Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

СТЯХЯ~ОВЕUЬ Орrан :Вровареьхоrо раІоввоrо комітеТ}' Коиуиіе'fапоJ партії Увраїни та районної Ради дептатtа w~x КиІвс:ьхоІ області

J& 113 (1562)

Недіпн, 22 вереснн 1957 року.

11

ЦІна 18 ІІП.

ГРОМАдСЬКІЙ ХУДОБІ-

По НАШІй :ВлтькІВЩИНІ Назустріч 40-річчю Жовтня

І

. 3ма.гаІОЧJrеЬ на честь сорока- 1 нує в ці ,щі на цу~&роJІих за.во­

рrчЧІІІ &втня, К:<)JНж.тиви ПІЮ·!ІАfС-

л~х JІьвів-ського рІl,І{на.ргоспу. 3

Jювих

перших лні'ІІ сезону вони переви­

пі,ЦJІІриє.ІtСтв

f·к.раїпи д·о-

биваються нових труд~вих уе:піхів.

У пре·сі вже повідомдядося про к.онують вІІ!J.}ОІбничі за;вдав:нл:. те, що в Астраханських степах Щ1>доби: ІІІі~ритrетва Львівського виsrвдено ІВелИІІtі• запа.си природ­

День у день на.рощують темпи ·вугдевидrоутку шахтарі Боро-

цукротросту випускають додат­ Kffli:O до :~авдаІИLЯ бдизько 2500

шиловгра~ськQго кахбіяату «ДgнбасантраЦИ!І'». В пеvшііі полови-

пудів цуюру. Готуючи гідну зустріч сороко-

ні вере-сня вони дали 40 тис.яч вn рок.ови:н~м Великоrо Ж.овтня,

тонн

ТЕПЛУ І СИТУ ЗИМІВЛЮ

Перша фонтануюча ІІафтова CB81JAIIOBMHa в Астраханському степу

палива. щmад

шrан.

пром:исл:()ва.

коопераціа:

респ}'І6лі-

Мартені;вr~і ДніпрооnетрО<вського ки з почат·ку року 11иробmла к~й-

ного газу. Тепер гем(}ГИ: юшиш­ ли тут нафту. Бурова бригада ма>йстра тов. Н. І. Крестьянінова

закінчИ'вши буріння

свердловини

ничев~ькііі: нафrового

черговоі

на та.к аваній 0.1е­

~тру~ту;рі, горизонту.

досягла

З

тис:ячо­

Сталоса так, що ·в літківськ()Зима _ наіmідповідальні:шИІіі заводу ім. л~ніна обіцяли BИILla- же на 400 ·мільйонЇіВ к.арООв·мщів м:у колгоспі і'Х. КаіЛініна КО·рови пері(}д в роооті твариннRІtів. Їх 'ВИТИ до 7 листопада 2500 Т(}НН проду;кції • більше, ніж за Ta.JtRЙ ПІІN'ТОЯJІИ ()ІW•НЇІ>Ї веnеснеМЇ НОЧі ,..: НаЩ.1аНОВОЇ СТа.1і. Це 3ОбооJ'ЯІЗаН- Же ПеріОД lІІ:ИНУ.ЛОГО РОІtу. 3& ЦеЙ .-vv ,.. .за:вда;ння полягає в тоху, Щuou не час в результаті знижеmп .. -...« 1·_ 3

метJ.}ОВGЇ

3НІШИІВСJІ на 400 кілоrра~м:ів. І це ріод будь-якого зниженНJІ про- ча.тку року вони вже відправили вартості прод}'іКЩії о,;~рж&но СПОЖИВаЧа" 2400 ТО"'Н "О"'а"'КО UЛИЗЬК.О 40 ·.М:ілЬіtоНіВ ка:~~ВаНД)"ЕТИіВНОСТі ХУ,ІІ;ООИ. ЦьОГІ) М:ОЖ. , . ·" п· " " '' jдJ'U' б .й . вої сталі. Бідьш як 1100 тонн ЦЇ'В економії. Торгуючо ()ІJганіф акт, тому що у ua.raтwx к,ол-

ж.ують вести да.1ьmі доедіджr·ння.

під Д(}Щем і добовий удій мtтока доо:устиrи в осінньо-.зим:ОtВиі пе-

ня з чостю викону€rься.

по-

IJUOU

D.UA

.глиібини: •за.бив фонта~н ЧІІСТ~ї легкої нафти. За пооперrд­ ніlш данихи, в;уна да€ 1ОО тонн нафти

В райо·ні, На Жаль, Не ПООДИН()ІКИіЙ

на до иrrися

nри ОДНІ

)"МОВІ,

го-с.пах не завершена ще підго- я. кщо кадри тваринників са.ховідтовка тваринницьких прИ!Міщень да'НО працюють раці(}нально ви-

'

~о зnи.

К.()<рИ:СТОВУЮ'І'Ь КОРМИ, ДОТРИ'ХУЮТЬ-

Пояснюють

це тmм, що буді­

вельнии з~іtняті зароо на. с·по­ рудженні

госпів

НQІВИХ

господарсмtих

періо){ в

·:юкрема ос.

Калита.

В

слr~ н~гайно наслідувати приклад

ня цих вимог. І rоловнИ'Х чІfн~м.

тваринник.ів гоголівської артілі ім. М(}.;Jот~ва, які самі взял11100 за

TQMY, ЩО ДОЯРКИ, СВИіlіВрК.И НеООЇ­ знані буди з основ&ми зоотехнії,

пЦготовку

не знайохі

3

'

rrexy ' ·

.

..,-

досвідом передових

НІІІХ rов~рів на суху йонів карбованців.

156

Іfіль-

Трудівники *** сільськО'rо

уроІЖаЙ' .'!:мну-довгунця і .дОС'ГJ!О­

господарства ВілорусьК(}Ї РСР достро­

ково

ково

ць.ому

ви;к.онали

році

добрий

д6ржавний

пдан

виконали державний план

міщень ДО ЗИ:V•И. f >За'ЗDСЬКО~у колгоспі «Шлях Ілліча» на ~о­ помО·ГУ бу~івельній бриг~Щ в ре­

нішнього рооку, потрі'і)но у верес­

8

ІІОН'І'і ІІІВаринницьких прим:іще'Нь

ні

у

рази більше, ніж на цей час ми­

прийшли колгоспники з рільни­

жовтні роопочми: за.НЯ'І"ГЯ на зоо­ веткурсах. За це, у першу чергу,

ну.;rого року. Здача наеів:ня льо-

хлібО'Заrоті11ель. Держаті :ц&но і ПІЮдано зерна на 2,5 'Мів:ьйона пудів більше, ніж на. цю ,~;ату ·В МИНУЛОМУ році. Іlла.в: З3ГОТЇІВеJІЬ rnпени:ці і ЖИ'І'& вик.онаио иа. 13:5 процентів. З;tа:ча. ~аж иі.ба

ну

державі триває.

чих бригад. Але на:віть у найкращих приміщеннях продуктmвність твариниицтва цілком і

повністю зале­

жить від годівлі худ{)би. .Нщо взяти райо.н в ціл()'ХУ, то ·білЬІШе, ніж будь-коди

раніше,

в

-

нас

заrоrовлено

кормів

соковИ7І'ИХ,

мнщентро.ваrних.

ру,щинс:ькому

гру·бих,

кмrоспі,

лад, вже :зар1m є понад

У

наприк­

10

тІ>нн

виrомJІrtісного си.'Іосу на корову.

Не ·ВfР'ВО було б, проте, дуоса­ ти, що 'І'ак усюдИІ обстоїть спра­

ва. Не виконали ще свої зобоов'я­ занн·я по 3а1Готівлі кормів кодгос­

пи іж. Ше:вчени.а, ім. Кірова та hІ:ені Дпllf'l"lJQвa, с. В.-Димерка, «Зоря», с. :Кула.же.нці, та рн.в; ЇНШИІХ,

ХОЧ Є

ВСі

!МОЖЛИВОСТі

зна'Чно їх пере.виконати.

НЄАввлячись на. те,

що

ни­

нішнього року врожай ко-рм()ВИJХ к.ультур

набагато

в•ИІІЦІrй,

ніж

Торік, НеООХіД'НО :придіЛЯТИ: серЙО­ ЗНУ

у.ваrу

МВІІХ

ВИК.ОРИ!СТаіННЮ

)І;•QІД3Т­

реоорвів кормів. В 1бага.тьох

районах

успішно

К.иівщИІНи,

на.nрИКJІЗІД,

:загО'rовляють

ЖО'JІуді.

Та.ка. ИООRЛИJІІіеть € і у ряді ющ1их кмгоооів. До З'бИJрання жолу"ці'в

тваринників.

Щоб таке не повторишося ни­ заооршиrrи

в~повідають зооветспеціалісти я:к кодго·спів, так і МТС, але їм

органіrзацііі.

Кожна

rос,пу ім. Хр}·щова, повинна бутИ рою, на()'ЧНИ'Ж прwщцд·ям. На. від­ минулих

ро&ів,

слЦ

більше за.1учити до читання ле:к-

цій на

зан.яrтях

наккращих в НИКЇ!В

районі

1 Працівферм, а

3

як.им

змагаємос111.

:музwnюї

КО'медії

рооітни­

чи;х і селянських к.ореспощентm.

У роботі з.ІІьоту взяли участь близьІЮ 900 делегатів з районів

обJІасті та. и. Києва. ДопОІВЦь «Про зЗІВданни рооб­ еі.Іьщів У ооротьбі 'За ВИІtООіа'Н­ НJІ соціа.в:Ютвчиих зобов·~а.нь, BЗJrrИ•X Т].}}'ХІЩИИ області НЗ

еКQН(УJІІ:ічних paJi:oнh! -

,Куста-

(PATAf).

