Page 1

Рік

Пролетарі всіх краін, єднайтеся!

ВИАаиия

НІ

ДОСТРОКОВОІ

27-й

113 (2497)

Тру";8Нltки сіл~ького господарства Київської області, перетво­ рюючи • життя рішення березневого Пленуму ЦК КПРС, ХХІІІ з'їзду КПРС та ХХІІІ з'їзду КП Украі·Ни, добились підвищення

ЧЕТВЕР

22 ВЕРЕСНЯ

1966

тварин,ництва і

достроково

виконали

річний

план

заготівель молока, м'яса, яєць і нвни.

2

Ціна

продукти_ності

р.

В порівнянні 3 віДПОВЇАНИМ

коп.

молока зросли на

-

яєць

15,4

на

періодом ми'нулого

тисячі тонн, м'яса

13,4

-

мільйона штук, вовни

року заготівлі

на

-

на

тисяч тонн,

20

тонн.

З найкраЩИМИ noказниками по збільшенню виробництва і про­ дажу державі продуктів тваринництва зустрічають свято Все­ союзний день працівників сільського господарства трудів'ники кол­ госпів і радгоспів .миронівського, Сквирського, Києво-Святошин­ ського, Кагарлицького, Яготинського, Таращакського та Білоцер­ ківського районів.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГQ КОМІТЕТУ кп УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ

Продаж продуктів тварин,ництва понад план триває.

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Славні

л. І. Брежнєв в Болгаріі На запрошення Центрально­ го К<Умітету Болгарської кому­ нkтичної :п,аР1'і ії 'з ДРУЖН~),І ;ві­ зиmм' у Нармну Республіку Бол.гзріюві,дб}lВ Геиеральний секретар ЦентраЛЬН!)lГО. Ком,іте­

ту .комуніСТIl1ЧНОІЇ парт:ї Ра!дЯ'н, ського Союзу Л. І. Бреж'н~в.

Разом

з

това:ришем

Б,реЖІН€!ВWМ

lВ~дlбу&

Л. І.

ce:кpeTaj)

ЦК КПРС Ю. В. АlІДРОПOlВ. ООФІЯ, 19. (ТАРС). Нз з.аlllрашеннlЯ ЦeHTpa,~bHOГO Ко­ мітету БолгарfЬКОЇ КОМУlІ'l'СТИЧ­ но'ї партії СЬОГСlдні ,в Соф:ю з

Др'У'ж,ні,),І ,віз.ИТОIМ при'був Гене­ раЛblНИЙ секретар ЦК~ПРС Л. І. ,Брежн€:в. Разо!),І з Л. І. Брежн€'вим lІРИlБУ1В секретар ЦК КПРС Ю. В. АндропО1В. На софійСblК(НIУ аеродр.омі Л. І. Бреж'нева і Ю. В. Андра­ пава зустрічали перший секре­ n,a'P ЦК БК!П То!дор ЖиВlKOIВ, члени і к,зн,дщдати в' члени Пол,іl1БЮРQ ЦК БКП, секретарі і члени ЦК та Інші' Івідпо'в,і­ 'дальні па'ртїй'ні ПjJацїlВНИКИ, а ,~p<YMaДCI>KOCTi.

України Верхав'ної Ради УРСР&іIlLКJЖIВ­

ся

Другий

'з'їзд

журноал:стіlВ

Укра,ї:ни. Послаwі О:Д'НОГО З най,більших за["он;:в сорока ти­

оя'чної

ОР'ганізаIЦ:'Ї

.радянських

журнаtЛі.стів зібралися ту.і\ щоб обговорити 'насущні т,wрчі заlВ­ д,ання, ,пotJ.ілитися досв>їдо'м ПРOi!J·аorан.дистської, а'гітаці·йної, ОІ)lга'нізаторсько.ї tJоботи ·газет, журналі,в, 'lщдаlВ'НИЦсВ, радіо. і телебачен:ня.

З'Ї3Д

'в:'дкри,в

ГОЛО'Вlа

Ilрав-

ління Сп,ілlКИ ж},рналkтів УРСР Ю. А. Лззе,бник. 3 .в е:!ІІіКИlМ' .пї'днесен'Н'я.м деле­ Гоа ти з"ївду Оl(\рали паЧОСIfУ

президію з',ї&'l.У літ,бюро ЦК

в складі

По­

I(tПРс.

с.лово шщаєтьоя

секp€Ta,peBі

ЦК К!П У'краї'ни А. д. Скабі. Він ого_lОШУ€ lJlр.ивітан,н,я ЦК КомуніСТIІ'Ч:НОЇ ПЗРl':'Ї У,кр,а,їни Дру,гому

з 'ЇІ:Ц()ІВ і

ж)"рна.,,:,сті.в.

р'еспублі.ки, я,ке Івсі присутні зу,стрі,чаютьбурхливИ'.ш тои­ валНlМИ'

оплесками.

3

,до,по'в',ддю про' роботу пра:ВtЛінн'я Спіл,кн жур,наліст:в

УкраІїНИ налkrГ"8

іщ>о ЗDIВlJ..ання vкyp­ рес.п\'блі:ки !J! ,с,вітл]

р,'шень ХХ""

з'їзду ~I1PC і

ХХ" І з'Ї:,.1у КП України 'вис­

тупи'В го<юв,а 'пра&lіння 'Gпі:tки жур,на",ісТ:IВ України Ю. А. Ла­

зебllllк'

В роботі з'їзду беруть участь ч.лен Політбюро ЦК КП YKPI1lIЇ­

аlгентаова

преси

«Но,ви­

'Ни» Б. С. Б'У'рКОІВ.

20 Івересня Другий з'Із;.), жур,налісті:в Украіни прмо,в­ жува:в свою роботу. ПРО),l'О'Вці ,в'іtдJ\!їча"lИ, що рішення ХХІІІ

з'їзl.'l.У ,.КПРС

ne;Jе;пворюютl>Ся

ворилИ' про

в

успішно

життя,

го­

п::д.Г()lТ0І8КУ ДО .від­

зна'чен'ня 5О-рі'ч<rя Жовтня і !ОО-річчя з дня ,ноа'РОiJJЖення В. І. Леніна, вносиnи пропозиuА, с.пРЯ:МClва·ні на поліпшенн'Я

.пропага'нди

досягнень

нашої

На iЗ'Ї&!l:

УСП1ХIВ

і

країни.

зда.чі м' яса держа,ві. На при'й-

ків .зібрати 'всі помідори і ви-

Настав завершалыlйпері--

'Конати план !Здачі їх державі. Уже :ві,'l;пра:влено на бази і в магази'Ни Києва понад 750 TOHH.OIlipKiB 'ЗДaJао 490 'ГОНН при плані 380, або ви'конано

од осінніх робіт і в парии'ках. ТУТ уже ОЧlfщено котловани, робіт'ники :готуються до де3ИIНФеюції рам і ГРУНТУ. В каркасних 'теплицях лід плів'кою на

дання.

завдання

площі

Зараз Іна другому ВІДДІЛ'КУ bi-д'.гОДОВУЄТIrСЯ 80 минулорі'чних бичкЬв. Доглядає ЇХ СКО-

Зараз ,на плантації 'пі3lніх і СЛИВОВИДНIfХ по,мідорів на площі 15-20 гектарів іде оста-

по!сіяно щавель. З метою експеримеН'ту в серпні провели H:l заплаві підзимові посіви ЦИіоу-

тар Ми'кма Іванович

,веЛИ'КИl\!

пі:д'Н'есеННЯ:~1

ще­

В~JiБJ'ВСЯ

плеНу1\!

ПР'Зlвлі.1І'НЯ

Спіл,ки журна.lіст:,в YK;Ja,ЇHII, Головою пра.В<lіНIІ'Я обр,а'но т. Па:шка Я. Ю. (РАТАУ).

,ПО МІСТАХ РАДЯНСЬКОІ УКРАІНИ

лі. Вeorетація її закі'Н'чується ПОJJністю 'Восени, а ранньою весною зuиратюrемо готов)' продущію.

щодня одержують по 30 'l\і.l0грамі'в 'зеленої 'маси і 1 кілогра·му концентрованих 'КОРМІЇВ.

частину столових буряків, .зру,ОО'но 'кілька гектарів ка-

-----.,.'-.,.--.,.--_w?__

У жов~ні ,ВJCix

віДІГо,доваНИJ(

би'чків .здамо державі, довівши

!

А потім

~

3. ЖЕЛЕВ,СЬКА,

логра,wLв.

на·бере'мо

[го у нас р.

\

!

ПОЛЬОВИХ

РОБІТ

Q

t5i,=

0..>--'(1')

",:>::Г-1

.-

~>-('1'):,;0.

калитянсыі!a «.р.у,са'нl,вськиЙ» ",П.~оскі-ВIСblКJIoЙ» «50БРНlЦblКИЙ» «Т ОІГО.1 :,вськ ИIЙ» «Л:llкі'9СЬКИЙ» «30;j)Я» СеМЮ;Ю.lк;,в.ська пvх:'всы(,аa

«Краси-

лі:ВСЬ'К'Iі';{» І'),Ієні ,Щорса БогдаlніtВська «Тое6ухі<ІІСl7киіі»

70,5 65,2 ~4,5 61,2 59,8 55,0 54.4 49,7 46,8

91,8 86,9 100,0 85,1 66,7 100,0 86.4 83,3

46,2

100,0 100,0 78,3

44,3 44,0 37,3 34,2 29,5

7З,4

збіг робіт:

соціал:істичні

ОсоБJlИВО напруже-

доводиться

підготовка

працювати в ці

Адже

зараз

ВeJlИК'ИЙ

продовжується иаll'О-

кормі,в

ДJlЯ худоби і

l1варинницьких

nри,мі-

ка,РТОПJlі,

ораН'ка

на

зяб.

Будь-

якій 3 них не можна надати пе-

в радгоспах і птахофабриках району за станом на 20 аересня 1966 року (в 'пр(щентах до пла.ну)

господ а.рст,в

но

осі:ltllі )JJIIЇ.

новими

П,рагнучи

щень до зими, збирання овочів і

.,----------ХІД

виконати

:юбов'язан'ня.

маджен'ня

3OOTeXHiK-ce.~eKцioнeop.

ві.а,значають

успіхами,

300-350 хі- ~ успішно

НОВУ групу. Поголів'я для цьо-

~

Сl1ва ,району

трудовими

glO

ffi Q::

0.'"

~ ~

1=0'"

реваги. ти

в

ВсіроООти СJlід проводи-

КОМПJlексі,

швИдко і

якісно.

Саме так роБJlЯТЬ в' багатьох господарствах. В радгоспі «РусанівськнЙ., наП'РИ'КJlад, в найкращі строки і якісно посіяно озимину, майже на Д'ВІОХ третіх ПJlощі викопана каРТОПJlЯ, за День-д,ва закінчать збирати кукурудзу на

26,6 всіх 615гектарах, біJlЬШ иіж по53,4 лавина запланованої ПJlощі виора75,0 ІІа на зяб. КОJlектив КаJlИТЯНСЬКОЇ зобов'язався до 43,8 птахофабрики 38,9 1 ЖОВТНЯ закінчити копання кар37.5 ТОПJlі на 350 гектарах. На 250 52.8 ВOtIa вже зібр.ана. Навчені торішнім гірким ДOj:ві20,0 30,5 дом, ГОГОJlівчани в ниніwньому році знач'но к,раще організуваJlИ 53,5 копання каРТОПJlі. 3 наявних 1103 79,1 гектарів вже зібрано на 660. КО28,8 Jlектив радгоспу зобов'язався до 33,8 5 жовтня закіичити -цю роботу.

