Page 1

ВСІХ /{РА1Н, ЄДНАlfТЕвн,

nPOJlETAPl

Черговий

СЕРЕДА

Творів

том

25

В. І. Леніна ПОЛІТВИДАВ

Рекорд повернувся в Донбас

.NV 115 (3617)

УКРАїНИ

Світовий ренорд вуглевидо­ бутну встановили гірнини брига­ ди А. Таценна з шаХТОYllра.влін, ня імені 50-річчя Радянсьної Унраїни номбінату «Донбас­ антрациту~ Ворошиловградсьної області. За 31 робочий день

ЛИПНЯ

1873 '. 2 коп.

ВИ­

ЦІва

ПУСТИВ У СВІТ МАСОВИМ ТИ­ РАЖЕМ ЧЕРГОВИй,

ТРИДЦЯТЬ

ударної

ШОСТИй ТОМ ПОВНОГО ЗІБРАН­

тисяч

РІК

НЯ ТВОРІВ В. І. ЛЕНІНА УКРА­

на

ВИДАННЯ 34-іі

їНСЬКОЮ МОВОЮ (ПЕРЕКЛАД З 5-го РОСІйСЬКОГО ВИДАННЯ). (РАТАУ).

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITET~ КОМ~НІСТИЧНОІ ПАРТІІ ~KPAIHB. МІСЬКОІ І PAROHHOI РАД ДЕППАТlВ ТР~ДJlЩИХ KBIВCbKOI ОБЛАСТІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ ВИКОНАЛА СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІН Н и В а -

уІаР

ПО ПРОДАЖУ ЗЕРНА ДЕРЖАВІ

ТРУАівнини сільського господарства Дніпропетровської області, включившись у Всесоюзне змагання за збільшення виробництва і заготівель зерна та інших ПРОАуктів землеробства, нали взяті на

1973

успішно вико­

рік соціалістичні зобов'язання по ПРОАанеу зерна

дернеаві.

На хлібоприймальні пункти наАійшло 1055 тисяч тонн зерна, що значно більше вІ, наРОАНОГОСПОАарського плану. Пшениці про­ дано 970 тисяч тонн при плані 472 тиtoячі тонн. Перевиконано та­

коне плани закупок неита, ячменю і зернобобових культур. ПРОАане хліба Аернеаві триває.

Колгоспники і працівники радгоспів, партійні, радянські і сіль­

СЬКОГОСПОАарські органи області зосереАнеують зусилля

на завер­

:" шенні

збирання вронеаю, виконанні планів ПРОА.анеу дернеаві куку­ рудзи та інших пізніх культур, піАготовці Ао сівби озимих, заготів­ лі кормів і провеАенні зимівлі ХУАоби.

* * *

Центральний Комітет КП України і Президія Верхов­ ної Ради Української РСР

прийняли. рішення провестми

26 липня 1973 року в м. Києві в ПалаЦІ культури «Y~Pal­ на» спільне урочисте засідання Централ?ного KOMIT~.TY

Комуністичної партії України і BepX~~HOl .~адИ YKpal~:

ськ.ої РСР, пр'исвячене нрученню УкраlНСЬКlИ Ра'д~:НСЬКlИ

• СоціаліСПі'ІНій Республіці ордена Дружби народІВ.

ХХІУ

КПРС про даЛI>ШИЙ

вищої школи

з'ї:::ду

розвиток

знаходять

своє

нтlлення в постанові Централь-

KO:VIiTCTY

НОГО

,

КПРС

та

Ради

:Шністрів СРСР зlд 18. липня lВ72 року <,Про заХОДtl по .даЛhШОМУ вдос, коналенню вищої

r ' uсВітив

країні»,

шосто'ї сесії СРСР

в

постанові

'на Першо.­

сильович Орловський. З почаl1КУ жниlвз своїм по­ мі,чником Володимиром Федоровичем Артюхом він підібрав !вал,ІОИ з 89 <г,ектаріIВ і ,наIМОJЮ11ИВ 298 'ftOHH

зерна пшеН1иці та 13 'ftOHH ячменю. Ден,НіИЙ ·намол·от аг· регату 'С1'ановить 30-33 ТОН'НіИ, ав 'Окремі дні ме­ ха,ніза.тори доводять ЙОГО ,до 55 'Тонн' або в два з

Be-рХОВНОї

восьмого

Ради

скликання

щих

учбових

ниївських

20

закладів,

що

ви­ го­

«Про стан народної освіти і за- .тують фахівців із 254 спецІаль­ ходи по дальшомувдосконален- ностей. ню загальної середньої, профеМайже 12 тисячами першо­ Сійно-теХНіЧНОї, середньої спе- курсникІв поповняться 56 сецlальної СРСР».

вищої

освіти

в

Поряд з високою оцІнкою ВИ·

щої

і

школи

середньої в

цих

спеЦіальної

донументах

по­

ре.дніх спеціальних учбо'Вих закладів Ниєва .1 області . На .нараді відбувся обмін до­

свідом

роботирекroратlв,

пар­

тійних організацlй,вказувалось

'-'І Ів .

на .недоЛіКИ, .якl мають мІсце в робоТі ' окремих учбових за­ нладів, ставилась 'Вимога забез­ печити високоякісний набір на

відбулась

.перШі курси. Адже вІд цього багато в чому залежатиме ви­

ставленІ великі завдання перед працівнинами вузів .1 техніку­

, Вчора в обкомі НП У.країни .нарада

прафвників

вищої і середньої ·спеЦіальної освіти міста Ни.єва та області.

На нараду були запрошені сек­

ретарі райкомі,в НП України, ректори і директори, секретарі партійних організацій вищих і середніх спеціальних учбових заклщдів, відповідальні сенрета­ рі та Ч.1ени приймальних комІ­

сій, голови предметних номісій вузІв, сенретарl обному та Ни­ ївського мІсьнкому ЛНСМ Ук­ раїни, керівники обкомів проф­ спілок, відповідальні працівни­ ки ряду управлінь облвиконко­ му та Ниївського мlськвинонно­ му.

~; доповіді .міністра вищої І середньої спеціальної освіти УРСР Ю. М. Дa~eHKOBa, у ви­

ступахсенретаря парткому Ни­ ївсько.го ,державного

тету М.

імені В.

Т.

Г.

Дученка,

у.ніверси­

Шевченна

ректора

полі­

технічного інституту Г. І. Дени­ сенка, прорентора

сільсьногос­

подарсьної анадемії А. М. Жа­ дана,

дире.нтора

політехнІнуму

зв'язну М. М. Ващенна наголо-

нонання одного

-

дань вічених

з

основних

зав­

підготовнивсебічно ос­ фахівців, яні зможуть

номпетентно

вирішувати

тільни науково-технічні і

не госпо­

дарські за вдан:ня, а й завдання політичні, організаЦійні. На винонання Іпоставлених вимог учБОВі заклади НИЄlВа і

області прО'Вели значну підго­ товчу роботу. Створено систе­ му професІйної орієнтації, сіт­ ну підготовчих нурсів лень, :консультаційних

для роБІтничої лоді,

і відді­ пуннт,lв

і сільсьної мо­

у,комплектовано

Учитель

стрів освІти І. Ф. надо.'ІыІй,' охорони .здоров'я М. Ф. Кози­ реНКО,секретар ЦК ЛНСМ 'У"н­ раїни Р. І. Черв'янова.

кла-дами вскирту.

Лише за останні ч(}тир,и дні бригада скирту:вальникїв о.,чи~ти­ да .від по.ЖIН'И1J.НИХ залишків 11 О геКllа.рів. На цій пло.щі

*

25

ге' ктарі'в при но.рмі 11. Тут меха:нїзато}}и t}}игО'р~й Олексійо.­ ви"! Po.300X<L таВо.лодимир Пили­ пович Ро.нка У,КI1,а.дають її сто.го.­

-30

,виро.сли

скирти с.віжоо.бм'о.:ло.чmюї со.ло.­ ми. А всьо.го. пшеничну і яшну rо.лО'му заскирто.,В1liНо. ,на 220 ге:к­ тарах, 3 ',них 70 ге.К1\а,рів з-під ко.мбайнів, що. Qдн'о.часно. ,виго.то.'В-

ляють січку.

