Page 1

ОРГАН

БРОВАр,ськогq

МІС Ь К

Q 'ІР А ~ О НН

МІСЬКО,ГО О І

РАД

КОМІТЕТУ. КОМУНІСТИЧНО'

НАРОДних

ДЕПУТАТІВ

Середа,

Гa~ ВИХОДИТЬ І 17 квітни. 1937 . року .:' Nt 113· (6569) •

ПАРТІІ

К И І ВС ЬКО І

липня

·20

УКРАІНИ,

О Б'Л А СТІ

року

1983

Ціна

2

КОП. "

ЖНИВА-83 РЕ3УЛЬТАТИ РААУЮТЬ. І 30&ОВ'13УЮТЬ

. Про пІдсумки .роботи тва РИН-1 прюmад, мо'лочш' бриrа;:lа радгос· " шІсть госпо. дарств на початку черв ників району 38 період оСінньо' .' ~ 4: ПУХ!lВсьюrЙ. , очолювана О. П. ня почала МІну~увати, зупинивзнмовогО стlйловоrоутримання І ГераСИМN!І!\С'М, п,ерев-иконала план! шис.ь на позна.~Цl 10,3 Кlлограм~.

'. . . -іІ1l11іі1l111...iliiiiiііііііі....... ;;r..іі ..iijUiішііі.аііil

iiiiJlі;ЩМ

К · І' J

lI: 1

Е'., ,І

., Р у. . .1І О в'о І"

Р

·.худо~й ~jзповlда8 rолова ради. по' надою М'J\Л,(Жа B~'Д корови на І ТОРІН же надО! п!двищувались ~Ж раЙОИRоrо 8грс,пРОМИCJIовоrо' 493 кІлограми ! перевищила по- д? 20 червня, .дIЙШОВШИ до. 1,~

·C.JI а':, В'І

ре

об'єдн8.ИИJI, иачальИИК райсіль·

ка,зни",

зовсЬКИИ.

мів молока більше завдання о;:(єржа.ли вёд ІЮРО'ВИ у бригадІ

госпупрuшИИJI

А. В.

. ~Itl Мlчуріиа, Лр,ииорю Перше липю! _ пам'я,тна дата 22і'ОНИИ комбаЙJIОМ .НК-· ;t..!Я BC~X прац~вникІв ферм нашCJIГО .&~, 'иамол!')чуIOТЬ ЩО;tИJ! району. А;:tже напередодні за,нІнО.tuсаидр ІвановlІ'І бі..l~ше 30 тони зер~а.. ЧIІJ1ась половина нинішнього року, :комбайнер і .. помlЧИ1ЦС ." . похилюк. " ' _пеР:(Іо;t ос:ннь'),зимрвого СТ:Й,1IQВО· комбайнера p"-r6СПУ .B~- , B~~. ДаJQЩОВІІ'І - ' го уrримання х,удоби І ;:Іва з ПО.10· .J!И~$;И:М~РСЬНИЙ.; Ком- .IО~1й . радrоспУ '.• Зо~. 8ИНОЮ роки одинццmоУ П'Яlирlч'

СЕМ.иноr Петро ЯКОІІІ'І, , JlЕ:&ЕД~ЕЦЬ

6aAH~M Ci--S во1Ш намо' ПJ.''И &а:&48ині' 18,4 пе"еJI.~ИJ!И

ки.

25v' тонни зерна, .~. щ6д,ю! БJtИЗЬКО - 1 0 . Ц '. lS товк l!еревикокав- тони . зєрна.З· початку Аиал_е роботи

Ш{( семние Д.1JlИ1 ИОРМJf • ~НУЮТІ>

:МВ4а~и~. сезоиу b,t(t-раис.пОРТУI8, JиробlТКУ 246 ТОНИ' хлІба.

на

150

ц",тl1!,' " ПЕЧ1'1' А

цро-

. Микма Ф~,1С!1РОIІІ'І,

irлемrrтахоМl!О~. еРуди". і*е ,в аваJlrtрдl

БУЛАХ

.

......'1'C!lJi1I Мв'tp()фаН()ln,

nфМ1ЧИИХ' КОМбаЙИі'!Іра --

~е:Jt'Rl3аТОРИ

ntt.lf

IдOCJlГЛИ пе;аних

,усп:х:в у

Ій М' alP~M!. Taf{, за ш.(щ. Мlсяцlв на· nJJaTOJl '. РОД ОВП А!Й на фураЖlИУ КС'ІХІ1І,У по району

. ~TKap

І<tМУИlет, ком~tйнер, і

крУк

А_'

ЗИlм~sлі

на

Ірлограма на корову в. середньо

му по району. Нині

ХУ;Jоби

,:(обилися

в

ді mшня. OCHOBHO~ причиною його була .вІдс у тН1СТ? неоБХjді'\01 кІль~остІ l\онцентраТ1В (запаси. ї;

радгоспах

ПОТРІБНО. пропор,;\lонально

«ПЛОП\lвський», IM'~! 60-р:ччя СРСР та Інших, А ;:Іоя,ра'к, я,кl б.1Из.ьно

ПринаГіДНО слід сказати про' якість І товарність молона: . На

нал:чу'

10-11 процентІв менше минулорІчного здали його першим сор-

СОТН:.

Ч:льне м:сце серед них посl,д,ають плосківчанки, 26 з яких досягли

том ,:(ержаВі радгоспи «}!{еР;:ІВ' ський», «30РЯ., .ЗаВОРИЦI->КИЙ ••

б~1]ЬШ я'l( ТРНТИ!СЯЧНИХ надоїв.

А

'.'

.

.

на;нзу~:и , ~д ЗIf:l.IIIВ,лl

РОЗП.:

Д!ЛЯТИ ЦІЛИЙ Р1l\) І злопо.lуч:.l 4:вІкна» в 4:зеленому конвеЙєр~.:.:

лише за ш:сть Мі,СЯЦ:В НИІІІ:ШНЬОСО рОIf\У оде,ржали на ІЮРОВУ б;.1ьше мОЛQlКа,

В1дста.~ан~~

довелося ;:Іолати довГО, Ha;Jol СТ,а. ли вирlвнювj!.ТИСЯ в пеРШІЙ декг.-

Героя Соц:ал:,стичноУ Прапl М. 3, ПИ,Л-ЬТIЯЙ з рад,го{:пу 4:Русан;в' СЬІ{'ИЙ». Виео.ноУ П\РО'ДУЮНВНJCтІ

2.500 К~.lо.грам1.IВ ~O:l~T~IB T~a: ється у раЙОНі

РИRЯИfctII за ЦІ ПРСІ:І!.)f\,ки часу СоВ.Д що аонн неnосаио по~р:уд.и·

vrr b ,

попередньої

БЕРЕ- 417 к:лограм:!!. На 336 Кlл'осра·

«3апла8НИЙ»,

племпrах:оза:воД

«Рудня •. Дивно. що до ць.ого перелікv потрапили і плоскіЕЦ\, На

худо-

~аиоаИlt'ь 1.491 KI.ttorpaM, або на ,к~orрами &:.1ьше, -н:ж за ві,:(·

би, сл,д В.д-значити, що кормова база І! господарствах у цей перІод

2,2...,...3,2 rтponeHTa зменшили ТО-

СКОmy1!аииl хлІбі.. :)р0.с.л6 тuож еиРОбиицr,во молона П'l'ац~. 3 .tItреlиконаи-. t м'жеа на c'ro ~KTap!a сlльсм\О·

за.'ІИШИЛ?'СЬ по Н.льна сот тонн со-

ПJlемптахозавод

СОЦlVIістичноrо иа-

змаrаllJlj

"4

ПоВі.РНЙ пе,р:од

МИf;улоrо

РіЖУ.

pI,t(rocтry И.!DI" дe~ . норм.

