Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ І(РАІН, еДНАНТЕСЯ!

ОРГАН

&РО8АРСЬКОГО

МІСЬКОІ

І

МІСЬКОГО

РАНОННОІ

~AД

*

Газета виходить з 11 квІтня 1937 року

у

І(ОМІТЕТ)'

І( ОМ)' Н ІС Т К Ч НО,

Д'ЕПVТАТІВ

НАРОДНИХ

*

.N9 113 (7314)

І

иаочною агІтаЦІєю, не придІляють належноІ уваги

цим

пунктам,

членІв

.

не

повній

мІрІ

Тliаченко),

БРОВІЛЬНИх

народних по

охороні

громадського

порядку

варИсІльбуд»,

управ­

ління газового дарства, трест

госпо­ «Київ­

ня ,

управлІння

склад,

й на

пІдвищив­

на

Однак кІлькість зри­ вІв чергувань не знижується, НайБІЛь­ ше Іх допустнли на ПРОТЯЗІ п'яти минулих МІсяцІв завод БУДІвельних трест

порошково!

лургН

робота ці

конструкцій,

дівний комБІнат, ре­ монтно-механІчний за­ ВОД, виробниче дерево­ обробне об'єднання,

бов ' язав

рони

Пиро­ (В. д.

пунктІв

громадського

зо­

ними

на

охо­ по­

взяти

під

посмl·ШlКа.

З

рекомендуватн

гляду

для

чергування

ав-

та.

'ва

великим

Валок

того

'валком,

«Дон •.

Із

Іхню роботу. занl,нчували

ти на

Вони якраз оБМOJJочува-

цю бобову куЛl~ТУРУ 56-гектар-ній площі ,

коли

'ми

Із

секретарем

парткому М. В . Шепелем приїхали

-

.на

Вчора

дин

ночі

поле.

до

двох

го­

ТРУДИЛНСЬ,­

РОЗЛОВlдає Микола Васи­ льович . СьогоднІ за­ кlнчаrrь оБМOJJочувати го­

,-

ро\ сто гентарІів по­ сі,..,и цього року. Десь по

центнерів

25

можному

Край

з

буде

них.

поля

зустрІли

головного

а,г,ронома

госпу

М.

В.

на

рад­

Па,вленко.

ОСЬ що вона РОЗПОВІла:

близько 'l'рьохсот ret<Taрів пшеницІ та гороху.

t

e

майже

половн,нв

ОЩ, якІ вІдведені рновl f<УЛЬТУРИ.

пІд

медалями

занесено

трудовоІ

до

ось дале.ко· не перелік вІДзнак

доблесті,

що

біографіЮ

-

З Аосвl.у зна'lo, що бlтннки часто 3 І вороже ста тlоС.

то

BeJl,o.lpolO, ....

1I0.ller, •• ІІХ

аоlх

часто

ро­ а ..О

.ису­

вають та наГОРОАЖУЮТЬ. Про_ те .аш авторитет бригаАН­ ра І .к робlтннка 1І0 ек,и.1 не ' па.ае. СкорІше ва.паки. На чому .Ін трвмаетьс.?

•• . • ..

ТОН ЗАДАЄ "ДОН" -

Хто зараз попереду на жнивах? Комбайнер Олександр Васильович Отиче-нко і його помlчиик НОСТЯН'І'ИН Михайлович

г.Рl'нченко. Цей екІпаж «Доном» намолоти.в з по­

ча'rnУ жнив понад 200 тони хліба. Від комбай­ на до комари його до­ ста,вл,яє комунІСт Григо­ рІй .мИJ<ола'Йович Івашко.

ВІн я«

перевІз тонн

180

Словом, «Дон» . А ,рох

уже БІльш зерна .

тон задає СКОШУіВЗЛИ ro-

ЖЗ'тками

ЖВН-6

ланка

дати

рО3ІІОчала

горщову

скла·

солому

у

скирту.

вlдзначити

І

те, що на полі знаходить­

ланка,

було,

але

ЯJка

обслуговує

«летучка~

го­

това прийти на допомогу у будь-я.ку хвилину.

У лІсосмузі, ховаючись вІд сонця, відпочивав по­ мічник комбайнера Іван

Іванович Павленко. Він пІсля кількарічної перер­ ви знову бере участь у жнивах. ДосвІдчений ме­ ХЗJНі3а'ТОР волений.

роботою

задо­

Хоч і важко працю­

вати

на

жнивах,

-

гово­

рить ХЛІбороб , але ж за нас нІхто не збирати­ ме

горох, пшеницю.

ти

можна.

Роби­

Вивозять

сні­

данок, обіди , вечерю, На­ вІть холодний квас до­ ставляють,

Bl~paдHO ся

техніку. Очолює УІ О . В, Якубовський. За цІ днІ поломок серйозних не

що

нас

дуже

господарства

створили

хо­

рошІ. А коли про люди­ ну дбають, то вона відда­ єт·ься роботі споВ!На, і на­ ст.ріЙ у не'! піднімається, що

Ві,

теж

тим

важливо

більше

у

спра­

на

жНи­

вах.

Добре

оплачується

труд хліБQроБськиЙ . На­ приклад, О. В . Отиченко за 10 липня заробив 42 ка,рбованці, а його помІч­

ник

Н.

М.

ГрІнченко

-

34 (йому платять 80 про­ центІв ВІД зарОБІТКу ком­ байнера). Дього дня вони на своєму «Доні» намо­ лотили 61 тонну зерна, а

двІ .Ниви» Коли ми

тонн. від'їжджали,

-

70

на поле привезли БІдон свІЖого, холодн()Го квасу.

у спе.ку він, немов дже­ рельна вує

вода,

спрагу

яна І

втамо­

додає

сил,

бадьоростІ . А цього якраз і т.реба ХЛІборобам.

-

то

~кщо й пе­

реходити на оренду, то ВСіМ заводськ~ колекти­

-

n(F

Jl,eny-

Це

-

тема І

розмови ,

але

зати одне:

ки

реальноУ

влади,

діяльнlсь

'&аМИ,

а

плече .

-

А

фесlІ

сло­

·пlдставити

От

І

весь

чому , про

металурга

своє

ceJ<peT!

престюк

та

роБІтки

.и Сllвsали

нулому

часІ?

про­

внсокl

вlби

,а­

МН­

- Тому, що це дійсно тан. Поступово професІя печового зрІвнюється з допом1~ими професІями. ПОоки не пІзно, це треба ви.пРaJВЛЯТИ, щоб не пов­ торилась ситуацІя 1977

по­

буде їх

залишатиметь­

малоефеКТИіIlЮЮ,

цьому

я

влас.ному паючи

В

переКQ1Jався

досвІДІ,

тов ,роЛі

на

висту­

прохача,

то в рОлі проштовхувача якогось наказу аиборцl,в ,

-

буть, на

Депутатська

..

,аl ае

це

робота,

багато

АН8ИТIоС.

часу?

ма­

ЯК

Jl,р),,,,ива?

ПО-Різному але в

буsає,

ОСНОВJЮМУ

позитив­

НО.

- За резУ.llьтатамн соцзма­ raH8. · ва честь 2S-рlчч. за.оду ааш а змlна ,аlН • .ІІа перше мІс­ це . РlшеННАМ профкому ,11,.1111 заохочеив. переможцІв 8ИАI .. е-80 позачерго.о .ІІеrко.нЙ В.ТО­ мобl.llЬ.

Ааво

Пра.о купити його ва­

вам.

за.О.О.llевl?

ЗвичаЙн.о, купити автомобіль . мрІя моєї

-

сl·м'ї.

AlIe

3HCIВY

Ж-Тани

&втомобіЛь для змLни­

ху.нок

ие

ска­

до тих пLр,

не

дано

ся

окремої

можу

Аелутатам

·важко,

допомогти

під­

Бl.ІІьше 10 ~K18 .ас стІІво обирають ' Аепутатом мlськоl РаАИ Н&рОДВИХ Аепу­ татІ.. ВашІ АУМК'! про татську робот)'.

переможця не

був

виДlлениЙ .

позачергово,

а

за

колективу

що поста.вило дYlЖе зручне

ра-

цеху ,

мене не в становище .

Невже не .мОЖJНа бу ло БИ­

нонати

своє

ж

рішения?

-

8аси.lllO СергІйовичу, ввпе­ ре.ОАВ' професІйвого св.та що 8Н хочете колегам?

-

Все

побажати

моє

своім

'рудове

життя прQЙ·тло ІІа заводі порошкоооУ

металу,ргії.

Багато зв цей час пере·

-80-х років, КOJJИ .на пе­

жито.

чах

гам, всlм трудівникам за­

залишились

Вважаю,

що

в.И11УСНУ дукцІї

зв'язну та на,м

з

цим до

зБІльшення

її

обсягІв

якостІ

пра.вог.Q\ВОРИТИ

підвищення металургІІІ!. цех

одиниці.

