Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

РІК ВИДАННЯ

32-1

~·_.r:~~~3:6~)~-~

ВІВТОРОК

28 ВF.РЕСН-Я

,

~

_n~~:~::~_! ВОНИ СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ І

ОРГАН БРОВАРСЬКОl"О РАFЮННОГО КОМІТЕТУ КОМУНlСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

в ІНТЕРЕСАХ МИРУ І СОЦІАЛ 13МУ Закінчився дружній 'візит Генерально­ го секретаря ЦК КПРС Л. І . Брежнєва

а також в інте ре сах посилення БОРОТhБи за свободу і не заJlежність народів, за суспілыlйй прогрес і соціалізм.

в братню 'соціаJlfістичну Югосла.вію . Тра­ :щціЙllе почуття дружби, яке об'єднує народи двох ' країн, дістало

Оглядачі

нове втілен­

ня в прийнятій ·ра.дянсы-югославськійй Заяві. Співробітництво СРСР і СФРЮ, на

бли' зькості

основ

Їх

історичної

'С·оціального

долі,

спіль­

ладу,

і

за'рубіжної

пр еси , радіо і телебачення, іНфОР\1ацій­ них ·агентств віДЗ'начають видатне міжна­ родне' значення візиту Л. І. Брежнєва в

говориться Ів ' цьому документі, базується

ності

* * * Іюментатори

Югославію,

схо­

підк рес лю ють

важливість

переговорі.в, які там 'відбулися.

жості в підході до багатьох міжнародних

«Поглиблення

проблем, на відданості принципам соціа­

міждержавного і між­

Jlkтичного інтернаціоналі, зму, спільній боротьбі за мир, ' незалежність і рі·в'но­ правне міжнародне .спіВРCJIбітництвов бо­ РОТhбі проти іlмперіалізму. Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. БреЖНЕВ і Президент СФРЮ, Голо-

па РТlИного спі'вробітництва», «Зус тріч, корисна дл я ' оправи соціалізму, прогресу і миру» так оцінює польська преса пі дсу мки візиту Л. І. Бр е жнєва в Юго­ славію. У коментарі чехословацького ра ­ діо і телебачення підкреслюється, ЩО візит Л. І. БреЖНЕва в Югославію, його

.';1 СКЮ й. Броз Тіто в ході грунтовного

розмови з й. Броз Тіто відкривають нові

обміну ду,мка·ми констату,вали, що є доб­

перопекти'ви в співробітницт'ві між СРСР

ра

і

основа

для

дальшого

розвитку

радян­

сько-югославських Івідносин , для Тіоглиб­ .1ення співробітництва між Комуністич­ ІІОЮ партією Ра дянс ького Союзу і Сою­ зом Комунісl'ів Югославії, Союзом Ра­ ДЯНСI:іКИХ Соціалістичних Республік і Со­ ціалістичною Феде ративною Республі­ кою Югосла'вією в 'інтересах їх зусиль в буді'вництві соціалізму і комуніЗl\IУ, ·за­ безпечення миру, між'народної безпеки,

СФРЮ, служать

корінним

інтерес ам

обох народів, інтересам зміцнення соціа­ .1 і зму і справи миру в УСЬОМУ світі.

АмерикаНСl>ка

газета

«НьЮ-Йорк

таймо> називає ра дянсы -югославськуy Заяву «kторичним документом». Пере­

говори

між Л .

відзначає

І. Бреж'НЄВИМ

газета,

На картопляних ЖНlі'вах У радгоспі «За'вориць-

~

кий» першість у соціалістичному змаганні посідають комбайнери Микола Степанович Шапран та Іван Іванович Кире€в. Разом з с'воїми напарни-

~

\ \ \

ками-тракториста:v1И Дмитром Васильовичем Діди-

ком та Іваном Васильовичем Куленком викопують щодня по 1,9-2 гектари картоплі. Якість роботи віД'\1інна .

*

*

*

Траl\ТОРИС Т Погребського відділка ра дгоспу іме­ ІІі Кірова Микола Юхимович 4ижма виорює ЩО­ д ня трактором ДТ-54 7-7,5 гектара на зяб при НОР\1і б гel\ТapiB.

Дмитро

Гнатович

*

*

*

Радченко

тракторист ди­

-

:\fИТРОВСЬКОГО відділка радгоспу «Красилі·вський» перевозить що д ня ОДНООСНИМ причепом l~-lб тонн картоплі від КО\lбайнів ДО сортувального майданч ика.

*

*

*

На підготовці зябу У Семиполківській птахофаб­ риці ВИСОКИХ чlOказників добивають, ся трактористи Григорій Єгорович Василенко, Григорій Юхимович

Кулик

і

виорює

7,5-8

Степан Антонович Булах. КОЖНИЙ з НИХ гектарів на зяб .

.

і й. Тіто,

«заклали основу»

для

дальшого поліпшення і роз'витку радян­ сько-югославських ві днос ин. (ТАРС) .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • •M • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M • • • • • • • • • • • • • '

НА 3БИР .АНВН КАРТОПЛІ­ ВСІ СИЛИ І ТЕХНІ 11НІ 3АСОБИ! в радгоспах і птахофабри­ ках

паиує

напружеиия

велике иа

трудове

картоПJJЯИИХ

плаитацlях. Повсюди виро­ щеио добрий урожай. Тепер BCfl справа за тим, щоб своєчасно і без втрат зІбра­ ти його, розрахуватися з державою, закласти доБІрне иасіння.

На жаль, погода ие балує картоплярІв . ТривалІ про­ ливнІ дощі иадто заважають мехаRlзаторам в роботІ, не дають можливості на повиу потужиlсть використовувати технІку. Це й призвело до того, що в цІлому радгоспи і птахофабрики зібрали на

1200

гектарІв картоJШ1 мен­

ше, нІж в мииулому році иа

цей час . Таке, прямо скаже­ мо,

загрозливе

стаиовище

вимагає неабиякого иапру­ жеиня не '(Ільки механІзато­ рів, а всІх трудівникІв рад­ госпІв і птахофабрик.

Тож

цілком

правильно

роблять ті керівникн і спе­ цІалІсти , що забезпечують двозмІнну роботу картопле­

комбайнІв,

,'"

повннй

ВIJКОРИСТОВУЮТЬ свІтловий

день.

~ так організована робо­

~a ьа

картопляних жнивах

в

СемиполкІвськІй птахофабри­ ці (директор т . Кудренко В. Д., секретар парторгаиlза­ ції т. Менжега М. О.). В ми­ иулому иомерl газети «Нове життя» розповідалося, що

лаиковий механlзоваиої лан­ ки цього господарства Лео­ вІд Герус із 90 гектарІв кар­ топлІ, закрІпленої за лан­ кою, станом иа 20 вересия, зІбрав 62, накопавши 900 . ·,\)иЙ бульб. Це по 145 цент­ нерІв з гектара. Ного агре­ гат перебуває в загІнцІ пов­ иий свІтловий день. Тому можна бутн впевиеннм, що передовнй механІзатор до­ ~ ~є слова до 1 жовт­ h :', закІнчить збирання кар­ ТОJlлl иа всІй площІ. Та й господарство має всІ можли-

вості впоратися з цІєю робо­

продажу

тою

Воио цІлком посильие, якщо

на

цю

дату,

адже

три­

має першІсть у райоиl:

Можиа

иемало

прнкладів

високопродуктив­

гано працюють окремІ з иих

в радгоспах «Плоскlвський», «РусанІвський», «Завориць­ кий».

Виаслідок поганої органі­ зації працІ, безвІдповідаль­ ностІ окремих керівиикlв і спеціалістІв, низької трудо­ вої дисциплlии серед робlт­ иикlв нічим не виправдане вІдставания Із збираниям допустили

державі.

використати иа повиу потуж­

иавести

ної роботи комбайнерІв иа картоhляних жиивах. Непо­

картоплі

картоплІ

в

рад­

иlсть збиральиу технІку, мо­

білізувати топлІ

иа

все

леиня,

копаиия кар­

працездатие

використати

як

иасе­ слІд

допомогу пlдприємств-шефіv і трудящих мІста Кнєва .

Цими диями викоиком ра­ йонної Ради депутатІв тру­ дящих

прийняв

спецlальие

рlшеиия «Про залучеиия на­ селеиеия райоиу иа збиран­ ия картоплІ І овочІв». Обо­

в'язок

сІльських

Рад,

пlд­

.приємств-шефlв, устаиов ти

керІвників оргаиlзацlй пода­

І

максимаJlЬНУ

допомогу

сільським трудlвннкам у зби­

госпах «БобрицЬRИЙ», «Жер­ Дівський», «Зоря», БогданІв­ ськІй птахофабрицІ, Пухlвсь­

чів,

кому племптахорепродукторl.

мети якомога більше людей.

