Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН,

РІК

ЄДНАРІТЕСЯІ

ВИДАННЯ .м

31·1'1

115 (3113)

ВІВТОРОК

29 ВЕРЕСНЯ

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОКНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

Щна,

ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

2

р, коп.

~~~~~~~~~~~~~~~

в РАякомІ кп УКРАІни Про серйознІ недоліки в органІзаціІ зОнрання

картоплі і продажу П державі в радгоспах "ГоголІвський" та "Заплавний" Вщро райкому 1\JП Уіюраїни цими днями 1J<І)З­ гляну·ло

За поданням партійних, профспілкових орrанізацt'й та

!

дирекцій радгоспів 1 птахофабрик зан:оситьси на районну Дошку пошани передовини соціалістичного змагання на збиранні врожаю і оранці на зиб: БАЗИР Олексій Якович, З АІК А Петро ІллічІюмбайн_ер і тракторист Р3.!дгоапу <<Жер,ді~·СЬІ!ШЙ~. Вико­ пують щодня .картоnлю на 2,1-2,2 гекта,ра ЛІри нюрм1і 1 ,5. МАРЧЕНКО Іван Андрійович, Л О Б КО Петро Іванович комбайнер і трааrторис·т радгаслу <<~ра,си,лівсьний~. Що­ дня виІІюпують кар:то,плю на 2,6-3 гек,тарах. ГРИКУН Михайло Михайлович тр<JJн:т·орИІСт ра~rоспу << ВелИІwодИІмерсЬІ!ШЙ>>. '11рак·тором «Т~74~ ви01рює щодня на ЗЯІб 8,5-10 гектарів.

Успішне завершення радянсЬІюго юосмічного експери­ нту стоїть в центрі уваги сві'ЮІЮЇ преси, міжнародної і.ромадсЬІюсті і наукових кіл.

Велич радЯ1НСЬІюго Іюсмічного досяг~н~ІННЯ полягає у р-оз-в'язанні комплеюсу складних теХІнічних проблем, від­ значає в болгар-ській газеті «ЗемеделсКJО зна-м-е» акаде­ мік В. Христов, Блискуча операція «ЛуньІ-16», роз~риває величез-н-і можливості радя,нської наукіаво-технічної дум­ ки. Радя-нські вчені з·нову довели праІвилЬІнkть своєї Іюс­ мічної програми.

кої прщдУ'КІГивності nраці і ба­ гато,річшу Д'іЯЛЬН~СТЬ ПО іВіПрО­ вад'ЖеННЮ

п~р·е~ових

:метІJдів

рІJбОТИ у •ВУ'ГіШ>ІН!И П'РQМИСЛО­ ВО·СТі УказОІМ Іlреющ.ії Ве.рхо-в­ ної Ра:ди ОРСР ПОІМі"ІНИ!Кові ro-

·в <JІJ)га.ні,з.щії ЗІбирання і про­ ра.щго~сІпах

«Гоrгол~вський» та

ням д•О'ВеjДешоrо графіІк.а 'К'ОіПаІНІНЯ і продажу дер­ жаві к.артоші.

Переві.Jжою в·становлено, що· за станом .на .вереоня в ·ра,ц,го,СІІІі «Гоголівський» (дщн~ктор т. Лазарев) було вик,опа,но всього 53 .проц~ти

Бюро райкеtму КЛ У~~tраї,ни ві;цз.начило, що вк'рай незад·овільний стан із gбиранНJІМ карто.плі

картопл·і до план·у. Сер~,щній виробіто'к :на ком­ байн .стано,виrгь 1,22 ге·кта,ра. 3начна частина ко·м,байні•в із-за тежнічних 1непюла:док част·о пр·о­ стою6. Т<tІК, із наJІІв•них 24 комбаЙІН~в лрацюв ли­ ше 12-13. В ГО'СПО~Царстві ІНеза;довільна о·р~га,ні­ зація праці на збирашні ·картОІП'Лі, :низ-ька трудо­ ва дисцmм:Fна, внасл~ок чого ад1регаІІ'И працюють ЛИІше 6-7 Г(}ДИН :на де'НЬ. Мwйже оовсі:м відсут­

Та «3аJПЛд.ІВНИЙ» ІСТ'ВОРИІВСЯ тому, ЩО ДИр·еІК.ТО.РИ радтоС'nіІв тт. Ла3ар6Ів і ВорИІс~нко, сеюретарі лар­ тійних о·ргалtі1 3аЦЇ.Й тт. Іtцричешко і Опе'НЬІКО не

нє ТеХ1 НЇЧНе оІ)слу·ГQіВУІВа!ННЯ маШИН, ЩО Й ПРИІЗІВО­ ДИТЬ до ІВеликих простоі1в Jtо~ба.йші'В і аJВТО'І\Ра'НС­

бюро рай•кому КП УКJраЇІНИ вка.зало диреюrора)[ раДІГо.сnів тт. Лазаrрєву і Во·рисенк:у, а також се-к·

ІІо;рту.

ретар•лм nruртіІйнИІХ орта'Н!ЇІзаціІй тт. Киркче.н,ко і

Подібні неtдоUІ.1ки мают·ь місце і в :радrоопі «Заплавний» (директо.р т. НорИІс~нко). T}"l' sіб!})а­

Оневшу d зООо.в'JІІSЩІо іх 'Н~rаіно DІМЮЧИ'І'И в рІІ­ ООту всі І&~аіни, забоопечши і~ д'В'ОЗ'Мі:нну рю­ боту з тим, щоб КОІПанн:я ІК&ртоruІі захі'Нчшrи до

і пр.щца-жем її ІЦе,ржаві в ,раwоспах «Логолівсьюm»

nр:щцілИ'Ли належної y:вrurи

оргаІГі:зщії пращі на ЗІбир.анні каvтоrплі, р·о3Гортанню сОІЦіалістИ'Ч'нюго зм8.1ГаІПІя сеvед :мехшні:3а'11еtрDв, 1не п()лбали rпро

:міцнення 'належної rrрУІдової дпсцИПІЛ~ни.

За ІЦопущені не~оліІКИ

но ледве третину вро~аю ІКартопІJІі. Ів наявних чотирьох комбаін,іJв ІІJlрацюв л-ише два. Денний ВИр·обі"ІІО·К Юl)\Т'О ІНИ3ЬІКИІЙ - іВС,Ь01ГО 0,72 feRT&>pa.

12--14

14

тілнки 'На

10

ЖОІВ'І1НЯ ВWJОІВЇД:НО ДО ВСТа;ІІОІВЛе'НОТО ~pa­

ЬюІЮ раkому ІШ У~~tраї:ни зобов' .язало дирек­ ції і пavrifmi ІJРІГ&>віІза.ції 'РЩЦ'ІІ'ООІіЇJВ та nтахофаб­ рик

nocм:lt'l'и

іКОНТІЮЛіЬ

·за абиран.ШfМ

кар·

тооrлі і ПjІ(}ІД!ЖеМ ЇІЇ ІJ,ержаві, ДОІМОІ'l'ИСЯ ВІІКОНШН:ПЯ ВСТа'НОВІЛеНОІГО завдаННЯ і ДОВ~НОІГО rра­ фЇІКа, ,ро:згорнутй ще шцрmе с()ціа~істПЧ'не ЗІМііrан­

'ВИКонаний

процем~в.

ІГЯ ,се·ре:д •р()обі'11НИІК.ЇВ 3а ДОСТрОІКОВе І!ИІКОНа·ІПІЯ дер­

жа•ВНИХ планів· і соціалістичних ·зобОІВ'.tт·ань в.а­ вершат.ноrо !JIOKY п'тирічки, за 111ідну зу,стріч

XXIV

з'їз,щу КJІРС. В. І. ЛеніІІа, бути спра·ьжніми помІчнвами партІї по кому.нІс­

Семінар

5

Олеп\!с1єві Г:ригоровичу присвов­ но зва·н,ня Героя Соціалістич­ ної Праці з вруче:н•ням йому ордена Леніна і ЗоУІот·ої :ме,даді «Серп і молот».

карт~плі

те.хнічне О'ІЇісJІ}'['ОВ'}"Ваm.я aГJ)'ell'ariв в полі.

КерівнИІки госпо,дwрс'І1Ва неДІб~о •використову­ ють автотра,нспо·рт на перевезенні врожаю. В ра:д­ госпі «Зшплавний» авто·машини роблять лише по

ло,вно·го 'інжене·ра шахтоУІІІра·в­ ління ;м 2-42 •ІЮМбtнату «То­ ·резшм'ращит» rroв. Стаханову

збиранні

вик·ориста:нн.я амотра'ІІКШОІРТУ, •за:бе:mечити чі'!'Ке

ПІроцентів виконав пла'н продажу її ~е.р­ він

на

фmta. НалаrццИ'І'и впсО'&~}"КТ·ИВНУ роботу кар­ ТОІІІJНJІСо:ртуваЛІЬни:х ІІJУІВІR'fЇв, дООООІРЇІННо noлimnmrи

<В об·ох го.сподарствах 'Не3аідОІВіІЛІь·но 'орrаШзІУВа­ не ІІер·е·бирання картоплі. В pawo·cm «Гоrол.івсь­ кий» майже не пр•а,Цюють соj)'І'уІВал:ьні пунК'І'И.

ж•а•ві. ·в ра~г()Іооі «'ЗаІІІЛаЮІИЙ»

Високе анании

висо­

серйозні недюлtки дажу карт.тmі «Запла.вний».

на

(ТАРС).

до'сяrнення

ОД:НШ: :хіОДІЦЇ і ·ВИІВО.ЗЯТЬ За 'деНЬ 2-2,5 Т.ОНіНИ карТ()ІІJІ'Ї. Як vоаДІГ()ІСАП «Гоголівський», та·к і рЗJд­ гооп «ЗаJІІJІа~вний» З'На'Ч'Но ІВІі(щстають з вик·онан­

«Про

•юплі. Це й ІПJРИЗвело д,о того, що рщц.госп лише

риться, що залуск і успішне повернення з Місяця апа­

за

·пmrання

дило·сь :понад дві Т'ИІСJl'Іі тоІнн неn~роораної кар­

рата автоматичної стаІНдії «Луна-16» є ноІВим тріумфом радянсмюї на,УІки і техніки. Цей. експеримент відкриває нову стадію в історії дослідження космосу, підкреслює

зма-гання,

за,сі,ца•НІНі

І це .в той ча,с, ,коли на бу•р'l1плащадках наі1})ома­

У посла,Іrні секретаріату Всесвітньої Ради миру, нап­ равленому Радя1нському Комітетові захисту миру, гово­

За ~е.тrикі за.слуги в розвит­ ку tМа'СОВСІГО СОЦіаЛЇ<сТИ'ЧІНОГО

с·вовму

21

Тріумф радинеької науки і техніки

Всеовітня рада .миру.

на

жовтня роЗІпочинається но­ вий навчальний ,рік в системі партійної освіти. Діяльно готу­ валися до цього первинні пар­ тійні організації ра.йону. Вони заздалегідь переглянули і уточ­ нили ме:режу, визначили, в якій ланці буде навчатися кожен комУ'ніст. Придбано необхідну

тичному

проr1агандистів т. Сер•гіенко М. О. Він ознайо­ мив присутніх з завдан.нями

району .в ~май'бутній

п'ятирічці

по виробн-ицт.ву сільськогоспо­ дарської ,і nромислової продук­ ції.

літературу, У'Наочнен.ня, теюніч­ ні ,засоби пропаганди.

Тов. Сергіен·ко закликав про­ пагандщ:ті.в

Учора відбувся перший семі­ нар пропагандистів. Вступним словом його відкрив другий секретар 1райкому КП України

шкіл му,

основ

посилити роботу марксизму-ленініз­

доносити

хача

до

кожного

теоретичну

слу­

вихов.а.нню

f ·

трудящих.

З доповіддю «Завдання про­ паган-дистів у зв'яз.ку з підго­ товкою до XXIV з'їзду КПРС та основи·і напрями дальшого підвищення ефектив.ностІ марк­

смстсько-ленінського на•вчання» виступи-в завідуючий відділом пропаганди і агітації раіікому КП Украі·ни т. Мороз А. А. Потім ,пропагандисти працю­ вали по секціях. в. полотняк.

спадщину

(ТАРС).

ІІІПІППІПІІПІІПІІUІІІІППІІІmmоІІШППІUІПІПОПІІІІППППІІОПППІІИШІІІІІІІІІІПІІІПІІUПООІІОІПІUІІІІПІПІПWООІІПІІІІІППІППІІПОІПІППІІППШІПDШІІЬІUПІD Не·ма€, ма;буть, та1кої га;~~,узі JJа­ шого

