Page 1

З Б ИРАЛЬН ИМ А ГРЕГА ТАМ­ ПОВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

1 ---=::::::::::::==-==.====-=:==~е~ .N9 113 (4018)

СУВ~А

І

Жарке липневе сонце nрискорює достигання хлібних маси­

вів. Б'орючись за вчасне збирання врожаю, механізатори все

ЛИПНЯ

активніше виводять свої агрегати на косовицю зернових куль­

J

--.~;~~~ :~n_: _ - !І

тур. В жнива вже включилися всі радгоспи і птахофабрики ра­ ііону. Несприятлива дощова погода стримувала початок зби­ ральної кампанії . Сnочатку вибірково, а тепер уже цілt хлібні масиви скошені у валки .

НинІ в господарствах району належить зібрати понад сяч гектарів зернових

культур,

в тому

числі

8729

20 ти­

гектарів

озимої пшениці, 9492 гектари ячменю, близько тисячі гектарів вівса. Характерно, що в умовах цього року озимі і ярі хліба

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

достигають майже одночасно, що значно ускладнює роботу.

Мова йде про те , щоб кожний збиральний агрегат працював щонайменше

В

годин на добу . Тільки при цих умовах можна

20

буде розраховувати на вttасне виконання

1935

РОЦІ

цієї відnовідальної

роботи, на недопущення будь-яких втрат врожаю.

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ , МІСЬКОІ І PAROHHOI РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Керівники господарств, спеціалісти nодбали про забезпечен­ на двозмінної роботи комбайнів. Слід добитися, щоб в кожно­ му радгоспі, в кожній птахофабриці було чітко забезпечено двозмінну роботу механізаторів, щоб всюди максимально вико­

Факти, які надходять з жнивного поля, свідчать, що меха­

нізатори пильно слідкують за достиганням хлібів і, як тільки дозволяє нива, працюють

високоnродуктнвно.

Перші сотні гек­

тарів дозрілого ячменю nокладено у покосн в радгоспі «Руса­ нівський>>, Богданівській птахофабриці , косять пшеницю на звал механізатори радгоспів імені Щорса, «Великоднмерський»,

З перших днів жнив визначилися переможці соціалістичного <<Русанівський»

жаткарі Г. С.

_:

Рак і

П. С. Юрченко, в Богданівській птахофабриці комуніст О. І. Юрченко, який очолює ланку комбайнерів. Звісно, фронт робіт ще подекуди стримується дозріванням хлібів, але вичікувати

довго

не

варто, адже

nопереду

втрати

врожаю, чого

тут

ЖНИВА-74

--

справжня битва за врожай. Той, хто упустить кращі строки длл

збирання, матиме

5 1.

ніяк допустити ке

Нинішні жнива ускладнюються й тнм , що на ПОJІЯХ багато хлібів .

Комбайнери,

жаткарі

заздалегідь

Землі радгосnу ім е ні Щорс~ суmіщані . Це nри скорило дозр 1 -

врахували

це, зробивши необхіднІ сnеціальні nристрої до агрегатів. На жаль,

ванн я нрих

не всюди ці пристрої використовуються. Дехто з меха­

нізаторів планує за рахунок низького зрізу справитися з полег­ лями хлібами. Не завжди це можна зробити, адже колоски над­

За кінч ується

спорудження

вої. Першим вивів на пшеничне

площа х , оглян ул и

погано. З ви чай но, будуть немалі труд но щі , щоб зібрати вро-

тр и зерно <?чисю маш_ини , за­ ванта жува ~ І, стр1чковІ_ тран с­

і Розмовляє.мо з ними край загін1 ни, де вони зу пинИЛІі номб айн.

роз по ві дає г оловни й інженер радгосnу

стогентарну

п л Івкою обладнано зе рносуша ~~

комсомолець Михай- JІИ~О - Одн ак зерно налилося не- робеи

тепер вирі ши в стати хліборобом _

жай без втрат. - Ycьorv в нас ,

-

уже

В1дрегулювали ус1

.

па ртери . Тш електриф~ко вано . Усе це н е погано, але шд ра~ун-

т щ наявна юль к~ свщча ь, о · _ .- 9 12 юсть зерноочисних машин 1 н а­ - Агрегат працює безпере- гектарів зернових. Плануємо зі- вантажу·вачІ в н едостатня . То­ бійно, настрій відмінний , брати їх за l 0 - 12 робочих му з перших дюв слщ оргашзу­ хваляться механ І затори. Н а со- днів. Включаємо в роботу тра~- вати д~оз~~ шну роб?"ту на току: рака гектарах уже поклали торні косарки і 5 зернономбаи- на янии :учора надшшли перш1

машин. Не повинно бути нt хвилини простою збнращ.них аrре­ гатів без поважних причин в цю гарячу пору в кожному госпо­ дарстві.

В республіці все ширкого розмаху набирає змагання під девlзоІ'fІ << Строк жнив - декада! >>. Обов'язок всіх, хто заЙІІІІтнй на жнивах, nідтримати цей nатріотичний почин, домогтися мак­

Бор и с

І вано в ич Мороз .

хліб у валки . А всього скосимо нів. Особливу увагу при підго- тонни зерна.

симального скорочення збиральної кампанії, що дасть можли­ вість запобігти втратам зерна нового врожаю .

його на 326 гектарах - таке товці техніки приділили обладЗ початком збирання хліба наше зобов 'язання. Потім під- нанню для ·з бирання полеглого органі зовано громадське хар­ би·р атнмемо і обмолочувати мемо хліба . зокрема жита , де зроби- чування . діють пости народн их

В ці дні особлива відnовідальність покладається на народ­

них дозорЦів, чиє пильне око постійно повкино стежити за якіс­

валки . мо так і nрокоси , щоб підняти ус і Оглядаємо 63-гектарну пло- стебла, запобігти холостим прощу озимої nшениці Одеська-5 1 , б ігам комбайнів _ А на площах

використанням техвlки,

Відомо, що нинішнього року збережено торішні умови рес­ публіканського соціалістичного змагання колективів агрегатів на збиранні зернових культур. Переможців змагання чекають перехідні Червоні прапори, бш.зько 1200 різних премій. Роз­ роблені стимули морального і '~Іатеріального заохочення меха­ нізаторів на жнивах в кожному господарстві. Хай щастить вам,

де в цей

день косив

і тракто-

з низьким т ра востоєм пш е н иць

рист Володимир Карnович Ма -

і

ячменю

працюють

зрі з і.

маши -

ляренко. Ііз зими вийшла пшени-

ни на низькому

На за-

хуннах на кожному гектарі , якщо запобігти втрат, буде трид-

нини. які nрацюютt, на жнивах , добре обізнан і з нормами виро-

ця слабуватою,. тому й вирішили бур' янени х посівах проводитиїї nідсіяти ячменем. І не прога- мемо збиранн я т і льки розді льдали. По найскромніши~ пІдра- но. Усі механ ізатори і тІ робіт -

шановні трудівники хлібних масивів. Швидко 1 без втрат збе­ ремо дорідний врожай визначального року дев'ятої п'ятирІчки.

----------------------------------------------

дозорців , агітатори проводять у полі бесіди , допомагають орга­ н ізувати дійове соціалістичне зма га нн я :11еха ні заторів.

Рейдова бригада:

В. Каданцева,

начальник

районної державної нас інневої інспекції, , С . Приступко, М. Іваницький, праці вники редакції << Нове життя >>.

газети

~================~============~ =,~===-

ІНН~ І І~ О ~І Б .А Й Н И

ОПЕРАТИВНІ

І'

І

об'єднання

ДАН І

уnравлінн п сільсьного господарства райвиионному

Іt ьо горічних

районне

ні.

ще " одного складу . . З введенням б н ево ї Революції Феодосія М ана - і ного в _експ~ уа тацно _можн а У­

пом ічник

портування зерна щодня виділялась необхідна кількість авто­

Н апе редодні

ху ма ш ин із зерном. Він приві в нас на тік і зерносхов ища рад­ госп у. Завідуюч ий складом Гр и ­ гор ій Максимо вич Ма кс имен но показує н ам п риміщенн я . Вон и чис ті, продезинф ! ковані, побіл~:-

ло Янчук раніше працював на одному з підпри ємств Києва, а

комсо­

всюди повинне бути добре налагоджене харчування людей, за­

·,1 ; ннв

nоВІДОМЛЯЄ РЕйДОВА

То визн ач ено маршрут ру-

rax.

ку . Вщремон}ова!'о nростарин забетоновании маиданчик . Меха­ юк Іван Іванович Кравченко І маш~;;нІст Іван. Стеnанович Го~

мольських організацій створити всі умови механізаторам для високопродуктивної роботи збиральних агрегатів. Передусім,

робіт , продуктивним

сорт Одеська-

бі тну, оплатою, п ла ном роботи , умовами соціалісти чного зма­ гання. В он и взяли підвищен і :юбов'язання , про що свідчать написи на номбайна х . Під час об ' їзду nолів звернули увагу на червоні стріли , що розс тавлені на пол ьових доро­

ділянку о:зимого жита , яке особливо пост раждало nід час за ли вни х дощ ів і шквалистих вітрів Майже половину його nова-

кожному господарствІ .

збереженням хліба.

зернових культур .

поле свій комбайн з навісною жаткою Казимір Вікторович Дубовий, який вже в ІсІмнадцяті жнива зустрічає на ланах . його

безпечене технічне обслуговування агрегатів, щоб для транс­

гентарі в.

І А е

де збер.J гат~ 2,_5 тис~чІ тонн зер­ на .. У н а метІ шд пошетилен;,вою

косарів з ручними косами . Без них не обійтися цього року в

тю збиральних

б

рови ча Залозного . Побува~и ми на ус і х пш еничних і ячм1нних

Заслуговує уваги приклад керівинків племптахозаводу <<Рудня>>, які виділили для скошування надто полеглих хлібів і

27

Ще день - два тому чимало колосків ячменю і пшениці були

із · зерном молочно-воскової стиглості , а сьогодні вже воско-

то низько над землею, тому без пІдіймача їх просто неможливо підібрати.

Обов'язок директорів, партійних, профспілкових

І

біологічн ий врожай 48 ц ентне рі в. Вирощувала механізована л анюJ Михайла Павлонича Макси менк а з бригади ко:v~уніста на ва лера ордена Жовт-

можна.

полеглих

л

нять ;з г;шом це нтнерів . Осн і льни траво стГй невисоний пореІ;оменд ув<ІЛИ жатнарям працювати не~ нн зько :v~у :з різі , наростиТІ! вітро ві щи ти на жатн ах . Добрий вид н а врожай має і пшениця на д і лян ці nід лі сом. :3 таблички довід уємося , що її

<<Красилівський>>, Сеr~tнполківської птахофабрики та інших.

змагання: в радгосnі

х

ристовувалася збиральна техніка.

nпо наді й малона господарствами райо~:у за

18

липнn

1974

року

<< Сільгоспт ехн ін а » П·рода ло гос­ под а рствам десять зернозби­ рJльних

н о мбайн і в

нових

ма­

11

~

ро к . Радгоспи << Плосн і всь.кий» і << Налитянсьний » придбали І\омб ай ни « Колос >>. що за своєю потужністю вдвіч і перевищують І « С Н-4». Комбайнові парки рад­ госп ів <<ГОГОЛіВ•СЬКИЙ>>, «ЗОрЯ>>, « Красилівський » . і. мені Щорса, « Ж е рд і вський » . <<Заплавний>>. ll у х і вського плем.птахорепро та

поповвилися

ст;опродунт н вюІ'У!И

'' Hl!Ba>>.

У

' І ує ться

12 1

що

на

район\

одноденному

родному

Крім

у

Киє ві

п е редового

господа рс тв і

того,

ці аль ну

вони

на

досвіду

Н ова п овн и м

р а нн і

спе­

підгото вку

техніка працю ват им е :J н ава нтаженням

конують

Володимирович

з мінні

Р и ба .

На

косінні

я чм еню

норми виробіт ку, якість робіт у

ПШЕНИЦЯ

УРСР .

машин.

врожаю

Ва с иль

на­

при Тар а щанському райоб' єд­ н <J. нні « Сільгос-птехні ка» , де ви­ вчал и особливос ті будови і енс­ п .lунтації

ні с т

ни х

вони

щоденно

висоІ<а. Фото В .

-

пере ви ­

Бенд и ка .

Вис ­ в

пройшли

тижневу

Перш ими на пл емптахозаводі «Рудня• вивел и зернозбнральнніі агрегат У nоле кращи й комбайнер В асиль М аксимович Ков wун І ііого пом ічник кому ­

на

:зби­

четвертого ,

ви з­

н а чаль ного року п 'яти рі·чки .