ПеревІрками

встановлено,

' що в багатьох господарствах технІка иа картопляних жиивах

використовується

не­

задовlльио . Часто простою­ ють комбайнн Із-за рlзнома­ нlтиих иеполадок, відсутнос­ тІ обслуговуючого персоиа­ лу, недостатиьої кІлькостІ автомашнв тощо. Це при­ крІ неполадкн. Якщо вони й надалІ матимуть мІсце, тодІ збирання ще БІльш розтяг­ иеться.

Завдання перед

усІма

ж

поетавлено

господарствами

коикретие до 5 жовтия закіичити збирання, а до 10 жовти я

-

викоиати

плаи

раннІ врожаю каРТОПJJІ ІОВ0-

моБІлІзувати

В радгоспІ приклад,

копания

Ім.

уже

для

цІєї

Щорса,

приступили

картоплІ

на­ до

ма­

вона

шинобудув.ання налагодив серійне виробництво авто­

Завод

своє

цистерн

На фото: бригадир І. Ю. Бут-Гусаїм (справа), елект­ розварювач М. О. Пруц та слюсар М. О. Самойлеико

пива ться

в

усіх

для

продажу

олії,

які

великим

споживачів.

квасу,

користую­

попитом

Бригада

у

скла-

дальникІв І.

Ю . Бут-Гусаїма

виготовила

в

495

цистерн.

цьому

Таким

році

ня

достроково

виконала

дев'ятимІсячне

завдан­

.

перевІряють якІсть автоцис­ терн перед вІдправкою спо­ живачам.

чином ,

Фото А. Нозака.

вручиу.

Цей приклад гlдиий иаслlду­ ваиия

та

торговельного

господарствах.

ДирекцІям, партійннм ор­ ганІзаціям радгоспів І птахо­ фабрик разом з спеціаліста­ ми розробити моральиі І ма­ терlальиі стимули для тих, хто працює зараз в полІ, за­

безпечити транспортом, орга­ иlзуватн громадське харчу­ вания, виготовити иеобхlдиу кІлькість пJIiвкових иавlсlв для захнсту робlТННКів вІд иепогоди . На збирания кар­ топлі слід мобілІзувати всі сили І техиlчиl засоби.

ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ з усіх кінців нашої країни з'їхалися в Брест колишні захис­ ники легендарної фортеці, рідні полеглих героїв , посланці Москви, Ленінграда , Волгограда , Ниєва, Одеси , Севастополя , а також друЗів З братньої ПольщІ. Тут 25 :вересня відбувся мІтинг. присвячений урочистому відкриттю меморІального ком­ плексу «Брестсь"а фортеця-герой». З промовою виступив кан­ дидат у члени ПолІтбюро ЦН НПРС, Перший секретар ЦН НП Білорусії П. М . Машеров. До Музею Оборони Брестської фортецІ наближається бро­ нетранспортер з факелом, за'паленим вІд Вічного вогню біля руїн колишньої прикордонної застави. Над плитами меморіалу в центрІ зірки розпускається незгасне ПОЛУМ·Я . (РАТАУ).

ЗВЕДЕННЯ

Оперативне зведення

про хід копання картоплі господарствами району за станом

про середній надій молока на корову в господарствах району за 26 вересня 1971 року.

ІІа

(8

вересня 1971 (юку nРОllентах до плану)

26

lІа зва

ІІ ":ШІІ

І'О С ІІОДН рс.тв

г осrюдзр.СТВ

"".

'~I:' ",:О:

::с-

Радгос,nн:

Радгос·nи: «3аВОРИЦI>!;' И ЇІ» «:РYlCаНJ'IІ~С.ь!;и Й» «Л ;;rі!;, "fJICНКИ· Й»

«Пv,о·ок';'ВС!JК ИІЙ» ·i'~H~IHi,

Щорса

«Г ОІго " :' вlсыІй" «3 а,n", ав.н·н й» «КраК:И'"';' ВIС Ь];ИЙ"

«т,ребу:х:,в.с.ЬІ!; ІІЙ» <~Be"l и:кос:и,,,,е,рськи ЇІ» .«30РЯ»

<~П"l'ОК:К 'ІБІС ы.и ,й»

57,7 54,6

53,3 52,5 52,0 50,5 50,5 48,0 4.5,6 45,3 4;2,5

«ЖеРДUIJoСhIШЙ"

40,9

«Бо:брицьк! и,й»

33,9

Птахофабрики: Сем ИIПОЛIІ\іjіIJoСЬК а

П .lе,мзаоод '«РУ'J!Н'Я» ка.1и.тя.нIс.ыа . Бо'ман· j,всЬІ!;а .ПУ'ХЇ'В·СЬІ!;ИЙ ,n.1е:МIПТа.х-о· реlп,РО'Д'УIКТ'ОР

73,7 58,6

52,6 33,6

32,6

" \Iе;н'і, Кі рова

'<~р.ylcаIн'і,вк:ык·й" ,і,меНlі' 'ЩОРlса «3а, вориIцыиІй" «Кр а,с Н'" ;18<С ЬКИ Й" «л,;IТК:'ВСЬІ!\'ИЙ» <~БОбри·ць.киЙ» «3·0Р'Я» «3 allМ а 'в,ниlЙ» « Tlpel~YlX ;'ВІС.!:іК И'Й»

І'Ж.""W"."

«Не ли КОІдИI"'еор·с Ь;]{оН'Й"

« Го'Го ;,·'ВlСblКИIЙ» ПтахОфабрики: ПУlх,j'8<СЬК ИІЙ IПле, '.!лт а,хоіреl П' Р СЩ'У'ктор

ее,'.! ИПО.l!к і'ВОЬІКа

Ка.'ИТЯIНlська П .,еl\ВЗіВЮ~ «Р)~Д'Н'Я» 60гда 'Н: "В'СЕ>ка

11,8 9,2 7,7 7,6 7,2 7,1 6,0 5,9 5,8 5,5 5,5 5,1 4,4 4,4 7,9 7,5 7,2 7.0 6,1

><

I~ci "..-

+~~

+0,5 -0,2 +0.4 +0,2 +0,6 - 0,2 +0,1 -1,2 +0,.1 +0,2 +0,1 +0,1 -0,2 +0,2 +0,2


ЩЕ

з Пl!Рі.УМУ

В Ч ити с я

РАйКОМУ ЛКСМУ

п!дприємств, юнакІв і дівчат отримали проптахофабрик . І фесії механізаторів. навчаю'IИСЬ

диреюори шкіл. старші піонер- у сільсы\й середній школІ.

учнівських

виробничих бригад. Пленум

розглянув

Щороку хороше

поповненнн

одержує колеl\ТИВ

питання

радгоспу

з

числа членів учнівських вироб-

«Про роботу комітетІв комсомо- Н~ЧИХ .. бригад" .!3 них .здобули JIY заводу порошкової :l-Іеталур- МІЦНИИ трудовии гарт І влили-

І'ЇЇ та радгоспу «Русанівський» по вихованню гідної змІни робlтничого nласу». Із звІтами ВИступили секретар Іюмітету КОМ, сомолу порошкової :vrеталургії С. Гончарук і секретар комітету комсомолу радг<;>спу « Русанівський» Н. Вірнч. Вони відзначили. що комсомольські органі-

зації заводу І радгоспу визначили основні напрямки роботи по комуністичному вихованню гідної зміни РОб, іТНИЧОГО класу . ПО пІдготовці кваліфІкованих ства.

Основними

ського ремонтно-механІчного.

ВипрОбовувати

11

m;у О'ІОлює Оле!(сандр ;('lНIТРО1311'1 Ншщfi.

воду порошкової

І

.. . Цех зустрів

розміреним

т В О Р .

ціями

І

'

ДJ'!р теж там .

В іс імнадцлть . -- посміхн ув ся він і додав: - ТУТ не в ;: і . Дехто на подвір·ї. Ta:vr зараз йдуть останні приготування до випробування АБН-4. І брига-

вихован-

цlї - значить перебудувати по­ новому роботу всієї бригади. перебудувати так. щоб не збити ритму виробничого процесу.

рих. Олександр Дмитрович поспlшає. Підвела складальників в [(bO:vry кварталі заводська служба постачання. тому й доводить-

СЯ зараз пращовати підвищени-

МИ темпами . Бригадиру

треба

встигати скрІзь. самому працю-

слюсарно-складального

цеху ,заводу

торговельного

в якусь

M~-

СЬКИХ

із одинадцяти

республІк .

радян- розряду Іван Бірса

сільськогоспо-

дарськl будівельні

5-го розряду

підприємст- мов.

верхнь'ого дитячого

сеl(ретар ФаБРИКИ ,

НИI\

1-

~:омсомольсыго..

При монтуванні порталу крана

вихованню

МОЛОДІ. ~po

мої

Як я ,потім

.!е. ~K

І\олективу. Тут поряд з міцною

з

невблаганнІстю

ЙШЛИ в бригаду четверо хлопцlв. Треба дanомогти їм освоїти роботу, поговорити про їх по-

МОЛОДІ в

дальше навчання. Адже .в брига-

ді вже навчаf:ТЬСЯ шІсть чолов!н. Сам бригадир закІН'IУЄ ве-

чlрню ШКОЛУ, мрІє ПРО вступ до

вузу_ Вистачає турбот І пІсля

ВІН ~исло-

вич _

член цехового комІтету

профспілки.

