Page 1

ПролетарІ всІх '. краін, єднайтеся!.

КОМ У НІС ТИЧ Н О J ПАР Т І J уКР А J Н И, ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИ'ВСЬКОJ ОБЛАСТІ

rаИ'l'а .по....,..

17 ..1'1'88 1937 року

НІ 113

ф

---~

(5044) ф

Середа,

16 липня. 1980 року ф Ціна 2 КОП.

--

СЬОГОАНІ в НОМЕРІ:

Постilвi комісії Pa~ 3А РОБОТОЮ Вибори у Верховву РЦУ УкраlН­ ськоІ РСР І мІсцевІ Ради BlPOA81n депутатІв, що проlmп у moто.у вв· в1mBЬOГO

року,

ще

раа

продемок·

• вики

соцIМьВО-КУльтурвого

життя, дбати про дальше щ.веееJ1113 добробуту JJЮдей праці. Уздlйсиеив1 всіх цихзаВДID ава'l­

на роль" вмежить

постlЙJDПI

clям Рад народних депутатів,

комІ­

во·

u1

КJJНRаи1 допомагати ВИКОИКО." у ВИ·

рlшенвl велв'ІНВХ накреCJIeJlJo

ваіио~

партІІ, ДвІстІ сорок одву к6.1еіlO, акІ об'єдвап у своЬ рцп '1.403, J,efCi-

тати" було обраво у moтoМJ ,Цlво ро­ ку ва перmиx оргаи1щllвИx '. ceclQ l'aд; З верши асе дві. СІІО8I ..... вони

Hocri

we-

'aJttBBBO ...ua;.,

H'ННJI 'вокл.деuж U . . .'88jJ, з. коРоткий '!,ае IЦeнailв: :...,. . .-

і4И оргав1. Р"ад БУ401ф08еі_ _8'1.

!

ВУ робо~JJIO ПWlВЩelDUO . вpcnuICJlo-

вого і сlлье..когосподаpcuero 'sвp06,' _тва, змlцвеви1о-'fOо;Г&1іІ~ к6ивосr1 ' І

"18-

Fpoм8дсысІ'о,, пра8Ollорq·

лістичне змагання ЦJO, двІр, будинок.

CJJY1'()BYB8JIНJI тpy~x.

пІврІччя

роботи

Успіх водія

МОЛОДЬ готусться до жнив завер­

wального року п'ятирічки дарства

Передо·

ПІдсумки

ОсоБИСті підсобні госпо­

важливе джерело 110бробуту.

-

вуля,

Учні Калитянської

середньої

школи

імені В. І. Леніна беруть актиВJIУ уча,-"Ть у заготівлі кормів

для

тварииннцтва.

На виготовленlІії трав'яного боp<Jшна во·

ни ТРУДRТЬСЯ З повною віддачею. 3а&дя­ ки

їх добросовісній

праці

.:хесятки центнерів цього

заготовлено

uiHHoro

На фото: переробка зеJIеної

-·борошно;

трав'яне

. М.:

корму.

маси из

. сеМНКJIасники

Марченко, В. Лебідь та ВОСЬМИКJIас­

IlІmи М. 80і\севич, В. ВорониА. Фото М.

CeMBHora

П. Л. Тимченко) мІсько!, а

иr, по.п1nDlelflno Topro8UloВOr4), ' ...... 'ІUOЖ восТійних

ВОI'O, 'побутового, .,Лl>тое81ta104U9- оСі­

за кращу

.І такі прнклади непоодинокі. ЦІле­ СПРJIМоваво, з урахуванням вИмоr сьогоднішнього ДНJI працюють '!лени постіlннх комісій ПО будІвництву (го­ лова П. П. Іваненко), плаНОВО-бюД­ ",єтвоУ (rолова В. В. Ковмьов) мlсь­ коІ, ПО ШJlJIХОВОМУ будІвництву і бла­ гоустрою (голова Г. С. Бачурlн!, TopгlВJIiI громадському харчуваннlО (голова В. О. Ковбасинськвй) райоп­ ноl, BapoДJd обраиці pYДНJIНcЬKoI фrьськоJ Рад народних депутатів. Проте не . . депутати з усією .a1~89ЩМьнltТJQ і сумлівв1СТI() ст.авлять­ CJI ..о 1Ю6m в, комlсlJп. Це, в пер. ІВУ черry,стосується щодни~ обран­ Idв, а ,комісій по соцзаКОВRості (ro,JiOJa р, І.· Киріl) TaoxopoR11JPRPOAВ

(..олова

nepwe

І дІяльність '!левівко­

мlclІпо ШJlJIХОВОМУ будlввицтву 1 CTPYB8JIR моволІтну єдність Рl,рв· блarоустрою (голова О. П. Качанов). ських JJЮдей, Іх вепОJ:JIТВУ .. впевне­ Пpli актввнlй y-OJастl депутатів тількя вість у правмьностl виутplШ8ЬOl І у першому пІвріччі 1980 року ва БJlЗ­ З0внішньоі поmтвки КПРС, торже· гоустрій Гоголева було витрачено ствІ веJIИКОЇ справи комунізму. СотнІ понад 12 ТИCJIч карбованців. ОДИІ-І тис.ч кращих синів І дочок ваЗВIIJIJI тільки факт, що в селі H8JIi'!yeTbCIJ трудовІ колективи мІст І ш вАШО) дві вулицІ і 120 будииків, якнм прп· республІки представниками' у' Аер••• своєно звання зразковнх, свідченн.) ві органи влади, AOJ'Y'l8ВDIН' Ім .щ уваги депутатів до такого важлввосвого ІмеНі вирІшувати ае! IIJITallЦJI 1'0 асиекту' діяльності Ради як соцІа­

eкOBOмl чиого,

кормодобувникІв

Віктора Гевчука

(голова І: Ф. Сanтаи). НайвищоІ оціН­

aaCJIyroBYB

змагання

тваринників раііону за

торгівлі І громадському харчуваllllXi ки

Тривас заrотlвля кормІв ІІЛЯ ХУІІаби

комісій

ВелвкОДD­

иереьвоІ, :КЬивіВСЬJ(оІ . Рч .. ЦРОД­ нвх дедут.тів. Недостатня активність

органів ве­ Взти -ХО" б ~т1Iвl .0Jd~ "fI~ ЧJleJJJ,в цп допоміж1lllX rатнВвопоанача6ТЬСЯ ва діяльностІ

к1всько! 'сМьсько! Радв варО..іЩХ lе­

путатlв.

Коло

_.

питань,

вереСі,.­

B8JOn У полі зору .apoдвu 06равцЬ.

t

дуже

Це І

roc:aoAap-

ська діМЬніСТЬ КО.llеюив~в 8l,ulJlk8 NI 1 радгоспу сЛ1тЮвсьКВЙ. ,фабри­ ки художніх виробів імені' Т. Г: Ше8-

битв увагу до роботи депутатІв у по·

ного внроБНR'lого об'є .. в а в в • сІОність., рибколгоспу іменІ 4O-рIЧ­

двІр, 'будннок проходить формально, 3ИRзuась активНість депутатІв на се­ clп.

7 '!євка,

\

дуже широке_

Ради І виконкому У вирlшенв1 того '18' іншого питаНJUl. Варто було Ве­ лвко.цвмерсьЮЙ clJIЬCьк1й Раді ПОCJIВ­

цеху

.Ni в Ки1вського

ст1ЙВ1П комlсіп, як рівеИh..9ргавіза·

торськоІ дlяльиості зна'ІВО :,'Dortpmвs­ з,а зразкову . вупцю, швей,-' CJI: змагaRIUI

ЧJI Жовтвя, і б.llarоустрlй населеного пуикtу, .1 робота закладів, ycтaBnB сма. Нниl уЛІтках CКJIMaCJI . тІ"

ЦІ приклади перековливе свlд­ чeJilul того, що увага з боку Рад до , традицІя, що постійні, ком1еіl беру1'Ь роботи постlй1lllX комісій повннна бу­ y-OJасть у підготовцІ переВlU8ll0J &tn- п:постlйвою і аееохоПJJЮЮЧОЮ. А шості питань на заclДaRU Ради і р­ ДJIII 'ДОCJIгиеRRJI цього треба чіткіше

Вантажі

має перші -місця

в \соцllJllе.,.,иому

змаrавні Рад обласr1, є ааелуrа і ...е. нlв постіЙВ1П комІсій. Те ж саме можна аааатв іпро ао­

38J1Y"aTR

комІсій ва сесіп. Це доавопть по· JIbшnrrв дІяльність допоміжних ор­ ганів,' СПРIIJIТRме п1днесенвю акТИ)!'

стlйвl комісіУ' Гоголівсnої etacькo) Радв вародних депутlt1в, З ' yd8lO носТі депутатІв у вирішеви1 всіх веж· сумmивістю тут CTaВJIJIТЬeJI "О 'IIIIJN- JlJUlJIX питань виробвнчого і громад· нaRIUI своЬ обов'пк1в . вароДНІ оа­ CЬKOro' життя, ще ширшому розгор­ таню

аиаганни З8 г1диу зустріч ранці а постіЙНИХ комІсій по с1.ІІь­ та XXVI з'їзду ському господарству та охороиt прв­ XXVI з'!зду КПРС роди (rолова І. Г, ЧIRJIpIЮ88), 110 КомпартіІ Украівв.

-- -- •

---~

-- .. _----------------...

