Page 1

У ПРО.4єmарі всіх "ра'Ен"

28-1 .Nit 114 (2653)

єдн,аі(mеся!

ПРО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАІНСЬКОІ РСР Президія Верховної Ради Yк.paїtlICbKOЇ РСР

ЧЕТВЕР

21

постановляє:

Ради Скликати .lIiругу сесію Верховної УіктраїНС'Ь1ЮЇ РадіЮIСI>КОЇ Соціалістичної Республіки ('bO~IOГO скликання 19 жовl'НЯ 1967 року в м. К:и€ві.

ВЕРЕСНЯ р.

1967 Ціна

КАЗ

ПРЕЗИДІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАІНСЬКОІ РСР

Рік виданн.

коп.

2

Голова Президії Верховної Ради Україиськоі РСР д. КОРОТЧЕНКО. Секретар Президії Верховної Ради Української РСР А. ЗЛЕНКО. м . КІІЇВ,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОННОГО КОМІТЕТУ КП

УКРАІНИ ТА РАНОННОІ РАДИ

3arве.ршеНJНЮ Ук,раїпи в МОСl\Іві

3ак,Il/ЮЧн,uй кон,церm Дн,ів Україн,и в Москві на

світі

спорідненість

ність двох братів' богатирів

ближче,

ніж

спорідие·

ІВ

ні,й взяли уча<сТ'Ь чл";lf П'О,літ~юptQ ЦК

росіян і україНці6! Три

-

віки ЖІІВУТЬ вони в єдиній сім'ї . ВОНІІ, наче два дере· ва-велеl'ні, корені яких навіки сплелися між соБОЮ.

nіП'РС, Гм, ова Рarди Мі­ П~Сl1РЬВ РРФСР Г. І. ВО'­ РО'IfО'В, Голо.ва іПреЗИ!ІЇ<Ї ВI.'1РIХОІВlпої Ради РPlФОР М. О. НСНО()В, 'І1ерші за­

~! них спільний грунт грунт слов'янського братер· ства, слов'я' нської культури. На одній землі зачина· ла{;ь їх історія від стародавнього Києва пішли і ро­ сійські і українські міста, а безсмерl'НИЙ епос-«Слоао

-

о полку IгopeBi~P> в'я,нським

у ріlВНій міlрі належить двом сло­

народам.

<СТУ'ПНИlКИ

Велика дружба, шо з'єднала навічно руки народів­ братів, зв'язувала і продовжує зв'язувати рОСійських

це

говорила,

вітаючи

Кремлівськ(щу палаці з'їзд~в,

Алла

Тарасова.

наРQДНИЙ

Москвичам

артист

україиських

8Jідпові~

Української

Дні

українських

України

акордом

став

Української

На

у

РСР

концерт

РСР

головн~й

ЗВУ"а.~И

артнсті,в

Москві у

на

московській

художніх

Іх

і

солістів

з'їздів.

мова,

музика,

пісні.

сердечності, 'Іав

як

В:"JJИВСЯ як

душЄ>вної

гімн

шедрості.

велИКО)IУ

Весь

братерству

концерт

радянських

Ві1'а,ючи їх

ОІС(}l}і

Г()іС'Гetй,

.а. в

працьОіВWГИіЙ

і

}1I(JpaїIНCb­

талан.(}витИ!Й

юnй Н!aII>o'~, Г. І. ВopOOHJlB 9іДЗН8ЧИ1В,

ЩО дНі

УІІ(­

j}a'ЇНИ, JIIІС і інШИlX СОЮl3HIm(

на

еійсыимM

д1JУ'3Я'М за ~Иl"

HJFТIJ>01IO

ВetJПl'Ч<Є@llе

[10<CtГ1Ш1-

,вИ'словИ1В

уте'В-

1Ieнt~C'I'b в TO~, ЩО на­

I.'ІТ'УllЬн.і, ~Hd ~у.льт.урк і 'МИ1crrЕЩ11В 'а Р()ІСr.йсЬІКО<Ї Фе<дерщіі в КИGRi та­ І\ІУЖ П/НJ'Й,:\'уть з ве:ІЯ­ чеЗНИN }'CIIl і,х (})[.

Зустріч

п!р(}ЙІП.,а

11

аос-тановці 1IMWКO'Ї тю­

.'Ю'ГИ Й ~~р,~-ечності.

в~реQll.я Пtl)ЄІ),1Ста1!­

19 ,КlfJіИ

пarртїй-нlІ!Х,

Іх ГОСТЮІИ були кан­ Аlцат У ч.lени, ПоJriт6ю­

гаrrаНlаціO'lJ:lЛЬН'(}Ї

РО'

(ЬК'О'Ї деJ)ЖаIВИ', яка

ЦК КПРС,

Гмова.

Мін,іСl1рів

УРСР

стрічає

ра';QЯIН­

50~DЧЧЯ

,j\l}rO ЖОВl'lfЯ

зу­

Ве:ли­

грю[а'ДіСЬІК1О': СТtі

М'()ІС'ЮВИ TeJ!JI.lO' прО''Вщжа­ ли на киїIв'сы'о'м'у мкДО-РI)ГІіХ f()rrгеи

3:tIIIi

-

учаснwкї'в ~H'iB 1rll(раін.и в МО'С'к;ві дО' КИ'ЄВІІ.

Вlца11НИNИJ

і

яскраво

розцsіла

культура

~Ікраїни

за

(PATtAY).

Приклад бригади Миколи Онamка

На концерті, якнй пройшов з великим успіхом, БУЛIІ

ЯснІ,

КИРllленко. К. Т. Мазуров, М. В. Підгорний, Д. С. По­

Устинов,

В.

В.

Щербицький,

І.

В.

"оняч,нl

стоять

ЛЯНСЬКlIЙ, П. Ю. Шелест, В. В. ГРIІШIfН, П. Н. Демічев,

Капітонов,

ЮИІ'і .

дн!

Почався

перlО'д

за.вершення

Ф. д. Кулаков, Б. М. Пономарьов, М. С. СQломеlщев.

льових

роБІт.

Разом з НЮІІІ в театрі були секретарі ЦК КП ~rкраj.ни

1ІРУ дівникtв

В. І . Дрозденко, О. П . Ляшко, А. д. Скаба, заступник

то турбот

Голови

спішати,

Ради

MiHiCTPLB УРСР П . Т. Тронько, членн

урядової делегації УкраІнської

З нагодн закінчення ДНів ~'-KpaїIICbKOЇ РСР у Моск­

великнй

прийом,

який

пройшов

у

треба по­ за

теплій і сердеЧН'ЇІ1 Обстановці. (РАТАУ) .

хоро­

мова

відділку. Тут овочів­ ницька брига:ца Мико­

і

І\апуста.

овочевих кипить ця,

пра­

ли

Федоровича

стараються

иа

завершує

иапружена

люди

швидше

щені

На

плантаці,ЯХ

зІбрати

n.тюди

й

виро­

відrч>а­

ня

плану

Онаш­

ви:ко.нан­

продажу

ово­

вити їх в торговельНі заклади столиці У.краУ-

реалі,ЗУ1вала цеН1Інер при

їх 6771 завданні

тур, повн1стю розраху­

ни.

7775,

по

вarrися

здало

план

ВНІ,онано

погоди

зібрати

пІзнІх з

ку ль­

державою.

Непогано

ВІІ/І,ЯТКОВО

бага­

Найкраще йдуть сrrpави у }{1ровському

Вона вже

УРОЖАЙ

ві ЦК КП Українн, Президія Верховної Ради і Рада Міністрів УРСР влаштували в Кре~fЛoівському палащі

щоб

у

иий», особливо столо­ ві буря~и, редька зи-

чів дЄlржаві.

шої

РСР.

села

-

по­

Тепер

вродила

пli:»lя

городина

в

рад­

госпІ

«В~ликоДимерсь-

сяч

Господарство

державі

16

центнері,в

овочі' в тисяч

при

вже

ти­

рІзних

плані

25

центнеріВ .

100,3 ших

поМ\lдорах на

цроцента, по ін­ овочах-на 100,7.

Близьно рІв

цelrnНe­

200

продукції

відправ-

ЛeJНо СfЮЖ}fвачам понад

но».

Братська дала

дарству

бореться

'::s: со wcx::

за

Дня

те,

щоб

працівників

пі.зн1

:>80'І'і

план

продажу

жаві.

Є

І

ВИJ(онати їх

дер­

всІ

передумо­

ви для того,

щоб дове­

дене

t::r-

завдання

наВіТЬ

годнн

Та,ким

co:s: Qco

живе

і

П1>агненням весь

повністю

радгоспу.

Ще

7

понад

РЯікІв, та

У Києві від<кр'Ила<ся Ювілейна ХУДОЖНЯ вис­ і графї1КИ,

Підготовлені художникаlМИ до 50-річчя Велико-

",иянам

r ' ГО Жовтня.

І

і

На фото: картина художника М. М. ЧеПИlка «Гвардійці ЖОВ,ТНЯ». (Фотохроніка РАТАУ)

'Фо

ТИlCяч

капусти,

МО1Ж!ВIf,

інших

руть

окупила

себе.

До 50-річчя Великого Жовтня енергеТИКIІ обі­ цяли

виробити

план

понад

міЛЬЙОНів

100

енергії, малого

а

150

кі­

електро­

дали її без мільйонів.

ПОЛОВИНУ ОЗИМОГО ПОЛЯ ЗАСІЯНО

По-ударному

працю-

ють в дні переджовтне­ вого ЗJllагання ХJJlіборо­

би

країнн.

За

ЦСУ СРСР, радгоспи

даними

КОЛГОСПlI і

краї.НIІ

пшеницею,

засіяли

житом

і

яч­

:IIeHe~ більше 20 мільйо­ нів гектарів . Це майже ОЗІІ,МОГО

поля.

ПОПОВНЮ€ТЬСЯ ЛЕНІНІАНА Ленінська тема в ювілейному році - одна із центральних у твор­ чості українських KO~I110ЗИ юріІВ. Серед їх 110ВІІХ

творів

опера

Ю. Мейтуса «БраТIІ У ЛЬЯИОВН». Во'на розпо­ відає

про

нових,

сім'ю

молоді

Улья­

РОКІІ

Іл­

ліча , трагічну ДОJlЮ йо­ го брата Олександра.

Кантати написали

про А.

ЛеНіна

Фі.1іпенко.