Л. САНКІН.

У

рад госпі

ЛЯГАЄ

<< Калитянський >>

У ВАЛКИ

5,:)

І ї , fі

Юр .> r. а

ІЦ

і \Іе ні

Щ ор с а

І

Н ,2

16,0 16,5 1-1 ,0 13,5 І t,O 11,0 13,0 L4,0 12,0 13,0 13,0 13,0 12, ()

У госnода рств і стоять наnо ­ готові ще чотири ·комбайни . Як

меха,ні затори другого відділка. На лан озимої пшениці вивели

тільки валк и підсохнуть, меха­ нізатори .зразу ж приступлять

свої самохtдні комбай ни ком­ байнери Анатолій Пилиnович Христинч енко, Іван Васильович Рубан , Іван Степанович Турчин та Басил~; Іванович Коровннк. За неповних два дІНі вони по­ клали хліб у валки на 7 4 гек­

до обм ол оту. Збирати треба бу­ де близько 500 гewraplв ози­ мих та 770 гектарів ярих зер ­ нових культур . Хлібороби рад­ госпу оnовнен! бажанням про­

та рах .

почали

I X, cf

20,0

Се~ иподківrька 12,0 Пухівський ПП І' IO,k Племптахорадгnr п « Р уд ня » І 0, 2 Богданівс ька 9, ї

вести

жнива

бе з ·втрат .

в

стислі

ст ро ки

15,0 12,5 14,0 12, 0

П. КРИВЕЦЬ , ctm.кop .

2, О І J ,2

«1\р <lr. и,qівеьки і·і >'

IO,k

« Русанів ський » « Ве.lикодимерсJ,І;иіі « Бобг,ицький » « Же рдів r ький ;> « Гоголів ський ;>

10, 5 10,0 І 0,0 10,0 !!,5 !1,5

«3 о

жнивувати

пе рш и ми

І

і че ні

« І\а,штяш· ьt;и іі

нал\ ­

с ем іна рі.

Радrоспи

« П:r or r;iв : і)~;~ ~ ~-~

ма шин а ми

теп е р

ко мбайн .

відбувся

тавц і

І!

ви ­

Перед виходо м у пол е водії всіх цих но вих ко мба йнів побу ­ вали

!1

Се:vrипол ківсьної

п ;· ахофа брики

!1 ;-: ·< НІІ

р

}j ))

« Літківський » « 3аворицький " « За плавний »

!J,:J К,5

- 0,5 - 0,3 -- () . 3 -- 0, 5 + 0,5 -- О)

+ О, І

+ О, І

+ 1,2 - 1,1 + O,R -:- О , 1

_,_ 0, 2 + 2,4 -0, 2 -- 0,8

+ О, І

- 0,1

+ 0,1

-- 0,2 - 0,3 - 2,0

+ 0,2 - 0,3 + 0,2

Rfi ~' І

9Б ~m ~І ~ц

~! 2 !ІЗ

k8 ~1 !)[)

95

96 8~1

Спеціалізовани й

« Треб ухівський ))

+ 8,8

Птахофабрини -- І Ц

+ 0,2 - 0,1

-- 0,3 + 0,4 + 0,9

25 !J2 !)J 90

88


Завтра

девь меrа.нурrа

-

- Дня \Іеталурга ~1сталургії під і І ішов ..

Дn с ного траднніііного свята

МОЛОДЬ НА ЖНИВАХ

но·

-

раі1ону спі"1ьно :з старшими то· активну Gеру ть і!а ришамн

вошІ ро :точали ще ~з осені і ве­ протяго:v~ майже року, ·,ї 'Ін підживившн , :Jасіявши. в•Іасно

.ІL' РШ С: ІІісце вніішов ІіО .lеі,ТІІu цеху залізних порошRі в . Во:юдш1нр ,Івшювн•r :\1 н.'І ь ни ко п. Першіс т:, тш~1 ::Е~ рус т ут . ;до<їу.l;І :І~Ііна п сч,н:~ І-' Вячсс.1:t Н : t Ярос.l:tноеич<J Сту·

::!

;.·дар­

. : Іі<ІІ 'аІІІІН

ПІіІІ'Іа :Іосн

\'Cil iX0 .\1

робоТИ ІюсівІІі .:;ьІ{О-NІОЛОЦЇЖНИХ

>:і ас;-; В });!.(~ раПОРТ \' В<.; . І і ! Щ)() ДnС троІ,' ОЕ(' . \СІ ВерШС1ШН ОС О · бІ І с ·:· іІХ п·:І Т ІІРі '•НІ : \ п.: І ;, нів. Останні\! •Іасом за Ііаленда · р п1 J !j76 ро"у поч;::JІІ ; ; р а цІ<>В И Т: І ТО!іарі Г. Ф. Б ~· : ;угЛІІЙ . М. П . :\:.<І(Я!І'ІУІ-і, фре н~рув;J.'1ЬІІІ;r-; О . Г. Ни :нв1:1 та інш і. н;~:tюї Б атькі·вщи шІ сто:11щ ; і: ; В ІТІ' Р''д;(е:ІІ> сг: .<~та

('J: Ї І' ;~ :Н, ІІІ ІІ,:О\1

!J0)1 !:t'

підІ>~ІlІll': юї продуктивності роз­ МеТ а ·

рок у ОСВОЇТИ вироб­

НІ>О!VІ~' \'ІСНЮІ<І І'ІІЩТІ!О ;(BOXl'OT ІІ <І

ТІlВ~:р ІІ і !Іі

l ' ! i 0]11\'.\1("1!.

І: Чl'Н і Українського н а у-

ро\Jн.lн

профіЛіВ П рО­ десять-п'ятнадцятІ, ~ ра:ІіІ> бі:ІІ,Іш: . нін; :нш ча йно. Аг·

ісСІ'І'\·

Г>. Ф . ВоробйоR :;;, с в"'-.;:

;••1·

' <. '1: .1<t;!<tЄTI>l' H :1 1\і.'JІ,КОХ С'<.\МОСТіЙ· Пою1 пра нює одна : :и :; L'PhІl i il .

\1 i 1 ~1 li.

Ф"т•.>

-------· - --------- ------- - -

- ------- ----- ----- - ----. - - ----- ----- -----·-

itC ф;t :.;

--

не ;v:al3 . 1\риііШОВUІ!\ На : 1<.\ВОД ПО · рош!іової :Іt еталургі і. вро свою 'І'!ай\Jутн~> пр и ·

р : ІхунІіу

\Jе : зліч,

,, пі : юді в

новснкденного

рнда х Радянськоі н .їН :>ак і н ч енr:н С.'І ужб н Ар:~Іїі . оІ\р і:ІІ с.:нос арної спr>сІВН. ще не б у с : н! аі-іом ніі ;; ; : ; одною спеці а льн : стю . .\ тех:ш;у

він .1юбин ще .~ дит ;;нств а. J : Іац\t;ав.lеність до вибра ;ю! проф е сії . та1-: н еобхідно ї tІа су ­ часно'І1V етапі ро :І Б !!Т І;у порошr;ової ~І е>та.lур ­

гії, відіграл а ! · о.:ювну ро;rь у внро\Jпен ні сво. :­ рід·ного пач е р Еу спр : • І>>1;нього маі-істра. десять

Пр ацююч и

рокіь

н е•ю в І 1'.і ,

старшн :.-1

ВіRтор О ле.к с а;щрович оУолює б р игаду п ечоно ­ го відділення .

Са~І е

АдіІіе бутн

спра ва .

відпо ві дати

- - ц е н е ті ,1ЬЮІ

бригадиром

н еJІег·

доруч е на цл

iio:vry

Ііа і дуже відп о відальна

.:а

J<.tВД<ІНЬ. це : ша•шо н нробІ ІІІ 'ІІіх ;тконаннн <! і лиu е: ту •· треба · Іjута ще й добрим кер і вш:­

ІіО:ІІ

КОЛ е.ІіТИ ВУ .

ЮІ с­

наСТСІВНІіl\0:1<1,

В :JірЦе ВИМ

.І!І:ІІ Іm х овател е :vr робітюшів.

-

Оле ІіСандрович

ВіІ>rор

дv·ша нолекти ву ,

- ·-

-...

справ жнн

це

гово ри ть теп л отехн і к пер ·

uіого цеху Мико .1 а І в ё. нович Б R ну.1 . опора в

нидl і·іна

т р уднощах .

Мо·,!ілнво то1\1 у б ригада

В і •аора

Він - ·

Ол е ксанд­

ровн•rа Горох і вс ького і є найGі :Іьш ;щр у ;~> е Н І І <ІІ І\О,lе!\тивом . Робітнш;н це доводять на д і :r :.

Бригада н іr\оли не : Іа.1нша є наступній :Jміні свої х п е чей у тако :11у стані . який професіо· н<J :н; н а :швають << fю :зління >>. П оряд н а nідпрн · с >І ств і пра цюють ііого Ііол ег н , СТ с<РШі печсн~ і Вол одю11 : р СіІ-.: а л е тю . В і та л ііі Бон ;щр е нІю. інШ І І Х. Навр:ц Вя < : ес,,а в Ан тано е та бага то п огоди вс я G :.;ал иши т н : ;ара ; : 'ІІІ х то :; н и х L:BOIO с пр аву. Я !ііИ В іДДСІВ ДЕ' СЯТОК РО!іі В ;юп т: r . В а жко на : шат и цифру, tцо вимір І<J<': ~;іm, ­ І>іс т ь нисоІюякіс;юго :: а.'Jі :нюго порош ку. одср­

tl!!K011,YIOЧII

н,І

шt йuідповіде~льн іш у

ce!Je

роботу.

трудовога

iHTL'· в :JЯ Т ІІ

ладен

навіть

•Іасто

В

: Jа вдаННЯ

: 1анжди

сnраВІ!.

сні:ІьІю·і

fJL•cax

Rа»;JІІ І Ві

:~уси:tь

шкоду r.

не

::аuоду .

І(еху,

вотр с\т

вс.; ;

: ' i<LC Y.

феСіІО !VIC\B ІІ : ІДТО а б ст раь;тне \'ЯВ.lЄЧНЕ, 110 П І <.:­

йо г о

Ни

непомітни;,. г е рої : ш;.- .

!kвнп адІ;ово !:ЗіІ;тору Оленсандровнчу ГорrJ­ \1 ет<J n ург ї: · чо рної Міні сте рство :.;інсько\1 У СРСР 11 Рршом '; JІ < І : :авод і прнсноїло внсоІі с~ :\а ве :ІИІіі м еталу р1·а . .\ ІІ о • І Рсного .; н а ннн ;.· ІІИІІішн!!і п·нтирічні !юго трудоііі усп і хн L>рдено"

Тру доного

'lервоноrо

рт;ів

н і дnу .1ося

д с с нт ь

: 3а

ІJ Ї ДПрИС 'Щ' ТВ<J.

ро : шнт к у

·-

--

це

своє рідна

в якій

.ї аб ор а rорія .

:Зара ::

працн ,

полеrшиле~сь

техно:юrін

к иробНІ щтв а

: щл і>

пор ошку.

в:щга .1і то . н е т ільІ\ІІ впровадже ння .У ІJІІ ­ робн нцт во нових : заходів з меншил и труднощі . Чш1алу ро .1 ь тут ві,nіграв великий практнч­ ниіі досвід ветеранів пра ці . У Віктора Горо ­ х і ~;с ь ко го немає в иробничих ~- та є мниць >> . Ус і іІОІо В і·'nш; ; і м е~ лі професійні знахідки швид­ , ;о с тають с ві л ьним здобутк,ом това риші в .

.\

ЧиАшло

перше

юнаків своє

анайомство

ІІІІ\

Ва ле ріі і Бєлов

·

.їе :rьн у s ос ~І У

(

б ри гаду

-

ці

:з роС .l < І

нюютьс я

:;

п ла но во ю тут п родуІп и в ність п ра­

на

тш1.

проц е нта .

