Page 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНААТЕСЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО . МІСЬКОГО• КОМІТЕТУ

МІСЬКОІ Газета виходить з

17

І

РАЯОННОІ

квітня

*

року

1937

ЖИВВАМ­ ВВСОНІ ТЕМПИ!

РАД

·

КОМУН ІСТИЧНОІ ПАРТІІ . УКРАІНИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

НАРОДНИХ

.N9 114 (7607)

За час зимівлі п.род.ажу державі

Середа,

над

nлан

яєць.

У

nорівнянні

з попередньою зимівлею одержано приріст прода. жу

державі

молока

ЗА ПЕРІОД ЗИМІВЛІ ХУДОБИ

і

КоЛективом

rоспу який

rосподарств, мільйон

1

тисЯчі

694,6

серед

штук

ре.

па.ртіІ,

ра.

путатів, райкому проф. спілки працівннкlв агро. промислового комплексу І

1987-1988

казняка

мівлі соціалістичних зо­ бов'язань колективів рад.

ної Ради народних депу. татів, президія райкому профспілки nрацівників лексу.

бюро

Л.КСМУ

во

номп:

Серед

нолективів, на

робнвцтвІ мояока, ріод

зимівлі

за

Які

рівня

Надій на

зимівлі.

корову

м'яса~

що ви.

пере.

колектив

нижче минулої зи. Середньодобовий

приріст

становив

602

грами.

У відповідностІ вами

змаrання

ви.:Переможці

минулої

з умо.

кояектн.

наrородже.

ні ~ерехІднвми Червони. ми прапорамн міськкому

зимівлі.

імені 50.річчя СРСР (ке.

ківський>>, Б. П. Солов. йов із радгоспу «Зава. рицький>>. Вони нагород. жені Почесними грамо.

ред

міськкому

лексу

і

За

етичному

бригад,

нагороди

удостоєно

лективи

ви.

зниження

ко.

nродукції

ж

ВРХ

__:

бригаду радгоспу

темпів

державі

продажу

тваринницької

в

порівнянні

минулорічною

бригади .N9 5 Київської птахофабрики (бригадир В. Д. Борсук). на · виро. моло д н я к а

комі­

дерНNJІлемзаво.:~у << ПJІос­ кІвський», Ниївської пта. хофабрики звернено на

птахіон и к і в

щуванні

колективІв.

племптахозаводу <<Рудня».

серед

· робництвr яєць, такої

ее.

тетів, керівників. спеціа. лістів радгосnів <<Зоря». <<Авангард>>. птахорадгос. пу <<Богданівсь ки Й» ,

в соціалі. на

змагання

Увагу партійних

комп.

змаганнІ

Чернєв . Жигун)­

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО.

діжних

партії.

зайнятих

В.

переможця

мІськкому комсо.

перемогу

В.

груnкомсорг Н.

райвиконкому, райкому профспілки nрацівників

молу.

J06,86 карбован. на 0,48 карбо.

«Калитянський>>

рівник

тами

колектив цеху ВІД ­

3

радгоспу .комбІ­

нату

виз.

відзначе.

КОМСОМОЛЬСЬКО­

МОЛОДІЖНИЙ ДіЛЬНИЦі N9

нано колективи, які очо. люють М. С. Батрак із птахорадгоспу «Семипол.

центнер

свиней

комплексу

ТаКОЖ

Т.ВОрення

агроnромислового

nриросту

НО

молочнотовар-

м' яса на 2,3 процента більше рівня поnередньої зимівлі. Затрати на один

ванця мівлі.

1987 років. ·Собівартість 1 центнера молока стано. 24,7 карбованця, вить що на 3 кар~ванщ 02 менше

на

визнано

склалJ.і ця, що

склав 2.777 .кілограмів при 2.633 кіЛограмах у період зимівлі 1986-

копійки

господарств,

вого

госпів «Заворицькнй•, «Заплавний», «Краси. лівськнй». •ЛІтківськнй», птахарадгоспу «Боrда. нівськнй». Серед

Імені О. В.

Грамотою міськкому nартії, райвиконкому, райкому профспілки пра. цівииків агрооромисло.

період зи_

них ферм кращими

зимівлю.

цівники -за ·nеріод зимів. лі реалізували державІ

виконано

кожну

склали

радгоспу.комбlнату сКа. uтянськнй» Імені 50. річчя СРСР. FІого пра.

процента, що процента вище

минулої

карбованця. що менше,. ніж у

можцем

пе.

при .

151,14 22,54

робництвІ

ви•.

вайкращих

державі

107,2 7,8

.

спеціалізуються

кнй•. Узяті соціалістичні Зобов:язания по ·продажу на на

центнера

птиці

Серед

резу.ІІЬтатІв ДOCJif колек. твв радrоспу сБобриць.

молока

одного

минулу

пере.

можцhІ змагання. спеціалізуються

зимівлі

росту

на

місьнкому

виз-начили

минулої

і на 12,6 процента вище взятих зобов'язань. Пря. мі затрати .на виробницт.

-

х у д о б и

бригаду радгоспу Кірова (бригадир Качура).

хо. виконан.

рошу роботу по

бюро

відгодівлі

ІWJіськкому ЛКСМУ. Відзначено також ню взятих на

РОКІВ

<<Красилівський>> (брига. дир Б. Л. Ратуш). на

йонвої Ради вародних де.

монтних курочок . Це на 7,2 процента більше по.

агропромислового

'

19,87-1988

виконкому

соЦіалістичного змагання серед господарств райо. ну за період зимівлі

міськкому КомnартіІ Ук­ раїни, виконком район.

·

соцзмаrаННJІ

птахівничих вирощено

· nі.qсумни

птахорад.

сСемипошdвськнй•, визнано перемож.

цем

штук.

років,

3 коп.

ПІДСУМКИ РОБОТИ .КОЛЕКТИВІВ РАДГОСПІВ

.

м'яса. Водночас допуще. но відст.авання в продажу яєць на 4,2 мільйона

Розглянувши

Ціна

ПРАЦІ

реалі.

7,2 тисячі тонн 2,3 тисячі тонн 11.4 мільйона

м'яса. штук

державі

*

року

1988

ЗАВДЯКИ · сУ.МЛІННІ8.

план молока

вИконаний на 1 И ,5, м'я. са на 111,8, яєць на 104,8 nроцента. По.

зовано ·Молока.

липня

20

Іх зобов'язано вжити Бідиладних

тього

не.:.

заходів

виконання

.

для

завдань

року

з

зимівлею.

ХІІ

тре.

n'ятиріч.

.

ки

ТАНУ назву матиме но. ва ласажирська

СТОЛИЦІ.

· А Я НЕ · ЗГОДЕНІ ВрQВарчан'ИІН

. леm<о . Організовано розпочали цьогорічні жнива хліборо.

би paдrocuy •Великоднмерськнй».

На пшеннчиі пояя

вони внвеп усі самохідні комбайни. На тих ді.ІІJІНКаХ, Ае по.ІІМ.ІІИ Х.ІІіба, косарІ косять косами. Широко роз. rорнувши соцІаяістичне змаrання за дострокове заве.р. шення

жннв,

веяикоднмерчанн

використовують

погощу rодину, щоб без найменших втрат І збереrтв вирощений урожай зернових.

Потурбуваяися тут І про обсяуrовуваННJІ комбайне. рів. З перших днів кухарка радгоспноУ Уда.ІІЬні ЗінаІда МнкояаІвна Харченко доставяяє в пояе гарячі .страви. На фото: вrорі комбайнер Мнхайяо Г,риrорович

ХЛОПЧУР . з своїм помічником Геннадієм Микояайо. ~чем ХЛОПЧУРОМ піднімаються· на свій «капlтансь. Ух комбайн у заrінці. Фото А. КОЗАКА.

IJD' мостик»; внизу

ПЕРШІ РЕКОРДИ Іх у нашому господар. ст.вІ встаноQЛено на xni6· ному полі минулої неді­ лі. Переможець минуло. річних жнив Rомун1ст

комбайнер АнатолІй Іва., но вич Григорчук. який nрацює

разом

Олексай,Цром,

з

сином

за

світло·

вий день намолотив 371 центнер зерна. Еlльш ніж по 370 центнерів збіжжя нового урожаю

nеревезли

цього

дня

вІд

комбайнів

на

тік

водtІ

Володимир Федорович Кузьменко та Минола Микитович Жеребець. Трудове досягнення кра. щих . з кращих відображе.

но

а

сблИd<ааКЗІХ•.

розповсюджено

в

яні

радгос­

пі. У них заклин рівня. тися на передовиків.

Н. 1\ОЛЬЦОВА,

секретар nарткому рад. госпу Імені GO.plч'DI СРСР.

О.

Нрк-

·КОреСJЮнденцtІ

.НИJ< наШОЇ !ЩЗЬКОЇ е>КО.'ІО· г!'ІНо'і к.vльт.v.ри. До ,речі, це вже поча· лІfІ роби'ТtИ мU:ькі служби,

Обіста·новка у

думку з

перетоо.риrrи

сві­

Біосфера на І]рані за··

гибелі . НІЯ

І Д,JNi :·'

в,рЯТУJВаІН­

цроnонуют;,...