Л. ДІІЧКО, Т. Сllдорен, ко. В. І. Леніну ПрlІ­

свячують свої оди, хо­ ри, баJ1а,ди, пісні KO:.lnO-

зитори А . Кос-Анатоль­ ський, П. Майборода та

інші.

КОСМІЧНИИ МІСТ МОСКВА­

Збудована в тайзі не­ далеко

бу­

редЬ1\И

культур збе­ ЮWlравлять

робlТНи.кя.

ПОНОМАРЕНКО, аrРОНОМ·О8очlвник.

від

центру

майбvтнього

Братська ·

ста'll­

ція телевіз;йного косміч ­ ного зв'язку «Орбllта» почала приймаТIІ через

супутник

ния-І»

Землі

«Мо.1-

передачу

раль'ного

цент­

телебачення

СРСР .

Пробна

телепереда,ча

KOC~\OC

пройшла

) спішно. ГОДИННИКИСУВЕНІРИ

І\олекти,в

овочівників ц( .lТнерІі<в

близько

кіловат­

електроенергії.

Вона

через

перевиконаНІ.

кращі твори жи:вопису, С'КіУЛЬП'ТУ'Ри

бригади

сlльсЬіКОГО гос,подарс.т­ ва ПОВНістю Зібрати

Tal;1Ka YKpaїHCbIКOЇ РСР, на Я\КЇЙ експонуються

Сибі,ру

мільярдів

65

вже госпо­

БР-\ТСЬК

}{оле'ктив

сх::сх:: :C~

ГЕС

народному

завдаlfНЯ.

до

Брат­

ву експлуатацію. Буді­ вельні і монтажн,і робо­ тн оц,інено на «відмін­

раДЯН­

ClПіЛО'J\,

В.

прийняття

ської гідроелектростан­ нії Dотуж,ністю 4100 ТІІ­ сяч кіловат в промнсло­

ловаТ-ГОДIИl

I ресщ-о.Лlік., мра:виJIИ ~IOC1tвичігв

l'еплу

і

,II'MC!J'b

ро­

про

половина

ПРIІСУ1'ні товаРllші Л . І. Брежнєв. Г. І. Воронов, А. П .

з'їзд~в

цра:1И учас1'Ь у ,lJ:IfЯХ У"ра,ї<ни в MOJ('/hiВi.

щерБищы\іі ПО',~КУВ(iJВ

Державна КОМІСІЯ підписала в Москві акт

У світле, радісне свято талантіІВ . Він ПОКЗlЗа'В,

розкішно

Ф.

Р ",;rн

'fIЛetни ІП. Т. ТРОНІ>КО', УIРя.:ІОІВОЇ де.'1еогації, ЯКоі

В.

<сеРIД~ЧНО

народів,

роки Ра'дянської в.1ади.

Д.

3а<01')111llИlК

K()i~[Y й 'ЮУЛЬТУРFlОМУ V}'дmHKцrвi. У r.л(}ві-1DЬД'l10mlДі В.

ЕНЕРГЕТИКИ

гооп()даIРСЬ­

Т' и лен'іНIСЬ.КО'і АР}1Ж'би B~ix браllfll1х наро-ді,в ~a-

Ра,,'И

В. В. UЦе.р5ИЦЬКIІЙ, сек-

прозву­

ГО'.lOOlИ УРСР Міlfістр'ів

М,

ПЕРЛИНА

Ф.

Ра]и

Вони сплітаЛIІСЬ у багатобарвиий вінок побратнмства.

дк к,п Уоораїни О. П. ДЯіШКО', А. Д. Ока-

50-u

РАДЯНСЬКО'

СhКИХ і пр~опілковlІ\Х О'р.га:нізщіЙ, l1ВорчИіХ

~(1C-

ІПР'~І)(ИСЛОО!.

18 вересня попереміll'НО

украЇ'нська

М.

0_

В!Ш(ОНlI\()і!tfУ

юо'всыо'її

землі.

,рЄ<Тарі

в

(ТАРС).

Рі}(

вра.ження і ВWЛИЛИ1СЬ У ЯlОlQра'ве неза,бгпн'Є евя-

i'OOICIВ'a

за­

заключ'ним

колективів

палаці

Він

які

Plрфор

сов, MilНi,crp IК'}'\ЛЬ'J'Y1РК СРСР Іі . О. ФyjІЩева,

подяки

Гуляєв.

сердечність,

завершилнся.

країни і

словами

Юрій

Кремлівському

сцені

російська

у

у:с.піхами

РаЦIІ

Шк ОЛ blfV.JJ\IO<B , К. Г. Пи­ с~п, за'С11'ПII"КИ Го;roви Рщи MtlfїC11pm РРФСР 1\. М. feJ)dCІІМОВ, В. О. ДЬJПІСОІВ, В_ І. Коча\lа­

иародиа артистка СРСР

подякував за теплоту, TOCTItli-ність,

палюва.'1И

дірузів

ГМ(1ВИ

Мін:мС'т'рьв

та українських поетів, худо~ників, музикантів. Історія ~'KpaїKII, дзвінкі її пісиі і поетичні сказания Одінаково були близькими Пушкіиу іГотолю, Шевчеику і Некра ­ сову, Чайковському і Лисенку .

Про

ка Землі «Коомос-178».

Дlfів була

'IIJРIOC, ВЯЧ~н.а 3'}1С11Рі.ч, яка IВІ:l,'IJбіуЛJаlСІЯ 19 в е.р~сня в Ра.ді МФпtclрів РРФОР.

року.

ПРОІВедено черговий запус'к ШГУЧНОГО супутни-

Зустріч у Раді МіНістріВ РРФСР

Гімн великому братерству є

19&7

cKOCMOC-178» У ПОЛЬОТІ 19 верооня 1967 po~ в Р,адЯНСl>КОМУ Союзі

ДЕПУТАТІВ ТРУдЯЩИХ КИІВСЬКО' ОSЛАСТІ

ЧІІ

вересня

18

випускає КуЙ'бишевський завод імені Масленникова. Вже освоєні виробництвом наручні годинникн

в

святковому

оформлеНІні. На з()ло1'Q­ му циферблаті вид/но СИJIует крейсера «Авро­ ра», а за ним- обеліск покоритеЛЯ\1

пам'ятні

1967

рокн.

космосу

дати :

і

1917--


П'ятиденна -І ЦЕ ЧУДОВО!

..

Умань. парк. Ми

Соф1Ї~СblКИЙ багаll'O чи­

тали про це чарЬ8не Історичне М-І'сце в кни­ та

хороШІ

газетах,

чули

відгуни

. тих,

кому доозелось його відвідати, caiM~ мрІяли поїхати l'У;ДИ. І ось, на­ реШl1і, +taJшl плани здій­

снилИ!Ся. Минулої не­ дІлІ автобус з ЛіТО}( вз·яв курс на Умань . МliCто зустрІло нас ГОСТИНІно. Екснурсово-

вплив на маси, щ>оводить у життя СВОЮ політику.

;у ці дпі комуністи міста і села палко обгоВ<JРЮЮГЬ Тези ЦК КПРС дО 50-річчя Жовгня. Цей історичний ДОКУ:ІІент став

бойовою програмою

При цьо.му о;:.облива турбота виявляється про. мобілі­ зацію всіх внутріш'ніх резервів для виконання і пе­ ревиконання Юl!ілейlНИХ зобов'язВ/нь, про підвищеliНЯ творчої активності комуністів і б~зпартіЙних.

байдужю!И «засідателями». Чому?

за-

задоволени-

ми поLздкою. А очолю­ вав її секретар партІйної організації f{ороль. Поїздка

О.

А.

стала

мож­

перейшла праіЦЮ­ на п'ятидеНIІШЙ

робочий тиждень з двома вихl.дними д.ня-

ми.

Ро61'ТНИЦі

ЗУ'ст.рlли цю знижують

радІон о

з.вістку, не

темпу

робо­

ти. Ш'веІ Г . П. Люб­ чеюю, М. І. Денисен­ но, М . В. М~иченно виконують

кують

ку. ся

І

переВИ!l(О­

нор:,ш

На

них

вироБІт­

рівняють­

інші .

Зараз настала осіНь. Майже всі нашІ пра­ ЦіВНИКи

мають

влас,не

господарство. Отже, прибавилось часу ДЛЯ збирання домашнього врожаю, для заготівлі овочів

і

<j: рукті,в

на

За це роБІтниці вдя­ нашому

уря,Довl,

котрий дбає про поліп­

шення

д()о~обуту

тру­

дящи,х.

В.

БАКАРДЖІ€ВА,

секретар

клад,

комсомоль-

СЬКОІ організації швейної ф<tбрики, с. Літки.

порядо.к

денний.

розв'ЯЗaJiНЯ

пнтаНJН;І,

подбати,

) часть

у

підготовці

справи. Як «На наших

П.lан ВОСЬ:llИ місяців Гоголівський радгосп­ робкоо.л виконав на 102 проценти. З завданням справились майже всі TopГOBe.~blli точки. В чис­ ді правофлангових сіль­ ~Iaг, ПРОД:Vlаг Ng І, чай­

на.

Пла,н

тив

виконав

на

ще

КО,lек­

краще­

процентів.

108 Це

серп'ня

свідчення

сумл,і'н­

ІІОЇ Р<JООТИ як самих торговельників, так і ді­ йового контролю з боку правл,іння. А воно зби­ регулярно

-

Д'ві­

чі на місяць. Тут підсу­ мовується робота торго­ вельної мережі в цідому,

ПOi3ВJминулоІ

Лі, наприклад, дили в ЛІС по

я-к!

неді­

Це наші

ро6і11НИ.ин

плав

«Максим

Горь­

пИЙ»,

на

якому

НАШІ

ШАНОВНІ

ТОВАРиШі

ми

3

Дніпра, Ииївського

дихали

свіЖИМ

лись

залиши­

3аДоволеними.

Побільше б таких

-

ВИЇЗДіВ,

вали

-

висловлю­

побажання

робіТ­

ники.

Л.

роз­

чолQlВl!f{.

ПАСІЧНИК,

працівниця

заводу.

рік

В

ході

що

став-

ВОЮІ

а

по

коопу

Т.

одна

і

повиснути

напередодні

(Тв

Т.

31,

стор .

висловлених

обговорення

здебільшого

в

повітрі,

якщо

що

за

транспортних

у та,кі

роооті

недоліки.

вільною комісійна лар

випадки некуль­

турного

обслуговуван.ня.