3 .8 що

ПР <і!\Я

для

Ці

у спі х н

кmкного

поя с ­

п ечового

ста ла у :но Gленою спрuвою , ро :шрнлась у всііі свої і і суті . в усі х наііпотає !VІн іши х тонноща х. Цік а ві на ц е о с о\Jнсті п ог.1я ди Gрнгади р а. зал іза -- ІІ е відновл е ння п іч Дл я нього скл ад ний орга н ::>. м. Я І-іому н ео бх і д но :забе:і п е· 'ІИТІІ « ЖІІТТЛ >>, .за д,lя <юго потрі бно п і дтртvІу· ва ти його ~ га ря че д и х ання » в J <.tда н их пар ~ л1ет щ1 х . Тех ніюl підкор яєт ься лиш е тим , хто має н еобхідні :т<tнн я . ро :зумі є ться в <t вт ол1а · ти :зації

т еп;ю ви х

проц ес ів ,

т ри :v~ку і фі :шчну силу. Віюор Кажуть , що

О

2

стор .

О

~1 а є

в елику

Ол е кс а ндрович

ви ­

д уже.

Ч <іТІ-іУ

·-

п е чових . Ві н щиро завдячує наст а вникові . На думку

це ііого прямий обов ' язок.

на

підприємст-ві школи по

до

йде п ідготовка

передачі

передових

ме -·

то~і в і дос в іду Вікто ра Горохівс ького . На за­

роботі . Вінтор Ол ександ•рович ві•дповідає: - - О снов не дл я ко ж ного п е•ю в ого

ВІ І ·

В'rи т н ко жн у піч, вс і її особл и вості : по :штив н і дос1; онало відчувати і н ега тивні, н а вчитис я

ко ж ний п у.'!Ьс авто!\1<Ітичних п риладів і тільки в

тано м у

ра :з і

можна

в п евнено

надіятись

11:,

успіх у внnус!іу висrжоЯкіснаї проду·кц ії . Та іІІ\і G успіхи н е 6у.1и . ВіRтор Олексан д­ рови • ! Горохівсью·І і'і ніко.1и н е : ;упиняється на : зе~вжди в пошука х. хоч дося гну т ом у . Він і вважають Ного в ц ех у найбільшим :з навце~1 організмі-В >> . Людина . << Воrн я нн х Х<.Jр<ш тері.в ко тр и н а д усе пол юб ил а свою лрофесіІо . :{аВЖ · д н : та х одІ rть в con i нев гамовну е н ергію д лл вдос!іонален ня своr. ї профес.ійної майстернос­ ті. дл л дос н гненнн нових трудов и х зверш е н ь .

О . КОРОГОД,

інженер заводу порошкової металургії .

о

НОВЕ ЖИТТЯ

Q

Н <•

працюв а тимуть

які

зерне~.

переве:зенні

Бровар·

6ю ро

культур,

нових

~1 ісь кком у

ського

номсомол у

oro.rroca;ю районниіі нонкурс н а краЩІ!Й КОМСОМОЛЬСЬКО·МОЛО Д і < І > ­ НИЙ екіпаж номбайнерів та жат­ молодо го во· карів і к ращого дія. У ньом у братимуть учисть с творе ні в вс і колектив и. що рад rосп <tх і птахофабриках ра· Н о ну . а та кож молод і механіза­ тори. які постійно п рацювати · муть на збиранні врожаю . П е­ ен і ·

вважатиметься

ре~южцем

лаж. який при високій а гротех­ ні ц і. в стислі строки ;збере вро· жа іі :;ернових нул ьтур на най ­ б ільшій площі , оде ржить н ай·

Кращи м

на:-.юл от Зе р на .

в и щий

серед водії в. зайнятих переве ­ :зен ням врожа ю 1974 ро ку, бу ­ де визнани й той екіпаж , якні'І 1\іль ніс п , н а й біль шу пе реве зе :зерна з ура х у ванням віддалі .

нк и й

Кол снтиЕ,

п ер ­

~>а воює

ше місце , буде на городжено п о­ ' Іесною гра мотою обла сного ко­ комсомол у

мітету

перех і д·

та

вн:v~nелом МІ\ •rервоним НИ\1 Лr{ СМУ і .І ;занесенн я м .~о ННІ І ­ ги Тр удової с л ави міс ьної ка\1 ор ган і :зац ії .

сом ольс ь кої

Екіпа ; І\і ,

і третє

н кі

місця,

др у ;·t ·

п осядут ь

ни городжуватн -

:v~іськком у грамотами муться Rомсомолу . Всім приае рuм : 1 ~1 " . :JНачкr 1 вручен і гання будуть ЦК ВЛКСМ « Молодому п е рt'­ до вину виробництва>>. а та ІН)'.-1: преміювання туристсьюtми п;.·-

агрега ·

робіт

::б вра ль ни х

р а ііону \Юбілі :1увати всі сили на

ви ­

жн ив

проведен н я

усп ішне

:. ІІ Борншпольця ( рuдгосп « Кра СІJ:І івськrt Й>>), Ана толія Марченка і Сергія Ш еве рун а (Пухів·

~: н а ча .:; ьного :; т! І\1 . щоv внестн ук раїнсьюtІ~і а в к .1 <1 д г і д нніі ~Ііл ьярд .

В . МУСІЄНКО,

пл е мнтахорепродуктор), І

сь1-; ІІі1

відділом комзавідуючий організацій сомольських міськкому комсомолу.

Василя і <<Русанівсь-

Юрч енка Степана (радгосп БоJю;а І; ніі " ) та ін.

~'-'''-'-'-'-'-'-'-'-'-~~'-'-'-~''~''-'-'-~'-'-''-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-~""'-'-'-'-~Х~'-'-'-'-'''-'-~·~'-'''~

сто тисяч <<ЗАЛІЗНИХ РУК>> грейферний

Стотисячни й

на ­

ПЕ-0 ,8

В<.lНТажувач-е кскаватор

кол е к тив Коломийсь· ви пус ти в кого· ордена Зна к Пошани за во· ма ­ сільськогосподарських д:.' шин . що н а І в а но - Франківщині .

Торік .

:1

введен ням

нового

тут

закінче­

головного корп усу , но

другу

і ієра ЩОРОКУ СХОД І!ТНМУТЬ 40 ;)() Т І1С И 4 навант а жу ва чі в. Коломийські маши нобудіВНІІ ­ к и :зобо в'я зал ися вже в ниніш ­ рівня вн · ньому році досягти роб ництва та р еалі зації машин і :зап асних частин , заплановано­

го

Весь

п ' яти річки :

Чом. у І с торія людства ~ша є х:рнстиннство . релігій :

1>і не ць

Г. ПІДЛІСНИЯ:, кор. РАТАУ . І вuно- Франківс ьк а область.

реконструкції

чергу

на

приріст ви пуску продукції будР одержано ;ш рахунок п ід.вищен ­ ня продУктивності праЦі .

підпри ємства . 3 ос~воє нням пов ­ ної потужності : заводу з кон ве -

очолює тепер пара­

:: о:ншmьому

'Генер

МОЛОДИ і\1

В іДВОДИТЬСЯ

іfШИВ<.\Х

тн М1ш олн Бо го:v~ольця і Мrшо·

.)

Н і І; то ра Ол екса ндра.вича шефство висококва · .l іd:>і Ііованих ро б і т ник ів над менш досвідчени · .ІJІІ

В

по Р адя нськ о:vt~· п одо рож та r кіпажу да ли сл~ во 'І. І ен н : нбрати Сою:J\'. :; п.1о щі 220 гектирів :VІіёькніі І 700 тонн :зерна. К ОМ і ТеТ КОМСО МОЛ\' Да6ре П l ДІ'ОТУlВ<ІЛИСЬ ДО ПО- :J аНЛІШаЄ 1\ОМСОМОЛ ЬЦі В і МОЛОД І ,

нрсфеr. і с ю пе чового починали у цього досвід· '!(, ного в нробничника, а згодо·м самі ставатІ ХОрОШІ ІАІ!І VІайстрами СВОЄЇ СП раВИ . 0ДИ1-! i :J

пнт а ння . що в ін сам нважа є основним у свої й

Порівн ян о

добірного

таш І

:'іПО

:,!олатнтн

()леІ і ·

Ві ктор

екс п ерим е нтальн а

рахівського. Це й Ііол ек тнв неоднора ;юво вн х о · див п е р е ;~южц е м у соціа :І істично!І'Іу :; щ; га нн і. Та~:. на при н.1а д. :; а другиіі ква р т<~л юrн і шнь rt ·

року :~ !V! іна << Б :> . у я ніВ прац ю ::; й ого б р нга · :Jай н ял а пе рше }l!Cile в І{ еху і H <.l : >,:шод: .

·n.::.ii 11 ;: п ло щ і І ЗО геRт а р ів і н а ­

VCTa T\ij' -

постійно проводятьсн до ·

н иба гато

вдосnонали ла сь н о го

З:І1іН НЛОС Ь

у

: Імін

nагато

ГОВОРІІТЬ

ц ех ,

Наш

сандрович ,

с .І і ди .

11 р ;.шо ра .

органі :зацїі

ro

р·.1rж і вн :JН а ч н в і на цей рін . Н•r асно і ,)е ; І втра т :з ібрати вро ·

техно:югін .

і

,;,, ння

н аго родою

у рядов ою

в н соt;о ;о

ьц :на' І сно

;1\аного б рнгадою Вl"тора Ол е І\сандровича Го·

да .

високі

В Л КС:\1 .

ЦК

,·nа\юнчо

фесіямн . А т акож аначна у ч асть

1 ща\J ви Правдати свое довір'я , тівками для поїздни :1а корД()'!-1

В ін . :ав;~; дІІ сво~: ч асно відгукує т І, ся на

• ; \·і і н ні ; .

}1 УіІіІ! іХ ! ВОЛЬОВІІХ ;ноде іі . ЩО IJOI!a В!1~1<ІГ< ;t: ве;і!!КОГО фі~ШЧІЮГО напру ; ~;енНН. ВИТрІІ В<І .І ЮСТl і спо~;ійної вдачі. В і ](ТОР Uле "сандровнч ранІ · ш е j.i Г<.\ДКІІ

Підготу ва ·

: ;а : ща.'l ег ідь

н і :;; норІІ

роботи , взяли до .1;: те :; н іІі\' нlд в нщ ені :;оnов'я:щ ння на пе­ ріод : І<і ира :Іь н ої кам п анії. Так, еК і · \·,()\ІСОЧ О:ІІ> СЬ ІЮ-:vІОЛОДЇіJ\НИЙ

натрудовим :.з вогшІ І>О\1 . стр:101 ;І у с тр і в жн пва моJюдіж;1 ніі c t;'na;к 1\О~t сомольця ВолоРСІдгоспу :1 д:с',ІІ1Ра Бул а вки ,, Го rо. І і вс ью1 іі >>. Юнакам до віІюмбайн << Нива >> . рн.111 нови й

почеснии металург

Пl''ІОВоІ·о

що профЕ'сія

раііону внfіде 25 комсомольсь­ ІіО·!VІО .1 оді;нних еІіі п аж ів комбай­ Рерів та жа тн а р ів. Молоді :v~еха­

: н· рна

u

Перший Про те· .

IJt: l';,' .lЮ Є T hCЯ іНШа. (ТАРС - .. РАТАУ) .

Бсвлн~;J .

В.

ПОЛЯ

На

Прудкого з 11''"' Володимира . р:~дгоСГІ\' « Тр е6ухі всьний>> . який ЗуПИНИТИ ДЛЯ . JН•І'<І Т Ht' треба 1а ;~осягнут і успіхн на тогоріч­ ! 1Н·'РЕ'Н<.1:Іаrодження на внпуск но­ :Н!!Х ;1-\ниr. ;Іх був нагороджений ' І;ога виду прод укц ії, бо він

~і .'Н , -

п рофі j)~ ІІІ1ТНІ >\1

oГJr<.JBIIi :i !ІІІІ!і.

вро·

доля

році

НННіШ Н ЬО!\1 У

~,

. ІіОІ.:О -ДО!'.]ЦНОГ(J . ІНСТИТУТУ Протягом :1 ів ;.· Х аj.)но н і .

: 1алежить

i{Ї .lOMV.

Р.

()f!ІІІ' і н аm,ний прокатннй стан

(j.'J.i:' . l OpO i! Іі~і

Bnpo{Jiio в . 3чіІІ: Іі t:о:" ІІІ t; II!' (J· біТКІ', 11!' І І ІІ<ІВІІ.їО. І Н '·І І І! І•; О!ІІ' І· 14;, ІІІ' 0іІL'ІІ1і І ; ;. .L' 'i і40 Ііі\ 1\0\J:'' I : t.:TJI Ч !!OЇ !1 р(ІІtЇ. ,\ i. l JIIIK ЧЇН!!ІІіі

·- - ...--...

