Page 1

ПРОЛЕ.ТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

ЗВЕРНЕННЯ. ====

СТАХЯ ~О BEUb

учасників зльоту робітничих і сільських кореспондентІв Rиївщини до всІх робсількорів області Дорогі товариші! І торів, добиватись, щоб методи праці передовиків Зліт робітинчих і сільських кореспондентів Ки· стали надбанн11м усіх робІтнна:Ів. Тепер, коли івщини зібравсІІ у знаменні д.1111 нашого народу і труд11щих всього світу дні підготовки до 40-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної рево-

Орrав Вро.варс:ькоrо ра:йоииоrо хоІІтету Ко•JиістичиоІ

.іІюціі~

nартії України та районної Ра.,ци ,~;епута'І'іа трJ,І;&ІЦІХ :Киівеr.коІ області

J& 11, (1563)

Сереаа,

25

вересня

1957

року.

Ціна

15

коn.

Щоб у день всенародного свята радісно було у кожній хаті і родині Вооже.ан& віцаtнkть р:дній · носідьського схщу в ·Гого.:~еві, Ко.хуністичній nартії, люби:rій . протяrо.и .ве.ресн.я і жовтня нико­ Батьківщині ці найкращі ри- На€ достр1жово свої ()бов·язки си радянсь-кої лю~ини з най6ільwою сИJІою особлюво яскраоо проЯІWІІОТЬСЯ 3&Р33, Під Час 'ІІіДГО-

перед державою по грошових п.латежах.

дУ1Же

важливе

поставках

питання

і

бро

N> воонаро.-н~го свята - піднесено ,а:екілька днів то.11у на 40-х роковин Велuоrо Жовтня. · бригцних зборах у зази.ІІСЬКО':ІІУ товки

Робітник, колrоспнв, інтмі- кмгоспі «Шлях L1Ліча». Щоо у гент кожен на своїй діляІІ- nсюху відчувалос.я велик~ все­ ці коJІІуrністичного fіудівн.ицтва народне с-вято, го.оорили ко.:ІІ'(}С.П­

прагне принести жатері-'Вітчизні до цього знахенног() дня свій

ники, на·.ІІ потрі6но цього ·міся­ ця провеети та.кож :значну робо - і

тр~овий Ш>дарунок.

ту по б.1аГО)'1СТрою

свого

седа,

І 'Ю)(у-то нежав і не може бу- кожної вулиці і сади·би. І. Лку-

ти більш

. важливого

защан.н.я

ра~йонноі газети нагадує про те,

у .жісті і на tеелі, на :пі,щриsжС'І'­

що

слід

увіковічитrи в ·се.'Іі ш~­

бов'sзаиь на честь ·великого -свя­

та. Д.11я Jrо~f'ОСІПИК&ів і :~rехані­ зат~ів ·нamoro району :це оона­ чає ПР&К.ТІfЧНО: ШВІЦКО і бе'З втрат авершити :Jбиран.ни і uгатування

ка,~ШІі, "Jбира.ння овочів, всьо­ го І()І(ШІЄКСУ' ПОЛЬОВИХ робіт, ПЇА­

І'ОТОІКУ тваринництву теп.юі зимівлі,

щоб

еитої в

і

DСінню­

В1ПІОВиІ період не допуетити зни­

аевия про~твноеті ХfАООИ.

Юеь'&ій і сільс.ьких

належить

Р(lІдам .

іх

uостійии .кохkі•я,х П.() бдаrоует­

рою

і &удьтурио-осв.ітньоі

pooo-

ТJL Нtтогані щодо цього заходи

иакітила, НаІІІРИКдад, Пухівська сільс.ька. Ра.да, а.'Іе не вщно, щоб вони -;uійенюшпrея. Значна к.і­ лькіС'І'ь

са.дІІІб

тут

захдамлена,

ряд вулиць не ВІПорщковані.

За~ останніх АНа ІЮ&н пі.д &ерівнІЩТВО.11 па.ртійних організацій

В РІАі колrоепів рай~ИУ. зок- в усіх села.х ра.йону проведена

река w. Іі{)()ІВа., е. В. -Дим:ерка., \Jна.чиа робота по наданню до­ .ім. Sipou, с . 3а.воричі, <<40-річ- n001:orк інвалі:Ца:.ІІ, дюдя:ж похизо-

чв Жоиня». с. РуАНЯ, і:м. Мо- ro ві& У, сиротам.

Ба.гатю.\1 з

.потова, с. Г()ГО.а:ів, та декких ін- КІП кодгоепи ДООІОМОГЛИ побудуших,

не~виконано

ще

зараз ва:rи або калітальнQо відрежонту-

річИ&іі ПJІ&И ро· авИ'І'ку рогодів''Я

вати свої хати, вста.нови,.1и пер-

ху~доби, не Qорrа.нізова. ні

сональні

.крме-

п~нсШ. Ця

допо.11ога ,

го і культурного будівництва, новими перемогамн на шляху вео~ичного руху нашого суспільства до комунізму.

ваги завдання в найближчі роки США по виробництву м'яса, молоха і масла на душу населення.

В боротьбі за здіІіснення історичних рішень ХХ 3'ізду КПРС і перетворення в життя грандіозних планів шостої п'ятирічки велику допомо· гу подае партійним і радянським організаці•м наша дійсно вільна, справді народна преса, а ра-

Почесний обов'язок сількорів повс11хденно дбати про організаційно-господарське зміцнення колгоспів і невпинне піднесення іх економіки, про підвищення культури землеробства, зміцнен· ня трудової дисципліни, суворе додержання

зом з нею тисячі і тисячі робітничих та сільських кореспондентів. До наших двох обласних, міської, 35 районних та 161 багатотиражкої газети постійно пиш"уть близько ІЗ тисяч робітничих І сільських кореспондентів. Це люди різні за фахом і віком, але всі вони проііняті гарячою любов'ю до нашої прекрасної Вітчизни, до рідної Комуністичної nартії, сповнені палкого бажання словом і ділом вірно служити своему народові. У зв'язку з наближенням 40-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції робіткичі і сільські кореспонденти повинні підпорІІдко-

Статуту сільськогосподарської артілі І виконання зобов'язаІІь перед державою. Робітничі і сільські кореспонденти повинні повсихденно цікавитись роботою культурно-освітніх закладів, особливо на селі, дбати про б.лаго­ устріА наших міст і сіл, сприІти поліпшенню діяльності .лікувальних закладів, торговельних пІдприемств та інших організацій, які· займають­ ся побутовим обсJІужуванкям населення. Все, що.стосуетьсІІ иобуту труд11щих, мае знаходити живий відгук у наших робсількорІв. Допомагаючи партІАним і радянським органам області у розв'язаннІ чергових завдань господар­

вувати всю свою роботу підготовці до славного

ського і

ювілею

і поширюючи все передове І просресивне, що на­ роджуеться в масах у ході боротьби за виконан­

Радянської

держави ,

виступати

на

сто-

історичної

наздогнати

культурного будівництва,

1

з

матеріалами

про

хід

передсвят-

сільські кореспонденти повинні гостро крити­ кувати недоліки в нашій роботі, своїм пиJІьним

всіма трудящими. Дуже важливо широко про- 1 оком і гострим пером невтомно стоІІтн на варті пагувати передовнА досвід, показувати І про- Іктересів держави І народу. Треба вести непри­ славляти кращих людеіі, які натхненно трудять- миренну боротьбу проти бюрокраtів, чинуш І ся ка всіх ділянках господарського і культурно- недбайливих керівників, не залишати поза увагою го будівництва, боротися за зміцнення братер- навіть окремих випадків безгосподарності, по­ ськоі дружби, добиватись дальшого розгортав- рушення радянських ~цонів. Робсількори повнІ'· ня соціалістичного змагання між трудящими ні бути непримиренними до тих, хто зазІхае на

Київської, Московської, Черкаської

і Житомир-

соціалістичну власність,

ської областеіі. Наші робкори

повинні наполегливо боротись за безумовне виконання виробничих планів усі-

дити шляхи піднесення

продуктивності

моЖе швидше усунути недоліки і хиби, які зава:нtають нашому рухові вперед.

праці,

вести повсякденну боротьбу за випуск високоякісної продукції, за додержання суворого ре-

Ми закликае"о всіх

і автні це вuставан-

Осно:вни:х ТІ!ЧІЮrо

ПУ·НКТОМ

ІСОЦіаліс-

ЗОООВ'Яза.и.н.ІІ

lt~JtHOГO

43

,~;ні

рокови.н

залшпилося до ВеJІИ!К.()ГО

праІЦЮЙІХО

40- х

Жовтня.

ЩОДНЯ

ТаК,

п()ЩОб

жиму економії, за зміцнення трудової дисцип.лі-

никамн і надійною опорою партіііних органІзацІй у розв'язанні Історичних ХХ з'їздом КПРС.

. Za.DOIO

ПО

'OOC'fa.mt3X

30 _

СЇЛЬСЬRОГОС-

боВ'Я'З3ИИ'Я, Щ()б у деНЬ ВС8НЗірод-

ІЮ.дарсьсих про,а:у&Тів. Не тільки

ffoгo свята р&Дісно будо у К()Ж-

кОJПоспи, але кожен -з нас, зая-

но:ку трудовт.rу кодектиІВі, у кож­

ВИІ& вещоАавЖJ учасникІІІ зarur.-

вій хаті і родині.

До настуnного візиту в ФНРІО Міністра оборони СРСР

Mapwana

Міністр

Жу11юв приіб)'Іде

8 жовтня 1957 р . з візитом в фп Р ю у відповідь яке від

час .відвіда,ння Радянсь:wrо Союзу.

