Page 1

У Центральному Комітеті J(ПРС t Раді Міністрів СРСР

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

СТЯХА НО BEUb Орrаи Броварськоrо райоииоrо иоміrrету Rоиуиісти1fНоІ nартії У~q~аіJІи та райоииоі Ради деnутатів труда:щих Київської області

м

115 (1564)

П'ятницн,

27

вересня

Ціна

року.

1857

t5

ввn.

Про розробку перспективного плану розвитку народного господарства СРСР нові підприємства і нові промислові центри, не-

ХХ з'їзд КПРС намітнв грандіозну програму

хідні червоні вюше.ти пе.редовюr д<J·яркам:. Рідким: стадо .явищеу всю.аи в :вІаІоому районі,.- )(У- ПQЯіва. перехі:~ноrо черв<Іноrо виУ­ в .бригадах тракторі же бЦні на щжи·вні ·речо.вини. І пе.ла. на вее ж таки тр&бухівці виросrИJІи БоорицЬlt(}і МТС.

.f требухівськаму ~taлr()<Cni і:и. Хрущо-ва. грунти такі ж, Яlt і

озимої пше11иці

365 3

на

гектарів. nWІесенням

зб~нні

пращюють 11а К<JJ:ГОіеnни:ки

карrоп~і

погребс&&ої

коJ&ному '3

артІЛІ

.ім. KiD<Jвa.

відзна.чt>ння

Чудовою форм()ю

нmі.шнюrо Р<ІКУ по 3·3 центнери

пошани Б

перед@иків є Книга

&О.'Ігоспі. Требухів,

·А~де ло ко.тгошrах ес. Гоголів та Р}~са.нів,

ряду інших понад рік вже як до

не занесено

ци;х Книг пошани

Jlюди тут Ра!lІ;іють першому усніху-на. .круг ви.й.де не мешп, ніж fіі) 130 ц~ктнерів з гекта-ра ПР<Іти 60 у . минулому р<щі. бататьох За останній місящь наших голів колrоспьв МООІ.На будо п&ба;чити в кабінетах працівянів заrотіве.льних орга.нів. &траJlІСЛорту ни вu:аrа.ли. та;ри,

жодне Ні>Ве прізвИJЩе ·Передовик.а з тих, що ведуть перед у оороть­ врож,аіtності, піднесення бі за продуктив.ності тваринництва. .нжлі)(ок поВсі ці факти сла-блення керівниц'l\ва с(}ІЦіаліс­ тичним ·зxara.HHJt.'l(. Це тим ·біль­ під час ше не.-оnусти•м:<І зараг.з, роковИ'н 40-х )(О підготовки

для того, щоб .я.кRаІйшвщше ви-

Велюrоrо Жовтня.

везти з WІ&RтацИ ба·гатий вро- · жай овочів. ре:Jультат еам()ВіА·Все це ~tа:воі ІЮботи колrоспникі.в і ·м:еха.нізаrорів. f ві.JJІІО'ВіАЬ на істо-

підпрИ'В кожному .к()лrоспі, по яких е передовИJКи, ем,ст&і в wооті, рівнятися слід всім: щоб з честю викон'аrrи взяті зООо­ в'язання. Обов'язок партійної ор­

ричні рі.mев:ня ХХ з'Ізду КПРС

ганізащії, керівників підnриємств,

.вони борються Ja різке пі)(не.ооння вр&&а.ЙІЮСТі всіх сіJІьеьк.оrос-

колгоспів--,всім:·а засобами полі­ тичНQ-масооої роботи ПІЮСЛаm.'Ія­

по,.арсь:ких культур.

ти передовиків. зробити їх дос-

Наш райо.н відС'І'ав вЦ

nep&AO· від роботи надбанням всього к.о­

вих районів КиівщR'НИ У вироб..

лективу трудящих. Багато щодо

вцтві rпpo)(yttriв 'J.1В&ри.инвщтва.

·цwго иожуть і

Бywro б, проте, невірно 11е бачwrи повинні зІЮбити кулиурно-освіт­ них, того, що сере)~ JІОЯрок, cвJШapolt і ні заклци. Але РЯА з інших пра.цівиюtі.в твариннвцтоо

на жаль, не рооить цмго. В ру­

к.мrоопів району є знЗІ'ІИа кіJІь-

сані:ІІ'ськ.о.му

кіІсть пе~виків, Я.Іtі )Іuеко ·пе-

наіІІриклад., немае жодн·ого плак:.а­

реве)ШІИJІК у евоїй роботі 1ІИ.РО'бничі по:казв:ики

м:иаулоrо року,

успішно ·вuонують і •П<Єре!ІІИІЮнуmь сВОІі зобов'JІ'За.н;ня.

Вуднаку

та,,

який прослЗІвляв

щих

:майстрів

культу.ри, 1би кра­

KQJirocпнoro ви­

роб.ництва, тих, що сього)Іні ве­ дуть пере)( на польових рооотах,

Але JaJtaihe, товариші, обі.- сереА тваринників, на виробни­ йжеко з вам:и лщні ІМіtЩЯ всіх цтві місцевих Д()брив під урожай

ciJI району, і м:и побачимо, Щ<J тільки в о:кре.хих з них на ~ яких плакаrrа.х зга:дуmься· Шева тих хто оеrзпшредньо в брига-

сування вперед по шляху розв'язання головного

шостої п'ятирічки, які залишились. На здійснен-

історично в завдання СРСР екопомічного короткий строк наздогнати і випередити най-

ня таких великих завдань буде nотрібно не менш як 5-7 років.

у зв'язку 3 цим Центральний Комітет КПРС

з

:mп України т. Пщюра В.).

2. Ріст парторга:ніза.ції і вихомн.ия кащщатів партП (допові­ Аач - зав. оргвід;~;ілом райкому ІШ fк.раїни т. Вілок,інь П.). 3. ХіJІ підГ()'ГО:ВКИ )(3 ~:внткування 40-х роковин Великого ЖоВ'І'н.я по 'JІЇДпр~rемствах, ко.'Іrоспа.х і культуроо«в.ітніх зак.'Іа­

дах району (доnові){ач Останець :М.).

-

секретар

райк.ому

КП Укr>аіни

то.в.

Рlчнttй п.лан-достроково 3дійснИІючи взяті зобов'SJ.ІЗання на. чооrь 40 рок.овин Жовтня, КОJІГО~П «ЧepBf•R& ~·країна», С. fоГ<І.ІІЇВ, 1ІИRОНав рЇЧНИ:Й ПЛ ЗІН Зд.а.­

чі і продажу м'яса ){ержаві на И2 процентів, м<Jлока процеит.ів. Достроково, на

122

проценти, виRОна.в

колгосn ім. Ворошилова, с. Троєщина.

періодом

відповідним

більш як на 10 процентів.

року

минулого

план

-

на

140

м:'ясопост&вок

З. ДІІТеп.

ікспект<>р ЦСУ по заг<>тівлях.

Центральний Комітет

ловного завдання -

плану.

завдань- п'ятИрічного

примірних

ня, передбачені в Директивах по п'ятирічному

народного

господарства,

країни

по

виро ництву продукції на душу населення.

На

найбільш розвинуті б

також

а

го-

забезпечити дальше ммут-

новиІі великий крок вперед У розв'язанні головного економічного завдання СРСР - в історично найкоротший строк наздогнати і випередити

плану, з тим, щоб забезпечити найбільш раціокальне й ефективне використання матеріальних ресурсів і фінансових коштів, які направляютьна розвиток

при складанні

виходити з

нє nіднесення всіх галузеІі народного господарства на базі nереважного розвитку виробкицтва засобів виробиицтва з тим, щоб здійсіїити

у зв'язку з цим грудневий Пленум ЦК КПРС

1956 року дав вказівку уточнити окремі завдав-

ся

КПРС і Рада Мініст-

проекту перспективного плану

виявилась необхідність внести уточнення до ок-

ремих

рр.

1959-1965

рів СРСР вважають необхідним

у ході виконання Директив ХХ з'їзду КПРС

вишукати можливості виділення додаткових кош-

капіталістичні

осиові зростання суспільного багатства країни забезпечити дальше nідвищення матеріальвмо

тів на житлове будівництво. у відповідності з цим рішенням п'ятирічний план житлового будІв-

рівня життя

культурного

добробуту і

иицтва буде перевиконано.

сьхоrо народу.

Лютневий Пленум ЦК КПРС 1957 року і VII сесія Верховної Ради СРСР, що відбулася в травні 1957 р., приііняли рішення про дальше удосконалення організації управління промис-

НаІіважливішою умовою здійснення nпаиу

го завдання персnективного

р. адян­

головноє всемірне

nраці на базі без-

підвищення nродуктивності

ловістю і будівництвом, які мають на меті за-

nерервного технічвмо nрогресу, освоєниІІ і ши·

дарства країни, дальше розширення прав союзних республік у господарському будівництві, на-

Новий досягнень nередової науки і техніки. nерспективинА ·план повинен дати широкий про-

рокого впровадження в усі галузі виробиицтва

безпечити неухильне піднесекия народимо госпо-

ближекия керівництва до виробництва, ще шир-

стір для розвитку всіх галузей науки, теоретич-

вом, всемірний розвиток їх творчої ініціативи в

криттІв.

