Page 1

ас іх країн, єднайтесs.! - - - -

ЛИПНЯ

BIBTQPOK, 17

Орr•н &ро88рсьноrо 81Сьнн018» Номпартаf Унраінм. масьної

РОКУ

1990

. Ціна :3 1\ОО .

:N9 11 :з (fi022)

раІіонноі Рад народнм:а деп.,-аТІ80 Нма•сьноІ обnасТІ

1

Партійне життя: авторитет і честь мо.м,уніста

••

Ю. П. ЛІННИК: На наше буквально

-

во

шквал

сесій,

тане

можливо,

і

хоті­

лося слухати . Але слова­ не діла .

до них

но

звикли

мо

результатів .

має.

і

Тому

настає

ми швид­

тепер

чекає·

А

їх

ІНС­

мало-помалу

розчарування.

КОР.: На жаль,

у ба­

rатьох моментах навіть у політичній допо в і д і

з'їзду

XXVIII вдалося

КПРС

уникнути

монстрував

ниІі 'склад

у

прірву

нризи.

Слова

могли

І

настанови

відіграти

роль

на

дови,

свою

початку

але

не

nеребу­

з-араз.

КОР.: Прекрасно розу­ мію, що партія намаrала­ сн на своєму форумі ви­ робити нові підходи для розв'язання проблем кра­ їни. І одним з шляхів є її демократизація, пере­ дача влади партійним ма­ сам. На вашу думку, Ген­ надію Федоровичу, на­ скільки реальний цей про­ цес?

Г.

Ф.

ТЕРЕЩУК:

~ Ян-то кажуть, дай боже ... Але пони що це красиві

слова.

підиріплені

яні

мало

ділами.

Бо­

юсь, що й надалі реал~:mа влада належатиме нерів· ним працівникам усіх рівнів. А вони нею

вміють

користуватися

сить вміло,

вати

на

стів

у

і вміння

рядових них

до­

вп,тш­

номуні­

також

не

за­

береш. Хоча якщо розі­ братися. т~ творити nолі­ тику

ніхто

не

повинен.

Адже

вати

селян,

а

саме

пред­

І ЯН·

nовинна

пригмаємо

сьне на

визначення

-

це

вираження

ленін·

<< Політи­

нонцентроване

економіки».

Пригадаємо і візьмемо на озброєння. І снільни б ми не реоргаНізовували об· коми, райкоми, але без порядку

на

кожному

ро­

бочому мІсЦІ ми не змо­ жемо n.росунутися ні на крок. А nочинати nотріб­ но з первинної парторга­ нізацІї. Ти комуніст, то

покажи

А ної

приклад

вищі ешелони влади

у

nраці.

nовинні

ТЕРЕЩУК:

ня ,

але

здаватиметь­

же

і

ся.

ЩО

МОГЛИ

люди,

ТИ

нам

ВОНИ

ще лівіші,

б

бу­

будь

там

більше рядових ному:ніс­ тів. І такий склад найви­ щого форуму партії це

-

в

нас

яких

на

заводі

висунули

му . що так потрібно бу­ ло . А він не має якостей, необхідних для нерівнина того чи Іншого рангу. Но·

словами

ТАН ВВАЖАЮТЬ УЧАСНИНИ ,РОЗМОВИ СТОЛОМ»,

НОМУНІСТИ

ЗА

ЗАВОДУ

Бесіда "За кругли.м стQло.м"

нас

Адже хто знає

проб-

леми. велині і малі біди nростих трудівників? Безумовно , і секретарі райкомів, обкомів знають

них.

npo

але

мою думну ,

немає . на

тієї глибини

розуміння . Тому· можли· во необхідно було б

·встановити квоти. Стіль- ·· кн від робітників, стільки від інженерно-технічних працівників.

жінок.. вже

Погодься , все це

було ,

ноли

аннета

блискуча , а за нею пусто-

та душі

і думни.

І•нша

справа в тому, що наші робіт,нини nасивні. Адже

бітничих делегатів. А roловне ,

думаю,

необхідно

Якщо

людИJна

готувати nрофесійних по· літинів.

може

захистити

лентив.

свій

но-

запропону·вати но-

ве. то й нарти в руки!

КОР . :

Для тоrо,

щоб

виправити становище із представництвом робітІm· ків та селян, на з'їзд їх

було запрошено 300 чоловік. Не раз rоворилося про

необхідність

розширнти

їх

по

ху

Партія

значно

представни-

Центральtrому

йти.

гард

чи

багато

якому

шля·

·

аван-

партія

парла-

ментського

типу?

По-пер·

ше, свої дей.

повинні

потрібно очистити ряди від зайвих лю­ У

НуТИ

нас

іЛЮЗіЇ

ЩОДО

м іш,йонності . важна ,

Н·оли

струnЩя

не і

партію.

потрібно

ристів.

щею.

бе :з жа.І!ю від

кар є­

рвачів .. Ці

знаком

мінус

працюють

тет

партії .

що

на

лено

ця

розплющила

хорошу

псзбавлятися

не

б

неповоротлива кон·

і

Тому

зник·

багаТО·

на

І

л~ди

аж

мене

з'їзді

дивує.

не

питання

юяк

автори­

постав­

про

член­

людьми,

яні

нас

привели ,

хочеться

додати. А хто ж пожаліє радянський народ, який знаходиться по жит ­

тєвому рівню десь

на

67 ·

му

не

жа­

місці ?

даю

Хто ?

крові .

Я

але

виключен ·

ня з лав НПРС повинно бути СИМВОЛіЧНИМ анТОМ роз'єднання з силамн за­ стою . Ми ж не відбира­ ємо у них пенсію , блага. про які нам годі і мрія· ТІ!.

ли б так не вийшло і за­

На сьоr.одні нам більше підходить , та це й обо­ в ' язок наш, роль пщпії­

раз,

авангарду.

коли

поспіхом

«ви­

сунемо>> робітників у не­ рівні органи партії, а во­ ни там будуть тільки для проформи.

1. г. ЛИТВИЕННКО: __ Всі процеси повин· ні відбуватися природно .

є л~ер у робітничому ее ·

редовнщі. значить необ­ хідно випробувати його. а вже потім <<ШТовхати» у вищий ешелон партій-

Г. Ф. ТЕРЕЩУК: ної влади. Нам гостро не Стільки-то такого вистачає лідерів. І та­

рану народження, стільки

виникає

суперечок .

нещасними

СТЕР ДІЛЬНИЦІ ЦЕХУ ЕНСТРУЗН. ІВАН ГРИ· ГОРОВИЧ ЛИТВИНЕНКО електромонтер, ПЕТРО ЛУК'ЯНОВИЧ ЧАFШОВСЬКИFІ MAFI· СТЕР РЕМОНТНО - МЕХАНІЧНОГО ЦЕХУ .

за

Ф . ТЕРЕЩУК:

Зара з

волею обставин прийшли до теперішнього стану. І

ПЛАСТМАС IOPiff ПАВЛОВИЧ ЛІННИК -СЕН· РЕТАР ПАРТІйНОГО БЮРО ПІДПРИЄМСТВА , ГЕННАДІЯ ФЕДОРОВИЧ ТЕРЕЩУК МАй·

нелика втрата.

політику ,

вш· рати.

Гришина, Нунаєва . .. Біль · ше того, товариш Яков· лєв називає їх глибоко

бути· діло«НРУГЛИМ

може

ство в партії ідеологів та творців застою Романова

повинно

краще

Г.

є то­

соціальну

партія

із

За

цтво і в нада- . Комітеті.

nартій­

настанову.

Ф.

Цілком згоден з ва­ Юрію Павловичу . Ад·

народжу­

точне

цю

Г.

винону­

ми,

. по всій краї·ні відбували· ватися на заводі, фабри· ся вибори делегатів. Отож і nот,рібно було ці, сільськоrосnодарсьно· му nідприємстві. Давайте відстоювати своїх, роВона

ретельно

що вони навіть приймуть найпрогресивніші рішен­

теnе­

економічної

з 'їзду.

ставників апарату.

- Я ретельно опрацю­ вав цей документ. Дуже вже там багато слів <<По­ винні», <<необхідно>>, <<За­ безпечувати>>, а конкрет­ ності мало. Я працюю се­ ред людей і бачу їх роз­

ня

делегатсь·

нів .

Ю . П. ЛІННИК:

но. І зараз необхідно хо­ ча б припинити скочуван­

і

Процес цей потрі6· ний , але я боюсь, що він штучний. Or nрийшли до думки, що необхідно вли­ ти «робітничу>> кров у на­ ші нерівні органи. І почи·

-

наємо

декла­

нашим

низових

більшість там не робі'J\НИ­

не

рішнім життям. Адже не секрет, що життєвий рі­ вень падає катастрофіч­

у

П. Л . ЧАПКОВСЬКИП: Це яскраво проде­

ративності.

дратування

nрацюють

ланках.

засідань ,

з'їздів. І на кожному з цих форумів виступи Щі· стільки критичні, гострі. що спочатку не вірилося . що

яні

ну

Ю . П. ЛІННИК:

вати допомогу комуністам .

суспільстзвалився

них,

що могли б повести

за собою не дешевим а в­

торитетом .

Ю. П. ЛІПНИК:

- У мене є побоювання, щоб ми знову почали влазити у суто виробниЧі проблеми . Партія брала на себе невластив.і їй господарські фующії. Пригадаймо . ян збори пе·

ретворювалися

у

наради

з проблем болтів та га-

йонІ

КОР.: му,

Отже,

партія

по-вашо­

повинна

піти

з виробництаа?

Ю.

П.

ЛІННИК:

Якщо це й буде зроблено, то не· зараз. Адже ми можемо і по­ винні займатися соЦіаJrь­ ними питаннями, допома­

гати

при

дарнинам,

nотребі але

не

госпо­ так,

щоб динтувати наші умови. Тільки проводячи силь-

Ю.

П.

nрорвалося

в

ТОМу ,

ДеСЯТІІЛіТНІ·

МИ

nрактикували

ня

на

впсуг, а

нерівні

'l·

пcc:t,·m

ТІЛЬКИ КОМуНіСТіВ . А Чїі потрібно було це робп-тJ :ї Н е так давно я праuюв аа бригадиром і мав змогу переконатися ,

що

є

не·

роби. невмійни і серед партійних і бе з партійних.

Суть не

в

прекрасно

цьому.