б:).1,а НЄПJГана. ~ багат,ЬОХ

ВІРНість молона радгоrпи «руса-

з них

HiBC;b-НИЙ., Імені

JIОМИ І СіНа, а також силос і сlн:>ж

пла.ВНИЙ. -

Щорса, .Зоря.,

;rРудня.,

а

.3а-

на 62. 3ниженнято­

l'~tМда.рс.Ь!tИX Y'f;JIJlo~ 3И<."fНО пере· (.~ABaH~ap;J», Імен: МІчур:на, «Пу· варностІ в цІлому по району ста­ ••c>!!~.-6 rtФР~R1.; PJl8J1И ПРО;:tаж~' ,~;'ВСfyкин», ~ІУС,аНІВ'СЬК~Й» .• Плос· новить 1,5 процента. що Zlорівню~ #J>ЖаJll .elX-H~ '. т.а.ри.нНИ'Цh.КоУ ! Н.в~ьниЙ», .Me/f. 60'Р:ЧЧJII СРСР. більш ик 2500 тоннам молока. • > llЮ,1І&"КfУ· . І ««БрООРИШ-ЛШЙ», пдемптахозаво;:ї "':льш!ст.ь спецl"Л!"ОВё\НИХ-. ,М-, ', . k~ _ . . . У;JНЯ»). Що~ра'В;\а, при достат. {',~ ~*JJ~ I-ИРQ.б.ЯИ~Тs~, І ну фуражу в одних rOCnO;:lapCTBax, подарств усtJ1шно спра!!ИJlМ'я-:j.:20~ f ~ржа.'-1І!)J'Iока, м яса, І його не ви'стача.'ІО " ~'НШИХ. Так. не "і!еденими за8данн~ми по вироб-' "З~!'~рmуЮnС" . :,Jtll"& ~~r 1!&t1Тih.",. e!i~,1.. ~Ь з " . 1 n~pl(;JI 3И:\f!ВJ11 XY;JO' б~.l,) забезп,ечен~ кормами лого. НИЦТВУ 1 продажу м'яса держа~J. ~ :p&}1'~tni І «ПуХівс~. I~ l()иба."tPI~,..)1· б*: в ',. .иР,Q.(!ЮЩ'f!<І молока !І І тв я ху;:(оби в радгоспІ «3авори, Радгосп,комбінат «Н"литянськи:й. '. В ' ' 'й ,.г""'''......й,· 1tOm:i1---.:. i~(;\!taftТQ$~x р.1tоиу з 1 ЖО~ТНЯ ЦЬКИ'Й» , на почаТОIJ{ RB'THm тв~риu" ІменІ 50·рlччя СРСР на почеТ1<У. id:t.:, а"СЬ()'r'О:!tИЦIПIl . "".v,-пп, З .......,.ё· "82 п~--t' ЛI!ItИЯ 1983 РО'КУ ста- 1 . п ., "п року відставав, але йогО' нолек*~и~в.+'J1~оjіб~.аио tJ6 .В. ~. ROJfЬt&. а ~ec.. : ~т.. ~173 1'6нН:й - на 4350 І ЗЬ'БсІм за.1ИШИЛИ-СЯ без соковити,х. тив зумів надолужити проrаяне 1

ВИСФ'КИ'А В·РО.ЖАЙ:

:tФ&цеиТів .... ' ·"itg~i!~. ИJlОЩ. у, IUid.JiY роЦІ 'РО....,;. ','J1""Y" х":"о .. 06I·... ' ........ ... .. 'ОШ р" П&

26

-Інів !'ОНИ. аїБJlw,:jОО- ·"Оа· 6:.~ проти .Dl)nepe;:tHboї зи· І Ба,гато купували rоии sериа

цев'ТИeJ'і1! ва

.

JtJl}Т!~.Т~itоrо'щ~',н~ бу...

ЖО. на' 'ttrtі'&сыtхx зем-

JlП';

JJ)

.'

с

BiinPIB.ia~a " себе

. •веJtпар~бота зеМJtеРб-

в' "

.и 6П..И !.а.;,697 тJreяч цrry,K б-:льше. Дер· r . рох - .' жа'&!. mpо,:хаио бігаrо надплановоІ і ри,

IТP""~Y. ВарТо пlдкрес.1fКТИ, що І адже чимало тваринницьних при·

тили по" ЗМ тови.

на перІОд. цьогор:чноУ ЗИ''Yl:влі по і 3 самого початку І до кінця стІй' npод8,Жу молока 8шюнано на: лового утримання ПРОДУКТИВН'СТЬ

жаtиоеТі'rрrиті •.

і 300

ооц1аJIІСТJIЧR~,,'з~ов'''ЗМіНЯ

району

~p 'рa,vocпy.

_.:....----•...,~--:--

3веденни lІ1еьхorз . Iвф()рмцubiо--оБчвcJpoв8Jlыlrо·.,' ~епР1 , . lераєавиоІ ста'fИ~RJIВ Jф() абврaиu IP088JO '

()31ІМП.1 ярих КОЛОСОВИХ ICYJlЬтyp У rОСПОАар~1!оХ району етаном ка 18 .1IJIJJU 1983 раву '. (В процентах І() маку)

У~:шио 9и'конуюmьея І зав:!ан,

ня одинз':(цmоУ П'ЯТИР:Чі\И па ви' ,роонliщт*уй реалlза.rб м'яса та

я~. За ДІВа з ПОЛOlВИ'НО'ІО роои м яса продано держа8і 58. J 67 тонн ,при план; 57.800, а яєць __ 613; м:.льЙо.и18 964 .ТИсячі, або на 34 І .м:.льЙоии 164 ТнСЯЧі ШТУR б;льше плану; На жаль, ;з завданням по IІр()дажу . молОка район

не спра·

'!lКВСЯ,... його нед.:>д,ЗНО за цей пе· р:од.16.120 тони.

иицтва "продукції

95,5

43,0

~П~і;В>СЬХИЙ.

89,б

69,1

ПnЗ сРудИJr.

86,4

. 54,3

76,З

іМ. Кіро.а.

'12,5

63,5 56,7

~.Д~a. . jм~l" Щс:іреа

72,3

60.~

сГ()%'~ЬХ,И'Ь

.Б~ЬІ(ИЙ" <с К'JIatиJI1..вСьtqdt.

bl8иl М1..ур1и&

."A&urrap./X. • P~..~:вcькldh;. . "ЗОJ)Jl. с Il.J'Iоок!зсwcИllt •.

'11,8 . 69,8 66;8 64.4 64.0. І 82,5 82,2 81,0 59,2 52,1

вз,3

час

цього'

ВОН1івl,:;ІЧУТН!е:ам, де ц:й справ! придІJLlUlИ п~ст:йну 1 неослабну

ТОННІ І.

мівлі

Радгосп

535

-

же на

ЦТ

~1

нормових

куль­

незва·

у цей же перІод необхІдно по'

всюди' широно розгорнути роБОт}! по підготовці тваринниuьних ферм ;:(0 наступної зими, Вони пони ЩО зволікаЮТh('Я, зонрема в радгос­

«Гоголівсь,

пах Імені Донучаєва, імені Мічу­

зобов'яза.нь третього, го року одинадцятої

серцевинноп'ятирічКИ.

Кращі товари-хліборобам п!двище,НОГО

80,8

ПОСІВІВ

тур рІзних стронlв на НОРОВУ.

Е

ВелИного

37,5

жнивних

від корови, а через п!вміся' на нІлограм. На жаль, БІль'

універмагу ·lмеН150~р:чч.я

61,Є-

тивне випасання і годівлю тварйн зеленими кормами. У кожному господарствІ потрІбно мати щонайменше 20 сотих reKTapano-

тонн IІ'родукції, .Лlтків'

55,7

51,4

підвищення

сьний» _ 630, «3аВОРИЦhКИЙ.• _ ріна, «3аворицьниЙ., .ЗаплавниЙ. та Інших. 574 Т,ОННИ. .. Врахувавши всІ недолІки А, НавеснІ нарощування надон! мо.лока почалося на два тижні І упущення минулоУ зимівлІ худоби,

60,:2

48,1 43,8

для

продуктивностІ всього поголll;l'jI. Насамперед слід організувати ефек~

недобрав до попереДНhОЇ зи·

'О!9Ім i'lаЬажлив!шим б:льше 50 впІо:дІв і ЛРОДіі­ заI'lДаИli~.1 'працІвнИІН'" HJ р!з,нома,нlтннх товар!в

с3авориц.ькИЙ. сЗеJIIІ!К'ОДНІМер'ськ,,"

цього періоду

жаючи на достатній запас кормів, зм",ншили виробництво молока на

в3,1'

54,8 68,2

мально використати всІ переваги

нині зросло на 285 тонн, І вл;тку надої стабільні, перевищують 10 кілограмів на IiОРОВУ. А. ось У

да'",", м!с.яціlВ ДОСЯГЛІ!І справді мІв чу,ц()IJI,И; результа:т:~у роботі. На-, ця

S4,2

87,6

скрізь добитися того, щоб майєи-

увагу, вел'и д:йове cvцlё:l.1істичне І не заспоноюючись на ДОСЯГНУ1'ому • зм.асС!Н·~Я м;,ж. коле~1'Ивами бригад" раніше, бо корів почали пасти на зеі колективи тваринник!в . райоНу sL!rдIЛIСВ, окремими роБІтниками. посІвах «осленого нонвейєра.. 3 l')бов'язанl добиватися більшого, Можна наз,ваТ1! ба~ато колектив:в серeJ!ИНIf квітня. Вже на початок І вести наполегливу БОРОТЬБу .за . '. " І виконання високих соціалістичних. 1 Т8арин,нИJНІв, яні за МИlНулl І травня вони зросли на 850 rpa·

59,7 . 44,7

сЖе.РД1rвcьwЙ)

U.adO.,:

пlд

'р:чнЬ4J!fМі~j очевидіН:, Особли.во

k

.ЗШna8и1!lЙ.

сЛ!rnc18Cжd.

3араз у розпалІ літо, худоба в таборах. ПотРіБНО,

лі валове вироБНИЦТВО молона тут

133

заборгуВ'а.8

перебуває

сьниЙ». Проти ПQпередньоУ зИМі!!-

М'чурlна,

4:Аванга рд»

166 тонн. Причина тут -,. НИЗЬ', кі ПРИРОСТИ поголів'я. .

Великих зрушень досягли тва. ринники радгоспу «Велинодимер.

ДосJ'ilгн€ння тва'РIfННИ'J{~fj . ГОСПО· кий» ДilрсТВ. району, у зб~.льшеНні виро6·'

:!meR160-~'С!ЧІ ОРСР

ра;lГОСП

лограм.

іменІ

На м'я-

1003 тонни свинини БІльше проти попередньо!,. . ! РІ' НІ о а ·3ИМіВЛ.. адгосп меНІ Р ва н '. 102 ТОННИ пеР"'ВИі\онав деs.'яти', ~1ісячний план продажу м'яса .. а

міщень підготували до неї абияк.