У проекті перспективного плану необхідно освоєння масштабах передба'ІІІТИ в більших храіни, nриродних баrатств східних районів швидкий розваток чорної І кольорової металур-

комуністичному будівництві. Проведена у відповідності з цими рішеннями перебудова управління промисловістю і будівпринципом

за територіальним

ництвом

і

орга-

гІі, хімічної

нізація раднаргоспів економічних адмінkтратив-

них районів

особливо

промиСJІовостІ,

иицтва штучного

вимагають корінної зміни порядку

волокна, замінииків

вироб-

харчової

мас, Інших сировини, вttробиицтва пластичних син:rетичних матеріалів, а також штучної шкі-

перспективиого і поточного планування. Особливого значекня тепер набирає планування по союзних республіках, а в республіках - по екоио-

ри, високі темпи

країни, даль-

електрифікації

шиІі розвиток вугільної

мічних адміністративних районах замість поряд·

і особливо нафтової і

газової промисловості, скорочення

міністерствах і ві-

ку планування по окремих

наукових від-

них досліджень і нових великих

шу участь мас трудящих в управлінні виробницт-

строків бу·

домствах, якиіі був чинним раніше. Новий пори· док планування дає можливість повніше викорис· тонувати багатющі ресурси нашої країни, забез· печити більш правильне розміщення виробиицт· ва і розв'язати важливі завдання по освоєнню І розвитку цілого ряду нових галузей промисло-

дівиицтва і ліквідацію розпорошення капіталовкладень по багатьох будівельних об'ектах, значне збільшени.ІІ обс.11гу І прискорення темпів житлового будівництва, .розширеииІІ виро6иицтва сільськогосподарських продуктів з тим, щоб У найближчі роки наздоrнати США по ви-

мічних раІіоиів.

селенН.ІІ і значне збІльшеннІІ виробництва іНІВвх

робннцтву м'яса,

вост! і комплексному розвитку окремих екоио-

масла і моЛока на душу ·На~

товарів народиого споживання.

За останні роки геологи відкрили нові великі

Строк закін'Іекия розробки проекту ~ерспек1 липня 1958 р.

родовища різних видів сировини і джерел екер-

тивного плану встановлено

rІї. На базі цих ресурсів є можливість створити

------------------------------

Повідомлення Центрального Статистиr.tного Управління при Раді Міністрів СРСР

Про виробництво нашої господарства сільського Трудівники країни, змагаючись за гідну зустріч всенародно­ Жовткевоі со­ го свята 40-х роковин Великої ціа.lістичної революції, збільшують виробництво сільськогосподарської продукції.

Значно зросло виробництво молока. В колгос-

Лозав1JіО.ра в рай:wх.і КП fкраїни відб}'ІІІея CNLiнap еекрета:рів первІІИІПІХ nартійних організаціfr і щюпагандиетів еітки партій­ НQЇ і кооrоо:мQ.Іьеької освіти. На се:МJінЗІрі ооrоворені nитання: 1. Новий навчальний рік в ~ітці шртійної і .комоомольської зав. відділом проnаганди і агітації райкому освіти (АОПQВ~ач -

на

11 процентів, а за 8 місяців 1957 р. по-

же на

рівнино

пах

Се•івар секретарів парторrавізаціІ, пропаrаидистів

розробити СРСР міністерствам і JJідомствам проект плану розвитку народного господарства

куються. Валова продукція nромисловості СРСР зросла в 1956 році nорівняно з 1955 роком май-

торичних рішень ХХ •з'їздУ .:&ПРС, 40-х роковин за гі.-ну зу~тріч

ньоі роботи.

і Рада Міністрів СРСР визнали необхідним складення перспективнмо плану розвитку народного господарства СРСР на більш тривалий період і доручили Держплану СРСР, Радам раднаргоспам, республік, Міністрів .С(}юзних

ннцтву продукції на душу населення. Період часу, який минув після з'їзду, показав, що прийняті з'їздом Директиви по шостому п'ятирічному плану розвнтку народного господарства СРСР на 1956-1960 рр. успішно вико-

){і, ~а фeJ)Jii забезпечив ці }'lСПі- Ве.лнк<Jго Жовтня зростають л&­

ло, щод~к&Ано в~учаmься пере-

років

ному плану. Для ць<>го недосить

наступного року. за. здійснення іс­ В боротьбі

сщіалЇJСТичною клубах .ви пере}{овиків В. окремих ли.mе хв. ШJІЩ"JІЯРИЗУ­ хожиа ]Іоба.чити фот() ІІІерІ%І;ови- зма,гання. Широко :&ів 3 ·ВЦІІОВЇ;І,НQЮ HOTa'NOOIO ПРО В:.\ТИ тру){QВИЙ ПОДВИГ :КОЖНОГО 13 важлива ,!(іJІянка. nартій­ іх .виробничі nоказник.и. Тільки них У 16 .колг()спа.х з 27, я.к пра.вИІ-\ по-політичної і культурно-·(}світ­

п'ятиріч-

трьох

СРСР, виконання якої забезпечить серйозне про·

більш розвинуті капіталістичні країни по вироб.-

ПЕРЕДОВИМ ВИРОБНИЧНИКАМ-­ ШАНА І ЄЛАВА

шостому

по

Директивами

передбачені

господарства

народного

розвнтку

дальшого

і

радгоспах

в

підвищен-

результаті

поголів'я вісім за молока виробництво валове корів на 21 процент місяців 1957 року збільшилось порівняно з відповідним періодом минулого ро­ ку. Колгоспи і радгоспи Латвійської РСР виро­ били на сто гектарів сільськогосподарських угідь 141 центнер молока, Естонської РСР - 132 цент­ 122 центнери, Молдав­ нери, Українськоі РСР 108 центнерів. ської РСР ня

продуктивності

і

збільшення

За цей період найкращих показників по вироб­ ництву

досягли

молока

копгоспи

і

радгоспи

Московської області, які одержали на сто гекта­

рів земельних угідь градської області

-

ло

181

230

центнерів,

Калінін­

центнер, Ленінградської

179 центнерів, Харківської області області 160 центнерів, Черкаської області - 155 центне­ 150 центнерів, Полтав­ рів, Київської області 136 центнерів, Краснодарського ської області 105 центнерів. краю збільшення ви­ Добрих результатів у справі робництва молока досягли також багато Інших областеІі. В колгоспах і радгоспах Калузької об­ ласті валове виробницт.во молока за вісім місяців 1957 року зросло на 41 процент і на 100 гектарів землі становило 94 центнери проти 66 центнерів за той же час у минулому році. В Тульській об­ ласті виробництво мо.~~ока зросло ка 38 процентів і досаrа

90

угідь л.Юти

центнерів на сто гектарів аемельни\

66

цеиnrерІв у минулому році.

. І

. .

.ЗаГОТІВЛІ

молока

В комоспах І радгоспах

Рязанської

валовнА надііі збільшився аа

35

області

процентів і ви­

робництво молока на сто гектарів сільськогоспо­ дарських угідь становило 89 центнерів проти 64 центнерів у минулому році. В результаті значного зростання виробництва молока в цьому році успішніше проходить заго­ тівлі і закуnки молока. На 20 вересня ц. р. за­ готовлено і закуплено 16,7 млн. тонн, або на 2,6 млн. тонн молока більше, ніж на цю дату в ·ми­

нулому році. Річний план заготівель І закупок молока в цілому по країні на 20 вересн11 вико­ нано на

96

процентів.

Достроково виконали річний план заготівель і закупок молока по всіх категоріях

господарств

РСР, Молдавська Українська РСР, Білоруська Есток· РСР, Латвійська РСР, Литовська РСР, ська РСР І Туркменська РСР. В РосіАськіА Фе· дерації рІчниА план заготівель і закупок моло· ка виконали

22

областІ, краї і автономні респуб­

ліки. Значно перевиконали річний план Москов­ ська,

Ленінградська,

Бєлгородська,

Вороиезька,

Калузька, Рязанська, Тульська, Липецька, Рос­ товська області і Краснодарський край. Виробництво масла на nідприємствах молочної промисловості за вісім міаців цього року зрос.Іо nорІвН.ІІно з тим же nеріодом мииу.r~ого року на 16 процентів.

Ці досягненк.11 труді&ників села вселяють упев­ неність в тому. що за&,цания, поставлене Цент­ ральним Комітетом КПРС - в найблІDКчі "ки наз,цоrнати США по виробництву nродукt"Ів nа­ рииництва, буде успішно виконане.

ЦЕНТРАЛЬНЕ СТАТ.СТИЧИЕ УПРАВЛІННЯ

ПРИ

РАдІ МІНІСТРІВ

сРС,.


2

СТАХАНОВЕЦЬ

П'ІІтнмцІІ,

27 вересна 1957 року.

Програмний документ біпьwовицької партії (До 40-річчя праці В. І. Леніна "Загрожуюча катастрофа і як з нею б ор от и с я•) Правдячі кла~си

дорево.тюцій-1 про

контродь,

до

ветановдення ді

реОО.П(}Ційн·о -демокржичній

ної Росіі JІротягом багатьох рохів іпрово,.;и.ти· по.ті'І'И:КУ, яка при-

'правкдьного

си.1и і матеріа.1ьних ресурсів, до,

державі неминуче, неодмінно оз­ начаG крок до С{JtЦіаді3му. Тому

рікала краї·ну на відста.іість, 11е-

усунення будь-яклї ·заЙВ()Ї вwrpa-!

в Росіі ХХ СТ{)діття, як.а завоюва.

ла її до деда.1і ·бідьшоі за.:Іежно~-

ти іх .