наІР'ОдJНОІ'О

І'О<СПОдаІР<С'ГВа

ЯІка, б м.ОІГ.ла о-бі<йти.сь без машиІн,о­

біУІдhвшИІкjв. Це нош.и .вилrу,е<кають л'Ітшки 1 КОІРаб.лі, швтомо6і:л,і, т•р•ак­ т•ари, о-с.на.щуюrr'ь пр-омислq:вtсть, т;р З'ІJ!С'J]О,р:т, бlУІд;ЇІВНИ-І.JІТ,ВО, с-іJІ!>СЬКе І'ОСШ:ЩаІр'С11ВЮ МаІШИІНаІМИ, Ме.ХаІНі.ЗМаІМИ, прила1дами:. І .ра,дя•Н•СЬІКИЙ

нар.о,д в.Їід.з•на"І.И'ВІШИ Де,нь машИно·

бу,ді,ВІНИІКа, ІВШаІНІУJВаІВ 'Т-ИХ, :ХТ.О ПрИ· ско,рює Т'е·ХІНЇіІJІНИІЙ П•РОГІР·е•С, .ІJНОСИ:ТЬ ВаІІ'ОМИІЙ •ВІКЛаІД у СТВОІj)еІНІН•Я Мате­ р,іаL1ННО-!еХ<НЇrчІНО'Ї баЗИ Ю:ІМtУ,Ніі:ЗМ'У в СРСР.

Р.аІдЯ,Н<СІJК а У КіР а ЇІН а З а Й,м а,є !]рО·· в.і,дІНе МlСЦе у за<ГаЛЬНІО-•СОЮ:ЗНО.М.У вwробІн:шщ,Віі ба,га,тьох ви,ді.в сучас­

но·ї

теХJн,:,ки.

Ос-обли.ВІо

ши.рок.ого

рО•ЗВИТ'К!J' Н:аІбраЛІt ТІут ВаІЖКе, ен·е•р•гети'ЧІне, гра,н•споІ!J•.11не, х,і,мічне, С Ї.ЛіЬСJ!>КО•ГОСПОЩаІр•С.ЬКе М а.ШИІНЮбУїfу­ В а Н.НІЯ, J1!P·II'.1 а1д О бУJдІУВ аІНІНіЯ, ВЄір:С Та ТІОQУІдЇоВІН•а Й іІН:СТ,!JІУМеН'ГаЛІ:>Н·а Піj)О­ МИІС,~О1ВkТЬ. І<соЖІна п' я:та маІШина

і ІЮЖІНИЙ .П'ІЮИЙ ПJР'И..ТЩД, ЩО ВИІП'У­ с.КаіЮТЬ'СІЯ в РшщяІНІСЬІКОМ'у Союзі,

Випе,ре,джаючи.ми тем.nа.ми

ПІ)'бл1ки

у

.ни,н-ішній

Тіс,щи за чоти•ри ІР•СЖ'іІ' (19661969)~-.Р:бся.г ,ви•ро,бниu;ГІва з,б:mьшив­

ся майЖе ;на 51 П!РОЩ~Іf.Т, . І1ІР'ОІДJУ.К­

ТИІВІН<і<С!Ь цращі ЗІРІО<СЛа б.і,,.ЬШ Я.К на ЗО про.цеш111ів. За цей же пе,р-іо·д ЗІІІа'ЧІНІО ПЇІ;:ЦВИЩИІЛаІСЬ Т'е'JШЇ•ЧНа ОІС'На­ ЩЄІН''•С!Ь П~дJПІрИЄМ!С'Т'В, р•ОЗШИРИЛІО·СЯ за.стоІсуВ'аІНІНіЯ проГІР>еСИІВІНИСJі те.х,но­ л·ОІГ-іІЧІНИ'Х проце~і,в. Тепер тут діють б.1и·з.ь.ко 2130 мехшн.і;зованих пот·о­ ко,в-и.х і 380 аІВ!ТЮІМа'ГИJЧНИ.Х Л.ЇНіЙ,

С ТІВОре·но 700 KO.Mifult,e\KIC'HЮ- М€ Х ЩНІЇ'З-0В3ІН·ИХ ~.х,ів і ДlЛЬ.НИJЦЬ.

аВІТІ()ІМаТИ.ЧНИХ

НІЯ

В И.р06Н ИJI.Ij11!J1QIM

СИ{)Те!М

вироблюВІа,нюі

ціІв наі!Ііі11ЛаІІІооої ІІІРО!ДJУІКІІ.ії. Тwсячі

п.родJу:юці,ї. За чо,тири .р-01ки п'яти· р:чюи в .ce.p:,fnнe ви-робни'lІJТВІО пуще,но ПОІНад 2700 наЙІМе\НуВаНЬ Ма-

пе,ре;дових р.обітнИІКів ршпортув-ал:и 22 .юві.ТІlІіЯ l11po заІІJІЄІріШ>еНІІІJЯ особи­ СТИХ П'ІЯ:ТИ!j)'U'ЮК.

ши1н, верстштіІв, мехаtн-і:ЗІМіІв і П!РИ.lа,д.'Ів, б3'Га,т.о з .НІих дkта.ли в-ruco-

Ншні юоmеtКІТИІВИ пі.щпри·ем.с11в ус­ пішню бо 1 рютося за 1Втілен:ня в

ку оц~нпrу не тіль'ки в наш:й юраЇІН.Ї, а.ле Й За ЇЇ М€Ж•3ІМИ. 120 ВИ-

Дос:КОІНа.лі ,К~К!УJJУУІдJЗІ0<3бИ1J•а•Л.ЬІН<Ї і бурЯІЮО.ЗІбИІРа,ЛЬІНі ,к.ом.ба.й-ни

Кер,у;ВІаІН-

ВІП1JЮІВ а,д•Ж€'Н і

На

за<оода·х: ДонецІJКЮІМу і·ме~~~tі 15-·річ-

ч.я ЛКсСМУ, беі~дrен·ськ.о•М'У «А:юв­ ка.бель», Хаі)J•кіІОС!>КОМІV rурбі,нІному,

дають

.ГОСЛОдарС'ТВ/У

~рсоНІСЬІКі і дJн,fіпропет]ЮВ·Сf>Кі ши,нобу:;,і:ВІНИІКИ. Освоюється ПУJСК

Н'ОВИХ

НЩД~ЙНИХ

мави-

а,гре-rаті·в

і

юременЧІ}ЩІJКо-ІХ> сJDюса,ря М. С. Ка­

жи1ття рішень ~'РІУІr1 неооrо (1969 р.) меІНІЮІКУ, СМ•і'ЛІЯІНІСІJКОГО р•ОЗ.МЇТ"ІИІКа і ЛИ!ІJН€ІВІОІГО (1970 .р.) П.ЛЄІН'УJМl•В М. К. ВІ€\lІ.І!іЧJК.а,..Во:ни, ЯІК .і всі нo­

р01ба,м п.риавоеню держшв:ни.й «Зінак ЦК КПРС, лИІпне.вооо ПлеІН'У'МУ я•кост·і». ЦК КП УІкраіІн.и. Зіростає ви.пу.ок

аьоІ1ОІдJН•і СЇ.ЛІ!>СЬІКОМ'У

В.же не О1д!НО піІдJПір и.ем,ст,в·о з аСТОС:О<В'УЄ еЛІЄІК'ТіРОІНІНО•-ОбЧИСЛЮІВа.ЛЬ· щу те:х1н.іюу. По,р-ЯІr з Ль.віtВ<сь.кwм ТІе'ЛЄ<ВЇЗ.ОІ))'НИІМ За!В.ОІДОМ, пе,рші Чер­ ГИ

·ний р.і,ве:нь і ЯІК·ЇІсть

машин

П,рОІд'УіКіЦіЇ,

Пі,дJВИіЩУ<ЄТ·ЬСІЯ

ти.&ніІсть ІІІр,ащі,

ПрОД.~К-

раціоналЬІН,іше

ви­

КОІр:І:UСТОВІУЮТІ:;СІЯ .М•<lІтеІРіа.JDЬ:Ні і llР'У­ щаві р.есу:рtс·и. Багато л4дJІJІрием:ств, кр!,м с-во-єї ОСНО\ВІН•ОЇ ІІІРОtдJУІЮЦЇ'Ї, ви­ РІlіWИс,И ІВИ~О!О.ВИІТИ .П.ОІ!fаІд 11іЛаІН ТИ­

У,С'ТаІТІКіу1Ва•НІНІЯ д.ІІЯ мех,щнізаuЯ т 1ру- сячі

одишищь

аілІ:;сЬІКОоо-с[ІоІда1J-

доміІС11КИХ п-р-оцесів цра<ці на 1ю.1- ,~~:~ся~а~~:,~б,~в~,:~=,і=~:~::х с~~: ГОІСІП1НИХ Ї ,Ра!дrоСПНИХ фермах.

СТИІНІ ДО НИ>Х.

.В.ИЗІНШЧІН'ИХ У\СІПЇІХіІВ Д;ОбИІЛИ:СЯ ТІВОІРІЦі нової те.х,ніІКИ у 3ма.га 1 Н<НІі за

ПJрІО(ДО;ВІЖіу:Ю'РИ ЛЄІН·ЇІНІС\І>КУ вaX'flY і Р•О•ЗІго 1р:таючи зм-31ГаІНІНІЯ .за Г.Їі!ІІНУ ?;у­ ст1 річ XXIV з'іІЗІ.д!У КПРС, маІШи­ ню·Щ>Ід~ВІНИІКИ 1 ре•сЦ)'Іблnки вИ1Jюн·аІЛи

ПУІС:І'ИJІИ На СОТІН•і

КИ, Д•Ода•ТІКОІВО ДО .ЗЗ.1JІ.!'3ІН•НІЯ ВІЇід.ва,Н-

вatrqp и в wро6н.иц'і'в-а, ЙІдуть .в а.в а:н­ гаІРі.'І;'Ї ЗІМ·аrгаІ!І.НІЯ на с;вої,х !ІJі.щлрИ€М­

С11вах,

ПОІ!{аЗІ}'ЮТЬ

Зjра•ЗІКІИ

В.ИіСQК•О•

ПІР'DідІУІІФ' І:UВІНІО і Il1JJ аtці. Пош~фе,ДJУ ноВІ; ,р'Убе.жі, ще б.ІJJJЬІШі за,ВІдаІІИLЯ. МашинобуІдіll!а!и­ ки УJф.а.їІН.и зобов' яз.аmися ІЮtстій­ Н!О NІВИІЩУJваrги ефектИІв.1Іk:r•ь r::.ycп,:m ЬІНІОСО В ИІ]ЮОН ИіІ.Іj'ГВа, ,ПІр о,щу,кт ИВ­ Н'ЇСТІЬ ПfJa•IJ)Ї·, да1Ва!ГИ П'рОД)'ІКlltЇЮ Т•ЇІлЬІКИ ІЗІі<дJМ'ЇІНІНОЇ ЯІК·ОСТі, еІКОІІІЮМНЮ <ВІІІтр·а"ІаіГІІІ СІІ'рОіВwну, матеІр.іали, е,леІКІТрОе<Неjр1!1іЮ, діЩJІ<J.ЖWІ'И КОЖІНОЮ ХІвилиuюю ,р·обоч.оrо ча,су. І не.має QуІМІНІіІВ}' В ТОМІ)', ЩО ООНИ З ЧЄ•С'ТЮ

Киї,в,сІМОМ'У «ТоЧІЄЛ.ЄІк:І1роприлад» і гідJН'У зy,crr1Ji•ч ЮОіРІЇ~ЧІЯ з fЮНЯ надод€\Р'ЖаТЬ ОБОІГО СЛОі!Jа, НОІВ'ИІМИ ро,щж,е;нІн'~ В. І. Лен·І1На. ~~сІ машиТІР'УІдОівИІМИ ооремосами зустріІRуть КрамаІТЮ!р~ЬІІЮМ'У •В€іРІСТаmобу:д)ВІн•онобущВІю .за.вади ресПІублнки добре во.сьми:м;ІСяІ'Jіну вwр-обн.ИіЧ1у проrраXXIV .з'ї131д ~ПІРС. р•оз- му. Тшкі ж си.сrеми ·роз•роб.л~ють- оп.раІВИІJШся З ВИ'Р06НИЧИІМИ за,В· . , . да'Н'Нtя,ми і до зн.аІМеІНІню.ї дати ви· 1'МУ зшвершаІJDЬІН,ОІ'О роюу п ІЯ'ТИІ])ІЧ· В. КАРТАЛОВ, і!J'ЄС- ся ще на. 49 ПІЇідJПІРИЄІМсmвах.

ІІНІЮІть ма,р•ку ~кІРа,їІНІсь:Іюго пі.щп·риє.мсr.ва. виІва.єТ'!:~ая машино6уд;~В'а1 Н•ІFЯ

Творці сучасних

та,жиІЛ.и ародІУJКІІІJН JJ.a дес.sи'ІКИ М•іЛhЙОН~В .КЗфібО!ВаtНІІІ;ЇВ. Дос,я,nнуmЬ уІСІJІLх:и резrу;~ппат ТІР~ДІОІви:х а}'ІСИ.ЛіЬ у1сіх робіrrнИІКі:в, іІнженеtрЬв, тмНІjкіІв, м.а:йсw.jв. І ВС:е Ж ХО•ЧеТЬІСІЯ ВЇ!дІЗІНаІЧИrfИ• М<ОЛО,Щу доше:цЬІКІУ ,све;р,щтnя,рІку Любов Са.в­ ЧІЄІНІКО, хаІРІК·і'ВІСЬІкого тока·ря Ф. Д. Косья,нЄІНкщ .ОІдесЬКЮІІ'О рОtЗТочу­ вшлЬІнИІКа І. В. Постщ.р·н.аmви<J·а,

п'я-ти-рі,чці.

НеВІПИІН•но п·і.щв•ІІІЩується

теХІн:і·ч·

ТИ!СЯЧ карбован-

(РАТАУ).


І(аtюуІН, Ол~>rа 011Jюка.ч. Зара,з цей коомІСОМОJІЬІСЬІКО-іМQJІ<Jіді~ЖІИІІІЙ КОЛЄІКТИІВ )'1011іІШН'О ,JHfU<OНlj'€ С'ВО Ї СОUІlаІЛіС'ГИІЧІН•і 3000В'ІЯІ3аІНІНЯ, а МОЛОда

ЗВІТИ І ВИБОРИ У КОМСОМОЛІ

доя·рка Г·З!JІІІна Топі.~а за 8 м·:СяЗtв.іrmrо-вибоіІШ•і збоtри в пщJІви.н­ цrіJв НаІL"tоЇ.Ла ЛО 29()9 ЮЇ.ТЮІ1JНІІМ•UВ МО- НИХ КQМІООМОІЛ<ЬІСЬКИtХ 0\І)ГаJН•іLЗоаІЦВЯХ Ло()ІКа ВЇЩ ·КОЖІНОЇ фу,ра•ЖІНОЇ KOJIO- ра.Йан\)' ЦJJOXQДІЯtrb ЗІГЇідJНО г.рафіка,

В П€•р.ВИІНІІJ.ИVС KOМJCO•MQJibCbKИX ХХ·І з'і,зд.у іІюм,соМ!ОJЧУ У>юр3іни, д,ілtка Jll'g 3, Т•ЗІМ•аІР·а Решет.нtЯк 01pr ЗІН''Із·ащttЯ Х р а,ЙQІН у p-o:mOЧ3JJ ИІСЯ •І]::діг,оrrоши гіtщної :зук:трі•ч і XXIV ~рИІrадиtр ОІВОЧЄІООЇ бр.и:rа.ди, Тама­ ЗВІ'•т·и і Bti-бOtpH. З.г.J;:.н,о р;'шень .від­ з'їІЗ..'ІJУ КПРС. , ра Гу;JІ'ай ме~дсеСТІр·а дІUJІ·І>ІІ'И'ІНоі /10\Вlід•НИХ КІОІМС'ОІМ.С)ІJІЬСЬК\tХ ортаІН1 і:в На· зоора;х у .цехових, брИ1Га;дJН'ІІ!Х, лі:каІj)ін'і та u111ші пf,JЩДали rо.~й і В •НИІНі;•ШН:І:ІО'Му :POll:i ВОНИ ПОВИІІІІН•і .в.:\lІідііІЛКОВИХ КОІМіСОІМQJІЬСЬКИХ орrа­ Сі!ІР З;ве.дJЬИІвііtЙ КІР wr иці J)<)6<YI1y І{.()МІі ­ пjро.й;ти у ·sе.рес.н.і і ж·овтні . Цьому ІНІ',ЗJаІІ:.ІііІЯ,Х ЗІа:во,дІ~в порошкової мета­ Т>е'ГУ КОМООМІОJІІУ За 3ВЇІDНИ•Й П€'J)1О.д, з ах.ощу ,ІJІе ре•д:УІВ 3\IJ.H зВіі'Т:н·о -в и-бо р·н і лу,р·гН, торІГООеJІ,ІіНІОГО МЗШИ>НООУ'дУ ­ ЯІКИ'Й М·а:.ТЮ ІРР ИІJ.'.ЇЛІ~В )"В•а['И &ЇІдділ­ зобо•рИ В •К·О<МІССХІІ·ОJІІ>ОІ>КИ'Х г.ру•па.Х, ІВЗІНІН.Я, patдtrO<Ci!JoitB «ПJІОСЮіtВСІіКІfЙ», КіОІВІІ/М КQІМІС<JІМОЛІЬСІ:іК.ИІМ Qij)!f131И,itЗa­ Ві;І!ІJдJіЛ~ОІВ>ИІХ і цеХОВИХ JIOM.OOJMiQJJЬ­ «Го•rолІ~ОСІіКіИЙ», «Тtребух.uВІС.ЬКНІЙ» ція.м, чаСТІО п·риЇ!іма.в не.кон.креТІн·і CbKHX ор['а,нtі3а.LІЕ'я•х з .