фахового

ЦІЛОМ на ~НIІ\ЛИh партlІ .

не

ВІДП.?ВІЩ\ЮЧИ

спря-

ВЛКСМ є слухачами комсо- мують СВОІ зусилля !lа достроМОЛЬСЬКИХ політгуртків . 103 І\ове вико~аннл. завдань першо:\ІОЛОДИХ виробничники вчаться го року п Я!ИРІЧКИ. в інститутах. 73 У технікуВ роБОТІ плену2"1 У взяла мах. 85- у школах робітничої учас~.ь секретар раикому НП :l-lОлоді. УКРаіНИ Л. І ..~елест . Багато }ЮРИСНИХ справ на Пленум прииняв розгорнуту рахунку

молоді

створено

п'ять

санівський».

молодІжних

У

рами

по

«Ру-

господарстві

НОМСОМОЛЬСЬКО-

колективІв.

зарекомендували нового.

радгоспу

себе

Вони

ІніцІато­

·впровадженню

оргаНlзацlИ

Приклад комун!стичного став­ колектив

поназує передо­

молодих

доярон.

очолюваний делегатом ХХІУ з'їзду НПРС. Героєм Соціалі­ стичної ПрацІ МарІєю ЗахарІв­ ною пильтяй. Всі члени цього колекти.ву борються за високІ надої молока. йдуть в авангардІ соцІалІстичного змагання за під­ вищення продуктивності гро­ мадсьного

о

тваринництва.

2

стор.

О

О. Жуко.в, зварник А. Чесано.в-

К,?МСОМОЛЬ-

ський на випробуваннІ АБН-4.

,

раиону.

Майже в два рази збільшать-

Фото · М. , колпашникова.

славії з пуском І розширенням І СРСР подає таl\ОЖ допомогу електростанцій. які будуються з В буд}вництві І розширеннІ ДОПОМОГОЮ Радянського Союзу. теплових електростанцій . З

з

них

Джер-

участю СРСР в СФРЮ споруд­

даПСl>ка ГЕС на Дунаї. Радян ські І югославсьні спеціалІсти

жуються найбільший металур­ гlйний к()мбінат «Железара Зе­

разом працювали над проектом елект,ростанцlї , тісно ,СПівроБIТничали на всіх етапах її будІ в-

н.lца», який вже тепер дає по­ ловину сталі, що виплавляєть­ ся В країнІ. ряд підприємств

нwцтва.

машинобудування.

Радянський

-

Союз

по-

• • • • • • • • • • • • • • • •ІІІІ

Q

НОВЕ

промисло-

ЖИТТЯ

Q

•••••••••••

с n і в І» О б і 'І' Н ІІЦ Т В О

, ставив дЛЯ ГЕС шість гідротур­ вості будІвельних :l-lатеріалів та І інших галузей всього 44

ея енергетичнІ потужності ЮГ0-І бін І три гІдрогенератори.

НайБ Іль ша

вІдповідальності,

Р. СИДОРЕIfКО~

РадянеЬRО-ЮГОСdзвське

всього

меншої

На знімку: видробувач ~~. нисенко., слюсарІ П. KYK(;d та

І• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •_

передового .

лення до праці

вий

СЬКИХ

А робота з людьми вимагає

ніж праця в цеху, і тому робочий день бригадира заКіНчуєтьСЯ пізно, ввечері.

пос:анову. спрямовану на РІЗI-;е

ПОЛlПшення робо!и

ро-

бочої змІни . Оленсандр Дмитро-

B~B у певнен..lсть. щО .МОЛО~І тру-

і І д~вники. р?иону..

щир а

дружня допомо.га . Турбот в Олександра Дмитровича вистачає. ,' Недавно при-

тування ЮНafіів і дівчат . пІд ви-

члени

пересвlдчилась.

трудовою дисциплІною товаристкІсть І жарт!вливlсть, поряд

соцІалістичного змагання наСЛі-\ ЦJаЛlСТИЧНОГО зма.гання» .

. ВСІ

оцІнку

завжди прийти на допомогу. Хіірактер бригадира пере;щвся і

дують молоді виробничнини підПеред ПРИСУТНІМИ u з п. ромо приємства. _ І BO~ виступив 'першиисекретар Номlтет комсомолу заводу р~ик?му. ЛНСМУ . В. ~урлака.

РІВНЯ .

працювати вмІють.

не лише за вІдмІНну працю поважають цього чорноволосого молодого чолов!ка. Поважають його і за вlрн!сть слову. людяність І щирІсть, за готовнІсть

спортивного комплексу 180 го- І свІтлі П.останови ЦН }{~PC дин. Приклад правофлангових І «~P? ПОЛlПшення органІзацІІ со-

постІйно дбає про ідейне загар- ВІД 1;\lеНі присутНІХ

А як

про товариша. вихователя. про-

риші довіряли .

бованців. ' зекономила матеріалів також висл?вили ряд цінних на 'суму 9.2' тисячі карбованців. зауважень І побажань по дальу неробочий день відпрацювала шому розгортанню соцlаліст~чзаводсько г о І ного змагання серед

говорять

дІла його колентиву.

працювати таl\. щоб мені това-

ІІ1таБJ

сяч! кІловат-годин. пода~а дв! І НПР~ і ХХІУ З'їЗДУ Номпартії рацІоналізаторськІ ПРОПОЗИЦІЇ з Укра.IНИ. ви~он~нню .граНДIОЗНИХ економ!чним ефектом 1500 кар- плаНІВ 1І0ВОІ ПЯТИРІЧКИ. Вони

щення їх за~ально-освl~нього

І при­

клад тут показує сам бригадир.

будь-кому. Тому І я на:vrагаюсь

иомила електроенергії 46 5 ти-І ІСТОРИЧНИХ рІшень ХХІУ з ІЗДУ

будІвництві

нІж тисячу карбованців .

І дуже швидко дадуть

понад план ПРОДУКЦІЇ на суму комсомольськІ оргаНlзаul1 пщ72,7 тисячІ нарбованцl-в, зеко- ~юють над втіленням в ж.~ттл

на

робітника є запорукою пІдвищення продуктивності праці . Про це добре пам'ятають всі члени бригади. Лише в цьому році вони зекономили БІльше.

хлопц!

,тету комсuомолу радгоспу «Тре-

виготовила

ву комуністичної праці . У минулому піврІччі вона lІОсlл<! перше :vricIIe в соцlаліСТИЧНО~IУ змаганні виробничих колективів цеху. Виконуючи з:vrlнні завдання на 110-130 процентІв, складальники прагнуть успішно ви­ конати план першого рону п'ятирlч~и. Технічна творчІсть кожного

ну. перш за все. за працю. А

трикотажу

талокерамІки. яну очолює Іван ту KOM~T~TiB комсомолу СВОІХ Суворlн . За 8 мІсяцІв ниніш- колеКТИВІВ по к~мунIС_Тичному вона

бореться

за право носити звання IЮ.'Іею'и-

- Трохи незвичне питання . Я вважаю. що на заводІ голо вне - праця. І поважають люди-

Взяти хоча б комсомольсько-, БУхівськии>~ О. Харченко. молодІжну бригаду з цеху меПРОМ.ОВЦJ розповІли про РОб?року

B3d e ,W'J-

ВИСОI\Оl\валіфікований слюсар сто людину? - Олександре Дмитровичу . скажіть, Вас поважає бригада?

і ро(ілять все для того. щоб втl- Е. Брусенськии, секретар КОМІ-

нього

і

розумІння в колекти.ві.

та слюсар ганізатора і вата,жка

Олександр Пахо-

підхопили заКЛИJ\ удаРНОІ І\ОМСО"'І?ЛЬ.СЬНОІ будо~и «П'ятирlчку - за чотири роки» НаЛИТЯНСЬКuОI свинофабрик~

лити ц.ей заклик у життя.

ників. злагодженості

товлені і відремонтовані члена- здають кожного мІсяця скла- ла посадити конус? НІби й не­ бри- і' МИ бригади О . Д. Нацая. ще не Дальники . Серед них І такий, значна поправка. але ефект її гадир І\ОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ- ~ підводили творців. Випробуван- складний за своєю будовою. як - ·відчутниЙ. Тепер на ВСНТної бригади пташниць Ниївської ня - завершальний етап завод- Н-162. його :vrонтаж разом з операцію складальники витраптахофабрики М. Сніцарук, ської ПРОДУКЦІЇ перед випуско:vI електриками бригади Нолесника чають 5-6 хвилин. C~KpeT.ap комсо:vrольської оргаїї у сві'т . Отак І цей кран піде зараз проводять слюсар 4-го ... Про бригадира як про ор-

на заводі великодимерсы\ї середньої' порошкової металургії всі 11 шк?л и Л. Миро.нен~о., началь; .