почуло.сь

з

KOMyraTopa.

вельного

"ІашнноБУД\'вааня

захотілось

ПОЗВ3ЙО~IИТИСЬ

цією

На'дії

жіВіКОЮ

по­

(10KJI<М шосе, обсадже.ним о.сокорами, пішла я до завод­

ських воріт. Легенький вітерець розносив тепло. соняч­

і пошукати по цехах

висловлюю CВ<JЇ передбачення, де може пра­

L\юваТIf Володимир. Дзвонимо по черзі в контору всіх цехів і виясняємо місце роботи учня. Вик.,ик його на консультацію відбувся. На другии раз я вже добре

Велика Дошка пишани перед порогом заводської кон­ тами

розширити

лоте

-

перо»

це

кон­

курс на найкращий де­ бют у журналістиці, а «прохідний бал,. кон­ курс

для

які

старшокласни­

хочуть

свої сили

спробу­ в

репор­

конкурсу ревагу

дістануть

при

во­

пе­

вступі

иа

журналісти­

У планах журналу -

су­

розмова

про

«секрети»

професії, кращих

публікації робіт

тального

докумен­

жанру.

Особ­

ливе місце відводиться фоторепортажу, з май­ страми якого

журнал ре­

гулярно знайомить своїх читачів.

ВОДУ.

Фото

*

Аидрєєва

*

Передплатити

жури ал

можна на підприємстві, в установі, в радгоспі,

в

будь-якому

відділенні

«Союздруку» платн,а

4

крб.

(перед­

ціна

80

на

рік

-

коп.).

-

на задньо­

... Світла кімната, де працює Надія Наумівна, - вся в квітах. Крізь шибки ллєтьс!! м'яке сонячне проміння. Господарка зустріла мене здивовано і зніЯК<Jвіло . Ко­ мутатор

і знаЙОМlма з ПОрl'ре­

пrредовиків ВИ;)QБНlІцтва.

Відверто кажучи, 11 сподівалась зустріти на цій Дош­ ці поша'ни Н. Н. Кириченко. Але не було її ТУГ. Чо­ ~IYCb У нас так завеДilНО робітники основних спеціаль­ ностей завжди в шані: Ї~I і кварТ,lрl! в першу чергу,

тихо

постуку.ва'в,

вимагаючи

до

себе

уваги.

Зрозумівши це, я сказала:

- Ви працюйте і не зверта,йте на мене увагн. Цікаво було спостерігати, як комутатор без УПІІНУ хитро

терн гордо сповіщала прізвища

зиаю, де працює «вечірник».

якщо то.рго­

Сідаю на «трійку» і їду. Від авто.бусної зупинки ши­

робить на заводі, то вже ~!ожна цього учня-робітника.

на­

редакцІя

тики, зарубіжного життя.

і всі ла,ври слави, а ті, хто їх обслуговує,

С,лижче.

ного вереспевого дня. Думалось легко.

рік,

намір

тобто

на

~IY плані.

все необхідне. Тому з

обгово­

Пошта підказала необ­ хідність проведення кон­ курсів для молоді. «30-

• чергування

чита­

розділи «Соціологічна лабораторія», публіцис­

(фОТОХРОН,іка РАТАУ).

час

в

журналу

мае

револю ц ня»

під

участь

ступний

під 'Іас спус­

заводу

прислу­

думки

«моделі-68»,

плану

На фото: «Октябрьская

Наумівни Кириченко, то ВИЯ'.ІІИШ мен,і

взяли

ренні

«Октябрьская

броварського

він

до

чів. Так, враховуючи по­ бажання читачів, які

революция».

поидеит.

ко\!утатор

хається

ки.

г. МЕДВЕДЕНКО, rромадськиіі корес­

на

Журнал е органом ко­ лективним,

факультети

Р.

сіль­

тажі, фейлетоні, інфор­ мації. Переможці цього

на

на

і

кореспондентові,

корабели спу­

ку

ка­

жур­

ти свої сили в пресі, на радіо і телебаченні.

хова,нтаж

взуття. Трап­

ляються

робітничому

СllfЛИ

анський

овочів

партійного

Допоможе

всім, хто хоче спробува­

Але

ду новий оке­

і ~IОЛОК<Jпродуктів. Ма.10 овочrв у цеlfтрально.~IУ продм азі . Молоком зов­ сім не торгують. Надто обмежений вибір у Гого­ леві господарських това­ рів, одягу,

нал

раДГОСПО~1

для продажу

для

ському

Херсонські

залишається торгівля. Пус­

тує виділений

ки,

бінету.

вати

Незадо­

еконо­

прагне бути потрібним і для партійної бібліоте­

ків,

є

політики,

міки, міжнародних від­ носин. «Журналист»

Н. ЛЯПОРОВ.

засобів

році

насущні

громадського

життя,

постіЙНIІЙ

ос­

1968

в

питання

завершуються

він

РОбкоопу

журналу

156).

налагодити

не

редакції

знайдуть місце

в тому разі, коли грунтовно гот) ються, актив:IО, по-ді­ ловому проходягь і залишають глиБОЮIЇІ слід у житті первинної орга'нізації, всього КО.1ектнву .

райспо­

Це

якщо

ua партзборах.

ТАРС

в

читачами. У програмі журналу проб лем и преси, радіо і телебачеи­ ня, партійиого керівииц­ тва ними. На сторінках

роботи,

зборів,

не

Ці плани «Журналист» обгов()рю€ на своїх сто­ рінках, на зустрічах з

ШКОJlOЮ політич,ного виховання коУ!уністів нази,вають l1аРlійні збори. A.~e цю назву вони виправдують .~ише

- ,Щось наш відділ кадрів МОВЧИТЬ, - знов почу­ лось по телефону. А, може, &и 3Ha€Т~, що саме ві'н

я

зауваже,нь,

І так щоразу . Вже четвертий рік я ВПЕ:lІнена:

Даю відділ ка'Дрів.

Далі

лише

траliСПОР­ б нам ще

тим,

подзвониш

Вибачаюсь . МеНі треба взнати, де працює робіт­ ІШК вашого заводу Володимир Шкуропадськиіі . Це пи­ тає вчите.1ька вечірНl,ОЇ ШКО"І!. Вам відповіли? Ні, не відповіли . Чекаю.

колективної

свідчения

-

натись про ііого плани на другий рік життя.

контроль за Їх ВlІконанням.

картоп.1і

машина!»

мотивує

,J,l,lОВОЇ

цифра

«Журналиста», щоб діз­

в

ПРІІЙНЯТТЯ'\! рішення. Але й J~обрі рекомендації можуть

Іваницького

живспілки ТОМ. «Коли

'Іскати

діЗlнаютt>Cя

РезудьтаТlI

річ,ний

допомоги

шаблону

Треба внявляти більше уваги і поважаll! ДУ'ІКИ та пропозиції KO:llYHiCTiB, підкреслювалось на ХХІІІ з'їзді KQPC, створювати У~ІОВИ для шнрокоі K[J!! гики і само­ критики, щоб партійна організація ~Іогла своєчаСIЮ ви­ правити будь-кого, хто допускає порушення партійної і державної дисципліни.

на6лижаються до вико­ нання . HlfНi приступи.~и

щодо

зразка.

висо­

Така

Кореспондент

подекуди до виступів KO~IY'HiCTiB ставляться неуважно. Пропозиції, кр!!Тичні зауваження в краЩО'IУ разі запи­ шуть у протокол зборів, ПРОlе ніхто не подбає серйоз­ но вивчити їх, дати Ї\l хід.

частині­

до загот.івлі від населен'ня .

Важко

ЛЮ,J,ІІ

зицій

заготtВ.1,і

викона.1И

план,

єдиного

тисяч

примірників.

побував

~' багап.ох партійних організаціях тепер заведено такиїl ПОРЯДОК : секретар, господарські керівники систе­ ~!аТНЧIІО інфОР:'IУЮТЬ KO:llY'HiCTiB про ВIІКО·іання пропо­

тов з!р і,в

видах

бути

яви перевиlЦИВ сто

колах читачів.

боротьба за

РУЧ, а ві.:.tкрито критїlкуваТlI іх, Lцоб скоріше і ради­

відстає з виконанню! планів. ПРИЧlІна від­ сутність ходових то.ва­ рів. 3аготовачі В. Ше­ вель та І. Марко.в допо­ віли правлінню, що по деяких

може

ка.lьніше позбутися ЇХ».

магазин

господа,рських

не

в

тільки серед журналі­ стів, але й в найширших

Разом з тим слід застерепн і від другої крайності. ОкреМі заповзятливі «організатори» намагаюТІ,СЯ YK.~ac­ тн весь хід зборів У заздалегідь заготовлеНlIЙ «сцена­ рій», планують навіть, хто повинен 6ИСГУПИ1И й що сказати, на~lагаються згладити «гострі КУТИ», щоб ні­ ког() не зачепиТІІ, не покритикуваТlI . Ясно, що від та­ кої «підготовки» ко.ристі ~fало. «Обов'язок КО:lolуністів,­ rl~caB В. І. Лені!н, не за\10вчувати слабостей свого

обго.ворення

виявлено,

бути

журиа­

якого

популярності видання

господарства.

і

АnnО, КОМУТАТОР СПУХАЄ ...

А,1ЛО, КО\IУТатор торгмашу? Комутатар слухає ...

-

у

КПРС, повинна

'Н,ічого не приба'вилось .

~1Илу,вали.с.я

п'рогу ЛЯНКУ,

IfИнк.у пLдприємство оое­

250

НІІЙ

ло стан обслуговування трудівників радгоспу на збиранні овочів.

з

ПОВ1тРНtМ. ТІ, хто поІха,в на цю

вlдпо­ паро­

рік

Слушною була претен­

моря,

на Ииїв­

ціально за'1ОВИЛО

зборах

з'їзд

тираж

перші ж місяці його по­

3 НЮІН заздалегідь не радяться.

чути

зія завторга раДГОСI}JЮб­

пейзажами ювилями

ми їз­ гриби,

такого

ДОВОДИП'СЯ

налу,

Г.1ибокого обговореН!ня питання, якщо про порядок ден­

формалі'З\I, ка­

-

часто

ка

ціаліСl ів.