У

нас

трудяться

го­

л о вний енерге тик, голов­ ний механік , і обоє вони безпартійні . Не потрібно стимулювати

вступ

в

штучно

партію

іншими

тими

благами,

альними

чи

чи

матері­

моральними.

КОР.: Ледве не правн­

лом

хорошого

тону

ста­

ло критикувати всіх і все.

Партію,

президента,

ціалістичну знайдуться слова

на

со­

систему... Чи у вас добрі адресу

з'їзду,

перебудови?

П. Л. ЧАИКОВСЬКИП: Вже те . що ми з

-

вами верто .

говоримо так від­ є похвала перебу·

дов! .

І думюt

ють не в можуть

багато

наші почу ­

тісному

Нині Ганна Павлівна

трудиться. І на це у неї

"'

є неабияка причина: перебуває у декретній відпустці. Хочеться побажати їй і маленькій Олечці, а також дочці Надійці, чоловікові Анатолію доброго здо ­ ров'я, щастя, благополуччя.

Мине зовсім небагато часу, і Г . П. Головата зно­ ву

повернетм:н

на і

ферму

і

буде

так

же

завзято

раніше.

вІш а д

І все тiлr,rm

ЩО

працювати . до·

бнватнся хороших результатІ•.

партію

багато

нових людей. ми

оператору машинного доїння краще

працювати , ни

ЛІННИК:

Дійсно,

На цьому знімку нашого фотокореспондента М . Семинога ви бачите одну з кращих .wолоднх доя. рок радrоепу <<Гоголівський•> Ганну Павліцну Голо ­ вату. Ій притаманні такі риси характеру , як скром ­ ність , старанність, любов до праці. Це допомагає

колі,

ознайомитися

людей .

Розмову записав М. ГОМЕНЮК.

а й

Резолюція XXVIII з~їзду Комуністичної naptnii Радянського Союзу ПРО ЗАХИСТ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРАВ, ПРОТИ

ГОНІНЬ

КПРС визнає

за

НА

Ішжннм

КОМУНІСТІВ

народом

право само­

стійного вибору суспільного устрою, способу свого життя. Демократія несумісна з приниженням' люд ­ ської гідності , створенням атмосфери ненависті і

помсти. спробамн під різними приводамн поставити поза законом компартії і громадські рухи соціалі­ стичної орієнтації як такі, усіх їх членів і прихиль­ ників. Не можна переносити на них відповідаль­ ність за дії відкинутих Часом режимів.

У рs.:ді країн Східної Європи в процесі змін, які там відбуваються, під ударом опІПUІлнся баrато ти ­ сяч чесних, щиро відданих Ідеям прогресу людей. Jx переслідують за переконання, дискримінують, по­

збавляють роботи. Нестерпна обстановка , яка не­ рідко призводить до людських трагедій, створює1'Ь· ся навколо їхніх сімей.

Антикомунізм у минулому породив безліч бід і нещасть. В умовах проголошеного громадянського суспільства rоніния з політичних мотивів і психо. логічне цькування нетерпимі і викликають почуття гіркоти й протесту, де б такого роду явища не да· вали про себе знати за рубежем чи в нашій

власній

країні.

З'їзд висловлює товариську солідарність з кому­ ністами, з усіма людьми, які зазнають політичних переслідувань та морального терору, і звертається до проrрес;ивних сил із закликом захистити честь і rіnність. ІФавг кожної людини.


2

стор.

лиnня

'8 17

р.

1990

«Н О В Е

• Приречений

а

рідна

А

Із

си11

Григорій .

усяке

може

ділена. кухня поділена , вечеря нарізно . Та як nо­ ділити батькам своє сер­ це. як вирвати іа нього тому

старий батькоJ який

Ви не помічали, що сн­ рі люди не люблять бага­ то . говорити? Позаду таке довге

сяток,

себе.

ми .

що

нули

жені

на

на

зайві.

нагляду

ки.

хто

А

який

крок

ший чи

і

останній

підка :!­

життя

у

влас­

так часто

вікно,

кого

у

вас

аж

восьмеро.

а ось під старість сталось нещастя ... Нога давно за:

nер­ в

досі викн ­

Так діти уже й забули давно. що вони Кузьмичі, що є у них покинутий ста­ ренький батько, дев'яно­ столітній Кузьма Якович Товстен:ко , який ніби не Tafi уже й часто хворів.

достоту.

-

яки­

дорослого

діти? .. Чому

їх

світ

важчий :

за

хочете nобачити на люд­ ній дорозі? Невже дітей,

дитин­

знає

що

свого

nозираєте

ство. Перший рух . пер­ ший нрок вони зроблять самостійно. без материн­ ського

про

самостійного

. ні

засуд·

самотнє

із

вича:

ди­

гоїлась, йдуть і

тинстві чи на старість? · І кому самотність болить більше: дітям чи батькам­ сиротам? 27 березня у травмато­ логічне відділення райлі­

а діти все не йдуть.

не

.. . Коли

карні із перелО:\ІОМ ноги по­

у селі nочали організовувати колгосn. Кузьма Якович був серед перших . Він вважає. що саме це і врятувало сім'ю

траnив

в

чи

то

що

старенький пак.

дідусь.

прадІдусь,

можна

так

І'олодний

Та

на

22

реабілі­

червня

він

Н.

віці .

Я.

але

для

не

дозво­

маленьким

Товстенко

уже

в

зу­

непризовному

воювати

довелося. му

·

вижили.

загинути

стрів

знову опинився у Бровар­ ській райлінарні: додому старенького ніхто забира­ ти не збирався ...

І таки знайшла Яблунівці куля .

в

неним

і

А

додому

потім

ву робота . Треба nіднімати на ноги Не

встиг

озирнутися,

як

поразліталися вони буду­ вати доросле життя. Яків і Микола . Кузьмичі осели­ лися у Броварах . Інколи відвідували

го

і

батька:

лянку

в

свого

-

весною

у

Бобрик .

по­

Дочка

nісля того. як збудувала хату і батькова допомога стала непотрібною, і не навідалася нІ разу. Двоє дітей збудували свої сім'ї у рідному селі. Одна дочка все хворіла

-

все

ж

У сорок третьо- .

форсування

Дніп­

ра набирали загони із МіС·,

нє.

щастя:

го

дожити

до

та­

ких років і знати. що твої очі закриє не сиділка у

будинку для nрестарілих чи незнайома медсестра.

вперше

скресла

ви

на

Не

крига?

не хотіли ві­ коли nочули заберу його . піднімете йо­

не

ноги.

винайдені

ще

пілю ­

лі. які б затягуваЛи рани. нанесені так у

вро­

жай зібрати. Сергій з сестрою

їхали

поки

ді­

-

може

, байдуже: - Я не

соток

восени

відвідин

Не повірили, рити лікарі.

старо­

тридцять

обробити.

ж,

зно­

було дітей.

моїх

за три місяці прийшов до лікарні котрийсь із п ' яти синів (не змогла дізнати­ ся у батька , хто саме, не хотів говорити). Ну то що

юнака Пора­

повернувся

Товстенко.

до

його

ло. Може. це І є справж­

лив

лікарню.

його розстрілювати? німець розстріляє!

не. прописаного

Діти. діти! Чому саме ви. найдорожчі для своїх батьків. наносите їм най­ болючіші рани? За день

право

ну

Якось

ня

ну

Не відібрали єди­

годувальницю-корівку.

8

тацію .

маєте

дітлахам, всіх витяг із хо­ лодних тенет смерті. Вій­

ну

травня після закінчен­ лікування його nере­ вели до рідного села Ве­ ликої Димерки в дільнич­

тре­

Яке ви

тільки батько знає. скільки порогів довелося оббити, nоки винлопотав їй пенсію по інвалідності. На початку сімдесятих поховав свого батька, йо­ му вже під вісімдесят бу­

тій· рік.

як­

сна а ати .

тридцять

-

виселен­

но .

І врятувало від розстрілу

тільки гнівне Кузьми Яно­

ску­

те.

лодого сон. тоді хлопця

із хати

про

ка зробити такий крок? - Побив він мене силь­

хлопчиком (дитя зовсім). Не дивно, що поборов мо­

nо­

Може.

хось незрозумілих причин· вас забули.

ВИННИ·

прийшли

про

урвався

там сина . До речі, справа і досі не вирішена. Що ж могло тоді змусити бать­

цевих . Пам· ятає ніч перед боєм. Опинився він в од­ ній траншеї із сусідським

на­

руками

сльози?

зраду.

перешкоді самим своїм народженням. Зачаті в

непрошені .

тепер ,

витираючн

трудженими

за живих стали на

ВИЯВИЛИСЯ

попереду

думаєте

хапцем

Син від себе проганяє, Старша дочка не приймає ...

гріху.

життя,

ще більше вічність, а вони все мовчать. Про що ви, .розмінявши десятий де­

Іду, доню, я до тебе,­

Діти-сироти батьнів . Вони

дружини.

сино-

ТІльки після

терпець діда Кузьми. nо­ дав заяву до обласної ня

бачите?

сни від

смертІ

прокуратури

Пішов батько стежкою, Зустрівся із дочкою. ~ Куди, неньо, ви ідете, Що ви стежки не

Може.

ві знущання. через три роки,

виховав вось~еро дітей

Прогаияє

дитину?

й терпіли ВОІІІІ

і

.

дітьми.

Напевне.

лишиться

маревом

пустелі

дості.

А

еліксир

ТО

ЩО

моло­

МОГЛО

б

бути простішим : поверну­ ти дідусю Кузьмі моло­ дІсть. І він знов би зміг працювати на синів та до­ чок. онуків та правнуків.

(Іх. до речі. та!lож вісім). А тепер єдині і найкращі ліки для старого лагі­ дне слово і повага . на які не

виnишеш

купиш

у

рецепта

жоднІй

і

не

аnтеці.

А тим часом день у день Миколайовичі і Сер­ гійович!. Яковичі і Григо-­ ровичі ють

Товстении уроки

отриму­

жорстокості.

Кажуть , що палиця два

кінці.

Як

має

знати,

мо­

же саме зараз ви, невдяч­

ні

діти .

засуджуєте

на

одиноку

себе

старість .

Наталія

учителів району і

60

кладі,

Що

керівників шкіл Ук­

20

ФІЛІПЧУК.