ди антивно

кої майстерності всІх виробнич-

коли дітище всього колективу діловими вказівками , бо обсяг ти кІльця на :вал. Вдумливе око виправдовує його надії . А ТЗІ( робіт. виконуваних бригадою. О.цександра Дмитровича П~'\іі­ буває завжди. бо крани. виго- великий . Чотири марки I\ранlв ти.тю : а що . коли на кІнеціТва­

Так.

комсомольсько-молодіжнІ брига-

'l'ОМУ трудові перемоги теж можливі лише при умові висо-

вати та ще й перевіряти стан доводилось витрача1'И пІвгоди­ справ у товаришІв, допомагати ни, а то й БІльше, щоб наниза­

грають комсомольсько-молодіЖ- С. Бойко, старша пІонервожата I~.

нІ колентиви.

конструк­

кранl'8 доводиться стика­

тися. З наступного місяця цех переходить до -випуску нових

U

сомолу по трудовому

лосили промовці, дедалі важли- ної школи І. Харlн, в!шу роль У трудовому вихован- комітету КОМСОМО.1У вlді-

кран

трохи далі шеренга автомашин. К ' РАН І В на ЯlШХ вже .м онтуються крани. 3Н<lііомлячи :vreHe 3 виробниI\ТІЮ~I. начальник цеху ВОЛОДі'l\НІР ГРИігорович ОмельлнеНl;О на ходу кидав : «От цей з бригади Нацая. он той і цей також>.>. не за гора:vrи. а бригада протяНоли їх кількість дІйшла, до гом місяця повинна за планом десяти . я запитала: виготовити 22 нових баштових - А скільки ж їх У бригаді? крани і відремонтувати 15 ста-

у свІтлі нових завдань . які радгоспу «Плоскlв'ський» М. То- , І стоять перед комсомолом. наго- пlха, дирентор дитячої спортив- 'І' покоління

це

й не можна,

складнlшими

Ьригада О. Нацая

русІ молодІ «П'ятирlчці-удар- ретар комітету комсомолу заво- , ва яких є замовниками Бровар· ну працю. майстернІсть і пошук ду пластичних мас О. Пнрlжок, . , . МОJIОДИХ». секретар парт!йної оргаНізації ', '" .

молодого

перший

ЙШЛИ лише на хвилину. поглянути на роботу товариша. а там знову в І(ех. бо ще багато справ чекає на них. НІнець вересня

проходу раз по раз спалахують С .1іпучі вогники _ зварювальНИlШ ГОТУЮТЬ металеві башти.

активну участь у патріОТИЧНОМУ шинобудування Л. Пінчук, сек-

нІ

не

c~ в Р~ДГОСПl~е виро?ництво БІльше 100 ОСВІчених. ВІДданих хліборобсьnій справі юна!-',ів і дІвчат . Заслуженою повагою нині КОРИСТУ,?ТЬСЯ трактористи Петро Рябии І Петро Онищенко. доярки Євгенія Нолутнвцька . АнастасІя Соловей . Натерина Юрченко. шофер Петро

металургії і! Нlзацll

радгоспу «Русанlвсьний» беруть

й

з а чотири роки його роботи на заводі. хоча й має за плечима

jJобо'IИМ ГУЛО~І . По обидва боки

рІчки. впровадження у виробни- ній роботі. ЦТВО передових :vrеТОДіВ праці: На плену:vrі виступили

НОМСО:vIольські організації за-

Хочз.

бо із

для бригади

ним трудовим ритмом . Утому , та сам бригадир . Але вони ви- пускати крани нової конструк­

що підприємство добиваєтьсл нових виробничих успіхів. немала заслуга бригади слюсарівскладальникІв баштових I\р а Нів.1

ідейної переконаності , залу чен- передового досвІду . про заJlУня молоді до участі у вирішенні чення всіх комсомольців до акнайважливІших .за вдань п ' яти- тивної участі в суспільно-корис-

чену справу .

явище звичне

буде О. Нацая. Інакше

:vІихайло Денисенко. Хвилюєть-

напрямками ню молоді. Вони . зокрема. гo~o-, Випробува ння "рана найцієї роботи є формування у І рили про недостатнє еКОНОМІЧ- " приє:vrнlша мить для всіх робітюнакІв І дівчат марк,систсько- не навчання молодих виробнич- ! ників . а для бригадира . :vrабуть , ленІнського світогляду. високої І ників. вивчення і поширення найбільше . Радісно на душі .

пІдвищення відповідаЛЬНОСТІ кожного комсомольця за дору-І

кран

корпус у . З введеННЮІ його ' в І і до сві д . і кваліФікацію - п'я- кранІв АБН-о вантажО>пІдйомні­ дІю випусн ПРОДУІЩії на пlд- І тий розряд випробовувача. та стю 6 ТОНН. Один, поки що єди­ приємстві зросте від 3.600 ти-! все ж кожного разу трохи не-НИЙ в Радянському Союзі , кран сяч карбованців до 21 мільйо- і спокійно на сеРІ(і. Нрім нього , таl\ОГО типу вже .пройшов випрона. , в бригад і працюють ще два ,ви- бування, а нещодавно ЙОГО Зараз завод живе наІІруже-' про60вуваЧ і _ Інан ДмитреНI\О прийняла державна комісІя. Ви­

Вірич . Товариші С. Гончарук і Н. Вірич. ДOK~aДHO зупин~лися на І Н~ДОJIIнах І хи.бах . . яю. мають МІсце в роБОТІ КОМІтеТІВ ком-

кадрів для народного господар-

Броварсько-

Вже зараз ведуться проектні роботи по спорудженню нового

Номсомольці радгоспу палко відгукнулись на заклик партії оволодІвати сільськими технічними професіями. ТІЛЬІ,И за останній 'Іас професією механізатора оволоділи 15 чоловік них І комсомольських органlза- радгоспної молоді. а понад 30

керІвники

ви-

го ре ~ІО нтно-~tеханічного заводу. IСя.

Цими днями відбувся черговий пленум районного комітету ЛНСМУ . Нрім членІв і кандидатів у члени раЙfЮМУ і членІв ревізійної КОМіСії. в ЙОГО роботі взяли участь секретарІ .партіЙ-

вожаті.

новоб удова

ріЧJ;И на території

КОМУНІЗМУ У ПРАЦІ

цій промислових будов. радгоспів

ОДНА

росте за роки нинішньої п ' яти- 'І

З кожн, ИМ, роком розширяєть­

об'єкти . Яс,кравим .прикладом дружби.

ся взаЄМОВИІІ!дна · торгІвля . Ра­ дянська сторона поставляє в СФРЮ 'нафт.у, КОJOC!,вне вугіл­

радянського І югославсьного на-

й

братерського

співробітництва І ля, мазут; ІНШІ ·ВИДИ сировини

родів стало мІсто

Скопле.

палива, а·Югославlя

вlд-, тує в . Радянський Союз

будоване піс.ля землетрусу . Тут І ти, з

допомогою

радЛНСЬКИХ

будl-

кольоров!

метали ,

вельник!в споруджено кварт'али І акумулятори, кабель, НОВЦХ

будинків,

ряд

під-

товари

шнрокого

eRr

'!ЩІ.

бокси­

судна.

а також

споживання.

(Т APQ·

приємств .

Вівторок,

28

вересня

1971

року

о


НО.'lективи

промислових

приємств

,району

працюють

над

під­

виконанням

дер­

жавних планів і соцІалІстичних зобов'язань пе,ршого року п'яти­

річки. Втілюючи в життя рішен- , на фабриці верхнього дитячого ' лургії . За вісім місяцІв тут ви­

стуютьен

ня .партlйних з'їздів. вони завер- і трикотажу, ЛітківськІй фаб,ри-! пущено вищезгаданих товарів шили виробничу програму вось- ' ці художніх виробів, Троєщин- на суму 289 тисяч карбованців, ШІ міСЯI\ЇВ на 101,7 процента і ! Сbtю:vlУ лозодеревкомбіна т і , що становить 2,4 процента до виготовили понад план ПРОДУІ{-! мебльовій фабриці, промкомбі- загального обсягу всієї ПРОДУh­ ції на CY~IY 1403.2 тисячі каР-І наті райспоживспілки, заводах ці! А такі підприємства, як Оован!\їв. Найкраще справилися із сво-

БІв .

торговельного

IПJlЬНОI'О обладнаннн І ·ІНШІ.

Пор яд

з виготовленням

IІ?ВНОї

ПРОДУКц!і ,

два рази, прот ягом

~o:vJY-

п'ятирічки

їх ВИПУСh зріс же ~ три. рази,

або на

Одна" ряд промислових під-

;ндприємчва раиону ПРИДІЛ яють. ПОСТIИНУ увагу ВИПУСI\У то-

приємств не ВИl\онав виробни:у програму по випус,ку товарІВ

ваРІВ

народного

народного

споживання.

тілы\и за Bicll\! місяців РОI\У

HhOrO

суму

їх

ниніш-

виготовлено

ські речі

Постанов у

України

і

Ради

споживання.