комуніст

яскра в і,

тори, що й безпартійНі. І сила ВП.1ИВУ KO:llYHiCTiB не в якихось відокремлених діях, не в адмініс rpYBaHHi, а в ТОМУ, ЩО BOНli показують приклад господарської тур­

ХХІІІ

кіос­

увагу

обкладинки

",Журиалиста» -

!!i.J.ГOTOElиi зборів тут багато що залежить від хара-к­ lep) питан;ня, від конкретних умов. A.~e ОДНО безсум­ нівно' до підготовки корисно заЛУЧIІТИ ЯКtl1йбільше ко­ \:) ністів, майстрів землеробства і тваРИ1нництва, спе-

обгово­

ремих колективі'в та Л(юдавців, ставляться чергові завдання. На останньому засіДЗlнні, .на­ приклад, правління за­ слухало звіти го.сПМatrу, заготовачів та Qбговори-

дИ.'Ни

море.

містилось

іх

заслуховуються звіти ОК­

чуд теплим. Чотцри го-

Для

коже.н

них інтерес ... »

ЗрозуМіло, розмову на зборах не МОЖ!іа об\lежувати і вузьким КОЛО\І внутріпартійних питань, зв'язаних з прийомом ) партію, сплатою членських внесків, персо­ НМЬНИМІІ спра'вами і Т. Д. Комуністи села це ті ж КОЛГОСПІНИКИ, робітники радгоспів, спеціалісгн, механіза­

Немає

Хоч завдання виконано

вих.іДНИМИ днями,

-

для

пропав до

танні роки план торгів­ ,1і збільшився удвічі, а

раціонально використо­ вуються для вШдпочи.н­

вересня

щоб

Про це нерідко забувають. І тоді зенннй підхід до скарги комуністів:

оім'ЯМИ, дітьми. День видався іНап·ро­

17

залишають

пита,ння

барвисті

комуністів

народного

зборів.

Два тижні заlВОД електротеJCнічних виробіВ працює з двома

сьие

другі

Вибраrrи

На Київськв МОРВ- З сім'ями

пу.

а

привертають

У

п'ра­

рення справа не проста. ДосвіД'lellИЙ секретар парт­ бюро грунтовно поміркує, порадиться з активом, пер­ ше ніж запропонувати по.рядок денний зборів. ПР<JТе це не все. Важливо забезпt>чити партійний підхід до

рається

зиму.

чні

питання,

знайти

добре уяснив, п'ро що саме піде мова, і взяв посильну

ЛИВОЮ внаслідок того, що наша швейна фаб-

рика вати

розв'язання

нам ага очись

прнлавках

ків «Союздруку»

успішне виконання нового п'ятирічного плану РОЗВІІТКУ

ПРИЧIflIИ мuжуть бути, звичайно, різні. Взяти, напри­

парку.

чоловік

сперечаються,

на

ремонту сільгоспмашИІН», «Підсумки роботи за квартал» , «Пі.1СУ'!КИ ро.боти за півріччя». Збори проходять !VIЛЯІВО,

вказав

в ЧИ\lалій мі'рі залежить боєздатність первинної органі­ зації, її роль у калективі. Істина загальновідома . Але на одних зборах ксщуністи ведуть жваву, заінтересова­ розмову,

ОСЬ УЖЕ майже рік

БОТIІ про розвиток виробництва, творчого підходу до шрави. В ценгрі уваги в.сіх партійних організацій, як

Від того, як готуються і проводяться партійні збори,

поВdли lстор.!ю створеН­

30

веіеї партії і наро­

ду, і на партійних зборах виробляються конк:ретні пла­ ІІИ дій з урахуванням місце~их умо.в і можливостей.

ну

журналістів

.1ЯТЬСЯ одні Й ті ж питання, що набили оскому,-«Під­ гстовка тваринницьких ферм до зими», «Підготовка до

.нодержз&ні, за.гальнопартіilНі проблемн . Ca~le через. па,р­ тійні організаціі наша партія здійсню€ повсякденний

вильне

.1ИШИЛИСЬ

БЕСІДА НА ПАРТІйНІ ТЕМИ

РЮIQТЬ. і конкретні завдання виробництва, орга.нізатор­ (ької та вихов"ої роботи в СВ<JЄ~!у колективі, і загаIllЬ-.

ди показали нам всі визначнІ мIСЦ1!, роз-

Всі

ЖУРНАЛ

ніст відчуває хвилювання. І це зрозуміло. Партій­ ні збори по\!ітна подія в житті КО.1еКІIlВУ. Будучи найвищим органом первинної орган'ізації, ВОЮІ обгово­

ДВОМ вихідним

ня

передплатників

КОЖНОГО РАЗУ, ідучи Ііа партійні збори, кому-

ЗАВДЯКИ

жках

ШКОЛА ПОЛІТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

До уваги

поблискував

\IОВJlЯВ,

не зівай,

зеленим

Ko.~bOPOM

круглих

З ранку і до вечора тут, на комутаторі, б'єl'ЬСЯ пульс життєвих справ заводу.

Швидко знову

-

очей.

телефоністе.

працюють

руки

телефоністки

рнтміЧl10

КиричеllКО.

чую:

Вам відповіли? Чомусь не відповідає. Підняв трубку і пішов .

Я зараз подзвоню на АТС,

хай перевірить

номер.

Коли ви піднімаєте трубку, сигнали чуєте? '3а,раз ... хвилино.чку ... Я слухаю . Який ва\1 треба відділ?

ваш


РІЧНИЙ ПЛF\Н

КОЛГОСПНИЙ МУЗЕЙ У сеЛJі Вілю\И h()lБє.1я<цы\}гоo район')" ПО.1тшвсм.ої ()Ібла'СІ1'і з 1928 по 1936.,рі,1, ~Іай­

ДОСТРОКОВО Несучи

трудову

Радянської

вахту

держави,

на

честь

колектив

тваринників

еької птахофабрнки достроково бов'язання

п'ятдесятиріччя

по продажу дер:и.аві молока.

шло з господарства

Калитян­

викоиав свої річні зо­ Ного надій­

ОкриленнА першнми успіхами, колектив зобов'язався до

кіиця

року

молока і

І

продати

Труді,I!'НИlКИ се.н С',вЯl'О ша Н}'/ЮТЬ його па­

~І'Я'ТЬ. На фаlС а;\ і сілыаrди,' іВ ЯIіІ'Й пи,сьме,н­ ни.1\

тоннн.

1652

же I\I}ЖIН~.го літа б}lВ1аIВ }1ГllrРСЬ"ИIИ ПИісb/.'tlе'Н­

Н'ИІК КОІмунй'С1' Мате 3ar.'IIKa ('Гlе,;н'рал ЛіУіка,ч).

державі

360

додатково

тонн

мільііон штук я€ць.

В.

КУДРЕНКО,

директор

птахофабрики.

І.

ЗАХАРЧЕНКО,

-

секретар

парткому.

Ч11LCТО

J)00N'00!IJIlЯв З смяшами,

НI(}вно М'Ї(ЩЄ'В'()ІМУ к 0.'1 ГОCIПJУ .

На фо'то: в 1іІ~:lfнаlті-му,зеі Мате 3&lка. hКll1К}1j)С'()іВОД Лкц.\1ltла 6акуліна - учени­ ЦЯ В іrлиlЦЬК(}ї сере;ШЬQ'Ї ,шк{)ли розповідав L' і,1'в'ід~'ва,чЗlМ ІПРО ПИlСМI~юн\)ка-б.і~і~я. Фото П , Кекала

(Фотохроніка РАТАУ)

Гр О.JtадСЬh~іЙ худоtJі

Часу

3А РІШЕННЯМ Киї,в­

.1Jи'ше Ні'ЩОД3ВНО ПРИ­ ст)'пи.1И до pe)fomy. На

'Вelресні П!)ОIВ'ОДИТblCЯ

ма'ШlfН ще

ря ТОп0, ЩІУб у рцгос­

пі «Кра,.СИ~lів.сЬІКИJЙ» )'Іся

Сl1РО'I\И

х'у\,:\о;5а

'КОІна'l'И РОIООти,

be-лИ1КИЙ ВИJК'ОllJроб

'го,с.пу

П.

ОЯ"l'Н иrк

Пііl}fГ()і'ЮВlКИ

тва­

рИ'н:ниц:тва .10 3ИIМИ'. ЩО Ж зроб.лено і /J'оБИТbleJI

буда

Iпе' ревецЄlНз. )'ТРIli\1аНIНЯ, сит()ю

СJllООЧaм:mо

на ст:іlЙ\Jro'ве заlбезлече-на

і тееl.1/}'Ю

3И')I';IВ­

ви-

О'ОClЯІГ рц-

Га Р'I\.1' ВЄ'НІ" О

clкаржитыя: :

лею?

-

НещодаrВН;} рел:\,ова БРИlГца Jl'р(}вела пеРelв.ір­ ~y XOJlY п,' ,IГ(}Т'08I\ІІ ';1;0

дJLЯ

за,кЇR'Че-н'нЯ

ре.:lI'ОН'ГУ потрьбно ЩОIІ'а,іі­

40 l\ус.ЮlеТlрів

:IIeHWe

~і'лО'в,ої деревини, але її

3ЮlИ' На с'тШ.то'ве )"'I1Ри.­ ~lаНіНЯ {),}це

н'еСJlроможна

і ,'\,О('Іі не

ЛО'СIJ'Фвленn

Jl)JИІ,JJба,в

1950 голі/в велюкої

IВIІ\РВшити ра./fЬше? ВЄ'З'у­

стю

РО':ШI!IС'ТИ'І'И

:lrOIВHO, ~Іожна, 'ГИJ:II 6і1JfЬ-

~щ.я

ше, що це не 1'1ІІка .вже і 'Пj)()іМе.:ІІа. по'вілыіо o ЛРО­

МI)ІЖ'на

,в,соо худобу.

O,JJHaIK

ТО НЄІВ,же 'танн'я

.щРИIЙО,М'У її ще ЖО'Д'Н'И1lї 1\0,»llвн.ик H~ ПJ,lI'О'ГІУ8J1е­ ЮШ, ХОЧ з \I()iMellilТY ви­ ве ,1еНІІІЯ

ні' 3'М:Їlв. для Феrши :\Іll'11рів'~ьrюого

і

TIPCI:~oї,1Ь1HIY

за

ц!'й ча~ ')fожна б)".10 ба­

На ФеРМlі

га ТО

ві';uілка

JIIСТИ'Г НІ)'ТИ,

дll'­

тraН:IfЯ

КЮИІле~еlf~Ї

6ул'о

Неl:lОІГа,но

.lИ1 I\,-

бу'ло

ли

ВИIС()!f;()JIIItісне

сіно

феа:ш.

