Page 1

КОСМІЧНИЙ МАРАФОН

l1РОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯl ом

113 (4838)

На календарІ космlчноІ цlєнт

СЕРЕДА

експедицН,

мІн,

рахунок

народно­

rocnoAapcbKorO

плану 1979 року одержали хлібороби ~аАrоспіВ «Гоголівський. Т8 імені Докучаєва.

.

ПочеС;Не право вивезти хліб нового врожаю надано

ноочисних і сушильних аг­ регатів радгоспу «Гоголів­ ськи,й. Василь Ст.епанович Харченко, Федір Веремійо­ вич 5ашинський разом з ін­ шими робітниками готують по 390 тонн зерна. Добре організов~на ця 1І0бота і в радгоспі імені Докучаєва. Тут завчасна підготували зернотік, TtXHi-

про

ІСАЛЕНЧЕНКО Дмитро Павлови'!, ДІД}"СЬ

Олексаидр n!вколайови'! меха·н!затори радгоспусТребухIВСЬRИЙ.. Ком­ байном .Нива. намолотили з початку жнив 107 тонн хлІба. ПРОСК-УРКА Микола Івановв'!, ГЛЦЕНКО Костянтии ІпатовR'I комбайнери радгоспу • Гоголівський.. НОМ· байном «Нива. намолотили 71,2 тонни хлlоа нового врожаю. 14 липня вони намолотили 32 ТОlІ'Низерна при нормІ 25 тонн.

ку.

Поряд

з

дорослими

пра­

цюють учні старших класів місцевої школи. Допомага­ ють хліборобам і працівни­ ки 50гданівської птахофа6-

ИОМ6АRн 3 ПОПИ,

БІльше посІвІв на зеле­ ний корм ' розмІщується І

ПJIYr-у БОРОЗНУ

хлібозбирання,

на

площах, ·де

На

третинІ

.ровре&не "УРУДЗОЮ

завершено

. . площ

вро­

жай у радгоспІ вже зІбра­

лі_ltДиlnll<:1І сftирти соло· но. Повсюди ми ••• ~r.oД"1 тут чорнІє господарства

. Площа

працІвники

старанно внсоку

виявляють

органІзованІсть, J засіяна ку· зібранІсть. СоціалІстичне на зелений змагання роБІтникІв рад­

КОНСЕРВУЄМО О В О Ч 1-

вже закрили 100 тисяч умовних банок березово­ го

фруктІв

соку, чнмалу

щавлю,

кропу,

кІлькість

яблучного

соку.

ПовнІстю підготувалися

до приймання

Днями трудІвники пІд-

овочІв T~ приємства

заготовили иа

на Бобрицькому ПОJJЯХ радгоспу сБобриць­

засолзаводl. му роцІ

У нинlшньо- ний. · 1,5 'тонни

його

щавлю .

SQЛО.ІІ!І(' На другий деН{І. його за-

-гаroтовити . З госпу на жнивах 1979 ро­ повннен умовних банок CaM~ так працюють в ку очолює жаткар М. Жи· мlльйонн nl дні механІзатори нашо­ тнна І комбайнер Д. На· продукції. Це консервоваго радгоспу. Поукlсні І ленченко на бункер нІ огІрки, . помІдори, ка. .НЙвн. нанесено бачки, патІсони, крІп, петп()жнианІ посl~и вже ааА­ його хорм.

консервувалн. Зразки ударІіР! високо­ продуитивноі ЛРІЩІ пока"

зують нашІ передовІ ро·

бlтницl з консервного це­ рушка, щавМь, березо- ху Галина ЛьвІвна Дер­ чить: намолочено першу вий., яблучнJIЙ .1. томатннА жанlвська, . Ольга Михай­ гектарІв. В основному це сотню тонн хлІба нового соки. лl~на· Ялтихова та Любов

Ma~TЬ у ~подаРСТ81

.. поля,

якІ

,аllвяті !'Рааами

З

'ранlше

400

були

першу

зІрочку,

..

днем

все

що

зна­

врожаю.

В. ЛИСЕНКО,

багаторічними

кожиим

roлоаllllЙ аrpoиом рад­ rоспу сТребyxJвсьКИЙ

••

ЗаготовчиА

заводІ

сезон

розuочався

иа Миколаївна

ще

у

ко.

Пономарен-

Il..

квІтнІ. З початку року ми

KACЬJIН,

директоР

заводу.

госпі ~ВеликодиJ.4ерськиЙ:.. Тру.

дівники

господарства

вчасн.о

провели збиран.н.я цієї цiн.~ н.ої культури. ОУ праці від· значалися трудівн.иці Є,. С.

Корн.ієн.ко. М. Г. Селю", Т. О. П ікож та багато інших. На

цьо.AtУ зн.IJ.4КУ . ви баiif:i.те.~ ttepe-

довцх робітн.иць садоlюї брига­

ди М. ·С. Крук та Н. ~п.. Є8ТУ'

шен.ко під '(ас зрцрall#я 8fЮ­ жаю ягід. Фото M.~.......

• ЗАПРОВАДЬТЕ

Як

вІдомо,

агрегат

АВМ-0,4 розраховаНIІЙ на виробннцтво 400 ~I­ лограмlв трав'яного бо­ рошна за годину. Про­ те Інколи !иробіТОК БУ­ ває нижчим. Чому? При подачl.8 агрегат зелено! маси вологістю 50-60 процентІв тем· пература - при . виходІ І

Тепер

тому,

ЩО

орБІтальнІ

TO:.fY

падає, ся

тимчасово

доводить· припиня~

ти її подачу з тим, щоб отримати якrсну продукцію . ИрнчИ'На цього в HeДOCTcIТHi/1 площІ дзеркала топки

шаблона

агрегату.

пластнни

-

За ських у

про,позиціЄю

оде­

раЦіонаЛізаторІв

господарствах

подов,

жиди топку. Для цього із листового заліза зав· товшки міліметри ви­ р:зають круг~шаБJJОН

4

ють

увесь

топкн, зають му

в

вогнетрнв

кІнцІ

цШного

за

зрі ­

нІсть. ється

по

приварюють неканди·

заліза.

подовжується

Топка

на

700

м!л:метрів. Пот!м внут­ Рішню частину П ви­ кою

вогнетрив,

цеглою.

Така

20

всьо·

І

Із

кладають

на

шує

модернІзацІя

стабіль. агрегату,

процентІв збlль· його

продуктнв­

Значно полІпшу­ також

продукЦії

борошна).

зрушення

в

вого

досягнення

космічних лостl польоту,

в

трива­

відзначено

жає доктор технічних наук Н. Феоктистов, екl-

тальноІ станц!І в пlлото­ ваному режимІ, що вдвоє

паж настІльки повно адаптується до умов ро-

перевищує загальну три. валІсть пlлотованнх екс­

.

ботн в космосІ І так вlль- педицlй на американськІй но орІєнтується в науко- станцІ! сСкаЙлеб • . вІй програмІ, що коефl(ТАРС).

Жнива-79: день за днем

ЗА КОМБАЙНАМИ - СІВАЛКИ Жнива, оранка І сLвба так ведуться сьогоднІ роботи на полях радгоспу сЛиманськИЙ. Білозерсь-

загони. Адже нам важли­ во якнайшвидше зІбрати урожай на зрошеннІ, пlд­ ·готуватн грунт, дати йому

кого району. Менше трьох діб потрібно було комп-

вологу І заправити в грунт нове насіння. За умовами соціалІстичного

-

лексному

загоновІ

М.

Плаксlя з цього господар- змагання

переl\fожцем

ства, щоб зІбрати майже стає той, хто при вlдмІв­ на стогектарнІй дІлянці ній якостІ збирання хлl­ урожай пшеницІ, двІчІ ба оперативнІше обробить обробнти грунт 1 знову поле І посіє пІсляжнивнІ.

засІяти. Працюючи

СЬОГОДНІ на тих дІлянках, по- Іпатовсь· звідки починалн нинІшнІ

ки, загІн чотирма комбай. нами справився з обмолотом хліба за дванадцять годин. Ще через три го·

Жlнива, вже густо зелені­ ють сходи кормових куль­ тур. . Росте другий уро­ жай, а на окремих дІлян­

ДИКИ

ках

механІзатори,

якІ

збираємо

навІть

три

ведуть слlдом за комбай· врожаІ на рІк. нами свої агрегати, заверПонад 400 комплекс­ шилн ОбрОбіток грунту них загон1в, застосовуючи дисковими боронами І Іпатовськнй метод, в гра­ плоскорізами І включили нично стислІ строки зlбра­

дощувальНІ 'установки. ли урожай уже на 600 Менш як ч~рез дш д~и тисячах гекта·рlll жни­ після закінчення роботи 'ва на'Херсонщинl закІн­ останнього комбайна, по· чуються. Більше полови­ ле було засіЯНЄ"ЯlCJЩ:IiИ рЩl_0Щ оброблено плуга­ жнИ!вною кукурудзою. ми· або плоскорізами. ПоВикорист ов У ю ~ и над 50 тисяч гектарів за. принци.n методу,

дІї

-

Іпатовського

розпоВІдає ди-

сІяно ми

повторно

кормовн­

культурами,

ректор радгоспу Л. CM~"I:- гречкою,

ченко, ми в кожному вІдділку створили зведенІ

просом,

овочами.

Л. ГРИДІН, кор. РАТАУ.

у РЕЙСІ-МАЙСТРИ ЕКОНОМІІ шофера

а·втоколони

.КамАЗи.

тут працюють

М 2250 В . І. Божка. Він з одним-двома причепа. першим у своєму колек- мн. До кІнця року трудІв­ тивІ удостоєний цього ннки автоколони вирlши­ звання. Забезпечуючи пе- ли на зекономленому па­ ревезення продукції ХТЗ ливі перевезти додатково

І Лозівського ковальськомеханІчного заводу, водій за кожний рейс зберtгає в середньому майже · · 1О

до завдання ще 150 ти­ сяч ТОкН вантажІв. 3а прикладом передового ко­ лективу вІднині на всІх

кІлограмІв

восьми

дизельного па-

підприємствах

лива. Тепер БІльшІсть' во- ХарКІвського дlїB

колони

порти

мають

економії.

З

пас-

вантажного

почат- ту

управлІння автотранспор­

найошадливlшим

во­

ку . q'ятирічки вони пере- діям присуджуватиметься .везл.и додатково до плану звання сМайстер еконо­

за

рахунок

збережених

ресурсІв 700 тисяч тонн мП •.

(РАТАУ).

Ва!1тажlв.

НАЗИВАЄМО АДРЕСИ ДОСВІДУ­

ЛАНКИ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ

забезпечує нІсть роботн

ДОПОМІ}ГОЮ

упори

колу

ЇТ

як!снl

--

7" c : b B B - - - - - -

дІаметром 800 мІлІ­ метрІв . . ПотІм розбира­

та бага-

дослІджень. У таких три- ще одну ВlХУ в цІ днІ валих експеднцlях,- вва- мннув рІк роботи орбl.

го

РУJ.4'ян.иJ.4и uCдaJ.4U рожевии nлан.Тації .А((мин.и У рад­

ПРОJ1УКТИВНIШЕ

в

cMaJtcTep економії. Вагомий виграш дало такий напис з'явився на застосування на трасах каБІнІ .НамАЗу. кращо- автопоїздів: .ЗІЛн. 1

АВМ ПРАЦЮЄ

польотами.

впевненІ

мовлення науки

ефективностІ

ТРУДОВОї СЛАВИ

пять все, шоб прйдати хліб незабаром розпочнеться су· шіння зерна. J1ер~жаві иайвищої якості. М. ПОПОВ. UЦoдeHHo оператори зер.

}і1Ш.·

коротко час­

ДвІчІ повторена 140- тьох галузей господар-. добова дистанцІя косміч- ства. ного марафону свІдчить Нрlм. встановленого но­

КАЛЕНДАР

воліям ВІктору Васи.1ЬО­ .ичу CTaCII>КYTa Григорію Михайловичу Теплюку. рики, де переобладнано су· С5-I,5 і У цих rocnoдa,pcTBax роб­ шильний агрегат

Ще. вчора на цьому по·

ми

рази

2-3

з

В. Новальонком І О. Іван- 'конувати рІзноманІтнІ за.

ЗБИРАННЮ ВРОЖАЮ-ЧІТКІСТЬ І ЗЛАГОДЖЕНІСТЬ

в

в

в

порІвняно

подІя, яка ними

бутн вІдзначе!JOЮ

ченковим.