у

газони

суЦІль-ні

у нашому місті .мало пішо­ хІІдІНИІХ одаріжок та 1'\РОТУа­

доріжки,

Рі•в. А це. на його думку.

СJtРІ:\'ЯТІИІМе

rncyє то..ц,ям настр.ій.

з-доров'я. А:сф~пьти? Дим від автомобілів? Пи.л,

Останнім

часо.м

ми

Ду­

же туJ:іб.vємося про наст­

настрій. .

'

рій. забуваючи· більш сут~

принцицом

діють

за

янщо доріжка пронладена, 1'0 поруч ви~ не знаЙДете

слідів на траві. А що ро­ бИ'І'ЬСJІ у нас 1

не

який nовин:ніі в6и.рати де­ рева?

з Іншо·го. МІН реаrу­

ЄМО Н'а. Те, ИОJІИ баЧИ•МО, що мати. Т·Я>Гне п'ятиріч­ ·НУ дити:ну за РУІК.v че.рез

собгородитн.

щоб не ходили•. ВодІНо­ час вЬн ЗІ'Зід% про те, що· іСТННІН1 гоСподарі ЯКОГОСЬ міста ,робІМн 1наюпе: у новому районІ асфальту· вали Jto!P:i*KИ та.м, де Іх · nронладали мешнанцІ, · знаІЧить, ім дWК:.но зру'WО саме тут. УточН'ІОЮ: тан роблmь, зокрема. у Ле­ ·НінrрадІ, але nо-Іншому:

це

поліnшенню

ч·инати. Зо.ваі.м Ящ, На«J'рИ'ІМЗ!д,

пропонує nіднести .наш на­

стрій? У Б11юварах. за йослооамИІ,

піднести

Ні, не з цього тРеба по­

тєве. Як . ~е О. Криле.ю<О

го

щоб

Звичайно,

газони· (а •ПОfРуч знахо­ дИtТ.ьс-я асфальтована до­ ріжІКа)? Як ставимося до того, що шОФЄ!р, nLд'їхав­ ШИІ на :в;п.асній машині до масазину, СТ!'ІВИ:ТЬ П на

'

газоні?

У ОО.Льwост!

nаД}(!ІВ,

ПОГО/дЬТеая,

ПРОХОД)Я'І"Ь

ви­

ЛЮДИ

МН.МО.

Д;ійх:но , мгляд газонів на нашій ГОJІОВІНій вул.иц! - 50 років влнсм наша ганьба. Не любИІмо

-

м.и nрироду, не турбуємо­

Alвrrop rовориrrь npo ~V'ЛИ.ЦЮ 50 роJ<!в ВЛКСМ. СІКііль.ки ·мотна сюди у2С.ла· дати асфал~ту? Чим ІЖе

ся про еві~ с.тан· здоров'я, Іі особлиоо ПfРО моров'я дітей. Тож не доріжRи слід

ми

ilepeJ<

ди.хат.и.мемо,

н<UЩруrи

нього?

Я'КІІЦО

«~І'немо•

Адже

ІІІСІм

все в

відо-

normxmo-

аа

нyє

вити

О.

як

НрИІJІенf!о, а ста­

ПQажани

ян

показ-

3НаНІНЯ

дають

Київ-Східний дозволить

ЧИ·

Rіль·нох

сить

ТОМУ

і

МИJРИІМОСЯ . З

ТИ.М,

що у місті немає жодно~ го газона, на якому б не

б.У'ЛЬ. щр.ама1дО.Рі·ЖКИ, АіІВ СІШО.МООЇЛЯ КОГО

ЧИ. ЛЮДСЬ­

satpвa,pcma.

Чи· не настав нам

СЛІ­

час всім

за,мик~лИ'І1Ися?

настав

час l'олосно

Чи не оиаза ­

ти тим. хто наближає нас др сме.рті, рухаюqисі. че­ рез

газони:

ста.ві .ви ЮІІСНЮ?

якій

nід·

позбавJІІЯ·єте

на

нас

А коли ми будемо ~:t.O·

РОВИ/МИ, ТОДІ Й ·НаС'Грій у яас 6уще хорошим.

А.

МИХАЯЛQВСЬІЩИ.

напруження

завантаженої

з

до.

старої

станції, створити більше зручностей для ласажи •

дe­

cяrrJ<Jiв .рокІ·В в:ІдчуваютQ ІНИІСНЄ!Виій ГОЛОД. Мабуть,

СХІДНИЙ зняти

малНІЙ еко.номічнИІЙ ефект. Ми забуІВаємо. що лю1д.и .УІЖе протЯІГом

«Ниївд іnро .

КИЇВ­

і

і беЗІІІа.рrгійНІИJМ. Як свІід­ чить наука. глибокі еко. логічні

раvг ; ,,

залізничного вок. технічних служб

ституту

Необ­

думати

в

Оригінальний

транс» .

~урб.УІВатиtея цро n.e завж­ ди і всюди.: на ви.робни.цт­ зі І в побутІ!, говорити L на нарадах, І з бес1:дах. і на леtІЩіях. І комунІістам. ·

nрокла.дат.и. мродовж j вулиць.

KY·ЛiflYPY. 13!Важаю,

незаба.

розробили сnє1.\Іалісти Головкиївпроенту та ін.

що їwt' велике спасибі:

ХІідно,

будІВ­

має

розпочатися

проект залу · і

А ми ІВІСі повин·ні nрищеn­ лювати О'Щ>еМRМ броіВар.ча­ нам. осООлИІВо дітЯ!.~. еко.

ЛОГІЧНУ

якої

Биковні.

логічна

тn.

rого приводу. що

ром

мо, яка складна зараз ено­

«ЗrоnІtНіше бур.е мешканtQЯІМ• («НОВіЄ ЖН'1'ТЯ• .N9 98) ВНІСЛОВИВ СВОЮ

кожну

зібрати

у

НИЦТВО

ста'Іщія

УкраїНИ,

·

рів. Тут для них перед­ бачено цілу систему об.

-

слугонування

табельні

комфор.

зали

чекання,

нритІ . 11'\айданчики. ти

вІдпочинку,

ли, буфети,

автомати. вокзалу лінІя

за~

кафе і кафе.

До

будуть

нового ' nІдведенІ

метрополітену

трамвайнІ

Нова тиме

кІмна.

касові

станція

nоїзди з

. Ленінграда, кавказзя.

і

колії.

прийма. Москви

Криму

Інших

і

і

За.

регrонів

нраїни.

(РАТАУ).


сНрВЕ

2 сторінка.

ЖИТТЯ:.

20

липня

року.

1988

ЗАПОРУКА УСПІХУ--РОБОТА .З КАДРАМИ НОТАТКИ З Минулоrо четверга в за­

пусrrки

лі засідань райанковкому вІДбувся VII ПJІенум місь­

кого комітету ЛКСМУ. З доповіддю

лосєв.

вимонува.в

сеКtІJет,а,ря

ньо на

за­

ІDогано

жаль, цей

адже

.

НЯТ!І"Я

в·

там

rx

П1Л'ани.

вестися. не тоді.. кол•ИІ то­

с'fЕ!орені nЬсм конферен­

oбpa.mt

ції Jщмісії, до яких вхо­ ДИ'ЛИ ЧІЛЄНИ МіСЬІКJКОМУ, се­

жеш.. Ви•НІаі :в цьому, звичайщо, ceкperrapi ком.і-

дО;Пові.цач,

го ·чи

і•ншого

nоаинна

црацівнина

на якусь -nocaд.v.

бе

а иабаІrато ран~ше. В цьо­ му

цmа.·ні

мітету

в місько.го

ЛН:ОМУ

ко­

с.клалася

nевна сисrrе·ма в форму­ ванні резе:рву. Але :щійс­

нювати ІЗаплановані заходи· на цра;к:тиц,і вдаІВалося не

-

завж:д.и nерешкоJQЖІЗ:JІИ розна~и ЯІКіСІНОtГQ окла­

~,

аm<е'l\НИЙ

добір

кад-

·ІРЇВ··

НИІІі намІfrився nqступо­

ЩІ:фсІ.:д

111}р3.m!ИКИ-

ВІід nо,дібнрІ

Тепер

у

цеНІТр

уааги к:ладУrl'ЬСЯ діло;ві

і

ма:рапьні яності І!ірацівни­ ЖІJ,

його здаТtні<:ть

ст.и

)!:ОЛОДЬ

nове-

за

Є1дин.а умОІВа црц J\ЬОМУ

собою;

ставиться всі капди-

-

даІl'У;ри резерву nови•нні обговор.ЮІВатись на рО:З· шИJРЄ4!их засіданнях Іюмі­ те:ті9 ЛКСМУ чи комсо­

мольських зборах.

