Page 1

Га:Jета з

17

вю:о~нть

кmтня

1937

СУБОТА,

19

ГРУДНЯ

~ІІПІІІПІІІІІІ!ІІІІППІІІІІІІІJ~

Інформаційна панорама

~

= =

ВІДКРИйТЕ ГАМАНЦІ, ВОЛОДАРІ АВТОМОБІЛІВ За послуги Державтоінспекції КабінетОl'ІІ rvшп­ стрів України встановлені нові розміри плати. Так. за проведення державншо технічного огляду авто­ мобіля, а також за огляд. при видачі свідоцтва про реєстрацію плата становитиме 6 відсоТІ>ів від ~Іі:.І> муму зарплатИ. За те ж при технічншІІу ог,:я;:(і мо­ тоцшша, моторо:rера 5. За видачу номерно;.·о зяа

ка, nосвідчення водія або свідоцтва замість за. yJ леного теж

стягується

ПРЕЗИДЕНТИ

підвищена

8

РОКУ

1992

• г ромадсько-nоnІтмчна

року

плата.

СТРІНУТЬСЯ В МОСКВІ

Як повідомила прес-служба Президента України, за взаємною домовленістю Леонід Кравчук та Борж. е.1ьцин зустрінуться в Москві 24 грудня. Плану<.ТЬ· ся розглянути пакет економічних документів.

ХЛІБ ПО КАРТКАХ Знову, як і в повоєнні роки, на Буковині почали діяти хлібні картки. Досі вони були впроваджені

лише у віддаленому Путильському районі і забез­ печують кожному жителю по 400 грамів хліба нг.

і

прийнято

19

законодав·

чих

що

регулюють

актів,

оргаюв

§

сп, <.ш ахтrш.з~·1 ати ·ту н J l.!Ш(•і)і:_Lнюо

:

::

r

пгапиці <.!ЕТ!В

ДОЗБОЛИТЬ

~._;дна~\

~

Ц!ІХ

СПlВрО·

роGо­ з:ю-

~\!іІ,

= = ;ІІІіІІ!ІІІІІІІІІІСІІUІІІІІІІІL!:;

та

r~o~.ry

ш:.">:И

не

6

ШШ!\Ш

Gу;ш

1\Іі·

інші.

вца~ться

справлятися

дору<<ИЛа

до~~люємо:

О.

інспектори

Непросто

cl

В..

ліції В. В. Башкир, В. J. Чайновський, Г. Г. Цир, А. М. Мельник, В. (~J. Головач, М. 1\1.. Строкач

C:{OtiOH ІТІІ ~і!;рі .. Й 'lТУд і СШJ­ ІііН СП.ЕБ~Т'~І:і.~3ННІ-\.\В, ytБl

і

ВІДДІлею:я

розшуку

дільничні

LНутр і Ш!! і Х

Д·~'Pjl\3.Ba

насамперед

Трофімов, С. С. Бойко, О. А. Столяр. Це

<;инності.

11\ІІ.JІЩІі І

Ми

положень

Це

карного

ції в різних сферах жит­ тя. Є всі підстави споді· ватися, що здійснення на

l.;~T!'aiiaM

е = =

ністю.

співробітники

мип·

~г•·~~дня-1 '•!І'!_:"інь І -~

Ціна

rазета_u_р_о_в_а_р_щ_и_м_и__________./1

діяльність

= і

90 ...

справою,

дорученою

адже

доводиться

ї~1

постійно

розбиратися

:з 1\Онфлікит:шІ ситуац;н­ ми. І навіть 1-'аймєншиіі

г&р

~;ЗІ;uно)~ав-

прорахунок

~юже

стати

ня - В. М. Шкуренко, В. А. Циба, В. Г. Гриш­ ко;

відділення

інспекції

бовий,

не

професіона"1ізмом від3началися

співробітники, ни

не

чити

Гості Криму ПІоршими відчули на to3i ЕО!ШЙ стри бок цін на транспортні послуш. Удвоє збільшилися тарифи на проїзд у міжміському і приміськ..Jх тр> лейбусах, які доставляють їх на курорти Півд.::нноrо берега. Зараз доїхати з Сімфсропо.1ьського аеро­

86,

порту в Ялту коштує

в Алушту

-

40

а з залізинчноrо вокзалу

карбованців.

«МІС УКРАІНА» ЗАВОйОВУЄ ПРИЗИ У Відні аавєршнвся конкурс краси <<Коро.1сва світу>>. Поміж його учаснюtів була і 20-pi'iiOl ;.~;и-.:о­ марянка <<Міс Україна>> Оксана Сохатська. Вона

ввійшла' до чнсда фіналістів, здобула т1:туд <<!'Іір'й

на дівчина>> і на: о_1оджсиа призоr.х Голлівуду <<,Зо· .JІотий Оскар>>. У травні наступного року ОІ:с::ша візьме участь у конкурсі краси <<Міс BcecDiT>> У

Новим визнанням за· органів Енутрішніх

слуг

про

t прав

не

у боротьбі зі зло­ чннністю та в охороні правопорядку стало прий­ няття Президентом Ук;Jа­ їни Л. 1\І. НравчуІ{ОЛ~ Уна. зу від 17 .1истопада ц. р. «Про День мілlцїі>>. Цим УІШЗОІ>І ВСТаЕОВЛеНО, ЩО День :-.ІіЛЩії щорічн:.J від­

значатиметься грудня.

адJне

тепер

зі

саме

злочинністю

їм, без підтримни

широ­

них

Ніл

населення,

яку передбачається ввести

наприкJнц1

наступного

року, Фахівці вважають, що знадобиться приблн:то рік, щоб забезпечити конвертованість маната.

«ВАЗ» НЕ ПРО НАС Ціни на <<Жнrулі» зростають мало не Іцомісяця І не на тисячі, а на мільйони. Шойно ВАЗ оголо­

сив про нове х:о-'орожчання свосї прадукції. В ее редньому на сто відсотків. Тепер найдешевша мо­ дель ВАЗ-1111 коштує 890 тисяч рублів, найдорож ча ВАЗ-21099 коштує 3 мільйони 590 тисяч рублів.

ВІйСЬКОВІ МІНЯЮТЬ ФОРМУ З початком формування збройЮІх снл заrовказь­

кнх республік

645

офіцєрів колишньої

армії nерейшли на службу

радянської

в національну

цію>>,

вірю,

ссобливе місце у справі розбудови органів внут­ рішніх справ. У ньому відображено новий філо­ софсьІшй підхід у визна­ ченні соціальної ролі мі·

ліції в державі, мають

демонратичній де її фуннції

носити

правоохо­

ронний характер.

У розвиток цього Зако­ ну Верховна Рада Укра­ їни провела значну робо­ ту. За участю Міністер­ ства

нею

внутрішніх

бу ло

справ

підготовлено

й ;е

<<Інтерфакс>>,

що

участь

Молдови в

зустрічі

запитанням. 1\ІожлнЕо рішення про це nрийме пар ламент найбднжчими днями.