85,7 49,4 54,1 - 32,4

3а МИНУJlУ п'ятиденку впораJlИСЯ каРТОПJlею на 150 гектарах.

з

- - - - - - - "-#.:<'. - - - - - - -

3

ГЕКТАРА

-

ТИСЯЧА

НАРБОВАНЦІВ ДОХОДУ Круп'mli 'культури за,имають

на Украі"і 1JO'IJ:&Д

700

ти>слч

гектарів. 9а.веJ)ЩУЮЧИ іх аби­ рання,

'коJl'гоопи

1'0 3

22,2

ведьні ,ПУНКТИ CIJTHi тисяч ТОНн прооа і гречки.

Урожай круп' я'них вирrще­

б.1И3ЬКО ти­

тара.

НАД ЛІСОМ ЛІТАНИ YKpaїIНCЬKi авіатори усП>іш­ но ведуть РlJботи по охороні лісів від шкі,~НИ'fijв. Недавно

ють по

ГО

і більше цент­

reKTaj}a.

КолгЄlСП

iM~H,i Леніна Чутівського ра­ ионуна ПОJl1'авщині з І\ОЖ'НО-

но'вого пильщика і ШО:В'КОПр'я.да в лісах ряду ·lJбда,сте'Й. А всьо­

"

початку

оброблено

року

понад

госГ!одарств,

віJlЬНО проводить В

радгоспі

3 повітря

135

ТИСЯ'1

гектарів лj.cових маси.вів.

(РАТАУ).

як

другі

жнива.

«ВеJlнкодимерськиЙ.

викопана каРТОПJlЯ Jlише на 201 гектарі, а на

Jlі.

СтаJlОСЯ

479 вона ще в зем-

так

тому,

що пізно

ПРИСТУПИJlИ до копан'н'я, бо не- всі комбайни

БУJlИ

відремонтовані.

Та і зараз c.nравн:і машини працюють з

ням.

раJlИ ки.

неповн,им

на.вантажен-

14-15 гектарів у день збикаРТОПJlі

Якщо

й

МИНУJlОЇ

надал,і

п'ятиден­

працювати­

муть з такими темпами, то й за місяць не впораються. Не вико­ ристовують. наявних МОЖJlивостей ДJlЯ успіШНQГО завершення других ЖНІІІВ КОJlективи радгоспів «Тре­ бухівський», «3аворицькиЙ». Тетіїв ці закликали ХJlіборобів

Київщини заКJlасти міцну осно,ву

під ,врожай наступ,ного, ювіJlейно­

го року - п'ятдесятиріччя ВеJlИ­ кого Жовтня. 30к,рема, вони зо~

боа'язаJlИСЯ до 20 жовтня закін­ чити підняття зябу під весь ярий КJlИН.

Гаряче пі,дтримаJlИ

цю іні-

ціати:ву механізатори радгоспу імені Щорса. На трактори сіли на,віть колишні механізатори, які

працюють на інших роботах. Ор­

гаmзовано нічну зміну. 3а корот­ кий ч·ас виорано майже 1000 гектарів при ПJlані 1200.

А

чому

б не

зробити

так

у Семиполкі,вській і Богданівській птахофабркках, де виконано ПJlан зябу лише проценті;в?

відпо,відно

29

успішному

Вони

проведенню

робіт. Отже, ПОТРlібllовикориста­ ти всі и·ая,вні МОЖJlИВОСті, щоб У на.Йко.ротші с1'рОКИ зібрати вро­ жай, закласти міцну основу під насту,пниЙ.

Ширше тичне

ВIJНИ закінчили знищення сос­

нері,в проса з

(Фотохроніка РАТАУ)

гектарів одержав по центнера гречки, а це

но дООри:Й. Передові т(}сподар­ ства Л}'\Ганської, Донецької, Харюїоської обдастей 3бира­

18-20

ряд

Стоять погожі осінн,і дні.

сячі карбованці:в доходу 3 Г~K­

і ра.'\'ГоС'Пи

Однак

сприяють

80

дає ,господарству

доставили на держа:вні заtI'!1'Гі-

Фото А. Та'таренки

<?-o

свіДЧИть зведення, вкрай незадо-

підJНЯТТЯ на 20 і

РАДІСНІ НОВИНИ

Готель на площі і'\lені Дзержи,нськоlГO.

І. НАКАЛЮЖНИй, агроном-о.вочівни'к.

.~11:;*~:;~:i ~::Ea:~: j,p~~~"H!~~~~~~~~ ~~:~~~~~~" дI!~;~~".

«3а'ВОРIfIl1Ь1К.иЙ» «B.-ДИ),lерсь'киЙ»

Xapl,"B.

500' :К'вцратних 'метрі,в

Розпочали також :Юирання пі:rньої :городини на заплавних 'зеМ.1ЯХ. Викопано п'ЯТУ

IBiTaL1b-

ні .1ИСТИ ЦК КПРС і ЦК КП Украї'НIІ.

130 ПРОЦ~lfТів.

точна заЧИ,С'l'ка.

ЦК КП УІкра'ї:ни А.' д. Скаба.

3

Пили-

на

пенко. Твари'ни Би'пасаютьея насіяних О,lнорічних травах і добре іГодуються би"l'КИ

ВИСТ)'ІПоІі'В секрета,р

.1е,гатн з'їз.ду прийняли

пусти, приступаємо ДО копання МОРКВи.

мальиі Щ'lНКIJ'И його Bi~paBлено 1390 цеН'І'нер;'в. Наприкінці .мkяця буде здано ще кілька десЯ'ГК'ів голів івіДіГОДОваного МОЛО,~няка понад зав-

Їх живу вагу до

• • •

Овоч~вню\и j}адгоспу напружують сили, щоб до замороз-

То'му Й сере~ньодобовИІЙ при- ~

нн, ,перший. заСТ}'I!JНИК Голosи РЗUl;ИМ:lН'істрї!в УК'ра'їнської рср М, О. Сабаль, ,кан,ди~ат ІВ 'ЧlЛени ПолітбlQРО ЦК I(tП УК­ ра'ї:ни ·1. С. Грушецький, сек­ O€TI1I·p ПР31ВJltння Спілки vкyp­ Ha..тr:CTiB ОРСР, roл()іва прав­ лін;ня

ПАРНИКОВОДИ-ДО НОВОГО СЕЗОНУ

На 20 вере-еня нашраіЩ'О>СП повнїtcтю ,виконав рІчний пла'н

Форум журналістів 19 IвереС'няв Сесійному за.~і

трудівників радгоспу "Зоря"

ПЛАН ВИКОНАНО

та:кOlЖ тис,ячі f1редСТ31ВЮj,Кі.в со­

фіЙСblКОЇ

.===============================

. ДІла

в

p<lзгортайте

змагання

районі

за

право

рапортувати

соціаліс­ першим

на честь

Всеооюз:ного дня працівників сіJlЬСЬКОГО господарства про ус­ пішне

завершення

ПJlексу

П()JIЬОВИХ

всього

ком­

робіт.

ВИСОКИЙ ГІСТЬ 20 'верес.ня президент

в

МOCКIВY ПРf;,був

Сом алі'йс ь:кої

Респ\'<5-

ліки Аден А'б.з.улла. Осман. зустр,:чали

М.

В.

його

Пі;l.ГОр.ниИ.

К. Т. Мазурс:в та іН'lllі оФ:ціn,.1ьні особи.


".1: ••• 811 . . . . . "u •• w: . . . . . . 11І • • • • ,., . . . . . . . . . . . . . • • ~

""~""WI7'''#'''''''~'''''''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''~''''~# ##..""...,.....,..."..".4' ... .,,.~...?..,...,......,...,..,..,,....,,,.....,,...,,...,....,,,.....,,,..~..,,....,...,.

.

Профсnі.ltкове

Ш1~JЛJ®~w ~©~~®Ш1Б1 Велика ді.l(}ва розмова від­ булась на прoфcl!Iілк()!вих збо­ рах у Ра;Іігосші «.1JіТК1 ів' ськиЙ» . у ;3ВЇ'Т!fій

ДОlПовіді !Голова ро­

біткому М. Г. Пwшків-сЬ'кий говорив про те, що ПРСУфеrпіл­ к,()ва оргаlНізація раДJГОС,пу пі,l - кері- вництво- м , паР1'іЙ'ної ОРlг-ані­ За'Ціїмобіліз ову.вала рабітнlfюі!! на викона'н'ня завдань, постав­

лених перед ною

радгоС'По:м. Вес­

ТРПЇВНИІ\И

вча.с:но

г(}сподаРС1'ва

про·вели

ве с ь

КЮl!пле'К'С

У НАЗОМ

Президії Вер­ ховної Ради СРСР від 12 серпня 1966 року група будівельників була нагород­ жена

вік поuували на I;ПОj)тах, ба­ гато дітей трпіВlІиків Радігос­ пу оцоровлено в піОllерсь'Ких

та1борах. Ті, хто пішов на від­ ПGЧИJНО1(, Оlержа.1И ПЕ'lІсію. 3а п:враку її виплачено на СУ'Щ­

понад 13,:1 тися'lї Кіір'бов-ан­ ців. Допош:га п о ТЮІчасовій

: непрацеЦilП ! flсті : 'му більш се\!и • ванців. 3аВI;,сіl" НіІІМИ 'ПР(}фСlпі.1'!;И

становить су­

тисяч 'кароомісяuів чле­ стало ще 23

чолrш1'Ка. В об/говоренні ;JОПОВІ:\І взя-

семирічного

плану.

Урядових нагород удоЧОТи'l'И трудІвники із будівельного комбінату: ударник комуністичної пра­ Ці, токар Володимир ІллІч Федосе нко нагороджений орденом Леніна, майстер Михайло Михайлович Ностя-

ний

орденом

-

Трудового'

Червоного Прапора, брига­ дир бетонню(ів Степан Ро­ манович Станєвой орде­ ном «Знак ПошанИ», брига­ дир столярів Олександр Пав­ лович Зайцев медаллю

«За трудову людей

лу.

ЩИХ. 3а .тіто одинадцять Ч).10-

медалями

тиві

відзнаку».

поважають

за

чесну

уколек'

працю,

ність і доброту. Але про одного

Степана

Цих

з

РО!VIановича

вого,

мені

вісти

докладніше.

днів

шко­

юнака.

З

починає­

поблизу столиці Києва . ПотІм­ маршрут на схід : Лубни Харків Куйбишев. Ульяновськ . В місті, де на­ родився В. І . Ленін, він пра­ цював на оборонному заводі. Трудився без втоми, не жа­ сил .

С1тулаючі НіІ'Голо.шували на то­

кінчивши

му, що в РOlботі ПРОФСП1Л'КОIВОЇ органі:заЦ1ії є ще ба'Гато :недолі­

Iнаіселе',ШЯ

на

в 'іх

с.іЛЬСЬ'l\отос:nодаРСЬ'I\ИХ ку.1ЬТУ),' .