:кий

'jІі\ДХіД

І та­

ПО'ЗИТИВ•НО

ПО­

ЗНаЧІі,ЄТЬСЯ н•а: дімьностІ комсамо:льсьних ортанtза­ цій.

Це

КЛІЗ:ді

noмL'I'II{o

таюrос

н·а

при­

них,

Я!К

комсомо•льські о.рганізаціІ 3а.ІВМУ rrорошково·ї мета­ лургіУ, раЙІвузла зв'язку, Го.rолlВСькоІ середJНьО·І UІКОЛИ, де обгОІВQрення резе.р.ву

во

і

цроходИ!Ло

сЩ>аІЩІі

жва­

зацікавлено.

Та підібрати, сфQІРмува. ТИ

-

реЗеРІВ

ва:

Зовсім

··одна

інша

сп·роа:­

-

цj)а­

ЦІЮвати з ним. Хоч і тут J~де nошук нових фо,рм і і1ето;J,'ів. але слі,д чесно

виіmати:

мlсЬІн.ком слабо

зай•маєт.ься таtкИІ.'\'1 ~ям.

ян

nитан~

стаЖ'уІВанн•я

цред­

с11авя.ин!tВ резерву. Тільки у 1987 роЦі лІд час. від-

вІИІП:равдаЛ'И.

Тому

ганізацій

. тетlв

ЩО СТИ.Му\Л\Ю!ВаЛО

. б.~рного

ся

~дже

на

бюро,

черго.ви:-.1

ка УВТК М. Бабича, Ка­ уЧен:ищо О. Б,реус.

OQpaH;

зос~дити:

необна

тажу

ШКОЛаХ.

та

ти

і·нших.

щоб

ЛКСМУ

цьому

nроявили

фо]JІмОю занлть у мережі

УМО­

·КОМСОМОЛЬСЬНОГО

але дати nозитивну в~О­

ВЧаННЯ.

в.Ідь не

Було б неnравильно обtминуmи увагою та.ке .nи-

nеред.

це

наса.м­

стосуєтьс.я

ді-

ПОЛіТ·На­

категорично

Я, як мати учня муsич­

ноі школи тячИ;й

на

J\12 2 1

лLкар,

як ди·

цілком

п!Дтри~ю

1

згод­

рішен­

нІЯ .вшсон.ко:му '"БрооарськоІ

місько'ї Ради нарDАНИХ де­ пу:rаТІ!в

про

ви.ділеН'Іtя

ІJІРИІМіІІЦен·ня Ііо вулиuА 50 ;РОКів ВЛКСМ .N!! 2 nіД МУ3ИЧІНУ

д_уже

незруч­

н,ому .Mlщl. УЧІНЯМ, . ЯКі ІІІРОЖИІВ8.1001> В раЙОНі ЖИ·

'l'noвoro масиву (а rx nе­ реважна більшість) важко до6и.ратись

дG

місця

за­

!Н•яrrь. АБ'!'обус до школи не ходить, і в бУ!дь-яку ПОГQ>дУ

ДИТЯіНа

тратити

на

МусіЯТЬ

до-роrу

40 хвилин і ·декільна

30-

в один кінець рав переходн· тя ВУ'л.ицю з 'інтенсивним рухо.м або ж Іти через

са.д1 по бещщріжжю. ти.на

nриходить

знервована, водиться

ЛИ.

Ди­

додому

бо часто до­ зал1знюватись

ІНа у.роки.

Не ПОТІРібно забувати і цро те, що в нашому міс­ тt поощщпк .дИ<WIЧQfQ тре-

В

.

нен:ти,

док,

-c'l'ape

ПО

ДОРОЗі

з

ДО

шноли, що ритимуть

ок

у-ч.нем

МУЗИЧНОЇ

тоді гово­ працівники

енергослужби? щодо

то

їх

по-з.n­

ція мене Я!ВІНО ди:вує. Бу­ демо

ж

ІВі,щвертl:

часто

ми

них?

2-3

ЯІЮЩО

не

ян

~аємось

до·

рази на рLк. І

СЬОГ(Wіі

відвідуЮТЬ

lШСОіЛИt,

ну

ТО

УХНі

діТІКИ

музиЧноtї

завтра

СЮДИ

при.йдуrrь питаНІНя в

їх внуки, бо нашій країн;і ставиrr.ься '118ІК, щоб ди:ти­

на1 розвивалась

всебічно,

гармон-ійно. І музика, яноr швчают~ наших ді­ тей ПЄ/ДІаІГОГИ музИЧНИХ ШКіл, відіграє тут далєно не аста·нню ро,ль. Даймо ж можли:віоть нІаіlШf!М ді­ Ті.ІІ!М

стати

щими за

в

чомуtе.Ь

Іфа­

нас.

В. ШКУРЕНКО, лікар, -жатет.Іщ Брова· рІВ.

<напи:сано,

тому

часу

Це,

Ми,

або-

числі

і я,

ходили

nриміщеоння

ВОІКІЗалі,

а

службу

хочуть

тепер

юих

«дlтолюбіз•.

що

що

Колись

їм

не

до

131ПОідОби розташування ди­ ТЯІЧо:і

JllitКaptнi,

про

щоб J.ї філіал

щшто пер

1

те.

було віІЦ-

,НJа масивІ. А те­

му3ИІЧІНу

да.вай

. «ПLД

ШКО·ЛУ

Н•ОСа•.

Я

Ім

дУ­

маю, що треба вимагати ·не nереоселе'Іt'НЯ

1

не від­

К/РИ''ІІТЯ філіалу, а щоб бу­ JІИ

В

Щ)утчн!

. ма,рwруtТИ

атобусні

ЯК ДО ДИТЯЧОЇ

МуІЗИ'ШОоІ ІІLКОЛИ,

TaJ(

і ДО

ди"МЧОІ лікарні.

М. ДЕМ:ЯНЕНКО,

·

-

школах

шував в~д

школі,

орга.ні­

бо

nро-

недоліків,

в

окремих

на. що

колективах

вони нагадують nроблем. Можна

Завали довго

дискутувати,

в

му

хто

винен,. кому

цьо.

братися

ЇЗМ», .вважаємо. що під­ н.ято щу.же ва.жливу проб­ лему.

Пере":І.УІС'Lм, школу

житель міста.

в

ПОЇЗДКИ В

стару

частину

них

міс~ккому

із

членів

постанову.

У зв'язку з nереходом на роботу в nартійні· ор. гани nленум вивів зі складу

членів

міськкому

ЛКСМУ П. Липка та R. Bopymиntнa, а також В. СамІjрІенка, · котрого обрано

секретарем

організаціІ

nарт­

міськвідділу І'

.

Членами

м-іськкому

С. Буртового, секретаря комітету ЛКСМУ радгос.

рубура,

пика,

ко.

Єршов,

список

можна

ти, адже

пу •Літківський» А. РІз.

Розумен­

Накалюжна...

40

началь.

лова.

продовжи­

лише

застуnника

ник~ СВПЧ-10 В. Михай.

Цей

У роботі

nро­

VII

nленуму

міськкому комсомолу взяли участь і виступили секретар міськкому пар­

центів «Міськкомівців» займається справою, а

решта 60 nроцентів­ залишаються на nозиції спостерігачів. - На жаль,- схвнльо-

тії .А. Я. Теnлюк, nерший секретар обкому ЛКСМУ С. Вовченко.

Піднято важливу сп.раву на.•

мі.с'І'а не тlль'Ки вели­ на Тtрата чш:у, а й :небез­ nена

ПОТ;раnи'l'И в

масиві

не

аварію.

навчається

чому,

Передусім тому, що не хотілося, щоб ці до.рослl люди червоиlJІВ перед своУ.

й

просто

перед Знайомими, чиУ діти вІдвlдують музичну школу. Тобто, щоб не було Ум соромно . за свій еrоУзм. Нині часто до.

водиться чути нарікання:, що лозунr сВсе краще дітям• у нас сnрацьовує не завжди. І при цьому стараються шукати ВНВRВх десь дапеко, там, су вер­

хах•. Але ось вам факт, так· би мовити,

доморощеного еrоїзму і 6юрократнзму. У цьому випадку заради св~Jх інтере.

на. mримlщенн.я, де

влкам.

2.

За дорученням батькІв учнІв-О. Яхно, І. Лемчев­

му­

зиці. Тому наше nроха-н­ ня обмІняrг.и «ЖИІrлову цлощу• ло вулицІ/. М'lчу;рі-

що прізвищ

1,

знаходиться енергослужба оо вулиці 50 роtКІВ

Багато д,Ітей через відсут­ н-lс·ть Му\ЗЙ'Ч'НО'І ШКО\ІІИ на

скажемо,

або

nитан.

відnовідну

Невідомо, говорила вона, чим займаються члени виборного органу тт. Шу.

тих, хТо вів полеміку під час зустрічі, не названо. Відкриваючи основну при.