но наdtбільше підприє:м·етво Кустаяайського радиаргоспу

б

о

з агачуwальнии

.".n •

-

Со-

боргу: ВО!ІИ ІJЮЧали: СП()рУІJ;ження

ста.в

"""au

в1>ди Швд·еюrого fр&Лу

•залітІу

ніза.ція ·зИ'Хіоо ХУ',дО'бИІ

-

к.ове

ну

виконання держа.вного

кмm:.

'Вст'У

з н~йв·ажливіmих ~ілянок ІПі.Цго-

JЧИ у зха.га.ння, ко.ле~к-

тив·и заводів, ф~рик і ·вугіль·нкх

розрізів Киї:веЬІкоrо рад.нарrоспу зоООв'я.залис.sr забезпечити вио­ Н3ІІІ'НЯ річного плану до 20 І1РУдв:.в:. (PAT:Aif).

Унікальний верстат На зІИЮді iжtmi Єфрем()'ва, у НОІВОСибірсмtу, закінчено• вироб­ ництво УІНЇ'&аJІЬНОГО ІJООТОЧУ'В'аиІЬ­ НОГО верстата. дл.ІІі ()б}Юбки вели­

150

:JІІ:етрі:В.

Нова. високовольтна лі'Ніи ста­ не до ладу в наступному

Р<Щі.

~1) СІІСТЄИ·И fp31JleH~ГO СокоJІО<ВСЬКо­ ний к.охбінат.

верстатіІв, зм:Qнrгованих яа. оод-ніИ ·веJІичооні:іі ет3ІНИ'НЇ. Розмір шпин­ деля ~парено,го а-грегату

ник

.може

л·егmе

переХ1>АИfІ'И

вик1>на;ння ос-

ПуЛЬТ31

за

кнопочноі eJWreм:и.

ДОШ)!Х()N)Ю

('ІІ!РС).

~-----------

Rожнt чотири днІ-готовий будиночок

нВІК. Нескладний прИІСтрій навіть

ред трудівнИJJtами ·сільського гОІС- У великі морrок чер~з 10---<1.5 падарства, ..:..._ у най·бюt.жчі роки сек.ущд дав ЗМ:()ІГУ '111\ІГРЇВ~и воду до 25 гра,~;усів. Тепла. вща Іffіі,І;­

lІІWдогн31Ти !Jмерику по вирООни- ходила в автопоїлки. Після встацтву

м'яса,

душу

наІСелення.

М'()Лока і

vа•сла на

новлев:ня ІВ.ЗІШІ'ltу

.Щці:грі·вник.а.

перестали

корови

ІLІЮСТУ'ЖУ'Вати-

СЯ, ЇХ П].}ОLЦ)"КТИВНі~Ь зросла: на

(1917-1957)"

честь 40~ріЧ'ЧІЯ Вел.ико.rо Жовтня» ·зроби:в перший е~:к.ретар КИ'іВІСькощ обюму КІІ Ук.раїни тов. П. Ю. Шелест. В деба·rах виІСТУ'fіИЛО 14 чоло-. вік. 3діт прийняв звернення до всіх ро6сілмvорі·в КиіJвсьК()Ї обла.с'l'Ї. Кращі робсількори пре.Jfііовані.

Піия зльоту відб}'!ВСJІ КО<Нцерт.

8

процентів порі:вІШНОо з виходом про~уJtЦЇ<Ї .!!ЇД КОНТРОЛЬ1ffіЇ Гру!ІІИ юрів.

Виrоговлення і }'ІСТа.НО'ВІtа> при­

строю обходяться в 300 к.а.рбованців.

Завод-автомат ceJta. Со-коліна поруч

Віля

величезнИ!И

В одному з дачних

(ТАРС).

Т(}рфовJDІ

тодами споруджується

·МЗСИВQІJІІ:

почал(}СЯ будівництво найбільmо­ го в Ві~орусії ТО'рфоорикетного заmо:Цу. Це буде повністю кехані­ зов&не п~пр.rемстоо потужністю 70 тимч тонн брпету з& рік. T}'lr лю,\tЬІк.а. РУ'Іtа не доторкати­ мет:ься ні до сировини, ні JtO про~у:s.ціі. Все робитимуть Іl&ШКни. Першу ларrію брикету за$0)1 видасть у 1959 році.

(ТАРС).

міста Одеси швидКісними менове селище

для

моряків

Чорномор­

сІ>Кого пароплавства. Кожні чотири дні тут з'я·вляється аку­ раmий біЛ·ИЙ будИ1ІОЧОК.

з

на

б}'!Дь-.я.к.ий ПОТРІОНЕЙ режим •Рі­ зання. Верстатоо.t: управляють з

Ві цього У вирішальній мірі за.- туту •пнущи зи.ми •було 3мон:од вано а.втоматичний водо.на.грr11-

новного завд'анНJІ, я·ке стоїть пе-

250

току регулюванню обертів роtбіт­

ПЇДВЇ<сНОГf/

(ТАРС).

-

•іліtиетрів. За.вДІЯ,ки безст}'ІІІінча­

. На молочнrи фермr учОО~-достов.к.и до велИІlt1>ГО ІВсенародн.ого І Jll,J;нo.гo господарства Алта~СЬК()­ свята _ 40-х })()К()ВИІН Жо.ІІ!rня. ro сІJІьсько~подарського п~ти­ дежить у.спішне

до

тонн. Новий a.rpeгa.rr яіВЛяє

-----------~

од:на

пла~

року за всіма поltа!3Ни­

19·57

Троіщмt СоООЮ ·lt()Хібінацію ДВОХ ВеЛИКИІХ

виеоІWвольтної лінії -

гірничо- Це ,Ц&СТЬ 3ХОГУ іЩиЮЧИТИ'

..t(r·нaт

ціалістичне змагання за дое1Іро­

мгаб~ритних деталей вагою

найськоrо і Челябі•нськ.ого. Не,цав- -Ру.в;нd ДQВІЖИ!ІІОЮ 216 •:к.іло­

ції тваринників, зразкова орга- Автоматичний нагрІвник води

Нарада робсІлькорlв КиІвщипи театру

зв'язки: ~усі);ніх

Щдвшценн:я: ділової кваліфіка-

соціалістичної революції

сшоrо

Зміцнюються

руду. УралЬІді не залишилися в

Державне ІВЦ&ВНВ!ЦТВ(} полі- му-ленініаму при ЦК ІШРС «До тичної літератури Ук~їнської с~рока.річч.я Великої Ж.Овтн.евої РСР вишуІоо-НІЛо в світ упtраїнеь- соціалkтичної рево.'Іюці'і (1917кою мовою брошу:ру з текст~ 1957)». тез Ві~ілу щюпа.ганди і ~гітації Вроошуру видаоо масовИJМ тираЦК КПРС та І:н.ституту марксИ'з- же:м. (РАТАУ).

ві~бу<ВСJІ оола.с.ний -аліт

трmває.

свИJИа.рок Києво- JІідправляти на ·~Т31Jіургійні за- СарбаЙСЬІtИЙ гірничозбага.ч:ува.ль-

Святошинськ.оrо раіrону,

Брошура з тезами "До 40-річчя Великої Жовтневоr

Пv3а.вчора в приміщенні Київ­

пдан

зооветкурсів коловсько...СарбайськІІІЙ

ТВа.рИІНН.ИЦЬК.НІХ

таІЕож дмрок,

понад

Троlцьк-Рудний

за прикдадом требухівськ.оrо .км­

міну від

тисяч rонн, або м:а.йж.е в ,~;ва

г.ру.па,

заІбезпе.чена необхЦною літерату­

процентів.

139

Будівництво високовольтноl лініl

потрі:бна у цмху серйозна ДО!ІІО­

них

на

Держа.ві зда.но насіння льов:у на

мога. правлінь ·кмгоспів, па·ртій­

........

слі;r; залучити піонерів, учнів.

підrотовк.у і

здачі насіння

Раднаргосп Киї·вського еконо­ мічноrо району ІПрийн.яв ви·к.'ІRR ного економічнWО< ра.й·ону на со­

Річний план виконано достроково ростили в

прОІдов­

раднарrоспу Московського облас­

-------

Ко..1rоспи У країнської РСР ви­

Геодоrи

3АІагання раднаргоспів

заціям передано понад план різ-

елИіке трудове пщнес~ння па-

По­

греби,' КраеНІЛівка, були порУш~н­

при­

І приєхства.

ряді код-

приміщень. Там, де це дііЮно так.,

тв·аринницьких

·-

. на.дпдановоt про·ду&цн ви,д.ІJІВ ~­ 1 ;rewrи:в трубноrо цього Пl'"

ся в•иМ·()'Г зооте.хні'І. Торік в осін-

ньо-:шмовий

-

за доб}·.

Основним будіве.льним матеріалом є КОІМИШ. Колектив тресту сОдестрансбуд» вперше в nрактиці комишитового бу­ дJtвницmа застооував індустріальний nоточний метод. На сnеціалЬІІю устаткова.нDму стенді виготовляються панелі с'І1ін заввишки в 3 мет.ри і завширшки І метр 20 сантиметрів. Комишитові мати укладають в дерем'яну раму і з розташо­ ваного тут же змішувапьноrо arperaтy зциваються гіпсо­

тирсовим розчином. Рами од.ночасно е каркасом будинку. Нові комишитов.і будИІІКи зруЧІІІі, добре зберlгають тепло. Затрати пра:u.і на іх с.nорудЖеfИІЯ при індустріальному ме­ тоді скорочено в 11ри рази, а вартість

ІtВадраnюго

treтpa

житлбІВої площі вдвОЕ нижча порjвняно з буд!ІШ(ами з зеи­ чаАних матеріалів. На фото: готові комишитові будКНІІ<и.