У вересні Дніпр(}дз е,ржинсьюtй

коІііСохім:ічний

за;вод

ДніпРQІпетровсько.ІІу

перш:mм:

станція, споруджувана

'1'0!1

f

33

проек­

кра.їнеьк~rо ві.ціле·ния Все­

соІООноrо

державного

«:ГWюенерrопроект». не

іНtСТJІТУТУ м:атИІМе

пу;Dкатихеться

з

Марша.1а Г. К. Жу· к.ова під час строково Й{)Г· О візиту суrпроводисrи.иуть

генералів

аІдхіралів та

ни.вільнених

з

забезпечать

новавведення ~ь змшу скоро­

ками м:ожна

тити CTPQ.ltИ робіт і ІЗЄКОНОХИТЬ

м:онт ІЮЛюсів ротора, С'Гержнів і

fiy,.e

,.ерzаві близьк~ шести мільй~ні.в об~ЮТОК. СТаІГОра, ка.рбованців. П·роо&Ту:ваJІьники 'Га інженери

ло­

державний

nла.н хлібозаготівель бе-з .ку:куруд .

зи:. Держ&~ві з,~;ЗІНо і 'пр()даю>

23"1

хільй~на пу.-ів зерна, в тожу чис­

лі ІІШенищі

22,1

мільіЮна. пудів,

або в два. рази більше, ніж було

упрммінсlіІtого

зд 31но .пшениці за. цей же час у

оо щодня :з леревИІІЦення.ІІ ВИJ.t()-

Пі};рас.'tувавmи: -ев()Ї м~ж.ли.вості,

нов<tорга.ніз()- ти по-ноВ'О.му завод о;(ержав пі.в- кодrоспи об.1асті вирішили прода­ ван()Ї чет. в еІ>ТОЇ з.11іни уком.плек- мі.1ь.іf.она. кафбованців надп .1а.но- ти •ерЖ" ' о 1· nона,• п~ан 45 мі.1ь"' аш " •~

ТО.ВаНО

~3.

рах )"НІНі.

праІ(іВІНИК,і,В ,

ІЮЇ еКОНІ)ЖіЇ.

йонів пудів хліба.

Rременчуцький заліаорудинА райоп недалеко ,від станції Г алещнно, за­ лягають руди, які не поступаються перед криворізькими. Тут наміче ­

но

побудувати потужни-й рудник .

На

Полтавщині

'ВИЯ'Влено

та·

кож і великі запаси магнезито­ вих к;варциті,в , які легко під· даються збагаченню . Особливо

багато їх у nівденній частин,і Кременчуцької магніl'ної анома­ лії, де намічається збудувати гірничозба·гачувальний комбінат. Кременчуцький залізорудний район зможе щорічно давати ма.йже стільки сн.равиІіи, скільки дае овоїіі чорн.ій металургії За­ хідна Німеччина. В д(!.ний час геологи закінчу·

прово.-ити ре­ ВО,Ц(}ОХОЛ~ДЖУ­

В&-ЧіВ. ІtолектІІІВ в.Щілення інституrгу

роіЗрООJІЯє хар&івеьхп ~водів, на яttкх вВї­ <<Ті,дроенерrопроект» rото.влиІІJІутЬСJІ гіJроа.греrати проект Дніпр(WЗержинськ.оі ГЕС AJIJІ Крекенч}'ЩЬ]rоі ,fEC, ро.зв'яза­ T(lJKOЖ без бу,циmку для машкннQ.111 рц иоа•х питань. Іtожний го залу. (Р!ТЛf). ЩрогеиерМ'ОР, на.прИІКJІІІ.А, ви-

області

лов.ину робітників

·НQІРиаль­

ний rешювий ре.жп. Під ко8Па.­

в:ик<tаа.1и

гос.по-

переіішов на 7-годинний .ІЮбочий нує 'пла.н. 'Поліпши..'Іись еко1юміч..' жаві триває.

й~го оота.новленНJl і роооти без машинного залу. Спещіа.1ьні ков­ П&!ІtИ', встановлені над гі~рогене­ ратораІ.\ІИ,

Ста.tінської

у aпaparry і трьох змін. ПідпрИіЄ:!І'С'Г- ІХ·И'НУЛ()ІfУ році. З~ача хліба дер-

ра.днаргоспі

ура.ху·валням

бу;дию~у ~ машиниого за.лу. Це

в державні засіки ТРУ'дівни.ки сі~н.ського дарс.'!Іва.

і'.иені кілька.

ГІдроелектростанції dез машинних запІв гідроелектро-

поставJІеких

мільІони пудів хліба

23

Радянського Союзу г. к. Жукова

ОО(}рони СРСР Г. К.

•••••

Креженчуцьм

завдань,

По НАШІй БлтькІВЩИНІ

ІКОJІгосnу є АОС.трокове вІfШІання з честю виконати кожен пункт ~ень. Весь штат інженерів і по- ні ,ло.к.азники. За 1Пінмісщя робовсіх своіх oбoв'·$tJI.ЇJt переА дер- взятого нажи соціалістичного

і сільських

ни. Наш обов'язок всебічно підтримувати но· ватор/в виробництва, винахідників і раціонаJІіза-

На семигодинний робочий день

рік.

:

робітничих

кореспондентів області повсякденно · зміцнюваТІІ свої зв'язки з газетами, бути активними поміч­

.ГОС'ІІИ віАета.ють . у виробиІЩтві печенні ,паливо.и на зи.иу, повин- Юrосла"вс.ького уряду зробив йо- ВИІЩИХ офі:цері·в Р~дянсь!V(}Ї Армії продуктів тварmнющтва. на кожні на бути ще &ідьш поси.пена за- .иу генерад а.рмії І. Гошняк під , і ВШськово...Морськоrо Фл~ту. 100 гектар~ угЦь і ()рної зrоLІІі . ра:з - у зн31ХеннІІІЙ ювілейний f RPec.Iti

порушує трудоВу дне­

ципліну і громадський пор11док, допускав амора.льні вчинки. Гостра, принципІальна критика допо­

ма підприемствами і будовами, шукати і знахо·

феркк. ВиасліАfО& цьоrо ці к.ол- :юкре.11а. в ремонті жит ед і забез- на запрошення.

ня ШІВІПІИО бУ'І'И! лікві,~;овано.

підтримуючи

ня історичних рішень ХХ з'їзду партії, робітничі

о~об.tиво

пропQозИ'Цш

ти увагу на боротьбі за дальшиІі розвиток усіх галузеіі сільськогосподарського виробництва і, передусім, на здійсненні поставленого партіею

і

ве~uьяе вимання ВЗЯ'І'ИХ

роль

вколо своеі рідної Комуністичної партії і Радянського уриду, зустрічають Жовтневі свята новими досягненнями на всіх ділянках господарсько-

бов'язання були виконані кожним підприемством і будовою, кожним колгоспом, радгоспом і МТС,

х'я'І'ь тих, хто 33гииув в бороть-1 цих

найактив­

кової трудової вахти, добиватись, щоб взяті зо-

бі за В.ІІа.дУ' Ра.д. ве.~ика.

взяти

рінках ,азет

ві і JІІ колгоспі, я.к. очолІfІ'и це

~ зАійеиеикі

повинні

нішу участь у цііі велихііі справі . Сільським кореспондентам необхідно зосереди­

1

Jе.акчезке пмітичие nіднесення сереА тру.-sщих і забезпечити зо­

будівннцтІJом, робкорн

робітничий клас, колгоспне селянство і радянсьха ікте.1ігенці11 ще тісніше згуртовуютьс11 на-

1

бовськиіі: з ltрасю.1івки у ли сті до

д.1я .к001:иої nартійної ОJ;tГ31Иі.за.ціі

Готуючи гідну зустріч славному ювілею,

Комуністична партіІІ І Рад11нськнй ур11д здійс­ нюють велику роботу по дальшому вдосконален­ ню організації управліннІІ промисловістю та

ють

вивчення

нового

родовища

руди.

Недавно українські геологи виявили велюсі поклади залізної руди на території Полтавської області. В новому родовищі,

На фото: інженер-геолог Гали­ на Г.риrорівна Андрійчук (злі.ва) і старшиіі техн,іІк:-геолог Марія Феофанівна Маринюк.

Цукор понад план 3м:агаючИІСь на чость 40 роко­ вин ЖQвтня, ви})ООничник,и У.1а... );івського 3аво,цу першон у В>ін­ ниІЦьК.()І.\ІУ цуІtр(УІ'ресті заооршиди ВИІV(}Нання

ДоорИ'Х

вересневого

ПОКЗJ3НИ:К.іВ

плану .

Д()бИ'ВСЯ

КОЖ ГонорівськІІІЙ за.во);:

Та­

за. ~ри

ти.жні до,в:аrгк~во АО за.в.}Іання ви­

роб.lе'Н() понruд.

15

.тисяч

пудів

ЦУ·Кру.

З буряків новоrо вwжл.ю під­ приєже-тва Віннвцьк.ого емв()'J(іч­

иоrо ра/Йоиу ввробІUв; ·ІЮН&Ж 6,5 ,м:ї"ьіоиа пу.Uв ЦУ\&'РУ м:айае на. 2 мільйони ~ів бi.nme, віа: за та:кий

z.e

період у ,киуJІему

році .

(РАТАІ).


СТАХАНОВЕЦЬ

2 На звітно-виборних

У звіті коJІітету коwсомІ>дьської орга:нrзащіі .колгоспу

ім.