ПРОФІЛІВ

\І о': ; ! : Іі І і І

І Юj:О І ІІІ;о ; ;u Ї

1\p;ti

ХІІіборобів

д.пн

г~>шо. ВІІІ·: онання планів і соціа· ви з на­ :юбов'н за нь .:Іі СП!'Іннх чаль но І·о року і вс ієї п ' ятирічки

ПРОКАТ ДВОХСОТ

І!~І

р і !\ тру:~ І•л)сн

П 'нт І! ЇІ

\1 ірою

ною

ПіДі')J!ІПІСТВа друге МЇСІ( t' і Гр:)·

--- -------------~-· -~-....._.-- ----.~-

найвід­

--

жни ва

101 ь ;І;н І : вн рі

І>Н<ІР ·

д'РУГО\1\·

·:r\'1 <-l f'<liiHЯ у

CCІt i:;.ї i C lїl ' ii iiJ !'iJ

!.kl'CO I< І· '•IOI'IJ

ї<І.l і і!р:ІС\' ,:іІ!,іJІ 1-\О.іРКТІІ!!\ !!JO RY llpt:':І1iiO .

;за г<.t.'! ЬНі й

попрацюю; то го . н а :: nиранні. ;;нач·

Від

' І<ІС.

ПіДСОШа :УІ і І

шк іл,

випускники

це

Надаючи важливого : шачен ня

f-iapтoпmu на гектари .

Jrові:tа.аьнішиіі

профопі.lnІІ пра·

10 \

ЩЮЧ!ІС .ІОІІОС Т і

\1\'Та.'!.І'р;· і і і rіО Ї

lli~;ll l! ! ; ;f;

і

СРСР

·-

ному

які одночасно ;з на вчання м ово­ хліборобськи ми про­ лод івали

боротьбі за у участі молоді свос ч ё сне і яnісне : 1б ирання :зер ·

3893

Н аступІІ.lІІ

1\Jr.>CI>B І : Ніt :;аво;:{ ІІ< • :\і і іur.'І<І радісн а : :ніспт. Колегія Мін і ·

Сї'l"рства 'І ЩJНо'!' :\1 ет; , :ІІ!JІ'';

сидітимуть комбайна кермом молоді :v~еханізатори . В основ·

весняно­

26

в стислі строки во ­ ярі, І\УКУРУдЗУ . по­

с;оn·оякіс : Іо, ни посіяли

са;:{І І . ІІІ п.:ющі

по­

:JСІ

вперше

роц і

цьому

в

ти ,

1ЮМСОМО.тІЬ­ аг регатів . Ви­

:ш вершили

І-:<.tJН!і К <НШ

Пі;{ ДЄ'Ві :;о" mrкі в І:О\1УНЇСТІІ'ІІІО'і гіраці. НІіі трудЯ Т!,('>І <• ІТ :~ l' ! :ДНІІ·~~· ·- ::а УО Т ІІРІІ · дні~ . Б:;н :и,ко т рІІДІ{ЯТН t:' І ІТ У·

трудовими

нід!\1інни:v~и

Поруч :.: досвідченими комсо· нкі :~<юльцями-комбай нерами . мають кількар і чний стаж робо-

вод іям.

тощо.

вологу

1акрнв шн

ді града.

ОсоGсї ІІНо ве.lІІ ііЮІ

високий врожай poRy п'ятирічки

;Іа Боротьбу внана•шльного

на

цеХіІJ

се ред ОСНОВІ\ІіХ

ТІ'Іа ГаІІІІ і

С0І tіаЛіСП1'1 1'0:11У

У

КУ ЛЬ Тур.

•; ЇЛЬСЬІЮГОСПОДарС ЬКИХ

·.r еталт: е рамічних виробів.

та

гюрош;;у

врожаїв

вирощу ванні

у

у•шст ь

прrJТ:: п.1ановоУ іі3 :3.:3 процента. Це ·д<нволшю достроково :ціі іс нr пи річне : \Обов'язаш-ІіІ 110 над.плановому вип~·скУ : :,,:Іі:;ноrо

рад­

нашого

п тахофабрик

та

госпів

молодь

і

Ко\ІСО\tольц і

ві;~р:ц .:е:;л Ін :;иводу порошкової шв ш :·ру,їош ши дос.Ігнсння:v~и. Півр і• ї н е ;;авданнн по ре« · .·1 ~ -<щі і продуІ<~tії юнюна·в на 10~3.-7 ироцента. а по вип ус· на 102,2. ПродуRтив ність праці зросла : ;.; Е<~ .'ювої -

ІСНУЄ

чнмало іслам ,

суп ере Уи тr, Таке nояснення н е тільки справж ній науц і, що

з

не визнає ні як их богів . ал е в и ·

них є ще безліч рі а них напря мів і сент. Питання про те , яr; ре:І і· пояснити різном ані тність цікагійних вірувань , ;щавна вить людей .

я вля ється н еспроможним і при :зіставленні рі :ших сторін релі ­ гійни х вчень . Справді, свя щен що за являють, но-служителі Щ>:' є релJГІями усіма над

звича йно ЗахиснИІш релігії встановив бог від пові дають : щоб бага то в ірув<.tн ь для т ого .

яRийс ь «надбоГ>> , « бог взагал і». Ти с ячол іттями він виступає бу­ ц і м_то перед людь~ш " під маскою

іуда їз м

У багатьох

інші .

та

для себе 1 бопв р1 зн~х

люди могли обирати те

Ч І!

одни ~1

:;

іііШе

НИХ.

.1юдям

Він .

МОВЛЯВ ,

через

відк рився

- х ристиян•1epe:J Мухам .. _ ма гометан і звідси меда тр е тім -- через ство (іслам), Христа

ство .

і :шідс и

інш и!VІ

за сно в ни к а

іуде нської

релігії

Мойсея і :~відси -- іудаїзм то· що. Відповідно до цьо го поясн е ння

ко ж ниіі

в іруючи й .

при -

хнльником яRої б релігії в ін н е б

.

.

..

на розраховува ти :vв може миmсть божу 1 спасти себе для

20

JІИпня

ХОЧ е

ВІН

ретгш ..

1974

року

Чому ж

НІКОМУ ВІДКрИТИ

НІ

с вого сп ра вжнього і:"1ені, ні. с во ·

го << обра~у»? А сю~ькн ВІДЧУ · женост1

и ворожнечІ

через

р1 ::-

ницю в релігіях було у людей , ск і льк и крові . на захис~ своїх << п равдивих >>

ВІІР проти ВІР <<не ·

правдИІВf!,Х>> проли.л о лю~':!во! З вичаин?· У ~с1х >решгІ~, по­ ч инаючи ВІД наида вю ш~ х

1

ч~ючи ~учасними. є сшл ь н е ВІра

в

ІСНування

юн­

-

надприродн о го

світу . І відрізняються вони од· на від одної біографіями богі в , ро зnовіДями про їх

<< вічного блаженства >> .

Субота,

не

<~ чудотвор -

о


197 4 pohy.

8

на великих СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

Хл іба

дузбирати <<ЇХРусаполеглі, 8К38М8Н площах .. У радгоспі же трудно переус-

почався нан- ВІ.ДПОВІ.Д8ЛЬНІWИИ.

вщстАвАти НЕ личить Під таким заголовком в газеті •Нове ж11ття » від 12 липня цього року бу­

ніВСЬІШЙ» . наприклад, << ЖРС-4 ,9 >> жатки 'rат.r;увалн

.

ла надрукована стаття головного держ-

інспектора по закупівлі і SІкості сіль· продукції попроБроварськоrосподарської ви го· ському району, де йшл ося тов.1 ення і продаж державі трав'яного

ка»: чи немає аапасних частин, для косови ц і полеглих хл іG ів. До : збирання врожаю механі-~ виявлено також ряд недоліків. показали. що Перші ж крок и дезвернути решіт та інших дефіцитних необхідно які на до ян готуються з·,в·,кди · . .· з···І'ОРІІ о • u u най·відп<>віДальнішого екзамену серйозн у увагу r;ерівникам гос- талей? Не в кращому стан і и при збиранн і таюнш машинамн подарств

8 своїй роботі . І не без.підставно . Адже на плечі машин :зараз

перекладено майже полі.

\'

..

ари х хлібів. Лк

же

.

.

Пра.вда . . СЛ!~

СМІТТЯ.

позитивнии

як

тут збудовано два хо

щ

-хл 1· 0

І'аТІІ

Можна

п·д 1.

·

досягти

можна

·

тапв

· урок 1 .1

б

У

Отше ,

ла організована лише в

:1 бирання.?

виходу

Н апередод,ні

,.. << Сільгосптехніна >> і актив не прийняті комісією народного не пропущені чере~ '··ІІ·ського І"ОМІ·тету ' видно, головним Ян Ю.

ра дгоспах

і птахофа б рнr;ах.

і

· · Не по-господарськи

цеи

не шдготовлею.

токи

брезент.

недооцінюють

да рства

Во-

.

-

них маШИІі . погано уномплекту· , ..ІХ кадрами f{OM б а й нерІВ ~:~али

с

секретар nартійної організації госnо·

дарства 11. Климась повідомив редак· ці'ю, що статтю обговорено на засІдан· ні 11 артійного ком ітету . наведені фак·

ІЮJІ~ну ;катку с пеціальними п ри-

ні дділком 1:1. 1.

готови ми

, тн пови нн і бу

району

(ВС 11

ме-

·

на

ціВННІі ІІ

т

ре

рання

б

шевського. завідую•юго агрегатом 110 виготовленню борошна м .. й. Безнось·

а

ра нніх

що б

все,

зернових .

в

головного інженера м . в. Стриженю-

з бп-

ка, механіка першого відділка п. І . безпе б б • к -

не зва· -

оваля зо ов язано

за езпечити

постави· ;каючи на силадні погодні умо- ребійну роботу агрегатів і механізмів, проведено швидко і

Ю!, було

с емипол·о"1 пт а хофабрики а нерів

бе;J втрат , яж закликають ,·н•· соціалісціатори Не ес оюз ного

·

!

орга ні зувати роботу

ка зобов'яз ано д ві зміни.

міс цях .

"' з рооитн

Керуючого nершим

Шдмиколаєнка та го­

творчо·, ~~~~;~Р~грпоенро;;.; ~Ї>и~~диР~~е;;~к~~:

lVІансю·.ум

до п·дготовии збиральна·,·

ли ь техюhи

інженер керівники госпо..

Куц та

А.

·

-

радгоспу,

ня

ІіОНтролю провели остаточну пемашин у :1биральни х •1J евір н у

ду

прокручені

не

були

машини

об'єднав-

районного

П"'ацівники

не

зерноочисні

та

Ко :-.1 баЙІни

м ає.

о и

·

НІ Х ТО

току

х орошого

у поле

збираль

ремонт

nог;,но і

nсувалася.

до :J биран нн п ол еглих х л ібів . а

не приведені в поря- нерно-технічні працівники рад- строями . почали

одну зміну.

готова продукція зберігал «ся

р о з р а хову вu п1 н· · ;-.ю же за ра ~~ u. легкий усп і х. Усі механі затори

(головний інже- думки :v1 усять внести в цю щоб вона працювала безвідмов- док . да хи їх в багатьох місцях госпу << Зоря» будівництво нер В. А. Пацьола). Тут надто снраву і нженерно-техІ1 ічні пра Про но. забе:шечила в и соку якість протінають. пІ· ·зна

недодав дер-

цієї продукції . Робота

53 тонни

агрегату по виготовленню борошна бу-

н і хто не

ІЦО

який

nтахорепродукторі .

жаві

днів

иерuшх

П О І\ а :>а л и.

жнив

борошна, зокрема в Пухівському плем·

р е:1ул ь-

к ращих

ро ОТ І .

Дуже серйозн<>го докору за- длн цього необхідно обладнати ти нідтверднлися .

с:Іуговують нерівники та і-нже-

до

наві с и

нaftBHi два

а

лежить

.територІІ

. · епли о . акт. і ць ВІ.д- 1 ро~их нав си типу т

його взагалі

СІ\азати. що там

зроблено, цих пір

все

до роботи? Чи

·

·

погано ПІдготовлено ТІК .

нема.

вLдзначити

ф

не-

електроПР?_водна

на

.

<<ЛІТНІВСЬ:НИИ» . пщвною . де можна буде ·зберl-

радгоопу

ділку

1

техніну

підготовлено

.

та

т<>ками

.Іе рноочасними машинами . Так. на л іточкі•вс.ьн'?му

·

озимих

справна

до

одекуди

. техшікою ,

тов л еною

:vІУ господарстві пристулили до Іюсовиці

П

де

тLк,

інженерно-техніч-

іf~нив п ідШшли з погано підго-І торішнє

всі роботи

п очався. І · ось цей ек замен Настали гкнива, майже в кожноро :щільної

та

·

працІВникам.