Н. БУРЛЯR,

Жердівсьної

во'сьмиріЧНОї

школи

кому·

нІст Герман Єлlзарович Пет· ров перебуває зараз у проф­ спіЛh:ОВlЙ відпустцІ. Але не захотІв вІн сидІти без дІла в такий гарячий літній час. Прийшов вого

до

диренції

радгоспу І

місце­

попросив ро­

боту.

Перед початном жнив Гер­ ман Єлізарович брав актив­ ну

участь

до

приймання

у

підготовці

току

хліба нового

врожаю.

Тепер сумлІнно

туванні

учитель-номуніст трудиться

соломи .

на снир­

Бригада

скиртувальнинів, у янlй він працює, вже Зібрала солому з плоЩі 100 гeHTap~B. На по­ лІ

виросло денілька снирт.

Г. БОБКО, секретар партоprаніза­ цlI радгоспу «ЖердІв­ ський •.

ТD;vпі~тї;~яиа жнивах

На фото: Анатолій ГРИГОРЧУК (лІворуч) і Петро МАН-

ДАНИК.

і ярих

колосових У господарствах райоиу за станом

на 23 липня 1973 року (в процентах до плану)

=""

13'.." "'"0><... ,-'" 011 о

Назви

господарств

оО",

"'" =0

о

01 о

~2

"о 0= ".,

~g "'",

О"

О' "О о"

=~

"'" ~o "'0

~:lg "о.,

..

Радгоспи: «Заворицький» «Требухівський» «БоБРlщькиА» «Жердівський:» «Русанівський:»

НЮ

99,0 98,0 94,9 94,6

42,6 49,3 41,7 59,1 74,3

«Зоря» «Красилівський» «Л ітківський» «Гоголівський» імені Щорса «Заплавний» «П.~осківськиЙ» «8еликодимеРСЬКIІЙ» По радгоспах

""010 "'",'-

м"

Фото П. Теплюка.

.

ЗВЕДЕННЯ

o~

у

комсомольський екІпаж комбайнера Івановича Григорчука. ВІн намолочує протяrом світлового дня з своїм помічни­ ком комсомольцем Петром Михайловичем Майдаником :.... У'І­ hem-праКТIIRантом з БорщІвського сlльгосптехнlкуму Тернопіль­ ської області по 30 тони зерна пшениці прн нормі 25 і по 30-31 товвl Jlчменю прн завданні 19. Всього вонн намолотнли 240 тонн хліба.

про хід збираиия врожаю озимих

ни О. С. Капто. У ,роботі наради взяли учаСfЬ ·завіду!О'1ИЙ сектором відділу на­ уки і учбових занла.ців Цент­ рального Комітету ЮІ у~р .. їни Д. П. Боги·ня, заступники мІні­

ч'у'к стягують с{)лому ,з пло.щі

ПРИІ\JIад

склади

екзаменаційних НОМіСіЙ. На .нара:ді 'ВИСТУІПИ\В секретар Ниї,всЬJЮГО обкому НП Унраї­

раДі'оспу-плем­

Механізатори Богда'н.і!всыїї птах'офабри,К!и ста­ ранно готують грунт до · сівби оз,им,их. Високим ви­ робітком відзначається траК110РИСТ Олександр Сте­ панович БаЙдін. При нор.мі 4,6 гекта,ра він .виорює щоз'міни по 5,4. За минулу п'ят,иденку піlд'готува'в 25 гектарів ріл.lІі.

комуніста

ві~іл~ннях

Іван Во.л~дИ'ми'рови:ч Де:ме:нтьєв, Григорій Мик'о.лайович Батечко. і Вмоди'ми'рМwколаИович Балан­

сив жаl1ІЮЮ «ЖРС-4,9» озимі та ярі хліба.на звал на площі 220 гектарів. За день він ,кладе у вал,ки хліб Аа 20-21 гектаlрі при Н<ор,мі 16,9. Зараз коСіИТЬ яч­ мінь, потім овес.

*

на

Се,миш)Лків­ сько.і ПТ&Х(}фаБIРИКИ. По.вний світ­ :то.вим день п.р.ацюють 'rРИ навіс­ ні .волокуші, ЛЮI!МIf трак'ІIОРИСТИ

птахореПРОДУКіQра Іван Васильович Сафронов 'ско­

*

сол~м.и

ко.лек­

T~aBlfe'Bo.MY 1В1~ДlЛ'КУ

...

.

1І0внення.

на денних

Само.віддаІЮ трудиться

лишнім рази більше заlВідання.

ний період ПРИЙО:\іУ нового по­

навчання

нииv Ф рон т С'КИрТУ'ва.lІОні

учителя­

на

тонн більше від ренордного до­ сягнення бригади П. Малишна з дільниці NQ 3 шахти «Михай­ лівсьна» Нарагандинсьного ба­ сейну. (РАТАУ).

На підбиранні й обмолоті валкі,в у радгоспі «Требухі,вськ,ий» 'найвищого :виробітку ДООИ1В' СЯВО­ діЙСа<мохідJНОro КОМlбайна «СК-4» Володимир Ва­

закладами у .вl:дповідаль­

право

Це

тисяч

заroну

даннях, які стоять перед учбо·

Понад 14 тисяч юнаків і дІв­ чат, які сьогодні ще є абlтурієнтами, повюші 'ВиБОРОТj1 собі

половиною

ти:вмехані'3О'ван.~го.

шувалось ва тих важливих зав-

ВИ ми

з

187

антрациту.

Календар трудової слави

в 06во_1 ИП Увраівв Нанреслення

десять

тонн

Вся соnома-в сниртах

Трактор!и,ст-жаткар ПухіlВСЬКОГО

Про урочисте засідання qентрального КОМітету Комуністичної партІ1 УкраїНИ і Верховно1 Ради Украінської РСР

вахти вони видали

585

60,9 60,8 78,4 45,4

93,3 92,3 90,9 88,6 82,6 79,6 76,9 65,7 88,2

38,4 26,3 60,7 37,9 41,9 37,9 29,6 37,4 43,3

96,5 94,9 89,3 81,2 71,2 85,0 87,2 91,5

23,5 33,7 28,6 38,8 33,6 31,1 59,3 54,7

39,9 78,9 33,7 46,3 49,7 24,4 86,3 55,4

Птахофабрики: Богданівська Пухівський ППР Калитянська Плсмзавод «Рудня»

Семиполківська По птахофабриках По р-пах і п-ках ім. Кірова

56,7 75,2 62,5 79,5 59,3 56,4 32,3


5.

Новобудоваn ~яmuр і",,!!и

ІНльиа професіЙ слюса­ ря, зварнииа, бурильнииа й Інших має ватажои буриль­ нинів Анатолій Ноломієць.

В авангарді

змагання­

його

комуністи

вом

і комсомольці Ми

розмовляли

ником

з

дільниЦі

началь­

Ниївського

спеціалізованого

управління

.М 580 Аркадієм Ностянти­ новиче:vI Нузнецовим і викон­ робо:,;! Володимиром Микола­ йовиче:vI Стеценком ca:vIe то­ ді, коли стали аідомі резуль­ тати

роботи

колективу

за

червень.

-

місячного

ми мали

зав­

освоїти ЗО

тисяч каРбованЦіВ. Та досяг­ ли БІльшого: виконали робіт

50

на

тисяч,

ленню!

Хто

-

із

задово­

повідомляють

вони.

Висоиої

рильнииа і бетоняра,

дова

ника, та

з

співдружності

нового

науковцями

Раніше виставляли стов­ бисті фундаменти. З чого во­ ни починались? Готували

Сьогодні

ви

почуєте

по­

всюдно на БУДОВ'і: «Будуємо пальні фундаменти з бурq., набивних паль із камуфлет­ ною п'ятою». Треба сказати, що метод, про який мовить­ ся, це нове у будівництві. Щоправда, він вже встиг от­ римати

хто

високу

його

ОЦінку

застосовував.