рцгоспі

. ,......

В'І!конав ПІврІчний план.

.. l00,6процента,м'я'са - на 105,3, І дій!:lОГО стада була вищою проти Є. :''i'()MIН;~ць - на 107,72 процента, І попередньої зиМівлІ на 0,3-1 к!'

" НаАбіnшоtо'усn:іху ва, sбиР&иli 'РО,ж.аJб 10-

"

СОЮJ:І1бінат здано на

'. . рятувало від неприємностей,

чем 'f~. І. П. ТJlубоlO.

Вони ii~OBiIHO иамоJI(')-

бів' поriЦlищеи~1О ВРО-

;~~i. j\I'А'еа -

кс>рмІв навесні

19422 тонни, що ~ раlЖОСЛИ «Л:ТR~'ВСЬіШЙ», ~:I1eH: До· . ' ..... , "',,~ .",--, т·.;~. :3785.'1'. оив п~резищує тор'шн't! : к:учаєоо;, І() .ttlj\enI•. ' ани IД~.. ·т··'·.... _ .. , ". 221 ,'. х' ІІ . ' ._ •••1:0 .•..•• , • " ~,)" . , ....и,"V"" ... яenь. . М.ЛЬ110Н Сприятливою, не холодною була eltt~-__ tc8~аЮРІ~ ~'. 'lс ., '-'~. ~ ...,... ва 17 мlдьй() І Минула зима і це до .::tеякоУ мі.

,ЧОЛІ S .'

НdБЛQче

"

Жовтяя

вважа·

ють' якомога

Кіраще

СI1fУ'Г:О~вати

трудtвнип!'!!

ее'ла.на

nJiд.. час польовlІ1х

робочих

.

ц:в.

поп'иту

та

в\Зупям,

1,НШІ

р061Т,

цією

року у

тканина

Учора 8а З~ВJ!~ИНЯМ виїжджал-и оБСЛУГОВуіа,и

май· ми, трю,uтажни;.tИ вироб.; ~lеsаНlзатор!в р~гсх::пу ми у радгоспах і ••,ен; 60 ~i't1eнl ЮРОВІ. рІччя СРСР, ~ PYCii/-!:В . За' орган~зацllЮ торгІвлІ сьНи'Й~, <. ПЛv()h::НСЬНИ·Й •.

ТJroЯч кaJ>бo;ва.н·

ОсООЛИIВО

міСц.ях виУзну

3

торгували

оджом.

.

пожваІВлен6 «3а,ВqРИЦt.RИЙ», H~

торгівлю п,lд час Ні'В'СЬКОМУ весняно·лlтнlJ\ !lШИВ І' загот;влі кормі'ь. кОмr.ленсl,

метою з пачаТ1\У

C6JJl&·

об·

80

нова

Прац;'в:шкИ

прила вк а

Н. ~рубникова, Л,

ford'l'a·

'(ом61і13.Тl

сьнмЙ.

Pi3o!w'W~~,#o ~B,O~ ~, H,-~'P' 0P(;:P-j'

у

Нали'

ТООЛИЧI!ОМj'

радгоспІ

.. Н~.1И т я Н' J.Мє»; 50 ,РІччя .

Ііа

жнивах

нашІ

НИ'l{И

одержали

щирих

lЮдя.к.

праціз­

чимало

Н. ЛИПЯВКА; З8С!'1'УПИИК директора

rgP.IIIf)'.


' .1

1.

••••r'••_ _••wи ..._ _........

,(I."~"'.!

ПіДВ8ЩуемВ

· $

_РІШЕННЯ ЧЕРВНЕВОГО (1983 р.)­ .lМifМIYЦlf """' - • • тт,..

боєз1fcl т"tсть

kI i~IY .

,::

~:і<:торф«()ісраєзна;вчо,

а'узеї"

jнаприилад .

'CTBO~IOЄTЬC% . стенд,

при

~вяч~ний Цtй" дат!, вірні ше, D{Jїнам , ЯІО зв!льнял;­ БРОВJ:\РЩИНУ.l.dlашим зем

ля!<ам,

-

г~ни[{ам

Вс

JIи~о,і :: В!ТЧіІзJ;jtlноr Б і й Е!і

Ве.."Щие . прЬха!JНЯ ;J BC~1 :фомаДli& 1tilcra 1 ра·


-

:'1lН.·~ '1 u8"

...

fpвrQII

JWWiD .ь

птахофабj)Яіки , З повa.rою po3iIOB~8в м!стилася в не~елитt· ltPQ KqMy~~cтa ~~~p~Tap

.~

будиночку В'а 'ОКОЛИ, ~а'рrIЙli~'І. оprан~:заЦIІ }Іта­ Ц! СемЯТІОЛOtк, Та А пта-, хофабрИ!Ки Н. М. Жyrк: х,.)ф!.брimОК? ii~JIЬka H~­

f(C);\fy

.

.J1e.,1I - -

ПРFИVI~Щ~irь

IПТиЩ. важке

БУЛQ

НlІ.3В3-

'ТИ.. Вона тIJrЬRИ'Н<>

,

у

оргз­ тJitНJШt стат

СІ!'МИ'ПОЛJ\И

.

h:a\iir.

депу-

ЙOlГ,)

роі1lВ. В.ін неод,іюраозо.виlt пере'~fо)Йець

~

!рОМ

Чнма\1Ю

господа РСТ В ,І. ПР<?Р'~о~~ц:й

~.

Невтг~'знанно~м:нило­ на,леkня

Його

" Ч~О.1~, YJXOG~I)­

ФОТО М. СеМинога.

об.'Іадиання ста·

ГОСПОДАРСТВ

. c.a~I.

привl.rr:.:tI.

М.. Д, , ДВ-ОРЩ!'ІЇ

ча І МотронуДмитрtвну господарство.

:вважає, ЩО, b-усп:Uiн~й Іn

-трудящІ

- . ihиРОК~,з~­ бorrl ІхНь(),Г:Опташни.на ос· JТеtl'l.г~90IlЙ, . Н,а клумбах новна .Зас.'І.уга його иаrtар· М~rЖ ~н~тИ.

!красуються КОВ~ТИ. Дба·Йли­

м доr:.'IЯJfУТ: госПіца,р~~\и. - ЗаАд~и УТ. eHЄp~!Y, ОСЬ ~ . одно~!у,з таі;их заВI~~JJ08, РQБО'1'I то· :rrрим!i:J'tень . \ пра.тпо'ЮтЬ P~H ми B~O'C тил и 1 IПТIjШНИЦЯ Мйр!я гtфо1j­ пере;tв:ли !НШи.м господарДворнИ'Ком.

доглядають

за ~Ю•. Р'%;В ,моєІ. рqбqJИ, \:Іа Зви­ птг'хо$абрицJ, - говорить

FО.,и

облг.д~ан:irя, !Пrащтпщ~." СПlра,ву

б

-:-::-

l\!иr..;ола

П!;І-вищея!

!'овориtь

,.~,е'КЩЕ\., .mа fЦJoФа6РИIЩ

8И!JOС!~ТИ, o;;.~~

Д~ІИ'ТРО­

. Бlн

завж::rи ретельно

жить за йо,го

tte·

з·а. ДОТР'!'

м lІ.:а.

MirRo.'a ДмитрОович о.хо­

Ч~ Цр~цЙJ.Є з r.Р10;і.~ю., ЯR

IJl'р6nв,ган;tи'Ст

провІв

гOJt!А K-ЛМіРі:·

І ГI,kНИ~

І,'!: БИНNlаннJi З,аJmЯ

бесІ­

М.

Д.

д·:.лСМ.

Jt.

обоє господарствІ

заС.1іужеНdМУ

вlдло-' ВіД.

має

яно!

КОРО.ВУ,

машин. траиспортнюt

цієУ

тех- бага.ТО.

каже

лока.

ли

кор:в,

голова

ВІ'дм!нно

""'-"ц'

реаJIі~вати

.

трудиться' 1 130 тонн.

.

До

держав! мис.'!<?вого комплексу,. 30'

.МОЛОF.а,

а за KpeJ\ta бпідвищення надІй'

церше.,П!ВР!ЧЧЯ Еже 'зда'

ностІ з праЛЬНІІХ

,приймальницею менше 90 тон!! МО.'10ка.

j'lIолока.

Ііа

сІльському

hун!\!.r,j::g~С'1'ачає ,..роботи

-

Ао глвРЙЛЕНїю.

все ширше ся

с;сте:\!з

дина,

. ЖНіИва.Р1 найб:.тrыою •.

IІIt!{орй'с'ыlютJ:

дgбре 'ФудЯтьс..я . на ~~двез'енн~ h'oiJm ': соломи В. І. Мар,

нуця, 'Г. Ц. В JжyR ' , д" С. Дячєн, .но, А. І. Б:ірич, Г. Т. СоловеЙ, А. П. СеменюК, М. В. ЧунЯ'К.'

. -''-'' . .

J1.IД),1I1'1~Ю" І. H~ 1\.0' .. І Ц~ ~еДовелося, ,щ? турБQТИ на-п;дби:ранн! валкІв, чи хлі~оfЮб!11І спl.льнІ ~ля BC~ нас.