ПАХНЕ ВЕЛИКОЮ ВІйНОЮ Активізувалися бойові дії на кордоні між Вірме­ нією та Азербайджаном. Обидві сторони зв.инува·

чують у загостренні ситуації одна одну. Вірменські засоби масової інформації з тривогою пишуть про початок широкомасштабної війни між двома держа­

вJІада,

саме

першу

звинувачення

в неІюмпетентності. Але завдяки хорошій підготос;­

від

ці

ЦИХ

НИХ

чергу

Та

іНШИХ

інспенто,;1ів,

ДіJlЬЮІ<і­ у

се:,ах

району забезпечується спонlйна обстановка. У fЇИнішніr'і час, ш; ні-

ефективність

заходів. дєржав<І

ко

раніше,

відповіда:Іь-

завдаr-:ня

доводиться

вирішуЕати

оді .ня

'

що

нрила>,?

праЦівнш;ам

ум

<<

ось

вш;онува ти в язки

нам

свої

вдається

все від нас залежне, щоб захистити людей від убивць і грабіжЕинів, зло­ діїв і хабарників, щоб підтримувати

населених

порядон

пуннтах

Люди

згадати

тнх

бить

велиний

інших

у

справу борот~;>би зі злочпн-

радгоспу

вони засипали

в ·засіки

370

центнерів

комори

зерна різних культур

ГОТУЮТЬ

НАСІННЯ ПЕРШОГО КЛАСУ

пра

плані 288 центнерів. Серед нього вівса 200 центнер~в. ячменю - 100, вики

-

Крім

чималий

підрозділах

70

центнср:в.

того,

стrо.:зено

страховий

фонд

}(Ра­

і

в

нашого

внутрішніх співрсбітни­

ків

патрульно-постової

служби ченно, С. В. Нронов;

це А. І. Хар­ В. І. Лазаренко, НапиваЙ}(О, В. О. слідчого відділен-

IIJИtt*·

іММіІІ

А тому напередодні Дня міліЦії ми :не можемо членів

не згада­

добровільних

дружин

із

рад­

вважаються

пильним

наглядом

иш:а Михайла 'Jа". Бобошка.

)

затримати

з,1очинц~в.

своєчасно

здачу

шість

За це наназо!Vl

начальннка

райвідділу

бу.1и відзначені О. М. Ноз:юв, О. Г. Микиткс, А. Г. Рохша, l\I. С. Ба­ nіт, В. В. Еалюn, І. П. Ба.1а, l\1 .. М. іУІініч. В. В. Шию-;арснпо. Спасибі вам,

друзі!

Згуртова~1~

ню.І бажан

ше боротис сс1ах

і

е

-а І~>ІV

ЗаІЮНІЮСТі,

За

Ор

у

.

річає

_.

осел

сьогодні

сво~ п 1_.офесійне }(O.l~~~· ЕВ СПіЕрОбіт·

СВЯТО Ішюв

::анв дщ.1у

внут-

рішніх спр . З відповід;::t:1ьн стю у :rює~ю.

вої

<Ja

rцо

І\.1адено ~шв ваги.

ГО ВИ}(ОН

усі lдо~;­

ас.:

по­

шя особ.ш'4С.

ми гот/fJ(і_!!ctf'

И. ~ ~ ~ Qj В. Д8і8ІtАІІ, ик

внутрі

райвідДілу

х

справ.

ВІД РЕДАКЦІІ: Поздо­ ровляючи співробітинків органів

внутрішніх

справ

Броварів і району з Днем міліції, бажаємо їм міЦ­ ного здоров'я, велнкоr·о людського

щастя,

І о зих

здобутків у справі зr.!іц­ нення законності й охо­ роки nравоnорядку. Ща­ сти

вам,

вартові

наmо;о

сnокою!

тільки високої

на­

сіння всіх ярих ку ль тур на аналіз у держаnну районну насjннєву ін­

ююсті.

Нині у засіках радгосп­ ної комори зберігається також насіння кормових

буряків.

служба

осиодарства

про

КОl\Іір­

Дмнтровп­

Агрономічна

·''Подбала

на­

2twtiМit

насі.ння ярих культур . У ее воно зберігається під

<<Заворицькнй>> дбайливо готують насіння до сівби ярих зернових і кормо­ вих культур. Ще восени

високо

служать

райвідділу справ.. Серед

ро-

ВІmад

и

ліфінова'Ні

наших

хто

кра-

самовіддані,

принциповІ

Бро­

Сьогодні, напередодні нашого професійного свя­ та, хотілося б добрим слоспівробітнинів.

Ере до

ропад.

у

варщини.

вом

життєве

щих співробітню;ів ін спенції інспекторів М. С. Новальчука, І. В. Музиченко, старшого ін­ спектора профілактини А. Д. Литвиненка, началь­ ника інспенції М. М. Сно­

непросто. І все ш намагаємося робити

ми

стає на шлях скоєн­ зnоч1шу. ~Jaпuoirтil

цьому, підтримати юнака чи дівчину в скрутНі хвилини їхнього життя -

За

Хлібороби

го військового округу.

глав держав і урядів СНД у Мінську nід велию1n1

всі);

основою для

держава

за:1ежить

належатиме

арм.ю

МОЛДОВА ДО МІНСЬКА НЕ ПОІДЕ?

міліЦії

дня два роюІ тому Вер­ ховна Рада Унраїни прий· няла Закон України <<Про

Азербайджану. У Вірменії таких офіцерів 233, а в І Грузії лише 8, повідомляє прес-центр Закавказьке·

Президент Молдови Мірча Снєгур · заявив агент­

праціЕ'НИКів

нолітніх. За останні роюІ все більше й більше мо­

;.Іапися й упопередні рони, а.1е Зананові «Про мілі­

манат,

турботу

у

доБ!с­

лося б дуже скрутно.

зі ТіЛЬНИ НИНіШНЬОГО року

цього

МАНАТУ І ДОЛАР НЕ СТРАШНИИ

-

б

самих

та

сами~1

шими добрими друзю.ш та надійними помічниками. Це завдяки їхній допоІ'Ію­

інспекції у справах непов­

Уряд Турк!\tснистану прийняв рішення про в:д­ Іtриття r.юнетного двору. Робиться це з метою :Ja" хистити від підробки націонадьну валюту

яну

~тісцева

во­

понін­

правопорушеннями,

служено

людей

вr:являла

нас

би

госпів <<Літнівсьний>> та <<Жердівсьний>>, нотрі за­

20

міліцію>>. Документи щодо поліп­ шення діяльності право­ охоронних органів прнй·

Лос-Анджелесі.

акти,

наші

як

намагалися

народних

захистити чі

та

Зрозуміло, яким би ьи­

вдалося

ДОРОЖЧАЄ ДОРОГА НА КУРОРТИ

Гра­

інших.

соким

ти

ГОТОВІ

С.

Г. Мисьrю

1.

багато

державто·

М.

-

добрим словом

І!)

добу.

ству

112 (8355) 2 крб.

~

Зап ановю·:о

наступному

вати їх тарів. ханіза

і

п льші

в

ВІірощу-

і

60

гек-

рн

-

спекцію .. Хлібороби нені,

що

тимуть

у

впев-

навесні

висіва­

грунт

насіння

вами.

ІЗ ЗЕМЛІ ЗБИВАЮТЬ ВЕРТОЛЬОТИ, З ПОВІТРЯ ГАРМАТИ

зміни

Просимо внести

Військовий вертоліт Росії, що здійснював гума­

нітарний рейс у зоні грузинсько-абхазького конфлі~· ту,

був збитий

землі.

Всі

супроводу

тепловою

пасажири

-

СУ-25

раке'Іою,

запущеною.

вертольота заrину,1н.

