Page 1

ДОСВІДУ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАйТЕСЯ!

~

.N'2 113 (4427)

ПЕРЕДОВИКІВ ВСЕМІРНУ

19

ПІДТРИМКУ

ЛИПНЯ

1977

Товариш Л. І. Брежнєв ,на­ діслав Іпатовському ,райко­ мові СтаВіРОПОЛЬСЬКОГО цраю привітання, в Я"ОМУ, зо~рема,

Ціва

говориться:

З

величезним

ознайомився

з 'IЮВідомл€iННЯМ

Цринлад вашої П!lfртіЙ!ної ор­ ганLзації поназує, гов~риться даЛі Ів привітанні ТОВajpИlIIIа

Л. І. qреЖНЄіВа, як у сілысно-­ му госаюдарст;ві Т!реба на ділі в

ВИСУ'нуте

- зробити п' яти.рі ЧіКОЮ

'заВід 8JRНЯ ,

життя

з'їздом

XXV

КПРС,

десяту п'ятирі,ч.ну ефElНТИВlНО'СТі і

якості.

Впевнений, що ,ваш досвїід уже в цьому ,році набуде ,ве­ ликого поши,рення. Думаю, що всі ра:йItОМИ п~ртії оБЛаІС,тей, кра1В іреопуБЛі,", Я1Ні в>стуюа­ ють у зБИJРaJННЯ ,ВІрожаю, с'l\о­ ,ристаються ним. Це сцриятиме ПРИСК(~РffiIНЮ збиральних ,робіТ, збільшенню зборіВ хліба, ВИ­ конанню

жавних

і

переви"онанню

планів

з а,,, уп О'!,

д~p­

зерна.

Товариш Л. І. БреЖlНЄБ по­ бажав "олгоспни"а,м, робі11НИ­ кам радгоспів, механізаТОJ)ам, усім ТруlДЯЩИМ району великих

успіхів

ювілейному

НПРС

«Про

СЬJШЇ

до,овід

Іпатов~

партійної

Cliрга­

Ста,вропольсьного .краю

збираННі врожаю

ро­

1977

.

ку»

постанові

що

Іпатовська

на

орга'Ні'заЦіЯ

відзначається,

районна партій­ ПРО.ВQДИТЬ

ве­

лику роботу по за'БЕ\зпеч.енню своєчасного і якісного зБИlран­ ня врожаю. В районі з широ­ кою

участю

госпного

і

спеціалl,сті,в,

радгоспного

кол­

активу,

на оонові глибокого вивчення пер€Jд?В.ОГО доовіду і ана,лізу не.дошюв,

які

мали

мі,сце

в

!розроблений

і

минулі

роки,

успішно

винонується

IЮМПЛElК,С­

ний план зБИlрання. На слуmбу ШВИ!дКОМУ і ,високоя.кісному ПРOlведенню зБИіральних робіт поставлено

Новим ня

всі

в

о,ргаНізаЦії

нинішнього

роке

рону

на

НСВІІТЬ у се,ред,ньому

60

гента·

рів.

Значення досвіду Іпатовсьно­ го ,району полягає в тому, гово­ риться

казує,

ті

у

постанові, що

яні ,величезні

зростаюш

по­

проду;нтивності

ш,~рочення

збирання

з 8JI\ Л а/ден і

нІй органІзації

він

можливос­

те:юніки,

строків

в

правиль­

зби,ралЬ'них

ро­

біт, ВiПlровадженні у виробн~цт­ во

ПРOlгресиlБ.НИХ

ЦеНllральнИІЙ СХіваЛlfВ ДОCJЗ1д

те~нологіЙ.

Комітет RПРС роботи І:патов­

ськоЖ районної партіЙІНОЇ орга­ нізації і ,релюме.ндув8іВ район­ ним комітетам па,ртії, па,ртій­ ним орган1заціям колгоспів і

раДГООПів,

ПЇ/ДіПРИЄ<МСТ!В

«'Сlль­

госmехнLки», хлі,боцродуктів, транспортни'х о,РГaJнізафй, ра­ д.янсІ>КИ:М, сіЛl>СІ;нorооподарсь­

КИМ,

проФспілковим,

ІІ\ОМСО­

мольським органам повсюдно і широко винористовувати цей досвід,на зБИJраННі і за,готів­ лях

у Центральному Комітеті Компартії Украіни

зерна

та інших

оіЛblСЬНО­

l'осподарсьни,х КУЛЬТ.УІР.

(ТАРС).

Микола

Павлович­

мехаиізаторн санівський».

радгоспу «Ру­ Самохідиим

і

організовано

ЩО

розгорнули

травневого

(1977

р.)

Пленуму

ЦН

НПРС

і

доповідь на Пленумі Генерального секретаря ЦК товариша Л. І. Брежнєва, рішення

шостої родне

дуктивної праЦі і доброго відпочинку. ЦК Компартії У'країНИ зобов'язав Міні­ стерство сільського господарства, Міністер­ ство радгоспів, МіНі,стерсТ!во харчової промис­ ловості, МІністерство 'загоТівель, Мініетерст­ во автомобільного транспорту, Міністерство будівництва й енсплуатації автомобільних шляхів респуБЛіJШ, Головпродвинпром, Укр­ сільгосптехніку, обноми, місь'нкоми і райкоми партії, облвинонноми і райвинонноми, пер­ винні партійні, ПРОфСПіЛНОВі і номсомольські організації, нерівнинів і ,спеціалістів колгос­ пів, радгоспів, хлібоприймальних і автотранс­ портних підприємств, об'єднань і ,відділень

СРСР. Важливе значення для прискорення темпів

жнив і хлібозагоТівель має постанова ЦК НПРС «Про досвід роботи Іпатовсьної район­ Ставропольського 1977 рону».

сільського

господарства

рес­

публіки вживають заходів, щоб високоефек­ тивно використати подану ЦН КПРС і 'союз­ НИМ

урядом велику допомогу техніною та ін­

шими

явні

матеріальними

в

ресурсами,

господарствах 'внутрішні

а

також

на­

резерви,

ус­

пішно виконати взяті на ювілейний рік зобо­ в' язання по виробництву і продажу державі та

іншої с:ль'ськогосподарської

продук­

ції. У республіці нраще, ніж у минулі ~оки, підготовлено збиральну техніку. Вона як пра­ вило, укомплентована надрами для двозмін­ ної роботи. В нолгоспах і радгоспах створено понад 13 тисяч збирально-транспортних НОМП­ лексів і загонів. Для механізаторів створено необхідн,і побутові умови, організовано гро­ мадське

грунту

і

насіння

під

озимі

з

тим

на

господарстві

втрат

жнив,

новили

й

спеціалісти

нонтролю

за

не

ходом

сільськогосподарсьних мі­

висоного Іврожаю зернових та

господаРСblНИХ нультур у

ЦК Компартії У,країни вимагає одночасно не ослабляти уваги до ОРГ8Jнізації догляду за нультурами,

оСО'бливо

за

зерно­

вою нунурудзою, забезпечити повне збережен­ ня ,всіх її площ до 'збирання, ,в кожному гос­ подарстві виділити резервНі площі з посівів на силос, організу,вати за ними відповідний догляд з тим, щоб при потребі поповнити площі нукурудзи Іна зерно.

вста­

(РАТАУ).