тих,

ПО­

дібним чином готувалися ну­

льо'в.і цикли цехів на НамАЗі, готелю «Ниїв», ТЕЦ-5 і кількох житлових будинків У столиці нашої респуБЛіКИ. ,Зведення промислових спо­ руд заводу будівельних алю­

мінієвих вається

,конструкцій з

участю

відбу­

працівни­

ків НиУвського науково-до­ слідно'ГО інституту будівель­ ного виробництва Держбуду УРСР. Цього разу ми зу­ стріли на новоБУДОВі науко­ вих СПівробіТНИкJв Віктора Веніаміновича Хохла та Олександра Євлентlйовича Осадчого. До речі, обидва вони брали участь у проек­ туваННі фундамеНТіВ цехів підприємства. За їхньою до­ помоl'ОЮ

НА

визначено

КОНВЕИЄРІ

вигоди

-

методу

-

фундаментів.

котловани

до

відзначки

ються

рів.

а

потім

завезти

для

засипки. А повертати дово­ дилось до 70 процентів грун­ ту. Нрім цього, тоді витрача­ лося більше бетону, армату­ ри. Хоч несуча здібність фундамента не була більшою за пальні фундаменти. Зм~н­ шення обсягу земельних ро­ біт дозволяє прискорити бу­ дівництво. І еКОНОМ,ічний ви­ граш добрий виходить. Бо лише на новобудові робітни­ ки НиїВського спеціалізова­

ного управлНrня

.N9 580

ту

«Укрбурвод» 624 палі.

них

новим

методом,

-

-::"

конструк­

до

структура

на

дозволяє

грунту.

конання ціЙ.

прискорити

вироБНИчих

ви­

опера­

майбутнього заводу. Чи дав­ но закладали фундамент ад­ міністративно - п о б у ТОВО'1:'О иорпусу? Не більше тижня тому. А зараз вще дах при­ міщення виривають шифе­ ром.

Все більшає

кількість

ро­

біТНИИіВ на будівництві заво­ ду

сказав

мибе3Посе-

будІвельних

алюмінієвих

ИОНСТРУИЦіЙ.

ними

стичної

тру­

працювати

-

поруч,

ЛЮД:І'Іила

партії

та

уряду

В.

біо·

ф

но

й

Добрі

результати

заносити

казників. тиву

по­

колек­

будівельно-монтажного

ника

до

приєм­

на дошку

Представники

управління М

генпідряд­

35 -

будови.- виконали

у

червні план з усіх техніко-еко­ номічних

показників,

показую­

чи цим приклад високопродук­ тивної праці всіА!

суnідрядниАІ

організаціям.

На

знімку

(вгорі

зліва):

Юрій ПеТРОВllЧ Зубець записує показники соціалістичного зма­

управ­

гання між бригадами. Ф Нова потужна техніка на

озброєнні знімку:

будівельників.

установка

на

На

гусенич­

ному ходу для буріння сверд­

ління

біля робочого місця

лав

на

ДЕМ'ЯНЕНКО.

ловин (вгорі справа).

до

Но­

техніиуму.

Без відриву від виробництва освоїв профеСіЮ бурильнииа, потім иранівнииа. ,3 управ­ призвався

з

гово­

нинішню п' ятирічиу.

В ЦЬОМУ ж иолеюиві тру­ диться і його батьио. Почи­ нав хлопець ріЗНОробочим.

З кожним новим днем ста­ ються ЗміНИ на територП

трес­

спеЦіалізованого

Приюшо

Всю свою наснагу, всІ знан­ ня віддають тут, щоб виио­ нати наиреслення НомуНі­

ління .NQ 580 Вол'Одимир Цигляр. Вирішив продовжи­ ти династію будівельнииів.

На будівництві заводу при встановленні фундамеНТіВ .засТосовується замість дере­ в'яної металева опалубка, яка дешевша. Окрім того, во­

«нульових циклів»

В. В. Хохол,

несучу здатність.

алюм'ініЄвих

логічна

Окрім контрОлю за під­

готовкою

їх

Тотоєва

На БУд'Івництві щодень нарощується трудовий ритм.

знань, до більш складної ро­ боти помітили в колективі. Робітника послали на курси електрозварників. 3араз він вже має п'ятий розряд, за­ очно навчається в Ниївсько­ му будівельному інституті. 3і шкільної лави сімнад­ цятирічним юнаком прийшов

парамет­

рО'биться висно­

довах, де буде подібною гео­

У підготовЦі паль бере участь потуясний бурильний механізм. Для того,Щоб во­ Ни МіЦнозв'язуваііися з грунтом в основі, Застосову­ ються буро-вибУХОВ"l роботи.

-

різних

цій пригО'диться на інших бу­

виставлять

нага,дує

національ­

інших.

будівельногО'

комуніста

бурильником. ЙОГО потяг

Досвід застосування нового способу підготовки !t1унда­ ме'П'гів на майданчику Бро­ варського заводу будівель­

кладання фундаментів. А значить, було роботи меха­ нізмам. Вибрати землю, ,ви­ везти,

палі

Потім

вок про

за­

біографіЯ

за

Христофора

рить :І'Іайстер

графії багатьох його това­ ришів по праЦі. Спочатку був

редньо на будові проводимо випробування паль. Є тут дослідний стенд, де перевіря­

підготовки

осетина

багатьох

усіма

" ВИХ КОНСТРУКЦІЙ

ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ АШО 4. У

молодого

иранів-

нииа Миколу Вунчу, буриль­

правофлангових

Андрія Стадника. його

думки в нолеюи­

ві і про роботу Анатолія Лу­ ковениа, яиий однаиово доб­ ре володіє профеСіЯМИ бу­

п'ятирічки називають в НСУ

.NQ 580

працІ.

тресту.

ре:l1ОГИ?

Зводиться

комуністичної

ЛО:l'lОЄЦЬ, недавня ВИПУСННИЦЯ

ж зробив перші внес­

числі

за

иодеити­

Минулого роиу вона була на­ звана першою серед бригад

ки у досягнення трудової пе­

У

бореться

називатися

ністю,

Згідно

дання

бригада

право

Ф Під час

ар­

Мlії. Демобілізувавшись, по­ вернувся в иолеитив. Сьогод­ ні має найвищий шостий

останні

ВІСТІ

перерви

можна

послухати

ПРО

трудовий

риТА! країни, хорошу пісню. На знімку

розряд.

(внизу зліва):

буриль­

ник Христофор Тотоєв, кранів­

Володимир ОДИН З не­ багатьох будівельнииів, яиі брали участь в реионструк­ ції Центрального стадіону в Ниєві, зоирема інформацій­ ного центру. Він виготовляв

ник Микола

Бунча і

майстер

Людмила Коломоєць.

Ф Трудова симфонія. «Дири­

гує»

там палі, працював на ираНі.

бурильник Анатолій Лу­

ковенко (знімок внизу справа).

Ім'я р06ітнииа занесено до Нниги пошани г лаВ1(У.

Фото П. ГОJIованя.

(.КРИМ-217»

ионнейєра СІмферопольсьиого завГ)ду те­ левізоріIl імені 50-річчя СРСР почали сходи· ти перші 'зразки <. Нриму-21 7». Телє,візор з еираном 61 сантиметр по діагоналі має гар· НИй вигляд, дає ясираве і чітие .зображення,

3

у ,нього

ираще звучання. В нинішньому році ТОРГOlВеЛhНИМ організаціям бу де поставлено

190

тисяч нових телеприймаЧіВ.

ПОВНИТЬСЯ ГАЗОВА РІКА Уведено в дІю трубопровід, який з'єднав міжнародну новим

газову маг:істраЛ'ь «Братерство» з

газоионденсатнимродовищем

«Росіль­

на-Носмач», яие РОЗИИНУЛОСЯ в пере:дгір'ї Нар­ пат. 11 його свердловин дають щодоби 3,5 мІльйона иубометріВ блакитного палива. (РАТАУ).