СОВИЦ:, І

ТО~3~ВЖди, я'к на, свРт9!. на зУ· ЗБИР~'ННl хJ!lба іфяlifиiw кdмбаПну­ ~тр.~з ..rруд·~вн';"НамИ Ж!і.ивіlO~О ::а' ваНІі$.о'!- ВJДЩlа"lаЮТЬGЯ.Тy-r. І. П. аw исти _ Страт:.Ачy'R . та в. М. НаpnеР.ко. ~Y.,Y;'YTЬ .С!lм!),дI.ЯJ!Ь~

'А. ~ RБ~ili~1a. І. Т.,. МаІЖУ.'ц~, А. д. ЛI!'ТОІВЧЄНlКО вий.

ді; рёч!,

ьл.ем.са.н..ф

працюt е раАtосп! :rr:,сля

І О. М. Пи'са·

. заК:·Н'lе.illiіі

ПЙсаНJiП

перший

ШКОЛИ.

рІк

Ще

членн l.г';''І'НУJIЬТБРИіГадЙ райоil'!iого ~~~ЙlНку .КУJri>тУри. Са,ме Ім ПрИ' сt!Я'ЧYl!!ЛИ

своІ

П~СН!.

сол:стки

М. М. ММьниченwз, В. Є. Мала-

X~BCЬHa,

прИ·П:Ня.ли

Н. В. Стеценко.

м€хаН'\ЗаТор··

.

~

..

Тепло

І

l'

п. с н,

.

hеРеможцн~т з!\іаганн!

ку, нали

ш;>то· .днІв..

безпекуrа·

К~ЩIСЬЩl~1f . .

. модельв~ рами за рt:комендацівю

меЦЙКіli.,.. сеРIiЩИ~. '{lН- .

ального

БІр. OCTaR.R>I~ fjчи+е.щр.~~у r.iICi,l~,1.I

~іашинного

ВИ1СТУПИЛИ

'!~ВР,РІіо;tОб?Е-СЯ.

перед

ЧернеНlRа,

М.

Ф.

ї~1. С,?:В ~il. П. ГРО,О,

В.

Г.

Топ~Хи. А ПОТ~М члени 8"г;Тбригци ра' йоююго БУДRWКУ культури lІ:та.1И теплН'Чни:кlв.

Бригада

закритого

гpyнn'. М. Ф. Гулого. пер~.:ІЯНОЮ

''з. КОl:\цеРІ;ОМ ВИСТУЩf,'!иса'МОД~ЯЛЬ,'

н·І а'Р:"'ИСТ~~ з. планом зд~чl pal:\~lx ОІІОЧ!В cnра'вилася на

РОдіНУ СhОЛИ

,єри Г .. Я~ Чё'р'~)Q~, І .0: ·M.~a~

!Ьі:ІИв!:tуа.'ІЬНОМУ

твариннииа:l1И з концертю~. Особ'

Стотщщ~ .РУфlit на збираннІ хл!~а .,.першимИ подолали, J(Оl4бай'

. да., .. 0. ·~ttУР'чебн~а~ YKpaIJre~y .lНі-

в

гу

опеРЮ::Jра;,1

са~ОД:J!ЛЬНОСТ!

«qC'IIНRS .зол~~о. .1. Шамо, «Ле,ва- 'T!JВ.

мехаНlозаТJРа.ми.

Серед

200

процен·

правофлангових

M~ І. Соловей, Г. В. Божук, сі Ф.

мати не била!>, ро-

Жyt(, Н, П., В!ри~, О. Г. Солов.еЙ.

<:tЙ. c~.. НР'р9дН'l.L:СПОЙДУ, 'ЩІ моло·

J:I~;I~ зlЩі>'ВJIення гостІ вИ'нона.ли

да

ПОГУЛЯЮ •.

ЩItpими ОПJ!~сками

~Ry,aJ1i ,~ol1t~рЧ1) М. ~I MO~J1§-

&~ЛЬRа n:СЄИЬ.

,.Пl~Я ц~ос~ьсы(х.. Tpy,ц!В!lii~

HacT8fOTb жj! и,і. , ~, ~Кіtй майстерн.о :ІТрочитаh "в!:р- r!ч~ ,~л~t:oву~ал~праJ,ll~НоИНIt x~l' раДІсно йде 8 поt.flчнRКіі t.1r1б<>Ро. шl Вo~JlМOгo l'У'МoPиtта П. Глазо' ~Maгy райспощиitchlЛКИ. fЩ! :ВИ· вого. . везли 1J П()JIе необі:lj(i1l тОііРЙ. • ;,; ,"", _', , '.Q\.L...• •.... _.!.і. Шви~о обсдуговували ПОКf1I'Ц1в ~~!1!:rпtr. C~Jr: lз вt.аn~a~g: ... А lt~peM~ учаон ..... и J:YД~-' . ,. .' оІІо~й, м. Г. SоИdtо І О. ~. Gq- вьоУ .сі}.ro)!lям,ВОСТI сілЬсь~.о бу- uродаащ1 .Л. )4. l'bВ"lqJЄDRO, 1).. В. пе~о*' Т~Л~, _:Н; •..В .. ~awryще:~о •. Добре .ло~й, П. О. Рябнй І С. ф',·Со.­ ДИННУ, ..кУJJЬТУР~ ВІтали mкЬлІ, а коли

Р!61tA

It!.1J змаrавня ТЇtЗJpНlННИ'І(оlв за осlн·

IНO~ на збиранні сІна ,(ВІН, CH~~ IІІчасно ітlдготуіЩj машину дО хлІб

~,НIl~JoДИ, ~єY подl~ К9лещ:И1ВУ моnочноroва.рн·оr бригади .NЬ 2.,... пеpeilroжцю ЗМ3ll'аиmя. ~a цей пе~

еиосоitОпіфоДуКТИВІНОl Ііфа~

tJ:;ер~йй

JТовеЙ.

Петро

Онан:>вич

iiJ.n-"~QВI.dt ..пе,';'!о:>оД. Наrоржес."~1 ударнА ЦQ.[Р.АЦ!рJ!3В .. (:вОХм.. K~ .-.~ ,"""-'. . -, \1'.. -" , , • .; rrра.ііИ

. на

40reктapaac),

а

пot1М

ІНИХ. ЩЮl'в. І те!;Тер показує зразки J,toil; ---бу;!о .tфy:q,ея() ра~осJ;ТIНИЙ .че'рвовИЙ

віСім'десять

роС!оqих

Кор; РАТАУ.

одночасно з6и-

,Повну

доІнН'я Kop:rB Л. Г. Щегл()в:й та Г .. І. ЩП8J\ почесн: гра:vrоти. 19 чол'ов! к 'ha['OnD-;!жен: цІнним!:! ttодарунками. ~·часни!{и. художньоt

дев:~r~ ~оФ P~Qiн~~c~~!I rа.ііож працюва'ТИМУТЬ

й'" OНJ~"" РІ.ВНЯЮЧИСЬ

_ _ _ _ _ _illllli_ _·sbssllll.__ I:!iI·IВIIIlISE_1

ЖНИВАРЯМ!

з,ерна' з

уу

КОЩQспів, радгоспіВ І ці-,

лих. ра

заСтосовуєтr:.- ще

є;tиного

пуск иовоrо

провад!іТ~ся

що

СКОPQчує перегон~ arpe-

Ai-іtКУJlьtБРИl"і.,4 J)аИОН80ГО 6удиїlкУ культури восьмий раз виїха.'1а до жниварів району. тиждеkь

виробіТку екі­

виконкому екон'ом:ч\іослабкї гocIi~- ся в' здвоєні' 'вал'НИ,

сі.'Іьради МарІя Гаврилів' дарства.

8РОЖДТТЬСЯ ПОЛЕ ПІСНЯМИ ДPYг~

пере­

в1дпр~влено насамперед у паж;в. Хліба укладают,q,­

ра~тують КОСТІОАІИ. /j.ля arJ?,oxl1wlklll, РО~о~.пеЙl

жниМ в Р~дгос:пі «pyca'H~Bcьк.}ln •. І хоч Hepl~o дощі обеазброюють хл:оборgбlв., вс;.:. вони настроєнІ по· боЙо,БО'МУ. НJ,'І'И настає погожа го'

КОМП.,екс:в~

ЯКі, з них

веде ТРУJрt.rЩrх \Wають . У. своІх. ПРОДово.'!ьчо.ї програми ії високому

-ffiiі~;j~~~~~.ri~-ши-:;;а~я-,~d~-~~'~і~dі:-----'-

з

3,начна

з~?раJ'!l>НО­

реалізувала ніни надійшла в Колгосmt йшли на колективниЬ пІд­

госпо· господарствах

;царство: iwae rtрисад1і:бну дІлянку, RopOlly, Kypeil:, іДС"ви.нна.. '. В д110. му, р.оц 1R . І

IІрацІОЄ

СОJidвиоііА, clnЬKO~.

------------НУлЬТАРМIАцl

стіюрення

J

н~~'С,'!И !l:ё РЬЗХО;tит!;сЯ з

ІНУМУ 11Н RПРС - в ЖИ'І'.· ТЯ!>~ «У.:!арнапраця - це БOlpOтЬБа за МИР •.