пр·авами пе·р­ іЮМІСОІМОІ.ІFІіЦЇ Г ЛІ!ібоrJЮ а,НіаІЛtі.зуtВаЛИ •ріЇШ€ІНІНtЯ і МаtЙІЖе .Не KOOНillPOJIIOBa.в ВІІІНtни.х, .ЯІК•і В ОЮНІQІВІНОМ')' уже З3• СТа;Н •КОМІСОІМОЛ.ЬСЬКОЇ ·роботи, Поід­ .ЇІХ вИІкон•аІІІІНЯ. На зб01ра•х було об­ бИJІ.И •ПtЇІдJСУfМІКИ ·ВИІІЮНа•Н:Н.Я зобоів 'я­ фаtно .новІtй комІі•тет КОІМІСОМОІЛtу, а rо:ІНЧИЛИІСЬ. Є ПіРО ЩО 3ВІ:ІТ'уtВ3.ТИІСЬ .ННІН'іШНІ>О­ за;н:ь і :КОИІКреmНИ:Х 'ЗаtЕ\даІНІЬ, ЯІЮЇ ЙОtГО ~щретарем М•О.ЛО!дОГО .кому.н.іс ­ а!І1рооом.3 -енrгомО\ІЮ•Га ВаІС ИІЛ•Я ГО року К!О.МІС()ІМОЛЬС.ЬКИІМ К·ОМіте­ ПОСТаJІИ •В ХОtді Леtнt:;НІСЬІКQІГО ·зaJJ.itKy. та П.Щ Ч3ІС ЦЬОІГОtрі)ЧІНої звL11но-tви­ Цаtеюка. ТЗІМ. Безл•:•ч хоtР,оши.х ·і кориюн.и.х ,у своємrу •J)І::шеІНІН·і ЗІбори н.а•м іт.и ­ СІПІр З'В ,н,а ЇХ .Р а,Х~НІJ<у. J<:он:юре11н.им бОфtної ка:МІаа,НІJ·ї .зна•ЧІно зм~ІJJІІ·іли ЦеІХОВІі, ВІЇДДіLІІІКОВ·і ли ЮОІНІЮре11НІі за.Х.Q:Ди ПО ЗІМ·іІ!JJНЄІН'НЮ BK.Tat.J.·OM КОЖІНО•ГО ЮН•аІК а. :і ДІЇ!ВЧИІНН OtpГatH•~ЗaІ!Jii,ЙlJ!IO у •ѪІН 3.j)()I.J.IH•y П.ЇдJГОТОІВІЮ)' ДО КОМІСОІМ0w1'ЬІСЬКЬ ОtРІ!'аІНіза.ці•Ї . У 201 •В'ЇІЩ:І,•іLІІІКОВИХ, бриІГа\lІ!НИХ .КО.МСQІМОЛЬ­ І ОО -ІР :чч я з щня н.а рад, жеНІн.я В . І. КОМtСОІМ·О.Л·ЬІСЬІКіUЙ 11р·уtпі, ;:е в·же П'РО­ СЬ.КИ.Х Оір•РаtнfіІЗ ЗЦЇ1Й і КОМСОІМОЛЬСЬКИХ ПОJJЇПІ!ІJЄ.НІНЮ ідеОЛОГJ"!ІНЮЇ, Ле.н.:•н·а стала в •НИІНі•шн.ьому році йш.1и з6ори , .ГРУ•ПІком.сорла.ми обра­ Гtр\уtП, їх учають у В.сеюІ<;)ЗІНІому ЛеН!:,н­ но 30 МО\іl•О,ДИ.Х ІЮМ·уtНІ:ст і•В, 2З КО•М · ІVУЛ·ЬІТУ'Р·Н·О-tМ•а:СQІВОЇ і ОПОІJ>ТІІІВІНОЇ .ро­ сор•ги

СLІКО•МУ за,1,JіІ<!у.

К'ОІМ:со.м<JоЛ·І>lJі.: в і 625 юн3•к: в

6896

і ді;вчат неапі.•~Іково.ї мо.то:ді вз.я.ти В JІГ;О•\І У н.а:Й3•КТИІВІН•іІШу У·ЧаІСТЬ і УС­

п :пlltHO ск.1з", и

з а'~'uк до

10

к;.в.ітня

1970 року. Про це ,воtни рало.рту­ ва.1f! ·іі а В.се.союЗІн.И·Х ком.сомо.ть­ с l•l< И•Х З•бОІ]J З іХ «Л О ".llJC:H :ІНІС Ь.К ОМ•у пор а­ lliOBaTa, В•ЧІІ:ТИ:С.Іо і ЖИ1'И», Я1Кі ПРО· ХО\'!:ІІ ..Ш В y,cjx .П€JР•ВИІНІНИХ орr•ЗІНІЇІН ­ Іl•'ІЯХ 10 кв.:•ТІІ ІЯ. 3o[J'~T I1 і ВИ.бQ:рН В КО.М СОМО.1І>СЬ­ КНХ t~ртаІН•іЗаLІІіях ,раїюну лр.охо,дJять

ni:.J.

:1іНЯtКО:~І

даль.шої

КО\ІОС()МОЛІ>Ц іВ .і МОс10;.["і

ІІЯ р'ше,н.ь

XVI

мобісl•і•за:ції

tHa

.ВІfКОІН3.Н­

з'їщу ВЛКСМ та

.м аtЮть ~ищу оовіmу.

І:з

·вищу

і

нез а кі,нІЧ.е.ну

д: .1Ік·о.ВІи.х .j іІНШИ•Х організацій 33- h'ОМУ'НЇ.Ст·и .і к;аІН;д,ид3'ГИ .в чле.ни КПРС, 24 м·ают.ь вищу освіту чи на:в.чают.ься

д:·.щва

у

вузах.

приtНІЦИІПова ,розмова про

.J.3;ЛІ;;ШИ•Й ;рСХЗіВН"Г'ОІК іtНЇ•U.Ї,а:ТИ•ВИ і С3М{~;J)1;Я,1•!;ІЮС1'·і оК!ОМ•СОМ QiЛІ;;lJIUB, особ И'С­

Т'У участ ь .ко•жtн·ого член•а ВЛКСМ

і заtвЖІди ,

з .вИІсоким

СВОЇХ ,ВИtСТ~Па•Х Ва•сІІІль АрхИІш~.шко -

КОМ·СОМ•ОЛЬЦЇ .ме.хаІНіЇІК ·ві·д-

Зjрі.л и.мІt,

М·аІЛИ іН•іІЦіатИІВУ .юр•ЗЩИІХ ·КОМС·ОМ•О- обхіtщно 6і;JІІ>Ше ВІІІС'УtВаТИ. МОЛІ(ЩНХ ЛІЬІСІіКО-•МО.ЛоtUІіІЖІнІІІХ колеuсr.и в~в ре.с- спщіал:СТ~в. фа<х•іJВІціtв ІІІР<lМИ.СЛО\ВО ­ публ·uки ІІ1РО С'І\ВІОІРtеІН•Іі'Я на честь С11і , ІС<ЇІЛіЬІСЬІІООrо ГООПОД·ЗІРС·DВа. Слі:д

з'і'3.д'У КПРС tКОМJСОМО;JІ!ісІ>ко- зве.рн:ути осо.бv!иВtу уІваrу н•а да.ль: Ше ПОЛ~11ШЄіІІіН•Я ЯІК;•DНОІJ10 СКЛ·а:ду сеюретаф·ьв цехових, брИІГа~н·их, •в ід­ ч(rr.ко ВИ'ЗІНЗІЧИJІИJ дІЖерела Й()ІfІ() ·На - .ДІіІЛІК ОВИХ КОМіСQІМОЛІ:,С!;К И•Х OtJ>Г•ЗІH•JnpOMallJ,ЖЄIJiilltЯ. ТіLІJ.І>КИ за ра·х•уtИок зацій та 41J>'Y:ПІКtOM·COtpff';,в.

XXIV

1'0 фон.щу ~КООН<)ІМ:ії Та ;На.ді!ІЛ.аІ}ІІОВОЇ rьр·о,rоу.юц.И, у авоему зобоов',язаtНJІ1і

ні Т•р;у,дОові· УІОпііІХИ ,ра,Дt!1010ПІНОЇ ,М{)І.;10-

зн:и.же,нн·я .собЬва.ртості І г~к;rаІРа уtМDІВІної ора1нки на 10 .КОП іІЙОІК даІС'!'•Ь €ІКОІНОМ 1іЮ В СІУ•М і

-

руху

першо·чергових завдань

на

працівни,ків

шляхах

дерЖа•вної

од­

ав ­

ще

Юхю1ен•ко, Ольга І(аооу.н., Єадок ія

.дирекrори і го-

на наб:ьrато

К. БОйКО, зав. відділом комсомольських організацій РІ( ЛКСМУ.

Виставку по.л.егшують

дину перерооляв зм·е R()Ї маси.

т·варІrнюtків і сцрИ:Яють різкому підвищенню продуктивності

в мі•сті КиtJві Виставку передо­ вого ~освіду в на'Р()дному гос­ по;щ)Істві У·РОР, де зараз де-

праці.

НОІГО можуть з.аnошrчити к·олек­

тиви наших птахофа{ір и·к. Тут Деіl'dОІНСТруЄТЬСЯ тивна

Керівники Г()іllЩЦЗJрств і го­

д.л1я

до•ВІні інжен~ри з ас()бливим ін­ тереосом ціtкавились роботою

LН{J-

каруеель'НОІГD tЦоільн.ого

ВИСО•КО'іІ'РОІД)"К·

а•вто·матwчн а

сортуtвання

я·ець,

і

установка

nакування

ЯІКа за годину сорту€ і

вкладав іх 25 тисJІ'Ч штук. В ра.жа!О'ГЬ С:ВОЄЮ .СТ}"ЛіННЮ :мехаініз.а.ції КО!ІШІЛЄІКСИ ПО утри-

НОІВИ·х вИІСакопnо•у;іЮГИВНИ'Х ма~" "" шин і МЄІханіmdів. Увагу від:ві.тrvвачrв пnиве"'ТаЮ'І'Ь "+~J ••v ~"

до ЗО тонн

На Виетwвці чимало К()рис­

nрацю

ло.ВІн•і інж.е:нери ра~r!юпів та nта•хофаtбрик району .вЇ;Д'ВЧдали

ек;сtПона.ти

Н І>О•ГО р{JІК!У п',ятІІІр•і"ІКИ.

кatpoбotвatнtuluв. Іkьооо до ДJня в іІдtюрН"г.Т1я XXIV з'ї~у КПРС мо­ лодь .рЗtдІООСІJУ « П.щакrіtОСЬІКИЙ» ЗО -

:tnа3Ки ~"

МаІfіНЮ Ш'ІЩЇ.

a"""ra.... ~

В цілому на ВИІСт&вці бага-

комсо­

·вмь.них о{) една.нь і організацій з 21 кра·іни с.віту тут де-

ту, .кОN6іоормового заводу, а·в тонапува.ння, рО'І'аційних мото-

то цікамго і корwсноrо. Тож бажано, що6 її вЩвіv\ало ЯІКО-

працівники

.мю·нструють більше 500 найрізноман.і'11Н~ших :машин і arpe·ra-

косарок, ,к•ОМШJLектів д.ля роздавання К()Р.М~в. силос()з6иральні

мога 6ілЬІПІе наших tПРац]вників тва.риннИІЦт.ва і mахіtвни-

тів, ком•ПJІеооrЁв обла'днання та

машини, З'окрема, К(}Мбайн, ви-

іншИХ ТІШ!і'ЧНИХ НОВИВОоК, які

Ц'11Ва.

ГОТОВЛІеаІИЙ .В 1'\ДР, ЯКИЙ за ГО-

дружинники,

громад­

ські авrоіrнспекюри,

мольці і піонери.

Нещода~вно

КПРС,

СТ1ЮІКООе ,ВИіКJОІНЗІН;НІЯ ЗаtвtдаtНІЬ О СТ а.Н ­

1ООО

юопу ІНа· ф€Ір,МІV І!Jф!ІіЙ!ШJІИ ПраІЦЮ­ іВ.а;ТН ДОЯ:j)ІІ@МИ ~IOMWMOJI:KH УJІІЯІНа

на1д 200 ф~рм, зовн.ішньоторгоп•юІ

зуст.рІчІі XXIV з'ї.ЗІдУ

каІрбо.ва.н•ці•в,

з.~мноі апещіа.ЛІrзова·ноі виставКИ «Ме·ханіооціі :виробничих JІ,р ·(Щ~ЇВ у '11Ва)УИІШІИЦТВі ». По-

ке з

ЧJJJe.HЗJM BЛJ<:GM, ЮН·аtкам і д;'ВЧа­ ТЗ•М Сл•j.[", КШШ<jр~!'Н'О ВИСІН·а•ЧИ'fИ свою у:часrь у п~оотовці до гі~дно·Ї

•НОК ПЇідJВИЩ€ШІНІЯ ВіРОЖ•а•ЙНОС."І'Ї Кор- ·К!рес.1 ити НОВІі ,р~уоб~ж і ПЇJ!іВИЩЄІНІНЯ моІ!'И·Х бу•рІfк~в. знижеJІ•н•я соб~ва,р- е.фе:ютИJВІНОСТі су~щільноrо .виробни­ тост<і центне,ра п•род~і·Ї - 315О цт;ва, р'ОізrорtнtуtТИ боротьбу за до ­

На,ве<жі ~ьог.о P.QIKY за З3tКJІ Иtком

мон.струю'І'ЬІСЯ

дають

,В Хо,доі зв.;'І1НО-ІВИбОtjJІН И•Х збор~В КОМСОМО;JJ.ЬСЬіКІІІМ СJІр,rаІНІ;·защЬЯМ, ВСЇМ

го ВИІКО!JНІІСтаІffіНІЯ ·корм•uв. За .раху- раз ле:регл•ЯІн•ути зобDІв'яза;н,НІЯ, на­

:L'•Ї, ВНІК'ОН·ЗІНіН~ Н.ИМИ СОціалісТИ"tН·И.Х ЗОбо·в',ЯІЗаІН.Ь, •ІІІЗІЯ,ТИІХ •Н'а ЮВіJІеЇІН•ИЙ

Нещо•давно

правил без­

орrаІн•і.з.атор·ами

На ОООЇХ збо:раоХ KOMICOMQJJ·bЦi Шу Чергу МО\і10ідИ.Х КОМуtНЇJСТІіJв. До tраJІІІ'ІООПу «f1лОІСІ<!іJВІСЬЮ!ІЙ:t ІРЩ'Т!РИ- рОбоТИ В J({)IМ!Jre'J'• a,X ,IOQIMCOMQ\11')' не­

За досвідом,

Дотр·имання

зд~бН•ІІІМИ

3МJ~UІНІеіНІНЯ іІlОЛ•іТИ•ЧІЮ

ІПЇідJСТаІВИ ВВа.ЖаrrН', ЩО ВИ.СОІКе 3О- З ЧІІІСЛа tНа:ЙІб~JІоІ>Ш аІВ.ТОірІІJГЄ'ТІНИХ оов',Яt3аІНІ!ІJЯ буjде і)'ЮІ1ІіШНО ,BftKOH.a•нe. КОІМІООМ'ОІІJJЬЮЬКИ;Х ЗІКТИ,В ЇJСТіІВ, В пер-

Ва;силя С~р0іка•ч3 бу.ли зі.доб,ра.же­

ко:vr''tтету .комсо.мол•у, ·дІІІрекuJі.ї .рад­

':f

ТІІІСЬ ДО ПИ.Т•ЗІН.Ь дОбОіру .КОu\ІІСОІМО\ПЬ -

ПОН·аЩІП~1ЗІІЮВИХ ,JrаЩОЇІВ МОЛОКа МОЛОДИМН .ДО~ркаtМИ Та ІОіЛЬШЄІНІНЯ lli « ПЛО ОК~ВІСЬІКИ•Й». У ЗВЇІDН'і'Й ДQІПО­ IIIJ>HІJIOC'I'Y ЖИІВ.ОЇ Baff'H MOJIQrtlliЯ:Ka У вt',ді сещрета,ря ,кDІМІіа'ету комоомолу фОJіІд ,н.аЩІіtі\де 7500 Каф,ООВаІНІЦіJв, МИІкО.l·И Топ•і,хи, у виСТІуша.х до.я·р­ 1800 ка:рбQва:н•ців .зеrооомлІять тваки У.тІЯІИ·И ЮхНІМ€ІНІК,О, 'ГраІКІТОрисrа 'ІJИІН•НИІКИ за ІР·а~уtН•ОІК ,ра.ціоналЬІН'О-

СОМО.l.ЬСЬКUИ

« Г О·ГОоlі'ІВІС.ІJК НіЙ».