ІДЕІ

ікому'wііЗМУ

оволодівають

нестримно умами

люд­

ства. На їхо,сно'ві 'ВИlнwкла й успішло [Jо~вива6ТЬСЯ ооїтова си­

a - t .,. .., ... 08< -==-

• І

Релігія

~Л\\#ц?АТЕIСТА

сучасна

сmша Сlщіалізму. Під їх пр&пор ня імене·м богао,бгрунт(}Вуютьвіч- ТИІ,ів зображуються ними як со- ВЧВНІ}{Я про ;релігію, Івідмову ко- атеїзму ів Р,адя,нськ()му Союзі і в стають ),!с'е но,ві й нові загони ін'ість і непохитніС'ть ,капіталістич- ціашшИlЙ прmест 'Ві,руючих, <ше-муністів від атеїзму. інши'хооціалїстиЧillИХ lЩ)аїнах з тру,щящих ка:П;lталіс'тичних країн і 'fЮГО ладу.

задов-оленИ'х» ю,ридич,ниіМ

с т...,н 0-

HaYKQ,BO

,обгру,нтОІМНИЙ,

марк-

метою Щ)OIl'идіяти ПОШИ1Н~IIJНЮ ате-

к,[}аї'н, які виз:волились ~Biд іНlоземПоширюючи ,різного роду чут- вИ!ще'м цеі,[}КВИ, як релігійний «рух сИ!стсько-лен'інеькИ!Й підхід до ,[}е- їжу, неЙ'І'Ралізаціі його. 'Впливу ного ПШlеlЮлеlН'Н'Я. КИ, буржуаані ідеологи Нl'4мага- ОПО'ру». лігії і ruтеїз'му ІВ СРСР, все зро- на :маси. Се,ред ~ИХ і.нститут І чим 'більше зр,оста6ВПЛИВ ко- ються лси'хологічно нас'l1РОЇТИ вімунї'стичних ідей, тим більше сил руючих соціалістичних країн проі зас'обів кида6 ,ремщія .на фронт ти м.арксистсько-ленінськ,ого еві-

lмперіа.'Іістич.ні теор'егики й пра,ктики ідеологічної 'війни rвикористовують релігію ів планах

ідеологічн(}ї бо'ротьби. Релігія, як ТОГЛЯДУ. Вони 'l1Вердять,

«розм'якшення»

ніби в

O~Ha із форC\l аНТИlнаукового ев:іто- СРСР нем&є свободи ()О'віС'ті, ро.зу:мінля, як ОДИ1Н із 'н&'Йпошнре-

піших

ідеології

.ріЗНОlви:дів

атеїзм ун.аш:Й 'к'раїні мав «дер-

до()П'ро,стування наую)воро а1'еїз:j ди'скредИ'тацію атеїстичної

ідеалістичної жа,вний характер» і силою 'нав'Я-, му

'ВИКОРИС11О~ВУ6ТЬСЯ

2

стор.

які іВИ!Ю.'Іикають злобу

О

і

не:нruви,стьму у!Ні'верситеті в Р-имі, центр по

що. зводять,ся що того, щоб через псев- П'РИlСЛУЖ!НИіків ім:періалізму. В ба- ВИВ"lе:нню релігії і ко,мунізму в гать ох

капіталістичних

юраїнах

С'тв'Орено інститути" дослідні ЦЄ'Н'т- Кенті (Англія). У Ватікані сnщре­

тут І ЗУ6'ТЬСЯ :населенню. Тим-то анти- практwки.в СРСР ви:кликати ре- ри й ОІрга:ніз&цїї, які займаються но сеКI{}е'ГЗ,і,[}іат у 'СПI]Jа'вах невіру­

найчастіше. Са,ме "реліJ1ійні вчен- І J1ро,мадські вчинки ок:ремих фана- 'В'ізію о

!комунізму,

стаюче ПОШИ'Р'еIННЯ атеїстичних по іВIDВЧIЩНЮ СРСР у Мю;нхені, пер'екона.нь у всьом:у евіті TpwВQ- ценrrp ма,[}ксиетських Д(}CJlіджень жа:тьм:іжна,!)одні ,релігій;ні центри, при католицькому ГіІего,ріансько­

о

марксистсько-ленінського :ви:вче.нням етмювища,[}елігії НОВЕ

ЖИТТЯ

о

Середа,

25

nнина

1973

й

ючих, а при ор,де.ні 6зуїтів-спе-

року.

о


ФОТОРЕПОРТАЖ Покоси,

покоси,

ВОНИ будуть переможцями лущення стерні і оранки грун­

покоси ...

СItі,lЬКИ сягає око,

біжа,ть у

ту.

В:!р'ОС.1И тут, НI~MOB гриби піс­

В інш()му місці груповим методом лрацюють ще сім са­ }І()хід,них комбайнів. Комбай­ нери вже підібрали й обмо,;IО­ ТИ.lивал,ки на 611 гектарах. Пр,щю'вати заважають часті дощі, але ~Іеха'ні'затори пере­ борю ють примхи погоди і доби-

.-НІ

ваютьсявисокої

,,\алечінь гін широкі валки . зо­

.1ОШСТОЇ пшениці. Куди б не Їхав ;Jа'раз

полями

'радгоспу

(\ ГОТo.lівськиіі», скр:ізь ЧИШ оці поr;оси або п.lощі жовтої стерні

с'кирти

-

поба­ великі

і на ІОИ

свіжої соломи, щО

дощу.

п'ятирічки . С.I<1ВУ.

треть,огоро,ку

видався 'він

.\

О:JЮfОЇ пшениці

. пових

на

Розді.1ьне збирання

:JОСОВИХ

не

почаilОСЯ

спочr:тку

І'(т(',ва

комітету

,робітничого

ПJНІХ

180

·заохоче,ння. Так, наприк­ .1ад, екіпажам комб!}!Йнів, які наМОЛОТЯ1'ьза Д~HЬ 40 1'0нн зерна і більше, ·вручає1'ЬСЯ 'Премія .в су,мі 1 О карбованців,

'1101'0

не­

гектарів пше­

Хід жнивних ро'біт у радгос-

ють

.;';:~ переконує :в тому, що буде

перервним

рів

ланцюжком

кожен

грузовики і

u

вражаю.

Іваницький, який підібрав вал­ ки на 94 Г6кт&рах і наМ>ОЛGТИВ 283 тонни 3~J}Ha. 269 тО'Нн на

рахунку

Запорізької

Григорія

виготовлен-

установки для зерна холодом.

консервації Апарат має

ня і проведено випробування

ІДУ.

11 11

серійного

виробництва 1 бункер,

де в

ється «заморожування»

зер-

відбува-

попередницl

машина

на, що полегшує його збері-

няється

один чоловік.

кера для насіння.

гання. Установку обслуговує

Ії продуктив-

,І них та пам'ятних

почав

Агрегат

Від

підвищеною

міне-

своєї

відріЗшвид-

кістю, більшою ємкістю бу&-

ність-сто тонн на добу.

(ТАРС-РАТАУ).

ЧИНОК 'р'обітникі.ввиявляє за-ІІ

місцях мі-::

11 ета-героя Києм, готуеться 11 1111 ПО'дорож п·о Одеси. КОЖіНої I111 І'> 11 суботи групи робітникі'в :ви- I1 • :: іЖ;І,жаютьвідпО'Чивати на Де,с- :: 11 ну. Та'киіі: аКТИ\JjlНИЙ ,віДПОЧИ-11 11 . " 11 но'к не лише ВІДIЮiI:JIЮЄ сили, 11

тур, рису, сої, трав. Він та-

раЛЬНі добрива.

~

Ве.тІИКУ турботу про відпо-::

11 Уже відбулися подібні екску'р-ІІ ;1 сії до Че'рніго.ва, 1l0kТО,J}ИЧ-:;

можна 'використовувати на сівбі Л'ьону, зернових куль-

кож ВНОСИТЬ у грунт

:всі 'робітники з&во- ~

11 водський . комітет профспілки.::

випуск зернольняних сівалок

«СЗЛ-3,61>.

.-

еКСКУРСI1

1монтаж, який матимуть зм.огу::

Юро.воградськиЙ зав о Д сільськогосподарських ма-

марки

3 · ' а ма:тершлаlМИ

1І оглянути

ШВИДКІСТЮ

шин« Червона зірка»

допома-

І: зараз ГGтуетьсявели'КИЙ фото-,

з ПІДВИЩЕНОЮ

об-

ласті закінчено

гає ЗРОl3уміти й оцінити красу

'І го генія, що змінює її.