дости-

передумовою

TalН

для одержаНІНЯ ,виеоного вро­

ІВУЮТЬ

жаю

свого номбайна. - Вже б молотити

рання є

успішного зби­

вмїlННЯ цінити робо­

ЧИІЙ 'час. Вllрачена годи:на, а іноді й хвилина ,можуть при­ звести до небажани'х резуль­ таТів. Але про це за6У'ва­ ють в !радгоспі «Гоголів­ СЬІКИЙ». ХОЧ нлин зернових культу,р

у

господа,рстві

ШЛа!НГ ПО11ріб,но

-

-

окаржатЬ'ся

замі­ 'Вони.

- А 'в майстерні немає но­ вого. Цриходиться 3HQВY ста­ вити мо,

ЗЇЛ1СОВ8!,ний,

хоч

що це НЄНalДовго.

~ilДb

безпомічно

РОЗМі'рко-

меХaJНізаТОJ?И

-

IliРОДОВЖУЄ

ГРИГOlрі,й

НОЛО

і

мо­

розпо­

МИlколаЙович.

НАРОДНІ ДОЗОРЦІ НА ЖНИВАХ

знає­

вже

поклали

у

52

гектари.

*ДІДУСЬ * * Григорій

Федорович,

ХОБТА

Олександр Минолайович­ трактористи

гектарів

полі,

де

хлібів

рад.госпної

* * *

Павло Максимович, КУКСА

Микола Андрійович­ комбайнер і помічник ном­ байнера радгоспу «Зорю>. Комбайиом СК-4 намолочу­ ють

цро-

Ми ще довго стояли біля сту.рбованих меХaJНіізаТOjрів. На жаль, допомогти їм ні­ чим не 31МОПЛИ. Вирішили знайти ланку ,по технічному обслуговува,нню машин і до­ повісти про це. Але пробу,в­ ши у господарстві піlВДIНЯ, ,ні­

НОГО з її чл'€iНЇlВ не довело­

ся зуст,ріти. Летучка теж, очевидно, заЙІНята !Д€{;Ь на іншій IроБОТі. Бо на ж!Нивах її 'не бачили того ДНЯ. ,Ще більше' ~разила та картина, .яНУ довелося поба-

біЛь­

ї.дальні

Ми з шести ГОДИН ран­ роботі,

-

,розповіtдає

екіпажу

Іванович

Ла:рченкО'в,

Михайло

-

а.ле

ще не снідали Пере,д цим СЕщрета,р пар­

тіЙіної органі,зації 'радlГООПУ т. Налюк, роз:повilДаючи про поБУТОlві умови, сназав, що для хліборобіВ ІНа ЖJНИlВШ( о.ргаlніЗQ,вано харчуваЮfЯ.

ЧОТИРИjpазове ЯН ВИ',ЦІНО, це тільни записано на папері. Але чому в таку гарячу пору стоять ,КОМІбайни? Ад­

же обід'.ає

лише пеlрша

43 тонни 25.

* * *

Петро Олександрович, ВЕЛИКОЦЬІІ\Ий Григорій Іванович

-

механізатори радгоспу

«Пу­

хівськиЙ». Денний виробіток на самохідний комбайн ОК-4 з навісною жатною ЖВН-6 вони довели до 21 гентара при норМі 18, а з початку жнив скосили на звал 119 гектарів хлібів.

o

І

та,н ,все

-Ві;:щалений

змі­

на il\О'мбаЙJнерів. А де ж і,н­ ші? ВіДІПочивають :на Тіраві білЯ дороги. Мабуть, не

зрозуміло.

поле, зует,ріли

від

і,нших ном­

байн СН-5. Коло ДИТЬ

ІНЬОГО хо­

схвильований

КОМlба,й­

.нер Іван Андрійович Заха,р­ ченко. Зверху на бу;нк,ері стоїть його син, ВИГЛЯідає машину.

Більше

мо,

щоб

годи:ни

ченає­

ро'звантажити зер­

но з БУIНК'Е1ра, а її немає, говорить

Bi~

се,ми

,возили

-

IЮМJбаЙінеіР.

Як з'ясу,валося

НОМСОМОЛЬСЬіІ\О-МОЛО­

діжного

по

ВИСОЦЬКИй

Об'їхап~ши

д'ванадцяту.

член

Зерно сухе, так 'ситься в бункер.

за день

зерна при завданні

КИ.

роздавала хлі'БOjРОБам обід, хоч бу ло ще лише ОПів на

-

при нормі

треба робити з цього ви.СНОВ­

шість ІюмбаЙнів. Цравда, в той ча,с вони всі 'стояли

Кухар

«Тре­

ШМАТКО

0

IІІ,рацювали

радгоспу

~~

0

чити на іншому пшеничному

lІ\у,на

най­

б!льший-2000 гентарів, тут :не посцішщоть збирати уро-· жаЙ. В полі ми зустрілися з принрими фантами на пше­ ничному лані. В загінці стоїть К'ОМJбайн СН-4. Біля нього порається КОМJбайне,р Г,РИГОРі'Й Миколайович Будь­ ко з пом,~tjjником Володими­ ром Івановичем Бу,р'яновим. нити,

лотити,

вони

валки пшеницю на площі

році.

ЦІНА РОБОЧОГО ЧАСУ і ЙОГО

всього

інших сільсько­

1978

Ф

Головною

шують по 26,5 гектара ози­ МНХ хлібів прн НОРМі 19, а

нути на організаЦію ,своєчасної підготовки ГPYlНTY і насіння для сівби озимих, здійснен­ ня всього номплек,су робіТ ІПО забезпеченню

В деяких госпо­

«Тре­

Комбайном

СК-4 з жаткою ЖВН-6 ско­

організованість

ністерств і відомсТ!в, обкомів і райкомів пар­ Тії, облвИКОНКОМів і раЙВИКОННОМів 'СЛід звер­

початну носовиЦі 'вияви­

нерівники

належного

висону

урожаю.

Особливу увагу

дарствах Новотроїцького і Каховсьного райо­ нів Херсонсьної області, Березівського­ Одесьної було проявлено повільність з почат­ ном

механізатори радгоспу

бухівський».

14.

просапними

Разом

ГОРКУН Володимир Петрович­

тіна Якимівського районів Запорізьної облас­ ті по підготовці й проведенню збиральних ро­

нали

тури.

лись танож істотні недоліки.

Валерій Михайлович,

бухівський» . Скошують жат­ кою ЖРС-4,9 на тязі трак­ тора ЮМЗ-6 по 19-20

кожному

ку ль­

-

«Сільгосптехніна» широко 'використати схва­ лений ЦК КПРС досвід Іпатовського району Ставропольського нраю, а також Нрасногвар­ дійСl>НОГО району Нримської області, нолгос­ пів «Дружба» Приазовсьного та імені Вату­

в їх проведенні, необхідне маневрування тех­ ніною, встановити суворий повсякденний нонтроль за якістю збирання, закрити всі .ка­

шості колгоспів і радгоспів жнива проходять організовано, здійснюється маневрування тех­ ніною залежно від погодних умов. Всього на

ско­ гек­

*ПЕТЛІН * *

темпів жнив і ХЛібозаГОТівель, забезпечити в

Тепер збирання ранніх зернових 'нультур провадять гооподарства 23 областей. У біль­

зма­

комбайнер радгоспу «Вели­ кодимерський» . Комбайном СК-4 з навісною жаткою ЖВН-6 скошує на звал по 35 гент арів озимої пшениці при завданні 25 гектарів.