(Фотохроніка РАТАУ).

Фото А. Подберезького.


2

СТАХАНОВЕЦЬ

На звітно-виборних

комсоиольських зборах

Недіnя,

22

вересня

1957

року.

І

І

Рік в житті комсомопьської органіаакії --

У .vинулому ЮІJІЧ&1ЬНО)(У / говорить т. Носулен- 1 році, звітно-виборнИІХ цюють на свинофермі. на присутній Ак.тивно щюявШІІи себе кох- ко JI., - нам: ,~tвічі д~вtлос.и кі­ зборах в кюІсомольськ.ій: о,рганіза.року я Іб'уІІ мо.1одіжноrо ІWдек.ти·ву, що пра-

Восен111 мИJНу.1ого·

ції ко.тгоопу ім. Щорса. На облі- сомольці і на виробнmцтві мі-сце- пяти щюпа.гащиета в політгwr­ ку тоді будо понад 30 .комсоммь- ви .r;оорив. Володпи·р Борисе;нко ку, не .веі кохеомо.льщі вчи.л·JІІСя. ців, а в бригадах, на фермах пра- при завданні 200 тонн .вивіз Ма.л() було .ле&цііі на ·Jrод()Діжні У !!Ме 350 Т()НН. На. цій та ін- теми і зовсім: нем~ про піАготовцювали лише декі.1ька з них. Пща.вчора. знову тут ОУІВ при- ших работах він виробШІ За. 8 ку до 40-річч.и Вмикого Ж()втня , Шофер слабо ()ргані:ювана антирелігійна сутній на ·звітно-вmборнmх збо- місяців 360 трудоднів.

рах. Для х&рактеристики rого fpиropiii: Петр~нко вивіз опец:ха- пропагЗІн~а. Саме в цюху ,ми не нового, що сталося за рік, наве- шююю 800 тонн сечі JtЛЯ виго- відчувади належноі дош>жоги від

ІІі ro:v<:o1.У декідька фактів із звітн0оі до- rовдення коwостів. к~мсомольсьхоі мольці активні і в гро:vцськш П()Віді комітету

Прийнято до ВЛКСМ 30

партіі. tІtащидат ВЇ, рL1ьництві та інших галузях виробн.ицтва працю­

ІОО.'Іrоспного

ють 47 ком·сомольців. Переважна аванбільшість з них посідає у соціа..тіе'ГИЧНІНІУ

гардну ро.ть

40-річчя

честь на 3маганні Великог() Жовтня.

nрацю­

са.мові.uа.но

Осоодиво

ють КОХС'ОХО.'ІЬЦі на .МQ.ЛОЧ'НІ>-1'()­

ПРІЮВОЄНО

Я&іИ

варніЙ фермі,

«КОМІС1НІО,1ЬСЬ&О-:ИО.'ІОДіЖ­

·С.1ово до 7 ди­ :юбо­ річне надоіти по 3500 ·Кі­

На». Вони дади

стопада. виконати в'яза.ння лограмів

-

К{)ІЮВИ.

ві,J;

ммока

парті'і Марія Олек- сову роОО-ту. СтворШІІи при клубі комеомодьсько-м:о­

QЧолює

сенк.о

каЦІІflатів ро:Jповіла, Нція Нореr{ь, -- доручиди організувати культурно-:vа-

до

10 _ ренк~ прийнято

}1 0,

ДИХ 1\МГООПНИіКЇВ, у ТВарИR.НИJЦТ­

НЗІЗВУ

з

до,~tіжну ла:нку

Іівча.т і

17

вирощує на. хлоnців. Вона гек.ща.х картО'плю і на 4,5 кук.уру)(зу. Врожай ще не в гатах, але,

видно, що на кожно­

м:у гектарі бу~е не менше

і

днів

10

надоєно П()

кілограмів молока від Іtо ·

2811 рови.

З повагою говорять колrоспни­ КОМ:оСО!J(ОЛОК-ТеJІJІІ'І'НІІ!ЦЬ

ки і про

Ольгу K31CJ!]{ і fа.лину Лисенко, про Марію Царик, fалmну Федо­

Тетянич і осіх

ренко, Євдокію. з

Аівчат

інших

к.омсоJ(о.льськ.о-

Увагу

ІЮКУ шостої п'ятирічк.и, коле·&­ тив труДвників JІИІВарно~прок.а.т­ ноrо зав1>ду ){оои;вся ~начнвх ус­

піхів. ·Вже дев'ятий мі<Сяць він Черооний перехіднИ!Й угримує прапор облм:ісцев:прому. В цьоку заСJІ}'ІГа і КО!Х<СО'М:ОЛЬЦіВ.

щі

450

тонн компостів. ОсоолИІВо

віАзначаютье.я на цИі ро6оті Єв­ Ме.п>ниченко і fригорій докія 1\y;npi~li&O. Зовсі:м:• іншим тоном, рі'3ко го­

заена.чено у звітній АООІО'Ві,І;і

-

ОРГ&Ні­

КОІМіТету &ОМООJІОJІЬСЬ:ІО!Ї

такому ж дусі була ІЮЖОВа і про

І. Зал<1ЗНОГ() та В. Кравченка, І. І. Залооного, що сажовідьно за.лmuили ·колrос.п. ДовеJЮся чер­ воніти і Миколі Борисенку. Вів в

за.гдЯАаІЄ

часто

У цwму

за:нооа.ла.

шенні

КОМСОМ:О.ЛЬ'ЦЇ'В.

сказЗ!В А . Сер­

намічав чимало

()ЗеJІенено

не

збір .металолому,

ПQдвір 'я завоц, не в:поря~к()вано

сад. За1 літо .лише одИІН раз орга­

комсомольців, з .sиtих

робничники, є і та·кі, Я:&

бриr~а

систе•атично

вииоиув

пе­ центів. Часто за!ЮЙОВУ'В&ІВ рехі,~tнd червонай BИJІ~fe.J кох­

32

ви­

Jl.

Тро­

ВІІВОRуІОТЬ КООІ:е!)JІОJІЬСЬ:КЇ

!.

в. БрИТИІІець,

Стаібр~ьuі

в.

лtЩІ>&ИіЙ,

Ві-

М. Моск.:ІІЛенко одерж}'1Іа.ли пре-

міі, в.

а

П. ШМОРГУН . І(омуиістична організатор спільиоІ партіІІ -

ми: по ПіАrотовці АО 40 річниці

були

ріmе.ння.

В. Часнмкое, інструктор .райкому КП Украін и по зоні

Броварської МТС.

с. Княжичі.

11:арно.

але

організаціі,

ськоі

-

модержавства, · 1· нацюнальне

ли і ва. недоліки в роботі К()Мі-

Вказано

·ІПШf.Л()ХУ

було, Щ() в

незаД().ВіЛІЛІQ

юІІRЧалЬІІ1>JІУ році

працював політгурток,

.лише 9

Не з~и чуйно вЇ]І;но-сять­

ся АО нас, ·молодих

роботу

·за}{()ві.льною. На­

rollirery

АJІЯ

мічено захо,~tи

р<ЮітнИ'ltів, 'ІІРУ'АОВОЇ

поліпшеиня

і внутріКООІІСОJІОЛЬІСЬ'КОЇ

е.поса.ря.

За.кkть ріЧ'Ни:ці ВелИJ1rого Жо-втня. В. Поnотняк, чпен КПРС. м. БроварІt .

до начальника цеху, ·К()М:СО'МОдь-

к.онтори «fК<рза.rотху~ооа». держ- ганізаціях

()рга.нізащії рай­

В усіх

.ЦИХ

КО·МСО)ЮЛЬСЬ'КИХ

споокивС'ІІЇJІttи, Брова;рськоо по.лік­ орга.н.ізаціях збори

віХ:І)уJІися. у

ліаіки, райконтори зв'язку, За-

заtзн&JЧ&ІІИЙ за графі:&ок час. Ро-

заооду,

бота комітетів, секретарів та. їх

клінкерного

про~артілі і:ІІ. Пан11tілова,

рай-

цих

установ визн&На зщовільною.

вИ!борних 3(іорах ПОВіАО'МЛЯЮТЬ З етаіtні.

ко-хео.хО.'І&еькоі

істор.ични.м

з

та

роботою

поста-

ним

прийн ятих

значенням

викри -

•Вається підривна діяльність м~н- нов. В кі.и.ці книги пубЛіікується шовиків, есерів, бу.ржуазних націоналістів. Автор брошури, ма10-

ряд найважливіших офіціальних документів, які стосуються цього

чи в своєму розпоряджеІИІі вели-

періоду.

"НІ, це питання ще не відрегульовано" «де наwі газети?» ві,~t

пі;t; та­

-

СереА оорІІІІІИІХ

А()

ком:ітетіJІ

секрет&рsnш та іх заетушrикам.и В

~аJІОЧВООJІЬНИХ

орrанізщІих

Декілька. раз м:и звертадися

перевіркою

бібліотека замість газети «'Киівеька праща» оде·ржувала ре.епуб.ліканську газету «Правда Украиньr». Ста&Лос:я це з ВИіНИ колишнього бухгалтера райкон'NJри зв'язку т. Митник, ·необхідну

я·ка неА{)Замови.ла

«•Киї.веька

га·зе'l'

кількість

прав,~tа», як-то оудо Qфорие-

но під чае пе~плати. Тепер Це ПИТІІІННЯ ВЇ}І;регу.Л WІ\Іа.НО».

