Page 1

ЧЕТВЕР,.25 ЛЙ~~ОПАДА 1993 РОКУ .

_________ ________

Nl 112 (8471)

_________

ЦІа я~rutpu

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКИХ МІСЬкОї ТА РАЙОННОЇ РАА НАРОАИИХ АЕПУТАТІВ

.-..;.,

_ .. __.

.::.:..___;_:_.:..:....._

~

..- " ' - -

Мннупоrо 'І'НЖНІІ відбу­ поси

Інформаційна панорама

міськвиконкому. На ньому підсумки . соцІапь­ но-економічвоrо розвитку мІста за 10 місицІв цьоrо року. Вони не зовсІм втішні, Виробництво про­ миспової продукцІІ в по­ рІвКЩІні з відповІДіІвм пе­

ЩЄМ БОМБУ НА ЗАКОННИХ ПІДСТАВАХ

«

вав

·.

сТРатеrічннх

вдерцвх

озор о є и ь

1•. ЗrІдио з цим докумеЩ'9JІ Украіна набу­

атусу идерноУ держави і впродовж семи років .

зобов'язувтьсв зниЩити 36 вtдсоткІJІ воеІів идернвІ

цей процес може

буТJІ сповільнений або А взаr.апі зупинений, вкщо УкраІна не дістане необхІдних rарартІй своєІ. идер­ иоі. безпеки, а також фІнансової допомоrи на знн­

.щенив

ядерних боєзаридІв

пам"и, що розщеппюютьси.

1 компенсацІі за матерІа­

до здачі · житлових будни­ кІв на 75,9 тисичі метрІв

,

РУХ. ОКРЕСЛЮЄ ПОЗИЦІЮ

щІ здано

Народноrо Руху УкраінІІ за участю Голови Руху Вичеспава Чорновола та виконуючоrо обов'изки ro~ .лови Центрвиборчкому, · застуJ!НИка Голови Руху

тільки

·

сзепеиих• УкраІни. У зІUІві ставнтьси рнтанм цро

скпикаини ·констнтуцІйнчх зборів.

здІйснеВНІІ розрахунків і . піквідацІІ за­

боргованості · за црироДІЦІА rаз та нафту, · що Імпор­

згідно з вкою звільняється вІд сплати>

податку на добавлену в~ртість І обкладении вивіз­ ним (експортним) митом цродукціs, що реапtзувть.~

св у

1993

році російському

акціонервому товари­

ству «Газпром», д~ржавному підnриємству , еРос­ нафта• та російс;ьким нафтоrазодобувиим об єднан­

ням.

від

твчоrо садка на

тепломережІ

ВМС у Се­

на

eкo.nori'lllo дукЦІєю.

ста '

У місті

бfдуєтьсв

~ерНІІХІвськоrо,

на

За

иІсть

10

місицІв

чисет.­

зареєстрованих

поціКІІ.

135,

без­

392'

чо­

Rрацевпаштова..о

одержують допомоrу

ПО безробіТТІQ

148

ЧОJІО­

суб'єктІв

16

Тут

заклаДено

завдаНИІІМ.

Порид

керівнику Губському

ОРПК В. · М. бу по вказано

скпадних

цромнспових

6

Із

пІдпрн-

,

з цим

. ·

днтичих

кладІв

су'Іасинм

пює

також

ш~ft·

вдоскоиаnеІІШІ

захисту,

шкtп,

дnшкІпьних

U•RI.'IЬИRX хом

,

фонду

в1дсе.пеивв що

воrо ремонту,

,

врийввв

розrорнуте

СіJІЬСЬКі

На засІданнІ виконкому розrJІJІИУТО А

на

'У них

яких

і сьоrоднІ

трудіВ•

же,

саме

·чання

та

хідне. праці

Груп

ванІсть сягає

карбованцІ~. ·

ськоІ фірми сМЮrурт МТД•, що mецІалІзувтьси на вв~І в Украіну на внrІдних дм нас умовах ав­

тобусів «Ікарус• та заnасвих частни

до . них. При

Урочисто

вlдзІіачи.пи

професійне сввто

вати парк сІкарусІв• за бартер.·

працівинкІв

. . Кабhrет мІністрІв УхРаІнн · затвердив

методику

розрахуику І поридок використаввя ц.nатв· ~а оренду

майва· державвих пІдприємств та орrанІзацtй.. Роз­ мір орендиоІ плати

встановпюватнметьси

уrодою

мtж орендодавцем та орЄJІдарем...

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ ....,....~~..п. .... та .Новоtо Жвття•

ІнШих видань ІІродогжєн• ·

_до І грудня 199~ ро"~·

процента .

День

-

сІпьськоrо

приємств

rосподарства І переробноІ

промиспоііості

року

rоспQдарств

району.

Го­

стинно зусТРШ Іх мннуао1 суб9тв

будинок

куЛьтури

племптахозаводу

«Руд­

кв•.

ЗаступНик йонноІ

rолови . ра­

держадміиlстрацІІ

· генеральний

дирек т о р

АПК «Дес.на• П;

М. Та­

лавlра

І

коротко

п,роаналtзував

чітко

~ .el(otfoмtч-

організацій

промисловоrо

райqну.

трудівники

і

нинішнього

зібрано А

урожай тур,

комплексу

Так,

найвищий

дало

.одержати

результатів

досяrнуто

. ю .ртоплярствІ, цтвІ, ,

в

овочІвни-

кормовиробництвІ,

Намітилися

.

позитиаиі

дарства

з

професійним

_свя~ом .

за таких не·

Ваrатьом керівникам rосподарств району оrопо­

сприятливих

умов

шено

соf<і

трудів­

села виборюють показники.

Тож

дай

в

особистому

виступІв

жит- ·

А було

справжнє свято.

. ПоЧІЄснІ

мlсця надані

протяrом

були на вієтрі ноІ слави .

зрушення в тваринницькій

справді

~;:алrз~.

пою

людям, ~к1.

багатьох

poRtВ

концерт. ді

радісним-

пам'ятним .

. Хай

випадаІGТь

для

1

такІ . днІ

вас

часті­

ше, дороr! нашІ rодуваль­

·

ники.

Хай

пісня

допома­

гає вам у nраці, А праця

ваша

· бnaro

самовіДан­

Той день справ­

видався

все-народ­

була

- торгівлю.

Дпя них звучав запальний

А IJtRя nраця

аж до самопожертви.

цінні

-

Для »ИХ тоrо дня було

.органІзовано

«кра­

щих з кращих• .

віс

подарунки.

ті, радості в дІтях І вну-• ках! ·

доnовІдІ,

вручено

вирЬбничникам

~же Ім міцноrо здоров'я, щастя

подяку,

тальні лИсти, rрошовl ви ­ наr,ороди, А передовим

ви­

Як І минулоrо року, не

. тонн зерна . при nлані 44,7 тисячі тонн. Добрих

·

nривітав при­ сутІ:Jlх у залі і всіх тру­ дівників сільськоrо госnо­

rосподарство .

бу.по на цих зборах д_овrоІ

тисяЧІ

зволо­

Але навіть

'куль­

50,8

очІ

ла · сільське

можпивість

зернових

що

душі,

задушевно

види<!, ~- соцt~льно ·

ники

ний стан господарств, . під­

у

залі.

жувалися радісною у цей день СJІЬОЗОЮ. Вlн щиро ,

стано­

пЙпа · УкраІну, ~е обмину­

ПРАЦЮ ВІНЧА6 СВЯТО

святковому

шапо· на

Рвитабель­

еконоМІчна криза, що охо-

вtдсутностІ ва.пютн УкраУна матом~ змоrу поповню­

ЯК ПЛАТИТИ ЗА ОРЕНДУ

11,2

у

присутНІх

доnовІді пред­ ставник Президента Укра~ Іни в районі Л. В . Сло· бодяиюк. І в людей теплі­

14

ність госпоДарств

навчитИся

з

. короткій

мільйонІв

286

нав­

необ­

льовано

мільйонів карбованців,

мільЯрдів

таке

Про баrатьох ·з них схви­ 1 щиро rоворив у ·

1 мі.ІJьЯрда

довrострокова

вкщо у пюдннн нема грошей, · аби придбати упаковку пікІв, Ій црод_адуть таблетку.

. ДО НАС ІДЕ сІКАР~С• · . в Ужгороді відкрито цредставниф:во вІдомоІ уrор­

заборто­

І, мо~

Втім, самовідданій

тому

кінцями .

нині

можна

зводять

.

треба

якнайбільш

сіі. Обrоворюваписв питанНІІ, що турбують обидвІ стороии.·Ухвапено рІmеинt про створени~ робочих

Нороткострокова

пнтан­

вчит~ся п.рацtовати.

кожноrо

з

ІншІ

нв.

більшість

кінЦі

рІ­

ШЄННJL

необхІДНИЙ . ре~

показники,

Як

недо.пІків

заходІв

ащт.повоrо

в рослинництві

вить

фІ­

·

На . усунении

rп..:подарств району . · -ледь

ТАБЛЕТКУ ПІД ЯЗИК . Аптеки Х!ІіеJІЬнвцькоrо започаткувапн нову фор­ му реапізацІІ .піRІв нaceneJDUO поштучно. ,Тепер,

1

тер1ат.но-теХИІчиа

нввсова база.

.

ввкоианнв

тваринництві.