біт, ,вжити додатнових заходів до посилення

харчу,вання.

Підготовка

ремонті техніки, незадовільного ре­

створення механізаторам умов для висонопро­

сесії Верховної Ради СРСР, всена­ обговорення проекту НонституЦії

ної партійної організації краю на збираННі врожаю

в

гулювання комбайнів, в онремих колгоспах і радгоспах не всі збиральні агрегати укомп­ лектовано надрами для двозмінної роботи. Не с'крізь проявляється необхідна турбота про

збиральНі роботи. Нове трудове піднесення у сіЛьських трудівників викликали рішення

у

добилися

Іван Якович

ки брану

урожай

відзначається,

першість

липня

17

* * *

добрий

постанові

ганні.

СЕМИНОГ

гання хлібів ,на ножному полі. У ряді райо­ нів не приведено в належний порядон внутрі­ господарські дороги і під'їзні шляхи до хлі­ боприймалЬ'Них підприємств. Виявлено випад­

прийнятlИ

гектарів хлібів, за­

186

тарах.

колективи нолгоспів і радгоспів, ВКЛЮЧИВ­ шись у соціалістичне змагання за гідну зу­ стріч вО-річчя Великого Жовтня, виростили

у

звал

воювавши

рекордноrо виробітку, СИВШи пшеницю на 77

Про хід збирання зернових культур і хлібозаготівель

провадяться лущення стерні, повторні посіви,

аІ1регату ста­

Панасович,

СОJIОВЕй

полях

усіх господарств прогресивної техJНОЛОГії, ,ро~робле,ної Всеро­ сі'ЙСI>НИМ haYil\obo-досліднИІМ інституто'м меха,нізаЦії і еле,кт,рифіlкації сільського господарства (м. Зерногр~, Рос тов,ської обла,сті). У скла!дних погодних умовах озимі і Яlрі нолосові культури на вСій пло­ Щі 135 тИся'Ч гекта:рів скошено за 80 ГOД~H. Добовий виробіТОн кожного жнивного

Іван

ши­

зБИіран­

стало

застосування

* * *

СТРАТlйЧУК

15 липня скошено 3239 тисяч гентарі,в, обмо­ лочено 1166 тисяч гектарів. Державі прода­ но близьно 2 мільйонів тонн хліба. у більшості нолгоспів і радгоспів одночас­ но з обмолотом очищаються поля від соломи,

рез~рви.

~

комбайном СК-4 з навісною жатною ЖВН-6 скосили на

зерна

У

© Jт w ~

коп.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І Р АИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КЮВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Прац:внини

постано­

роботи

районної

Ніза,ції

на

роЦі.

* ПрИЙНЯIВ * *

ЦН ву

В

2

р.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

інтересом

про дос.від ~рга:НізаЦії зБИtран­ ня в,рожаю В ІпатоВ!сЬ1\ОМУ ра­ йоні. Велике задоволення ви­ кликає творча робота, яну про­ води,ть IВ8!ша IраЙОІНна партiЙJна аргані,защія ,в цей Шl!й;в>і~IІювіс далЬ'ніший п~р!од у ,с'ільІсык-­ ГОClподаlРСЬНОМУ Биро6НИЦТіВі, що віlнчає собою довгу ,само­ 'BilдlдaHY цращю ~щборобі,в.

втілювати

~~Jт~OOtт~~ i[PW lд1@]®П

ВІВТОРОК

того дня

Ікомбайнів

лише

ТІРИ'

з~рно

аюомаши­

ни.

Ота,к цінують робочий час на

ЖlНИlв,ах

у

,голіIНСЬil\ИЙ».

раЩГOlспі

Мабуть,

«Го­

керів­

нинам гослоща,рствн потрІбно

терміново зроби;ги ні ВИСНОВКИ.

,відповід­

Рейдова бригада: Я. СОЛЯНИК, В. РУ­ ДЕНЬКИй, поза­ штатні інспектори місь­ кого

комітету народно­

го контролю, Г. ПОJIН­

ІКОВА, газети

-

кореспондент

«Нове

життя».


ОРБІТА МІСТА·СУПУТНИІtА ДЕРЖАВА НЕУХИЛЬНО ЗДІЙСНЮЄ НУРС НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ, РЕАЛЬНИХ ДОХОДІВ ТРУДЯЩИХ ВІДПОВІДНО ДО ЗРОСТАННЯ ПРОДУН.

ТИВНОСТІ ПРАЦІ.

З МЕТОЮ

ПОВНІШОГО

ЗАДОВОЛЕННЯ

УЧАСТЮ ГРОМАДСЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

І

ПОТРЕБ

ТРУДОВИХ

ЧЛЕНІВ

СУСПІЛЬСТВА

НОЛЕНТИВІВ ЗАБЕЗПЕЧУЄ

СТВОРЮЮТЬСЯ

СУСПlЛЬНІ

ФОНДИ

СПОЖИВАННЯ.

ДЕРЖАВА

ЗРОСТАННЯ І СПРАВЕДЛИВИЙ РОЗПОДІЛ ЦИХ ФОНДІВ. (Стаття

З

ШИРОНОЮ

проекту Конституції СРСР).

23

БРОВАРИ СЬОГОДНІ

Фото М. Семипога.

1••••••• сМ ••••••• ~.а.ш.В •••• ~ ••• а •••• ~ •••••••••••••••• Е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ,----------------В ІДДІЛ R~пітального ництва

тів трудящих в цьому

буді~­

МІСЬКВНКОНКОМУ

А найближЧим часом, у третьому нварталі нинішнього рону,

році і

споруджуватнмуться в наступні

ВІ­

Р онн, розповідає

діграє помітну роль у розвитку

міста-супутника столиці Радян­ ської України. Про новобудови Броварів, що зводяться на за­ мовлення мІської Ради депута-

буде здано

головний ін-

зведений

вулиці

дівництва

універмагу.

Васнль

Антонович!

ладу

го

Бровари розвиваються швидними темпами. Уже нині це один

буде в них ЖИТИ дітям і внунам нашим? Чи охайно, чисто, зелено

цеІ-!трів області,

магістралі?

промислових

заний з }{иєвом. Тут

ться багато сюди

нових

виносяться

споруджує-

підприємств,

численні

ничі підрозділи найнрупніших сто-

}{ожен

лише

сману, притаманне сучасному броварсьному будівельнинові, його прагнення творити прекрасне, його вимогливість до архітекторів,

ду вати

віДПОВІМО,

паралелепіпедами з

думкою

майбутніх

лиць,

зараз

нвартир,

про

мешканЦів

а

По-перше,

бу-

нинішніх наших

.

ву-

про

ріна,

зовнішній

нвартали

в

не завадить уявити

майбутньому,

нолег.

він буде

спо т в О

.

ться

по-

,

лад, на ФініШі другого і рубеЖі третього тисячоліть. Чи зручно

які зривають строки ви­

озелененню

приємств

та

зовнішньому оформлен­ ню міста Броварів, РОЗ­ роблених на 1977 рік, Заслухавши керівників

конання

плану .

промислових підприємств

в

цьому

напрямку

значну

Закінчено ня

на

про ­

торг

роботу.

Гальбича,

лиці ну

покриття

вулиці

на

у

у

на­

прилеглі

варів, колективи підприємств, будівельних управлінь, громадські організації, окремі меш­ канц і повинні приділяти максимум уваги благо­ устрою міста.