ЛtтаІ·;

·

ракетну

у

відповідь подавив

установку. Грузинська і абхазька сторони звину­ вачують в інциденті одна одну. Росія заявнла ноту протесту уряду Грузії.

До відома підприємств і організацій, що обслу:·овуються в Броварському відділенні АК «Промінвестбанку»: для розрахунків з постачальниками

Росії

відкрито

кореспон­

дентські рахунки.

Облуправлінням

Ростов-на- Дону, комерщиний банк «Сель­ машбанк» 169703; То.1ьятті. промислово-

комерщиний

9001621 04; ний

відкрито

такі

рахунки:

Брянський

банк

«Автовазбанк» акціонерно-комерцІН-

«Брянсккредитбаню> -

Московський

700161440.

банк

міжрегіональний

КБ,

161 ОО 1; рахунок

Просимо внести зміни в укладені

договори і контракти.


'l сто.р •. 8 Субота, 19 грудн~ 1992 року

To'4tca

зору рОЗГЛЯД,

серпм

року

1991

було • проголошено Акт про незалежвість УкраІ­ ни.

В

ньому підкреслено:

«З,дійснюючв Декларацію про державний суверені­ тет, Верховна Рада Укра­

проголошує

ни

визнавалася

ною

і

дина

і

Украіні

суверенітет

і

може

має

з

над

головою.

і

винятнове

право

держави розв'язувати всі пита.нІНЯ внутрідержанні і зовнішньо'і політики не­ залежно

~

незалеж~

wrx

воJІевиявлен­

ня

інших органів

У

цьому

України

8 р t\ н ·

-

від

.РВВJІЬНИn

оnік. верхо­

.

формально обме-

У

наш

час

кровом ла.су

під

по­

й

га­

про

дотримання

народу

ін­

знущають­

над святістю невід'єм­

них

сунереНІНИХ

прав

лю­

дини. Цього року поперед­

ній уряД двічі пі~вищу­ вав ціни на життєво важ­ ливі

·товари,

числі

і

на

чування.

лю

том.у

проду:кти

хар­

<<виконуючи

народу.:

во­

Проте

це

tштання .не розглядали

не

лише на пленарному засі­

данні,

на сесії Верховн?.~ Ради.· а навіть і на 11 Президії.

щення

цtн

не

СПіЛЬІНОГО

НО

З

має

гальмує

ринкові

нічо о

рИНКОМ.

О­

нармал Ні

відносини,

п ру­

шує закони ринку. Ві цrяи

народилися

вах.

Запанували

мафія,

корупція,

око­

б

лад,

р зкра­

да•ь:::я НіЧИЙНОГО безмежжя сваволі. даєтьс.я

айНа, Скла-

,

враженн

обранЦі народу можні захистити якому

що

неспрое шtше

його інтереси, а В

ні

•В

власНі.

цивіл зоsаному

nІдлягає

сій Цієї

за

Касатонова,

но

nрава

вості

Радянсь-.

політи

ого

та

об

онно-

го буд· ництва. В іншом

~ому

·кожна

ніб

вер

і

pecny зберігала своУ

ми

адм·

командними nо-іншому

не

в ни

можуть.

старих

зв

методів

ке

Та

чок

вон

її. ти

nрава,

у-

аж

'Цо

віл~> ого виходу .з СРСР,

к здійснювався су еренІтет, нам · відомо:

має права там, де вс1

ава

зосереджені

а однеіму

лише

боЦі. Суверетого

характеру

юридичної вказання

часу

беззміс-

формальної

формули без

nрав

СуверенІтет

народу.

на1роду

nід-

мінили політичною дИ:Ктатурою,

ніспо

політиЧІНою

могут-

високопоставл~них

осіб,

назвавши

диктатурою

класовою

п

рук

що лю

вість реалізації . його. Час

коли

власність,

оЩJемих

прЙва:тнин

переда­

підприємства

не

осіб,

лише

ще працюватиме, мостійно

до

то

кра­

а й са-

розпоряджати-

меться

результатами

в

везначвому

скорочешd).

історію.

Росія

й теnер зберегла

імпер-

діти.

1,б.ООУТН. 1 б. 05 Кукурік і компанія пред­ ставляють.

1 7 . О О Хто доnомоЖе Чорному

реал.ЬІНа

загроза

нат

необхідно

не лише

усю

11 11 11 11 ІІ

сьнових баз в\ Криму не

парламенту можли-

Треба nеред

черговими виборами створити

установчу

місцях,

не

таємне а

не

боку

ре-

рівне,

виборче

нав'язувати

властей

слухняних

У

а

загальне,

і

на

створити

.декл31Ративне.

альне,

з

владу

зда"Гну

їм

своїх,

кандидатів

депутати.

Можливо,

принесуть

і

на

Росії.

ycrtixy УкраІні

російські

розта­ війсЬRа

їхні бази,. то вони

сЯ'fЬ ції

nідлягати України.

таЦію

баз,

но прочитав Плюща

статті І. С.

<<УЩ>аІна

-

веренна держава»

тю Л.

М.

су­

і стат­

Кравчука <<Ми УкраІни».

надати

народові

можли-

вість виставляти й вільно обговорювати дидатури,

ристати

власні

реально

власні

а. якщо

канвико-

суверенні

їх

немає,

то прямо сказати про

народу.

це

серія. 1 2 .. 5О Кліn-кліп-кліп. 1б.ООУТН. 16.05 Длядітей. Веселка.

<<Голосі

знаєте,

· мені

І,

здалося,

що ми самі себе ошукує-

мо,

видаючи

бажане

,. :-;

за

восІІмоїдодев'ятої.

краси.

ГраєФ.Ліnс(баян). Шкільний екран. 9 клас. Українська літерату­ ра. "Твір про музей • Т. Г. Шев11енка в КиєвІ•. 11 . 05 В. Яворівський. •я ви б­ 'ра в wnяx цей, .. •. 12.20 УТН, 1 2 . З 5 Багатосерійнмй xy!J.. те­ лефільм "Бодетаун•. 31

10.05 1 О.З5

·

серія.

П'І!В:JІ~І,

І

11 11 11 11 11

Блокнот. •чарівник Смараrд го міста•. МультфІлІІм.

05 ,оо 05.2 О

Новини. Ранкова гімнастика. 05.ЗО "Ранок•. 07 . 4 5 Фірма гарантує. 08.00 Новини.

О 8.

4 cepfi. . · 15.50 "Алтай. Пори року• Док. телефІльм.

"Імперія•. Багатосерій­

25

ний худ. телефільм.

4

серія.

25

О 8 !оо З восьмої до дев'ятої_

19.00УТН. 1 9 . 1 О Мультфільм "Фунтик•. З і 4 серії.

1 9. З О Прем'єра теле вистави.

І. Ратушинська. "Бо шлях мені цей nророкова ний .. , •. Лілея Волинська. Україн!:ький романс. 20.45 На добраніч, діти! 21 . ОО Дніпро. · 21 .40 Акценти. 21 . 55 Худ. телефільм "Шукай­

2 О. 1 5

те жінку•.

1

серія.

КращІ nісні ро-

Поет-пісняр В. Крищен-

1 8. З О

Біль Зеленого Кпину.

"Лиси­

2 О Худ. фільм "Інспектор . Гул•. 1 і 2 серії. 1 1 . 4 О Шкільний екран. 7 клас. Історія України. • Да­

нила Галицький- політич­ ний діяч, дипломат, полко­

водець•.

