Page 1

Про.л,єтарі всіх "раін"

у Центральному Номітеті НПРС

Рік видання 28-А

вдн,аі!,тєся!

Наполегливо впроваджувати наукову організаціlO праці, підвищувати культуру виробництва

115 (2654) СУБОТА

23 ВЕРЕСНЯ

1967 р. ЦІна 2 коп.

Центральний Комітет КПРС обговорив питання про роботу СвеРДЛООСhКОЇ облас.ної і РибіНСbJКОЇ :\11ської партійних організацій по впровадженню на­ унової організації І1Іраці у промисловості та підви­ щенню культури вироБНИlЦтва. У прийнятій постано­ ві відзначаєтЬJCЯ, що в сучасних умовах, коли галу­ зі народного ГОСПOjДаРС1'lВа у все зростаючих мас­ штабах оснащуються иаШЮВішою технІкою, внросли кваліФіковані кадри роб,іТRИК~В і спеціалі,стів, особ­ ливо важливого значення набирає на,у.кова оргаНі­ зацін вироБНИЦ'l1Ва, праЦі та управлLннн. Необхідно

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

,найбільш РaJЦіонально, на НЗіУ"ОВИХ началах органі­ зувати працю людей, поліПШУіВати умови їх роботи і

v

віддана

Ю6z.Jtеuuого Механізатори,

колектив

«Ве·

ликодимерський» га:ряче схва.1l1ЛИ почин праців­ ників сільського господа,рст,ва ВОll10ЧИСЬКОГО

району

області, БОГУСll1авських хлі,боробіlВ і праціJВіlИк,і,В радгоспу «PycaHliIВCЬ­ кий».

гектарі

сто

далеко

допомогу

картап­

ля,рам

ри успішно зак,інчили сівбу ОЗИМИНІІ, внісши ІІа КОЖНИЙ гектар до­ ста'l1НЮ кількість ~liHe­

рини Тка,ченко вирости­ ла високий врожай ка­ ПУСТІ!, помідорів, морк­ ви, цибулі. ~'ся продук­ аія, за винятком піз­ ньої капусти, зібрана і здана. Ланкова, а та­

добрив.

щуємо

Зflбу.

Та

зараз

ораНКIІ

основна

увага

зос~реджеllа

коп 31Н 11 і у

Наро­

те\IПИ

картоплі.

Так,

овоч'і,в­

.1анка

Перед

інші

зма­

ганні веде Кірооський відділок, де уже вико­ пано І ОО І ектарів кар­ топлі більше полови­ НlI ная'вної площі. Особливо високих ВІІ­ робнlfЧИХ показни.к~в до­ бивається колектив ком-

ся,

сумлінно

гоплекомбаЙн. Добре оргаUiUЗDвана робота на площах Ле­ нінського відділка. Тут працює 5 картоплеlЮМ­ баЙlJів. Комбайновий агрегат Петра Чайки

обов'пки

директора

номlста-П.rtановика

ком,ітет

своєму

т.

т.

народного

заоіданні

Буртового,

Горного,

Весь працює

Широкнм

фронтом збиранн~

рають за ЗМІіНу по геюара при нормі

Всього

вже

Зібрано

150

геИ1'аpl.В.

працюють

машин

світанку

НЬОГО

вечюра

тя

на

чоти,ри

щену безгосподарН!ість на нарахуванІНЯ з тим, щоб відшкодуваТ1l нанесеНіі зБИ1'І\И господарству. На ЦЬОМУ ж засіданні зроблеНlі грошові нараху­ вання на керуючого відділком ,N'Q 3 ра,дгоспу «Гого­

тиви

на

20

вересня

ПРОllеllга,

~.;:;

НаЗВІ! господарств

~ §_ с

"' cl. = '"

С:І",

КаЮfтянська «П:юскіВСЬКИІI>' «Зоря»

.10 о

'" = 0.:::tI._

",О

.- '"

Mg

1967

року

0.", О

о:: '"

О:!:Ж:

оо;

3,:9 ёО

·птах()заво.1

=-

"1:~

C'r::9

g~ "'~

"1:~

('1')'"

65.6 6,').0 5;3.4

74.2 50,2 S5.0

61,3 74,4 64,6

61,8 49,2 35,0

18.4 32,3 21,7

S2,-l S2.0

53.3 83.7 80,5 70,8

15,~

38,6 40,5 37,1

25.6 41,5 78,9 48,5

27,0, 56,0 52,5 27,7

,'Ю.4

49,8

700

днів

5-6

повністю

Д.

з

роз-

державою.

ВАСИЛЕВСЬКИИ,

заступник

працює

п,із­

ва'ти по Графік

жит­

директора

комбаЙ'нові

ВІЮОКОl10 а,грегатів

агре­

ВИJробіт­

а

возити

байнів

Щерби­ К'акуна. та,кі Їхні шоденн,і показники. Уже викопана картопля на 160 гектарах з ная,в­ них 240. Наші розраху,н­ такі:

щодня

успішно

ж

Григорія

Ляха, Трохима ни та Івана 2,5-3 гектари

ІШ

все

колек­

домагаються

\0-11 гекта,рів. внко­

до пер­

шого жовї ня врожай картоплі буде зібрано. Хоч у господарсмї і обмаль автотранспорту,

полі

встигаємо

БУ,lьБи

на

vНIШИНfl,

нас тоин

«Л ітківський» БогданФвська

від

мерський»

ПО району Нин,ішньої осені ди,

адже

на

полі

яких

працює

в

здали

.1ержаВI.

Проводимо каrатування насінневого матеріалу. А. ТАРАСЕНКО,

викопу-

ро'кор.

49,4 48,2 44,5 36,8

21,0 83,7 84,9 82,1

57,1 47,4 56,5 36,8

17,8 46,8 61,5 54.2

16,4 21,4 17,5 20,3

34,3 31,3 27,8

78,6 79,3 75,9

40,8 28,4 37,0

60,3 59,0 60,1

15,8 17,5 13,2

25,9 24,9 43,0

88,0 63,9 65,7

28,0 42,3 46,5

66,4 36,9 45,7

23,1 6,8 23,5

відчутІЮЇ

шко­

заМОРООКIІ ще

завдJЛИ

залИШИЛОСЬ

чима'Л,J

городини.

При хорошій організації зБИ!JЗtlfНЯ Вірат \!Uжна було б lІе

допустити.

ЯК

гано

ВИДНО

із

зве,.1ення,

налагоджено

в

збирання

окремих

овочіlВ

господарствах

і

які забез­

устаткування,

равління, оздоровленнн умов праці, культурно-технічного рі l 8НЯ ТіРу,Д::ІЩИХ.

у

ско­

підвищеН'нн Здійснення

коле.ктивах

зрос.гає

тру,цова

Картоплі.

ливо відсrають радгосп «3аворицькuй», який

і

політична

актив­

зміцнюється соціалkтична ДИСЦИ!ПJLіна.

ками дальшого невпинного ЗРОСТaJНня ПJЮдук~ивнос11і

суспільноІ

праці,

НЩу'ково-техНічного і

по­

Особ­

має на-

соціально­

го прогресу, ЦІ{ КПРС схвалив Дd'ЯЛЬНіСТЬ Сверд­ ловської обласної і Р,иб'інської мkької партійних організацій по розви'rКу аКТИlвнос.ті і творчої Cn!l:Bдружності. робіТНИIКLв, спеціалістів і вченнх у про­ ведеННі ПJЩНОМірного У'до(жоналення організації ви­ роБНИlцтва і праці на науковій OC'lOBi.

Центральним Комітетам КОМfIартШ союзних рес­ пуБЛіК, крайкомам, обкомам партії рекомендовано розгля.нути стан оправ з впро.вздженням НОП у промисловості, бrУlдіЮШЦ1'ві 'і на траНСПОРТl, ооряму­ ваlТИ зусилля партійних, РЗіДЯНСЬІІШХ, ГОСПОД&J)t:ЬЮИX і профС:ПіЛКОВИХ орrанL3aJцій на Bce'MdpHe впровад­ ження наукової організації праці та висощу культу­ ру виробництва, в,икористовуючи при цьому досв1\д паlрторгані'зац'ій СвеРДJIовсьиоІ област'Ї і міста Рибінська. ЦІ{ НПРС зобов'язав нерівникlіВ міністе,рств і ВІ­ домств забезпечити ПОСЛlідовне здійсненнн прИіН1ЦИ­ пів наукової організаIJ)ії виробництва, пrpацli і уп­ ра,влiнlня на підвї!дОМЧИХ підприємствах, налаl!'ОДИТИ планомірне вивченн~ і Щ)ШИ,рення ДОСЯl'нень вітчиз­

няної та за1рубіжної наУIШ і праіНТИКИ в розв'яза~.нd цих проблем, розробити ре,комендації щодо пол4п­ шення організації праці, П;РОМИСЛOlВої естетики, са­ нітарії та l'iгієни.

Станом на вонн

раторн

успішно

нують

взят!

тичні

rромадському

ванню

вересня внко­

на

харчу­

про­

102,8

цента, а по комісійнііі

TopriB.'Ii

вико­

на

-

103,6

процента.

соціаліс­

зобов'язання. ДО

20

достроково

налн планові завдання дев'ятн місяців по

3маrаючнсь за rід­ ну зустріч 50-річчя ВеликоІ ЖовтневоІ со­ ціалістнчної револю­ ції, броварські коопе­

П.

ВІДОМА ДЕПУТАТІВ

СЕМЕНОВИЧ.

РАИРАДИ

26 вересня 1967 ро,ку об 11 годині

к,ом­

СОРТУl8аJlьні

«Веди,коди-

«3 авор ицький»

I<ОМfIЛексних заХОДІіВ, використання

рочення втрат робочого часу, зас,тосУ'Вання передо­ вих прийомів роботи, раціональне оснащення та без­ перебіЙіне обсЛУГОВУ'вання робочих Мliсць, ОІОВОЄН'НЯ :прогресНlВНИХ систем ви:робничого планування і уп­

пере­

дв.і. Б,ільше 400 кращої Ka,pTo~i

вже

. ПOlRніше

Достроково

~ується. Отже,

«Плос­

в

ва':rня іреалЬзації печують

радгоспу.