Леніна,

твариннищьких фермах не працює жоден КІ>МСО·М()!.lець, та іі в дан­ ка,х іх }fОжна перер~хувати

бединець, наведені

па.1ьцях.

я.кі

Ко:мсо,модьсь.ка,

на

зація поки що )Іалочисе.lьна, на­

сомольська органі·зація зміцні:rа. 3рос.'Іа її ро.1ь у КІ>.:Ігоспноху виробнищтві.

раховув тільки 17 чо.1о·вік, хоч ба,за ро.сту ·В нас достатня, є мо­ .1одіжні .1анки, а комсо)Іольців в

·мо.1-о.дих ко.1госпни-

9

ків. Більшість з них-пере.довики с~>ціалістичного змагання. Так, їздовий f.РиrІ>рі1Ї С1щоренw завжди

добре

догляда€

за,крі:пдених

-

рій Сидоренко,

та так нічого

тру;tо-

днів.

тедь

й

новий,

не

Ко·ман){а розпа.1ася.

внйшд().

Нема форми

.'\.1я футбо.:тьноі команди,

ж.одної

Сидоренко пі~вищує свш за- пари диж і іншото інвент·аря. rаль:ноосвітній і подітичниИ рі- У нас, вень. Торік закінчив носнмиіі:'" .1а Логвиненко,

навісти.1и

Петро

Не можна бе.з захоп.1ення гово

перших, був ла.:~ко

к.lа·сів

нашо-і

Ан,1,рійо·вич

Кра.в-

вич прищеп.:ІІОО

для

механізаторів

Машів­

чений в·~ім неоохідНЮІ ддя уна()Ч

На

фото:

механізатори

ців, а працює в ко.-rгІ>~пі тільки

ди,

м:ет:ься в дев'ятому. Мико.1а Наум:~юrо, закінчивши 10 .&.'!а,сів, на-

12. 5 комсо.м·ольців працюють на

в години дозв.ілля.

підприємствах, і вони рідко коли

був професію шофера і зара'з во-

бувають на 'З'бора,х,

дить автомашину. Ло 2 74-253

сп~Іачують

тр)'Ідщні вироби.ш їздові Пав.1о

ПІ)Трібно зняти з обліку.

нерегрярн(j

членські внески. Їх

Виступи.1и та'кож секретар пар-

о<Іолюваної

В.

В.

(Фотохрон•іка

Петро

і

вір'я у квітах пот01пає.

робіТНИКИ,

працівники,

них да.вно вже вийшла

3

широкий

ш.1ях

а.1е

свог_о

са.м:остііі:ного

;першого

заоунають

-

нaJJ;·

І

зага.1ь-

·

ри.

,

1,

си.1ають дисr.и, прм-одя·ть і при­

відІ{)у~шся

ниJ

ху.дожньої і політичної дітерату­

учи-

ЇЖ;J!Жають В ГО•СТі.

Нещода•ВНО

ручнІ>

ку.1. Протягом .д.оох років ві1 ;Jбпра.в з дітмrи насіння найкра

і аrроз(юветспеціалісти,

те.1я во·ни не

На честь великого свята

уроку

Ді.1ко·м .природно, що сцрий досвідчений педагог велИІкиі книгодюб. f його ма·снііі @}діІ>· теці, лк.ою користуються і друз по робмі, одн.осе.1ьча.ни, пона) 200 цінних книг 3 методичної.

тисячі

КО.1ГОСПНИКІІ'

життя,

Фото П. Кекало.

і

НИХ

на

РАТАУ).

Все це здебі.'Іьmоrо

щmх квітів і до·поміг бі().1огу зро.

шість

Жиrілієм,

за.нять

са:vи.11 виготовлено під час кані·

офіце.ри Радянської Ар)Іії, пар тійні і державні діячі. Хоч біль-

брига­

нення

праці.

бити так, що тепер шкuьне ПІ>k

понад

інженерно-технічні

газети, журнали, ху­

д'

ниніш­

)"чwre.li

дожню літературу.

Ан.дріііо .1юбов

нім активним будівнm;а·)І К()·МУ­ ністичного· су{ші.1ьства. Серед

вихо-вання

ської МТС, які обслуго.вують цей •колгосп. Дру.га тракторона брига­ да, очолювана В. В. Жигілієм, розм.іщена у нпорядкованій сади­ ляють свіжі

учителя

дітях

праці. Иоrо клас ·завжди забе:Зпе

Андрійович дав основи освіти і

бі. МехаНІізаторам за.вжди достав­

rоворить Мmк-о­ 17 кО'мсомо.1ь­

-

умови

народного

lll'T(J(}

рити про те, як

32 роки своєї б.1а,п;.р()ДНОЇ

праці

кла.с rечірньої шкоди і навчати-

Семенюк і Анжо.1ііі: Пмовко.

Серед

початкових

шко.ш

бу.ш орга,ні­

кодrос·пу, щоб при•д,бади

300

Онашко.

любимий ними з дитинС'І1ва учи­

зована водеїrбо.1ьна коман,'Іа. Аде Полтавська область. Правління через ·місяць м'яч розбили, і сільгоспарт.ілі імені Кірова с-nво­ скі.:~ьки не проси;ш лрав..1іння рило добрі культурно-побутові

за ним коне·Й, во·за, пере.віз т.и-

місJІІЦів він виробив

читаннях і на. ку•рсах ,ця учите .тrів.

скаrз·а.в Григо­

-

сячі тонн рі·зних вантаІЖів. За

8

вик.1адач одного з вищих учбових зак.:Іа..'\ів країни М. М. Онопрієнко і І>фіцер Рщ~янськоі АрJІіі

ченко.

весни,

3

художників», з JІКЮІИ він висту пив на обла.сни'х педатогічни

.кого .вони

них не,)Іа.

po6omi.)

Серед гоетеіі·, 'які віД!іда.JІи нинішнього діта. рідне се.·ю, були

І. П.

()ргані­

свідчать, що за оста·ннік рік кюr~

За '3вітний період прийня·то до

року.

1957

V

(Нотатки про дру'lа по

з якИ'М виступив сек.рета.р І. Ле-

факти,

вересня

25

СІЛЬСЬКИИ УЧИТЕЛЬ

комсомольських зборах

Щільніше зв'язок • ВеСПІЛКОВОЮ МОЛОДДЮ

З

ко~·сомолу

Сереаа,

яка'

~агати~ життєвиіі і Ш'дагогі:­ нии досвІД, щире пра,гнення .'\І­

·

нарешп,

ще

в.1астива

одна.

кож.но.JІу

)ІУ радянському

селі.

рисочка, передово­

інте;хігенту на

Петра. Андрійович:~

дуже

часто можна пооачити серед код­

О~нак це - дише одна сторо- тійної організаціі І. Кононенко і ні з'бори nрацівників артілі. Об- .штися цим дос.відом зроби"'ІИ rос.пників з га,зетою, журна:доJІ, на справи. Як дОІповідач, так і голова кодго·спу комуніст І. За­ гСІвори.lи хід підготовки 10 r,.зят- Петра Андріковича. одним з най­ а іноді з книrою. 1\.(}ж.на його бе­ вщ:туnаючі вказали на Ряд істот- рищькиіі:. 'При їх допоМ'Озі звітно­ ..кування 40-х роко·вин Ведикого авт()ритетніших в педагоrічнІ>му сіда, про рішення партії і урцу, них недоліків у роботі комітету.

-

Везу)Іовно,

терина

Г()овор:wrь Ка­

-

Гера.сменк·о,

-

наша

на.міти.ш заходи jі;щння. nо.:Іектив тру;цщих ар- середовищі. ДІ> НЬО'ГО звертіНО'ТІ>СЯ про боротьбу Р1W~Нського народу тілі взяв нове зобов'язання за JІіловими порадами момді уrчи­

ви{)орні ;Ю.ори

ДО ПОділшенНЯ РО<ООТИ КОМСО:І!ОдЬ­

СЬКОЇ організації. ОбраІНо новин

ко:мсоходьська І>рг:~~нізація ВИ'РОС­

CRJЦ

ла кі.-rьк.іJсно і .якіснІ>. Але не в

комуні·ста І. Лебединця.

усіХ га.-rузях КМГОСПНОГО ВІfрОб­ НИ.ЦТВ& ві](чувається її вплив. На

КО)Іітету,

секрета.ре)І

-

виробничих

показнНІках

, грудня.

:!0

ють і вча.ться, як. треба вихову­ вати рrнів, щоб

вони не знали інших І>ЦіН()К. як чет.вірки і п'я­

Украіна'>. с. Літки.

с. В.-Димерка.

***

ко,мсо:модьськііі:

ливарно-прокатному

посилили

річчя

І>рга~нrза-

підготовку

Рсщя·нської

тується

клуб,

завод.і

до

сорока·

влади.

Ремон­

пJ~д,готовляється

ся до Jюліт.навчання. 16 КІ>мсо- ціі ко.1rоспу ім. Калініна створе­ рію ВЛ'ІtОМ. Йартііі:на організа- но два по.lітгу;ртки, в яких .нав-

художньої самодіяльності.

ція

вщілила

пропа.гандисто.:v

А. Фішбейна.

чати:)Іетнся

51

ко:wс.()JІО.'Іьців рівникаюІ гуртків

5

вчаться у вечірнііі: шкоді р!}біт-

затверджеІJі

.КQмуністи В. Ячник і Ф. Юрч:ен­ ко.

Н. Павnюи,

М. Новікова,

Секрета.р

КОМ·СОМОЛЬСЬКОЇ

КПРС.

м. Бровари.

орган,ізації.

с.