ті від іноземного ка:піта.lу. ЕкоН()мічне стано.БИіІЦе Росії .погір-

ро,зподілу

~Іождивість

ро,б()ЧОЇ

JдіfІ1снення· да респуб;rіку і демократизм ре­

1\ОНТро..'ІЮ , наг.lяд~· і оо.ті.ку Ленін uачив в об'єднанні і націона~'Ііза-

В()ЛЮЦЇЙНІВІ Ш.1ЯХОМ, іти вперед не можна., не іідучи до соціа.lіJ­

шало в з.в'ЯJ3КУ 3 іІІшеріа.лістИ'Ч- ції банків, а також ')Іонопо.тіс- му. «Діалектика іст'()ріі са·ме така. ною sійною, яка руйнувала на- 'І'ичних синдикаrrів, в О:б·цнанні що війна, надзвшчаіі·но приск.о­ родне господа.рство, ложпрала насе.1ення в споживчі ТQварИІетвсі ресур.си країни. В резр.ьтаті В&.

ривши перетворення монополЬсТИЧН{JІГО к.апіта.лізму в держа.вно-

Брянська область.

вона. опинидась на грані еконоВ роо\Jті «Загрожуюча катаст- мон~полістичний к~піта.lі3:v, тим мічної і JІаІціональноі .катастро- .(}()фа і як з нею боротися » ВИ:Кда- самим надзвичайно наблизила фи, пЦ загрозою розчленування дена і науК()ВО О'бгрунтована людетво до соціадіз:vу.

і Ш)Нево.lення імперіадістични:vи ек~но.міч.на програ·~Іа бідІіШОвицьхи:жака.:vи.

·

е ·в ЦІИ

Імперіа,лістична віііна є перед-

б

гунці билися

. ТИ'?tІЧаСОВИ11е КЗ'fаСТр() И, ЩО На•Су- Це Не ТІЛЬКИ Т{)Му, ЩО ВІИНЗ урsц Керенського, меНШ()ВшtИ і ва.'Іася на країну, на підготовку св()іми сrрахітт·я·ми П()j}()ДЖ}"Є проо о о ое о о есври ЖІ вжива.'Іи юяких захщrв 1 здшснення соЦІа.пстИ'ЧНОІ реВ·()- .1етарське повстання, ніяке • • .• . . проти

наростаючоІ

rоспоJ;арсьК;ОІ

·

..

JfЮЦІІ, на .пквІдацІю вІковоІ еоко-

розрухи. Щодо буржуазИ, TQ во- но:мічної віде'І'адості Росіі. ~ А ле на на&:vисно ,саб отувала 'вИІроб ниоуржуа·знии

цтво, намага.1ася за.душитИі ре- етшй

волюцію «кіст.1явою

)'РЯд,

рукою го- влці,

.'І·оду».

які

що

і не дума.в захо.щ

Т

стояв

имча-

повстання

не

створить

На фото (зліва наnраво): .колишні богу,иці,

Митюра, € . І. СмеловськиА, r. І. Кондратенко, К. Ф. Семенков. · (Фотохроніка РАТАУ) . Фото І. Рабиновича .

є

11>

будь- цілковита матеріальна підготовка

контродю.

}){)я- СОІЦіа.лізму, є

ЛИСТИ 3 ПЕРВИННИХ ПАРТОРГАНІЗАЦІЙ · б ДТСААФ

переаавер'н Й()го,

Про небезnеку кruтастрофи, що ЧИіСЬ розвинути са.модіЯ.lЬНЇСТЬ є той ща6ель історичної драбини,

.

ПартійнІ збори про ро оту

нае}"ІІа;Іася, свідчать такі дані: робітників і в.зага.lі трудJІ!щих, між якюr (щаб•'І~)І). і ща:бле~, що j у нашому селі '1'5 комуніетів. актИІВну в 'i9-l 7 році оосяг П)}ОJІИСдового ,,опустити їх до 1\()НТро.'Ію, Ткм- на·зивається соцІа.'ІІJМ~м. ·н1ниих Всі вони є ч.lеШІ.м,и Доброsільно- ДТСААФ.

вироояицтва. в Росії порівняно з часовий уряд .ні на хвилину н е проміжних ща6nів

нема»

з ока сооєї реакційної т 25 стор 323 с п~·скав J ' • • о

(Тв. , го товариства сприяння

324) о

ПО'Переднім р()КОJІ ~:vенmився на . у 36, 5 процента.; ТІдьки на кра1917 іні .в травні-дИ'П.Ні ' ' року

мети: зміцнmИ! капітадізм, не Д()щ·,стІІ!rи nідриву його )'стоїв.

блооько 100 тисяч робі'І'ників rнmовюL1И армію безроІбітних. У

з ·б.шзькою економічною катастрофою В . І. Ле ні.н зв'яJував з

тяж,кому етаоні ·перебувало

питанням Щ)() зовнішню подіти:-

підготовці

ку,

, - соцІалІСТИЧН'()І . . - революшІJВТНеВ()l

б}'до зак.рит() 439 підприєм·ств,

сідь-

сь ..."'е rос·.подарств· о. РІ.ЗК""." ·ск.ороТИJІИСJІ ПОСіВНі ILlQЩi і ЗНИJІL'Іа­ СЯ врожай,нkть зернових і тех­ ніqних

культур,

зменшилось

по­

-

Е

авіаіЦЇЇ,

конохічна пда1'фОр.\Іа бідьшо·вицької паJУГіі, сфор:vульована

р(){)очої

ху~<'би.

На

і

продуктивн{)і

У країні,

·

nри наявності так.ого ·JІщноrо паJУГійного ядра товариство це

про

.

u юину.

3В'язано ІЗ

Одно

нерозривно

і

проведенні

Великої

не надходІL'ІИ регу.лярно.

w

другим. внутрішня ціі, в

си. ІWЖни'Й' день війни к.ошту­ Бав Росії 50 Мідьйонів ка.рбован­ ці11.

Тим:чаеовиіі

у.ряд

·вда.вався

мобі.лі'З;щіі

. .вирunи.ла . Па.ртііі'на організацІя

робітничого обговорИІТи це питання на своїх

Ленін підкресдював, .мож.на зробити кра.їну

здатною без ве.lичезноrо ...

.

що не ооороно-

стрюша. і.нф.'ІJІЩія та

брати

.•

За час після ХХ з'їзду .ЮПРС

шу Бра:іну від :к.ата.строфи і .розорення, 3-1-е Й' дало змогу пере-

с. Заворичі.

Нв. .'Іек.ціі бу;u:о пои~ 60 к.ол· госпюп.ів JІелІВОАІDІерськоі 3ІРТі·

строк.

в

.

м~гутню

.

соцш.ІІСТІfЧНУ

довиків-:vеханізморів.

ня демократичного миру, за. пе-

Анг.лія, 3а.хідна. Нім-еччина, Фран-

партії.

репюрення імпе·ріадkтичної, Ja- ція, і заЙ'Має тепер дР}'Ге "vісце гарб.ющькоі війни, «Що ;ВедетЬІСя в світі . .тістів.

}'

агітатор.

не індуетріадьніJ-ко.поопну державу. року приіhІя.'ІИ ші:сть товаришів, ПартІйне керІВВВ . ЦТJЮ

верств капіталіста:ми в інтересах капіта..

селян-ства.

Г. Таран,

З •ПO'L11l'Ky

не- сах. не розрИJваючи з іх.періаліз- наJЗдогна.в пu обсягу ІІІроиисдово- а зараr.3 на.дійшлИІ ще чотири за-

погіршення ма'!'еріального станоВИіІЦ& ТР)"д.яJЩИХ, нае.а;хперед ро-

бітників і накбідніших

В. А*tІІІІІІІЙ,

секретар ·парторrаШзаціі комоспу і>м. Кірова.

·~ожна вик.1икатк герої:з:vу в ма- За с.орок ·ІЮків .Ра:дяІІІСьк.ий СоЮІЗ

різке

чол001ік.

стали чденаJІи ДТСААФ.

на.ша парторганЁзація си<е<rеиа.- лі i:v. ди.,.итРова . герої·з- творwги іі ~а історично к.оротки:И тично .з).ЮС'Та.є за .рач~но:к. 111ере-

му народу, Я'КИІІ рІшуче :Jд Іиснює

20

ції (1917-19-&-7)».

~р01етан- мом, не борючись за. встан1>в·ден- · го ви:роб.нИ'Ц'Гва. такі .країни, як. яви про прийох до кащцатів

ня до}Южнечі вик.лИ'Кали

активній допо~:озі ЮJІ~"Ністів організоваво стр.ілецьк.ий гу.J)ток,

Жо-втневої ооціа.Пстичноі реІЮJІю.

РІст napтl'f

ЖQвтня не тільки .вр.ятувадо на-

жо на~мірнQ:го вищ"ІСку шьперових екоою~ічні перетворення, і

rpome · Ск()!Ючвкня вИJ>Qбющт,ва,

Мин}'ЛО три тижні пісдя .пар-

подітика з зовнішньою, -писав К.'ІЗІсу і трудJПЦих '!la.c се.1янс-тва зборах. Основний пункт прийняЛенін. Він .зазнача·в, що коди 'б на боротьбу за дmктатуру nро.ле- того на:ми рішення був: кожно»у

імперіа.ліетичних хижаків.

