ ринниІІ І рсх:линниіІ світ ЖитоNнР­ ськоі обо~~асті, Тут стJІорено 8 за­ nовІдникІа

І

2

мислнвських

дарстаа. ЗІІ тільки стадо

госnо­

о'т11инє n'ятирІччя лосіІІ збільшилось

маІІже адво~ І н•лі'ІУЄ теnер 1600 ГОЛі8. НІІ фото: Аіти з nіонеР~ІtКІІГО та­

бору

ІненІ

БондарцІ

го.дуJОТь

Фото

JІенІна

nоблизу

Житомиреькогn

!'еІІа

району

ІІоееиІІ.

П.

БоАка. (Фотохроніка

PATAV).

• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • §~~ свzдч:ить В

одному

пондент

сав: і

матеріалі

агентства

корес ·

Рейтер

пи ­

«Закиньте вудІ<У в Сену

ви,

мабуть,

небудь

витягнете

рибу,

але

вона

яку­

А в Рейні ви вз агалі нічого не впіймаєте». Чому? Кореспон ­

дент поя снює: великі річки тут настіл ьки з абруднені ві д­ ходами ,

що

в се

жив е

починає

калічитись,

а

в

ни х

деградувати,

в

кінці-кінці в

взагалі гине. Н а Заході Рейн те пер нази·

вають «стічною ропи » .

У

води

канавою цієї

річки,

Єв­ яка

протікає по території Шве йца · ріі, ФРН і Голл а н дії , щоденно викида ється

50

промислови х

відходів,

тисяч

речовин,

як

тонн

в

м іститься немало таких

тих

яких

ядави­

миш'як

і

ртуть. Представники трьох держав не раз збиралися роз­ робити з аходи для врятування

Рейну, очи щен ню його вод. Та всемогутні рації,

щоб

промислові не

отруюють

будувати

корпо­ доро­

гокоштуючі очисні споруди, на-

колись

дуже

краси­

вУ й чисту річку .

мож е

виявитися еліпою і без луски.

спочатку

м а гаються відбуватися Jlрібни­ ми штрафами і, як і раніше,

в

« По вмирає! ~>, «Спас іть По!» подібні заголоюш рясніють

італійських

більша

ВО!>І

річка

газетах.

Італії,

професора

за

Най­

висю ­

мілансь!Wfо

університету Р. Макретті, «ще не померл а , але дуже серйоз ­ но хвора», і потрібні негайні заходи, щоб врятувати 11. Близько 200 тисяч підприємств і др ібн их майстерень сюІдаюrь

у По

27

мільйонів тонн відхо ­

дів за рік. Все це річка, що перетворилася в стічпу кана­

в у, виносить в Адріатичне мо­ ре, з аражуючи та м рибу. Вжи ­ ваюч и цю

рибу в їж і, rисячі

людей захворюють нервових центрів.

паралічем

У погоні за зверхприбутка ­ ми капіталістичні монополії отруюють не тільки річки, але й морські затоки, моря і сам світовий океан . Наскільки на ­ хабно і цинічно монополії тво ­ рять

свою

чорну

справу,

мітно на такому прикладі.

по ­

ЖИГАJЮ.

В Японії , у невеликому міс­ течку Мінамата, деІ'ілька ро­ кіІІ rоиу с,отні людей захворі­ ли невідоМО/О хворобою, яка

спричинила до паралічу кінці­

вок, втрати мови. З'ясувалось, що ці люди отруїлись рибою, виловленою в затоці Мінама­ та. Риба, як виявилось, бу,11а отруєна

відходами,

що

скида­

лися в затоку хімзаводом ком ­

панії «ТіССО», і ВОНИ МЇСТИЛІJ В собі ртутні спплуки. Більше ста чоловік із тих, котрі захво­ ріли, померли, тисячі щодей страждають від наслідків «Хвороби Мінамата». З'ясувалось

1959

році

й

інше :

дослідження,

ще

в

прове ­

дені компанією «Тіссо» на тва­ ринах, показали, що виробничі відходи іі підприємства згуб­ ні для живих організмів . І не зважаючи на це, комnанія nішла

на

безпосередній

зло­

чин. ПодjбІ!ІіХ фактіІІ у капіта­

лістичному

сщті

чим ало.

У

тій же Японії рj д забруднення навколишньо го

хвора

І<ожна

середорища

восьма

Капіталістичні корисливих

людина .

монополії

цілях

у

саботують

намагання ефективної

бороть­

би із за брудненням н авколиш ­ нього

се редовища.

І. ПABJIUB, ог.пядач ТАРС.