насамперед, колеюиви

на ! шиноремонтного .

Це,

заводів

цегельного.

минулого року.

Добре

налагоджено

товарів народного

І СЬЮІИ»

Вlшус/, :

І

споживання

своїх

вання

докладає

одинадцять

виробів.

ЦН

в зuбезлеченні населення това-

нових

рами масового попиту». викон­

ники

,

ПО

проводнть значн:>, роботу. по р~з­ ширенню асортименту

І

ПО.1lЛ­

ПІДПРИЄМСТВ'

'\lенувань

виробів,

Яhі

Ножен ,

І\ОРИ-

І\ОМУ

довелося

їхати

асфальтованою дорогою від Со­ фіїВСЬhОЇ Борщ агівки до Бі ло ­ городки, ку

звертає

густу

увагу

кукурудзу.

праворуч

HY,lacb

на

що

висо­

шляху .

И

справді, не можна не залюбува­ тись цією зеленою І{УКУРУДЗЯ­ ною ст іною. - Як ніколи, урожай кача­

сос)!ута)!и , ;j гін у го' ни х(}дять чотири картопде'збира.'lьні ко,м'бай-

без зупино'к, ті.1ЬКИ на поворотах .1ИКУ роботу по за.1ученню насе­ левський . Рослини широко­ вивантажува.1И , ііy.lьііи з бункерів .1ен'ня . Розраховуємо Tal\, щоб листі. високі, бачте . неможливо

тягне.

.1аНI\И

ділянка

Антона

ііо

пу, партійна і ПРОфспілкова орга­

дира, агрегати в загінках ХОДИЛИ

нізації, сільвиконко')! провели ве-

щин

'Не

І\оwба'йно)! )!ашини ,

закріплено

ВОНИ

~Bi

г\

авто-

встигають ,вчасно

)!еханізованої п еревозити картоплю до механіОлександровича

І ·оро· бія, - - розповідає

.1PyrOЇ

ра буде біЛl>ше. Дирекція радго,с ­

слів брига­

-

нистої видався на славу, за­ доволено каже ланковий меха­ нІзованої ланки першого відділ­

ка

з 'них букс.ируються У І\УЗОВИ грузовиків. За КОЖНИ,М упоратися ~ lюботою не бі .1hШ ЯК

трактора)!и,

Це

Йш.lО до сорока чоловік. А ;іавт­

зова' ного

сортувального

пункту.

бригадир Ц~ й ДОЗВО"Я€ )!еханізатора)!

рі.1ьничо-овочівющьк,ої биватися ВИСОКО'Ї

l)рига.1И Катерина Антонівна Чи- праці. ('Тикова. - Ранlше всі ко~байни IІрацюва,lИ на П.'lантації третьої

за

ТИЖJеНІ>.

Ко, жно)!),

приЙш.1И

'на

й

«СОВКИ»

О.

Ф.

Гі­

досягти до верхівон. і Олеh­ сандр Францевич Підні:vJає ру-

,'Іове' .'Іено

"\,

К()Нl\ретне завдання .

Робітниці

радгоспу

" .~ Словом , на онре:vІИХ пло-

пенсіонерки ,

ДОПЮІОГУ,

що щах урожай

дружно

І\УКУРУДЗИ стано-

ВИВ близько 500 центнерів зе­

В:Jя.1ИСЯ ;Ja діл() . Б!ла~е тільки 11e/~0'~e~~~~ь~~;0~H~~i~ ~~;;:i~~ а (ЩЬШІ,СТЬКUН- ції збираємо по 400 центнерів. наприкщц, тейнерів вони вже заповнюІИ ,'10При цих словах очі у ланко­ ,10-

продуктивності середина ;ІНЯ,

Напере,10дні,

коwііа,йнер Володимир О.'1ександро-бірни)!ибУД!jбами СОРТУ «чаріввич ,Гончаренко викопав .'Іва гек- НIlЦЯ » . ,J:іЛЯНltа це насінна, тож

іірита.1И, щО ОСЬ поруч розташо- тари пр,и нормі 1,5, Іван IВilHo- усі стараються

вого засяяли неприхованою ра­ дістю. Ще б пак! Адже це вІн. О.

Ф.

Гілевський,

разом. з

ін­

І

зібрати

чи за П.1ечи)!а п о

К УРУДЗИ'

;1 .1И ШКЮI

60

Хлопці доклали

-

всіх сил,

.lедве -.1едве рухаються, але 1I0Р- стояв. Високопродуктивною робо- років, вони зразу Ж віl'ГУКНУЛИСЯ уміння , знань, щоб щедро вротою ві.1Значаєть' ся ,laНКОВИЙ AH~ на заК.1ИК керівників ра,1ГОСПУ. жаїлись кукурудзяні планта­ тон Горобіи, ГОСПО;Іар цієї П.lан-

тації . Він таl\ОЖ сш:те )!атично пе•

поки

u

,ми

прИ'була

аВl'о)!ашина ' :J

гаря-

зібрано

, ," ,

вирощеоно

хорошии,

Лїді,йш.1а обідня перерва. :J се- гектар видає по

що

ції.

розповідає керуючий від­

-

і;артоп.1Ю на третині площі. Вро- Д!ЛI\ОМ .~ . І. Романюта. --. Ус•

реВИI\ОНУЄ З)!ІННІ заВ.lа'ння.

радго,спі

коже

н

ЛlХ приишов

л

u

поки "е'ханізатори і жінки 3 об­ С:ІУГИ поо,бі]а ,lИ. Поті)! знову 'за­ гуркотіли )!отори, ;Jакипіда

110бо-

та.

Jбирання картоплі прово­ ;ІЯТЬ не тільки ме' ханізатори . На сусіlНЬО)!У по.lі, розташованО'Му

A.le

праворуч ,тор,оги, )!и побачиди де-

'сятки

контей'нерів,

нерів. І прави,lЬНО зробиди керів-

у

виробництво

ПриЙш.1И допомагати

НИКЮІ,

-

ріль-

пові]о)!ив агроно)! за-

пають

Тут

l\аРОП,lЮ

т,t'П .'Іичних

брига]

вручну

жінки

пенсіонери.

С.,ОГO.lні перший ,'ІСНЬ, --до)ає І\атерина Антонівна . - Ви-

урожа~

механіза}ори

~ача­

В.IДДlЛка.:

Врожа' и тре, ба ЗІ. , орати швидко, ,не І вих культур О. Ф . Гілевськии , допустити

'

,втрат.

.

А.lе

водночас

п~чали дбати заздалегідь .

П J~О­

необхі]но П(}дібати і пр,о ство,рен- ЩІ завча.сно ретельно були шдня

,JЛЯ

люде,и

РО' боти.

нор)!~льних

30кре)!а,

СЛІД

У)!ОВ

І готовлею. Дисками з важкими

подумати

боронами

закрили

вологу.

зяблеву оранку внесено по

чування

:\lІнеральних добрив. H~ гектар.

адже обі]и в поле~о-

ра)!.

..'

'. •

ТІЛЬКИ

П. ТЕПЛЮК.

)!еха, нізованої

ланко-,

-

ланки

Антон .

ВНИЗ) _ ..

Куценко

. Давиrrвна Куценко.

1

тонні

В кращі агротехНІЧНІ строки.

посіяли кукурудзу на площі в

208

гектарів .

До

речі ,

посів

про~ели почергово через рядок наСІННЯМ

тів -

кукурудзи

двох

сор-

Одеською-10 і Буковин-

Мин~вна СЬКОЮ. Кукурудза сорту Одесь­

Зінкевич (бі.'1Я ко,нтейнера),

Купріянівна

по

)!ехаНІ3аТО- в середині травня. за шість днів

На ФОТ0: зл іва вгорі вии

і

40

T~HH

,

органічних

під

про організацію громаlСЬКОГО хар-

ко- пенсіонерки Євфросинія

а трьох

високий

зокрема ланковии мехаНІзоваНОI .1ення осе.'1а на .~опання картопЛІ . , ланки по вирощуванню KOPM~­

'V' критого грунту Пав.10 Федорович О пександрович Г оро б ІИ.,

lМа.1яреНІ\n. -

а,

передової

прогресивної агротехніки.

" .

розстаВ.1енихстаВ.1ЯЮТЬСЯ

,в шах,матно:.ly ПОРЯІКУ , і .1Ю.JеИ.

не сам по соБІ ,

І передусім, завдяки впроваджен-

150-160 цент- ню

чою правою. На якісь ПІВГОДИ'НИ НИІ';И, взявши курс на \!обілізаПр? З V ПИНIJ.1ИС' КО;"'. o-а'и"'НОВІ· а'грегати, 'цію всього працез'атного на'се- НИСТОІ J

ЯКU .lІ

3

3.tlaгaЄJIOCb

зи проборонували: по два рази до і після сходів. Двічі обро­ били міжряддя і знову підживи­ ли

РОСЛИНИ

причому

аміачною

разо,,"!