Член-сь'ківнеСIКИ сплачувались нерetГулярно,

порушувався

пункт статуту відносІНО ПРСliВе­

дення зборів. ,ПроФгрупорги ві.Т;І,іЛl\і'в 'fеж працюва.1ине

на

пов-ну

·СИЛу.

В рцгас'пі зане:\оана р абота товариства раціоналі· затор:, в. У клу.nах Рожнів та .Юточrж 'ЛІ)­ гаJIIО не

організовується

І\УЛЬ'ГП­

дозвілдя.

На

зuорах

оіірано

НОВИЙ

радистів

На одному

у

дуже

коротко.

Після

польських

міст

ТРИ'котажу

'вишлавелика

честь пред\,;тавляти 'С'вої ви­ ро'би Іна Ви:ста.вці досягнень

HapO~HOГO

['ОClпода!JIС'l

ва ОРСР та на Виставці передов()го ,~O-CBiдY ·в наj)ОД­

реВИ'кананий lIfa

фабр-ики.

ному

5,6

:ГCNсподарс'тві

УРСР.

'процента. IВсе !Це сприял<'J

вересня

ЖИТТЯ

1966

року.

лий

організатор.

Ноли

б

не

зайшов у цех, завжди побачиш його за роботою. Одному

?оказує,

ЧИ

ІНШУ. операЦl.Ю,

як

.виконати у

скупа,

зате

Зараз

груди

новича

на

ту

друго-

го пере. ВіРЯЄ ЯlПСТЬ ції. На слова ця

крупо·

50-РІЧЧЯ

, , , , ,

прод у к- ~ людина

діло

щедра.

Степана

прикрашає

Рома-,

поряд

з

~

боЙ'Овими трудова нагорода ~ _. орден «Знак Пошани». ,

Р,АДянськоr

центрі9зБРОЙf!0'ГО року проти

, \ , \

ВЛАДИ

повстання

КИЇВСblКОГО

'КОНїррев'Олюцій,ної

Rрі, мтоЛ'о , у жовтні 'ві~БУ,lеть­ ся реопу6лі'!,а'нсЬ'!пи по

'КОН'КУР!С

трикотаж.них виро'бах.

Тут

~іи продемонструємо десять 'но­

вих IзраЗl\ів ПРО,lYliції. ВИС'fавках -

Ки,ївський

г,роле.їаріаїу

буржуа:зно-нщ'она.т"с­

фабри'Ка

зд()бутки Іна нень

М. головний

Київські ГО.lОв-ні залі-знич'ні\1аіістер,r; :в ." іІ ; П ОnC Т3I1НЯ.

На

книжкову

rалузей

знань

ВИl1ускає

щороку видавн,ицтво «Наукова І

ЩО

думка».

Запрошуємо

ознайомитись

з

читачіs

дея,кими

даннями, що вийшли

в

ви-

світ

останнім часом.

КИСЛЮК,

С.

і

та

КОСТЮ\ІІІ

?.

ВОРОБйОВА,

Т.

МОЛО-

u

народне

palHCbKe била

ст '1'111 і -РОЗПИСІ!, М<1111

,НЬОЮ

~i

Н33В .

.1ек~И1(И

·3!Ко~:.о'd:I, .ди -

ЮРИ~П'Р)1де~іЦ:I, атензм). до

_КlНИПИ

,.~.!М

школою

Д,lЯ

їХ

-pu·

ОП'равж-

rCi:1ia.ll,liOro

деоржаіВННХ

та

деоЯКИХ

':-jщ\!·а,дсь­

СЛОВ'ОСП(J.1у,чень .

КОЛЕКТИВ ЛВТОРІВ. Україн­ СI>КИЙ драматичний театр. Книrа Пf:иовячена РОЗ'Биткові теа'1'раль­ [ІХО мистеоЦ1'Е1І -на Укра,ї,ні !Ві 1 грУ'П с.КО\10ршсів до іlelршокласних 'мюрчих колеКТИIВ ;IВ ·на ч'О.lі з РИ,~І,

пере,J/lасН'о

та

'РОЗІВИТОК

;J0:Ц,НО'ro

ЖOlв'Т-ня

наЛblнаго

Й

Ви.д·аffiН·Я лен'НИХ

нdіціона.лыlro

n еор есл il.'l.Y'B аlН н я

у:кра,їIнсыfїї

мови

й

-

гноб·

ЦЩJИ31'd 01\1

культу-!}и .

іЛЮСТp.tJ'ва,не.

фотозн~м'ках

в:клеЙ'ках

...........

і

портрети

На

ци·с·

КОЛЬОРОВИХ .видатних

ДОСВІД

САРАТОВСЬКИХ

БІБЛJQТЕ.І( КО.1е.гі,я

Д'О

ціз.1Ь1НОГО

·МllстецтВ'а.

ЦІННИй

редюtJшх щюгресИ181НИХ Дlіячі.в теат­ ру за реа .lі3\1 і HapOi.'tH:cTb ~lIIcїe -

І. енн,я,

:J

моно­

ко?аТИIВ1НО'Г0 'РСЗП'ИІОу, а Й глибо­ ко -ДОСЛЇt!Iiжу€ П_ИТЗlння П'РО Traдищії й нов a-l'оjJ'C'lВО , взає· \юзб ;; · гачеоНlняна -роlдНОГО та ПI1(1·фссі 'J­

ДОСІВід

СО­

А-вто р

~ра:ф::ї ,не лише ро:з:пс,ві.1ає П·Du тв{),р·ц'СТЬ HapOдJHH'X Х\'J.1:0жни;ків, гоlНЧЩJlіlВ, кнли:маріlВ, май'ст-рі-в де­

:н.Ш\І!'dИ

жарcrОКОIГО

11<1-

почкнаючи

року.

1917

її сторінках читачі знайдуть х-ви­ люючі ро·зпо'в;'~і. про БОР\JТЬБу пе­

)l'dC,BaX

)іКрЗI1НСblКО:ГО

Мlистецrва,

ту-ри

в

з.1И .1.lІ і н,

життя!

3 С,'І:Сі'\1- інша Д'ОЛЯ у народних

корифея'ми Д'ОЖQВ'І'невої сцени. На

цт,ва-

З

Iми!їціlВ, чий та,1а'НТ РОЗlквітс;ув у

Ka,~eH:КO,\I-Ka­

Са,ксаlГaJНСЬ:КИ\1

п·і,ш.l0

заlНО

держаІВ.

КРОПlfВ'НИІЩКЮI,

lІев іДЮ!IІ\1I1,

наТЕ'f}П:'ВШ~Ь

'РZідіЯIНСblКИЙ час. У КНИlзі й по,ка­

влас­

Всьа.ro \' С.1{)ВНИКУ У лерекла:::t : з РОС'ЙСblКОЇ на YK·PJ·ЇHCbKY 1'd<OIВY по~ад д-ваідЩЯТЬ ТИ.:Jяч Tep'diHiB і ~t";:J!'d:нол06чIНИХ

,1ИШlklИСЬ

їх,

ЛОГІКИ:

киlх у:стс::нов, мі,ж'народ.них О'р'гані­

ФОТО А. .\\оза.ка.

шо

бу.111

заl'а.'Ь

У<ІІIИШ.1И

наЗlвина,йв:Щ()\tIШ'І'Х полі-тичних

п t';JtТ;Й,

На фото : Надія Саф'ЯН.

ПОСТ2,

с.кіЛblКИ

су:ца.снОІ. }lКpa'IHcbiКol

них

випу_\';'Кає

ЯК

J·Я

ПС 11 Х{)JI(Х 11,

СаФ' ян

мистецl'ВО .

СТlве\ЦIЖ) ЮїЬ П[Jа, Вllу II\Н Т. Г. ШСШ·

Кобзар·я 5Ж XlУДОЖНIІJ\3. А окі -.1ЬК_JI т,а.ких обд а'rюваних у,\\ ;.lиці,в за

п.1(Нlап~._

Тепер Т.

де',оращ',

ДІі!.. СЛОВНИК соціальио-економіч ІЮЇ лексик.и. ВндаНIІ,Я Є. першою

:ЮСОфll.'_ П(),,1:1'И,чно\

На'полегливість ДОПQ<мо['ла.

DежисЄ<рів,

;:\<0 ],ращих вис,їав

БУПIIКСІВЕР:СЬКИУІ. Ук-

чet:'1 l ка,

11: гаJJ<j'ЗІ д;а,~еК':ич;j.()['.О та". ICТ~· ри'tfна~9- '\1аТ~Р·lаmЗ.~IУ, ІСТОР::}, ф!-

CTepHOC'fi.

.

полицю

' СП'РООо ю ЗI~;:Jати ?О:ЮВІН. І ~lадба'Н-1 цаРИ:З\1У

На lія Саф' ян працює у фан'го-вому цеху Фабрики веРХIНЬОГО J И1'ЯЧ С I ГО ТРИI\(}тажу в' язаш>'Ницсю. Норми виробітку завж­ ;(И - вwконує і переВИ'I\ОНУЄ. На підnриє.'tIство Надія прийшла шї<с'ТЬ POl\iB 'ТО'Ч, ЛЇСЩl закінчення cepeJ:Hboї школи. Привітні і ро­ БОТЯlці жіНI\И 'та дівча'та їй сподобались. Во_на вчилась у них маи­

а.рхі п \· -кіно-

ФОl'охран :'КІІ РАТАУ.

Багато корисних книг ЗРіЗ-І акто)іlВ

свої

фабрики.

С ічне rюго

а,=================================

господарства.

інжеНt"Р

'\1('ні

Із фОНД/ІВ ,центра.1ЬНОГ() ,.1еРЖ~-ВIІО~О

ви.ставках ДОС'М­

народного

А 'Н1

по ('ім.

1'ООІУ,

показуватиме

е.lє<ктрова:rаноре-\lОtНниЙ :заIВОД

.

фОТО-Д(JIКу~!енті.в та

них

J::ИСО1\оя'кісну продукцію. 3а працьовитkть На.1:ію поважають у цеху .

22

з

1918

(тепер

проценти, а ІПО 'вал(}ві,й 'прод}'к.ції на

oJ)ra-

МАШИНІН,

НОВЕ

січні

22

у на·с

ній ПРО,lу,кції. О.

Одним в

швciilнкй цехи. План ·восьми місяців 1110 нагро.",цжен,н,ю пе­

IмаРО· Iі.

нізація'ми. Виїзний яр.мар о чниЙ KO'Mi'feT дав добру оціНIiУ ви'готrrвле-

Сам т. Станєвой-скром-'

на людина, вдумливий, вмі- ~

Фото розповідають

гання О'чолювали в' язальнии і

договори із

директор

ДО

зацій,

()оласними т()рговеЛIiНИ-МИ

прикрашає' піДПРИЄl\i- \ \

пошани

кореспон,дент.