Л. ФЕСЕНКО, завідуючий лом

ву­

Будьонного . Актив­ участь

вигляд

Готуючись відзначити 60-у річницю Великого Жовтня і 350-річчя Бро­

Київській, електрифіко­ вано вулиці Паркову, Олега Кошового, Курча­ това . Заасфальтовано також ділянки вулиці Лермонтова довжиною 300 метрів і вулиці Лесі У,країнки довжиною 400 метрів . Прокладено тверде

приводять

території.

за­

погонних бетонного борта по

не

лежний

800

гранітний

комплексного

Шиноремонтннй

ці Київської. Трест «Броварисільбуд», постійно діючий будівель­ ний поїзд NQ 2 і зміш­

впорядкуван­

вулиці

мінено метрів

організацій,

вавод навіть не присту­ пав до благоустрою зе­ леної зони вздовж вули-

і будівельних організа­ ціі! та міськкомунгоспу, виконком відзначив, що ведено

і

відді­

комунального

господарства міськ­

виконанні

виконкому.

нультури }{иїв-

Пра,во на житло, на нок забезпечуватиметься

-

Гага -

що

устрою,

ньому. А в найближчі місяці віднриється перший у Броварах магазин «Юний технію> і другий _ «}{НИГН». віДil10ЧИб ровар-

чанам у повній відповІдності з по-

ложенням

нової

}{онституції

СРСР, обговорення проекту якої

П' ОкИ

нвадрата.

заходів узяли колективи тресту «КИЇВ!.!Іляхбуд» і світлотехнічного заводу . Грстрій критиці було піддано керівників під­

ня побутномбінату. Це в майбут-

величезним 324-нвартирним

вималював С я

на

Нещодавно на засіданні виконкому міської Ради депутатів трудя­ щих було розглянуто хід виконання заходів по компле,ксному благо­

сьного авіаційного заводу. Стане до ладу танож ще одне приміщен-

внутрінварталь-

дев ятиповерховиm.

наприк-

-

Д~митро-

до

жий на будинон

житловим велетнем. До речі, теж

сучасні

і

на 1200 місць . За типом він ехо-

По-друге ,

вулиЦІ

Гагаріна

Стеля в них буде «піднята» вище на декільна сантиметрів. Зовні їх прикрашатимуть лоджії. Не випущено з поля зору і занлади нультури та побуту. Навпроти будинку місьнради виросте чудова споруда будинну нультури

ним. Ріг цих вулиць заминатиме-

вигляд споруд. У наш- вік носміч-

них швидностей й Ф антазувати

бо

і

вулиць

наближатиметься

почуття

б удинок не

ансам б лю

рюватиме

вручати їм нлючі від зруч-

них осель, дбати

ЩО

будинном

ності. Це будинни 96-ї серії, поліпшеного планування, з розділеними німнатами, периметр яких

50-річчя

відзначимо

нонструнторів

і

і

за

ного обличчя ансамблю, про яний говорилося раніше , набудуть чіт-

розташований по діагоналі на po~

Гагаріна

виростуть

ва. Таним чином, риси apXlTeHTYP-

будинон тресту «Броварисільбуд»

треба бути патріотом свого міста в найширшому значенні слова. Необхідно .не просто гнати «коробнН» З непривітними нубами чи

Адже

або сенцій.

поб),ту, причому один З них

розі

тив яного зводить адміністративне

зі вулиць ВЛ}{СМ.

Броварів.

ЧОТИ­

нові пайових внесків підприємств.

сьогод-

Відзначу, ЩО ми тісно співпрацюємо з ,відділом головного арх:тентора

ЦІИава

з

ЛОВ0-будівельного нооперативу «}{омунальниИ» і аналогічний

броварчаю!Н

мислити не

приміщення поруч з новим будинном вузла зв'язну. Він висловив думну про те, що назріла необхідність ансамблевої забудови вулиці Гагаріна й інших міських артерій. Володимира, зонрема, непо,:ноїЛО те, що дев'ятиповерховии

максимум уваги.

досить

снладається

ться про 215-нвартирнии ДІМ жит-

нішнім, а й прийдешнім днем: міс-

проблеми

це

ВУЛИЦІ

apxiTe~TYP­

Цього рону буде зроблено за­ д І л д~ox важливих об':нт!в. Іде­

стосує-

яної відчувається на багатьох підприємствах уже зараз . Об'єктивно виникає необхідність вводити в дію по можливості б:льшу нількість житлових будиннів. Винонном місьної Ради і відділ напітального будівництва приділяють

житлової

ПО

З

Вони

це

травневому номері розповідала про бригадира з Дарницьного РБУ Володимира Бабича, колек-

Бирішенню

зору,

що

рьох об ' ємів,

то бореться за звання зразнового . Пригадується, газета в першо-

нестача

точни

споруда,

будипну

ВЛ}{СМ.

ться не лише архітеиторів чи бу-

Звичайно,

поповнюватиметься новими мешнанцями не лише за рахунон природного приросту, а й у результаті міграції робочої сили,

виробничого де­

будинон, що зводитиметься на ос-

мусить

ЛИЧ них заводів і об'єднань . Значить, більш ян 50-тисячне місто

гуртожитон

Вlд

стане до

виглядатимуть усі занутни, ПЛОЩі,

дівельнинів.

вироб-

неподаЛlН

Незабаром

житлового

ної

СЬОГОДНІІ3АВТРА нерозривно зв'я-

протилежному БО~1

Гагаріна,

50-річчя

БЛАГОУСТРОЮ­ КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

50-

будинон!

в дію друга черга 192-нвартирно~

ffi]iiililii#i:11 НОВОБУ ДОВИ МІСТ А: найкрупніши)<

енсплуатацію

житловий

ревообробного об'єднання на 105 місць. Майже готова ДО введення

...------...-....------

з

на

женер відділу капітального буЗАГОРУйКО .

-

в

нвартирний

йде

вІН

"ах,про лише В дум , -

ТИВІ' ,

в

ножному

трудовому

нолен-

В ножній сім'ї.

ектантів ~ v на, BaT~aH!, а стане до ладу в ЦІИ ПЯТИРІЧЦІ.

Інтерв'ю провів В. ДОВГИЧ .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Р І

ПОТРІБНІ

m

V

~

Ч І

ТІ І Ї ,...

вину,ватця

оштрафовано.

майданчина. Та тан і не занінчилося. По-

я мешнаю по вули­ ці }{ороленка, в будин­ ну N2 61-а . Жителі цього будинку турбую­

МИН

торію і знищувати нві­

стає

ти.

ЖЕ}{ М

ться

Звичайно, на появу губител:в природи на­

поля зору цей об'єнт?

віть

ноєння

,про

озеленення

навколишньої терито­ рії . Висаджено багато лип,

тополь,

синочон

жує

наштанїв,

нущів. А ОТ нвіти не приживаються. Справа

продов­

засмічувати

серед

тери­

найменших

броварчан

сприяє

нож те,

часто-густо

та­

питання:

стан

їм ніде з користю про-

вести

то

му

пустуну

проти нашого будинну.

ня

-

не

зауважен·

бать ни

беруть

2

стор.

на

спонїйно пустир

Ще три рони тут ,розпочалося

свою любу дитину під надійний захист. І ма-

Q

можу

витися

ництво

Q

час.