ЛОtд!іtЖІНОЇ мехаtН.Uа•ОВа'НЮЇ Лаd!ІКИ Ва-

СІМІЯ ВоJю~и. Ме,ХІЗJІІіііЗЗ,ТОрИ ПОПф·а- СІ>КІІІХ Ка~р ~В і аЮИІ~у, ЦЮВаJІИ на СЛаJІ~у, і заtра;з є •ВСі 'ІЮМІЇrеІ'УВ KOIMCOIМOJJ')'

п tд,не­

р і:к.

ра;,д,ГОС Пу

заmве·рд~женОІІ'О бюро ,раЙІКомtу ком-

По 1000 цeнrrtlre!P'UB з rекта;ра зо- оомолу. Обоtв'ІЯІЗОІК ооі.х бюро, ко­ бов 'я.заmІІС.я ви:роотиrrи ·кормови-х м•ітетuв ІЮМ.СО:МОІJІІУ з :почуття•м ви­ буІряків ЧЛЄІНИ КОІМСОіМОЛЬСЬІКО-'МО - СОІК.ОЇ ВІі-'1ПОІВ:Ш.аІЛЬІІЮСТtі ПОС!'ЗІВН ­

сеІН•НІя,м JІ!РОХОідили збоtри в pa,д,roc­

в жит'Гі овоєї о.р•r.а•ніі:защії ве.т.а•сь ноа ЗВ.іТІНО'іВ.И•бО'Р•НИІХ збор·а•Х у КОМ­ ~рГЗІНІі:ЗаІUІЇ·Ї

ви.

бОІТН З МО.ПО!діДЮ .

ЯІК

143 сеІК·реrrа•р іІВ ~хових, в ід­

бов'язаJІ.ась внести у к<шсом.оJІ•ь­ СІ>КІІІЙ фоощд eiODІH<JtMM та ПОНаД)ПЛЗ·· Н'ОІ!ЮЇ П!)ЮJІJ)'ІКІІJІі·і 14З50 КаtрбОІВ>аІНЦUВ.

тоі•н-спекщії. Значну допщю­ ДАІ раЙОНІНОГО відділу внут­ гу у їх нелегкій роботі по- ріШІніх справ провели аrіт­

€. ФЕДОРОВ. пробіг по селах Броварщи­ dUUUUUIUIUIІIUIIIIIIIIDIІIШDIIIIIIIIШШIIIDDIIUIIIIIIIIII IIIIUIШIUUIJIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIU ни . Вони ви<етупили з бесі­ дам·и перед учня·ми всіх міських

ш~іл,

побув али у

а•втоrоспода•рС'Гвах

радrос­

пі·в і птахофабрик.

На фото:

Уже

уча·аники аrіт­

пробіrу визначають рут. На .нитньому

м~рш­ зюмку

юний помічник працівників ДАІ учень 6 класу місІ>кої

середньої школи

Олек­

N2 5

сандр Дей.не.ка чwгає по ра­ ді о пра.в·ила безпеки

руху.

~о В . П<JJІКУГНІЯІКа,,

Пові обряди- у Вnровмження

новоІ гро-

м адя.нсмюї обрЯ!дності у по6у'!' і житм радянс ьких лю­ дей набИІра€ все більшої по­ цул~роос:Тіі. В селах БрDІВа.р­ щини ста.ли .тращІЩLйними урочwст.і реос:г.ращії шлюбів і .ноІюна•роІДЖених, цроводи в

РwдЯІнсЬІН.У Арм.ію, св•ято .пер­ шого і

снопа , дні

т.варИІНнИІКі•в

м·ехwНІ~за:тор ~в.

nосвлчеН'Ня

В робі.ТНИЧИ\Й НЛа<: ТОіlЦО. Особливо зна;чна робота в цьом у напрямwу проводит-ься

в селах Рожни, Бо6.риІИ, Се­ миtпол.ии , ~уса:ні,в , Літ.ии, Ве­ лиІНа Дим ерка. Цими днями вLдбу·лося за­ сй.дання

район ної

иом і.Сії

по

НІQІВ і Й ГрО.!ІЩДЯНСЬІКі!Й обрЯД­ НОСТі . Н а ньому се:~rрета:р ви­ Іюнно:му БобрицЬІкої сільсь­ ної Раtди т . Нака\Люжна роз­ поВ>і•ла , що в нинішньому ро­ ці в сел ! урочисто Gap!*:c'!'-

е

2

стор.

о

життя

ровwно .понад 20 шлюбів. С!лЬІСьиИІЙ БІУднноІИ иуль.'І'ури о:рrМІlізDІВує

1

та

rnрDІВоди

.вроонаю,

проводи:rь на

свя­ пен­

сію.

Досвіtдом робо'І'и по .вп,роSС!ідЖ'еІfНІЮ НОВОЇ обряДІНОС'І'і по,щі·лилися директор З ав-qрищькоrо Б:уtдиНІИу куtЛь.тури т . Бо.t>ошио, зав!~у:юч а рай­ бюро ЗАЛС т. Rуmнщова, го­ лова ·ВИІионаюму Рожmвсьиої оільської Ращи т. Ли:товч ен­ ио, голо.ва виuюноом·у Л!точ­ и і•ВСЬІНОЇ сільської Ради т. Ло­ пух І

інші .

Голова район ної обрsщової иоміс:і ї т. ТурсЬІИИІЙ донлад­ но про3ІНаЛ~ЗуtВаІВ Хід районного

ог лму,ионкурс,у на кра­

щу

ПОС'ТаtНОВh1У

В>П.ро;вмженню нос11і .

робОТИ

нов-ої

ПО

обряд­

В. РОМАНЧЕНКО.

юостІІІЙ р і•к •І]і.д.J»Яlд ІНаІШ

ааа·р ТЗІюі.аUІ.и .

ЦЬОіГО

·роюу

за.в·о,д щюоо.z:=,ить

.БІ()На

tрозпоча.лас я

ще .ІJЗІІІмку. РоЗІпоча;JІася аі зм·аІnаІНІЬ по лиж.а.х, з шаІШОІК, шаоом·аrr, rеНІХ1у . &iJD~ МІІ прове.ли зма­ га:нtн;я ІЮМЗ.Нід по .во.лейболу, футбму, С1'ріль:бі . У tщаІртак~а.ді .взяло 'У"'ІЗjС'ГЬ б ~ш;ше 10-ти коман.д, ·ВИ ­ ст а:влеших цехаtми ·і в.:МUлами. Бо,ротьба іх за ІРерШЇJСТЬ HaІpOOI'aJJ.a З ,JroЖJН'IIIM дJНеМ .і ТИоЖІНЄМ, ТаІК ЯІК ОПаtрТЗІКіЩДІЗ. .пЩ,Хоt.z:,ІІJІ•а ДО ЗЗКJПО'ІИОf'О ета­ пу.

.За;JІИШИІІІJОІСЬ ІІІРОІВ€ІС"ГИ ОІСІІQВІН•ИІЙ ВІШ .сnаtрт8ІКЇІад·іІ ,лerny ariV\Ie!I'Иsкy, <ІЖОJ>tО!ЛеtВtу апорту». Цього mня ІВсі СПОІрtГС·Меі!ІИ і бо..тІІJіJщн.ИІКИ ЗЗІВОід'У ЧЄІК'ШІІИ З И€· rер,піІНІНІЯ!м, багато .апереча.л·ІЮЯ, .пе<режнвали. Особ­

-

лИІоо Це ,вf.tдІЧуtВІаІЛQОЯ у КОМаІНІдаХ-JDЇдера;х ре ­ МОІНТН!О-ІМеОСаПІІЇІЧІНООО це.х;у, ЇІНЮ'І1J>'УІМЄ.нmаЛ'ЬІЮГО Та •QeX·hB ооеці.аLІІІЮ!ІИХ ІВ!ІJРООЇІВ ~ оороШІКЇ'В.

Переtд оtаНіоtвtни.м•и змЗІІ'аІНІ!ІІЯМ·И

було ~ено

рОЗШИfРе.Ііе ЗІаіС•іідаJІІНІЯ П·аІр'І"іlІ!ІОІГО KOM•irre!'fly За уча'С­ ТЮ сеюрет ар•і•в ла:рrrЬ~нІІ!Х бюtро цехіІв, Iillllд:m, го­ ліІв це х•ком,;•в, .комсо.рІПіІв. ТQДІі ж ІІІРИІ'тято ріІшен­ н~ : за.к;ри:r11я апаtр'І1а.юі·ащи цровестя 9-10 вересня. За ц.і дJН•і 'Г,Ре·ба булоО ,правеіQти зМ ЗІІ'аJ!ІіНІЯ по ,лег­ К·ій &ТЛеіТИІЦ•і., а іСЮідІf BX()il:RJIO ·і С1'ри6ки В ДОБІЖИ­

Ну, Ї .В .В.ИіСО!Тtу, і бUг 11а 1~1500 Me1lp:1B, і мет 3ІНІН1Я д и.ак а, і ШіТОВХІЗ.НіНІЯ ЯUJJP а, і ест а фе'!'а. н·а метр<uв . І(ом·іrrет ,ком.tсомОІЛІ)' заз.далегіtд,ь все ЩЮдуМ•ЗІВ, ро:mJІ•аІНtуІВаtв, П~діtбрtаtВ судід/ЇВ. І ось нІас'fаtв Вt~Ідnоа•іtдаLІІІ,jІшй' ден·ь. В·uн був 30•в ­

400

сім ,не СХОЖИЙ НІЗ· ОС•іІІІІН·іІЙ, а б.JJJ,!JШ€ ІНаГадуtВ.ЗІВ tБеС ­

НІЯ,Н,И.Й. Ще з,раt~ ІН:а .апОІрtr ИІВІНОМУ М·ЇІС:rе'ІКу За:ма ­ ЙОір:ІЛ И ІІІрtаtnори, т'ра•нооЗІрЗІнти, забіл.і.ли бitroвd до ­ ріЖІки . О 17 "ЇЙ гоtдІІІНІі колана спqрtrемен·і:в иід

3'В)"КИ МЗІJ>'ШІ)' вшруtшНtJІ:а, на міюце змагаш•ь. Уча.с ­

НІІІК·~в 3'М а.rаІНІНІЯ ЗyiCrrpІitttai!OIТb КеІрі~ВJ\ІИКИ 33ІВОіду, f1Ір ~ІС.ТЗВ.Н.ІІІКИ П•аІj)ТіІЙІНОЇ, П\рОфОІІ•і;JІ'КОООЇ і КО.МСО ­ МОІЛЬСЬКОЇ ОірГЗІНоЇЗаІІJі)Й . Пе:реtд ·опортОМе'НІЗІМИ ВИ ­ СТtу:Па Є В.ІІІЮОІНJ'ЮЧИЙ об0ів'·ЯІ3КИ ГОІJЮВІНОГО ~НІЖЄіІІе.р3 заtвОtщу , ком·уtн.:кл О. 6рош€1111ко. В•вн ВІіrгає учаюн.и ­ к:tв СЛаІрТаtКіЗІдИ і боJJіЛЬІНИКЇІВ З ЗЇД\КІj)ІМ"ГЯМ ЗМа ­ ГаІН.Ь, в•;а,:vr,і•Ч3·Є, що ПіРОВЕ\деІІІНІЯ oп·atprratк•uaд ·на за­ оо,])і С'Г·ЗЛО DраtдІ!І!І/ією, ЩО ·раJЗООМ і.з ЗЗіІІОДОМ, із

Пот.uм оrоJю:шуєтЬtОя ПРОІГіР З.:Ма г аІнь,

виЗІНа.чаюrrwя

житrя

о

дG -;,;.

СЯ Н'Ін•а Поrг аtпов.а, Га.лІІІНtа Алеюсеева і Г.ал111нз Б•аООнtюо. З:а6Uг н.а 1500 ме11р·uв серед чолов;і·к·~в . У

ЦЬООМJ' забіІ!'ІУ :ВІЗІІІІВ учасrь .КOIMOOMOilletЦb 30-Х ,рОІК~.в,

комуtНІХіr ЯК'ів МипrолаІіювиІЧ ~іІсУ'н. Шtд 6)"р.ХІЛИ ­ в:і ОІПJrеІСКИ бОJІ:.ЛtЬіНИІЮЇ/В і yttratCІНИI!!'tlB ЗІМа.nаІН•Ь ЙОМУ 'ВіJ>'У'ЧаЄТЬСЯ С.ПЄІЦUЗ!J\ііНа !1р·аtМОТа. В есгафе'Гі Н а

400 ме:nрі•в взЯVІо уч:аІСТь бtіл.ьше 40 ЧОІЛОІВlІК. Пе р · ше м•Ua!Jie

за.ЙІн•яJІ а

UlextY.

КQІМ 3ІН\да

.

Lнстру.мені1'3JІЬІ!ЮГО

.

.

3Jма.rаІНІНІЯ ПО Л.е111К!М а.ТJ\ІЄІТНІІ.tІ ,м:а ЗаІ\ЮІдІІ JІІрОИ.ШЛИ

н а ·ВИЮОЮОІМІУ

•Р·і,в.ні, :в

•Н:и.х •взял о

2()() ЧОJЮВ'Ж, серЄІд Н.І!ІХ -

участь . п ан ад

150 ІЮМ[СЮІМОJJ.ЩІІВ. А:к­

f!!ІВІНІ:сть .і МЗІСОІВ'~ї.Ь П ОІКаІЗаJІИ

Іj)еtМОІНІІ1НІQ - МеХа.Н•:·Ч­

tИ\ІЙ і ~ксmру.ме·wrал·ЬІНИІЙ цехи. За~JDУІГОВІ)'Є ~ч­ ності уміл.а орrа,ні:за,ц;іІя с}'ІдJІЇWГВІЗ . Особл.и:оо щд-

заа•чилІЮя суtдІді АаІ,в;Ж ЗtгуtJ>ІС!іКІІІЙ, .•

ЮрФіІ Бок•ій .

На перше м'іоце

по леnк!іІй

Dllle:r Мишко, .

аrrлетИІu:t

ком·3ІJІІда і•ист руtме•wrаіЛЬІНОrо цеоХ\)',

JIIP!Y·re -

виишл"·

ре:мОіНт ­

ноо~меJUІІНJі"І!ЮГО і 11pere - цеху Jll'g З. ЗаІЛ ишилось ІІ:рОВЄС'ГІі Щ€ КОМІСОМОJWС·І>КО~ОJЮ'д!lЖІН~·Й OcJНIH'lH

к,рос, і апар'!'аІКіа~а ЩІде зЗІК•І'!І"ІеtНtа.. Паtд.сумки VI с.паІртаю;•ащи п~іtб'емо .на опорт.ІІІвtному «Вопн.ІІІКу». В. ГАЛИЦЬКИй,

секретар комітету комсомолу З ПМ.

Н€ІНІНІЯ .

новЕ

д;оо~н·и.х зма-

оюре.ми.х ви•д•ах

кої аТІІІЄ!ТИІКИ. Зм•31!'3ІИ'ІІіЯ ·~:UUЮрио~:ш б ;гу.н.и н а 100 М€'11ріі•В, за НІИІМИ С'!1ри6уtни у ВІfСОІТу. І(:раЩИХ •pe.ЗtyJJ!il'a11~B П'О бUry ·НІа 100 МЄІТ!Р·~В ):.ОбИЛ·ИІСЯ СЛЮ­ Саtр МІІІКІОла Онашюо і р•!вчкк МИ!Х.аІЇІJю І(олом•ієu ь - о6ид:ва з ~HC11ptyMetii'I'З!J\Iii!IOГO цеху. J,м вру•ч 3 ЮТЬІС.Я ГР·З!МОТН і U.UIIIН'i ПQДЗ:JJІУіНІКИ. ЗіМЗІГЗ:НІН'Я ПО ШТОІВХ•З!НІНЮ Яі!ІJРа.. У ЦЬОІМJ' ВНІд\ спорту ·ЮЯІЛ•И у<Чаmь більше 40 чолові.к . Пе•рше ~ .!IJP'Y'1'e м.:Юце ЗІсІОІfІРа€ ком.аща цеху Jll'g З . Н :1 C"Гa!prr Інuщщя т ь дІіІвчаrrа. Ван·и. piQiб.rnяrrь заб:ІГ на 100 меwіІв. Зtоову перше МІІОЦе з:а•ймає б і·гу;Н;Ка з .і.нк:rr.румеJІТГІаL!LІ:jНОІГО цеху ГaJJ·Itlf.a Алеюсеева. А в цей час три&а€ ма:'І'Ч з футбоvrу м'і ж з6J,рною мо­ лоді L ,ве,терtЗІнаtми ЗІЗІВІG\!ІJУ . Веrrера•ни .ви~r,рали з •Р·3 х.у.иком З:2. ДруІГи.іf день · ЗМ•ІШ'ЗІІІ'Ь ІІ'()ЧЗІВІСІЯ з стрибюіtв у ви ­ ооту СЄjре;д д'gІJЧЗ'J'. І(Іj)ЗЩІ\ІМИ сmри6у1Н.а~ И •ВИЯІВИ.1.И­