енспортної про­ І зростан,ня в

вимог

то,

І. МИКОЛАЄНКО, Фото М_ СЕМИНОГА,

Я так думаю:

Я над цим ие за­ мислювався. Просто зав­ жди намагаюсь там, де

радує.

Справді умови працІ для ХЛІборобІв керІвники

зароБІтки,

но.містн пІсля глибокого аналІзу і P03PaXY.HJ<LB. А

слави

ветерана.

на

валкн

колек­

Про те що Гусєв знай­

прикрашають

а

у

ПотІм з

ТИВОМ, а головне знай­ шов ОБоє місце в життІ.

трудової

Петро Олекса-ндрович Вз!щYf( та Петро Івано­ ви,ч Сотников. Спеціаль­

поклали

\МІсцІ .

здружН\ВСя

-

Робота ладиться. Чотири днІ ІДУТЬ жнива , вже

танньому звни,

Міста пов-ний

лише

бун.ке.ра зерно. 'Просто любо було подивитися на

особливо

занІ з доломlжннми роздІлами заводу.

Книги

з

висипали

орен­

БОМ. Адже ми дуже зв'я-

прізвище

майже

Зупинялись

коли

і

кооператорІв,

Тан, найважча, але й ·почесна. Романтина мо­ лодості та й заробітки в ТОЙ час булн не на ос­

ВДНГ, лауреат Держав1І0Ї премії УРСР, його

не зутиняючись, пІдби­ рали п'ять !КомбаЙнl.в го­ рох чотири «НИ"Ви~ та то.ді,

а

чи

ТТ?

металург.,

ентузіазмом.

за

8аси.lllO СергІйовичу, .0.llИ

вг. пр~Йш.llИ ва за.ОА, профес печо.ого БУ.llа, мабуть, вай.ажча. Чому .Н обра.llН саме

ний aptдeHOМ «Знак По­ шани~, знаном .ПочесниЙ

зІ­

дня

досвl-

,

господарст­

працювали

-

.передового

шов своє м1сце в життІ, 1ICKpaIВO свІдчать і остан­ ,нІ сторl-нни його трудово! кн инаки .в1'дВеденl для реєстрацІї нагород та за­ охочень. ВІн нагородже-

.

ТрудІ,вники

школІ ду.

••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••

()раТIf ХJJlб. А вІн уже до­ сти!' на ІІ(:\Х без ви.нятку

nOJlJlx .

що це

дарів

газети. методи роботи рlшальне слово тут мо­ якого вивчали в цеховІЙ жуть сказати тіЛЬКИ еко­

хо­ по­

швидко

не вLриться,

по-

порlвнЯ'І'И

них роБІТНикІв І СЛУЖ· БОВЦІв, забезпечнти

доовоJJЛЄ

першОоГО

Якщо

працю металургІв

і є той самий Гусєв, прорахунок БУіЦе далеко не якого 11 свІй час писали на нашу КОРИСТЬ. Але ви­

Сонце пекло немилосердно. Але ця спека для ХЛіборобів радгоспу .Кра­

года

ніякова

участІ в НИХ найБІльш СВІДОМИХ, авторитет­

Репортаж Із жн.вного поля

силLвськИЙ. сьогоднІ РОUПfА сюрприз: така

•.

симпатичне

т,рохи

особистий навчання

... МОлоде обличчя,

воствореНI ПІдприєм­ ства І оргаИlзаціІ МІс­

контроль

••••••••••••••••• ; i · · ••••••••••••••••• _ ••• ~i • • i

по­

пра­

МІста, спряму­ даяльнІсть ДНД

вопорушень;

рядку матерІально-тех­ нІчним Інвентарем,

суворо

ступникІв.

дру­

ПРОфілактику

ПРИХОАИТЬ слава до людей. але ШЛ:lХ а.торитету сереJl, роБІтникІв, на прац

OJl,HB -

ПІДПри-

тотранспортом. Рекомендовано обрати командирами ДНД ке­ рІвннкІв пІдприємств 1 організацІй або їх за­

жинами

вати

бе,бо­

по­

МІський штаб ДНД зобов'язано перегляну­ ти графlКн чергування І ,включитн в НИХ но­

народними

wл.Хами

..

І1ереджено 1 зобов'яза­ но полІпшити організаЦІЮ роботи ДНД,

кожне

начальника

міського вІдділу внут­ рішнІх справ М.І. Дроботуна активІЗу­ вати роботу по взає­ модії дільннчних Ін­ спекторів з добровІЛь­

Г.

• KOJleKTH.

вхо".ть

наАО.ГО.

агІтаЦІЮ.

чергувань,

вище

депутатів

Рl,ннми

І

ПJlI.цl, аlАразу аИІІВJI.е по­ характеру ЛIOJI,IІНИ. Василь

.кl

ємств І оргаНІзаЦІЙ, якІ допустили' зриви

ПРОфілакти­ з

мlцио

IlIОАеl,

Ао .изнанн., · Ао -внсо.ого мою умку, тl.ІІЬКИ

.Торг­

КерІвникІв

правопорушень .

народних

відповІдають за ре­ монт і забезпечення опорних

по

..Існо,

ТІІХ

• Брова­

громадсьного

наочну

на

названих фактів, ви­ конком мІськоУ Ради

мета­

(директор О.

їХ

явищами,

Внходячи

Большеченко), завод .Торгмаш» (І. Г. Ага­ пов), трест «Бровари­ сІльбуд» . (керуючий Б. І. Станкевич), які

• Броварипромжитлобуд», . домобу­

' ПМК-5 (О . І . жок), БПМК-5

ро­

На низькому рІвнІ матерІально-техНІч­ база громадських

вод

рони

оргаНІзо­

громадськість

,

СергІйович

рядку неоБХІДНИМ ін­ вентарем та оформити

як пияцтво, дрІбне ху­ ЛІганство, самогонова­ рІння. Не на належно­ му рівні знаходиться

пунктІв охорони пра­ вопорядку. Підприєм­ ства-шефИ, а саме: за­

чергування,

ДНД,

не

прац., ІІк ва фотографlчнll ,итввнl І вегативнl сторони

рисільбуд» доручено обладнати пуннти охо­

боротьбу з такими не­

механі­

будІвельних

з

гативними

йонне НО-будІвельне управлІн­ заЦІІ біт.

виходІв

вує

район елек­ РБУ-4, ра­ шляхове ремонт­

нІсть дружин І дру­ жинникІв, значно по­ лІпшився Іх якІсний ся рІвень

взаємодії навчання,

шляхбуд», тромереж,

в мІстІ. За останнІй час збільшилась кІль­

дещо

.

nечового Гусе.а • ,ваlO Аа.во. Добре пам·.таlO, •• • 1972 роцІ МОЛОАИЙ, робот.щиl хлопець бу. ~араховаиий • бригцу. НЄJl.О.ГО ПI)ХОJl.И. вІн в ),ЧНАХ. КОJlективна

порошновоІ

металургіІ, маш», тресту

ченІ Постановою ЦК КПРС І Ради МІНІст­ рів СРСР від 24 трав­ ня 1974 року щодо

Ім.

Н1рова, шиноремонт­ ний завод, трест «Бро-

татІв вІДМІчає, що мІський штаб ДНД проводить певну робо­ ту по активlзацlI додружин

РадГОСП

прове­

з ними ІНструк­ перед початком

Заводам

виконує І міський від­ дІл внутрішніх справ свої обов'язки, визна­

Виконком МІської Ради народних депу-

та

*Ціиа з коп.

3автра--девь металурга

чергування, забезпе­ чити групи ДНД, якІ чергують, теХнІЧНИМИ засобами зв'язку.

ти.

в

ДНД

дення таЖІв

проводять необхідноІ органІзаторської робо­

Не

ОБЛАСТІ

Субота, 15 липня 1989 року

виконкомі міської Ради народних депутатів ,.·...'І;"'і • і· іі.·" .."

v І( РА' Н И,

АР Т Н

n

КИ'ВСЬІ(О'

ОоПлати

мо.е,

ореВ,ІІ,у?

.раще

дає

,вощу

Бажаю СВОїм коле­

здоров'я,

головне сили,

в

в

силу

ІЗ.Т8

щастя ,

вІрити

силу

в

к.олентиву,

робlrЮIЧОГО

М. rОЛова

кла­

ПОКИДЬКО,

комітету

проф­

спlлни цеху заводу рошно!Ю'!

а

свої

су.

про

праці

-

металургії.

по­


нове

2 сторінка. ) ... 10 О 10 ... .,. ,О

О,

0010" 10

О, О

10"''''''' О.,.

м.,. о.,..,. о о

10

О.,.

010 ... .,..,..,..,.