Я ди­

нав­

тому будів­

спортивного

і

занепо-

санітарний

прилеглої

в тому, ЩО діти з бу­ динну NQ 59 витопту­ ють їх . Зробиш тано­

вільний

чому

випустив з

Виклинає

торії. дИННів

що

1

тери­

Мешканці бу­ N2 61 і 63 час­

висипають

сміття

недбало і неакуратно, так що брудні папери літають по всій вули­ ці. Ми неодноразово

снаржилися

N2

Q

І,

але

в

ЖЕ}{

жодного

НОВЕ ЖИТТЯ

не

було

На нашій вулиці, зокрема біля будинну NQ 61-а, чимало ви­ боїв. Однан тривалий час

ремонту

не

вело­

ся. Працівнини ЖЕ}{у обіцяли нам замінити прогнилі, непридатні лавочки, та далі за­ пев.нень не пішли. Очевидно , номунальнини повинні, врешті-решт ,

давні ших

зусиль

творення зразнову

М.

винонати

обіЦЯНКИ, бо н.а­ для

пере­

ву лиці малувато.

ВІСЛОБОRОВА.

в

ВІд зразкового пІдприємства до зразКОвого Мlстаl гасло близьке трудІвникам заводу пластмас, які при­

це

множують визначнІ здобутки одного з найкрупнІших заво­ дІв у системІ МІністерства хімічної промнсловостl СРСР. Значниll вклад у перетворення рlдиого пІдприємства tI зразкове вносять інструментальники. Високопродуктнвною працею, внсокою професlйиою культурою на ударнllІ тру­ довій вахтІ до бо-рІччя Велнкого Жовтня вІдзначається

ударннк комуністнчної Пl!ацl повннв

ВІвтОрок,

ряди

19

пластмасlВЦIВ

липия

1977

ГригорІй БИЦЮРА, який

по­

чотири роки тому. Фото В . Городнього.

року

о


..,

Відділ

ЛЕКЦІИНА ПРОПАГАНДА НА ЖНИВАХ

пропаганди і

агітації

,міськкому

пар­

тії провів нараду-семі­ нар лекторів позаштат­ ної

лекторської

лекторів

НИКЮІИ

Перед

параДІ!

віддю

ор­

учас­

з

«Про

допо­

.КОМЕНТАР

ливе місце має бути роз' ясненню

У НОМЕ.!

ліпшення

сяг

!

ково

За

комен­

У

ства

ту

рослин

хімІчнІ,

захис- ~

особливу увагу приділено БІологічним засобам, не­

та

створено

більш

як

ХХУ

з'їзду

ку льтури

ма1(СЬКОГО

комахами,

шкІдників

господарських

колгоспи

І

гро­

порядку набрало

метрів.

Встановлено

1988

-

1849, 1070.

зроблено центра

нових

логонних

по

села,

бла­

дворам

«Дв:р

ря;(ку»,

з

у

топлі залишається ще багато днів. Проте це не заспокоює хліборобів радгоспу «ЗаlIIла'вниЙ». Вони з праитики знають: якщо хочеш мати щедрий урожай бульб, треба дбати про нього по-

про­

які

зни­

сІльсько­ В резуль­ п'ятиріЧки

оснащенню

ознайом-

УМОВЮШ соціа-

біопрепарати.

жуком

-

копродуктивного

будинку

боротьби

Справжн:ми ря;:,куванню

села

по

нової Консти­

СРСР,

ка 'ІІІ

підготовпе­

(1977

р.)

господарства

ЩО,"jО

~ ~к ційної

ні за ДОКУЩНТ.1'1И TD .".iJ -

невого

в

раЙОНУ,об"іНЯ.1JlЮI

;lУ'l-

організщії пропагаН~1!

пі,\ '1 :1(: ЖПИВ.

В.

П.че-

ОРЛЕНКО.

впо­

стали

ву­

зокрема

ву­

лича:

ком:тети,

лиць

Шевченка,

Леніна

та

Харченка.

Значну устрою

роботу

сіл

по

благо­

виконали

викон­

коми Гоголівської, Требухів­ ської, а також СемипоЛКіВ­ ської, Бог;(анівської і Пу­ хівської сільських Рад. Виконком

районної

Ради

та райком профспілки держ­ установ, розглянувши під­ сумки змагання за півроку, перше

м:сце

з

врученням

перехідного Червоного пра­ пора І відповідної грошової премії

присудили

ВИКОННО­

му ЛІтківської сільсьної Ра­ ди (голова виконкому М . М. Прокопенко),

друге

місце­

виконкому Гоголівської сіль­ ради (голова Г. С. Бачурін), третє

місце

-

виконкому

Требухlвської сІльради лова М. п. Грінченко).

(го­

Постановою райвиконкозобов'язано голів викон­ комів Красилівської та Ве­

му

ликодимерської

Рад

поліпшити

благоустрою тів .

сільських

роботу

по

населених пунк­

С. БОЧКОВСЬКИП, старшнй іИСТРУКТОІ> ви­ коНкому райониої Радн депутатів трудящих.

їх

колеги .

ТРИЧі

вже

напрямах розвитку народного

ства СРСР на

всякденно, з ранньої весни і до осені. Тому й працюють тракторні агрегати на обробітку картопляних плантацій щодня. Трудівники господарства зобов'язалися в нинішньому

Кер:вники та спеціалісти господарства дбають про те, щоб і під час збирання хлібів на обробітку картопляних. плантацій не знижувались темпи, за високу якість роБІт. І, звичайно, аби кар-

процесів виробництва лісових культур. На фото: КО.мnлекс по виробництву лісосадивного матеріалу «Брика» (макет) виробничою потужністю 5 .4lільЙонів штук сіянців на рік. Вирощування саджанців основних хвойних порід здійснюється за новим метод о"! - їх кореневу систему закривають під невеликим T~CKOM груі!.коlO. циліндри'IНОЇ форми, що має бокову оболонку

роЦі

топлезбиральна техніка була

з nОЛtетиленовОt nлtвки.

бульб

забезпечують

зібрати

з

гектарів пО

кожного

200

із

центне-

Вибороти

такий урожай можна тільки сумлінною працею. От і стараються ланкові Іван Онисимович ШепіТько, Петро Миколайович Марченко, Олексій Якович ШеПіТько ~а~

справною.

Перед

механізатори

нопанням скосять

картоплиння. Це сприятиме підвищенню продуктивності механізм!в на збиранні врожаю, поліпшенню якості картоплі. Г. ЗАЛІЗНЯК.

Саджанці нової .4юдифікації

хворобами допоможе

основних

процесів

виробни-

Ударно працюють на зеле­ працівники радгос­

пу «Красилівський» І. О. Бі­

ленно,

О. І.

Сів 'яков,

І. К.

Якубовський. Вони вже вдру­ ге

скошують

нонюшину

саркою-подрібнювачем

НО­

KlP-1 ,5,

перевинонуючи норми виробіт­

ку. Поживні

корми

бійно доставляють

зберег-

нотоварну

бі за високі врожаї.

ВІвторок,

закрttтою кореневою системою

ному полі

і!

...,..,..,....,.,~~..;-.,..~.."..

з

механізацію

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• и ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

за­

(РАТАУ).

комплексну

цтва і посадки. Ко"tnлекс «Брика» розроблений науково-виробничим об'єднанНЯМ «Силава» Мінлісгосnлісnрому Латвійської РСР і лісовою дослідною станцією «Кал сна ва» Латвійського науково-дослідного інституту лісогосподарських проблем. (Фотохроніка ТАРС).