розаитоІ\

прогресу

е прияю ть

~ Lндьшилась

кість транспорту з

що

кі.1ь­

дан гунами

ВНУ11!іШНЬОГО і!ГОРаНІІSІ, ВИ­ Х.'ІОПНі гази яких забруднюють

навколишнє серед()вище. Іно­ ді, коли неспDавниіі двигун, за машиuою,

сигналів

у

місті,

створюється шум, який впли­ ває на здоров' я людини. Тож треба П'Ритягати до відшші­ дальності тих, XTQ не зважає на ці П·равила. Та й самі меш­ ~<анці повинні не порушувати тишу, особливо в nізній час. А. ПОГРЕБОВСЬКИИ, громадський кореспондент.

rM . Бровари .

соціалістичного

зма·

(Ворошиловгра.д).

Фільм-концерт еМузика 1~.15 «Сільськогосподарський

друзів•. тиж­

18.30 19.00

«Народні таланти•. К. т. ІнфорNаціІіна програма •Вісті•. До Дня ві.дроджеиня Польщі . Документальний фіІІЬМ. (пнР) . Концерт ансамблю наро.дної п існі і танцю сМазовше•. сНа добраніч, діти!•. Програма «Час•. (М.). Вперше на екрані VT художній фільм «Стиглі грона•. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Фільм-концер т «МнстецькиІі аль­

день».

19.30 19.40 20.10 20.50 21.00 21 .30 10.00

манах».

10.50 Художній 17.10 17.40

телефільм

для

дітей

«Пригоди пса ЦивІля• . «Любителям оперноі музики•. Художній телефільм с Продавець повітря•. І серія.

18.30 Спецвиnуск тележурналу

•ХnІбо·

роб Кнівщини•. к. т. На ХХІ літніх Олімпійсь· кіtх ігрІІх. (М.) . сПо музеях І виставочних за­ лах•. (М.). PeкnaNa . Оголошення . К. т . Музична nрограма д11я ме­ талургів . (М . ). ДокуNентальнІ фільми .

22

ЛИПНЯ

ПРОГРАМА ЦТ К. т. М. Черняк. «Червона ша­ почка•. Опера д1111 дІтеІІ . К. т. Художній теІІефІІІьм еСтар­ ший син•. 2 сері а. К. т. На ХХІ .ІІІтнІх ОІІімпіІісь· ких Іграх. До ІОО·рІччя з дня народження Ф. М. Петрова. ДокуNентаІІьниІІ фільм еВІтер аІку •. еЛ іто• . Оповідання і вірші про літо. К. т. «Шахова школа• . К. т. «Вперед, хлопчаки•. К. т. •Наука сьогоднІ•. к. т. Прем 'єра багатосерІІІної тео~~евистави •Хлопчик зі шпа­ гою•. 4 серія . Новини . к. т. Програма телебачення Польськоі Народної Республіки . ПporpaNa •Час•.

9.30 9.50 11 .00 14.50 15. 10 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30

21.00 21.30 К. т. ких

10.30

На

ХХІ

літніх

ОІІімпІАсь·

Іграх.

ПРОГРАМА VT Фільм-концерт «ВесеІІі КИ» • Новини .

картин-

11 .00 11 .15 к.

мотоциклом тяг­

неться шлейф спзого диму чи навіть димова завіса. Праців­ ники ДАІ повицuі слідкувати й за справністю дангуні в, пе­ ревіряючи не лише технічний стан автотранспорту, але й склад вихлопних гааіп. Деякі вулиці 1\fіста надто загазовуютьсп. Наприклад, ба­ г&то машин (транзитних) про­ їжджають по вулиці Кірова. Навіть перейти че:рез дорогу буває нener~to. Крім того, існує ще й така проблема, як боротьба з шу­ мом. Вuаслідок того, що де­ які автомобілі та мотоцикли мають песпраані глушителі і подіі пор ушують заборону: не

nодаватн

гання• .

18.00

ЧЕТВЕР,

й технічного тому,

народу•.

•Щоденник

22.25

майже 1\ОЖе!f хоче nридбати ~rотоцикл чи авто)rашин у . Ни­ знач но

лежить

17.45

21 .30 21.45

до6робуту

дадьшuй

ні

15.35 16.05 17.25

VT

Документальні телефільми. Новини. Концерт. Концерт дитячої художttьоr са · мо.діяльностІ . Для дІтеІІ . «Сурмач•. «РІдниіІ завод - ДОІІЯ NОЯ> . Документальний телефільм сНа-

21.00

~uO® ШШУUШ u м оо ~ П од іпшення

ПРОГРАМА

10.20 11.00 11.15 11 .45

19.00

--

ДивинА витвір зробила не сосна. а гриб.

ПРЕСА~§§§

цілющий нек­

ного кол ьору мед. Він надзви­ чайно корисний для людини.