реформи

всього

навчальво-виховного

про­

цесу. З усього розмаїття питань зупинюсь Jf8 то­

статися.

рично заявив: «Я вас го­ дувати не збираюся» . Отак і жили. Хата по­

невдячну

...

.l'fl 113 (8022)

раїин. Іх цікавив хід демократизації у цьому за­

повер­

дружину. Батьки раділи. Зазирнуло і до їхнього си­ ночка щастя . Та одразу після весілля син катего­

СаМОТНІСТЬ

-

прийм

Прийняв невдаху батьків­ ський дім. А в 75 році nривів Григорій і другу

проганяє

ли

днтооа.

тут

нувся ж.

на

8

У цьому навчаль.rому році, а точвlmе, вже в минулому, Руднянську середню школу відвІда­

На т'.ми .моралі

Чорна хмара наступає, А син батька

Ж И ТТ Я:.

му. яке педколектив вІдносить до иайrоловвlmих. Віками

на селі були

пошані

хлібороб

тель.

один

бо

--

інший Життя

лися

і

історії Т. І.

в

З

вчи­

годував,

вчитель

села,

залишався

особою.

яка

підвищення тенЦіалу

а

біля

джерел формування лю ­ дини. Звичайно. на кож­ ному

в\дрізку

вилися

і

часу

різні

Та

творчого

,уроку,

по­

розши­

рення кругозору. Учи; телька Л. С. Калиничен­ ко працює ШІЛ вироблен-

тією

стояла

ВЧНТеЩіМИ

учнями зібрала цілу біб­ лІотечку рекомендацій

а

навчаа. йшло, змінюва­

професії

Бобко разом

іНШИМИ

ста­

завдання.

ХТО ШУКАЄ ... -

День нинішній

зазубрювання.

ням в учнів уміння ана­ лізувати, робити виснов­

не для

Учитель

в

)Ки. Власне, знахідки є уже в багатьох вчителів . Напряму, за яким пра­ цює школа, були підпо­ рядковані всі методичні наради. заняття у школі

процесі оновлення школи СЬОГОДНі це іНіЦіаТИВа, пошук .

новаторства.

Що ж лено

в

прантичJю

цьому

зроб­

напрямі

у

сільській школі? Ру днянська

шоола

підвищення кваліфікації. Окремі теми назву: «Ви­

не­

велика, але колектив її добре засвоїв, що фор­

роблення і розвиток за­ гальнонавчальних умінь

мує ЛЮДИНУ Не ТіЛЬИИ життя. Це в значній мі­ Рі залежить і від учите­

і

ля.

Думками щодо раціона ­ лізації навчальної діяль­ ності учнів (а саме такий напрям

визначено

ступні

два-три

литься

на

на­

роки)

ді­

заступник

дирек­

тора школи М. Я. Пили­ пенко. <<Тільки вміння учні•в

працювати

само­

стійно. мислити, поглиб­ лювати свої знання, ви­ користовуючи науку, лі­ тературу,

сприятимуть

навичок

школярів>>.

<<Обладнання кабінетів в інтересах учня», <<Мій

ру­

хові вперед. Тож і не мож­

досвід

роботи

штрихи

лено.

того,

по

тому .

як

учитель,

як

не

працювал~;~

працю ­ знаючи.

школярі.

Одним словрм, учень має бути Lніціатором. твор­ цем.

не

сп•остерігачем,

а

діячем» .

У

зв':'Ізку

з

цим

необхіднkтю

стало

перебуде!·

вувати і роботу нерівни­ ка школи . Перш за все з тим. щоб спрямувати свої дії на подання практичної І методич н о ї допомоги. Цьому сприяв І семінар, nрове­ дений на базі школи ме­ тодкабінетом райвно .

Ось

кілька

жень,

які

кож

допомагатиме

в

їх

мІнару

ме

колеги .

з

в

школи

1

.райвно

поширювати-

інших.

школи

І

педагогА

середньої

аналізують

їм вдалося

те,

зробити.

ні . Хоча першІ тати обнадІйливі. учнів

учите­

пошуках.

Досвід

центів маючи

що

а що

резуль-J Всі 295

переведені.

ступних

класів.

до

на­

про­

30

вихованців школи , знання з

успішні

предметів.

не

складали

екзаменів. ВідповІді деся­ тикласників Олеисандрн Березової, Сергія Куз.не­ цова

на

екзаменах

свід­

чили не лише про глибо­ кі знання, а й нове мис­ лення. Отже. дорога до нових

поuІук\в

кличе.

П. КУДІН, громадський кореспон­

спостере-

винесли

зроб­

поклада­

лям

Руднянеької

вав

на

ють великі надії на нав­ чання в класі комп'ютер­ ної технІки. який нинІ обладнується. :Курс з ос­ нов інформатики та об­ числювальної техніки та­

не урок

що

Педагоги

вивчатиме

аналізувати

активі­

Звичайно, це лише пев­ Ні

на обмежувати уЧ1н-ів знаннями підручника. І можна

по

зації діяльності учнів уроЦі і вдома».

се­

Учителька

дент.

ІІІІІІІІІІ n ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІnІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

КВІТИ

в

дарунок

то вдячність

Губи·тепі В центрі села Гого­ лева, біля базару є не­

великий ставок . Тут ку­ паються діти, сидять з вудочками. Біля цього ставка наперекір гро­

мадськості

щоб

ВІД

побудували

бензозаправку, де за­ раз збираються в чер­ зі десятки автомашин.

А

природи екологію? Хто припи­ нить ці знущання над природою і людьми? А. КОЦЮБА, ветеран війни . с. Гоголів .

не

стояти

РЕДАКЦП.

Судячи з листа, виконком Гоголівської сільської Ради народ­ них

депутатів

на

чолі

без діла. вони під'їж­ джають до ставка і тут

з Т. В. Решетняк і де­

же їх миють. Та й свої, сільські автолю­ бителі, нехтуючи еле­

кривають

ментарною порядністю, совістю, теж не відста­ ють від них, а спокій­

путати

потурають,

очі

злочинного

до

на

за­

факт

ставлення

природи.

Сподіваємось, що по· рушене ин

ветераном

питання

не

вій­ зали­

ковою водою. Це вод­ не плесо усі вони пере­

шать без уваги голова постійної комісії ра­ йонної Ради народних

творили,

депутатів

но

користуються

можна

став­

вважа­

тн, на автомийку. Я декілька разів

по

мисловому

агропро­

комплексу

Таміла

а

після

ського

роди В. І. Безик, ін­ ші відповідальні пра­ цівники району і по­ відомлять

та

про

автору

резуль·

.:mста.

закінчення

Київ­ сюди

шилася

в

не

зали­

·

адже

Києві,

до

людей,

сіл,

організацій.

до

місцевих

підприємств.

не раз· використовувала трибуни сесій сільських Рад , засідань виконкомів . Побувала чи не в кож­ ному

ві.

трудовому

І

колекти­

люди

ВІдrу!і~

лаївна

працює

тІльки

Шевченковому. іН!іби

і

поменшало.

лікарка

не

кабІнеті

від

на

але

відснджує

і

до .

тиждень

юними

в

Роботи

Двічі

працює

пацієнтамн

лі, де також кабінет . До

в

в

з

шко­

обладнано організації

ме й доглядатиме рідну ма;rір, батька-фронтови­ ка, лікуватиме моїх зем ­

ляків?». Знала

карка,

тоді

що

в

молода

лі­

яка

об­

Бобрицькій

медамбулаторії, слуговує

ніх сіл,

вісім

немає І

Знала,

що

працювати.

з часом. нощі

навколиш­

кабінету.

доведеться не

рахуючись

Знала, які труд­

чекають,

адже

не

тільки стоматологічного кабінету не було, а й елементарного обладнан­ ня, техніки для роботи. згадує,

не

без як

у

починала

усмішки кожному

з

нуля.

ликої Вітчизняної війни . 13 ~нвалідів, 6 «афган­ ців>>, доnризовникі-в, які nеребувають на особливо­ му контролі. Біля кабІнету лога

людно,

ди

йдуть

МИ,

вами. А через певний час в окремих селах було обладнано вже шість ка­ бінетів. Правда, не раз доводилося братися за

молоток чи щітку самій або чоловікові. Вдячна за

допомогу

і

депутатам

Шевченківсьиої

сільсь­

кої Ради Д. Ф. Білоусу, В. Я. Левшанову. М. А. ГурІну. Пройшли роки, коли

з

нею

Цювати

ниця. дість

почала

пра­

медсестра-поміч­

Але , були моло­ і завзяття, які пе­

ремагали

Тепер

труднощі.

Таміла

Мико-

nрофілактичної вона

залучає

рівників.

Де

і

У

класних

тру дівники

є

роботи

центрі

медичну

ке­

· уваги

радгоспу.

можливсіть, допомогу

Лю­

лікарки,

ві­

ЇЙ ВірІ(І»,

вам. СПра­

до

Немало' часу -віддає лі­

.карка

КОІ'ІкреТНИМИ

завжди

спокійна атмосфера.

Я

валнея

стомато­

але

рять їй. Ось А. І. :Нов­ шун так і сказала: <<Я вже вчетверте побувала в Таміли Миколаївни . Спасибі їй. що порадила своєчасно лікувати зуби.

Іи дарують квіти

Коли її

чому

йшла

така ~ожливість була , Та­ мІла Минолаївна відпові ­ дає: <<А хто ж лікувати­

селІ

при­

nрацює

медінституту

запитують,

зети

голова

охорони

літ

ж і повернулася.

бується у ГоголевІ про

Тугай,

керівників

лікарем у рідному селі. Тут народилася, вчила ся.

Тепер

М.

Але

за

Минолаївна

шістнадцять

тат~ своєї конкретної діяльності редакції га­

П.

комітету

-

медамбулаторії, теж дару­ ють люди ивітй .. .

і

природн

добро,

щиру вдачу. І Тамілі Ми­ колаївні Білокінь, стома­ толагу Шевченківської

їм говорив, що вони роб­ лять негідно. Але чер­ ствість, байдужість цих <<залізних» людей про­ являється сильніше за доброту і свідомість. Хочеться зарнтатн: хто ж нарешті потур­

охороні

за

подає трак­

громадським

Проживає ВИХОВУЄ

Знаходить

з

.ДВОЄ

час

і

спрсt

батькt ДіТQЙ.