KO:VCO.VOJIЬCЬKIIX

переuажна

шість ТИХ КО'М:СОМ:ОІlІЬ'ЦЇВ, ЩО заступuи:ків у м:алопееJІьвих ор- 10 звоітно-.виборних зб()рів.

біль­

iiy.n

по

цьоху

до

пита.нню

за-

ІJЇАУІОЧОЇ СЇдЬСЬКИІJІ ПОШТОВШl вЩділеннях т. П31Січноі К. І., але вона. JІідповЇ]І;м., що це не її справа.. Зверталися .110 рай­

що Погреібсь:&а

встано.в.лено,

за.ли­

то

шається ~оо ГаІЗе'l'И вчителька т. Опанае~Шtо.

т. Корхов пише:

«•Про11еденою

«Ра-

гаооту

освіта»,

д<Янеька

8 вересня був утм:іщеІmіі ЛИJСТ

· зв'JR1КУ'

щержув

школа

загмовко·м у «Стаха•Но1Щі»

ким:

КСНТQРИ зв·я~ку, але все кін­

·

Ча6'1'ЬСЯ обЩJшками, і, mt ра­ ніше, шмла або т. Оll&Насен­ ко залишаються без газет. редакцію

Пр(}шу

заІШl'І'ати

ПРШЦЇ-ВНИІltіВ р3ЙКОН'І'ОРИ ЗВ'ЯЗ-

Ry, чи віАрегу.люють во:ни ко­ щоб ди-нt'Jбудь це 'ПИТання, кожен,

xro

ту, одержав СВОЄЧСІіСНО

перцп.патив

її і :nри

rЗІЗе­

том·у

».

як надійшов л~rет від АИ­

сере,;­

Прочrеrайте, т. Корхов, }'!Важ­ но лист т. Ткаченка, інші (Жа.р­ ги, я&і надхоАJІТЬ, і ви поб&чwrе ,

ньоі шк.о.ли т. Ткачt'>н.ка М. Він

що пиrгання це .цалем не відре­

хона.

Збори проходять організовано П.ро в~rеоку активність па zвітно­

його

за своє соціальне

визволення,

роботи. пОУічшпt начальника р1Іійконтори

виховної

поліпшення

доповіда'Ч і вИІСт}'1паючі вказа- кому &fft.И заманеться. З~рта.вся

ліеькоrо

керівництво Комун~тичноі партії спиняється на питаинях, зв'язаспільною боротьбою російських і н их з істор,ією боротЬ<би більшо· українських трудящих проти са- виків за окликання з'їзду Рад, з

сіль­ ПогреІбськ.оі завЦуючо·го війну цюху ЗJrY. ської біблі()Теки т. Бик001а Д. В На. зборах багато говорИ>ІІи про евоій ві,~t·повЦі на це заІПита.ння

тоrо, щоб вчити, мене nоси.лають

тичного 3Маrання».

І з'їзд

nроголосив

Рад Украіни, який

Київ, Держnолітвидав УРСР. Великого ~В'І'НЯ. Радяж:ь.ку владу і заклав фундамент УкраіН'Ськоі соціалістичНовообраиий ко:м:іте'l' присту- 1957, 106 стор. В брошурі розповідається про ної держави. · Автор докпадно пив до ВИКQНання приіНіЯТОГО

на орга.н·іrзація ви,~;і.лШІІа ,~tля нь&го пропагацис.та. 15 '!Wмrом:о.ль:&оИСОJІО.ІЩЯ• і ців навчаються у в~чірній ш&ОЛі. Звітко-виборні &'бори ВИ'3на.ли

В(),{{))(,

соціалk- зМІод учнем:

1957, 97 стор. у б,роwур:і висвітлюється видатна історична подія в житті

дав УРСР. Київ,

царизму.

проти

народів

Не встигла ще редакція вміта ~говорить Н. Білецький.--.Шсля дисцmr.ліни, ,11;~ посидення соціа­ в га:зету відповідь т. Кор­ стити нагороджені закіНчення шко.ли я П()СТfПИ11 на. лістичн1>ГО змага.н.н.я на. честь 40

«Щв;мінник

класу під

робітничого

інського

боротьби росіАського і україись- украінського народу -

кого

КресJІJЯнеький

в.

Щербак

зна.ч·ка.м:и

у лютневі дні 1917 року для даль­

орг&Ні'За.ціі. Р.и,~t пункті.в ріше:ння зв'нзані з невоЦuа)І;НІІ:JІИ робота-

JІ&J{) цї.rr.авився

роботою Іt&ЖНОГО

-

та

довоІ

АОРУ­

ООJ(Ольці .ливарного це.ху. ю. Кри- тu, як і чи• він живе пооа 3а.ВОШJ[ИК,

волюційного піднесення і першої

хо:vwмольсь!Wі РСР.

цеим і А. Колосиn Вони не­

змінні норми на 145-1:50 про­ чення. \tоІмітет

мог~тньоі гарантії роз.

нення викритих недо.лІ&l•В 1 ,~tаль-

шого яіцнення

lЮМеом:ольців вЦвЦу·вало вечірню школу. Зар3'3 КОМ:СО'J(ОJІЬСЬІtRЙ JWJfOOJIOJIЬCЬ:&O - ~{)JІО.J;Ї&Иа за.довідьно пращюють. не~УJІ.JІінно гурток ук.о.кплекто-вааnШ, nартій-

ЗащЇЇ (сехре.тар т. МИІtодаєR'КО),

-:-

Укр_аІНІ, в ~ущвництв1 суверен~о1

лений, Jtexm:!fи забруЮІені. Ми, об'явіm'и комоомольці, по.вІІ'Н'Ні

34

С~СР

. наu;юнальноІ держави - Укра1н- керівництвом більшовиків за дикf прийнятому РІ- ської Радянської Соціалістичної тату-ру пролетаріату. невід'ємної склавизначені за.хо,~tи; JIO усу- Республ.іки С. КОРОЛІВСЬКИй:. Перший - частини великого Союзу з'їзд . · · Рад Украіни. Держnолітвн-

. НИКІВ М'І'Ф.

ших захо~ів, але не всі . з~і:йснеорганіwвано Не3а,~tовільно ні .

-

столипінської реакції, нового ре-

ність В. І . ЛекіІНа пq створеиню

дожнwі дітератури cepe,~t праців-

хоро­

дюк,

Книга показує величезну д:іяль- шої російської .ревQлюціі, в період

В. І. Леніна у встановленні

цех, JІІІІСmпрока.тнd ск.м1Іів І. Ве.рещагін, -- зах.ла.м­

Комітет,

ріату напередодні та в р<Жи п~р·

Київ. 1957. 69 стор.

ко .м с о.м о ль ц ю

ОКре:МИ•Х

-

сій-ського і украінського пролета­

чи:тань ху- J зміщ~е~ні Рад_янської_ влади н~ шої боротьби російського і укра·

ганізації го.1осних

парторга.нізаціі.

-

викладає ~торію спільних д,ій ро-

РадІІнської

Української

иицтво

держави. Видавництво АН УРСР .

~енній газе'l'і «ЩорсІвець», в ор-

критИІКа на Була на зборах кох-оом:ольськоі адросу . ко.хітету JlltOMY і організаціі, ра.ЙК()МУ

тету,

~.------------

------------~

- OOIYr поси- квІту ВСІХ нацюнальних радя·нсь- світової війн.и. В брошурі вневіт. ких республік. Основну увагу люється також значення перемо~· шення епор~оl Р лення учаСТІ КОМСОМ?.JІЬЦІВ У що-~ автор приділяє висвітленню ролі ги народів Росіі над царизмом

ча;рк.у.

ніJ}"В3JІи вИІЇGJt на Д~ну. Серед цех;у,

В .ли~тощюкатному

са.мо·

з початкох .літа ХУАОЖН.ІІ

200 АіЯJrьність

центнерів картоплі при еООов'.и-. 3ІІ&ЧІІа ВВІІІ Віри fонча~нко, з анні 180. ПЦ урожай наступно­ я.ка прщюв заві,~;ую.чою KJryбoor. Збори віАзначи.1 и певне поліпго року тут забу·ртовмю на шо­

кожному

ншння виробничого плану J(pyгoro

-

прщбаw10

к.одГ()СПУ

Прашrіння

---------------------------

Борючись за. лост.рокове вико­

-

гу.ртки Х}'дожньої с~модіяльності.

Одеська конвертщ>-білова фабрика виготовляє для школярі в УкраіІНи десятки м.ільйонів зошитів різних розл·інія·нь. На фото : лі нія контролю цеху зошитів . (Фотохроніка РАТАУ),. Фото А. Подберезькоrо.

18 К(J(\І'ІІдект струнних інетрrментів . .Книги до 40-річча: Великого Жовтня - Провели 5 ·х()ЛОДЇ!Жних вечорів, документальний матеріал. ка· ua яких виступади і гуртки. Але Б. БАБІУІ . В. І. Ленін і будів-, кнй

Оле&еа.щра. Борисенко за 8 ·Мі­ В()риди виетупаючі npo Меколу сяців вже одержала ПQ 3156 ІІіі­ K~.'1llpi~нta. Він несвоєча<:но під­ логрwів, Любов Кришкн -- по возив зерНQ ,11;0 сівалок, ВіАставаІВ 2952. Не набагато ві.-сrаши від на вивозці ,~tобрив та. і на ви·воз­ них Євфросинія Петренко, Каrrе­ ці картоплі, працював абияк. До ри;на. Моска.ленrо, Катерина. Ца­ того, ще й на руку нечесний. В по К()дrоопу· за 8 РИІК. Всього місsюц~в

-- Мені і Вірі fонча.рекко, -

роботі. Нещодавно fриторія Пет-

організаціі.