рону

ПершІ квитанції за мане

не-

(140

ОІ'1'АВ SPOB~KOГO МІСЬКОГО КОМІТЕ'П КОМ}'1lІСТИЧВОJ DАРТП J'КPAIВВ. JlJCЬXOII РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

.teрио

мцнулої

експе­

l.\1лому зростає

навтики. ДослІдницький станції з двома стику­ екІпаж орбlтальноІ стан- вальннми вузлами при цlI .Салют-6. пройшов пІдкрІпленнІ вантажн!'ІМИ руБІж найтривалІшого по-експедицlями можуть льоту дІб), встанов- функцІонувати протягом лений їх попередниками ряду рокІв І успІшно ви­

1108.

rАЗЕТА IМхоамть З 17 .тня

КВИТАНЦІІ

в

свІтовому лІтопису космо- довгочаснІ

.~.

ПЕРШІ

сталася

гІдна

1879р.

1931

опІвднІ

дІлІ

J1ИDВJI

2

корисноІ дН

якій беруть диЦII

участь В. Ляхов І В. РІО- практjJчно

18 ЦІВа

в

якІсть

(трав'яного

НРіМ

подовжується

того, строк

служби спрямовуючого жолоба .

Внтрати на переоб· ладнання АВМ-О.4 ста· новлять не БІльше 90 карбованцІв.

3а сигналом з поля не· гайно виїхала в колгосп ІменІ ЛенІна технічна .летучка. Ностянтинівсь­ кої райсІльгосптехніки .

Лише година була потріб­ на спеціалІстам, щоб мІнити ушкоджениf.i

р:атор новим

комбайна

-

за­ ва­

«Нива.

з обмІнного фон­

ду.

Ремонтна

служба

сl.льгосптрхнlки

себе

всІ

рай­

взяла

турботи

на

про

справність машин на жни­

вах . них

В

складІ

оператив­

-

Інженери·

груп

технологи. спецl(tлlсти служби дІагностики, май­ стри-налаl:ЧИКИ

І

('!'/юсарl,

в їх снть

розпорядженнІ до­ деталей.

. запас:них

Таке обслуговування, що здІйснюється на договІр­ них

засадах

ствами.

AaJJO

з

господар­

можливІсть

повнІстю ліквlдуватн

про­

стої зернозбиральної тех­ нІки, пІдвищити її про­ дуктнвнlсть.

прикладом

костян­

тинІвцlв на донецьких по­ лях уже дІють спе­

480

цlаЛlзованнх бригад І ла­ нок технІ'ІНОГО сервІсу.

Вони забезпечують надііі·

ну 1 безперебІйну роботу чотирьох п'ятих комбай­ нового І тракторного па~ ку областІ. . Кор. РАТАУ.


t стор. *18 ,1JlfnЮІ 19" pe,ry

НО8Е

ЖИТТЯ

Депутати сільської РаІМ І.

.0

3 досвіду роботи nllоскі,ськоісl;л..IJt,,,ко"l РaIn

,.

у ЦЕНТРІ УВАг.и­

ДQбра ела•• /t;te у RlщІй рее!!у8.!1, цІ Цj)tI ОjЩЕ\иа ЖI),ти~зtlІ P••oJlJCuH раДГІЩf .Ц.l10С~1.е"кlІЙ., .~иJt рtlЗ'it. ШОІЩШЙ на Т_РJl'ОI1Ц fI",осиl'\~ЬJ(~J сілье.но! Ради наJЮJtНIІ~ ДеИУ'8Т\I. У тому, що • ЦІІОМУ ГМ!ПО,llаРСТII з ро. ку в рІк ІИРОЩУЮТ. c1'IJlI Il'0жа~ з!р­ нових культур, зБІJ,1IоІUУIОТЬ ІИРal'lии­ ЦТ1l0 молока та м'яса, с пеlна ;facJlY. га виконкому еІЛl>еЬJCоt РIAИ, ХІ ДВ. путатів, антиву.

Із 35 ' J.\~путатІз Ради 28 3~.JI.TO бе3f10с!!реД1lЬО у еферl маf8рIIлыlгоo виробництва. 22 народних обранЦІ за СУМЛ:ННl~сrа.леІС'~ АО еJlfЖ~О'И]\ обов'язк:в, деПJ"татських І громадсь­ ни~ .t\()руч~щ, У;JQст.оЄНl '1.Р.ДОВі!][ II~' гop~д. (.;epel\ ІЦЦ нааале]) QІІjlIИI1l Леніна, ~3HaH Пошани., Трудового ЧеР'оноrо . Лраn6РІ АСJlРИІ А. Строкач, кавалер O~~8Ha ЛенІJlа8ри. гадир овочеJО! б;mrаДJl Г. І. Мlще.­

r.

ко, кавалер ордеflа «знак ПОШIlIІИ. зоотехнік І. І. Рибна та lJlшl.

Ч~рез c~oYx депУ1'атів І aKtJtВleTIB

виконком сIJlЬС:ЬКОЇ p~ц" М"81ЛIЗу~ ТРУД!ВНИКі~ РI1J;1ГОСПУ ~ ВИК()IfIlНИЯ завдань, що C'1't'''t'lq перед rOC!r&~!ipeT. вом у четвертому роЦІ ~ee~TOЇ п'fiИ­

Р;'1КИ. На розrля)\ сесІй Ради, ~acl­ дань 8ИНQ!іНОjI'IУ, n~с;тіЙ~IfJ lI()мlсій ВНОСЯтЬСЯ найбі}JЬЩ актуцьНI !Іи­ Зок~м~,' про

в'язань. у Тf'I!'1>9МУ роцІ ~есяі'оJ п',,·

тир!чнирадrо~~ :)16ра. ~O 42,1 цент­ иера ~ернови~ :t rekta-ра. в'аJlозе ВИ­ ро"бнJЩТВО МОJlОЩI цоведеllО д~ . ~38~,

ТО'1Н. а на ~!!ЖНУ Ф~l'urtlУ':~Q.Р~'У· Ао­

го надоєно П~ 5H~4 кt,Jtог~а&fИ. Понац план .llержавІ ~po,!;aHB.: 89& '(~~. ~O:

лока, 11')2 TqHHII M'1tCa: f()н~1'-,. !І'.І!Т" М6JЯJWcI. "І,а. КОРОIIi

наДОЇ-l1~ 39 дo~poн . .r,&CflOAapcTl!a, з' праВОФJlзщ'()вl соціПіtТИI{НОГtl aMa~

гання у районІ .е. M/~ H'PlfВeц,~;:' O. І; ВОЛОХ\і. Н. І. Ц~Цl(о,::lk

r. Ді.У.РРІЯ\J~

чук, Є. С;:. Crl't;tI4~' ~~'JЩ ЦlСІСТ!!;

.

'fисячний рубіж;

. Х(}j30ШИХ реЗУЛ"'1111 ДОС"l'J'tи 'fIia~ РИННRКІІ радгоспу І • нИНІшньому рв.

цІ. 3а шlеn. м!сяцl. щІ

Д<'JJlРКИ

19'19

року кра­

11(')

гоепо~а~ТlI ' аадеУJlа

300Q~3400 кІЛОГРамі. молока ІІа ко. рову. ЦlИРОКQ.llроваджеJIНJI комп­ лексно! мехаИlзац\У: _IІШКIІ1І8 "сФшя. IIВ1'OHanYBaНlHI, роздача кермІв, при­

бирання

тваРИИПИЦlolfИХ

прнмlщенl:о

тощо дали змогу за ,.ри ,)ОН" п'яти. р;чки IІЇ]!JlИЩИ'И "lЮДУК'І'Иlнlсть llpa~ ці по гееио;:tарс,.вУ 'а сереАН},ОМУ 1Іа

7,4 процента. цей

покаЗН\іИ

До кІнця

етановитим&

п'jтирlЧНИ вре.

15,8

цента.

На ЛИn/іевому (1 !ІТИ 1'1.) ПJlенумl ЦН ІШРС ГенеР.,JJ.JlИЙ с."реТІ" ЦІ{

l\еПУТI7t;1>I\І . . rруп~, АО

ЦJт~нги, не вистащ!ЛQ щланr!в до j1ИС-

НІ ІШІІ.ЧИВИЖ д1ЛffНКі1Х С~ЛItськагос­

11

вхоаlП1r' 1~' JtAtO,3HJa

ебlШЩів. Члени t"YJ1JRt1(а~У*'п. .

"ЛК ,ІІир!кціІ

fJезультатlIlI.

fl~ ~acIД1!HH!' виконкому с!льсьноУ Рз.­

Т/іК,.

30KP~M<\,

I!~ЦЬ аа МИНУЛJfЙ,

керІвник

ПіреМОJiЩіМ у Г8~H! l\QЯРОК

єоцlаЛlст\іЧJlOlltу На

l"altoHY.

ножну

фу­

:Jначну роботу проводRТь постІйна

. коміс!и

громадських

JlнпнеlllНМ

вирІшенн!

l1р~грами,

(1978

НПРС.

р.)

.

. 'ОМ., в"о.кему

економlЧ1l0!

IщкреСJjеиоl

Пленумом ЦИ

му f Ради, дonомаrають ,виконному І

органlзащУ провед~ннязііКУПОН у на­ селеНIJ'f 'ДlШІкlв .' . Сlльськогосщщарсь­ ких;пр6дуктш; Саме за рекоменда­ ЦІЄЮ постійно! ' jЮмІсlІ Ііа ;загальних

зборах грОмадЯп'сел.а булоп!дтрима~

Неі . І.н!цlативу рсіЖНI'ВськихтруДlвни. кі., "нІ 1!Нфlщили · g 1979 роцІ на кож­ ну kОРОИУ, ЩО є . в · особистих госпо;. il!\.1'!:'lBax· .. Робіrиикlв ' І СЛУЖбовЦІв. прОдаТИ.(10 иое , кlJlограмlВ МОЛОКз, 1 50 . штук .яЄЦЬ вІд двору; В першо­

ПЛОС­

ківське! сIЛЬС~КQJ :Ради Н'JЮд"их ' ;іе· пута тІ!! проводит" з"ачну 1'&60Т.У по громаДСЬКО-П()JlI'НЧIf~t

активностІ депутат!в, члеиlв по~тlЙ. них комІt:Iй, ГР0маДСЬ1'lИХQf>ганlзацlй, СПРЯМОВУЮЧИ Ух ~усилла на ВIІКQиан.

му , пlilріч'll, нииІIJ,IНЬОГО року плосків­

'н,. народноrОС110дарськихплан!в' І. со­ ЩаJ'tlеТИЧНJIХ

ці досиrли· 1ІМОl1а}щ~ .' показннкlв.

зоБОЗ'1!8!ЦЬ чеrвеРfOrQ

заrотіВ!!JJ~RI 'пункти

с?lйнl

комІс!!. рQБQТ}f

штук

населеННJ1!

ських

B~JЦII\M nра"тичний

наrромаЦИJl!

овочево!

. МltколаЄUке

бригади • . Г.

ланкова

,.-

свlдчеННIJ

,

3.

ВОЯИ

p~OTI

ни,

мат~ріаиц JНЩх РОЗI',IЦI~~ЮТI:rС~

своїх засідання~. ~Jlt!.

СЯl'ь !ііі pOї'гn~п ва~ЛИ.~j

на

часто вино­

аItКQИКОМУ І Р'АІІ:

nli111~Ц еlЩjщмlЧJiQГО

Ці"ЛЬНО-КУЛЬ1УРН~ГО .tl1T~

І

цією члt!1І1в PQ!:t!'~IIJ км.\С1. 'ИНQ~­ ном реsг,лиму, 7 ItVTItJlIt. Ц@, 30ІІре1о4., та\<і ni(Taltl~";' .n~JI~ Іммl,.!!1 fl'&.

MaдeJollfI'f!

!1'І.ринццч'",.. .I1РО хІіі

niAro~ojj(~ ае BtlC:,Ii~"X '~Jlbl"~ ,--

біт У радгоопі 4fIJl.O~II\lI!Cb~' " ші,

-

11(·

JИРОБИRUТ'О

<

ксго ~ 01lROI'II S liаilста­ ріЩ/lХ піJ:n!'И~МСТВ краї­ ни. КОJ!ектив заводу пи­ шаЄТЬСIІ Сllоіми С.13вни. ми gеволюційними, байа. вим. і трудовими тра. дИціями. ПрИМНОЖУЄ іх самовідданою працею.

"",рі,

~

~ЦОВЖ

дніпра

np~~TII.N'HC" цехи O!'JlIHa

Л~ніна iM~Ki

. • ідвов!даю ._

M.J1Jora --

1

А.

1.