вчитися

на курсах при Міністер­ стві охорони здоров'я, ви­ вчає

досвід

видатних

ме­

диків. Нові методи л1~у­ вання , особливо травами,

дояркам поруч з робочим

уміло пропагує серед зем­ ляків.

місцем. А чає зручні

Звичайно , є і тепер у Таміли МИколаївни труд­

тористам,

тепличницям,

потім при3на­ години прийо­

Вза­

нощі . проблеми. Не виста­

галі всі жителі села зна­ ють слова, які вона часто

чає обладнання, матеріалів, інструменті·в. Але такою ж залишається ·від­ даність обраній справі .

му в стоматкабінеті.

цовторює: «Коли вас тур­ бує зу,бний біль, звер­ тайтесь в будь-який час».

На робочому столі Та­ міли Миколаївни лежать

і<артки 97 ветеранів Бе-

І

люди

квіти...

П.

дарують

·

їй

'

ПРОКОПЕНКО.

.


сН О В Е

ЖИТТЯ»

J7 липня 1990 р.

З стор.

8 ..Ni 113 ( 8022 )

·'{///////////////////////////////////////////.///./////////.//.////./././//.//////////.//.//.///././././//././////////./////./////////././//.////./////.////.//////.//./////////////.//./;

s

~ І :І І ~ ~

t• С•І ;t•J НІІІІІІІІ · 17

~

~

S

16.55

І ПРОГРАМА ЦТ

~

~

9.05 «Кончина •. ХудожнІй телефІльм. 1 І 2 cepiJ. Пре11.20 ~~~~-

~

ТелевІзійна служба

~

14.ЗО ТСН.

ТелевІзІйна служба

~

-~

новин.

ОсьмьоркІна.

18.45 сКончина•. Художній телефІльм. 2 серІя. Прем' є-

20.~0 ~:с.

S 15.ЗО Співає заслужена артист·~ ка РРФСР В. Баранова. S 16.10 Поради чемпІонІв сnорт.• сменам-початкІвцям.

§

~ ~

1 5.ЗО

120

ансамблю

Спогади

2.01

про .Арно

джан.яиа.

·. І, ,

ПРОГРАМА УТ

Баба-

УРСР.

19.ЗО Актуальна камера.

9.00. Новини. 9,20 Співає д. Хворостовський. 10.00 Доброго вам здоров'я.

10.ЗО ~~~Дd1т~~о .ff:~л:;r.~кa.

12.00 Художній

сПровІнцІалки.:

телефІльм

18.00 Новини. 16.10 Урок музики.

17.45 М. Жербін. Концерт ·для · голосу з оркестром. •18.00 На сесії Верхо•ноі Ради

Прогrама

за участю заслужено ар. тистин УРСР л. ГІнзбург.

16.55 Для дІтей. Веселка. 17.25 Документальний фільм сНа меридіанах дружби».

20.00•На сесії Верхо•ноі УРСР. 20.45 На добранІч, дІти!

Ради

21.00 На сесії Верхо•ноі Ради

УРСР.

11 ПРОf"РАМА ЦТ 7.00 Гімнастика. 7.15 ФІльм - дітям. еСтара фортеци•. 1 І 2 серІІ. 9.05 Тх вІдкрила Юрмала. Музична програма.

·10.З5 Мультфільм.

10.45 Ритмічна гімнастика. 11.15 Сеанс nовторного теле-

фільму.

•Претендент».

1 серія. 16.00 Програма Томськоr студІУ телебачення.·

І6.З5 Прем'єра

науково-попу.

лярного фільму сЗаповідне•. 17.ЗО Час (fз суІJдоперекладом).

18.00 ·РитмІчна гІмнастика.

18 .ЗО

r~~=~=rf.IY мІст

РРФ.СР.

19.00 Вечірня казка. 19.15 сЯкий чудовий цей свІт•. Фільм-концерт про

чІсть

твор.

композитора Д. Ту-

хманова. 20.40 Колаж.

20.50 На прохання чІв.

Художній

телеглядафільм

•СильнІ духом•.

І сері.я.

фольклорного

сЛейгарІд•.

Документаль.

8.50 9.05 «Кончина•. ХудожнІй телефІльм. 2 І З cepiJ. Пре'v м•єра. ~ 11.ЗО Час .. ТелевІзІйна служба , новин. ~ 14.ЗО ТСН. Телевізійна служба новин

14.45 Музична скарбниця. Концерт з творів А. ВІвальдІ.

~ 15.25 сТелеЕко •. Журнал. ~ 15.55 сДруге nокликання•. Концерт художніх колективів ~ геологІв.

S

16.25

Дитяча година.

З уроком

внглІйськоJ мови.

,

Телевізійна

служба

18.40 20.00

РахманІнова

Фільм-концерт про

2.2З сЛнцедІУ•.

сКончина..

ра. Час.

ТелевІзІйна служба

фестивалю польськоІ пІс.

нІ.

22.15 сМрІє, не зрадь•.

ПрефІльму-концерту

м'єра

про життя І творчість Ле-

сІ УкраJнки. 2З.15 ТСН. ТелевІзІйна служба новин. 23.40 сНароджена революцІєю•. Телефільм. З серія.

0.58 сПрекІJасна

Єлена..

пантомІмІчиоt

груnи В. ПолуиІна.

Ху.U:ожнІй те-

новин. 20.40 Колаж. 20.45 МеридІан дружби. ВІдкриття 11 Всесоюзноrо

КІнофІльм за

участю

у виконаннІ І. АрхнповоІ.

лефІльм. З cepiJi. Прем'є-

onepe-

ту Ж. Оффец.баха.

,_ ПРОГРАМА Ут

Новини. П. Чайковський.

9.00 9.20

Симфо-

молодості•.

16.00 Новини. 16.10 сКапІталІст•

Володимир Безнмянннй. Т~ленарис. 16.ЗО Естрадний концерт. 18.55 Говоримо украJнською.

17.15

Усім миром.

композиторІв.

18.00 На сесІі УРСР.

Громадсько.

політична програм·а.

укрвІнських

Верхо•ноі Ради

19.ЗО Актуальна камера.

20.00

нІя .м 6. 10.05 Село 1 люди. 10.З5 Музичний фІльм сГолосушка.. 11.15 ЛІтературна карта УкраІни. В. Інбер в ОдесІ. 11.50 Художній фІльм сРецепт ·П

17.45 Романси

20.45 21.05

На

сесІі

УРСР.

Верхо•нот

На добраніч, дІти! На сесІі Верхо•ноі

Ради

·

УРСР.

Ради

фільму.

11 ПРО.ГРАМА ЦТ

юнісТЬ». сУ вільному польотІ•. сСтарт•. Концерт хору Шведського

радІо.

теле-

«Претендент•.

2 серія. 16.00 Селянська справа. 17.00 Любов І весна. СпІває Л. ПривІ на.

17.30 Час

(Із

"сурдоперекла-

18.00 18.05 Прем'єра

телевистави

дом). Колаж.

сМама Блу•.

7.00 Гімнастика. 7.15 ФІльм - дІтям. еСтара фортеця•. З І 4 cepiJ. 9.25 З глибнии вІкІв. · 9.55 Здрастуй, музико! 10.15 Документальні фІльми про спорт•. сНа стартІ 10.45

11.30 Сеанс повторного

19.00 ВечІрня казка. 19.15 ТелестудІІ міст

РРФСР.

(Тюмень).

19.45 на ІХ МІжнародному ко20.40

нкурсі Ім. п. Чайковського. Колаж.

20.45 На 'Прохання

~

§

IIRIIIUUI

§§§

19 ЛИПНЯ

~

~

~ ~ ~

!і:

І ПРОГРАМА ЦТ

~ 10.05 сКончина •. Художній ~

те-

лефІльм. З серія.

8

11.20 Колаж.

~

новин. 14.ЗО ТСН. ТелевІзійна служба новин.

~~ 11.ЗО Час.

Телевізійна служба

•., 14.45

Прем'єра

~

ка,..

~

документаль-

ного телефільму

сВава.

~ 14.55 Фільм дітям. сПІтер ~ Пен•. 1 серія. ~ 16.05 Здрастуй, музико! 16.45 «Роздоріжжя». Документа-

S

льний

,,

~

те.ТJефільм

~

§ ~ §

22.20

~ •., ~

~ ~

1

20 ЛИПНЯ

5.ЗО 12Ь хвилин.

7.З5 ... до шістнадцяти

шІ. Слово Андроникова.

стар. сНе·

§ ~

9.20 nрем'єра

~

9.З5 Конкурс акторськоJ пІснt

~ ~ ~

вський проспект• ФІльм.

го телефільму не містечко•.

:S 10.25

.. ~

Теле·

документальносКурорт-

Ім. А. Миронова. Дитяча година. З уроком

англІйськоІ мови..

"'~ 11.ЗО Час.

ТелевІзІйна служба

~ ~

новин. 14.ЗО ТСН. ТелевІзІйна служба

~

14.45 Грає квартет

~

14.55 ФІльм

~

.~ ~

новин.

ковича. Пен•.

~

2

-

дІтям.

1 ~

21 Л~\'НЯ

~ "і

~

.-,

~ ~

5.ЗО

120

хвилин.

7.З5 Свято

народноІ

8.05 Мама. тато І я.

nІснІ.

8.З5 Живи, Земле! 9.З5 сПартнер•. Комерційний

~

~ ~ ~

20.00

Час.

ський

фільм.

новин.

nроспект».

Теле-

ТелевІзійна

служба

20.40 Актуальне Інтерв'ю. 20.50 Така незнайома Болгарія. 22.50 Творче об'єднання сПресклуб nредставляє•. сРоди-

чі•.

2З.ЗО ТСН.

новин.

ТелевізІйна· служба

23.55 сНароДжена революцією... ТелефІльм. 4 серія. 1.24 Концерт класнЧноУ музикн.

2.З7 Це було ...

було...

ПРОГРАМА УТ 9.00 9.20 10.20

20.45 На добраніч, дІти!· 21.05 На сесіі Верхо•ноі Ради

Новини.

Відеомлнн. Музична роз. важальна nрограма. Надвечір'я. Передача для

людей старшого вІку.

11.20 Художній

фільм

сВ'я-

зень замку Іф•. Фільм

16.00 Новини. 16.10 Шляхом оновлення. 16.40

І.

Оде-

ське виробниче об'єднання сПродмаш.. Наuодні таланти. Худож.