ним

"

мехаНІзатори

ЬІ,

· -

,,кі працюють на виготовленні трав'SІ-

· ного борошна . заві ду ю•юму гаражем т ру б •' - за б езпечити автотранс · 1. н.

<~орт для підвез ення зеленої маси. За·

стуnнику

директора

_

органозувати

байдужість. тичного :зм а ганнн - · казахсьн і вивезею<я боj)ошна на приймальні пунк . на показала. що в основному з тод іlеревірки мюпи н на втрати ни к и її проявили До ре мо н т у в господарстві nри- хлібо роб и . Цим м и вн ес ем о ва - ти . ци :-.1 ; ; авданн я м СІ\рі :;ь справили - : ; е рна . Контроль за роботою агрегату АВМ .. .. t . І х01 ер . у щ)а І Н СЬ Н ИІ ! нокласти н а ч.1 е на парткому головного в Б КJІад ГО\1Иі1 Погано попр а цюв али н а п і д- сту пил и ТІЛ Ь Н И У ч БІЮ . ся н епогано. ~ветлікаря 1. л. Ропана . полагоджені і мільярд пудів хліба. вже Особливо добре полрацювали готовці збиральної техніки ме- комбайни отеханізатори

хані:зато р и

радгоспі•В <<Руса-

нівський >' ,

<• Жерд івський :> .

ЮІЙ>>

<< П.lоскі•всьний>>.

ДіД!і і ВСЬІШЙ).

<< Заворнць· ·

включИ JІИСЯ

« Бобриць' А . 1.... другому від-

радгоспу

(гол овний

четься

інженер

На

роботу,

в

лення

але ХО·

В. ГАПОНЕНКО ,

на . nогане ст ав·

вказати

головний інженер районно-

б'

ПИ·

до

механізаторів

д ·1 ·п, nL· y

., нраСИ.lі ІЗС ЬНИИ >>, «и

1ш .

...

1

При обговоренні

статті •Відставати

же ння.

=-===~~' -==~~--

переВІрки було

'Іас остюнІьоІ

;) цього гаслодарства лунають І виявлено немало недоробо~ . ранону господарствах У телефонні д з віюш в кабінетах І

ня ». Богда н і нсьІюї птахофабри -

..

• о=-на ". "' ""

~<ол и вже майже скрізь косять,

рt:пnодуІ;тора. племза воду <<РудПро т е :~ід 'і ас п е ревірки було

и" ого.

<< Сільrо~п-

о єднання го ТеХНіКа >> .

сказати, І та ньД бо.ротьби з втра.та..м. и зерІМеНІ ею л ь ка pa;J коМІСІl з ра и · Номбайн 1н а. за знались. <• Го го л і.в сьІШЙ » . << Тр е- просто Щорса. Сільгосптехніка>> << 'єднання об І липня 10 до бухі вськ нй >>. « ЗаплавніІй>> . << Ве- << СКД-5» . який «Калитян - ~:; ва жали спра в н и м . ви явився в . ВІі азувал и їм на недоліки в під­ :ншодн м ерс ький». с ьюІй >.- , Пу хі псько го племптахо- дуже поганому стані. А тепер, і rотовці номб~йні,в, пр.оте й під о І-;ии ».

~

1: н е личить• керуючому першим відділ · .'' •ом в. І. Пі д миколаєнку і головному ..гроному в. м. Руденькому за не3'адо віJоьну роботу а гр;·гату зроолено заува-

..

ра йоб'єднання

..

«Сільrосптехні-

врожаю

;~бирання

поч ал ося

....

~~;;(~...:,'\,\;,.",.,_,,.,,, ,,,-...:,,,,~ "'""1..'~''''''''~~ ,,,,~,,~ ~'''''~'~~~~~'~'""~~'"'''''~~,~~~,,~

у три ЗМІНИ --.--_- ~:: --- -·===-ФОТОРЕПОРТАЖ===--'-

tнtГОТ\JВІІТИ

550 '!'ОНІІ тра в ' яного (ІІ1J) І/ІlІНа (нрн

п .1ані

і псре;щти .!()() т онн

5(10)

В Ш'ОТІJВ.l Ш !І Я 1{11 \!Oit;OfІM Y . Данr rл nвn трудівники

,\І'fІЖані ,\.' І :І

нідr<ТІіп.lюютІ,

;(і .1 О \І .

/'. В . Шу.1ьги, И. В. Пое вящ!'н­ ного та В. ll. Кудіна -- працюють ритмічно, НР­

J·ci

три аміни ~

виробітку . :{магання мі :І; норми ревиконуючи ЦИМИ колеК1'ИВами Проходить 3 пер е мінним усп і ­

... * ...

виготОІ :-­

Х(\~! . День у день нарощуються ТР\ІПИ

мння трав ' яного борошна . Велику допюtоrу у виробництві борошна н а ­ дають у чні та випус кники місцевої шкотІ, яrо

Т\і ;(разу за t·слищ е'І на пагорбі ви с очить бу­ ,Іі вля ,,нгарного типу :1 пі дсо бним и нриміщення­

Цt> :ншо:І по виготовл енню трав 'яного бо­ рошна радгос пу « КаJіитянськиИ ». Один з а од н.ю1 .чи .

у вор о·га в ' їжджають ·rрактори з причепами, ;щ­ по в не нпми но ;(ріfін е ною з,e,ІJ elfnю мае nю . та ж ившІН'І,,

а нnв у

Кол е кти в

пр я м у ют ь

за вод У ,

~

у

Рn:ша н­

поле .

розповідає

~r ехані 1;

:І міни кuщ· Іtіrт Григорій Василь ович Шульга, ~ р оці п 'ятирічки ~·r,6 ов' язанt· н у в изначалJ, нощ·

б а га

m

м а шиЕі ст

з r r і \шах:

ABJ\1 -0,4

но трудиться на п одачі подрібненої з е 11еної ма с и

льо вич Ів а н Гайо­ Еомс о мол ьtl і Каюда т а вий, МнкоJІа Оле кса н др Ш е вченко H<J \' ~ : а си з а вант а ж е нні вн и з v --- ! в а н тр а нспор те р ;

в похишtй транспортер. Вос ьмикласник ОлеJ-\­ с андр Шевче-нко, тестюшаеник Мико.'Іа Ro.rroдa , класу Валентина Турчинів­ дев'ятого учrниця ська заповнюють трав' я ним борnшном паперові 'rішки, защивають і зважую'ГЬ їх. Вагар fалина Митрофанівна Кудін в кінці зміни ви ставляє в графі ку,

пор уч , цифру

що висить

виі\ о Н:tНН 5 І

В сер едньn"у за добу,

-

Гр иго рііі В а с и ­ Шульга; ШКОJіЯрі

В ас и л ь о в и ч :,; а т ар юванні

Гайо~ий н а

т р ав ' я н ого

б ор о шн а .

паану .

хвадиться :~а пі -

Удяна Оме.1янівна Бр едак ,

rкющ ом

;(у ю ча

Фrно

В.

Бендик а .

-

щнrймаю н а зберігання 7 ~ 8 то н н ви с окnJІІ: іІ' ­ н ого борошна, а з п о ч атк у rез он у ВЖt' ІНІJНІІі .' І І ' ­ ио Й f1Гf1 2 :1.4 'ГОН НИ. М. ІВАНИЦЬКИй .

• •••

або рослин. Тотемізм

.

о ре л І

богон у >> діяльність , зм істом культу, предмета ми слу жін ь .

На

працюють у першій зміні . Іван Гайовий су,шін ­

серед

г І иширений

яні в ум овах

ді·в

сус'пільства

В історії л юдства життя різ ни х на родів складалося по - рlз-

був по -

багатьох

наро-

докласового

гії є ба гатобожним и . Виділе ння І всіх

верховного божества в них тіл ьІш-н о

розвитку виробництва.

'і обтя ж е шук ат и

Пршшадо м 1 нальна рриналеж ність,

намічається .

стародавніх І виходу з земних

вели мисливська- може бути релігія

збиральне або примlтивно-землеробсьне господарство. В ньом у :відображався низький рівень

<< стражденних

НИХ >> , я ка б не була ЇХ наці о­

бід у потай:

н а Русі бічному, небес ному світі. сл ов.' ян . я на існ у вал а Н аоч ний доказ залежності ре· до х ристи ян ства. Гол овним бо- 1 гом був бог гро му та блиска в- л і rії в і д умов сусп ільн ого жи т ­

обмеже- . ю1 П еру н. б о гом сонця

- Даж -

тя

масовий віДJіllд від р ел і ·

по р ядк а м и в рел ігій них органі-

но му. Це й породило неоднано -

:ш ці ях т ощо. Православний свя-

ві фо рми релігійних

вірувань .

н ість людей вузькими рамками

своїх н е насилатиме щенню< п араф іЯІН молитися в мусуль ба11тистсьний м ансь к у мечеть , не рекомендуватиме пресв-і тер член а м своєї громади молитися храм~ богов і у пра вославн<>му

Люди завжди створювали богів з а своїм образом і своєю поне тільки зовні еходобою, жими на себе (що ·властиве баі це але гатьом рел ігіям) , умов образом за головне -

родоплеміІННИХ відносин. Тяжка залежність від природи наштовхувала людські колентиви на пошуки << Покровит еля » рослин . яні серед твари;н або но звичайно були для даного

го м весни й родючості - Ярило . ху буд ів ництв а соціалізм у і ноУ вели к их сх і дних дер жавах мун і зму радянськ і люд и зв іль деспотичною . н илися в ід соціального і на ціо· необмеженою з не ­ владою цар і в .(Вавілон. Ассірія нальн ого гніту . Дос я гнуто 1 розвитку у та і н.) уже •виступає більш ви- л ичезних усп іхіІВ Під кул ьтури . і разно ВІ ра в <<єдиного цruря>> на е ко ном і ки

рівень ро звитну виробни -

лом існування . Чле ни роду а бо

б ула

і т. д.

П равиль не по яснення причин

різноманітності

маркси зм - л енінізм .

релігій

В елес, бо -

-

гії трудя щих в С Р С Р. Н а шля ·

бул и

р ел ігі є ю

даної

де ржави ,

р із но б ічн ій ви ховній роботі Ко­

дав цтва і зв'язані з ним матеріаль- племені називають свій колен- І даного народу. В разі падіння муністичної

Марксист-

ні с успільні відносини.

релігії розвитку у своєму пройшли !{ілька етапів . Основні 3 них -:- родоплемінні релі ( багатобожні) ГІІ . національні

людей у безсилл я стародав н іх боротьб і ~з природою. у класово\1 У екс плуатато рському сусп іль-

З релігій них в!ірува нь рода· спинимося на плем ін ного ладу тотемізм і ( від індійського ело-

пе-рв існих релігіях відбивалося та світовІ .

його рід), тобто трудя- ва << тот ем » прища вл е ність ств і їх на вфі у наідІпри-родну спорідексплуатації, щ и х гнітом :1алеж ніс ть від ст их і й ності сус-1 нен ість. людей даного роду чи

о

-

свого життя . основними з яких лективу найважливішим джере- неб і . Релі гія там , як правило, І впливом усього цього і завдяки

сьна наука розглядає будь-я~у від1ррелі гію як фантастичне . ва не в ід дійності ·в ідображення в умах людей зовнішніх сил, В яю п р и гноблювали л юдину.

П І Ль но го розвитку.

бог. богом худоби

пле мею з 11евним видом тварин

Субота ,

20

липня

1974

року

тив

ім 'ям

тотема

(наприклад .

ц і є ї де р жа ви п.ід ударами заво - · трудящих

партії

нашої

більшість

к раїни

на­

плем'я Кенгуру серед корінних намагамешнанціІв А'Встралlї), ються вплинути на нього Рі3ними закляттями . присвячують й о му свята.

виті.~нялася інйовни ків вона шою націон альною рел і гією або з інши х причин замі нювал ася міжнаці о надьною світовою релі гіє ю .