иlеJO

КУJI.'fYрн~поБУТОlоrо

обсJtYt.о.

'l'іаРJПJИИі[lIУ

ffaC аlдае

Н, .М. К'СJl~.

Турбот У нае аа.жди lиеТІ1Чl4, 14же Щlжеи недолік не до!3инен пройти повз нашу увагу. · Саме тому народнІ е8ранцl .НJl.ВJlЯЮТ. спра,жню ' Г!)eIS~ дареloКУ 3Iц:.каВJ!~Мtст. у пonlпшеихt р050fИ ферми. І .ожен ,lfявлений ц­ AOJlIM -. одразу ж CТlЄ предмеt~ серЙО3Н~! уваги з нашого ·боку.

ПраЦЮ"Jlа у коле}(ТIfIi! JIОЯРОК М. І. ПРИJlуцq)(/J . Працювала абlf як. Ца

l(oJter .

зауВаження

Сlfстематично

иереаtуваJ!а,

ІІоруaryзаJlа

.

'ТРУДОВУ

диеЦИ:ПJ!IИ~ .. Т,аринtll{КИ фермиfiе<'J­ нораЗМ10 РОЗГJlядали IJ повеДінку .:~~ :s6()pax. піддавали критицІ на радгlХП­

~ИХ иа.радах. Але все Ц!! БУJ!С!) ·ма"ио.

ТодІ 1(SllJ4rpyna зрерну лаСІ! до ВАМі.

иlстраЦlt iS проханням вжити. необхfА­ НIJx ~axollll1. РО31'л"нувшии!шу про. nозицlJO, .ІІщ!еКцlJl pll~rOcny !фиАнjJf/1

рlщеНИIІ Пере.еСТI( М. І.

ПрилуЧlt·ti,.

.

на нlЩtчес)ЦлачуваllУ роботу.

ТІсний ЗВ'Jq61( МИ

Цlllтрif'мУGNе а

сlльськоt Ради,. !ДMl~l. І$УРЗД!'~ радгоспу .ПJlоскljJсаНий •.. •~

,KH0i(tlOM0J4

а тому; що радrосп у минулому рацІ

аиробиз

6385

нашоt працІ.

Ф.И1'. ЩО

,1111 81.J1J;W8

тонн

молока є частка

Не!ипз.дковим є Ітой

elll'A 39

ДОJlРОИ. J(иlllа:еt·

І!'ІПК тксn

IIIJlerl'.MI,

M~

Jl6иа, ",'''JЗ~ИІ б\JI_ш1Сf. 'l'PYД.T.C~

11, IІIШ1. ферМі. ОеС)6ие!о 11.' MK~Y·

J1~MY JЮІ11 H~AOIJI. I'ltl 891S1Cjllorp.~

14\' ,11 ІСо_ноУ фура_НОI. неРО'ІІ ' ..f c"Jla ",p'M~цeM соцlllllеfКЧliоt9 .~A(.ra.ltJЦ еер • ., .!IOJlPOK Раа,оку. Хо* Щ"Х . ",а)'Л'!'Тl1 .J0f40FJlнeJl І МО.У ~O-

Т. А. · стро"."

.IPnI -

• Н.

М. 1\••

..ІЩП "Р'ІІl"lUQ(1$ 111111 МJI '(Іете ,,!!іира_асll рааем. щod !ІОАН ...• тае. 1І1 ...у !8J1еnередачу, 0&-0'01111'.

......

Ао !lt>eJlYТ

.Фе.IТІ ''''',,~ИКІРІ', У

У JІШІ)МУ

HQJle"TliJt TpYJlKrt.eJl :- ви!туснии­

ків нащоУ Цlколи, серед яних сумлін·

кою

с,бе

ту'

працlвницеlO

,I'l. KacJ\JI.

раДJlвеько!

зарекомендузаJJа

яна побувала у складІ

де.'lегацll

Га8а1іl. Н. JЩnllево~у

на ' фестиваЛ1' у

(НI'78 р.) ПJ\єнуJotl

щ.е Kl'IPQ знаЧIf~ УІ"а IJ~Р'.лася Иа "бl.JIьwення ІИРо&иИЦТlа . ""рни­

іtfЦI>И~~ ВРОДУJ(цl!. ВrlJЦQЮЧІІ а жит­ ІІі Н'f(реєленк.ІІ ПіРТ!! t УРJlЦУ ЦJlQC. "'!'СЬІС! 1'І'РИКR И ХИ . 113J1Л!( nlд,кщемl e()Q14J1letl(~Hl аt'JБО\t' .iI:)~fiW.. З.р~а ии

ц!х.у.

"еліn,

Х.

Со­

ее- "11М (на П!!І'нньому nЛ/l­

,а,еду 'ІІТ "'~OllleY Раl1И Ф. а. J;l.зержнн~ь- CP~IJ 'ОJlОIIf~ИР ХIРИ, d! _

Я

чимаnо МОJ!ОДИХ ДОllрек

и~)

біJlИ

ПУJl!>та

Yllrall-

дніП!,8lськего !,аl'шнt еКIР'ТОР, .!І.пу- .11II1НІІ п!,ока'flИМ стаи(')м.

...

MaJlJerl.

І.

аrО,llOl!УNИІ(R, Г. А. Строкач

,,,,,.

діючі

ці.ліlf.~IІОI"0 змагання~

е

А.

Ш~ІО '~(I;&". T~1if И8JllПадио,о, ЩІ'

11' ,ехиіІІнему ntIH!BHI(OHye

Серед "IР'ЖDвниів

.-.... -. ,_) ....... ~

дир

4:1i06ч,е1(' . завезення І рац!онаЛloіе lитрачаНIІJI )(ормlІ, nlдrот~ку· Ух .110

m

uехи і Jlеllllfьtя неві. БIJlЬШ "К 'ри роки тому 41' вершу "I'(')Ау~цlll) осеПl'0КIТИИЙ rTaH c250~. 3I1CJl,.".e,. ио!,пуси КІІ':­

M8"a.Jly,riiiIfPrlt

f~~о.аарсz,ких п,ц3.,ll1, 1 соч1,Л!СТ1I"lЩtS аоБО,' яз4иь. Щє 'ака rl'yt!a t на к!шl. Мt1J!()Ч­ ноrО"РИlЙ ф!~I. Дtl УІ еКJlаду, .ріМ меа" ІХС)Д"ТЬ деПУ!lТН ltOIlj»(1« Г. А. СtРС)К'ч. Н. М. H.eJlH, брита.

МОІ, JlR'IQ'Y почитати Сllж! ' rIЗ''!t( ltIуриаJ!К. t{іфеРМl час'\) 8YJlIOTIo . ~­ м1еl1.,01 ЩJ(GJ!ІІ, ІІнl npttY;J.IIII" . JlO II'~ І IIQКyepTIMK, ~II<I.~MJI.T.C. З. ма·

шую1'~" уме.и п!'щіl ДніПI'0пе,РОIІС'>ХI 0б· ІІИI'86НIІ'ІtI)'О Ittlбу,у МІ· тоновнч СОКОJl. JI~єtt,. H~ б,гато кіJlО' ,aJlypriB. На знімку: В.

ни {І вЩ~IЩIf~ему ІІеІІl а_ "еll~меli,ll.­

J;I.иутатсьКІ rрупи, оеИОВНIQf за'АіН. ИЮІ jJj(KX $ мобlл!заЩя зусиль ТРУ,фJ­ Щ~ ііі усцlшНtI ,KHoxaliIЦ lap'OA~Or

_

J KOJl(JfIlM I'GIIOM

СО­

'м 181111а,,*

!І,роднихобраицlв на наЙlажАв.t- · ших дlЛЮlках радгоспиогtl виРtl6иИ!t'f­ .. . - М()1І0~ОТ()JариlU фермах, 1І1ІК. тоРній І (ВQче1!tй бриг.даХ ' створен()

ДіЩ:УТАТ

Illlе·КОН'В81"ериогtt

eeJl•. TI~ ...

fРУПИ ~KI. TOllJY

J(IJ'PIJ"

ЦИМ . самІЦІ ВОНИСlJJlИ8IОТ~ УСtlUnIОо

реКОНСТРУI9ЮТЬ(!1І

,

3!51J1J>Ши'ЦІ

да.

меншкмlС

иевИКОРifеТ!lні ",а.р,а І l1tJ.Cта8ИJIІ !х на елуж8; раДГОС!1IfОГВ. IІИр&еиlru.....

віllношенні, 8и!'е6ничі ІІВ!ІНН",

в

ТУР&ОТИ ДЕПУТАтськоJ

eq. hlltfNY ,.1'У JlРО'О.llК'. IІltШI іn­ R 1 Df) е,.орекиJO иаJlеll(ИК! :YfII~' '4. ',.іl І IЦtnQЧQJ(. У'РУАІI1РР . t,

І

п~IЧIi"Iі~МИ

продо.Жую,.. і ДІлІ

ва, п!двltЩfI'" !ХИJ(I' .КIС!., · ІІ(ІІ!'''Т''

тех·

I!Hla~,ьe"

Плоскі~С"liоt сІльсы(ІJ рци fI 8 по. ст:і1нщ KOMjC!i%, и,!1 об'ЄД\lУЮТ)! 8 <:/10Ух ряда.х 28 !ііН!Щ1И141 fl6I\Jнцll!, QqИ\і не Щfщt! ир.6ІI}ДIi-'Ь Р'ЙДtI · І пере.~I'­

а"ТИВНОХ · цlлеспрямоваи()!'

Ifл~дати ,еlх 8У·(!ИJlЬ, , Щ~

lJ.зержинка постійно роз­

ві;Щ(}1(НННУ,

.....

Ha l AOC.'If~

те.ЧІІУ, . зQкреNа, nраЦЮ8 д~~ об~<lД.

HaHЦ~ "Р!JФ!J1~1t!QР!~, HIM~IHa ~ебуту

JlиробиIЩТ,~

JlpOlIY'KT1, ,емлеорООе',а.1 ,Jaр""пч".

ПОПJ:РІД}"......

.

.1!оиа~1(IfК8 у

~a'f'paT~MI!

.

умов працІ і побуту праЩвНИКI. сІль, ського господарства. В . полl зору' ви­ CКQHHOMY cl.'lbeJ.HeJ Ради noo,IIIІО пе. ребуває ПlП,ЩНЯ цр(} c'fI;lODejiH~ ІЩ­ лежних побутових умов працL І віДПО­ чинку тваРННіІакІв, ме1fаR!з.tt'Р\в, землероб:в. У тваринницьному м1с­

грубl

~paHцl не' :іУЦIiИЯЮfЬСИ тому,

треба

сіл"сыfjl'оспода~ськоуy

. сіно1tQси,

дІяльнос?1 РаДИ,. УІ ' викоиному, 1!в. ст!йних ,,!\МІсій, аJЩ{SУ; Але иароjtиl

ША час пIДГОТО1SJlН . АО вееНЯRИЖ 110JlЬOlНХ РDбlТ на З/lС!Аltннl постlIttlо! номlсlУ 6у,ІІ0 3Іслу"аневитання .l'Jpo готовність

здавачам

сIЛЬСЬКОГ()СП~,!ІарСЬJ(()JпродукЦIУ

звернути осоБJJИВУ увагу, IНфОl*l!цlЮ якorО кеР!ВНИf\а cJlllI заслухати • ,~Й чн Інший період.

·аНТIf'ВЮіМ

впдїmncm.ся

Васок!

С.

оі!~чевоІ

перщу чергу.

у

кож молодняк.ВfJlИКОЇ рога тоУ худо­ би.

бриrаАИ, Г. М. . Топ!ха - . ВО;J.lЙ рад­ rocliY. ВсІ вони добре обlЗИClнl 3 рад­ fОСПНIІМИ справами, ро~Умlю .. ь, H~ жкІпитаJfНЯ, в

закупІВЛІ

сІльськогосподар­

КОРМИ, коренеПЛОД!f. Нрlм ' того. ~!If­ reJtI ~eJla в 'цьому .роЦІ "матимуть змо­ -ру придбати в радгосп! поросят, а та­

Зj!IТ}іоr(> JIeplo~y постІйна комlеlJl по с!льському ГО<:П(')j{аре'ву. ДеН · еИJlа­ ду .ХОДНТ. 5 депутатІв, 4 з яких заitнятІ у сферІ матеріального вироб­ IIlfIЦTB! . НЦРИllлад, Г. І. МІщенко -

БРИГI\ДИР

np.OAY1f";'S;

МQJlОКз,

протяrом

ЛИШJ(!j!

Нз.