птахорепро­

о

'" '"

Через

рахуємось

усьо-

вирує

дуктор

РV.1нянськиЙ П,1е\l-

l\1ені Щорса «РусаНLівськиїР> «КраСIІ.~іВСЬКIІЙ»

ху

П.lачу)

=",

держаJві

центLв.

зм,іни,

до

«Бобрицький» «Требухівський» «Г ОГО.'lівськиЙ» Се\шполкі'вська ПУХJЇвський П.lе\l-

птахофабриках району

на

зра:зу прИlЙВже

тонн проду!щії, ВИНО­ на,вши план на 70 про-

ка,ртопляних план­

3араз

контролю за допу­ ВИННИХ зробив грошов,і

за станом

і

ТаІ~іях радІ оспу ківський:..

гати.

про хід польових робіт і здачу овочів 1'а картоплі

картопля

залежується

здали

роботу

протягом

з

насіния бj1lpКУНУ білого. Районний комітет народного

державі у радгоспах і

дві

ви­

бульб, не комбайна­

8исоний виробітон

урожай ЦіЄї культури. Воі вони ВИlзнали себе вин­ ними в т()му, що не орга,НliGУвали в строк збираннн

3BE.J.EHHH

у

гані'з,ації праці і рО3ВИТlку змагання за пе;рет'Ворен­ ня заводів і фабри,к у rn~дприє,мства nисокої к'уль'l'У­ ри виробниц-mа нагромаджено в СвеРДЛОВСЬИlLй об­ ласті і міс111 РибіНСbl~У. тут У проМИСЛОВОСТі зна­ йшли заСТіосування нов,і методи розробки, плану­

висока культура виробництва є важливими чИнни­

дня.

остаточне

плантаЦІї, Ії ми вщправляємо на мальні ПУНИ1'И.

агрегати

забезпечуючи

і

Ви.иопана

обслуговують по 8ІО робітннків. Вони

завдань.

Позитивний досвLд оо вщюв!Щженню науковоУ ор­

Зважаючи на те, що иаУJ\ова організацlя праці і

агроном.

ми.

не

цих

ність,

КУ3ЬМИК,

збиру,вання викопаних

2,5 1,5.

близьно

Збира,льні

темпи

сВітлового

грунту

ОсоБЛНІВО ВИСОКИМ ви­ робітком відзначають­ ся комбайнери Воло­ ДИМИJp Бурмас та Ан­ тон ГОробей, нюі зби­

ганізацЬй, ВИRонуючи ВКдJ3івки ХХІІІ з'їзду КПРС про l1iJ!)вищення ефе.ктИВНОСТі сусmльного виробии­ Ц11ва, почали більше уваги придіЛЯ'Ти І",03'В'язан:ню

гаких заходів сприяє збільшенню темпів зростаннр

Решту 1оо гектаріВ картоплі, яка залиши­ лась, зберемо не rri'зні­ ше 5 жовтня. А на зі­ браНlій площ! РОЗГQР­ нули КУЛЬТ1l,вацію

дня.

продуктив­

Багато парruйних і профопілнОІІІИХ ор­

IJIРОДУКТНlвнос.тl праЦі, достроковому ВИlіОнан:Н!О дер­ Жавних плановиl'{ ЗЗlвдань і взятих зобов'язань.

голоВtlиА

ком­

основі дооива'тися підвищення

зобов'язання

П.

го

на цій

ності праці.

на себе картопля-

рі, нарощуючи збирання.

ра.цгосш

кожного

договірні

тонн картоплі

700

чотири

за­

карт.()іП­

на зимове збе­ насінні бульби

таке

виробіт­

в

Раїса

якісно

виконати

ВЗЯЛI!

А'н тон а

норми

гектарів

BiддiJIJНOM

скиртування ВИКQ-,віВСfliНОЇ соломи, що ВТIj)атила свої поживні ЯНОСТlі п,j,сля дощу.

переви­

про'ВодитьсlЯ

еко­

БРИlга'дира цього ж від­ забезпечили овоєчасного

-

байни, якими мехаиLза­ тори викопують до 1 О

М 1 т. Матвієнка, агронома т. Мосналенка, меха­ иLка т. Отиченка, бригадира тракторної брига.ди т. Зl.нченка, з вини яких своєчасно не був Зібраний

лііВСЬКИЙ') т. Жовтуху та ділку т. Стаська, які не

знач'но

агрегат

працюють

к.онт­

головного

комбай­

і

КОПIІ!НіНЯ

закласти рігання

світловий і

та

зобов'язання по прода­ жу її державі, ПОВlflістю

імені Щорса. На плантації безперебіЙНО

виконуючого

кер,уючого

ням.

строк

л,і,

навантажен­

картоплі

місце.

районний

повним

Здали

Комісія, в складі якої були агроном ДаIРНИЦЬ­ ІЮГО тресту т. гуславсый,' старший агроном сіль­ rocпгрупи райвиконкому т. Кабан та представник раЙонног.о комітету НаРОДНОго контролю т. К,ужіль, встановила, що факти безгосподарності дійсно мали

на

В

JtіJНЧllТИ

для того, працювала

день

кар­

карбова,нЦ!В.

дня,ми

27-30

на XO~IE'HKO Башуровська.

ку. Успіху сприяє само-

•• • ВIДПОВIД8.JIьноеТI

заслухав

ТОІІІН.

конуючи

В радгоспі «красиліJвсый')) нинішнього року на hOPM худобі вирощ~вали буркун білий. На ПЛ()1Ці 7 гектарів його залишили на на.~іння, але овоєчас­ но не Зібрали. Внаслідок непогоди, зм.іни темпера­ тури все насіН'іЯ ОСИlпалось на землю. Гооподар­ сТоВУ цим самим завдано збитків на суму понад

Цими

її

Кравця,

аа 6еагоеподарніеть-

р()лю

пуючи

НОВИЙ

у районному комітеті народного контролю

300

на,ко­

з

..................... 1 ..........

ДО

2-2,5

картоплі,

трудять­

обслуговуючи

щодня

все роблять щоб машина

Кате­

кож робі11Н1щі Лідіія Ли­ зун, Галина Лизун та

на

соціалістичному

прийшли

ники.

по

гектара

Робітниці м,отр()иа Ка­ люк, Надія Нишенко, Мотр,она Косенко, Мар­ та Журавель та інші

за

ІІа честь сла,вного п'ят­ Д&ятиріччя, механізато­

j>1ІJ1ыІхx

збирає

центнерів.

На

Несучи трудову вахту

сягає

тів Київського держав­ ного університету. Особ-

~II!.1a ТарапущеllКО, На­ татя Су.1імова. Світла­

байнового агрегату І. Онашка, ЯЮІЙ зібрав 50 гектарів каРТ.()іпЛі. Врожай її на кожному

х.мельницької

студен­

С В І Т Л О В И И- ~:;d;:~11~~:::~~:l~

повний

весь

радгоспу

робота

в

райооному

Будинку культури відбудеться четверта сесія райради депутатів трудящнх (ОДНlllадцятого скликання). Поря­ д'ОК денниЇJ: І. Про стач і заходи по поліпшенню капітадьного бу дівництва в районі. Допов'ідає ГО.10ва раЙВIІ'КОНКО~IУ т. БілокіlНЬ П. П. 2. ІНфОР'vlзuія про викона~іІІЯ рішення .1р)тої сесіі раЙра.11І про роботу райлікарні та заходи по ПО.1Ш­ ll'енню ~lе.1IІЧНОГО обслуговування нас.елеН'ня району.

ба:га го нижчі по,казники, иіж се:ред:ньорайонн,і,

Богда­

!Іівська і Се~IІІ'ПОJLкі,вська птаХОф3lбрики. добре орган,ізува.1И здач) овочів і ка'ртоплі радгоспи

"Р\саJ:іВСЬ«lIЙ"

та

і\lені

Що.рса.

А,1е,

на

жаль,

крім

Нll.\ не\lає кого постаВНТIі в ПРИК.1ад іншим, особли,во по вннезеНIІЮ кар IОП.1і. ПРО;J.аж ГОРОДИНИ в багатьох ГССПО.:J,арствах не зростає, а З:llеншує rься. Семипол~в­ ська пта'(офабрика, lІаПРIlК,1ад, з 15 по 20 вересня кар run.lIJi не вивезла жодноro .1нше 6.9 тонни. Взагалі всі П'ЯТН.'lенку здали 112,2 тонни 10п.1і, а радгоспи відпoвdдно ж

.1vже

незначна

кілограма, а овоч~в здала птахофабрwки району за овочів і 110,7 тон'ни кар-

926,1 і 1924,2 тонни. Це

кі.1ькість.

у 'КОЖІЮ~!У ГОСПОДЗірс-гві треба вжити дійових захо­

дів, щоб ка,ртоп.~і

ПРИСКQРНТИ збира/fНЯ і продаж овочів та державі Цьому сnрwяє хороша погода, скрізь є достатні сили, щоб успіШНо справитися з ЦЮІ завда'ННЯ~I, Особливу увагу слід приділити використан­ ню збиральних :113ШИН і а-втотранспорту, щ.)(j ВОНН пра­

цюва.1И на 110ВНУ ПОТ)'Жініс rb.


НПРС

НЕДОЛІКАМ-НЕ МІСЦЕ ДО

ПРОВЕДЕННЯ

ЗВіТН<rвиборних

партійНIІХ CBO€HO звання

зборів готу,валися всі кому,ністи цеху паропо­ стачання. Адже на Ц'іЙ ділов<lй раді потрібно про­ аналізувати зроблене паР11іwною о,рган'і'зацією, кож­ ним членnм НПРС зокрема протягом ЗIИт>ного пе­ ріоду,

виявити

недоліки,

на,креслити

шляхи

даль­

шого поліпшення органі,зацlйної І виховної роботи. У

своїй

тійної

на

торичних

К

питаннях,

Зокрема,

роль

доповіді

організації

нився

ти.