12.05 1 2. 2 О

УТН. Багатосерійний худ. те­ лефільм "Бодетаун•. 32 ,

·

серія:.,

1 2. 4 5

11 11

Українські музичні фес­

тиваЛІ.

·

05.ЗО "Ранок•.

07 . 4 5 Фірма гарантує. 08.00 Новини. 08.20 "Імnерія•. БагатосІ ний худ. ТеІіефільм. 5.с ріА.

09.1 О 09.50

Наш музичний кnуб,

11 . 2 О

"Баг;аті квартали•.

"ПЬсвятихмісцях•. ЧеР-нігіаський скит. 1 О. 5О "Звичайна небезпе пригода•. МультфілІІм 11 . ОО Новини (з сурдопе~ ладом). ХУ.А;

·фільм. 2 сеоі: 1 2 . .ot О А в тебе є СО!.ІМІІ1".

Мультфільм. ~ "Тьотя Маруся•. Худ. телефільм. 2 сері 14,00 Новини (з сурдоnе~ ладом).

12.55

.

2

рі я.

09.1 О МультфІльми. 09.40 ЛІричний концерт. 1 О. ОО КоЗаки-козаченьки 11-.00 Новини (з сурдопе~ ЛаРІ,ОМ).

11 . 2 О

Худ.

Християнська програма "Сп~ай,земле,Творцю

1 8.ЗО Окрема думка. 19 .ОО УТН. 1 9. 1 О МультфілІІм •nлоща картонних годинників• .. 1 9. З О_ Фантон. Музично-роз­ важальна програма для мо-

·

лоді.

2 о. 1 5

·

Телерадіоканап •nра-

багаті квартали•. фільм. З сері

1 2. 55

•володя великий, Е

14 .ОО

Новини (з сурдопе1

дя маленький•. Худ. те фільм.

ладом). 14.20 Телемікст.

І нанап. Осm ... и<ін

ські І'ІJ)м.страсті•.

17 .4 5

~.:-,;,".~,. ·~

05. ОО Новини. 05.2 О Ранкова гІмнастмк~ .05. ЗО "Ранок•. . 07.45 Фірма гарантує. 08.00 Новини. · 08.20 "Імnерія•. Багатос• ний худ. телефІльм. 6 с

1 З. 2 5 МультфІльм •шпигун~

Над Трахтемировом ви­

,

І :канаn. Останні... '. " '-=,-..;

19.00УТН. 1 9.1 О Ніжна пІсне моя. 1 9. З О Хроніка МВС. 1 9. 4 5 Надвечір'я. Передача для людей старшого віку. 20.45 Надобраніч; діти! 21 . ОО Дніпро; 21 . 4 О Худ. телефільм "Шукай­ те жінку•. 2 серія. 22.50УТН. 2З.О5 Молодіжнастудія "Гарт•. О О. 2 О Класична музика.

1б.ОО УТН. 1 б. 05 Для дітей. "Лускунчик•. Вистава. .

Телемікст.

\:,?,'"<-'

частина.

'

'

'

05. ОО Ноаини. О 5. 2 О Ранкова гІмнастикІ 05.30 "Ранок•. 07 •4 5 ФІрма гарантуs. · 08.00 Новини. 08.20 Мультфільми. О 8. 4 5 ІtІіуб мандрівників ( -сурдоnерекпадом).

09.35 КсІнцертЕ.ГрачаІй У'ІНів.

1 о. 2 о 11 11

во•.

... до wют!:Іадцяти

старшІ: . ОО Новини (з сурдопе~ л~ом). . 2 О Це прекрасне жиn ·ХуРІ:ФІnьм (США).-

1З.ЗО ПриrодиСтІнгреіі• 20.45 Надобраніч, діти! · роткаметражний худ. ТІ 21. ОО Дніпро: 21 . 4 О Ретросnективний показ 1 З .4ФІльм. О •мавnочка і смички' Фільмів Т. Абуладзе. Худ. Філь.м •покаяння•. УТН. . . Микола МозгоаиА в програмі "Ой, Прут-ріка•.

00.05 00.1 5

11

!!

.

ко.

небес•.

програма.

О 9.

11

05. ОО Новини. 05.20 Ранковагімнастика

1 4. 2 5

1 7. 55

Інформаційно-музична

ця•.

іІ

Наш МУЗИ'ІНИЙ клуб. Прес-експрес. Новини.

На допомогу школі. Сві­

соко.

09. ОО Док. телефільм

11 11 11 11 11 11

1 б. о·о 1 б. 4 5 1 7. ОО

Л. М. Толстого "Війна і мир• в ілюстраціях. ГраєП.Полухін(гітара), Всі барви веселки. Ук­ раїне LКе гутне скло. 1 7. 55 Сnіває гурт "Соколи•. 18.30 БільЗеленогоКлину.1

17 .15

!І ІІ І

11 11 11 11 11 11 11

газета•. 1992 р.).

І

-

О 9. О О Міс Україна. Конкурс

11

З грудня

та.

15 .1О 1 5. 1 5

1б.ООУТН. "Алі-Баба і сорок роз­ бійників•. Балетна вистава. 17 .ОО Естрадний концерт. І.Отієва. 1 7. 2 5 М. Цветаєва в Україні.

nрограма.

ІІ

~Тьотя Маруся•. Худ. телефільм. 1 сері: 1 4. ОО t-Іовини (з сурдоnе~ ладом). 1 4 . 2 5 ДІловиІ вісник. 1 4. 4 О СвІт гроwеА Адама

1 2. 55

зики.

ку. . 2 З. 4 5 Турнір ~і рок ДЗЮДО. ОО. 1 5 ТV-шанс. 1.3.00 Бальні танці.

Інформаційно-музична

дійсність з метою самоза·

Петро КРОПИВА.

УТ ...

"'"

08. ОО 3

сп~коєння.

Ниїв. ( 4Ро6Ітнича

Худ. телефільм •час збирати каміння•. 2 серія.· 2З.15УТН. 2 З . З О Корифеї джазу і аоn-му­

1 6. 05

11 11 11 11 11

"ЛІтокотаЛеОіftл"'

МультфіІІІtМ.

22 .1О

23.1 О УТН. 2З. 20 5 за 25.

І

сія має платити. Я уваж­

в

ко-

тобто

nефіnьм "Бодетаун•. ЗО

' '

11 11

Ро-

ші

обирали

1 2.1 О УТН.

11 2 . 2 5 Багатосерійний худ. те-

ІІ

розташованих

на території ":/:країни,

опубліковані

ста,ршИJНУ

Музиканти ХХ&т. Дж.Ленон. . 1 1 • 5О Мультфільм "Василиса Прекрасна•.

11

експлуа-

незалежні>>,

пре.дки

11 .1О

ІІ іІ

юрисдИ:К­

За

Свічадо.

шляхом•.

му­

сліД згадати й те, як на-

зацьку

іІ

залежна У~ра'СНа» ..

виборів

до

09. ОО

О 9. 4 5 Твори П. Сарасате і Н. Паганіні. 1 О. 1 О Телефільм •чумацьким

l

заляк)')вання Wкраїни збе­ реженням ро~ійських вій­

12.45

частина.

програма.