О.,. М

життя

15 ЛИПНЯ

'0"0.00000010'" 0.0 10.10 О О 10 О 10 10 о. ее о. 10 МІО.,..,. 10 о., 01000.,. 10.,. •••• ее OM~ ~ ,О о.,. o.oo,oOOtO 10.,. О. 10 t 10.,..,. 0.0.0 ... м ...... -: '-' о.,. ...

Світлана

повинна

бути

ганим

-

Ціка'вою для них, уміти вЬДповіСТИ на всі «чому». Тому вона багато пра­ цює над собою, читає,

l:bhe

На,йбільше за все Сніт­ лана не любить у людях байдужості. І вважає її

найстрашнішим не

злом.

просто слова.

Це

На ділі

ливої

ли:

відповідати

за

ulлыll

КНВ затіЯJlИ, то змаган­ ня, то перший іспит у

радості

зустрів

житті

вала

доручення,

ніж ді

її

краще,

попередник.

дівчина

І

то­

звернулася

водить

до

секретаря партійної орга­ нізації цеху Миколи Фе­ доро·вича Кара'llиша. А

лана

культ­

N2 9,

час

до

мує

театру, від яких всі від­ мовляться, чи вечір ор­

Ось

ганізувати і живи спокій­ но, аж поки час твій КО'м­

шла собі справжнє комсо­ МОЛblCьке доручення, а вірніше, справу до душі. Два роки вони вже ра­ зом. Світлана Купранова, член педзагону , і її під­ шефні, тепер уже шести­ класники. Саме оці шес­ тикла'сники напсвнили її

'від

часу

квитки

сомольський не вийде. Та Світлані

ближчими

інтереси

молоді

були

енерге­

тичного цеху N2 9, де во­ на працювала. І дівчина попрссила, щоб переве.'!И її

до

ції

первинної

цеху.

Та,м

організа­

комсомоль-

з цех

якою енергетич­ заводу підтри­ найтісніші зв'язки. тут, у школі, а точ­

ніше 'в 4-Є класі,

життя

тилася

від

ти

зараз

кими,

їх

-

зуміти,

ми

легше

ніж з щирі,

вона,

дорослими. Во.ни безпосередні, від­

відсталих

Це

не

просто

стані

ни

:Ja

ще

ЬЄ.l0В;

l:ТУПИВ

на-

і

ху!нганство

ТіЛЬКИ-НО

він

поріг

пере­ повно­

.1JТТЯ. а ~lрдична І\омісія вже Би:зна:lа його· алкого­ .111( '; М. ВідОу.ватиме пока­ РctllНЯ 1. ЬЄ.10В В умовах

шкідлиВИХ,

однак,

злочинності Назву

неповнолітні

ще.

серед

лише

факт. Не так давно не­ павнолітній О. Нещерет після

вживання

напоїв

завдав

шкодження '

спиртних

ті.1есні

с.ВОЄМУ

томобілі везти

по­

ГРОlVIадянину

міста тільки за те,

що він

легновему

віД\.~овився

компа,нію

ав­

від­

молодих

людей у BiAOM:JMY .1ише їм напрямку. Вирои місь­ кего

народного

позбавлення та волі.

Варто такою

уже

l-ВІИ

народження

У

\)У н

гоВО­

шкодить

святку­

кабінеті

кою.

вживання

перше

пів­

року

спиртних

за

напо­

22

під­

то за такий же

пе­ року

нинішнього

цей псказ:~ик збільшився до 57. Б ЧОМУ ж причи­ так:го

з~с : тання7

Найперша нятості стає

в

незай­ Саме

першим

скоєння

і не

кроком

правопору­

злочинів.

таКGЖ

про

З'Jаємо

і

випускати

це

питан­

пияцтво,

праsспорушення

влаштованих до

серед

підлітків.

одинадцяти

кількість

УЧіНів шніл, з

З

ЗDОС­

затрима'них

11

і

від

Міста:

педагогів

і до

тру­

попередження

пияцтва.

багатьох

колективах

в

до

17 -

уЧ'НіВ місцевого СПТУ-4. з 3 до 16 ::- робітників

поверхово.

ністративної

відповідаль­

робітника

механічного

ремонтно­

заводу

не­

пс·внслітнього О. Атама­ нюка. При перевірці з'я­ сувалсся:

наставник ,

кріплений

ЛіТКОМ,

наказом

і

таким є.

не

за

під­

що

він

CCTafUolboro

затримувався

СПТУ-4

В.

причс'му

що

знав,

за­

Два рази підряд

прстягоlVI

до

«ура»»,

.вигуками

воді

комсо­

ОРганізації

не

у

стала

так

групу

Так,

переді

пИ'таАня

Педагогічний

чи

нером

мною

шкідлшJИХ в

мості а

в

порядок

-

б

робітників,

це

значить,

:VIИС.1ИТЬ

інже­

Хвилює Світлану все, що діється навкруги. З

а

увагою

стежила

втрачати

й

го,

при­

систему

так

за

в

кари,

молоді,

що

життя

змінюватиметь­

При знайомстві я запитала ·Світлану. яка мета її життя. Вона тоді ВіДПОВіла: «Мені цікаво жити. Хочу ніl\ОЛИ не

навіть

вона.

по-

полагодити

ся.

атмо­

права,

елеl\­

самим подбати про умо­ ·ви праці. РОЗlVIірковують, очікують. Та голоsне те, що іде перебудова свідо­

ат­

яка

взяти

дільницю

неодмінно

дільницю,

захисту.

молоді:

трокарну

за­

еколо­

охороні

певні

вести

інженер­

бути,

стоїть

повітря,

зупинити

вибору.

поганим

можна

по

мала

ho-будівелниЙ. Я обрала інженерно - буді.вельниЙ.

Подумала:

дуже на

посилає

сферного

знайшла

школі.

стояло

що

цеху без особливого енту­ зіазму сприйняла пропо­

мосферу підприємство. Нам необхщно створити

педагогом,

багато

Вона

те,

Сиільки

викидів

Таму прошу зізнатися СВітлану, чи не шкодує, що

за

проблема.

-

за­

П.

гостро

гічна

за-

передбачеНі інструкцією ,

хвилюють ,вболl'ває

ваду Юрій Борей.

адже

що

Світлану:

секретаря

мольської

нових

об'єктів. Та не лише обо­ в'язки,

як

розповів

енер­

з

адміністрація

ЩО

хсчу

інтерес діється

завжди

до

всьо­

навкруги.

залишатися

такою. ян зар"~». Лише 'ПіС.1Я закінчення розмови я збагну~а г~ибинний 31VIiCT її С.1ів. Н.

ро-

ГАМАЛІИ,

Ростіть здорові та щасливі будьте!

.

лікаря­

в

можна послуг

мі­

учень

Рябоконь,

такому

бу.то

стані,

вдатися

медичного

зи­

тверезника.

Неоднсразове .вживан:ня

поїв

спиртних

спустошує

.мораль,:ю.

Ного

цікавить,

тільки

ти.

стан. рсба

часте

!

відчути

на·

підлітка

ніщо б

не

випи­

знайомий

Це починається хво­ алкоголізм. І в

нінцевому

результаті

спіЛI:':::ТВО

одержує

ральну

каЛіку,

зрсзуміло.

від

облік

ний

оостеження

користі

АК

уже

с Новому

БроварськоТ

проектної

роБІтниці

спецІалІзованої

маАстернІ

інституту

сДlпропромтеплиця» ЕНКО

повІдом­

життІ»,

обстановцІ

вручено

О.

орден

Л.

Са·

cMath-ге­

роїня.. Цlєі високої нагороди жІнка удостоїлася· за те, що народила і разом 3 своУм чоло· вІком водІєм комБІнату гро· мадського харчуваннSI А. М. Саєнком

ІІа

-

руч

-

фото

виховує

С.

нагороду

міськвиконкому зу

-

щаСЛИ8а

10

дІтей

Котенка: вручає

О.

право· голова

Іщенко;

сі",'1І

ани·

Саєнків.

Він

і

направле­ в

нар­

,:rи:::пансер.

,цуже

яцтво

тривожить

серед

КіВ,на

ОРГ2.іН1ЗМ

я.иих

на

випускного

.N9 7

школі

мала

ал-

особливо НіД час

святкування

вечора у

пи-

дlвчат-підЛіт­

коголь чинить з·губниЙ вплив.

Оксана

була

Т.

середній

а.1КОГОЛЬНОГО

Во­ стан

сп яніння,

а

матиме тільки У серп­

16 ні.

Гфко

на

цю

було

молоду

дивитися людину.

Тож чи можна ,не заго­ стрювати увагу

підлітків? думку,

цим

на пияцтві

Однак,

вести

ЗлО'М

на

мою

оuротьбу

тільки

з

аДМіні­

стративно-правовими

мами

нор­

безглуздо.