роботі

ча катастрофа і як 3 нею бо!)М'ИІ- ронну роботу. Але це, на жаль, Після бесід, що їх прове.ди агіся», відіграла ведичезну >'v ІVІ.ль у не так. Членські- ннески і Tfl татори, 80 КОЛГОС·ІlЮИШ · ПОН&А

1914 ро­ ·Моrуrність країни перед лищ~м иицтва пі'Сля пере~оги Великого

ку на. .21,3 пр()цен'!'а. По .всіх швах тріщали і державні фінан­

У

Питання про ·заходи боротьби В. І. Ле.ніним у праці «Загрожую. повинно провадиrrи значну оОО- який нал~чує зараз

наприклад,

рО'ці зменшилась проти

армії,

участь

зда'Валося, ЩО тійних зоорів. За цей Ч/ІІС. при

фдотові.

рево.1юційно-демократичні заходи та;ріату, за перемщу С()Ціалі:3му. кому.нkту, ко~со~ольцю оороть·би з ка.та~трофою будо ПРОПеретоорення в ЖИ'f'І'Я ленін­ загальна посівна 'Пдоща в 1917 .ведено в життя, це ПОСИ•lИЛО 'б ського пдану ек.оном:ічного будів­ 11 Броварська МТС Jl rолів'я

КОJLГОСПІНИКН сіЛ І··

rоспа,р1'ілі імені Ворошилова Ф. Д. ЗенькІн, З. П. Семенк08, Ф. Г.

сQціалі·з-

ка.nіталізм

колишні бо·

Тепер вони часто збираються разом, щоб згадати бойові д.іла

му, якщо він не д~зрів екон():vічно, а Т()МУ, що державно-

при м:оноподістІRний

про

раііоиу,

партизанських загонах.

8

БогуІ+С~:~коrо полку.

·

Унечськоrо

СJІавленого полку. В роки Великої Вітчизняної вііtнн

кої партії, розра.хова,на. на від- день соціалістичної революції. І ф . НернеННЯ

О СТаНОВЦІ

У селі Найтоповичі,

жи·ве багато колишніх богунців, ни11і колгоспникіІв сільгоспартілі імеНІі Ворошилова. В цьому селі в 1918 pou.i був штаб Богу:иськоrо полку. Со11ні селян се.1а тоді вступили добравільно 11.0 часткн про·

війну. що ведеться про-

3дrіІ:СНЮЮЧИ рtШеННЯ ХХ З 'ЇЗДУ

КПРС

,

радянськ.ий народ під ке-

обJ!асного

рабсількорів ввuи&uо

А. Гаnімурза, секретар парторrанJзаціі.

ЛекцІ а: В бриrад1

/

стІиrааето:ю

ЗвернеІШЯ

rС.1 ух.а.ч

IV

курсу вищої пар-

мьот~ zва.виіІ

інтерес сере~ робітнwв .МТ\:. 3 ініціатвви парrорганіза.ці:і і кіс-

~ ІЦевІС()КУ ІІІро.,...,."...;;о "'"'""""""ТИВУ на роб·;т СІ. • ничих зоора.х .J:ООІовиено

·

'СКJІЗІД

В ЦИХ ва.ЖКИХ )'М.ОоВ&Х .nартія лета:ріаТООІ В інтересах ВСіХ тру- ріВНИЦ'І'ВОМ :Ко:vу.ніСТИЧНОЇ па,ртИ . е • ре~:к.о.леrії стіННОЇ Г&3ЄТИ <rМебіJІЬПJ()ВИ•КіВ на чо.лі з ,в. І. дящих і сІОСП.lуа.тованих». ТІИНОІ .шкоди при ЦК КП Укрюn...n . оореТЬСЯ за уооішне ·ВИКОНаННЯ xaнfз.wrop». ""І"'РІІЛеНО 7 ЗМІВНИХ

JІенінИ'И, вира-жмочи .во."lю і ·е>по-

Від.JІ:ічаючи, що !Р()сія за кідька поста:в.леного

дівання трудового народу, ;захи- МЇСЯ'Ців 'Пімя Лютневої ремлюціі -

Ленінwr зав.в;ання ни т. Рукодій С. прочитав АЛЯ редхо.легій,

н;ю).огиати і .вmередити: най- тра.кто,ристів брига.в;и М ,12 зміе-

).fl

скла~у яких увій-

щаючи інтер!\Іси робітників і ее~ наJдогнала щодо шщітичного ла- більш розвинуті к.а.пітал~тИІЧні то.вну лекцію на тему: «Наша шло 21 иеха.в.ізатор і .спеціаліеr JІЯ'Н, вк.азала. едИІНо пра:вильний ду передоні країни, Ле нін вказу- ~раї.ни в емоокічиому віююшен- Батькішцина за 40 років Ра)..ан- еі.льського rосп~Аарства. шлях вих~ду з К.РИІ3К. ва.в на можливkть для tШШОЇ ні, Т(}бто щодо ро:Jмірів виро'бни- ської ІВw1 а.дИ» · ,Це - перша. лекПЗІрrоргааі-защі.я за11вер,ци-ла.

У сwїй зна;:~~енитій роооті «За- країни здііі.оениrrи перехід до со- цтва продуюції на душу насе- ція 3 НаtМічених ШІ.Іffl)рганіза.ці- реда.'&rорш гааетк члена W C грожуюча .км&стrv>фа і як з нею ціа.1істичного nодітиЧН{JtГО ладу і дення. К()муністична. партія 6е'3- єю по тезах Відділу щюпагащи Ф Т >"' • • • • б · і агітащИ ЦК ІШРС та Івстит}"ТУ т. еАоренм · боротися» В. І. Ленін, грунтую- ;;;:ое;::ня~о~<~:f~н:к~:=~~~~н:~~ ~:~:~~~ь~о~: д:ооу~~в~~;.~ марБеиnу _деюнrзм:у при ЦК А. СтріІІІЦІtКИЙ, чиеь .на великих фак;гич.них да- - пиеав В. І. Ленін, ·- оона. щих, спрямовує зу.силл·я народу 1\ІПРС «ДQ сорокаріччя: 'Вели:&оі член ·КПРС.

них дав г~ніальний а.на.ліз еко- ·ставить пиrгання ·з неща.дною рі:з- на те, щоо на:з,а;()гнати в на.й­

номічооІ і політичної О'бстанов- r.ic'fю: аоо загинути, або догн.а- ближчі роки США по виробнищт­

:к.и в країні ланередодні Жовтне- ти передові країни .і П'}регнми

вої революції, вкооМІ, що вета- їх таБож і економічно» но.влення вла,{И пролетаріату і т. 25, стор. 328). перехЦ до соціал1зму

-

єдиний

ПОРЯ'Г}"НОК Росії.

ву про.в;уктLв твариннищтва

(Тв., душу на.еелення.

Неухильне піднесення

Про це варто поговорити

на

екоІЮ-

Праця «.Загрожуюча ката.етро- міки і кулЬ'І'ПИ Радянського Союзу еві.-чать .про переваги еоціа-

фа. і як. 3 нею боротися» є важ-

:В. І. Ленін нмrітив першочер- ливою ланкою в ленінськііі теорії ліJку над кшпіталі'зм·о:v, про н.ем:и­

на 'В еідьській

партзборах

біfіліотеці

5500

БіJІьше

того.

ЧJІе:ни

паР'rіі

Ху).ОЖНЬОЇ .і тт. Хри.стенlW, Поживіл, ·Вика.реІ­ сі.1ьськогос.пщарської літератури.. ко, ll~OНU ВЗJІJІИ :К.!fИГИ В бі'б.'Іі<І­ 3 року в рік зростає кі.лькkть теці ще пощ рік roxy і досі не читачів, яких зараз 6.20 чол~ві·к. по.верН}'ІЛВ їх. f цих же това­ КНИГ

ПОЛЇ'І'ИЧНОЇ,

rові заходи вЦверне;ння к.а.таетро. с-оціа.лістИічно.і революції, ~ок.рем:а нуqу перемогу соціалізму в його М\Іжна назвати значну кідькkть РИІПів нехав і щюіх вла~них біб­ обгр1нтуванні можлИІЮСті ·ХИРНООіУ еконоойчноиу <Jма.га.нні літніх ко.лrос:пник.і:в, в току чиє­ лі·оrек.. Ясно, вони не працю­

фи і голоду, цілком: зJ,ійсненні в і д9'С'1''УtщІ.і наро}Ulим сила..ч. Ді

об'вwrивних .nередумов

пере!l()J'И

з ка.піталізиом:,

rnpo

111еремогу, яку

лі передовик.і:в ви~ництва., що

ють

llрОЧИfl'УЮТЬ За рі& ПО

.&уІЛЬТ}'!РВОrо рі'вu,

2()--2·5

зах~ли зводились до орга.ніз3'Ціі еоціа.лі31ІУ в РосИ. Капіта.'Іізм в В. І. Ленін геніа.льно оогрунту­ книг. Але сере.~ 3і.&ТІІ'lШИХ чита­ об.ліІt'У і КОон:rролю на.А вирООни- країні, вк.аІЗував В. І. Ленін, став вав у сооїй знаменитій пращі цт:вок та

розподілО<х проц~тів,

хоноошлієтИ"ПІим і mви;.uro пере-

иaNJІAf з бо&у на.се.леІШЯ за. ви- ростаG в ~ержавно-ионО\Пол.і<тІОЧ-

1шиаиRІJМ аtаnіта.лі!стахІJ поетанов най &апіта.лі'зк, який при оправ-

«Загрожуюча катастрофа і як. з

нею боротися».

чів некав членів і

партії нашої кмrоспноі па.ртор­

гакіІЗащії, я&их на В, АІІІиССІІ.