...-

дарських відпрввмсп Вроверщвни вабmuкa8ТЬCJI до заJ\ершевНJI форм~,

B8JUIJ.I комсомольсько- .0· JJОд1ж1lllX колективів, 'ШЄви яквхтрудиТR1llytЬса ва жнивах завершального ро-

ку десятої п'ятирllJXВ. На сьогодні

комІтетам комсомолу

найбільше

ня, на яких слід чітко ви­

• МОJJоJ1жиих значити завдання механі­ заторів на період збираль-

,і JJаиRИ,

чле!іИ

JtRих В молодечим запалом вирІшили,

ВКJlЮЧИТИС,я

у

молодіжних ланок орган!- битву ,З8 вєлнкиЙ. хлІб зовано у радгоспі с8еJJИ- зввершаJJЬИОГО року п'Щ'иRодимерськиЙ..

тут

у

перше

тисяч тонн

перевезли

піврІччя

за

нинішньо­

го року на об'єкти тресту ",БроварИСільбуд. водії автобази ,N'g 3. 3а цей пе ріод вони проїхали

шлях,

який дорівнює 1 Мільftо ну 728 тисячам кіломет, рів. тив крив

ня

Таким

чином,

колек·

підприємства пере· встановленІ завдан­

з усіх показНИКів. Вагомий внесок у

цІ

рlЧf(Н.

перldд збирання зерно.Вих До початну жнив лиши­ працюватимуть 13 ном· JJИ<:IIл1qеи1 .1Р11. Щоб зу·

роблених

міСьнкомом

комсомолу.

М. ГРИШКО. Інструктор відді.пу ком·

сомольських

цій мІського

організа­

комітету'

ЛRСМ Украіик,

Ставши на ударну тру­ дову вахту на честь ХХУ] з'Ізду НПРС, Rолектив автобаз~ переглянув ранІ­ ше взятІ соціалістичні зо­

бов'язання І вирішив план ~OKY виконати до 28 груд­ ня. Додатково дО ВСТ8новленого

завдання

перевезено

5

буде

тисяч тонн

народногоспо дар с ь ких

вантажів.

В. БОРИМСЬКИИ, секретар партіЙНОі ор­ ганізацІІ автобази .N9 3.

рад­

комбайнерів і водіІJI. По три таких ,ко- ної кампані!, повести мо­ лєктиви, 1І1зьмуть y-OJасть ву про розгортання цІ­ у жнивах 1980 року в йового соцlаліСТИЧНОГG радгоспах Імеиl Кірова та змагання за підвищення сРусаиlвськиЙ •. А всього продуктивностІ 1 якосtl вже· сформовано 24 ко· роботи згІдно умов, роз­

. лективи

354

вантажів

госпів і птахофабрик не­ обхІДно провести засідар·

ва асвива

у комсомоJlЬCitКП opr,,· COMOJ1ЬCЬ!«) в1аац1п сІльськогоспо- колентивlв

БІльше

строк

стріти Іх У всеозброєни!,

RОМСОМОЛЬСЬКИR ТЕnEТARП

Молодь -

у

Іх до пІдготовки питань нз

31ciдaНJUI Ради і внкоиавчого комі­ тету, реryлlІРНО заслуховувати звІти

доставлеНІ

ковкому, ковтролюють а,1dЙС8еliluJ орrав1аУJlати навчання членів комі­ ПРJlЙВятRX ва 1ІІІХ рІшень.,)' TO~, сій у депутатських школах, частіше щО сільська Рада а року в рік 8ІІИ­

здоБУТRИ зробили водіІ комуністи О. С. Недосє­ ка, І. І. Нозюба, В. М . Сулеїн, безпартійні водій Є. Ф. Савицький та авто­ слюсар В.П. Гутник!

ДОГЛ8дають посіви Трудівники радго спу .Авангард. докладаЮ1Ь багато зусиль для того, щоб утримувати в чисто­ му стані площі просапнv.х

культур~ СумлІнно тру· дяться на ОбробіТКУ посі вів кунурудзи, яка займ:н площу 350 гектарів. меха нізатори Василь Прокопо· вич Нудін І Микола Волn­ димирович НудіН. Щоден· ні норми виробітку вони винонують на 120-13{) процентІв. Велику

ЮТЬ

увагу придlЛI!­

ХЛібороби

господар-

ства також догляду за п~­

КАЛЕНДАР трудовоісnави СКОРОБАГАТЬКО Мвхшо Іванович шофер племnтахозаводу «Рудня •. Автосамоскидом

Г АЗ-53Б

зить

до

щодня

траншеУ

перево­ на

віД­

6-8 кІлометріЕ по 25-27 тонн сінажної M~­ С'і при нормІ 17 тонн. стань

МАЛІН Дмитро Пвмонович

-

комбайнер радгоспу імеи! Мічуріна. Очолює соціалі­ стичне змагання корм 0-

добувників. суміші

На

.сіяннх

КОСОВИЦі трав ком­

байном НСН-І00 щодня виконує н.орми виробіТ· ку на 140-150 процеF!' тів. З початку сезону зіб­ рав понад 800 тонн зеЛf­

сівами картоплІ. Вони зо­ ної маси. бов'язалися в нинішньому КУСИИ роцІ Зібрати Ії по 200· ВітаJIJй Петрович, центнерів з кожного гек­ тара. Зразки ВИСОКОПРf)­ дуктивноІ праці показує

механізатор

Іван Пилипо­

вич ХристинчеlU{О. На ~fіжрядному обробіТКV

каРТОПЛі вІн ВИRОНУЄ М,ln' же- ·по

пІвтори

норми

за

день.

Є.МОНАСТИРЕЦЬКИИ заступник

директора

госпу .ABaвrapд ••

рзд·

ПОТАПЕНКО

ВасИJIЬ Іванович, МАРЧЕННО Микола Федорович механІзатори

іменІ

КІрова.

-

радгоспу

Працюючи

",,-

ГРУІТовим методом на совицl лугових трав. що­ зміни скошують самохід­

ними коса.рками є-зо 1 н" гекта.рів при нор­ мі 10,

12-13


2 стор.

*

16 липня 1980 року

НОВЕ ПРАВОФnARrОВІ

П'ІІТИРІЧКИ

К

ЖИТТЯ

На баrатьох В:OB~Дo)КИїВЩИНИ ~pe ака-

Иро,арському ремонтио'feзtaючному заво.,;l. КQзm

••

ж поруЧ почала створюва­

nx

ХІТЬ

переДQВQ1О

аедІJ!

тобази М 3 .BIKTQpa Кузьмича rевчука. СвиновtдгсдівеJlьнІ ко~лекси -

тись автобаза, вирІшив праЦІОваТ1l на спецlалІзованому пІдприємстві.

КалйтЮ!с,ьний' у арова\,_ Чим менІ подобаєт&­ сьмому, Семенlвеький у ся моя професІя? - го· БаришІвсьКОМУ

раЙОНIІ:"{, ,ворить

В. К. Гевчук.

ОбухІвський KQМnJleKC ве-

TcтьJItТI. &JsзыnIй автомобільний за'ВQ!I. ~ вайбіJll,­

ше ~ C~P l'I1дприемс1'ВО

випуску легкових автомо·

no

білdв. йому. ще немае десяти років. Перша його черra

потужністю 220 т!llcяч машин на р,ік була прнйнята в бе~зні 197,1 року. Первісток заводу ~Жигуліl' ВАЗ-2101. Заво,дсьюі конструктори і спeuіалісти невтомно

працюють

нм

УДОСКО1!алени!!м

машинн,

на

КС~ЙЕР СТ81!ЛJIТЬС!l все нош моделі «Житу лі>. Завод успішно виконує завдання по збільшенню ~игіуоку ле·ГКОIІИХ автомобілів під,в.ищен<;>ї прохіДНОССі його

конвейєра

СХОДИТЬ

_«Нива>.

-

Тольяттівські автомОбілебудіВНИКи по праву пиша­ ЮТЬСЯ своїм діт·пщем. цілкON сконструйованим спеша·

.nicT'MII заСЮllУ. llе перший радянський всюдихі.1. ЯКИИ поєд~є І' c:t!6i комфорт сучаеиого легкового автомо· біля з 8НСОкtJЮ fl'l'охіlнl!itтю. Вона

Billpa!y

ж приверну­

Jla дО себе увагу широк~го JreJ\a c~el1ia~icтiB і автолю­

БИтeJJів ие riльX1f в РаJlЯНСЬКОМУ'СОЮ31. а й за КОР­ ДOHт.t. «Ниву» ,охоче к,упую:r!, багато іноз~мних Ф~рм. ІJlУЧИ ИІ!УСТ1'ЇЧ сno1кивачам. 'З8ВОll збlЛЬШУЕ

В.!!­

11

робиИ11Т'IО: не ~енше 50 Т~Ч ~a р•.к ;""" такий руБІЖ бу.!!. JIOС!lrнутийуже ~ I1ЬОМУ

n ItТИРIЧЧI_

На знім,ху: lТроДytЩ1!! Вмзькoro автомоБІЛЬНОГО за­

воду. У це.итр( .s1Имку

-

ПhJIтіli «Нив>. (Фoroхрон~ка ТАІ'С-РАТАУ).

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ

В

ПУХІВЧАR І РОЖІВЧАН

І це за десять рокlБ TW- цІ.

дово! lllЯJТЬностІ иа автоПоважаю'r. ВІк тор а базі ом 3. А в цілому ж }{уз~мича ІІа автобазІ. йогс шоферський стаж Поважають за партІйну перевищує

двадцять

кІв.

Родом

pl')_

ніка, дІєм.

чувати

міС1' і і:іл- sбезпе­

продуктами харчування веп,

IIJ8CBOЇ сім'ї, аве й

ПРОАuaти JlИШItИ

МQЛОМ, м'яса, ,ІХIо, овочів Аерааві.