звітній

А.

над

ceKp~Tap

Бардаш

ЯlШМИ

цехової

дета.'lbНО

працювали

пар­

"упи­

комуНіС­

B~H ВЇlдмітИlВ, ЩО З ВИХОДО:V1 у світ іс­

рішень

парТ'IЙtНОЇ

ХХІІІ

з'їзду

ОРГаНІ'зації,

вість КОМУНІісТіВ глибше вникати

НПРС

посилилась

пli.двищилась

вимогли­

до дорученої справи. Вони стали у вироБНИlЦтво, беруть активну

участь у промадсмюму титті.

Колектив цеху, продовжив т. Бардаш. успішно справляється з виробничою програмою. План восьми МіСЯфВ виконано на 104,4 процента. Партійна органlзація прид.іляє ПОС11ійну ува,гу ор­ га,нізації

соціалістичного

ністичну працю.

змагання,

Зараз в цеху

руху

за

кому­

4 працінникам ПРИ-

ударнина

IiО:\lунісrичної

праці,

а

тійні

8

~~.,...:t"1 ''#'''''~~~';?''''''''''''''''''''''''''''''''..J,

~,~~::~~~~~H_~~=~: досягнення

нашого

народу

Всі

доручення.

Збільшення

вони

під­

мають пар­

кількOC'l'1

номуні'С11lв

виховної

роботи,

добору

та

розста,новцl

надрІв

10ЩО.

у

прийнятому

рішенні

номунkти

накреслили

1IJ.1ЯХИ подолання існуючих недол1Ків і хиб.

за

роки Радянсьної влади, про життя і революційну діяльність В. І. Леніна тощо. Кращими i:lгlтаторами цеху є ном~ністи В. А. Грищенко, А. І. Перепели­ ця і інші. Вони ретельно готуються до проведення бесід, широно ВИНОРИlCТОВУЮТh :\fісцевий матеріал, унаочнення. Тому й бесіди їхні цІна,ві і дох'ідлИВі. Цехова партійна qpгаНізафЯ надавала великого значення росту рядів партії. За ЗВіТНИЙ період в члени КПРС прийнято 4, а на:ндидатами в члени

жwрежw:ьому

виробнични.и.іВ.

ної організації із 5 чолові!\. Ян доповідач, тан і виступаюЧІЇ. зупинилися на недолі'ках в pofio'l1i партійної організаЦії. Вказува­ ЛОСЯ на те, що партійна органІ'зацІя недостатньо нер~вала номсомольсьною і профс.п'1лковою орга­ нізацІя'lШ, не приділялася належна увага сrіНіній пресі, піднесенню нультури вир06НИIЦ''l1ва, поліпшен­ ню

інтерес у слухачІІВ виклинають бесіди про Тези ЦК КПРС «5'0 pOHLв Велиної Жовтневої соціалІс­ рЕ'ВОЛЮЦії~,

нращих

в цеху дало можливість створити 'ГУТ бюро партій­

борються за нього. у ці ДНі йде дія.1ьна підготозка до зустрічі ра­ дісного свята 50-річчя ВеЛЮЮГ0 ЖОВТ:НЯ. Aniтато ри проводять бесіди, читаються лекції. ВелИ\кий

тичної

5

-

вищують свій ідейно-пОЛіТИЧНИЙ рїіВень,

l\fісце в

Чільне

ньому вi,дJводиться підготовці до вІдзначен­

ня славного ювілею Радянсьної державн, посилен­ lіЮ організаторської роботи членів КПРС по мобі­ .'1ізац.ії трудівникі,в цеху на успішtiе виконан,ня пла­

нів

і

соціалістичних зобов'язань,

взятих

в другому

г'оці п'ятирічни. Партійні збори одностайно ПРИЙ,НЯЛИ також рі­ шення: на честь 50-РіЧЧЯ Велиного Жовтня боро­ гися

за

звання

цеху номунkтичної праці.

В. ДОЛІН. член

кореспондентського ПУНКТУ «НОВОГО ЖИТТЯ».

Завод порошкової ;І'іеталургіі.

фесrи:ваJZl моноді раііО_У

СВЯТО ЕНТУЗІАСТІВ «Те, що баТIJ!\И не ,1аСП~ВlаЛR, ~ІИ ;.lОIСШ~Баєм,о. Те, що бать!,1!! не 3jю6или, )ІИ дороби,\ІО!».

На триilуні J\Ю1:еО~lu.1ець 20-х РОК.іВ, пеі}Ши,й се!\ре­ тар БроваР('I>КО'ГО ра'Й'f\())JУ КО')І('ОМОЛ)" Юрій Васильович

Ш1 тзЮIІМ ~евrЗО')І вr~ОУIJJIСIЯ І)" )IИНУЩ- неlіlЛЮ в &р()трет.ш феСГГИlва.1Ь м().щ'{і ,району, 'ІІІРИ,ШЯіченИ'й 50-р' :ч'fЮ Велико['о Ж(fВТНЯ. На свято ~IОЛОДОlСті ПРИJоул(} багато не .1ише юна,юі'в та ді,вча'Т ІРРOl)[Иlм()'в,н.х пі';ЩРИЄ)!lСТ!В, радтоапі'В і .пта·хо­

ВllIрах

фа5рИlК, )"ЧlН';IJllCЬ!\ОЇ молоді, а й людей crарш(}го ПI)КО­

ліН1lЯ, 'к(}т'рі в ОУРЮfНlfЧ 1917 році заlВОЙОІВувалИі РЦЯН!СIJКУ B.1a;ty, а лі'зніше в,ід;аУДО13У'І1али зруйнова'!lе .війною народне ГОС[И',,,ароТ'Во, 3ВОДlf:JИ МаlЛНІЇ,тку, (}УДУ­ ва.1И К(J)jС()МОЛhСЬК-'!Іа~)!УРі і дН~ПJюгес. Тут також і ті, що на Фронта'х Ве"JIИlкоі ВirrЧИl3НЯ'НIОЇ В'і,кни і В ,лар­ тиза,н'ських за'го'на,х 'В'Ї.lІС.ТОЯЛИ честь, СВОООдУ і Не"за.lеж­

Е';'СТЬ

j)ilH(}Ї

Батм,і'ВЩИНIІ,

знищили

фашистсь'ко'го

Га,р(IН. Вів

3 те.П.1Иl)IИ, сеJYдечнюнu

(\10ва,)1И

:tвертаєтьс,я 10 )1 од Оі;l і , р(}зпо'в·і'дає про шwх '!\о,\Iсf})Iо.'ІьсыJ(хx

о'с.ередк,іIВ у

ЯJ\ИіХ 'ваЖlКИ,х },)Іовах lОВО;lИ.10С'Я

;іі,

ОСОО:Ш:ВО

!\ЮІСФf()!.1ЬЦЯ\І.

ті

пок,дцення

1_

пер­

ста lіонт

на

ПРИJК,рашених

автомаlШи'нах

'проїцlПЬ ЖИlві ХУ.:І,ожні КО')DПО I 3ИIЦЇЇ і СIКУ'ЛЬПТ'}"РНlі 'ГР}'­

TOli пра.цювати '10.10-

пи, ЩО ро'зк,риваю'ть kТ:Jрію .1еніНIСЬі!\О'ГО IКО){оСФI'I1ЛУ. ОсОО.1ИIВО враlБають своею .JРlliма'ТИЧlfі,ст;ю СКУЛlШІ1урні групи }1Чil'СНIІК;'В l1РWПlільсьхої трагедИ і ~IОЛ'ОД(}J1вар­ дійЦ':I3. ВОНИ Вnlскрешають п(\:rвити ста' ршClГО П()lК(}ІJliїн'ня

C'fа,риіі

про те,

,:{оріЖ'!\alМИ

в

Паті,)І

роки,

!\ОЩ'ні'сг

Еручає ГИ1Пі юн,аКlі'в та дівчат че;:мвоні J\НllіКечки з си'щ'еТС'\1 .:\ОР(У[10ГО Ілліча. ОдеріК}їОЧИ !,()ЖО\lольськи,jj

КВИТО'!\', IЩіКНИЙ юнак або давчина СХИ.'ИFЄТЬСЯ і ІВ ша­ но5і цілує КFН'ЧИlК ПР1lJПОіра .1е:нінсщого !\ЮІСОМ()Щ· . Хвилююче ГОІВО'РИТЬ вю.. оване.ць K(})flC ом 0.1Ь<'ЬJ\ ої fYрганіЗIliЦЇlЇ ТреБУlхіlВlСl>каї середньої школи поет М,и­ ка.1а CO~I. Пот}м ,ДО уча'СнWКів фестwв.аl.1Ю звертаєтf,lСЯ ceh1peTap раЙКО\l)" ПІП У'!\раїни В. Г .•1ЮШИЦЬЮіЙ. Він

~Bipa у йаго л~гві.

В цeН'l'pi Броварів ЩJ,~УЛО'СЯ ювj'т6в ,10 пі,дньжж,я ШII.,,"Яі1ника В.

привіту

с гво'рен,ня

говорить про JавдаНIНЯ ~lo.10дi в пі;{готовці .:\0 С.1аВ'НОГIJ юВІЇ.lеlO Р,ця'н:сЬtКОЇ ,1ержави, по гіднШ: з}'с;гріч,і 50річчя ВеШIJКfJiГО Жо:мня.