із

водою,

~lіЖРЯДНИ!'і1

обробіТКО~1 боронували планта­ цію середн1ми боронами попе­ рен поля . СТі Л ьки ж разів про­ вели глибоке рихлення долота­ ми. Врешті , кукурудзу акурат­ но

окучили.

Весь

І\ей

J\омплекс

агротех­

нічних заходів. які виконували­ ся своєчасно, зі знанням спра­ ви. дав змогу рільникам пер­

шого

ві,дділка

добитися,

коли.

високого

рудзи

на

як

нІ­

KYI\Y-

урожаю

силос.

-

Зуміли виростити, ЗУ~llє ­ мо ШВИДКО . без втрат засилосу­ вати зелену

загальну

-

масу .

думку

висловлює

механізаторів

обліковець тракторної бригади Р. Миронова. ДійСНО, силосування в Со­

врожай шим механізатором, Володими- . Є.

вана, а позавчора перейшпи сю- вич Кравченко 1,R гектара. ЯI('наИкр,ащr. Осоіі.1ИВ() ,JacJlyro- po:vJ A~aMeHKOM, зумів вирос­ :ІІІ. ,J:обре ТРУ,ДЯТhся)!еханізато- В той де'нь не вистача ,lО транс- вують л(}хва"и пенсіонерки. Маю- тити такий багатий урожай ну­ ри. 3е)!,lЯ на,дто волога, )!ашини порту і 'Йо'го ко)!·баЙн трохи про-

КUЄВО-СВЯТОlUUНСI>КО,IІУ

,\'

рий(mі,

розки­

)!и виро{іітку екіпажі і перевикону,ють.

JBO)!a

викон­

ЦЕНТНЕРІВ

500

Ні\картоп.1ЯНій П,lант;щії рад­ ГОСПУ і)!ені Щорса РОlбота , в Р03па.lі . На велико')!у чотирикутни­ І\У, о'бра)!лен(})!у з .1В(}Х боків лі-

НИ. ()кре)!і

головн

кому районної Ради депу­ татів трудящих.

керів- І

ЗЕЛЕНОЇ МАСИ КУКУРУ ДЗИ

~

Bcїfr\a силаfr\И Як підтвер.,тже'ння

струж­

КОМИ районної, міської і сіль­ СЬІ":ИХ Рад депутатів ТРУДЯЩИХ

а

виконують

тирса,

С. ТОВСТЕНКО, заступннк

промислових

Напри­

холодильників,

ку .

іншІ.

Поряд з цим. Ol\p~Mi

.~.

ііА КАРТОПЛЯНИХ . _ - - ---.-ЖНИВАХ

і

заводі

трудящих ТlОвинні взяти під особливий контроль випуск то­ варів народного споживання. забезпечити успішне ,виконаННіІ планів і завдань нинішнього ро­

заво­

Добре себе зареКО'v1ен­

оліВІ\ів

на­

Партійні, комсомольс ь Ні, ПРОфСПіЛКОВі органІзації, ВИКОІІ­ коми місцевих Рад депутаТіВ

минуло­ освоїло

найменувань

ре­

товарів

НИ і інші відходи.

виготов­

колектив

,наяв.них

споживання.

на

користовуються

дували такі вироби, ян: учнів­ ські пенали. щітки, с такани для

можливостей І ВИГОТОВ.1ЯЮТЬ близько 180 наи-

праl(ЮЄ завод порошкової мета-

по

випуску

мебльовій фабриці, будкомбіна­ ті N2 2 ПО-1Справжньому не ви­

у

лампи

ду пластмас . Тільки в му році піДПРИЄМСТВО

Міністрів

«Боuрицы\й>}..

'НИЖ'Jе

клад,

ленню товарів ,народного спожи­

28.584 тисячі карбован- і ~lе6ль6вої фаБРИI\И. МОЛОl\озаво- тенню ЯІ,,:ості продукції . що І\ів, що на 10 процентІв більше ' ду, Рожнянського то-рфопідпри- йде Д.1Я народного споживання . в порівнянні з відповіДНИl\! пе- і e'vlcT~a, радгоспів «Требухів- Зараз І 7 підприємств Р ЙОН\' рІодом

-

по

родного

тощо.

Багато старань

'CY'VIY 1[)0 МІЛЬИОНІВ н:ар- УРСР «Про серйозні недоліl\И

ос- бованців.

промис~ові

Виконуючи

КП

попитом

використовують

зервів

настІльні, меБЛі, різні господар­

Варто відзначити, що за остан- будівельних матеріалів зовсі:vl ні три роки випуск товарів на- не випускають товарів народно­ родного спожи ванн я виріс у І го споживання .

машинобу-

великим

населення . Серед них

холодильників, пластмас, тор- ремонтно ,мехаНіЧНИЙ завод, за говельного ~lаШИНОбудуваННЯ'1 во>добуді вний комбінат і завод

ЇМИ завданнями ,робіТНИКИ та інженерно-технічні працівники ааводів електротехнічних виро· дуваннн, HeCTaHдapTHOГ~

не

БІЛЬШЕ ТОВАРІВ широкого вжитку

наполегливо

та

Івга

"а-10 швидко росте вгору , а Бу­

Упяна І\овинсь:~а

ФОТО .\1. КО,lпаШНl1liова.

Отже.

ба:ата

ІХ

:VlOжливість

u

СУМІСНИИ

на

~ачани.

ПОСІВ

дає

велику l\ і.1ь ність поживної зеленої :vJaс!! силосу. П.10щі

одержати

Нрім того. половину

нукурудзи ущі .1ЬНИЛИ со­

НЯШНИком.

Трактористи лаНJШ ли і

старанно. доглядали

механізованої

tIiThO

обробля­ нукурудзнні

плантації. ДВіЧі провели Ireред­ по сівну глибоку КУ,1ьтивацію з одночасним

внесенням

аміачної

води по 800 J\ілограмів на жен геl\тар. Площ у чотири

Зачищаємо

ко­ ра-

...

поля

фіївській БорщаГі~ці ПРОХОДИТЬ злагоджено. ритмічно . Без зз­ тримки працюють надійно від­ ремонтовані два силосозбираль­ них комбайни , які вправно ве· дуть Іван Паламарчун І Іван Нурач. На косовиці в парі з ни­ ми трудяться трактористи Ана­

толій Саврай і Микола Нондра ­ тенко .

АДИН мчать гати

за

з з

одним

поля

безперебійно

до

траншеї

причепами,

агре­

вщерть

на­

вантажені зеленою масою . На перевезенні зайняті п'ять трак­ тористів, серед ЯКИХ і ланковий механізованої ланки О . Ф . Гі­ левський. Он Микола Jt{игалюк старається, щоб нІхто з това­ ришів 'Його не наздогнав. - Але і вчора. і сьогодні першим

привіз

зелену

масу

Володимир Лисиця. каже об­ ліковець. ВслІд за ним по­ спішають трактористи ВОЛОДИе мир Авраменко, Станіслав Ці­ лованський , шофер Борис Шум­ бер . Всі вони роблять по 1518 ходок щодня, перевозять по 150 тонн і більше зеленої маси. Софіївсько-борщаГіВЦі по-гос­ подарськи дбають не тільки про кількість. а й про високу по­ живність силосу. Зелена маса дбайливо т,рамБУЄТЬСil в тран­ шеї. що біля ферми. Це вМіло роблять і тракторист Минола Калашников і робіТники В . П . Носянчун і Ф. М. ЯсинськиЙ. Дивлячись '"на заповнену си­ лосом яму, на рівні ряди скирт

сіна і соломи побли зу софіїв­ ська-борщагівської ферми. не сумніваєшся: на першому

«Совки>},

зимівля

худоби

відділку

безу:\ювно.

радгоспу

буде

си ­

ТОЮ.

В. БАБИЧ. ~-

----

ни Києва і на заготівельні бззи 1600 тонн різних овочів. Особ­ ливо добрих успІхів доБИЛИСil

І{олеhТИВИ городніх бригад І ' ПО вирощуванню ог!рІ{ів. Іх ра.д;оспу «КраСилівський~} зо- уже 'Продано 610 тонн 135,5

бов язалися в цьому poц~ здати д .:я прод~жу держ.аВl три

процента до річного плану. . У ці дні городні бригади по.

му числі 450 тонн огірків . Робітники успішно ВИІ{QНУЮТЬ І(е

силили збирання І продаж ОВО' чів державі.

ТИСЯЧІ

тонн

важливе

РІЗНИХ

зав.дання .

ОВОЧІВ,

Уже

У то-

наді-

йшло з господарства у магази-

о

Вівторок,

28

вересня

1971

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

.

В.

КРАВЧЕНКО,

голова комІтету профспІлки.

о

3

стор.

О


Пісні синіх вітрів

Куточок поезії Знову Й знову над

в

конІ

диких

багря.ні

звуках

Зупинися

литавр.

і слухай,

І над степом. надсивим

не

приспи ,

спить китаЙIЮЮ сум. Та вітри підіймають

не

приспи .

зу,пинися.

знову,

чекай.