вав .w6pe. Соціалі~тичне зма­

фа5риці 'ВJідбу;ВJСЯ, так би ~ІОВИ­ ТИ, ярмарок в )Іі_ніатюрі. Сюди Зlхались пре;Іста_вни'ки оl).lІСПОЖИlвспілки, 06.1TOjWY. l):.лмі·щеВПР~I'ІІУ та ресmуб.lіl,аІНСЬКОЇ фірми (сМебель » .

lІі JtПис-ані та'Кож

незМlННО

ства.

виготов­

складів,

На фото:

~те6дь(}вій

нових

вича

Дошку

елеваторів,

керує,

'КОЛе'КТИВ фабрики -попрацю­

Фабриці -вер,ХllhОГО дитячого

на фабриці

меблів

комуністично­

П. ХАЛЕЦЬКИИ, начальник планового відділу, наш позаштатний

якою він

IЮБСТЮіUIЯ)

Ради.

Ця фірма . закупида

звання

ляє збірні залІзобетонні конструкції для будівництва

да,

!;і

я рмарочний комітет

зразки

зав- ~

якості І

го, а фото ~тепана Романо- ;

Після демобілізації т. Ста­ нєвой повернувся до мирної праці. Спочатку працював у рІдному селі, потім у Дон­ басі на сталеплавильному заводі, а з 1957 року в Броварському будівельному комбінатІ бетонником і бригадиром бетонників. На трудовому фронті Степан Романович теж трудиться не покладаючи рук . Брига­

техніка, і передати все це в штаб свого командування. Із . цим завданням він спра-

1111 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 11 . . . . . . . . . . . . . . . " • • • • • •

на

РіЧЮ

розділу був відн.ритиЙ шквальний вогонь, багато БІйцІв полягли смертю хо­ робрих, але ні на крок не відступили. Степану Рома­ новичу, як радисту, треба було розвІдати, де скупчи~ лись фашисти, їх бойова

МУЗИЧЕНКО,

НеЩО .1аі~НО

і

високій

мІсця переправи освіт­ лювались і обстрІлювались. Лише на другу нІч рота на амфібіях переправилась на протилежний берег. По пІд-

До.lі'IiИ. оільської

при

ливІ

зан() У'СУІІУТИ вишезгадаllї lІе­

.. голова

МіСЯЧЮ

дання

своєно

За цю операцію Степан Романович був нагородже­ ний орденом Червоного Пра­ пора. Закінчив 'війну вІд­ важний боєць у Берліні .

Гдині і Данцlга нашІ вій­ ська підійшли до річки Одер, На протилежному високому береЗі укріпились німцІ.. РозвідницьКій роті був даний бойовий наказ: форсувати Одер І закріпи­ тись на березІ, який втри­ мують нІмці. Зробити це було нелегко, бо вночі мож­

І'liлад pQl5iTKOMY. ЙОГО з ~,Gо.в' я­

С.

ЗМІНЮ,

робіт . Нолективу, яким ке­ рує Т. Станєвой, першому на будкомбінаті було при­

розташувались німцІ, і пере­ дав звідти необхідні вІдо­ мостІ.

Вироби на виставки

підп риєм СП і

вирощу­

вання JВИСО'КИХ врожаїв

пунктах.

вився блискуче. , ПІд вогнем противника Т. Станєвой за­ ліз на., дах будинку, в якому

та-чної Цен'Тра,nьної .ра.ди були КИ'ї,вські,о .1 с'Вні З3'Л;ЗНИ~lІі І\!айстер­

I\Їв. Зокре"а , ро- бі- ТІ\ОМ недо­ ('таТIІЬО пра;ЦЮl вав над мобіліза­ ці€ю

час перебував на передньо­ му краї в розвІдницьких підроздІлах, на спостереж­

визволення

них споруд України -

курси

хищав рідну' Батьківщину. СлужаЧІ: радистом, він весь

розпо­

Ф . С. МузиrчеНI\О та Lнші. Ви­

Г. 'По Дитов- че'НIКО, іІ

колишнього

Про один Із бойових епІ­ зодів Степан Романович роз­

ться його бойова БІографія . Спочатку Т. Станєвой пра­ цює на будівництвІ оборон­

ліючи

груди

воїна, говорять про те, що він чесно і самовіддано за­

повІв

семирічну

війни

шають

ідекіль, прикра-

НИХ,

Віроломний напад фашис­ тів на нашу країну 22 черв­ ня 1941 року глибоко обу­ рив і схвилював серце сім­ перших

Але п'ять орденів ка медалей, які

чуй­

Степан Романович до вій­

надцятирічного

,.".,' •. 1.".".-

Ст-анє­

хочеться

закінчив

ЗЕМЛЯКИ НАШІ ХОРОШІ

них

У 1942 році Степан Ро­ манович був призваний . в ряди Радящ:ької Армії. За­

ли участь

Куйбишеві, вІн направляєть­ ся на оборону колиски рево­ люції Ленінграда . Пізні­ ше т. Станєвой воював на Налінінському, П рибалтійсь­ кому, БІлорусьному фронтах. Степан Романович скупо і неохоче розповІдає про себе І свої бойові подвиги.

стоєні

ни

трудя­

і

кі показники в роботі по ви­ конанню

дбала

ві;rпочинок

орденами

Радянського Союзу за висо­

польових робіт. Непогано та­ l\о'Жбули наЛalГодженізбира.н­ ня сі:на, за['Qтівля 'КОРІмів на зиму. Зараз а'І\ТИВНО 'пр ох 0,ЩТЬ ' копа'НіНЯ 'картапл'і, дача ов очLв державі. ПроФс!п'і1Л1(ова організація про

~aBoдiB, комбіКОрмових аа - , водів, житлових будинків і' інших об ' єктів. БеТОННИНIІ ~ си~те~ати:но ~е~ею!ко~ують ~

ЗАСЛУЖЕНА НАГОРОДА

життя

,

..... "'...,,.....,...,.

Мін істе;юїв а

СРСР

НОТО

СХlва.1и.lа

,сараТОIОСblКИХ СУТЬ

кожного

-

КУ_ТЬ­

ilJіі!'ниіj

б;б_1іотек.

Д-ОІВВСТИ

~НИІГУ

l1Р}1дІ"!ЩОГО.

Т ут Зінамено шл-Я1Х оп, 'ЛblНО: ДЇ'ЯI.Jfьності ,n;р·офсп·іIЛКОI~НIХ : держа-ВlНИХ

НО

б:6ліотек,

бібліО' гечне

про'веде-

ра,Й'О-Нj1ВаНЮI

кожно-~о м:ста, Р03lГ-1ЯIIУТО МОЖ,lИ' В :ОТЬ пере'dtщен:н.я час-

т",ни

бі'б_1іОТ tI~;

ВllОІв і

раЙо.НIІ.

З

U(' ~ iТil J

~ iC T a


ЗА ВИСОКІ І СТАЛІ

~

\

~ В ДИРЕКТИВАХ річно,,,у

ВРаЖА' ЗЕРНОВИХ

по п' яти­

плану

підкре.с-

лено, що вирішальне

значен­

\

,інших

ня для піднесення всіх галузей сільського

господарства,

зростання

добробуту

має насамперед

для

народу

виробництво

зерна, Хо'ч наш ра'г,с·п

~

че-)fОЛОЧ,НОГО

!

І(ували

розміща'ТИ де

ОЗИlмину

по

~ пrmере,lни'ках -

~

УПОРЯ1-

'сівазміну.

стали

рах,

що

J\ращих 'на

зеле­

но

і

ГО,ТУівали

ВИС()КОJliКЇос­

заЗ2щ.lеrідь. IПід

оран'ку

~ фОС'форитне борош.но, фОС,фат­

Р<lніше до,брив·а иносили, як кажуть, на 01(0 ,і'JIIТУЇ­

або «'недосолюва­

\ .'ІИ». Тепер же

б'l3}~ЄМЖЯ

\ тів, !прове;J,ених Тр~бухівсь'кою

~

міжрцгослною

UlКАВО

11E

:пра'КТиці

пере'коналися,

нинішнь(}то

ро'ку

сіЯ\llИ

нашої зони 25 серпня-5ве­

Ранньою

,весною всі >'азимі

пjджи,ВИJlИ

азотнияи 'і :ка'лій­

..... Щ на

ЩJ

:всіх 'площах

свозчасно за'кри­

:ІИ ВОЛОО'У.

На насінних

n

якомусь

НЕ

РОБИЛА

неЗ''dі'НIНО

З1верта'ЄТblСЯ

спадши;іИ

-

ніж

при

капіта~lіЗ'dі,

і

рі·в,ня

те'dПИ зрос-

ПРОIд)'U(ТlІІВІності

М. СТРИГУН, агроном

імені

:колективу

~ на 'ВИР,ОlllJУ.ванlНі і зб.wраIН­ \ ні ,карroплі сказано, що, ~ хт"о посяде перше місце, ,буде предс,тавлений ДЛЯ

\ нагородженІНЯ почесною ~ граl:\-ЮТОЮ обкому IЮМro­ \ МОЛIУ, одержить перехідний черооНlИЙ вимпел райкому комсомолу, буде за­

несений до Книги пошаіНИ районної комсомольської організації і преМЇЙQва, ний цінними подарунка-

~ ми. За друге місце - на­ \ roроджується почесними

ТР У діОВlI

на честь ф9-ї

річН'и'l.l;j Великосо ЖОВТН,Я, Всесоюзного. дня працівН'ИlКіlВ

сільськага

ДЗlрства,

ГОСІПО-

чимало

к,ОМ'СО-

МОЛЬСI:JIю-моmодіжних

!ко­

леlктnв'ів IВжедобиmюя -ВИСOlКИХ ПlOlказникі В. Та,к, колекпі:В комбайнавого

аllрегат'у Івана Остапенка з К:алитянської птахо­ фабрики зібрав кatрТOlПЛЮ на 51,4 гектара і накопав 832,7 ТОННlИ бульб, а Олек­ сія ДМ'иmрен,ка з .цієї ж фабрики - 41 гектар кар­ roплі і видав її з бу,Нlкера 680 тонн,

Микола Довroдько. з ра\П;ГОІОПУ «Літкі,всьюий» разом з СВОЇМІИ товариша-

були посаджені. Вже з осе-

оз

рахунком, Щ

об

і

иі

садили

в

вкорінилися.

великими

можна

було

бачити,

вали і рано

кінці

-

і

з

обмолочували

кожної ділянки

oкpeMt>. Там, де сіяли ряд-

стали

способом,

врожай

стаиовив сам двісті, а з рослин, посаджеиих по 16 зерен, по сам тисячу і більше. У переводі иа reKтар виходило по 100-150

що

врожай буде дорідииЙ. Рослини добре пере зиму-

посадили на однаковій віддалі по 16 зерен, а на Д~rій по 24. і

- . Зб ирали

кущt на ділянках, де зериа

м жряддя

метр

Сіялн

не

Пшениця, а особливо жнто

пішли в ріст.

центнерів.

_------------........ Весна в той рік була досить сухою. Щоб зберегти вологу

с.

Го,голіlВ.

переКОlнаіТИlCЬ

у

перевага,х

на-

жа'ВШИ

через

О.

М.