завжди розпрощалася з усяко го роду рел ігійними в ірува н нями . Питання п ро різноманітн ість релігій є одним з важл ивих пита нь . Я НІі р езкрив ають несум іс -

ранньон ласових у скотарства с успільствах більше уваги звертають уже на такі явища при-

двох тисяч років том у, в у морабовласницько го краху IJax ладу , де класов і су перечно с ті

воно с в ітогля дів . І розв ' яза н е з м а р ксист­ ли ше мож е бути с ьки х м ате ріа лі с ти чних поз иц ій

З розвитком землеробства й

У Римській і м перії

близько н ість

в сусп ільстві ви я вилися 3 не ви · гост ротою . бУІвал<>ю доти одн а і з т . д. Саме ці явища підносять- 1 никло християн с тво -

роди, як сонце . гроза, дощ, зміна пір року, родючість грунту і

ся до рангу божеств . Тан і релі -

о

НОВЕ ЖИТТЯ

свІтових •рел і г і й. що :1а ІоПІк ала

о

релігійного

і наукового

наук и .

Н. ГУБАНОВ , доктор філософських наук,

професор. О

3

стор.

О


ПEPUJJ

покоси важких :юлотавих ко.юс­

кін .zягають на пол ях

-

tЮ. Ц е час найвищої радості

і

відповідальності для хлібороба ради

них

---

У ЧІІl'ТЬ

найвищої

-

вирішальних

днів - тн трудився цілий рі"; стратегію хліборобської бииш

caAte

за­

напружених

розроб.zяL; . аа upoжuu те­

пер niдiuu/m; він до н еї !І tІСсо:: r)rю єнні :Інан t>, досвіду , ,иогутньої техніки. А допо.ІtагІп- йо,чу вся ";раїна - ·'· !ідуть ни село .Іt а шини , поспішають на підкріrиеннн най";на.1іфіконаніtаі робітни";и - .ж:одсн e:o.Joco"; з наРо_ дного багатс,тв и не повинен про­ nапи. Сьогодні у no.1i hоруч з ·х . иборооо.н а<'ітаторtс і пропасандu сти. no6yтorm";u і

на

нинІШНІХ

:Ji.IRЖ:lll

.\ •\11

nрацівнІtків

ку ,l ь­

ІlіІ\J , ЯТ аОІО

ll\)0 Т\" B<t'l( · 110.1)'\l.\ll·IL' l'.lO І IO

ІІЇ

П YI!J\ TI J

:1(\\iO H:l l'Hi.J ,

~

з' ї з.1 у

КПРС,

бере

B HII\'.(I<i: 3TH:\ l \ ' Tbt'',[

UI',1Я.'l!.l ,

« КJ:Іен :t; І­

ІІІ(;НЯ

Il O.J1 І

І l iCJ l i,

ІІ. l<іІІІ Т О ІJУН іІТІІМУТЬОІ

ІН?Ч<J ·

l',ї .:iii ! IT : !.\ 1 ~\TL. у \'ВО Ї.'\. ! ~ Н СТу ПаХ '' У.'ІЬІ ­

бу:lі\!1 !\':.\

·-. i l' :\<:!11i _{(J TO piн, Ііі-І ПO:Jb(I J~ II.\ ІН ' ГСІ І І ОВ.ї!ОІО ТІА'~; Tt':l ~ Uj ~{Opl!, ра.JіО-

L'TCllliiX

! і р ІІЇ! \·J;ttІ~. ~. н: - ~! :~н ~ н)ться :\·І с.1аПТ(' ЧК ІІ . Тут .-; _,шІТІІ\І\ТІ, фо тогр ;н jJІІ, п е рУ"арі і і н. ~- IIO."ll' IІOi :l VT i, Пр<ІЦіВІІ\11(11 біб:Іі ОТl'І\ . 11:1 ;;ож: t і іі в І ;р обнич ій .1 і . tя1ші О\'.1ут ь о[J І .<І Іtі:ш ­ ІJ;Іні 1! 1~!\..l!! - EJIIi/i\ 1\.()H~I X В ІІСТ(І В ОІ\ , ЧІ І Т (ІJlЬ ,j ;. () i J(jlCjJ ~; І!!Їi, 1\ J. l i(jJ I IТ i lll'jH'Г,l\I.J, II :ІіТl'рі!Тt ·

i:IBTO -

iJII,

Тl'~ І аТ ІІЧНі

!ЮНі

ОГ.lЯДІІ,

lll'll i ·lІJ \I . ll' I I II\1

!lj)(J

Н3.1ХОдЖt'НН Я .

у·

ПО.lе

ОП\'\) іІ ПІІJІІО

. lOCTill\ ,l ЯT\1\ IYTbl'll

свіжі газетн і журна:ІІІ. - Л які плани в учасників

агітбриrаJl? ( ~Ol'O.J.IIi 3· ВІ І СТ)'ІНІ ,\111 у 1 ·ост і .10 TjJ\ · :t i І~Ji iP\i B ('~."1 3 ПІІ ЇЖЛіt\ і'і ЮТ l> '}. ( (JГiTK\",.1U T·

lJ[J IIГiІ :l. 1\ращі З ІІІІ Х 1\Ж І' ІІО буІ< <І,lІІ II<I,.Bl'i\

ІІ!tj)Об!JІІЧІ1Х д і.lЯНКаХ \Ііl' ІН'Н І1 Х ГOl'I I0.1<tpl'T H ·і ІІ <І!J іть « Н <І і.J і !J.ал нс я» .10 еусідів. Тр и :щять :І; Ії з дів в актнв і гого.l і І<l'ЬІ'ИХ І,у.> ьтар\Ііі.І ­

ІІів, !J,св'ятнадцять бо1 .1ані в ІІі в . І !l' в і .<· l' Ті-ІЮТЬ ВС.1Иl<ОJ,ИМерЧ<ІІІІІ, НуХіН'І іІН ІІ. У :;а з нчсьr;ій агітІ,у:н,тбри г аді І І. ІІ ТН < І ·. І· цять чо.то в і к . І х вже добр<· з н а юн, ,. l'l'.І i . EOJIII !! О б\" !33.1 1! H<J Н З Й :t<І.lЬІІl ІІ.Х д i ,l b H lll! Я~.

обс.1vжать найвіддаленіші се.1а. Агітпоїз.1 проnо.1rrть велику роботу по nроп ;zганді

XX IV

Пі . І

;: 1' -' 1і im і.

.liJ!)IШ, \Il' :LHЧI!i нr а ці в ннкн. Кожен 3 3К .1< І : l ку.1ьтурн району \Іа< чі т ко визначенІІіі ІІ.l<НІ :t ін :ІьІюсті на час з бІ·Іра;Іьtюї камШІ­ ІІіЇ. Ці ІІ.lаНІІ масово-по.1іт•ІЧНО І і ку.1ьту р . 110 - ОСІІіТІІЬОЇ робОТИ на ЖІІІІВ<і ёІ\.13.1<l.1НСЯ спі ..1ьн о J \Іі с цсви:vtи органі за ціншІ товар;:­ ства «Зн аІІІ І Я » , узго.1жува.1І1ся з п.lаНа\І І ' І t а ртіі'ІІШ Х оrганізацій господарств . Ра зо\1 3 .ll'IПOpa.\111 1\У•l ЬТПр а цівНfl!(ІІ ІI[JOJ.Y~І<I .l l l ~ІІ<ЮЧ ІІ \' ІІ І ІЯ .lСІ\ ціЙ , Підб!1р3.1И Xj)OІiiJ;a .lb!IO · д оr;у.ч е нт<І .lЬІ Іі, науково-популярні Тіі д і · І· фі ль шІ, н еобх і :tні ді<Іграми і т. п. Під ч ас ЖНІІВ особливо активізуt=- свою роботу р а йонний а гітпої зд, vчасниКІІ нк(Jt· о

рішень

ГІ!іІНО

~< 6.-l ІІі.-. і\,~ ;~І..:І! і:>,

І!:ІТІІ І ІУТЬ J'l i . .і. Х

Н і ІЇЖ _lА\ё! ЮТU (і! · ітб р : І ГrІ : lіІ, Гіl'рссуі ; ­

І\ і!І О)ТТ<t!ІОІ31\.ІІ,

l JI I l '/.1(1

в·і!J.rючинк.у .

:toc;:i :t \· І І а Чl'СТІ> Іll' JН'\ІОжці в :J\1<1ГЮІІІЯ .'ІУ·

ІІІ1Ч :1 х<Ірактсрннх :чоч\'ІІТін нашої роботІ ! е бі.1ь111 тісl!а є.111ість, уло.1Жl'Іtіпь .tіі.І .. агіТ<ІТО\)<1\ІіІ, ІІJЮІІаІ·аІЦІІ('Т<І\ІlІ , ·1 п р;щі вІ ІІІ­ К~\~!1 робіТІІИЧОЇ 1\ООІН~ rані ї р ~І іІС:ІО ~+,:!ВС і1 Ї:;­ І(Іl, tюбутового обс.lугов\І;а ІІІІ Я, : .іІ І О І І<· і \1 <1, ХТО С Ь 0 1 <Ц І ;і ІІО[І У Ч :; Х.l іборО{Ю\ 1. 110.1L'

/К І ~ j\ ;_;

чісІІЯ

нt·ї, вхо.J.ять ОЛьга Карсим і Алла Ващен­

СУБОТА,

.111 ІІі :ші~tа ють настrі іі. У ск.>а ді агітбриІ<І · .lІ І Tall ll!OB3.1bHil гр упа, ВОІ\а,1ЬННЙ аН­

<<І\Іб.1І,

« Деснянка » .

ч ійці н

А ·в

ІІ .'І ан ах:

Шіс пІ <І.1Ц ЯТЬ

t( у.lьтар­

іНШИХ . СС.1 аJІ:.

rн :І

в иїж д. жа : І ІІ

сОстрови в · океані:.. До 75- річчя народження письм е,нн ика. І О.Зn зич.н·а nрограма с:За лис тами

І(()ІІШ:~р -.

11 <1

Ті! І' Ч<І(' l! І ІІ( ІІ і! І' іТ б рІІГа .J.Іl ll.lOCJ\i!I 1I<IH, ЯІ\ІІХ очо:ію<· о ексан :tр Би кон. Вони Blll'T).'!Ia.lll іІі! ІJІtробни чнх відді.1ках. ов о чевих брнг а ­

ч і в».

.•

. l<ІХ,

т еп :нщях.

Т ІІіІ\) І·ІН Н ІІ К <І МІІ І·ЛjJІІПІ' ЮТЬС Я

': о.>іrнн;

Поп ереду

і

КОІ ІЦС\)ТІІ

~Іех;;ні заторами.

·:J аслужеl!ИМ

гос теі-'1».

нер е:-,

·: анж:tІІ .1ІІша.1ІІСЯ за:юво.1ені

і -1 ЛО

Піс ІІі суч.ас ни х

актІ t в н у

радянськ ІІ Х

І(О:\І ІІ о ІІІ Торіп

Шва чк о),

Оrt <ІІ І Ж'ОІІіІ

( :t І Ірск тор

\~) ІJ(' ТЬ~· н

; ; · :;.J ~ ' (J ."І i

! ІН Г СІ ."1 ::І Т ІІ

· ~ а І1і ] Н! !ТІ t t'И

ІІа

Ї.\1

.lЯ» .

М . С.

сюt одіяльні

н ів.

с t;.1а ;·т 11

й ого

«Л

Jo.o;,

Х у.:t.ож -

Іl D JЮ П ЛЗВ І І 1 · удуть і « В і.J. рОдж е в а ]Е.' VІ ­

.30

вч ен и х no ре ку.т ьтн ( Д-ні п ропетровськ). 12.05 ру к и:..

тір -r е ро їнtо

,\.

12 . 2;~

1 :~ .00

« Р о:ню в і.1 і

Нари с

п·ро -м а ­

І.

Ка ретн ик. tВор ош и « Сnіває Ед у а рд Завт ра День мета ~'ІУР-

-

пrо

.J,он е цьких

мета.'l ур ­

Д.тя д ітей. «Здоров 'я•. н а с елі. (О д Р ­

----

са ). 15ЛО • Ж н нв о - - уд аrнніі фронт• . СV\н·ко.ча їв) . 15. l i> До ку м е Іtт ал ь ниіі ф іл ьм •дре йфуюч ий острі-в» 16.00 Х удожній фільм сП ерсхід.ний вік• . 17.:• -- •Екран п ередово го досв іду» . 18.00 .\1узнчний філ м• •Клас Дуди нс ь !'ОЇ » 19.00 - - Інф ор м ацій н а прог рам а •В і с­ ті>. I9.:JO - Театр.J льна вистава . В nr· реп ві .... •На добранч, діти!•. nрогра ма

митц;

· ·Час• .

(,\\.). 22.45 - с На ла н ах pecn y (). 22.50 -- В е ч ірні новннн . Пр о гра­

лі ки • . ма

nередач .