нІ

колективи

Дрогобиць-

кого педінституту_

17.ЗО Для дІтей. Веселка.

18.00 На сесіі Верхо•ної Ради УРСР. 19.ЗО Актуальна камера, 20.00 На сесії Верховноі

Ради

УРСР.

11.25 сБурда моден• пропонує.· 11.55 ПереможцІ. 12.55 Мультфільми. ських..

ФІльм-концерт.

боронена зона•.

~ 17.00 МІжнародна панорама. '~ 17 45 п • д0 кументальио ,.-, · рем єра • "-" го телефІльму сПосвячення•.

18.00 Ігри доброІ волІ. ~ · фон. ЧоловІки. ~ 19.20 МvльтфІльм. ~ !

Мара-

~

~ ~

:s

~

:s

:S ~

~

~

~~

,, ~

:s ~

""' ~

~

,, ~ )( ~. ~ ·-" ~ ~ ~

s!\і

~.

~

~

11

ПРОГРАМА ЦТ

18.25

7.00 ТІмнастика. 7.15 сЩо таке цирк•.

ФІльм-

7.55 Фільм -

еСтара

концерт.

10.05 11.00 11.30

дітям.

фортеця•.

5 1 6 cepiJ.

•>Кила собі мрія•. Фільмконцерт. РитмІчна гімнастика.

фільм

, '

про С.

18.55 Колаж. 19.00 ІІечІрня казка. 19.15 ТелестудІІ міст сЕкспедицІя

19.40

сова•.

(Свердлов~ьк).

сВертнкаль•.

сВІзит

'до

~

·

~

\ \

~ :;.;~-

~

курсІ ім. П. Чайковського.

~

20.З5 «ПІзня ягода•.

17.ЗО Час (Із сурдоперекладом).

~

ПІJем'єра документаль. ного телефі.ТІьму сЗахоплення•.

рІя.

.

РРФСР.

«Чиста Чу-

19.50

льму. сПретендент•. З ее-

теле-

Параджано·

ва. Барги .сабз (сщюмниі! по. дарунок).

Сеанс повторного телефІ-

16.00 Се;tянська справа. 17 _00 РитмІчна rІмнастика. tR.OO

~

Документальний

УР.СР.

~

майстерні кінорежисера•.

На ІХ Міжнародному конХудожній

фільм. Уперше. 22.00 Концерт майстрів мис. тецтв - членів жюрі"' !І всесоюзного фест 11 nа.'1ю польськоr

пісні.

,, ·' ~

:\

~ ~ ~

·'

~ ~

~

я

залишу

свІтлий

Документальний

телефІльм про творчість Г. Тукая. ,

1.2З ПІсня-90.

2.48

'Го телефІльму

• ласу•.

17.ЗО Час.

новин. 18_00 Грає

сПІсля

га-

Телевізійна служба

Н. (скрипка).

Латинський

18.ЗО Прогрес. ІнформацІя. Ре-

19.00

клама. ДІалог

веде

ОстанкІно.

Яким бути телебаченню.

20.00 ~ас.

новин. Колаж.

ТелевІзійна служба

20.40 21.00 Програма сА•.

2З.ЗО ТСН. ТелІ!вІзІйна новин.

служба

2З.55 сНароджена революцІвю•. Телефільм.

серІ•.

5

сПокажіть

нам

музей•.

Документальний

теле-

фІльм.

16.50 Хвилини поезІt. 18.55 Прем'єра Документально.

ПРОГРАМА УТ

9.00 Новини. 9.20 Музичні зустрІчІ. 10.20 Живе слово. Фольклор 11.05

сучасний світ. ХудожнІй фІльм

с~'язень

замку ІФ•- ФІльм 2.

16.00 ltовннн. 16.10 Для дітей. Сонячне коло. 16.40 Закон 1 ми. деякІ аспекти

нового законодавства про мІліцІю

· 17.25 Г~~є камерний 18.00

с

На

лея..

сесІі

УРСР.

оркестр

Верхо•ноі

Ради

19.ЗО Актуальна камера.

20.00 На сес\і Верхо•ноі Ради

10.55 Прем'єра

20.45 На добранІч. дІти! 21.00 На cecli Верхо•иоі Ради УРСР. ,

11.25 Художній фІльм

УРСР.

11

ПРОІ"РАМА'ЦТ

Документальний

7 _55 За ·безпеку руху. 8.00 Прем'єра документально-

го фІльму сКало замкну-

8.20

те•.

Фільм дІтям. еСтара фортеця•. 7 серія.

9.25 Прем'єра

документаль-

ного фільму сКуди пливе корабель....

10.20 Згадайте,

браття,

РусІ

славу. Музична програма.

фільму

документальносЦе

свобода».

16.00 ТелестудіІ мІст

РРФСР.

ягода..

.~

16.25

7.00 ГІмнастика. 7.15 сСім кроків однІєJ доро• ги•. фІльм.

го

сПізня

(КІров). еДивинА метелик• .. Мульт-

фільм.

16.З5 сЗа•

І

спротн•.

Школа

І культура.

17.ЗО Час (Із сурдоперекладом). мІсяця.

18.00 Свято бІлого 18.15 МІжнароднІ

рок-и-ролу. Вечірня казка.

змагання з

19.00 19.15 на ІХ Міжнародному кон-

курсі Ім. п. Чайковського

· 19.55 :;-ри ~ІброІ ~~~ол. бІ

нк':снР

рна

вwей-

еру

- з рна . 22.00 Олександр Сокуров та,йо. го фільми.

\

~

\ ~ ·' ~

;-..

S

~ :\ \ ~'

, ~ ' '

,,·' -.;

~

\

~

~

_,

~

~

новин. СІмейна

20.40 телевІкторина. 21.50 Виступає ансамбпь сПла. мя•. 22.00 Ігри доброІ волІ. Спорти-

рининського

собору.

Новини. 1З.10 Вперше на екранІ УТ. Ху-

12.55

дожнІй фільм .Із субтитра-

ми сМетІчара -

новин.

14.55 Доброrо вам здоров'я. Ре-

служба

_

9.00 Новини. 9.20 Ритмічна гІмнастика. 9.50 На хвилІ дружби. Ан-

самбль пІснІ І танцю ор-

дена

ЛенІна

ЛенІнградсь-

кого військового округу. 10.З5 В -"''єктивІ тварини. uu · Телефільм сТаллІннськнй зоопарк•.

11.05 Бал н• сценІ. Міжнародний конкурс дитячого ба-

льного танцю.

.

зія•.

15.40

фІльм

сФанта-

цептн лікаря Яотова. «Фрески•.

рама.

Музична

16.55 Реклама. 17.00 СуботнІ зустрІчІ. зацІя

відпочнику

18.ЗО Міжнародна

прог-

Органі-

дітей.

конференція

з прав людини.

19.00 Концерт ансамблю старовннноt

музики.

Музика

Мензурата. 19.ЗО Акту_ альна камера. п 1 1 20.00 Реекрлланмни 8 _ ~уш народно .

20.40 20.45 На добранІч, діти! 21.00 Екран зарубІжного фІльму

вчата з новолипок•

ХудожнІй фІльм еді·

льща).

ВечІрнІй вІсник. 2З.О5 Музичний монітор,

22.25

(ПоАн-

7.35

Мультфільм.

Прем'єра

лярного нго•. сСемера

бол.

ЖІнки.

Збірна

збірна СРСР. Марафон. ЧоловІки.

-

Волей-

США

горлечко•. науково-попу-

м'єра дt>кументального те-

11 ПРОГРАМА ЦТ

7.00 ГІмнастика. 7.15 сОранЖеве

15.55 Ігри доброІ волІ.

16.55 18.00 сОстаннІй кидок~. Художній телефільм. 18.50 сСибІр на екрані•. 19.00 Вечірня казка. 19.15 РосІйська мова. 19.45 КІнофестиваль сПрнз гля-

самбль сНОВfІЙ день..

звІр мо-

вна гІмнастика. ПлаванНІ\.

ПРОГРАМА УТ

.

12.05 Сnадщина. Загадка кате-

рськнй•. 14 _з 5 Музичний

1.10 сНароджена революцІєю.. Телефільм. ,6 серія. 2.40 Навколо сміху.

~ 15.30 ФІльми м. Губенка. сЗа-

~ ~

18.45 18.55

м'єра.

~ 14.ЗО ПолітичнІ· дІалоги. ~

стар.

0.45 ТСН. ТелевІзійна

~ 1З.20 сМодест з роду Мусорг~

шістнадцяти

вІсник.

10.05 сВеснянкувате літо•. ли. ~ • товський телефільм. Пре-

~

S

~

19.ЗО ПІснІ о. БарикІна. 20.00 Час. Телевізійна служба

1 ПРОГРАМА цт

:S S

~

ІІІІІІНІІІІ

~

§

сПІтер

серія.

~ "і

Ім. Шоста-

~ :\

~~

Ші. ПІсні С. Березіна. Слово Андроникова. «Нев-

слІд•.

8.20

~

18.00 ... До

16.05 сІ

ПРОГРАМА цт

~

вцІn nоп.музини

Концерт молодих викона-

~

~

~ ~

Телевізійна служба

новин.

nрограма •Слово..

~

S

16F 17.30 Час.

5.30 120 ХВН.'ІИН. 7.35 Танцює сГорець•. 8.05 Літературно художня

~

телеглядачів. •Сильні духом•. 2 еерія.

§

§

s

~ новин

ний телефільм. Це було... було...

-' :~ '

§S

новин.

0.15 сНароджена революц!єю•. ТелефІльм. 2 серІя.

18.00 Мультфільм. 18.10 Романси С.

8.00 сГрабІж•.

~

ТелевІзійна ооужба

хвилин.

·~

~ ~

2З.50 ТСН.

17.ЗО Час.

7.35 Концерт

:.~

новин. , 20.40 Актуальне Інтерв'ю.· 20.50 ЛІтературно . художни програма сСлово•. 22.50 ФрунцузькІ зустрІчІ.

18 ЛИПНЯ

ПРОГРАМА цт

S ~

:!і\

Телевізійна служба

1.З1 Спортивна програма.

аІІІІНІІІІІ

~ ~ ~

· ТелевізІйна служба

18.00 «Теремок•. МультфІльм. 18.25 Голrофа художника А.