гopык'огоo

ykibbo,:-о зе'NIекориcrуваuнlЯ, а т~6реrи'к .В<JениЙ пови'нен nj)a:rнути до ЛРIIJК.lа,дання .на пра,кти.ці

ЛИСТ п'рофесора С. П. Кости'чеіВ3 з проха.Н:Н'ЯlМ наідаг.и його ла.бора­ торії фізіології росли'н матeJY.'али

реЗVlльтат:'в с.l'l!\,жень. І

своїх

наукових

хоч .в перші роки

влади

країна

наша

ЛО-

рад'янсы<її

бу~а

бliід)НОЮ,

няшни.ку,

~OIBi них

да.1И

т·ва рИН.

З<'dО,У

1921

З

р.

культу;>,

Ра.бо.т!!

вче·

П'РИ,М'НОЖИТИ

на­

ЙОГО

і'н:uіативи

ПРИЙІНЯТО

я'кій ,в<ка3lу.ва.l00Я:

в&­

ПОСТЗ!НОІВу,

«Ви·з.нати

бо­

даJI/И

слово

ЖОВТНЯ

до

першого

зібрати

.

врожай

.

ка>рТlOПЛ\

на заКРІПЛБНlИХ В. ТУРППКО, РК ЛКСМУ .

вень

РО"'витку

м':IКИ

дa€

раlДЯНСЬКОЇ

можли.вість

з I~

ЦК

па,ртії,

КПРС

масщтабах. траlвневий

РOlзроби.1И

,гз.1ыюдерlжаlliніi

palЦiї

заходи

зє:мель ДЛ'Я

с<Жих сталих

ек{),но­

з.ЩіЙіСНИТIІ

ХХІІІ П.~енYlМ

великі за­ по

!ilеліо­

одержа:ння

вl!­

урожаїв зер:на.

ПРОТЯі;"О'М наіЙ1БJllИіж:чаго десяти­ р;ччя площа ЗРОШj1Ва,ни,х з:el\fе.1Ь Ma€ бути збільшена на 7-8 м'ль­ йо,нів гектарів і осушених зе­ Ме\,lЬ

на

-

15-16

.м'~.пьЙОН;1В

гек­

падках

чеНIfЯ».

них

п<Uаmати

.вчени,м

Ilюіля,ку

підтр,имку.

Усеріпні

Ще І.lл:ча

р.

1921

ГО.юва

РЗід­

по-перше, громаідське !ве.ден'НЯ ГОСПОіда'рства, ,правильне кер:'вни-

борато;>іЯIМ, ДОСЛ:Л'НИМ стаНІЦіям і розсаДIНИlКа,М,бо 'в'важав, що В:\СІ,

наУ,КQlВИЙ центр, покли,каlНИЙ спряМОlвувати все СЇJJЬСJ:jкогоспода,р­

су

І(ТВО С'ЛЬОСЕ>КИІМ' ГОСПОlдаРСТIВО,м, я.ке Jle сковує ініlціати:ву праUjМВ-

їх роботи у зна'ЧJНій мірі залежать ,тем'Пи перетво'рен\ня п'риро-

ське ЖИ:,Т'Я країІНИ. Сп()чат:ку бу­ Л:J оргаН':зова'но Всесоюзний ін-

НlІlКіlВ;

ди,

ститут nриклад,ної ботаlНіl<Н

оз-бро€'ність лодарсЬd<ОТv виробництва.

aT~peгarгilВ

б •

Д.l'Я експери.м'ентальної роботи, в',н наказа'в в усіlХ подібних ви­

ти ,велику ДОnОМОГУ наУ:КОВИIМ ла-

ci.~bcыкІг()Іс--

колеКТИІВ'И

ком' а.иноВlИХ

тар,і'В,. Ши'роко ПОIВИlнні раагор'НУ­ ти,сь роБОТli по' ОІБВ'Оl.J;ненню л~ і

на,ркому Зlверта€ }'вагу на необ­ хі'д:ність реалізувати пла,н, ЯlКИЙ «обіцяє бути п')аlКТи,q,нИІ\(», на

~ростаНlНЯ

Комоомольсь-

ро'Тьобу з посухою спраlВОЮ пер· Ш<J:;>ЯlдіНОЇ ва,ги ,J,1.1Я сіЛЬОСЬІКо,ГОQп.о­ да;:::сы<ссоo життя ,к'раїIІИ ізаХОДІІ. Яlкі ВlЖllJваються .в цьому на,п:ря'м: такНІМ, що 'dають боііо.ве 3Н8,­

при житті Ва.щдими:ра бyvJО 'вирішено у1'ВОрИТИ Всесоюзну дослідну академію -

ТЄlмпи

ж.

з

ko-мо.J1l0діЖJНі

Ї~_ У ши,рокwх

Мріючи П')О ОНО8.1еН:ІЯ зеМ.l: Лені,н 8Іідво.:J,И:В важ.1ИIВУ РО,1Ь ме,l,ісрщіі.

Сl'ільюи

евель

~

ші ба'гат<:тва.

НОЮ

'рИГОрl'И

'

інструктор

зернобобо:вих

ПОРО'J.И

радгоспу імені lЦopca _ Г .• ш

площах.

ОНОВЛЕННЯ ЗЕМЛІ І. В. М:,ч);рі,на і ~о;>учи,в На'роід,­ HC'~"y ком:сар;атові 3е'd,lеробстза ПОС.1,ати до цього ЧУДОlВо,го сам­ 8'ода-екоперим(,:пато'ра КО'd1kію J.,~ІЯ ВIІ.вчен,НоЯ ЙОГО до<:віду. ВОЛОДИІМИ'Р Ілліч пі,JТРИМЗІВ д.о­ C1J~ення вчених .в С:ЛЬСblкоrос­ .поща:рськUі,і міок:робі·оло:-і·ї. Одер­

гектарі'В кар-

топлі, . М,ИlКола Лисен'Ко з

..............-......_--_.

Г. МЕДВЕДЕНКО, пенсІонер.

і не допустити забур'яненос-

ми зібрав

48

р

лини до зими

подр

прополювали.

СоВО Ї

ковим

гО,ЮДНОЮ, розореною .віЙlна'!ilИ, ЛеніlН в'важаlВ мож,лИВИ.'d П:Оlдава-

техні'чну

Гoryюч'И пода:руНlКИ

Особливо

саме

-

міжряддя

гра-

ли·етом

премією.

так. Сіяли рядками з таким

праці. С1'ОООI8НО до сілЬІСЬКо.гооподaPICblKOI~O в.и'робництва це означзє:

по-друге,

шавою

комсо>мольсык-­

~ грамота'Ми обкому камсо­ \ молу, пре.М'іюється, за ~ тр'етє нагороджується

радгос-

Щорса,

внесли до рива

ді

та'f:IНIЯ

регулю­

похвальним

радГООПIУ «гоголі,вlсыІий>>--

ле­

.ви·ріша'lынюю у'МОВОЮ перемоги .ком)'н:'зму Лені:н в.важав вищі,

дасть ,можливість

31ваіНlНJЯ

озимину

дlжереЛJ

ke-р:IВ'ЮiUI.l1ва

юращого

за

ний пташиинй послід. РсІс-

\"на,1ІІ

і РЗі.lІігоспа,'dИ, Іна леприроди ·в іН'тереса,х ЛЮДИlНИ·ТРУJ.lі.вника.

саці ал,іст:иlЧ­

змага,НlНlЯ

ли і посадили жито та пше-

ства,

ПОJ6пшеНlН,Я

умовах

Хто вийде переможцем?

42

Необхі~'JIoО, ГО'ВJРИВ ВО.l0J.НМИ·)· І.l.1іч, перетворити С:.1ЬСЬ1ЮГООПОс'І!а,рсьоке виробнш:цmо З nРOl'dислу, який ведуть HecВlїtдOlMO, по-єта';>а· ,му, 'в п,ромис,ел,ЯlКИЙ гр У1нтується на на'у;ці і заllЮюва,lІ:Н!ЯХ Ітехні.ки. Сільським труд і'В'н ІІІК , п;і:дК'рес.lював вї'н, повинеІН на .доові-

,на

В ного

ни моrли добре вкорінитися

!'f'.lИ1КОЇ рево.1ЮЩИ,НО'Ї м,у'др·ості. Ій ,властИlВИЙ 'гли,боко ·наj1КО&ИіЙ, .~ен'НСblКИЙ пїi.JJх"Д ДО ,к·ері·В:Нlиц'Лва еКСІНО'd:'КОЮ Iк·раїIНИ. Вт:",є,НlН,Ю,( і 'РОЗВИ'ЛК'ОI'd .1ені,нських і,зей є і всі ОІСтаlнна рі1шення п,,'ртії і У;>'ЯідУ, ОПРЯЩОі!!а:ні ,на п',.JJнесеН'НIЯ сіЛЬСЬ·КОlГOr.ооподарКО_1,гоопа,ми 'реТlво,р,ення Р3IДЯНСI>КО,Ї

В ::::~:::xIoКo-

виросли високі (до 1,5 метра) з ваroмими колосками.

журна-

JO

зеМ:JIЯХ,

пу

0=====================================

і розкущитися. Для порівняиня наб частині ДіЛіЯН б ок

час ,Комуністична ,па:ртія, ,во­

Н:НСЕ>КОЇ

ОСНО'ВУ

(Фотохрс'ні,ка. РАТАУ)

ті,

ратний

~

ОБ

міцну

на ~поливни'х

roловкий

ді-

Фото П. Змрови_~а

\ молодіжного

мцж}"ємо.

---- ..._........ ......._..._--_ .._..

вичитаЛIІ

ка.рбо­

містили

можиа було прополоти звичайною сапою. А садили на зовсім маленьких ділянках. На одиій розміром в квад-

аматором-дослідннком ми провели дослід, про який

тисяч

вати ВОДНИЙ режим і одержг вати стаJllіврожаі. Весною на­ СТУПНОГО року 03И,МИНУ пі,'J,ЖИ­ вимо азотними і ка л і4і ни,ми добривами, які тепер нагро­

ницю. Не дивуйтеся -

дідусем Романом Стріхою-

85

льованОО'о еуперфогфату.

соких

думи, згадки, про які хочу розповісти. Було це декілька років тому. Разом з стареиьким

с'тано.вЛ'ять

на. 200 гeI\Tap~B .пшениці раз­

невеличкі ділянки, ми посія-

зернових.

0ЗИМИХ

цент'нера ,фоС'фОРИТН()ГО б(}рош­

лі. На кількох сотках присадиби, п.оділеної на окремі

називалась «Перо . жаР-ПТИЦЬІ» 1 викликала роз-

зерна

вузькорядни'м С.'ГІО­ соб(}м 3 одноч1l>C"ним BHeceH'llJFM у РЯД'КИ 50 . кілогра'мів Ігран)'­

читав опис дуже цікавих до-

врожаїв

Вlід

строки добірним насінням. Пі,~ культивацію внесли по 2 цент­ нери фосфатшла'ку і по 2,5

для

~

серпня, щоб до зими росли-

Нещодавно в rазеті «Номсомольская правда» я про-

Стаття

ПриiJутки

під -врожай наступного РІЖУ. Озимину по.сія:ли в найкращі

Торі,к під 'вро­

~

свої ,;юбов' я­

3аклада@О

ІІЕРЕВІРТЕ І ВИ

слідів про вирощуваиня ви-

:бі,ль­

ванці,в.