І

1

«ОофНвка», що мна

11

11 11

ClJ1ЬСЬКИМ ТРУДІвникам

У цехах Мелітопольського заводу холодильного маши-

11

11 рід:ної ПРИ.Р()ДИ, силу людсь,ко­

Свиридовича Тарана; за один ,1ише ДellJlЬ 18 .тJип.нявін намо­ .'Іо'ти'В 53 тонни зерна ячменю.

І

БУ-11

111шенів на Д'убинці, галявиною

У З'маганні комбайнерів по­ переду йде Микола Григорович

хліба

саДОІво-па'РІіІО.ВО·ГО

11 на Грибку, 'ВІЩИ'ЧНИМИ ,вікоlВИ1111 ми ялинами МІЖ . ·скель на б е11 резі річки Ka~l' ЯНКИ, 300-літ11 нім ДУlбам на І' а ШlВИ!Ні Китай11 ської алЬ'Т(;шки - жи.вим евід1111 ком ICTGPI1 . ... У маНІ.. В IfКликали ;: захопЛ'еюrя, С'тво:рені безімен11 ними ,нарQДНИ'МИ умільцями 1111 - ук,раш,сь'Ки,ми .. та р·осш11 ськими кріпаками, - ГРОТИ,і~ 11I1 аЛЬ'танки, павІЛЬИОНИ, . І. каскади І 11 ставкіlВ, водо'спад~, фонтани, 11 шлюви тощо. Ти,м І прекрасна

До їх бу.н.ке­

під'їжджали

долю

до

ЗЕРНА

повітрі

опл.ату

а поті", брали курс .на тік. В усьому .відчувався га:рячий по­ дИХ ЖІІИВ, спіЛhна Ту.рбота за

,Р ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ

холодному

ВИ'l1Вrр

1I діВlН'ИЦ'ТВё4 на YKp'fЇHi. Юнаки:: I111 і дівчата милувалиея розкіш- ІІ . б б· 11 11 шю ЛІтнього в рання ду ІВ та І

шви;що Н,tПОВlнювали'сь зеJ}НОМ,

На полях другого відділка .весь час працюють два комбайни «(Ci-4» З 'подріБНЮ'Вi'lчами со­ .т()ми. :Ja ними зак,ріплено чо­ 'І ИРИ 11J}а'КТ(}РИ і вісім приче­ пів для .відвезе:ння січки до ~Іісця СКИРТУlВаmня. Т()ж поле 3J}азу залишається ЧИС'ти'м :від

компресори

про

у евоШ за,гі.нці.

Поклавши майже всі хліба R пок(}си, механізатоРИ прово­ дять їх і'нтенси:внии обмолот.

два

пер~ий і наИОІЛьшви:датний:;

бота. Комбайни рухалися без­

ПОВНИЙ світ.ТJО'ВИЙ Д~HЬ.

нобудування

со­

ло'ми. ДОІбре орг&ніз>(},вано цю роботу на 'І1РІПЬjfМУ й четвер'то­ му відділках. Там бригади с.ки·ртувальникі'в повний свrтловИ'Й

На полі че11верто:го .відділка,

зернові

Р О б "ІТНИКИ -

хліба

куди ми rnриїхали, кипіла ро­

використ()вуються

ГОТСІВИМ

ні 'Щ'нкти ftбо засиЩ\ється в !(ЮІОРИ. Д~ржавівже продано 70() танн зе'рна. .

праці на збираlIніврожаю, добре ознайомлені з ,нИІМ.

C~M(! так. Сім самохіДJНИХ ком­ о&-йнів, які раніше праЦЮівали на роздіЛhній косовиці х.'lібів, те<пер з~йrняті .на 'підбиранні й ()б\lолоті валків. Але три ,ряд­ кові .причUПіНі жатки «ЖРС-4,9»

ПОіlШИВНWХ J}ешток,

положення

·1:

;:11 .Л·· . . llI1Нl .,ВІДПУСТКИ, ВИХІДНІ І. багато н(}вих невідкла~них ро- 11 дн'І. ПО-:РI3IЮМУ 'І3икориеТОВУ-11 біт. 11 юТь ЇХРOlб'і'тники. OJ.ljHi їдуть І: п. ТЕПЛЮІ(. 1I З~ путівками до Одеси чи 6.В-11 І: паторії, щоб IвіДlIIОЧИТИ, по-:: 1,1 правити своє здоро,в' я. Інші I1 1IІ -. H~ ДІ есну 3 'наметами та I1I1 ;: рибальеь,кИlМ ХИТІЮМУДРИМ на-:: 11 чинням. I1 :1 БіЛЬ~іСТЬ молодих ВИРОб-:: 1I ничниКl'В заводу плаетичних I1 ~I мас віддаю'ть перев.агу тема-І: ;1 тичним еКСlкур,сіямта ПОДО.ро- I1 1I жа'м порі,щніЙк:ра.Їlні. От і не-:; 1I щода'вно KtJMiTeT ко'мсомол у :: 1I раЗ{))1 з радою ГУ·Р'l'о,житку за- іl ;: водуорганізувi'lЛИПОЇЗДКУ до:; 1I Умані. У цій захоплюючій eK-11 11 ску:рсії ,взяли учаеть 28 юна-:: ;: І{ів і дівчат - мешканці.в за-ІІ 11 водського гу'р'тожитку. :: • Бе\}пер·ечно, GС:НОВНОЮ ме-ІІ . . б ув Д е,р- 11I1 тою ЦІЄЮ 'ПОДОіРОЖІ жавний заловідний ._ дщщроло- :; гічний парк «СОфнвка» - ІС

тують по 40 - 50 тонн зерна при завданні 16. На тока.х зер-

скиртуван,ня

Іі

'1

свої сили. Адже ш:mере:ду

вич Хоменко, Юрій Павлович Таран та І'ван МИХ&lI.1О>ВИЧ Ли­ тош. 3а день ВОJlИ ТJ}ан,спор­

Слід{)м за обмолотом

ПОДОРОЖ

11 оо I1 11I1 ДО --:<СОФІІВКИ» ІІІ.

о цього

вони прагнуть, напружують всі

к!! 'віддіnків водії автомашин «ГА3-52» Антон Антонович догвиненко, Микола Дмитро­

провадиться

Д

від 35 до 40 тоніН 7 кар­ бо,ванців. Усі комб&.инери ма·

ках.

косити

Ще до початку зби­

-

ціаліетwчного змага:ння і захо­ ди м(}рального та М&l'е,ріаль­

на цій площі хліб буде у вал­

КОІlО:сові,

секре­

-

зоирання зе{)н()вих.

Не відстають від комбайне­ рів ШОфери. 3аовдяки їх ста­ раlШЮI IНЮlає прост(}їв зби­ ральних агрегатів. НаЙбі.lьше пt'ревез.'lИ хліба 3 поля на то­

ляється ІІа державні приймаль­

,пояс.нює

Мине ще кілька щнів, і 1'01'0-··

nівські механізатори закінча ть ~!

Сид(}рчук.

но зразу очищається і відирав-

-

році

рання ми ро'зробили умови со-

ниці і жита. Че.рез день-два і

ПРО'ДОВЖУЮТЬ

цьому

150

гекщрах.

тонни намоло'ТИ)В Іван ІІетрови,ч Конончук, Михайло Дмитрович Кедик 238, 233 тонни Петро Григорович

>Оплаота

Цасюк.

каже

;'ер.н().вихзаnишились

втрат зерна.

тар парткому Василь Гнатович

пр()фспіл'КИ Микола Олексійо­ вич Шевель. - Атеп~р з на­ ЯRНИХ 1630 гектарів озимих і с!(,)шенwми

У

за

стара.ЮТЬСJl

му в скирти більш як на

244

праці провадиться за намолочене зеРllfi,

на

-

борю'l'ЬСЯ

намо.1С1Т,

д()пускати

-

ко­

четве,рт(}му .ві,'\дїшtу,

кораблів

висm(иіі

КЮІ­

uайін~ри НЮIО.10ЧУЮТЬПО 3538 центнерів;з ге:кнра, біль­ ше 3() центнерів видає ячмінь.