За останні роки У нашому районі на­

громаджено чим1Jlий AO~Biд • ормаа­

.

ціі закупівлі у населенн,ІІ ЛИy:lків продygцii, РОlроб.1[еио чіпу систему опла­ ТJI за кожен продав_. державі КЇJlOграм молока, М'lІса, Оllочів. Ві .... УВаlOчИ зрос­ !3ЮЧУ'l'урбо'rY, аАмініС'l'р&ція госпо­ '. А&РСТВ і. Рад народних дедутатів про зм:іцвеНЇfJI особистих

ГОСПОJ(арств,ТРУ­

'АЇвниJtи на.селєних пунктів Броварщини прагнуть збільшити продаж nержаві ЛИШRів ~іJlьгосппродуктів і тим самим повніЦlе ~&J(ОВОЛЬИИТИ потреби жителів міста. 3а 6 місяців нинішнього року ІІа заготівельні пункти сіл району од­

ИОГО тільки

молоjt&

'(lнв при завданні

вирішив стати воТодІ до Сквири

приїжджали струхтори І

викладачl-інбез відриву вІд виробництва навчали бажаючих шофер~ькlй

1600 тонн. Це на

175

і

154

тонни надійшло ва заготівельні п}1l1tти

державі иа

11

зазимці

ПРО;ll;али

тони молока більше.

Цього року більшість виконкомів міс­ цевих ВІ)! стапа JlІ)І!ДМ8тиішезайматися

населення. Це,

зрештою, і

СПРИllПО збільшеиию закУІІЇвлі,:У тру,ця.

Щ1П JlИПIків. тваринницької

mtoJIYJl1ii.

організаціІ працІ: звечора готує машину до рейсу,

усуває будЬ-ЯКі неnолад­ ки. Завдяки цьому звІв

НиВОМУ МАЗІ. Він пер­ ший 80;\ій аllтоба:щ якиt! став працювати 3 двома причеп&ми. Так; якщо :5

Рцянського Союзу. А по· тім робота водІЕ:МН!

одним вІн виконував пІ!!­ тори НQРМИ, Т.О теп<'!р

'а)Кп и В е

вівці. дОСИп. пригадати

минут ріх,

щоб з'ЯСуВ&'І'Jf, що підт.г.JDIU-ТЇ І.кек­ коми місцевих Рад, які довгий Ч&С не займ&ли провідних кіщь У райоиному змаганні за. абілr.шеии. ПРОJ\&ЖУ держа. ві лишків тваРИВИВЦТJ& . .8&рто бу.о ви­ конавчим іомітетаl( ПОJ\бати про ІІОСИ­

лення роа'ЯСНlOючоі роботи серед' гро­ Ma~H, чіТltо ВИ3R&ЧJlfИ обо! .ІКИ ..ві• жуючих молокоприймаПЬНIІП ІІУПТ&JIИ. і наслі)l;КИ ие заб&РИJlИСJl.

Проте в у районі приклади А іншого плану. У попереднір'оItи виконком Ру­ санівської сільсько.їРади наР6ДИИХ же­ пут&тів був у числі· правофлангових по закупівлі у населения пшltів копока. Однак послаблення уваги до. цього В&$­ ливого

господарського

питаННJI

призве­

ло до того, що мінус проти ві,Jtповідво­ го періоду минупего року тy~ складаs

тонни. Значно

гірше заЙмають~.

з&купівлею лишків молока У Жеl'ДОві та Гоголеві, де продаж цього продукту державі змеНШИВСJl відпові)l;НО 1111. 17,1 та 12,9 тонни. Причиною такого по­ слаблення у роботі виконкоми цих та іншихРа,ц називають зменшення пого­

кої продукціі і,

зокрема, молока, ви­

конкомам Рад спільио з деПУТ&'І'ами, ак­

1)08рахуИОК

_8гi~0

JIoroBf)piJ.

ОIИП

словом, с!Ворити l'JIеМllДпам, ві аl· ~BHO продають' JlИJlПt1l ПРОJ\уктіJ хар­

чування державі, всі

необхіJtні 'УМОІ.

~!l8' J1СНlOЮЧОЮ і організаторською Р6бо­ дл. )І;&nЬШorо розвитку підсобиих госпо­ тою серед

На 110-115 процентІв виконує дениІ завдаНЮI комунІст. Добивається цього за рахунок вміл(\~

ХJlОПЦЯ прч-

Незабаром

від трудіВНИRів сіл РОЖНИ і Зазим'я. тиврм треба П6СИJlИТИ роз' ЯСНlOючУ РО­ ПриЧомУ, І. ПОРІВlІянві з відповідним боту серед населения, чітко npовести

періО)lОМ 1979 року

а причеПjВ

Звичайно, не легко до­ водилося ВІктору Кузь­ мичу,

поки

прилаштову­

вав причепи. сам. Перебере зол,

дарств.

І. ЗАВОЛОТПИR,

l'OJION

Все робив ЩJ.ен ву,:

пІдкрутит:!>

мок у

мІро)!,

paloaвo! ІШавово! ком1е1І.

трІотІв

-

к~жну

дорозІ.

кІлька

ПОТУЖНuXl

днів

лише

видатнotQ

I!OMaraє

Там

ДЛЯ виконання

СВQвЮ .8'.)-'

lIоручень. А

їх у нього чимало. Він -і член· партійного бюро аВ­ т06ази, а у -мtt:цевхtШl профСПіЛКИ вІдповlдаль­ няй за роботу мІсцевоІ ор.

r:ані~llЦlї ДТСААФ та Іх­ нього

.

Добиваючись

това

СРСР. .

Цей

mmне'Вий

ми

ранок ..

зустрl-!уися

за1іlltчyJo1іЬ проЧfД теПJlНМ.

прокладати дорогу.

.. '

спортивного

рнства. У.спІшно навчаося у мережі полІтосвІти,ВИВ­ чав нову Конституцію

будІВельНики В. к. Гевчуком,

СПМК-508

3

був на-

Ласкаве

лІтнє сонце золотило листядерев.

На

високкх автобази Вlк-

тор Кузьмич не раз виходив

1

дить час

зив щеБІнку, пІсок у Об\1.' .оли

хІв.

іншим.

КомунІст Гевчук знахо­

машиною

переможцем у c~цla-

територll

вишикувалися

потужнІ

автомаш и н И.

Цройшло небагаТО'lасу, t

шофер. повезли

- вантажІ

лІстичному змаганнІ серед водіїв автобази. по-

на бу1,\ОВИ десято! п'ятч­ рІчки. Вирушив У дороry

пІд час святкування 110-ї рІчнИцІ з дня народженн!'І

Гевчука. СьогоднІ йото чекають у ОБУ;ховl. ЗіН

ГО фото вмІщувалося на районну Дошку пошани, а

і автопоїзд з двома при­ чепами ВІктора КУЗЬМИЧ4

В. І. ЛенІна він ~YB вІд- поспІшає до КиІвськог() значений ПОЧOlСНQЮ ЛенІн- рІчкового порту, щоб заською грамотою.

вантажитись

ВІктор Кузьмич ВІн бригадир шофеРІв. ..- керІВJiИК хоч І мал;)-

вчасно доставити його иа будІвельний маЙдан'ІИ..«. Такий вже принцип лере­

ЧИСJlеНIlОГО але повинен

колективу, дового показувати.N.! 3.

приила.,; 'в усьому. Тому

пІском

водІя

f

автобази

Л. ШИНКАРЕНКО.

КnУ&И

один з

напрямІв роботи суспІJlЬ­ HO-ПОJlІтичних клуБІв ІМ. Я. Галана, якнх нинІ на ЛьвІвщинІ понад п'ятсот п'ятдес"т. Іх створено ,,~ ВИЯВ глибоко! поваги Д~

1 c~ добре пр.ацює й до­

громадських

тони кожний.

показників у працІ,

звали на службу у Ра.!ІянськІ ЗбройнІ СИJlИ. Там його прийняли, ДО лав КомунІСТИЧНО! партії

До фінішу завершальиого року Аес.­ дівники села ripи завданні 49 тонн про-­ тої п' Jlтирічки часу лишилося небага­ J(аJIИ державі 179 тонн цінного харчо­ то менше шести місяців. ТОМУ дЛЯ вого продукту, що складає по 803 кіло­ успіmн~го завершеии,ll 8Іlдаn 1980 rpами молока на кожнУ корову. Не на­ року по продажу державі тв&ринниць­

відповідво

~al'-

р!к ВІктор КуЗьмич їздить ва

за перше півріЧЧІІ нинішнього року тру­

багато менше -

ГОТОlІнІСть

справІ. Серед курсантІ.' .простої до нуля. був І В. К. Гевчук. Ось вже другий

тонн більше ніж за віАповідний пе­ ріод минулого року. Особливо успішно розгорнули заготівельну кампаkію ви­ ~онавчі комітети Погребівськоі,РОЖjfів­ ської, 3азимськоі сільських Рад .народ­ .лів'я корів. Але - таке пояснення їх не цих депутатів. У Погребах, наприклаА, виправдовує. .

127

тонн,

5

Вшанув&ниJr Вlддан<JX Ра";ЯНСloкІЙ' ВІтчизнІ п-'1-

2_108 24,9

надійшло

за

району. товаришевІ.