знову

пісня блакитна

рвІйний

край.

вихо.р

холонуть.

мозок тріЩИТЬ. Ти не думай про споюи

книгарні гівлею

ком

не

О(j,неЖУЮТI>СЯ

книг

Лlllll('

АfQ газuну.

щого

З

за

АІ{'ТО/о

РОЗ!lовсюдження

тури

вони

. На фото:

тор­

.ІІІ/ла

!lрuлав­

I/jюrJає

у

Фото А .

nере-

вируючих

ранках

Хай

ДИКИМ

,цікава

ЗУIСТDіч

вiI;J,булась 'кілька днів Т{)МУ на тарасіВ'СЬ>К(Ij,мустціо,ні. Гос,по­

дарі вийuюина щоб

.1 IfM >

Зf>ле-ний

помірятись

3:

пере)юги,рахунок

lIk.1Я

Чи анаєш

оfi",іНЯ.1И·СЬ

сила·ми

із студентаlМИ Київського тех­ HiKY''dY зв' язку. Тарасі,вчани

сІлькор.

ти,

ЩОlб 'заас.фа ,lьтувати ,майдан

пло­

щею 150-200 ква.:\ратних мет­ рі,в? День, ТИЖі,JеНh, ,рік? Це пи-

аСфдльтованиИ.

А

утворились

ями,

дв'ір і ,заве,зли ще;бінь ще в жо,w-

І' к'слл уатаці:и ної

ні l\IИНУ';(ОГО року, та на цьо",у й

жуть, КО>.lИ Ж все-таки вона буде

зупинились.

З:lкіі!'чс'на.

.вистачило

у

конт'ОРИ

Шпарі

Мешканці будників .NQ 30 по вул. Кірова та .NQ 2

ки наш двір до цих ,пір

по вул. Мічуріна .

не (!а-

сивих

Важко сказати . який час про­ лежав у вІчній мерзлотІ

на

уз­

береЖжІ П!внlчного Льодовито­ го океану цей тритон. Ріого знайшли

гірники.

ють золото на

що

добува­

приіску «Номсо-

-

великий подив помістили

який

в

одним

ожив.

квартирі

із

'перших

дивну знахідку. ка,

очевидно.

би

тритону:

-

Ріого

він

себе

забороннІ

телевізійні

-

ві­

програма

Пі,ограма

Наша афіша. 18.00 Для дітей. Лялькова вистава . (Запоріж· ЖЯ). 19.15 Художні" фільм сОдру· ження Бальзамінова.. 20.40 .На добраніч. діТИ!', 21.00 Телефільм

19 . /;;

.Зустрічі».

17 .55

ВІВТОРОК, Перша

Новини.

10.05 школярів.

ВЕРЕСНЯ

28

програма

(М . ).

«Вогнище» .

10.1:; Д"я 10.40 -

(М.).

Кольорове телеUаtIСІІ,",Я. Ху ДОЖllііі «ПРІІГОДИ Артемка» . (М . ). 12.00 ,Шлнх 1\0 покупця> . (М . ). 12.30 -<МУЗIІЧllllіі кіоск» . (М . ). 13.00 Те л е· візійві вісті. 13. 10 Т е.'lССПСКТ3К.'J(,J ,Сто тисяч». 16.0" Наша афіша. 16.10 УкраїlІське КО.оьорове тел е· бачення для дітеіі. Спектакль театру

.Відпочинок». (Донецьк) . Художніі' фільм «Смерть Фі_,атс.lіста». 20 .30 .На добраніч. ,1iTH'». 211.4 ,; Телефільм 'ЗУСТI'>іqі •.

2

сері"

фІльм

-

ЮНОГО глядача сомолу. 18.10 -

ім.

Ленінського

ком·

Тс.,евізіііиі вісті . 18 . ЗО Ленінськніі уніве рситет ·мілЬііонів . (М.). 19.00 Чемпіонат СРСР з фут· (Ю.,а : «ДІІІІамо» (1\IІїО) «Карпа· ТІІ}). В перерві спецвипvск телеві-

-

зійних • Час..

вістеіі. 20.45 . Програма (М.). 21.15 М. Чернишев· «Що роБИТIІ'. Прем'єра те­

ськиіі леспектак.'Ю.

22.25 По

(ЧаСТ>I1,а

перша).

(М . ).

СПОРТlІвна програма. (М . ). ззкіllчеllні телевізііі~lі вісті.

18.00 льорове

(.'11.).

Друга програма Наша афіша. 18.05 те~'Jс()аЧСНIfЯ .

ІВ.ЗО

-

Ко·

Мультфільм.

Музично,розважа л ьна

«Інша

Наташа..

СЕРЕДА.

29

З

серія

ЧЕТВЕР,

Перша програма 17.13 Наша афіша . 17 .20 .:.. ДО IO.O~ - , Ниви"". (,\1.) . )0.1" Для Всесоюзного ДНЯ працівників сільсько, школяріu . «ЕкспеДИ1\ія «РА». (М . ). го господарства. 17.З5- Телевізійні 1/.00 Темв і зіііні вісті. 11.10 Те- вісті. 17.55 Мультфільм .Ют У КОС' лсфі.1ЬМ .Саратовські дзвіночки.. мосі.. 18.05 Ленінський універси11.35 \llкі ,1ы1ііi екран . Історія для тет мільilонів. (М.). 18.З5 .Запро· учнів 1 класу. «Петро І. Полтавська шуемо на пісню.. 19.00 Програма бнтва». 12 .00 Д.1Я дітеіі. «Павли· «Час». (М.). 19.25 Футбол. Кубок СІ,кі каЗК11» . (Кіровоград). 12.1 5 володарів кубків європейсьКИХ країн: «За вашими листами». (М . ). 12.30 ,Динамо» (Москва) сОлімпіакос' КОI1ЦСРТ . - (.'11 . ). 13.00 Художнііі І' (Греція). 21.15 Художній 4?ільм фільм «Трактористи». 16.25 Наша .Зорі Парижа.. 2З.0О ЧеМПlOиат афіша . 16.30 Теленарис .ЩедрісТь» . Європи з волеіібола. (Італія). По за­ (Дніпропстровськ) . 16.45 «Об·€ктив. . (М.). 17.30 дЛЯ дітеіі. Му.1ьтфільм «Г е іі. ТІІ, оіі, ти. ох. ти» І 17.40 Те"сві з іііні вісті. 18.00 «Ви нам писа",,» . 19.00 Програма «Час». (М.) .

19.2:;

-

Кольорове

телебачення.

бол. Кубок європеі',ських ЦСКА «Галатасараіі». На) .

21.1:;

-

М.

кінченні

Телевізійні вісті. Друга програма 17.55 Наша афіша . 18.00 ,Чуття єдиної родини. . (Дніпропетров· • СЬК) . 18.30 .Старт,. 19.10 Ху-

Фут· ! дожнііі

-

фільм

.Пісня

про

Маншук •.

чемпіонів: [20.зо «На добраніq, діти! •. 20.45(ТуреЧЧl1' Те.1ефільм ,Зустрічі •. 4 серія .Котел •.

'!ернишеПСЬКl1іі

-

~

серія

«Шлях

додому».

м.

ІНДЕКС 61964. .НОВАЯ ЖИЗНЬ. комитета КП УкраинЬІ

БРОВАРИ,

lвд. 255020. вул. Киї&еМ<з, 154.

трудящнхся

ТЕЛЕФОНИ , редактора відділів (партійного життя,

-

19·3·82. заст.

орган Броварского районного и районного Совета депутатов Киевской

Газета

у

области.

~"

Б,ро&з,РСl:/l{,а дР'YJКЗ,рін,я,

Киїlf!ICЬКОЇ

І

суботу.

редактора. І боти). Фотокореспондента - 19-4_67, відпоВідальиого секмасової роретаря - 19-3-18. відділу сlльськ. господарства - 19-4-47.

.............................................................................. ......................... ...... промисловості.

виходить

вІвторок.

четвер

оБJJасті, вул.

КИіїiDCм<,з,

154.

Тe.neфo.н

-

~

~

19-4-57.

Зам.

РАPlСПОЖИВСПІЛНИ

І

«Темп-7М», «Taypac~; радіоли вищorо класу

................. 4223-8094.

-

«Снмфо-

Нlя-2», «Естонlя-<:терео~, «Рига~101.; рад10ПРllЙма'f1, маг­ Нітолн, маГНіТОфонн та Інша радіоапаратура.

І

І

І

Просимо 'відвіда'ти наш магазИ'н

ДвреК~Я увІ~ермагу.

._e_._._._.

~

. .!

H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._._~_._,_._._._._._,_._._._._._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ •••••••••••• ••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • •

БРОВАРСЬНОМУ ЗАВОДУ

ПЛАСТИЧНИХ МАС

НА ПОСТІRНУ РОБОТУ

терміново потрібні: пресувan:ьвнкн,

C.Ocapl-на.пад'lllКJl, сn:юcарl-ремоllТllllКll, cmocарl-Інструмевта.пьникн, токарІ, газoen:ектрозварвики, апаратвики.