. здано 48 тони м'яса, 51 тисячу

·ТQ.нюі' · яєць. За умовами

M6J'10Ka, 22

рону дееJrтоІ ц' ЯТИl'IЧRИ. . Значну lIOnI')Mory виконкому сlль­ ськоУ Ради У ВffРlшеннl В!1Ж.1!И!И~ аав­ III1Hb деСllте'! п' я,ирічки Н8дають М­ ДQс,іД

ЗІ. РИSЦ. _рет'р . a"f)IQC~My Пnоеківс,,­ _01 eiJЦ;cьai '118 "РОДНИХ ,.е· ,"Іті.,

ІУЦКІІЯ

берут. актнвну участь в обговоренн! питань. . J\1(1 РОЗГnЯllаютьс..я на засlданиях ВИНОНК(І,.

Перетворюючи • ЖIf!!JI IfIС'l'8ИОllf партlУ про да.льший роо.lІИТОК COuialll-

.

СВіДУ цереДОj!ОЇ . ДМІ'КИ Е). М. · Нри118Ць 1 БРlfгадира механ!зованої ланки

JtIiJ)lY rое.цода.рсrву

ПJtаеківеьJtоУ

КПРС.

І'"щlї радгосцу ОPJ'анізуваrи вивчен­ ІІJI ,ЩКОJ!8Х І:(омУністичноJ працІ до­

Чnени постІйної КОМісlI по ' сlльсь­

АКТИВНІ ПОМІЧНИКИ РАДИ

пІдвищенню

и'." І JIИІІиевorо' (~9.78· р;) Пленум~

J.U\

КМіТРОЛJOЮТ1t .кіс,-ь· ме .. ,"ОКІ 1 lI~Тf)JfМаIlНJlt'рудовоУ 1 IIфО6. _,"61 lIиеЦlmJl1ни на · фl!~м1; О\trаи1Ja,.

по Іирощуванню IЮJ)l\4Lв М. І. ТопІХІ{.

С. МАЛЮ ГА,

ВЩ((}НW61і

гоеподарству

(:Т'І, ч.лЄJiИ K01'!liciї рекомеlн\увалиди­

elJц;єыlyy Рад. народпх ,ІІевута­ тІ ••

стичноу деМОКl'атIJ,

с!льсьнрму

Добре розуміючи, ЩІ) чим шви);tше досвІд пеР~ЛОВЮ()D c:riJHe надбанням · ,С!К' flрацівників сільського ГОСІіодар­

саМ(,)Д\J!ЛJoНИХ організацШ вбач'lЮТ); 8мІст ев()є! ДіЯЛ~ност! у прантИч"іlt д(')п()мазl раАГОСЦУ. в пІдвищеннІ про­ ДУКТ.,.llІос,1 с !,ІІьськогоспода РСliкаго

Вllj'lебнидтва,

по

ІІІ) IlJfявленню і залученню ·до раа. rоtпJt&rо )lЛНJlУ зе1'llеjlЬ, якІ j!ИКОРИСТО­ ВУІЩЬСІІ uерацІонаJlЬ·НО,

Palla, Ії аик(>на·вч:чЙ комl­

і еrщ!ал"иої

ro-

сП виконанІ.

всІх ЇflШИХ ;nIПУТ.ТСМ(Jf'С груп. членн

.Лр~

.to

.'-

Єадокlя МИИОJlаУвна не здав св(')Ух 1'!о3Itц!й І іІ ИИ1fішньому роцІ. За два к~артали 1979 року вона HalIQYJlI !ІО 343() кIЛОГ\'Jа~lв молока ма коро­ ВУ. ТІ Ж межиа .сназати І про ЧЛl'R!1$

деиутати.

питання

,~!ЛЬСЬкОГоСnодаРСl!ноt технІ­ ки ~еня1fИХ лоnових роБІ,. у рад­ госп( ~плоск!вс:ький., . голо,ний Інже­ Н'Р' rМІЩ/tарстіа . М. В. Фесюи дcmtl­ Ііа, Ід0 всІ реиdмаJtдаФІ ЧJlеиlв коМі­

~ЖJfУ і\ОРОВУ B~Ha н.д~ла пе 61Н5

те!,

еllуха'ЛоСя

·ТОI!ііСТ1о

.KI.1JorpaM!B MO,JtOH8.

СІльська

. де

ди;

1978 р!к flИЙttl",а

КПРС, г'8Ле.Пl'еl'ИIН ВеРХОіноІ Р<\дll СРСР тС).а~иш д. 1. Врежив. FOBOPWB про необхІднІсть пЬлIПШ!ВНIІ

ДіЙОВИМИ

paJItoerty протягом n'я. . ·виявлен!· недол!ки ...

з'1а.. з'Узду }{омпартІУ Y.K~

X.XV

.

1і1 диl'В усунути'

І')диієl з депуrа,.СJ;НИХГРУП Є. М. Нри­

ЮІРС.

'6:!

\.і!,ни ПОС'1'lйноУ ком!сIУ. peKOMeH~Y­

'?r'

дllникам ИОЛ!!Н!ltву, JlК IІlІтрlбlll') ПnlЦЮвати, uт{)б . ДОJI,ЮГТIl~JI іllСОК1ІХ

цолlпжреН!l1І

Пост:йна увага АО питань роз!итку CiJlbCbKOrocnOAa~bKOГO внробницrв~ у значній мі!,1 С!1рняе уеЦIЦІНОМУ ,ви­ :конацн'ю 1!З'11'11Х <:Оцlалlе!ичнихз~е­

радrоспl

иІ й недолІки. Зокрема. відзначалос" • ІЦО ' т"ктерИ, . nричlпн!lЙ IмвеК'1'ар ~. ЩІ . '!Д~~()нT()Вalll своєча(:lІо, . ~Jle J!Y JJ~т.и!!а ТРРН Н"еУКОМIІЛектованt "'1пtми, б~ля о~рис'Кувач\в 'в!дtутнІ

flo,a~ChHoro IЦРеб'ництз! у

еклаАУ яких

.

=.;

. , ·. . . . . . . . .нреие. XXV

' л_нас1't мvан,!"Ж!в ' <'»JIИ .••••/1••

. турн.

4

1.'11 ·. .

.,П'~' . fS'flr:и , "aK, ?~pIiIЦ Ц Jtf!.4" ІМ . ...', .. If..;"!)rf\Л~_ · К Д.~'1H . . , Jt I:UP<IUJIIM'I

і ма цих зеМJ!Я, п()(Іяно корммl IfYJl~

CT.~JI!JfO

IaMnЦ!!

,_ ,3. ~~дlQQ.І,·ЦJtО~Q UK1aH'I~

В

• () .

га старого ма~проДук ' '6i~;ea. .ІІу, ~\ltellW'Jlo JlРЗ-'!РИ ПОЛЬОІИ;С: .!,I~J)lr

lгроб­

нультурн зеМJ!е~обс~а, Jllдвищенн,. продуктивноеТI працІ 'а зЩtЖеliИ" І!О­ б;saРТОСТІ продукЦIІ,!!ре ефентнвне та рац!енаJlьне ~нкеI'I!eТ8~НЯ ~@J~ель­ них угІдь, ~ИРеЩУВI1НН~ flО})Мlв 'а Ін.

ТИСJrЧ кілограМів

.

11-.

14

сі}JьсьнО!'осподаJ!IC~~~О

нІни доиkl1мor

комІсІ!

"О ІЛ.ЬС")І~М. у. гоtпод. !ре.. .. '.В.! . ' J.t~:-

ВКРО6НИЦ тво

ниц!'В!!..

постlйноt

КоМісІ! М. О, HaI(fH) 1 ro J)~Иf)Ма palr~cny ~Пл А. Т. T.. p.cISHva . було в

СIПЬ~ЬКОГОСПОААРСЬКЕ

таНЮI

ІНIЦ!""Ве>Ю

3.

рі .:=·:::::t= · tl=~·=':::j:::C:= · ==== о

Фете А. Запари. (Фотохроні,иа РА'ГАУ).

,,~ ~.OIf~. _ ,._ . ~~ ~

1)()CSaмt "с:е ".o6)(lд~e, ЦІ()б вк",()н. ти :S Ч~С:ТJa. Саме .ііа lирIUI"~"'1І qbQt'o

.tl

~а'Д'1іВИ Кіща

1

СnPЯМ6ВУЄ

4~YTaTChl1~

c~oI зус~~~я

rpyna.

•. КРИlJ~ЩI, ..-р.,,",. Д'''У'І'а?с.хоУ rяyJhl фе!'• ІІІ. ом .І

qЦ..

Iцr~eJlY

.

.nJlOClJC1вq.·. .


.J(И

.-.

у UіИТ!'JetJll nпs піСJt.

V1IPlt1(C.IIQI РсР '1'IIh1JnCI ~TO І ІтеJUlЄ Pet"n~M. .cь!(oro ко- :t("eI' М. Д. !30роиlиа ви.

.IIeq.

J)eJttIНе'РУJtцl! Уа

однога 3 БУДіlfК1l rОСТИ:і- мІт.?у' рМlТИ11Ж1і ~lc.eB'" но ВіДНР,,· СІРІ. Д"рІ бу. П,РОМИСJJQВQстt t ИQ~Н~ ~HHOK нrO~TY. l{o-побу,t!ЩiХ, р\іп!ptlЄJIСtв, инІ У SpoI.р8Ж 1 • всІх 16 ч.t'JI1' SPlU'uи селах райоіІУ Jlра~. .., - грамотами і цінними

:маЙетеl'е".

'R О В !ЖИТТ JI

4.

' ~aTMЬ«, ~~ nодаРY'Rхами.

RОlІСnЛIКCJ40 ~''I1PIda"UJtXU

ПрацІОJO'И

.

КОIІOtlt(А

МІЦНА ДРwt8А

oд~г а одиlЄУ

JIOTOlJJatl(

КамЕН,. АТОРА

прmрl<И. 3 ОJI1IЩIО,IЦI "1І3,11ТТ.!!14 і 1I1Jl0000~oI(lI.tetlO праЦI()'leтto у брига.l11 щі.чка Га­

JUI1Iа. МОХfД.

1111 ' ~-.13QM Hut.

ВвЛИКОДВРЖ8вні t!мбіuіІ

боРТI'ЯНЦЯ

SOISИQ,

рукааниця

ПY1lкуt.. ..~ ИQaJt!lТЬ .П'ятирІчцl ефе!!ТИ8ІІоет1·Та.)Іа~ . QИКОJa, црасу­ Hae~J!eJtHJO ~~ BK~. ПО· та якості еJfТ131а8М І '.JJЬИИЦ_ ТІ,яиа ТкаЧ01lа слуr,

:rJOзповlдає

-

ro-

ТВQрЧlСТЬ 14QJ10дИі_

бо- та Ух ПОДРУГИ

"

:({~~НIЦIJHt

по роботІ

ло:вний Ін,Женеjl раЙn.е6 . ут- l'юч. ись за , те, щоб вще&- МІрі. Мельw.аченко, На­ НОМбlкаw О. П. БIЛОКlIfЬ. іат" 1I'lInrpUly ' ДО НО..оI дІ. КоРJl!ЙIІО Тl lиш1. Праl1lУТJI

в ~M'" .!!ЮДИ!lИ. ДЛJl . БJJАfА .лЮДИJl"

БУ. ЗАДОВОЛЕНИЙ

JtріЙИККО~ . Р., М.

}5arpa-

МІО!.

тру.ltя·

!fanол;еrJПі80

J!etc~RX

ПУНRтllS

r. n. Поrребlа -

села

ФесlOК. 'Т. Є.

~IЧИИЦlЗ l:tiя ИІI2QJIЖ_ІІ- ~ела 8Я В . І. Лен~иа, БРlfгада И-rQда. у раА~оБУТ80мБіваТІ ІІа РІК lI'S{тиріч!<и. колектив fla '7 lXиlв раніше еПl'аljf­ :,бlЦJ~іЦЦ арожаю 1І4айетрl. поеуту УСlIішио лася ~ завданням першо­ 'Jat IIOnап ро.б.ОТП Cnp8p,CJII 1з JlJIa1fOM ле))­ г() ліВI'IЧ"'JI 1. .!ttlJtaTllo. ск.nuеио - nриJ:tмЗJlь. ЩОl'е, IІIВl'іЧЧJll додати\)­ во до , ~a"y ха41ла п()с­ XOMIJJIilJ(CII!) во до завttsИИ)f под,в ПО­ луr ~аС8Леии!О бlJ1Ьrд ІІІ! КIQC ПУIІ!!ті,. ВtШlленорі епецlцыl. ·· . маЙс.тернІ, ю,.t CJJYf lJаС'JlеЯj!іО 14а{tже на на ІООО иарБQ!!аНUі •. 20 ТИСJII'J" нарбова1{U1J, . , ]8IJJlХИИЙ ЖИТТЄВИЙ і за rрафlkQМ . реryляfЖО у . цоле 1 81J1мl1iHI) ТРУ~ИТЬСJf • 17ракrичиий ДQсвlд заитлй­ lІJrlж,аищоть взяті

на

1060I'.31!!четве}')тнlі

будинку побуту, щ() ха Н,ика бриrаДIІ П. .я. по­ житловоrq м~си,1 npOMffC' ровчука , ПОМНО)КІЯИЙ н. JТOJOrQ . 'aya~.. 141ста, ,,'Q){. ,авзятість f J(мtтли.l~ь

ПРОПОИY1Q~Ь

~а1lа~ям

TPJlI(OT~JtUd вцро~и. ТЯ та . lкшl~р~а.