1,5 центнера а,міачної селітри і 1 центнер каліlи.ної солі. На

торією. До·брива 'ВІIJ}СИ'МО ди­ \ Ференцїйо&aJНО в залежн~сті ~ Bi.~ наЯВНiJсті 'в грунті тих чи

значно

зання 'перед державою і про­ дати IПОнад'план()во хліб, забез­ печити худо,бу концеНl'рата.ми.

по

НІІІМИ добрИ'Вами з разрахунку

3JГРОХЇМЛ3ібора­

р(щі)laЄМОВало­

збір зерна

лити

лwше

Ров.но. КолектИJВ украі.нсыкго іlЮТИТУТУ інжеиер':в в{)йногогос­ года'рства подає велику ,лРпомогу код.госпам і _ра,дгоспам ,в осу­ шен'ні .~ paoЦiO'HaJIЬOHOM:Y 'ви,користан'иі земель. НауіКозі пра,цї;в'Нfr.ки 'В)1Зу зай:маються питання'dИ регулювання 'pliBHi'B ГРУНТО.вих :ВОД та їх .м,::неJ>алізаlці€ю. Для !Цих цілей в інституті 'ви:ведено три опе­ llіальоних лабораторних корпуси з діючими мо.J.е:іЯм·и меліоративних і ,гіJ.рс,теХ·Н':'IJНИХ систем. На фото: КЗ!Нідіидат техн:чних наук А. М. Янголь і аспірант Г. С. Потоцький (прЗ'вор)"ч) за Івизна,чення''d запасі'в ,воле",,!! .в грунті залеж'но від рів,н,я грунro.вих іВО,Д.

ХУ­

ві,стьвиконати

на

~ щорічних дани'Х аналізу IГрун-

для

'каші ми СОlбі не МОГ.1И ДООІВО­

ресlНЯ

тивно. Тому-то ,нерідко «'пере­

корму

ший, ніж У будь-якrt\lУ З ми­ нулих раків. Де дало можли­

тимальні страки -

неіітралі,зують їх.

в

зО'крема раl1-

зменого

В цьому

приша­

насінням пеl}ШОО'О класу в ол­

то такі ;Іоорива в .lеЯ1кіЙ мірі

поля:гає

;J,ало 7-8 цеитнері,в. А .де­ кіль'ка років тому такої Р03-

жай

~ грунти 'мають І\ИСЛУ реакцію,

~ С:',lю'вали»

ви,й

теТj}аПЛiJї~не.

\ шлак-по 2 це;Пі!ери J\(}ЖНО:Г~' ~ на ff>KTap. ОС'кі:ІЬJ\И 'наші

~ , \ \ , \

МУ

гектар

Їlн:ши-ми

тативної маси -

яке :ве.1ике значення Д:JIЯ під­ вищення .врожаю мають ЯКІЇСТЬ на'С'ЇИНЯ, ос.орт. ОсоблИ'во ДОlбре зарекООlендУ~алис~бе пшени­ ця «lмиронівська-808» і ЖИТО

!".ос""и ,;ое,аш; "о,ива­ ози,мину

нц

чала, 'тому :ВНОСИЛИ тіль'КИ фосфорні і азотні. Всередньо­

На

ний 'ко))м ЛЮПИlН, Іви'ко-су:мtші, КУКУРПЗУ тощо. Площі під

~

н()го

ТО.МУ, що 'воно більш високо­ врожайне, зи'мостійкіше, 'краще на,~llЦУЄТЬСЯ, дає більше веге­

доби.

на ІКОЖ'НИ'Й

непorа­

ра. ПереВ.aJГа сорту тетрwлоїд­

ДОСВІДУ

ВНОІсили. 1,5--2 ЦelНтнери.

зі1йняти,х па-

'вирощували

Наслідкиоде.ржали

сіВОЗІміни інизька за­

НЬО'ГО

ливоС'ті ж дати ~і;J,пові;J1НУ заправку зе-млі ор'гано- 'мінераль­ нwми добрива.ми не було.

видо,ве JIР(}ПО­

ні. На 'кожному гектарі зil6ра­ ли по 28,4 центнера пшениці, а на о:кремих площах ло 35. Жита - \Il0 16,4 центне­

з

\ КЇо()тю пожив:них речовин. Мож­

провели

польО/вої

JY су'піщані ІЗ незначн"ю кіль­

Почали з ТОГО,

ля'нках

лювaJННЯ.

гектара. Основна при'Чиша ГР)"НТИ ПО механі,чному (жла­

!,,,

н:!

і каліем. TIJIМYHa це поле внесли .пов'ниМ набір ,мінераль­ них добрив. Ав пеРШQl)!У по­ лі ЗРОШУ'ва'll(}Ї сівоз)!uни в J'рунтікаJI>ію повніоС1'Ю виста-

але

пит()ма BalГa зернових "порівня­ НО Iве.1Ика. А от врожаї до не­ давнього чаеу :Jрирали низь­ кі по 8-1 О центнері,в :з

~

реЧiJВИН

безп'еченіеть аЗОТ(Л\І, фосфоро,)!

ово-

наПРJIl)II\У,

поживних

даній площі. На:ПРИ-КJlа.:\, у грунтах п' ят ()Г О ПОЛЯ :першої

1

статтю про зна'ЧЄlJIIНЯ робіт Ша- І В. І. ЛеНІНа (ІВАСГНІЛ).

по-третє, всемірнИіЙ ,роз ви;roк сі,ЛЬСblКОі~ОСПQДар'СJ:jКОЇ науки, LВП'РОвадження її дося'пнень у 'виробНИЦТ'ВО, ЯК:іайбf,,т:ьше паширен'ня серС'д селян аГРОНО!il':ЧIНIІХ зна,нь.

ті.1ОІ8ІСЬКої досл>їд:но,ї cTa'JIIl.I!i'Ї по ошеріжа'н,ню більш дос'ко:на~шх С{)іртіlВ &;,вса і про роботи російСЬОКОГО се.lеКlціонера П. І. ЛисиЦlИіна. Він ціlЮJІВИ,ВСЯ роботами

зем.lерО'БСТlВ/І

«ШЛ'ЯlХО'd

шення

че)ез

Донба­

запрова:.1,же·ння ВИlкористання

зро­ щлю-

3';'В Р:ІКІІ ДіНІЦЯ». При активному і :но-" сприя,нні Володюшра Ілліча про­

вих к'ультур. ПіЗlНіше, Ів 1929 росі.1ЬСblко,гооподаРСl>коговиро6ниВо.l0IдИ:'dИР І.1лі,ч pe.кo'МeНlД}lBaв ці, Всесою3'НУ а'каlде'dію .сіль: цт,ва, заС:ТО'С,УІВа'ННIЯ елек1'рИ,КИ в І п"l,а:готувати ДІЛ.'я газети «Правда» СЬІКо.го'Опо;~'арських . наук IІм'еНІ

зе'\lж'ро,бстіві;

піщ,несення

Величезну роботу за РОКlИ Радя:нської 'влаідИ провели селекu:онери і ,генетИіКИ. Вони ВНlвели ба­ гато цінних сортів пшениці, ку­ курудзи, картопл';, буряків, со-

ВСІ])ЯТЬОЯ

захOl,.'tИ

по

'dехаlнізаlЦЯ

м·е.1іораТИIВНИХ робі'т; &ін ПЇtдJпи­ сує ПОс,танаву Ра'д:на'рко:м'У цро ср,га Н ізаіЦію Ha:j'Кo.Bo- мел іо'ратИJВ­ ~o"o іIН<:ТИТyrу.

пасО!ВИІЩ,

по

полезахисних

і

при­

ЯР'.НИХ лісонаСlЩженнях, 110 БYt!lїll!­ ництву -інженерних Л'ротиеро'3:Й­ споруд

КОІЖ'НИЙ

тощо.

меліоратор, КОЛГОС'ПІНИІК

і робіl1НИК механі1зато,р

РЩД!і'{)ОПУ, інженер і в6, хто заЙНЯl1ИЙ роботою на меліораппвни'Х ЗЄl\(­ ляlХ, ХТО готує тех:н.і>Ку і земе.lьні площі дл·я П1РОВlеде:ння зрошуваль­ них .і ОСУIШ)1ВашіНИХ робіт, До1Я пщвищен'НЯ P'QДЮЧОС1'і rpY'JlTY, -

втілює

-

в життя

лені:нсЬІКУ Д!УМІКУ

IП.рО' онсm.пеннярЩIНОЇ

в'яіЗУЄ

з a'gLL а ІІ:НЯ

землі, роз­

першорЯ1.'ІіНОЇ

'Вати.

каНіЦНlДат

П. АЛЕКСЄЄВ, філософських наук.

В наш:й "раї'ні за роки Ра.дIЯ'Ч­ Сl>lюїв..1З\дИ ПРО.ведено чи'малі ро­ боти по зрошенню та осу\Щен~ю

НОВЕ

земель.

22 'lІересня 1966 РО'КУ.

Проте

тілыии

тепер

р:-

ЖИТТЯ

3


І СМІХ, І СОРОМ

у Соціалістичній

А ШО тепер скажете, товаРИlIІУ Темпер?

Республіці Румунії

:здається, що Ів ,наш ча'с нелеrжо зна'йти та;ких си.1ьних спеціалістів, як ті, ЯКИ'~ Да:р'ницьке телеательє доручИwlO' нести СЛУЖ1бу на Бро.варпшні, НЗJвіть удень з с,вічкою! Просто-таки 1~lайстри пеl'ШОСОРТНОIЇ квал::фі,кащіІ, яких очолю€ ГЗ,рдаIШНИ,І<О'В. Хто СУ\lнівається ~ 'Цьому, ~ожу пере'ко'нати. ТОЖ с.~ухаЙ­ те. 'Ще сьомого лют()го здала

лФці РіУМунії велИ'ка )'Івага Пlриділя єтьс:я пропагаlНді передового досвіду

родному

в на­

rocПОдЗlРС11Ві. В

багатьох 'М,істах ПlpаrЦЮЮТЬ

ПlQlC1'ійно д~ючі виставК!и передовoro ДІООвіду ~ а в Бух Зіресті-В ИСТ aJВK а до­ СЯJгненЬ

народного

ГОСІПІо­

~витан,цj.j

«Строк

Наlй:більше ,вразило 'нас море сонця. IСо'нце ,не р'озлу­

« ... У

ТРИl!І.еВ.'іЯТО~IУ царсrві, тридев'ято,~у госу.дарст,ві, 'у

у

кра,сивому-хр,аси,вощу

lllаЛaJЦі

чаєтьоя

ка,

Жи:І~уть

нами

IВсе

життя.

або

хоч

х,вилин.ку

ось

~IИНУЛОЇ

ча.1И,

Тут ,і

про

все

учні

Bocыoгoo К.lас," нашої школи зробили т;,ку пос:\орож. КИ;{В­ ськиЇІ па,l,Щ піонерів, ІВ я,кому нас так ПРИ:lіl1НО з\'стрі.1И гос­ подарі, ,це спrаlВЖНЯ казка.

,восьмирічної

В

ЖИТТЯ ...

(в,ИХ

у,нjвер.ситету

став

ХАРЧУВАННЯ

~ \

школи.