питанШІ запроваджеВНІІ у цраітику прии­

термІио­

с.пабка ма­

ЖЕО вщсоиком

І ДОбИЛИСЯ

~І!заЛе1КИ<оrо суду та проблем бізнесовоrо пра-

квартир,

потребують

в роботІ

Проте, J·езважаюttи

товоrо конrресу украікських юристів,· Обrоворюва­

жи'r.па дu з

роботу

зроблено

85

poбo:rt ЖЕО

необхідну

високІ

НЕЗАЛЕЖПІП ДЇ!1РЖАВІ- НЕЗАЛЕ?ftНИП СУД 25-;-30 nистопада у КиєвІ проходитиме з'Узд свІ­

мІпьйона

2,7

. Норма.пьнІй

утри­

мережІ,

по вирішенню прикордонних питань.

заппановаиому

завааtае відсутнІстЬ резер­ ввоrо

Замівеко

Є КО'РДОНИ, Є R ПРОБЛЕМИ у .КиєвІ завершипасв двод4анна робо'Іа зустріч ко­ мандуючих прикордонними військамн УкраІни І Ро­

при

(118чат.­

Сидо)енко) , ·

йона карбованцІв, аикова­

«Бровари•

пІ,цrотовцІ

ники

иед0<!'1'атню РБУ

І. · О.

яке

ШШІ·

фощur

ви-

. обсвзІ БМР в 10,7 м1JІЬ­

рІзних

аварІйнІ тепловІ

· '

ИНК

Зазначено, що ЖЕО про­ дu

ПС

1 ·поза"

та

адмІ;.

комІСІІі

ВІдмtчен._

за Q мІсицІв '1893 · року.

по

розruд

карбованцІв.

жвтповоІ'С)

вело

ва

роботу

фінавсув8ННJІ.

ЖЕО

по­

1Сонкому,

з

Обrоворево питаивя про

·

ви- ·

ВJІаСНІЦСН ·

.по робІт ва

зак.падІв

експпуатацІІ

Неевовчащ

бази

запучеВНІІ

· джерел

по­

rребамв.

нІстратвавоІ

роЗ­

внтку · матерlат.иоІ

прибу­

тераторІй

теріали

педаrоrtчнимн кадрами, їх соцІапьиоrо

за6удовв

динкових

rребІв І іІе подаtоnся ма­

шuхв

роботи

з меmканц.ІІМВ з пвтащ. само­

JIВJIJIIOTЬCJI

ВІв

фонду до зими.

дові випробовування новоrо військовоrо корабu Ук-

вІm.ноІ

·· да

зано

за дотриманивм санітарно-

СJІ роботІ будиІоdв

Щ

В. А. Прокопенка зобов'в­ контроль

НедостаТВJІ уваrа керІв~

вицтвом ~ЕО првдІuвть­

qс:обиетості

визначав

МаRІІІО

посипити

мосток І проІздЦІ.

охоп­

вихо88ВНІІ

внпусквнка

вастопоЛь. ПІСШІ урочнетоі зустрічі розпочалиси хо­

. раІни.

про­

· компоненти

родвниоrо

ковано,

пікари СЕС

чистою

сформув8:ИІUІ

по

термореЄстрацІУ, те­

міста

си­

монту покрІвеm. та ас­ фаJІЬтовоrо покрвттв вІд­

за­

,

внмоrам,

всі

роботу

проведена

иасеnеІІВJІ

оkатова.льнвх

стем;'.: ведетьсв робота по ремонту дверей і вІкон в п1д'Уздах, закриттю вихо­ дів ва ('axR, підвали, ре­

На засіданнІ виковкому розrJІ.ІІИуто І затверджено проrраму сОсвlта•. Це r.nвбоко продуманий, змі­ стовний · документ, який намічав сформувати систе­ му освіти, що відповідає

чів _на базІ ще не впори~ не

дошкІm.ивх

1

на те, що зберіrанни ово­

Гоповноrо умЬвах

·достатНю

риторіЯ не б.nаrоустровна.

. пІдприємиицькоі в цих

.

п.подоовочевої

продукціі.

дu

180

дІв.пьиості,

Ane .І

на иьоrо

пок.паде-

пас~ортизіщІи, в ск.падах . не ветановпені првстроІ

аік.

Зареєстровано

про­

комбІНат з

иим

кІлькість

тисвч номерів.

10

справuвтьси

ву.пицІ АТС

про­

опто­

пподоовочевою

В основному

дн­

місць,

280

роботу

д:Укціsю.

завдавив

по'

економІЧНИх

сЛУЦЬК• НА РЕНДІ СЕВАСТОПОЛЯ МаJПІЙ протичовновий корабель сЛуцьк• Украіни прибув. до мlсцв несеВНІІ служби -

будники

робІтних· складає

' СТАН.Е МЕНШЕ; А НАФТИ?

.

два

ведетьси будІвництво

сЗЕЛЕНІ• ПРОТЕСТУЮТЬ Офіційний , протест проти . і_Іриймттв Верховною Радою Украіни Закону про вибори заввипа партІІІ

постанову,

ваннв.

во-роздрІбиоrо пподоово­ чевоrо комбІвату по за­ безпеченню насепеиии .мі-

тисичі метрів. З від­

11,5

На ·nрес~конферевціІ Q'ОВІдомпено, що Голова Ру­ ху Вичеспав ЧЩJновІл з J8. листопада не бере участІ

т'у'ьться з Росіі, Кабінет мІнІстр~в Украіни цриймв

техиlчиоrо ставу бази ОРПК та забезпечеВНJІМ

Члени виконкому

в експлуатацію

ставанним

.

у пленарнІй роьотІ ВерховноІ Ради на ·знак протесту проти ухвапеннв нею новоrо виборчоrо · закону.

ємств зуміпи досвrти приросту цромнсповоі. про­ дукці'і, 5 приросту то­ варів н.ародноrо спожи­

~апізуВаnи

квадратних заrапЬиої ппо- .

у п;вТннцю в ІЬtєвІ вІДбупасв прес-конференцІІІ

Олександра Лаврцовцча.

.

21 житловий будинОК· иа ріодом мннупоrо року .1НН.жено на 2,8 вІдсотка, . 1919, квартир, два r~ жвтки, два ,дитичі саАJ{и, а виробництво . товарів ва­ попlкпініка. · родноrо споживаВНІІ на 15,5. Повільно ведеть- . У порівRJІRнІ з Іншими ся будівництво житла та ~іс!тами . обпасті Бровари об'єктіВ соЦкульшобуту . . найстійкіше ЧИНІІТЬ ОПІр Із деситн запЛанованих спадовІ виробництва. ·

зброІ та 42 вІдсотки вдерннх боєrомвок. Однак; вк заявив на брифіиrу у Нью-Норку постійний пред­ ставини Украіни в ООН Батюк,

мовт

J 1/Chlllllllll/

звеідании

· підбито

Верховца Рада Украіна ратифікувала доr.,овlр про ск~· .

черrове

......,__._-'--------~·

то праця_ всJєІ

на

краІни :

r. .ПОЛЯКОВА.


8

стор.

•t

сН О 8 Е Ж- И ТТ.:

.

Четвер 25 листоnада 1993 рку

.

жІ ИКМ

.

...

у

-І~Т~рІІ

8

·

тину багатства забирали пани, бо на Украіні па­ нував справжиіі! колоиіальииj_t режим в умовах единої Польсько-Литовської держави Речі. Пос­

_политоі.

Меиrm-Гlрей здійснив похід ва Киівщвиу. здобув·

виеоквми

травами

кo­

«уходиики•

поЧаJІИ. заJІИШа­

Ми говоримо сС1ч за порогами•, · сРеспуАІІJка ВіJІЬИОГО духу•, «ВОЛЬНИЦЯ•, і перед вами поёТJЮть СJІаввl козаки-заворожці СВJІЬИі, сміJІВВі, воле­

'qe облітали зі швидкістю вітру. Поступоро козаки

JlRDIИl кудьтуриі зеМJІі, пло.ЦНJlИса дикі кози, олевl, кабани, зднчавL.'Іі бджОJІИ poiJIR~ в дуплах дерев. За цим баrатством по1ІаJІИ ходнтв охочі сІІІіJІИВці,

яких иазиваJІИ козаками~ тобто . суходниками•.

Тому згоДом

з

«уходник1в•-добувачів

ставали

народними

люові, незалежні. Н~дарма ж ва Украіні й Досі вrоtввщою похвалою звучить «Оце видно, /ЩО козак•. Але -наш мудрий народ rоворить і таке:

мес­

ІІИКамн.

Визнск з боку

Ви­

феодадів

іІольсько-ЛНтовськоі

«Який господар тіша й господиив•. -~о . JІКОю ж вона була дРуЖИНа, маm, кЬха­

держави 1 турецько-кримська arpecls б~ли· прв1ш­

рушала ранньою весною вата!'амв, зі зброею, оби­

.нами _утворекия

- Р~- старшоrо 1 повертаJІИс": восени. Велвку час-

украінського

коз;щтв~~r

;с:~

ський иарQА сtворвв ди свого захисту Козацьке воУнство, щсе перерос:лd в Запорізьку Січ спо­ чатку військовий, ПотіІtІ 1 політичний центр Украі­ ни. Серед феодальво-крtпосиицькоrо океану само­ державноУ Росіі, середньовічвого абсоJІЮтвзму Єв­ ропи з'я~нвся острівок свободи, з-'явuася чи не найперша храствЯиська демократвчив республіка.