ваут­ ацго­

сер.l· '{о,ленІ у майстернІ рай-' бр~r..д. "О nOШIf'!'ТЮ Bel'~ су, приносит. чудові П-'lО­ ПО~УТltом6іщту. КРІм ТСІ­ ,прцttмаЮtь аа­ нього . чClJtо:вlчого ОМГУ, ди. ЯR тІJ1ы\H CTaJlo 111110- ГО,'аИk 15ИГОТО1'!­ Jl/KY очолює' І. ЛИТ'ilИ. ,",О ПРО sаи,цкк РОСТОВЧіV МОВЛЄИИJlНсі

СОІСcmJoеьие

мо..,одlжиа

r. тyor

МОЛОJ1иJt

"..йстрІв

.П"ацю.ати б!:t ІlдстаІО­ леlЩ. тpJt:\tQlаJtCНЩ . IJПРО­ П. ' ~. "O~'IYH, • "ОМ­ ЧffJt.. бриrада fl('РWОЮ ' ее­ бl., n()UIИ1Т~ t ремоит C"P~M -- futm, МеіЄ;;. ре4 nоБУТОВIІК1. раЙОIІУ dд.rу, ,зУТТIt.иа хIМ'іИ­ Цей .кмект", наrорtlд. ВНJlJDЧМ,'IСЬ , ~ей патрltl­ счу йоrQ, peJofORT rО./lИI{­ жений . f!ечее!JИМ ,нмпе. тичинА рух. H(''-'1~HT" НИІ,і. , . ХМQдЧ.ltьиикlі та JТo". МІJlіСТ'рет.. !'J06r1p- "ершим :,апрова.llИ'У се­ lиwоt nO(\YT"Bot 'l'е~(}Фtи. ЗаирtЙllИКО~

праЦКlfJ

n

:воrо оБС:"УfD~ап~~ пасео бе

.lrocl!lj1; р

nередовоrо

CIHfUlYPY.

~иr мМ

YKpaїHC~KOio нам али нижн~Q8арт(!8сыti нафrо.

нафrО80Ї

структури

вUJ!вила

6"и~4дa буравого майстра В.Макара ...." виnус/С.

HUKIl ,'n",iBCIIKt'Je6 гЄIJАОZQрt}Зlfідувального техніку­

му. А ,1Ц1І.Ауа~IЩіЙнuЙ .. nі(}земнut'l С'NЮА да н.еї п,ід8іе . КОJlСОМОЛ ЬСЬКО.МОАМіЖНUЙ КаА'1С7и.

". EJlP'lHu~a з Об·еднtJння~J1/(рнафта». Ця

ИЬОГС)

чае J1ОСИJtlНІІЯ

' lIf!Jж6а , що З8'язує ро.бітничі КQлектцви ~KPlZi­

впливу '

вивається. Вона є яскравим nрикладоом неnQрgш­ ноао братерства нарООі. нашсї краТни.

lIaBII()

Перше J'fi,pl~JI ИJ{Н1шIl"qrа ро.

fiРОЙ.!l'.КЙ заМИСJlleєшеJl: :S1'0(§J1eHO ЧХМІJ!О. ПеS'W .. . 'СІ мк прагнемо :spoбит" таі!. щоб ,кожеlf reKTap ,а 2Ilql,J1~y 11 po~y ІрLк давав ВС, (i1J!wne продукціі. Прямl'РОМ, якщо 8' ,1977 році ми . tlдержали. ПО ,83

рільниsам. ТJlРИIІНИМIМ Н8о ві УСllіхи. СІ~l('IІЬОJ10бов! ПРИPQC. ти :ВІ ГІС .с"иней на в\Дго;,;івлl' 11~ СJiГЛW 629 rpaмl B , від кожноІ f(OРОІИ одер*ано цо 2186кІЛQrра~l' . ~юлона. УСпіШНО ВИl(оианl заВl1lИ11" по_.-'і .реаJllзаuіІ тваРИIiЮЩЬК"Х

центнери

03имоІ

пшеницІ,

ytl · В

праИ8СJJО

"!,одукцlУ,

!Минулому рочl ,же MaJ'lIi ПО 41,6 ЦІliімсра. ХОРОЩ$ основа );ІЛЯ :ВИ~ СОИОгО врожаю була створеиа працІJниками '1 .11.11" иннІшньоrо . ІРОжаю. ХОЧІ nor().!Ia иииlшньоІ веt:IІИ 1ІиJlt.ilJ1ас. ИІCnРИ~ТnИ'ОJO 1Jt~ цІ. БОРОБІв.

РQбtтщl'иам

До6р.

r.

віmr1J1И8

:sак1НЧИJIИ

пl:в-

М'МИ.

перша половин~ Яlт. - ue пор' турбот про зsготіllЛЮ" K~Mta, IlfteKcJfQOrO догляду за' ~РОСanними "уль,у}'s,ми. Bl.!lI'IAMO. ЩО фуражні · запаси

't'a

~epB.

ПQІНЯТЬС,IJ

РСОIІОj1{J(IСJlКМИ

І<ОР-

3

ТеПеР

e"x.!ZapT1J

Jlкі

становлять

унІфІкова­

ну eIH~TeMY оргаиlllulЙIfО­

кІв

1.1.1111

81C':JIIOI(,

листі:в, наказll, акті!!, протоко­

лось

ПОЧIfИIТИ

рl.ТУ

осоl'!lи,

3

J(иа

сенрета­

пІдписа­

л1в, Іиструкцій . CI(I)I2PTWJ' лас.цужбоаМt( .,МОТ . Зат.еР.Qжцl n'.тьрt)1С11 ЩК рl'lfОlWаNlтиIСТ" ,uOIlYСтаИJаР"1f 31hрова.llНЛИ TOr.ty, .ОIJИ Cl10't_THY ,tя- М'IІ1"' , B~J(W ІІІ аа\l~аJ1И єдиний nOP~ДOK ИУ1l(еPfl' qit CТO:P1HQf( 412кументіа,

розпорядчоУ

документацlУ.

СJlужОовd пет Jtи 'ІІ\

якІ

ДВОХ

. офорн:л"",тьея і

БІльше.

на

аркушах.

Номери. сторlИQК .П Р9. став·

JfJIIютьсJt посереltJfиІ ·. 8ерх­ иьоrо поля аркуш. араб­ СЬ"НМИ цифрами ~:, CJIaва .сторlнка. або, 4СТОР .• ,

еJ<CсперимеитаJ'lьнl. ІПН"А!' "I(a~'ll lКфеРIІС.цlХ'а ; tаJlеж , роздІлових зиа­

SИ''111:ВШЯ Асе.l! Ух а.ето- "МУ 111 ДОl(УJotеН'rJ( .,,,,tc:'t~t... Ні,. 'Це _і"ЛиКіJtе .1f1040сУ:В'НМ. • Н~JlИ()МУ roe· 1l$~8АБIЧ'НQ МО1Iицсаlст.· ra)tll . розмиоження ' ДОКУ-

noZtil'tTll. Д8l'жетаJlдар'f X~ . оБРl)Бки І 40nl'MOrO\O Mf!," ..... " іХ.', t 8Rr6tоltJ1fНNЯ ·М'и І .."О' еучасно! . о"'гт,жнІI1И 1 н...іОіl.У-. ар"у,И 1е .'1& иих . .. ~ .., IF . Н3 обох. боках по.иень. 1 ЛI{"If~ ЕОМ · У цьому а, ' язку "Т" " ГОСТи 838.72 1 6,89-72 заЦРОlа4ЖfМО Hoaldl ~eK- Ш4: Д~JCУМ.НТИ 1з . стрQ.'lJИТ - обо.·Jt:н,овиlt . Ме- ·Kok . З6~!гаННJt ll() 'рмх дlС!lлlt певнІ праlа rI'O' , б . p~.:т, .. ". ОЗ.• О. "'. JlI!:'tься "ру'М<іДJIIне1'ва 1 Тlпер ' обо- МІНТ служ О.ОГО лист.. · ііУ" 8 б .. • 'язиев! до ааетосувани" ВІн ІКЛЮ'f!С аа""с "P~ и ~ и на о ех .оках арна всІй територlI краУни. перенеС:fИНJI іифО}'to!ацlї иуШ~. МІ маWИИКRIt H()cll~. під· 'Датп ,0рганlз(ЩIЙно-

1·"

:3иачие ареетамн!( мас- ЩІС

Ilдцоаl.аIJl.WОfQ

аl РОЗПОРJrДчкх

Цlта6іВ . rосnодарсьиоrD І ",,,еИlееИll. 1 вlДllОl\JIиу слІд

,.tlo",. T~n~l' t"R\ H~!I;l~ T.lI~iМUOR~~ • Ш8~~"~

lO.c,;I:JH18

МИ заклали на

тонн СЩі.

НУЛfтурного

будІвництва. "ату .

Тільки

'арабеЬНRМИ ци"'ра1l(И , 1'03і 't' R 1 · ~o. Д J!еними . IІраnхами . ароб.иuтва llОС1Імкали ,цIЛЬИ\СТJI умIФlков~к~І , ен. прик.,!д.· 0!.О7.79 . У фі­ наш ",ас змачJol' IІБIJl"Щ$М- c" ....If · Оl'гаJfJ;JацlЙIiО-РОЗ' наНСОІИ~ донумеИ1'а~ Jl(): нЯ службового листуван- порядчоУ докум,ктацП 40' ПуtКЗI!:ТМ:'! елове~н" циф НЯ . ЩОРОI<У, JIЦ' JlaJi'alOTh Be.ae~l . flраКТI{КО!Q. Зона Е~~~Й спосІб оформneння сп!цlалісти в Kpaїlfl го- Bl(a3<iJla І ца и!обхlдн\сть ш ' . ., . ще нlлькох ИОJJ08Iедею,. іІроме вnро:ваджеин'І ту«ться БІльш як 500 ТеПЕ:Р у документах сЛln ГОСТу 8.38-72 t ГОСТу

1ІДООlOналеиня

зв'язк',,,

1І(і"<,, рJ:S1lИМИ сфераМIf ви-

'

ЖИТТЄ3.11;з!нlt:,...

МіЛJoярдtв .\10кументів. Ця зазначати прІзвище ВИI(О- 6.39-'1'2 СІІI'ИJlтиме nідви­ uифра. "!:ВИОЮ

Mll'olCJ

ха- wаВЦJ{ І номер ЙQГО служ- щенню якостІ lІащого ді с

рsнтерцзує затр,пи црацl бового

аа Д1ilQаодсt,о.

зба'J1I1~

тедеФQН:(.

Це

naptuep1il1o

цо- ЛСВОДС1ва.

JlИ-

•....,~-------А8ТОМАТIІЧНИR УМИВАЛЬПИК ЗахІднонІмецька фІр­ ма еХанза меТlл •• ер­ ке АГ. скоItCТРУЮ:ВSJlа електронни!! У~lИваJ!Ь­ ник, якиЙ подає воДу для

миттJt

рук

за

снг­

іН!ДОМ Інфрачервоного рале. Вода тече тІльки тещІ, КОЛИ руки набли- і жаються ходу

цо

мІсця

водяного

ви·

струме­

ІН!, . 'Ровта:шованого у сфеl'l діІ реЛІ. Цим самим еRоно*t!іТЬСЯ ви­ трачанн,Я ВОДИ, . Яf{a у

звича~,них прJ\C'іОС:У'8аи­ нйх ДJlЯ MHT1'i'PYK ,мa~ ПУЄТЬСJl

ПIДЧ~С

на:м"­

ЛК'Jваи'НІ' 'PYK~ ' 'КОРИСТУ­ ванн" щІткою. Температура .