ВИ'РООНИІЧИІМИ )"СіП•іІХ•аІМИ ро()ІС'ГУJТ.Ь і С·ООрtІ"ИВІНІі ДО:ОЯГ­

о

СІ)'ід!д.і по

Вівторок,

28

вересня

1870

року.

о


Рішення

Ппенумів ЦК КПРС

липневих

ма тру,дrВІнинwми РС!ідгооцу ми

вали

с'оціалtсттні

1966-.1970 рони. на ш~роз.і

річки.

мину..mі

СЬ01001Дн;і

на в середньому .на нQро:ву.

на

ж

сrої·мо

рони

УJО~іtдQМІЛювати,

що за

•Наш

ють •нести 1'рудову ваосту

Що ми намічаємо

'Гор ін наші

Н€!Р.Lв на ато r.ewтwptв сі·льгоап~Lдь.

на

тирічки? Перш за в•се діuюм вЬдnов.іІс-rи

Ві,дчу.11ні

тем111и

нашого

зростаІН1НЯ

за

сЬІних трудівННІНІ~в.

себе qригщцири тра~н:торних бригад Ман-

:vюлr.жа

де,ржавl

вже

ІLЮ нартопЛІі Семен Лях, трwюористи по ви,рощенню ВИіООНИХ нрожаїtв овоч іtВ Ва­ силь Вмоха і ВосИJЛь Шев<Чен.но, ла•н­

тонн \ кооl •овочевої брига;ди Ма~І)і.я Малюга і

8399

n;родаІІЮ

сн.м МірошнНІН і Нос'11ЯІН'ТИІН Малюга, лаІН­ 1ювий меха~нізовалюї ланки по ви:рощен­

близьно

Галіша Волоха, чл•ен цієї брИіГади Над.ія

10 ТНІСЯ<Ч тоtнн, м'яса при пла•ні 421 тон· ну про,даІЮ 544.

ІДУТЬ ОС7'АИИІ

Радують .нас У'СП<UИ і овоЧ'і.внинІіІВ. Хоч п.1ани на п'·яrr.ир1чН)у біу..ли різн.о збільше­ ні, Т•Р!УдівнИіни овоч,евих лмюн дооре по­

ДИІ П-'.Н7'ИРІ"ЧХИ

п,ращювал.и і ВЖ•е заІВершують винона.ння

Топіха та багато і.нших. ВисоІІюnожИJВІни­ ми КОірмами забеооечують твароонищтво

свого за·ВІда·Н1НЯ. Цри плwні 4500 тон.н державі црода.но оонщц 13 ти.с.яч то.нн

кормощобу,в.НІі брИіГа,ди Ві'МІлія Глуmка та lва~на НаН!j'1на, •Яікl щорону вирощують по 35-40 цен:11~р1в с~на 1 450-550 цен11нері·в нормових норен.еплО\А'і·в з ген­

овочі.в . До ЮіtН1ЦЯ рону їх бу,де ще про­ дано блИ.ЗЬІІ{О 2 ТНІС'ЯЧ rон;н. Та.ним чи­ ном, пла.н теж ~у,де перевИІнонаний . ЗСІІв­ да~нн·я по продаІЖу держаJВі З€!Р!На ми ви­ нонаulи .на 225 проценrrів . .Зві:сно, що ці у,опоіхи не пtРИйшли самі собою. Пе,ред;уІс'ім, їх дооягнуто заВДІЯ·НИ

тара.

А ЯІНИХ внеоних П<ЖаJзнинЬв праці до· СЯ['ають наші ІЧJ'ОІСЛаrвлені доярни! Га,нна

'11рохи,мЬвна н.а.Н!Ун. ГМІІна АнтоНІі вна Строка,ч, ОлЬІГа lв аІНЬв.на Вмоха, Ольга Аtнтои1вна 1\ащ:у,н, Єв·доні'Я Пе11р1вна Мі­

ВІ'!1:"1еІІі'НЮ в ЖК'М'Я Дире.н:тИІв ХХІІІ з'їзду НПРС, яними перещібаJЧено рі ЗІНе пі:дне­ се.ння сі.ЛІ>СЬ'Н0І100ПОДарсЬІН•О.ГО ВИ!РобнИ­

щеино, Віра Ми.нолаtїВІНа Фесюн за .вісІм М ЇІСЯфВ ЦЬОГО ро~у На,дОЇІЛИ ПQ 3500 3000 нІі>лс,!1раtм•1в мо.лона на норову. До

ЦТІВа. За рони п'я:rrирі•Ч)НИ .наші тр:уІДі.вни­

ІШ

зна 'DНО більше

с.тали

од·ержувати

в

с.вс"є росгюрЯІдженНJя технuки, мінералЬІних

ніІНІЦЯ

д о брив, буLдіІВеJІьоних маrr.еріалів. Но.ве пла.ну.вwння, матеріаЛЬІН'і стимули, пос'Тій·

JrіІ ЗМі•ЦІН'Е!Н.НЮ еtНОІНОМ!LнИ ГОЛООНИМ ЧИНОМ за ра:х;унон збільшеНІИІЯ .вротай1Ност1 всіх н:ульту р та пЩв.ИІІЦеНІИІЯ п-ро,ду~юИІВНІОСті Тва;рИІННИЦТ!Ва.

Я.аНІраво це в идно на 111р~ладах нашо­ го ра~д:rооцу. За ро.ни п'Я"І'иріЧJНИ ми П'рИ­ дбали 12 нових П<YrtJ'lЖIHИX тра.нто.рів, 13 автомооl.лів та ~НІШОtї .технLни на с·УМУ

nо.на.д

125 тНІСЛJЧ ка~рбова.НІфв . ТіЛЬІНИ мі­

неральн·их

ньою

добрив

п'..mтирі,чuюю

пор1вня.но

ми

з

поперед­

о.держали в 3,7

раз а бІільше . Вклацені у виробющ11во кошти повер­ та.л ися ДО!Да11КОВНJМИ ТОНІН а.МИ ВtрОЖаЮ і

тваJІШН!ницьної rnpqдJ'IKцiї. Ось принлади : пла:н урожаtйності озимої пшениці за п',.mтирі•rч<я: вИtJюнанИІй на 115,1 процен­ та, овочів на 105,.6 Dроцента, в тому числі огірНІ~в на 113,7 nроцента, нор­ мGвих норен еплодuв на 123,3 про­ цента,

148,2

сі.на

і

баrгаrорlчних 11рав

І11РОЦСІНТа.

ПіLдВИЩ<еНІІЯ

ВрОЖа:ЙJНОСТі

на

-

.ВСіХ

}('УЛЬ­

ТІJ"Р, зокрема знач.не збLльш•еwня кормів , опрНІЯЛО ріЗКО.МJУ П~Д)ВИІЩеІНІНЮ ПрОДУ'І\Т!ІВ­

НОС.Ті г,ррма,дсЬІНОГ·О 11ВаJри,н:ниЦТtва. Із пе­

редбачених плwно.м

на п'я:тиріч:ну 9726

тонн молана праців•нИін.и ферм уж·е виро­ били 11500 тонн. Набагато пер евИ!нона­

нИіЙ пл аrн одержання

приросту велИJІ«)Ї

рогаwї худоби, що за,бе3Печило переви­

оонання планОІВо,го ааtвдwння по виробни­ цт.цу і [J)родаІЖгу держа.ві м'.ЯІСа. Наш paщ;rocn першим в районі

ро.н.у

вони

nодолають

нодо-

редОІВИКі;в nрИJІ{Ірашають ИІУ пошwни, а дeJro\11pi ДошЦJі ПОШа!НИ,

ЗбільшеНІия

.в1fІРобниЦ'11ва

ли ;В С.ВОЄ

роЗІІЩріЯІДЖ{ЩНЯ НОВІу

ВИ'КОР.ИСТО.ВУЄТ~СЯ tDJi.д ВШІаі:ОМ, а

peurra

СКОШУЄТІ:ІСJІ На С·іН~.

о

Вівторок,

8,.69

кщрбовашцл.

•В ІНИ'НЇШНЬОІМУ

ІНа

. роц.і

NИ ВИКО­

ІВИ'Па'С :ВЖе

'КУJІ·ьтурного

230

пасовища.

Ху·дооу ІІІершого ві;Іді!л.ка :ми ви-

ІГНСІ!JІИ на вИJПаІС

29

вересня

1970

мових ка;ренеnлqдів. Б,ущемо добре до­ гл,махи за ооимими, лних посіяли 600 геНІТаtрі.в, ПРОідОВіЖJ'ІВатИІмемо роботи по загоrr:і.влі оргwні·ч.них добрив. Плануємо довести ЇХ ВН!РООНІЩТВО ДО 25 ТИСЯЧ то111н, щоб внести !ІІіД з.яб.л·еву ораІН~у по

му гектарі. Ії опаели хуtдобою і вирішили вшwрИІстати пл~щу .nіщ поуrк;існі посіви .ку­

КУРУІдЗ'И. Щц час ора:Jі!КИ внесли на кожний Ге.к'І'ар по 6 цеІl'l1НЄ'J)ІВ фоофорних і калій­ них міІНІДобрив, а перещ сівбо-ю, .mку прQtво­

дили в черВ'Ні, .вне-сли ще :по

5-6

цент­

11,5 ТОННИ На ГеІІ\1ТаJр. 0вО'Ч)ЇJВНИНИ ГО'ТУ­ не.ріІв а·м:іачної .ВОАИ. •ВаТИМУТЬСЯ

ЖаЮ ранніх

ДО

ВИtрОt!ЦеІНІИІЯ

овочі•В

-

ВНіСОНОГО

ВрО­

ремонту-вwти,м.уть

парНИІНО.Ве ГОСПОДаІрС11ВО, ТООЛИЦі . Та чи не найбі,льше ТJ'Ірбот у наших тварин.ни'Ні•в d Іrормодобу,вни.нів. Ім нале­

Механізовані лавки !ваша Аwійовича Рад'Ч<ОО!Іfа та Lвана Петровича Дяче'НІКа nро­

вели .цо·сходове трирЗJзове боронува:ннл, а після сх·О<дtв дворазовий міjЮJ)JІ'Д!ІІИЙ жить ви.Іюнати велиний обсяг підготов­ оорооіток. 3ібtра~и ЦЮ ПЛОЩУ без JІ'І'рат. чих робіт до зим~ооl ху,доби, виробити і Н-а КQtЗЮІюму •rеІКтаІРі вийшло 450 цеІРNІе­ про.дати державі до ~~Н1ЦЯ: .року 500 тонн молона і 150 цент.нерів м'яса. Всього рів зеле•н·оі маси широко~:иtетої. М. МОСКАЛЕНКО, •ке.руючиА відділком.

nона;д п'яти,річний план б~е виробле.но тонн ммона і 138 тонн м'яса.

2176

Наші т.ва,риннини гаа>яче !ІJі~ТіРИМ·али почин лередови;х гооnо,дwрст.в Київщини, ЯІКі виІС'І'упили iнtu;iarropaмИ' змагання за тритисячні н&дої молона на норов•у і на~

мітили овій руб~

лона на ооро,ву .в

- до.вести на;дої мо­ 1973 році до чотирьох

тисяч кЬлограмі·в. НаІІvре.слюючи плани

на май6J"11НЄ

ми

рск~у.мlє.мо,

що наші заtrалЬІ!і:і досяІ!1Н~н­ ня є .п.ря.м им в·ті.леннЯІм .в життя л е.нінсь­ юrх ідей по номунLстичнОІМу Qу.ДііВІНИІЦТ­ ву, з,дійс ненІНя політин.и , над>\І)есленої рі­

шення..'\1 ХХІІІ з'їІЗідУ Но.м•У'ністи.чної па.р·

тН і посліJд•У'ючих Плен'У•Мі:в ЦН НПРС. Ось са1м-е чому ми ще з більшою наJПо­ ле.гли,ві.сТІЮ,

з

творчим

П()(lliYJKOМ

резер­

вів, любов'ю до землі і праці боротиме­ м ось за найwраще за~вершен.ня: п'ятИJРіЧ­

ни і гіідно ЗУІС:'І'Р.інемо з ' їад НПРС.

ностуІП.ний

XXIV

П. ВОЛОХА, директор paдrocny, ка·н·дидат економі·ч-

ЩО5 КОРМІВ 5VЛО ВДОСТАЛЬ В рішенні лооневоІГо ІІлен}'1МУ ЦК КПРС зр·облено •НаІГОJЮС ІІІа :JМіциенвл кормової ба·зи ДЛЯ ГРОМЩЦІСЬ!К1JІГО '11Ва,РИІШІИЦТБа, ЩО еприsrrиме д~І>mому піvІJвищЄІНІНю щюдук­ тпвнО<сті ХУ'~ООИ. ДІЛЯ ЦЬ/00'0 ІВ ра;ц_ІГО1СПі

щВешІ!КО<димер~ьІюfЙ » ·виріJШено ІВ найближ­ чі 2-3 роки ств().рИІІ'И культурні паеови­

ща ,на

380

гемарах

-

ІПО

rе<к­

80-100

та.рів на кож•но,му вЩШу. ВіАвед1!>ні пло­ щі будуть лоливатим. На в~у :iN~llii Леніш·а пое"іяно в цьому році 70 ГеІК/І'аtрів суміші траІВ. А. ГАЛИЦЬКИЯ,

них нау,к.

аrроиом.