тися на зиму, спорудивши собі курінь та иеве­ JІВКі укріплеиив (січі) від моЖJІИвого нападу татар. .QоJІЬИИЦЯ без· холопа і пава вабuа дедаm більше охоч~х до козакуІІавня. А коJІИ вони відбвваJІИ у татар бранців 1 иаrрабоваввй товар, звістки _про

Киів 1 зруйнував йоrо, поивщивши 1 його ·околИЦі. Це епустщпеиіuІ було rlpmим, · вlж Батввве. По обидва боКІІ Двіпра ВСJІ південна УкраІна майже зовсім спустіла. · · зapoetaJIR

_

.. ІІраІНМ

Із занепалоі Золотоі орди в XV ст. виді.ІІІUІаСJІ _Кримська орда, JІКа зиайпша nідтримку у турець­ кого султана. Навесні 1482 року кримський хан

МииаJІИ роки,

112 (8471)

8

Украін~

ка

заnорізько•·о

козака?

Читач lfl~taeuacя за- своє щастя з немен- регинl сімейної оселі. У шою енергі-єю,. ніж чолОчарівному світі, що йо­ віки.

Розбишаки-троян-

завинивши,

. ра'інська

«тря-

суться,. мов хорти зимою•. Хоч жінкам не було

. доступу на. Січ, але коли козак - повертався додому, йому не спадало

й на думку верхо-водити-

Семена Пагідно перего-

вміЛа

·з Іноземними поякі .приїздили в

Буші

(теаер

Ямnільського

ее-

району

област.і)

в.

листоnаді 1654 року Олес

на

Зависна

вбила

чоловіка,

знову чекали... вел~ без чоловіків д6машнє . господарство, ростили й внхобатьками...

J1роводам козаків, .Р?Злученню сина з матір .ю. хлопця . з дівчиною, чоловіка з дРУЖИНОЮ присвя-

по

діброві•,

козак за світ

та

ін.

Дунай•,

·всі

Т.

Г.

знають,

nочаТок

Шевченка

участь

у

- раІкі,

На покозаченій Ук-

як ІНльше ніде в Європі, жінка була рів­ ноправна з чоловіком. Вона мала юридичне пра­

бапади

во

на

самостійно

суді,

про

виступати

ЩО

ТіЛЬКИ

мріяли Жінки інших єв~ рапе1tських }(р~Ін.. Сама вибирапа собі нареченого 1 могла розлучитися 1 з

катнея

чоловіком,

бажає.

якщо

напьними

ки. Зrадаймо Котляревського,

шедеври

тичакх

по-

чуття _в украІкськЦt наgодній творчості та тво.

]Sax поет!ІВ, письменникіВ, зокрема Т. Г: Шевченка. В його вірші «Tonon~•

дівчина_

.•• ,перетворилася

~а­

не нехтував- УІ дУмкою. Поступово самостійВість, незалежність жіночого характеру · стали націо­

мо про кохання козака і дівчини не~еревершені цqого

тоrо

1 чолові!( ніколи

єти і не знаєме, що має-

вияву

Відомо· також,

ці стійкості, незалежного

м'І.

рисами

богинь

украІн­

• Ене'ідУ• який

ан­

сміливо

иіділив незалежним характером украtнських

дівчат

та .

ЛюбЛЯ!Іt, вІддані й бу .nи

моло-диць.

пристрасн.і, мужнІ, . воН'Іf

мат.пі

бopoТJJ~$J

Ста­

рицький відобразив ~ історичній повісті «Обло­ га Буші• та в історичній драмі <<Оборона Буші».

в

~исокого ав­ поваги в сі-

са­

подвиг украЇН~

полковника

що •це

повернувшись. від горя кінчає жи1'rя самогубством. Ми захоплюємось коханням Ромео. і Дж~ ль-·

вона

стра

характеру,, торитету та

коза-

загинули

і

ский письменник М.

пі-

чннwu, де на фоні бентежноУ nрироди . відбувається страшна . трагедія. 'Втративши :НаДію дочес. повернення

якого

ворогіВ

Донця брала

сnрияла

по­

польсько-шляхет­

ма. . Героїчний Олени Завис~ої

ванню в украІнськіЙ ж!.И-

сnри-

захисників

форму­

загинув,

ка, ·дівчина гине, а козак,

·-

що

і

багато

шов на Січ, в похід або

сЗа-

знШ.tти людину, яка б не чула пісні «Реве та стог-. не Дніпр широкий• ... ane тільки

чоловіка-козака,

зра­

нерівному · бою

вибуху

відсутність

-

У

nідло

с:r.ке військо вдерлося до фортеці.~ Олена підпали­ ла пороховий льох, від

·

.вишивках.

-

козаченьки•

неможливо

у

-Постійна

сЯ:шли .ко-

· Мабуть,

не

ма

-

ЦЬQГО

дібDОВИ•., сІхав

встали

лягла,

. який

біЛьшіеть

родному живописі, зонре-

сГом1Н, .гомін

--:-

рови ·із

пі-

й опу

В степу заспівала~

див.

зака з дівчиною знайшла відображення також в· на­

літерІj.турних

на n

висного,

ЗіЛля дива каробмо Тополею стала. Не вернулася додому, Не_ діждала пари Токка-тонка та висока До само! хмари._ Тема розлучення ко-

вув~и синіІВ 1 знову х ПроводжалИ услід за

народних

від марного чекання свого коханого в тополю:

Таку . пісню чорнобрива

у

жанру

За-

як

По

зоря_

двору

ки

.

.

панове

встало,

,

ее-,

Jван~

ролі кіннотника безпосереДню

бойових

проти

.

що

діях

польсько-ШJІя·хет­

ських військ на Волині у 1649 році. Під .час однієІ, з

атак за-rинула.

і

не

королівна,

рукоділлям гаптуванням, мета

вечорниць

-

ДіВЧИНИ

МОНСТруваТИ

проде­

перед

хлоп­

цями свою~ майстерність. У свою .чергу хлопцеві

чаклунками. Вони cиlli~ ли на стінах і дахах об­ ложених мІtт, чарами й

вважалось,

від

оборонців

списи. rічну

ною.

жінки

Віра силу

Хоча

·

в

була

Але

та

ма­

безмеж­

JІавряд

справді

лунками.

кулі

їХню

були

ці

чак­

героїнями

·без-перечно. З ВИЩЕНАЗВАНОГО ми бачимо, що україн­

-

ська жінІка в заччИни була

часи ко­ ·вірним і

надійним спільником сво­ го чоловіка у боротьбі за соціальне

і

націоналЬІНе

вшволення найбіЛьший

Зробила:

народу. внесок

для

JІJ!ІЮНrючи

Але вона

·козаччини,

обов' язки

Бе~

брови, а.на чари рук. Бо

хату

що

краса

лю­

в красі Ії праці. мала вміти і

мастити,

і

~орщ

варити. і пісні. сnівати, ще й місцеві звИчаІ зна­ тн.

І

цІ ·риси

всьому

цьому

і

_за

мала

навчитися

такої

право

умови

називатися_

справжньою

дружиною

нозака.

Пlсенна

служив

внщ1лася

в

nри

дуже

україн­

чарівні

гарВі,

·

їні із

no

приємно

_

. .ПіСНі

НІЖ

і

ТаНЦі ПОЛЬСЬ'КИХ ЖіНОК. Під час свят та в неділю дівчата носять віночки з ароматних

-трав.

Малюнки

вигЛяду

зовнішнього

українських

жі­

нок, -ЩО ЇХ зробИJІИ іНО­ ЗеМЦі, а також украІн­ ський портретний живо­ пис XVI- :(:(VIII ст, да­ ють

у~ення

про

риси

Іх рбличчя та вбранн~. Від княгині Беати Ост­ розької (1539 р.) до се­

XVII

лянок

дИвляться

ст.

на

вродливі,

нас

гра-­

цtозноr . крас;и жінки з великими очима, зі ·зле­

том

брів,

ки,

мов

маленьким

витонченим

політ

чай­

ротом

носом

з

і

гор­

бинною. ше

ди,

сміливі,

.

своЮ

здатні

честь

смьні

і

лю­

оборонити

славу,

але

й освічені, культурні, та­ лановиті. А ян ж:іноцтво покозаченої УкраІни· ста­ вмося до освіти? Широ­ ка

освіченість з

народу

іноземЦів._ мандрівник

навіть

жі­

_вражала Арабсм~ий

-

архидиякон

Павло Алеппський, в се­ редині XVII стмlття,

двіЧі побувавши в УкраІ-

Києво-Мо-

академія

піднесення

було аНІІЯМ!Іn:

ти

rаТИХ

ЛЮДей,

А з півдня українська земля горіла від навальних, грабіжницьких наnадів орд Кримського х<;~нства. Серед неJ!ільни­ ків

сотнями,

тися.чами

йшли пов'язані сирицею українські жінки. Іх че­ кала

.

тяжка,

вис.нажлива

nраця, а наймолодшІ і найrrри:в'абливіщі потрап.; лял.и до гаремів по вtіх тодішніх

володіннях

сул­

танеької Туреччини, Кримського ханства, на-· віть Єгипту.

Але

навіть

умов ня

українські

за

.

рабсЬкого

цнх

існуван-.

жінки ·..не

·втратилИ любові до рід­ ноУ землі, свого~оду. ЯК

ПОВЇДОМЛЯЮТ

СЬКі

ЯІf.-

дослідниці

О.

nа-

нович та О. Комnан, ук-

. раІнська

бранка,

проданою

в

будучи

один

із

гаре­

мів Єгипту, не мала ·мо;к. ливостІ:-

Рідну

повернутися

землю,

nереконати

але

на.