:&3'ЩІЦатів

чолові&.

обліку

18

"На).

nЦвищени»х

eJIOro

Про це, иа -кою .J:}'i](&Y, вa.vro ПОГОВОРИТІІ! на парт.ійии зборах. О. Ко118Н11, чл.ен КПРС. с. СемиnолІ(И.


П'ятниця,

27

вересня

1957

о в

Ж В е л u к о г о ---2------- ------------ -----------і ч ч ю

40 - р

3

СТАХАНОВЕЦЬ

раку.

н я

m

г і д fl у

-

ДАЛИ СЛОВО І ДОТРИМАЄМО ЙОГО посіЯ.'Іи озимі. Засиrrа.1и посівні 1 взяте .зобов'язання: по надоях мо­ і страхо'Ві фо>нди· я.рих Брьтур, дока від КОІЮВИ. Щодо ва.:rооого

Наше соцІалІстичне зобов'азання ва 1957 рІн

тонн зерна на фу>ра,ж. 8800 тонн Вивеми на ·поля гною та 5900 rонн торфу, з иких

350

уuа.даючи

року,

На nочатку

~оговір на еоціалі-сткчне змаган­ ня з кодrоспа~хи ім. Сталіна., ое.1о

Дмктров­

та «У дар ник»

Вобрик

но по

на

центнерів

14 7

100

мати-

вересні

у

)··гідь,

гекта.рі:В

зооуртоооно

.виробл.ено

вже

вщюбюrцтва. молока справа дещо сБ.lадніша. За 8 місяців вироо.lе­

а ДО І>іНЦJІ ТОрфо- Ме"ХО 25 ЦСН'ТНерів, ТОНН 6.1ИЗЬ&О 7 ТИСЯЧ Щ'НБТ зо­ цей і обов'язБово року Вирмнwцтво кшшостів. гнойо.вих ;Іасті, 1111 зобов'вза.лися: кохпостів триmав. Взяте зооов·я- бов'лзання буде перевиrкона.ниfі. виростити по 13 цеитв8Рів зеР­ зання буде перевиконано. , На 2·6 вересня виро.fі.1ено по нових, 140 - картомі і по 120 В колrоспj 55 гектарів овочів. 27 Це!ГІ'нерів м'яса на кожні 100 цевтиерів овочів з кожного тек­ ІЮчnаючи 0 раннwі і середньої гектарів сільсьwrосподарських

Моо~вськоі об­

сьІІ:щ·о 'району,

&апусти і до оохідорів ве збира-

тара;

Н& 18 rекта.рах са.-у вирости­ ди кенше 180 центиерів з гекти по 35 центиерів яблук, на тара.. Охрекі ланки, як, напри2-х rект&р&Х - по ЗО ЦtИ'NІерів к..1ц, Єв,.о.&іі ПоловІW та. Марії яг~;

З~ГОТО'ВJІІ'И ДЛЯ Х}"~Іі

~t•nymи ·по fpиm&O, о.-ержали 250 цеІJтнерів з гектара. По 200

1500

тони rр~их хорШ, в rом:·у чииі сjна-500. З&UatrИ 2000 rонн ~ИJІосу і 3.50 rонн концентрова­

тва.ринництва..

Софїя

Се:мин()г,

керують Марія

Онашко, fлwra Гра6а.р. І тут основне, що ·забезпечило бuьш вксоріет врожайності -

виробити 14&50 тонн 'І'Орфо­ 10 ШJ гноіі-ових ко:v,постів 'l'OHH на І'ектар орної зем111і; AOCTIIOIWDO ВИ:Іtонати річНИЙ розвИіТ.КУ

з

гектара о.. ерJІtали ланки, якИІМв

них кормів;

план

nокідорів

центнерів

-210

кий рівень агротехні&и. На КІJzен гектар ·зtJІлj пі,; rоро,и:нну внес.1и по 40 тонн гною і 4-5

в

'ЧИСЛі ·ХаТОЧНОГО ПОГО.1і'В''Я, чентнерів мінеральних добрив. надоіти по 2700 кілоrра:~~.ів мо­ Майже всі овочі бу.nи висіяні і

'lO!IY

д:Jка вЦ корови, що стаІЮвитиме

по

на к~аtні

це!ГІ'нери

203

100

·сідьськ~госпо~рсь&их

гектарів

}Ті~ь;

виробити по 40 центнерів х'я­ са на &OZHi 100 гектарів у;гЦь, в току числі по 35 центнерів свинини на кож.аі 100 ге&та.рів орної землі; побудувати новий

Н~

40

овино.!Щго~івельну

з

вже

гектарів

165

зібрали карNІІлю. СередніЙ' врожай становить 140 п;ентнерів з гектара. Ланка О.ле:ксандри Го.1о-

на

центнерів

орної ·землі. На відгщj.влі зар"lз

100 свинеіі, а 50 ставимо на. ві·д·

годівлю через деБілька днів. Підготовили до здачі 20 вwбрако.ва­

них водів.

Хороша перс.пектива щодо ви­ на наступний

ро· бнищтва 'М'лса

рік, зокрема свинини. :На фе.рм.і - 700 го.1ів :ІюJDОдняка. свиней л,:ія відrодів.1і. п() всьо:му .видно, що в 1958 році к~дгосп матиме с.ви·нини на .по 60 цеІГГнерів кожні 100 rеІtта.рів орної землі.

Заrотовдено 1500 тонн гру. бпх кормів, в тому чисді 500

1500

СИЛОС}".

'Г()ІІН

uуд1вннцтво

Закінчується

еви­

нарника, відгодівельної n .Іощад­ ки . Кормоцех готовиЙ' буде до кінця роБу. РQобиться ·ВСе д.1я то­

з гек-

ка.ртоші

180 центнерів rapa.

Гооорячи про врожай, е.1ід від­ роботу

старанну

знаЧИ'І'И

трак­

торної брига~и 'Вобриць&Оі МТ.С

nодго·с.п )'Спішно виконуІЗ св()і обов·язки перед ,;е. ржавою по Л(\-

сільсІ>коrоспода.р~ьких c1~n.r.ax проду&'Г'ів. Зростає доброоут кол­ авшксом на Видано І·оспни&ів.

(бригадир т. Хт~ич С.), зокрема трудQдень ло

К{)РКОЦ'І\'Х.

100 rсБ·тарів

хо:зен&о (1-а бри:rа.да) при ·зобо- го , щоЕ худоба. мала ситу і т~п­ в'из~ані 140 наюпує no 170- ;1у зи:\(jвлю.

свина.рюrк

3 ПРІІІLЩ~ОК, плОІІЦадку та

СВІШО1ІаТО&

100

21>

ТОНН Сіна,

ооробдені мехаНі()МаМИ.

На

угідь, в тt~м~- чиос.Іі свинани ш

2

кілогра· ми зерна

брнгадн Г. к : Наконешного, яка обс.'!уrовує сільгоспартіль імені Чапаєва. перевіряє На фото: а11роном кмгоспу Л. А. Рижков (зліва) гли·бину рілл;і, де оре тракторист Б. Л. Пушка. Механізатор внко­

______ _.

за;раз

організація

партійна·

і

вони

ви&Онувади

систекатично

120-130 ПР()ЦеІГІ'ЇВ. Вирощено .'В нинішньому ро­ ці по 48 дентнерів ягЦ j Ш> 50

на

пр.аміни.я колrоопу.

Що показує аналіз?

По рІ.ІІьництву . по 1·5 із 470

Озимі дали на круг це-нтнерів .н-а. кожн~жу

порадУ'831Ла Особливо rекта.рів. 232 гектарах на пшениця 18,2 центнера, а ВРОАИЛО ;ПО бри.гца ;N! 2, як.ою керуЄ А. Шк~ тий, одержа.ла. п~ 24 цеmери. Дооре вродили .ІЧJdщ., о.вее,

центнерів яб..п:ук з кожного тек­ тара саду і лгіднИІ&а.. Не·заба.ром вагон Че'l'вертий ві)І)прав.ихі> фрукт·ів трудящих північних ра­

йонів краІни.

По тварИІництву річний

&O'лrocn перевиконав шан розвитку великої

porawi

НевІдкІІаднІ завдании

Чим бдижче день всенародно­ го евята,

ст·ав змагання за. ви&онання взя­

тих зо!Юв'язань Н~ВМИЧR·И•.\1

центнерів з rе:&таІРа. Росту

порівняно сприя..Іо:

зернов~

врожайно.сті

ромми

3 ·м:инулпи

.ІЮІІереЮІВИ,

x~po.mi

свовчасна сівба, більш старанний

ДОГJІЦ ·За куп:ьтур&1fИ. Майже .всі озві .посіяли по чистих па.рах і

люпивищах. ярі

Створено иеобЩні переД}"ХОВИ

NIJf того, !Щw ВИ'J)ОСТИТІІ ввоо&иі врожаіt

по

маточному

:SOBO.

На 25 .вересня

топлі, овочів, заготівлі кормі:в, виробництві добрив. Разом з ними в бригадах, ШІ cepe;t буді.вельних . пло.щадках, агі­ і ПОВСЯ'Кденно тва,ринників

б"

ІJІЬ1П

орга.нізаrrорсьБа. С.ПРЯ· робота

ПО.1іТИ'ЧНО-М&СОВЗ.