Програма на Київ і область ! 8ЛО -- Нпш а афі ш .l. 18.05 Дл я ді ­ те l"І . Те.т е вист а ва «Сто друзів •. 19.30 - Е к ран при-год ницького фільм у. Худож ­

«від­

..\tінн о» .

н ііі

УТ

.1фі ш а .

л о вгJНІд). І '.І .

U//H/LO'.D'/AV~A/H././.N_;eLV~tll:IJi!ZiІJI!Zi~

СПОРТ

відnовіда є

г і в •. (Д онецьк) . J:З.4 .j •Операція •Літо> . !4.30 \' ед нчнf' о(.с ..l\' rо вуван ня

.\!О і+\ 11 (1

на

По-ІJіт ич ­ 11r1 Ії.ЗО -- К . т .

Ж v к ов

(Про робот у

Х і .1І> ».

ч;н· t' t; З <J.\H'H\.. і ;t.lя культ а рмій~

Н ;1 \І іlГСІОІnсІІ

Н аша

.::\1\а тr рнІ! С L-.кі

,·то.1ІІІJі.

Ж н н u~

...

' в;щії зе мед ь) .

іК НІ·І НСІ .

І<І

Ю.

ні іі Т С.Н~фіЛ Ь\·1 nі дхо дЯ ТЬ » І !

\ t;OHI!C\) T<I V! II у ч аІ' І·ІІІ К іВ хуДОЖНЬОЇ .10 НІІХ п рИ .J ЖДЖаТИМУТЬ З профС'сійні

Bct··

Лені нград театром оnери та ба ле ­ « О чеви дн е- н ей мовірн е::..

Програма

l' <ІМО.l іН:ІЬІІОСТі, І~І1П\' П ами

ка J1енд.ар ~

Зем.1я, з

п е ре да ч .

Ю.!Ю

О крі \1 виї з:tів у п о.1е пі.'! ча с робочого . lІІІІ :t.1 Я хлібор обів влаш товуватимуrься

11<''10\)11

« Люди на . Зуст річі

()Г .lяца ч

~ n

будІІ\1 1\\.

Т;ІJ.:

наро дний

мул ьтфі.!lь.м і в : «Ка зк и д..1н \1 а.lеН ЬКИХ » , «Рекс ЗЗХИ С · ІІІІ К » IS.OO - НQВИНИ . ІН. !5 --К. L <Ді ­ т 'н J(раїнн Р а.1)!о . П ре м'єра док у мен­ т а.1ьвоrо т е~'lефі ." ь м у «С е рце в nода р у ­ І Ю К». 19.1:) І\. . т. Г ас т р олі М і~l ан с ь ко ­ І'О тРатrу .Jl a С к а.1J в ;\-\оскві. О пе ра •.J.~1..:. Рос с іні « П o n e .1ЮliH\·l » (П ередач а :; ВсЛІІКО І'О тснтру Союзу РСР) . 21.00 l нформанііів а nрогра ма « Ч ас:+ . 2\ .:~о К. т . Продов;.~< ен ня o n c p11 Лж . Рос с ін і « П о n елю шка» . 22.25 П рем 'є р и тс, :н~фі л ьм у -кон нерту « Читаt:' Ол ексііІ П о кровськиіі~. 23 . 15 К. т. Т иnаж «С І1 0!Н -1ОТО» . 23 .2?') Н о вннн. Пp orp <l -

;; ~.lЬТ\' РІ І В. Я. ОnснЬІ(О) , 1\ ;І.lИНівк t І ( :Іав ­ Е .'ІІ·бщt .\\. г\ . Bal'JOJ\01\a). Дюштрова (зав­ ;;,l\ 00.\1 .\\. ;\\_ Г1<Іі І.1ен ко). Краси .lіІJ К І І ! Іаrн;.!УОО.\ І ГІ. В. Рат у шн ий) , Св іти.1ьн о го ( .1І ІІН'" т оr бущнtку r;у.1 ьту р и О . .\. JІевчсІ І ­ :.;о ) .

«."1узнчн н іі

т.

Пр оrрам .-t ВС.1І:h:ИХ і

Боr:1а ­

( заяк.1убом

11 .30

іб. ! о ···· • В огн і цирку• . 16.50 -

ІнІі і

ІІ ІІ СТ\'Па .l І І н жl', кр ім свого се.~а .

.VІОК\) сІlІІ

Сп і ває

Jсt пнтанІ-І я те.'1єглядЗч і в .

,_, С r• і пt.l ЬІ ІО\ІІ, ·ІІ.10L'КО~1І' , Р vс анові. ВміJІо ін•.tс прогрюt~· Ніра К уtідзн Ч , добрС' «в пи­ ('ІІ.'ІЖ'Я » " ііІІПІ \Ifi.11, со.1істк<t На!J.іЯ Г a­ ili'IJ I(O. l!p ш: :ra :t lliiX ІІГіТбрІІІ <І:l, ll lH'IIj)aHЖIIbO · \11. fiOI!Oi\IIX, :J <І В>ЯТІІХ ll iДXOil .l!OIOTb іНШ і . ,\ :ol' І Іt' вс і. fІіяЕ не « ІtабL?руrь швидкості >.· ;;\ ,о І>т ар\І ій ні

К.

11 .30

ськ им Ма лн м тv . 1:1.\:)

І І і в І(ІІ. Во ІІ ІІ tюбув~.lІІ нЖl' на фермах, яи­ Ill'Pl'.1 ТВа\)Іl НІІИК<Н!ІІ, ЩО 11р21110Ю Т Ь ' ·.1 іт н іх та борах. І Н(' :! Мі НІ І ИЙ учасниr; всі х і; он і tерті в -- .1 \"t'T у ,,,,1п.1і ..:1. Буц і К ..1с · llll<'IOE . НtІ('О:;нй < І вторІІП'Т 1: пt·ітб рІІІ<І.1И гого. ,,;вчаІІ. н ;;і

К. т .

13.30

--

св ін .

нашим ч

"ажvп, І(У.l ьтар мінці

12. 1:) ---

ро в'я»

ІJИСТУПИ

Ч l'І! Е О . sн; і співають у с упрово .1і ч удового іІІt'Т\) )"'І L' НТа .~ьного <ІІІса мб,lю . Н едс концер­ ТІ! І ' rнtrор і й Бігун. « Х ОЧl' Ч О ТіІІ; о6С.l \.Ж\І Т ІІ Х .'J іборо б іІJ, щоб ноІІІІ

вас. батьки '•

артист YPCr В . Т имох і н . (Київ) . 13.00 Н.1vково - поnу.тяр на п рограма «Здо·

1\ <JтерннІІ Д яч енко 1 НtІІІІ ЛІпо в­

:·.ІІ <'Т\' Па\І ІІ ,

!! .ОО- «Для

дІнІ 'vІу -

:\

,..Іlяда -

К. т. <Музей С . Т. Коненкова » . 12 .f~ І «Р адянський Со юз очима :іаруб і ж них

-· ·

Завжди

УСПІХОМ

ЦТ

Програма перед ач. 9.05 К т . Гімнастика. 9.20 Нови•ни. 9.30 - · К. т. «В ляльковом у маг азині•. 10.00Літературні читання. Е. Хемінг уеН .

9.00 -

но ві виступ11 в Тр о< ЩІІн і . Kp<tcн­

,;iк tli. 1\ ~.'ІІІ НіВЦі т а

лиnня

20

Програма

СТ VІІ а.1І1

ІІ[JОІІаrаІІ;llІСТа, 'Іltстуrш ·<Іrітбрига.1. Сього.l ­ ні го.їовна наша с цt.:"на ІІl' н J\ :Іубі, ~1 ~ ~ n u .>i, ТіІ .\1 , :tL' lll'f\T0\1!10, lll' :!Г~ЮЮЧІІ ;1\0.l.li(JJ XBII.liiH II, :!6 11\)іІЮ ТЬ Х:ІіборобІІ УJЮ ЖіІЇІ . () ··

J'

t(;Іl)

L'Ti! l! ІI ,

Jl )т .ll AJ1 А.

жнивах.

.lliBY pO.lb, ЯЕУ нi ;tit · pac·

tІо.> І ,uІІ і

Щ4)Б

Вас1мь Іванович, розкажіть. будь лас­ раиону

OlllJI!-

!' і тру.1о1н>Ї <'.l<ІBU » . І особ:ІІІв а )І<<І І<І ту т н ;,:tі!і'ІІІоІІІІішііі і нф ор .\ІіlІІЇі про хі .1 co цia.lit·· ТІ!ІІ J ІО ГО ,)\Jlt i "<I HI!H Р О. i-1-\HHBf-iX. У КО Ж !Іе ГО1..'· іІ lЦі!і\С'ТПО «ll j!l l JI J.t··> l'CT<Jфt'Til I! ('jJ(';[OBOГlJ

иідд і.1 ом ";ультури В. І. Турського.

турІІ

Гl>СЯ

l'ТЇіІІІіВІ\!1 ,

щюжай 1974 року наш кореспондент Г. С t ­ робаба попрохала ро.1повісти завідуючого

що .но~ого в р~бо~і

« Рі t ІІt·І ІШІ \XIV ,; 'i:~.ly КПРС 11ро да.lЬІJІІІіі

:;о . Знають і учасника агітбригади тракто­ J НІl'ТіІ О.1екс андра Стр е.1 ьченка, гуморески і с;І ТІІр !ІЧІІ і вірші у ВІІ КОН аНІІі ЯКОГО ЗЗНЖ­

l' П р!ІЯt

їL:11,HЯ І І <., ОЧ ІJ ; ) Ї іІІ'Ї Та!tіЇ В \"t:iX К..:1 убах, ІІі.\ riJl' jJ~Iil.\, І\ 1 1l'j1!IO II І I .\ ")ТОЧ.К 3Х. Офор\1 ..1ЯІО­

Про участь ку.zьтарАш<ци; у боротьб( :щ

-

\Іайстt:рІ І о вш;онують co .'t i cтr; a Ва.lt:>Іпин;; ІІриходько та тріо, до скла ду якого крім

COli3~I<ІI' afliHI,

Jlo•lб:-І.lll і'І-. ІІ;rарчіі'ІІ!і р <І ЙОНУ і !І р О

.\tcduкu.

ка,

0 \)Г і!lІі :І<t!l Їі

j ІІНІ\ІІТО >; с і .lЬСЬ КОІ О ГОСПО:l<ІРl'ТRі\ >> , « fІідПІІ · ЩСНІІ Я ро:І і .:tобр обVТ) р;І;tя НСІ>К \І Х .lKJ:lPi'І ІІ<JЙНІІЩ;І \ll'Til ІІО.1 іТИЮІ ПартіЇ » т а іІІ .

r;:ш,ику . вів .чдступ на по:1 е весною, ,'отува а

силtt tціт";у д.zя останньої атаки. і ось

І ·.l~ l'ІІості

йио рt•3 у:tьтаті.н. Склад~но гpa­ <lti" ВІІІ..J.1ів агітпоїз.1у. У проr.ра'>Іі його ІJ ііЖ.lІІ R(' Чil'lll' НіІ :Н~ ЖІІТЬ ('.~ORY m''КТОрЇ~І. Н'(і Пі.1ГОТ \'В і:І.lІі 6есі.111 і :Іеі; J!іЇ !Ііі ТСМІІ

почали ся жни­

Фільм

ТУ » .

СПОРТ

В.

І.

ц і (Іниі1

Фінали

•Поофесор

2 1.00 -

не м

сЕкоа н

Ле.и і·на» .

ви nуск

злочинного

МОЛОД ИХ» .

сДень

сві ­

с3 ім е ­

22.10- Інформ н­ за

днем».

НЕДІЛЯ, 21 ЛИПНЯ Програма ЦТ ~.110 Програма передач. 9.05 К. т . Пмнастика. 9.20 - НQв ини . 9.30 К . т . <Будильник• . 10.00 •СлуЖу Ра ­ дянс ькому Союзу•. 11 .00 еМузичн ий кіос к•. І 1.30 В и стуn міністра чор ­ н ої м с т а.1у ргі ї СРСР І . п Казанця . 11 А~ ::t.о я ш колярів. «Один за всіх , вс і :< а одного». ( Ленін гр а д) . 12.30 к . т . сСі.lьсь ка !'ОД ИН а ». !3.30 - Ху · ;!_ ожній ф і.rt ьм сЗолото». 15.35 - Вистуn м ін 'ст ра кольорової · м еталургії СРСР П . Ф . Лом·ако . ! 5.50- Конце(УГ :~а заяв ­ ка ми металур гів . !7.00 К . т . <Клуб кі ноподорожеА•. 18.00 -:- Новн.нн. 18. 1:; Програма передач Пол ьсько'і Народної Республіки: !, Мультфільми . 2. «Поль­ щ а-74• .• З. Концерт. 4. Прем'є ра худож­

..