~~~hVQ"D""~..oМ'~~

Са•д оВІ)ДИ .щруго.го від­ діЛіКа радгоспу «1'.ребу­ ХtіІ'С'ЬКИЙ» ,з{і·ирають рнс­

ний

урожа-й

фруктів.

ТОІР:І'Овельну

вони

р еМОН11НО ·

мережу

ІВіДІВантажили вже

року~

т.равня. Вже

чО'І'цриста

тонн

.яблук.

На

Om.ra

ВеЛИІНОІЮ раІдіІС11Ю ДЛЯ ШНОЛЯ·рl:В та і ДЛЯ ба-rЬІ!{\іІВ бу\ло •В іДІrрИ'ТТ\Я ЦИ·МИ ДНЯ/МИ НОІВОЇ середНЬОІЇ Ш~ОЛИ На 560 МіtСЦЬ . Че:рез село п.роляма аJсфшльтов ана до­ ·рога. Я вже не нажу ПІРО те, що за ро­ ни п ' ятирі·чки третwна мешкаНІцоо сел &

за•rrНІКа'Х оо ІДОІІІомшою еле.ктропас- На peПl'l1i Іm:ющі ІК·оже·н з 30 ге·к­ туrів. Нашу.ваються ІВО'ІІИ ·в спе- таtJ)Іів tвида·в ІПG 35 центнер~в доб­ ціа.лшшх ІКОРИТЗ:Х, ЩО ІJЮ::JМЇ!Щені ['РОТНО<ГО <Оіна.

ле·но водонашірну баІІРІ'у.

збира.нІНя арожаю овочі:в, картоплі, кор­

фото.: робітниці НмчиnорІена Хро­ мець та ЄвфросинІн Фе· Аорfвна Напенчеttка на збиранні ябЛУІ\.

РИІСТОО'УGМО

n<Ібшmу rrЗJ6opa. 'Тут QКЄ :встанов-

сиІЛь, щоб за хорошої погоди занLнчити

Ч'Ї>В'НИІІ\И дві теплиці на 600 тисяч ~ваtдратних метрів, збудовано зерІНо­ СІІWІаід на 1200 тонн, ка•ртоплесховwще на 1500 ТОНІН, ЯрОІВИ:ЗаJТО>р на 100 ТCJtltH.

вищнИ!Й ІІІЕ!'ріод кошту:ва:ло в •сер~;д­

Випwсwншя •КО'Рів ІІІРОва:дmься в rewraprв

мі,цну осн а~ на на,ступний рін нооогана зелена <м:ЗJСа ооВІМини ІНа к~.м ІЦЛЯ XXIV з'їзду НПРС. Данла;да.ємо всіх зу­ худоби. До 140 цеmне>рів ~було на ~rожно..,

Пу1НJЮТ

І ХСіЧ У'РQЖай•ніІсть тра:ви була ІНе­ високою - ,150 цеИІ!І'нері·в з rек­ тара, але СQІtНваvтість продукції КуtЛьту,рне tпа;со·вищ<е ІВ ·на·с бу­ ло створене ·в урочищі « Ре~віtНО І> зна'П!о· зRИ!зила·сь. tВиро~ництво ще в 19S5 р·QІЦі на nлощі 260 о.дно-го центнера ~ооока :в па:со­

ІІІЬОІМУ

р3іЦ'ГО'СдІу

по.над

твариН'Ники ;pa~rocny « Бобриць­ ЮІ'Й: » дwвно ш~рек01на·лwся.

гектарів

ІВідділка

ОСН,О•МІІJ'ИУ заЙНЯТИЙ

ЦН

11ВаJРИНННІКИ гол!ІВ ножний, ШТуЧНОІГО О•ОLМеНtі.:НІНЯ ТВаtрИІН , О.ВО­

3 •КОЖНИМ 'РОКОМ ІtрОСТаЄ :Р·ОЛЬ ВажливИ'М іІ)езер.вом с:ІІбільшеІННJІ іВи:рооництва м.оJнжа в ліТ'Ній nе­ ку:льтУVОО'І'О пасовища у виробни­ р:іод .і OOIIJЖ,ffiiHЯ ЙО<ГО сооіва,ртості Ц'Dві ІМОJІока. ТDІрі,к, нwриклад, 6 ІКУЛЬту'JПfЇ ІІІаС'0ВИЩ3. У ЦЬО·МУ випа,салосл ІНа ІНЬО•му 539 ·корів.

200

nро,дажу

В

МеХаІН:Ї'І•НУ МаІЙСТ·ерню, дІВа норі:внини на сто

д освіду

ЩОІJЮК'У

•і

пetpmol'O

Особлишу у~ваJгу ми nр иді'лили бущtв­ НИІЦ'ТІ!ІУ. За рони n'ятирічн и збуд:у,вали 161І{JВаJР:ТИ<РІНИ<Й жиrгло.вий будинм, 5 бу­ Д!ШКі'В 'дЛЯ СПе'Ці алІLС1'~В. !1у1рІТОІЖИТОІК на 100 Ч·ОЛОВЇ'Н , р~ГООПНУ ЇДаЛЬІНЮ, ДИ!1'Са­ ДОІН на 50 місць. Механі:заrори одерж а­

передового

rектарі.в.

раД:Гоопну Дош­ на раііон.нlй

де:рока~:вl аl..льсЬІкогоеподарсЬJ<ої Щ>Оtд:УІЩії сnрияло зміц~rенню енономі•ни госпо.да•р­ ства., зр01стаІНІLЮ лрибУ'11нів, що дало н ам м:ожливіІсть лише в цьому році виділити 32,6 тиояЧІі -нарбованЦіІв на ~льтурно­ побутове буtд.ЇіВІRИЦТІВО і благоус.'І"рій села.

ПЕРЕВАГИ КУЛЬТУРНИХ ПАСОВИU1 &1

п'ятитисяч­

ний РУ'біж. На вІLдr01дuвЛІі велитї рога­ тої худоби робі11НИІКИ Натерwна Гяаrгівна НУІПtрінчгу;н, Анастасі\Я І.ва,ніВІна Юхим,ен­ ню, йоскІП Анд,рі'йович Волоха забеЗdlе­ 'і'УЮТЬ 650 - 700 !1рам,іtв добового при­ росту п,ри n.ла>ні 450. Пріtзвища цих пе­

Н:J. уtва·га СЇ:ЛЬІСЬІН.QМ'У ГООПОД<ІІРС'ГВУ СП,РИЯ­

ГрО.МаДСЬІНОГО

84

Ко.ле,ктив

«КрасИЛ~ВСЬІКИЙ»

заrоrівлею корn. Буде Ї'х бі.лІьtше - мати­ ІМем:о ІВІИЩі на~оі. До ЦІЮІ'О пратнемо і так у~пішно занлсюти робимо. На 80 rewra.pax вее:ною 'ВИдалась

Пл-енум:ів

заверши.-rи го,спода.рсЬІний р1н,

рони п'ятирічни ста;ли можлИІВими заІВІд.я­ ни вели~аt.'WУ ста.ра.НІНЮ ТРІУдLвни:ні·в ра.д­ гоопу, їх аві.д.омій праці в Ьм'я роо.нІВ'lту рідної В~тчИІЗни . НайбІLльш '!1)Удомістні робоІІ'и в нас ви.кону:ють мехмйзаrори. ОпраJВІЖІН.іІМи маІйО11РаJМИ за•рекомеяду,вали

Наше госло1дарство опеціал,іJзу.ється на в~робниІІJ;11ві о!!юч.і.в, молона ·і м'я;са. П'ятирічне за.вдаJННЯ по .вИ!ро.бНИЦ'І1ву молона і м'.ЯІСа труді·внИІни ,рсц,цгоспу .вююІНали наіба~га•то раніше с~рону за чотИ'ри ро-

лИІnневих

НПРС та ЦН НП у,~раї•ни -

Нинішнього року на,ц.ій буще ще вищий.

ний», оо і Lнші гоаnощ.а.рс11ва, винонуючи Р,lШеНІн.я ХХІП з'Юду Н.ПРС та ХХІІІ з't~у Н.П УІІ>\РаЇІни, дОМJЇ!І1Ся значних успіхі·в У 'ВИJJ>Обіни.щtші сlльсьuюгос.подаJРСьної ПРО!дУІ~Ції, в соціалЬІЮ-нульту\РНОІМ·У бУІдLвництві і зростаІнні до~т.у сіль-

ни. 1з плаt~у на n'ятирtччя

ще з.робити за Ці

c-ro дні~. яні залишились до к~нця n'я­ ·рішеНІНЯ

на рік

за.верша.што.го

доярки нщдоїtли його по 3656 ніло11рамів

•РаІдrооn «ПЛОІСНLіВсь-

Два врожаї

нові 'І'РУдові звершеНІН\Я. Ось чому вони з неослабним ен11УІ3іооМ'О!М продовжу­

на нQров:у, що становило по 1000 цент­

заJВершен.ня: іНИІн1шньої п'я:rrи-

Проомно

добро"І1Ні будИІІШ\и.

Все це радує иаши;х людей, надихає на

ла~в тритися:ч;ний рубіж по .на;доях моло­ ран'У п ·яrrирmи.

обго.ворю-

зобов'язання

ЦК КП України- в дію!

І

переселилась в нові

НАШІ ЗДОБУТКИ І ПЛАНИ Здається, зовсім нмаrnшо разом з усі-

Фото А. Козака .