мована до того,

400

та за

6

кілограмів (,'!;о кіІЩя ве-

50,

у

JКОВТНі

290

-

,и:нів листопа)І;а

60

кі-

у наетупиому логра:ків). Та&им чином, д'О дня

щоо В(:і невід­

гrепода;рські роботи

·КЛадні

були

найкраще вико-

яr.найшвидше

г. Баранін,

2300 кuorpuiв МІОЛО:&а від ко·7 листопа~а, як-то по-

реси.я -

ПР~­

ЦеЗДа'l'НЇ колгос.пники і колгосп­ ниці рі.1ьничих бри.га.д працюють ка-р­ зараз в полі на. збиранні

по нані.

надоїли

ВСі

ВИНЯТКОМ,

голова колгоспу,

ровм. До по

оранці. 4

завдання

Піll'Олів'ю U}"Де ви&Онано доетро-

зйб.левій казують .підрахунки. на.)І;оімо ще

m

-

ІІла·но~

За

ЖоВ"!'ня.

В. 6огачевсьиим, секретар парторганізації, М. Самойnенио,

Колгосп ім. Леніна,

агроном.

__с_в_.я_;та__ви_&О_н_&Є!І_о___с._Жердооа. ІЮЦі. У на.kращі )ІіJІЯ Н3(: с_т.:ро_к._и__:_.в_с_е_н_аро~д_н_оrо

Всю в на.6лиженняк велw;що свята

в

ро&Овин Рацнсьwї .вл·ади нз.mом:у колгоспі все Аій~ві­

40

ших став соціалістичне zхм-а.ки.я. Всі прагнуть озна.м:енув.а.ти свн­

уопіХМ(И

В роботі.

&лгоспвuи бритци.,

ямю ке­

то НОВИМИ

Ка р ТО ПЛ ІО--В

ва. · Пар&еко.вія Осмtа&, к.wrосп­ Марія ниці Марія Лwrовчен&О, Мuюга. ·В111t0паиу картошю перебирав­

про хіА сільськогоспоАарськІІх робіт у колгоспах району

за станом на

мо і 'ка.rа~ко. Вже в насінної на 40 'rоНН і В3Я­ ра!Щ:пе рую. ueper.liJЩ.fВЩ.И

2 кагати 3 - ФУ­

'rе зобrо~ •JrЗання, варіmпи з.а.­ ражної. Jl~t. аrрGном, та& і я та хіс-ть 5 81f]tf)П~TИ ІtapfOnJІIO •о JІанu:ві стеzп~ за віетю робо­

1 ЖОВ'І'НЯ. Вже зібрали на 52 ти щоб у грунті l'S'I'apax при шаиі 58. 18 :&О.І­ Z~»!Ol'O UyDНJL rосппиць повністю за.верmІUи вв:-

не заJІиш:uося

ПЦ fРО&&Й UC'I'fПНOro

})ОІІУ

8 к.аr а.т ів загото в·и.ла. На кохпостів. 'ТОрфо-гнойових вивозці доорИ!ІІІ у поле щод.НJІ зай­ няті &Олгоопники Петро Топ.іха і ЗalWXllocroвaнi Стеm:ан Осьмак.

...

і колгоспів

сечею. До заморозків .виготови•мо ще не 11енmе 500 тонн добрИ!В.

тонн на О. Строкач,

12-13

бри.гадир.

~-;;

о

g.=~..

•с

=·... 78 72

со о

..

'"а. ••

Назви сіл і колгоспів

Погреби, ім . Юрова Рожни, «Більшовик» Плоск•. ім. Лені.на ТребуJІІів, ім . Хрущова Світнльне, .ім. Маленкова 8 . -Днмерка, ім. Шевчекка Краснлівка, ім. Жданова Кулаженці, «Зоря» Гоголів, «Червона У.краіна» 8 . -Димерка • .їм. Кірова Рудня. ім. Кагановича Русаків, .ім. Сталіна Гоголів, ім. Ммотова

76 70 68

91

66

44

64 63

86 79

43

62 100 62 60 59 59 56

57 62 54 78

53

37

65

Зазнм'я,

«Шлях Ілліча»

о

:-;:

... . .. =· 49 70 •с

'"о о ..

g. ..

Xg,

cra ..

ІІІІІІ

Жердова, ім. Леніна Літки, ім. Ка.л.і.н4на Кн11жнчі, ім. ,Щорса Калнта, ім. Сталі•на Богдакі•вка, ім . Ан:~~.рєєва Зав.орнчі, ім. Кірова Пухі.вка, ім. Ватутіна 8.-Днмерка, ім. Димитрава

47 100 44 79 40 67 40 25 38 85 61 Зб 4g 108 29 37 24 24 23 40 34

Бобрик, ім. Сталіна

33

Мокрець, ім. Будьонного Семиполки, ім. Лекmа

8.-Димерка, ім. Леаі·на Троєщи.на, ім. ВорошИJІова По БроварсьхJА МТС По БобрицькfІ МТС По раАону

35

21

52,4 56,1 51,1 63 51,7 59

Останні вісті з колгоспів «3орн».

Konrocn

Ви&Онавюи

·

тракторна

·зЯібу,

шан nЦняrrrя

•••

Konrocn ім· Хрущова. Для· грома,~;сь&ої ху~~би :заІtЛа.ли 4300

артіль, яка. о-бслужує прщовжує оранку. Добре пршцю­ тони силосу.

бригаJ\а,

шжм

підготовили

гектарів зябу.

260

Це набагато

витого &орку продовжуємо. Иого

буАехо мати понад

500 тонн. І. Карпець,

В. Ткаченко,

зоотехНІі.к.

копrосп.ник.

с.

біль-

В. Ткаченк.о, ше, ніж торік. Заготівлю со&О­

ШИ'н.&аренко, І. Ворона. .М:е­

М.

ханіJзатори

с. Требухів.

Кулаженці.

РОЗWИРИІО ПОСІВИ КОРІОВОГО ЛІОПІfІІУ &Орм хущбі В цьоку році наш &ОЛГООІІ на на змене ~обрИІЮ, та СИЛОС. Цього ·СОltО'ВИТОІ'О &Ор­

ВИС()КИЙ піщаних зехлях 3ібраdІ з усівї :nJii)урожа.й пшениці щi в середньому по 20,2 цеmrне­ ра, а на окремих ~ілЯІRКах по 33

Му заклали

1900

тонн.

·Зерно ОЧИСТВіJІи і зберіrа&:vо в

гектара.

потрібІЮ, .Нкщо зерносх"ОJІІШЦі. Литовчен&О і К. ~>олгоспниці

Стільки іі ще ні&Оли не одержу­ вади я& до війни, так і в піСJІя~

f. Теплюк nере.Jнш:а.чують його. Торік про~али дерааві і ві;І:пу­

:ВОЄННі рОКИ.

стили

центнери

з

кооtного

кмrоспам

Черніrівськоі,

Киівсь&Ої та jнших о6ла.стей рес­

реозуль'l'ат запроваджен­ Це тонн на­ ня .'lюлин.ізаціі rрунтів, для чо­ п}"б..п:іки, Buopycii 50 го рік у рік ро'31Uирюємо посіви еіни.я ЛЮПИНУ, 33 ЩО ОДЄржаJІИ Але він цінний 120 тисяч .карбова.нців і 50 rоии білого люпину. не тільки тих, що ~mри,я.в пі;І(ви­ оІІІІІениці. Зара?- для цьоrо вщіли­ 150 тонн. щенню врожа.ііності ози:хих, ярих, .ІІИ не менше

базу

~ля

грооtадськ.ої

худоби.

V

нинішньому РО'Ці сіяли

.гектари люпину

аібрали

250

на.

тонн,

зерно,

185

У настуnному році посіви лю­

рів. у тому числі

600 гекта.­ 300 rект&рів

посіє:vо на. ·зерно.

М. Шееет..

пину

224

якого

оокта.рі·в

до

разши.ри11.о

агроном.

Колгосп

Андрєєва,

ім.

с. Богданівка.

-------

~я поповнення ферм

поли.вавхо

0ВЄРІУ

Іх JІМ'И'Х~хо по кожен rе&тар.

вересня (в проц. АО плану)

25

о_

Назви сіл

К!)рхову

бригада

гній і торф

..1------

кшртоплі та. овочів, а й тоху, Щ() ~ає ·Мож.ливіеть створи.ти хіциу

кагати

бира.ння її на. 'Відведених ,J,ілян­ ках. Першви закінчили ланкі)­

проценl'і:в.

(Фотохроніка РАТАУ). Фото П. Кекала.

ЗВЕДЕННЯ

ють тракторкете на честь 40-х

ро. ковин Великого

вика, корховИ'Й люnин. За шmе- худооНІ на 40 годіів. ·Пра;вда, не­ рцніхи дании, врожай 'Зерно- вистачає у нас ще 37 кор~, але вих в ціJюху оетановИТІ!І(е оо 14 за рахуно.к н·ете.лів і тих к~рів, татори. Вся що виріІІІВІЛи прщба'l'и у JКОвтві,

масов~

ТИ11 більш

150-160

нує зм~ю~і нормн на

грішми. Значна. ВИ&ОНаТИ '300о­ трактори·ст.ів Комаровсько­ і 4 rщЮованці тт. В •изання іІО'l'ріібно сис.rехатично го П., СНіДоренка М., Вреуса М. кідькість мол. ока, м'яса вща.на в авалізув~ти Щ робіт. Цwку nи­ Виробничі завдання на міжрящн.Qо­ рахуnок додат&Овоі оплати. такню ба.га.то у.ваги :при.а;іляють му обробітку ооочів і картоплі }1СПіnПЮ

Щоб

МТС успішно тракторної у

Полтавська область. Механізатори Карл· івської провадять ора.нху на зяб. Найвищі показники

Цими ~ншvи з ПЛ·ЄМ))О3ПЛіДНВІtа по.~·и. Телиці КОЛГОСПУ «Путь 1t КОМму'НІтМУ», Ра.менсЬІЮго району, Моско~~~с.ь&ОЇ області,

~я поnовне.ння

Колгосп ім. Лен·іІІ.а,

ве.ликої рDга.тої худоби

с. Плосхе.