в РОІ!Ш грюІцянlсыоїї ,під

чж

і

ЯКИLХ РЦЯН1ська

Ве,1ИІКО'Ї ВіТЧіІ ЗІІ ЯН Сії ВОЄН, МО.1():.:ІЬ ЗДЇ'ЙСоНила

оага'то се­

РОЇЧНИХ С'nрав в БО>Р(}ТlJБі іІЗ за'П(!lК1J.ИNИ ВОРОІгами на­ Ш()ІЇ БаТЬікі'вщИ'ни. Про,й:~у'ть дос:яrrилітгя, віlш, а це-й І1О',JJВИlГ ,НЇ'!\ОЛИ не ПОlм,е'ркне, не зітр~ЬІС'Я із С!\j)Иlжа.1':IВ irтo'p,iї, буде ЩІ'ТИ 'ві'чно.

He\l,aB у граніті, нерух()\)!о заС1'И1\'ЛИ' С1КУ:J'ЬІП'ГYJрні Гр')"IПИ. У юнаків і д~вчат об.1И'Ч'ЧЯ зосе'ре,lжені, С)'В'(}Ірі, мни наlПовнмі жа'І1УЧОЇ ненаВИI(':ті до ВО'Рога. Та'кі fie

ІБИ'ВИ'Х

Леніну. Поті,м 'КО'­

;lОна У"/l.СНllків фе.стивалю пц 3В}>КИ O'lyкe~Tp,ilB IJIОЩ>Я­

здаю,ть('я,

:If)"ва:ш на )ІЇСЬКИ'Й

Та!\і рішуче і.1УТЬ на бій і переl'lfатаю(l'Ь в см,ерте'ЛЬНО­

r,т(\,діон,

'!Іа ЯlКОЩ'

ПРО'ВОДИJШСЬ

не

,ЩО ПОЄ1ИН!\У.

свято.

На rl'a6 у!}I)ЧlftC'та хвилина. По ЩОІг.,і J.і:\,н'I,)шIТЬС'Я ,прап'(}р фестивалю. В цей cтa~:OHY CI'OIJ'ТY

юнак

з па.lа'ючИ'М

фа'к,е.l())! іВ

)IОll'О>ЦИlКЛ~Сf':В IJ1IРОХО,lать

пере.:l

бойової

і

трудової

слаlВИ

ра.дЯНJСЬІ,С-ГО 'наро'.:ІУ

ЮlВЇ.'j"eЮ

ІОна'I,

РЦЯIНtCьк(}Ї

про те,

бере

раооті, Clпорті, як

уча,сть в І1Р(JМЦ{'ЬіКО-lКОРИСН~Й

.1И1НУ'fЬ ПОЩ';м'ян,і

роть5і за ВИlзвюенн,я лю.]Ства».

я!>)" ВОІна

!ЬРОВОlИть ('ІВОЄ дс.Зlвіл~я. Ві.:\ b)letHi ро,6ітничої

Clrа'діОН1О)1

\lОЄ бпе ві;цаНIQ 'па'рті>і, ОО на,й';(оро:ж,ч,е в .1I ЮДИ.ни -

Звучать слова раlПОjYГ;'В ,про трудс'Ві ,~р,е'j)шеНіН'Я )10-

С.1авн,ого

На',1

ІБИ'П'Я, воно ;:Іаеться їй О>.:\И'Н раl3 і про'жити й,аго т'реба та,к, що,{j не було тяЖ'ка 'І ООШFче за ~lapHO .щЮЖИ'Т-Ї flO>!\И, щоіі в(' пеК.lа га'НlJоа за піД:lеНЬJ\е і ;JJp:15He ~и­ нре і ша.б, 'МlИра'ючи, )fIjr {Жlliза,ти: «В,се :ІШТТЯ і всі сили ори ві]',1ан'і на'И;!DреlкраснішOlМУ в СВ:'l1і -[.0-

па,J1}~М'JI)j ві, вfЧIШГО вогню заr.tалює фа!\е.l свята.

;;ержави, про її )"Clпіхи в на;вчанн::,

По­

с:юва з твору МИlКо.1И OC'l'P01!lCbKoro: «... І поки в \!ене б'етЬіСЯ 'серце, ;(0 ()суанньото }'lap~', в(',е ЖИ1'ГЯ

н:в і .1СЧО'К нашої БаТЬКDIliЩИНИ, ЩО Вlіща:ІИ ('ВОЄ жит­

.10';!'і райо:нv на честь

ЖИ:fТ1Я.

Про їх fl()l;~ВИП' l',к~ца,ють .1егенщ.

IiaIВ'K'y ltОРЧJаmіна.

ваШИl\}lвани)!и

вИіни.

lIИіПРQШ~'ЮЧ:И

.1ьоннівці

при,не:сли від )!ОГИ'ЛИ Heв.i'~O'MOГO со:tдата з сто.'ІИIС\і УкраїНIІ-І\И'єва. Це ПОJI}'М'Я бе.з(~е"Рl1НUЇ слави си­

тя на ло:шх БИ1IВ В0.1И1~ОЇ Щтчwзняної

J\Oдіна,

На п'є)есталі юн,ак з гop~o І!Т;ЩFЯ'ГООО голово'ю, в оу­ і з J10аатою в IPy~a.x. 8:lН )"0'С&l5.1ЮЄ сс(іОіlO

ек­

КО.10НМІИ. Цей ВОІГОНЬ учасники ра,иан'ної естафети ло \!')сЦЯХ

на

;lIШГ таких UеЖ-'IejJ'ТІІЯЙ.

високо вгору Ч1lJС іЛО палю СУПРiJ'В(}1і

('та ють

~'чаСIІИ'l\ів феrти'ва.lfu l3:та.10 ЮНе ПO'f,О.lїнIІ'Я ленінпіонеРJI. Шс.1Я урrvqи~тої "аl'ТИІІИ bi,JO-у:.1wrя '!ае(lві гря.НIJЯ )10.10.1;. Тут RИС'ТУіПа.1И \lайrТ'РIІ Х}'ДО>Ж­ ців -

ЖIЛО,Іі

ПРОМИll'Jf()ВИlХ піщриюютв ра,портує РООFТНИ!\ завод}" пор(}шк,()вої ме'l'аЩ'ргії КО\fсr,,,олець hPMIa Боіior.;о, ВІ:'l

IiЬОЇ llецх

і\;ені сільської \lо.l0,1і пташшщя hИЇВСIJКОЇ птахо­ Фа'5рИ'tКи АНl'о'нїка Макаренко. Рапорти при:іі"ає секре1ар райкоч 'КЮІСЮІО.ТУ МИ'КlJI.lа n,рук. Пре.:\ставни,!\и пок().1іння ЮНИ'Х за на'РО':\fflВI 31вичаЄ11 на ВИШИТО)І}" }1K'paїНJCЬKa)IY рушни,ку П~.1IН('СЯТЬ стар-

('МIО1ія.lьно,сті,

'прово;ди.'ІИIСЬ

заїIЗ,Ш

на

,вел,(}оСИ­

ВИ\fїванців ;lИГЯЧИ'Х са')!\і,в, ('IПl)ртивні З)fwгаНIНЯ.

На заl,;:нчення відбув,ся фу'гбо.1ЬН.wЙ )Іагч на пе.РШ:'СТЬ об.1а'~J1і.

3)'С'тр:;.lИіСЯ

ilОI)lан.:\и

ВРClваР,СIJКОІ"і)

заI В()Іl)"

хо­

.1О;Щ.'ІЬ'НИ!';Н і ТшращаНJСЬ'!\G':О району. Пrре')IСIГ.1И rnrПО,'1а,рі

П().lЯ 3 раХУНКО')1 4:1. До пі'знього вечора ;весеЛИ.1а;сь МО.1ЩЬ.

шому 'поколінн;ю хлі6-сі.:1Ь і 1'py;!;(fBi ра.пf)РТИ.

А.

Крокує юнь вулиЦЯМ'И зліва)

міста

(фото

.

Художнє зображення пам'ятника молодогвардійцям в м. Краснодоні у ВИ­ ,конанні

учнів

варської

школи вгорі)

Бро~

середньої

М2

2

(фото

.

Пр а поронос.ці суть

не­

прапор район­

'Ного

фестивалю

лоді

(фото справа).

Фото

В.

мо­

Полотняка.

ГАВРИЛЕНКО.


СЕРЦЕВИНА інлустрії 24 День

ВЕРЕСНЯ

радянський

народ

маши,иобудіВlника,

вдруге

вшановує

відзначає ~.______

багатомі.1ЬЙОН·

ну IІрмію трудівників однієї з основ'них галузей віт'

До Днн

чизняної індустрії.

Мawинобудуванню ша

Ро.1Ь

у

по

створенні

праву

належить

найважливі-

матеріально,те~н:ічної

lІіЗ~IУ. В Тезах ик КПРС

бази

«50 років Великої Жовтне­

вої соціалістичної революції» підкреслюється, що ме­ хwніззція і автоматизація виробництва є найважливі· ШИ:\-І напрямом при розв'язанні ГО.10ВНОГО еКОНО~lічно­ го завдання радянського сусп·ільсва. Машинобудівники

покликані

даРСТі3а

прилаДю.fИ,

З

забезпечити

сучаСНИ">lИ

всі

р<жів

і

ня.

В

краіні

народного

було

влади

розвиткові

С11ворено

верстатобудівну

і'нші

партія

і

уряд

га\IJузі

авіаційну, машинобу­

Д}'вання . Нині радянські машинобудівні заводи ство­ рюють турбіни для найбільших у світі гідроелектро­ станцій і найбільші літак", устаткування для високо­ продуктивних БЛЮ~lінгів і доменних пе'lей, найбільші екскаватори і ск.1адві а' ВТО:\lатнчві ,1і!;ії, сучасві засоби

оборов"

країни

і

ракети,

що

нина

, ...."' ..- - - - -.. {

госпо­

машинобудуван­

автомобільну,

та

будіе-

Че:FЯібї.НСЬІка

~lашина,ШI,

механізмами.

Радянської

приділяють особливу увагу

lракторну,

галузі

високопродуктивними

устаткуванням

перших

машино­

КО\IУ­

покоряють

Нині

за.ВОдl!