ми дітьми чи внукамн

прийнято

Л:НСМУ обрано маляра домобудівного комбінату

ли :п.рацІвнннв енергослужбв, вони пе. реконані, що відгуків проти Jx пересе. .пення в приміщення муЗІІЧJІоJ mкоJІВ, що по вyJIJЩl Мічуріна, .NV 1, буде на· багато більше, ніж .•за•. Протягом двох тижиtв пошта принесла три лнсти. В

сьогодні

ня

внутрішнІ.)С справ.

ко, А. Боrдан, І. ~ец, Л. ПІнчук, М. Юрчук.

.. ЕГО 13 М"

.-

"гР Упо-ви А

цього,

но мар.

ЛКСМУ, nрисвятила свій·

ПублІнуючн матеріал оІд таким за. головком, ми сnодівалися, що JІВств оІдуть лавиною. Адже, як оІдкресJІІОВа.

чину

іме­

виступ закрійниця вироб. вичого деревообробного об'єднання О. Корольова.

НАШ . КОМЕНТ АР

публікаціІ було оговорено,

радгосnу

· З обговореного

коло

діяльностІ сформова­

заводу

ні Кірова О. ЖурибІда, директор Калинівського пІдліткового клубу В. По.

ще

Питанням робочих груп,

контро_

техnроцесів

комсомолу

·

антиву.

доnовіді

вистуnили

ОКОД А. Іванцов, електромеханік М. Федо. ренко, секретар комітету

Л~СМУ,

ширше

комсо.

нюк, член міськрайонного

котрий відnовідає за ту чИ іншу ділянку роботи. Це дозволило б охоnити навчанням

категорій

. штабу

в

нього

яко.

nереви~є

порошкової металургіі J. імен1 60-річчя Радян-r~~ ськоІ України Н. Гом~

секретаря, на

.

обговоренні

лер

детюго

й члена комітету

тех­

упущень, недооцінок громадилося стільки,

окрім

заnроШувати

ШН!л.

довжувати,

'

В

залежностІ

·

значно

також

чергового заняттЯ в такій

комсодРУІКов.чег

можна

у

порядку

учнівс·ькоі

мопьців у 'місті і районі.

Варто, наголо.

він,

·

піонерської Тобто один

чисельність

решту

nриводу

навчання

на

сенретаря -заві-

загоном

го

комсомольсько.

го активу.

ЯІКі назби:р.алися

Перелік

КЛЮЧ

-

думками .з

організації

nокладаються

молоді,

запорука

комітету ЛКСМУ радгос­ пу .комбінату •Теnлич. ний• О. НагорНІDк nоді.

молоJtІ,

КОІМСОМОЛЬСЬ'КИХ

заціях

енерго­

заховати

газета йде на поаод,у. дея· писа:лась,

т,ворчості:

црqблем,

на

Мене дИІВУЄ й те,

нау!Іюво

СТі оrерати:в.них мол:ьсЬІКих загонів ЖИН'Н'ИU(іlВ, і цілий

в

ще дал1.

n:раЦівни.кіD

енергозбутrу,

в

Ш'КО­

т·и.сяча.

д_умаю, .Витад.ка•.

свого

.наприклад,.

там

з ка.щрами

поооачаєтьая

його

.не~

дуючоІ відоцілом учнівсь­ коІ молоДі. А вона ж є і ·головою міської ради

nартконференці'і. Вистуnаючи в обгово. ренні доповіді, секретар.

викоНJКому. Прочи.тавши с•таттю «Груповий его-

більше,

МузІНІЧНОУ

газеТ!!

що Іх

'l'раnить:ея трагічний випа­

А

В даІН'НЙ час UШ(О.Ла зна­ в

високи.й.

го ЛИіТЗ.ННЯ не МОЖе бути ні.ІІ!Ких •'IJIPOTtи·•. тим біль~ ше, колш Ме мова цро здоров'я дітей. І !ІКЩО

ШІ(ОJІу.

ходиrrься

та:к

1

Так що у виріше.нні цьо­

У'ЧН'ів·

недо­

nлечі

креслень XXVII з'Ізду КПРС і ХІХ ВсесоюзноУ

.царні з рішеннЯІМ місьн­

проти НіЖ

роботи

як

Це

успіху,

лився

.

тіше

керує

ви.

nитан.

мl~ий

.-

номсомолу

вважає турботу про ПіІ.о. нерію своїм обов'язком ... Шнільні сnрави найчас.

СПІ'~вжніх вагомих досяг-· нень у здійсненні на.

Ми, pi;:QН)l учно!в, якf Н·а.ВІЧаЮТЬСЯ В дtНМ•ЧіЙ МУ· зичній школі М 2, сол.і-

я

Ж/1111'' ВІМа-тиз.му

нічно'!:

заін.т,ересова.ність,

ВИ? Цр'ИІНрО КОПСТрТуВа ТИ,.

про­

Н. Велнчен:ко, комітет

стати

найширшому

до

і формальне став\ІІенн.я СJІІіJrЧаН' до участі в К·уль­ Т}'!Рно -, МаСОІВЇЙ і СЛОрtГИ·В­ НО-!М·аСОІВіЙ робоІті, і низь­ ка ефеІКJТИІВ'НітЬ ДіЯ:ЛЬІНО-

·в

аДІЖе в майбуr!Ньом,_у такі Клуби бУІдУrrЬ ОС'НОВНОЮ

оціІflСа

то•го,

у

має

до при. районно­ nіонерів

ВсесоюзноУ організацІІ.

кадрового

.Р.ОЗУМіННі.

минуло

65

торік

п.риашаді:в

ро;звнт•ок

номіте­

за­

ван о зверну ла ся сутніх директор го будинку

докладан­

точкою

зусиль

ня

на .резул·ьтатах ;роботи ор­ ганізацій ЛКСМУ в то:му чи іншому ІНацрямі. Це і на:дзв!ИІчаtй.но ПОІВlльний

Треба

самі

ня

соціаль­

місЯІЦЯ

негатИІВіНо

міІському клу­

~ас .наба~rато

Підтримую

дo­

із слухачами.

тіJшки,

запозичІИТИ передовий до. свід. Та чи завжди для

м·ожна. ·І,

·

верхнього дитячого 'ІІР·ИtКО­

ІІСІJС~ІІІІ ІІУ6

,,IIJB0/0·

хі(ДНо

і

Можна наводити чимало

нІ ОО··річчя Радянської У.краї:ни, алюмІJнІєви.х буд­ констрJ'!Щій, фабриці

недооціню­

СТІВО<рЮЮТЬСЯ

насtаМІПеред

результат

рішення

еко•но.міRн.и~

такою

цен.тІаІ.

бу .позиція•? . Такі мож­

Тут юнаІКи 1. дівча-та ма­ ють ЗМОгу ПіДІВИЩИТИ ід.ей­ На - теоретичний рівень.

ЦЬОГО

Увагу

почи-

виконавців,

вого KOiМIJ,JI.eiOCy В ВИ;р!іШе.н­

становила

ливості є на заводах по­ роп:іКОІВОї •металу,ргіі іме­

вати ролІ і значення на.в­ ча·}!JНЯ кадрів і актив.у в ІКОМС'О!МОЛЬСЬКИХ

у пе­

коміІ­

ШКіЛ !КОМСОМОЛЬ­ n:олітнавчання.

би

ця ми.

можна

-

зараз

.• · nо,дібв1і

Це сві:цчІи!r·ь npo вимогли­ вІше, нІж раніше. став­ Л·еІНЮІ JI0 ВІШСО­

Не

вже

nро­

це питаи.ня особлиІВу

Ча:му б, nриміро•м, у цруІІІНИх · органіЗаціях ЛКСМУ tНе cmЩ>JilllИ клу­

JШШівсЬІКої середньої шко­

tНtа:ННЯ .ОбоІВ'.ЯЗКі:в іЛ

по~

ле!Ктори,

nідготовки до

занять

аІКТИВУ електри­

CI!LiJIRaH

-

агроо;рому

!\'ІОЛЬСЬІКИх організацій Сі.ЛЬСЬІКОГОСПОіД'ЗtрСЬІКИХ ПіД­ ПрИЄІМС'11В nеребуJВає зараз Ra ПОtЗІІІЦ!і СПОМЯДЗ.НІНЯ, хоч змІінність ка,дрі,в ва, таЖІКів цих органlзацLй

бQJJil пропагандистLв, nід­ ВИІЩЄtНІНі Ух майстерності, а також на удосконаленні самих форм nроведенн·я

У

сту сБроварипромжитло­ буд»> ВіДІКЛИКалИ Зі снладу

-

aвrro.pиrremї

точно:

з

будь.який

те'І'1в ЛКСМУ, · але :WУ­ шень ніЯІКІИХ. Що це? БаЙ\дУЖість? НеІВіра у вла­ сні сили? МабутЬ, і те, й інше, бо білЬtШість комсо­

бути

можна

точку Іх докладання. Для комсомол!І Броварщипи

Більше

\

дати

одне

лежить від сумлінності, nродуманості зусиль, вміння чітко визначити

З ТИіХ n~p, Я'К СуТЬ ДОКjу­ меата доведена до номі­

моло~

фа.МО'Т!Ні,

леІК11З.·ціі СЬКОГО

хо.Д:і їх RОІМІОQмольЦ1. т.ре­

ли

з

пре­

црофслілки

.кон­

справа

·нається

.ки•.