торИJЧНО·JІУ

:м:у;зеї

серед

ЧИ!Сзен­

НИІХ ек.сШ)На'Гів, присвячених со­

JІОІtаріччю

&ликої

сощіалістичної

Жовтне:в~ї

ре'Во.1юції,

гаєтьея коп.ія заrмітк.и 3

«Донщкий

.іІИС'І'ОШЩа

газети

пролетариіf»

1917

року.

з6ері­

Літки.

від

12

Ось про

що ро:шовідаиься в ній: сВ містечку Терни, Лебе­ динського повіту, Харківської губернії, вже кілька місяців тому утворено більшовицьку організацію

серед

селянства.

Харківськиіі віііськовиіі рево­ люціАни/і комітет одержав від неі таку заяву:

сВід імені Тернівськоі ор­ ганізації РСДРП більшовиків ми палко вітаємо владу Рад робітничих, солдатських і се­ ЛІhІських депутатів і будемо стіАко боротися за цю рево­ люціАну владу. Всі селяни

містечка Терни шлють привіт вождю тов. Леніну за iioro щиру роботу на благо наіібід­ ніших селян і робітниківJt. я.ка, ж ісrорія написання цьо­ ГО

привітання

ве.:ІИКQХУ

.вождю

заповнили

люди,

будинку .виіі:шо'В з

на

Єгор

керівників

ганок

Пряд.ка,

ТерлЬвеької

органLзаціі РСДРП(б) .

ЖИТ'ГЯ, захИІЩати владу Рад.

ле Тут же, на ~хо~ці, :будІ> ~.хв~но . пoCJiarrи ВІД ІМеНІ терНІІЩLВ

Наста.'Іи налружені, несп{)кіfІні дні і ночі, з ще ошьшою rи.шю JЮ'ЗгоріщІІСя кдасова боротьба.

жали пожіщищьку ІЗемлю, ХУJдобу, ,зерно. В руки народу переїmшо

го уряду етав Володимир Ілліч управління цукрови:м: ·заводом. Де Леrнін! Но.ва вдада в:ирішида.: не до впо~оои було )Іісцевиnt: ба.­ «Ми;р ,води -

народа.)!! ФаІбрии і за-

селян~м!»

рооітникам! 3~лю

Сдова, промовця потонули

в

радіснисх вигук.а.х селян. T}~r же поча,в.ся запис добро-

воль:ців

у

червоногв·ардій,ськИІЙ

щих

йону.

Гю!Ібокиіі:

комуніст

Іван

Ми.хно.

бу~е

став.1яють

підготамені

н и .м

своєї спра!Ви, досвідченого

декщіі

те}!и:

на

по

I-IV

«ВНІХова.ння

на уроках

фт'о

села.

заслугах,

пред-

ча. на. се;Іі

к.lаІСа.х»,

«Естетичне

ltрЗІвченка.

на

:vалю.ванн.я

урока.х

.картинах-репрІ>дукціях

спра.вжньоrо

JІаіістра. пе~а-

гоrа, активного rромцськ.ого дія­

історіі

П~ра

Андрій·овича.

І. Швачко,

к.1а­

учитель.

І сичних і сучасних радя·нськи·х

с. Жердова.

Бандити :ііlіІtІІ'НуЛИІся на рять «да)І]поч:ки Ілліча:». В селі

нього і підияди

його тіло

на.

штики.

Через кілька rодин з Лебеди-

працюють ліка.рНJІ на з

Х:ірургічни

45

віміл()м,

ліжок

ра:)J;іову­

на повернудися червоногвардійці.

зо-'1, Є ЧІ)ТИРИ оібліотеки. Все, ЩО ст:Ворено терні.ІщЯІJІи, є сві.в;чен­

смерть товариша. Того ж дня .до

боролося ст~рше поtvоління, жкве

загону записали,ся десятки нових

і торжествує.

ШУJІстмися

мрогшм:

за

бійців, щоб захИ!Щати спра.ву .ре­

волюції.

~ред

них

буди

вдова

і багаrrо інших. Неrзабаром Іван Михно поїхав у ХаркЬв одержу­

вати ;зброю, тіw він і nередав

НЯ'J4

тоrо,

що

справа,

за

яку

Деякі ІЗ ·співавторів шrета В. І. л~ніну з~равствують і нині. Ко­ муніст

Іван

Ма.ркович

·Михно,

я·к.ий ба,rато років відда.в партій­ ній

і

ра;д.mнськііі:

роооті,

тепер

шнсіоне.р. Вдо.ва. Єгора Л'РЯАКИ ОКІСана. Федо0рі,вна ,після гро:~~адян­ ської

війни

закінчида

окр)'Іж.ну

партійну ІІІІолу в Сука.х, працю­

а:дресований В. І. Леніну лист до ва.ла

·ра:йоННИJ)(

-орга:нізаторо:~~

Іtільк.а ХаркіВ'ськ-оrо вііі:ськовІ>го рево- жінок, культм:аоовиком. гатіям. разів її обир31Ли депутатож llу­ .-rюційного к.омітету, Темної дистопадоВ(}Ї ночі п'ятИІВЛьської ,міської Ради. Тепер З тІ>го ч:асу :юmудо 40 років ... вона живе :В Тернах. В селі на. :куркушьськ.а банда, ·скориставши:еь .відсутністю в селі білЬіШоі 3а ці роки в Тернах, .як і ,в уоеій живе і працює Ащрій ПетрІ>вич ча.с.тини загону, оточИJІа о~ИіНІ>К країні, ста.лИІСя величезні 3Jl.ЇНИ. Доце:нко. ІtохунЇІСТ Іва.н Фе.ж.оро­ В селі організовано трк ~lИІКИХ штабу. Почавс.я НЕ~рівний ·бій. ВИJЧ f сик обраний головою Тер­ Єrор ЛрщІtа, в.і,цстрілюючись на колективних гоопода.рства, ·Ство- ніжької сі.'ІІ>Сь.кої Ради.

: сідку

і

був П()ра.нениіі:.

Та.ка

Во·роги

Радянська вла.да, постій•но дбає

Хтось ІЗ 3 усі~ бо&ів .кинули•ся );І> нього.

про по.1~пшення· жwrтя колгосп-

сел.ян приніс чер.воне •ПОЛ·отнИІЩе,

Вататьох ІЗ ни.х поклали .замертвІ>

ників.

Sвістх.а. про перемогу Жовтня

і над будин&т~ ревкому піднявся ч-ервоний прашор. Іlї.А ции

влучні nоостріли: з маузера. А поrім: на.етала; трагічна ро·з-

збудова'Ні к.1уб, )Іа.га.зини, семирічна і сере.дня шко.1и. В бага-

бJІИ()Мввчио ·ооблетіла вею земну

:колrоспного

інтерес

с«Щіа.лістичноі революції - В. І. Леніну передамого чере.з rа.зету?

fut с~алася доля його atВ'fOtpiв?

людей

фотовітрина. к.ра­

Се.ред них, цілком по

загін, на чо.'Іі якого стаJВ робіт- ХОАУ, не"оподівано потрапив у за- ренІ> МТС. ник київського 3аІВОдУ «Арсенал»,

40-х роКООИіН ВелиІWго Жовтня

гогів мо.тодших клжів шкіл ра-

Т·овариші! ПІ>чав він, .. .Ім'JІІм Радя.нськоі влади в Єгора Пря:и.ки Океана ШовІW.... • J хвидюючись. В Петрограді селі було БОН!фіск.І>в,ано маєток ЛдЯС, р()ОІТНИК Щїtро.ВОГО замду здійсни;да.сь ревоюоція. Тимчасо- князя Щербатова.. Найбідніші ее~ Л ків ДруJЗь, еел.я.ни ІваІН У снк, ви:й уряд {)Кинуто. Вся влада пе- .1Я'НИ, як.і вее .життя гнуди: спи­ Андрій Доценк.о, Оксана Сєрікова. рейшла дІ> рук Рад ІЮбітничих, ни, працюючи на іншmх, оде:р­

-

сел.янських і солдатсь.к.их депута~тів. На чо.'Іі робітнИЧ{J-СелянськQ-

До д•ня БІСеаародного cВJI'l'a -

ференціях учите.1ів сек.ці~ю педа-

П.РИІВІтання Володимирові Іллічу Вони

Леніну.

пар­

тійної орга.ніщіі.

одно з чі.'Іьних •місць в клу­

вихова.ння

шкодуючи

агітатор

при!Красить

в

не

шt

колгоопноі

бі

патріотизму

1

АндрійовІРІа і

висту.пає

пре)J;ста.внmк

ГО)І ряду рок.ів він керує на к.он-

ня. Підготовлено художні цанно. В. Вербовськиіі,

клят.ву:

ким він

-

-

свячену 40-річчю Великого Жовт·

ЩЕ~нну

кий СJІід у сві:в:омості тих, перед

за, межа,ми ріднІ>і школи. Протя·

ких червоногва.(}дійтців дав свя-~ т(J(}ни.

гри"'ів дзвін, скдикаючи: .-rюдей на еходку. Коли просторий: май-

один

***

Райпромкомбінат.

к.улю. Докотидася вона і в глухе село на Харк.іюцині. Заклично

дшн

парторганізаці і.

Бровари.

службовець.

ІСТОРІЯ ОДНОГО ЛИСТ А ІВ Київсько)Іу державнІ>м:у іс­

секретар

м.

Назаров,

Оновлено наочну аг.ітацію, nри-

НИ·ЧОЇ МОЛІ>ді. член

Д.