таlf\ОЖ

'пе!}еве:3ТИ

3аПЦаіН'IfЯ

TOi\lY, 11('0'6 ,:('0

фе/ІЛ\( ІГ:О

'В'/J')JIII.;l'О'СЯ

за

ні

пі'С.1Я

l'pa1ltTopa,

а

д;;­

до-по.\I()(!\()Ю 'Гелеф,

Я'К

Та'кі

в

Ї.'lЬіIl,і

т'ilариlн,нlIщыиі.'{

не­

'гваРИ,ННИlЦтва

ОпР1llва

СblКИЙ»

«Гого.lі'В-

МИlнулого

с.талOlСЬ так,ЩО ,на Сl1ій­ ЛО'де

У1'РИ<\1ан:ня ~.lЯ

ХУ­

Д()іби &~'.10 )Іало ЗМ'ОТ'О'В­ ле'но KOP\FЇB. А це не­ гатlliВН'О

ві;Іби.l0е,я

n;р()Ц}"lmr.В:іості

Ура,х '}'вавши

,)ШХ

'ПЛQЩ,1Х

збlllраlЮТЬ

ЕлектродоаlВtТю-

y'cTaHOIJIKlI,

І'ноєтра' НIС-

т)'rваlfНЯ і розцча

ПО 200 і більше

цент­

неріlВ l\ачаНlFСТ(}Ї 3 кож­

на

Hf>fO

кор'і'в.

Т'(}ІрішЯ'і

гектара.

оа,ЙIНИ

і

т.ра'н'С.порт

на

'O',1JHOr\lY в'::т;:{іЛі ку.3а 34 дні ,ВОНИ збирають 'В;с,ю

3араз на ПО'ВSН,Иій xi~ іі'де СИ.10С~lваНIНЯ· Що'що­

її 'в 1фаНJШеї,

l\}ll\}IР'У']ЗУ

і

а

П~11Ь:ll

,на­

би заlКЛ<lJаЄТIiСЯ в трат­

,пе-Рelган.яють

гоол(}да'Р>С'І'ва

ро-

шеї 600-700 тонн под­ ІРІ Orненюї ма'си, а 1ПOr;\'і і rбіvlЬ1ше, РО'БО1'а n'РI}ВlОДИ­

іl~IШИ:Й B':~.li~lOI\. ЦИ::ІІ са­

6ть все Heo;6xi;r:He, ЩОО )[аТIІ До'ста l'fI1Ю К'ЇrЛЬІКІ!IС'ТЬ ЯК,llС'НИХ, ПОЖИ'В'НИіХ

"ор ­

'ты.я і в'н{)чі,

M'i~. By~fO

200 Ії

оораlВИIТИС,Я

шоro

лосіЯlНIО

:ГЄ'A"ТapїlВ КУII,УРУДl3И .

мехаНіїза1'О'РИ д(}бtpе дог­ J\.JШlУЛИ. Врожа,й !ВИ'61У))'О­ ли 'Н'ЄІПОІГа,ниlЙ . На oКjJ)e-

Щоб ЛИ'ВИМ

$наIЙІКР аще з ЦИ!)!

в.аж­

за'ВlданНJIIМ,

~ЄIX'a­

n~тори rР}':JI()lВИЙ

зап~~ваJИЛИ

1d8l'O'A

~IЮl

3 ,НИІХ траШ.llеях по TOrH'H СОКОВИІТИ..,{

заК.1адаю1ГЬ

І\олек'ти;в

НЄ'.,\,О.'1l іIКИ,

К(}Ж'Н'ООI'У

~Іаши, ни

об}',:ІІо'вдIooтыяя

ра­

іПОВIf\КТІ>rя l'раllfшеї, захщи,

'Що за 2-3 ,'IJHЇ СИJJ'ОIСlна маlса

заlк'ладаєтwя

f1РО:llaJ;:{ИТИ

лов­

Р8Г'fИ

ЩЄ'Н'Н'Я

I\ОР)lоце,х'У,

ІПО<ЖlfiВ,нпх

ви,,()ристаПI,

р060'1'И.

Ю~ОС!Тetй,

НаЙібі.льше

защла'"еIfО

М.

не облцна,нн'я,

даю пла,новиЙ . Не відповіли? Покладіть, будь,.1аСЮl, трубочку я додзвонюсь і з'єднаю вас з плановим, - Говорите? д.:>бре .. , І так без упину, доки не прийш,~а з~іна, - Вибачте мені, Надіє НауміВIІО.- сказа.1а я. КО.111 ЧИ вийшли З подвір'я заводу.- я б хогі.1а побачити . пк

-

ви

живете .

Робота

вам

подобається?

Так. Адже телефоніст не ~Iaє пра'ва працювати Ііогано, Наша робота створює людям настрій. а. зна­ чить. і успіх У виробничих сnра'вах. сказала Надія Наумівна, - Чи вивчають ваші методи роботи телефонkти на ­ ших Броварі'в? запитую, - Ні , - Шкода. - сказала я, - мені сподобалось у вашій lJоботі те, будь-якої - А як ві люди з

що ВІІ B~liЄTe підка,зати, знайти Вllхід із ситуаuії . же інакше, За кожним Віl.кЛИКО,1 стоять жи, їхніми справами і турботами,

Отак ЩОЗ\1,іни, набираючи потрібного абонента, ВК.1Ю· чаючи той чи інший відділ, вона не помічає, як актив-

сткою, СИір'Омна ву

Ії

років

Надія

трудова

Наумі,вна

вже

4

не

~югла

ПIШСТ}1ПIІ'ТИ'

'~fO,!lта'Ж)",

є

кннжка

грудівниuя

СПИСЗJна

нагороджена

ііІ)

IІсре,ВОДИIТИ

на

&і;r:ПIІВf1Нй

на.на

лваIР~Dн.НlІ'кі'в

Y:'IO'IJII:

Їt:\а.1Ь1JЯ,

06;1(1',:(-

Д}''Шова,

Ki:llHal'a ві',l'ІІОЧИIНI\У . Уже СГ]'lвореlllі бrритади Д,'1Я

п'ри'готу'ваННIЯ

':II~B Х}іД'Оlоі,

КОР­

flРО1l0QИІТЬfЯ

f\ 1)"I:J1:J1 ЄlJ\T) '!\J;ШН,Я

'[1В а ІНІ'Н­

'Н'ИЦЬІКИ'Х І\а 1рів. Рейдова бригада: П.

ЗАБІЯКА

-

го­

ловний інженер рай­ об'еднання «Сільгосп­ техніка», В. РОМА­

НЕНКО працівник Центральної дослід­ ної

станції,

НИЦЬКИН

М,

І ВА­

-

пра­

цівник редакції газе­ ти «Нове життя»,

«УРОЖАЙ»

КИРИЧЕНКО,

науки

і

підвищенню та якості

трудо,

і

засвітиться

О. БОЖКО, кореспондент.

в

поради

Л,

про

нашої

і силь­ розпові·

їх

нзрощюму

О,

щодо

високих

пшеюlЦЬ.

стві

пода­

значення господар'

країни.

А, БОГУUЬКИй, ф, ЖИГАЛО, Шд­

еКОIІО\lічної

ефек,

ТІІВНОС їі сі.IЬСЬКОГОСПО· дарського виробництва, галузей і ЧЛЬТУР йде мова в цій книзі .

Насінництво баштанних

овочевих культур.

(КолеКТИIR У загальному

авторів), комплексі

передово-

пшениці,

ціНі-Іі

дають

телефОllі,

поруч з індивідуальними вирос'Тають багатоквартирні будинки .l1Я робітників підприємств, Хо'четься вірити. що мрія Надії Наумівни Кнриченко скоро здійсНlIТЬСЯ,

громадський

ф~р'

чення

Г,

врожаїв твердих

телефоністки

будинків

МО,10ЧНО-ТОВ3Iр,на \(а

СI:,\llна'щя­

вирощування

при,ва1'ні квартири створювали великі матеріальні труд· lІощі. СИІІ вже виріс, скоро закінчить середню шко.лу. і маТІ! турбується, що не може дати йому можливість ВЧИТIfСЯ далі . Зараз теж приватна квартира заБИlрає багато КОШ1'ів, а заводська черга на одержання кому­ lІальної ще далеко. Станuій,ні Бровари оновлюються, В очі впадає те, що

і в одночу В нов.:>збудоваl1ИХ щаС.11IВIІ\1 ВОГНИКО,\І і її вікно,

ле,рt'>в;'р~на

Ф,

ють

'ПРОДОВЖ·УЮЧИ розмову чисто по-жіНОЧО~fУ, я раПТО~І зарплата

не

засклені

у видавництві

озимої

ПО)lітила сльози на очах Надії Hay~iBHII . Спогади жит' 1 я її СХВИ.1ювали . Сім років було си,"у Во.лоді. як її

Невелика

не

~.'1erКТРОl\l('j)еж а.

п'рим hщен­

3

заходи по врожаЙlності

відзнаку»,

залншив ЧО,10вік.

вікна,

HMD'raH'O го'т~'ють

гнень

ГНАТЕНКО.

«За

І ЛИlше ПРИ<СТУ­

1'0 досвіду аВТОРIІ вис· вітлюють найважлиВ<іші

збе­

подяками,

до

Й, Я, СО,\\А.1ЕВ, СЬКИй. Озимі тверді і сильні пшениuі. На ос' нові узагальнення дося·

рЩЇIJн,ально

медаллю

ПО,Jt'I\У;Щ

в

ТI~сячі корщ'і:в,

білЬ'ше на­

працює

в

,B'j;Ipe)IO'HTJIBaHi

Івх:'д'ні і 'Вllхі)ні ,вор'ота,

ти "О,Р':'ВН'lІll\ів і тент­ НИII\;IВ ЧОТlfрна',ЩЯrть ві')­ ре.\lОНТОlванn. В ли.х :при­ Іведе'н:і 11 П(lВНУ спршв­ Н':іСТЬ гно€тран'с\Поргери,

110 бере безпосередню уча'сть у виробнllЧИХ справах,

Двадuя гь

а.']е

.1f~ТfНhЙ lІІЄ<ріО1 \fонтаж не ПР()ІЮ'ЩВ'СЯ. Брнrгца l\ІЄlXаН'Ї'З:ІТС!'Рjг, ра,йоб'цнаІFНrЯ «Сі.1ї"ГiJсптerХІІ('lіа»

них

-

ЛІРИ"

i,lба' в ,J,'.'1Я НЬОГО HeI)6Xli~­

х о:ві

силос,п,і

їх,

го'іlВ­

НИrЦі. Не в усіх I!ІIРИI:lI,і­

ня ЗО Зи;\1И,

1\'()J)~il8,

н :'с'т:ю і не ,В'11ра Чlаl6 БВ О Ї'Х

J;ноєтра,нсrпор­

о:5.l1;r;на1'И

щerнН'ях

В ціЛOlМI)' Ж У Т:ре5у­

кnр-

Вжwва.ють.ся ЩОіО

і

тери,

ПIРИ:lfі­

СjТШ~110'ве У1'РИ'~1 а !І,НІЯ.