України

виготовляють

виробництва

~'с,пішно виконують машинобудівники .J.З'!LИЯ нової п'ятирічки. Тільки за сім

України зав­ м.ісяців цього

різного уетаткува.н:ня

на

мільйонів карбованц,і,В. З початку п'ятирічки введе­ ІЮ в дію зна<JНУ кількість важливих виробничих об'єк­ тів: першу чергу Полтавського за,воду си~тетИЧIІ\ИХ ал­ мазів і алмазного інструменту, головні корпуси Кре­ маш»

заводу,

заводу

«Ко;>остеньхі,м­

тощо.

Готуючись гідно зустріти славний ювілей 50-річчя Великoro Жовтня, колекгиви машинобудівних під· приємс'ГВ респуБJllіки широко розгорнули :.>маган'ня за ДОСТРОW8е

ВИКОНaНJНЯ

державних

планіВ,

за

дальше

підвищення ефеК1'ІІвності виробництва, економію мате­ ріальних, трудових та енергетичиих ресурсів, поліпшен­ ня якості виробів і підвищення їх технічного рі.вня.

П<>ряд

з

розв'язаННЯ\1

питання

тех.нічного

веm І!-: а увага приділяється підвище.нню робництва, поліпшенню побутових y~IOB

прогресу

кущ,тури ви­ трудящих.

ТракторобудіВІНИКИ Харкова зма,гаються за зваиня колектаву i~leHi 50-річчя Жовтня. Трудящі мотоu,ик­ .~e11HOГO заводу і заводу «Більшовик» в КИf.ві ста,1И іllіlціатора~1И З\lагаllНЯ серед піДПРИЄ~IСТВ КІІЇВСЬКОЇ об­ .~a-cTi за створения фонду i~leHi 50-ріЧ'IЯ Жов·тня . Ши­ роко РОЗГОРНУЛОСЯ соціалістичне З~lагання на честь Іовілею нашої Батьківщини серед машннобуд·івників

Донецької,

Луганської. Одеської,

Запорізької

і

Львів­

ської областей.

Вчені ІІРИНІСТВ

і

конструктори республіКIІ

раЗО~1

створюють

з і

колективами

впроваджують

під­ у

ви­

робющтво багато нових, бі.1ЬШ ПРОДУКТИВНИХ і еконо­ мічних маШІІН, ~lеха'l~іЗ~lів. ПРИ,lадів та устаткування. Серед них турбіна потужністю 500 тисяч кіловат Харківського тур6інЩ>ГО зз-воду, уніка.1ьні однофазні <IlнотраНСфОР\lаТОРIІ потужністю понад 400 тисяч кіло­ ват·ампер З.:порізького траНСфОР\1аторного заводу, тепловоз ТЕ-ІО Луганського заводу i~leHi Жовтневої революції, аВТО~1атичні центрифуги Сужького заводу і)1ені Фрунзе. Все більше впроваджує ТЬСЯ е.1ектронно­ оБЧИС,1ювальна техніка для розробки аВТО\lатизованих СlІсте)1 керування виробництвом, розв'язання інженер­ них задач і завдань оперативно-календарного плану­ вання.

Виконуючи рішення вересневого (1965 р.) Плену"у ик КПРС, партіЙ'Нlі оргаlнізації, керіВНИКIІ машинобу­ дівних піДПРИОfСТВ здійснюють зах()ди заводів

на

НОВУ

снстему

планування

по та

переведенню еКОНО:\lічного

СТЮlулювання. В республіці за цією системою вже працюють б,1І!ЗЬКО ЗО процентів піДПРИЄ\оlСТВ машино­ будуван:ня і металооб,:обки. За оім місяців нинішиього року воии випустили понад план продукціі иа 21,1 мі.льЙона каобоваиців . Ритмічно, з добрими техніко­

економіЧНIІМИ

показника:>1И

працюють заводи:

Ха,рків­

ський турбінний, Одеський i:\leHi Жовтневої революції , «.ТІ ьвівпри.1ад». Партія і УРЯ:{ високо цінять натхнеНIІ), працю машн­ нобудіві'іиків . За успіхи в створенні нової техніки ба­ гато робітників, конструкторів, інженерів і техніків нієї наїlваЖ,lивішої галузі ПРО~lІІсловості нагороджено орденами і \Іедалями, удостоєно Ленінської премії. В Українській РСР тільки за успіхи, досягнуті у вико· І . анні завдань СС\lIIрічки, урядоВі нагороди одержали r-ЛRЗЬКО 6 ТІІСЯЧ маШlfнобудівників. ЮВlJlейний рік рік ве,lИЧНИХ звершеш, ІІа шляху КОМУrllСТlIЧfЮГО будівництва в наШІЙ КРаїні. Півтора· \lілыoнна-- армія машинобудівників двічі ~pдeHOHOCIIOЇ ~ країни докладає всіх своіх зусиль, досвід і В\1іння, щоб достроково викона ти завдання другото року п'я­ І нріЧКIІ, Н )ВII\l1І ТРУДОВИ\Ш досягнеННЯ~1ІІ зустріти істо­

ричне свято

-

50-ріо/чя Ве.1ІІКОГО Жовтня. в. ШРАМЕнка,

заступник завідуючого

ЦК КП Українн.

На ф(}То: лі1JО'Р'}~Ч -- ювіЛt>Й!НІі зоБОів'лзаннlЯ a'B'I'ul\lOбmебу;д,іВНJIIКJ!в; І1'раворуч

чеvговий аВТ'(J\\fобідь схо-

':\ЮГь з }\l1l1'веЙера.

(ФотО<хроніlКа РАТАУ)

до 8 'U.IJ'l li8.lti худоО1.1?

--------------------~~--------------------

РАДГОСП

теплоВlОО,j.в,

66

ко"і<:ного

ПQра.

респуб­

них комбайнів, майже по.l0вану залізничннх вантажних вагонів, ~fеталургійного устатку'вання і потужних си­ лових тра'нсформаroрів, третину тракторів, сівалок і устаткування для хіміч,ної промисловості. В республіці ОСВ06НО серійне виробництво більш як 6,5 тисячі най­ ~leHYBaHb машин, приладів і устаткування. Організо­ ва·но виробництво нових тапів ~Іашин і устаткування Д,1Я гірничовидобувної, мета\IJургійної, хі~lічної та елек­ троенергеПIЧНОЇ промисловості.

)Іенчуцького

авто..,ю5іJFі'В, аде й бе:.JПelрер·вно ,п1).1;~ПUf)1вати іх я,}\irть. 3а ВИlС~l\'і ВИlроБЮIRі )1С1ПЇ!хи заВ'(ЧСlжиіі hоле}\''ГИlВ на­ Iго.рО!джено ilIeila'~HO ор:\енО\." Tpyдo1Joro Червоного Пра­

96 процентів за­

магістральних

виготовлено

IВ,10lжона.1ЮЄТЬСЛ,

450 раз.

98 проценті,в вугільнf'Х і 68 процентів бурякозбираль­

року понад план

і

81.1 гoтyem, ecrь

~1ашин

МОГУТНЬОЮ індустріальвою державою стала Радяв­ ська Україна. ДОСІІТЬ сказати, що обсяг виробництва продукціі машинобудування і металообробки .1·іки зріс за роки Радянської вла'ДИ більщ як у

3IH~CTaє

IJИіїl заlЩ~ у ~(iaтi Мiiwci. ВИ1НИ:КНУВ-ШИ в !ЮКИ ВеШИ'ОIЇ Віl'ЧЖ,НЯНОЇ IВійни, він }"ж.е в той пері.од ,'.\ЗJВ фроwгу "е:llа,ло ·вантаЖ·НIІІХ автомаШИIН. НИ1ні Уральськи.Й а'вто~IООI.1ЬНIfoЙ -- одне 3 пере,'.\овИ!.,< П).1.rРИlЄ~іСl'В КlраlїIНИ. 3а ост.анні РОI\И тут ,ПРIJ.1ІеДе'НО ДОЮОvїiнну peI\OНJC'I1p'}1К­ цію. Це ,ІОЗВО,1If.l0 не .1ИШЕ' Зlfа 'l!НI1 збі-лыlrгии ВИЩ'\СІК

КОО!ОС.

В СРСР за один день випускається різних більше, ніж за рік У дореволюційній Росіі.

гаЛМІОСОЮЗНОГО

обдасть.

ПОД;,I]IШ);Є С'во,ю I11Р(}.1}"юцію Урадьсь;шй аВТf)\юбілеібу lі·в­

відділом машинобудування

.БоБрицый»

велике ба·гатог.алу-

-

зеве господа'рство. Тільки худоби в ньому на­ лічується кілька тисяч голів. І, безумоьно, ця га­ лузь

MCI€ тут ва·roму питому вагу.

РентабеЛl>не

ведення

Тlвари-нництва

ви:ма,гає

вІд

керlв.нюrів господаРС'І'ва пост.іЙіНОУ уваги до нього. Забезпечення ж високої продуктивностІ худоби на­ са-мперед залежить вLд того, як буде організована її зимІвля .

Треба зразу сказати, що в Бобри~у не викорис­ тали рацІонально літній період для підroТ()В'К1І ферм. З 18 капІтальних та 6 ПРИСТОСО3З1них примі­ щень полагоджено поки що тlлькн половину . В ших же ПОl1рlбно проводИ'Ти поточний ремонт.

Ось фе;:>ма

Жердlвськоr') в-l-ддlлка.