метод! в

шкідниками

госnодар-

1976-1980 роки» говориться : «Виконати за n'ятирі'l-

чя роботи по лісовіdновленнlО в державному лісовому фонді на площі 10-11 .млн. гектарів ... ». .у nавільйоні «Лісова промисловість» на ВДНГ СРСР відкрито нову тематичну виставку «Створення постійної лісонасінницької бази на селекційній основі». В експозиції представлені нові прилади і установки для вирощування садивного матеріалу, показується механізація основних

рів ,&рохмалистої.

До

та

ти посіви, стане надійною опорою землеробів у бороть­

о

поїзда

ма­

пропаган.:\і

пом:чниками

сільрадu

устатку­

нових

з

туції

оз­

та

висо­

вдосконалення,

стосування

проекту

по

наради

присвоєно

ство­

комплектами

Ії

теріали

Учасники

найомлені з графіком виїздів районного агіт­

учасни­

ОТРЮlали

ро­

ків.

НОВА ЕКСПОЗИЦІЯ НА ВДНГ

рили біопрепарат боверин. Бірлогічний метод бороть­ би з шк!дниками потребує своєІ ІНДУСтрІЇ . І вона ство­ рюється. В недалекому май­ бутньому ця· галузь буде ос­

вання.

роботи

наради

на­

10

розпушили грунт у міжряддях, підгорнули кущі, зараз ще раз підживлюють рослини, хоч npYHT і заправлений добривами з осені. Нині механі затори обробляють ділянку проти шкідників.

350

їх складJ' входять бактерії, які вражають J(oMax. Швид­ ко зростає діапазон дій б:о­ логічного захисту. Вчені знайшли, наприклад, ефек­ тивний спосІб боротьби з НО­

нащена

по

ки

розвиток

зразкового по­

одному

виконкому

тери­

До збирання врожаю кар-

радгоспи респуб­

лорадським

дені

року,

вальної

про

шого раііону за

хліборобів на нинішніх жнивах . На допомогу у проведенні роз'ясню­

СТ АРАННІСТЬ МЕХАНІЗАТОРІВ

ліки зможуть обробляти цим методом 10 мільйонів гекта­ р:в посівів. Поряд з штучним розве­ денням ентомофагів у все більших рО'змірах засто­

совуються

цього

мості

З)lагання

вулиці.

карбованці.

культур­

всі господарства. таті на кінець

радгоспів

готовності

.'lістичного

КПРС,

ХаркІвськІЙ,

-

високої

зразкового

86 звання

тор:ї РИНJ(У. Всього на бла­ гоустр : й витрачено 19302

цесІ будІвництва в Кірово­ градськІй, Київській та ін­ ших областях республІки. 2-3 таких lIIіідприємства :в об­ лаСТі ЗaJбезпечать ен.'І'ОМофа­ гами

висо~опро­

праці , і

гоустрою

розвнтку. Існуючі лаборато­ рії розширюються. На їх базІ відкрнваються БІологіЧ­ ні фабрики. Вони збудованІ вже в Миколаївській, Чер­

щують

побуту. розмаху зма­

в - Літках . Тут закладено парк на площі Перемоги, сквер на вулиці Харченка, кв!тники і клумби розбиті на площі 507 квадратних

біологІчний метод захисту врожаю набуває дальшого

каськІй,

і

підприєм­

пункти

Багато

трис­

колгоспних,

міжколгоспних і обласних лабораторІй. Як і передбачено рішен­

нями

торгівлі

метрів, побілено відремонтовано -

навколиш­

спеціальних

заклади

школи,

парканів

нього середовища. Для цьо­ го

санітарний

приведено

населені

нІ, фІзичнІ, органlзацlйно- ~ господарські тощо. За ост ан- ~ ні роки в нашІй республіцІ

для

газони .

ДУКТИВНОї

селекцlйно-генетич- ~

шкІдливим

висадже­

гання за перетворення сІл У

агротехнІчнІ"

-

про­

кілометра.

півріччя

Найширшого

застосО- ~

методи

вулиць

37,5

культури,

умови,

практицІ

площею

належний

стан

посІвів необ­

рІзні

освітлено

перше

У

але й надІйно захистити їх від шкІдникІв І збудникІв вуються

парканів

кладено

Виростити високий І якісний урожай це не тільки

хвороб.

встановлено

но 33080 декоративних і фруктових дерев, на ПЛОЩі 6000 квадратних метрів за­

управnia ВЯ

агротехнічнІ

з твеРДIlМ

квадратних

3200

тяжністю

УРСР І. В. БАБЧУК.

хіднІ

14,5

13308 погонних метрів, і по­ фарбовано 29180. Додат­

господарства

створити для

по­

насе­

побудовано

дор:г,

нових

захнсту рослин Міністерства

сІльського

робіТ:

лометри

торішнЬОГО.

начальник

за

метрів тротуарів, прогрей­ деровано і підсипано 352 к:­

Цей факт на прохання ко-

тує

по

господарств,

республіки.

широко

благоустроЮ

покриттям,

майже

респондента РАТАУ

сіл

змагання

кілометра шляхів

поля

на Мільйон гектарів

-

по­

матеріали

технічному

Важливо також регУ-

лених пунктів. З початку року виконано чималий o~

вісіМ мільйонів гектарів по­

сівів

про

формаційні

до жнив

«Сільгосптехніка»

приємств

полів

рубеже~l.

Лектори одержали ін­

пере-

і хліБОПРИЙ~lальних під­

р.) КПРС,

розгорнули

зннщують шкідннків сільсь­ когосподарських культур, У колгоспах і радгоспах перед­

обробнтн

нань

рішень

Трудівники

внпуск на

дев' ятого листа

за

тру­

ПЕРЕМОЖUІ ВИЗНА ЧЕНІ

трихограми проводять біоло­ гічні лабораторії УкраїИН. З допомогою цих комах, які

більше

лекціях відведене

ЦК

Пленуму

посіви

бачається

в

СРСР

дівників дії

дових механізаторів, во­ діїв, працівників об' єд­

(1977

травневого

заві-

Захищаючи Масовий

Де­

1.

У його виступі наго­ дошувалося, що особ-

вико­

обов' язки

В.

скликання,

ювілейного

виступив

нуючиіі

і агітації ~liCЬK­

партії

Ради

пропаганди

на жнивах

про­

м'яненко.

завдання

.'lекційної року»

кому

товариства

«3нання».

відділом

паганди

групи,

первинних

ганізацій

дуючого

лярно інформувати

проекту нової Консти­ туції СРСР, матеріалів шостої сесії Верховної

нуму ЦК КПРС, та відо­

ферму

безпере­

на молоч­ господарст­

ва.

Фото М. Семннога .

\

... \ 19

ЛВDИя

1977

року

Q

НОВЕ ЖИТТЯ

3

стор.

Q


,! І ~

..

.,.,.~...,...,.,...",.."."..."....".~~~..",....~..,....,...".~

ЗАПИТАИТЕ У ГАЗЕТИ де здоОУI u n

фах';)

адже поБЛIlЗУ, ІІа вулиці Еи-

8

нласів Тре­

доїння.

Повідомте,

Я закінчила

бухівсьної середньої школи. Хочу стати майстром ма­ шинного

будь ласка, де готують спе­ ціалістів цього профілю?

Н. ЖЕРЕБЕЦЬ.