зум.Іла

свого

сина

Османа виrхати на Украі­ ну.

Історичні джер~- свід­ чать,

що

наявність

раІнській

ньоІ

і

му,

жінці

душевної

тонкого

тя

В УкраУні були не ли­

і-снуван­

Украіна тоді nотребувала ·не тільки ВОЇНіВ, а Й дуХОВНО ба­

та

нав-іть

-

То був час, крли

nольсько­

Особливо

славетна

турне

красу

піснях

ПодоJLі,

перший вищий учбовий заклад .у Східній Європі.

говорить­

народних

на

гилянська

XVI-

її

шлfІхтян-

початк6м

лась

сонця.

нок

душа

ської жінкИ в _поєднанні .в і1 працелюбt~істю та господарськимИ . здібноd-­ тямІ!:

в

виховува­

лись у дівчат змалечку. Якщо ж козак . приво· див у хату невістку зда-. леку, вона повИJtна була тільки

Про

ся

рушливі,

вом, розписами та ін. Го­

дини ДІвчина

ст.?

ж

кияцкаJ.

(Лизавета) пеЬедала

землю

ється

мала зов­ українська

вродливість

чИ­

ня Київської братськоІ інколи, з якої розвину­

непов­

козачка

ер­

оваі

що дісталам Ій 11 спадок, Київському брат­ ству та його школі. І 15 жовтня 1615 року, день, коли відбувся цеіt уро­ чистий акт, досі вважа­

\31Вучить уІСраїнська мо-: ва в їх устах. Шені 1 тан­ . ці україtюк більш зво!'

ткацт­

батьки наказували І_Jрн­ дивлятись не на чорні

«відводячи»

свою

своєї ·рідної

та

селах.

вишив­

Часто - жінки допомага­ ли .воІнам на полі- бою. Багатьох з них вважали

закляттями

XVIII

• . ки

пана хазяїна.

иицями однією з форм спіл-кування молоді в минулому. На вечорни­ цях дівчата _з.Щмалнся

ДЛЯ

-

ків

украІнськими ·вечор-

.

ка Гальшка Гулевичівна

му - королівському дворі, пише, що ук.раІнські жін­

раїні · люДИни, яка б не чула або. не була знайо,

ловна

красу

.

цього

століття

внсокоосв.Ічена

Французький . мемуа­ рист кінця XVII ст. Бо­ жо (Даперак), що 13 ро­

МАБУТЬ, немає в . Ук­

кою.

На 'початку·

' .XVII

білими,

висвітлила

жінка

та

!зняло.

Царівна увійшла,

з

до-

ваннІ жtночої краси з красою природи, місяця

бо жона

ма

·

ви-

але всі діти в·Міють тати, навіть . сироти:~>.

д1мах, побудованих на порівнянн•і або . ототожню­

Другий каже: __:_ Королівна увійшла, А третій каже: -Це не царівна Це

в

розкрилося

ЯКИй ЖЕ нішній вигляд

каже;

-

номанітно

зди­

за

спІви. В землі , козаків ді­ тей більше, ніж "tравц,

вишив­

і

вони,

1 знають nоря ковних служб і це

·

звучань

всі

рису,

наш~

ти

цю

виспіваю,

nрекрасну

'біл~шість іх ум~· ~ита­

землі.

внесла,

шапочку Один

.

«Я

всій

' нятком небагатьох, навіть

червоними і синіми, чер­ воними і чорними нитка­ ми, б-Арвистої соковитос­ ті багаток<>Лірної гами дає можливість с:rверджу­ вати, що в галузі. вцшивки найбільш багато і різ­

торну

все . пано-ве встало,

Все

випадково

червонИми

тінка

В світлоньку ввійшла -

·

Не

говорять:

«По

викликала

вування:

колористичне обДаруван­ ня У'КраїНСЬКОЇ ЖіНКИ. Через красу своєї ду-_ ші у вишивці, гаnт~ан­ ні, розписі писанок і до­ машніх реч'ей украtнська

жана:

nішла

П<JрОД~ЄННЯМ

дзвінких

сходить,

мед-вина

що

Аналіз оріблястих перелявів вишивки. білими нмками на білому _фоні,

по дворУ походжає, По двору ходить, ·

_

мітили

міському

співаю•.

ко-

каючи роками Іх повернення, а не дочеК'Ввшись,

nісень

сотника

· хороша встає,

і в

записав:

землі українській ми nо­

селян­

вишивку

співається в одній із коЛядок: У нашого хазяїна

Воза~••

закіВ на Січ, в похід, че-

еред

свого

першої.

нароДі

матір'ю в сім'І.

Раненько

Ні,

Популярною

була

ОС'fВННЯ

створював-

чарІвницю. Ця риса жін­ ки вважадась з давніх­ давен в Україні провід­ ною у визначенні її достоїнства. Ось як про_ це

ВінницькоУ

У КОЖНОГО козака була мати, бу~и й сестри, кохані, наречені, буJJи й дРужини з дітьми. Вони

майбут-

ВІРНОЮ rюмічницею · nорадкицею Богдану ·хмельницькому була, як відомо, його. друга дру. жииа · Ганна Золотарен-

ло

і твор в.

ся

за­

середовищі. Пісн~ми су­ прЬводжувались ці про-і ЦЄСЯ НаД ВИШИВ-КОЮ, бо.

рис, а також таких, в.Ідвага, самовідда­

який

в . котній

вона

виховюІня

жінки - перетворив Гі на з{)лоторуку господарку-

фортеці-

r,ярНіших

цих як

козака,

соного розумJ.ння інтересів народу і вітчи.зни.

«<Палlвву державу:~>. Під час оборони міста-

т~

хлопчика,

Ві«:окий рівень землеробства в поєднаннІ: з працелюбністю та душевною красою української

ворити слами,

.сень

У

н~оrо

ваги, що оточувало у-краІнську жінку в козацькі часи, сприяли тому, що вона nідносилась до ви-

Лія

багато

ті

рwписи,

ськfй- хаті.·

в оонові яких було виховання любові до праці та почуття людської гіднос-

грунті,

. фастів-ського

майже

. педагогіки,

останнє -слово.

ко. Жінка nолковника

_чено

народноУ

ність, сміливість відбувалося на . .rуманtсти~ному

виряджаючи

ли

в сім'І. Там порядкувала дРУЖина, за нею й було

ПочуттЯ гідності та по-

nлакали,

жіНКа-мати, початек іде.\-

-брали -свій

''

та

тИІ1Іок ·біленької хати з внr.hневи·м садочком. Вишивкою займались

го створювала в сім'І ук­

ці аж ніяк не ·відчувають своєї вищості. навпаки,

часом,

вишивки

розуму

Лідерства що

в

краси,

та-~­

сприяли

вона

ук­

. зовніfu­

навіть

то­ у

не~олі займала високе становище в Османській lмnepiY. Так, украІнки­ невільниці . бу .ли навіть цруживамн

султаНів. вовижну

турецьких

Серед долю

них

ди­

мала,

на­

приклад, бранка-у~раУн­ ка Настя Лісовсь.ка

(!505-1.561

-ма

ще шд

лана...

~д.о­

Ім• ~о-

'-. -

(«Замкова гора•, М від 4.02. 1993 р.).

· 15


сН О 8 Е

Ж И ТТ ••

.М 1t2 (8471)

тивно впJПІВають на иавко-

ЕкоАог.ія

·У тісному з важа!Очн на те,

У

грунтові

не

власними

~ води,

силами.

охоронним заходам згідно

вмовJІJІИь

іІОКараиии винуватцІв кар-·

веиь

керівники

приємств · викидах.

·

до

тивно

· прuад

із розробленою програмою

стану навприродиого

перейшJІИ

придбано

Вже

річку КрасиJІівку, а· й ат-- пресrазоаналізатор•, за мосферие пЬвітри. Від допомог.ою якого опера-

бованцем. Причому, сумИ штрафів відчутні, так що

визиачавтьси шкідJІИвосrt

Наприклад,

сЕкс-

у місті

- иерське•

чо-

моги

тирьох найбільш характерних для наших піД-

підприємств-

вода

·

рку

1993

мативиих Юмітів

иор­

.викидів

ШкідJІИВих речовин у по­ вітри підприємствам Пів­

та у парку Пере-

довелося

листопца

мо за перевищеІІНJJ

усім

нормам. А от відкриті водоймища ·озера сШо-

рі-

по

питна

відповідав

25

денного промвузла

почнс'hІти.

лося

· довє-

заплатити. у п'Jітис

Все це робиться на осиові конкретних замірів, звітів підприємств.

кратиому розмірі. ВикJІИКав заиепокоєнии і те, що державтоіи~пен-

Нещодавио введено в експлуатацію другий Пус-

забруднювачів починають схиJІJІтиси до -думки, що

ПрацюючИ у тісному ·контакті, спеціалісти са-

Так, за скидании .иедостатньо очищених стоків

цін не ~икоиує рішення виконкому про ' поперед-

очисних споруд, а також розроблено проектно.-кош-

диться берегти природу. . Щоб не бути голослів-

иепtдстаиціі, водоканалу, а також екологічно! комі-

вtтРи віДПрацьованим •• га-

торисну б ,

ним у важких суперечках, об ml

сіІ

вжито штрафні саикціІ до заводів атомІнlввих буконструкцій д івельних

документацію

УдІвиицтво АРУ

roi

на

черги

Броварах розташовано ве-

КОС. У той же

вих підприємств~ ик1 вега~

того, щоб .икиаймевmе бу-

JІИКУ кількість промвсло-

у

викидів

масті дедаJІі більше приділяють уваrу природо-

ковий комплекс пот.ужиих

що

mкідJІИвих

тіm.ки

середовища в місті•.