Ін­

Худобу 3ВЇід­

си не виводили в літні табори, її тут утримували весь час . В корівниках та інших приміще-ннях дооl не проводили ніякого ремонту. І не будемо реМОНТУІвати, доки не закІнчИlМО збирання картоплі , заявив керуючий віддІлком Андрій Петрович Сорока. Ремонт тут потрібен нІби й не'}начний, але чима­ ';10 треба буде зробити, за один-два днІ не спра­ вишся. ВсІ приМ'Їщення слід побілити ззовні і все­ редині, полагодити підлоги, ясла автопоїлки, на двох корівниках прикрити дахн. У нашому корівнику неСlllравні апарати d-Iexa-

-

нічного ДОЇННЯ, ·і Д1ШГУН не ТЯl1не,

пос~аржилась

доярка Софія ДмитрЬвна Толочко. Пі~вісна до­ рога небезпечна, вона може обірватися, бо стеля гнила.

Не краще становище І в інших приміщенlНЯХ. Родилки тут немає, але і в корівниках нІде три­ мати новонароджених телят клітки для них від­ сутні . Ма.lюків З)1азу ж прив'язують на цеп на про­ ході під стіною. В одному l-fОР~ВНИКУ 'Гри роки тому

\ латкш сміття й досі нр. ви.везено), в ДРУГОМУ та,ко­ МУ

ж

не

НІІЛИ

в

одному

транспортер

чотирирл:дному

(хоч,

правда,

корівнику

пlс.'1Я

Праці'ВНIII{ «Заворицький»

рЗ.1госпу Г. П.

ва1'И

Поблизу

Мисливець писав у ЛІІ­ сті /:0 редакції про зло­ вжи,ван.ня служБОВИ~1 становище\1

завіДУЮЧ11\1

місцевим промтоварі,в

мага"шно:w М. Гордєє­

вим. Хідк і товари тут продають з-під прилав­ ка, приховують від по­ купців . Так було, зокре­ ~Ia, з продаже\l чобіт. «Люди СПОJівались, пише т . Мисmшець, що піс.1Я звільнення по­ передиіх продавціВ, за­ ~lішаНIІХ в шахрайстві, обстановка

оздоровить­

ся. ВИЯВЛЯl:Oться Ж, ні­ чого lІе З\lіIllIЛОСЬ. Ду­ же хотілося б, щоб рай­ споживспі 'Іка розібра­ лася в ЦbO~IY питанні і навела. иарешті, порядок» .

Ось яку відиовідь порад)' IІціС.l1!В по цій справі ГО.10В3 райспо­ Жllвспі.1КИ Т. Гріllберг

голові

пра8.1іння БОбри·

.~ення паї!f)вика Г. П. Мисливця в придбанні чобіт потрі·бного й 0:\1 У роз.\lіру подайте пись:wо­ ву зая,вку ІІа Y'Hi:Bepca.~b­ ну базу. Роз'ясніть зав­ ~Iaгy Т . ГOPДЄ€.BY, ЩО ко­ ди повнопаиовики звертаються

В'ідсутніх РОЗ~lірів, ний

за

товарами

у ма'газині він зобов'яза­

прийняти

за\lОвлеll­

'ня на ці тсвари і за· веЗТIІ їх з торговельних баз.».

... Нічого не скажеш, порада ділова. Та вона lІе дає повної в.ідповід,і автору листа, ЯКИЙ сигналізува.в

рові

фаlКТИ

про

в

нездо­

продмазі.

Редакція спод,іває.ться, ще в майбутньому ке-

рівники раЙСПОЖИlЮl1Jіл­ КІІ відповідадьніше стаВІІТІІМУТЬСЯ

листів

до

розгляду

трудящих.

Ферм,

органlзу.вати

Проте цього не роблять возять,

Jюрмоцех,Ьв

цехи і

багаті.

н.е

Ух

переробку.

грубих норм,ін не n1д­

оБЛЗlднують

Скрізь

кормо­

мо:!очНі лабораторli потребують ремонту .

Побувала наша рейдова «ПЛОСJ\l1ВСЬКИЙ1>. ПеревІриа

бригада Виявила

І в ра~госп1 чимало таких

же недол1wів , Лік І В Бобрику. ТварИ1dНИЦЬНИХ при­ міщень тут ВlДремонТОВ-аІНО лише ПОЛОJ3ину. Лабо­ раторї'я для визначенн:я якості молока на фермІ Існує про око . Вона містwrься в тісному й темно­ му чу.1ЗJні, в якому немає жодного віЮ/а, не забез­

печена неоБJ(l1ДНИМ устат.к·у·ваНlНЯМ. На ферМі немає родильного

відділення

утримання

і

кліток

новонароджених

в

корlв-нинах

для

телят.

В обох ГОСПОДЗіРСl'вах втр,ачають по:гожі днІ. Через НJілька ТИіЖніа треба буде ставити все по­ голів'я худоби на стійлове утримання, але до цьо­ го тут не готові. Багато ще треба зробити по ре­ :\-ІОНТУ примІщень, забез-печеННJі худоби кормами, комплектув3JННЮ ферм кадра,ми.

Обов'язок дирекції р<і\lllгосп1в, партdйних і проф­ спі.тиювих орга.нізацій вжити необхJJдних заходІв для прискорен.ня rniдготовчих роБІт на фермах, щоб

до

жовтня повнІстю Ух з аlВePШИТИ , виправити до­

1

пущені

недоліnи.

-

Рейдова брнгада: В. чиркав старший науковиіі співробітник Центральної дослідної станції штучного осіменіння тварин, Л. Л Е8ЧЕнка заступник керую'іОГО раАоб'еднан­ ням «Сільгосптехніка», П. ТЕПЛЮК пра­ цівник редакції газет" с Нове життя».

У видавництві "Урожай" Заходи по збільшенню

розширення

ЦЬКОГО рцгоспробкоопу т. Єфі~lенку та редак­ ІІіі: «З ~Іетою зад'ОВО­

не

Це зобов'язує вже тепер подумати про економне Іх використання заlВезrи СЇіНО й солому і зас~ирту­

за:-'ll­

Слідами Н8надрукованих листів

гноєтранс­

виправдується ВИНООіроб.

Запа, си КОРМіВ у радгOCЛil ЦlєУ осенІ

Ферма першого вІдділка в УРОЧllщі «Галле» найбільша в радгоспІ. Тут утримується високопро­ дуктивна молочна худоба. Але БУді'ВЄ'lьна бригада (внконроб І. Я. Недожд.іЙ) і керуючий віддіЛКО:\-1 Г. О . Баранін не подбали завчасно про підготовку її дО ЗИ:VІІІ, хоч все поголі,в'я з са,юї весни було виведене в ,1ітнlй ТЗJб-ір. У ПРЮlіщеннях на'Віть не вичистили як слІд гною. Тільки недавно тут почали

-

новий

Два М1іеЯЦjі не було цементу, і це гальм.увало

-

роботу, -

працював.

ре:\IОНТ

встановлюють

сах ще нічого не зроблено.

встаНОВIІЛИ корморозда,вач, але вІн так жодного дня

й

п:ри-міщен.ні

портер. Ясла в ЦИІХ примІщеннях побіленl, труби й аВТОПОУJIКИ пофа·рбоваН1і. А в інши,х трьох КОРПУ­

виробництва насіння ба­ гаторічиих трав. (Збір­ НІІК). Високий вміст протеї;ну, кальцію, фос­ фору і вітаміlllів вису­ ває багаторічні трави на

одне

серед

з

перших

кормових

Поєдна.ння трав

з

~liCЦb

культур.

багаторіЧilШХ

кукурудзою

та

інш и \11І високоврожай­ НИМІІ, але бідни,ми на

білок

КОРМОВИМИ

турами

да.::

lІай(,ільш та

КУЛЬ­

можливість

ра.ціOllалЬІНО

економічно

вигідно

витрачати корми. збіль­ шувати Вllробющтво тваринницької продукції, З\lеншуваПI її собівар­ тість.

~-

збіРНIIКУ

викладено

ОСНОilаі завдання по tpaaoc-іянiUO і насіІІіНИ· нтву

трав,

сягнення

показано

науки

і

до­

пере­

дового доевіду по тра­ восіяннях в рі::tних зо­ нах республіки, наведе110 відпові.д.ні рекомен­ дації з цих питань, а також йдеться про захо­ ди по збїJIьшен.ню ви·

восіЯН!lЯ В колгоспах радгоспах УРСР.

Нормативи виходу та ПрllРОДНИХ втрат сільськогосподарської про-

дукції. ред

(Довідник) .

заході·в,

Се­

СПРЯ">lова­

них на дальше під·не­ сення еКОНО~lіки колгос­ пів і радгоспі,в, ваЖЛII­ ву роль відіграє пра­ вильна

орга'Н'ізац,ія збе­ рігання і .ВlІкористан­ ня сільськогосподарської

продукції, BтpaTa">l1l ванням

і

боротьби з розбазарю­ громадського

добра .

З :\lетоlO Jlгдання до­ ПО~ІОГІІ керівникам і спе­

ціалістам колгоспів і радгоспів у пра,вильному визначенні норм виходу і природних витрат про­ дукціі випущено цей до·

відник. В ньому вміще­ но основні нормативні матерjали про якісні по­ казники С'ільськогоооо­ дарської продукціі, що продається держ 3'в і коопер.аціі,

норми

вихо-

11У при перер.обці, збері-

робництва насіння бобо­

raHНI

вих і злакових ТРЗів для ПОЛЬОIl.ОГО і лучного ,ра-

продукціі

і ТРЗ<іСПОРТУВ8нні тощо.

(РАТАУ),


Це

пов._е_

a_a~.

:ко.-_.Йl Після

НАСЕЛЕННЮ про ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ Люди можуть виявитись завалеifИМИ і на поверхні. Щвидше звільніть ЇХ з·nід ул&м~і,в. РозСіираючи за'вал, ШДlИмайте кожен уламок обережно і плавно, і·накше

ви можете завдати' додатоових 1'равм потерп,ілому. Рятуючи не

ход,іть

людей, без

H~

n отреб 'І

шкоджені будинки, Особливо

lіОжежою. через

забувайте

палаюче

завалах,

заходи

не

безпеки,

заходьте

в

по·

не доторкайтеся ДО проводів.