дер­

необхідно вжити всіх зах<,>дів, щоб під час нових народові

Інформаційно-музична

Крим, а й

ЕкономічЦий і військо­ вий тиск Ро~ії і постІйне

З восьмої до дев'ятої.

08.00

Щ>Иєд­

єдиної

(ФР-анція).

Украіна І світ. Міжна-·

радна програма:

17 .ОО 1 7. 2 5

олишию ,Новоросію.

створ нні

21 . 4 О

Іtа:«\,ОМ). -. 11 . 2 О Ііагаті квартали•. · Худ. . фільм. 1 сері

това література. Роман

Тепер~тараються зміцни­ ти СН . розглядаючи йо-. го як . ерехідний період у

Асоціація дитяІІоrо ле бачення. 09.40 У. світі тварин (з су~ . перекладом). 1 О. ЗО "Дрі6НИЦІЖИПЯ". Худ. телесеріал. 1 2 се 11 , ОО Новини (з сурдопе1

09.1 5

КОRОЛі". Концертартистівук­ раїнськоїестради. 19.00УТН. 1 9. 1 О Мультфіn'ьм "Фунтик•. 1 і2 серії. 1 9. З О Студія "1 грудня•. 2 О. 4 5 На добранІч, діти! 21 . 00 ДніПР.О• . ·

1 б. З О 11

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

\,

17 .ЗО Канап~д·. 1 8. ОО Док. фільм •все можуть

морю.

·~·д'єднаиня · KpJfмy від . ·країни. Деко'І'J'і з полі­ ~ ів Росії вважають, що

ним р~внем і црямим гооосуванням. Для цього

црава, (Подається

евітl

ступнице~ СРСР, внося­ чи іронію\ в nоняття <<Не­

nраво,

іншому,

усьому

Майбутній . парламент, хоч би. яку назву носив,

ніколи

добро-

здійснення.

жави на чолі з nравона-

пряме

і

ватну

старих

Права одІtа-

Справтній су.веренітет не лише цраІВо, а й мажли-

до ~еї

І нанап. Османкін ' ' ~" ' _0 5 . 00 Новини. 05.2 О Ранкова гімнас;тик; 05 · зо•р анок •· курамн подружилися•. . 07 . 4 5 Фірма гаранф. 19.ЗО "Хтоми ... •. Громад-,' 08.00 Новини. сько-політичний відеотиж- 08.20 Подивись, nослуха невик 08.40 Що?Де?Коли? 20.ЗО веЧІрній концерт. 09.45 Новеnоколіннявиб 2 О. 4 5 На .добраніч, дІти! •голуt 1 0 . g~єМультфІльми 21 .оо ДнІпро. • • •я 21 . 4 о Акценти, м. я~ , малю10. червQ 21 .55 Телесnортарена. ЛІС · 22 .4()-Худ.телефільм •час 11 .ОО Новини (зсурдопе1 б · • 1 · ладом) з ирати камІння • серІя. 1 4 . ОО НовЙни (з сурдопе1 2З.50УТН. ) . 00.05 Турнірзірок дзюдо. ладом ·

правоІіа-

пролетаріату.,

має бути обраний загаль-

Мультфільм "Надзвичай­ ні пригоди мушкетерів•. 1 2.1 О УТН. 1 2 . 2 5 Багатосерійний худ. те­ лефільм "Бодетаун•. 2 9 серія. · 1 ::.5О Наше коnа. Державні

.колишнього

негайного

\висла

.

виста.ва.

1 О. 55

І

ють в усіх колишніх ра-

У

Доброго вам здоров'я. ЗО Муз. фільм "Дума•1 О. 1 ОЮ. Чеповецький. "Каз­ каперевертом•.Лялькова

·

Війська Росії перебува-

пішов

9. ОО

09.

ІІ

Іюві, можливості не ті!

·

програма.

О

11 11

\\ .ські звички, нахили. Наце й

івництва.

. нікому

зе

і

раби

відмовляться не залишать

rм.

відомо,

І

керувати

Вони

вільно від вла

у

Істративно­

методами.

· єдиною

одна.кові!

:Імперій

Інформаційна-му~ична

проголоси-

те, що правова мажливість ще далено не фант

Союзу (1 2 р.'} з метою здійсненн взаt~одооомоги по . ії екон ічного,

О 8. О О З восьмої до дев'ятої.