комсо·)Іолець. Ке-

Знають Петра

З

фотовітрини, одна з них пе­ редовикі1В соціалісrичного змаган­ ня. Налагоджено роботу гуртків

молщі.в вирішили вивчжи істо-

за здійснення історичних рішень

ХХ з'ізщ ООІРС залИІІІав глиОО­

тірки, не зна.lИJ .друrорічнищтва.

***

На

ft.oгo уважно слухають, як

керівника. меrодичного об'єднан­ ня учителів I-IV класів. СлухІ­

П. Трохименко,

І. Михайnенио.

При

до

теді,

:В•сіх

голова промартілі «Радянська

Підготовка до навчального року Комс01:моз:ьська організація про.мартілі ім. Ла.нфілова, готуєть-

вwконаІfи річниИ п.тан по

'Fільки за

О·ста.нній

ча'с

прадоро}І перший загін терніDСь- в'я·зка. f Єгора закінчm.'Іи·сь па- тьох буди~нках колгоспників го- І

історія

украї·неьких

шrета.

се.1ян,

які

радових

пліч-о­

пліч з робітника)ІИ під керівни­ цтвом

більmІ>.виків борооИІСя

переиогу ·ВеликІ>rо Жовтня fкраїні.

В. Банпанов.

за на


Cepqa, 25

=3

lll*ttя

,

1957 рому.

допомоrою ТРУдящих КИ€ВА= Зяd-пІд весь ярий клин

Л10дио було у мн~Jулу неділю на овочеперевалках та по·

л11х ко.ІІгоспІв. На допомогу у збиранні та внвозці картоплі

160 авrомашин І до 600 трудящих. Добре потрудилась в цей день у світильнівськіА артілі велика груnа учнів вулІкарної школи. Тут було також до

і оаочІв прибуло з Києва

20

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

11 1

автома8ІІН, що наJІ.Іслuи шефськІ колективи Ленінського

раІоиу. Ко.восn здав У цеІ день державі 37 тонн картоплі. 10 yqis ці8і • mксмм працІОвали на збиранні І транспорту-

вавІ upтoul та овочІв·в колгосп/ ім. СталІна, с. Калита. Ap'rl.ia. наез.н за день до 25 тони картоплі та овочів. &.utswto 100 робІтникІв, слуабовців і студентів Печерcwюro р&ао.у працІОвали в колгоспІ Ім. ВатутІна, с. Пухівка.

з.ІАсіІ АОСТа&ІІІ.ІИ картопл10 та овочІ в магазини Києва по-

нц 20 аатомашин Щських організацІІ. Кияни доnомогли вІІ8е3ти поиu 80 тонн картоnоІІІ І овочів.

доставили в магазини Києва

За .-емь коJІrоспм раІону

І закаrатуваJІн на зимове зберіганни nонад

.ІІ та 080'ІІв.

тонн картоп-

500

овочів можна б було

Проте, слід сказати, що картоnлі і

8J18е3111 значно більше, коли б вс10дн повніст10 завантажили UТОІІАІІІННИ, 11кі

nрнАвми з Києва. Так, наnриклад, погано

nІІОріК:таJІи автотранспорт у гоголівських арт/лих. Д. Полнв'ІІннА, ' · ·

бригада М

Траh-торна

і

,_

13,

якою керуІЄ В. Дени:сенБо, о5с.ту-

жує КО.ПО СІП ім. Ка.тіні-на., е . Літ· ки. За доrоворо·м. під я·рпіі клин повинна

вона

наетупного

рок.у

чи те, що

від раннього шбу в

400 гектарів. Па:м ·ятаю-

ви:орати

значиііі мірі за.твжить до.тя вpo-

yonix

жаю.

сівбі,

ввснянііі

на

меха.ні·затори раніше стrю1;у ви-

кона~ти п.тан і Tffie-p орють понад за.вда.ння.

СБрьбіда

Іва.н

Тра-ктористи

•r.a Іван Пархоменко, wкі працю. ють на тракторі

,ВИ (}-

«ДТ -54 »

За останні роки значно розширилась п лоща пі-д садом в кол· госпі і·м. Ват утіна, с. П ухівка . Ті-лhК и мин уло ї восни колгоспники посадили яблуІНі і груші на 10 гектарах. Запровадивши передову цент.нерів п о 35-40 виростили агротехн·іку , тут в цьому році фрукті.в ·на кож-ному з 25 гектарЬв плодоносного саду. Вже понад 40 тонн яблук середньостиглих сорті-в ві·дп равлено трудя щи м Киє­ ва та інших міст країни . З араз колгоспники збирають фрукти осін ­

рюють по 6,2-6,5 гектара лри

нормі

6.

Такиfі: змінний ви:робі -

О.l'"КСІ· я

і в тра1кторИІстів·

ток

'

Добровол.ь.сьБого та, Аркадія Во.

директор заготівельної конторИ. райспоживСпілки.

вже

Бриrа~~;а виора.ла. роноrо. гектарів зябу.

445

Дружно пра1цюють механізато-

Д О С Т р О К О В О

@Мідорів відправ- ри тракторної бригади J-1! 3, що

Здійснюючи взяті зобов'ЯІЗан- конан(). Тм>

ня на чость 40 роковин Велико- 1 дено близ.ь.к~ 500 тонн за.мість Іобе.т~'~УКУГЬ кол~осп ім. ~)та.1іна,

го Ж()втн.я, наш Іt(}JІГОСП достро-І 300 за IIJIЗ.HOI:If. ВИІВООка. триває. с .. Боори:~·~ У~санmно заюнчи~ши

IWB() DИІІtонав річний пда.н •Здачі І ТільІtи за останні два. дні на пе1· ЩЮАажу -~apтoiiJil·. :П·р()Д()ВЖУG- І рева.:~ок.у ВJ»Іра.види 60 rонн ка-

мо ІЗда.чу

натур-

н в рахунок

·

пусти.

А. Лукашенко,

()Плати за роботи МТС.

Виконано та.кож ІІJІан здач1

1

продажу овочів. По оІtре:ІіІІІХ JtyЛЬТ)~рах за.вдання значно опере.ви-

ніх сорті-в.

бухгалтер.

Колгосn ім . Сталіна, с. Бобрик.

НІ аОираннІ иартоnJІІ повиннІ nрацювати всІ

осшню снюу, трактористи ма.иже всі машини зра.зу ·перек.тючи.1и

На знімку: під час відпочинку а!'ітат()р, завідуюча бібліотекою с . Рожівкн Л. Якименко проводить босіду з колгоспни ками садо· вої лан,ки .

______ .

успіх в роботі. Бригада підrоrо-

рів -

Іван Нака­ У,с пішно працюють дюжний та МихаИдо Гу.тни,к. &-

ни тра,ктором «Бвлар}'СЬ» що~мі-

~-------

На бер!"зі Ка.хо-в.ського <оюря », :в а!WІ.тиц.я.х )Іі·с та Марган~ць ви­ яrоИJй па.гО'рб, сочwrь ведикий

міосцені .жителі наІзи:в•ають Горо­ дищех. Вершину па.г~рб-а в рі'J­

Щоб шви~м і без втрат зі<братк карто.плю, Аостроково виконати ~лан з,;ачі і продажу: її державі, прШВJІін-н.я артілі довело з~данв.я ДО UРИГІІ\І{ і ладоІt, ви'з-

-к·о, ,К. Ряба. Вони не задиmають жодного клубня в. гру;нті. ·КартоІІJІі зібра.ли б вже !.!На.чно бі.1.ь.ше, .J>оли б у полі •працювади всі, .ко·му потрібно. На Жа.1Ь,

ни виорюють по 5,5-5 гекта,рів них наmрwма,х переІСі•кмоо:ь зе­ при нормі 4,5. На. 1-1,5 гекта­ .1ені r:рооні. Це нисОtКі срібщrсті ра більше за;вда•ння підr1>тов.тя­ т~>полі зах·шцають с..воТми ':\Юrут­ ють ·зя,бу Мих-аfLто Литгвин та німи кронами ФРУ'К!ЮВИЙ сц кол. Микола На,калюжниИ . госпу і'ІІені ОрдЖО'1!і&ід:rе ві:д су­

к.ожна:чJмо норм:'У' на копанні НОО(У" пра:цоо.-жноху кмrоСІпни&у

це не та.к. Не видно на каw·о.ШІЯ· них планта>ціях багатьох « постій. працівників контор.и ників» -

Заверmук; оранку на зяб трак­ тор.на бригада М 1·5, яка. пращює в кодІ'О!Соnі «3оря», с. Кулаженці.

і JtОJІГОСПНJЩі.. Це дає п~вні р~ультати. Ро­

бота іде КРІІ:Ще,

ні•ж торік,

-

та інших , як

)'"

О. Борщ,

нас їх нЗ:зивають.

диспетчер Бобрицької МТС.

Дооре ТL'ІЬКИ nрацює одна "За ві-

дую-ча бібліО'Гекою О. Сизоненко . ка.ртоплю ві.а:правлЯ<6м:о держаІВі. Вона щодня BJIOИ'PaG картоплю на більше раза На·ібілипе '3ібра.ла .а;р}'Іга бригада, площі у півтора вwtопа.ли

юrою

up~

Дооірну

гектарів.

80

І.

Короткоmиєнко.

про.тк

л&нмва

ділянках

П. Он.а.шко, м.1гоепниці -о. Онаm-

Л. Заець, аnроно-м .

Колгосп «Зоря:., с . Кулаженці.

сИІJІос.

Перевиконали взяте зобоВ''язання

дні

JІах·н~. У ланці 17 кодгоопнІЩЬ. Всі вони що,~;енно в полі. З()бов'.я­ з&вmись одержати ~по 120 цент­ нерів ІІЮм:Ї,.орів з кожного гекта­ більш, ніж ра, ланка. зН'іра.lіа. по 150.