-

ПРОДУh"ТИ'ВНО­

сті своїх агрегатів. Цими дня­ )111 ВКnЮЧИВСЯ вр(}боту ще один, ті.1ЬКИ-.НО придбаний Кf\мбаіін «СІ\-4». Екіпажі сте­

Механі:Jатори Р1:'ДГО,спу добре підготувалися до жнив і тепер орга.нізо,ва.но про:водять зби­ раН'няврожаю

зміни. ВОІнивже склали соло- ~=

На фото: вгорі -

комбаинер

биранні

М. Г. Іваницький, який досяг

'найбіЛЬШО[1() намолClТУ

пб о~ереДИНмі д- иi'lгрега'Т аИlfвра..

ВНИ:JУ

зерна,·

-

й

обlмолwівалків;

очищвння зе,рна на

. . току третього rв~ДlЛка.

ко.м-

едика на юд-

:1 додає

11 молодь

еНЩJ·гії, але й шmоIШЮЄ:: :шан>НJI'МИ,

І: враж~ннями. І

К

З'багаЧУЄII

КУЗОВЕНКОВА

•. .' :1 вихователька rуртожит-

ото автора.

!!

КУ.

1111 І'

:: I~

IVZН"D'AYAlRlfIІі!ІІІІflRllillИlRIIWН"D'D'//Н"D'/.ииnY/Н"D'.NY.отA'JJIIIIИVAilіІІИ_diIl1J1l1іfJi!И97Т.NZU/AИYAVD'.отАУLAV~.ииnY/LAVD'А'.ииnYАУ~LAV/Н"/~.и.AVU"~LAV/Н".иAVН'АУ.ииnYLAVAYD'.NA

і де о л о г і ч на Qоротьба

релігію, вільно IJр(}\п&гувати с'вої для н&с ·нвпри.инятною, оскільки атеїстичні пер·ек{)нання. во'на являє собою антИ'Наукове СОІціалістичний спосіб життя, С.віторозу,мі;ння, lНакладає на лю­ к(}пітка виховнаро,б()'Га форму- ДИ'НУ неп ()'l'P ібні КУЛЬТОlВі ()бме­

про те, щО ,в ,су.часнiJiсідЮJюгіч­ те'ріалістичног() світоепри'Ймання, ній боротьri'iі. l)eлігіяве-' бe.ae-fo.рон­ 'ВИІЩРИС'І'ОВУЮЧИ ,різні засоби ДЛЯ

ють нову людину, у якої вис()ка ження. ВОН<І.віками насаджу:вала Пf)лі'тиЧ>на і ,мораЛЬіНа свід()мЇоеТЬ лише за:бобани, марно:вірство. А гаРМОіНіЙ.но ПОЄДНУЮТІ>СЯ з науко- звільнення людей від ПOlмилок і ви,м сві'l'оразумін.ням. Тому ідеО-Ма>РНСІві'рстюзавжди було най­ л()ги і стратеги імпе:ріалізиу всі- благо'ро,щніШQЮ спр·а:вою. 3відси й

ціаJlЬНУКIWІСIЮ і liIостійнодіючі

курси 3 питань а'l'еїзму. Лі'l'ер,а:ту,ра, що її Іви~ають зга­

ня. Вона O~'Є~ mїAЇft8.IIaJI& і подолання :реЛtгі'йних передс>удів, дані та Ї,М 'подібні ОР'Ганізації, як відіграє ре~uщіЙ.ну роль; і 'Юl4У не G~J}аж.аючи при цьо·му почуттів пра:ВИJlо,з,о.(іражує атеїзм і ·атеї­ ши.РOlка .ша;}ЧQOIIЮ-атеісrV:W п;ропа­ ві,руючих. Наша держаІва забе:mе,чила гро­ стичну пропаг~щду в СРСР у га:нда, Тe.'lШм.И'Ве IЮЗ"JlоВеНнJl не­ СПGтворено""у 'вигляді. Фальсифі­ еПJ}оможНО>сті ,релігійних ві'рувань маД:Яlнам найдеМОІкратичніші прi't­ катори на'магаються залякативї­ залишаються Іважливи,ми ділянка­ ва, СIJраlВЖlІюс.вободу с'овісті, ЯК;) І\о,муні­ полягає в т,ому, що ЛЮДИ можуть руючих капіталістичних країн, 'М'И ідемогіЧIЮЇ ,РОО()ІТи вороже настроїти Їх проти кому­ С'ТИЧІІЮЇ партії. Через школи, си­ вілЬІНО спов1дува:тибудь-яку J}елі­ культова стему 'культоовітніх закладів, гію, ЯlКщо її догми і нізму і Ра'дя:нської держави. бібліотеки, кіно, те­ пра'ктика не порушують загально­ ~. ся ця нечиС'та меТУІІІНЯ, тіс­ включаючи но 'пов' яза:на з ('Jнти'комуністич­ лебачеіННЯ, п!)есу, партія ·вихо­ приЙ.ll!Я'l'И'Х ,H(fPM і прави.'! спів­ заперечуючи .всяку НОЮ l!іяльністю, яск.ра.во овідчить вує трудящих У дусі tl11-YKOB'O-Mi't- життя,wбо, о

Середа,

25

липия

1973

року.

о

НОВЕ

ЛіJlКО прагнуть наlБ' яза'ти

людям наша Ін'еп,ри,миреннkть до релігії.

пережитки МИIНУЛ'ОІ'О,СПРЯМУ'ВЖИ Їхв антирадянське ~усло. Сьо'ГClдні'в,они еилкують,ся 'релігійний фанатизм поєднати з бу'ржуаз'ним 'ІІа:ціOlналізмом, еГGЇЗМОМ, при.ват­

ТІ()МУ Й \ведемо ми виховну робо­ Т}- З віруючими, ПРОіПагуємо ате­ їзм, щоб кожну людину озброїти науко:вими зна:ннями і комуніС'тичними ідеалами. О.

IновласниіЦЬКОЮ ПСИХ'ол()гією тощо.

ВоДНО"lас не слід забувати, що B'CIJIKa ,релігія б'Ула і залишається

ЖИТТЯ

ОНИЩЕНІ(О,

кандидат філософських

наук.

(РАТАУ).

о

3

стор.

О


RY'Z'OYOB вну6у друзів пр_род_ В НАШІ дні люди не

визначають

погоди

вже за

майже

повадка-

перед дощем крапельки

з'являються прозорі

Земляні жаби

в суху пору хова­

ються в нори, а перед дощем вила­

роси.

ми тварин, птахів і рослин. Цим займаються спеціалісти-метеорологи. Тим часом багато цікавого

Всі знають маленькі кущики ко­ стяниці. Коли будете в лісі, звер­ ніть увагу на її листя. Перед на­

можна

станням ясної погоди вони закру­

зять

із

перед

ховаються

в

мураш­

роді. Є рослини-компаси: за роз- чуються донизу, а перед дощем ташуванням їхнього листя можна І розкручуються і трохи загинають­ точно визначити, де південь, де І ся догори. Так само перед хоро­

ник і закривають у них частину ходів. Ніжні квіти рослин закри, ваються при підвищеній волого­ сті повітря. Дуже часто рослини й тварини

нячний годинник. Виявляється, що в природі існують не тільки рослини-компаси, рослини-годинники,

лишаються зовсім непоміченими для людини і можуть бути заре­ єстровані тільки чутливими прила­

спостерігати в

живій

при-

північ. З квітів можна скласти со-І шою погодою закручується дони­ зу листя папороті. У гною живуть чорно-сині жукигнояки. Вони літають увечері

ЛОНДОН. Британсьні війсь­ на цроводять в Ольстері най­ більшу за останній р'ін операцію

своїх схованок. Мурашки

дощем

по

ВИЛOlвлюванню «терористів» у .натолицblНИХ н,варталах і роз­ шунах там зброї та вибухових

речовин.

відчувають зміни в атмосфері, які

Розвивай

ІїолійнИ1Й залізничне ся на

обхідник, пол

теплу

ворушилась. }jозпізнав

у

011!f'O ,

спо стер е ж л И в І С ть

,наштовхнув­

ГРУДОЧКу,.яка

:Коли ній

оглядаючи

-ПРИДИВИВСЯ,

дике

пор(}сятко.