ін,ститутів

при

ста­

школі

Ми'нулаго ли

в

'гар,я,че

а

в

страlВИ

ті,

КО.1!!

\ІН

!lобо'ких

стає 'В

'внесем'о

квіті'в.

,букет

Разом·

здаЄТЬСЯ,в'неО.1И

кїмна,­

пиш­

з

ти~,

ма.1еньку

чz,сто<гку саду, Тож і Іне мож,на

запе!}ечити іСIТИ!!И про те, що той, :поК'Охається квіта,~и. той лю­ бить лр,ироду, любить життя, за­ хоплюєтьоя

РУ'К.

rворі'Н'НЯI~

люl1ських

А про того, чиє серце бай­

дуже

до

краси.

оказа,но

HO~y прИCJЬ:IВ',ї: «ХТО не квітів, то 3w1ИЙ чоловік».

Порз,.:!'ились

ми

в

народ­

любить

шко.~і

і

ви­

ріШИ.1И

прищеП.lювати 'Д:ТЯМ лю­ бов до Кlв:тів з lПе~шої шкільної парти, З цією метою ще 'МиН'уло­ го

року

~ІИ

оголо'оили

конкурс

па

краще вирощу:ва'н'Ня кв!тів. Y~Hi, безперечно, ста:ралИ1СЬ, І ось ми

зібрались

'на

:перше

«Свято

Ікві­

тЬв».

Овято Та

,].0

дііТИ

,ВЇ.'Lбулось ще

шко.1И,

п"'сля

Івра,нці,

несли

уроків.

ЛQlспішаіЮЧИ

р,,'ках

ваво'ни

і букети жоржин, айстр, Фло,кси, глад:олу6в. На 'ВИСТЗ:ВОКУ!

З бес::дою про історію та до­ СЯ'l'неН'няквіТНИlкарст~авиступила пере.:!

ЮIJИ~И

кніТlІикаря~и

'вчи-

на­

достав­

школу.

Та

буде

ще зручні,ше,. 'коли школам~­ т,име свою кухню. А Оібла:д'на'н­ IНЯї,ї чо~усьзатягу€ться. Чи не ТОМУ, що адміністрація школи

:не

д\же

,ювапиться

з

,в.,ітку

при

ка

,Вони ІЗ ІВООГНИКОМ ТРj1дoились на 'pe~OHTi школи, садили і до­ Г.1я:да.пи к.віти. Одночасно lВі,д-

ЗНОІВУ

Л.

Рудень­

«ФлOlКСИ».

Після урочистої чаСТИНИ-ОІ\lЯ,.1

ОЙ, я,кі ХОJЮші!_ -

-

бар'вистих

букетів

КО'\IоСОМОЛЬСЬКОЇ

і

показує

ПРИlfНща:є секрета.р

орга'нїзаціїшко.l,И

'на

квіти,

~ИРОlЩені

О.lеною БаДУ_1ею і О.тею ФМО­ різською. Особ.1И'ВО оці. ПіС1Я до

ОГ.1Я;.:rу

жюрі

'ПРИХОД,ИТЬ

виснов,кувідзн а'читикращих

ЮНИХ

квітникар':'в.

вр)"чаєтюя

Перша

ущениці

пре~I"Я

четJ3ертого

класу В, Фе.10ренко за Івирощену

бе~()Інію лотосови'дну, другу­ Н, Анто'ненко за .тіл!ю, третюЛ.

~

сіли за .рарти.

! ~

Теслі

прt'~:и

за

бегонію.

також

О.

YдocТQIЄHi

ВЕРЕСНЯ

22

Перша програма.

11,00 _

!

ШOlCлаСНИК[IВ.

«.Роsесник».

17.30 -

рожі у нез:віДЗJне.

«Екран

і

всієї

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ,

вул. Київська, 158.

в€Зіть

'не

індика,

ІС.,:,ПН\'ВШИ,

с'ка,Зa.ll

Буl.1f.' іІІ'

Беwеречно, :все це ~IPHC об\'­

рює. І не тільки \Іене, а IвсіХ.

хто зустріча:ється з лих.ва!JЯ· ЩІ, ,котоі спеціально водять за, носа ЛЮl!І.еЙ, на:тя,каючи Ї.\І на побіцний заробіто'К. Обурює

і ди'вує: доки та,ке три'ватим('? мешканець

О. ПОЛЯХ, с. Калита.

ВІД РЕДАКЦІІ: Редакція газети вже повідомляла на­ чальника Київського тме­ aTMb€. .N! 4 т. Темпера, у ві­ домстві якого знаходиться

Б.роварська

філія,

про

непо­

добства, 3ЛОівжи,вання і недоб­ роякісний ремонт телеа,пара­ тури. Однак, ,наслідків, які б хотілось бачнти, поки що не

видно. Може, хоч на цей [Jаз будуть. Адже всьому є кінець. Чи не та.к, т. 'Темпер?

ки, Репортаж з ДОРТМУliда.

«іПа:нора~а

-

(М.). 16.45 -

-

12,30

БаТblК:,ВЩИIНИ».

Наша афіша, 16,50

д,l'Я Ш:СОЛЯ:Р:ІВ.

«Д:ЖУ.1ьбаро>,

сл У жоо.в о,го 3

Льв'о-

«Бк-

ХХІІІ З'Т31-1У КПРС у L'l,ії, «Крас­

UИф;JI1».

Те.1еS!З:Й,Нlіі

!І.lакат, 18.25 -

«.Боротьба з еро­ зією Іг;>унті,в». 18.45 «Бкра':' дружби», ПРQ,гра,~а Кззз,ХСblКО.го І ТЄ<.lебачеНIНЯ. 20.00 _ Естафета нов Н (М) 21 оо м , и. '" «. аИСТр!І

_

(2-й таЙ'~)·I. ~истецт:в».

U

(Н. 'аро:r'нин U

артист

дружби».

П:ро-

17,00 _

для

В ефірі «IV\СЛ10дість:,. "'КРОК'ІІ по

теХIНИIК:., 17,30 _ «Екран велИІКої хl~И:,. (М.). 18.00 _ Те,lевізіЙ'ні .ltОSИНИ, (М,). 18,20 _ «М}lЗИ,ЧНИЙ

. J:'.p~ra щюграма. 18,00 - 1еле'ВI3іJИНl :НОВИ'НИ. (М.). 18.20 «Дойна:.. ,Концерт державної хо-

маЯIК:'.

(,М.).

рової КЗlпели

кра,ЇIІІИ

з

ГI)a'~a КЗlЗаХСblкаго те.,е6а"lенн,я.

Без кв:іті,в не ~ожна. Heдa'p'~a

- Друга п'рограма.

ОРСР М. PQo~a'HO'B). (:\\,), 2,2,30-

Ж l!і.J:з,на:чаютьни~и ,всі у,рочист:\ [L'lКоля.рів. «У нас ів гостях «JЮНЬІ\Й СШlестрр. (М,). ПОДІІ - .'Ї ,ГРШlадські, і ciMe~:'Hi, ос06иост\. Поет СКЗlзав про КВІТИ: Свами празднуем MW день

рождения,

Первомайские дни,

Новwй год.

Всех нас ,радуя, ваше

Нежиwй

Федорі'вська,

свято

Так Таді

(Пере-

K~I~~ :rе.1е?а~ення. 18.00 Те.lепере:! собою: ,на ,наступн:'й вис- ВІЗІІИНІ IВIC'Гl. 18.30 «Екра'н таIВЦ;' я ,предстЗJВ.1IЮ наЙІКращі ід,ружби:.. Про:гра,ма каза,хсы<гоo КіВіти! Віднині з квітами-в жит-~ телебачення. 19,30 - Перш:сть тя! Квіти несуть ,красу, а ,краса кр'аїниз футБО.1а. «Шахтар» -

по

18.30 -

фy-r60V1а.

Першість

«Шахтар:.

-

"Зе:Н':IТ»

(Ленінград),

(І-й тайм).

19.15 -

«Бкра'н ДР'j1Жби». Про:гра-

м'а Каз:а'ХСI>КОГО телебачення. 21.00

~тение

запах

-

комнатам

В. ДЖЕЖЕЛ І Й, 3аворицької серед­

Програ'ма,

І)ЖУ;ТСIiКОЇ

телеба~еНI}{Я,

льет.

директор

I\iBiT:'B -

Птахdфаlбрик!!?

пта,хо-

17.30 -, «іМОЗОIК про себе», Репортаж з :'НСТИТУТУ фі!зіоло'гі,і ім. Сеченона, (0.1"\.). 18,00 - ТелевізіlЙні lВі<:ті. 18.20 Рішенюr

На сsяті ,не ОЦІ.ИН 'у1чень ПОКЛЯ,ВСЯ

(Лечіш"рад).

з

По,­

перепи·

«Чис- ІВа).

~

студН

ньої

школи.

\

Перша програма.

10.00 -

«Хліб 'і

І

ТlPУ:МІЩихся /(иевакой o(jлас~и.

І

_

комитета КП У'Кlраинw и раЛOlКНОГО COB~Ta

депутатов

ТЕЛ,ЕФОНИ: ,редактора - 3-82, відділів партійного життя, масової роботи, віль­ ськогосподарського, промислового та відповідального секретаря - 4-67.

1.~.~~~~.~~9~........... ~~:.~:~..:~~~~~:~..: ..~:~.=:':...ч:::"":"::~~.::~ Телtфон-4-57.

квіти».

Mo.'!I.J.a'BCbKoї С.

РСР.

ВИ:ГОДОСI:JКИЙ

Прем'єра

-

телев:-

зііЬюго опектаlКЛЮ. tA1,). 20,00 «Чисті 'ПlРуди».

Ху,до,жній фі.ть~

Заступник редактора В. ПОЛОТНЯК.

Пер-

'шість св.іту З СПОРПIlВ1!ОЇ 'гімнасти-

................

19.00 -

(М,).

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:. орган Броварского район'НО;О

Броварська друкарня, Киівськоі обла<:ті, в'ул. Киізська. 158

(ІМ,).

П'ЯТНИЦЯ, 23 ВЕРЕСНЯ

............................................-.......................................................................................... Свято

-

~aK~::~'b ~рИа т~~В~~а~~::;И~:~~ ран р;р,ужби». :Програl\lа Казахсь- номов'!!і

лICiД'SF~ . необх:,дна, як казка в ди.! «3еніт» . ТИНС;ТВІ, ЯlК 'МРІ'Я сонячна в ПОLJ.О- 20.15 -

3В"i!lJКИ? -

СОlба,кі.вницт'ва. (Пер~:rа'ча

~НЗJша афіша. 16.50-Д.1Я стар-

дача з ДOHeЦblКa).

В, Ше.вченко, С. Фофа'нова, Л. Ру­ денька.

ЧЕТВЕР,

села,

Репортаж з [К.1убу

ті. пруди». Художній фі~lЬМ. 16.45

~.&

'ви,ставки.

до

І ~.4Ж_~ ..,,-<0 -'-~.' ";:-:-~.=]., ~ ~ , тР:

Івипадо'к

.1юбите.1ькалиму: .1I11К бу.де,д:ло!