Почина­

ти треоа з сімі.

Іlерш за

все

подумати

Ьатькам.

ко­

.1И садовлять дітей за с,вятковий стіл і приго­ щають

ми.

І

не

спиртними

в

школах

П.1акатна

гольна

антиалко­

дивідуальна участю ка

ж

вих

напоя­

потрібна

прспаганда,

а

ін­

роіюта

за

спеціалістів.

Та­

неоохщна колективах.

в

дини.

І. нарешті, не бути бай· дужими до цього всім лю­

дям . Нодному випадну «дОбрий» дядя куну", ПJІЯШКУ

в

горілки

іншому

не

купця.

в

підЛlТКУ,

продавець

-

помічає

віку

юного по­

TpeтьGMy

-

до­

ресЛі проходять .мимо під­

ЛіТКів,

які

напІдпитку.

Все це не на добро. Ю. .начальник

якої.

справах

ма.10.

мвве.

\

трудо­ Багато

можуть зробити і торго­ веЛЬНі організації. Скажі­ мо. організувати рОООТУ Ліl'ніх кафе у вечіjJні го­

су­ мо­

в

урочистІй

профілаlf­

ТИ'lНИЙ на

ЛЯЛОСЯ

німи.

Зда­

ді ж до ВИХ:Jвання підліт­ ків, йдеться зокрема про

ності

на

затри'мана

дових колективів. Але то тільки здається. Насправ­

праг­

ня з поля зору. Але три­ вожить ось що. П:Jчиназростати

пияцтва

знята.

ється, ось ця категорія молоді мала б одержува­ ти більш результативний виховний вплив. починаю·

сяця

підлітків.

-

не

ставляться

їв було затримано літків, ріод

доводиться

формально. ось AOKa:nI. Втретє в цьому році буде притягнуто до адмі­

статисти­

ми.'1улого

Але

проблема

піДприємств

чи

і

займається

розподілу

погодитися

щО

uоидва вжива.1И спиРтні наПОl, будучи неповноліт­

злочи­

Нєщере­

замислитися над

Яищо за

річчя

скоюють

узятий

КСЛОГl'іНИЙ

не

суду­

О.

сумною

дорослі.

Адже

підлІтків

один

оваціями

лікування

а.'IКСГО.l і:З!l1У.

"СІВ

ніж

і

зустрічає

ступник

питанням

може

ді­

місь,ким

крадіжки

ДР:іЬ

Алкоголь,

жорстокІШі,

говорити

клас

бачили,

головного

енергетика,

життям.

б

відділі

фра­

родним СУ;:10М засуджений

!\Ід

сп'яніння

Ви

Нещодавно,

Недавно

IІРИ:vJУССВОГО

особливо

дорослого.

в

ла

ро­

спілкуватися,

розумово

тільки здоров'ю підлІтка. Віи пІдштовхує лю­ дину до таких дій, про які на тверезу ГО.'10ВУ навІть ніколи і не подумав би. Відомо и те, що

двох

ді­

НАПІДПИТКУ.

на

ють

з

ЗІ!.

середовища,

-

у

народних

ся І\ількість спецшкіл для

рено-переговорен(). І про те, що юний _ організм особливо вразливий щодо ,алкоголю. Иого ток­ сичний вплив в декілька разів сильніший, нІж

немо

посадовою

теЮ!

го

ми

наповненим

жорсто­

· fiаРhlJ:юга І. Захаров.

шень

сама

Z'-"

ПРО нест1ИКlСТь психіни Підлітків, про те, що вона гостро реагує на безліч фаКТіВ зовнішиьо­

до

Світ­

ПІДЛІТОК

мимо.

вена

оренду,

І чи не від цієї отрути У нашій країні збільшуєть­

НЕ ПРОХОДЬТЕ

ни

теплопостачання

Отже, спілкування взаємно збагачує. Завжди

1.

на

зицію

верті.

то

педаго­

горесурсі'в по цехах заводу, розробляє проекти

та мені особисто з ни­

-

і хорошим

не

складно

сказала

інже­

сумніваюсь,

'ТИМ.

що

ростуть

що

бу ла б

-

то на ви­

кажуть,

Не

r+:-

~ OO~

З'їзду

ром

СПіл,ку.вання

ді'тьми. - Хоч

і знай­

неспокоєм

оБQВ'язково

нером.

самовдоскона­

Купрано­

...

депутатів. Вона розуміЄ, що для того, щоб пере­ будова стала відчутною і на заводі одного ба­ жання мало. Тому ніяк

Чи УЯlвляю життя без с.вого кла'су? Ні, зви­ чайно. Наві1'Ь, якщо ви­ йду з номсомольського ві­ ку (а це буде ще дуже не· скоро), з школою не планую поривати зв'яз­ ків. Хочу жити цікавим,

тут

ста'вку, чи в музей, чи в похід. Дехто не розуміє: «Знову вихідний змарну­ вала!». Та ,вона не змар­ НjЛвала, а навпаки, збага­

ма,совий сектор. Таке со­ бі доручення: запропонуй

ний

ж

до

С.

хорошим

ботою

·гом. Вона працює інжене­

як

учителька.

з дітьми їде чи

через кілька днів він по­ вів її в підшефну школу

да­

-

складали

прагне

щастя,

стала

ні,

комсомолка.

лення.

байдужим будеш! Вболі­ вати доводить·ся. Дехто з членіlВ педзагону органі­ зує екскурсію чи поїзд­ И'У, квитки придбає, а похід чи інший захід про­

це

прохання, адже Світлана Купранова добре викону­

яла на обліку в комсо­ мольській організації за­ водо~правління заводу алюмінієвих будівельних конструкцій. І комсо­ доручення

иу Лu

стрімким.

Секретар комсомольсь­ кої організації без особ­

Овітлана довела, що так воно і є. Як інженерно­ технічний праціlВНИК, сто­

мольське

жи іТН

насиченим,

На ва

-

педагогом

говорить

1989 РОКУ

~O ОМ

ДУТИИ,

інспекції

у

'неповнолітніх

.• U)(l:81:!R.l!і/~3 ~!(J()/аlJ~~:МU '

Крім

Як прискорити новосілля Забезпечити дtвнииів

всіх

ТРУ­

J<вартирами

до

1995 року таку про­ граму розроБИв і успішно втілює в' життя l'рудовий }(оле}(тив об' єднацня бу­ дівельних MaTepi<1J1iB у Кам'янець ПодіЛЬСЬ}(О­ му. Для цього тут створе­ на своя будівельна діль­

ниця, де' працює більше ста чоловік J:Ia озбрОЄННі будзагону баштовий і три колісні нрани, стіль­ ни

ж

eKCKaBaTQpiB,

скре­

пер, грейдер тощо.

У скл,J:!1 об' єднання є завод СТіl!("'ИХ матеріалів,

який

випускає

цеглу. вона іде замовни­

Однак

кам'. чани

Свої потреби завод­ задовольняють

за

того,

об'єднання І\ооперацію

3

вступило

в

іншими

підприємствами

міста. Більше ста тисяч І\арбованців трудовий ко­ лектив

Вl\лав

ження

у

споруд-

І 04-hвартирного

будинку

для

<iBTOaгp€гa Т-

ви­

пуску ЇЇ.

ного заводу. Двадцять квартир буде одержано за пай у спорудження 122-

Знайшли тут і такий ре­ зерв. Квартири розподі-

квартирнаге будинку для місы\ro віДДіЛу внутрі ш­

ляються відразу після ви­ ведення стін будинку,

ніх

рахунок

надпланового

Майбутні новосели допо­ магають будівельникамопоряджають свої

ри, за власним

кварти­

бажанням

смаком облицьовують ванни, наклеюють обої то­

1

що

справ.

Черга на житло в об'єд­ нанні Сl\ладає 150 чоло­ він. Цього рону будівель­ ники підприємства збираються

здати

в

експлуата­

цію 50-квартирний

буди­

нон.

(РАТАУ).


M~~~~'~~"M~'~M'M."M~"M"M....-...e",e-""'MOOOOOOм.o,....-...eo,ooOOOMOOwМOO,-..мO~M~~M~

ЛИПНЯ

15

нове

РОКУ

1989

муму. відсутній і ак'\'. яний би підтверджував го­ товність техніки до зби­

З діда-прадіда народна мудрість' говорить: «Не той хліб. що в полі. а той . що в номорі». Це значить. , що важливо не тільни ви­

ростити багатий

урожай.

але і вчасно його зібрати. занрити ливих

всі

шляхи

Однією з зерна

мож­

втрат.