М&·буть, 'тут прохо,ди.лз. із своїм ВИВОіДком :вещmця і 'НI3JйменшroIЬкий іне зумів подолати

,ВИСОКИЙ

наСІЮ.

а ще є багато рослин і тварин, яких з успіхом можна вважати живими барометрами.

... Чагарники

жовтої акації мож­

на зустріти в садах,

парках,

на

радгоспному дворі. Цвіте вона не­ великими жовтими квіточками. Перед ясною сухою погодою нек­

Людина бер~но ~ідН'яла звірка тару в квітах акації зовсім мало, і і 'віднесла в :Котовський заповід­ їх рідко відвідують комахи. Якщо ник.

Найду єгеря.

прихистила

дІ~УЖИlНа

Напу,вала із сооки

моло­

ком, виходжувала, і 'той відповів гоопоДині прихиль,ністю стю, не 'власти'вими

і вірні­

ЙОГО

роду.

:Коли п<одоросліш~в і зміцнів, 'він сущюводжу,ва:в її В лісі і 'ПО ГОС­

подарству, нагадував коли відчува:в 'го.rщд,

цро себе, «господарю­

вав» на шщвір'ї. Опочатку !нюр

мирно ужива,вся із собакою і ко­ шеням, ділив 3 ними житло і ніч­ ліг.

А по'ті,м 'Його потягнул()

своїх

«о'дноплеиї'Н\никі:в»,

світла від тонких, прозорих, непо­ мітних для нашого ока хмаринок,

багато комах кружляє над квіта· ми жовтої акації чекай дощу. Мало комах біля квітів буде добра погода.

У садах і палісадниках, біля бу­ динків

часто

вирощують чагарни­

ки ЖlІмолості. Ії жовтувато-білі квіти особливо міцно пахнуть за

15-20

годин перед дощем

вам ще один рослин перед липкий

-

ось

барометр. Багато дощем виділяють

сік на листі. Так сплаче»

перед дощем звичайний кінський каштан. За добу, а то й більше, перед негодою з нижніх черенків листя виділяється липкий сік. Іно­ ді соку збирається стільки, що він капає на землю. На

Д{)

листі

канн,

які вирощують у нас на клумбах,

наступний день. На березі моря погожу днину віщують чайки: во­ ни летять у море далеко і надов­ Якщо ж

чайки

повертаються з

несприятливою

для

них

погоди, і тим чи іншим готуютБся

зустріти

вести цікаву

народних прикмет

ля другої, трохи

земля

прикмет

за

наближення

скоро

вкриється

погожою

п'явки лежать у

BOJ(i

дниною

на дні банки.

Перед сильним вітром вони швид­

ко плавають. Якщо риба вискакує з води і плещеться - бути дощу.

да'вно

Прикмети ці пояснюються

ри, то

при,ручених людиною, і він пере­

Передбачаючи погоду за місце·

нr:вколишня обстаНОВІка, що коли

вірним, ними

ЙОГО пустили ДО лісу, 'він повер­ нувся

...

тури,

жи,вутьвепри,

борсуки,

за'везли

л()сів,

оленів,

випадання

тварин

зайці, сюди

КОСУЛЬ.

мільйонів

Японсьна

поліція

стурбована

різним

цього рону

стина нарнотинів

увозиться

з

Пів:денної Нореї. ВАРШАВА. Незвичайне зма­ гання між поштовими голубами

і

різ­

звичайною поштою

відбулося

у ПОЛЬЩі. Старт змагання був даний в IЩ,еціні. ЗВідси у Варшаву одночасно було надіслано

пове­

Отже,

листа,

і ...

телеграму

послано

ніх канікул провести спостережен­

поштового голуба. При підбит­ ті підсумнів виявилось, що вІд-

ня

стань між Щеціном і польсьною

за правильністю прикмет.

столицею

ФОТО Р.

НАКОНЕЧНА.

(приблизно

500

нм)

ЛИСТ пройшов за 8 годин, теле­ грама за 3 години 45 хви­ лин, а голуб

НікrТСЬRийботанічний КРИМУ.

себе знати «стуком» у двері.

зажада­

5

pjoiЦ минулого рону. Більша ча­

ДЕРЕВО-ОЛЕНЬ.

~ять 'просто Іна базу і дають про

літана

було арештовано 'Понад 4100 ,нонтраба"'дистtв 'в два рази більше, ніж за відповідний пе­

С. ПЕРЕХРЕСТ. с. Нняжичі.

косулі, коли хочуть їсти, прихо­

«Боінг-747»

за першу іПОЛОВИНУ

станом

інею,

рослин.

життєвоіМУ

зростанням нонтрабандного в,во­ зу в нраІну !нарнО'Тинів. ТІльни

вітру, темпера·

роси,

і

Бинрада'Іі

ТОНЮ.

піонерам є можливість під час літ·

Олені віль,Н'о купаються уставу,

Л.

спостереженнями:

дінкою

заповіднику

ку;ріп:ки. Кі.!1Ька років 'TO~IY

користуватися

хмарності, зміною

... ~. І\ото'Вському

треба

,нижчому

серйозно

можна з певністю сказати,

вими прикметами, варто пам'ята­ ти такі правила. Щоб прогноз був

процентІв перебувають

ли :від авіакомпанії доларів винупу.

що буде дощ або сніг.

селився у хлів. Найді так припа­

ІНа

хар»,

тим,

ло до душі 'Іюве това,рИ'СТВО і вся

попе-

45

БЕйРУТ. Літан

калюжами

що при появі тонких хмарок дріб­ ні зірки зникають з поля зору, а великі мовби розпливаються, збільшуються в розмірах, миго­ тять. Тонкі хмарки перші про­ вісники негоди. Коли ж на не­ бі з'являються високі перисті хма­

Перед

з

я.понсыїї авіаНОМllа",ії «Джа­ пан ейрлайнз» , винрадений чо­ тирма невідомими, [Jеребуває в аеропорту емірату Дібай. За повідомленням газети «AH-~

докупи.

води.

порі:В,НЯНО

рівні, ніж рін тому.

мине скоро, треба чекати суворої зими». «Зірки миготять зимою на заметіль, а влітку на дощ».

(снігом)>>.

рону

тепер

погоди

Перед градом п'явки стають май­ же круглими і часто вилізають з

вища,

но з даними опиту грома:цсьної

спостереженнями.

збираються

процентів

8

тому.

думни, близь.но англійських сІмей

Перевірити, наприклад, прикмети: «Якщо восени листопад у дерев

«Коли зірки

черв­ життя

реднім піврі'ччям прибутни трьох найбільших баннів Англії зросли ",а 90 мільйонів ФУНТіВ стерлі,Н\Г~в. У той же час, згід­

своєї місцевості. Так само вони зможуть перевірити правильність цих

в

вартІсть

ЛОНДОН. У першій половині

способом

зміни

на

рін

цього

роботу по збиранню

Хорошим барометром є п'явки. Якщо посадити кілька п'явок у банку з во~ою і простежити за їх­ ньою поведінкою, можна передба­ чити зміну погоди. Улітку перед гро3l'Ю вони хвилюються і при­ С'моктуються до верхньої частини банки над водою. Перед дощем вони спокійно лежать на воді або присмоктуються до скла одна бі­ вилізши З води.

близно ніж

зміною

Піонери і школярі можуть про­

Ylправління,

рону

в Західній Німеччині була при­

рослин. То­ процесі сво­ го багатовікового розвитку при­ стосувалися вловлювати зміни в атмосфері, які супроводжуються

пл ести павутину, ховаються в свої негода.

ні цього

ними для тварин і му живі організми в

ти дощу. Коли павуки перестають настає

тистичного

Велика сухість повітря, спека, сніг, дощ часто бувають згуб­

негоди. Спостереження за росли­ нами і тваринами допомагає пе­ редбачати погоду.

моря до берега, слід чекати бурі. Ластівки літають низько - то бу­

гнізда, значить,

БОНН. Згідно з даними ста·

ступною зміною погоди.

тільки напередодні хорошої пого­ ди. По вечірньому льоту цих жу­ ків можна передбачити погоду на

го.