нонтакт і·

ло

JІИШИ6 середовище, міські

сДосЛідЖеиии коJІИШИЬого

Четвер

3 ct'Of· 8

битьси все

~ас-

ро-

мо)КJІІІве для

все-таки

дешевше

виконком

зр

обхо-

ив

цер

досJІіджеиь

атмосфериого

кокании

п~вітр.и

.

щомі-

забрудиеищ1

заводу будІвельRИХ

првродоохорои-

струкцій,

·иоі програми.

них

Р

кои-

інспектор

автотранспорт--

підприємств~

.

Так

nо-

зами автоrраиспо-ртr.

'

пластмас, молокозцводу та

енця ааалізуютЬ стан ви-

кроки для організаціІ ла-

бораторвих

міеькввКоикому

ження

·

СЕ

по

р

дюv

n •

еК,).r!ОгіІ

прИродоохоронної .,-омі-

са-

сіІ

міськвюtонкпму.

~--••s••~•--••••~••••~•••••••~••••••aм•••;~;•~••••••~~-•••••••••••••••••~--~--•••n•••••••••••••••••••••--•••a.-w~•••••••·~~ .

• е

мував його власШ-ІКd. одержаних ко

У БІК 6ЕН3111~ •• ПЕРЕКИНУВСЯ

дити

страшно

такі

правди

За

і

цифри,

нікуди

хово-транспортні

пригоди,

в stких

загинуло і. хоч

по 'коліна.

пригода, вим

жнтелем

права, але вже перші дні

--ці

Н.иївській

таки

окрема

рався з

'засоб_tв

при

годніх

екс-

го

І,

за

не

пос

звісно,

зважив

на

із

за

.N2_,

одне:

2

слизькій

С.

дорозі

ся

з

ше

-

не

·

ЧtiiiUI

.

прощає

відхилень

М.

водій

кампанії буде ~нJІІагати від кожного з нас мак~ймум діяльності " по;~еробочий час. М. Ф: Бунь мuвав також можливих кандидатів у де·путати до Верховної Ради України, яких під>tриму­ ватиме Рух Броварщини. Це М. Г. Овдієнко. заступ­ ник начальника Київського обласного управління ос­ віти, та В. І. Ясько, інженер-геолог «КіровгеологіІ».

діяльністр ·на

ніяк

питаннях

економічного

характеру.

не

можна

. залишатися

осторонь.

Не .менш болючим для всіх є питання екології. зокрема наслідків аварії на ЧАЕС, особливо актуаль­

-

ю~м це є для зазимців; сказав В. А. Троценко (с. Зазим'я). Адже забруднення села та близьКІІ:J{

IJpo

бідним.

більше

Участб

уваги

у виборній

зацій. Броварщини.

П ЗУБЧЕІІКО,

гічного контролю. Такий ста1:ус давно вже мають села

з. нижчим рівнем забруднення.

те. що· потрібно

знедолеким і

Це питання-, зауважив М. Ф. Бунь, має бути ще ви­ несене на координаЦійну раду демократичних органі-

територій цезtєм4-37 досягає майже п'яти кюрі на-квад­ ратни:й кілометр, а еело і досі, хоч минуло вже сім гірких років, не має статусу :,они посиленого радіоло·

-

член координаційної ради Руху.

·

від

Дозвольте цього разу не повірити вам...

Мал. В. Петренка.

·

(Укрінформ).

рай~

внутрішніх

справ.

створення·

матеріально-

Ці в сягах

·

значно

менших об­

закупил~:~

зернові

і

бурякозбиральн1 комбай­ ни, що, звичайно ж, по­ значилося на темпах

жнИв і збиранні цукровИх

·-

буряків.

Вихід із r.итуаЦіІ на­ прошується сам с~бою; налагодити власне· sироб­ иицтво необхідИоІ для

сільсьного .

господарства

-.Насамперед зазначу,

техніки.· ·Україна має nо-

що 60 відсотків сільгосnтехніки, обладнання для тваринницьких . иомплек-

тужну науково-технічну базу, щоб мати свої трак­ тори, зернові комбайни,

сів, запасних частин виготовляються 1 завозяться до нас із пtдnриємс.тв Р.о-

nричому

автомобілі та інші маши­ ни. УряДом уже прийняті :рішення, зокрема про ви­

- цтва

пових,

і

про

виробни­

ЦЯJ'4И ми

таря, система комерЦійної інформації, а також фір-­ мові магазини по реаліза­

реконструк-

переос­ підпри­

цП

<fuіьськогосподарськоТ

хідно

подолати

диктат

СЬОГОДНі

виробника техніки над її .· вадження·

споживачем, а дл_я цього' СЛіД. ПОСЛіДОВНО ЗДіЙСНЮ­ ВаТИ демонополізацію ви­ робництва через роздерпtдприємств, для

ваги між поnитом

них

!•

про­

Потребує дальшого роз· витку А удосноналення

_

матеріалів,

.

а

нашим

на

. чають

в&И<--

пунктів

частково

Т1!. відновленої

зно­ тех­

мінісrерством

роз­

них

1

можпивості держав­ номерцtйних сrрук­

тур у сnраві маТЄJ')tально-

технічноrо аrР<tриого

рівні. тари­

перевезення

пер­

роблено заходи, які вклю-

відтак

вувати наявний автоnарк, координуючи його роботу

фів

шеноІ

ж

приділя­

ніки! а та·кож прокатних пуннтів засобів меха'Ніза­ ціІ. Хочу зазначити, що

використо­

на регіональному "Скасування єдиних

Нині

створенню

(центрів)

ВПро-!

паливно-мастиль­

раціональніше

кон­

позицією.

ємо

вання звести до мінімуму

створювати

нуренці1 між товаровироб'никами, добиватися рівно­

ШЛЯХОМ

виробництва .У увагу

·

sнходнмо

забезnечення сектора. Ми із того, що

nри

Ц}- . відсутності лімітів і фон­ дів основною може бути нової ситуаціХ на ринку. необхідність щ~и"кого затl.пьии договірна система. тажів,

нестабіnьніст:ь

аспект

до

го

фонду

дарськоІ

дуктів

. необхідності

централізовоно­

сільськоrос:по­

сировини

так

-

і

про­

званого

Продовольчого фонду. Об­

сільськогоспо­

перспективі.

нових форм транспортного обслугову­

втрати

промислових розвитку

Є:

безпечення

АІІК Пер­ завданням

підвело

створення

основа­

розв'язання проблеми матеріально-техніЧного за-

шочергову

посе­

розв'язання проблеми ·ре­ сурсів . для села. Життя

маркетингу.

Візьмемо таку важливу проблему, як транспортне

забезпечення шочерговим

рииковоrо

Такі основні напрямки

комплексу на основі .кон­ версії, залут.tення · інозем­

них машинобудІвних фірм. Але цьщ·о замало. Необ­

Ще такий

автопарків

дарськог~

умови

цтво українського зерно­ збирального комбайна .на базі Херсонського комбай-

ярмарки, дрібнооптові мага.зини по реалізаціІ зап­ частин, матеріалів, інвен­

те-хніки.

програму автомобілебуду­ вання на баз~ Кременчу­ цького·савтозаводу. СтоІть

nитан~

.

страх?ві

сnеціалі­ аукціони,

участі

використання власної си­ ровини і продукціІ для

механізму економічних· відносин иа транспорті ви­ магають прискорекия про­ цесу комп'ютеризацl~ га· лузі та оволодіння фахів­

·ra

ємств, перепрофіJІЮвання ряду заводів оборонного

жали . по міЖдержавних угодах з Росією жодного трактора, автомобіля, ав,

продукцію

.

ції т~ технічного нащення діючих·

русьного МТЗ-80, МТЗ-82,

· національнУ ·

На

тиметься галузь? - Шляхом будівни-

or,

пропонують · комерцІйні структури, але в 6-8 раз~в дорожче, а коштів. у

біло­

машинобудування.

біржі,

фірми, мережа зованих банків,

яких же засадах формува­

жавлення

розроблено

· типу

фондові

національного ·сільськогосподарс ь к о г о

пуск

вже тргтій рін ми не одер-

трактора

йдеться про

без

редників.

провадження

іцфраструктура, · до .якої відносяться товарні

заводу.

-, . Отже,

ін-

' Цю

приДІЛяти

коли навкруги йде великий грабіж народного майна, продовжується зубожіння пенсіонерів, населення. Тут

це вони ·в нІІнішньому р-.:J­

техиtчввх ресурсів МІиістерства сlльськоrо ~осподарства 1 продовоJІьства УкраІни д. П.

Г'токрана.

Михайла ФедоровИча Вуня. У своєму заключиому сло­

відділення

відділу

таКа

Таи

активного_

сенко, який зауважив,' що організація ма6 зосередити

агропромислово-

СНД.

сил

свою

до

В а с у с і а а в а І і І с JІ •••

Федерації. та

консолідаціІ

ві він повів мову

залуЧити

В обrоІІ'оренні доповіДі з конкретними пр.опоЗиціями,

ГРАБОВИІJ,

державтоінсnеіщіf

ванни розвнтку і мар--

країн

а також

що стали основою ухвали зборів, виступив М. Г. Ли­

зможемо

осінньо­

не

співробітник

девта Укрінформу з начальником УправJІіии.и балансів, прогнозу-

ших

економіки,

громадських організацій демократичного спрямуйаню(

загіf!