і

причин

соломи

втрат

під

час

збирання врожаю є поже­ жі, Тому в період підго­ товни до цієї нампанії співробітнини пожежної охорони найсерйознішу увагу звертали на органі­ зацію протипожежної без­ пени хлібних масивів . місць обмолоту і збері­ гання зібраного урожаю . стан збиральної техніни . яна працюватиме у полі . А

ЯІ,

дивляться на це і відповідальні посадові особи? В добрий час СН8зати. нас обходить

н е рівнини

це

страшне

лихо.

Снвирсьного району нашої області воно не минуло. В липні цього року на хЛібному масиві радгоспу ім. Кірова через несправ, трантора

п' ять

гентарів

l'ільии

ЛИПЮі

10

за

один

1989

рону

до­

госпо­

є

засоби

пожежогасіння. наочна агітаЦія. попереджувальні

знани.

Зате

автомобілі.

яні працюють на тону. були відправлені з гаража

-На

в та/юму технічному ста­ ні. що довелося зняти з них державні номерні зна­

ни.

Несправними

лись

гальма .

вияви­

системи

здогадатися: тут працює комплексна бригада Олексія Михайловнча Гаврнлова із будівельно­

зма­

щення. управління. Ма­ шина водія тов . Арнаута І. Г . взагалі не була за­ безпечена засобами поже­ жогасіння.

монтажного управління .N2 35 тресту «Броварн­ промжнтлобуд». Улаштувалася вона тут надов­ го здача 14З-квартирного будинку запланова­ на через рік, у другому кварталі. От і намага­ ються всіляко прикраснтн своє містечко: замість того, щоб у перерву забиватн «козла!), розвели

існрогасником .

Згідно

з

занонодав-

ством. водії і комбайнери. які

енсплуатують

товлену

техніку.

гуються

до

город

у

На

притя­

керівнинів.

голов-

комбайнера тов. Євдочен­ на Г. П. не було посвід·

що

використовується

нію. Виконроб Оленсандр Андрійович Сипченно. ян і кожен би інший на його місці. був не в настрої: хоч

\1 ; 11 :

і

змішувача

не

міліції,

першого

чить.

тип

стін

ПЛИТНОЮ .

ж.

уявляєте.

".

в газеті за 30 ч ервня Ц. р. (М 104) надруно­ ваний нолентивний лист працівників СБМУ-6 тресту « Броварипром­ житлобуд » . в ЯНОМУ роз­ повідалось про безпоряд­ ни та антисанітарний стан в нафе « Пельменна » НОМбінату громадсЬ!іОГО харчування.

що

знахо­

диться в мінрорайоні воду «Торгмаш » .

Першим

за­

вІдгукнулася

на нього райсанепідем­ станція . Ось що пові­ домляє реданції її голов­

ниf\

лінар

пеJiНО'

В.

А.

ПРОНО­

того

мийній

кухонного є

Періоднчно

посуду,

недопустимим.

овочі

відсут­

ні, м'ясо теж надходнть з

перебоями. У внробничих цехах м'ясному, бо­ рошняному інвентар мн­ ється і прибирається не­ своєчасно, електром'ясо­ рубка, підноси брудні. Посуд миється неякісно, на склянках наліт від на­ поїв. Непривабливнй вигляд

має

приміщення

кафе,

воно потребує иегайного ремонту, стелі в посудо­ мнйній і в залі для обі­ дів вкриті чорною пліс­ нявою, вікна не ПQмиті, потребують пофарбуван­ ня.

на

розшивни!

обли-

Певний

-

простоювали

перегородон. що

між

не

З-під

тим

нано-

довелося

віддати

Тепер треба складати на

в

ви ·

150

нонтеЙнерів . бо в разі невчасного поверн.ення їх мали сплатити 50 тисяч нарбованЦів штрафу .

І

зв'язку з відсутністю повного набору внробничнх приміщень. Так, на­ прнклад, відсутній ово­ чевий цех, тому розробка

що

переузгоджу­

цювання

терміново

правил пожеж .. токах та в ін­

проводиться

цьому

опалення,

пичувалася.

КОВИ Ж

її

заново піддони .

танож

виробничо­ номплекта­ на­

дійшли брановані через відсутність дрібного ще­ беню для затирання. Ян·

що ж доведеться їх стави-'

ти . ТО знову без штунату­ рів - суБПідряднинів нам не обійтися: випишу на­ ряд - замовлення і віддам

...

наводжу

тан

нашу

Оленсандром чем .

хочу

снільни

стали

донладно розмову

на­

реально

відчувати

подарями.

з

Андрійови­

поназати.

ЛЮДИ

себе

вчаться

ж

і

їх

тан

роботи.

гос­ раху­

вати. прагнуть самостіЙ­ ності. Так, у бригади О . М. Гаврилова є не тільни бажання. а Й всІ

відпускається чам

з

ll-ї

відвідува­

години

ранку

СанІтарна двічі в фувала

З.

І.

Ситнюк.

комбінату харчування ву

служба

уже

цьому році штра­ кухаря-бригадира

Днректору

громадського Н. Д. Зайце­

направлено

розпоряд­

ження про ліквідацію вказаних недоліків, при иевнконаині якнх до ви­ значеного часу санітар­

ною

службою

пннена фе!}.

Що

буде

при­

експлуатація

ка­

3

стання

про

ще

перенесення гаража.

дві

тив

працював

І\олен­

формувального

цеху

NQ 3

заводу

рону. За цей час план по збірному залізобетону перевинонано на 6 тисяч

нубіЧНИХ

готовлено

закла·

сенції

цього

суворе

попе­

редження.

Дивно,

а чому

ж

го­

ловні винуватці відмовчуються нерівнини номбінату громадського

в

енсплуатацію стенду

готовленню

паль,

працелюбність

а

по

новлення

не готовий до неї.

А від розрізнених зусиль орендарів небагато но· ристі. Тільни ноли всю систему будівельного номпленсу.

внлючаючи

постачальнинів з інших міністерств. «замннути» на

оренді.

розмову

можна

про

вести

перемогти .

Колн верстався номер: Цими днями колентив бу­ дівельно

равління

-

монтажного уп­

підписав

.N!! 35

договір на орендний під­ ряд з управлінням ви­ робничо технологічної номплеnтації тресту ,

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

танож

виробнич­

нинів.

з

ио

фе-робітників

СБМУ-6.

працювала

нового

дівельних

З

Г.

П,

можна

екологічний

зміна

лан­

Федюшина

нон е трукЦій.

добрим

працюють

раз . не

харчування, ЧИЙ піддано гострій бону

що

У

--

настроєм

заводчани

всіх бажання виготовити

ції яномога

плея ,

і

за­

єди­

продун­

більше .

кра­

бінету.

дент.

він

екрана

3

В

дис· на

господарстві

введено

в

маційно

-

Дію

іНфор,

о б ч и с л ю· центр. і

Вста ­

налагод­

ження його устатку­ вання провелн сільсь­ кі

спеціалісти,

а

про­

грамн для пам'ятІ ма­ шин розробнли вчені

факультету кібернети­ ки Київського держав­ ного університету. Вигода

-

введення

від

ново­

незаперечна,

- сказав В . Плютнн­ СЬКНЙ. В лічені се­ кунди

я

повну

можу

картину

міки

мати

еконо-

господарства,

причому,

введено

в

машину

показники

роз.

ширені, конкретизова­ ні. Вже цього року та­ кі дисплеї з'являться в кабінетах керівників

усіх структурних оди· НИЦЬ. За допомогою електронного

агрОфіРМі тимуть

мозку

в

нараховува­

зарплату,

ство-

раціоии

оптимальні

ва­

Ріанти сівозмІни, під­ живлення полів , вести­ муть різноманітннй об­ лік, в тому числі І угод,

з

що

укладаються

зарубіжннми

партне­

рами.

Інформаційно - об­ числювал:,ний центр-­ мозок

автоматизованої

_системи !Іка

управління,

впр()вадж~'ЄТЬСЯ

в

господарство. Є в неї і очі це промислове телебачення, ; ЯКе діє другий рік , Воно сприяє

кращій, опера­ тивнішій організації

IІИРобничих теплицях,

вання,

ПОЛІГУШКО,

громадсьннй

бух-

встановленого

станціях

щої яності.

Б.

з

дан!

етолі йог/)< робочого на·

муть

гуслава.

сназати.

одержує

;~o·

запро ­

для тварин, виробляти­

Фастова. Яготина, Білої Церкви. Борисполя та Бо­ упевненІстю

Всі

рюватимуть

на виготов.'Іенні заЛізобе­ ,онних НОНСТРУНЦ1И дЛЯ очисних споруд Броварів.

З

галтерії .