гост­

nовин!Ні

ріод

радУВати той фаRТ, що 'ці

виборного

як ніколи,

але

будь,яка

ниос зав.д~ань ХІІ п'я'І'ИрІч­

й

nостіій:но

· увагу

р., взяв участь лише член і кадидат в чле­ ІНИ місько.го комітету ·ком­ сомо!Лу, Але не може не

81

стали·

але

випадку

розширення nов­ Н'ОІВtаОК·ень і пІдвищення ролі КО:МСОМО'ЛЬСЬІКН•Х Ор­ ганізацій аг,роцр<іМJИсло­

!Ні

залишати­

nаNІндисти. На слід 'ЗВернути

ц.

не

може

nоряд

радники

JІІРО­

.йш.ли в первинwих оргаН!і­ .заці-я'х в кві1'Ні -'- травні

фо.рмальним заходОіМ.

ска~

ро стоїть пиrrання ntдго­ rrовки ІДеологічних ка•дрів.

Дуже мало ще члени мЬсЬК!КОМіV ·залучаються

з.віти

ко.мсомолу,

Зараз,

«сnо.чиаи на лав~ах•.

що

не

кожному

стверджувати

прИІЙНWІИ постанову «Про

ОР!

у

кретному ;важко,

~ьше

осторонь.

ст.!льки, що:б моЖІНа було

у ході їх звітів.

цьо.го

Тfакож <не

аюИІВУ, ·але не на­

ро.3ГЛ1ЯІд mленумlв,

інших

комітету,

обкому

црацівникіrв

\ІІО:vІсо.мольсь:кИtХ органіrJацій міськкому (завіДІуЮЧtИіЙ В. ·.Хитрий)

ДіЇ ВИ­

nі!дJГОТОВКИ питань

ЗИ!ді/Я

· віІцді.Л

ре'Іі:ІИХ ІНаІЦРЯІМКЇВ. Це де­

JlP

-

вий

·

не

бу:ло . ВИІР'ішено сТВtОрити 10 робО.ЧИ'Х груn З КОН'К­

білЬtШісrь

рецепт

обком ЛКСМУ. ко­ обласного агропро­

мислового

то

ІІІІро

лосив

.во ж леrІ.я

Є

проведення,

за роботу, як виnравити· становище. Однозначний

кад­

комсо­

-

школах

міськкому в діяльності ор­ ганізаціі Л НОМУ. адже

у

о,рm•нізац,іях сільськогосr.юдарських піД· приєм·ств. Це nроблема із п-роблем. Не випадко·

ЦеХіВ,.

1регу.1~;НО,

ІІJиІГань

•МО\ІІьських

.

:таких

ІJІроХОJ,ЦЯІТЬ

як вирішеІНня

рових

ЄІВRХ буІД;нонст;рукцій, сТо-ргmш•, .ра,дгоспу-<ком­ бІJна.ту •Тепличний• за-

оІІри·ма·д єди-

Інший м.ом.ент • .я.кий не можна не враховуІВати,, mдщІІіценнІЯ ролі членів

Рооота з ·кадіl)аМИ. наго­

та•ння,

Яіи:що в о,рганізаціях ЛКСМУ ·заtводів · алюміні­

На

ний.

.

номс.омо.hьЦі:

~И('"fИВ·іСІfИ .брИІГа•д, фУJП.

диrrячого

13ико.нувай.

мі•:ця;х,

наІВ'Чаються

комсо­

~икотажу Д. Лаосно. І не­

кадрів 1

міськкому ;комсомолу О.

обооr'Я\ЗІК!И.

бриІКи ве]:JІХІньоrо

організації по добору, роз· становці й вихованню активу• на ньому внс,ту­ пнв перппdt секретар

ЙЮГО

мольСЬRЮі о.ртаніJЗації фа­

комсомольської

комсомольсьюіХ

ЛКСМУ

ПЛЕНУМУ ·мІСЬКОГО КОМІТЕТУ ЛКСМУ яльності шкіл .комсомольського аRтиву бе3!Іосеред­

секретаря

МtіСЬ!(ІКО:Му с:rуJІІНІИ'К

cllpo . завдаІDІя

міської

друго.го

VII

сів п.рацlвникв забули, що й самі часто,

напевне, повторювали пер

з

певністю

між словом

1

цей

лозунг. Те­

можна твердити:

ділом

-

прірва.

в них

ДИвує ще одне - в JІВСті сЯ ка. .

. горично

проти• с протиставлення або. .иентІв дітям. Таку ~доброзиЧJІІІВlсть зрозуміти важко. ТИм більше, що в ма· терІалІ

було. пtдкреслеио- переселеНІІJІ

енергослуж6и на явище вимушене

вуJІВЦЮ Мlчурtна тимчасове. Адже че.

1

рез кІлька років стане

до

ладУ

нове

примІщення му3ІІЧНоі mкоJІН. Тому че. каємо відrукІв 1 на цей лист. Ного автор

сумнівається

також

в

кількості учнів шкоJІН. Щодо цього, oro він може одержати точну Інформацію в музичній шкопt. (До речі, в. rазеті цифра відповідає дійсності). І єднве, з чим

не

можна

не погодитись,

так це а

критикою роботи .автотранспортникlв. Втім утримаємось ·від подальшого,

коментування. Читачі, напевне, І .euJ! розберуть~. на чкему боці правда. ОТ· же, чекаємо ваших JІНстІв.


«НО В Е

20 липня 1988 року.

3

ЖИТТЯ»

стерінк <.~

ДОСЯГНЕННЯ СЕМИПОЛКІБЦІВ НА ВДНГ УРСР У

nаві,l,ьйоні

ни.цгrво• вільйонІ:в

зу

«Птахів­

об'є.дна~rих натурного

т.варинющrnа

.f.' ки

.

досягнень

па­

nока­

Вистав-

народного

г,осnо,дарства У.І-qраJни м<тст-рує;rьс•я

де­

тема тич.н а

вистаВІКа «illJLЯxи пtдІВи­ щен.нІЯ ефеюпmностІ nта­ хІвнкцТІБа і збІ.льшенн:я sцрооцуоо.ння в.и:робни.цтва м'яса птиці•. . демострує

Tyrr

сягнеНіН·я

і

·мИІІ1JQЛ.КіосЬІІюго

mахівництва на

основу.

ство

оснащено

Н~М.

Рі-вень

n.o

сучас.ним

обла,д.нан­

реН'!'абельно- ­

господарству

:r~~роцеН'r-іВ .

38

проми­

ПІдJп:риєм­

ТеJGНОЛ.QГІЧНИІМ стІ

Во.на вирощує. го:лІв

Любо­

Безусої .

92.6 тисячі - моло;r.­

ремонrrного

ЮІІКа ку1рей

і добиrвається

3бережен.н·я Jюголів'я

98.2

nроцента.

почеснн•ми

клІ'ГКовому

n-еrревед.ена

слрву

шашющІ

Гр!П'Орtвни

знаюі:МН

·

наг.рудними

виставки

l.lІ.Оііими

та

цремі.ями

роджено диреІКТора

Ра.д1ГОООУ . Дмиrrр<>tвича

гро­

наго­ птахО­

ВОЛОДИ<МИра Ку~дре.нІКа·. ГО­

:rовного зоотехніка Мико­

УJТРИ•Ма н:н і. Галузь тут

ві

виробничІ показ­

у

д6-

птахорад­

n,ри

Високі

юtки

ИЖ-

-

Се­

гаслу. У господа.рс'І'І8і ви­ рощують 2177,8 тисячі голl.в ммодня·ка НfУрей­ несучок

<< Мооквич

2715•.

УІдОСТ.ОЄ.НІ ВИСОКИХ На­ город І с:nецІалІсти mахорадгоспу. ДипломЗІми,

своУ

·к.олектив

бІлем

досяг

Плани

ви­

лу Романовича Швеця та ПІТашнИІЦЬ Любов ГJРИГО­ рІ.вну Безусу, Уляну Якн­ мШну Комnанець, Галину ТрохИмівНу Кул.ик. ПередовНІЙ досвu колективу

птахарадгоспу

«СемиnО~іВСЬІКИІЙ• ВJІІКЛ·И~

робництв-а і продажу ~ер­

.кає у :ВідВід.у.вачm

жаІВі

n;родУІІСЦіУ

алістів

цт.ва

У'С:ПіІШно

птахівни­ виконують­

ГОЛОВНОЇ

республі·ки

-

сnеці­

ВИСТаІВКИ

1Н'І'ере.с.