-

всі ці явища супроводжуються на­

ледь

су­

жите­

НЬЮ-йОРК Америнансьні винищувачі - бомбардувальнини помил.ново піддали бомбарду­ ванню позиції п.номпеньсьних війсьн на південний схід від на-мбоджійсьної столиці. В ре­ зультаті є вбиті і поранені.

ного тиску, послаблення сонячного

скупчення повітряної електрики

арештами

лів.

дами. Найменша зміна атмосфер­

ПриручеНі ЗВірі

Поголовні обшуни

проводяться

станЦІю за

сад}'

пролетів

6

цю ди­

годин. (ТАРС).

Свирида.

Редактор

в. ФЕДЯИ

(РАТАУ).

І(убок СРСР з футбола. 1/4 фіналу: на школа •. 15.45 - Програма переда~. «Зоря» «Арарат •. (Ворошиловград). 15.50 Для дітей. Польськи~ TeJ.IeBI21,00 - Інформаційна програма «Час». зійннй багатосерійний художюй фІЛЬМ 21,30 - Вперше на екрані ЦТ. Румун· .НезвнчаЙні приг<щи Марека Пегуса •. ський художній фільм «Заплутані елі· (8 і 9 серії), 16.45 - В ефірі «Моло­ ДИ,. 23.05 - Чемпіонат СРСР з пла- дість., Про УІ Всесоюзни/\ злІт .уча~: вання. (Poctob-на,Дону). По закінчен- ників походу по місцях реВОЛЮЦIЙНОl, ні новини, Програма передач, боііової і трудової слави радянського Друга програма - УТ народу. 17.30 - До 70·річчя 11 з'їзду 11.00 - Телевізійні вісті. 11.15 - Ху· РСДРП, .Комуністична партія Радян­ дожніlї фільм «Молоді». 12.45 - Теле· ського Союзу -партія Леніна •. Ре­ фільм «Міста і роки». 16.25 Наша портаж з музею В_ І. Леніна •. 18.00 .ае,ва· еННІ афіша.- 16,30 - «Жнива третього, вирі- Новини. 18.10 - «Запам'ятай пісню •. теп шального» : (Харків). 16.45 - «Екраи 18.ЗО - Програма телебачення Куби. молодих.. Запрошують профтехучили· 19.30 - В. Короленко. «Не страшно •. ща Волині. (Львів), 17.15 - Для шко- Прем'єра те.~евиставн. 21.00 ІнфорСЕРЕДА, 25 липня ЛЯ рів. «А у нас над ДиіПром., (Дніп- маційна програма «Час •. 21.30 - І(онПерша програма _ ЦТ І ропетровськ). 17.45 - «Хліборобські церт з творів д. Шостаковича. 22.35 турботи». (Передача друга). 18,00 - Спортивна програма. 1. Чемпіонат 9.30 - Програма передач. 9.35 - Но· Реклама. Оголошення. 18.20 - «В ім'я світу і Європи з веслування на ба/\дар· вини. 9.45 Кольорове телебачення миру.. 18,30 Телефільм «Парторг.. ках І каное. (Фінляндія). 2. Чемпіонат для дітей. «YM~J1i руки». 10.15 ....... «Пер- 19.00 Інформаційна програма «Віс· СРСР з плавання. (Ростов-на-Дону). ша черга в ДІІ». Репортаж.'3 Запо- ті.. 19,30 - «Співає Юрій Гуляєв». По закінченні - новнни, Програма пе­ різької ДРЕС. 10.30 - Л, ЗОРІН. «Вар- 20,15 - «На добраніч, дітн!. 20.30 редач. шавська мелодія •. Вистава Державно- Спортивиа передача. 21.15 - «ЮнохроДруга програма - УТ го академічного театру ім. Є, Вахтан, ніка наших днів •. 22.15 Програма 16,10 _ Наша афіша. 16.15 _ Для гова. 12,30 - Теленарис. 13.00 Кон, «Час». (Відеозапнс). .22.45 - І(убок церт лауреатів Всеросійського огляду СРСР з футбола. 1/4 фІНалу: «Чорно- юнацтва. «ОріЄнтнр., (Донецьк). 17.15 сільської художньої самодіяльності. морець •. - ,Динамо:> (Москва). (2·Й - Тележурнал «Старт.. (ЛьвІв). 17.45 13,25 _ «Розповіді про професії.. тайм. ВІДеозапис). 2З.30 - Інформа- «Хліборобські турботи.. (Передача «Ювеліри радіоелектроиіки. _ 15.45 _ ційиий огляд «На ланах республіки.. третя). 18.00 - Реклама. Оголошення. 2З З5 В·· П 18.30 «Батьківська рада.. 19.00 Програма передач. 15.50 - Для дітей, . еЧlрНl новини. рограма пе- ІнформаІ<іl!на програма «Вісті.. 19.30 Польський телевізійннй багатосерійний редач. Е И - І(онцерт ансамблю пісні і танцю художній фільм «Незвичайні пригодн Ч ТВЕР, 26 Л пня Абхазької АРСР. (Одеса). 20.15 _ 1(0' Марека Пегуса.. (7 серія). 16.15 оо Перша програма ЦТ льорове телебачения. «Міжнародне «Шахова школа». 16.45 - «Поезія.. 9.30 - Програма передач. 9.35 життя», 20.45 - «На добраніЧ. дlтиl. Лірнка Ф. Тютчева. 17.00 - «Об·єктив.. Новинн. 9.40. - Для юнацтва. Тел. 21.00 - Програма «Час •• (М). 21.30 оо Передача для фотолюбителів. 17.30 клуб .«Шу.каЧI'. іD.1О - ~умунський ХУ-І Художній фільм «Поруч з другом •. Для школярів. І(онцерт. 18.00 Но- ДОЖНІЙ фІЛЬМ «ЗаплутаНІ сліди •. 11.45 22.50 Інформаційний огляд «На ла­ внни. 18.10 І(раїні рапортує Вірмен- «Індустрія селу.. 12.00 - І(он- нах республіки •. 22.55 - ВечірнІ нови­ ська РСР, 18.50 - І(онцерт. 19.00 - церт радянської пісні, 13.00 -- «Мами- ни. Програма передач.

.

І

28 ЛИПНЯ В СУБОТУ О 14 годи­ НІ В СЕЛІ ЛІТНАХ' НА БЕРЕЗІ РІЧ­ НИ ДЕСНИ ВІДБУДЕТЬСЯ ВЕЧІРНІЙ ЯРМАРОН ЗА УЧАСТЮ ПІДПРИ­ ЄМСТВ ТОРГІВЛІ ТА ГРОМАДСЬНО­ ГО ХАРЧУВАННЯ споживчоr НО­ ОПЕРАЦIJ РАЙОНУ.

q.

сНОВАЯ ЖИЗНЬ» - оргаи BpoBapcJ!:oro горкома І партии украиIІы городского и районного

.

І(оммунистической

І

Совета

Депута,!ов ТРУДЯЩИХСJl

,

І(иевской облаСТIІ.

НАША2SS02O. АДРЕСА:

м. БРОВАРИ, вул, І(иївська, 154.

І

До

послуг

купців вибір вих,

по-

широкий промисло-

продовольчих

товарів, страв ук­ раїнської кухні.

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

19-3-82,

заступника редактора

-

19-4-47,

ВIДПОВlда.льного секретаРJl, в1ддl.nу сl.nьськоге господарства, кореспон-

дента .Мlсцевого радlомовлеИНJI маСОВОI роботи, фотокореСПОНАеита -

19-3-18, 19-4-67.

віддl.nів

І

промис,nовостl,

~~~I,,##~,~gl,ql"'~#~~II.##~~~Q~'4~~~#,##,~,:q,,~,~~~~~~'.~_~~".~##'#.

Брова1>ська АрукаРНJI, Київської обл~сті. вул. ~ЇBCIoKa.

154.

Телефон

-

19-4-57,

ІНДЕКС 61964. Газета виходить

у вІвторок, п'АТНИЦIO І

сереАУ. суботу.

!

__~~~~'~~-~ Зам.

3585-9865.

#115 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you