12

ферм

25-30

вЦ ВJЮІМrоПРО­

літрів м:олока. А. НОСТІОІС,

заступ.нкк

завезли

ще.~~ів;них телиць остфрізьк()Ї

-

.-уктивних к.орів з добовв уд0011

голови

колгоспу.

ім. Сталіаа.

с. Русанів.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

~====з•

редакційної

Я іду ПО ПОЛЮ раІІ!КОМ, Радість серце заповняє, Від .світанку до світа:ІІКу Трактор зяб тут піднімає . Поле піснею гуІ;rНою Зустрічає ~онця схід, Линуть звуіtи доливою І розносятІ> ·всім nривіт. Я зрадів за т.рахториста, (Він мОтО\)ний,- моЛодий).

Добротний бу~ииок з цег~и на 3 евітлі к.іхнати сnору~ив собі кОJІгос.пн:п Ів&и ХюІь:&о. · Нещо­

iiOro

~аВJЮ сім:'я ооравuа иово­ сwя .. Такі ж бr.-иш.и збу.-уваJІи

Lв.w ТєІLІІю&

Сада Бобко і М:и­

ха.Іяо Боб:&о.'

Нові бу.-вu.п з цеr.11и та •Ш.Іа­ юбі6&ів ІШОРУА!ZуІОТЬ Ще 5 КОJІ­ fОаІНИХ сімей

І сказав: 4(Буду й М. ЗаАц,в,

в пі вонІі: nере­

м.

І.

Карпич,

голова

сільради .

с. Богдакі.вка .

***

Нинішньої

:&олгоеnу рішення

весни

Хрущова

i::v:.

11инесло

епорудити ддя вдів,

-

сиріт та інвалідів нок

nравління

ІЮJІТоспу і

7

хат за раху­

надати до.помогу

В булівнІfц'І'Ві ЇХ

кол~спу вже

84

8

хат,

ДООІО}І()ГОЮ

3

побудува·ди

собі

громадяни. П. Ковбасинса.кий, голова

сільської

Ради.

с. Требухів.

Зростають вклади в ощадних касах Soo більше тру~ЯІЩИХ району стшють вкл~никам:·и еільськи:х і

центрадьної ооцадних ка.с. У по­ рівнянні з ві»ІовіднІЮІ mеріод.ом м:ииуЛ'()ІГО року сума вu~і,в нині зросла більш ик. на 8 мільйонів

-

розносить

НовохацькиА,

-·-

с. Вигурівщина .

Інженер

ате.льє

33

***

Громадянин Дяченко П . тель

ст.

Бровари) що

(жи·

.надіслав

листа,

в

до

якому

райкомунгосп

не

Проводить електроосвітлення в йо­ го що

будинок,

ІЮЗважаючи

він звертався

на

В. Цуп, ощадкаси.

само-

проrра.'Мою.

парторганізації

с.

Красилівка .

wо.11удів

ypowalt

те,

туди неоднора·

Завідуючий р~йкомунгоспом т . Кулажни Ф . повІдомив редак· цію, що е.лектроосвітлеаня під ­

жолудів. JІіенищтво почало заго­ тівлю їх. Учні Брова. рської ееред­

клу б став культу·р.ним центром ее-

гато століть. Вvки накладали ов·ій відбиток на його вигляд. Ще ро-

ла. Візьмемо, наприклад, оільський

же в6оге мало вузьк.і, кривІ завулочки, Де без усякосо поряд-

ВІН виконує бІльше п ятидесяти творів. Хор не раз запрошували

Поляна

існує

Ісі·в тридцять тому воно було дУ:

Х?Р· В .ньому І~ сп.•в~і.в. Зараз

мою, з л.~дсліп·куватими маленьки' І ласного це~;~тра в Черкасах. нorra. Так було і в -інших селах .

Тому і Некрасов лише мрія·в:

Кожна П·Існя, в~конувана хором, є спра·вжнчм мистецьким

твором.

не.легко.

Д~и'tися

СПіІваки

цього

наполегливо 1 п ри-

счистематично

Белкнского ~ Гоголя '

заздалегщ~ розробленим планом.

И не милор а глупого

_

С базара понесет».

навчаються.

ому, ц~ poбorra провадилась за

Про це свщчать зап_иси в щоден-

нику хору. Ось деяКJ з них:

ніч на

11

Тараnувьку"

про його роботу . розповідаЄ1'ь-

ся 8 книзі «КJІУб ое.ла Руська Поляна:.. (Автор А. Гордій· чук). Тут nереконливо показано,

завдяки чому в Руській

жовтня. Бесіда про життя і діяльн.ість великосо украІнського композитора М. Лисекка. Ха рак-

Поляні терисrкка кожної пар1'ії в чоти- І

при

(ТАРС).

Нова провокація проти

що

ють заиу.жені артИіСТи У краінеь­

вересня

24

кретареві

пунька) та Юхим: Березін (Штеп­ еель). У "Зйо:~~к.а.х брала учаеть К. JІевченко.

вру~но

загрозу» )(ЛЯ своїх сусЦів.

ВКЗІЗ%ТЬСЯ

на

церті.

28

nu.vон ..,. ...~ня """"'

"'

D

ко·u~

в

зв'ЯІЗку

з

«ета.иовищеJІ

Огже, як бачимо, успіхи колек-

є учаони:ком Всесоюзної сільсЬtс:о-

господарської виставки в М~і. Г. My:sмu, бібліоrrекар.

«вовив:у

ливо ясною ва фоні 0&ІUІИ пре­

м:'єр-м:іиіетра і :м:ініетра за.~»мон­ них mра.в С&'УАівеьмі Ара;віі принца Фейсuа, .swd Іtа'JІеl'ОРИЧ­ Туреч- во с.простував у ·ВаmіІПТОиі. такі (ТАРС). '1\ВерА&еиия.

:~~ісія США в Анк.арі

збLЛ' ьшення

З"~ов'язань w

чини.

Вторrпепu фрапцуаьквх солдиІа 3

па тунІсьКJ територІю

.

а

nовrдо:v:ленням:

францу;ьких еоп:датів

.

.

алжrреЬКО-'І'УНІСЬІtИ

ПіС.ІІя

a.rell'reТвa

обшуку

фраацузь&ий

війсь.zовиt загіи ві~іпюв на 'І'Є­

порушив риторію Алжіру, заора.вши з ео­

й

. .XOP.JJO'H

.

1

провів ИЗ.ОО1ІКЙ обшук в ееJІІІ'Щі

жовтня. Уточнення програ- Федж аль•Rала, .яке анаходиться

ми концерту.

створює

'пров~)рІ'l'Ь тепер перегооори ЩОДО

27 жовти11. Бесіда на поліrrичну І

ДО

нібИ'І'()

у Сірії». Кореепондент до.~ае, що

музичних

рення ,раНІш .розучу.ваних пісень,

J{a.JIJieca, икий тверnв, щ.:

кореспощента,

тему. Розучування пісні сЗдрав- Франс Пресс з Ту.нkу, там: оrо­ ствуй, Дон:. . Закр.іплення нави- Л()Шено що 22 верееня за.rін

.на";чених .,..

ВОЮ

ту­

Сіріи

вііkькQва

ок~их

новий: антисірійеЬ&ий жест у ІІРJІХИЙ ЗB'JII'JO.It З Н'е)(а:ВНЬО» за.а:­

рецьку ноту, в якій, за · слова•:v:и

чині»

зв'язківець.

р иг олосн ом у . · "ф овк а хо р 1: вщшл1 нюансі· в у пісШ «Украї-на і Росія:.. Повторення «Колгоспної польки:.. 21 аовтиІІ. Ритм .і темп у піс.ні «Колгоспна полька:.. Вправи на

У свовху пові,w.иле.икі агентст­ во Юна'Й'rе.А Пресс ставить цей

державнQ:v:у се­

Дадлесу

Cipil

«нообхідні.еть -збільшення военноі Gлoв:v:ireнicn ціеї НОІВоІ ан­ та еІWном:ічноі ,до11о~юги Туреч- тисірі'ісьІtОі ІІІровок.аціі етає особ­

BЄ..lRJta rр}'Іпа міоцевого населен-

виконааня

бу.-івиицтво

хословацької аще.м:ії наук.

буАівельник•а:v:

бою

o.uoro

в цьам:у

тунісця, захоnJІеиого

ce.t.i.

на туніськtй території.

(ТАРС).