матеріалах

Го.ltОвний коміте'І' .рес­ nублІіна.нськоУ ВИІСТа'В'Ни

поJDКtвців вІ'дбУ"ваються се­

·ВИ:СОІІ\'0

передовог.о

.Ві\ді3НаІЧИ:В

ДОСВІД

мІнарсЬІКі

до.свіду

На

ся.

семи­

заняmя, школи досвLду.

На новоспорудЖуваному

СеJМ'ИІПОЛ!КІв.сь-ко:г.о птахо­ ра,.w.ооІ'Іу . Колекти.в наго­ радІЖе-но Диnrл.омом тре­

М. ПОПКОВ, громадський кореспон­

значить потрібно дати

тьаго

дент.

відмітку,

стУІПен•я

та

автомо-

настав час

об'єкті

внетавити

жди турбується технік-будівель. ник Юрій Леонідович Миронов з ордена Дружби народів заводу

геодезичну

маяки.

Цей

,ОСЬ

і

Мабуть, ми

виглядати­

чилн,

що

nродавці

тут

вмІють

n.рацhвники

З нас запросили більше на 9 копійок. Але ще кращий апетит

nрилаВJ<а

рекваліфікуються:\)

нуть а

приховувати

також

наш

спе­

і кіf­

товари,

наживатися

з

вами

за

раху,нок.

ТаК'-так, ми знову nове· демо мову про обраху. вання покупців. Видно, така спокуслива справа!

Але все П<> порядку. Магазин М 5 с . ПухІв­ ки. його працівники, як ми

переконалися,

мають

добр'ий смак та полюбля­ ють все смачне. Рейдова бригада знайшла прихо. ванями вафлі «Артек», лимонад, сироп «Манда­ риновий•. сир сПІ•кант­ НИІЙ~ . ц:~~~керки , сПереяс­ лавсЬІКі•.

чай

не

раз

на

цІ

258

продукти

запиту.вали

по­

иупці (а тут зараз чима. ло вІдпочиваючих). ЦІка­ во, що ж відповідали Ум працівнJ.DКи штучно

до

прилавка,

створюючи

де­

за

жити,

чужий

навару

у

при­

та

продавців

:РОЛЬІН'У закуnівлю : не ромлячись , накинули

всього

со­ аж

Що подумалося

копійки. Навіщо дрІ­ б'язковІсть! . Пора:Цувало хоч тё, . · що продавець О. К. Литвиненко с•вою що

визнала ,

і по раху­

вала замість 300 грамів ковбаси 400. Інші ж . у подібних випадках від­ мовляються давати будь ­ які пояснення, грубіянять.

а

то

й

хІнацІї?

Тільки · ці «ПОW/нлЙи» у торгівлі

звуться

. ли

інак­

Якщо

соромилися б,

цівникам . А керів~ицтву райспоживспілки треба суворіше питати за ПО ­

виглядіти

дібну поширену «самоді­ яльність » . Можливо, тоді

буд_е

не

буде

б тут

принципову оцінку

дадІ -

ям продавців одного ма­ газину, іншим не захоті­ лося б їх повторювати. І

ше обкрадання. Цього не слід забувати і пра­

у районі ,

після

цих перевІрок? Доки ми будемо миритися з по. дІбними порушеннями? АдЖе постійно знаходи. мо їх пІд час перевірок. Чому пра-в.1!Іння j:>айспо. живспілки не створить таку обстановку, при якій стали б неможливи­ ми згаданІ операцІї.ма­

пояснивши,

помилИлася

захочет ься

:солоного, продавці зали. шили сабі . . . тріску.

72

вину

цього

після

лись.

А

так

і побоюва. ми

змушенІ

смішними,

питуючи :

за·

<<Коли · ж цьому

пок.ладено

кінець?>>.

«Не­

Зробили у згаданому магазині контрольну за­

уважних», «забудькува­ тих » породавців? Ту ж хворобу nри. ховуваиня товарів ми виявили і у цьому мага ­ зині . Правда , тут Дещо інші смаки, тут більше

Рейдова бригада: МОСКАЛЕНКО, І. ЛЕВЧЕНКО, П. - БОНДАРЕНКО, В. МЕЛЬНИЧЕНКО, •ІJІеин · мlськрайоиноrо штабу .•Комсом о л ь.

купівлю. І ще раз

полюбляють солодке.

ськоrо

фіцит з цього

ЗВ\'!Чайно­

го товару? Як вони диви­ лися

в

очі

дорослим

дітям? Що не кажіть,

звич.ка

та

а

справа велика!

-

поба.

_В.

Са.

прожектора>І).

року ХІІ

Готуючис ь

д:о

колективу,

в рад~госпа х , на інших сільськ о гос:подаJХЬtКИх пі,;J.­ шриє:v~·с·т вах заз;r.алегJдь

ВGКИто захо·.1і.в. урожай

щоб збе­ від

пожеж .

Щдшефн~ 'Нашого

безпечити

л икі х лібні м а си;ви розби­

ми

тrи на

ді лЯнки,

·

[] рокоси

ніж ними n ерео рати. ПрІ-І ­ чому

на

п лощі ,розбиваються

:rаиі ді л янки ,

жна

з

вала

ниtХ

не

денної

бітку,

а .1е

щоб ко­

пе р-еви щу­

нор:v~и.

не

вир о­

більше

50

гектар1,в.

-

сНрасилівсьмнtt•:

радгосn

вторне

Цього

прополювання бу.

ряків, ВІДДІЛОМ

закріплених за ГОЛОВИОГО меха.

нtка. Свої рядни ми до. бросовІсно і якісно про- · nололи, а моли Дійшли до ІІІшого поля, то nоба. чили

жахливу

Величезна площа

мартину.

з

бу.

«Нрасилівський~. його провІдні спеціалісти? Виходить, Ім байдуже те, що ,робиться на полях, що радгосn понесе збит. •ки (затрачено nевну пра­ цю. кошти). Думаю, ІІа ­

·

На

п,р~ла~д, два

пожежога­

комбайні, пооиннj

на· бути

вогнегаеники ,

дві

шв.аб,ри і кошма. ро змі­ ром 2 юв-а,дра11Ні метри .

Б!л:я

масив!<в ,

де

У роботі ло охорон~і хлібниос .м-асИІВ'і·В від по­ Же!Ж у пер.ЮД зби,раль'НоІ и.а,М'Па:н а

станІИ· сліІд

важлива

налеЖІИ'Т'Ь

жовій н им

роль

охо роні,

пожежним

господарств

та

дружинам дружинам

ГОЮ

добро.в•іл ь­

шкіл юних пожежників . У

4

період косо.вицІ і обмолоту

· зе,р:нових

чл€ ни

цих

гро­

завширшки н е

Під час жнив забороня ­ єт ься

n алити

СТjlВоа. Тися

шин

і

механіtЗмів

та

не­

гайІНО усуІВ-ат и ·недолtіІки, · а

дружІИНИ

ЮІНІИХ

пожеж ни ­

ків мають Піроводити рей · ;r.и велолат:рулів ДПtД раДі'а;спіз,

разо м з перекри­

менше

метрів.

мадсЬІКиІХ Ор!rа:ні·за:Цій по­ винні що-денно п ерев'іtРЯ'Т И rт,ротиnожеж·ни.й с'fан ма­ І

розташовувати

не ближче 100 метр.ів від хлібних ·масивів . ток і в, С'КИtР'Т і оборюваТИ ЇХ СМУ­

п:ожежно-сторо­

цигарки

роз.к .1:адати ба!Гаття, не;м

в і.щкрити.м

б іл я

х.лібіJІИх

поблизу

ни х.

та:кож

з

3tri,:viO З ЦраВІИ.ІlаІМИ Щ)І()тиnож етноУ безпеки в вн.н,н·І бут:и складе:нІ

госnода!РствІ

ма"І:И'ЧНі

плани

жежного

захиС!Т'У

і

призначе-н І

привозив

чи двері ,

воду. Він ·сказав, що по. дібне nоле з бур'янами у них не єдине. І ttOJ(a. за

J.ІIOJem,

Дехто

меwманцямн

свої

ділянки

це,

ВІJ)Ожаю

ЕІЇІДД ОІВіtдаль-·

.

збиріJ. ННя

вІ\)ожаю .

зверну ти

на

час · треба

о рга нізац і ю

J.ОЗ:В іЛІЛЯ ДіТеЙ . Д.1Я Ді ­ тей, батьІСИ яких з айняr~ ' на

р·і зни.х

дІля н;н ах

ра ;r,­

госпн о го виробництва, тре­ ба: ор·га.ноізувати · -'итя ч і :v~ай;r.ан чнки . н е д.о пуснатн пустощі в

шко.тІЯ.рів

з

і,

краде

вІд

них

а

також

не :-.t .

Т,руфвн и.ки полів по винн і па:vt ' нтати, що попе­ ре дити пожежу набагато легше . ніж П nогасити .

начальник

В. КАЧОР , відділення

держпожнагляду райвідділу внутрішні х справ .