швидко

Я:КЩО

по

про

дійте

для

в

приміщеН1lЯХ,

порятУ'НКУ

приміщення,

людей

охоплених

треба

накрива,йтеся

з

пройти головою

:.Іокрою ковдрою, шматком тка.нини або пальroм. Д,ве­ рі в заДИМЛ€lне приміщення ві,дчи,няйте обережно. Інак,

ше

швидкий

приплив

КИСНЮ

викличе

спалах.

Через

дуже зади\!лене приміщення к,раще повзти або руха­ тися ПРИII1НУВШИСЬ. Увійшовши в приміщення, де мо·

жуть бути ЛЮДИ, позвіть їх. Пам'ятайте, щu діти часто ховаються під ліжка. за шафи та в інші ~Іісця. Знай­ діть їх і IJрятуЙте. Перед

ТЮІ,

як

винести

або

вивести

палаючого ПРЮlіщення, накиньте

потерпілого

з

на нього ковдру або

простирадло.

Під

час

пожежі

на

людин,і

може

спалахнути

одяг.'

В цих випадках дехто иамагається бігги, що ще біль­ ше РОЗ,J,уває полум'я. На,киньте на потерпілого пальто, ковдру або покривало і притиоНіть щільно до тіла. ЦИ~І в!! припините доступ кисню іпогасите ПОЛРІ'Я. Потім

наК,1адіl ь

пілого у

на

опіки

пов'язку

і

відправте

потер­

llаііближчий медичний пункт.

Про.!tOвження.

Початок див.

ІІІ

N!!IN2 105, 107, 110,

114.

тушіння

пожежі

використовуйте

дить

вогнегасники,

Про ГРИБИ

ЛlliАРЯ о ТР~'ЄННЯ: ня

гриба-ми

отруйних

настає

грибів, так

і

як

внасл,і~ок споживан-

внаслі,J,ОК неправильного

прнготування їстівних. Ці отруєння дуже тяжкі, вони іноді за,кінчуються С~lертю. А TO~IY кожній людині обо­ в'язково треба В\lіти відрізняти їстівні гриби від от­ руйних та знати способи кулінарної обробки.

BiДO~IO понад 500 видів їстівних і біля 80 вид,ів от­ руїших грибів. До Їстівних

належать:

білі гриби, під­

березники, підосиЧІНИКИ, :-.Іаслюки, МОХQLВики, польові, ,1YfOBi і спеlLіально культивова.ні печериці (шампіньйо­

і опіки накладі,ть пов'язки. Це збереже їх

і

ж і, грузди справжні, вовняики, валуї, свинухи, хавки (в ~IОЛОДОI\4У віці), сироїжка їдка та інші.

пор­

11.

або

шампїньЙ.:>н

(печерицю)

і

деякі

види

сироїжок.

Відмінною ознакою пога.нки є бульбоподібне стовщен­ ня з білою обол.онкою або облямівкою на кіlнц,і ніжки. Крім 1'0110, на ніжці поганки є два ~ільця, у шампФнь­ йона одно. Шапка в молодої поганки куляста, у дозрілої Itлоска. КOJ1ір ніжки білий з зеленуватим або жовтуваТЮI відтіНЮНІ. Під ніжкою блідої пога,нки -бі.1і плаСТlJИКIІ, а в шампіlньйона рожеві або тем­ нобарвні. Від сироіжки бліда поганка відрізняється згадаНЮI вже бульбоподібиим стовщенll/ЯМ на КІнці ніжки і кільцем посередині. У сироїжки цього немає. Несправ­ жня mlСИЧlка відріЗІНЯЄТЬСЯ від Їстівної забарвлен'ням пластинок

НИЖНЬОЇ

поверхні

шапки:

пластинки

у

нес­

п,р а'В ж НЬОЇ більш яскра,вого кольору, ніж поверXlНЯ шапки і ніжки. Тстівна ж лисичка вся однакового 1.0льору.

Несправжні опеньки дуже подібні до Їстівних. відрізняються

забарвленням

ні

~.

пластинок.

10зе,~еllа

шапка.

зеленого

або

шапки

несправж,нього нижня

і

нижньої

опенька

поверхня

поверх­

яскрава

пласти,нок

сірчаНООЛИВКОIЮГО

Вони

кольору.

жов-

жовто­

Шапка

ж

у їстівних опеньок корнчневожовта або КО,1ЬОРУ вохри, нижня

поверхня

На верхній у

пласти,нок

час-ині

несправжніх

ніжки

опеньок

біла

або

їстівних

кільця,

як

сзітлоглиниста.

опеньок правило,

є

кіл~це,

He'.laE.

Червоний ~IYXOMOP різко відрізняється від ICТlBНІІХ грибів. IllanKa червоного мухомора яскраВО'lервона або

оранжева

і

вкрита

біди'.lИ

бородавками.

У

верх-

ній частині ніжки є кільце. Сірий MYXO:.lOP дуже ОТРУЙ'НІІЙ гриб. Шапка молодого гриба куляста, у зрі­ лого плоска. Зовнішній покров сірого мухомора сірий, блі,J,орожевиіі або бурий, ВКРИТИЙ бі.1l1\1Н боро­ ІІІ

п и

m І т Ь

НІ

'1' ае

.....................

М_

6lЮвари,

ВУol1. Киівська,

154.

61964.

або

звуковим

сигна,10М.

штабу

ци,вільної

оборони,

дійте

відповідно

Б'ЯНО\!~ будинку, ця доза зменшиться ВДВічі, у в,ідкри­ тій щілині В три рази, у виробничому ПРЮlіщенні, чи підвалі дерев'яного будинку -- в сім раз, в ка~I'Я­ но"у будинку в .:tесять раз, а В перекрнтій щіЛlІні, в сховищі ЧІІ під,валі ка",'ян.ого будинку в 40-100

вказЗlНИМ

вкрай

часо:-.l

накладення

необхідно

в

джгута

:-.ІаЙбутньому

чи

при

дозу

кі,нцівкн

прибlінтуйте

шину

-

дошку,

за­

на­

зробіть

потер,.ілому

Від дії ра,J,іоактивних ВИПРО'.lіlнювань ВІІ заХlІститеСI, гіРИIІ-

гонг, в сігку.

ди­

ПО

дзвін

цьому

і

продуБЛЮЮl ь

сигналу

через

негайно

радіотрансляційну

надіньте

індивідуальні

засоби захисту і йдіть в УКРІІТТЯ.

Тяжкі

якщо

OTP~ ЄJlLНЯ

~ІОЖУТЬ

кулінарна обробка

стосуеться, З:-.lоршків

-

в дрvгій

чій Вllробці. • Про початок випа,J,ання ра,J,іоаКТИВНIІХ опадів вас обов'язково попередять сигнаЛLQ~1 «Радіоактивне зара­ ження». його ПО,J,адуть частими удаРЮIИ в рейку,

палицю

штучне

опромінювання.

повністю, якщо сховаетесь в шахті 'ІН

охоплювала суглоби нижче і вище ~Іісця переЛО~I~ hістки. Між шиною і кінц,івкою прокладіть підстнлку із вати, пакт, ЮІСТЯ чи моху. В -<райньому випадку прибинтуйте пошкоджену ~iHцiBKY до здорової. При обмороці

птиці.

раз.

або фанерну полосу. Шину накладаїlте так, щоб вона

rлибокому

худобі, домашній

В той же час, знаходячись в одноповерхово:-.lУ дере­

Прн переломах і вивихах необхідно забезпечити не­ ПОРУUlНість пошкоджених кісток. Для цього до пошко­ дженої

води

Пам'ятайте! Я:кщо ВІІ будете знаходитись на від­ КРlІтій ~licцeBOCTi, то ~!Ожете ОГРИ\lати стопроцентну

данн,і лікарської допомоги. В TO\lY випадку, коли джгут або закрутку накласти не ~lОжна, ЗУПИНlіть кро­ вотечу стискуваННЯ;\1 артерії. Це ж ~Іожна зробити при накладан'ні чи заміні джгута.

перш і

за

Ble,

ОlOржі,в,

гельвелова

В

виклика ги

і

їстів'ні

гриби,

їх бу.lа

неправильиою.

весняних

сумчатих грибів

яких

~Іістнться

CII.1bHa

Це

-

отрута

кислота.

Для суші'ння збирають здебільшого білі гриби, рід­ ше підосичники, підберезники, \lаС1ЮЮI. Для солі;ння

-рижики,

грузди,

бі,lЯНКИ,

ВОВНЯНКИ,

чорнушки.

Для

маринування вибирають МО.10ді, тугі, краще дрібні бі­ лі гриби, піДОСИЧНИКlІ, lІідберезники, опе,н,ки. У' випадках ОТРУЄrlНЯ гриба\!и треба негайно викли­

кати лікаря або відправити потерпіл.:>го в ліка,рню, До прибуття лікаря (фельдшера) потерпілому навіть при легкаму 01'руєниі необхідно подати долікарську допо­

~liOгy. Перш за все

греба негайно очистити

шлунок

і

На Закарпатті. Фотоетю,J, Л. Ковгана

О. ЛИТВИНЕНКО, завідуючий кабінетом санітарної освіти.

Перша програма

10.00 -

всіх.

Гімнастика

(М.).

для

10.30 - Спі­

ває російський народний хор

будинку

«.\1ир».

культури

(Саратов).

15.25 15.30-

- Наша афіша. Для школярі,в. «Журав­ лик». (АЛ~lа-Ата). 16.00 - Швень і фарби». «Пригоди Коми і Крап­ КИ». Мультип.г.іка.ційні

фільми.

16.30 -

Дн!

Російської Федерації у Москві. «ПРО:-.lис.lОвість республіки». Передача з ВДНГ. 17.00 «Клуб кіIЮ)'IЗоНLдрівників». (1'У\.).