Звітно-вИборні збори знову обрали головою коорди­ наційноУ ради Брс;)Варської міськрайонної оргаюзац1ї

наших .однодумців

нового

ТКАЧУКОМ.

великий

члецстіІа.

правил поведінки на ній.·

тема розмови кореспои-

сlйсь!(ої

користь інших. ТіЛЬки за такої· умови

наших господарств хронічно не висrачає. Через

кетвиrу

Свій виступ Н. М. Пікож з Нняжич та інші присвя­ тили питанням

тільки

коли

дорога

будь-яких

спра­

-

ганізація втратила. Зокрема, перестав виходити інфор­ маційний бюлетень. А в перІод передвиборно\: кампаніІ без нього не обійтися.

·самі. Діяльність в організації вимагає самопожертви, на

матерІ.аJІьзаоезпе-

го комплексу

упу-

звину­

порадити

інтерв~ю

ио.техиlчного

на

ХоЧ кількість сільських осередків збільшилася, але ще мало придіЛяється уваги роботі на селі. Вся надія на те, що хтось зробить за нас все, що маємо робити

не шукайте біди на

зараз:

на

требухів е ц ь

, _Проб.nеми

увагу

_

молодої

тоді

А!'mуа.льне

r~.

акцентувавши

-переки­

· смертю

зимова

і зіткнув­

автом001лем,

якого

членів,

тракто­

Діденко

вився з кермом

окремих

власну голову .. ·Тим біль­

його , вини

~ермом

та

батьково­ і·

кого

ків

щеннях і недоліках в їх роботі.

Таким шукачам nригод

трапИлася аварія. Перебу­ Т-150.

.. мотоцикла

можна

На ділян-

автодороги Бровари

ра

ж

Великим недоліком· у роботі кожного, визнавали учасники зібр~І:ІНЯ, є недостатня активність у виконан­ ні дорученої справи-. Н~хай буде менше дійсних чле­ нів, але більш відданих справі. Бо навіть надбане ор-.

звітно-виборні збори (14,11.1993 р.) Броварська місьk­ районна організація народного руху. Голова координа­ ційноУ ради М. Ф. Бунь зробив аналіз роботи осеред­

вачувати?

діючого

поізда

В. ДідеН'КО.

ваю'сІи

, к~рмом

людини,

це...

постійно

Требу~в

тому

аварія

будівельного

. ці

у

Гого·леві він не впо­

складних

різку ~мін~ клімату трак­

С.

На вули-

нувся. А закінчилася б цЯ

поплатилася

торист

Нотля­

транспортних

умовах.

Днями

воді!В

безпечну

В.

гічних наслідків.

похолодання показали, що

плуа7ацію

трапилася

рем, закінЧилася без тра­

му ще не вступила в своr

-забула. про

-~о

дюrм_и · в Гоголеві з мtсце­

зима ·по-справжньо­

категорія

А

зрозуміло,

На Щастя, т.ака хмільна

травмрвано.

52

тоді,

море -

Шл!_!­

наших земляків

5

після

спиртного.

таким

автомагістралях

44

ВАЗ-21 О 1.

засобів

вжива~ня

від

втечеш.

району трапилося

І

портних

наво­

місяців нинішнього

· на

рзку

У складних умовах нашого буття .зібралася на свої

Наражают-ь себе і ото­ чуючих учасників PYJ!:Y на небезпеку і ті водії, котрі нехтують порадами спів­ робітників міліції й сі­ дають ·за кермо транс-

·

але

не

Від

дооо·

помер.

а втомобі-ль

АJ3ТОМОБІЛЬ ...

Гірко

по

Підступною виявилася слизька дорога 1 для бро­ r.еtрчанина В. П. Осетра· вJ. У Рожнах він не спра­ FИВСЯ· з кермом і на об­ ~еденілій дорозі розбив

ВОІІІ·

·

травм

зі в лікарню М. К~ле~чен­

3ІАІВІВ

І ТОДІ

РУХ активізує с_вою JІ.іяльнІсть

перекинувся і т.Яжко.трав­

3еАене

ф

СуспІдьtсо-подІтичне жummя

М. З. Кал~нчеико зали­ вав у бак бензин. Внаслі- · док удару автомобіль

.Червоне ··ж.овmе

сяr до

і

терміни

нього

ся

в

поста;вок

регулюватимуть­

міру

прИдбання

необхідності

ресурсів,

що

забез~ечить пріоритет цін на

продукцію

такий фонд

АПК.

існував

Якби

ще

з травня, як це передба­ чено рішенням уряду, то

ми

могли б централізова­

но

провести

скажімо,

розрахунки,

за -нафтопродук­

ти,

Одне слово, йд-е актИв­

ний

~wук

м.етод1й і

нових форм,

засобів у робо­

ті на;t піднесенням рівня розвитну

сільсьиогоспо­

. дарсько'і

галузі. А це і є завданням усНе служб на­ шого м1нісrерства.

Весіду ВІВ

QnцcUt ЖУРАВЕJІЬ.


tНf.

t

сІОІІ

ЧеrаеР.. 25 лисrопада 1993 року

8

У _nо~арунок-nІсню

·ПРОБА ПЕРА

В uцІовервому товаркеnі Птахофабрика • Кнівська» УРІІ'ІНС'і'О 8ІАСВ8ТКува.ІІН Девь

· . «Шановна

редакЦІЄ

читавмо вашу

AJie anepme.

тy.

пишу - ~

Хочу

. rue-

до

вас

подUІн'rНСJІ

коге

з вами своІмв · скро!WІОdІН ­

щаста

І

новJ!х

госп~

нощенха,

кожвого SеІІJІе

тнм паче не ·пубШкуваа~. ВІД РЕДАКЦП: з за­

·

Ще

доволення·м ясно

нlкOJJil

свАта

усвlдомлюю..ч.и

юних

РЕАЛІЗАЦІЯ nрограмі

пошуках.

вітаємо

Вас

гальну

Як важко

цію,

лиш в мрІях В

повітрі

Уже

літо го

.

Дивитись на тебе

Міський

-жовtня

-

побачив

хоч

трішки,

проектами

Як важКо лнш в мріях ' минулим

. серцем

не

мріять

на

. тивного гів

загубилась навІки,

в

долонях

повіках.

Торкали

за

обрій сп-ІІіІилІ:J, устами

Палити

й

СШ

яка ще

, сама

гу

Все дійсНе уміть

чекання

в

...

Із тобою

сНОВЕ

ЗаісиоПІntм

ного

міс...u .:

..

і

.

2

в

студія;

в

ми

РІІ.Іt!І ~

А.

ре,аІ&цІt

учні . 'Третій

рік

аа

МІІРІвІU

чо­

-

.

rе:мт.._ .

}~7

ceou.a, cyOora.

rав.....

l'цaqt• •• ........ ;аоАІ•..

в

має

дбання

і

чверті

на

до

.

а-вторсЬ'Кl

СШ

вчителІ:В,

М

·

Але

з

вченням

є

з

Заробітна плата віДрядно-премІальна.

ПРОДАЄТЬСЯ

Звертатись

рІна,

дами,

.

в

дуже

за адРесою:

гогічноі:

науки,

роботи,

Зустрічі

ментальна

на­

ну

.

сягнутого, творчого

ці

і

створю­

усіх

тодична

МіськВО.

ІКJtn!l

-

4·02-И;

ре,Ра:тора

·

nра•ЦЇВИНКИ . ОЇJІЬСЬКОі

І

caaJUЬBHX ІІ,І"І,І•у

.ll...,••••• •r•018141t "

а •ІІТ&•ама

;..

.МІ.,.....

-

рео~акТQСІа,

ІfІ\іРоОДИИХ

ХАМБОРА Охеа:сав,ІІ,ра Максимовича ВКСЛОІWІЮЮТЬ ООЇJІчуnя сіМ'і ПОК\ЙІІОrо.

депу•rа­

Русанівської · середІІіьоі . ШIIJQJIH

·

глибоко

сумуе

;nриводу

n.ередчасної смерті днрекоrора . шюпн . ХАМБОРА, Оо~~ексав.w.ра МаКСИІіІОВНЧа і аисловпюе співчуття сім'ї, рідіним та бп.нзькнм кійІЮго. · ·

І{ОЛСХ11ІВ Дjер)ІQ8оВНОГО Сj.лЬСЬJаОІГОСUОдіІІІРІСЬJrоІ'О ємства сРусмівське» внСJЮвтое щире dІівчутм АІІ.астасії ГрвrоріВ!fі з nриводу раптової смерті

-

,

директора

Рус8111іасЬКІDЇ

аередиьої

ХАМБОРА ' OJІeІt:CUAP&

Редактор л:

alloAfoІJ

по-

Цідпрн'~ ХАМБІР чоловіка

ШКОJІН

Максимовича.

ВОЛОШИНЕНКО. Індекс

хнстІа -

І

Бро•арс:•••

·-

ма-оТ . ро6отІІ

5·13·91.

А.&\141011

··

Друк

сусаІ.ІІ•а:о--стnвоrо

·..:tt-34; вІ,І"І,І.tІа: cl.u.e•a:oro rоеио,І,ВРСnа

П8Т&И•,

РААІоІвфоркацІІ

Ради

• ·

Ради

методкабLнетом

sаеrуавика

4-08-78;

4.04-81; вІаовІ.Р•uоrо .. сеа:ретар11

JII)OIIIICJIOВOtтt

року.

...... ....,.. .,......,.,

-

катеrорІй.