н.я помідорів і вже геR.'І'арів,

20

у тому чJІІслі за останні гектарів к-у:куру)І.ЗИ. Це у

плодів півтора раза білмпе за.вдакня.

і()дН().ЧаСНО 3 ВИб()рКQЮ СереА дев'яти данок Ю3Іпдекс­ ної бригаДІ N! 2 кращих покае­ ла.-н·ка розпочала за.rотівлю наІСін-

Ш} вирощенню овочів до­ билася ланка, якою кер~ :Марія

26

годівлі худоби та на

Для громаДІСмtого тваринництва

має його на закла.ли понІІІЦ

годовни31

чино:.І,

оорту «СЛИіВОВИ'ДНИ1Й».

3000

тонн ·сокови.

с.

с. 8.-Днмерка.

районі завершено збиракия ім. 40-річчя 3Wвтня, с . 'Ру·дня. лита , т01му ,в.еликі .па.ртії fiorf) де схояри к.уЛЬ'ТУ'Р, в то:vу числі і Воно вее очИІЩене на. механізо- весни гублять нормадьн у врожюі з насінних ділянок. 3ерно- ванкх ІСортувалка.х «,ВС-8» та жісrь. т~'Т «ВС-2». Нинішнього року насін·Врожай добрий ВИІЮСТИJІи )І;ОІбjриІІІ)( иасіинп вівса, люnИ:Иу, еховища

колгоспів

наnовн·илж:я

гречк.и, проса. На.йrоловніmе те­ посівні .воорцк}'ІВатв:: пер -

ня миюшини

якого вже заси-

На жаль, дуже ма.ло хорош1>го про

·зберігання

мате­

посівного

ля .кох ори у к.олrоспі «Червона ріа.лу м:оокна, ск-ШJ·атm в колгооnі f &ра.іна». с. Гоrолів. f них )І;ав­ .і.11:. ltil)t)вa, с. Погреби. Більше но

цін:

вс.та.новилася

зЮранИ!Й

хороша.

традJІІ.

врожаЙ' насінн.я

пер

по-еправжньому

про

дбати

пано 200 цен~нерЇІВ-. Частину йо- них. Насіння, я·ке ,має під,вилцену

ФОвр, очистити насіиНJr -ві~ ~я­ ГО артіЛЬ ВіДП}lСТИТЬ КОЛГО•С ЛаІМ, не ~менше 150 ~их .-ожїшок, дбайливо .зООрегти За. що одержить тисяч карб()ва.нців доходу. його ,~;о •посіву. Ні на rо,~;ину в ці дні не заrти­ хає Ш}'і]( ·зеrмюочdених м:ашин бі­

Що:б зал01бігти псува.нню по­ с івних фондів, потрібно вже те­

11:іеJFЦЯ пролежа.ло тут .на

К.У'JІаХ

біля зерносховища насіння греч­

засmати в 'Jа.сі~и тільки очище­ ним:. ){бають про наосі·нні фонди тепер частково. зіпсу:ва.лоея.

ки і JWpxoвO!ro люпину, ЯІке вже

ВОЛОГіСТЬ, тобто ІПОНад

15

•ПРО­

:центів, слід двічі а·бQ тричі .на день перел01па.чуІВати, добре про­ суmуваrrи

ЙОГО ,

ВИКОРИ!С'rоВУЮЧИ

для• цwro погожі дні. Ні в Я'ЮНrу раJЗі не можна зберігати -високИL'оІ

на:сИІПом

зво.дожене

це приводить

насіння.

бо

до ·сююзігріва,ння

його.

Очистку насіння слід розпоча.-

ти н~гайно. ви·корmставmи для цього на'явні 'Зерноочисні машиВтраІГИ ІІаоСіННЯ КОРМОВОГО дЮ·

.наосіниою лабор ат()рією.

вгдИJб, у менш родючі шари -зем:­

В саду К()о.'ІГ(ЮПу імені Орджо­ в·иглщ. ні:кіftізе все має інший

Ва1рта уваги іст()рія саду. Він виник і зміцнів ра.:ю.'оІ з кмгос­ рок.ів rому на пом. ТрщщяІГЬ

ОброЮляютьс.я тіJІМїоИ nристовбур­

·вершині і сх илах Городища рос­

неоні чи rосе ни на г.тиЮин:у

зИІDали

Го·_род,ИІІЦе

юшри-'а.тним:

у.гідд.rо)І і пжли тут к.із. В~сною

'!ЮКУ неведика група. енКО'WУ'НУ. 'І)''Зіа&Ті·В аргаІНЇЗ'}'ІВа:Ла З!а.класти !Wмуна.ри .ви.рішили

1928

ФР}'JК·'ЮВ'И.Й' Саід.

rx

Городища

шдюокжя

дад, б·у.іfоно ріс і к.раща,в сад ко­ муна;ріR. Цез,а;ба.ром маленька. !ОО­ мун а опе-р етвоІJида-ся

в

еі д .ь.сько­

го·с пО!дд.рську аj)'Гіль. Її назвшли це і·м'.я" Ор)J.Жоні•кідзе . Тf'лер багате, ріr.тобічно розвинуте гос­ подарС'І'во

з

тпеяч3ІМJИ

r~:Jtтa.pi1!

з~мді, з сотнями гол-ів ху~оои. з Д8М'ГКаІМИ .3ІВ'І1І}М'аJП;ИJН, 3 Щ\>ріЧ­ НИМИ міль іі:онниюіі

·прибут.ка·ми.

Не:впізна.нним ста.в сад. У 1955 .році на ІІJІОЩі 90 гек­ тарів тут б ул-о зі6ра.но врожай в центнерів по 180 середньо.му фру.ктів з гектара. А на найюра­

на­

ні ча.ші, які розщ'ІПІуються

1,5

.!\{)

санти:vетрі•в. Крім wго, піе.тя

К{)JЮН-(}ГО ПО.ТИІВ'У' dІРОІВаДИТЬ'СЯ РО'3-

П}'Шуоо.ІІ'НЯ

на гдmб.mну

сЗІнти:м-етрів . Мі'жр.ямя Г)~СТИJ.){И

8-10 пщюСJІи

багато.ріЧН.ІЮfИ 'I'j)31В·III:tH.

КDІЖного діта їх тричі скотують на С~Н().

Колгоопні садt~води

СТJЮРИІJІИ

п~адНЕКОІ:\! і ОРИГЇ'На.JІЬНУ СИС'ГЄ;){у

ЗІЮШеПНЯ.

Нас0осна. ста.1щія ІП·одає ВОДІу з КаховсьІООГ() « моря » по т.ру{)ах н:t вершиону пагtJ,рба. В центрі ~а.АУ

КОдОДJЮЬ-РООПОДЇЛЬНИІІt. 3відси ВіЯ.JЮМ РОЗІХОДЯТЬС'Я ПО СХИІJІах оКа­ ТИІМ'-Ч3ІСОІ!Ііі 6о­ ШІ~И, . JІ.Ї)І; НИХ р~ЗНИ до .а;ерев. В KOJIORY при­ с.тОІВ{\урну чашу зали:оо.ється до

-

п'яти кубометрів води,. Рамньою веосною, до ЦВ'ітіння де.ре в,

IFJIO·

в.адmьс.я Пf>,рШИJЙ ПОЛИВ, 'І'ИJ.ЖНі'В за два-11ри до 5би.ра.пня фруктів

оста.пніИ. Протнго'м .1іта. кож­ не де,реІЮ ПО.1ИІВаЄТЬСJІ 4-5 :\)3.3.

-

До

КО.'оІ'ІL'Іе:кооу

а.гротехнічшrх

3аХОДіВ ВХОtД.ЯТЬ ТІ\ІКА).Ж ne.piOo,];mЧне пі•.!{живд ення де рев 330'ГІfИ!:\Ш, Д(}б­ і ка.пиними

фосфорними рИІвами,

боротьіба

сИІСтt".м:а.тИ!'fна.

·з шк.ідн.ика,ми.

Колгоопні садоводи на чолі 1 І. П. аrІЮномом досвідченИІм Ма· Й За· ВО•ІJНО Г JІдОД<(JІ mpaB'Чe<HlWM по щій ді..'Ія:нці в 42 гектари. 302 центнери. Це в п'ять ра.з ютьс.я се.лекціє.ю. Тут виведено бідьше, ніж ·було nередбачено Ч'УІдо.ві ОО_І}ТJІ! .mблук: «Симирен­ пда.нох. Колrосп одержшв ІЛонад ко-~хен » , «30 років М.\1100310-

мільйони к.арбованців прИІбут­ .к:у в.ід са.ду. В минулооrу році

4

у копоооі і11. Кірова, с. 'В.-Ди­ «'КаоJІЬІВіль херІt\1'. Тут вже пона..а: 1О рок1в •лину кодгоопі ни. До.веде.:~~о всі ~~сі.вн~ фон~ди '! врожай .юблук 'Сорту АО'ПуіС'Гили і в до в исоких ІІW НJІЛЦІИ, дооре зuе - ооіптик» ста:нОDИ:В 235 центнеxollipiiИiltox пращюв т . .Нрм:оленк(), «Шл.ях Ілліча», с . 3а"Jим'я. Вк•ра-И по рів, а «ренет Ба.)'Nана» режемо іх В3имку. який свІ*Ічасно очwщає і вм:іло пог&~~о ріІt у рік Jберігають на­ 330 центиерів з ге11.тара. Н. Кремінська, зберtгав .а:овірене йом:у на·сіння. - В умов.а1х ·ст-епу .в .з.роm узuj.дуюча контролІ>но f ІЮВообудова.не 'ЗерносховиІЩе сіння у lt(}JIГOCnax ім. Леніна, з~ИІІІа.ш ва~іння ярих у кол·rоDпі с. СемІ:ПІолки, ім:. Стаа~іна, с. Ка-

30

В,ИJН3ІМ;И, к.од.иваєт.ь.с.я тут вЦ

оранка А до 60 сантиметрів. р}>іІОнує вер:uню частину І'J}уJІту . корі•ння загаН:Яе і тю! са.мJІІм

ки ж тут бути врожаю фру,к.тів?