,1естять сторінки». Те.1е­ візійні фільми. 19.20 «ЕКСПО-67». (М.). 19.30 - Дні Російської Феде­ рації у Моск,ві. «Збірна РРФСР». Передача з

ційний

TeaTp~ естради. «На добраніч,

та».

20.40

діти'».

~'рочнсте

\10.1':>-

«Зірки фестива,lЮ». 21.30 - «Сказання про зе'.lЛЮ сибірську». Художній фільм.

ЛЮІ».

---

рації

Д.1Я

Друга програма

(Ленінград).

Дні

Російської

v

Москві.

воїн·ів

12.30 Феде­

13.00-

Радянської

АР\lії і Флоту (М.). 13.4Ь «Хто поїде на виставку». Мультиплі.ка-

д,1Я ,J,ітеЙ. «Хто для вас», «Ше-

...................................... 11 . . . . 88""

сНОВАЯ ЖИЗНЬ:» ор,гЗІІІ Броварского райоllНОГ<> комитета КП УlІ1раинЬІ и РI8ЙОНlНОГО Совега депутатов r:ру.!liЯЩIІХІСЯ Киеюкой области.

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

........... ............................................................................................................-................ 154. Телефон - 4-57.

За~l.

3885-5865.

і

Сегед

д

з в о н І Т Ь

14.00-

поріднені

-

Спільна

міс­

ра.дянсько­

) горська передача. 19.00 - Літопис піввіку. «Рік 1939-Й». Телевізійїшй ба­

РАТАУ)

фіЛЬ~I.

(М.). 16.20 -- Наша афі­ ша. 16.25 Для ЮL!Iа­ Ц1'ва. «Казка осіннього лісу». (Дні про петРОIJСЬК). 17.10 Для ШКОЛЯРІ'В. «Шукаемо архімедів». 17.20 Но­ вини україн,:ької рад,ян­ ської літератури. (До­ 'нецьк), 17.50 Темві­ зійНlі вісті. 18.15 Телевізійний альманах

«ПОДВИГ». (Волгогра,д). «Грузинська ест­ рада». ФіЛ1>м-концерт.

19.00 -

ВИНІІ. (М.). 21.00-Кон­ церт анса,мблю пісн,і і

19.30 - Телевівійна рек­ .1а'lа. 19.40 Р. Федо­ рів «Тисяча кроків на схід». Прем'єра телеві­ зійного спек так л ю. (Льві,в). 20.30 Теле­ візійні НОВИНІ!. (М.).

танцю

20.55 -

тальний

Перша програма іО.ОО «Будильник». (М.). 10.35 Всесоюз­ ИИЙ феСТlIВ<tЛЬ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСl'і. (Запоріжжя). 11.00- Творчий портрет В. Спера,IІТОВОЇ. (М.). 11.40 «ПереД'.l,істя .1"нїнграДd». (Ленін­ град). 12.10-До 50-р4ч­ чя Великогu Жовтня. «Від лютого до Жовт­ ня». «Історичний пере­

~le«Золота ,J,аль». П,ере.J.ача з циклу

філь\!.

Фестиваль мо.10ді Ук­ раїни. Мітинг-клятва і концерт. 17.00 В ефі­ рі «Молодість», «Одеса

гатосерійний

24 ВF.РЕСНЯ:

21.00 -

Броеарська друкарня. КІ\ЇВСЬКОЇ облаСТІ, вул. Київська,

від­

НЕдіЛЯ

віку. «Рік 1938-Й». Теле­ візійний багатосерійний д.оКУ'1ентальниЙ фі.1Ь\I. (М.). 19.20 J'рочисте відкриття ФеСТlІва,lЮ молоді Укра,їни. 20.30Телевівій,ні НОВІІНИ. (М.).

ее

-

20.30 -

криття фестивалю ді j,'країни.

[8.00 - Телевізійні віс­ ті. 18.20 Літопис пів­

18.20 -

(Фотохроніка

документальний

СУБОТА

23 ВЕРЕСНЯ:

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, заСТУlJника pelI8.KtOjJa, віАділів: партійного жнтr., масової роботи та промисловості - 4-67, сільськorосподарського відділу і гро­ мавськоі приймальнІ сКиівськоі правди» 4-47, віJtповіДaJIЬНОГО секретаря, редак­ ціі районного радіОМlІв",еННIІ та фотокореспондента 3-18. ІНДЕКС

сітці

з

ІІІ . . . . . . . . . . . . . . . " ••••••••••••• -....J •••••••••

НАША АДРЕСА:

із

Це

працює

давкаЮI.

опадів

hрУТКИ.

пі,J,С\lаЖIІТИ.

гадує

радіоактивних

запн<:ку

До речі, свіжі "риби рекомендується споживати, від­ пові,JIfО приготувавши їх, відразу ж піС;lЯ' збирання, бо ВОІІИ ШВІЦКО псуються. Зберігати їх 'lОжна не більше o.:tHiEЇ доби. ДО ОТРУЙНИХ грибів від!носяться: бд,іді поганки, не­ справжні опеньки, червоні і сірі :\ІУХОМОРИ, несправжн,і лисички, два види дощовиків. Б.lіда поганка трохи на­

вказ'івки

і

Цю процедуру треба повторити кілька разів, після чого покласти хворого в постіль (на живіт), приклав­ ши до ніг грілку. РекомеНДj€ТЬСЯ пити холодний міц­ ний чай, кофе, '.І ОЛ око або простоквашу. До прибуття лікаря не слід вживати їжу.

смор­

випадання

з обставин~нlИ. Наса:-.lперед прнймі гь антирадіаційннй препарат, перев'ірте герметичність своєї КВdРГИРИ і під­ І'отоменого укриття, закрийте вікна і двері, завісьте Їх тканиною, забезпечте укриття запасом продукгів

реЧ3ВШIІІ. але вони при варінні повністю виварю­ ЮТЬСЯ. Отже, перед готува.нJlLЯ~ їжі з uи\!и грибами треба шершу прокип'ятити їх у підсоленій воді про1ЯГО\І 15 ХВИЛИН, злити відвар, зняти верхню шюірочку з Їх шалак, ПрО:-.lити в холодній воді, знову прова,рити

види зморшків,

результаті

від забруднення і зараження. Я:к пов'язки використо­ вуйте індивідуаЛЬНі перев'язоч,ні пакетн, бинти, са,1фет,ки, куски матерії і т. п. СНіІЬНУ пульсуючу кровотечу зупиніть з допомогою джгута або за>Крутки. Іх маж-на зробити із Ш~lатка матерії, мотузки або ремн.я. Джгут чи закрутку не ~1ОЖ!на накладати на голе тіло. Під них треба класти кусок тканини або що-не­ будь із одягу. Не забудьте покласти під пов'язку

~' цих грибах, особливо в Ш~іРО'щі шапок, є ОТlруй-

рижики, три

доставте

Почувши сигнал «загроза радіоактнвного зараження»

кишеЧНIІК від їжі. З цією метою хворому дають пити підсолену воду (3-4 склянки), а потім. механічно по­ драЗНЮЮЧIІ пальцем корінь язика і горлянку, ВlІклика1и блювання.

ни), опеньки осінні,

в

1ранс.lяціЙніЙ

хання.

ПОРАДИ

ДОпомоги

Лlари ядерного вибуху. [Jpo наближення та,кої ~ма'РIІ штаби цнвільної оборони попередять вас по ра,діо-

а коли їх нема воду, пісок і землю. Першу медичну допомогу потерпілим подають сані­ тарні дружини, але ви поВиниі допомогти їм,

На рани

медичноі

Як треба діяти в районі радіоактивного зараження? Ви вже знаєте. що ра,J,'іоактивне заражеНIНЯ прохо­

вогнем.

Для

першої

засоби.

Надайте пожежним підрозділам допомогу в боротьбі з

подання

потерпілого в найближчий медичний пункт. Використовуйте для цього носилки і інші допоміжні

докумен­

Фі.1Ь\I.

(М.).

20.00 - Ф·,тбо.1. ЦСКА - «Дина,ю; (Тбіл,ісі). 20.45 Те.lевізійні но­

д:ожній дат,

КВО.

філь\!

21.40-Ху­

«Я

сол­

Друга

Федерації

програма

Відкриття

ціонального

на­

с в я т а

РРФСР иа ВДНГ. 16.30 -«Світло і тіні». (М). 17.00 В. Катаєв -«Будиночок». Тмевізійна виста'ва. 18.05«Худож,ник ГРО'.lадянин». Телев і з і й ний фільм. 18.30-«ТЕК-67». 19.00 - «Лебедєв проти Лебедєва». Художній

фільм. 20.30 «Тільки для тебе». Фільм-кон­ церт. 21.05 «На доб­ раніч, діти!». 21.15Б. ЛавреНЬQLВ «Гра­ вюра на дереві». Телеві­ зійн;)й спектакль. ПОНЕДІЛОК

25 ВЕРЕСНЯ: Перша програма 11.00 - Те.lевізіЙні віс­ ті. 11.05 Літопис пів­ віку. «Рік 1938-Й». Теле­ візійний багатосерійннй

Концерт. па'нора\!а.

російсыоої

у Дні

21.00 -

:-.Іамо».

15.40 -

Дні

Федерац.ії

MOC~Bi. Російської у Москві. Кіно­

21.50 (М.).

Друга IІрограма і8.00

Програма

-

вчального

Для

студенті,в

КУ'РСУ. «~

на­

тмебачеll!НЯ.

першого

Німецька

мова.

2. Африка бореться»,

Вища

математика.

«Ка­

нон,ічні ріВrlЯННЯ та вла­ стивості другого поряд­

ку».

(Дві

лекції).

19.40

-«Орлина сім'я». 20.20 -- «На прива.'1і». Фі.1Ь'Iконцерт.

ДО ВІДОМА ЛlТСТУДlИЦIВ Чергове

студійцІв завтра,

заняття

літ-

відбудеться

24 вересня.

Редактор Є. ФEдRй.

115 номер 1967 рік  

115 номер 1967 рік