б!;тьщ

то· змогу,

arpera- R'a' . . . е"'е .. о·в· КІ'в, в"м'l'Ло,В'и't',ОJЩ"" . ОДРУЖЖЯ.·· B~ ли 210 тонн прЬ;tУКЦП, т:в, дозволяє впроваджу. 11 t' '" rодцКlв.М\.пt.о.ла ПаВЛQВИЧ Що н' а 30 то' '.ІН б'..rr· '.-l!.lе вати iH:IycTpIam,нJ ;IeXI{O~ . 1<QРИСТОВУЮЧИ' gбnра.'Іьні ,о' tJ',~ , - .6А~~'3.I'1Р!Ащщrракто- проти в'дпо!3ідного періо логН, прогресивні ""арми ~Fрегати, .вже спраВИЛИСff .,ристf!A :(~a:: .в!ДДІЛКУ. радду "'.1 "ІІН'. '.'10ГО роиу. До кі. Н- органІзацІї . . т'l' .. З ;. ..жнив8.."и на д. масивах '" ....... Р " праЦі. ак. на І .. 'о·'.' '. tоспу« ЛІ тк І "сы\J1'. •. :r у' ця' реку,. тр~"тнщ'l' додат' Р .. nН Х зерnових. ля цьо.жим . 'г А 'вн ." хл'бпих нпвах респуБЛ.RИ "'1 о·· б -,\," , '" І'б' л·, а,'цна і. :РХЦП • . а ново ШJO;щдуть ще не го 1\, у"о потр но и-

.

nJje-

на

полях Uід~~щі!ТІі пррдуктив­ тисяч I!lсті> праці комбайнерl~ як 50 ,. .' 1 водав автомобілів дало

.частина

1;,.

ДБq.рн~q, , ї 8!tpостит\j ДИ «3а.в:rання ТРУД:ВННК!В IDта'Х.9фабри'RI{ в о.;ІИR8;щR,.­ 47.,5 r,исц .грл~~ oЦl:1l9BIJX т:й ,ц'я.тЦр:чuL,. «РІшення ~J('P?'i0ik ...C.~qiBP k2М}"!іJс"з

~e-P~Ii~BO'ГO /.19.1:1з р.),

пІсля

n,

зобов'я­

HOM~"Н:ICTa

. Як riоJ!lДомИли В МінІ: ,зще'!в . МраЗУж 0150- стерствl сільсЬRогО rnспо- З6JJраiJінt врожаю.

па .))lfceHKo. - ,3acit;JaДенйМи на почаТI\у рону РО\ЗЕИТОК .матер,алЬно- Г~T І,вr··.j{О,помагає економи~они ,,-о·же ПРQ;:Іап~ "Д~P .. ,q- д'ого'ііОhами вони ВИП. іти- технічної ба;:;и агропро- ти tIальне. ві 24 О Kl~'oгiii1M!B моf' ТРуд:в.нини ба'Г~тьох

sне·і::rж· у

-

виконує

БІв. КOJI1'бсПlв 1 pa;troc- рЬЬть 3 поля :\rрпn. СІ). пів. JJO~y і полову, а грунт Го~УЮтt.. пщ наступни~

с!льсыімуy ДОВГОДЬКО. У ПідсоБНQМУ зерnоочи'сних

Тепер

Ьссібисте пІдсобне

~СЦ'и t'ype~~. ЧРJ-t1.аrи ,д~p­ ~,~B!. 140. :rо~.ц. Д:~Т,IfЧНОГР

м:,!!РОlНл!маrу.

ВІдмінно

ПОЛВ

теХвіЧНИJ; З8СО-

господарс.твl.

По;wущжя.добре

';-;-;

r..i:л~~qr:r

JiУРОЧСrR, Ьде.t»f\:Мі! 2.220 ТІ{НН < B~{1'g80rq .прирОстv

безпереt5:it­

.ною .ррБРтою, манР.tЙJм

ТИ,~-'lч

1320

'ви,! 1I}j~,оН}·є.:\,о,б\ТЮ(jОВ:С~Р~

сева.'І

чинну, але не сидять, 1.700 .,.~lл,Ограм!в.. МІ ОЛ02Iffо' і радгоспи ,8 яинlщцьому ряд: У .поєднаннІ з вахто· tКЛIJ~ЩИ рykи~ ян. кажу'1'Ь. - дині в. . сел 'і. 'Році. ВІдповідно до ВИМОГ вим методом це сприяє

З()б:,в'*за,R~

ня, 8~~B У цр()мУ. РQЩ но­

Та, СJ!)Ю

д~p-

близько 40 1-:Исirч ~K. I~Т\fСЯ',і

на

.

сумлІнною

.ТРУд1.ВНМВ

РОlЦnJ.ПI. 'fODIВ.. .JC'ЧІР .цав змоrу зрос.пНЙ ар-

Сім'я Д9 В -

.реал!зу",ада,

.. ПРВ-

p~ttl. д9ужина весь час путатІв Надія НИРИЛ!Вllа ках праЦІОвала в

в!н.

п~звёло

ГQдьнІ.в

lrCEBAJ XJlIBBOrO

вро­

полІв Респубmки. ~~.

працею. Він ранІше 1РУ- в'ЯЗIiИ заступника брига' дарства УРСР, Ііа д~",.сЯ і\ Kq.~lImн~OMY l!р'о1- дира горОДНь·оУ. ~рига;х~, заЙНЯТQ .. пqнад 98 госп!, а потІм. у БРЩlа- депутата сlльсько! t І ра. - . номбаіінlв І більш рах на меблевІй фаб- йонноІ Р ад народннх;. де- тисяч коса,рон, а

25 ти,сяч гоЛlв

. ...:.. ~a,f,'i\o, І у''1АИJ'И, IЦ~

C2:.YIIJЦ,

.

засдуящли вану СВІЩІО. .

наполtfЛRВОЮ,

~T-вaM раАону69 l'ис~t( ГО' Щ

,50,~обоВихкурчїlТ. чгйно, опраЕа нЄ.'1егка. бv.:'ІО б.

Це визрння

М. д. ~;B }1.9ilо,.щнЯRіі,.,n;rИ~~. Уд,:вох "ори ца&kращiJin. І1.0'1іаЩII!:Іі

. peM·QinepaTop.nM

<;ё,ла. Рощчи

зfараввв

~фmrо ~

11;1

найкраща! ДУМ,ни.Во~ ЖaJвІ 1700 к!лограМlfI мо' КОРIiСТУЮТЬСЯ у' сельчан щ>ка,зда,ла на ~'я~р в поtirаною І і1Вториt~чjМ. радгоспроБRООІІ Blдroдo-

ниці М. Г., .'JjфОSс.Ь,.оt.

'1';Увна . ТyP:,JJ!'p,1' з :>'. r.'!юс~·

Ао

таю ва другій половв-

.<.про rtоJiру,кЖJj .ftр.фі4-ДЛЯНFl:Х І .iIДo~a, QС~~ЛРJ\И ців - АндрІя ~ир~J;lО)~и· мають особисте підсобне

КiJ.рптс:,в-!Тtапщm;JI3 з ЩУ'в~ноУ mИJЦI. нк

Ї УРЬJКА~~8З: АЕН!) .ЗА дНЕМ-----.....

з ПІДСО&НИХ

eik!<T.

ТЗІІІова':і!

:МО М. БilJjа;

Hol1. .

одне з .суча'СRИХ сlльсько' вИХ поУ.оо1К нІІ напУ'В&ННЯ !Г0СіП ":tapc ьк их , пІд, ~p .~­ rtporb~.RolO ~j.ДОЮ ,дала ЄМlC~ ,~ВИС9~~f РІ.В:Н~М oc~.~"Bc; ~ііо;~іЩ ПО~:і1цr,ИJ!а'Сь як!ое:Т:Ь I!П,рО­ :мехг,н:з8Ц:ї і!lfробниuт'В~.

iНOS.JTIН}M обладнаНJI;r.м роз'

бригадир

SЬіileвсsЬй, РІ)­

ви t:IИ,5

рац·

нік п'ЯJТИР:'!!;).t'I,. Щ, . 'йо,г9 ;;rе~т'иВу., А. заcrt'роорit,)в~і!:,а очах п.ер.етво.РИJ/О'с.Я, на ним ЗaJМl,~ні ,M;iopoтi{l~9:

12

тОйк;

бl~ В. А. ЧервНі. В. В. СОМ. :в. г. Жере­ je~ ta оператор установ­

O~Ta!i­ .'и на.дбаН,Н1m Вс.Ього f{O'

ся ~OHO за рЬІКи

..;аrо'і'ОВЛЄНО

Iвtмкy:

с. (і.

свОєЮ рО.1Й,ноЮ . MIriiO.'T8 десЯ'ТоІ п' НТИР:'ЧКИ. ~Мl!'тро,вич Двор.нИК. При­ А щё сПраВжн.:й Іхав з Новос!л~, де нинІ ПI;Щ'РИЄ~I,сt~а. ХВl!..ліоється , ДнІcrtрО8СЬ'іе ГCJIсподар Il\п>ре. ,В:;'І .тj.r9ЧЗ'СУ І Людина в рQtt;т;,й,НQ!\fУ, Ц)­

працює с:гюса'РеМ'операт~­ шу'Ку.

Тут

ВІ

соц!зл!стич'

HOrQ .' зм;аганнїr"удаіРitик

,3

ЦJ>or~ цІнвого виду

ї:ойirА 35і .аIСВП rравул.

25

-

8~iIaв' одне

..