с. Требухів. Майстрів машинного до­ їння готують у радгоспі

«Терезино»

го

БілоцеРКіВСЬНО­

району

нашої

області.

місьнком

ЛКСМУ,

Тобі, Ніно, ми радимо звер­ нутися

де

жеш ську

Хліб

- СІЛЬ

тали

представників театру,

де був вперше постав­ лений всесв:тньо відо­ мий гогол:всьний «Ре­ В:ЗОр», ходили

з

успіхом про­ п'єси О. М.

Горького, О. нійчука та [нших

Є. Нор­ багатьох

драматургів.

Чимало пов:ла

цїнавого про

роз­

історію

те­

атру режисе,р М . Є. Нурбіна . Театр, сназа­ ла вона, постійно в

творчому

пошуку.

ЯІ{

С.

Нозлика,

роль

в

МХАТа. ла

показана

за

участю

на­

премії В. ХОJЧРЯlкова.

напружена

воду В. Ф. Максимець

по

підготовка

інсценізації

п'єси

На

закінчення

хвилюючої

від

подякував

приємністю режисер відзначила, що за піс­

подарунО'!<,

лявоєнні театру

роки

вже

артисти

вдванадцп­

те перебувають на кві­ тучій ниївській землі.

З величезним захоп­

зустрічі

їх

чудовий

митцям

за

зу-

наш

б

На

u

ними

данням

дена

а,кадеМіч-

нів, про історію і роз-

ного Малого театру. Директор племптахозаводу В. М. Семена розповів дорогим гос·

виток села. На сцені нового будинку нультури руднянці хлібом-сіллю ві-

Рудня з артистами орЛеніна

у

ВИl<онанні

намічених пла-

сила

«Волшебная

иснусства»

перед

ними виступив народний артист СРСР С. Мартишев. Довго не затихали оплески

ня.

декому

питан­

Споруджується не

школа,

а

нове

нова

приміщення

«старої» школи.NQ 2. Так що це не дев'ята школа на­ шого міста. Як і раніше, предмети

викладатимуться

за­

-

мовами ся

мовою.

Двома

українсьною і ро­

будуть

-

навчаЛьні

.по

курси

вулиці

читати­

в

М.

шнолі

Лагу­

НОВОI.

Принагідно

зазначимо,

що в лриміщенні, де до ос­ таннього часу функціонува­ ла шнола ,NQ 2, розташуєть­ ся восьмирічна школа ,NQ 4

і учбовий номбінат.

між

ний режим прийняття соню!-

со-

них,

пов:тряних

і

водних

ведених для

їжі,

боротьбі з брудом.

на

водних

Не

змагання

в

запливайте

Межі

цього

місцях.

за

буйни.

встановлення

дають

шляхах,

ПРОВОДИТИ

знати

про

буйків

початок

обриву, ями чи сильної те-

спор-

чії. Шкідливо купатися од-

затоках

разу

після

прийняття

їжі.

рін, на озерах, ставках можна лише при дотриманні

Перерва між сніданком чи обідом і купанням повинна

водою до добра не доводять.

тривати

Основними

'ро'варськии к,раи

тям про успіхи одно-

незрозуміле

сприяє

.певної дисципліни.

цро

u

українська.

Внесемо одразу ясн:сть у

ванн, Нупайтеся лише у від-

тивні

тtPУД'lвни-

згадку

-

ня

дить~я

приготування

купатися,

поба-

гостям було вручено пам'ятні сувенфи. На фото: хлібомня» зустріли творчий . звіт гостей. Із опові- сіллю ВІтають пред-

сельчан

чи

навчаТИСIІ:

пов' язані

на

цювати

Xlвилюючи'х ЗУС1)річей з ками.

тресту

Напіта­

вчальний заклад відчинить свої двері 1 вересня поточ­ ного року. Мова викладан­

ним ворогом. Ось чому пра-

жа,в столичним МИТіЦЯМ но,вих творчих Бдач, Сіль, ськими

ПМН-8

лов кладення освоюються 3 випередженням граф:ка. На­

Але вона буває й підступ-

творчий

Він

будує

«ВроварисільБУд».

бою. Вода втамовує спра"у,

йде

нещасних

ленням трудівники плем,птахозаводу «Руд-

була

будуть

розривно

односельч~н

Н. А. Треньова: «Любов Яровая». З особливою

Школу по вулиці Енгель­

са

Вода І життя людини не-

ц:єї

плем.птахоза-

імені

муться учБОВі предмети? В. ЛИННИК м. Бровари.

ДРУГ, І ВОРОГ НАШ

сенретар партійної ор-

гаНізаЦії

до

читати­

.NQ 8, приміщення яної зво­

родного артиста СРСР лауреата Державної

і всі радянські люди, його митці хочуть зу­ стріти ювілей Радян­ ської влади новими усп:хами. Зараз іде

мовою

сійською

танож вечірню десятирічну.

п'єси О. М. ОСт,ровсько­ го «Не ,все ноту 1\13Ісле­ ница»

вона стане

ЯRОЮ

чити очну

ці вони

сцена із

ладу,

му випадну необхІдно занін­

не знаємо, в ЯRій десятиріч­

бу­

Коли

українською

мирічну школу. ПОRИ ЩО мн

ІЗ'

З успіхом

що

Наші діти заRінчнли вось­

зігр~в ~

·артист

Пам'ятай,

споруджується нова

ШRола.

нині країні потріБНі тsорчl, мислячі, всебічно розвинуті

Яку школу виОрати?

фільму головну

якому

також

займайсясамоосв~

фахівЦі. Так що в будь-яно­

подивили­ З

мо­

одержати номсомоль­ пут:вку на навчання.

тваринництва.

після показу сцени із «Ревізора», затаму­ вавши подих, глядачі слухали пісні соліста ся уривон «Тишина» ,

ти

тою, читай художню літера­ туру, цікався проблемами

• мхаТIВЦЯМ прославленого

Радісною

співбесІди

Водночас

стріч трудівнинів села

в

після

гельса

Жарти

з

випадків

на

п:втори-дві

ні

водІ

Не

категорично

місцях можна

порушення правил плавання

перебуванням

Це

на воді всім громадянам не-

доми.

обхідно знати такі правила. По-перше, перевірте в лінар я стан свого здоров'я. Він порекомендує відповід-

Знати і виконувати правила безпеки на воді зобо-

сцена

ні. Для безпеки відпочинку

«Ревізор».

В ролі ХлестаRова С. Веремєєв. Текст і фото М. СЕМИ НОГА.

до

воді.

із

РУдНі;

призводить

у

особами

п'єси

ста-

головою вниз. Не також зловживати

стаВНИRів МХАТа тру-

діВНИRИ

нетверезому

заборонено.

стрибайте в незнайомих

є купання в заборонених місцях, відсутність .нагляду

за дітьми з боку дорослих, в

годиНІ!.

Нупатися в нетверезому ста-

причинами

переохолод-

ження тіла і викликає су-

в'язаний кожен громадянин. А. КУЧЕРЕВСЬКИИ.

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ секрети

15.00 15.30 16.45 9.00 9.10 9.30

ВІВТОРОК, 19 ЛИПНЯ ПРОГРАМА ЦТ Новини. К. т. Гімнастика. К. т. Художній фільм для дітей «Черевики із МИ». 1 серія.

10.35 14.00

К.

т.