новин. 14.45 Науковий вІсник:

~

самблю Іраку.

новин.

французькоІ мови.

ll.ЗO Час.

Концерт фольклорноГо ан-

17.ЗО Час.

5.ЗО

S

~

~

ЛИПНЯ

120 хвилин. 7.З5 Джерела. 8.05 Дитяча година. З уроком

~ ~ ~

~

фільму сФламІ-

дацьких симпатій•.

Пре-

лефІльму сНедІльні дІти:оr.

ХУ·

20.00 Час (Із сурдоперекладом). 20.40 Меридіани дружби. 11

9.00 Ігри до($роУ волІ. Спорти-

22.10 Прем'єра документального

12.25 сАргонавтн•. МультфІльм. 12.45 Прем'єра документального телефільму сЖиття t

22.40 НІчний сеанс. Ко1юткомфе-

Че-

тражн! художнІ теле 1: льмн еЛимоиний торт•. сІіІдкорювачІ гір•, сТрн

1З.ЗО ВІдеоканал

с~адянська

23.35 сСnІвак•. Художній теле-

7.50

солдатиків•.

дожнІй фільм Із субтитрами.

вна гімнастика. Плавання.

смерть громадянина пІжка•. 1З.25 Колаж. Росія•.

..

Всесоювний

польськоі пІсні.

фестиваль

фільму сПочути музику•.

х жени и•. фІльм.

~~

~ ~

~

::-\

~

~

~

S

s

~

~

~

\

~

~

~

:1.;

х

~

~

~ ~ .~ ~

.._, ~

s

.~

~

(/z_,,,,,,.J//~L//Z//,o/.OZ.,a/.////Z/.///././///././././/././///////.////J/////J/////J~////.////././/.17_,N.JиwІiii/.W'J'U~ai'YЛY//.//AfY/'/..//.A'l'../.l'./.i(/./././////././/./////////,


пор.

4

І

J!ИІІНЯ

7

ОСТАННІ

в

!!НЮ

t:.і.Іька

«НОВЕ

р.

років

:uи

ста :ш

свідками

РОЧ&1їі:•<<:~ннн на Укр<tїні тра;щцН с1 івУ т ,; "; .шаннх співочих волів .

Bo)І"Lt

нонн

Б

'f(~::::но~н:.:.ї1

і]u.:їтаві.

.}1hвові

33 -

та

iHUfИX

уча сть

н:з ;ш х з ;{1ч ніі

rю :шнтк,І

і

11

«.ш:он;; ;;t.! Юі

Н 21Л ~-і:!Я

І '• !Х

.:Іr> Іщес

оное:Іенн?.

ку:Іьтри .

н n~~ or·r~

і

:;нучаннs

творчо с ті

f!ІІХ

іР~ \:

-'!~> ОНТОRІІЧН).

'\'1.

i:CI••Ji i

~\· ~ -~- :н::~ о:і .-І;tr.~ті

в;н. іі'

'- ' .: . т;в

К.

,jp ;:i

j

р;1 Ї і І'. "·І -'•'~-"

1-: о 11!: '-· ·_ін ·:І:Ра,

і

('~ ~ ;,.?:tJ; f: ~.-: :o.~~ ~- H

T HOpt:(i[: )

І( ~ ОН~:'ЬііО ~-

·· .• ~н ~-: н

і

В

~ІеЖаХ

анса~б.:JЇ3.

Ст е цt• н~-;а,

'І О Го

ЇЇ

..-.:;2

t'~!І :.}Т(s ,~і'}·н _:і-:

ЕН!\ ,~

сі~:'{

'·~.,<О_\ 1\ Г.;

p ~ tf:~в

.i .! f': ·:·~-

р ~;f Іі :. Ь!~ .::.

i t t~ ї

· ·т~~ri \"f-•~~ ~ ~

~ !~іГ С ..' !_ J і : ·

t-·;ctp·:J. :н~~t

: 1' .-

;..··: г:і<1

:~ ;~. і ,;

~~-:: ~ї -т ;

·.

я h·t•

.1 Ж t'р с : Р ~: "'J.~ .-,н-jU(И11~ t

;-i-: H~:J ."H ?

ч ~-~·-п ~ .

ЙО!" (;

.J t ": ~; :-i~;:J ·;о

ННСНі.Н. !і

' •.:-

:-~~~р- -:· ~ -Л,) !.

В.

:\1.

i .Y tC!!i

ШР1 і!Ен-:

оn г ані зовv нати

хап~.11-<,

Hi t::IO й .о; ·о ~ ~т~Jрі

В

~·:.! ''Т г< ' {~

po t-~ ..; Р. ~ н ::нР е

~ : . ; а ~l

ii~j! J:·~Het.T6- P(-,"i

. ;_a."!~ · H Ji

;-· н

.' . .~У ·~·

РО'ншают ь

:і :~

ри

н

С.

Г 1і•: р;!

:~: с:-:-~! ~ ·: -

і

І~ ;:t. ~~'·Н~ ~я ро ; ;_ у

>·r,p ; ~ -,~~:c :J t~·o'~ >

.l~i-}:"H0i'O

ти ~ ! J-t()r-~J

г ру;<ні

ро : ~~нт :р·

і

цеЕІ :о

н ~t·: !_Н\'

НП "lt-~Я

J) , J ; ~·ойиr. г~ ,:..· ·~· і

йr.tf\

Е :. д.Е ;::- ит т .:r I :{ ·~ -~ \.f! _:

н ·;' Р ~:Оі.\

.~

] ~)Bfl

\.

ре • ; ..

~

:В .

,\ І

;"3~ : -

:~ (} :,;J; ; чтf-.

~f . ii ' i : ~--: rt

R ю: fHJ .

. tн

""]' t"'OH TC R:J -~·(l :Ч

11.

Jf ~) R~-i '\~

Rf<; ~·

'. ;!ЧН О

н1<.:rь:

J,.t~ py{~;

(' '·;:1.:j]3(·

~ ар , _\.. !-: о·~-

.:ш вjсть

:;r,;

участь

цих

в р аху вати.

ЙіІІ:ІІІ

е к:JЮІ ен

то;tі

у

колек­

йоні н

що

хо­

інш их

ра­

о,1нн - два.

r>ори с пплн

це

да є

Пр О

ні дставн

НІ І ТК~'

н

piReHb

са\ІОд іяльн оrо

ще

Все

гово рити

на ш о~r у

:\1 н стецтна

та

т ри.

ВІІ СО ІШЙ

про­

ч отири

:J

іІІ{

роз­

районі хоро вого

_

І ось тр етій т ур , юшй н ідбувся у Фа отівс , .;m\ІУ б у д инку 1\ул ьтури заліз­

врі ­

ве лета ­

'ТО .'У! У п ро в еде ншt п е ршпrо ОО.l <І <; НОГО ОГЛЯД \' ­

ше

с еред

11:1.'\

':О !!JіУР<'У Ї;І'! еИі к

н:;u;,і

ЦU!f-.'11

:ший

більшу

ча "

( ~·І ; !!,\'

сВОІ" О

ЖИТТі!

ІІрО­

H<J

;юJ а

t~rJ f .

Киїнщині .

:< d !,'Ofl0 ~1ipH (' .

І-;О >: по : І итОрі:!

~ ·pif

його

\J а н ер і .

ці.lкО ,ІІ j

ІJ<t І ІJ

r;p{JH:J-

твор ів.

;І <ІНІН!d

їн с n~о~ '

~.--~ \-?.H'·JH ~)-

Це

і

п е ре :-.южцем

хо р

ІіО"

с е ред

k',У ..1Ь ·

народ ­

11 е ре :~южЦі

;\І П Я Ч ІІ Х

І{ОЛ еhТ ІІ В Ї В .

а нС:~ \ІбЛі В.

r; pot<J.

став

<< Н ріІННЦІН

ВІ І :J Іr ачен і

~- кра -

"1~- : ! Іf Ч НОЮ

акаде міч-

п р н с удже но

с:J'.!Од і нльннй

нн :"І

;;a-

За СЛ,У/' 3~1

п е р ед

хор і в

ЛС !\Т l!ВУ Богуславського п с,lу чнmІща . Сер ед хорів. як і ші вают h в на родній

Ст~­

r.

~Іі сце

G(>р нrпі.1 І· СІ·ііОГо

н

шах ів,

і

глибоким nроз ву-

иої

заслуже ної

акаде м ІЧ"

ної хо рової капели УРСР «Думка»

(худ .

кер.

-~а -

радний артист Укрюни Є . Савч ук) україНGЬК~

народна пісня в обробцІ Н. Стеценка « Чуєш. бра­ те

ні

мій>>.

світські і духо в­

Т ВОРІІ

КО'VlnОЗИТОРіВ­

класиків К Стеценка , д.

Борт ня н сь кого, А . Веде­ ля М . Леонтовича, О. но'шнця. Потім сnівала хорова

к апела

Держтел е"

радіо (диригент Л. ~ухо~­

ська) .. І

вал и

всі

присутю

« ЗаповіТ » .

яким

була

остаточний

ні

хиби

розв 'я -

дуаль ,

побічн е

рішенн я або зо вс ім нерщ­ в'язу ваність)

термін

ня иі дпов ідей газет и

(за

двQХ

їх

синів.

А

:3а вершився

конк у рс

1\ОІЩерТОМ

пере

.

кон к у рсу

Цікаво.

що

на

св~тІ

бvлн присутні внучки Ки­ ріша Гр игоровича Га­ ли.на і Олександра , теж му зикан т и , а такuж онук К В. Ст еце нко со­ :Ііст Ровенської держав" ної фі л ар монії. лауреат

Всесою ;шого кан сь кого

навців . н ого

і

Республі ­

ко нкурсів

член жюрі огляду.

вико­

облас ­

При ємно

згадувати . що К В . Сте­ т енко п оздоровив сn іва­ ків << Нриниці>> з велики м ус піхом. Те nло вітав хо­

ри стів і відомий україн­ сь кий по ет. на вірш і :Яного нап исано багато Пі· сень .

В.

хорови х

Л.

творів , Ю химович .

Враховуюч и

кожної

ма шн ю

адресу

і

і

nозначн у:

восьмий.

й

В узло-

чорними .

Роль

в

'l <Іt'

компо :;итора.

~-

діЯльни'м у ч асникам

І.

Шпекман ,

ро:>в ·язу є

1. (2

Т:е3

прозаїчн е

Кра7

Та3Х

2.