партійної

і

райкоху комсохо.ту організацИ.

рект~ра Св·ітмЬШ~еької

гудьо:ва:но. Обо.в'язок партійної і

пише:

« Протя.г()м всього 'мwнулого року наша школа М!ісяцями не

щюфспі.лкоооі організщіі райкон­ тори ЗВ'JЮ~у ВСТ1ІіНОВИТИ, 3 ЧlffiЇ

одержувала газет «Ра.~tявсь:к~ 003іта» і «fчител.ьс:каu~ гаоо­ та ». mti переJЩІ.JІати:.ла.. Нере­

ВИІНИ

одержували

rуд.ярно

ПЛ1Іічені газети

Опанасенко

боЛь К. П.

Н.

перед­

і ВЧИІТСІJІі тт.

та

А.

Со­

Нинішнього року ця ж істо­ рія

П()ВТОрювться,

трохи

іншій

пра:вАа ,

формі.

у

Якщо

п~редпла.ткИІtи

не,~t()()~ержу­

ють або з зшізне<нням: одержу­ ють ,~;ея~і Г&З8ІГИ та журиали

притягнути винних

JtO

та

в.Цпові~

дальності.

Вирішити ·це питанн.и ·с.11Ц не* оцн з на·йва.ж.ІІИ* гайн~. Це вimn заходів пі,~;гото~ки .J;O ()1)-гшнізаціі передплми· на газети та жу:рна.ти на новиі' рі.&.


Недіnн,

вереснн

22

року.

1957

40- рі

ДО

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

Великого

ч ч ю

1 ЖОВТНЯ ЗАВЕРШИТИ КОПАННЯ о

3

Жовтня-гідну

3ВЕДЕННН

І КАГАТУВАННЯ КАРТОПЛІ

о

про на,4Ій молока в колгоспах району

о

За nрикладом передовоІ лапки

зустріч!

за станом на

Вибрана картопля

20

вересня (в кг на корову)

.

Назви сіл і колгоспів

ІtооІа.нюІ к.аРТQплі з

і

ншйбіJІьш

ЯКЇСНОГ() npo-вeдe•HRJl

ЦИХ

(Юбіт ще • перед вихщ.ох у по.'lе накреслІІЛо

рц

організащійних

З·аходів.

Перш за все П()дбали про о-пда­ ту .праці ко.'lгоспників. Згідно рі­ шення 11а.га.1ьних ЩЮВQІДІІ!:ІІо

від

зоорів,

кі.чькості

оплату на,копа­

Н()Ї картоплі.

Добре організовано

роботу у керує О. Дяченко. :&на. завершує ко­ пання на всіх 35 гектарах. КОРІ:ІІ:овіЙ' · бригаді,

У колrоспі ім. Ватутіна, с . Пухівка, .найumидше копає картоплю четверта рільн.ича бригада, а в брІІ'Гаді ЛЗН4<а, якою керує Ган ­ на Омеля. Колгоспниці першими зібрали врожай ·На одній дііляІщі в 4 гектари, а зараз перейшли на <іншу, де посаджено 8 гектарів .

Картопля тут одна в одну, велика, її по

200-210

ценmерів на гек­

тарі . В ланщі запроваджена .WдИ!Відуальна .відрядНІість . Іkя площа розбита на ділянки, і кожна закріплена за одною колгоспницею.

Такої картоплі в нас ще не було,

-

-

говорять в один голос

КОЛГОС!ІJНИЦі.

Садили її по добре пі-дготовленам.у г.рунту з внесено~~ям в лун­ ки суміші органо-мінеральн-их доорив. За. літо двічі пропололи, а де потрНSно було, то і В'J1Ретє знищили бур'яни. Всю картоплю, яку викопма

ланка, артіль відправляє державі .

Р rвняючнсь на передову ланку, посилюють копання картоплі всі

Картопля ·ВІЮдила

якою

нинішнього

непогано.

Намп}1ЄМО

130 цеН'fнерів з к.ож.ного гектара набагато більше ніж торік. Повністю роорахув'а.'lиея держа.вою

по

картоплелостав-І

ка.х, а також і по натуропд:vгі за

роботи МТС. РозриІJу між збкраНІІІJП( і ка­ гатrва~ння31: не ,~;опускаємо.

Т Х

На

з н і м ку : ланка Г. Омелі <вантажить картоплю на автомаФото

і

текст сількора

Г.

Про хіА сіАьськогоспоАарських робіт у колt•оспах району за станом на 20 вересня (в проц. АО плану) е_

Назаи сіл

=ое •• g- ..

IQ:o

IQ:

ее

е

..-=.. ... ·=="" ~.::

о

..

і колгоспів

Назви сіл і колгосnів

В . -Димерка, ім . Кірова Требух-ів , ім. Хрущова Русанів, ім. Сталіна Гоголів, ім . Молотова Зазим'я,

«Шлях

Ілліча»

Жердова,

ім .

Лі11Ки,

Каліmна

ім.

Леніна

В.-Димерка, і<м. Шевченка 1\ула•женці,

«Зоря:.>

78 69

72 91

60

57 33 37 75 57 39 38 66 25 60 100 53 100

60

56 50 47 45 45 44 44

43 39 39 35

о

ео

'""" •• ••

Поrреби, ім. Кірова Рожни, «Більшовик» Гоголів, «Червона Україна» Плоске, ім . Леніна Світильне, ім. Маленкова Красилівка, ім . Жданова

.

Ім.

·------------

------------~

...·=

голова

КлимасR .

Пухівка, ім. Ватутіна 35 В.-Димерка, ім. Димитрова 34 К•няжичі , ім. Щорса 34 Боrдаківка, ім . Ащр€єва 32 Калита, .ім . С-rаліна 24 За<воричі, ім . Кі<рова 24 М!Жіредь, ім . Будьокиого 23 Боб. рик, ім. Сталіна 22 В . -Димерка, ім Леніна 22 Семиполки, ім . Лепіна 19 Троєщина, .ім. Ворошилова 16 Рудня, ~м . Каr·ановича 15 По БроварськІА МТС 43 По БобрицькіА МТС 35 По району 40

--·-

с.

.колгоспу авро,

Ж

працювати,

ферму

IQ8

вона ще не так вмика., але вже

61

зробили початок, і це дt>бре . ·В

48

ооли:ку. Завідуючим П прНІ3нwчи­ ли обізнану в цій справі людину

Правла,

рІУ3(ЮСТе'І'ЬМ

у

20 62 -- ветфельдшера f. Юрченка. 70 Клітки для утрианн.я К.ІЮJІів 21 прцбали на. базі « Сільгосппос-

100

24 50 48,8 53,4 50

І. Доценко, :.ооте:х,нік.

Колгосп

ім.

Сталіна,

ноrо року підготували З1З гекта­

приuад, у бригаді

Так, М

2,

на­

якою

рі-в грунту при ·зав:цанні

керує М. fорбатенко, .по декіль­

цією робоrою

ка длів -кapтollJIJI лежИІТь 'ЗВерху

400. З покіJРІИмо до ЗО

вересня, бо маємо, де ор&ти.

грунту

Але ,з мпапням картоші на­ ша бритала ·від-стає. І не тоху,

нже пооелен.іло. Так ших бри.гшдах.

що,

може,

погано

прац:юемо

і

псується.

в ін­

А. Фцоровсьний,

чи

ВИІНИ

обліковець трактарної

~tільничих брига,ц . Досі підКООІа.ли

бриrади.

ка.шини

несправні,

а.

з

Щодня заготовляємо добрива Виробиицтоо к~МJІІое.тів

торфо-rн()ЙО<вих

nр()вадимо

цьоrо ро.к.у. Правда

,

весни

влітку де­

що послабили цю ІЮботу, але за­ рі~ посилили. УІtJІали в бурти 5 тисsч тонн із 7 тисяч, що за­ ШІеували виробити.

Зшраз особлИJВО> наJІ.ЯІГЛИІ на ви­ воз:&у 'Юрфу, ЯІtий заrоrовл-яють

бу.пщозером

>І(еха.нізатори

ВОІб­

рощою

роооrою

вЦ>:шачаються

працю­

ють ~-5 паро.к.інних пїів~. Хо-

лише

'ПР~}'!Іtтвність

м:и одержали вЦ

кожної курки­

нееуч,к.и по ВО яєць, в

-а.

3011 2919 2860 2790 2577 2544 2537 2527 2508 2391 2350 2294 2293 2237 2227 2185 2173 2170 2166

200 118 108 110 98 104 102 120 72 72 87 67 76 103 83 75 91 71 84

2090

82

2061 2059 2041 1957 1909 1897 1757 2371 2383 2367

97 98 77 89 72 72

+ІЗІ

+587 +586 +156 +268 +427 +646 +155 -67 +334 +206 +315 +503 +148 +228 +395 +369 +383

88

98 102 100

..

КОЖНО І

2

+765 +397 + 1022 +643 +403 +272 +486 +77 +518 +156 + 44 +267

курки

сухих :ІtОр.!lЇв і ДQNl-ЄMO мінера.дr.-

&а.ртошю,

коренеШІ·ОАИ

та.

ін-ші

сооовиті к.~рми.