'ка­

С

п()чивали, XOpOBQД 'вели, Qб~.:! ГОТ:'!'1ВаJIИ. Зараз всі ,вО'ни, зас~а,глі, СИ.1ЬН;' і ба.;tьорі, -

'~E'Hi міся­

.він у наlча.1ЬIІИК3 peMOНTO'~ свого те­

А ,ви

O,KO~I

При,їдете тре'fJійраз і ЗЗJберете. І :НЗ: нас не сеjJI.:І,ьтесь. Зна€те, тр,и щас.1и,ве число. А ми вже ... На Іцей ра'З ,~и 'в*е таlК ~iд­ ремо,нтуємо, як Н:'І\ОЛИ ніхто Hi'KO~y, от! Приз.на.тись, не спішила я В'же. І ось у Лll'Пні о,дер.жую листів,ку З теле~айстерні:

бір Іпращі і ~і;дІп()Olи:н,ку. ,ЙОГО ентуз.іаста'~и були учні 'во<:ь­ М{)1ГО KJla.cy Ф. Жа:БИНСblКИЙ, В. Талащ ,в, Булаlвка, Г. При­ гара, сеМИК.lасники МИШЮ:JiР~З, КОІВ 3-ЛЬСl:JКа , Кр-емець, п'яти. ,клаIСНИКИ' .м. 'Гур::н, в. Лях, Л. ,Молочен,ко і баrато і'нших.

такий нашо.го

-

чу,ДОJЮ

-

і

Гардашни'ков, - З о/(алнт,янської фаБРИIКИ.

вати'сь телеспеци,

та,

"r18 В :с ~ :с в

«Гладіолус»,

-

-

ід.іяв

-

же він. ВіlК дяку'ватимете! Зараз, за:раз, хай нагрі€ться ...

ТАБОРІ

шко.'іі

я'к

·Б У13

дурили

TalВ

заюирати, з .полови­

Поче;ка.l3-, на,грі'вся. А зобра­ ження 'не~:ай того, що к';!!' на,плака:в. Ря,бить! Діа,гно:з: те.lеві'Зор осліп. - Ви тільки два рази IllРИ­ їж'джа.1И? стас1И :вибріху­

М. АНДРІИЧУК.

те.1ька біОЛО!1ії Г. К, Шев'чеНIКО. ПотіМС_ll)Во-дітям. Л. ТеСЛІЯ 'чи­ таєв:рш «Айстра», Т. СтефаlНDВ­ ська

В

:гляньте,

ваш

L3 ІПОЛОВИНОЮ

ціка~ив'ся ма йстер,н і левізора.

Гото,ви,й?

м!! Ba'~! :відре~о.нтува",и,

ПРАЦІ ТА ~ДПОЧИНКУ

циlм?

CBSLTO

РЗі,J.:СНО

-нов'ого

Це Івже зрушенн,я.

lшпускни,кі,в ~cr'у.пИЛ;1 до сер<'l.ЩНЇХ <:леu'а,lЬНИХ учбо­ НИХ заК.1зді'в або працює в ра'дlгоспі, на стріч:кошо-т:каіЦЬ­ кЇй фабр ин: таі'ніШИХ піД:ПРIf­ e~ICTBax і устаНОlва,х, Мине lІе-

Світло Й

харчування.

з

вчалЬНОІгорок'у ,1ЯЮТЬ

Частина

rозкішні :пальми. .1іл,j,ї, ф),к.ції, бальзз,~іЮІ, Разом зк'вітаі~И у наш i],i'~ ,вхо:rить весн,а з 'вла,сти­ вою їй ,свіжістю, ap()1\laTO~, про­ стором і. сон~чністю,

ШКОЛІ

БУЛИ

Ось

-

також ра,д:янсЬІКО~У IOJtPOTKOме'1'ра , жIlOМУ ф:V1ьму «ДlВQЄ».

ВОНИ

А

зор:

Першу ~аrоpqду ПРИСУДlжено

сереДНЬОI

року ма:люкі:в IВОіДІІ­

ча,йну,

пре·

головної

як

-

працює

ЯlКИ~И

с.і:м

меШlка:нце~

Cy~a, як бачите, Іпор,яд-нень­ ка:. Можн'3 заП.1атити. Ха,й :до­ ро'го, аби д,',яв, адже к'упила його не .на цяцьки iJ,~'1Я дітей. Тож удруге наймаю ~а:шину і їду в те.1емаЙстерню, ПРИ'ЇХЗ:­ ,1а,слепіаліст B~lI,Kaє телеві­

',,#,..:"I..:"I.qQoC'_"#'_"'~~'"

Д.~я ,пеРlших-тр-етіх клас!.в по"ювженого i!lJlІ'Я ор'га'н,ізо'Ва,но

ли, зо'кре~а, М. Зозуля (ле.г­ КО'Ї П.Р()l~,ИСЛО!ВСlсті), Л, Брус­ КОВСblка" М, Таран (інже!lер'но­ б)l.1і:вельниЙ), Г. ЗОЗУ'_lЯ та Г. І'вани,цький (леда:го,гі'Чlниіі).

З Р!,ІНньої весни аж ДО осі'нніх \!ОРОЗІВ I~И.1УЮТЬ .1ю:rськиЙ з:р са.дові ,KвiiТfl. А к;'\шати наші прикрашають :ВОНІ! цілий рі:к. Це

В

за

-

'в~кона,ння

промови, голову ців.

'віJщcmідають :ма:il­

стри. Мо,жете Тільки ,ВJПлатіть 29 ною кар'бо'ванців.

ролі.

83ТИІ\ІУТЬ ВИЩУ оовіту.

меда.lіст Василь Борисенко, /(иї'всь'каго )1нівеРоСитету­ ВОЛОдl!'~ИР Лerвченко, Студентами

омоктуноІIІ1сыкмуy

і Йапо.1ег.~ивіЙ п,ідготоаз.ці :набу-

за,кладі,в. CTyдeHTO'~ Мос-

ковського

і

краоне

17 лю­

'вдруге.

Во! -

-

/(9ЗИ1llЦеву за кращу ,ре;,кис~1РУ

багато часу, і 'вони ни'ніш­ ні ,робітники при бажанні

16 ми,нулор;чних вип\х:;кникі,в ,вступили до 'ВИІЩИХ - учбо­

Приходжу

У Па:нам'і за'кіНІЧИ'IІ1СЯ четвер'тий МЇЖйlЗіРOl!lJний фестиваль юі:нематографіIЇ. РЩД'!UНСЬіКИИ Ф і'л'ЬіМ' «Г а~л ет:. д: ст а'в llР!! перші наroроди: IВМИIКИlЙ .приз за краlЩlfїI фіV1ЬМ фесТlfваV1Ю і дJJIi п~рші п:ре~ііі присуд:жені~

'розхаЗУ1вал,и,

Вісті 3 Гоголівської ДОРОГОЮ

~

Ольга КИРЕЄВА, ст. піонервожата Мокрець­ кої

ФІЛЬМА)!

телезна,вц:,

_

«Старт». Краще, ніж новий' Отже, 'BiTa€'~) ,вас з фін:ше~. Вибачте за: клопіт, за тур,бо· ти. Зараз, ЗЗ1раз 'наlгріється ... Наlгрі,в'С!Я ~ій «Ста.рт» 'і' ... Я'к заіl()]{РИТЬ, Я'К' заря,бить, що я а,ж очі закри.та 1В;,.1 б.1ИСКУ, Ста'ра. кар.тин,а!.. Звичайно, майстри-розтяпи по,ков'та_1!! язи,ки. Десь ділися ті lІ'ар,ячі

на.п,исали:

-

зустрі­

l~еIlСВИСОКО·івисок(жва­

POO'l'yцecHO

Так ото ж, з.начить, 17 лю­ то'го Я на,й~~аю машину і -і.а:,у н теле~lа:Йстерню. - Ваш ФСтарт» ще Н3' стар­ ті, :ві'Дпові.1И. -, Треба за­ ~:'НИТИ ще QДНУ детальку ...

Р АДЯНСЬRИ~І

ГОСПОіда рі поока:ЗуlВали свої ВО­ ЛОД:ІННЯ. МСІВ за,чарова:ні, хо­ дили І~и .по !палЗіЦУ, ,і ,кожен ,:r)щав .про себе: «Яке спасибі сказати тобі, рі,дна країно, що ЧУ']'ОВИЙ світ казок ти зрО!би­ .1а ,:rля 'нас дійсністю!».

похо­

неділі

життєрадісні.

РАТАУ).

НАГОРОДИ

загля.даєв

юні С~ДО'ВО~И, і краЄ3Н8Івці, і туристи, і ... Та хіба ІПРО .все ровка,жеш?! Той день ,б у18 днем ІВЩКРИ­ тих ,дверей. Нас скрізь вустрі-'

дити :ПО розкіlШНО~У палаці. ОЙ, як хочеться поБУТ,1! в то­ бі, кавко' ..

І

-

нами

зБУДіжені,

у Т'Вo€.~ycBiTi, казко, 'ми Коти,горошки, і-ва'ни·щареви­ чі і 'В!Др3ізу - всі три оога­ тирі! Але .це тільки ІВ уяв'і ... А Я'к хочеться то,р,кнутися тебе РУКОЮ,каЗ'Ко, Я:К хочеться хоч раз по,бачити золоту риб­ ,ку

з

о'чі, ,цілує ру.ки, ба!виться на обли,ч,чі, ма'буТГЬ, lООМУ і 1І'0с­ псщарі цього палац,у та.кі

жи'в-був ... » - ці СЛО1ва, якими 1l&'ШН ає.тьс я майже Ікож'на, кав­

~leHi

справності

Ось 'Поди'віться, -

л,іФі:ко'вalНі

10 IдIН:'В - ",:,би ,й не Ібагато. Можна й бі,lЬіше почекати 20 дні.в. Але ж дЗ'йте РЗідУ телевізору, не осоромтесь пе­ ред ТИ\lИ, хто ,Bal~1 доруча€, і тими, хто дОlВіряє ремонт.

БlистаIВІКИ.

(Фотохроніка

-

чають

того:..

На фото: один 3 па­ вільйонів роопуБЛіlкаНСbll{'ОЇ

ПОДОРОЖ У КАЗКУ

ш:стькопій'ок за,П.1зтите в день за збереженн,я». Приїжднаю ,втре.тє,

я свій «Старт» на pe~oнт: На

ДЗJрс11Ва в Соціалістичній Республіці Румунії.

JUВІЛ

«ПРИЇЖід:жайrrе і забирайте св'ій телевї'зор. Давно-д.а'вно :ві.д.ре~о'н'ГОВЗ1НИЙ на п'ять з плюсом! А не заберете по

М ЕНІ

у Соціалістичній Респуб­

...................._ Зам.

4162-5260.

...................................... .. БРОВАРСЬКОМУ ШЛЯХОВОМУ ВІДДІЛУ на постійну роботу ПОТРІБНІ: бульдозеристи, автогреЙдерист. Оплата відряд»а. м. М

Звертатися на адресу: Бровари, вул. Кутузова; 2, райшляхвідділ.

• • ~ • • • • • • • • • " .. ' • • • • k.;, . . . . . . . . . . . . . " • • • • • • •

113 номер 1966 рік  
113 номер 1966 рік  

113 номер 1966 рік

Advertisement