зОлотИми

пряжка­

«Клуб

кіноподорожей». фільмн «Твій ронаставник», «Прості

Документальні

бітннчий

Села Орловське», чачі кораблі». Байки Крилова.

Художній фільм для

«Хлоп­

дітей

«Мор­

ський

мисливець».

К.

«Москвичі на марші

п'яти­

т.

річки».

17. 15 18.00 18.15 18.35 19.05

К. т. «Один за всіх, ГО». (Ленінград). Новини. К. т. Мультфільм.

всі за

одно-

К. К.

т. «Наука сьогодні». т. Концерт учнІв Московсько­

го

хореографічного

19.45 К.

т.

Обговорюємо

ституції

училища.

проект

КОН;

20.00 К. т. «Шеня далека й близька». 21.00 Програма «Час». , 21.30 К. т . «Поезія •. В. Маяковський. 22.15 К. т. «Ваша думка». По закінченні

10.00 11.00 11.15 12.00

-

НОВИНИ.

ПРОГРАМА УТ К . т. Науково-популярні фільми «Загадка лососів», «Зміїна отру­ та» І «Гребінець». К. т. Новини. К. т. Співає Костянтин огнєвий. для школярів. «Юні господарі землі».

16.25 16.55

СРСР.

Концерт органної музики. «Запорука успіху стабільність •. З досвіду харківського за-

'~-~~;H~;';~~-I-;;T~~;;-~ г-·~~:;:::::;::~~ ЯRЩО вам треба швидко і якісно проявити чорно-білу

І

або RОЛЬОРОВУ фОТОПЛіВRУ, зробити відбитки з чорно-білих або кольорових негативів, звертайтесь у фотоательє райпобуткомбінату. 3а

цінами,

u

передбаченими

,преискурантом,

лять необхідну послугу, а також

за

вам

~

ТЕРМІНОВО ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

10,

будинок побуту

-

TexHiRa

по

(

заСТУПНИRа головного ліRаря по господаРСЬRій частині, caHiTapoR у раЙЛіRарню,

п~оявле~ня ч~р-

праль для роботи у механі-

зоваНій праЛЬНі, елеRтриків IV -

V розрядів, caHTexHiRiB, RyxapiB, робітників, підсобних дезинфеRтора •

мікрораион заводу «Т орг-

виготовлення чорно,51лих і 1!\0ЛЬОРО.вих вLдбит-

сультації фотолюбителів.

випро-

днем •. '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

Редактор Є. ФЕДЯFI.

Rотельням і тепловим мережам

нон-

НАР О Б О Т У:

майстер по Rомплектації обладнання, муляр-піЧНИR, маЛЯР-ШТУRатур, слюсар-монтаЖНИR,

столяр-тесляр,

eRcRaBaTopHHR

на

eKcRaBaTop '

«Бєларусь»,

кранівник, технік хіМВОДООЧИСТI\И, слюсар-реМОНТНИR,

медичних сестер,

U

прийом замовлень на обслуговування на дому,

Білоруської РСР.

ПОТ Р І Б Н І

елеRтрооблад-

проявлення на обслуго-

но-білих фотоплівок, виготовлення чорно-БІЛИХ ВJДбитюв, .приЙом замовлень на обслуговування на дому, нонсуль' тації фотолюбитеЛіВ;

БУДИНОR побуту «Юність»

ОБЛАСТЬ

«Життя

КИЇВСЬRИМ обласним об'єднаним Rомунальним

водія І Rласу, водіїв на санітарні машини 1-11 Rласів, бухгалтерів для централізованої бухгалтерії,

вування на дому, ,нонсультації фотолюбитеЛіВ;

ків,

танцю

нанню,

вул. Гагаріна,

бовує

22.05 Тележурнал "Старт.. 22.50 «Україна жнивує •. 23.05 К. т. Новини.

ЛіRарня

НА фільм нас».

16.25 Художній

17.45 К. т. «Найдорожче', Відеофільм 17.30 Колгосп «Дружба народів •. Кі6 «Плече друга •. нонарис. 19.00 К. т. «Народні мелодії •. (М.). 18.00 Фільм-концерт «По сторінках 19.15 К. т. Документальний телефільм улюблених опер.. І «Вони завоювали свободу. Хро18.30 «Товарн - иародр. ніка Алжіру •. (М.). 19.00 К. т. ІнформаЦІйна програма І 20.15 К. т. Вечірня казка. (М.). «Вісті.. [20.30 К. т. Докумеитальний телефільм 19.30 Обговорюємо проект Конституції «Колгосп у Фергані» .. (М.). СРСР. 20.45 К. т. Грає лауреат МІжнародних 19.45 «Веселі ритми.. конкурсів В. Співаков. (Скрип20.00 Чемпіонат СРСР з футболу: ка). (М.). «Дніпро. «Нефтчі •. 2 тайм. 21.30 К. т. Художній телефільм «Чорні 20.45 "На добраніч, діти І. хмари. З, 4 серії. (М.). 21.00 Програма «Час •. (М.). 23.00 Концерт. 21.30 Виступає Державний ансамбль 23.25 Інформаційний випуск «День за

слюсаря-автомеханіRа,

Користуйтесь новими послугами фотоательє раипобутпослуг замовлень

«Ленінський альДокументальннй фільм

«Поїзд у Москву..

машин,

вашим бажанням

Rомбінату.

Звертатись на адреси: вул. КИЇВСЬRа, 146, БУДИНОR чорно-білих фотоплівок, прийом

ПРОГРАМА

«Електроважмаш».

бом».

зав. гаражем санітарних

зроа-

кваліфіковано прононсультують з питань, які ~ікавл~т~. Є можливість також в усі дні тижня, НРIМ ІІІеДІЛІ, ВИRЛИRати фотомайстра додому (у межах м. Броварів), і він зробить на пам' ять знімки рідних, близьких, друзів (кільність знімків не менше 6 штук). _

маш») -

воду

17.15 КінОфестиваль

електрослюсар,

бухгалтер, старший інженер теплової інспеІЩїУ .

j

Адміністрація.

Звертатися на адресу:

Телефони: ММ

м,

Бровари,

вул.

Герцена,

19-5-09, 19-1-55.

3.

Адміністрація.

'::І СПРАВАХ ОБ'ЯВ ПО ТЕЛЕФОII'::l 19·3·18.

ДО

І АЗЕТИ ДЗВОІІІТЬ

. ~(:::E:~::~~~~;~:::~:~::~:i~~::~-I-~~:~~E:~-#'I-B~~~.:r-a~"':"~-"~" :~" P:·~:"'K~·.~~r-:. ...Z. .,:. . . i~.;-r-...~:...;..~.i;..:.~"'T:"'::::::=:=~~E:--I'~,~~~~~ffu:-'I #~~~~~,~#~~~~~~q,,~~~~~~~~~#~~#

-~~~~~~

B..

Советов депутатов трудящихся Киевской областн.

19·3·18; відділів промисловості, Обсяг 0,5 формату 154 . масовоі роботи, фотокореспондента 19·4.67. газети «Правда». '~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~,,#~~~~~~~~~~~~~~~~~~C,~~~# ~~~~~~~~#~ Газета ВЬІХОДИТ на украинском ЯЗЬІке.

Індекс

61964.

м . БРОВАРИ.

вул.

дента

місцевого

радіомовлення -

Київська ,

Броварська друкарня Київського облуправління в справах

І!идавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, вул. Київська,

154.

Зам.

3984-10.920.

#113 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you