результатив­

ність нового методу . В перспентивl ж . звичайно. здоровий глузд повинен

го·

не

тепер

вальний

ви­

У соціалістичному зма­ ганні попереду бригади І, М. Баранюна та П . І. Монрієнка. Особливо чі т­

занлад нритиці відвідувачів на­

ПЛЮТИНСЬRОі\1У ВОДИТЬСЯ

ни що

цього зробили свій внесо!( 1 виробничнИІШ - заводу бу­

протяжного

транспорту,

ників. На жаль. трест по­

ну­ сприяли

300

кормів.

винори·

шувати довідки

шир­

товарів

ви­

продун-

ВИТ(Jату

лові агрофірми «3 iJ РЮ> Ровенсьної області В.

на

стан водного басейну об· ласті стане нращим . Для

метрів.

вжитну 3 тисячі бометрів. Цьому введення

ж,

будівельних

нонструнЦій протягом пер­ шого піврі ччя поточного

38

цП.

слід вирити два нотлова· ни і виконати нульовий цикл). Яни й же вихід пропо­ нують самі будівельнини? Вони вірять. що оренда зуміє стабіЛізувати про· цес будівництва . дисци­ плінувати всіх його учас­

договір

ВИСОНИМ трудовим на­

тхненням

тваринницької

питання

ПОЛІПШИТЬСЯ

разом з обідом.

Щоб одержати відо· мості про виробництво

А

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТ АН

воно

ГОЛОВИ ефеКТИВНіСТЬ

·- Jlі~~~~'іfJfJ.~Uf~~:,:~.х і іі.ідltрf1,Є~fti!.

але

КРІСЛА

порушується через об'єк­ тивні причини. Напри· нлад. і досі не вирішено

В нафе продаж пива годииИ,

БІЛЯ

часто· густо

Звичайно. можна було ро-

дозволеннй з 14-ї до

ТЕЛЕОКО

на·

будинну (до початну зими

З управління

Недарма

є

нолективів.

місЦі яного треба

технологічної

гроші

вж е

досвід

які перейшли на оренду. До традиційних трудно· щів слід віднести те. що поки цей будинон не пере­ йде в ранг пуснових (з 1 січня наступного року). столярних виробів. інших дефіцИТНИХ матеріалів будівельнини не оДержать . Такий порядон свідомо

дати

відчут­

марші

що

- від

приватного

ні додатнові витрати на штунатурення. Із затрим­ ною постачають нам й Ін­ ші матеріали . Немає плит перенрить. шахт ЛіфТІВ.

ЦІІ сходиннові

на

ритмічність

бити пере город ни і з цег· це

рі нання

вона

оренда? але

ставон.

Знаliомтесь:

ставить під удар поетапну

. ""ДОЗРІЄ

ли.

на орендний підряд. Але він тан і не підписаний. Чому? Причина. думаю. в неспроможності УВТК до­ тримуватися графіка по­

підстави унласти

19-ї

кафе дІйсно обмежений у

. "

почалися

на

ношти

цегли.

«Скарга пІдтвердилася. Асортимент страв у

овочів

ян

трачати

було

К рик ДУШІ •••

слІд

вати

'i<lС

ших мІсцях. де зберІгається переробляється зерно.

І

дня

будмайданчину. .. Замість потрібної подвійної цегли одержуємо одинарну. Зна­

ТОВАРИШІ!

-

справи

непорозумІння

справ обл­

ДОТРJfмуйтеся коУ безпеки на

ніян

Була 6 це тільни одна біда. зітхає він . З

\ob:J

му­

йдуть.

після

tj'\(j r')

нладуть

-

ДО

о

вручну

ляри цеглу. а без бетоно­

спекції райвідділу виут­ рішніХ справ, старший лейтенант міліціУ,

проходження

розта­

вулицями

у несприятливий момент: тут уже ДРУГИЙ день не було елентроенергlї . бо сусіди із ПМК-24 тресту «Броварисільбуд» . яні зводять житловий буди­ нок поруч. ПОШНОДИЛИ лі-

інженер­

те.

об·єнт. між

50-РіЧЧЯ ВЛКСМ та М . Лагунової. потрапила

. технічних праЦівни­ -- яна ж ваша відпо­ за

цей

шований

відповідаль­

спеціалістів.

...

непідго­

ності . Та ми хочемо запи­ тати

новобудовах .,fti~ma

Навіть не чнтаючи паспорт НОВОбудовн, по кві­ тах біля вагончиків, кущах помідорів з акурат­ но підв'язаннми сильннми стебламн можна було

виконкому, майор мі­ ліції. _М. ЗІНИЧ, старший ін­ спектор державтоін­

на полі радгоспу .ВеликодимерськиЙ ». У

!\())l\ е Аі\Ю ' Н'Хll і чного

му відношенні:

внутрішніх

стріли

про

тонове

проти пожежно-

П . ФУРМАН, інженер управління пожежної охорони управління

... Зупиняємося біля першого номбайна. що зу­

чення

підготував в

правнло,

Фото М. Семинога.

дарство

тан

тримуються .

як

нестійка.

спа­

відділення пожежної охорони райвідділу внутрішніх справ, капі­

нонуються наші настанови

їх

ось-ось

косовнцю,

погода

Рейдова бригада: В. КАЧОР, начальник

Цими днями наша рей· дова бригада вже в нот· рий раз знову побувала в господарствах району. щоб перенонатися. чи ви ­ чи всі

що

в

собами пожежогасіння?

ни .

інструнцїі.

Жннвує Бровар!Цнна. Механізаторн поспішають:

й

несправною. водіїв ном· байнів і автомашин не за­ безпечено необхідними за­

ви­

нинло двІ пожежі на хліб · ній ниві. )-!liі принесли го с подарствам значні збит·

і

його

Заїжджаємо на зерно­ вий тін радгоспу. Заві­ дуючий тоном тов. Но­ леснин Г. Н. непогано

техніка

ра­ день

Та

вогнем.

нів відальність

добірної

пшениці . у Васильнівсьному

йоні

мастило. лахне

них но

:запалала

пожежа . ЗГОРіЛО на норені

врожаю .

бути не може . бо з двигу­ на номбайна тан ллється

яне

завдає вЕ!'личезних збит­ ків. Та ось хліборобів

ність

рання

з c1'opiНfca.

горять... ХЛІБНІ

МАСИВИ

життя

процесів у в

цехах,

техобслугову, тваринницьких

комплексах

агрофірми .

кореспон­

Нор.

РАТАУ


..

_------_ _--

_-- ----_.-.-

Маленька героlня

-

. ... .

... ..

@Jt8.,."'." і

всерйоз

тись до вступннх екзаменів. Але знаиН.ІІ

-І ЯКА господарка не мрІє догодити чоловІку і дІтям! Справа в ін­

шому

ли­

-

ти. ЦІлими днями мож­ на БІгати по магазинах

очі: уважно пробіжіться

І ' говорити

Спочатку -

потренуйте

по цих

своі 1 ви

рядках,

.. ·

По-перше, необхідно на цей відповідальний період віДМОВИТИСЯ від шкідли­

вих звичок палити, пити вайте!) .

кидайте (краще спі ­

Заняття

спортом

на свіжому повітрі відво· лікатимуть вас від відчут ' що

чогось

не

виста ­

чає .

годні

личкі витрати, але настрІй суворих екзаменаторів бу­

цепти

KOM1CII

було думок

ність всю

У їх

про

вас

відсут­

знань ,

увагу

не

Знайте. що від дверей до столу ви повинні йти

треба

привернути

до сеОе. Чарівно посмі­ хайтеся й тоді, коли від ­ повідаєте не те. Дихайте рівно. щоб слів було біль­ ше, ніЖ ви в змозі вимо' вити . Ні в якому разі не «стрІляйте» можна вбити

очима екзаменато­

ра і взагалі

не одержати

оцінку.

Не

поспішайте,

КОЛИ

станете брати білет . Дай­ можливість

екзамена­

торові побачити доглянуті руки , незрівнянний мані­ кюр (про це потурбуйтесь за тиждень

щоденна

репетиція по льору .лаку результати) .

вибору ко­ дасть свої

НевІд'ємна частина

шої

-

чарІвності

ва­

аромат ,

який повинен обплутувати чоловіка, проти

і

що

сидить

тримає

вашу долю . пустить

в

нав­

руках

Він все

мимо

вух,

про ­ якщо

І-<ожна з вас нанесе тіль­ ки крапЛ\о «Шанел і ·) . Треба. з вичайно. аку ратно зробити ma-<іЯЖ. Для цьо"l'О завітайте два­ три рази на консультацію

до

професіонала.

недавнього

нашому

місті

футбольні

рінках

часу

цього

з вас на сто­

K~'

можна

.. _

ваєте

краще,

жучи,

у

просто

ка­

чому щастить

ВідповІдаючи

...

на БІлет,

не поправляйте зачІску , не викручуйте руки, не

малюйте

на

аркуші.