та,т, .С::л~<:~оtРil'дИ. Па'Р.~

и~зов~"Валась. Ось. тодІ, ІВ Ш:С1'идеснти][ po~ax, І приJхав

п~тбюро,

рад- ~~

БО-річ'!.·

~ lі:Іёць у. раАОІівoiij OaioaВR1 'но вilrотов~

. jeJllDO

МИ'К~а .. д1'4ИіТр~.иil:

чле/l

імеНі'

єрер. І tn!jOOJeмRO, i~!

Ноитора

зен,ьm

КОР­

tili8fi1иt'коrЬ

rOёDY ТОЖ!~

. аиготов-

во

М;вЬю.єВkx

ПіРапор. а

буJЮ б, щоб Ha,cТ'Y'II~p.м. разt ~~p.

~~&.~, sшm..а~ше вал·н запЙ'!'и пOk • "

"' ..,...

.

Зtp~ху.

.,", ". ";'

~"

Pfс;а1Ц1Щ.l, Щ~'рО AЯJКуваJLИ І а'р'

ТЩ::!!і!М"

І. т;~r~ль't~ам~

запро­

rny1В8.rnИ лриIGдиrrи '!астJше. .

А. КВІТЦЕйА.

\НДМвl-Ду,

заХИСНQГО одя­

на~аrоджеііо

СаМБІрськІЙ

,.на

швейіШ'

КОСТЮМИ

.аля ЗЕМЛЕРОБІВ трнмущть .9цатьма І

фаtiРЬ:Цl Л'lІlйс'кЬІ об­ делей ласті.

тІснІ зв'язк~ 3 будинна.~~ МР­ галузевими 11'1:-

ститутами,

У, робочого СnОРЯджен. радгсепаlltl!,

ня сучас.ниЙ 3('~НIІіІн!Й. ви·

г.'І:ц,

зручний

ми

кр1lt. Ви· стрн

Ію'лгосnами 'та

ПРОМИС-ЧQВІ!І-

підприємствами. Май­

поет\йsо

вивчііють

готовляіоть його з ба~о' попит на елою ПРОДУКЦіЮ, вннної тканини, обробле. UРИСЛУXQВ:іЮТЬСЯ до поба­ ної

спец;альни~

'розчи,

захищають

від дії

HO~'[, Такі

дlйно

ностюми

жань з.амовНИКів,

сліДRУ'

на- ют~ ~a модою.

Юлька 'н.овинан з'явить­

агресивних рІдкнх та си- ~Я y~ в нинlщіIЬОМУ.РО­ пучих хімічних Р~ЧОВИН, ЦІ. . Модельєри, ИаIiРИ· нкі використовуються 8 RЛ8До t)озр'обляють ориг!­ 'еільськогосподарсь R о М:'у .нальнІ .фасони.

ностн'шів

вирОБНИЦТllі. Теплозfl,ХИС' д.l!Я .трудівників тварин­ нІ вл.астивосТI пошивного ницьких ферм, текІв, по­ матерІалу роблять. одяг льових станІв. Іх Шити­ придатним для користу; 'IfY'l'f. з матеріалів, ЯКІ вання ним в рІзних кЛI- ~aIOTЬ, . крІм .за:сис.них 1vIатцчних зонах країНИ .. вла~тивр~теЙ, . ст!йюсть

В!ІСОКУ

оЦїіщу

м! чни~

служб

дали

праЦіВНИКИ

Мол;щвії,

обновили

які

св:Ь:

реб"..

ної,инЦі проти механіЧRоІ ДІЇ, во­ агрохl- ЛОГИ.

JlиТви. І

. ~ • ,!)~н:вейєрlв рдноro.

першими, ІІР,О!І:щmх~" У.

«гарде- 8пеЦШllз.оМних ейєтв

щорІчно

-Зараз М:й~иготь'і!ля- ро(іо.,рГо

одягу

є~o БІльш як 30 наЗIl ~b' И1JJ.ЬЙ~~!В, бочo,rо PM.r,)'".- -; pgOOP' Тут ~ИІ()rь

.,

3 респуБJIlцJ:.

ПlЩІРn-

сі:о!ить

на

30

ка.рб,оваНіф~. ЩіС 'l'Ю1rlИ .. не

вІдає JX.lm~'1;op Са1\fбf,p- Т1льни ~JlЯ .~р.Удltп\и~!~. ськоУ .tl!і3еIШht фа~f5Jtftи села. У спецодягу з M.ap~ З, М, ТРЙftецЬк-МЙ. ~ 13 КОЮ, .,ФЗОрики·, Пр'аЦ1ОЮТ~

наших комбінезонах і за- стaJtевари ЛипеЦ1!К~,J ХИСS8.Х.JQ!р,'[Ках . ПW1]1'tЬ шахтарІ Донбасу. ~O_P~~-

1ttm'itlзат~Ріі

~a~"S:p ',~. '~pe};RI

r>1t. БВ:rIВИ

иих реЬпуttjф~. C:r~. є Q, ує.веJ?nдонецьна,.::

І ~L~'p~~ 1

~ ... а

ся, що~ робо9иАо. ~YB .Ф~,Й nOCT~Bok . 3 КоJ4Шим II.~ ТІлrtи зручним., МІ! й РОКЬМ розш.и.рюється., . Щlа~іВ м. ,О '. '" I t . -4нтq~юк, Ша

нии Сам:борі

_.

кор. РАТАУ•..


,

НОВЕ

.

.

12.25 1'2.&5 Державний

aM~"г АЮТЬСЯ спорту

краУ-

КіВ у довжИ1{У та у ПІТ~В­

'увагою

JGaННі$Щра ~, ' переможцем

стежать за змаганнями став також VПГ' СlПартакіади Ha'ponlB кий. Серед СРСР. СПОРТИВНИЙ запал' наЙIRраще. Спартакіади надихнув на. К НаГУ.1а, ВОВі

перемоги'

.

тисячі Л.

~портсмеНіВ'любиrел~в

Ли.нник.

А. Скомсь' жінок ядро штовхн у Л И В. Царенко, Напружено

у, ПРОХОДИЛИ поє.:\инки з

ги­

кожному місті і с;елl.

рьавого спорту. Перше Спартакіада, пров,едеНIІ1'41Сі.{е тут завоював. д'ль­ на заводі «TOPТMaЦI~, по- ничний ікспектор капітан

.

R~'1икала

на

ставників

стар'т пред- мілІЦії М. Т. Бутко.

різних цe~iB і

'!Іідд1ЛіВ'

заводу. Ії

Шд дружні оплески бо­

від- ЛільниКіrв головннй інже­

коиттябуло СВЯТКОВИМ і нер' за.воду С. Є. Солод­

урочистим.

З

вітальниМ кий ВРУЧИВ

переможцям

інженер заводськоІ

спа,ртакlади

словом до учасників звер-

нувся

головний

перехіДНі ку6ки та грамо'

3ЗіВоду 'С. ·Є. СОЛОдКИЙ. ти.і висловив упевнеНіСТЬ

Під звуки веселої мелодії у тому, що СПОРТС:liени 1', дружні ПОСj\rішки бо- підприємства' ще не раз ЛільникІв 12 коман~-учас- riорадують СВОЇ:liИ високи­ ниць· змагалися

в. перетя-

!ГУВ анні канату_'

lІ1У 3до6ула

Церемо- ми

команда 4-го ми.

цеху на чолі

з

спортивними

уcnіха-

Н. ЛЕМІЩЕНКО,

капітаном

Ана'толієм СRОМСькИм. у ;змаганн!'1ХЗЇ стриб-

вихователька

фlJ1ЬМ

• КачеВl!,

110 грат"

Аке ве вмl- 1-8.00 Кlно,програма

в футбол~.

тирlчки'.