ке :~~i cr(e в економіці трьох со­ юзних республік країни.

Отруєні ріки

темно-зеленому

світ ло-жов тий чи світло-янтар­

притоками, що займають вели­

меліоративних робіт, а також вирубка лісу й чагарник.ів.

липне.11.

густо,ІІу

вити вулики поблизу лип, щоб бджоли збирали нектар і пере­ творювали його в приємний

Все це послужить збереженню водного режиму річок, В ТО:ІІУ ЧИС.'Іі Й Дніп.ра З ЙОГО

до трьохсот метрів. У цій зо­

названо

місяців

чому на добре провітрюваному місці. Пасічники намагаються ста­

прилег,1их угідь.

водоохоронна

забороняється

не

негативно на річний стік і під­ земні води, на біологічну й господарчу продуктивні сть

:юна шириною від п'ятдес51.ти ні

це

з

На

тар має лікувальн і властивості. Липовий цвіт усім відомий як засіб проти простудних за­ хворювань . й ого в икористову­ ють в чаї. Починає зацвітати липа в середині літа . Зібраний її цвіт треба сушити в затінку. 11 ри­

тільки в тому випад­

якщо

липи.

як медоносне, а

ва.'!ЬНИХ си стем на таких бо!rо­ тах і торф' яні розробки дозво­

народжується

ц в ітіння

придатком. З.далеку відчуваєш приємний запах липового цві­ ту, чому й вважають дерево

ти все це, будівництво осушу­

верхів'їв Дніпра.

в

листі ховається дуже багато квіток в напівпрозорих суцвіт­ тях з ніби-то крилоподібним

чаються й заболочені місця, де до кінця літа дозрівають клюк­ ва та інші ягоди. Щоб зберег­

3аходи по

літо

жається

У

площі

ки. Нерідко між ними зустрі­

прийняв рішення, в якому пе­ 3бсреженню

На

більше півтора мільйона гек­ тарі,в ростуть ліси й переліс­

облвиконком

редбачені важливі

С:моленщини.

що

відзнаку цього дерева й один

Красива і неповторна приро­

да

того,

розпалі . в нautux uщротах вва ­

районі. Уздовж їх русел також

Дніпра с~tо.'Іенський

Ознакою

Десни та Угра в Ельнінському

они

3

Цвіте липа

гектарів .

15.20 15.25

Листов. сСевасТОПОІІЬСЬКНІІ вальс•. Вистава. Програма передач. «ЗоІІотІ ЗІрки Украіни•. Тt'ленарис .

(Дніпропетровськ) .

15.40 сПоезІа•. (Львів). 15.55 «ПІонерське літо•. (0Аеса) . 16.40 МузичииІІ фІІІьм сТрояка ружа •. 17.10 «Vкраіна жнивує • . 17 .ЗО Концерт оркестру иаро.диих ін­ струментів ХарківськоІ нІі. (Харків) .

філармо­

18.10 ДокументаІІьниІІ теІІефІІІьм. 18.30 Репортаж з Каховськоr зрошуваІІьноІ

19.00 19.30 20.45 21 .00 21.30

системи.

(Херсон).

ІнформацІІІна програма •Вісті•. Екран NОІІОДИХ. «Подруга• .

сНа .добраніч, дІти!•. ПрогрІІNа «ЧІІс•. (М. ) . Вперше на екрані УТ хуJІ.ожиІА фіІІЬМ сОстаниІІІ СВІJІ.ОК> . ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

16.25 Програма пере.дач. 16.30 ДокуNентальниІІ те11ефІльм. 17.00 Кіножурнал. 17. 10 Ху.дожиІІІ теІІефІльм сПрода•ець повітря•.

18.00 18.30 19.00 21 .00 22.00 22.45

2

серія.

«.СпецІаІІІзацІя І концентрацІя магІстрuьнвІІ напрям•. ФІльN·Концерт. К. т. На ХХІ літніх ОлімпІІІс ьких Іграх. (М.). Поезія. І. дбашІдзе. (М.). К . т. «На вуІІицt НежJІ.анової•. « Ві.дnочииок у вихіднІ дні•.

ЗастуПІІИК

редактора

С. ПРИСТУПНО. Дирекція,

nартІйна,

профсnілкова

та комсомо11ьська оргаиІзацІІ рад­ госпу ІNеиІ КІрова з глибоким су­ мом

сnовіщають

смерть

npo

зоотехніка

пере.дчасну

Погребського

вІ.д.дІІІв:а КАРПОВА Григорія Олексан.дровича ВИСЛОВЛЮЮТЬ співчуття сІм'Т рідним покІйного.

та

#115 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you