6.; ,lьше 12 ТИіСЯЧ ПРИ 'П.1аlfі 18 ТІІСЯЧ тоnн,

ці'О\Наль'н'є ВИ'КОРIІІС'Та.НIПЯ теХrI{IІ,И, а ГОЛOВrне те,

:П(}Ї .llіИ

ЩО

Р}"',1И 1 В ;І:о,6РОl1не

а в ц:іЛ'ЮIУ 'по рцгосшу

на

ни.й, У те:url'НИlКУ по­ Т'j}іrбно '3.\10НТ)lв' ати авто­

рцгоcrп ще ра.нФше ОІЮ­

це'ТЬ'~1Я

CI~.1'OC'Y ,на лерш()\ру.і третьо>щ' відіJlI\а,х. На

30:сеlрetД:Ж~'IЮТЬМ y~i ' І\(УМ­

311':ІІИ,

І1И.Ш .:10 р'оботи, O;rHaIK те~IrПИ В'к'раіі , пові~ь'ні, а ХУ',1'обу Вiliе ClI\О,РО до'вс­

ПОВНЯТЬСЯ силосні траншеї

року

:\0

в 'l'OI~y,

I'ІіНИСХ кре ' СI1ЄНЬ . в оС!тааГН::ііі ча,с

КЮІ­

ПО~Т~ІІ вже ,lе'кі:лы\аa ро,кі,в Jію'fЬ, а ОТ JJ.РИIГiO­

об,х і,J}Н'і :ІІОЖЛИІВ~С1'і.

П~ІД:ГОТОІВ'КИ

ти тут .д,1:Я

ЛІР о Ц е.ClїI8

на!Пувал!Ки,

10 ЗЮІИ. Дл'я ЦЬО­

О;ІИН ЧО' ТИ'f1и:j)Я),НИIЙ !КО­ 'Р~ВlНИК ще не до'БУДl)lВа-

Вli'дi~;];KY,

мех.а;н6заці,ю

Іна Фetj)мах.

rПі~го-

В)l3Ь'I\Иі)1

ЩР

tІИI~іа .10.

ція ПIJ,l.'ба.'1а, щоб ~ТВОIРIІ­

заПj)ОІва'ди'Ги

ТIР1'I.".\ 01:11 PcIflK их

J а.lИlша6ТЬСЯ

фУ'Н'1аL\lе'!І'ТИ, OCTalfHi не МОIГ.'1И' 3РОUІІТИ ЦЬО' ГО з-за B,i,:fC ут но сті в~.:('по'Ві­

lІРОlOlВЖ'Ув він, заlПла'Но­ в<Ьно

ета'н

ДUЇЛliні

IроБОТIІ

бу;r;~В~.lЬ'НИІ!;И не 3а,1!і.lалlИ

зв' ЯЗОК

фе 11')1 аl~lИ.

IП,1е'I\IСНУ

ючи,

ТJ

,}

РОil"У 'н е

На ЦЬЮІ)"

аlll, араТI1,

1>З'.1ГОСlпні

ДОJ)ОІГИ

за:Тіj))':\lН' ЮЮ'l'Ь

<!/8'ТlJнапуваЛJ\l[,

~i.cцe'~I. Не l1rльки б-),.']и, а і те:пер в, В цьOlЧ МІИ '11 ер ек 0'НIа!.1}f(Я , ПlWerві,)}я­

11Ва РИlIfНИlЦм:,j

~I ірцгО'С'пі

10

TP!'TI,(IIrO ,В;',щі.1IКJ Haiiiii:JbrUle nі,1J;ЩI1f>IІ<і від С(>.lі1' Cal\le ТОМУ ДЮРЄ'К­

б у :\ Ь - ЯlІ,), [юру

ВІС,е

в РЩJJГО()f[оі в 'веі

п,роїха'l'IІ',

Щ]В(/ЗИlТИ фураж,

т~пна,

'~і,нIЦЯ ве­

З1llfi,;IНЧИти

мnж,на

бачи,т!', 3'о'вс 1::1{ і Ifша ,ка р­

)lі,сЦ'я

пмягав

не

КоУ­

мів досі бу:!и

iJн'Же'нер

'в'Ь:tп!рав..1'Яff~ )І'ОЛОКО

Не()іQoхі!д­

'СО:іНО 3 Щ'І\;'В ,то 'зwwіlвлі Х'У,Jоби.

СЮrДИ

н,і

,1ащу.

IКО'НIЮrши'ни . 6іЛiJI 'VlЩ)ИIН­ ницы\іхx

РО3ПО­

-

проіitти, о'Соб.m&О

зрr,Оиr..1И С/lша­

«Tpe~y­

о,,1Є'l\lса:.щ"{р Лкови'ч

б

ЩО

пеФШ{)lГО 'ВІі,д­

Р'аlнillIе,

-

)"'іІ:е ,1а' вно вирішиlГИ.

1'OIв.I\~·

П,РИ'С'ГОІСова-

ТIЩ}ИIfНIІІЦЬ­

Щдає І'ОЛ(УВНИП

пошраЦJЮrвали,

Т{) jjо,го :ІІожна

e.1el\-

цєmральн()го у

ме­

JfrК, би нац ЦИlм ПИJ1'аll!Нw..I

но

,'1.0

аж

XUIВIC ы\ ИЙ )} ,

xa'Hi!3aц~ї фе/J':lI, 60 JЮ3KOUJIMm П)ЮВЩWГЬІСІЯ BPY"ffl У • І тілЬІКИ тому, що наЯіВlfі Jro~()іро'зда­ 'д а Чlі не Щ} ИІС'J1000'в'а;Н1Ї ДО І:\аних l,оріВfI1И1К'Uв. Та CrвоеЧ1llС'НО

І. в .1

1,l.iJt

мехаНІзаЦІЮ

понаіД crщ'Гwo

д:i.1JIкa ра,1fОС'П'У

дача

реосня

у ClТa:RЮ'ВlК у,

,в("~e

ІКИІХ фер:м

'в і ,ці'ЛlКа

ще не IПlри:дбали

ЧІІ'Н}'.'І'О

)Jісяців,

5

БУ'ЛО

Д'uРОГИ

1П0'.lюахи:сною

.!IJoei не IВllrріше\If'О Ли­

в(цитьм ,і pЄI~o:нrr меха­

тваРIf,JfНИіЦ1'ва

у лі,Тіні та6uри )мrJrже

ж це ,ли­

ле мо'жна

і

ас'фальп'О'ва'на

СllРI; чка

М

не ПРIliСТУIПИ'"

1:lра l('илwвчаIНИ,

ро­ 'га:,I'ОЇ Х}',~'Оби, Дл.я Ц&ОТО в l111ваРИіННИrЦЬіКИ IХ при­ )Ііщень, 'в ..,ких П(}ВІ!Fі­

а.lе

меха:нЬз.W:18

ли'

РІІ,Д­

ГОС,П.

РІВНА

облад­

'1юрr.N)цех,

Pf\l:\lOH'I'}"

бу,Д:IВe:JIЬіНИJКів і стільки ж ~ехаlНlі:заторіlВ. ОДЮІІК rпі,JJГО'ГОlВка й':\е ВКj>ай П'ОІв!l.lь.НIО, бо таlliа кіль­ кіс'ть лю~ей в сrИ1С:l'і

,)ti-

на~lИ

ЦйlЙ роБО'fiі за ЙlнЯ'ті п' Я'ГЬ

а

ситу

~

П~:~д~~ЯЄ І КУРС НА КОМПЛЕКСНУ

ПРШlіщеІ:'lІі

lI[y)l}'

m ,enJIY

залишилось мало

cыкo.J'ioo orбl\ОМУ ІШ У'к!р'а­ ї'н'и і О;(},'fВИ'I\'О Н'I\ОЩ' )"

встаН'ов­

лено меМ(}jXіarльну 'ДОШІСУ. ТуТ же ОІбла)JjНа­ но KlilM'Ha'l'Y-'МУ'3~Й ' Ім'я Ма/)'е 3ал:ка п'ри­

і

а.гРОlехнічних

заходів.

СПРЯМОВдJН'ИХ на збіль­ шення ВlfроБНИЦ'l'ва ово­ ч,ів, важли,ве значен,ня

має сівба високоякісним добірним насінн'ям, Авто, ри видаНІНЯ розпов,ідають про ста,н насінництва овочевих і баштанних

культур на

Україні, про

ефективності

сільсько­

методи виробництва на­ сі'ння еліти і першої ре­ продукції відповідно до

господарського

виробни­

"рунтово

вищення

цтва.

(1965

економіч ної

Бер е з н еви й р,), Пленум ик

КПРС визнав, що в ос·

умов

-

клімаlfИЧНИХ

окре~их

публіки.

зон

рес­

Висвітлюють

нову об'єктивної оцінки господарської діяльності

також особливості агро­ техніки насінницьких по­ сівів, прийоми прискоре­

колгоспів

ного розмноження насін­

і

радгоспів

треба покласти рівень іх рентабельності, Саме рентабельність повинна стати

основним

крите-

рієм економі'ИlО обrpун· тованих планів виробіш­ цтва і реалізації товар­ ної продукції.

Про

методику

визна-

ня

цінних

('орТів .

З.начне місце

в книзі

відведено питанням ме­ ханізації процесів Вllроб­ ництва

насіння, знижен­ ня його СОбів&ртості, захисту рослин і насін­ ня від шкідників і хво­

роб та зрошення посівів.


I=======

Це по . . . . е. a.a~. Во . . . . . ШВИДШЕ

НАСЕЛЕННЮ про ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ рядку.