Ди­

віться в очі тому, хто вас

слухає. щий

Пам'ятайте:

спосіб

атака. Але те ЦИМ , не гадувати повідь. Це тися

кра-

захисту

не зловживай­ поспішайте ви­ правильну рlд­ може повер'ну­

проти

вас .

... Досвід і мудрість під­ казують. що короткочас­ ним

буває

здобуто

успІх ,

за

який

допомогою

не ­

правди. Тому чесно кож­ ну віЛЬНу хвилину витра­

чайте

на себе,

і п'ятІрка

буде забезпечена.

студентка

5

нІмум тІсто

хвилин,

не стане

ним. ТІСТ0 lі2 години,

тоненько

залиште на потІм дуже

розкачайте на

було

прозорим.

Сливи У тісті половина тІста за ре­

цептом.

Близько

Сливи вимити, шити, вийняти ки. Наповнити

точками

цукру.

ку ,

кожну ' СJlИ"У

кладіть

на

як

лин

ви­

/lКИЙ

при

25 хви­

температурІ

175°, ТІСТ0 за

ложки сухарІв

го­ ст.

молотих,

кориця на кІнчику но­ жа, 1 <;т. ложка цукру,

750

г

вишень

пОту .

Щоб

рулет : з

1

ком­

хи

валося

ким

корицю, дайте охолону ­ ти . Половину маси з горІхІв подІлІть на рів­ ні частини, потІм виси­

висо-

професіоиаліЗМОМ.

будь-якого

до

нас

питанН.ІІ

з І

пайте

роз­

ну 5-24-10 або гo:IO~'

шого розвитку футболу в

вільного

міської

Всесоюзного

вишні .

на

тІсто,

ради

добро­

чіть у духовцІ Jlин

профспіЛок.

45

городив

д-орогу

тота

заслужила,

вона

завоювала

ному

поєдинку .

Щ

Дни

"blхода:

вторннк.

17

среда.

1937

пятница.

суббота .

БроваРСbl'.

друкария

І.

Мишка шмнтнула в даль- І' нІй кут городу, де густо І'

миша . Ра-птом щось за­ шурхотІло, і я побачив її

Васько бачи,в,

Я

взяв

Шанс

в

вижити І.

Ки ївсь кого

на

мультфільму.

-Бермудське

ковського

кільце»

як

віАськового

окру-

. .

•.

в св.т «~аленькі трагедії».

0.05

леф,льм . І серіІІ.

ПРОГРАМА

руки.::

поросли кущІ смородини.::

Те-

втІкала

УКРА'НСЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

16.30 Новини. 16.45 Соиячне коло. 17.30. НародовлаДДІІ. Ради і ре­ ГlOнальниА

11

госпрозрахунок.

об'єкт дослІдження нашо: здобич. ВІн вІдчайдушно:: 18.0~a Ф~rтш~~~~о~~~т~: Моцар­ 11 18.30 На київськіА хвилі. lи· го Васька. Мишка ледве УПИРЗlВся лапами. МІцно тримаючи його 11 формаціАниА випуск . пІднялася 1" 'Ретельно , І. 19.00 Актуальна камера «'вмилася,.. ПотІм прове - заспокоюва, в: І' 20.00 Коицерт оркестру ' народ- Не остання ж. Будь 11 И!lХ інструментів і тріо бан' ла переднІми _'lа'пками поважай :: дури сток . Укра.їиськоro телевздовж тулуба, розгла- джентльменом: рад.о. джуючи і просушуючи на вІдвагу . '. наві т ь коли вона ••І' 20.30бачеННІІ' Довір'lІ . Огляд ,,;Істів. І' 20.45 На добраИіЧ . дітиl сонці овою шовковисту 'В твоєї жертви... І' 21 .00 Час . шубну . Ій подобалася ця М ГОВОРУШКО 11 21.40 KY~K СРСР з футболу. процедура, і мишка Із • _ _ _ _ _ _ _ _._ І' 1/16 - фіналу . «Дннамо» (Ки..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :і В перервІ 22.25 - Вечір_ Тв)

_і(аАрат»

кіА

•• І.

вісник .

І'

ГОЛУБКА

Сову Голубка здибала в коморІ Та й каже Уй спроквола: «Сово, Навіщо ти мишей все ловиш

Ночей недосипаючи, дурна!

'

А кинь я ремесло своє овва І Не наїСИСfl й ти зерна цього,.. 1)1

1)1

'

»І

Отак І мІж людьми ведеться всує: Оди,н в трудах, а другий -- лиш кепкує,

І. І.

11

11 І'

11 11

Олена ЛІПИЦЬКА, учениця 5-А класу школи М

1.

І'

8.

11 11 І'

.._ --,...

__ О

..•.

_ _" , -_ __ _ _ _~

иіА

І'

Немов не зна, ледащо, Хто все життя його ГОдУє.

-_ ._~-':_,

ЦТ

8.00 Гімиастика :: 9.15 Документальні телефіЛЬ' І' ми _ЗаповІдник АЗ8С» . 11 _На пам'IІТЬ про курорт». І' 11 .10 Фільм - дітям з субтит11 рами .• Дивак з п'IІТОГО -В». І' 13.10 Театр одного актора. 11 П. Єршов . .Горбоконик». 11 ЧитаЕ Олег Табаков. 11 17.10 Фільми студіА союзних І' республік. _Чіора». Худож 11 ніА ФI,1ЬМ. Вперше . І' 18.45 Служу Радянському Сою· :: зуl І' 19.45 Вечірн~ !'цка. І' 20.00 На сесіїВI\РХО"ної РаДИ 8' СРСР , І' 21 .00 ЧаС . 1I 21.40 ФіJ\ЬМИ СТУАіА союзн"" XYAO)l\ ' 1I республік. _Чіора» . І'

БАЙКА

ОсІ> я клюю зерно А не з.наlO горя» . «ГолубоНI>КО, вІдмовила на те Сова

ПРОГРАМА

1I

СОВА

/

(Алма_Ата).

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11

І

І'

:~

І' І'

.

І!

1I 1I .1 1I

фільм .

ВпершІ' .

.....................

~~

Педагог lчи иА колектив Літківської середньої шко­ ли висловлює щире співчут -' ТЯ вчительці ГААДАК Ві­ рі

Васнлівні

гічної

прнводу

3

загибелі її ааси.ll

Колектив овочесховища

Калннівського Леиінського

ОРПК

ГJlИбоко

приводу

передчасноі

колишнього

тра·

снна

•.

СУlolуе

а

смерті

працlвннка

ЛУК'ЯНЕНКА Іваиа МихаА.ІІо.иqа

.

і висловлm ТЯ сім'ї та

щире

співчут­

рідним

покіА­

ного .

11 ОВО

11

І'

енерго»

11 11

у

11 І' І'

під-

І'

ТІІ

_Кнївтеплокомунспівчут ­ прац І вника

висловлює

сІм'ї

свого

ЛУК'ЯНЕНКА IВ8иа МнхаА"овича зв'язку

ною

З

Аого

передчас ­

смертю.

::11 ~-------------------'

І пе­

хви­

11 11 І'

І'

Заступник редактора 8, ТУГЛУК.

РЕДАКЦІІ : ре аlСтора

"бласиого упра.влінн.!' у справах видавннцтв. ПOllіграфії і книжкової дреса ДРУК'РИ': КIІ'8СЬКІ область, 101. Бровари, вул . KIIЇBChKa,

.

~OCTaHHiA бій . Хроперебудови» .

hepiB-:: 1.32 Новиии . 8'

нота

255020, Киїаська область, м. Броаари, аул . Киїаська, 154. .. - 4-03-76; заступиика ре..аlСтора, вlд .. lлу партl_но!'О життя - 4-04-6'" вllІ,повl 4-23-26 ; ........ 1 І у ПРОМИ',10востl' І І ... а.llЬНОГО секретар.. • ...... І .. у c1 .. 1oC.,lCoro ГОСПОJl,арст.а соц а.llЬНИХ питаи.. 4-02-92; .1..... I.ІІу .ІІистl. І М8СО.ОТ роботи - 4-04-81' .1..... I.ІІу Р8Аlоlифор .. ацlТ - 5-13-91. ' ЄJllефони:

ф.,ЛЬМУ

перІОДУ 18.35н,ка Прем єра

котовІ . 11

(2000).