РО'зквітав і мі~ніІВ ко.лrос;пни-И

f

Ре"ЧО­

'Fудо.ве rосnода:рство.

П3ІГ<Орба. ВОДОпр()від.

Добірне насіння-золотий фонд врожаю

що

-система,

ОСНОВНИМІF

ся, тим більше на схилах . ~­

на березі протоки Дніпра насос­ ну станцію, про.вели на rершин;у

Семиполки.

дерев•а

ро:вщІІІНm оздо.б·у'-10 дооб.ру сла.ву це

ва.JІИ біля

Колгосп ім. Леніна,

Колгосп ім. Шевченка,

ЖИВИТЬ

легко роз·!іmв•аІ>rь-ся і sИJвітрюєть­

гешrа.рі•в фрукТОІВ·их де.ре.в, збу•ду­ агроном .

ЗЮ!ді, В ЯІК>ОМУ роозта­

корене•ва

і Дні:пропет­

ЖУЄ'оІ·О .

КОЛГОСПЮtк .

ma,p

ШОВЗ.На

ХОВЇЇВ. Да.1еко за 'МежаtWи Шк.о.­ пол.ь.ськ4го ра.йо·ну

ЕЧитмем був аг.ронОJІ: Петро Lва­ Посаtди.1и ·15 нович Кравченк~.

І. Орєхов,

дючий

JІі. Крім того, ро;mуmени.й r:рунт

того корму. Силосування щюдов-

П. Онаwко,

RИ'rідна, - говорить ·СаДОоВ()Д П. І. І 01сь чо:.rу. Ро­ Кра.вче:юw. -

.оорих вітрів• і ОПУСТіllІІЛИ!ВИlХ еу­

·За літньо-осіниш· сеоон ком-­ ди тільки :жорс:тка к.е-лерія, ко­ баІіінер Іва.н Булах зіІбра.в у кол­ .1ючиіі ·чортОІшJолоох та інше не:в·и-· госпі 320 гек'!'арів корМQви.х ку­ баглим ріІ3нотрав'я. СелЯ'Ни на­ дьтур для

-------

ників

1вана Булаха

норми.

Закінчують капати карrоІІJІю на визначених

У спіх комбаІнера

І(лимася .

холrоспний САД

450 Гf'Кта-

на 150 гектарів білмпе П•1а.ну. Ора:нка. ПРОДОJІ.Ж}'ІЄ'ГЬСЯ .

г_

З досвіду передових господарств країни

на оранку зябу. Це забеозпечи.1о вида під ярИй К.ПJІН

Текст і фото сількора

ва·н~>му саду паров а eJre'J'e~a. не-

.'Іу» ,

та

«белЬІфдер-СИІм:и;реmо»

щs;ооод~в інші. Ба·гати:й: дОСІІ'ЇІІІ: с·іл:ьгоопа.І1І'іІJІі i:мffifi Ор~~3е

я:к;найбіл.ь.ше

ІІІошкрювтЬСя.

Ccv; ЦЬОГО Щ)оJІІ100ПУ

.J;ВLЧІ:

учаеником Всесоюзної

б}11

сільсhІЮ­

г-ос:по.д.арсь-юі вmстаmtи.

А. НижеrоJJОАов,


СТАХАНОВЕЦЬ

4 ІВАН НЕМИРОВИЧ

СТЕПАН

(Б а А ад а

nр о

Це ваш?

Це наш,

-

говорІІТь .цІд.

-

рукою

дамо

до

лові:в, молодицям.

залром<інились пальці

проворна і Між люди

вміло ...

летіла ...

lV. Начальник лол•іціі Федька Цибатий

слава

оглядаrrи.

Він

попереду про

в

вовк

хижу

Усі при Гвинтівках, усі

при

.. .Дав на

Федька

б.а.зар

вість

лос'І'ріли,

Зганяють нагаєм

тому,

до

<окрізь лоліцаі

Того, хто народ до

чуєм,

...

--Сховати замислили? Значить, ви проти? На каторгу всіх! В табори! .. На роботи! .. виступив

сховали.

серце лломенистнм

О, знали б катюги, що то за бандура,

Гура! ..

ІІІ.

ламається

продажні ·ви шкуори.

роти фашистів іде за Степаном. Поживу вчуваючи,

VI Три дні партизана

й

додачу.

пізньої

Смерком

ще

одвіту

А поруч

чекав

оточили.

Співала бандура про

тяжкую

долю

д,івчат українських в фашистській неволі; л.ро масові кари, нелJОдські тортури стогнала бандура,

на

викона

«Які у них плани?» ... що,

лід

На людJному місці,

задрижала

-

з

громом

заграла востаннє! Вже ворог не пройде в дJНіпровськіі плавні, знайде

Для наших спортсменів 3а оста,ннrіі: рік в наШО}ІУ се-

лі

робота.

а

РІдкіева операцІя ні

Нещодавно в nлисецькій лікар­ колгосп·ниця Ганна Сергіі,вна

Паз10ра .народиЛа хлолчНІКа. Ро­ ди були nередчаоиі. У .новород­ женого пу.ючне кільце було неза­ рощене,

внаслі.док

чого

випав

кишечник.

Після родів зразу ж була зроб­ лена складна операція. Проводив

іі лікар Роман l•ваиОІВИЧ Михай-

к

u

і

щ

в

u

н

провадяться

Зі!НЯ'ПЯ

вн.1еіі:боJіс­

тів і футбо-1істів. Наші коннди

вже )Іа.ш

кі.1ька

зустрrчt>й

з

шило

зак.упити для фізкудьтур­

ників спе-ціальну спортивну фор­

му та інвентар. Ддя цього вид.і­ .'ІеН()

5

тисяч карбов.аtнців.

Р. Компанець,

3ара.з

дороги.

проваІДиться

делутат сільради.

Gудівнищт-

с. Рудня.

без ліку ...

КороткІ

Гура,

Вже декілька років не ремон­

до

море

розлилося.

І. Мельник.

Вітер хвилі наrа.няє, Гне колосся.

жито

На

тумани

водою

Дн•ілровою,

ломстились тих

пір,

Тільки

жито

снгпали ків багато метадевого ·брухту, але його нЇХ'ТQ не збирає.

П. Мадііі. Щц

ча.с

пдак.атів,

***

оста.нніх

що

вулиць села,

.подвір'ях •C.1i;J; пооrра.виrи.

КО:ІГОСПУ

р.Іf,Д

.вздоІІІЖ

попсувадиоеь.

імені

Леніна та на. садиібах ко.1госпни-

ДQЩів

в~віmені

Ух

Г. Микаn. с.

Пухівка.

за

Проdnеми економІчного спІвроdІтництва

говорять достигає,

прислухаєшен

стелу

***

госпо,J;арських

•ССМИПО.1КЇВСЬКОГО

героя.

У

во спеціа.дьноrо спортивного ,май­

данчика. Пра~ління артілі вирі­

спортоменами су·сі.:\ніх сі.1.

люди,

на.чальник.

фЇЗКу.'ІЬТj'РНа

Регулярно

трен}-ва.lьні

ба.ндура

грає ...

і 20 вересня ц. р. у Пра:зі нічно,му співробітництву в гаду­ на виконання ріше.ння останньої зі машинобудування, як.і цікав­ учасниці Ради, сесії Ра.ди екон.юІіЧНQ•Ї взаєміJдо­ лять країни -

19

ПіJмоги, яка ві,д;б)"•1ася в червні і намітиди заход~ по дальшо?Іу ц.

н

ПОЖ!В3.ВИ.1і!СЬ

ЗІІ!М<СЬК<ОГО· ест. Кркша. rпротікає.

Як

ванQго керівника. 3а.куплено та­

духо.вий ор.кестр. Для нього прав-І с. Рожни.

небо-юраю,

чути

Калита.

До щього зараз готується к-олек-

Ген

і тягне снгару

організаціі.

с.

ТИіВ художньої 'с.а:~~одія.1ьності 1 нmх інструментів. се.1а. Нещодавно організовано : Т. Онопрієнке.

Жито ...

з

Пінчук,

комсомольської

ся _на,передQ•ДНі Жовrгневих свят. кож необхідну кі.1ькkть МУJ:lИЧ­

тують прИ'мі;ще.ння сі.1ьмагу 3а­

... Сміється

не роо.каж:еш?

поже-

***

І

М. ·Секретар

.Коwсооt:{).'ІЬЦі гасити

динку кудьтури. Він відкриваєть-

ноги бандуру!

сколихнулась,

полум'ям,

UЦо

бан:дУ'риста. щоб іншим повчально.

«Чи зброї багато?»,

муки,

Про безстрашних партизанів,

-

•сіна.

дяку'Іш.1о

самовідданий

Колгоспний духовий оркестр

то вибухом кобза так страшно заграла!

Над

чисто.