КОдll ви все приготуєте, здайте квартиру праціВіhllКУ ЖИТДОВО-КО:l-lунального Віддіду

і прямуйте з

реча.\lИ

на

ТР!!\lаїпе ПРИ

і відправлять у заміську зону.

На збіРНО}IУ пункті уважно сдухайте і чітко виконуй­ те всі команди та розпорядженltя. Це запорука по: рядку. На шляху слідування дот.римуйтесь ВИСОКОІ дисципліни і організованості . Від цього залежатиме швидкість доставки вас на нове' місце проживання. Па­ м"ятайте, що в цьому передусім зацікавдеНі ви самі! В

кьнечному

в

приватних

пункті

всі

евакуйоваНі

будуть

ходити без потреби, палити вносити В сховище речі, що дити з собою тварин.

Якщо

ви

використовуєте

д.1я

захисту

найпростіше

них громад,:ьких місцях . Не кидайтесь до дверей, бо цИМ ВІ! створюваТИ~lете паніку. Спокійно вислухайте вказіВКIІ aд~!' i!.iCTpaTopa, який ПОЯ\ІІ.ІТЬ, що ca~le треба робllТИ і де сховатися. Перебуваючн в парку, або на ВУЛ(1ці незнаЙО:l10ГО ра­

вати

всі

розпорядження

ЯКЩО

в

місцевих

органів

МЗДИ

і

ак­

грудову діяльність.

ПРОЛУНА€

йону ,

ТРИВОГА

по р;одіо і дублюватиметься си·

рена\IІІ, уривчаСТИ~IИ гудками заводі'в, локомотиві,в і па­

роплавів.

Почувшн сигнал , дійте

ШВflДКО,

але бt'з па ·

нік!!!

Якщо сигнал застав вас вдома, '!егайно погаоіть на­ грівальні прилади, печі, ВЮlкніть газ і світло, ВііЗЬ~I : Т~ індивідvаль'Ні засоби захисту, особисті документи І

йдіть ~; сховище. Залишаючи квартиру, попередьте су­ сідів'

~lОжливо вони не почули сигнал у .

Перебуваючи в сховищі , виконуйте всі вказі'вки по­ стів ЦИlвільиої оборони. Дотримуйтесь встановленого по-

Продовження. Початок див. N~N2

Хуліганству

-

бійl

105, 107, 110 і ІІІ.

часу :

у липні \lИнулого року ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР ПРИflНЯЛИ поста'нову про посиленн;! боротьби з хул і га'нство~1. Зараз ніхто не стане запере"увати оче­

Ііе визнає!

А ось кандидати на лаву підсуд'них: Кондратенко

га,ньблять

цілі

Тому з

цим лихом

треба

До 50-р і Ч'IЯ ЖОВТІІЯ по за.lіЗНlщі Київ -

Ніжин пі·

дут ь нові комфортабел ьні елеКТРОПОЇЗДІІ . Ми \ІОСЬ, шо тут не буде випадків хуліганства

сподіває­ і і'НШIІХ

Питання

про

благо-

тина?

Прокладена

ГОПО.1УЧНО прой ги цих кі л ькасот м етр і в ввечері

ми .

річ .

споруд-

' жується потужна . гідрое,lектро, стаlЩ;Я імені Георге reopriy' Деж. Машинні заДfl ГЕС знахоДЯТЬСА під з.еМ-

лею

на

глибині

ста чотирьох рів.

,"ет·

На фото: ГЕС

імен.і Георге Георгіу·Деж.

·c..·... . . . . . . . .'. .

'·~'A···..~ ..·I.....II...'"'Aд'.II ..' ... '~ .. , .. ,~.. ~

II~

~.'

В\'Лfщь,

\Іісті які

Є

десятки

\\а.10

н о освітлюється)

Т}' рбу ють і які ~lОжуть

ля дошу.

почекатн з peMOHTO~!. Зате ,'\1аШlІноБУ,lівва, зокре\tа та її частина. що зв'язує заліЗНI1ЧНУ стаlщію з в}.1 КУТУЗ0' ва , Тf1чн·ішс з Першо · травневи\\ ВJlсеЛКО\I, не

та

розчищення

завалу

або

У зе\I ,1і,

ЧЕТВЕР

обладн:!ння

нового

а

поті\1

розібрати зава,1

може чекаТIІ. Ци\! УРІІВ'

дн.1ыllків,'

ІЮ~І ву.llщі проходяrь ЩО.1.еНlЮ СОl ні .1Ю,lеЙ -

\ (тр:й .

J;оштів

до емктропоїздів і на -

не

ІІа

левізійні

ЖИЗНЬ:.

-

оргаlН

С

гатосерійниіі докумен­ тальний фіЛЬ\1. (М.).

райоltного

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

3-82, заСТУ'1ника редаКТOj)а, віддІлів: па~тійного жит- 4-67, сlльс:ькorосподарськоrо 81,11.Дlлу І громавської приймальиl сl(иї8СloКОЇ пра8АН. - 4-47, .І"повlдальиоrо секретаря, редакцП районноro радіомоалении та фотокоресПОНJ,ента - 3-18,

154. Телефон - 4-57.

, ,,_ Зам.

Дні

штабу'

левізійні

новини .

(М.) .

22.00 - «Світ сьогодні». и,,\ . ). 22.30 - До 50·річ ­

кривих

гого

ПОРЯДК\' ».

«БУ,lова

aгO~!a » . 19.40 -

та др у ­

Хімія.

(Дв і

.1екції) . «Про· зр і ння». X~ ,lожній фіЛЬ\1.

Те.1евізіЙниЙ ф і.1Ь~I. 20.05 ефірі «Едельвейс » . Молодіжна програ:l1а.

- 13

«ЛИТОВСЬКИЙ

21.15 ШIРК » .

20.40 -

П'ЯТНИUЯ 22 ВЕРЕСНЯ Перша програма 11.00 - ТелевіЗ'ійні віс-

Дllрекція

та

ваті » .

MicцeBKO~1

Олексію

« Без ВІ1ІІН ви,ну­ Художній філь\1.

Редактор Є.

нату райспоживспілки співчуття працівникові

р аку

дpyгQIГo

Hi~ICЦЬKa мова . «IS 15. Що та,ке синте­ тичні :І1атеріали?». Фізи­ ка. «Гармонічні КОЛІІ' вання » . (ДВ.і лекції). 1940 - А. Платонов «ПОЛОПIЯJlа сорочка» .

курсу. Вища ~Іатематика.

рівнЯ'liНЯ

телебачення.

студентів

курсу .

першого

властивості

народного

вчального

Для

телебачення.

«Качонічні

:І10ЛО ­

18.00 -

Друга програма Програма на­

Для студентів

фес гнвалю

Друга програма Програма на·

(Одеса).

18.00 -

вчального

екватор».

російськOtГо хору . (М . ).

чя Великого Жовтня. «Талант, зігрітий любо­ в'ю до .1юдеЙ».

за

ді УкраїНІІ . 18.50 До 50-річчя Великого Жовт · ня. Програма, присвяче­ ІІа дню Івано - Франків­ щини. 20.00 Естафета новии . (М.). 21.10КОІНцерт J'ральськorо

Російської

Федераціі у JI:OCKBi. Концерт . Передача з Кремлівського Палацу з ' їздів. В перерві те·

профспіЛКIІ

ФЕДАН.

ПРО:l1КО\1бі·

висловлююгь ПРО\lком-бінату

Сергійовичу загибелі

його

з

ПРИВО,lУ

глибоке Постер-

трагічної

дочки

Тетяни .

1

·1 дз

Т., масової роботи та промисловостІ

БРОllарська друкарня, Київської області, вул. Київська,

пролягла

Телевізій,ний фільм. (М . ) 18.00 - Телеві'зійні вісті. 1820- Репортаж з

...... _ _.................................._

кО<Митета КП Уюраи, нЬІ и ,ptaЙОIfIНОГО ове,з ,!І,епута'ТОв _ т.РУДlЯЩIfХСIІ К иel'CКОи" области .

ІНДЕІ(С 61964. Газета 8"ХОJl,НТЬ у 81второк, четвер та суботу. _ ..... """"""""'''''''''''''''''''''''''''''''''11''''''''''''11'''''''''''''''''''''""""""'11

18.10 -

Л ітолис піввіку . «Рік 1937-Й». Телевізійний ба ­

19.00 -

фіЛЬ~I .

(М . ). 12.05 Дні Ро­ сійської Федерації у Мо­ скві. 17.00 Наша афі­ ша . 17.05 - - «Зустріч з Ю. Дуровим». 17.35 ДН'і Російської Федера­ ції у МОСКВІ . «Дорога

благо-

тузова.

Броварскоro

вісті.

багатосерійний

документальний

«Це твої люди, земле» . (Дніпропетрuвськ) . 17.30 - «Дітям про звірят». (Ле~інгрЗ.l) . 18.00 - Те­

піс-

меш~~lІz~~с~у~~~~~

зад . А яка її прохідна час·

візіЙіllИЙ

Перша програма

знайшли її

ті. 11.05 Літо,пис пів· вік\· . «Рік 1937-Й» . Теле·

11 .00 Телевізійні віс­ ті. 11 .10 « Прозріння». Худож'Ній фільм . 16.55Наша аф і ша . 17.00-

Пора, товар и ші з міськраДll, від С.1ів перехо· ДІІ ГІІ .10 діла Не віриТІ,СЯ, щоб та,кі крупні ПРIІ .1єг.1і оргаlіізаllії, як Цен гра.lьна ДОС.1ідна станція та завод ХО.l0-

Н

сНОВАЯ

до

21 ВЕРЕСНЯ

(дорога до того ж пога-

кого

I.. ' .... '"".. 14..' ........... ..........._.......J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ...... ' ' ' · .. • ...... • ..

М . 6 іЮвари, вул. Київська, 154.

заражене

1~,ml~?O ,_~~

ко -

за б.1агоустр,іЙ міста, ЗРО3У\1іли таку неХIІТРУ

Арджеш

бути

Якщо ВІІ .не пост раждали або вас врятували, надай­

ТРЕБА БУТИ ЦИРКАЧЕМ

гата гідроенергеТИЧНИ~ІИ ресурса· ріці

навколо може

те допо~югу іншим. Та може статнся й так, що допо­ мога не в с тигла підійти. тоді дійте са"10стійно, у від­ повідності з мораллю. «.lюд нна ЛЮ;J.lll1і -- др у г, това­ риш і брат».