ІНал·ежали

Росія

Я знов з тобою, Украї­

1 8.20

ІІ

Росія

свій суве договору

і ет в силу ро \:Утворення

ІІІ!ОРОІ, 22

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

~~~д:е н;у:е~і:нн~~д~:: •ва

12,10УТІ-t. Ельза-ра. 1б.ООУТН. 1 б. О 5 Сонячне каnо.

1 2. 2 5

ІІ

до

можли­

одІНа.кові.

раніше

себе

Коли

Мож­

а

. пІдземного принца•. 1 1 . 4 О Вервиця.

11 11

бере­

рушили

рівні,

не

шова.ні

стари­

1

·

виконавЦі.

ІІ

командування

нітет, ось вам і незалеж­ Ність України! І хто з цих двох держав· є більш суверенний і більш неза­ лежний у СВО'іХ ДіЯХ йК члени міжнародного ор­ гану ООН? Формаль­

ренні права.

.

пові­

залишили

Криму

ві;с-ть здійснити свої суве-

ють

адМІра­

не

Грузії? Ось вам• і сувере­

депутат е подоба-

кер

·

'У'~араї:ни,

міІ{рофон, нол каже те, що

керівин тву?

командою

домивши

КОJ?аб­

16

ла

надати

новладці

НОЛИ

ЛіВ

ключають

ється

Чорноморським

фЛОТОМ,

в·

парламенті

но­

безкозирки? Хто

командує

ги

-

моряк

о 9. 4 о· Циркова програма. 1 О. 2.5 Худ. фільм "Наречена1

доб. ровільн~~обмежували ..вання в.. І. Леніна про

суто

народу підви

ж

О 8. 5О Ізнову разом. Моnоді.

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

на

УТН. Кінопрограма • Диво­

вижний світ природи•.

11

11 11 11 11

товної,

nосилюючи біду Волюнтаристське

а

сім безnлатно. Реалlзують на ділі висловлю-

це

цьому,

орла,

Ні ідеолог~ jіояснювал~. що сувереН(Н ресnубліки

набув

надінфля­

малює

08.00 8. 1 О

ІІ

11 11

Укра'іни

сприяв

ІІ

11 11

другій Президент Укр~і"­ ни малює триз·уба. Кому

ОО.З5 Фортепіанні ТІВ РИ В. Кnи на. · •

но. 'Муз. програма . 8.00 Бізнес-кекс. · 1 8. З О Хорові твори Веделя, Леонтовича. 19.ООУТН. 1 9.1 О Мупьтфільм "Як лиси з

11 11

дянських республінах зов-

ституЦії ~PCPf

ітет

проте

формаль­

як у карикатурі: на о~­ .ній стрІчці однієї 1 тІєї ж безкозцрки Президент Росії

17 .З О

.N2 112 (8355)

~

незалеж.ності

ступиицею

І

товарів на ринку гроші. неодміJнно знеЦін-яться 1і

спричИнить

зво­

JНаХ , їхніх територій. Та за ЯJRY самостійніСть Уц­ раїни може йтися, коли

ла

жувала ~ише. ст; 14 Кон-

Уряд знав: за відсутно­ сті достатньої кіль1юсті

цію,

суто

ознак

СРСР.

v"

\

них

до

яні

ЧИ_. \,,.JRВНИ.И .,.,, .

створилося

коли

гуманізму

тересі•в

ся

.

су.вереНІтету

розташовані за кордоном,

·

•••••••••••••••~•••••'•.- становище,

поняття

привласнила не лише спільні заnаси золота, а й усі спільні п,римlщення,

І т в т

\,,,\

\

І

і

поляrає

венство державноУ влади. Раніше, за КонституЦією 1936 рону, сУІВеренітет

ність. Яка достовірнісn> -~апевиевь? ·

с у в.

працювати

дах

повне

статтях

справді

земля.

З точни зору міжнарод­ ного права суверенітет є

політи'ІВНХ діячів. Орг~ масовоі іиформацlі стар ються запевнити довір вого мешванця в том ,• в

зрещrоtо

радістю лише тоді,· коли вона сита, вбрана, взута

та­

Слово «суверенітет• і його похідні в Украіні вживається дедалі ча·сті­

що

є

інакше. На власній шну­ рі ВОІНИ спізнали це і дІ­ йшли висновну, що лю­

Ук­ Украі­

-

і

Наук. -пап. фільм "Київ•.

11 11 11

галузі

і самостійності У~араУни чи, скажімо, Росії в ме­

неІ!оділь­

промовах

мітнародній

ди. Згадаймо слова відо­ ·мого е:коІю~іста Чаянова, нотрий стверджував, що «Сkновним nредметом

ни.

у

усунув­

В

диться

кою, де діють JІНШе Кон­ ституція і за~они Украі­

ше

ПОВНІСТЮ

праця і ніяне життя•. Багато хто f(аже, що людина вища за ситість. Та црості люди дуМають

не­

недоторканою,

власний

Без неї немислима жо~а

залежність УкраІни і ут­ вореВНІІ самостlіівоі ук­

раінсьхоі держави раіни•. Територія

на

ШИ власть імущих від розподілу, тобто віД вла­

цраці

Івсько~ РадJІНськоІ Соці­ алістнчноі . РеспублікИ урочцсто

праЦі

ж и тт,..

1 б. 5О

ІІ

своєУ

24

сН О В Е

МулІІтфільм. Новини (з сурдопер ладом). . 2 О Ііридж.

14 .ОО 14

r•••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Y•ara! Y•ara!

1 1 І І

: 1 1 І

11

:

Тслеrрама-&лискавка

ООМ БАЖАЮЧИМ ТА КЕРІВНИКАМ УСТАНОВ. ПІДПРИЄМСТВ, ГОООnдм РАД ТРУДОВИХ КООООИВІІ Якщо ви бажаєте заwлеrідь подбати про дозвімя ваших дітей nід час шкільних каніІСуІІ. nросимо

що здмовnення ІІа придбання квиrків на Ялинкові новорічно-рі3Двяні висrави. які відбудУrься у П ·УкраІна•, rіриймакm.ся до

грудня ц.р. зіІ адрес010: КиІВ. бульвар Шевчен~

50-5:

) .

·

Квиrки можна придбати як за готівку. так і за безготівковим розрахун~

1' е n е ф о и 11 : 2 1 6 - 5 9 -

З 6 , 2 1 6 - 7 7 - 4 4 , ·2 1 6 - 8 6 ~ 1 6 , 2"9 З Любитеnів різнобарвноl загадкоеості карнаваnів. дзвінких новорічних балів. пригод. фанта

а

r.

25

у nриміщенні Укркокцерrу. 7-й поверх. 7Q9, 710 кімнати.

.

ми

незвичайних історій, таємничих фокусів. веселих мультиків заnроwуємо на rоnовну аnнику міста Києв-а.

~----------------------------------------------~


8

сН О В

t

И Т Т Я•

11<

Субота,

грудня

19

21 . 4 О ~Борис Мойсеєв .і й его 1 ff20 Телемікст. 1 5 Блокнот. . пед1•. Естрадне woy. 1 5. О "Чарівник Смарагдово­ 2 З. 2 О Джем-сейwн (У перерві го міста•. МультфІльм. 1 -2 -Новини). cepfi. 00.00 "ІмnерІя•. Багатосерій­ 1 5 • 5О Асоціація дитячоrо тений худ. телефільм. 4 се­ пебачення.