ВАСИЛЕНКО,

зав.

СШ

водІІ

Русаків rлибо1110 сумуІQть · 3 nрвво,ІІ,у nер~часноі дир,е:кторв · Р~авііІськоі середньОТ школи ,11,еnутата

. І(олекоrнв

вирішен­

сьогодення.

'

з

натхненної пра­

Л.

б-1~34,

~-

сільс&коі

. до­

пошуку,

по

потрІ~иі

ВИКІОНКОМ,

дуже

шляхо~

завдань

Тел.:

10.

роботу

т: в с. смерті

над

втр9-чати

ПедагоІ'ів

ню

Шевченка,

бра:rа.

Цlка-

йти

фор'!' для

ви­

вуя.

_,...."

~чи психологічнцА ком­

кла­

заё д.оку­

І(олектнв працівн~кhо Броварємrоі СЕС ВИСJІОВЛtОе rлнСSох>і співчутrя лtкарю~мопоrу ВЛАС·ЮІ( Людмилі Гн.атІ·ані у зв'язку з тяжкою 81Траrою смерrпо іі

експери-

Тут

не

дт1

пе-

форм з

фотоrрафІй

За доJІlдкамІі звертатись в вІддJл кадрів. .Іхати автобусом .NЬ 1 до зуІІІІІІКв, сПол1к.n1ніка•­ Наша адреса: м. Бровари, бульвар Неза.пежності, • 16. Тел. 5-69-87.

зв'я­

робота

проблемою. важливо

ввrотоВ.ІІеВІія

• НАБИРАЄМО-ВОДИВ Броварському ореНдному АТП-1326~ на п~тІй-

органlза~

вими. люДьми,

Гага­

Адреса:

педа"

колективних

вуя.

ТЕРМІНОВЕ ФОТО виконує терміновІ

· сІ,Jесепа•

5-02-13.

закла­

досягнень

:Sровари;

,

сБРЕСТ•

ментtв.

русі

впровадження

м.

.

. ПЛИТА

28; готель сСпорт•. Тел.: 5-62-79, 5-36-99.

Фотосалон МОВ.ІІеИИJІ на

бага"tо

редових

ція

ГАЗОВА

при­

подаль­

науковими

ло-

в

центри

плані

rічністю вlдрІmІяється ме­

робота

ко.nек­

вчання і . виховання, зок

предмета.

Систематичністю

неділІ.

Рf:Зервів. Це науково-ме­ тодичне. забезпечення на­

про­

погЛибленим

та

БАГАТОГАЛУЗЕВОМУ 'МАЛОМУ ПІДПt'ІІЄМСТВУ сРАRДУГА• термІново· потрІбіd :р ро­ боту затJ.Ігувальіmкн верху жlвочоrо взуття (у'ІІІі).

творчос­

роо.витку,

вперед

курси в

боти

тут

служба.

в

шого

Що, викла­

математику

Незмежнос;тl, :,J (шаховий муб)~ Звертатись · щодецно з . 9.00 до 17.00, кріІІ сУ.

установи;

будинок

методична

.

6уJІЬв.

сягають в цьому значних результатів. І не останню . роль в цьому відіграє професійно організована

мате­

7

Рі'ІІІІІХ;

.

обмlи сертифікаТу. на аJЩ!І . Товари~тва. . - МінІмальва вартість сертифікату 5О ООО крб. · СертифІкат ви можете прИдбати в ~Аставви­ цтві .АТ сОмета-lІQІЄСтt> з_а адресою: . м. Sроварв,

молоді працюють над роз­ ~итком · особистості 1 до­

дРУГій

кафедрі

матики

са~

,

в

високо­

діяльності

.

АКЦІОНЕРНЕ . ТОВАРИСТВО сОМІТА-ІНВЕСТ• гарантує власникам сертифікатІв:

600%

спортсменів. обидва на­

школярів,

4-:Щ-64.

родннчо-естетичний, нау1 ково-технічної творчості

математичних

тому

підготовка

· · · . · 155000-:-180000 крб.

-

фізкуJІЬт,урв.

саме:

ті

діЯJJМІОСті

серйозні

· ,

Має

навчанням

Позашкільні а

інди­

за~

'

тнв.у методично добр.е за­ безпечені.

організацІІ

йдУть

Те..ефоиаr:

.І8ІІУ1'ІтіІІ.

nіТИ•

в

Іtде

навчально-виховно­

.

Тел.

В ході атестаціІ ми будемо висвітлювати роботу цього колективу на сторі~ках газети.

з

· ·

плати.

Заробітна мата смадав

. сійно.

дає змогу ке­

класах,

робітної

методичної робо-. ти відповідально і nрофе-

де ме- · .

сійних tнтересів для за­ безпечення необхідного рівня

иl на роботу два бухrалтерн по нарахув~ за­

lснуорга-

специфіку

а блакить.

ВІДДІЛУ ОСВІТИ . БРОВАРСЬКОІ РАІІОННОІ ДЕРЖАВНОІ АДМІНІСТРАЦП терміново оотріб­

прохо­

. . нlзацП

методична ви­ ділова гра, ·меторинг. Нетрадицій­

7

тут

·

Rролетіли,

АДРЕСА РЕДА. КЩ. І: 255020, Київ_ ська обJfасть, м._ Бровари_, вуя. Київська, 1~... ·1

.

ВОЛОШИНЕНКО.

17

експерта-

БPQMJ!C'kU

вароа-

· ·a~ll'l'lt а Даі ••хе.ау:

є

Іх

5,

підхід до

дають

навчаль­

·За ...a.n.teт•· аІІіс•ц88ц taaтta аІриі.аа.uІІfм• .... ....,, tі.Іьв

КоЗака

хору.

ОГО.JІОШЕННЯ

осві~

організаційюmи мо14ен-

Свою

праці роки

зиах'ідО!t

тами перших років вання, підійшли до

прогре·

консультаціям,

ставка, ДkЧиий

для

Тому

і пер.шими най­

суворІшими

- • r~era

ІІDМІІmП

оргаНІзаціІ

з

прямки

mдхід

ідей.

дитиме атестація школи. Керівники ХІ, впоравшись

по.

впровадженню

конкурси,

чвеРІfl

професійних І відповідно

нями

якій

·

друго І

го процесу. ·Ця школа віДома своІми досягнен­

роботі з .

забезпечення.

·1прем'- єри_

ЗНОВУ.

Р~р

· " . Таsета

,

керівницт­

Двlчl на рік вlдб~аються

&ІоРОАВІІХ . .ІеJІУТ8ІІ'~

райовва

.

думають

СШ .N9 З діЄ нова ф9р- ­

усе . тане

-

Ця

морозом

ЖИТТЯ»

Pq

к1.1щ1

дУЖе серйозно~ методич­

Оксана ФІЛОНЕНКО, с. Пухівка.

раІQНJІІСІЇ

А.

схоІІа,ІІ,

Але хай серце Ваше м~лодіє, душа хай пісНею бринить~ Щоб старість на думку н.іколи не йшла ; щоб завжди у домі J?адість була!

.Nil, 10 -

Разом

в СШ .NЬ

ма

.

фото

·

неначе ласті)JКИ

В

внста·вки-яр­

нових

У

наймопедагогічний ко­ лектив у міСті. ПрОтягом

рівникам школи орг;:шізу­ вати роботу на ІJНдивіду­ альній основі, з враху­ ванням фахових, nрофе­

рОЗ'МОВИ,

-

вранці

На

JІовІчнА

\

rap-

кон­

педагогічних

СШ

педагогіч­

уnравлtисьної

змо­

-

уЧJІJІВЩе

ний

тощо.

арсеналі

· гогlчна

·

кохаюсь.

А

.

кадРами -,- сесія «Еврl­ ка-93•, театральна . аеда-

Увечері -"прошу Із

над

---'

планах

Така орг,анізація ·мето­ дичного забезnечення в СШ Nv 3 вимагає від ке­ рівникІв багато зус.иль

уваrа

вимагає

школах

ва СШ .NЬ

nрощаюtь,

-

матиr,~уть

семестру.

зна·нь

В

замучили

морози. ·

Вночі

ме-

8НSВо-.

луччя.

. лодший

· плановані

1,

семестро­

роботи

цих

ня

сльози,

·-

Юхимовича, rуморес­ мені»,' На прощавв11 хористи аеJІИЧНО 3&СПІ8а.ІІИ cMHOf"&R Лf· та» Дмитра Бор111іІнського. . А. 3АРІЧНИR.

від дf!JI народжеИИJІ начаЛьника вІдділу ЗУБКА Івана АqдрІйоввча. · Зичимо Вам, шановний Іване Андрійовичу, · ..АіІ ного здоров'я, · добра і щастя, життєвого · бяагопо-~

пе­

лауреатів

лективу

відуалЬ'НоІ роботи · з кад­ рами; Тут приділяєтьсп

про види урокІВ, систему ·узагальнення і оцінюван­

Надія моя остання Щезла, як .ОЄ'l&ИНі ··-

.У день

Васвпн

Колектив відді.пу · капlтальиоrо . будівНЦтва Бро­ варськоrо мІськвиконкому щиро вІтав з 55-річuм

'

'11Ворчих

гічних .результатів.

· йований

тех­

працюють

обrоворити · в

форма

иабрндло

вже

·4

першого

віддаватись в . надLях.

Мене

.NЬ

колективи

осягати

в1ке

нових

впрова.джекнлм

мрію,

Мені

nоета

BINHSJIIIBOT

честЬ 50-рІччи

«СтоТть

"ручІіt,

СОНІ 'ІНІ ВІТА/ІНІ . .