М . ЛУГОВИЯ , голова правління рай· ради добровільного по­ жежного

товариства.

"А іІМUИІ - ЗІСЬ?" У .ЛИІС 'Гі · пІ:д такою наз­ вою (« Нове жи:ття• за 25 трамя ц . р.) О . П~ном-а­ ренко

з

Літак

роЗіПовІ:да­

На ВИІНОС 11JИJВО .

Як вUПовІ.lа нам

ма;tсЬІКого

Н.

коней.

в. о .

.про.

заводу

пааетмас.

nродавати-ся

договором ,

що

на

згІдно

з

ущла~Цено

З ·ПивзаВО;ДОІМ <<ОбОЛОНЬ :>), процентів rтяшок ма-

98

100'-ь п овертат·ися н аза!Д.

таких

технагляду

грома РJСЬКОГО

розлив, ос.кІльки

3.

метою збІ.лмuення nрода­ жу населеНІню п ива вирі­ шуєтьс я ПИІТаНJІІЯ про ВІДГ :кр.и;т"Гя лив6ару на те.р·ито­

в. зотов,

інженер

харчуванн я

Кл епацька . на пІд-

ПІОВИ'нні

зіазму ставляться ~о викона-ння Продовольчої програми?

села.

РІ .

11\РИ ЄМІСТВах

ламаю­

відмахнутися. про

·

в о r­

ла про т.е , що у кафе ~ Кашrrан• Ій не продали

керіВНІ:ІКів, якІ без енту-

нам

по­

схе­

.щротило­

Чому газеrа не nише про

ро61т.

зав на nлощу, закріплену

що

літній

під

ки·. ЯJJ<i на.rад.ували б npo ЛІротнnожежн у безnеку. -

t<ожн ому

комбай~и.

в

зокрема

'біля скирrr соло ми і сіна . Ноло хлібних мас иві.в слі;д В!станов ити ВіІдд ов.ід:нІ зна­

шлаги

поnередженню

в о г­

масив і.в а

вати тимчасові до·роrи че ­ ре·з х.l'ібн:І ма~ИІВИ. виго ­ товити і ВСТоЗ'НОІВИТИ ан· ло

і

кори ­

і

харч.ув•анІНЯ пиво · та в ода

:моJ!Одь

ся

Розговорився

ве -

Особливу уваnу перІо;:І ,

ходить

ро сnитати за цю безrос. подарНІсть.

робітнику,

pЗJДroCny

зас об а:v~ и

перви'Н ­

машин І а.грегатІв .

д,иpea<rrqpa комб!На'fу гро­

став час nоіменно і суво.

дивитися. А як це розці. дирещtя

НИtми

с інн.я .

і

н і особи за протипожежну підготовку збираль ни х

nолов. але дале.ко не всі . І ще про одне з болем .гово.рив їздовий·. Про ~е. що до них на ферму цри.

Про це nовІдомляюtь мі. ліції, але там намагають.

ником,

nримро на це

протиложежни ­

пристро-ям и

ПЕРЕ БУДУВАЛИСЬ ...

ряками стоїть вся D бур'янах, видн~ там .ні.х1'о 1% не сапав. Тепер tВони ·вже загин ули. Мені,

rx

захисними

<•······

року нам виділена певна nлоща кормових буряків,

якt ми Ізднмо обробляти. 8 лиnня поУхав і я на по.

іокрогас-никам и ,

д..vтьс•я збиральн1 роботи . rютрібно т,ри·маrn напоrо , ТОВІ Тра•КТІ()(р 3 ПUiyГO:vJ на випадок пожежі . ПольовІ

траюrори,

-'і/!О:еі'ЛІІ··,•· Р!'г~~~; •.

господарство

завоДу

авт-омашини . що бу:д.vть зайн:ятrі на .к::>со•виці , обмо­ лоті й перевезенні зерна з поля на тік, - треба за­

Але не все ще зроб.їеНо . Н аса·:v~tпере;д, необхі;tно ве­

винИіКНеН1НЯ пожеж . Всі збІИральнІ агрегати

;

НААІЙНУ БЕЗПЕКУ

цього іспиту в жи'fті кож­ ного 11РУ д.овоrо

р епи

що

ЖНИВНОМУ ПОЛЮ­

розnоча лися

п•'.ятиріЧ'К И·.

халву. ·

Розуміючи,

-

-вар,щин1и

тому, мабуть, не дали у продаж цу,керки «Ме­ літопольські» , «Ірис мо­ лочний>>, сДюшес», «Ірис rреЛЬЯЖНИ'Й >>, «ДИТЯЧІ>>

рахунок .

відповІдальна

тнива т-ретього

- ме

магазину М 5 с. Погре­ бІв. Тут на нашу конт­

сІндІй­

ський•. Всього карбованців. Упевнені,

чому

добре

••

мемо смішними, у черго­ вий раз запитуючи, коли

й

пора .для хлІборобів Бро·

Інакше

ве

Фото В . БЕНДИКА.

настала довго·

qчіІі!увана

Обкрадання,

порошкової металургії імені 60. річчя РадянськоУ України, якого ви бачите на цьому фото.

спосіб гарантує найвищу якість будівельних робіт. І про це зав.

-

бетонувати підлогу

р ІІ

Правлінки Українського республікавського доброві,цьного пожежного товарисDа.

ЩО

роз­

ташова•НИ.Й ло вул.ицІ

НОВОГО рИ!Н](у,

Ко­

.рол~~а .


:4

сН

ста)tІнка. ДЕРЖІ\.ВНИЯ КОМІТЕТ УРСР ПО ПРОФЕСІRНО-ТЕХНІЧНІЯ ОСВІТІ

ні

крб. і доплату до стипендіі як різницю між мінімальною. ставкою першого тарнфногQ

30

ки всі учні, незалежно від програми навчан­ ня, одержують 50 процентів заробітку на під·

Початок навчання І вересня. Після закінчення училища випускники

тичних

машинах;

контролер,

робіt) (ПрИЙМаЮТ!>СЯ ЮНаКИ

11.

На базі

8

одержують кваліфікацію молодого робітника

2-З-4 розряду і направляються на роботу в м. БроварИ, підпрнємс:rва м . Києва та Ки­ ївської області. Час навчання в училищі за­ раховується в безперервний трудовий : стаж.

·

З. Електрогазозварювальннк ручного "ЗВарю­ вання (електрозварювальник на напівавтома-

.

ВідміннИки навчання корнетуються пільга-

зварювальних

f дівчата).

В училищі створені умови для навчання і

класів без надання середньої

культурного

Муляр; монтажник по монтажу сталевих і Залізобетонних конструкцій.

варське

міжрайонне

виробниче

ком

Характеристика. · (3Х4).

квиток або

1 -

квітня до 1

ської Армії протягом .всього року. Адреса училища: 255020, м. Бровари, ву· лиця 50 'років ВЛКСМ, 14, СПТУ-4. ·

9.

у

товариства. головою

Працював

споживч.оrо

вариства. З

1932

то.

року­

голова колгоспу . 1мен1 13.річчя Жовтня в Се. миполках. Був також ro. ловою місцевих колгос.

пів в Опанасові, Після

ресні пок

КалИ'fі.

визволення

1943 віД

окупантів

у ве.

jюку Семипо.

на· Семиполківській пта. хофабриці . За заслуги перед пар. тІєю і народом І. Г. Ба. тина наrороджений (?рде.

· ном ~знак Пошани•, ме . . далями. FІому вручено Знак ЦК КПРС •50 ро. кІв ·перебування в КПРС•. Світла пам 'ять про І. Г. Батяну назавжди збережеться в серцях тих. хто його знав.

фашистських працював

Група товарвпdв.

там

ТІЛЬКИ

5

ДНІВ

у місті Бровари гастропі ·UИР·КУ НДР

..А Е Р О ·С"

·

військовий

розnочав

році заrотlвельни. худоби молочного

'

жовтня, для демобілізованих із рядів Радян·

Де не дозволяється встановлювати газо­

ві балони?

· У · програмі з двох відділень - слони, · хижаки, екзотичні тварини, сучасний факір, а також номери комічних, традиційних оригінальрих жанрів.

Початок вистав о

15.00

Цирк буде розміщено вул.

50

та о

на

та

19.00.

майданчику по

років ВЛКСМ.

З 10 липня відкритиА попередній прqдаж квитків у касі цирку, що біля універмагу иа житловому масиаі. . В першу чергу на вистави в суботні та не­ дільні дні задовольняються заявки сільських колективів. Дирекція.

Ваші пропозиції щодо поліпшення без­

10.

пеки користування газом?

. Всіх

громадян, які користуються голубим

паливом, запрошуємо взяти участь у конкур­

сі-вікторИІІі.

Ваші відповіді

·

1988

року.

надсилайте

до

15

серпня

Переможців чекають нагороди у вигляді цінних подарунків та присвоєння звання «Знавець використання газу».

адресу:

4,

1927

Довідка з місця роботи батьків.