1 6.1 5 Зоряний час. 17 .ОО Новини. 17.25 Хокей. МІжнародний . турнір на nриз газети ~звестия•. ФІнап. У nepepal . -Футбольний огид І Ве­

чірня казка. 20.00 Новини.

2 О. 4 О Прем'єра худ. тепесе. plany • Дрібниці життя•. 1 2

серія. •нова С!УдіІІ" nредставпяє~ 21 .1 О Бомонд. 21 .25 •однак•.

1 7 • 2 5 f:!Іждерііавний теле ка-

·нап Останкіно• представ-

ІІЯJІ. •шпяхдозгоди•.

1 8.00 Прем'єра багатосерІй-

ногохуд.тепефіпьму•повврнення в Едем• {мстрапІя). 1 8.45 МінІат10ра. 1 8.55 Тема. 19.40 ВечІрняказІІа. 19.55 Реклама. 21180 Новини.

-

2,

кане•••

УТ-З

:і стор

Класична музика. • Київська панорама. • УТ-З ОО Візитка. Катерина Во-

1 9. 4 О

МультфіІJьми.

СІТ -З.*

Бізнес-менеджмент ІУорпднет. США).*

і

.. pnf-:.tн ..

2() .1 О Фортуна., Комерційний огляд.*

20.2.0 Які ми?* 20.25 Худ.фІпьм "Кукарача". 21 • 55 В1зитка. • 2 2. ОО Кока-кола з МТІі • 2 2 • З О CLT-3 * 2 2. 4 О Візитка. • 2 2. 4 5 Американська етика (Уорпднет. США). •

ки.

18.05 Антракт. СJІ/ваєВ/ка

Циганова. ПрезентацІяти]!(няСІ.Б І-Ес на Російському тепе­

1 8.15

баченнІ.

О 8. 5О llозвІппя. · 11 • ОО •штемn•. ХуД. фільм.

ПJ)ОГНОЗ.

12.З5 ТІНКО.

2 2. 2 5 Спортивна карусель. 2 2. 4 О На сесіїВерховної Ради Російс~окої Федерації.

23.1 О БаІІ ЕАіти П'єхи.

15.ЗО~дІя Рост•. Кенгуру.

О Блокнот. Фірма •ви­ бІр•. 1 5. 1 5 •.чарівник Смарагдово­ го міста•. МупьтфІnьм. 5 і 6 серїі. 15.55 "Анастасія•. lloк. фільм. 1 6. 0·5 Багато музики. 1 6. 4 5 Прес-експрес. 1 7. ОО Новини. 1 7 • 2 5 Міждержавний телека­ нап •останкІно• nредстав­ ляє. Теnло дуwІ твоєї (Мінськ).

5,1

16.00 Там-там новини. 1 6.1 5 Урал-ТБ. 1 7 .ОО ТІло-:~рамдуwІ.

Шкопа виживаннІ. Парпаментський віс-

1 7 •2 О

1 8. ОО Прем'єра багатосерій­ ного худ. телефільму •по­ верненнІ в Едем•.

1 8. 5О

Студіtt"Пояітика• пока­ зує: прем'єра док. теле­

',Y,;r

1 7.

вернення в Едем•. 1 8. 5О Концерт з творів Р.Пауnса. 1 9. 4 О Вечірня казка. 1 9. 55 Реклама. 20.00 Новини. 20.40 Лоnо "Мільйон".

21 • 1 О

До і після опівночі. Му­

зично-інформаційна прог­ рама. У перерві- Новини.

2 З. 5О

•короЛІвське весілля•. Худ. фільм (США).

о8.2~МЁпьдорадо.

~

Опозиція. Муль~ІІ-nуnьпt "Я повернусьдотебедощем". 2 5 Фотохвилин ка. •

1 8. 1 8. З О Київська панорама. • J 1 8. 5О Телебіржа інформує.· .·

07. ОО 07.20 07.25 08.00

Вісті. Реклама. Часділовихл'ІОдей. Паралелі. Соло в Кельні. л. Копелєв. О 8. З О Фарс-мажор. 11 • ОО "Робітниче селище•. Худ. фіJ\ьм. 1 серія. 1 2. О 5 НостаnьгійІІІ посидень-

19.00Вісті. Реклама.

~

1 9 ..2 а 1 9. 2 5

"Вовк" Худ. телефільм Сі-Бі-Ес). 21 . 1 5· Екран кримінальних по­ відомлень. 21 . 2 5 "Холодні рівняння". Фільм пригодницького циклу "Суті нко ва зона • (Сі Бі-Ес). 21 . 55 Реклама. . 2 2. ОО Вісті. Астрологічний

ки.

ПQОГНОЗ.

2 2. 25 2 2. 4 О

Спортивна каруrель. На сесії Верховної Ради

2 З. 1 О

ПорятуноІ< 911 (Сі-Бі-Ес).

Російської Федерації.

1 6. З 5

.........

ТрансРосефір. До Мое

кпи далеко.

1 7. 2 О Так і живемо. Підранки. 1 7. 5О Парламентський вісник 18.05 Спеціа.ІІьнийкомерцій-

07 · · 07. 5 Часділовихлюдей. 07. 55 Караван. Телеальма-

ний вісник'.

нах.

1 8.1 5 Мульти-nульти. 18.25 "Кеттсісобака". Tene. фільм для дітей (Сі-Бі-Ес). 1 8.55 Реклама. .. ~:-~лс;~:.панорама. • 1 g. 2 5 "Вечірня тінь". Кінокомедія (СІ-Бі-Ес). · І 2 о. 2 s Хроно. у світі авто-і мо-

08.50~озвілля. Підзнаком 09. с~ т':іма з варіаціями. •две м · • 11 . об'еРяобітниче сели~е·. Худ. Фільм. 2 серія. 12 .35 ТІНКО. • 1 2. 4 О Селянське питання.

1§: gg

1З.ОО Вісті.

1 5. ОО Уперше в Росії. 1 5. ЗО Студія "РОСт-. Доз-

тоспорту.І·

~ ~j ~ ~=:Л0Д,";. (Сі-бі-Ес). 2 2. ОО Вісті. Астрологічний

1 6. 8~n.t~:~::~~~~~~·н. . 1 6 . 1 5 НоворІчний nиріг. 1 б. 2 5 Мульти-пульти. "СтраХОВ81СЬКО" ·

••. ". :

nрогноз.

2 2. 2 5 Спортивна карусель. 2 2. 4 О на сесії Верховно• Ради РФ 2 З. 1 0 "ВулиЧні історіІ". . Пу бл .. програма ( Сі-Бі-Ес). 1.7. 25 Уоnт Дісней по п'ятни,

цяJt. •різдвяна зірка".

Худ.фїльм. 1 серІя. 8.1 5 Мульти-пуnьти. "Дим".

1 1 8. 2 5

"Різдво щодня". МультФільм дJ!ядітей (Сі-Бі-Ес).

1 8. 55 Реклама. 1 9. ОО Київська панорама. • 19.20 Реклама. , 1.9. 2 5 "Останній з апачів". При· годницькиіІ фІnьu і3цикnу "За пах пороху• (Сі-:,бі-Ес).

21 . 'І 5

Екран кримінальних nо­

21 .25

"Скриня•. Фільм

21 22. ОО

Вісті. Астрологічний

відомлань.

nри­

годницького циклу "Сутін­ кава зона • ( Сі-Бі-Ес). . 55 Реклама. .nрогноз.

Спортивна карусель. На сесії Верховної Ради Російської Федера ці І. 2 З. 1 О "Чудовисько із Б і зам. берга". Худ.фільмізциклу

2 2. 2 5 2 2. 4 О

"Європейські поліцейськr" (Сі-Бі-Ес).

І І ІВАМ МК І

до уваrи,:

:ульtури

І

.. І

-~.:

.

·І

І

06.00Годинасипидуху.

07. ОО Тн раж "Сnортлото•. 07 • 1 5 Мультфільми • Дід Мо• роз і літо•, "Хто nрийде на

.•••• .,"--------------~--;;..,;;,;;.;о;,;;;;;;;;;;;;~-·---------,..,

Clvвit телеnр,оrрам •Т.еr-а-тет•.

18'.30 Худ.ІРІІ.Іьм •УсІ nроти

2о.45 v;:~Ільм~~.о

21.00 Худ.фІп•м •Гаричі голо-