Кwпуету даєм:і) не тільки вві­ жу, але й квашену. Ін()ді вклю­

1955 -

риб'ячий ЖИІР. спеціальних кормушках зав-

f

жди трим:а.шо ·м:·і'нера;льні

пі>сок,

-

К·J)е'ЙД,

черепа.шнИR.,

к.оржи

под·рібне-ний

,11;ерооне

ІВутіия,

по 117, в 1956- п~ 162 .яйця, :sісткові К.Р}1ІІИ. Ці gру;пи ми. заа. за 7 міс:JЩів цього року -- по rотовляемо ccwi: споча.ткr вари­ 152 .яіци. мо кkтки, а потім П1)дрі-Gнюємо JІк !МИ ,І;ООИВаGМ:ОСJl Т&КИіХ ПО­ їх .м:олот&WІ до розмірів горошини. КаGRИКі'В? На.сwперед, ми ста.раєПерші дні rодуємо ку:рчат 8

знача.ється

ЦІННА КУ ЛЬ ТУРА

високою

берехо а.

несучістю.

мо.:ю,цняк

я.кнайраніше

не

-

в 11

квітні і березні. Доев~ пок.а.зМІ нам, що ку;ри, В'ІІрооцені з берез-

раІЗ. У стадо пуск.а:ємо і!іОЛ()І~Як

у 4~м:іс.ячному віці. ЗаІВдяки nов­ нОІЦінній і ріЗН!>МіііНЇТНЇЙ ГО,'{tВЛі молоді кури .\О оее.ні добре .роз­ ВИ!В&ються і вже в серпні

В цмму році на дев 'ятиrектар- неовІІіХ курча.т, -

найщюдуктив- росні почmна.ють нестися.

цю

.. "І.Т"'"' ..... ........."И.

пожнивяу -культуру <ХИ ви-

рощувмо

вже

протягом:

к.ількох

J}оків. Ро~и'І'ь вона. неn.оган().

С. Матусов, агроном.

Колгосn с.

ім.

Ворошилова,

ТрОЄЩИІПІ .

КОЖНіЙ •КЛіТці тpDaGMQ ПО ЗQ-

К.іНСЬКИ.М:

ване невелИК""" ........

.В ямах,

Надія Щу.р пра;цюв ООліковцем

В Іі.О<Н.торі. JІк агіта.тор В{)На. часоох~ка.

Щ)ІИІОСИІІ'Ь

ншхювнен.ІІ'Х ГНОО31:,

перепріли!l

ВИРОЩ)'Є'ИО

до-

курttат. ТІШІера.ту·ру в при- щових черв'яків .

40

міщенні nЦтрпуемо з перші Трпае;w курей у чистих, ,~~;об­ дні Життя М{)ло,r;ня·ка. на. ріВ'Ні ре П(ЮВітрюваних nриЩениях

25-29 градусів тепла, а потЮІ: поетупооо знИіЖуєхо до 12-16

і, я-к тілЬІКИ Д0і3'ІЮЛЯ:Є погода., ви­ пуск.а.емо їх на вИJГУІІІьні nлощ;ц-

гра.,~;усів.

ки.

У ЦЮМУ Р<Щі ·МИ зобоВ'ЯЗаІЛИСЯ

пmОН()І:ІІ:, молочною кашею, сиром о,~;е~ати в сере;.J;ньоху по 200

ділом

то буває . ·в А'І)угій бІ}ига,V.

ве-

Основний тварІИІниіі: юрм .~;ля пт.и:ці -- молочні ві};війки - за Н{)р.мою - по 2Q-40 грамів на голоВ'у щодня. Щоб повніотю за­ довОJІьнити потребу ку,рей У твариин~му lt()])l(Ї, <В спецrальни·х

fО.()"Є'МО курчат у Пе'])ІІІі дні

Словом

--

ніші. Висока несучість к.урей залежить 'ВЇА правильного лог.пsцу і rо,tівлі .к.урча.т та. АОросJІ()Ї ІІІти:ці. Для моло,~;WІJка в IWJІ.rocni збу.а;овано добре прим:іІщеІИІЯ. ~rатко--

К();и-

колгоспникам

та кждим иодоrох з крутОО'Ва.реunz

н ..... и

Іhт""' ~r.щт.ии:.

11'

.n.урчата.и.

мІИІув тиждень, ,~;о

каші,

я' &И'И

зваре-

яець від МЖН()Ї несучк.и. Але ВЖ·е тепер баJЧИ'ХО, ЩО· Це ЗО'бОО'Яза.ння перевиконавмо.

ної на ..Х{)дочни.х від:війках, ,1;0-

даЄІМо зелену цибулю або іншу їздові О. Сиооненко, Ю. Орленко. свіжі газети і журнали, nро:возелень і м'ясо.кі~кове бО.ІЮШНО. Вони в-ик()нують щоленні ·за.в,~;ан­ ;ЦИ'І'Ь б ес і.J.и. На 10-й день з6і.льшуwо порцію ня на 130---150 ПІЮЦентів. Останнім часо;v )(івчИJНа не лиВсі

О. Гудима, пташпиця

колгоспу

імені Калі<ніна, Чернівецького району, Чер,нівецької області .

бригЗі,VІ зоб()в •JlІЗаЛJЮЯ ,1;() ВеJІИ•КОГО СИТа 40 ріЧНИЦі ше с.'ІО.ООМ:, а. і .(ЇЛОМ: ,І;ОПОМаГЗЄ Новий кормоцех Жовrrня -- юІ<:конатИІ зав.~;анш по ЛІЩЯ'М В ПОJІЬОВИХ ро00та.х. 0с.ь уже кілька ,~;нів Н:Wя ра11ам: з вmrото.вленню ,цобрив. f нас бу­ На дентрЗJІ:r.нііі еа.дd)і бiJilll ВJІЯ6 ОДНУ ТОІІНУ КО.РИ.ЇВ, КЩУNJ­ Х.ОЛГООПНИ<ЦЯИИ ВJІОИІРЗЄ де 7,5 ти~і тонн торфо-гнойо- }"CIOt& тва.рВ!ННИЦЬ~ИХ ферм Н&ІПОГО 'ІtОJІ­ ШІ~ИЙК.у та. універса;льну кор·

вих :&{)ИПОстів.

И. Пиnьтнй,

рищької МТС. Що~ня на ло-ста·в­ ці цього ,~;обрИіВа в пме

Іх

кращала робота і в nтахівющтві Защпи цwму вzе в 1964 рощі

травні,

Чвал() іі

c..w:o

налі'Чувалося

во зерна та інших .&ормів, по-

Причому

с. Русанів.

ні:й ділянці ки одержали по З4 повне навантаження центнери пшениці на круг. Поf наших трактористів зароо її лише на 40 ге·ктара11, а тре6а ті<м цю П.'lощу удобрили, переораосновна роООта -- ора.нка на з.яО зібрати 100. Причина та, що ли і -посіяли на юи в середині та :копання картt>плі. f колгоопі брига,~;ири рільнкч.ІІ'Х брига.,~; не серпНJl турнеп- с. За.ршз він мав ім. КіроІІа, с. За.воричі, який об­ !>ргані1!УїВ&.1и як слЦ збирання хораший виглщ. к.:r)·бнів 11а -хатиною.

о

року

27 та<ЧУ"». Для ферми ві,І;Вели спе- мося щержу.ва.ти ві,~; і'н&убатор­ раз на добу, ч~ре<з два ТВІЖні ноі етанціі ЧИІСтопорощи.х ·курчат 21 ціальні пІ}иміщення. 6 раз, в ·місячноху ІІІіді - 4-5 російської біл()Ї п~роди, яка від­

Картоплекопачам­

слу·жуемо, під ярий клин ншс.туп­

... ..

с:

зміцніло, збілЬІПилоеь ви:робницт- чав:мо в р&Ціон еінне борошно та

:~ g- ..

29

куреи.

ІЮК.И, кми господаре'І1ВО ItOJirocпy

Цими ДWІJМИ орга.ніЗ}"ВаІЛИ Н()В)'

вона.

. . СІм fЮКІВ тому на. нашій птахо-

1·ОО

да-нова.

ОрrаніауваJІІІ кроJІеферІJ

дальшо.х·у

1

ЯЄЦЬ ВІД

була. дуже низька. В на.ступні І

кролівюJІЧу.

мІ

. . .~+;І .

мииу.1оrо

ферхі ле я тіJІмtи почииала тоді ну· підrодівлю, а з 20-ro дня •

Красилівка.

--

.

200

Вся

викопана каРТQnля ·зак&гаrована..

ланки че11вертої .рільничої бригади.

шину .

року

по

з

QOI

_.,..""'"'

Княж-ичі , ім Щорса Русанів, ім. Сталіна Семиполки, ім . Леніна TpeбyJrtB , ім . Хрущова Gsітильне, ім. Мален.кова Літки, ім . Калініна Г..оголів, «Червона Україна:. Плоске, ім. Леніна Зазим'я, сШлях Ілл·іча:. В.-Димерка, ім. Шевченка В.-Димер,ка, ім. іІенLиа Бобрик, ім . Сталіна В.-Димерка, ім. Кірова Жердова, ім . Ленmа В.-Димерка, ім. Ди-митрова РожіІf.и, «Більшовик» Гоголів, ім . Молотова Погреби, ім . ~ірова Рудня, ім. Кагановича Кулаженці, «Зоря» Мокрець, ім. БудьоНІНого Бог даніsка, ім.АндрєбВа Красилівка, ім. Жданова ПухЇ!Вка, ім. Ваіуrіиа Калита, ім. Сталtна Троєщина, tм. Ворошилова Заворичі, ім . Кірова По БроварськІІІ МТС По БобрицькІА МТС По раАоиу

· тру~Юетких р~біт. Тоху прав­ діпня · Кt>Лr()СПу З МетоЮ {:ВОЄЧа·с­ Н()ГО

"е•

М;;::

та. кагату­

ва.ння іі в однією

_........ ..

."

закагатована

РІзниц• nроти

Q

:~а.

ка ртО'ІІJІю.

n.

JІмсенко,

секретар

колгоспу.