Оj(ИИМ із p,atJlИВП резервів ПОПОВ,. .;Таlt,н 29 ,'І'01lIlЗР6Сn& КЇJI.liсn.про­ иeuu ПIЮJ(ОВОЛЬПl. ресурсіВ країии в даного 'I(OJlOlt& держ&ві у Требухові, ва розвиток ПЇАсобиихroсподарств робіт­ 24 тонни у КаJlИТЇ, на 23 -- "І BefltaЮlків і Сilужбовці •. Ці. ГОСПО,J;арства, до­

принциповІсть і працьовп­

тІсть,

ВІктор КУ31оЩА жди· прийти на допомогу

Сквирського

джерело добробуту зволяють 1tJIТелп

по

Рейси ж у нього часто бувают]' дальнІ. Ось, !ЧІИ­

різно- коли проІж)!жаю повз НО­

Там же закІнчив ШКОJl'У. Приваблювала юнака тех-

3

8

вить

'faппtиистаиі­

маютнІ будІвеJlьнІ ванта- Бий будинок І думаю: оце жІ. А скІJlЬКИ маJlеньиих! ж і тут є частка моєї ПР'!.­

вЄJtQСЯ j(остаВJlЯТИ

ВА3-2121, або я,к 'іі ще називають

п'ятирічку.

йсмнІсть

-

_двЦІ.­

Адже!!вПdtoП1Д.

HOXl.

гайну. щоб не БУJIО полз­

із

'десяту

-

..

CПJIаВJI~Е:~

ликої рогатоІ худuби_.. Насамперед тим, \ що У Це тІльки найб і л ь ш І иовобудовах я бачу ре­ об'єкти з тих, на якІ до- зультати своє! праці. Ін­

дл!! сільсько! місцевості, иамічене ~XV з'їздом КПРС на

•• аВТОПОlзда

ерманич

інтеРИlціоиаnьиоrо ВlІховання

украУнського

письмеиника, пристрасно· го ВИКРИll8.ча фашизму, буржуазного націоналізму та 'уніатства, борця аа щасливу долю захІдноукра'іНСЬКИХ трудящих.

«Тут ПРOЖllВ~ 'запсВJIIC Баrыdввввt! _ тot _еморlцьв1 '1ІІВ8 а'IJВВJПlCJI ~ бурвкu 8иерaиl.8ВUIIJCOI В1r1JJlЗlUlJlоl в1йви в CeJJ1 Соповка ПуетОМll!lвськоrо району. IвtцiaTop8 ь: вставО8ЛеНЮІ ;:.;... 'IlIeвJiеусп1.пьво-поmтвчHDro клубу Ім. И. rа;цаиа, створеного при м1е.

Початок цІй справІ св\)10 часу'поКJJ'а-в учитель

цевtй сєреДJdй

1UIIOJJ1.

На кошти, ааробпеRl уч.

ИJIМИ иід 'іаС еуБOТВВIdв та иедl.JIьвикlв, І буu ВJlrотовлеиі ці -знаки.

Львівсько! cё·pєдJtьOI· tпколи ом 17 Н. Н. КОТОРО-

.

вич, який особисто .зиав orидне обли'lЧЯ украУя- кlвськогораЙону. А rraf ЯРОСJlава Олександрович~ саиого буржуазного на- ЧервонограДСЬНОІ серед· ГаJlана. Разом 3 учнямн цІоналІзму_ ЛьвІВСЬКі Н,ЬОї школи ,м 12 отоло­ вІн організував

у шкоnl

письменники,

. запрошеНі

сили конкурс

на кращчlt

кІмнату-музей письмен- на вечІр, на ІСТоричних письмовий твІр про напr.! ни.ка. Тут Зі~ано 'lимаJlИЙ фактcpr розкр~ли ганебне соцІалістичну дІЙсн1СТ6. матеріаn творчість

про Я.

життя f Гап а н а,

БІльше уваги придlJlЯ­ ється також атеІСТИЧІЩму., ОфОРМJlено иІ.irЬка бl~IО' мешканцІ розповІдали про вихованню. У КОJlгоспl графічних аnьбо1ll1~, СТ2И. страшнІ злочини oyHiB- .• Н\)ве життя:. Нестероа­

ди про колишнІх

члеНіВ ських бандитІв, згадували ського

КПЗУ, (\ДНОДУМЦIВ

менника,

про

в областІ

иись- ТИХ, хто загинув від рук

велltЧ;е31l1

звершення, що

при

єство запроданців укра Інського народу. МІсцмl

району

оформили

катІв. Цей вечІр ,надовг:> стенди, на засlдаltнях клу­

відбулися залишився в пам ятІ при- бу по темі

допомозІ

галав:І.вцf

с.пецtальнl

сутнІх, бо ще раз нагадав лан

-

сЯросnав Гa~

пристрасний

бо­

вІруючими.

На

братиІх' народІв СРСР. 'усІм, якою дорогою цІною рець з Ідеологією унlатПошук знаЧНQ ПОГJlиБИ1l заплачено за щаСЛИ1!е ства. обговорюють НОВІ. знання шкмярІв пpt) еко- сьогодення... форми lНДН'ВlдуаJlьноІ ро-

номlку Іни,

РаДЯНСl>коІ

реепубmки,

кра-

КеQYЮЧИСЬ

рІдного ЦК КПРС

п"становqtO боти

з

сПро даЛІоше БориславСькІй

взуттєвій

краю.' поліпшення- Ідеоnоrlчно:і, фабрицІ вироБНИЧОГQ Д~BIд ентузІастІв став полІтико-виховно! робо- об'єднання «Прогрес. 'ІЛ&> надБАННЯМ усІх клубів ТИ"" клуби ведуть пошук ни клубу широко практ~­ Ім. Л. Галана. Вони Qб'єд-

кують

го 1 патрІотичного ВИХОваRИJII моподі, формува.tl-

поздоро·влення з -народ­ женням дитини, провоци

Jlенlнець, по со- НJIl В неІ глибокого !Д~AІнтернацІонаЛІст. H~ro переконання, непри-

180.

тисяч

юнаКІв 1 дІвчат. КРИЛіТІ галан\вськl слова: сЯ по

духу вІстІ -

совото,

впровадження

но

..

нових форм і методІв ИЛIi J

нують понад

ІнтернацlонаЛJ>ИО- вих радянських обр"дlв­

стали ух девІзом.

мкреннос!1 до буржуаЗRСї

в армію, Rомсомольсь!(1 весІлля ... ДосвІд робити кращо

нинІ різноманітнІ форми роботи. Лекца, конферен-

наПРИКJlад, на виробнич.)му об'єднаннІ ~Електро~~

ється на обласних ОГЛJ!-' дах-коннурСах. Пропагую­

цІ!, диспути, вечори зали'танlо і lідповІдей, ус!'1

широко ви:нористовується система комсомоль-

'1И досягнення наЦіональноУ

Клуби

використовують IдеологП. З Ці$)

журнаЛІі,книжковl І

меитальиl виставки

. неповний

-

lt()J{Y- ського

ось Слухачів

метою, клубів щороку узагальню­

полlт~авчання.

орієнтують

Н&

перелік масових заходІв. В них беруть участь ветерани партІ! І комсомOJIУ, активІ сти встановлe1lИЯ РаДЯRe!tКО! влади на sахlДИоукраt!!ських землях, j11ячі НІ\УЮ'

вивчення творчоІ спадщини письменника, проводяться конкурси рефе.Р!ІтІв, громадсько- ПОJlІТИЧ1t! читання. В практик:: МУбу, що дІє при Львlв~ькому полІтехнІчному Інстч-

І культури, лектори І про-

туті,

пагаИJIИСТП. ._ Глибока тиша ПІКУВ!JI! в· заm Комаl'Ювеьхого мІського Будинку КУЛЬ-

ввl1tшло

проведеИRЯ

КПРС.

ленlНськбl полІтики

переваги раДЯНСl­

кого способу

життя,

I!tpf

пролетарського htePA!!-цl0налізму 1 соцlалісти.,­ ного патріотизму, дружби народІв, викриваючи бур0 жvазну Iдеолог1Х1, клуби Ім. Я. Гапана с,. а Л и справжньою mколоXl IJteit-

!roro

гарту

юнакІв І l:l~

виІзних засlдаиь у під- чат, школою формуваНЛlr шефних колr~пах Горо- у них М!j)КСИСтеько - ЗІ&> доцького та Пустомитlв- нІнського свІтоглядУ. cьf\oгo раіонІв. Для на­ Д. ЯРЕМЧУК; тури, де rаланІJцІ прово- даНfJЯ методичиоУ допомо­ ceкperap JlьвlвсьJCOro ДИЛJl 'lерговий тематnииA ги клуб держунІверситету обкому Компарrl! Укр.. вечір. НамrваВQЯ в1Н проводить спlJТЬнІ зас!.­ сДороroXl rакьби 1 ЗРадР. даиня 3 КO?tfСОМі)ЛЬСЬНИИ !вв., йшлося ва иьому ~ активо'f mmпeФиo1О Тур(РАТАУ\.


НОВЕ

ЖИТТІ

16 ЛИПНЯ 1980 року

*

З СТОРІ

Й.ти ВПВРВj, АО нових УСПіхіВ · У праці ==:::::=="=:::::1::::_,:::':::,,'====ПJДСУМКИ 3all(lpl,IoK. * *

роботи тварин ..... "I, .раЙону за nepwe піврІччя ц. р.

оа. Трудівни'КИ

",&СТ...

колгOcnу ім.

ЗавдаННІ ва JIипень

Кар.

Працlанини фе"м нашоrо району на.

niJIьcыcrc району yaJiшио -вихену­ IQТЬ ПЛІноа! ІІІВ­ д....