регу ЛЮЄТЬСil IІsжl.nем.

(ТАРС).

МО80цQJttС::f~'І.юrtt lIani~ ІЦ-'()РИСі'&,ув mlДепо-с~tдиу А~tю 1 J(IІJ:"е~л() СЦРОІИ!Цf, 1 ,. "'If1tOK ~~YTY ГO~BOY

'1Jf .;'lwO..t~

Зберirанн.!!

,

рону.' 3'авroeп

М. М. IlакнцW(JfЙ при­ дбав усІ и~~;нС~lI ремРнтУ шкоJtи ·~'.III"""­ н1 Ma'.l'eplaJ1R., А .!,aJU'q~n' .ГоголlВськиЬ ~'!lИ)%fJm'в ремонтну 6ригадr..~. T,ghO~ 'ЧМО81к на '1мі '8' !!> Я: '

ФеСЮI<ОМ. . Т~пер реМоиt ІЩ'QJ1JJ ' за.еРШ!{ВСJl. IІКlс.ноВи!(О!іали . ре~оитиl \,Q~(фl буд~~льни!(и та Te~p.-

цl!щицt

ЦІкощr.

~дaCHi

H!14 IJatT!i ,по ф а р аоваНІ св i1.11, М як 1 ка,ц&орц.

в

В

карид"рl на друroму ПО­ :вере.і за:верщеио ' ~.IIaд­ нанн'! 1итеl"єра .Тln.Кіі

пам'"ть

не СНВlЄ., "КИЙ

ttpo

розпСВlдае:

rерQУчие

МI{ЯУJlЄ Гогсщєза, ПР91t:­ торію

комсомолу,

про

ВЧl{телtа ШROJIИ, ~Kl :JдJ'И­

НУJIИ в боях а . ВОРОГОМ на фронтах 8елиноУ 81Т­ 'lи~н'!ноІ ,11tпи, пе;еоб­ ладнана n10нерс~иа нІм­ НІта.

11сіІаАІС& фq~ур ' ма& .а

M~ ,II'~.Ц" нарощув~Н'lrЯ Q6Je"IC~t · _"спансl1 .в ntIAeJO"o-Схі4ИU\ .А3!! 8 M~~~) . "f>CПn'ХI(JI :,алеж­ ~~l itP'~H ,1! ТокІо.

n

~lаи1'

от

fМз~qtt.

. с.еУ

сповнена

<ИХ'

е"оиомlчнl

Jlп()нl"

тепер

великодержав-

а:4.БЩlЙ, ЯR1 цраtие

підкрІпити

посиленням

CIO~ nмlтиЧJlОro .пли.у

11.: . P~'~I . раАонСІ,Х земно1 Kr.nJ. у Токіо явно вва. Ж2Ю'1'Ь,

щ()

саме:в

ntца.Сх1lfllА

АаН

кр,ще мож·на зростаючу

ПІв.

tI~Й.

іІВl\6іірити

пОЛІтичну вагу

Jifnoнi1 І напlталlСТIІЧНО' му свl'l. . У ц~i'O JІзпту · f; ще МИі сторона. S!!(a ~121Pq3y не впадає в ОКО. ВІн в1І1бу~аЄТЬСJl І той час, НОJ'Щ у краІн Щадеино-СхlдноУ АзlІ змІЦНЮЮТЬСJl CaMIr. С'l'lйні тендеllцlУ 8 3"IIІЇШ­ нІй полlти~I , що не мо",е И, 'J'~JlаО)f(ИТИ імперіаліс­

тичні

них

держави. У захlц~

СТОJtIЩЯХ,

судячи

з

На . шиIJl&НGМУ подвІр'! Офармлена експозицІ'! ,

т"чмоУ Ді'!ЛЬНОС1'1 держ~в p~rIQHY lолі заходу.

панує ОСОбnи,к~ ttор~ДРИ. пр~вячена му ' року

",ГClрдість

lЖнIt

МІЖlfаРОДI:iО­

ДИ1ИНИ

вісІм

учи:rел~м

WИМIf..

учнІв

Що­

раЗ01\1

а'

чергУЮТ&

на'

под.I}"!.

ДІ').

шкIЛЬ1{"МУ Г,'ЯJаIOТ.

'1'аСТІНД

за

квІткнками .

В. JlНОВСЬRИR .

...у••

r.

МЕДВ!:l1ЕЩ\О, r,ома,llе"."керееиои-

'

дент.

НИ

пlдnoряднувании

Та ОlЖха справа

пеv1аліСТИЧ1{1

-

ЮІ.

tнша

-

полі­

Ім­

розрахун~

-

золя й ба­

ж!нн" . краІн Пlвденно­ С:~І.ІІИОУ Ааlt.І не випац­ КОІО /fnOHCM'a ra;,teTacTo-

Сімбун. lІонстатує. що ЛlllдеННО-СХlднlй Аз іІ

1110

в

lс.liуе ЦІсто})оженість що­ де ИУl'еу Т(')1<10 8 цьому районі. І. АБРАМОВ. I)1'ДlІДа,. ТАРС.

2 тіЙ Ві .• ЛИСТІВ

nре­

уемг", tlИКОШУЮТЬСJ'l ПJlа­

~()KO'i!M

СJlJдЛМJf ИЕНАДРУКОВАНИХ

. lО/tиwН.1tOrо

M'8"MlilCTP~ в цей ре. rl0И . .." такеж і Ш!lpwе О_II'fИ' . аиачеJJН'І. змІц­

tшсолу теж

I1PI{BXOJlI ·y

води

('ТАРС) .

~:JЩ{t ..

Ще Цlс.1 idn.tJ ПОВНИЦС. .eCЦ~M !'ОМСІ­ H<'l'f УЧJіJ, а у raГOJJlllcr,кіА середнІй IдI<Мl . ~*. дбаЛНIt}Ю Р_МОilТ; ~ пtдГОТОІКУ.1l0 liо.ога "а­ вчальног()

+,\,,\t .CTaJ()B~

J!~' 5Mlnup1.tl' ltOJI::'P~"

.080rO

документах

ОфDрмJtJtт"

tiQНl\реТНИI>jИ

u1talta

(ФОТОХР~иі{l;4 РАТАУ1.

11цом Р'АІОСІІУ імені Кірова.

'''-

уже

.вел ~~а

I1IЯМИ. JfnOHCbKi ·монопо~ лП а.:~тпвн() вкладають на­ ~ еІ<QRЩI1ЇКУ ЦЬЩ'О

Фото В. МШОIІ~",а.

бlТНIЦШ, 151lШ1JJKa роблять в ці диl все, Щоб Ус~lшно . завершити четвертий ріК п ятиріЧКI!, . І. ЧОРUОСТАН. :керуюЧRЙ ТРОIЩИJlСЬРМ від-

ЦіІІСl дn...сl)( (ll'faHl. ло аео '''НІ{ хочуть щос:ь шоУ lf.аJtІФіJtIЦП 8КСТУIlИ' уп~"ЛіНN. ПJ!l~'~JJа цlіГО­ УТОЧНИ'1'I{. Р'&нІше :в таких п()шук доводи­ .!fи · ~рж"нl стаlfJар"и, ТQІКИ t CTpY~TYpy БJlіа­ випадках

бо.цl. та СПfцlалlстl.

.tд~Щ'ье.я

ЛЮЮ1'.Ц

Ч-имаnо сІна МlJханIЗіТ·QРИ спресу. 5aJl~ ' у тюки, полеrщигши , РоБОТу фуражпрl'В і полlлшивши умови зберІгання корму. !{рІ,м того, мнзмогли продати 110 500 KIJIor1'aMl, сІна на ос06ис-! те г()сподаРС1 В О робітників, де є!

Допомоrmo стуванИ1О ~Я.llУ турбот, _Сf4КrllnIИО кми Ум щос. Ifезрозумі­

.. держаJ:lа~ Il1в~

іМиниСlих розчинів М. О. llан'івим, гIJЛО.N\UI тех. "ОЛOlом управління М, С. ГаЙО'UJl. іН3ifi:&н.IjЮJl Т8ХНОАогічного відділу М. О. Цєкотом.

нuк~ми l~ано-фраНКі8Сь'l.:ого УnfЮlfліННJII БУf}Oвuх роБІТ (З/1І8а направо) ~' іІіженером лабораторії

==а••.1І••••IК;.::;'.'::;і.'==Ь='===,='=51:1.1==:=='.;===г=I=:;:::і======'===========:::;;:;=і=':;с:, ЛРDТИ ~арнуваИНІ! пра­ ці t часу мlnЬЙОlll. служ­

пере,дба­ яmlИСЬ~Зro

JЮJJ& у ~CJII1WR~QIt()JtI'l'~'1июt .• ~ еКОRCt.tlЧЩІХ lща~щх 'fОЮfl . . H~lfl 111 t~neplaд!~­ тичніз.~~аIfНЯ пlk!.КРіД­

Р!ЧЧJ'I ДDJt'ИИ УСТІІМенко. А. Ре-Після дощів,що прошумlJЇИ цивеНIІО. З. Сидореи,ко.В()нн на- мн днями над 'поJtЯмирадГ'oєnу, доІЛIl rr,, ' 2438~2207 . Кlлогр.мl. W1I8.1(КОПіШJНІ 8 ріст трави, сильм(?лока. По. 820 І'ра.мів'приростlв ніше налився зерновий J(OJlOc. в.rи CII~elt аа відгоді:влl QJ1fJ)жаНезважаючи , на несприятливі Jtц tuрUИНUі 'Г. Тер~щеН}(О, умови для росту І розвиткурос- , Т. Новале.нко. . JrИн, що спостерlгаJtOся ра.Ніше; ро-

З РОКУ 11 рІк цр~wуюt. Tp71all 3)10БУТКJf Т"рМИRІСIІМ ,1441.111\,. s{иЩtl 11)977 рочl м~одерЖаJ1Jl 3~OO lІе.итнерlв !tl'иростlв :ваrJf· тва ри", 'Т() • 'МИIfYJ!~У ~111 .... 4164 цент-

виглядом

На знімк'у: буровий майстер й. І. SYPTHU/C (другий зл:ва) ,изнаЧQЄ фронт робіт 3 cniiI~iT­

токи сlНIЖУ,

корови.

T~K

Фоку­

.1IeHH,)-Cxi~.aI Л;sП. ЦІ,ОМУ реГ\ОПОІl

роз­

.

1Іl:в-

ПI'JllY1dИ~ охоrrлюючи

1'111.1

спІвробітництва

н.а ТIОJlвнсь/(ій nівliочі.

До

НА НАЛЕНДАРІ

японського

4д"кт{>ина

"Ди.,lrКІІ.

ву l.aHI)-ФраН/(іВСl1l(ого у1tравЛ(ЮIЯ 6YpQeиx po~i't

~~ііt-ПРДГНЕМО3РОБИТИ БІЛЬШЕІ 8a•••A•••r. - lIpyre ' Jl.y Elll 120 rOTo,t WJlJlX, MRM""'6Jll -

РічЧ'! року.

сприя­

асоцІюється

.~BaHii

лавиН/J "оклйла початок . 7рудО$ОЇ вахти ~оле/(ru.

t

глави

yp~y

c,ela.

Н. и J нuжн.ЬО8аРТQ8с~/(их нафтаSцхів Miцltt~

.,....,

тизмІuнеЦRКІ позицій Япо!rіІ • Швденно-С~іднІЙ АзlУ у ПМі'щчн!й 1 еконо­ мІчнlй гаJiУЗЯХ. Варто уваг:., що з ім'ям КОЛ~IU~

ea,HCbICdMY родовищі. 1 це не sun«aKost}. точн~ ЗЛЛlщ,l,/іНЯ

та ві­

неQфlцІйний ха­

токШсь!Са ~peca,

вики nt;ршу високоде6іТну сsердЛО,uну, nробурє_ ну ниНІшнього РО/(І/ H~ дам/(ому Пі81tіЧНО-~QР',. МLще

ФІ­

Мал~йзlr Хоча цей

3 ~ЦIM В Яп.~нІ'! 3в'~:JУЮТ~ певнІ надії. ПОХІ мета, як відзначає

paKtep"

А. fЛ8РНЛІПJ<О.

.а.