вчителя-

в оновленні змісту тн і _його форм.

Методична робота . в СШ .NЬ 6 має дифереіщі-·

навчальн()-ІВи­

nроцесу.

вої форми організації навчання. ІІ перев~ги- чи НеДОЛіКИ В ПОріВНЯННі З традиційною· формою пед­

вміла

догоряти,

зиов

ВелихоУ

кІІ.

Педагогічна громадсь­ кість чекає Рід цьоrо ко­

тоднчна робота потребує орган:lзацtї на новій основі. \

щ>­

нологій. Так, в СШ .NЬ

РоДити Із nопелу

І

вІАви

9 маЕ; певний

багато

марки

ке-

та Педаго­

ництву СШ .NЬ

підходів . до

впровадження

умилась

не

тощо.

творчості,

Іх

сивних форм роботи з пе­ дагогами. Дуже багато потрl~о . зробити -керів­

пе­

Заступники днректорLв З навчально"'Внховної ро­ боти є . організаторами

якими

юнІсть,

педаго-

ярмарки

оргаКізації ховного

несміло

Та

по:Jа­

у.роки-пано.рами,

шуку · нових

моІх

сщ,озн,

'fl

праці

станоsки

СХ"ОJІОДНlЛИХ . ..

А · думки

в

взаємодії

них технолоrій

peHl't10 КОМфОРІfНИХ УМОВ у роботі · колективу, об­

залишили

В

мент

Та.J<ий підхід сnрияє ство~

тепло .

пальці

та

для

панорами,

буд.е ' проаналіЗований мо­

пропаганді його че­

дагогічні

мріях,

. волоссі, в

і

рез

зосталась

серці,

хомхтивам

nтах.ііоннчнм

sаспІваJІн

чорвІІІ

ІІІІНА ироЧІІтав нову ау •ЛИХО, JІІО,І,ОИЬКИ,

uрнСВІІТИЛИ

в

курсу <~:Учитель року•.

рівників шкіл міста, де ·······---~------··

шкільних закладів приді- · ляється виявленню Пози­

закружлялась,

У

здій­

ДіаІ1НОСТИЧ­

щкіл

семінару

n·рожвктам."

планування

На

акценти

'

дагогів,

nровити

шкіл

кадрами

.

рІ:ВникlІВ

В яку Із тобою ми С'l'рj.ЛИСЬ. В твоІк я очах ·

в

взяли метод­

кретних- знаннях (СШ .N9 1, .N9 2, м 8, м 9). Значна. у-вага в роботі ке­

осtнь,

Залишилась

з

є

ГОІОВИ8·нв СТ8JІІ · 0

навчаль­

заклаДів

інші

молодими

· дуже

~~ііііі~ііі~~~~~~~і

Иій ос-нові, з виЯвленням потреб педа-гогів у 1юн­

І як ту пригадувать

,

дення

міс-)

Іх

методисти

снюється

словами, що· в ..думках злетілись .

~ устах

захи.сті

роботи

осінь.

співають

·

закладах

tі!льшостl

них

двоголосся.м

школах

В

У.

палити

·

поза­

в

кабінету, директори Jd Іх заступники.

дуже схожим

сльози

.d

та.

Як нlжиlсть вночі

Як

· дити.

забезпечення про­

участь

зовсім,

·вогнем.

цього

розвиток

навчально-ме­

UJКlЛьиих

ЖЦТИ,

Як

ж ідеєю

доевіду

з

навчально-виховного

цесу

кохати,

тільки

ранам

досвіД і пріоритети в ор­ ганізації методично! слу­ жби в місті. Тут працює

У лютому на базі СШ .N9 3 заплановане прове­

методнчннІl

тодичного

уроку.

ни.

а

озиа]tомнвся

самого

Основною

кабінет протягом вересня

Всмlхатись й усмІШку не

органі­

закладі . .

навчальпому

.

хова!fи

нування

з

СШ

ний новий . підхід до пла­

саме: методична робота в

нишком,

Як

про-

nрецесу.

та

урок, а , ще . ПіДГОТОВКІ~

на день для учня. При та~rій . організації необхід­

забезпечення · навчаль­

но-вюювного

<;ьогодні

педагога.

ми.

· науково-методично-

зація

·

сприяє

Оковrна

тульсьного

45-хвилинний Це 2-3

а так.ож ке­ з.акладlв освіти.

Цьому

де подіти ... Мені зараз дУже мало

.

-

хахива»

ю .. есхамн sустрІ .•и присумІ вистуn xaypeara премІї Ім. Остаnа вн·шнІ

ханІчного, ·трвнсnортиоrо та . nароенерrе111чиого цехІв. Вете- •

,

•А

. Дружними

.NЬ 8 (початкова ланка). Ста1рша . ж школа має методичному забезпечені ні. Це, - насамцеред, робо­

компетентнІсть

рівників

відкружіІмо.

хтО

і

Є.

за

який -був у нашому мІсті. Це 30-Х;ВИЛИИНl у,рОКИ, які дають змогу дробиТИ

'

еруди-

педагогічну

процесу

меtодикою

~

викладачів,

давно

Щоб

но-&иховного

знач­

культуру,

. фесlйну

•••

бабние

Не знаю себе

«Освіта•.

мірою залежить віД рівня пlдrотовки педаго­ гічних _праЩвників до розв'Язання нових освіт­ ніх 1 · виховних завдань. Ідеться передусім про за­

подаруином життя•.

но ха ти

на

nрацІвннкоаJ

sJІагодн, .

брига,ІІ,ам

козак - на

Освіта сьогодні

ною

з

18-річчям. Нехай ця . пуб­ лtка"ц.lя буде для Вас приємним від <~:Нового

, страте­

гІчних цІлей освІти, ви­ значених у національній

ків і щиро бажаємо , вам, Оксано, щедРих успіхів У

Гаряче

ничох

•.

ГІмн мачом, чом,

80ИН

оху • .

пtр­

неомthи­

твор<,~их · · . кро­

.поетичнИх

кожіtо_му

МОІІ»

nісню

цвІт_е», Пісню М. МфІьвиченка та М. со- сВесІІ\&­ !ПІІ Ііерегуа» а)Іjресувuн тнм, KOТjif ГОТУЮТ&СR CTa11f •На р)'Ш·

nрацІввнкам О3е .. еІІо:ІІНІІ А ное• .ІІИИВНЦТВ&, •01 у ."YSI черІІ<І­

по HJO, тнсач а:рб. npeмiJ. На ·, сцену - внхо,ІІ,ять учасни­ ки С&МЩІ,ІА!ІЬНОГО HapoNJ-

публtкує~о.

возда~tнlсть ц~х вих

1

nІ,ІІ,розJІ.і4) зем .. І с Чом,

тівцІ

фашистських

nо,ІІ,арували

льон

арmста

І _сцена · 3&,ІІ,3ВенІJІа 'І)'.ІІ.О8НМІІ украТнськими · nlcвs '""·. Хорн~'UІ ,11,арувалн Ух rру,ІІ,ІаНиuм

_ТРУАОВНх

вІ.ІІ.

пантів

ставн.аи барвнс'І'у воаао~~ьнохореоrрафІІІИу xar .нву •На .,ІІ,Обреі, 118 ЩаСТІІ».

.

вlхто Іх- нІде не. читав, а

вlршамв.

3аСJІуженого

112 (8471)

Кнєва та . _і(иТВСЬХОТ oji-

JІaCТf

А. Супруноаа ,-а концер'rмеА. стерв В. ОАН.нцова еони по-·

звІфшен'. Коо~~ектна АомІги вІАраАJІнх рез у о~~ьтатІв І о.w.ер­ жаа МОЖJІНВІСТЬ ВИПJІа11f11f АО

,

· сДжерехо». fiiA керузас.ауженоІ"о працівни­ хуJІьТурн )'араТви В. І(о­

ванвАм

ха

Аа(Ктаа. ЛЮАН · з-Ібр8.ІІНС8 ' У, 3а.ІІІ, гарно nрнчспуреному гіс>· .ІІJ!ІНАаМН 3 А.ІІННН, ОСІННІХ КВІ· тіа та червоноУ као~~ннн. До npнl!ynt(x 3ВертоІІ.Єтьс'ІІ АНРеКтор niAІtPH8MCTBa 0. М. Бевза. TenJІo -вІтаючи 3 траАJІ­ цІАним СВАТОМ, вІН ЩИРО АА· ·куе за самовІnану працю, бажае мІцного зАоров'я, веJІн­

сНовоrо життя•! Давно передШІачув•о 1 всією сі­ м'єю

сІ.ІІьсьіІого

.

8 .ІІеИRІІ

хору

npaцhtJDtкhl

)І(ІІТТ ... .

·

'

АРУІАР•• . І(вtаеькоrо . DO.IIrpatІІ АРУUІІВІ:

І(uіааока

· КоааннА

-

І

Тираж

.

Заr.ювления

.

об1асвоrо

упрааіІ!нв•

uиакоаоТ

обмс'І'Ь,

Обснr

ІІІJЖУШ.

Щ>НІІІЇрRВКИ .

4-fol-81; .

-

· 61285.

віtсохиА.

.,,

УОрrІ8оІІ,

)'

!>рова ри, . ву.'!,

CIIJI&aax

'

Nt 5864.

аиаuіі•ц,.,

KuTact.U.

ІМ.

,І,JІу-

6.383

#112 1993  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you