ПОn'ГnИ80 ТРУДЯТЬСЯ

HOro

року lIecll,.~t П·IІТиріЧd. Тепер

шипа nnани

робництву

у rocЦOAa.UCТвi ка Bi~ 114 ти­ сяч !'Мі. худоба.

О.

п.ршого

І

10нlnограмlв,

22

2

(~охрои:іка РАТАУ).

f!lВОРИ З заготівеnьвими

!l'"

rанізаціJ/МИ; НИМИ пере.lб"а­ чено

1фО.lIП

державі

223ОО тонн м'яса,75600 ,онн молока і 221 иіnы-­ вів ШТYl И6ItЬ.

Як же ВИJi.ОНУИЬСI rовори?

..О­

веnьні ПуНКТИ

ТИСRчl

Топчанюк О. М. (<<ПJlосківсьRиЙ.)

тися" _ТОН"

8

2

тмс"чl ТОМН м'яса,

200

тисяч штук яець.

повад !Ілав 3 мільйони 6 тисяч ШТУІ ив~. JI\fше 8

Зовсім інша кар'!'ИИ& І ПРО,lazем хержаlі J;loJtOXa. Jlише радгоспи СПJIосltівс~­ іиА», «Русанівськиl», сТребухіВС~IИЙ» і пnех­ птаІозаво.l «Рудп» ВНlО· иаnи ПJlанові 8аВnИИІ і

21

Jlзюб& к. П. (<< ПЛ!lсківський») Лисенко П. М. (<< Плоскі вськиі» ) Фесюк К. JI. (<<ПJlосківськИЙ.) Носох В. О. (<<!ваигаРJ1») J)улавенко Т. М. (<<ПJlосківський») nапо І. І. (сПnосltівсьltий») _Миронівеltк& И. І. (C!BaHrapA») ЮпJnYJt О. В. (<<ПJlосltівс.киЙ») .Іесих Ф. 1. (сПnосківськиА») Суаач (<<Плосківський») БО.,Іар И. М; (<<Плосківс~ltИй») KaeJtI (<< ПJlосківський») lевківсыta І. М. (сПлосхівськиlІ») Кас.. JI. М. (с ПЛ!lсківсьJtИІІ» ) П6ИРуr. В. П. (сПлосківськd») lарпепо І. f. (сПnосхівсьJtd») 10D1it О. е. (сТребухівськd1l) МіlllеиХ!І М. (<<ПлоскіJСЬКИЙ»)

...nо­

МlnltАон

реаJlіlувап

аер.аві

робо," колективу RиЬс~Jt!lі П'l'ахоф&бриJtи 6УJlJJ певні

нажу,

труднощі, котрі

пше CBOє'racв:o і Ікіево ~i­ брати П. Отже, IQJJ8mвaJ( rмпо­ дарс!! райо!у lIelt6ti,po JtOJtJIaC1'Jf макси.УІІ 8УСИJП. Аля 1'01'8, 11І06 nиаtбіJlыu. заГОТОІIlТ1J ВИСОlоякі~UJ кормів на стійловий періОJl

rаJlЬМУllа­

пи успішне Вij:коцавня пла­

НОВИХ заВ.lань.

Ниві еп~

ці&лісТJI фабрп! розроБJlЯЮ1'Ь конкретні

544'

нішньомУ 1)8ф. !ре пві в Аостатв lіJП.хість ae~~ кої маси Jlи :aarO'fiмi' сі..

8aIOдJI

равтовавого

ra-

виковання

п~вовоrо завдавня по про­

За шість ІПІВУJIП міц- ТОRJШ наДПJlаноlOЇ ПРОдYl­ дажу держаІІі явць у жру·

CIlJlOrQ,

:_lІІІ!с

r. r.

r. •.

,иrОТ!luеПI

трав'.ного БОРОШН\t. Треба

r.

11'аtчrx r. П. (<<ПлосJtiвськиl»} Т~піl& 11. П. (<<ПJlосківсьш») Паник Г. Ю. (<<ПJlосківськиА»)

ціВГОСПОlаре'!'М "ОІІJII аіі. Pemтa f!lСПО.lареrв 8а· rOMY півріччі a~oro РОХУ. ,ДОРОфsєва Г.. М. (<< ПлоскіВСЬКИЙ7» ди rpомаJlськоrо " \'В8РИfI­ ,1І;ержаві 11250 ТIJИИ к'.- 60рr"аnи перед державою Однівю:t ПР1l'П!1l TaKoro ницт&а. Сита зимівля 1710-- ШИJlЮХ І. G-.(<< ПIIМR~сldt.) са., що ва 896 ,'Они біnь- D першому піврі1Ri. ОС!lб­ ставовища 3 викоианням би Онищенко В. С. (<<ПJlосJtівський») заПОРYRа · успішного ше; ніж

переJбачеио

пів-.

JfIIВО чи_аnо

М!lJl6Х& Ifexo~

річним ПJщrОJ4. МаІ.. всі ;цап р!хгосПІІ «~еJIПОn­ rосподарств& вереви1tоіа- ~~рсьJtий», «rоrотJС.КиІ», nи - планове завдавИІ. Наl- «БобрицьхиА». більше И&ХПJr&И!lВ!lrо 11' .са

відправив

ва

]tобре

ПО!І'Р&!tIlВ&П

І

плаиу продажу держаJi ПРОдYRтів тваРИlІПЦтва 8 веСЩlИlТnиві кmмаТJl1lиі уМОВ.

ипуnого

року,

що

ВІІ811ніl мi~i обмежили за­

І'РА'!; перш'ему ' пїврі'l1li IОJlекТ'РИ гМ'іВJIJI хорюв

ка стійло­

прпЙмаm.ні tmm'RI)Ц1'()C- rrт.ХОфабрИl.!ОIlW е1фаn­

вий період для І7.10би.

пи «Аваиrа'РЖ» 251 ПЦ '1'ониу, «Плосківсьnl» 1QЦ8

чм.СI, I!tоб "!lк IПЛfJJlОf!l рtlку ие ПОВТ(1)1ІІСJ J ІПІ-

пл"ом про,wку 1tel'~&li. И$ заrМ'і-

8

ВИКОНАННІ

4

d .

10.

r.

МазуркеВIА В. (с!ваиrард») ФВСJ!lК О. А. (<<ПлоскіВСЬШ7» АреНlар Г. П. (<< ПлосItівський») Строхач 1. (<< Плосківс~JtИЙ7» КІП 1. А. (СПJlоскiJcь1tиА») Скох М. Т. (<< ПJlосківс.пІ») КРlJвеаь Є. М. (сПлосківсьжиА.) МельНlAУК Н. В. (« ПJlосжlвськиІ.)

ВПО!цR1IЯIJJlаиів ВJfPобп- ' цтва f ПРОХ&ЖУ J;ерж&вї тваРИВJJиць1tої rrpО,1П'1Щіі. JI. ВОРОНЕВКО. 1'О.1І8nd д. .цnl епеиер

ае

r.

...

а..,.мМІа

І ' веетl еl.1lЬroenиpeд1'8-

тІв во р8Й8v.

SpoBapcьXOIQ'

РубаIf JI. В. (<<Плосltівськп») МtmfJlЬИ& е. З. (<<Требух.івсЬ ttИЙ.) ІраІн" С. К. (<<ПJlосківсьхий») ПаВJlепо О. М. (<<Ру~ня») НеJf1ol0 Г. О. (СРУІНJI») Щ~т. О. М. (імені Кірова) BaJiJf811 В. А. (<<Аваиrар,1l») ІваIIЧYR И. 'В. (<<ТребуХівс~жиі)' П~іц Г. С. (імені КІрова)

ПЛАНУ

.

3"cтtlМelJXO Г. К. (імені КіРова)

оо

Ж

Jlитвинеmrо О. Т. (імеві Кірова) .ІІХО8ЄИIfО П. Ф. (імені Кірова)

СІ.

~

.,., .; .,::

C~eexiICWRBlit

сТребухівеькиЬ

сЛ"нrlРD імені

Кіров.

іІІені Шореа ЛлеuзаВСА «Рур.. cJlіmlQКВЙit сгоrмівсыtьb спухівсыtl» СРУС8яівеькиlit СЗ6ео сБобl'НIlЬКвЬ с3аВОРИllЬкиlt? скрlеилівсыtй:. сЖерлівськиlt:. імені МічуріНІ «ВеЛНКОАимерськвt. «3аПЛ8l1liиlb iMЄвJ Докуч,q8 Ра.llJ'~сп,к~мбіна,. «Каnитянc:ltlСвlt:.

іменІ 50-р!qqя CPC1t БогдаRhleыt птахофабрик.

БРОtlарськкй плеuптахоpenроAYXt8P

СеМl!1Іолкlвеька птаJОфабf)uа

КНТ'СЬК8 ПТ8хофабрП8

Ло раlО!ly

2710 2147 '159 2128 1782

1779 1463

'1435

Н27

1398 1277 1285 !ззо

1220 1108 1019 lе53

t69

t48

....

548

422 471

+21

-IЗ8

+ 110 -80

402 ' ...,..188 344 -12f

368 288 804

292

286

-163 -227 -377

-12

-199

275

302

-24'

253

229

-157 -321 -190 -169

22s

-e~4

239

223

m

.ІІD1еико М. І. (<<Тре{іnівський»' М.ХОl',еПJoХ8 Є. М. (<< Плосківський»)

і

-~3

,..