A~PECA

ДокументальииА

ГУ С' boroAH' іс11" 2345 .Ця мале.нька хоробра об їl ' ,

Фотожарт Б . Гор~ачевс"кого . _Новая ЖИЗНЬ» орган Броварекого городекого комитета Коммунистической партии УкраинЬІ. город­ ского 11 районного Советов народнЬІХ депутатов Киев­ ской области . (На украинском ЯЗЬІке). Редактор А . ВОЛОШИНЕНКО . Га зета ВblХОДИТ с апреля года.

~~~~M.

11,' 18.45 Сьогодні У світі. . 19.00 ПІСНIІ·89 . 19.15 Рада дирек ТОР'В . : суперии ... 11 ки чи партнери?' Розв'язка настала б швид- :: 21 .00 Час. КО, коли б ми не ВТРУТИ- 11 23.10 -ЗгадаАмо. браТТIІ. Русі славу». Музнчна програмв Я пере- 11 лися 8 кан Ф лlкт. 11 за участю ансамблю Мос-

посипте

змастІть жовтком

товариства

ПРОГРАМА ЦТ

що роз- 11 мить

зверху

Обережно

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

17.15.Прем·єра документальнрro

стрибком

..

.

німіть один кІнець рушника, зробіть рулет, покладіть на лист,

фізкультурно­

спортивного

Блиека'вичним

Додайте

залишилися ,

5-01-66.

Б. ЛИСИИ,

спорту, виконком міської Ради народних де­ путатів з метою подаль­

жерт·ви. І'

покладіть вишні (тіль­ ки сухі) . Горіхами , що

витку футболу по телефо-

видів

місті на черговому засіjдаИНі вирішив створити

болільників І

Звертатися

- І'

горІ­

змішаЙте з сухаря­

вати

розвитку,

до

::

І. пІд 11

розкачати,

маслом,

ційого центру, що, без­ перечио, · негативио відби­ їх

щО І'

часом

подолав відстань, Щ ДІЛ яла іХ . е

змастити

І трІшки підсмажте

на

~радався

знала .

зумl'в причину хвилюван­ ня кота : у гІрцІ жила

цукру.

змастити

.

з

сковороді.

вдосконалеині майстер­ ності спортсменів, підви­ щенні їх кваліфікації. Враховуючн численні побажаиня любителів од­ ного з иайпо:uиреиіших

БІльш небезпеч-

захистили.

жовток, пудра

ТІСТ0

активиу

грою,

нас :

ворог

На жаль, не бачищ ти добра Moro,

рецептом.

Начинка: 100 г рІхІв натерти, 2

Прохаиня до всіх . заін­ тересоваиих осіб та колек­

наших

бачивши

16

цукер­

лИСТ,

І

схо-

Є

ний. А кіт тим

пред­

Загор­

у тІсто,

Дубровський.

майстерною

надій.не

А

Ют , нІби зрозумl,вши просьбу, вІдходив вІд нас, а потІм знову брався за своє. І тІльки тоді я зро­

пІдсу­ кісточ­ шма­

ніть

ПОНЕДІЛОК, 17 ЛИПНЯ

::

в І.

слив, цукор кусочками.

Головою клубу та його

координа­

було

'

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

І'

ми

мовити,

.

поки

на

би

не­

- Ну , що ти прив'я­ зався до неї? вІдганя­ ла НІна кота . Йшов би додому , не заважав

еластич­

в найближчий час пораду­

так

ско­

досліджувати гІрку.

розтягніть так, щоб тІ­ сто

зареєструвати його ста­

взяти

на

ОНУКИ .

--------------,

за- І.

кинулася

..

•.

ДРУЖИНА, ДІТИ

11 11 6.30. 120 хвилин вище . . ·коли залиши- І' 8.35 ФутбольннЙ ОГЛllд. ЛОСЬ зо.вСlммало овочІв, 11 9.05 ~УЛЬТфіЛЬми «Пригоди маленька героїня знову І. К~_Пlтанз Врунгеля» . 1-3 се_ вийшла на світло. І стоя- 11" 9.35р".У світі тварин ла вона перед нами без- І. 10.35 Гімнасти 3 Вл~димира захИ'Сна. Невтенла, по-:: 15.35 -Б,ографія ДЛІІ прокуро_

дослІдника .

оглядався

мишка

думку,

А згодом знову брався

Вишиевий ру пет

тивів

буряки таранили

..

овочеву гІрку , де , на її::

вкритІ

лапою .

рушник і обома руками

журналІСтики КДУ.

участь в иалагоджеині його роботи з тим, щоб уже

рухах

яму

мет, що його атакував , а Інколи просто бив його

норІдна маса. Руками сильно вимlсіть ще мІ­

правління обраиий М. д.

про­

дито

лим()на.

Усі компоненти зr<lі­ шайте , щоб вийшла од-

тут .

мнсловнх підприємств, будівельних та Іншнх ор­ ганІзацій не мали свого,

і

свого

•.

довго 1тт

насторожилася. І' до

Aoro

Бажаемо мІцного з",оров '., мнрного неб8, щас и.оro

Притих і я. Миша знову::

ТОДІ кІт ,відскаКУіВав, сер­

чайна ложка со­

і хай пеЧУТЬСfl

факультету

Бувало,

вдачливого

"греба змастити жиром,

А. ВЛАДОВА,

були

'враз

повернулася

мІшковиною.

чувалН'Ся

до

ательє. ЗаклопотанІ без кравчинь? Тоді одягайте те. у чому ви себе відчу­

та

в

ти.

ре­

видань

журналу

звернутися

Вони

та

нам.

міський футбольиий клуб І

чнсленні

колективи

номерів

ру.ки і погладити її. Але І.

в

пере­ .няття. Та при перших же в

родженн

грілася в::

хотІлося .взяти мишну на::'

день сест­

ми

грядки

..

ва вся цією картинкою. За- І' ~

купи овочів, ПРИНЮХУ'вав­ СЯ, намагався туди влІз­

все. що забажає . Здійсни­ ти ідеї можна самІй, а

Нехай

Створено футбольний клуб До

останніх

«Бурди». Кожна може знайти собі

1

солі,

з

..

новІ .IАни Я Ч Н И КУ 8ас:и 1О О есеАО.IІЧУ у з.'.зку З 70_рl"ч.м З ",н. на­

теплих сонячних проме- 8. нях. Я мимоволі замилу-::

Васько від нас невlдхо­ див . Все ходив наВJ<ОЛО

це, 2 чайнІ ложки олії, ' І/ з л теплої води, щІпка

оця-

замішан ­

вІдбувалося

листям,

РУЛЕТНЕ ТІСТО. борошна, 1 яй­

Привертаю вашу ува­

гу до

овочі.

250 г

політ. а підкреслити її

гом.

з

це

носили

Од­

друкуємо

до

РОЮ-'ШКОЛЯРКОЮ

ідеї можна Тому сьо ­

одного

здивувала

городІ, на другий моєї вІдпустки. Із

гато фруктІв .

так , ніби на головІ у вас корона . Хода абітурІєнтки прекрас,ним

ми

·п·рИ'Вела

Все

НІмеччини. Почнемо зі страв, які сподобають ­ ся ласунам. Тим БІль­ ше, що зараз лІто І ба ­

де залежати лише вІд вас .

можна

щоб у членів

те

вам допоможуть. Це неве ­

-

ЗгоднІ .

нак деякІ здійснити.

вона

1

бат.,ко.1 І AI .. yce.l, ветера:

І'

задоволен:ням

ня .

самІй соБІ:

кІЛЬКіСТЬ?

нІстю

та,

Але ІнодІ можна Із звичайних продуктІв зробити смачні речі. ПродуктІв обмежена

Ян сподобатися

Нею :виявилася звичайна миша. Своєю муж­ нас, а Васьна , старого ко­

«І того немає, І цьо­ го». Сумна картинка.

дізнаєтесь,

екзаменаторам

'

як це зроби­

-

..

..

багат.,ох пуб lкацlА на рІзнІ темн . У кожнlА If "'ОС.llI",ннк, тонкиА спостерІгач. Це стосует.,с.

-

...

Ш.llемо оземниА УК.ІІІІІ, сер е"нl при.lтани. наl_ кращІ побажанн. ЧО.llо.lку

s 11 І Аого роsпо.l ...еll на приро",ничу тематику. І кожна s 11 них .- иепl... робна .11lОб08 "'0 приро.. и. О"не 3 таких ие- 11 .ига... аИIІХ опо.I",.н.. с.,ого"НI пропонуемо уаазl чнтачl.. ::

ше третя частина успіху . Що повинна знати кож­

на абітурієнтка?

тя,

Ми ко... А",."о.нч Говорушко 81",0"нl н.шим ."т.".м::

Ак .втор ннх .Ін

8"_ _158_ _ __

Кожного року лнпневнмн ДНЯМИ тисячі дівчат внрішують проблему як найкраще підготува­

І'

СОНЯЧНІ Нев8га.анІ історІІ ::11 ВІТАННЯ

~'IIi10.....

ж артОМ4

І'

11 11

154.

Topri8JIi •

Індекс Друк коваииА

61285.

офсетний. аркуш.

Обсяг Тираж

І

ДРУ­

16.2911

приміриикіВ.

Замовлення

Nt

3191.

#113 1989  
#113 1989  
Advertisement