Страйк на заводах англНіської авіаційної компанії .Де Хевіленд• Уже . ~ень триває с'l'ра.Ік креслярів на 11 заводах ааІіа.цій'Іюї Іrо.ІІІІаніі «Де Хев.ілещ

1.600

ейрк.рафт ють

ко:м:пані», .які ,вимага­

ТрИТИЖН:еВ1)Ї

ОПJ13Ч}"ВМЮЇ

вЦn}'ІСтки. До стршйкарів прив.-налися

1..500

майстрів · та

ВХОАЯТЬ,

За.J{8И•В

Найт

-

інегене­

плщен""'а.і

короо,...,

аrентетва Пресс А.соошїеішв, ЩІІ перший ве.ии.кві страйк в ie'ropii . їх профсв.і.ІІки. Він ска­ аав, щ& до страіі'ку прщвалкса всі ::иs.йетри та. ін.спеlt'І'Ори заво­ А'ів К{)М:Паиіі «де Хевілещ». «д~ це

дУЖе ЗН&](ЄННО,

-

-

аідм:іТКВ 1ІіН,

иай.стри оо та& леrк{) на,ва­

жуютьс.я етрайкувати».

'В кіністерстві nраці почал:ись переговори

про

урегулюванна

копф.Іікту.

(ТАРС).

•vun

Рqмуор С. ПОІ'РЕ6ІНСЬИИІІ.

ц. Бровари.

А.цреса ре.~~акціі: м. Вро._.,., ~i.eьrr.oi о&rасті, Іу.ІІ. КиівсІ>Ка, М

-

тривав

тів Інституту: ЯАtркоі фіtJ.ип Че­

і

сУкраїІНа і Росія•. Вnрави ІНа ви- ди УкраінсЬІКоі РСР. Він також люючоrо персона.JІу, до якої ВОНИ 20

Тепер

ЦИІtJІоrрона і ряд інших об'єк­

техніка:v:

і Росія:.. тиву художньої самодіяльності пе.кторів . Гаррі 13 жовтня. Вправи на вихован- цілком закономірні. ~они є ре:

кона.ння голосних. Дихання.

Пр&&'І'ИЧНОN заеrос}·вання.

мо,нтажі peaкrupa.

коі РОР Юрій Тикошенко (Тара­

кLuо­

ництво іЗОТ{)nіВ .Ц.ІІЯ рsцу .нау. ІtО-

Київська сту.-ія художніх філь­ мів імені О. Довженка декілька днів на етанціі ' Вобри.х щюво.-ІUа Arewrcтвo Юнайтед Преее пе­ :tЙОМКИ ОКрем:В!Х Кадрів JIOВOfO редало з Вашін·rтона, посилаю­ фільму «Штепсель женИ!Ть Та­ 'UІСЬ на «авrорІІ'Гетні )(жерела», рапуньку». ·Головні роді ВИ'КОНУ'"

ня .

2.000

ва-т. Реактор забезпечить вщюб­

.ЦОПО)(З.ГаJІИ ТаКОО& ЧеХQСJІОВа.'ЦЬКІШІ

nрофсnілк.и М . В. Гоголя, зал <>ув битком ня голосу. Дихання. РоЗучування зуль1'атом нап.руженщ .виховно1 ральпий сек.ретар н,аби1'Ий. Уже цей окремий факт пісні «Колгоспна полька:.. І роботи серед гуртківц·ів. а..-м:іністративних nрацівни:к.ів, свідчить про .величезний ріст 14 жовтня, Повторення з хаКлуб нагароджена Почеаною культури трудящих с~а. Ії вог- рак1'еристи.кою нюансів пісні: грамотою Президії Верхов-ної Ра- технічних спеціалістів і контро-

нищем став клуб.

Т()р має nютужні·сть в

·аrомноrо реактора, 3бу~ваного в Чехословаччині. Утаткування для реактора. поста.вив Радянсь­

6 жовтня. Ознайомлення хору

му клубі 500 мkдь. Але коли бу- Ііих і повторення пісні «Україна

Чехословацький ат001иий реа.к­

телеfР3'фне

що

вереснЯ' в Туеінц~-Рже· жі ·біJІЯ П• рати &і.Ц'бувся пуе& першого

ЗІоІки кІнофІJІЬІJ "Wтеnсе.11ь женить

ських пи~ьменників, з любов'ю сень. Прослухааня музи·ки їх. Ха- лодих колгоспн.иків. НавчанІНя .в перечитують люди. Але цим .не рактери.стика музичних засобів них теж проводиться по детальобмежуються. Тут часто прово- п-ісень. Вивчення першої п-існі. но розроблевій програмі. дять літературні ·Вечори і читаць- · 7 жовтня. Показ постаноокіf роС~оро дотримуються плану ,pold конфере!Щії, · де виступають та при виконанні основних голос- боти і .в драматичному та музи'Ч­ колrосnиики. В новому ~ільсько- них. Вправи на виконання голос- ному Г)"ртках. ло оголошено, що тут відз.начатиметься 155 років з дня смер1'і

Пуск першого атомиого реактора в ЧехосJІоваччииІ

кий Союз. Радянські сп~ці&ІЛісти

4 листопада. Розбір ·виконаної в КО!!Щер.ті програми . Анал·із недоз піенями «Україна і Росія», ліків. Заходи щодо вдосконален­ «Колгоспна поль.ка». Художнє ня виконавської майстер.ності. По · читання тексту. Бесіда вчите.ля ради окремим учасникам хору. літератwи про ідею і лі1'ературКрім хору, в селі є танцюваль­ бинського. Іх, як і твори радян- кі особливості текстів обох лі- ний гурrrок. В його складіі 28 мо­

І ось сьогодні в Руській Поляні роблять більше, нdж спод~вався ве.ликнй письменник. В багатьох родинах є твори Гоголя, Бєлінського, Толстого, Шевченка, Коцю-

~-----

25

лісництва.

бул~ ків чотири~олос.ного співу. Повто-

«Когда мужик не Блюхера

Фото агентства Сі:ньхуа.

ЧехоС>ловацьке

лісник Броварського

ку тулились хатин.и, криті соло: 1виступати на сценах театрів об- фраз. ми віконця.ми. Тут мало співали, мало весе.лились. Панувала тем-

Ресnубліка. Набережна в Шанхаї .

Народна

агентетоо 11е~ає,

Г. Морrун,

ключено .

ба-

Руська

Китайська

У цьому році у {)рова.реьких лісах, як ніколи, високий урожай -----~

Клуб у Руській Поляні Се.ло

j(іоцевосrі і на. ве..пfКіЙ' ВИІСоті.

колгосnу ім. Жданова.

те.леві·

зо во.

центральної

нов()ю

секретар

Назимова що

ня.

В. Кравченко,

що Н'ія.к

перебоів.

скаржився,

бухгалтер

те,

зор відремонтований в стаціонар· ній майстерні і зараз працює без

ТрудЯІІЦі району_ в ЦW)(У році прищбали облігаоцій третьої Дер­ тиСJІчі карбоваНіці.в.

т.

боолщній

зарядrв у рtзних видах ОWРО'ЄН-І

святковий

готують

r:. онцrрт за

від-регулювати

редакцію,

«Стахановця:.

454

ДЇЯ.1ЬНОСТі

і встановити в його будинку те· левізор. Копію листа надkлано в телеательє з просьбою вжити заходів. повідомила

:v:етою безпеки населення ви­

Рцянеь:.оі

ХУ)(ОЖНЬОЇ

ньої шкоди М 2 у вільні від СліАаІІк неопублікованих листів навча.ння годmни зібрали і -здали До газети «Стахановець» наді­ пevrni 200 кілоr!)&Юв. За осінь йшов лист жителя м. БроварІ! ЗаІ'()'ЮВЮІО ДО 10 'NJHH ЖОдудіВ. спроможеться

3

ні в~бухи _а.томних і ~неви:х бухи провадИJІися у

роботу гуртки

річниці

40

rуртки

ВисокиІ

Крем.ля.

карбова.нці11.

жавної виграшної позики на

д~корацію д.1я оце-

і Військово..,.Морськоrо ФлоТу в Р~mсько:v:у Союзі буди nроведе-

ся також хмодіжний .вечір.

До

Летить в Москву, до самого

не

-прощ~ить

та інші, які нещо~а.вно виетуши­

Про тих, хто добре обробля поля, І славу скрізь про .них

т. Бориспольця Т. про Київське те.леательє N2

військ

•111 з ве..'ІИКЮІ кокцерто.:v:, Відбув­

В.ІЗДИ

колrоспник .

а ДВі Ще ЗВОДЯТЬСЯ.

хати

я такий!:.. робітник.

говорить,

Зараз вже спору~жено повніос­

кдр­

25

Навчання

тичний, співочий, танцювальний

Шумлять ліси, щумлять діброви, Вбрання береза вже скида, Та пісня не змовка·є вічно нова, Що на широкий лан нас зазива. Вона про доблесть трудову

КЗХ.

тю · за ра.хунО'к к.одгое:пу

панно,

Посилили еоою

На роздоллі

С.

раку.

художньої само~ія.1ьності: )(рама­

---

КОJІГООПНИ­

52

1957

ни.

Бровари.

Великого Жовтня.

)(О 40-річчя Ремонтується

при:vіщенпя, прщбано тин,

аересна

вої !Щгоrовки Радmеькt>і Ар](іі успішно.

KnyO- до всенародного свята Клуб rотується ВелЮ\{)ГО Жовтня.

Подививсь на поле чИсте

с.мпься в пеРєuень 40 роковин

У в~овідності ·з шанО<м бойо­

•=======11

Колгоспники споруджують І Коли сходить сонце

27

Ловідо.млення ТАРС

пошти

*

нові будинки

n•ятница,

138.

-------~~--------------:Б:-ров-а.;:.рс_ь_к_а_р_а-:А:-о·н-н_а_д_р-ук_а_р_н_я--;К:-иївського обІІасного уnравлінна купьтури.

Зам.

3720-2&

115 номер 1957 рік  

115 номер 1957 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you