99,2 1274 +52 45,7 1 4 0 _ 89,~ t7З +13 38.9 169 -81 90.4 792 -Іоа 87.5 575 -57 91.4 615 -80 91.8 498 -70 о.в 77 -19 92.3 647 -25 92,3 552 .-67 86.3 584 ~4 ЗQ.І 501 -95 88,2 597 -55 94.4 540 -t7 84,1 378 -44 82.5 4З4 -84 85,0 331. -103 8!),О ЗЗ? _95

.. -

-- -.. -

-

-

-

114.6 144.1

85 +15 19

+3

188 +24 103 +32 189,1 141.9. 161 --23 ~ -3 &7.5 86 +9 124 +8 118.2

2!J

ЗО

19

26

~

31

25

+6 -2

--10

+.

-

-2

...

21 15

+1

42 -

33

-9

+12

2J.

86.3 90,6 87,0 84.7

--45 -4 -7

...

...

-

--

ііі

97',1

_

!ІІІ!!

,..

Ш

-

ІІ"3

.....

-

-

173,4

1114.1 114.0 145,6

~

-

99 -І' 11"3 -5

,..

118.1

74,1 90,9

-

1М4

fIII'i

242;4 110.1 128.4 71,9

105.8 89.6 121.5 119.2 118.5 115,4 128.0 74.4 142.2 114,3

+4

42

ЗІ

93,(1

+4

і

8ЦІ

82.5 75.5 81,4 77,2

І. (<<Аваиrар~»)

Аимхі!lа

Jf. І. (<<АВІ\иrаl'JI7> ,

.... -

135,8 І

---

-...

І IОJШУИ r.' т.

(ПИ3 «РУАН.») І Рудобаб& С. М. (ПП3 «Ру,ря») ГуВій Г. К. (ППЗ "Руди.») ОМ8JJЬчеВК!І С. М. (КиіВС~IІ)

Депсевко О. 01 ' (ПИЗ «PyJВИ») Петрll1f1]t Н. П. · , (lиівсьu) ·

И~асепо Т. І. (lиівс.а)

СеМИИ!lr О. Р. (ППЗ «РУж0»'

_.

",5

119,8

10М

118.....

-

1".1

I~

+4

111 .- 10

9б,5

106,2

3395 3391 3385 3323 3243 3219 3151 3107 3065 З057

304'5 2985 ~921

2909 28М

2853

2532 2793 ~767

2749 2740 2717 2114 2695 2623 2613 . 2591 2580 2567 2567 2564 2561 2553 2547 2536 2533 2531 2527 2519 2496 2452 2446

659 755 '177 778 739 752 741 581 601 554 659 687, 666 520 642 670 612 632 61t 7411 619 594 474 6~9

625 564 607 541\' 605 591 6В

5911 584 600 609 586 446 5~9

573 593 73Z 570

2438

637-

2438 2436

637 465

2418 2418 2388 2382 2298 2294 2293 2292 2286 2286

_

' По.мrа}')IИКО Н. С. (ПП! «РуРИ)'

РепefYВОВ& І. о. (Київськ&) П,ьцаlJJО О. Г. (ППЗ «PyIQ:t1 IЦ.KOTOJIЇla Р. И. (Київська) Дахова Л. Ф. (lИЇВС~lа)

-

....

М2

659 455 ~ОЗ

502 496 486 528 541 541і

mАШНИЦI

l}'ЦеllКО Т. З. (ПИВ «РУI1lЯ»)

;;,,;

~" !!-

.....

1~,1

2m.8

-

Itnaw Jf.

41 :'; _ _ _ __""-,- .-, -

8.

тонн м'"са,

_ _

Р

Ііа4оене IІОJlOКЗ ВЗ корову 8 по·

МОМ.ІПО О. Р. (<<пJiосківеыtl~)) Пn.сова Н. С. (<<ПJlосківськиіі»). Смирнова О. І. (<<ПлосківськиА») ДnеВIt,О 6. (<<пJlосківсыJ!>>)) Строкач Є. С. (<<ПJlосківськиl;;) Харчеuо Г. Ф. (<<ПJlОСіівськ!і»)

Тlаринникамк "~

МІ,

ві,l(правл,но

наа••

IІІІІі

КОМЕНТАР Не повторити торішнll помиnок Ще на початку иивїш· 146, RиІвська m-ахоф&б,инього року rоспожарства ка 193, плtипт&хоц.од вашого району )'1t.'I&Jm 10- «Рудня» - 84 'f!lИJПI. .

Прl!8вШе.

... 0....._ _- - -_ _ _ .. ••

Мln .. А,ни штук яац .. ;

пpq8ТИ деРЖlвl

KpeeoBcloкoro.

t

чатку року (ІІТІ

,иробити 8500 томм МаПОМа, ДОІlвWII сlреДН.....бовий Нlдll Н8 мораlУ '8

ТНМ<:І. ~o

~_.

_ _ _• _ _

г~по.ца рства

!іону поставnено танІ завдаННІ!:

Л . Ко·

о

МАИСТРИ МАШИННОГО ДОJННЯ КОРІВ

пl.річчя по ви·

продажу lІержавl продук­

Н. nИП'НЬ перед

На 8111itlкy (.лі·

ir.

тІв тваРИННИЦТВІ.

81_КlllРlВО): ае­ рааOli теЛ!ІТіиці кoмoary М. Фі· ше,а шеllJCО.

над атіneнняму

ІІІИТТ" ианресntнlt ХХV з'lз.у кпрс. 61" ..шlст" господарств УСПішно ,авер­

зреРШIJlЬ'

лі~е~.

На НИХ Рівнятисяl

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ла M~·pкca Гул"Й·

-

ОJlеlПRО І. В. (ППВ «Рущ»)

Іmnraеь Г. І. (Бровареыd IПIPJ 1ІитвJПI Г. П. (вровареыtий ППР) Марченко 11. Г. (Броварський ППР) Баб.. JI. І. (БРОlІрс~кd ППР) IJlИМаeJo И. І. (Броварсыий ІІІІРі

152,0

===--- ..

14~,9

152,0 137J 151,6 333 14.9,0 138 145,1 23071 144,0 6$

189,0 137,0

23З1! 176~

133,0 ' 418 133,0 105 132,7 ЗВ! 132,2 ЗllS 132,0 465 131,9 1972 130,0 2396 12~,3 1245,7 129,3 605,6 129,1 1291,7 128,2 1203,3 125,5 1296,2


*

4 стор.

ДУМКИ

I~ JIImНЯ

НО В 1~

року

1980

Ж И ТТ"

ВГОЛОС

НА ШЛЯХУ ДО · ОМР1Я:НОГО все

приносити

користь

було вчора: і свято останнього дзвоника, і хвилювання перед Іс­

Здається,

ніби

спІльству.

бо

рІдною

. яка

дала .

Ім

світле,

і

ка,

сигналlзує

п ' я-

щасливе

суперечки

про

Ким бути і яким бу­ ти? ЦІ питання хвилю­

. тlрку, те,

І

як

краще

сук ню

до

ру­

ВІтчизною,

питами,

що

піднята

ють себе' в боргу пе­ ред

пошити

го вальсу

школи.

..•

-сію

А сьогоднІ вони вже стоять

на

шляху

омріяного. випускникІв

дитинство.

ють І випускникІв За~ зимськоІ середньоІ

випускного

балу, і бентежна до болю мелодІя шкІльно­

до

до

МрІя про профе­ педагога прийшла

мене

--

класі ,

БІльшІсть уже обра-

ла профеСІЮ, яка наповнить ~xнє життя найвищим змістом, зробить його повним і цІкавим. І хоч шлях цей , не завжди второва­ ний. та віриться, що всі вони досягнуть своє! мети. бо хочуть

ще

в

легких. Але

справжніми

ЛЮДІІМИ. ·

-- . повинен

його

присвятити

своє, життя

вах.

служІнню

рІдному на­

Для мене ідеалом педагога І людини є В. О. сухомлинськнй. Все своє гаряче серце, всі сво\: знання І свІт­

родові . своїй ВІтчизнІ. Своє жнття я думаю

люся

пов'язати

хвилюванням

лі

сконало

неповторних

думки

вІн

бар­

вІддавав

Кожен з нас ,

--

будІвницт­

вом, з технІкою. Спра­ вою честі вважаю . до­ опанувати

про­

фесІєю і своєю працею приносити радІсть . лю­

лу: сОсь І знову 1 ве-' ресня. ДІти Ідуть до

ДЯМ.

школи.....

школі

.

з

РОКИ

иавчання

в

дитинство.

Як

дізналися

ючись у

ми. на

я

уважна

ди в свого улюблеиого

вильно обраJtа майбут­ ' ню ' профеСіЮ. Часто

учителя,

уявляю,

твердо

МОЕ'

не

знаю,

що

покликання ,

І!МОЖУ

школи.

що

жити

Праця

це

до

оточуючих.

Володимир Ващеико певний: як би не скла­ лася доля його одно-

я

без

вчителя

,-------------------------------------------_._-_.._._._..--..

як

часто ' зу­

пиняється,

повз

ПРОХОДЯЧИ

рідну школу.

нувати

людини

вперше

життя .

все

попере­

ЖОдlfого

дня,

--

це жнття, І

стерпно боляче за без­ цlJtЬHO

проЖИТІ

роки •.

Коментарі зайві. За­ лишається побажати всім, ХТО . вступає в са­

мостійне життя, напо­ леглнвості в досягиеи" иJ· мети. .