:l0.15 Це ви можете. 18.30 ФІЛЬМ7.коицеjlТ «п.рвус", 21.00 ' ського образотворчоrо мис­ 21.35 СПОРТИ8на Інформацltl. 19.00 AKTyaJlbHa камера. 22.05 Кnнцерт на замов.,еНВR 19.30 Факти свlАчать. 16.00 Но_ип. мета.,ургlв. :/0.00 ЧемпІонат СРСР," футбо16.10 • МолодІ голоси~. Спlва. JlY .• Днlпро> - сДинамоа солlст"а ла. ..Iвсы<уy фlлаР­ 23.1>0 ДОК. фі.1ЬМ .Мlсто веJlИкої .11.0.,1.. (Т61 .. lсl). 2 тайм. моніі Л. Доренська. 23.2'0 Новини. 20.45 На добраніч, дІти! 16.40 .ТретіЙ ТРУДОІІІІЙ~. 2!.0() Час. 17.20 Му.. ct ільм ·t".{оли _ аа21.35 Телеф і .1ЬМ •маЙо.р Викохані». . ХОР'. ! серlА. ЧЕТВЕР. 11 липн)'! 17.40 РlшениSJ ХХУІ з'Тзду 22.4(1 Нови,ни. І ЗАГАльНОСОЮЗНА КПРС - у дП .• ПРОДО80ЛЬ­ 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ СЕРЕДА, 2'0 ЛИПНЯ ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ , 8.00 Час. І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ 8.45 Спортивн,а Інформіщlll. JI8.00 КориснІ порадн. • . прОГРАМА ЦТ 9.00 Виступ дитяч01 XO'1'o~ol 8.00 Гімнастика. 18.3'0 ВечІрнІй концерт. _8.00 8.2\1 Науково - популяриl фІл.. студії .Фархад> м. Наво1. 19.00 Актуальна камера. 8.45 Спортивна Івформацl •. м!! .Невідоме про J>!доме~, 9.15 Те.1ефl.,ьм .Тепло p':ДHoro дО 90-річчя з дня народ9.00 Зустріч школярІв , Геро­ 19.ЗОження с П!Ш.1а муха на база.р~. домр. І І 2 серП. В. Маяковського. Ем РаДАНСЬКОГО Союзу віце· 8.45 Наш сад . Поема .Володимир ІллІч 11.20 Новини. адмІраЛОIІ Г. І. Щедр:ниМ. 9.15 &іДГУКllіТься. сурмачІ! ЛенІн •. 14.<:0 Новиии. 9.45 Концерт Державного ан- 20.2'0 ШенІ Л. Б~тховена. 10.00 Мультф1льм. . 14.5,1 Док. d'IJlЬМИ. самб.. ю пlс"і І, тавцю Мор­ 20.40 На добраніч, Аlти! .Формул'а HJ.Z() ОчеВИАне - иеЙмовl·рне. . ' 1 5 ... 0 Тtленарис. р;овськоl АРСР сУмарина>. 11.20 Іспанська мова. МВТУ>. Час. 111.15 ОчеВИАне -' неймовІрне. '2йЮ Н.5() Спортивна ІНформацІІІ. Твори Ф. ЛІста викону. 21.35 НашІ прем'єри. О. Лук'я­ 15.55.~aypeaT 11.16 И08И1lВ. Міжнародних коН­ 12.10 Т. Мансурян. Партита Ненко. • Випад(ж>. Телеви· 14.30 'Новини. курсІв Л. Тимофеєва. для симфонічного оохеСТDУ. 14.іЮ П'ятирічка С!ІРава кож­ 12.30 Те.1ефільм Із субтитрами 16.20 Новини. вого. Док. фІльми .Земл" у 23.05 Но ВИJIIJI. • Пригоди принца ФJlорізе­ 16.25 Росіllська мова. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА спадщину>, .ші"х май16.55 Теленари~ • rOJlOC миру>. ля.. 3 серія. ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ ' І7.!0 Квіти дружби. Виступ 13.35 ДОК. телефlJlЬМ .Шлях НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ 15.ЗО ВIр;гуквlтьс", сурмачl! дитячих художнІх КО/lекти­ 16.15 НОВИИИ. вІв у 3е,1.ніll Гпі. 14.<15 Драматургія І театр. 8.00 ГІмнастика. 16.:Ю ФіJlЬМ - р;іТІІМ . .,Муставт­ 8.20 Док. фІльми .Щ~дрlсть 17.45 Шахова школа. О. ОСТРОВСЬКІІЙ. • Вовки І іноходець» • 18.!5 .ЛенінськиЙ унlверtитет сонця», «1ашкеНТtькl заМ.а­ вівці:.. 1,7.во Стаді он ДJlSJ всІх. 1І1,ыlнlв •. До 8C-рІччя Дру­ 14.55 «Го.юси Б)'рятії.. ФIJlЬМ_ «Диригент матчу·. 18.00 РозповlАі про партІю. до 8.50~ьовки:t, гого з",'зду РСДРП .. ФІльм .Людина, яку" 80-Річчя .дру,оге з'їзду 18.45 Сьогодні У свІт!. 15.35 Телефільм .Реко!,Д' . •1юБJlю:t. РСДРП .• НаЙперше ,авдан­ 19.СО Чемпіонат СРСР 3 футбо­ 16.40 .Фо.1ь,лорнl моти~и~. 10.20 Чудеса бе. чудес. вя всІх урядІв І н·ародlв>. JlY. ,Чорноморець. - .Пах­ фі.'1l1м·концерт. 10.50 Нlмець"а мова. Боротьба .а мир І роззбро­ такор>. У перервІ 19.45 17.00 «Х.,!б - усьому го-лоза::t .. 11.2'0 Читаючи віршІ. М. РИJlЄН' VHI літня Спартак1ада на­ 18.00 Н овин·и. КОВ І С. Маршак. 13.45 Сьогодні У св;тІ. родів СРСР. ХудожнІя гІм­ 1І.&О.Спортивна інформацІя. 1'8.20 Док. фlJlЬМ • Престижн& 19.00 Наука І життя. ТеJlефlJlЬМ .Дол. барабаи· . 19.30 Співае лауреат Мlжва.РОА­ 12.10щика'. 21.СU Час. 18.40 V МіжнародниА фести­ 3 серІя. ного конкурсу n. Курдюмо­ 21.35 ДОК. телефІльм -СпІвав 13.15 ДJlЯ вас. батьки. Ернст Буш.. ФI.1ЬМ 2. Знай І умІ/!. родну творчІсть • BeCeJlKa~. 19.55 ТеJlефlльм сТепло plДHoro 13.45 22.45 СЬОГОАиі у світІ. 14.30 Адреси МОJlОДИХ. «Посудина ЖИТТЯ:t. Вистава ДOMY~ І серІя. 23.00 Спортивна інформацІя. І5.3() Новини. .. 21.00 Час. генд (Нігерія). ТелефlJlЬМ сКаРУСellЬ>. укРА!НСЬКОГО 21.35 Те.,ефlльм .Тепло рІдного . 15.35 17.00 Фlльм-опера. .Мо" Кар­ ПРОГРАМА 19.15 Об,1ИЧЧЯ друзів. ТЕЛЕБАЧЕННЯ АОМУ'. 2 серія. 20.0'0 Вечірня казка. .Чарі,вни_ 16.00 Новини. 22.35 СЬОГОАнІ у свІтІ. 18.00 Новини. ЦR М.шенька' (ЧССР). 16.10 д.1Я дІтей. 'УJlюблена. Іг­ 22.50 СП<>РТИ'в'на Інформацll!. 18.:Ю Док. телефільм .Казка 20.1.5 УІорські н.роднІ піснІ "і •. Тарноги>. виконанні фольклорних ко.. 'ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО 16.+0 Те .• ефі.1ЬМИ: .Сини орача. 18.30 МІжнародна зустрІч s лєктив·:в УНР. . ТЕЛ ЕБАЧЕННЯ (.Р1<гателефlльм». 'СИМфО­ Во.1еЙбо.1У. ЖI,нкlі. ЗбіРна 2'0.45 СПОРгивна IнформацlSJ. 10.00 Актуальна камера. Н!Я ""'':'ІН!. (Естонське теле ... СРСР - зБІрна Яnоні1. 2!.00 Час. 10.35 Концерт' маllстрlВ мнс· бачення). 19.00 С!"ьська година. тецтв УРС.Р. 17.45 Екран пошани УкраІнсь­ 2І .35 ot і.1ЬМ • В добрий час~. ЗО.ОО ВечІрня казка. MYJlbT. 23.05 Новини. ІІ.М Телефl.1ЬМ .Всупереч до· кого телебачення. МУ3ей

украУн­

Час.

ка

Mo.aIKa~.

ча

програма

спра8а

кож-

ного».

Ча.с.

става.

стра>.

на

сцену:..

концерт.

ЄННІ:.

гуртожит­

настика.

ку.

сп})ава:t

ва.1Ь

За

в e«roПозиц:! міста Ар­ .женьшень !m1'а,вжн:Й. ~eHЬЄlВa з' ЯВНlв'ся д!Р'У'ГИ'Й релliI<т ,:х,ал€кої третичне! 5З ВеJDИЧИНJ.Ю 1з знаЙlІе­ еоохи, Яlку в'l;х нас В'~ДI:tі­ М.:ЛIЬЙОН:13

!них у ХХ CTM~TTi KOP~HЬ

mє·rtьшеню вагою ~~B. В 'УСуір:ЙСЬІКій

-

C'N"

на'Йб:льш

.419

таlЙ.З! роцілющий

Редактор

Є.

Білоцерківське технічне училище

(ТАРС).

ФЕДЯИ.

Час навчання зараховується в виробничий стаж. Ті, що закінчують' училище з відзна­

.N!I 5

кою, паправляються на навчання на інженер­ но-педагогічні факультети вузів і технікумів. До вечірніх і заочних вузів та технікумів випускники УЧИ.'Іища ПРИЙYlаються поза кон­ курсом ~ (по відповідних спеціальностях). За­ рахованим до училища надається відстрочка від призову д() РаДЯНСЬІ<ОЇ Армії до закін­

робітників

,nАЯ 5i:rouepKiBCbKoro заводу «Сілqмаш:. імені 1 Травня, підприємств Білої Церкви та Києва ва та'кими' професіями:

. формувальник машинної формовки, штам­ пувальник строк навчання 1 рік, освіта 8-10' класів, вік 17,5 року, слюсар механо­ складальних робіт строк навчання 1 рік, освіта 8-10 класів, 15 років, слюсар по ре' манту промислового обладнання, токар, фре­ зерувальник - строк навчання 2-1 рік, освіта 8-10 класів, 15 років, обслуговуванню і ремонту

електромонтер по електрообладнан­

ня, електрозварник ручної Навчання 2-1 рік', освіта

8-10

2Вб, з реЗУЛетаr_ми зі ШКО.'ІИ чи місця

фотокартки розміром 4Х3 см.

Початок занять 1 вересня 1983 P~KY. Адреса училища: 256400, м. Бі,,'1а Церква Київської області, ву.'!. Горького, 90. Телефо­ ни: 5-19-36, .5-19-35. Диреl(ція.