ко.тгоспнищі

Rинрwся

кинув

фашистам

про

повісить співця-

питання:

сДе в плавних дніпрооських сидять партизани?»,

-Ну

вдіяні

Шепче

ВТІІІ•}'Q ДЛЯ

його

горе,

за

сам Федька Цибатий. ·все

хмарою

за

Аж додолу

Цибатий

стіжок

за

3акіНЧ}'ЄТІ>ся сп{)·РУ·дження Бу- І ління артілі защюсило кваліфіtw­

І вішати буде

такої болючої що

рівся

негайно

круки,

скоро

Наче

закопати

ночі

замовкли,

лроклятії

Не

Населення сердечно ВЧІІ'НОК.

са,:~~ої ха.ти

да.1и мгню

на. сусідні подвір'я.

бО'fу, як піднявся ве.ШКИ!Й вітер, бі.1я

хату, не

пе.рек.инутися

комсю~:ольцюr

почули

що

Земля

)Іаіt\анчика.

від.стоя.1и

мож;rивості

фашисти.

Почули,

і

спор-тивного

жу,

Ще не встигJи )ІИ .закінчити ро­

заснувши навіки.

зарані

Він лра.ктику має,

люди

притихли

вf>ресня кюІ·СОмо();шська ор-

Євдокії Ма~tа·рівни Шульги заго­

вогню

разом

Лежить в стелу

снгару

із самого раНІня

ПОЧИRу,

що

Убитих

.звелів •він стовпи ІfЮГаМИ.

ушкварив,

стільки

смакує утіху від ·кари.

сікли шомполами.

До

.

Начальник гестапо, тягне

і

Із

фашИстами

3най,

·-------

ган1защія ко.1гослу і)!. Сталіна влашту~ала нед.ідьниR по об.1ад­

і

у очах 6андуриста,

земля

...

Дві

партизана топтали

-

жито.

х

Три дні

А Гура Степа.н у неділю, в базарі,

лідбитий.

йдуть ЛОЛіІ.І,аЇ .в

він грає ... І в музиці стільки наснаги,

вже пізно: Розпрямився Гура

туманом

... З

натовпу

уваги

... Та

ІХ

крячуть

Гура Степан звертає

впаде на іх голови лра.ведна кара! -Мовчи!!!

гостинця

готує ім

Фото В. Полотняка.

СамовJдданиА вчинок комсомольців 15 нанню

за сльози .сирітські, за вбивства й ложари

палало.

ворони

з

...

Шукають вже збилися з ніг лоліцаі.

ударив

партизана

Дніпро вдалині обгорнувся

Забирайте,

не

лали?

стиrле

ви щить,

коли грати!

у

Невже в твоїм серці вмістилася зрада? А як же Вітчизна? Неправда! Неправда!!! Фашист не помітив, Як тоі хвилини

знайшов,

ХІІІ. не

очах

______ .,.

гестапо,

-Дурник,

Та

фашистськіі

На березі красуні-Десни.

з ним Федька Цибатий Теж скаляться:

й братів продаси

-Кобзар де?!

Гура:

знаєм»

такої л.ід кобзу

гестало

-Я ось.

Та люди мовчать, с.не

ти

на гроші

ран не лікуєш? Навіщо, Степаночку, кобзу лаштуєш? Хіба ти надумав фашиста-бандита вкраінською ліснею розвеселити? Он, бачиш, посходились, ста.1и стіною,

Начальник

робиш, Степане? позаздривсь

Цибатrtй

І

борні

Невже

ХВИЛИНКИ».

сміються усі над тобою.

ти

.. .Падає ку:Лею жайвір Під чоботом

... Мовча.нка.

закликає.

ж

ОдНу-дві

регочуть,

Верніть мені кобзу. А ранок настане, Я вас поведу ...

якого

репетує.

Питають і нишпорять

мов,

ло

гурту,

схопивши,

сюди повідомить!»

Відверто скажу:

вогнем

крики.

шматують

дрібниця­

дорогу.

мені так тебе шкода ...

... А

Кругом лоліцаї, Мов чораі шуліки,

сЗнайти і схопить кобза.ря -бандуриста! Він є л арт.изан-агітатор,

лиш

думку

сОблаваf», «Облава!» «Рятуйся, кобзарю!» Та де ж утікать? Чути

гестаnо

із самого міста:

Взамін

сяйнули іскрини. Сяйнули й логасн.ули­

наказ

повертати.

базару:

І

допомогу.

в

гранатах.

V

розмову.

Наказ

негайно

зграю,

лідлеглих своіх лайдакі·В-ЛОJ!!іЦаЇВ.

Як вітер, промчалася

11

а

фасоном.

З собою веде, .наче

-Як би то ... І знову про Гуру Степана

ШJІе

з

лерІВаком-самогоном.

подався .на хутір ... -Під вечір вже чули його ·в Підгородні. -МождиІВо, до нас завітає сьогодні. -Послухать би кобзу! ..

за.водять

в синій чумарці,

кубанщі

Від .нього несе

нього.

-Він, кажуть, недавно співав на розпутті. -А вчора, хтось бачив,

надамо

-Що

командує всім

Чому ж ти, Степаночку.

учись­

VIII

іде

гестапо

й зуnинку

ХІІ

взуєм,

А схочеш,

Ви ж самі мен.і покалічили ноги. Окривнвся начальник

«На

хороші:

Ну, згода? І в відповідь чується: -Згода.

пісня

уже

насильно.

іще гроші.

локажеш

«іВОдОДЇННЯ» СВОЇ

летіла

німці,

одягнемо,

струн

Метнулися

друга

дорогах,

партизанських.

ми,

По елалених селах, розмитих

лав

Тн в них підневільний. І в розвідк:у,

лиця.

сміло, до загину! кобзар сімнадцять років.

до

11

змоги

випадково

Ми ж, німці, гуманні,

жорстоким.

Бився

ти

певно, послали

Умить навкруги

партизана.

що

ридала бандура.

підморгнув

Він за рідну Украіну бився з ворогом

.

А лоті.м завмерла ... Кобзар усміхнувся і знову

Бровою

Тут легенда народилась Про сл.івця, про

гестапо

ПО~ТИ

хлопчисько?!

Я' знаю, лотралн.в

лриторкнувся.

тумани.

... Ма<в

...-

року.

-Ні, жито лерейдем, а там уже близько. Ось тільки іти я не маю вже

.,.На четвертий приїхав із міста начальник

1957

*'======:;

*

-Чи довго блукать нам, негідний

вересня

РЕДАКUІЙНОЇ

з ХІ

VII

25

ІІ======*

m а)

дать! ..

Це наш, хо~опчак за дідом вслід. Це наш, дівча ступа охоче І щиро дивитьсsr ув очі, Щоб не хитнувсsr, не поблід. - ДивітьсІІ, люди, по мені )'стануть інші пломені, Ставайте І ви в труднІ походи! Не вип'ють проклsrті заброди .Живучу кров моtо. О, ні! А. Малишко, «Прометей».

Жито ... Ген до неб<жраю, Наче море розлилося. Вітер хвилі наганяє, Аж додолу гне колосся. Жито-жито ... Десь ловились В надднілря·н·ську даль

с

Скриваєш уперто?! Іще шомполів йому

Прмсвачувтьси О. Міиьківсьиому

-

ГУРА

u

а н ду р

6

Середа,

р.

у Варшаві,

Ізаст}'1Іники:

поліпшенню роботи

RоміІе.ії

по

предстмшик.ів к.ра.їн: На.родноі машин~будуванню. Респуб.1іки А.1банії, Народної Рес­ Шд ча.с пер~бування в Чехо­

і

ховий житловий будинок. В ньо­ публікИІ Водгарііі, У горської На­ сдоваччині засТ}1ПНИКИ представ­ родної Республіки, Німещькоі Де­ ник.ів· країн у Ра~і і .відпQвідадь­ ція л.ройшла вдало. Нині Валерій ' годами. :м:ок.рати:чної Рf.Іспу:б.lіки, ПолІ>сь­ ні nра-цівники оеекре'І'а.ріату Ради ленко і операційна сестра Віра

j

Євгенович живий.

І

Ми.колаівна Вінrлінська.

Оnера-І му буде 16 квартир з усіма ви­

Газета «Радянське життя». м. Васильків.

Своїми силами Робітники своїми

мебльової

руками,

фабрики

господарським

способом, споруджують триповер-

КолектІfІв мебльовикі•в

гаряче

підтримує ціННо/ Ї!Ніціативу, що 1 народилася серед лрацj,вни~ів rИд1 лриємства, в забезпечеНІІІі nр-отя­ гом 4-5 рокі·в усіх трудящих міста житлами.

Газета «Ленінський шлях».

м. Біла Церква.

кої Народної Респубдіки, Ру:wун­ відвідади ИІ вистаsку чехослова­

ськоі Народної Рес.публіки, Ра­ цької ,машинQбудівно[ nромисдо­ дян-ського Союзу, Чехословацької .ВОІСті в місті Брн\> і докладно оз­ Республіки обговорили деякі пи­

та.ннл

роботи

постійної

комісії

по економічному fr .на}lКОВо-тех-

Адреса редахціі: м. Бровари, Киїаської оооасті, вул. Київська, Nt 138.

най<УМКJІИСJІ ;з її еlііспо.на.та:м:и.

Рерктор С. ПОГРЕ6ІНСЬКИИ.

---~--------------------------------------~Б~р~о=в~ар~сь~к~а~р~аА~о~и=н=в~др~ух:а:р:н~и~К~в~і:вс=ь:к:о:rо~обп~=ас:н:о:r:о~у:п:ра:ал~ін:в:я~к=у:п~ь:ту:р:и~.--------------------~3~а:м~.~~;;6-;:~2~~;;-.

114 номер 1957 рік  

114 номер 1957 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you