'lере;з ~два ІДІНі 'після цього надо ї ІМ<Олока зросли 'З 8,5 щ·о 11 кіло­ 'гра,мів 'На lЩрО<ву. А 25 травІНя, тобто ч~резІІІ'івм~свця, ·ми ·вже на­

доювали ІІFО 13 ~іtлогра'Мів ·на :ко­ 'РОІВУ. .В той же час ·На друтому ВЇідідііЛ·КУ, tце немає ІКУЛЬТУР'НОГО пас~вища, ·ІщІщоі ~за цей •пе-ріод п:і;~­

ня.лик:л ІЗ 8 Ікі•лш1ра·мів лише до 1О к~логр&'ІІІів. Та·к же :ріІЗко Із<М~нила.сь 1 собі­ вартіtсть одного цен'ІІНера виробле­ ІНо·го ·мошжа. В літній оорі·од 11она ·стаІНQtвила (:в кwрбова·нцях): В ~ді!І<і,1оІК

.N'2 І

Від,д:.,-юк

.N'2 2

'1\раве·нь 14,86 15,57 чер:вень 7,68 13,36 .ЛИІпень 7,67 13,21 серtnе·нь 8,01 13,95 Нее щійне ,стащо ІПершого ІВідділ~а рrоділоое ІНа ~ва ІГУJртИ по 300 rолі·в у ІКО·жному. ВИІПаеаються ВОНИ QtКфЄ'М· О за lдОПQіМ.ОГОЮ е.лектрІJtпаету•хів. Поки що зе~еноі маНОВЕ

си дл..я tІJІі~го.доВІЛ!і 'Х:УЩООИ 111е ІІІЇЩво­ зимо, але ден·ні ~~тдоі сrанов.uть

8,5 -·Ki·JЮr.pwa

~на ІКОJ>ООJУ. А на

друtГому 'ІІ~~У. де :ИЄІКав куль­ ТУР'ff'ОГО 111'3ІСО'ВИЩ&, І3ГОІД~МО ІПО

40

ІКЇіJrо11ра:мів sелmюі ІМ\а!СИ ша ко­

:ро·ву •і о.де.ржу~мо ІВЇ,Д неі ло·гра,міІв ІМGлєіка.

no 7

кі­

,МИ ба'ЧИІМО, ЩО tбОО ХО<j}ОШИХ •В.ИІПаtсів неможливо до·бmисл ща:лЬіШОІГО ІрізкО'го збіль­ шення виробІНищтва м~.ло-ка. Тому в юІJН.ішньому 'році замwда.емо КУЛЬІІ'Уj)Не ІІІЗ,.СО'ВИІЦе і ·на ДІРУ'І'О'l\І'У 'ВІЇ\ЦJДІі~ку ·на rnoщi 260 ІГЄкта;рів. КУ'ЛЬтурних

Уже майже ІПОвНІіС'ІІю з(іу,довалнІ літній табір на 500 ·голІі:в. ·Ро~и-

Тtі протони і зwк.опwні СТОІВП:Ці·. 3а•р(ІІЗ все ,робWГЬІсJІ щля того, щоб швидше 1/]ривеtсти ІІІасО'вище в порлдок . Б}'ІльдО<зе·ри tмел.іО'J)атив·ноі брИІГащи ·в.ИІКорчовують ІКущі -і .рівняю'І1ь .шющі. Ду•маем.о, ЩО З ІВВедеІІІНЯl\1 у дію нового ·культfірНQtГО паео:вища в

ЖИТТЯ

н~СТJ'ІПНОІМ'У році •бущуть високі ІНЩЦ{fЇ ІМ<ОJЮКа ~ ІНІа ІД])fіГ6МУ ІВЇДдіJтtу.

В .Штmх

таборах ill~• ху~о·би

C'l'tBOPIOIO'I'I:ICЯ ~J}JI'IИ~ '!'ВаІРИННИ­ JtаtМ. Б УІ.Р()Ч}І]ЩЇ «Рев1ио» ІЦІJІЯ 'НИХ збУ'дООІІШІо ооеціа:ль·не :щнtміщеНІНл. В ОоК'j)ЄІ{ЇЙ ІКDmМ1і ДІЛІЯ доярок вста•нО'ВJІffію телеВізор, ІГаЗО'ВУ оmи­ ту. Т&кий будиночок буще спGруд­ нооно і в табо·р.і .цpyrQtГo ві~·ЇtЛ>ка.

&е:вниВІІІІИІсь ·у шреова.зі іКУЛЬ­ ту:рних

ІІІасовищ

нащ

е.в.ича-ЙІНим

ВООа,Са.ІІІІШМ ~ущ~би, ІМИ ІJООШИІj)И­ 'l\10 їх і щобИІватИ'Ме<МО'СЬ дальшого вдо(жо·наtJІе'!ІJНЯ, пе.ревещем~ на

за­

гін,не 'ВИІПаtеаНІНл ІВСе І!Іj}ГоліІв' я тварин. Це щооволmь mв.щше пе­ ретвор.ити •В JКИ'l'l'JІ р'ішЄІІІІUІ лИІІІ­ •невих ЛлеfІfуІМ'1в ЦК :ЮПРС .і ЦК КП УІК'Раі·ни, добmИІсь ІВ 1973 році надою ІМолока ІІІ·о 3200 кілоrра•мів •на кщюву.

В. ПОНОМАРЕНКО, r()JJовиий зооте~нж pa,цrocny.

О

3

стор.

О


ВАЖЛИВІ ЗАВДАПНЯ ГенеральноІ Асамблеї

Драматург,

На XXV оесії ГeнepaLJI:f:ilio•ї а.са,мблеї ООН ро•ЗГ{JфШІУІЛаіСЯ за.га,лЬІно­ ооліtr•иЧІна ,д,ис.куоі.я. Від у.спі,х•у робОІГи ювіJле:йшюї се,сИ ООН у чwма­ лШ Мірі 3ЗІЛtеоЖИТ:Ь Т€П~р ДО.ЛІЯ МИ'Р/У -Б ВJІіtЗІИІІІХ ГарЯЧИ>Х ТО'ЧЖа.Х •НаІШОЇ

ким

го

на

і

10.05 дітей

Микола,

ВІВТОРОК, 29 ВЕРЕСНЯ Перша nрограма - Новини. (М.). 10.15 -

Василь СОЛОВЕR.

«У, світі

тварин».

(М.).

Для

11.35 -

Шкільний екран. Фізика для учнів 6 класу. «Молекула і молекулярний РУХ».

12.00 -

Телевізійні вісті.

12.10 -

Телефільм «Псков:о. 12.30 - Чемпіонат СРСР з хокея: «Сnартак» - ЦСІ(А. 13.2Q - Новини. (М.). 16.55 - Наша афіша. 11:00 еМи молода гвар­

дія•. (Вороwиловград). 17.30 «Про­ філактика дитячих захворювань•. 17.40 - Телевізійні вісті. 18.00 - Українськ~ кольорове телебачення для дітей. Олі­ •~ць-Малювець:.. і8.30 Ленінськиі! універентет мільйонів. (М.). 19.00 «Ніжинські мелодії :о. І(онцерт. 19.40-І. І(арnенко-І(арий «Мартин Бору-

·············~~···

-

порушував

соціальні

проблеми,

хваткою,

СЕРЕДА, 30 ВЕРЕСНЯ Перша програма Новини. (М.). і0.15 Для малят. «Приходь, казка». (М). 10.45Фільм-спектакль еСтрокаті оповідан­ ня». (М.). 12.10 Тележурнал сЕта.

10.05 -

що червоною

І(иівська,

ТЕЛЕФОНИ:

154. редактора

(партійного

життя,

-

19-3-82,

заст.

промислввості,

редактора, масової

ро-

1

І. Штемлер «ГросмеАстер­ ськнй бал». Спектакль Мінського теат­ ру ім. Я. !(упали. 17.35 Наша афі­ ша. і7.40 - Для воїнів Радянськоt Армії і Флоту. «Я - громадянин». (Одеса). 18.20 - Телевізійні вісті. 19.05 - Художній фільм «Броненосець сПо­ темкин». (М). 20.30 сНа добраніч, діти!». 2і .ОО Кольорове телебачення. Фільм-балет «Трапеція». (М.). 2i.3(J - І(онцерт. (М.).

боти), фотокореспондента ретаря

-

ІНДЕКС 61964. Газета виходить

19-3-18,

вІвтерок,

четвер

І

суботу.

- 19-4-67, вІдповідального свк-

віддІлу с\JІьськ.

госпо,царства-\В-4-47.

*18111881811.18118888181818818811111.8888888811.8188 . . . . . . . . . . . . . . . ••tttll88111118tl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Вров.а,рсІ>Ка др<укарня, Киівс!:Ікої області, вул. Київська, 154.

що випливали

че

Телефон -

19-4•57.

о3а:м.

з

артистом

драматур­

Франкову тим,

що

і

до

харак­ репер­

обов'язково

в школах,

показують

високо

певних

ви­

що їх

численні

охо­

самоді­

І

все ж ми віддраматургові,

цінує

український

на­

род безсмертну спадщину письменника. А це є чи не най­ дорожчий пам'ятник Івану Кар­ повичу Нарпенкові-Карому -драматургові,

п'єс, у

належне

бо його кращі

великим

яльні драматиЧні колективи, і ми переконаємось, наскільки

світогля-

з його

НО! програми.

визначним

тім

вчаються

нь9го не було і ясно окресле­

актору,

режисе­

ру і театральному діячеві, який віддав рідному народові свої найблагородніші почуття, свій

багатогранний яскравий талант. А. МАТВІЄНКО. (РАТАУ).

твори написані

бо він правдиво, з реалістичних

Редактор

ФЕДЯR.

€.

-:-·......,_.., -·..·~R .......0-··~-·..~-~..·-T···~-·..tt-~---E-C--·~. . . . . .0-·0.... ~ ...~Л .......У-·~-~ ...~М._" ...,_И_..... ~."·-·.........Ї

І* f

С.ІІJ'ЖБИ СЕРВІСУ ПРИ БРОВАРСЬКОМУ ПОБ.УТІ(ОМБІНАТІ

ІІ

ВІДІ(РИТО МАЯСТЕРНЮ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ

t ФОТр НА І(ЕРАМІЦІ ДЛЯ ПАМ'ЯТНИІ(ІВ. l заві\дір~·r.~t:й~~~~k B•YLJI. Би.гелІ>С·а, І-Б (ваІn;роти ПР·О•Х'ід!ИОЇ

І

1 11

з МОВЛr;,!::ІрW. НА ВИГОТОВЛЕННЯ ЦИХ ФОТО І

ПРИ ~АЮЩ)с.Я РАйОНУ.

ТАКОЖ В УСІХ ФОТОМАйСТЕРНЯХ

КОМБІНАТ ПРОВАДИТЬ ПРИйОМ ЗАМОВЛЕНЬ НА ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТ АЛЕВИХ СІТОК БУДЬ-ЯК:ИХ РОЗМІРІВ ДЛЯ ОГОРОЖ. Звертатися в будинок послуг села Гоголів. МОЖЕТЕ

годинники,

ВІДРЕМОНТУВАТИ

холодильники,

пральні і швейні машини,

пилесоси

'

електричні бритви, праски і плити

. полотерн та іншу побутову техиік'у

в ма.ИІстерн~ по вул. Ст. Р.а:зіна, 5 (nри:міщен,ня ста•рої ба.и.і) та в Го.!'ОІЛ.tвс ьк о.м v б уди:н,ку по.с.туг. Адміністрація.

ВРОБАРСЬКОМУ ДОПОМІЖНОМУ ГОСПОДАРСТВУ НА ПОСТІАНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ветерина~~~tий феnьдwер.

ниткою

nрограма

у

при

<<Сава

12.10 -

.

силу

свого

ненажерли­

трагедії

театру,

та

аудиторією

а неправда й зло давлять прос­ тий народ, породжували <<кра­ мольні» думки: а що далі, де вихід?

на високому художньому рівні,

картини,

го

туару багатьох театрів нашої республіки включено кращі п'єси НаІрпенІНа-Карого, ЩО вони щиро сприймаються масовою

читача,

пав у своїх п'єсах, мали загальноросійське значення, а кращі образи, виткані ним, і досі залишаються викриваль­ ною ілюстрацією капіталістич­ яого світу,

Друга

30».

свого

в

Нарпенко-Нарий

розвитку

теристику

з'являлися на сцені, вони впли­

Письменник,

визволення.

гом».

Нарпенка-На­

знаходили

неспра­

бороли­

України влучно сказав Іван Франко: «Він був одним із батьків новочасного українсько­

пани і

сів. його очі дивилися далі і глибше, питання, які він зачі­

лон». (М.). 12.40 -«Об'єктив». (Оде­ са). 13.10 ~ ТелевізіАні вісті. 17.10 Наша афіша. 17.15 Виступ Голови Ради Міністрів Азербайджанської РСР А. І. Ібрагімова. (М.). 17.30 Теле­ нарис «Сонячна республіка моя». (М.). 18.00 Для школярів. Телефільм <А попереду тисяча миль:.. і8.25 Назустріч XXIV з'їзду І(ПРС. «Приз ма». (Харків). 18.55 «Перші кроки до екрана:о. 19.55 «Для вас, сіль­ ські трударі!» Концерт. 20.30 Про­ грама еЧ ас». (М.). 21,00 - еВи нам писали ... ». 22.00 І(убок европеАських чемпіонів з футбол «Базель». (Швей­ царія). «Сnартак» (Москва). По закінченні ТелевізіАні вісті.

ім.

твори

своє

Поєднаємо

пнулися

се­

класо­

громадського й духовного життя сучасної йому

про

даємо

«НОВАЯ ЖИ~НЬ» орган Бровареяого районного комитета І(П УкраинЬІ и районного Совета депутатов трудящихся Киевской области.

м. БРОВАРИ,

вІддІлів

театру

рого

-

вищого>>

за

для

<<Підпанки».

підпанки,

ладу і моралі здирства та ошу­

І. Франка. 22.10 Програма еЧ ас». (М.). (Відеозапис). 22.40 «Шлях на велику сцену•. І(онцерт. 23.20 Теле­ візійні вісті. Друга програма 16.55 - Новини. (М.). 17.05 - Граt. д. Ойстрах. (М.). 18.00 «джерело бадьорості і здоров'я». 18.20-«ТЕІ(-70». 19.00- ХудожнііІ фільм «26 бакин­ ських комісарів». (М.). 20.45 - сНа добраніч, діти!». 21.00 - «Трудовим резервам

він не замикався у вузь­

канства,

І(иївського

до

проти

А що таке

ду, не зумів дати чіткої і пра­ вильної відповіді на питання,

.......................................................................................................................,

НАША АДРЕСА: вул.

Спектакль

стану

Та хоч ян

Гостра, нищівна критика під­ валин буржуазно-поміщицького

с. Русанів.

ся

ня якого минає 29 вересня. На­

в історичній Чалий».

той самий

годинник, що впустила Ліза.

ля•.

го

протесту

ведливості і злої долі,

бороні до друкування>> це про драму <<Бурлаки>>; <<здатна збуджувати у глядачів почуття ворожнечі і озлоблення нижчо­

вістю, витонченою експлуата­ цією, коли в народі зростала лють і ненависть до гнобителів, що все частіше переходила у відкриті класові сутички. Тема соціального протесту звучить і

її, вона натрапила ... на годин­

.мій

Нарпенка-Ка­

голос

поліції, накладали на його тво­ рах <<страшні» резолюції. <<Не тільки неможлива до постанов­ ни на сцені, але й підлягає за­

драму

тогочасне

можливість зазирнути у мину­ ле, відчути подих того часу, коли наші прадіди підіймали

суперечностей

жацькою

шив додому. Розповів про все .мамі. Пожурившись, вона пі­ шла чистити рибу. Розрізавши

нама­

гектогра­

фі «Маніфест Номуніетичної партії» К Маркса і Ф. Енгель­ са) все це не залишилося непоміченим <<блюстителями по­ рядку». То ж вони невгодного їм автора вислали на три ро­ ки за межі України під нагляд

У своїх творах «Мартин Борулю~. «Сто тисяч», «Хазя­ їн» та ін. письменник зосе­ реджував увагу на зображенні українського села, нуди владно входив капіталізм з його хи­

ли«у щуку. На радощах зали­ шив Мшсолу та Лізу і поспі­

на

рає з бідняка останню свитину,

тачів та глядачів.