Фе куда

lцдонезії,

,цlпцtцзх,

'!'Ioe't , nриЙма.1!ЬRlщl комп·

nJtOCKOfO

,SиJtQIІУ1ОЧИ

-

ИJlt,

\ ТаУJlаму,

, зlмоrщеНН1\

:мa.ttСТRИ пQбуту 3 БРilга­ .!I1f Г.• П. BOJl()HUloY, . де за­

ЩОБ ЗАМОВНИК

т:

IОб~:т~ ЦОІЗ Д. КУ. "" I\раїІІах ІІІВD;~иц()" с"lдио~ Азії -..-

.."аайкраще

ІЩСQRуваТJI

\Урем'єр-мі-

1IICTP ~ ,"~01J1Y

: .t

і

і

..

норму на QпаJlЮвальниА гlяJUI зtlJf1аJlУ .м :2 в.,. сеаон 'С!'!lо.тес 11,.,..,.. ptlellt",.e...ora ОIJтоаО'\,,,а'

сь ..а "Йо.на

1'1.I ..араі·

М,шааиеuь С.ДІ Тро,- · 3 1І1.цпУщеиих

фондІв па-

них

~еПУ'І'аті.. ІИIОДJf'fИ

щини тоа. J(остяиtщ, Л. Є • ..,и,а ра_ону. Н.

1$71)

IрtбllОto маrазНlfу-с:tCЛ8J1У.

М'ГI3Ц-СI.. ад "е мас CIliOf() . .... llта*YJача і

рІК ТР'НСПОРТУ, чеl'ез щО ВІІ­

в JtНC:T! до редакцІї заn"~ I{opllta вІдпуску . сt'ИОІJlТІІ: ІП(I(U\ТЬ Ц'811і труднощі ТУ8Ц ІІР!) кормн .ідпус- ByrlJtJtR- 1,~TQKqR .бо У ;а'езенн! IJ.JI1Iia .ешку ааJlива

"ро

та РОЗПОВlдае

труднощl:t його до-

тою",.

КОСТЛUІІЮ Л. в. Р'.О(l'

с:тав.ою 11.0 мІС:ЦIІ прожи- НІНО

ванип.

2

6Plfl\eTY -

плановою

.

Ra"!lJIIII

JJ:JtR lСеМlе18JO MOJК~'

району.

;.14веае"RJI Q8J1ива

38l'fО81tТИ aBTOMa~

ШИНУ У КТЕП-О9796,

щО

Р'аitвиXtОRКОМ ио,lдомlЦ BH~aHO вlдноrпення На міСТИfЬС:Я б1J1Я Броаарсь. редакцlІ. ЩО 4 паJЦЦIН1 Oile~ 1,5 TC)ВJQI І,., 1(01'0 "тоб~сиOfО парl'У.,


*

'стор.

18

липня

СПОРТ

УспішнІ старти dроварчан Перше мІсце

~OPCTBa

на

НИХ змаганнях !КОМанда нашого

НОВЕ

СПОРТ

ЖИТТЯ

у НАШІИ краІНІ праця

нати

гlмна'стики

людИ1lИ.

. швидко

Проте праця, фІ· яка

.

дить до В'rOми.

ІншІ встановиnи, що про- краще

виборола мІста.

ІЮВИХ

групах.

своІх

клубу

сШкlрЯlНИЙ

м'яч.

пост ЗДОРОВ'Я

областей:

Я

7 липня. Сюди П))Иїх-али пре.:\стаВНИКIі 5

Недосяж­

Одночасно

проводився

паралельний залІк команд· 'ноІ першостІ обласн01, ра­ ДИ профеСІЙНИХ спілон. Серед 23 команд спорт· смени ремонтно-механtчно· заводу посІли третє

ro

РовенськоІ,

Чернlгівськоl,

коУ, Запорlзькоі, KQi.

ЗустрІчі Ій

вnepт,

ротьбl.

ХаркlвсьКнївсь-

Розрив

Ій

б

+

..

В'

Н

··

Мальовнича

природа,

ро-

зумне використання природних факторІв сон-

И

цЯ, свІжого повІтря й во-

. ди,

'

рІзноманІтні

творно

дину,

0-

становив чннок, пІд 'Іас якого. Jllд- во ву

був капІтан командн Воло- І

форми

впливають

зміцнюють

систему,

на

лю-

il нер-

полlпшу-

працездатнІсть

органlз- органІв

І

систем,

ство­

дкмир Раков, ВІн визна. му. Отж~ треба вмІти не рюють бадьорий, життє­ ний також кращим бом- тІльки ):tобре працювати, раДІсний настрій, і, отже,

бардиром у своїй вІковій а й правильно вlдпочива- забезпечують групІ І одержав приз об. ти, . вІдпочинок 1 ІЮМУ комсомолу. РозрІзняють двІ форми дозвілля. .

Зараз бро~рчани ГOT~ються до фlНальних зJі\омбінату четверте. I.:трічеЙ. ГУМЕНЮК. _ _ _ _ М. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ М. _ _АНДРІИЧУК. ______

мІсце,

нІ природи: в лІсІ, БІля рІчки, в мІському парку.

ВІДПОЧИВАЄТЕ? пересування, змІна обста. ... . . І новки І вражень, бл аго-

проходили у напружен

цІльно вІдпочивати на ло-

один-два м'ячІ. ~ новлюється дІяльнІсть ють · обмІн речовин, актиНайрезультативнішим , нервовихиnlтин, а потІм вІзують д1яльпість ' усіх

ремонтно-меха·

заводу.

а

Для змІцнення здоров'я дУже важливо праВИЛЬНО викори~товувати вихІдні днІ. У вихіднІ до­

.

черВоНЯ до

результат ВіталІя KP~CHIна,. який кинув гранату за позначку 60 метрів 50 сантнметрLв. СлІд вІдзначити, що половину нашоІ команди представлЯІВ опорти,вний нІчного

пІшки,

ніше, а в нервових Rлlти~ ху.

нальних змаганнях. що і проходили У СКВИРі з 30

вl­

аим для суперникjв був І

!КОJ'lектив

ходити

ПУТі,ВКУ на респу6Лl- і цес втоми починається ие якщо відстань велика, ка:нськІ змагання на приз' в м'язах, як вважа'ли ра- проходити частину шля-

облас·

плавець ВалерІй Ра туш­ ам. Вони п~lли трет! у

пІдготовить

Добре знІмає втому ви-

Далеко позаду залишив вltбoРОJlИ юнІ футболІсти нах головного мозку ' ~ нашого мІста. ВОНИ вияви' ;~айбlльш чутлив,их IUf1ТИлися кращими у своУй вІ· аах людського ,органІзму. Щоб запоБІгти 'ІН зняр!.в Геннадій Алек~єєв. ковій групІ (1966-1967 J' - УспІшно виступн.в І наш рік народження) иа 30-\ ти втому, потрІбен ' вlдпомІсця

(зарядки),

ВІтчизняНі вче.нl І. М. робнича гІмнастика. Сєченов, І. П. Павлов та На роботу І з роботи

сво,х суперникІв у бl­ ry на дистанцlІ 3000 чет·

IІІризовl

ранковоІ гlгlєнlч·

"

стала життєвою потребою ноІ

зична чи розумова, в кін- органІзм до повсякденно'l цевому результатІ приво- дІяльностІ пІсля сну.

ПУТІВКА НА РЕСПУ&ЛІНАНСЬКІ ЗМАГАННЯ

3 багато­

гпа

року

1979

деревообробного

відпочинку: пасивний, KO-~

здоровий культурне

nІл час вІдпустки доб-

ли людина сидить, ле- ре змІнити обстановку, жить 1 спить, І активний, тимчасово виїхати в Іншу при якому людина робить мІсцевість: у будинок вІд· новІ її

рухи, вІдмІннІ

основно!

городянам

кра-

поБІгає втомІ. Як же раціонально по-

зумову працездаТНіСТЬ, мІцне здоров'я й висок)'

єднувати повсякденну продуктивнІсть 'прапl. працю І вІДПОЧИНОR? М. НЕЧИТАИЛО, ВсІм вІдомо, що ро боспортивНRЙ лІкар . Бро­ чий день потрІбно почиварськоІ райлlкариі.

область.

У

Кам'янець-Подільському

заверtuилися відбіркові змагання. Х V ВсеСОЮЗНllХ СТУ­

дентських сnортивних ігор вузів' Міністерства сільсько­ го господарства СРСР з ручного м'яча. lIc"'iKY доби­ ЛUСЯ ст уден ткu Кам' янец ь· Подільського сільськогоспо­ дарського інституту. Вони вu-гралu всі зустрічі і завою­

ПРОГРАМА

10.00 t1).15 10.25 11.00

На знімку: ruР~JItO*Чt 3ЖflіЮlІЬ--КО.ІЮнда Ка_к'янец,,­ ПодіЛЬСbl(ого сіЛЬСЬ1СЬгосnодtrрського інституту.

:s

об'~двання ..Крвст,Ч. ПРОВQДИТЬ ВЕЗ ЕКЗАМЕНІВ

. . ПРИПОМ УЧНІВ ва 1979-1980 .на_'Іальн8Й

рІк

за фахами:

1.

Наладчики татку_аиия на

2.

технологlчного ус­ стипендІя 17 крб.

-

мІсяць.

Коитроnерн

77

ВТК

стипендІя

крб, на мІсяць.

3.

Складальники 77 крб. на мІсяць.

4.

Оператори

стипендІя

стипенДія

-

87

клаСіВ ПРОЖИВ8ЮТЬ в КиєвІ ТІ І<иі.с~кііі області. Ніі ' навчання

за фахом

освіту та проживають *м. КиєвІ' г. Киівській області.

Строк навqання маllбутиіх наЛІЗ· qиків технологіqного устаrКУRання-

року, контрo.nерів ВТК, СКЛ848ЛЬ­ ників та операторів 1 рік.

1.5

ПоqаТ8К навчания 1 вересия. Вступники подають особисто и. ім'я директора заяву та такі доку· '

. менти:

на мІсяць;

ТехнІчний

вузол союзних

ченка,

18,

16.15 BHcTYn

61 Ко"ун.ра. Передача IV. 18.00 Звvчит" б.ян В. Бесфа. .. Іл"но.а. 18.30 С.оТ .'ршl чит.ют" ".ЛА­ 19.00 • .о\ктуа.llьна 118 .. ер ••. 19.30 Спl •• є ""Р"Аииll .ртист СРСР М. Кондратюк. 20,45 .На Аобранl .. , Аlтнl» 21.00 .Час •. 21.35. ПОГ"'.А у .. аАбутн... Зу· стрlч МОЛОАІ Киє •• s дирек­ ТОрО" Інституту арх.ологlТ АН СРСР .к.де .. lко", Геро­ Е" Соцl.лkтичноТ Пр.цl 5. О . Риб.ко.им.

Д.орж"к.

4.

Характеристику зіщколи ·а60 а

місuя

суботи).

Випускникам иа4аетьrя робо,. на lиробиичому об'єдиаині «КРИС18ЛЛ». Адреса філіалу rехнічноrо учили. Щ. Nt З: М.Киів·ІЗ6, ВУА. Сиреu,,"

1.

Ухатя тролеАбу('амя Н2Н!

32, 89

". 26, 5

40 зупнн·

ДирекцІя училища.

s'-.Ова~"'1Й раАепоживспlnцl

магІстральних зв'язкІв

4, що міСТИвся по бульвару Шев·

Адll1нlстрацtя.

ПостІйно дIЮ1JОМУ будівельному ПОізду .NV 2 ТЕРМІНОВО ПОТРІБНИИ lижеиер-кош'lОРВСТ.

Звертатися на адресу: М. Бровари.

ПДБП-2, Телефони:

Паспорт, військовий квиток.

Документи приіі ... аК>1ЬСЯ ЩО!lенно . з 9 ао. 18 години (крім неДі.1і та

роботи.

змlивв адресу.

18,

.

Чотири фотокартки розміром ЗХ4 см ,.. qотири фотокартки- ро.· ",іром 4х6 С;М.

та автобусами Н2М ки сКристалл».

вул

Маши­

19·0-26, 196-74.

Іхать 'автобусами ММ 121. 3 до зупинки <Торг· маш., Nv 6 до зупинки ПДБП-2. Адм1вlстрацlJl.

.If.A

IlQCТІИНУ РОБОТУ

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

. B~HT~"IЦfH.II 'б/ljUI :Р.аЙспоживспlлки (оплата вІд­ рядна ~ 180,.,.....200., крб. на мІсяць); будІвельнІ ро­ бітники; ВИКОНР9,б буддlльницl райспоживспІлки. За дов!Дкамн . -Звертатися на адресу: м. Бровари. в:r-л. КиУвська, 1'49, вІддІл кадрІв. АдмінІстрація.