бригадир. Колгосn

«Зоря:.,

с. Кулаженці.

Світильне.

ГООПУ ім. Шевченк.а. вкрос.в:о но­ в-е прИJМіщеннв. Це К~Р)І(Щех. Тут устаиовлено кормозапарник «3K ...l», JНtий за rо,~;ину пЦrото-

мод·ІЮбарку «Ді&f-1,2». В. По11оако, колгоспник.

с. В.-Димерка.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

~

Неділн,

*

*

ЛІтература для бІблІотек Регудярно

•·===== = ЧОГО ЧЕКАЮТЬ НАРОДИ BIJ1 ХІІ СЕСІІ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕ{ ООН

поповнюється 'Н()-

Об'вднанИ!Х

рацію

перебува~

ни прийшли сюди, щоб послухати лекцію, церт худо.жньої самодіяльності .

в

ка

Григорія Онашка

Тимоша , Н . Зубков.ська

парторганізаціі прома.ртілі.

------~

с. Гоголів.

Про що свідчить Ма·йже сорок років тому в За.

Автопарк

воричах

Нещодавно на:m деревообр~бний

5-таннИ!Й

автомашwну-са­

аІвто­

москид «31С-150». Г. Яковенко,

шофер.

Бровари.

----

ри не тшк давно почав працюва­

ти

оовоорга.ні:зоваюrй

ГУР'І'ОК

крою та шиття. Иого відвідую·ть бюrзьм ста робітниць, слуаrооов­ ців, ,ІІ;О.ІІОГОоеПОДароок. Працюють тут та;к(}Ж

гу.[УГки:

;t;РЗІМ3ТИЧНИЙ, Х{)рМГрЗІфЇ'Ч'НИ!Й, башьнИІХ танців, хоровкй, ХУ'д'ОЖ­ нього чиrrання, во.кальниМ. Ме'І'о-­ д.mчний н.аlіінет Щ{)Денно ,~~;ає коон­ сультщії

'3 nиrrань оовітнwї роботи.

·культурно­

нашому

райо ­

він

далеко за

був

широко

межами сво·

села .

Ось чому з таким великим інте· ресом

трудящі

перш ого

райцентра

чекали

виступу завори'fа.н

в

те·

атрі народної творчості. Го·ловне місце в прогр амі їхнього концер· ту зай,няла п'єса «Лимарівна».

Як же вона була поставлена? Окремі ролі, як, ·наприЮІа~. Лимарі·в.ни і Наталки, були зі~ра· кі непогано . Але в цілсщу спек· справив

хороше

на

глядачі в

не

враження .

Відчу· валося, що він був підготовл~ний

.

нашвидку, «авральним по.рядком».

Трохи краще виступив клубний хоровий

блилю

колекти,в.

у.важно

Присутні осо·

прослухал·и

вико·

нану ним пісню «Реве та стw:не Дніпр широкий » . Цей виступ було побудо.вано по п.рипципу типово­ го народного хору. Але і l'YT був

11

Но m а m к u

про нові книги

11

В ц.ій книзі розповідається про

клубах

Мокрецької сільради

лоті руки. Але в капіталістичному суспільсrnі вони почували себе, 111< птахи з підрізаними крилами. Л ише в .народженому Великим Жовтнем суспільстві праця стала сnравою

слави, геройства.

чест.і,

доблесті

і

rаніше в Мокреці ·клуб С'І'(}ЯВ Про vобіт.ничу ч€<:ть, про тру· на. околиці се.л:а. 'КмгоспнИ!ки дову робітничу гордість ці·каво ви:ріши:ли .перенеети іі:<щ) 'В розповідається в книзі С . Гарбу· центр. При цмму nри,м:іщенrея зова . Вона так і називається вЦповілно рек.()!rетруюваІЛи. Тепер « Про трудову честь робі-rника:. . сіJІЬСІ>КИЙ

клуб

СТОЇТЬ,

ЯК

А

у

бриr3ІU

теж

вімаленій цього

ж

бервищькій

колгосnу

:&а!ІІітально

за.раІЗ

ремонт~ться

клу:бне при•.м:1щення. 3аІНово ~о­ КJІа,~;е.но пі,J;логу і стtлю. ·ПРЗІВJІlІН­ ня аР'І'ілі закупило 4JІЯ клу•бУ крісла вирообнwцтва Львівської моольоооі них

фа;брики.