оч ка ).

мат

чорном у

к оро­

... жЗ

або

нак

бага ­

1 . .. . Нрх5 ) ,

ві н

несподівано

од­

вт і­

б ют, че м п іон світу Анато"

ку тового поля 1. Фе3 ! Тепер на хі д 1. ... жЗ мат вже буде з jf· шого пун кту 2. ф~ а на 1 . ... Нрх5 2. Фж 5Л..

л ій Нар пов зазначав . і с п а н с ька п артія

матів

кає ві д

Це

що це

назн вається (в

од и.н з найдавиі ши х дебю­ тів . яки й -і досі п о стій но

од и н

застосов ується

кав о.

що

ков і й

позиції

ТІІВ

своєї

Дея кі Ні

варіанти

досконало .

т ребують п рактич ної л яють ся

вивче ­

СТОЇТЬ

Ті

вважають

шахісти,

.

заслvговує

сходжена

в здовж

Діаграма

і

в

Ці ­

п оча т­

ф ерзь

на ПОЛі

Ф хВХ .

ється

і

більше на увагу, Що во­

що

якщо

манев р дає в

як і

ісп анська

не

2.

поми­

що

другий) .

--

еЗ,

вже

ТО

ВИ·

рішує його пов ернення н а поле сЗ 1. ФсЗ ! і

по -

у точне ння і перевірки.

що

грі

мат . у дійсному роз­

в ' язанн і

втра ­

окре мі

с к азати ,

партія

не

пр ивабл ивост і .

її

СліД

і

з м і ною

і люзорній

Інколи

тон ний

ф е р зя не впаоч і . Це стосуяк

двоходівок.

т р их од і в ок.

та к

очка ) .

(2

Жюрі конкурсу.

по-

М

Діаграма

.N'2 2

хочеться

по ­

ЮІХ

і

артистам . к онкурсу

могу тніх

всім в ели ­

крил

на­

тхне ння.

хорових

!(Ї.'ІОМУ 3

Ю.

райо ну

ЧМІЛЬ,

ху дожн ій кері вн ик ру << НрИІІИЦЯ >> .

Бро ­

ва рах)

Ф о то

В.

бажати броварс ьким само ­

зробле ні

собак

зав­

нн м і на ступний про води" тим еться· в 1992 році, на чес ть 11 О-річного ювілею

ВИС')',аВКИ" ВИВОДКИ

п о р tци•·т их

І.

а

хо­

запрошує вольчнх

на

ВРОБАРСШОГО

постійну

магазинів

с.

роботу

Пухівки;

окладом

Лі )(

рішенн я

ту ру .

2"ro

вити

тьох ві домих майстрів ві ­ діграє •іспанська партія. Характери зуючи цей де"

огляд-конкурс і !'.Іен і К Г . Стеценка буде традиЦій

НАГОРОДОЮ•

(Фото :шіІІІІtИ

так

л ю з п оля хВ на будь­ я кий х ід (напри клад , 1.

такого

вузлового дебюту

грющя .

М 2. В. Лангштаф і Е. Мортнмер, 19~2 р . В цій двоходівці б ілий ф ер з ь вже го т овий об ' я­

Хоч би як шах іст буду"

і

логіЦі

фантазії .

.N'2

з ичимо успі х у! Урок

іспа нську

197 5 р'. Н е вирІш ує 1. Ta l + ? ч е р е з 1.... Фа 7 + ! .

ФІ -

ві дповдіей

г рн.

Перевірте

Н іШ» .

Ч екаємо

Я!\

його

д ань

зробіть

« Ш ах н.

проб­

розумін н я

розігру вати

тір

На

ПРАВЛІННЯ

:1

рішення) .

ка м енем

па рті ю і білими і ч орt~ :1111 . я к пра вило , різко пі ~ вищу є св ій клас гри , бv позиці ї, що виникають в· ній , да ють багат ий · п рос­

конвертах нап ишіть своє п різвище та І н і Ціа л и , до ­

на

т е,

ся

разі порушення ЦІЄІ умо · вн жюрі конкурсу .н е ро:J­

глядатиме

вважав

Той. хт о добре навч ить­

п о штов им

примірник.~х

випад ково

п арт ію

ІІО ЗІЩі ЙІ!()Ї

n озиц 11 надсилайте окре­ мою карт кою або листом

у

з

складного

не

Нап абланка

І-ІІІ М

ш тем пелем) .

Розв ' язання

і

і спанську

7 -й ден~

вав сві й дебютн ий репер­ туа р , йому обов ' язкове д оведеться дея кі варіанти застосовv вати і білими ,

СВО"

ще

з дня виходу цього н оме­

ра

наве­

можна

ць ого

дебюту.

наденла н­

-

я кі

кн ижках .

вч ення

нарахову ­

ються додаткові бали . Ос­ т анній

в

що.

<< внзубри в­

успіхом застосову вати їх у ту рнірни х nарті ях. Гросмейстери дуже се рй озно п ідходять до ви-

(неможли вість

позиції.

і

варіанти.

дені

за пом іче-

ду

tіраЩІІХ

ШИ>>

дає

вий дебют .

:J

знай­

хто вважає ,

прочитавш и

рез у ль -

с правді нел ина шана па­ ~1·ят і у!іраїн сьного наро ­ ОДНО:vІУ

ют ься ті ,

може

п ози Ції

по п'ять очок.

сш ­

То

поноліи­

ливо. Ще більше помил~­

вказати:

кож ної

З

багат ь ма

шахістів і що

відпо відях на які в ам тре" ба

Правильн е

т ужливо

нямн

пози ції .

зання

хорови х

перек

ти нове в ній вже .немож­

діагра ма х

та т ?

професійИІІХ

шан уу

На

nроведення останнього~ ТУ" Р У конку рсу . стали _иого кульмінацією. Запам ята­ ється і сnі в самодіял І>ного народ ног() хору . заснував ю;и й ще Н. Г. Стеценко . і теп л і вітат,ні слова :ніс цевнх ж ит ел ів . і гро"

ф О.lЬКJІОр НІІ Х

У

розгорнулися

тур

фініш :

шановні

бути

можців

турі . Це св ід­ внсо ю-Ій профе­

рівенJ,

які

Отже ,

вальник!!

сел і наступного дня після

ра ­

с ";·-(~ -

' •t;·· а~- . ч..·r; . і сJ,: ~ г· ~ '"' -~..:р ·. , їн ·· h~ : f!і :;~ с \ Н , f:Y ·H.J!(' T t •(.:p ~_-·•~ ·f':~ i f ,.

брати

ж иття І\. Г. С'rецеико. І

ве.1ИКИ~1

ЯІ\ відомо . п е р­

'

!Jp a .t i_.•f ;. ··

на шог о

треІ'\а

:>

:і1 . Лн{'і' ІІ !{О~І . ІН . Леон-

; ;і ї ЧУ

-

право

РІ!,

на ­

й ого

~І!ПЦЯ;І'!И

k"f~ ~ ; ~ ' PPB;) T. Jp.i!< ··:

rlfJ~\ ! i_ : .

хорн

в декількох ю ловід нього знахо­ ;щться с. Веприк . де про­ жив останні роки своr с

всі

н нчннк і в .

t-. а(.р (' .1 р н

·,1;: ;ч ~J-іі·!

n ' f ;(· .

~· країись"нх

ra;; :' <J 'J<-:-!;H«

·r- spu ,· ~ f i.: hf-._ .:J]

ч о тнри

При"

що

1РВі ~:, ,_.· :\1

,1 .і ~ -~ ! ~

пr:- оf·ї ~ -~ н

с ка1атн .

і

т І ІВ і н А;1же із 128 хорів на третій тур були допу" щен і лиш е 20. До того ж

one -

ря ;{у

ставити

.;

;н>ш,

пr,.l_e:t :· or i ~{~ нJнІ

: r: І; О . ї Н .

ДО

~1 і СЦЯ

в трет ій тур .

третьо\rу •н пь про

сторінку

:tв і дитячі

;•.Jy :J H J-i' '

ПрІІЗОВ і

цrн о

д а­

право

І !ОНУ :1 честю п одолали ск л адниfl бар' єр і здобу ­

рО.1НН\ пісень. Художні RЕОсті творі в даюп, •І10Ж ­

'~ '- ·

'Т _1 ·:~И ЧНtJ Г{\

нюр іu .

нкого

... .,.,

J fr :-- ~ ~ RH ,'."

~' Е] .') "'.-~ ~ .] І· Ьf<·

'' (:' }·: Ц ~СІ() -- ~ ·

Я

j

нн а начиv

f)() р rJбю-І

.1і Ч -' •~ І :~

Сте ­

!іоротке

iiO~ )Jii Та р аса ІJІ с вчеІ~ f: <1 '' Г ай ;rа~І :н:н ». одноа,.,- т ••:- он~р ~- 1' <1 вірші Лесі У<,р <t 'і ш:и, ;tr>a акти оп е ри <•hарча л юк .>. чн,; леині

Be.·нt:--; •"J !' c : ;+;r1 Rт ~o ; ( ~"~ ~ц: ї ~~,· о ;)~: -:.~ ~ ;-...-~ -~

•- -. -

Грнгороннч

нрожнв

пнііт и

тифу.

.(''

і1~і

-'~ ! Jr·:·

ПГІJ 3Т! f 1 1~-.1 і'

иід

с ійни й

( -~, J cp ·i· i~:· .

_П '! '.'f.Н і і' а рн_1 ~1

f!ОШ:; р

у

ро­

"·'' ль тури Укра ­ 'ін н. Він Н'ШИсав більш як 50 хорів ;) :\ ант ат. близь­ г:п :'50 со:Іьннх і ан сз мбле­

("! !~~ ~ :

Н ~СІ ~і

40-0~lY

:J <JЙН ЯТІІ

:тть

,,.·~ !:ЧЙ(' ~~:-~~~~~-:~I/~~;f !,-~~~P.~f;;_~ !~~-~~ \· І і 'l Н~

На

Ве­

коле кт н ва:v1

·'І іt

'!}.:1 · :, ~ ,- · t • :: ·: г 1, !_- С, ~•1\ '

.;: ;~ г~:~}

ІІРОЖНВЗ ІІІІЯ

подолання

А .1 е йоrо :v~узично­ діяJІьні с ть . тнорчи й доробок станов -

jн-·рс

:; t <~:. : : c y;,.-

( · ~ ·Jf}-,' ()-.. l

·.:c pf

НСІ

з

:11 •·:шчної

· ·· · '

r< ·~. c--~~·~{\;~~~~·-

пер еїж джає

гро :.1uдсь~;а

t-r ~нi on a,ry ьнci

R~ .'1HEH~~

ЖС \1 ,

~нало

~f;тт н .