_:========================

Треба мати не останній клас циркача, щоб бла-

бист-

все

чатку зробllТIІ підкоп

Ф. НОВОКШЕНОВ,

Хочеться, щоб ті това · риші, котрі відповідають

на

що

ЗІІИЗV.

заступник начальНика Ліивідділу міліції по політично-внховній роботі.

Арджеська об· ласть Румунії ба-

гірській

ходів

рішуче боротись.

,lИСЬ з бракованих шлакобетонннх плит , тепер вона зруйнована ~Іа-шина\1ІІ Вибоїни ~Іають пів~!етрову г.lнбину. Чіп.1ЯЮЧflСЬ за арматуру, ЩО свіТIІТЬСЯ ребра~IИ, перехожі з(,ивають каб.1УЮі , провалюються .

Тут

Не при·

ВІ'ХОДУ. ДЛЯ цього пробийте отвір у стіні, що й відкриє В 2 \1 шлях у сусіднє підваJlьне ПРЮlіщення . Можна спо ·

колекти.ви!

устрій вулиці Машино будівної не раз і не два порушува.10СЬ на засі дан,нях Міськради , вуЛfгчного комітету, у районній газеті , а,1е віз, як кажуть, іНІІНі ТЮІ. ТОЖ виріШllВ піДКИНУТfI С,10ВО і я.

рій

це

Якщо основний вихід за,валеНIIЙ, переВІрте стан ава­ рійного . Якщо і він виявиться завалений , вживіть за ·

секунда !

правопорушеиь.

ВОЛОд1lМИР Олексійович, КУЗЬМІЖ Микола Лукич, Ли- І' зун Іван Іванович, Кондратенко Микола Микола,йович, Бондаренко Володимир Іванович . Питаєте, звідки 'ці ~lOЛОДЧf!КlI? «Вихованці» ВелИJКОЇ ДимеРКlI. Третього серпня у ніжинському поізді N~ 352 під,няли свист, ли­ :\ословили, били по віконних рамах ... Викликає тривогу те, що хулігани до IlЬОГО часу систематично зри,вають CTCf')-крани ва.гонів приміських поїздів непода.lік ст. Бровари напроти ПРО\lвузла. Причина цьому ОД0на: «спортив'ний» інтерес. Правопо~ рушники переважн() робітники за'ВОд'ів ПОрОШКОВОI металургії та заводобуді\Вного комбінату. 26 серпня, на-

вас .

Якщо ВІІ переб у ваєте } ПОШКО,lжено~!у ~ 1(ОВllщі, ВІІ' конаїне вказівки обслуговуючих його постів, при потре­ б; ВК,lючайтеся в роботу по усунеНіНЮ пошкоджень або забезпеченню можливості виходу на поверх.ню.

ІШКН, кері,вникам. котрі службовим становищем покли· ка'ні відповідз-ти за вихован'ня і вчинки піД .~еглих. А НЮІІІ € профспілкові, КОЖО:l10льські і партійні орга­ нізації та аД\'ііністоації названих уже піДПРИЄ~IСТВ .

позба,влt'ний волі на тр!! роки. За хуліганство у ПОЇЗ·

Ь

Вони

Не ті.1ЬКИ міліції, а й керівника'м , де працюють ПОРУШ·

значно поменшало правопорушень . Кажу значно, бо рано говори ги про T~, щО хулігажтво доживає останні дні . На зга,lаному ~Іаршруті КОШl-не-коли об'являються зltб і яки . чаркопиї , горлохва rfl, І ультіпакн. Так, у квітні цього року мешка,нець Мокреця Коноп ­ ля Петро Панасович , будучи п'яним , хуліганив на С1. Заворнчі . При затри~!анні ЧИlіИВ опір працівникам міліції. І одержав своє : Броварським народиим судом

~ax засуджені також Демченко Микола Лукич 3 Велиуої ДІІмерки, Губар Володимир ІвЗlIЮВИЧ зБОбрика.

на

ті.lа :

Тому не їжте, не пийте і не к у ріть. На~lагайтеся не

пра,вопорушники, караються і каратимуться. Та це нас не д} же тішить, адже в результаті зриван н я кранів може трапитись непоправна трагедія . ЗаліЗНIІЦЯ жарті,в

ГРО\1адський порядок у містах і <:'~лах наведе-

Ніжин У п,риміСЬК(1Х поїздах, на станціях і вокзалах

т

кожна

ділянки

,lоторкатися до навколишніх предметів . В тих випад · ках, коли ви не знаєге , заражена місцевість чи ні, дій­ т е так, ніби вона заражена. Якщо зустрі·нете на своє· ~IY шляху дітей, стариків та інвадід,ів, ;J.ОПО\lожіть ї~! ВИЙТИ із зони ураження. Потурбуйтеся, щоб вони одяг­ ,111 протигаЗІІ, -респіраТОРfl , протипи.l0ві ~lаски та інші H&lBHi засоби захисту .

Безперечно , винуватЦі зриваНlНЯ стоп·кранів, як і всі

Це ж стосується і залізниць. На ділянці шляху Київ

І

дорога

доб удівного комбі,нату , ті, що

110. ХрігаНIІ в цілuму прибрані до рук.

m

оборони.

лінійний відділ міліції ст . Дарниця Логвинеико Василь Костянтинович димерчанин, Васюк Григорій йоси· пович богданівець, Сірик Микола Петрович гого­ лівчании . В с і троє з заводу порошкової м~талургії . Се­ ред за"'ри~!аIIИХ Шевчеюю О,lекоій ІваІНОВИЧ (с. За'Sо­ ричі), Онашко Іван Михайлович і Скиба Олександр Анатолійович (с. Ве.~ика Димерка) . Це робітники заl80-

всім, хто стоїть на заваді нового життя і отруює його, хто нехтує нашими законами і мораллю.

п и

[ивільної

обвалитися

відкриті

приклад, попались на цьому «інте-ресі» і ДОСlавлені у I~

досягнен.ня радянської ді>існосТі це виховання нових людей . Люд.:Й КО~lуністичю.х ідеа ,1:В . Адже будівництво комунісlИЧНОГО суспільства Ilе\IІ\СЛЮlе без високої CBiДO~IOЇ ДИСЦИПJ1і,чи всіх його 'іленів . T,J~!Y, проЙнЯ!.ШIІСЬ революційНIІМИ традиціями героїв Жовтня, наш народ оголосив нищівну війну

............................ I ..

пост ів

ОСЬ ВОНИ, ПОРУШНИКИ!

Н АйБІЛЬШЕ

Р.IIд'НОГО .

до

можуть

радіоактивними речовинами.

підкаж~ ть Ba~I , що робити. Якщо сигнал тривоги за· ста,в вас ІІа околиці міста, викори,:тайте ПОПУТНІІЇІ транспорт, шоб швидше виїхати у заміську" зону, де бу де безпечніше. Якщо ви перебуваєте в полі,' сховай· lеся в ба .щі або ямі. Працівники. тва,РИНilНЩЬКИХ та ін­ ших ферм \ІОЖУТЬ сховатися безпосередньо в цих прн­ міщеннях або поблизу них. Тварин, що перебувають иа пасовищах , найкраще пе'регнати у вибалки чи в ліс Може статися так, що в МО\lент ядерного вибуху ВІІ все-таки будете в квартирі . Тоді негайно лягайте ІІа під.югу біля зовнішньої стіни під захист простінку, або плаштовуйтеся за шафою чи пі,l столо~і. Це врятує ВЗІС від світлового випромі.нювання і решток конструк11ій, ШО м о жуть обвалитися . Якщо ядерний ВJlб у х застав вас на ву.lіщі , не гай ге

Сигнал «Повітряна тривога» буде переда.ватися шта­ бом цивільної оборони

зверніться

ВОНІІ

незахищеНЮ1ІІ

Пам'ятайте,

укриття, то обов'язково надіньте протигаз, респіратор , або ватно·щrрлеву пов'язку, оскільки в укрн.ття може потрапити радіоактивннй пил.

РОЗМJіщеКі

Для

УКРИТТЯ :

зведе до опіків. ПО\І іТИВШIІ вогняну кулю ядерного вибуху, швидко закрийте очі. ЦНМ ВІІ врятуєте їх .від ураження свіТЛОВИ:l1 ВflПРО:l1інюоанtlям. Коли пройде ударна хвиля, підведіться і н адіllьте наЯ8ні v вас засоби захистv . Якщо їх He:l1ae, закрийте рот і ні,с бv дь , якою пов'язкою, хусти.ною або шарфо~1. Струсіть з одяг у пил .

свіЧКlІ, приво­

бу де організоване харчування, побутове і медичне 00СЛУГОВУВЗ'НіНЯ. Ви , в свою чергу , зобов'язані викону­ тивно включатися

-

цигаРКJI, .1аМПJl і .1егко спалахують,

Сигнал «Повітряна тривога» :І10же застати вас в різ­

будинках .

.їишаЙте

КОРИСТУВАННІ СХОВИЩАМИ НЕ ДО3ВОЛЯ€ТЬСЯ:

людей

або кому,наль'Них

поблизу споруд:

І

хисту .

збірний евакопункт. Там вас зареєструють, посадять на транспорт

індивідуа.1ьНі засоби за -

напоготові

ВИКОРИСТОВУЯТЕ для

ка\I'яні паркан!!, траншеї, ЯМІІ, насип шо сеЙНIІХ та за· ліЗНИЧШIХ доріг, труби і лісона,садження_ Не ховайтеся

3849-5865.

: :

КОМБІНАТУ ПОТ Р І Б Н

і бетонники, +

Н:

І ьТI

І

J

такелажники,

Одинаки

і

:

І

на ПОстійн:ле~~~~J~итери,

+ вантажники, в: електрозварннки, + О +:+ арматурники,

+

...... .

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДОБУДІВНОМУ

слюсарі,

.

електрослюсаРІ,

(чоловіки)

ком і пропискою.

+

!+

електрогазозварники..

забезпечуюгься гуртожит. :

За довідками зв~рт~тися H~ адресу : ~. Бро-

: :

вари, ПРОМВУЗОЛ, ВІДДІЛ каДРІВ за'lQдобудівного і комбінату. Іхати автобусами NQ І і NQ 4 (марш- t рут метро -

.............._

БРО\lари) до кінцевої зупинки.

...._

~

..............................

114 номер 1967 рік  
114 номер 1967 рік  

114 номер 1967 рік

Advertisement