Ta.rtИX

.крісел ще не

~~~

гар­ жо]І;ен

клуб нашого району. Т. зав.

рай·відд,ілом

Шмроніка, культури.

допомагає доповнити уявлення про життя на сході нащої краї ·

ни. Автор широко показує життя од,ного села Стирмасич до рево·

люціі і після неї. Детально розповідає С. Джіоев про те. я.к селЯни організовували колгосп «Нове життя», як вони все активніше :включалися в бу -

діаиицтво нового суспільства. З розвитк<>М жнття змінюєть·

в

за;ння

цього

ЛО'ВШ .-:ож­

неві.цк.п~оrо

Аапня на нинішній

єесн

зав­

ООН .

Пm>рібно ЛВШІе, щоб усі сrоронн виявили .\О

цього

належие

пра г-

нення.

я·кі

ВлЖJькому і Се]Іе,tНЬІІму Сході, де іМ'ІІеріалістичні сили плетуть

покди•кана розв 'язати ряд

родів. Це НЗСаІlПеред СТ()СУ6'ГЬСЯ Сіріі, яка викдикала гнів а•)Іе­ рик.анськкх і·хnеріа.1істів тв, що відкинула. їх спроби на,діти н:~.

як

правило, Т3ІКООЕ пройти повз становище на.

зм-ови проти миру та безпеки на­

•ПИ-

JIOK.i мають першоря•дне знаі

з.міцнення як.ого

на

vс • •·неННЯ •

загрози

.

ВЇЇfНИ

ющіона.1ьної

1

ВИСТrП З~ВОрИ~аН.

І блеї зібралася в обстановці, ко­

басовоt

·

партн .

Не!За.tежності.

яKOJfY ,висловлено глІІ!боку 3МНТе­ ресован}сть РаА-янськ.ого Co,my

Постає питан·ня: чому ж виступ І знову наматаються ПОСИІJІИТИ художньої самодіяльнос11і села міжна.родну напруженість. На­

Заворичі не виправдав наших иа· передодні

дій?

Та тому, що зараз там у клубі

не проводиться

Я

ніякої роботи.

неодноразово

говорила

·

НЗІцііt пря.JІ:у

п·ровок<щІю,

витягти

учасниками художньої самодіяль·

на ·світ не

дійсності

«У'горс ьке

ності цього села. Всі б вони хо.

в 3Хtцненні Jfapy та боопеки 'На Близькому і Середньому Сході. Посла.ння вЦмічше, що РЗІД.янськd

відкриття сесії ОША

зробmли в Орган~зації Об'єднаних

з

знову

kнуюче

в

питання »

і

наполігши на обговоренні

Союз не JЮЖе 6ай:;І.у.же ди·ВИІІ'ИІСЯ на ·ПЇ,!;Т()ТО'В'.1ЮВану

агресію

про­

ти Сірії.

його

тіли серйозно працювати в клуб. спеціальною сесією Генеральноо Всі воделюб-ні люди підтриних гуртках. Але іх тут зараз Ц б · мvють мужній сірііrеь&иіі на~д. взагалі не існує. Завідуючий .клу· Асамблtї. е у ло затІяно, з ОДИ{), бом спирається на те, що йо.му го б·(}КУ, для rруібого наклепу на « Генеральна Аса·М1блея. лише нахто не допомагає в роботі, і на ОРОР і 11есь соціа.ліетичний та- ЄГИ'Петсь&а газета «АJІЬ...fУ'РИУ­ цьому заспокоюється. бір а з JІіругоrо _ для того, щоб рія», повинна. теж ,ІІЇА'няти При. к ро вражає і те, що культвід~ернути Vlllary ГРQ}!ЗІ,~еькості свій голос на за,хmст справе,~~;лиосвітня 'Комісія сільради не за· •· лучила до керів.ницl'ва худож· від зага:рбющьких дій i'r.mepiaлic- вої Dnрави Сірії>) .

ньою самод·іяльністю вчителів та

ті·в на БлИІЗькому і . Середньому

ричани мусять зробити серйозні

було при;іінято таку резолюцію

лtкарів.

в результаті аrресІLВних

. Схо~і. На опеціальнііі: с~ї:і гоJІо- КОЛ(}Нізато-рів з свого виступу в райоНІному са."и залежни:х від США к.раїн И театрі на,родної творчості за.вовисновки.

Н. Садовник,

інструппор-методист районного

Будинку культури.

Колись

було

дуже

поширене

щ

в

«уrорснw.му

пиrrанні »,

ПОК.ЛИR31На О'І'руїти

ємені ЛЛЄІFЬСЯ

кров.

На остр(}ві Кіпр англійсМtі влас-

&ка

ті

ЖОІJСТ()КО прІЦуmують праг-

.м:ЇІ:ІЮнар(}ДНУ неН'!ІЯ наролу

()бстЗІНОВІІ:vу і ш~решw~ти

сесії Генеральної

Омані та

дtи

тепе.р в Алжірі,

,І;і) ншціонального

XU с&мови3начеНН:ІІ. Як. ·СІІравеft:JІИІВО

Ас.з..мблеї

по- вЦІLі:чає фр&НіІ{УUмtа газета «Лі­

діл(}ваму рооглmнути наііnекучі- берасіон», по1tласти край Аіо в

ші питаІfНя су:ча.сності.

Алжірі, О'Ман; та

тет lW)(icИ ООН но рооз:Юроєнню,

ООН.

Иемені,

за­

nрислів'я : «Ск ажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти» . За.раз же в робітничих колектІШІах, як

ОдНИіх з них є питання про до'Вольяwти С·ПО)ІЇ!ва:~rня нapo·ft:Y роззброєння. Як відо,мо, Пі)І;КО)(і- Jtinpy - найперше За.Б')Іання

говорить автор , з'явилося значно краще п·рислів'я : «Покажи мені, що ти зробив, і я скажу, хто ти» . Особливо цікаві в книзі роз.ді· ли « Велию: будується з малого»,

n· -~ !ff И & Ісля ПРІWУТТ_:Я в ь~- ор пит~нн~ з тієї .мертвої точ- гла,ва ~~д.янсЬКІ}І .це~ега.цн н~

«діло

майстра

заводу

-

боїться»,

« Честь

твоя честь» . Розповід ь жива, образ·иа, насичена численІІими повчальними факта · ми. Г. Музика, автора

службовець. м . Бровари.

"Пепереможва сила" Ром ан « Непереможна сила• цікава і змістовна книга. Вона

Щ()

Тепер1шні а..VЩІИ&МІські пЦТекст І. Заболотного. улагодже:ння марними ЗШС(}ііа.ми стуnи щюти Сі.ріі загрожують Фото сількора І. Драного. . м:іжна:роднmх с:порів-найважливізагалМІому ІМІJІJ)ОВЇ<. На JІІИИУJІО.ІІУ ~------- 1 ше зав,;~;ання об'є,а:наних на.цій. XU сесія. Ген~ралЬН{)Ї Асмr­ тижні будо ()Іпубліковано пОСJІан­ ня М. О. Вулrа.'Ніна туре-цьмм:у разючи_и н~~лrк пре-м·в~.міоністр() вщсутнtсть Іди деякі імперіалістичні ві Ме:щересу, в кола.

НQо­

ВИІЙ.

вважає.

й JBepнyri поrля.ди сотень хіль о-

ЩО

"Про трудову честь роОІтника"

трудову честь робіт.нИІКа. У нашо · го народу з да·ВН.і:х·давен були в пошані вмілі трудівники зо·

иаро,;~;ів

Генера.льва. Аса.mе.я не може

реження

Олени . «Н а перші гулі».

-------

-

В. КайАанекко.

У

го

дуже

В раЙ:(}Rному Ву:дИіНк.у культу­

в

тридцятих роках

відомий

rакль

Нові гуртки

вперше

ні буз організований самодіяль· ний драмгурток. В двадцятих і

nоnовнювтьсн автомашинами

м.

-

вимоrи

ООН .1ежить особлива відповіда- ЦЮ к.раТну ІШ;10Ні3.1ЬНе Я{)ЖО і льність: в її Статуті за1пwса.но, рішуче йде Щ) шлях•у зміцн~ння

Н а з н і м ку: сцена з п •єси

М. Кроль,

і

вння,

чення :для с пра.ви МИІРУ, за збе -

та українську народ,ну пісню «Га,ндзя» хористка З. Нізяєва.

Ці

хвоюють народи всіх краін. То-

тань.

Драматичний гурток поставив п'єсу «На перші гулі». Вдало виконали у п'єсі свої ролі М . Черняєва - мате.рі, О. Бобко

нашої

навантажу;вач

Америку по

вали концерт. Особливо хороше виконала пісню «Соловейка»

артілі.

пwтань,

прВІИИІНення

JІІПІість зрушити з місця ІЮ3В'я­

нів лю~іі. Інтерес їх до ниніш~ ньої сесії тим: бідьшкй, що вона

Після лекції учасники художньої самод,іяльності влашту·

Протяrо:и літа в еа.на-rоріях та будинках ·Відпочинку П()бувало

нання а.втобуса,

подивитися кон -

на тему «Н аздоженемо

батато

справі

Ра,цнський Союз, JІUЙ ве)Іе пос.tЦоону боротьбу за. роа:Юро­

·Генеральної

му АО сесії ООН,

виробництву м'яса, моло.ка і масла на душу населення» .

і Дарія Булавка. Зараз перебува~ у Б()ярці тк.аля Ніна Решетова.

нове шасі « ГАЗ-51» для О'блад­

гооорюється

с. В.·Димерка

З увагою вислухали присутні лекцію односельчанина, сту· дента Київського державного університету ім. Т. Г. Шевчен ·

П-ущі~ВодпЦі тк.алі Раі>са Ку.1іш

кохбіяат одержав новий авrо­ кран для розва.нтажеІfНя ·вагонів і наваНТ3Же'ННЯ ХОЛОДИЛЬНИКі•В Та іншої .прод)'Ікщії. Прищ{)а:но та.кож

кінотеатру

надве'Іір зібралося багато літніх колгоспникі·в і молоді. Во·

бу;вальник Іван СалтЗІн. Ві~ш>чи­

секретар

заборони».

ву міжнар()ДНУ подію. На них об-

Цей вихідний осіН<ній день вида.вся особливо теплим, со.

няч·ним. На площадку Jіітнього

повернувся фар­

працівників

Шіі

в

тепер звучать з особливою єuою .

Таt&им

Щорtчні

тіді Над'ія МИіШІWрrз. Нещ()){авно

20

са>.v·перед

вищЮбув·а.нь атомної ;tброі та. її

Аса,м:бдеї яв.tяють С(}ООЮ &аІЖJІИ­

в санаторії 1:~~. Т. Г. Шевченка в fJВ'Паторіі наша пра.ц1вниц.я ар­

більше

На~ першому

чином, теnер ч.1енам~r Організаціі Об·~днаних На!ці.й є 82 держави.

По путівках профспілки

відпочинку

Наці•й.

-

заторіІВ.

районною

бібліотекою.

вали в буданку

газета « Бліщ», ви:.v·аг~ вvд ООН юбитися у,е>піху в спра.ві роз'3'6роGн.ня, на­

-

·нову незшлежну держа­ ву в Азії, яка наро,J;ЮІас.я в ре­ зультаті тривалої ншродноо бо­ ротьби проти англійсІ>ких ІtОЛоні­

Т. Золотуха,

KYPOP'l'Y

пише іщ.ійська

будо nрийнято Ма:лайСьху феде­

в~rетавку

Вже майже ~kящь

Нью~Иорку

ж засіданні Аса:мlблеї в ч.1е-ни ООН

«КнижRові новини». завідуюча

в

відбув~ться чергова ХІІ сесія Ген·еральної Асш.и:б.1еї ОргЗІнізації

Ба.гато .1ітератури є до 40річчя Великого Жовтня. Районна вдаШТ)lВа.lа

;вересня

3 17

вою дітератн>ою районна, сі.Jь­ ські та к.лу.бні бі<бліотеки. У цьо­ му міСJІці одержано книг і ·бро­ шур більш як на 5 тисяч кар­ бованц~в.

з цього

року.

1957

З редакційної пошти

~-=====

бібдіm>ека

вересня

22

ся і внутрішній світ людей. Вони робляться більщ впеВІІІеними в своїх силах, наполегливішими, краще ставляться одне до од,ного. Kнw:ra «Непереможна сила:. це, так би мовити, записана ху· дожником біографія одного села . Але •ВОНа допомагає збагн•ути всю грандіоЗf!ість тих пере11Ворень, що сталися в усій нашій країні за останні сорок років. А. ПантаJІеев, робі-mик. м. Брооари.

ЯК.ИЙ' 'ЗаСі·,І.аВ ·JІ:ЗІЙЖе півроку <В Ло·

оні

не

:зрушив·

цього

'

. .. во·но з•"'тряло ХІІ сесн Генеральн.оІ Ас&м6.1еІ КИ На Я•КІИ ""' . . р піелs торішньої сеіеії . .Поя·снюєть- 1 А. А. rgо~ико в~тив, що а­ е тп

що

захі)Іні держави

~нсь&ии

оюз з!""'в:ь усе І)(f!Ж­

~~ ~олі з 'сшА не Х(}Ч)'ТЬ при- лИJВе, щоб nри.рооrлЦІ А~евю ПИ:НЯТИ ,ганк.у

rоО"""'НЬ

_

nри-

!"""

бут&<>ВУ справу для КЗІпіталістів.

В результаті цього Д()сі :не роз-

в'язано тааке

. питання на

2-3

жиrrтвво

акту·альни.х

мІжнародних

cnpи.srrи ~оСJІ;еп результат1·в.

.a:pOft:И чек.ать та-

важливе &()ГО саJІ:<()ГО пцходу

я.,. прП!Пииення хоча б "' nи

до п::~~

вк.лючених до порцк.у

....

·-

.

питань

НЮ П()3ИТИВИИХ

·

--

Иlt

~

роки Я:.\ернwх вищwбу- сеси, ВІд УСІХ н учасн . ІВ.

ваіНЬ. «'Вільші•СТЬ ЛЮДСТВа,

,.

Цікаво

з н

П. Іерьк08.

а т и,

щ о

...

КО 4320 ударів З СИЛОЮ, ДОСТЗТ· ньою для того, щоб примусити

... серце скорочується: за І хви· лику - 60-70 раз, а за день близько 100 тисяч раз, за кожне

кров

скороцення

...серце

робить за годин•у близь·

циркулювати

по всьому

А.в.реса редакції: м. Бровари, Кнікькоі о&Іасті, вуп. Київська,

на­

ни

шому тілу.

70

воно викидає.в суди·

кубічних сантиметр1в кровt .

Реааитер С. ПОfРЕr.ІНСЬКИИ.

Ni 138.

Броварська районна .арухарнJІ Киівськоrо o6Jtacнoro улраuіння куnьтури.

113 номер 1957 рік  

113 номер 1957 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you