Новочеркаський геологорозвідувальний технікум

ОГОЛОШУЄ ПРийом УЧНІВ

вер-

І. Геологія, пошук і розвідка родовищ ко-

(татів з програмним управлінням - строк навЧанНЯ 1 рік, осві1'а 8-10 класів, віком 15

рисних копалин (на базі 8 і 10 класів). Технік-геолог ·може працювати в геолого-

строк навчання 2-1 рік, освіта 8.:..-.10 класів, ііком 16 років.

кої Армії' навчання провадиться за скороче-

ною програмою. Учням виплачується стипендія розміром 30 крб. і доплата з підприемства по 42 крб., а для учнів, які навчаються професії

штампувальника і

організовано

.

безкоштовне

формувальника

харчування

вар-

ВD-дослідних заК,,1адах, польових і стаціонарних лабораторіях партій та експедицій.

.

2. Гідрогеологія і інженерна геологія (на базі 8 і 1О класів). Техніки-гідрогеологи займаються і~женерно-геологічними дослідженнями на Д.JЛянках будівництва заводів,. електростанuіЙ. каналів, водосховищ, а також пошуком підземних вод.

і розвідкою

3. Техніка розвідки родовищ корисних ко-

тістю 36 крб.·

палин (на базі 8'і 1О КJ1aciB).

Підчас виробничоі практики усім учням додатково до стипендії ~иплачується 33 проценти від зарплати. Іногородні забезпечуються гуртожитком. Училище має хорошу сп.ортивну базу: стадіон, спортивний зал, ~пеціа... Jtізований зал боксу. Праuюють спортивні

Технік-розвідни~ є організатором і БИКОнавцем робіт по проходці всіх видів пошукавих бурових скважин і гірських ви.робок. Він працює не тільКіИ в геологорозвідувальних партіях і експедиціях, але і в меліорації, займається пошуком води, нафти, газу, працю€

секції

з

боксу, легкої

футбо.'1У,

атлетики,

баскетболу,

волеЙБО.'ІУ,

настільного

тенісу,

відувального обладнан·ня. . 5. Технічне обслуговування. і ремонт авто­ мобілів (на базі 10 класів).

Авт?механіки працюють на автотранспорт­ них

ПІдприємствах

геологорозвідувал ьних

ор­

на будівництві

4.

техніки-розвіду.

Без вступних екзаменів зараховуються осо· би, які мають у документах про освіту OUiHKi-f «4» і «5», крім спеціа.rІьності «технічне обслу­ говування і ремонт автомобілів».

Технікум

має два

гуртожитки. З

1

по

30

346428,

_м. Новочеркаськ, Ро­

стовської області, вул. Революції, 51. Іхати трамваєм NQ 2 до зупинки «Кіро.ва». Тел, 2-4~20-

зйомочних, поwукових розвідува.1ЬНИХ партіях на рудниках, шахтах, кар'єрах, у наука-

автомобілів­

До училища п'риймаються юнаки та дівчата. Для звільнених у запас з ла,в Радянсь-

них ремонтних майстернях, прrіектних ікон­ структорських бюро, на заводах геологороз-

'Наша адреса:

класів, віком

ремонту

гемогороз­

липня організовуються підготовчі курси.

на t 983-1984 навчальний рік на денне заочне відділення за спеціальttOстями:

по

в

Прийом заяв на денне відділення прова­ ДИТЬСЯ на базі 8 класів по 31 .'Іипня, на ба JЇ 10 класів - по 14 серпня, на заочне відді. дення по 30 листопада. ВС'l'упники здають екзамени -на базі 8 кдасів математику (усно), диктант; на баз! 10 Ko'laciB математику (усно), твір.

NQ

,року, ,машиніст козлових і мостових кранів навчання 1,5-1 рік, освіта 8-10

слюсар

працюють

ДИЧНУ довідку (форма

лізами), характеРИСТИI\У

._ строк

Техніки-механіки

ві.з.ува.1ЬНИХ партіях і експеДlщіях, uентраль<­

вадьники, автомеханіки додатково одержуюrо права водія категорії «С».

. роботи, 4

10 класів, віком 16,5 року, кресляр - строк навчання 1 рік, освіта 10 класів, віком 16,5 року, машиніст аsтомобільних кранів-строк навчання 1 рік, освіта 10 класів, віком 17,5

,

ле

При вступі необхідно мати такі документи: заяву. документ про освіту (оригін~",)" ме­

року, наладчик автоматичних ліній 'верстатів -.:.... строк навчання 1,5 року, освіта

Р оків,

наредвих

Ганізацій. Техніки-механіки,

16,5-17,5

оператор

мотивами

чення училища,

рентгеноскопії грудної клітки і з усіма ана­

зварки СТРОК класів, вік

року,

на­

рашка

на' 1983- t 984 навчальний рік.

17-17,5

про

мен».

ОГОЛОШУ~. ПРийОМ УЧНІВ

ТУчидище готує ква.'1іфікованих

течlепроrрам

ва.

Корінь з легенди

л.яrють Д€·сят~.и гра­ РСIR:В.

"114

"Бу,ll.вІ

тецтва.

ТОРГМАПІІВЦІ Любителі

-

III~. 2 ссрltl Наро_нl таllавти,

. . . . . . . . . . . сПОРТ

ии :з. неосл,аоно'ю

ЖИТТ"

2-31.29_

Дирекція.

білоцерківське технічне училище ОГОЛОШУЄ

дЛЯ послі1l.уючОі фабриці

роботи

верхнього

.N!I

З

прийом УЧНІВ

на

БроварськІй

дитячого трикотажу.

Училише готує швей-мотористок по пошит~ тю жіночого плаття.

Приймаються дівчата з освітою рік.

стипендією

крб., ГУРТQЖИТКОМ.

1 30-37

Адреса училища: вул. Шевченка, 91.

Учні

10 КJ1aCЇB.

С11РОК' навчання

забезпечуються м. Біла Церква,

256400,

' Дирекція;

і в п,роектних організаціях.

ToprlBJlI

КОJlектив Броварськог<> управлІння ВИСJlОВlІюв глибо·><t: СПIВЧУТТR ~a.B. замоилень Н. О. Попович з приводу смертІ Г MaTE~1

cTOJlOM

БЕJIЬСЬКОІ

------......t'

Наді.

АнтонІвин.

_----"".~----~-'-:'::-~---:-_:'----~~'_'!: Адмlвlстрац'П. пар-IЙна. І профспlJlКОВа. органІзацІІ, ВКЬ КQllепи!... зва '<ькоro~IДПРИЕ"rтм вантажвого

Геологорозвідувальне обладнання (на ба-

автотрансп<>рт, ноі смертІ

І!П63

водІ!\

JlH60KO

СУМ)'ЮІ~' приводу трагІч-

'ВІ"nlАПРИЕМ,',

'"

ЩЕРБА.,А ВОIІОАнмира ,f<n:l"овича

С~.Т~Р~і:Jl~Ь~б~и:.~=====-........~................__....~З~[~8~і~1~О~КJ1~а:С:I~В~)~...........=-~............~..~~~~8~И~С~IІО~В~IІ~Ю~Ю~~~~ГЛ~И~б~ОК~О~С~П~IВ=Ч:УТ:Т~~___~_,~~'ї_;П:О-=Кі:Й~НО~Г~О'::::='сНОВАЯ жизнь.

-

·орг.. 6ро.вJlCКОГО roродскогс

КQlllитет, коммуннстическоil 08РТИИ УкраинЬІ, ГОРОА. cкoro и раАонного Советов R'родиы' аеПУТ8Т08 Кие СІІОЙ области (Н. украинс."" языеl..

••

..

.

Дни

Газета

PeД~KT<>p Е вь,ХОДИТ с

выода;;

вторнии,

11'

ФЕдЯй, апреля

c:p~,дa,

1937

ПЯ1:ница,

"'ДС.

суббота.

щеса редакцlІJ 255020.

ВУЛ

11. ВРОВАРИ КИJВСЬКОl КИТВСЬКА· Ім,

ОБЛАСТІ.

-, 19 ·3·82; S.СТУРRИ~. "~Д •• Topa, .!ддIЛ} парт/ІІ"", о - 19-4-47; BianOBiaaJlbRo,'O секре1ЗРЯ, відді.IУ сільського ГO~1\01lapCTA8 кореСllоидеита місцевого радіОМОВJlення 19·3·05: відді.. ів ПРОМИС-1овостl, І масової роботи - 19+67. ТеJlефеНВj peдSKTopa

[ВАекс 6[964. Друі: 8ИСОК иП ()бс,., І врук3.і вавн/! ерк)'ш. Тира. 1~.5,)5 "р"мlрникі Зам. 2910. Бро".реh'. apYRapo;, Киівсько.;о 0l\Л8СНОГО "ПРIІМЛltl.НМ у CJ'JpaB8'i 6аnаА:АЯПТА ПОJltгрвфl1

•.

ЖНТТJl

(9·~·18; IІІІС1їВ

і нни""n' ,[ м.

154,

61'0""1'"

Теll~ФОIІ

2fi5020.

торгІвлІ, A,,~eC8 Ару •• р"l: Киі"ськоl ·обllаСТI. .уll, КlІlВСІ>ка,

19·4.37;

-::..

#113 1983  
Advertisement