Документи подаються особисто з по 30 серпня, для десятикласників

Всіх бажаючих взяти участь у конкурсі-вік­ торині просимо дати відповіді на задані запи­ на

Довідка з місця nроживання і про склад

приписне свідоцтво.

застосовується у

надсилайте

5.

8. 6 фотокарток·· 9. Для юнаків -

З метою підвищення ефективності і безпе· ки користування газом управління газового

Відповіді

·

моходи із азбестоцементних труб?

·конкурс-вікторину «ЧИ 3НА€ТЕ ВІІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ГАЗОМ?»

діяльність

Копія свідоцтва про народження,

1.

універсальним

м. Бровари; вулиця Шевченка,

Заява.

. 6~

неправильному використовува·нні може накликати велику біду. ~

255020,

··

ра­

rоловою сІльськоІ Ради. Пізніше на цій же поса. д1 у Зазим'І. З грудняt., 1944 року голова колrоспу у Гоголеві, че. рез рік -'- у Калиті. Перед виходом на пен. сію у 1974 році довгий час працював бригадиром

3 21 по . 25 пнnнн 1988 року

1. 2.

сім'L

багатьох галузях виробництв~ і в . побуті, при­ носить в наші оселі великі зручності. Але рри

тання.

,

газових колонок? Для чого утеплюються ди­

господарства м. Бровари оголошує

.БІрОварського

йону, КиївськоІ обпасті в сlм'І сепя.ч. Трудову

З. Документ про освіту (оригінал). 4. Медична довідка ф-086-у.

УВАГ дІ КОНКУРСІ Він ш·ироко

секції,

Вступники подають такі документи:

дянс~кої Армії. · Учні, що навчаються на базі- 8 класів, пе­ ребувають на повному державному утримав-

енергоносієм.

спортивні

самодіяльності,

екзаменів.

н~ навчання з річним періодом прийма· ютьсЯ ·також звільнені в запас із рядів Ра·

цінним

гуртки

хворо.

році . в селі Семи.

Зарахування на навчання · проводиться без

з. Штукатур; облицювальник-плиточннК' (іlриР,маються юна~и і дівчата). 4. Маляр (будівельний); штукатур (прий­ маються юнаки і дівчата). 5. СлЮсар-сантехнік; газозварювальник. ІІІ. На базі 10 класів· загальноосвітньої ШКОJtИ .з періодом _навчання 1 рік училище готуt молодих кваліфікованих робітників за професіями: 1. Г азоелектрозва рюв альник. 2. Штукатур; облиц10ваJ1~ник-плнточник. 3. Столяр (будівельний); тесляр. . · 4. В'язальниці (прvймаються дІвчата).

є

Працюють

1906

поЛІ<н

гуртки технічної творчості.

Столяр (будівеЛьний); тесляр.

вогник

відпочинку.

художньої

1.

Голубий

.

ми при вступі у вузи і технікуми.

освіти, період навчання два роки :

. 2.

·

прнємстві.

ручного

Після тривалоУ

би помер ветеран партіІ, член КПРС з 1932 року .Іван ГригорQвkч Батина. І. Г. Батяна · народився

в

крб.).

В період проходження виробничої практи­

електрообладнанню

·

(40-45

розряду і стипендією

електромонта>,Кник

електрозварювальник

класів загальноосвіr­

професіями, одержують стипендію в розмірі

дівчата, комплекту­

звар10вання.

ньоі школи і які навчаються за складними

ється група зі спортивним ухилом з легкої атлетики і боксу). . 2. Монтажник · сталевих і залізобетонних конструкцій;

Т и· Н А _ Іввв Григоро~ич

Учні, прJІйняті на навчання з річним періо­ дом навчання на базі

класів загальноосвітньої школи за професіями . (період навчання три роки): · 1. Електромонтажник по освітленню і

(прИймаються 'юнаки і

ного раціону харчування для проживаючих в гуртожитку 1 крб. 38 коп).

.. НА 1988-89 НАВЧА.ЛЬНИR РІІ( І. · Училище готує молодих кваліфікованих робітників з . середньою освітою на базі 8

мережах і

.

надається місце в гуртожнтку (вартість ден­

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

по силових

(видається одяг, спецодяг, трнразС?ве гаВсім прийнятим на навчання з. інших місць

ПРОФЕСІЯНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 16 4

системах;

20 лиnня 1988 року.

ряче харчування).

БРОВАРСЬКЕ СЕР~ДН€

освітлювальних

Е

o'ts

Управління газового rocnoAapcтaa

Бро­

м. Бровари.

управління

газового господарства, .з поміткою «На кон· курс».

1.

Яким газом

ви користуєтесь?

Вроварський міськком комсомолу глибоко сумує а приводу траrІчноІ смерті колишнього секретаря. комІ·

Чим він

тету комсомолу, завідуючого радгосnу сЛІткІвський•

небезпечний?

2.

Що таке виток газу? · Ваші діі на вияв­

nокtйноrо.

газу в квартирі. , З. · Основні правила користування газовими

КОnеwІ'И'В іІІ.СnекцІr ДержС'JІ)аху 8ра88ІрСЬНОГО рІ!АQИ)' г.ІІІІІбоко сумує а nрИВІОдУ nеред'ІІІІСНОї смерті· коп.ишньо­ го

приладами.

Причини виннк~ення кещасннх випадків при користуванні газом? 5. За якими ознаюіми можна визначити несправність газового бало~а? Ваші діі при .виявленні несправності у балоні. . ·

Внконком

атента

ХАМ&ІР

щи.ре

ЄІІАОКІТ

співчуттІІ

Шеаченн!вськоt

ІванІвни

рі;ЦННМ

та

сіоІІЬСьної

б.пнаькиМ

Роадн

по­

кародних

депутатів вИСJЮВJІює щире сп-Івчуття депутату С·КОРО­ ВАГАТЬКО ОnеисІІІІ:ДРІ I rop!.ald а ІІРІІ'ВОАУ смерті П · матерІ.. .

Що ви ' робите для економії витрача~юr

KoneiC'I'нs

газу і тепла у вашій квартирі чи житловому будинку?

внсповnюс НОВІРІУ а

аІІ'І'оrосnодврст~а

щире

сnівчуТТя

радгоспу

водІю

сРусанІвс~окнА•

ХАМВІРУ

nриводУ П!'Ред"ІІІоСИОі смерті Аоого · ЄВАОКІТ , ІІNІНІВНН.

ІІкову Jва•

дР)'ЖНИІІ

Ознаки неповного згорання газу, причи· ІСоnеІС'І'иа

ни і способи усунення.

Чому заборонено використання метале· вих димоходів від опалювальних приладів і сНовм жизнь.• -

орган ВроІІ6РСІСОГО rородскО·

ГО КОМН!J'ета КОММ•УНИ!СТВ'І&еНОЙ партин УкраинЬІ, городекого 11 районного Советов на.роднwх Аепу. татов КИевСRОІІ: обпасти. (На укрІІІНнс~ом яаwке). Редамор А. ВQЛОШИНЕНКО.

Г8Ве'І'а ВЬІХоДНІr с 17 апреля НІМ rода. ВЬІl'Ода: ВТСІрИИІ(, оееда, ПJІ'І'ИИЦа. суббооrа.

СПМК- 1

тресту

сТеппнц.ІІтехмонтаж•

ко сумуе а при.водУ 'І'ІРNічноt ааrнбелІ механІКа · ОГІІІ МнноІІн Івановича

8.

·Дни

страхового

виспоап:ює кІАиої.

1

4.

1.

майс'І'ЄрИJІІІИ

ГРАНОВСЬКОГО .0ІІенсанАра &орнсоаича висnоВJІює щире . сnІвчуття рІдним ·та близьким

1.

лення витоку газу і після виявлення витоку

6.

ремонтними

·

rnиCSo•

І 8Ие.ІІ.Овпюс щире співчуття с!м'І І 6/JНоьким noк.fltCOro,

Редактор А. ВОЛОШИ НЕ НКО.

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ: 255020, І(иіва.ка об.ІІастЬ, 11. Броаари, ІУ-'· І(иіаська, !54. . Тедефонн: Р8АаКТОра - 4-03~78; а&стуnнмка реАІІМТоре,- ВІдАІІІу . nартІІіноrо ЖНТТJІ, аІдnо•Ідм ..моrо секретарJІ 4-04-81; вІ,ІІАіІІУ сІІІ..ськоrо rосnоА&рства - 4-2»·28; ВІдАІІІУ nромМСІІОІОСТІ І соцІаІІі.НМХ nнтан.. 4-02·•2; ВІААІІІУ ІІМСТІ8 І МасовОІ р(ІСІотМ

-

4-04-81;

КоресnоНА8НТа . МІСЦ880r0 p.AIOMOI118HHJI

-

1·13·11,

І

Друк

Індекс

61285. .

Офсетний.

дРукоааииЯ:

аркуш.

nримірники. 3116110&n811И:А Ні

15.542

Обсрr

1

Тираж

· 4001,

#114 1988