за­

йду до класу і поведу М8.'Іеньких учш у

дорогу

треба прожити його так. щоб не було не­

МИ утвердила в меНі віру в те" що я пра­

як

раз,

треба крокувати В 110гу З життям. Адже, як писав Микола Остров­ ський , .НаЙдОрожче в

часто необдумаИі вчии­ ки. Як багато мизро­ зуміли тепер. У май­ бути !>ОМУ я . мрію стати вчителькою. Ще в школІ· я була пІонерво­ жатою. ' Робота з діть­

тинство, В своl' шкІль­ ні роки. просить пора­

ще

дУ. ' Н!. не можна мар­

біль і за нас. за наші

любить дітей і розуміє Іх, вимоглива до себе,

иа

Здається,

що в сиві пасма Іхньо­ го волосся вплlвся

-- А зараз, вступаю­ чи у самостійне життя,

людина,

'Упевнюєш­

цьому

стаю

і з

повертає~ся в СВОЄ . ДИ­

та

В

читаючи РОЗдУми. Ва­ лерія Клишти. Я ще тільки

думаю,

по-справжньому

лише

Я~

зрІЛОму ПОДУМКИ '

ся

Див-

яка

ти

незабутнІ ;

часто уже у віці людина

пускникІВ.

наших

вчителІв І батькІв,

С1авлєввя бажания

--

навча­

школl1

зараз

СВідоме ЖИТТJl.

приносити " користь ' су­ спільству основна риса cьoгoдн1mHЦ ви­

багато

ріЯ Михайлова у лІте­ ратурному Н'урналІ. який випускники пода­ рували рІдній школІ.

Педагогом може бу­

ДО

дливещ;. ~ Прекрасие 1· щасливе бу ло в нас

пише юнак,

дІтям. НавІть, умираю­

Ма­

клаСНИКіВ. вони будуть

еві тлу краІиу

1

звань.

зі само~Нщоro життя, . ділиться своtми думками ltЩиа Уро­

як приємно УСВІдомлю­ вати, що ти вІдкрива­ єш дитині свІт в усІх

чи, вІн дУмав про шко­

другому

пише ·

не з

'- -

су­

ПО'ІУва­

.1ПІІСУ

Ось ~2Ке.по~

-

eR38МЄИИ. ... Іже , 1ІР­ рослі, стоІмовапоро­

Н. ГРИЩУК.

ве-

---------------------------------------------------------------~ СУМCloК8 . оБJ!аеть. У XOJlсЛеН'інська іар а» Ох­ тирськоro району понад 20 династій хліборобів. од­ кг з ких родина Руба­ нів. Голова її Максим М,,­ хаіілович працює в сільсько­ му господарстві півстоліТТ!l . Недавно ветераиа ' І · . Й:)го дружИ'Ну Оксану Ярофіівну

.rocnі

поздоровили

із золотим вє­

сіЛЛЯМ деС!lтеро

іх сИнів і

nочок, 26!нуків . На знімку: за СВ!lТКОIl'ИJ,f столом родина Рубанів. Фото П~ 3ДОРОВВJlа. .

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ ЧЕТВЕР, 17 .пИПНІ ПРОГРАМА цт

8.00 еЧас •• 8.40 r1JinlacT8.L 8.03 Концерт ртпого вого

811.

14.30

ЗА ВОАСЬ КИХ

СТАРТИ Ще років

30

два тому

ка,

І

раДіомовлення,

1

~олективи ФіЗКУЛЬТУРИ п'єдестал пошани -:- все маіІо користувалися місІоо' як на иайвlдповідальніши~

запалили

!\1~дИ.

спортсмени

ВОГОНЬ

спартв-

Ш~ . ~a.c

змагаnn

дення

стартах. Був встановле- було досягнУто ряд хоРІ)' графІк ших результатІв. Стомет· внутрlзаВОДСЬКhХ ний спеціальний

!магань .

Вони ПРОВОj!'или·

.ким

стадіонам

ся на різних

для

прове­

спортпВнрх

майданчиках і. зрозуМіЛО. мало приваблювали

учас·

ни~IВ. Тепер за рішенням Ml~bKOГO

Мітету

спортивного ко·

такі

проводяться

спартакіади

на міському

проведення заводських спартакіад. . Успішно провели Ух З8води пластмас і шиноре-

монтний. Місця на три6у· нах стадіону зайняЛО чи-

мало болільників. Особливою MacdBlcTJ()

вІдрізняється

спартакіаf\З

.

стаДіоні .Спартак. . Тут люди. в і дчувають особлизу атмосферу спортивних 611таліЙ, бо і фІНішна стріч-

деревообробного

ф FАНДБОЛ

номанітних обласних тур-

сильніших

названо кращі

У

ди ' колективів ри

Кадитl

rаидбо.льні

коман­

Фізкульту­

сільськогосподарських

підприємств виборювали

йО'ниоі Ради лос. .

Броварщиии першість ра-

ДСТ

у напруженІй перемогу

смени

сКо-

боротьбІ

здобул и

спорт·

радгоспу-комбінату

сКалитянський » іменІ. річчя СРСР,

які

ляків

50

зуМіЛИ

подолати опір своІх

'!'~ндбnлістІв .радгоспу Імені Щорса. Перемnга

команди

радгоспу,комбl-

, не

є несподіванною.

нату

метрів . Хор-ошl результа· ти показали бlгуИН на

гравці

неодноразов?

ну, а також захища.lЩ честь Броварщини на різ·

!

і

холодильних

камер нагоr1itюкliit Цочt!'eo НИМИ грамотами І ціиВимu

клуб, кожен • •ультурник Вlд'ІУЛИ О'е~~.!!иву на-

станцію за

сек'.

Шульга про61гла

1

хв.

В. СaБDJ1Ь. за ·сек. : Переможцl

2

53

100

.ця-

05

метрів цим

п. зма-

же сти­

лем. У комплексному пла ваннІ на 200 метрів бра·

завоювали 'У жінок п'ятнадцяти· радго с n V~ річна Т. Черкес показала І третє-рад- п'ятий результат у плав.аи-

ОлІМПІади.

В. КУКСА.

1'ОJlова

спорткоМ1Тery.

Шосту перемогу піДАЯд

здобули

переМ()жul

лорічноІ

ми~у-

першостІ

футболісти

радг о с

«КрасилІвський.. разу

вони

JJ

У

Цього

переграли в . го-

1оо Mer11 ре-

стях спортсмеиів радгослу «Авангард. 3 раХУИКОIIt

І срібло, і бронза KY~o~epeдy у наших зем-

ла краСИЛіВЦЯМ ще міцні·

госпу Імені Щорса.

ні на lIистанulї

.

Ф ПЛАВАННЯ

рІв

зультат 1 хвилина '8,2 се- 3:0.

публіки

Комаиду

чемпіонат з

ше закріпитися на B~PX­ ньому рядку турнірноl

рес- тІ СРСР з плавання. який

таблиці І прийти П;) фі~і­

плавання.

пройде з

ньому

представляли

маА­

вавці

спортклубу

сПо­

СРСР вихо­

10

серпня

Шlстнадця тир і ч н и 11 Юрій Шаповцлов у ' ф!­ кальних запливах здобув дистан­

на

КоммуиистическоlІ партии УкраннЬІ. rnРОДСКОГО .н

• НОВЛSI ЖИЗНЬ. _ opraH Бро".рскоrо roркома paAoHBoro

І

місцевІ

програли

саЙдеРОВі

першості

перемога

требух1вцям

стадіонах

б(!ротьбу

Гоголева CBoro КО;ІО

чемпіонату райоино! Ради ДСТ .. Когос. з футболу.

....... oC"..c-oC'4'-,.~~~ __ ..#' - ... .:r-".;.:r..,..4".".~,.".--='"~..,..:+,.:f' ... ~ ... ".

ГоголевІ..

спортсмен!!

Ця

таблиці Іграми

най­

показниками.

ayt-

Л.рна. І ЛаТ.НС"IОТ ПО 3.lІlпевнl roрl У свІтІ.

1'.111.

ПРОГРАМА

18.00 Н08ВНIІ. 16.10 Абlтурkнт-80.

за

МіСця

цт

8.00 СЧILС». 8.40 rIMHILCTBU. 8.05 ТеJlефlll." спо leтo .и.. тlІ спlа""вl І..ар ... 10.З5 у . с.lтl Тlарнн. По .aвl•• чеввl Новив.. 14.30 Новввв. 14.50 ПО рl'!Инцl С8ИАIJdстu.коt BILPO~HO'

peaa.a1Dll1Т в

Кlа­

р.гуа. ПОIl. те"еФI". . сз..... •• С..... ио•• 15.40 8есе..1 нотп. 15.55 Транс•• ЦI. ' MITBHry, !ФІІ_ са.ченого 'YCTpl,,' о.ІІllІ1Ііlt. с"кого 8ОГНІО • MOCI.I, 17.30 А"хітеаторв - cO.1llll1lia. дl-80».

18.10 8

O... i"nIAca..o.y селищі.

РепортlUК•

18.45 С),ОГОАнl У свІті. 19.00 МОС.В' І .OCIB. .I. 19.30 - Н аВIІОIІО смІху». r,yMI?PY • коицертнlІ

8et11р

вай­

СИJIЬНіЦІИХ комаид раЙо.НУ. В. ДОСВІТНІИ.

КонцертнІ

тех.

Меч­

ДeJI.сона.

ро.оТ капи. БІт.».

УРСР

17.20 cBnepeA,

01l1l8та'..

IОвI

турнсти.

18.00 nenYT'TB І ІІІВТТ.. Првl311

'0-

_Трем­

- . Jf9.lIl .R...