Коли я повернувся раптом упіймав ве­

надрукувати

Тобілевичів

ве, типове і знайомив з ним чи­

нувся шукати пропажу. Але не

де читали

вали на свідомість людей, при­ мушували їх сумніватися у за­ конності того, що багатий зди­

море

помічав у житті суспільства но­

товариш, що сидів з нею, ки­

гуртка,

літературу,

показав

процес загострення

1

вої боротьби, відтворив дійс­ ність такою, якою вона тоді була. Читаючи сьогодні драми й комедії Нарпенка-Нарого, див­ лячись їх на сцені, ми маємо

рого, 125-річчя з дня народжен­

важливі

пригода

його

ласкаве

пригодами,

з родини

гальнюючі

(ТАРС}.

динник у воду.

поста­

Розгортаючи події тієї чи іншої драми або комедн навко­ ло одного, здавалось би зви­ чайного бУІДеНІного факту взя­ того з реальної дійсності, Нар­ пенко-Нарий створював уза­

С. ЛОСЄВ,

що вона впустила золотий го­

нами

кому колі національних інтере­

аса<мблеї ООН ОЗІН'аtМ!е•и.у~я ЩJІНІЙJН1ЯіТ'І1ЯІМ .вІЮКJІwв.их ·ріІШ<еІНЬ, спря­ мова,н,их Н.З· В~верІІеtНІНІЯ. ЯІде.р,ІЮЇ В!ІЙJНИ і 3МЇЦИеІНІН.Я Мі•ЖJНІЗ:j)Оt!ІJНОІГО

Так, це був

перед

кумедними

роду,

,ЩЇ'Й!ОВ.ОІЇ ПЇдrг,р•ИМКИ •ІІ•Зр·ОДЗМ,

ншс.

на одній

лежачи до покоління, що поп­ ри утиски і переслідування з боку царизму творило для на­

НаtР·о,дИ вцра1ві спqд:і,ваrrись ~.а. те, що ювіолеfm.а. сес·іІя Генеращшоі

Захопив­

то

Івана Нарп~вича

та JІ його нatLIJpaІX збір·ої маоовоrо знІІЩен.WІ.

почало клювати.

таки

ввійшов. в історію української нультури не тільки ян визнач­ ний актор, але й як таланови­ тий драматург. Мова йде про

Я(І{Jі бОірЮ'ГЬ<СЯ за в.тіленІН!Я в .жІИ.Т11Я Деклара,ції про ІНЗ•дшн,нІЯ .незалеж­ но-сті .юоJІІОІНІі'аLJІЬІНИІМ wра.ї,на:м і наро~д,а:м, пршЙ\н;ятої ООН деся:ть ро· 16в ТОМІУ з vн.іІJJІіат.и.в.и РааrJЯІН·СІ>кюrо COIIQ:=~y. Аса.МІбле<я .ро.ЗІГЛІStlІе ·rnитrаІJІJН,я 11\P<D за•борону хімі•ЧІНО•Ї і ба,ктері·олю­ г~чної :>броЇ, ЗЗІ!І\ріQJ110010ВЗ1 ІІе Г1 р)'ІП<ОЮ {:ОЦЇЗЛіІСТШЧІНИ.Х Кjра.ЇІН·, і ЦЇЛИЙ ІЮМІШЛtеІК\С •!ІірООJJеІМ, е!В'ІЯІЗЗІІІ•И!Х .З 1рОЗізбр·ОЕ.Н<Н;ЯІМ. :РіеЗЛ:Ш!е QПІ)В.Ві!дІНQ!llеІНН.Я СИІЛ 'У ОВі'І'Ї теоор та,КJ€, ЩО іІМІІе/ріаJІUс· тиЧіІІІі держаІІЩ в тому ЧОИІСЛ•і і США, з:муtшен.і йrги .на пе,регово.ри і ~жен:і )'1Го,ди ,з СРСР. ООН ,належи11ь ва;ж.ли.ва ,роль у .д,осяТІНе~,ні ЦІtХ частк.ових, але ду:~ •ВаЖлИІвих .уn01д. І ,на •ІІІИ,н.ішній се,сії а.сшмб­ леї 6уще ро3ГJІІЯІІІІУ'f0 ;:.опміІдь Коміtrе.ТІу ,оо роооброеНІню, .я.ка мі<с11ить црое.т доrоІЮР'У, ll/JO забор•ОНІЯ€ 1р.о.аміщеНІІІ1Я н·а ДІІІІі .морів і оqrеа1ні:в

шись, не помітив, як; до .мене підійшла двоє: хлопець і дів­ чина. Хоч я і знав їх, та до розмови не приєднувався. Через деякий час почув зойк. Крикнула дівчина: виявилось,

сцену,

Один

ОбговоренІНя ста,новища в На.мібі.ї, ПЮІJJІТУІГа;.mьсЬІКи<х <юолоні,ях Мо­ :іЗІМІбjку, Ан·ГоWJі і Лв:иеї (Бl1са;у) і цроблем'и бо,ротьби ПІроти ра­ сн;сrоЬІІЮї пол-іrrІІІКи ПАР і ПЇJ!ІІдеіІІІІІЮЇ PQ.L'e:зtiї беЗІсу.мІН<Ї•В.ИО допомюж~

-

ж

безбрежне, примхливе, й суворе .. ,

ЛаІМ .а.f1ре.сії, ХЗІЙ т-о буде .на Близьоюо:м•у Gхо,ді чи у В'етІна.мі. Нао<ч.не ПіЇ.д.'І'ООр.д;ЖtеІНІІІ•Я ЦЬОГО КОІІІІСТР:УІЮТ,ИВІІІЗ ПрОГрЗІМЗ ,В ПИТЗ'НІНЇ П:рЮ ЗМЇ'І(· оІІ€Н•ІІІЯ МЇ•ЖІІІ-З•РОJІJНІОЇ <беЗІJrеІКИ, :&ИІС'УJНІУJТ<З раІд:ЯІІІ•СЬЮО'Ю ,дел~аці.єю.

терпляче поглядав на поплав­ ці. Тільки-но виглянула сонце

творчо­

знову

ло б ціле житейське море, з притаманними йому приплива­ ми і ві,Дпли:вами, што:рмаІМИ і Штилем, людськими трагедіями

СТ]J'ИІМуtВЗ:ІІІНІЯ ГОІНКИ •ЯідеірІІ.И.Х о:~Qр:ОЄІІІІЬ, qj)ГЗ'ІІЇ'ЗЗІЦЇЇ д:іЙО•В'ОЇ ВЇІДОіІЧі СИ­

знайшов. від них,

досягши

ральної культури. Це-І. Нар­ пенко-Нарий, М. Садовсь.кий, П. Саксаганський і М. Садовсь­ ка. Ноли б герої, яких зіграли Тобілевичі, мог ли одразу вийти

Ім,~ріа,пі:стиІЧІІІ'ОМу ІКУІРСО&і «<~юка,1ЬІІІИ.Х» ,:.бройншх ·К'Онфлікті•в, ПІРИ· д')'ІШ€'11 1 11ІЯ НаЦіОІІа.ТЬІНІQ·"ВИ~ВОЛЬН·И.Х рух:ІВ і Пр•QJІ,ОІВЖе!ІІІІІІЯ ГQІІІІКИ озбро­ ЄІІІЬ Ра,дяІІІІськи:й Сою3 та j,н,ші· .соці.а,1:l;сти:ч.ні :J<Іраїни ·ПІРЮ•тисrаІВ·.1Ять оол:rшку осла·блІе!н!ня мі•ЖіНЗ'Р'ОІдІІІЮЇ на.ПІр;уженюІСті, щу.ка:н·ня уго,д про

Це трапилось у неділю, 13 вгресня. Ніч була чарівною, ранок народився також гар­ ний. Я сидів над ставком і не­

і,

спільній ниві стали відоми­ ми діячами української теат­

TЗIIIIIbOLl10 ЧаОу МЗІЛ,И ЯІК[ІСЬ ЇЛІЮЗІіІЇ ЩЦГО• ПОЗИІЦl•Ї ВЗІШЇ,ІІ.ГТО•ІІЗ, те:пер П€\р>е:ІЮНаLJІи,сь у тому, що на БлизЬІко.м<у Gхо,ді США н:е ви:ступаюн.. у ролі м.шрощюрця, а ПІ:\!І;іІ!1РЇІВаІЮТЬ .ІІЗ!!rруженІ:ІСть.

Рибальська

дахом

повноліття,

вчотирьох трудилися

ВВСІДИ ВА :ИІ.аеИАРОДВZ ТЕ:ИИ

миру і 6еооІеІки.

гався

Іх було троє братів і одна сестра. Четверо Тобілевичів, які :росли п~д qдним батькіІв.сь­

YJP:ЯLll!oвi• ПО{:ТЩВШТІІ .Н.(JІВі партії літа.ю'Ів «Фа,н.то.м», ра.кет і іІншої на­ СТіУІПалшнюї :.брої. Не див.но., що -на,вl•ТІь 11і ч,л~ни ООН, я.кі до ос-

ШЛ'Я•Х.И ПО\дЗІНІ!tЯ

ло

нелегального

режисер

безцеuvи ·вlд 22 лІІІс·юпа:,rа 1967 ~р-о.ку, ЯІка ПЄІ!J'!Щбачає політичtне вре­ rуt.lіюва,н•н.я •ІІЗ БлизькОМІУ Схо,ді і ви.~еІННЯ rзраЇЛІЬСЬ:КИХ ві•йсь.к з о~rу.поваІних арабських :rериторuй. П>еірет;~юре.ІГн.я в жнт.-~я лІІІсто,падо­ оої ІреЗОЛ1 ЮЦLЇ у ІНИІ!JlШНJй СИ'І'УЗ•ЦЇЇ ,вайІМИіве ЯІК ІІІі·К'МИ. Це обу,момюе.ть.ся, зоюре.ма, і ти,м, що Вашіtн.гтош·, який ще з·ов­ с•і:м. н~аtаню всіLJІя.ко ре.КLl!а,му•ваІВ та,к З.ВЗІНИІЙ «ІПЛЗІН· Ро\!І;Ж·еІР·СЗ», на .и-:ю пщл.ишає масла у во.го.нь б.'!изь.косхіuІJноrо кошфл'ІКІТІ)'. На шме­ ,ри-ка.но-із,ра,ї.льсь.ки,х пе.реюворах, які Щ()Й.ІІО заtк:tнчил·ись 'У Вшш:•нr­ то.ні, црезщцент США Р. Ніюсон, я·к за,я,ви:ла ізtра,ЇІЛ•Ь.СІ>ки.й пре.м'qр Г. Меїр, «.не .н.а.~Іа:га,вся умови,ти» ІІз•ра•ї,ль в.u,r,н.овити пе.рер·вані Тель­ А.Віі,вюм юо,нтакти з ОАР та йо.рданlею ПІр:и спри.яІІІІНі Г:уtнша,ра Яр­ рін.га, спеціалІ:Іно.ю ПJре,дста.в.нИІка ге:нефа.1;ьного се,юрета•ря ООН на Близrькому GXJ~дi. Заrм:,сть цього· Біли,й ·.:tім обіu,я;в ів.раїлІ>сьuюму

KO:HI\jpe1111i

позицій,

художника-реаліста,

заборонену

5ІJк тероМ>~ІІІОВИІЙ •П/)'tJIIKT діО !ЮрІЯД,КІ)' ,деИ:ИОГО .Се·СіЇ ВІІМЮЧеtНЮ бли.З>ЬІІЮ· с::-ідtНІУ щюблему. БеІЗІm~JРІестаІнtне •КІРОІВОІПJР·ОІІШИ1Я в йо,р,даІНІі:ї, в:.Щюри­ т: І'О:г)"в.а•нш,я США і Англ.н до. ~бройної ·LІІІте·рве,нІцuї ·n цю К·РЗ•Ї.Н'У і Пt()rрози І:~ра.їлю роЗІв.'яІЗаrти ІНОіву •ВОенІІІІУ аІваtн•тюр•у щют.и Об'є.,щна­ •ІІІОЇ АрабісЬІюої Ресmублііюи ,діШШ'У'ІQТ,ь необх•l\ІІ,нkть неrа.ЙІного .втручан­ ·ІІЯ ООН. Т1 реба ,насаІМІnеред оои;ltНІЧІІІТИ з .са·бота.же.м •резооrюцН Ра,ди

ЗІНЗІЙТИ ·!ІОВі

проходила майже через усі тво­ ри

«НООЛСJJГОНа,дІіЙІНа>> ДіЯІЛЬНіі•С.ТЬ (віН брав активну участь у роботі

актор,

ПШ1!Н€ТИ.

(ДО 125-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І. КАРПЕНКА -КАР О ГО)

3986-7037.

KвaJ)'I'RpO'IO забеЗІІІеЧ'уЄТЬІСІІІ.

Іхшrи автО/бусами: ДШК -

Ка.лИІІ'а, Вр01ва•ри -

п ДО Зуа!ИНІКИ. ]}tроІварсЬІКе Д<ОІПОМЇЖНе J'О.СПО:Цар>СТВО.

Во·гданів­

-;н-•-•-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.••-•••••••••·••••••••-••••••••••r.•r•••••r•••••••••••••~••••-••••<41

!

БРОВАРСЬКОМУ

! ~

НА

і

!

ПОСТІЯНУ

З.МІШ'І10РГУ

РОБОТУ

ПОТРІБНІ:

! !

продавці продовольчих товарі·в, касири-контролери,

! !

ваитажни•ки на .продовольчий склад і в магазини rropгy,

І

робітинки в цех безалкогольних иапої:в, робітники на овочеву базу,

~

f •

~

прода.вці промислової групи товарі:в. 3верт а;rися у ·в~Д\ll;lLJI ка,,!.',рі.в зміш~ОІР~'У ,юо,ж,н.и:й день з 9 що 18 ГQдіИ'ІІИ, >КІР:•м .суоооти і не;д!лі.

Дирекція.

;і..,....................................................,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,..,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,........................ -і &"""""ммннмннн""""""""~""""""-----~ БРОВАРСЬКІй ДОСЛІДНО-ЕІЮПЕРИМЕНТАЛЬНІй t МЕБЛЬОВІй ФАБРИЦІ :

: J

t

& t & & & :

: : & :

ПОТРІБНІ НА ПО~RНУ РОБОТУ:

t t

водlУ вант них маши , 11, ІІІ класів, тохарі по де 1 !)І талу, верстатииЮІ 1 п верстатииків,

пнлорамиИRИ І п иолодовози,

t t

opaмJDІRlв,

S

t

водій на авт иормуваль різноробоч .

: :

Звертатися ,на а;дресу: м. Б,рова~ри, 1Ву л. 3ЗІЛLзнич.на,

Іхати .а~в·юбу,со.м

N'2 41

до RLнцевої ·ЗУJПИІНІКИ.

1

2.

~

1

•"""""""""""""""""""""~""""~""""""~

115 номер 1970 рік  
115 номер 1970 рік  

115 номер 1970 рік

Advertisement