-----------------------------

БРQваРСЬКОlllУ свlтлотеХRf'lНОМУ заводу ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ:

штампувальники, електрозварники точечного зва· рювання, слюсарl · електромонтажники, поnlруваль·

инки метапу • шлІфувальники кришталевих пІдвІсок, газоелектрозвариИКR (оплата працІ вlдрядно·премl­ альна 150-250 крб.)', начальник віддІлу працІ І зарплати, економІсти, експедиторн. Звертатися у вІддІл кадрІв заводу з 830 до 17.00 ГОД, ДовІдки даються по телефону: 96-348.

Ухати автобусом

Nv 121

І

Nv 3

.n

•.

Дер.,

КонцерТ

Новини.

фlл"мк

Шахо

••

про

.0-

т-.ач"

-

·ВИНИ.

ДОІ[,

СІО

IiyКО8Ниt.,коra

ансамбllЮ nlс:иl' 'І УРСР. ПО закІнченнІ

14.30 14.50 15.25 15.55 16.25 16.55

2

••ного '. аа­

n.пl

школа.

...

. ••• о - СІ.

.Росl.с"к. ..о.а». Фільм·концерт .Ч.рl

танцю».

ДОК. фІл .... • СРСР Шл.хн· еКО8О11I.ного рІ... спlвробітницт.а .Веселl старти .Мосо. І осо кожно"у К"'_.У

•. 17.15 •. 18.00 .. ...I•• 18.30.)' сонце». 18.45 • С"огоднl у с.lтl». 19.00 СП.РОАнl меЛОАIТ •. 19.15 тмевнСт.ва .ЛIOТЬ.. • серІ •. 21.00 .ч.с •. 21.35 .П'.т.. кlлец.... ЗустрІ. БУАlв~льннкlв o,ll .. nl.GK.x об'єктІ. 'Моск.к Із sбlрко" ко".ндою с"СР З легко! .тлетики. В .Сьо­ годнІ

nepep81 •.

У

свІті

ПРОГРАМА

)'Т

10.00 НОВИНИ. 10.15 Виступ дитячого осакll. JI ю с 8есняноч ка». 10.35 .Погл.д у ...Абутн ••• 16.55 .Олl.ець·м.лlO.ец .... 17.30 СоцІальний портрет I(ll.ІІек. ти.у МиколаіВGКОГО ОРАен. ПенІна суднобудlвноtо · .••• воду Ім. 61 Ко"унара. Пе­ редач.

18.00

V.

)'рочисте

61.

.'ДКРКТ1.

...

нальних з гань VII ...1,. ньоі Спарт.кl.ди НаРОjl.l. СРСР

з

г.ндболу.

18.40 Гандбол: )'краТна _ nе­ нlнграА. )КІн ки. 19.45 .Актуал"на к ... ер ••. 20.15 СпІває народн. .рт.стк. у РС Р С. Ротару. ., 20.45 • н. добранІч, дlтиl. 21.00 .Час •. . 21.35 ТелефІль.. • Перше .111то •• По закІнченнІ но ••и •• ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

17.25 ТелеФІль.. .Варчнн. "'.'. І V серІ •.

ае

••

18.30 • КиJвськиll дос.lд.. З.готl."'8 кор .. ' •. 19.00 .К",уб кIНОПОДОРОJКе ••• 19.10 Кн ів - місто .. ое. 20.00 На УІІ лІти ІІІ CnapTaKI.AI народІв збірна

2

РСР РСР.

СРСР. ФутБO.llI АзербаЙдж.иськоf

збірна

fpYSHHCIoКO!

Т8Ам.

ВИКОНУ8

-

снмфО·

е.Н. ФЕДЯА.

ІНФОРМАЦІЯ БЮРО ПО ПРАЦЕВЛАШ rУВАННЮ ТА ІНФОРМАЦІІ НАСЕЛЕННЯ

Свідоцтво про народжеННІ (ар"·

7.

8.

ЦТ

ГIМн.стика. )'.11I!1б.llенl .Іршl. Теllе.нст... ЮТ...

иу.еного

нІ 'ІннА ор..естр цт І ВР.

'

гlиa.n).

11.00

та.

----

.

•.

•. .. ••

..

ДовіДl(у про стан здоре.'1І (фор.

З. ДовіllКУ а місця роботн . батьків

Нова адреса: 252179 м. КиІв, вулиця Живописна, 10. Тел. 25-90-64.

нобудІвна,

6.

5.

286),

ка,

керівникІв БУll.іВfJlЬИИХ органІзацІй, підприємств і заводів м, Броварів, 'Броварського району. телебачення М

ма

І. докумеит про освІту (оригіиал) 2. Дові4КУ 8 місця проживанни.

ДО УВАГИ

!

наладчик"

теХllологічного УС1а ГКУВ8ННЯ приЙ· маються деМОбіліЗ0вані 8 лав Ра· дянської Дp~ii. які мають сереllНЮ

крб.

На навqання аа фахом контролери БТІ(, складальники. оператор" npitrtмаються 4івчата, икі мають осві [у

r

10

Ка .. ерниЙ концерт. .ПІонерське лІто». Спl.ав €.гeK Мартино

ІІ.ЗО П'.т. ТРУАова. 1 ~.ЗП «ОрІєнтир у асннкl. ХУАО.­ ньоТ саМОАі.льностl З.лl­ щицького р ону TepHonlJlЬ­ ськоТ обл.стl.' .Депутати І життя.. З Аос.lду роботи Аепут.тськоУ групи ВОРОШКЛО.ГР.АС"КОГО тонкосуконног" ко бlн.ту. ТелефІльм .крIІсныІ Кут'. Соціальннй портрет ко· лекти.у МиколаJ.ськог" судноБУАlаного за.ОА)' Ім.

(Фотохроніка РАТАУ).

фlтал техиlчиоro учитm.жаМ иа базІ. вироБИВ'Іq'"

УТ

Но.нни.

nипи.

.Ч.С».

рІ

. fl ..HaC1'll1la. 9.05 д!Т8.. про S.lp.T. 8.35 Те.llе.ист.... ЛIOТЬ». 1 се­ р18. 11.00 Н.РОДК. Т8Ор'ІIс,... Тме· ОГЛ.А. По sакlк.. еииl ко· Винн. 14.30 Н08ИНI{. 14.50 Док . тмефl.llЬМ .Дружб •• про ДнІ 5ер.аlн. у Мou.l. 15.50 .Об'еКТИ8.;· . 16.20. КОРОТIНІ .. емажнl тиефЬ .."н ~. дІтей. 17.35 До•.' те..'фl...... .Хе ..I.· гуе. жи.е • Г •••кl •. 18,05 І<окцерт Велмк"го АИТ8ЧОго хору ЦТ І ВР. 18.35 Мул"тфl.llЬ". IR.45 .r:ЬOTOAHI у С8Iтl •. 19.00 )КИТТ8 наукк. 19.35 Тие.ист •••• nlOт.... 2 се· рІ •. '21.00 .Ч.С. ·. 21.35 До МІЖН.РОАНОГО ооку АНТИНИ, .ОБIlИЧЧ. АрузІ ••. 22.15 .. СьогоднІ у свІтІ •. 22.30 Фортеnl.ннl т.ори М. fJlIH. КН .ИКОНУ8 .II.yo~aT мlжн •. РОАНИХ конкурсІ. В. К.МИ­ шо•.

20

ПРОГРАМА НА 05nАСТЬ 20.45 ВечІрня казка. 18.00 Тм~фlль.. .В.рчни. аем· 21.00 • Пое~lя'. П. НеРУА" 21.40 ФI",ьм .Інженери» . .ІІА». З серІ •. •9.00 ДОК. фl"ьм .СО.Ащина •. 23.10 ДовІд ко.. СЛУJКба. 20.00 8 .... іРнА каз"._ 20.15 .Олl .. пlаА.-80'. 21'.00 Твори В. Моц,рт., . А. Редактор

вали flерще місце.

Фото 'В. степа.евка.

nИПtt,.

8:'&о.ч.с..

17.15 17.30

а

8.00 8.40 9.05 9.35

.

иу.ба.

ПРОГРАМА

8.•

одного ще вІдпочивати у селІ. Інший. При вмІлому розродІлІ є саме розумовоІ чи Фізичної бо він працІ І вlдпЬчинIfY ви' на

нато рІй,

18

Ае • .о.а8,

.r.p••'

ДовIАКО..

П'ятниця,

·ПРОГРАМА. ЦТ

16.45

тобто

не тільки знІмає, а й за- довгІ роки збережете' ро·

Хмельнuцька

ЧЕТВЕР,

від починку,. на курорт, в са­

роботи,

пере1:!лючається з виду дІяльностІ на БІльш корисним такий вІдпочинок,

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

Ф'.ІІ~.

21.40 23.05

до зупинки сСвІт­

лотехнlчний завод.,

На підприємства, будови

і організаціі ·"Іс­

та Броварів та Броварського

стійнуроботу потрібні

району на по­

спеціалісти та робіт­

ники:

робlтиRJUI та спецlаJdс'I'R будівелыпlx спецlаJlЬo иостей: бетонники, головиl механlки·будlвелыІки.,, муляри, мотористи бетономІшалок, маЙстри-Ьудl. вельннки, формувальники залізобетонних конструк. цІй;

електрики,

електромонтери, елентро-

1

газозва.

рюва.'ІЬНИКИ;

праці_ивки 3 бупаmrерською І екdиомl"І80Ю · ос­ вітою: заступники головного бухгалтера, старший бухгалтер, буxrалтери, економісти, старшІ економІс­ ти;

Інженери рlзJl1П спецІальностей: старшІ ІнжевеJjJt в!дділІв охорони працІ, лабораторІй, науково! нізацlІ праЦІ, Інженери-конструктори, Інженери-хt­

,·pra•.

мlки, Інженери-еко.номlсти, Інженер по технlцl 'без­

пеки, Інженери·конструктори машинобудуваННR, Ін• женери-технологи машинобудування, Інженери ви. робничq·техкічних вІддІЛІв;

all-

роБІтники різних спеціальностей: апаратники, томайстри. бульдозеристи, водії автомоБІлІв І 8В.ТО­ навантажувачів, водії аВ1'омобjлів «І\рАЗ., вулка­ нізаторннки, гладильницІ БІлизни, дорожНІ роБІтни­ ки, контролери ВТК, клейовари. кранІвники І учнІ кранІвників елеКТРОМОРQВЮf кран!в, лаБОР-lИТИ, механіки, майстри вирОбничого навчання, майстри Сl'річкових КОl!'Вейєрlв, транспортувальники, токарІ, трактористи, фрезерувальники, фанерники 2~.4 розрядІв. ' шлІфувальники; а також: біблІотекар, вантажники, друкарка , ~e.K­ ретар-друкарка, художник-оформлювач, технІк кон. СТРУКТОР машинобудування; учнІ робlтник!в·в!дрядник!в.

Звертатися у бюро по працевлаштуванню та Ів·

ФормацJУ населеиня ва адресу:м:

Бровари, про:.а.

вузол,

бюро

ремонтно-мехаНІЧНИЙ

завод,

по

праце·

влаштуванню.

Г;О;:Я"';~:''''.:';;:''Б;~;;;::;--I'''''~:;Д'';Д;Е--;;;-I'''#Т-;';:О~1:"-::;О;;~~;8;; 'З::~':;;;:::0;:~;4~;7~#---"''''''-і

~

КОММУННСІнче~кой партни Укра. ни ... городского и раАОdИОro

255020.

Советов народиыx депутатов Киевской об",асти. faseTa в"ходит ва украИНСКОIІ ЯЗЬІке,

М. БРОВАРИ, .ул. Київська, 154.

вlдпоаlдаЛЬіОГО секретаря, відділу сІльського господарства, корєспон· 19-3-18; вІдділів промисловостІ, - 19-4-67.

деита місцевого ,радlомомення масової роботи. фотокореспондента

Друк високий. Обсяг 2 полоси ! формату А2.

, . . ."."oC'~'..#' "'.I-~""""~,, -~#""""""'-"""'_""''''''':-~_''''-~'''~W:-'''''''''''''''''''''"'''

Тnлекс 619114.

Брnяарськз

.-,,. _

1

Газета виходить

~ вІвторок, середу, п'ятницю І суботу

. .

#.,.#.;-."...,.. .... ...,.. ....

",.:!!--".,.,.,...,....,., .... ~ ......... __ ......,. • __

IIPYI{~PH!I КИJВСЬКОГО nl\лvпnаМIІI'Н!І В спnявзх AH.~aAHHIIТВ. rrnл'r[)афіі і книжкової торгівлі. вул. Киівська.

154.

Зам .

41.26-1] .200:

#113 1979  
Advertisement