ПРОГРАМА

НА

ОSЛАСТЬ

16.53 ФIIІЬМ-ІІонuерт cMya.... вtt 20.50 • На Аобравl", IІIТ8' •• lI.etekthb-. 21.00 .Час». 17.45 ТеJlефlльм СКОРТИIL»_ 2 се21.35 Те .. ефі".м сСобакl ВІ еі­ 1'111. ні.. І сері.. По •••lи"еВІІI 19.00 Клуб кIНОООllоро•• I. - Но.ини. 20.00 Вечірн. каІка. ПРОГРАМА НА 05nАСТЬ 20.15 РОЗП081111 про· J:YA01ltR8в1B. 17.З! ТисфіJl." .з ... а.ннА мlМ. Сар·';в. С8 ца.». 3 серІ •• 21.00 ПрограМI 11011. TeJIetl.. wrl8 18.00 9-1 СТУАІ •• сКраТна мо ••• 20.00 8ечlрн. • ••• а. 21.40 Т.орчн. .ечір ВlРОРОТО 20.15 Те .. еог..... _ КнТ.шнва •• артнста УРСР Б. Ступ.н. 21 .00 С. про.оф'~.. Симфоні. JIt 5. Р(!lаатор в. в. ФEдJШ. 21.40 Те.. ефl.... С31J11sиl Ітрв ••

БРОВАРСЬКОМУ ~(ШТОРГУ на постlйиу роботу ПОТ Р І Б НІ: ПРОАаlцl ПРОДТОlарlв, лоroчиики ПО продажу Оlочfа, продавuI морозива, вантажники в магазини І на про.п.­

базу, робlТНJlКИ овочевої бази. Наша адреса: м. Бровари. вул. Кшвська, 139. . . ААмІнІстраШ ••

І вlдповlllальвого се,к реТ8 РЯ' ,ІІІдІлу сlльськоro

кopecneB- І

. . . ~".4r~1+

19·3-82;· "СТУПВИІ рнак1І)РІ _ . 19·4-47; Г •• ета 'HX~48n , 2550'20. rocnolllpcT... . ~ 19 З 18 1__ ' І . . . . . . . , 88терах, еер'АУ. ' . Советов HapoдHы~ 11"ПУТ8ТОВ КиевскоlІ "бластн ІІ . БРОВАРИ: . 4tHTa' 1l1cu;e.orD Р.ІІІОІІО.Л.".". . . ; . . 8 .......11 8 ПРО"НCJlО80~..... Газета выоІІитT ~a украинском .зые.. вул . .Кн'вська. 154 ".совоТ роботн. фОТОllореСО~ВАеRТ' - 19-4·87. п'ИТВВПID І суботу. Друк високий . ОбсSlГ 2 полоси ФОРМ-8ТV А,. __________. " . , • .. ,.oD"'.;;....,.oC'>~".4',# • "~4'''''' -#"~#I~"'~':--"I-'..:'I"~..# .,...,..." .. ~.,~ - , , , . , , -""".:JI'-..:JI'>''''''#~ -~';-':--.,..,..". .,..:r+"..,.,,#.;rь, -4-"-

~,.rІ;Д;с 61964. Брова~а J1pyкap!f.l( КиІ1tCЬкoro оБJryIJ·раВJIІНН!І

ТЕJIЕФОНИ: реАІКТОРІ -

уВеРТIDРИ

18.40 1500 ' - o.tl_nllca.l. _"О­ liеАе "",ПУТІТ 8еРХ08НО' Ра­ . Аlста.. АН СРСР. AHpellТOp Понец.... 17.00 П.... 41теl сКроаВАО вре. Koro . мет .... ургlАвого .aвOI(' ІІР·СВОГО •• Ім. В. І . ПенІна С_ ' П. Єфl­ 17.30 Фі",,,м - аонцерт c.JIlpвul мен.о. lІе... оilIУ». 18.ЗО Cni8a. О. 5асвстlО•• 17.45 -в&.:т. IpO.IUO». \9.00 A.Ty ....BIL lамера. 18.00 ПЛ. шаOJlарll. сЗн", • • 19.80 ВечІрнІ РОІМ08Н. ввступ" пнсь"еНIІИIІ О. ПеваАа. б., бере•••• 20.30 ФI"J.М-ІІОliперт сЛрф. 18.30 • Н .РОА8і Т."автв •• . струни чарІВІІІ • • 19.00 А.ту .....н. .аllера . 10.30 З .. растуА. О"'IІ"lа40' 06- 20.45 - Н І lІобранlч, дlтвl". 21.00 еЧас •. рlТ o.. IMniAca.loro ФУ~,бo.llУ. 21.85 Те.. ефlльм -СобаllL .а еі. 20.15 любите.... М ХОРОІОro СІІІнІ.. 2 серІ.. По ааllнчевнl 8У. KdllQepT .aCJIy.eHOY B

ДОЗВОЛИJ'а

збереження

геOJlогороз.IU8lJ1ьниl віllУМ.

,....,...1.7"•.'oC'''''",.p,..""""..:-,с:,.:.#., ·.,...D', ... ~~_~,.."...,..,.,;t"..,...:аloLJ'->#

HA~A АПРЕСА:

І:ОВІІІ",

18 nИПНI '

ПРОГРАМА

16.40

. n"811а..в"

І.стнтут.

ПРОZ10ВЖИfИ

серед

об.......

П'ІТНІЩІ,

Аме·е_

УТ

полlт.х.I""..

командІ радгоспу «Требу­ ХіВСЬКИЙ. 3 рахунком 1:4.

турнірної

ціІ

кунди . а також , фІнІшу­ вав третІм на дистанціУ

шу ·першого · кола з кращими

На чолІ

пов та Тамара Черкес.

меда.1Ь на

по

ф ФУТБОЛ

лум'я» заводу порошкової

срібну

5

на У, Дніпропетровську.

КиІвЩинв

стри спорту

Ця перемога Z10ЗВОЛИ­

ляків старти на чемпіон~,

У Дніпропетровську аа-

IС1.нчився

батерфляєм.

3ваllо_1

BOII&IIЬBO - IвструмеИТIJlа.иоrо . .самбmo. СС8брD •

..... MYse.-садВба -АрхостуАІУ re....ake •• 'Ot1'ЇintfBCL 18.З5 Тел.ФI.1l._ .1.11. АlтеА сПрн­ 21.00 .Ч.с» . ГОА. ' ~e.ТPOBlla.. 8 серlв_ 21.35 Гр.. ваРОІп1 8рТІІС'І 17.40 ДОІ. ' тиефl.1l • • • П'.Т. ІУСРСР . lІ.уре.т nеиlва.воl стрl".А НІ аренІ •• премlТ Е. rl.1MI>C. 22;25 Ca.tlfOARI , свІті. 18.35 Хо"У к' паТІІІ 18.45 С.оroАнl У С81т1. 22.40 Ромавси А пІснІ н, вІрІІІІ 19.00 НаРОАнl _e.1l0AIT. С. ЄсевlИIL. \1.10 .Праяоровосlll ТРУАОIOТ ПРОГРАМА УТ ип.-, 10.00 невннн. \1.25 · Те... е., .... м спо КОТО au8- 10.10 ДІІ. lOitaqT8.. сОріеитвр •• тІ. спl80"нl .евар •• 10.55 Наука І 1ІІВП•• 21.00 .Час •• 11.35 д. ПрIСТIІI. ССКlLрб •• Вис­ 21.35 ПОllументаnна .Іво.ата8а. мера. Про УІ МI.наро..... 1 . І 6. оо Н ОВВНІІ. КІНофест....... ар.Тв ЛslІ. 16. 10 Абlтурl!вт,SO, КнТ8а.аиl

колектив фlЗ· ~рти,нuй

Так, пругу спортнsиого сезону

200 метрів ~атерфJIЯ­ Рудні, Калити, вигравали першість райо- єм - 2 ХІ~НЛННИ 10.2 се­ зaкlll'JRЛОСЬ перure

Ії

равлІння

nlс()і

завоДоуй­

300 І 1000 метрІв.

гандБОЛЬНlfхварчанин був четвертим.

колективів спортсмени «Аваигард»

цеху,

цеху ' 'ХО:nОДИЛЬНИХ камер щоб кожен метнув геІінату на 56 культури.

зєм-. металургії Юрій Шапова­

авангардlвцlВ і

-

ло продумали церемоНію вІдкриття спортивногО'

колективи

--

пильного

рівку найкраще пробіг подаруlUIЗМИ_ П. Ющенко ззаводоуп, Потрібно , щоб таких равління. його результат· СПОРТИ8НИХ змагань у мі­ Н,6 сек. В. Борисенко з сті було якомога більше.

комбlн~, ' В.

підприємствІ вда·

нірах. , Друге місце серед най·

Переможця Нещодавно

ту. На

гання

се.с­

тет-.

О .

СПАРТ АКІАА

свята. Кращі

Но8IПIIL

Н.SO До BaqloB....Boro СВІта IраНС.1l0Т РеспублlКв На­ цlОНал.ного JUI.I респу6.1111111.

• Дере80». До.. фl.lПoJl. 15.20 М. r .. IBU. .Ве"НІIІА

СПОРТ

- -а

80.а....

feтOBCa.SOI·O

.

8.35 AOII. фl.1l.М .lсторlТ п'втв • І... ец••• 2cept.. 11.05 rpa. фlо бuнlетla _. Ор­ .. а. По ;alllll"eIlBI - НОІН-

(Фотохроніка · РАТАУ}.

. .

авсамб.1llD

радІо.

22.50

~ СIlравах ЦДЯВ1І'ИЦТВ, tlоліГDафіі

І tanl'ЖКоиї

тоpriалі. вул. Київська. l~,

...

Зам. 3884 -

11 .800.

j

#113 1980  
Advertisement