Звертатися на адресу: м. Бровари, промвузол, відділ кадрІв. Ухати автобусом М 1 від ставцІ! метро сДарниця. до промвузла

.

*- Б:~:Л;::;; :;в:;c~::;:;::;:::::;o::-.! В ЗВ'ЯЗКУ З

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

НАША АДРЕСА:

БРОВАРСЬНОУ

ВЕРЕСНЯ

програма

11.00 Телевізійні вісті. 11.10 Художніr, фільм .Пісня про Маншук.

ВЕРЕСНЯ

УНІВЕРМАГ

«Тетяна •.

ЗО

Перша

Е

І у широк~/\а~~м?мт! ~е?з~ Р І ~УбlН-l06~, І

сті. Друга

о

ВИСТl\ВКУ-ПРОДRЖ

-

закінченні

:

ПРО 'ВОД ИТЬ

«що роБI1ТИ?' Телеспектакль . (Ча­ стина друга і третя). (М.). 22.50Чемпіонат Європи з волеЙбола. (lта· По

УЧНІВ

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II •••••••••••• М . . . '

:

Андрій ДННННК.

лія).

НАБІР

:•

ДО mKO.JIH-lІвrааину

И якбн В свій час

чудово.

;0 '

о

РАPlСПОЖИВСПlЛНИ

............................................................."..........................

дивнвся

вподо­

почуває

Є. ФЕДИН.

До школи приймаються особи, що доcяrли 18-рlчвого вІку, мають освІту за 8 масів І проживають у c1JlьcЬKII місцевості району. '. За довІдками звертатися у вІддІл кадрів РСС (вул. Ниївська, 149).

Пархома,

сказав Пархом, То і досі б не женився, Жнв би ще холостяком.

Нова обстанов­

НЕСТЕРЕНКО.

о

Я знаю, хочуть

Так, як тн, .

строки.

по підготовці продавців промислових та продовольчих товарів .

То Ж відкрий поширше очі,

виявив

припала до

і

Одружитись восенн.

гірника,

Н.

ПРОВОДИТЬ

:•

В енна в нашого знайома Некраснва і дурна ...

Придивнсь,

,не

А 'С,h'ВОЗЬ ГОДЬІ К те-бе шаrи ...

о о

-

МОЛЬСЬКИЙ». У теплому примі­ щенні тритон відтанув І на пре­

ВІКІВ

«Жід-И!»

ПРАВЛІННЯ

Смнче злякано жона:

І вонн,

Т'ООКИ.

НО пой'мешь лн, что ЗТО

о

:

очима

літнього,

жесто,ки,м,

: •••••••••• " ........ n.IIt ........................... , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• о

під

Я не СЛОВОМ люб..1Ю, З друга Зз,с.1о.н:яю, кида,яt,ь 11 боЙ. НeJпо,д'в·а,c-r·н ЬІ й СО,МІне:НМ\IМ МЧУС,Ь 'По ТQН'КОЙ т,ря:си.не

Редактор

ЯкОи так дивився

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1

..

два

Мужа

ШДРДПОВ.

НИIКоОМ'У не ПО)'ІЮЛЮ оби;деть :В(,':ЮXlНJO\ВЛIЯ1ющей IВеор'ЬІ св-оей! Мо,гут ·бblТЬ :И КОЛlЮчне в,ьюги, п,ое,дИіН{JIК с ко,вар,ной 'Судьбой.

Я ГО,рюнете'р,пе;ни~м ви,деть 'К:РОТО,С'Т,Ь Г.1а:з и ВО,1,не,н,Ье бр'о,вей,

Н на лобі три гу.'lі .

ска­

ни'х 'CJfЛ ' дове,сти , .:\іло до І\інця, чи ''dоже ще що завцил'о, та Ti~ь-

Іван

ранками

Че.ртит МОЛІНИЯ краткое:

-- Гроші є у дядька Клима, Бо в дядини Юлі

:пі,сля \'(0.-

громи.

доспІваємо

сни.

Г'Р'О)О'В ОМ,

І тихо говорить:

цін IiiУ' ;І,Иlfків.N~ 30 'по вулиц,і ю- щу калюжі . Скорn буде рік, рова та М 2 по вулиці МічуріІна . ЯІ, цЯ ,ро,ботаро,зпочата. Ш~lя'хо,викирозпланували наш , jJmкливо кер'івники житлово-

Чи ,не

зорями

Тревожное сло,во, БІ)'ДІТО ПОЛ,НОІЧЬ ИіДет Вlпе,реди, Остро, й 'В.СПЬіШКОЮВ 'небе

"овер'нувся знов до батька

ііо'го на­

здолають

І над свІтом .весняно

Побув там і скоро

почав

ПРЯМКУ. На мі' сці вивемного щебеню

не

нами

Син пішов собі до дядька,

щеб.інь

'З!никатиз ,двору, ВИlво'зять шшrхо-вики в невідомому

тання ;tу,же . 'ХІВИЛЮ·Є нас, ме.шк'ан-

величаву

На\ц1 мною.

Я тебя ,НlИКО1МУ не о'т,;: з,м.

Одержав зарплату?

СКІЛЬКИ ЩЕ ЧЕКАТИ?

рожевих

пісня ця

П.'l-е ты нынче??

СИНУ,

И зумій там узнати, Чи учора він В колгоспі'

Сюільки тре' ба витратити ча'СУ,

на

Г, де ты 'В ЗТОТ ме.,е.тЬНblЙ вече-р,

НУ й морока!

Нам грошики винен? То ж сходи, немов би в гості,

М. ХОМИЧ,

перегравали Гf)lстей у лінії на-

,нІжний запах весни, На губах,

знов.

, ."'аята 'О' ЖИі!IJа:ния IОСТlречи ... .в.НО1ВЬ иду .по ,неі]ри~ымM С.lе(ДЗМ,

ЩО твій дядько Клим півроку

рую,а\fИ.

комунІзм.

Хай вl'три нам приносять

вІтрl.в і весни .

роже·вими

Батько каже: -

футболісти

,незнаними

звуки

Гроші є у дядька •••

О на ЇХ

І,ОРИ· С'ТЬ.

ки­

зацвіте

НЕ3НАКОМКЕ

пад , і ;ІОі бились пере, конливої

футбола

3

снами

І тобі, і· мені, а розбурханим раНКО"І

перемог.

Хай

Чую :

ПЕРЕМОГЛИ ГОСПОДАРІ

свою.

хай дз.венить. Міць її

СЯЮТЬ

громом ·копит.'

бронзові

правду

Нров

над

кипить.

Даль блакитна розбуджена

листи ИАПZИХ Y:l'ИТА Y:l'.I'B

мостах

у серці .

чую. чую

,казку.

, не

ви приснились мені . ДзвІн далекий, як буря .

Ко з ака.

леген~у,

нк

І дзвенять ескадрони

На каІпкетах подертих ні,Жним полум'ям кров. НРОВ пекуча

незнані

молоді і гучнІ?

літерату­

ру на о('чорі відпочинку fJ раСюнноЛlУ будuнку культури.

кра­

літера­

влаштовують

І/родавець ЛюrJ-

ЛоГіко

ви.

як

як РеспублІку нашу гартували в бою.

,

розгулялися

Хто ви? Хто

леле'ки.

розкажуть тобі.

сиву

Сяють зорІ червонІ на баІ1нетах думок, І ві'три свlrrанкові

підхопили. наче душу вІтрил.

о ,1І0дних А1ісцях.

І

неба .дно ,голубе. по

вітри. Ви мене

Cl18Hi кіоски

мов

тачанок.

пломеніЄ

не вгамуєш нІчим. Бо віт.ри РОЗГУ .1ЯЛИСЬ. Ех. вітри. ви,

Броварської

КЛИЧ

п,риле'l\ЯТЬ,

ранками корогов.

гнІвний 'Посвист шабеЛI, І в очах

Чує.ш.

п раціО"//КІІ

вІтри тІ далекІ,

Чути

Чуєш , жили

Хай весни тІ голуБІ

І знов над багр,яними

Чуєш,

зачаровує

пил,

пам'ять днІв тих буремних

ринуть із сурм.

сині >Весни летять,

наче

заклубочиться

ЛЛЮТЬСЯ,

нами

ВИРОБНИЦТВОМ НОВОГО ВИДУ

ПРОДУКЦІІ З КІРИШТАЛБВОГО ОКЛА

ЗАПРОШУ€ НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ: шліфува.пьннкlв по металу і СМУ, га.пьванізУва.пьннкlв, штампyвan:ьннкlв, зварlllUdв, токарів, СJUlа,ца.пьвнкШ.

За ДО&:Д'КЗІМИ 300РТЗТИlCЯ 'У. &Ї'д.дІМ .КЗІд'Р'ЇВ . Ад:ресз: вул. ЧкаJJОІва, 3, телефон 19-3-85 .

115 номер 1971 рік  

115 номер 1971 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you