і10 .:11

ві.п-~но~-с,.

;.·,\' .-: hт~,· рн . (;.-і ··:! ~ !ti і~~- ·--· У 1і оі'іра :ш , поІJ ' ;ра ні ·1 Н ~ '·НІ. Щ)(11 ' 14 " \'І0 '' ,_ Р " І' Т!!()Р''' ..., '

h'

на

Ве п ри ;;,

fі~-<ри.1о

~ ,; : !Ні -

, ."fЦi d:Jbf ~ O {:та ту <:_\·

ТОДі

Всь ого

. 'VІетра х

по дії ,

113 (8022)

ювілею І. Ф. Тищенка

конкурсу вибрано Фастів .

чали у в инованні Держ~в­

П е рr!ІНй тур п ройшли вrі к оле ктив и. а другий Т у р В !!ЯІJИВСЯ ТНМ рубе ­

М.

VІОЛОДНХ

ні ,>.'іР'Ті'

-~ ~ ~

\.:Пp d ."'lt~ - ~- · ; и~·: ~Е - -'1 .

Р.

І ось ще про що хоті­ лося б сказати. Не випад­ ІіОВО місцем проведения

колективів.

\І 11.

ЕЇ І:'(' r. !іОГО .

с. ':"aJ о;~- -- -;)г p r 1"!-, -G :!

тво­

П. h:o зІil\h EOr o і :\-1 . В ери

І{з;.о, ;; а

а

З

Леонтовича ,

Стеіювого.

У

f1nc: :

д рукувати

1-\ оно щенко) ,

Заключний

:ш спо коювати .

cv'I>IOM .

.1: : Іі О;.\ ІН1ерсr,кого буд ии ку кул ьтурн (В . С . n ия щук) , а T af\O;f{ ВОКаЛЬЮІ'І-1 ЖіНО­ ЧЮІ а нса:vrбл е ~І дитсадна .'\і~ J(), співана~Ін-соліста­

Г . Стецею;а

J.

l\1.

Н.

році

1920

fii

інішатвин f\.

.:J:l\1. R :::·:

г тJ~lИ

pc;\tt

TQ'IJY

ніяк

ній

птахофабр н к н

( Н. Ф.

чіrт ~1 х

~-

;.:;:!-:: J і} !Я

щrн;;;Іі:; і;

ІменІ

r:нюї

керує

здійснює. ПО Кі "1 Ь ­

1:

'\(І\.

:І}~о~·т~ r ~

; .: · . ~ n~· -~тн

JHP~"<' "- If.;· ~C I·IO FH !

;n н tl ~ ~nн i

:J-

він

1 92/і році TRI1P'J\' rю ;(ОJЮЖ

·_u ,

Н і-: ~ ~ l~2E! ' :~

~ - -т aн:r t-- HJ! J{

."~ю:u· і~

,""{'--~ ;

і

баtІ~; р.

і

~-: ~·

·.

~;отрнх

:'

у

Те .

бливого значения всій це­ ре мон їі на дала у часть У

'' .'1і тfіінсью-ІЙ >> (В . І. Ро­ ''У '' ик). ,, дж е рело » Ниїв­

OJi.-

-

переможt:ць.

8

Наш шаховий клуб'

nризо-

Броварів

:-.Jа,1 янська панахІіда бі ля могил и комnозитора. Осо­

-

Лисенка. До ­

J; l'! t: Bi xcp;>Ri

тур·;

р <Ц ГОСП)'

.-;Cd

;· !:. О р

1_ H?..-:-X!il_>tJ p;; _

J::ipO_J _· ·.

Н.

К. Г. СТЕЦЕНКА

·- ; ~~:~ т ~ ~ --~ ·.

t: ео·і:нв

])(\ ~Н~

..~с·

~-\чр ;-~ :::(-"1

Cтl'~i/~ f!!-.d <ЕІ ГН:,J,аЙШГ·'

Ю.

\O p i-1\I IJ

ковкуреу

··-·1 .

, ·{t6•J :i

!·} •.

к vль­

11

~!~: p ;_tHf.\

'\'~rнн1 у ТНJ:. П ~ ''

1~0 -' : .rн : ;, f:'i ':':" \1 ~ ·

будинку

\'.".]1_~~ ;~

~

до­

твор­

• ПICJIJI

Роздуми

~ :: :~; іt :•· Е н .' • Е :)ідній

по

(IH~piRIIII K

'J \Іi .ll•i.

На:)о;r,ні ~с .. ! RiH ШІ J ;:;о;, ,- Р. J-:и ·- ~<, f\ ~: ~ , і ::::;, ~_-- Н ї і і

робот \·

2:.

ТуТЧ І

Т?ОХ і : c ·т ()! ~eiiJ ;(j,

nовели

най юн цого

раііонного

113 -

.ПиtеН!\G

rYI

ХО­

[}айон ів о бласті І'і;,ну уч:1 сть у конкурсі вз я :rи і'І <J\'ІаП>рн :J нашого району. mmй був предста­ нлен ий н арод І ІІ !\І сююді­ FІЛJ ,ни~r xopo~-r ,, І{ри ни ця »

учня

УІ,: раЇН('hКОЇ

ВСі

piRIOI.

:1

,УІ\ -

п е;щгОГі:!.

:J2'Н0В~Н-іІ,а

нолективн

напру жену

('flЇ ·

RИі\аТНОІ'О

;r.нр1: гента.

рОВі

сягн еюно

nон!-; у рс са~одінль­

В(Н\а.1ЬН ИХ

:'\O: ;t; !,· rt:BiR,

\O } ·J ;,· ;H _.. _

Т<.!К

це

ОГЛЯ .1У

з

що на м · ІІі сталося перше -:11ісце . з в ичайно . не може

\'Ча сни к ів ДО

:Jайняли

м ісця .

один .

хо­

солістів­

ГО Т О ВКІІ

видат­

хорн

ві

З са':-.юrо почашу ПіД­

;; l cJC ИEiR набнраІ-: си .:; ·,- Ші В )JаСШТа ­ ;";ах рРснуО ii1-;~f : нро ІЦО сnіJ,чить пРоЕе,l,евий у мн ­ ну.1<Н"· P"::r 1-'(' ,:· І: :~· ,). :; ;.;ансnкий ;юнку ре хорових ко ­

.н·!>тІІsі•

до­

ІJ О НаЛЬ­

анса,J{)лі в.

т нс нчі

Чі'Т'!;'<

') ( .l<l c.· т (•; -:

f\ОЛІ!НТІІНі Н.

трн

В:JЯ ЮІ

с n іванін . в сього по на д 4,:)

пам'я-

її

Т_\' рІІ ,

днтя ч нх і

28

с;нюдін льннх

рон ю:

подальшого

вшанування

Тр!!

І

ро с.rн:х

мі­

стах. Б<-t~атотн z·нчні : rр()фесінні і кращ і са1юдія:Іьні :-;ор ові І; с• л'•, <ан:~ гі;;.Іm щ::о;rовж~·У)ть багатовіконі jсторич.І~і т p :a..J JПl; ·t- tJ,._.~,H !)ГO =~ найн<:n:равіпІнх ,. сніті ('о),10R ..і!!ОГО фІJ.'JЬ !-; і Ор.'· Укр<JЇНН . ЦІ:"й

,\'

Х О ;\ ІІВ

свят xopo Відбулися

ЖИТТЯ»

з

І

150- 180 крб. ; окладом 150- 160 крб.

МІСЬКС1

продавців

продавців

вантажників

пр~­

овочів

ст .

з

Бобрнк

~олек:.н в . rа стl_>.аенїерол.ог і ч ното . и ід-д іл. eHH S1 . Б. рена реької

р анон ноt

сес т-р і

лt.ка р н І

нисловлюt:·

ЛА ВРІ НЕ ЦЬ

R T J,t-t Пf

т ра гі ч ної

щk ре

Св і Т.'1•ан і с м ·ерт і

івана

спі вчут тя

13 ас ил і н.Н І її

·t

м-е ди ч н і й

ІlJНІ нод у

тяжк о ї

ч <.мон і:к с-t

Оnанасо.вич а .

ДО!tина

Заступник редактора В. ТУГ Л УК.

І

, . ,

,,

·•

''

· -] •· :·· ·.> ; ,. ,

' :' ~ :,

і 1 ; ~ •-' '· . · : -, ~ • r ) : -- ;

· r ; r І 11

.

н ~!

І

J,

І ; . 1,; 1 •

p :t ' iii'.r

;

(_ • ;, ( •

r· ·

- : н }:l

~'

•lJI і ( . ! : ; 1 ~. .

' І: ' І о·. •. ' :·: ' • •

РЕДдКЦІІ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул . Київськ а, 154. редактора - -4-113-76 ; 3а стуnника редактора , віддІлу nартіАного житт я - 4-04-61 ; nі ц vовідального се кретаря , віддІлу с Ільс ького госnодарст ва - 4"23-26; віддІлу проми словості і с оuіа .1ьннх nитань ~-02-92; віддІ.1 у л и стІ в І має ової роботи 4-04-8 1; віддІлу радІо­ і нфор"а u ії 5- 13-9 1,

Інде кс

АДР Е СА

Теле фо ни:

61 285.

Д р у к офсет н и й. кованиіі

а рк у ш.

Обся г

І дІ'У ­

Ти ра ж

1 5 .М84

r І р И \ ІЇ{) Н Ш< Іf .

З а мо в л ен н я

,._.,

~206 .

--- ·~-- -- ---- -- - --- ~--------- -·-- -- :------:- -------------------------------

) ) ~·\І :·" ..-І І н"І - :-\;...

l :.1 y... .J :rrt ,•

;..: ,!, ьо. к оrо

о Uл а\ н оrо уnра вл ін ня у спр а ва х Адреса друкарні : І<иївська

видавницtв, полігра фії і кн ижкової обл асть, и, Бровари. вул. І(иїзська,

торг івлі.

154.

#113 1990