., -. 1

ск:І <J:І а

:20(j чолові к. що на

·, І)

б l .:тьш е .

ні ;J;

в

~шну :ю :vІ\'

ро ­

Іt е іі п е ріод . і Іо.1 і пш е ненн роботrr в ІЮЛ Є J; ­ ;І БаХ ф ішу :ІЬ1'У РИ ІІО ЗИ ТИВНО

::: ;:;1 ·,

еі;\б н :;ося і на ви ступах :зб ірни х t ;о:-.1а:ц <•С п а р та r; а >> н а ф і над ь ­

НІ і.:

.~\t аган н нх

в

м іст і

Р ьоrо

« Сьогод ні і щодня » Інформаційна прог ра м а сЧ ас• . К. т . Заключний КQнце рт фес ­ тн в а .1Ю мнстєцтв «Б іл і ночі » . (Ле н ін ­ г рад ). ~ЗJІІ Нов~<ни . П ро гр ."• а п ере ­

Білій

І Le pt;в i У

л е п;оатлет и чн их

се 1пора х

т;.t н а ііігов ІІ Х дорі їюt а х успішно

Упевнено

вІ І СтУ пи : І и

кр01;ує

по

країні

\. І Сп а ртакіада народі в СРС Р ,

яка поча.1а свій шля х з і стадіо­ ні в, с порт и в ни х :'r~І айда нчикі в і . :Lі~Іі в І\О:І ект ивів фі зку льтури. С по ртс :\>І ен и райрад и добров·іль ­ ного

сп ор тив ного

« Сп а рт ан >>

()отУ

по

тов а рист ва

провел и

пі~го т овці

чималу

і

ро ­

проведен ·

ню "п е ршого етапу Спарта к іадн.

С<Н1е цей етап ~Jа.1уч ІІ В н а йбіль­

шу

І>і :І ьніс ть

ді.в

і

працівн и к і в

:;аво ­

вихован ці

на н і льr; іст ь учас никі в цв х с п а р ­ т акіад

ві І;.

п е р ев ищу є

п ершо го

ро :зряду . блІ :J ь r; о та

21

НОр~·І аТ!!В Іl

т р ет ього .

а

к о~шлекс у Г П О

Вяч ес .1ава

повніс -

бул и

кращи 'Vш у

цн. Зновv :;добу .l а пере 'І<югу На -

Яхно .

Стрн бнувши 16 0

сантим етрів у в исот у. вона під -

Вип е ред нвши сильні коме~нди Вас и льк ова . Бі лої Це рк ви . Ір п ен я. наші дівч а т а Н . Ях но. В . Б ула нц ева , Г. Джу ра . Н . Юрч енrtо ·· - в играли один :1 н а Н-

ці кав іши х в идів лепшї еtтлети ес тафету 4 х 1 ОО :vr е трі в. С е ред чоло в ікі в ус пі ху доб и вся Вяч ес .:Jав Нотляр . як.и іІ

на

З ж'р т атІ І СSJ у в і .1д і .1 .l .\l i ІІJ T OJJ ГY Щ0 .1С НІ ІО в і ;l

J8

1· 0 .1 НІ І І І ,

!(р і \І

районного

Советов JІеп ута тов трудящихся Киевской обл асти.

\ J . , .•

."". ...C?~~~<?-...г. - - - - - - - - ---. . -..,..."..,. --- --.,r48F...-

ІН ДЕ КС

61964.

су ІіОТ І 1

о рган Броварс кого герко м а

Комм унистической nартии УкраиньІ, . городекого "

\

11родовольчу

базу .

1\3.1\)in 9 ;LO TiJ І Н '·

Дирекція .

-

внесли Ва­

ни

спині

місце

в

на дистанції

100 м е трів ( 1 хвилина 3 2. fi се­

r;унди) .

Другу с ходинку на

лі

поша н и

ки

на

по сісl И

і

п' єдеста­

городошни­

•юл і

особистому :~аліку В . Миронен­

тuко;t;

. lі . І і .

Ж И З НЬ•

:1алік

плаванн і

дру ге

ташu

ни

учні продавців, робітники в мага з ини,

• НО ВА Я

ко :11а ндrни й

: ;а йня ла

с т ри бках В ДОВЖ ИН У . :;uЙ Н ЯН ШІІ відпов ідн о п е рше т а дру ге \ Jic -

в антаж ник!!

'

в

Джура

:; м а й ст ром с порт у С РСР ІЗалентино м Чорню1 . нчеа.р 8. ог~:;н-пее8в0н111е'.~- орубвеіждс1_ ,т ртіал!0вжwибсу~ 1 НоУІандеt л ише у фІн ал і посту­ ,, n пнлися б ілоц е р к івцям . .111 другими, поступившись ли­ Вигре~вrш1 :юни льн:у: пе р-

400 к и

нор­

У

С ІІ ль Сорок а. Юрій Яска л, Сер гій .1исовський. Н епогани х ре зультатів доби­ :ш е н і наш і снайпери . Батько та с ин Мироненки. Любов Ку-

Гредун о в<:~

БРОВАРСЬКОМУ ЗМІШТОРГУ на nостійну роботу ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ : nродавці nродоволь чи х товар ів ,

\

~

Bl!!IOHaB

другого

:,1 :\Т ІІ ВН

~

чо.1 о ·

П ід час їх п ров еде ння

СПОрТС:ІІеН

--- -

тис :Р І У

спартакіади

Нот ля р а. Борис а О :зе рч ~· к а. Tat;. наприклuд. в бігу н еt 1 ОО м е т р і в серед п' і нок друге і третє. мі сця : 1uйня.1и В еtлент нн u Бу •1 а нце вu та Ні нu ІОрченkо . Во-

ф аб ри к до :1аня ть фі зич-. ня ,lас н н а най вищу сходи·нку п' єдесталу пош ани ра :ю ~І :1 б і :юІ->о:н: н т н в і в п ров е.111 :Jм а ­ ц е р кінською спо рто1 е нкою .

ганіІЯ с е р ед ц ехів і в ід~ ілів :\ осн о вн и х вид і в спорт:v· . :За гал ь ­

ч е мп і оном

ш т оВХ ;J НН і ядра . Вагомий вклад

н ою t ;ульту ро ю і с порто м . Біль­ ші ст ь

.1 Зч .

; СТ «Н

тре н ерів

В а: Іе.рін

телеф~льму

21.00 21.30 -

ше

господарям

спартакіади.

В

І(О : 1айняв друге місце з резуль­

Г <І ТО У\ 92 очка . а Любов Кучер тре тє (88 очок), У то й час . коли в стріле ць-

1;o:vry т ир і на ші спо ртсм е ни від­ с тою в<ІJІИ ч есть міста, на водя­ них 1lОРіжках йшлеt вnерта бо­ ро ·;·ь ГJа. в як ій к оманда наших пл а вці в т еж була дру гою. Тре­

!! е р В але рі й Ратушний П{>ОПлив 1 ОО лt ет рі в вільним стилем за 1 хвил ину 06 .7 се кунди і ста в •1 е мnіоном с п а рта hіади . Га л и на

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ «ТОРГМАШ >> ПОТ РІ Б Н 1:

НАША АДРЕСА : 255020,

м . БРОВАРИ ,

вул, Квїаська,

11>1.

вище

в

п ор і внянні

:;

мин ул и :vІ

рок ом.

спар та к іади :

кра щ і

лег­

J;оа т.1 е т к и Вален тин а Буланцева т а Нін а Юрченко. Фото Ю . Шокіна,

з

16,

відділ

~-

місцевого

Л'\ул ьтфільми

(М . ).

м асо вої роботи, фотокореспондент а -

~.ftft; - --

-".,. --. . - - . . . " . - ~, , . . . " , . - - - - . . .:wrc..г&Го ЧІ.Уч.г-.г..... .'f/llj--- - . . ' " ..-..-~LГtLF

21 .30 -

ті вки Хануми)Іо . а тр у м уз ичн ої ве чірні

дозорці ~ .

«Я~·

Прогр.з м а

Г . К а нчел і. <Ви ­

В истава Одеськоrо те ­ ко м е д ії . В п е рерв і -

новин и.

Програма на Київ і область 1 ~.СО Н а ш а афіш а . 1 8 Л5 - Те-1 еUІІ ·

ст а ва «Актрис а • 19.00 -· О . С. П у ш . кін . « П іков·А да м а ». Філ ьм - конце рт. ZfJ . J;j • Київськ а nано ра м а>. 2 1.00 К . т . Каме рннІі конц ерт .

Редактор

Є.

ФЕД.ЯИ.

Колектив Броварського райониого І

адресу ·

відді.Rів.

«Лі с ов і

« В ід Вестер п.rrяrіе н а З а ­ х і п». 20.00 - ·· :1>\ узич ни Іі ф ільм •Та •· · де м• . 20.30 Вистуn Генерального коІІ ­ сула Пол ьсь к ої Н ародн ої Рес nv6лік,. v Ки є ві Л еон а То м а шевського. 20.45 -

вузла за'я3ку висловлюЕ глибоке с nІвчуття начальнику ву зла зв ' я з ку І . Д . Дітківському з nриводу с мер­ ті- його матері Анорії йосипівни.

кадрІв.

19-3-18,

Ден ь метал ур га• .

13.20 -- Конц е рт , м еталурга. ( До 33 н а кр есле нням н

.,ll~ б 2 Ч·ення

Адміністрація.

радіомовлення

-

виробниц-m.р .

Для д ітей. <Со ­ сві t широки й» .

в

вовк Вова на М арс ,1 ітав•. 19.00 - - !н ­ формаціА на п рогр .зм а •В істі •. 1 9.ЗО - · Д оку м енталь І-І иіі ф і ..1 ьм П ол ь ськоru тс ­

ТЕЛЕФОНИ : ред актора 19-3-82, з аступника редактора 19-4-47, ві лnовід~ ль ноrо се кретаря, відд ілу сі льського господарства кІЦІесnон

д~нта

к ро ки

X X I V з 'їзду КП РС. < Курс - інт е нс ифі ­ ка ц ія». сТ ернопіл ьські ва рі ант и ». (П Р · реда ч а дР\' Г а ) . 14.30 Для д ітей . Т е ­ .1е фі .1 ьМ •Ве рш ни ки~ . 1 6.4~ - - Худо ж ­ ІІ і й фільм < Кр асуня•. 18.00 -- <Екра н молодих•. сВ есе д ка•. (Ч е рнівці) . 18.30

м. Бровари, вул . Машинобу­ дівна ,

служ б у

12.15 -

(Д н іп роп етровсь к ) . nрисІІя чений Дню ІІ е ць к ) . !4 . 10 -

гу ртожитком.

на

на

<Сьогодні

12.45 -

:Іабе~печу ютІ,ся

Звертатис я

-

(Кіровоград ) . еД ва

« Ч ас» .

На фот о : п а рад у час ників об­

ласно ї

«Резерви

нечко> .

~ Н а добр а н і ч . діти!• 21.00 -

Б . ЛИСИй , майстер спорту СРСР.

Один <.~к н

зварники;

токарІ 2 - 3 розрядів; нормувапьиики , обізнані Інеталообробкою,

шіс ть, чолові ча команда воле й ­ болі с ті в за йнял а тре rє :\'І іс це . У зага ль н о ко м а н д ному ~алі ку :зб ірн а райра ди то ва риств а « Спарта к >> п осі:І а друге м іс це, п.іднявши сь на од н у сходи нку

Програма УТ 9.55 Н а ша а фіш а . 10.00 - Телефільм <Співавтор и> . 11 .30 Н а ш огляд

Га зета виходить вівторок, с ереду, п' ятницю і субаrу,

у

пр~мІІелоаості:

О~сяг 0,5 формату га з ети <Пра ада».

19-4-67,

- - - ---. . . - - - - -c.r...:-L"'::O" .---cvc...г~~v:v~4V І<:C•o•

Броварська друка рня Київсько го облуnравління в справах видавництв, полlrрафіі і книж-кової торrівпі, вуп. - Київська,

154.

·•

n

о

о ,.

* ; # ' ...,г.г - . " . - ,... -

Зам .

'~ ~

-----" --,

3700- 10.804.

113 номер 1974 рік  
113 номер 1974 рік  

113 номер 1974 рік

Advertisement