вІІ•. .ZZ.t~-~la!q~ll!l!o\· ••••• _____ ,

ЧЕТВЕР, 24 ГРУДНЯ. · J 08. з~ з ранкуранен~око. ре- ї1g·~-у~~п::·ри_н_____ -------мсрамупьтфіл.,му"Дем:SO _ .. ·1 ff.(&~:~,~~~здмнозав- lЛ~8 ~~~~мова

·

09.8sдокивсІвдома.

1~:6s Аень відкриmв

09. З5 Р~зумники і розумниці. Стvвіt 1IIЛ8nJI.Ofllilм •Теr-_а-тет •. 10.15 ПідзнакомПі. 1~.3:і•Худ.фІ/ІІІм •Новин Гуn09. 2 5 Імстиrут л10дини. ІJtвер • 1 1 • 05 nl_рем •ср. худ. телеrФІn... 09.55 Авіакосмічний салом. КІ 14 45 .!'!'ІУ rсь· 1 0.1 О Стиль. му•nри~одн Чорного ра- 14:50 Ху;~іn:.:~·Не3акімчена СУ.Н'ІИКа • а•'Іери о 1 о 4 о ті і о а · nьки л таком м жн 11 • З о Нове nокопінн••нби17~ Ісnанська мова 1 "": · долетіти.·· рає. · 11 Іспанська мова 2 рок 11 . З О Прем'єра мультфільму 1 2. 2 о технодром. · 18. Наш сад. •королівство найщкріwих •ктs-1 "І канап •Франс Інтер- 1830 Аім дР\'318 Художник є Ор-

о 8 • 55 Автограф по суботах.

17 .З5 1 8.1 5

-;-_,N? '' ' ~ " .. ~wІ!':••с•н ··~

2З.40 Майданчик обозу. Упе1 4. а БІзнес-клас. рервІ-Новини. 1 6. 1m Блокнот. 1 6. 05 ~Чарівник СмарагдDtІо­ У'Г 2 • rо міста•. МультфІльм. 9 І 1 О Qepfl. н -· •• .... •• '~-~~···-=і 1 5. 4 О И. -С. Бах. "Бранден­ бурзІ>КИА концерТ: В нко07. ОО Вісті. . НУІОТІо •Віртуози Москви•. 07 • 2 О Реклама. 15.• 55 Центр. 07.25 Часділовихл10дей. І·&.35 Технодром. 07 • 55 lloзalnnя. Теnебудсервіс. 16.45 Прес-ексnрес. 1 О. ОО kращіігри НБА. 17 .ОО Новини. 11 • ОО "Гіnерболоїд інженера 17.23 Еконо"Пчний клуб. ГарІна•. Худ.фіn~ом. 1 8. 2 5 Л10дина і закон. 12.З5 ТІНКО. 18.50 Поnечудес. 1 2. 4 О Селянське питання. І 9. 4 О ВечірнЯ казка. 1 З. ОО ВІстІ. І 9. 55 Реклама. 1 5.00 ТелебІржа. 20.00 Новини. О Християнська ррограі! О •.4 О Прем'єра худ. теn.ефіпь­ 1 5. 3 ма. · му "ЕР-ОТиЧІІе woy•. Із се­ 1 6. ОО Там-там новини. рІuу"ЛІнда• (Угорщина). 1 6 .1 5 Новорічний пиріг. ВІД nре,АстааІІАс: ·• 16.25 Мінарет. • 21 • З 5 •політб10ро•. 1 6. ~О Кіпрас МажеАка. Р-е­ 22.05 Музобоз. портажі з НАТО. · . !2 .45 Л10дина тижня. 17.1 ОМ-трест. !3.20,Аато-wоу.

І J<aнan. Останніно

07 .ЗОУсвітімото~ів. 08.00 Марафон-15 -маля-

О_ Тр~нсРосефір. Дале­ ким СхІд. 05 Християнська nрогра­ ма.

1 5. 05 1 5. 1 О

ного худ. телефільму •по­

j8

людини.

f'.

старwІ:

-·---··--·-·----·-·-------J

°

1 2. З5 ТІНКО. 1 2. 4 О Селянське питан11я. 1 З. ОО Вісті. 1 9 .WO Вечірма казка. 15. ОО Сигнал. 1 9. 55 Реклама. 1 5. 1 5 Вікно. 20.00 ~вини.·1 5 . 4 5 Baw приватизаційний 2 О. 4 О ем'єра худ. телефільчек. му• устеля!', 2 серія. 1 6. 05 Там-там новини. 21.55 орнийящик.

1 8. ОО Прем'єра багатосерій­

f.

Об. ОО Новини. Но~іІfкік•. иtс Об. 20 Ранкоаа гімнастика. 0 78 •4055 0 ра кл е YГCJt'*· . ; - ono. 06.зосуботнійранокділової . n

фільму "Від МОЛИТІМ ДО ~0-

cepfi. . 15.45 Духовна згода. 1 6.1 5 Олеся і компанія. 1 6. 4 5 Прес-експрес. 1 7. ОО Новини. 17.20 ... llоwістнадцятиі

t

jilttTІИ".

Блокнот. "Чарівник Смарагдово­ го міста•. МультфІЛьм 7 і 8

81 ~!3,. ~~=~~~~~;,;Вус~е/;.~~~::Г

gg:~8~~~мічна гімнастика.

gg: ... 08 . ЗО у !;ІедІЛІО · :f.J5 НИНІо Худ.фІІІІоМ • атніІ 0 8. З 0 ДОК. ІЛЬМ •д а б удеТ ІраНЦ І • І Н ф Ор•. тво-я до родетепь•. мацІино-музиІІна nрогра~~-~ ~л~rJ:Фіnьм~ О 8. 55 5 за 2 5. КращІ nІсні рома. . . уд.фІІІьм •1\аффс •. ку. 09 .ЗО Наук.-поn.аІдеофІл~ом еомv~'І.Vи о 9. 2 о Худ. тепефіnьм •шукай· ·нло з1 9 О В року• ·~ xJf~Т!P' д , тежінку•.1 і2серІТ. · 10.20ТвориС.РахманІнова. · ~ · ~ео,;з:к: руг•. 11 .45 Телетехнотека. 10.40 ДпядІтеіІ. Худ. фільм 2 :2 Худ.фІІІьм •Фанні та 1 2.1 5 Таланти твої, УкQаїно. "llикіnебеді•. Р.лекс!!І~аІ! •· . ласкаво просимо. Музичні 12 .0·5 •$.1ем'єрадок.:!еnефіль- ---BIBTOPOKr 22"fpyДtisГ-1 колектнвиЛ~овова. . му наіІ, Дунам • 14 15 УТН ·1·2 .55 · 08.00 Новини. . _ . 14 '25 доброговам здоров'я. 1З.О5 Ту-тукафе. ,· 1228 М81'111111іс. . . Відnовіді ма ІІИСТИ телеГІІЯ- 1 З • 50 Село ІЛІОДМ. . • . 12.5 В nowyкax Соф\ Ча~:т ). : дачів. · , 14.З5 НароДJІСенасонцем. Те-~~r:С'И:;; ,tт;~ос. •· 1 4. 55 Мено ра. леновеnа. JІУл..-ТФ~ьм •К,ЙІІ •· 11 5 • 55 Живе сл оао. 1 5. 1 5 МаІО честь. І ~ ;:фіпьми -_, __ , . , ., 1 6. 1 5 Свічадо. '1 6. 2 5 Вервиця. · • .,,vе:ёьмГ •Кохана ЖІНІІіІ 1 б. 55 Мультфільм •кругосві_т- 1 7 • ОО Клас-ІОміор-бізнес. -~н ка 111 аврІUІОН •. ня под.оро"' ВіллІ Фага•. 1 8.1 5 УТН. · 20. lf~ К:Лоні~очок • 21 і22 серГі 18.25 Зичимо щастя. .ZP----~~~~----''"" ----·-·, 1 7 5о Плеяда. Художн1о0-пуб- 1 9. 5О БаrатосеріАниіІ худ. теСЕРЕДА. 23 ГРУДНЯ j · ліцистична програма.. nефіль"! "Бодетаун•. З5 і j -08 - -00--jj;;·------..------·-·--1 9. ОО УТН , З6 сер/І. · •.,.вини. 1 9:1 о Прем'єра муз. телефІnь· 20. ~5 Прем'єра муn~отtіnа.му 1~j~ 8::;заві· му •сонати, романси 1 ЛітаючІІІА будинок • 1 ее- 1 в нь ЖИТТІІ.СОФ" ч 1 • ' рІЯ. ПОJІІУІ<ЗХ •· ІСТИНа 2. 19.:аьл~~атосеріІІниАху~~>.те_. 21.05 Екран пригодницького 1320 ~Птахи порІІД з напефільм "Бодетаун•. З З і фільму. Х_уд. фільм із суб· Стvвіt пnenJI.Qr1IIІot •Т~-а-т~ •• титрами"Короткийфіnьм· 13:3:1 худ.фmІім •Як стати 34 cepfi 2 0 2 5 НаІ&Іа МОВа, ПJ)О ІбИІСТІО" • (ИІ!ИМ 1 ді ти 1 , 22.ЗОТиждень. ІJ.·~~ л ..~іпьм.•Гараж•. 20.45 Надо б ран_ч, 23.00 Нон-стоп-рандеву. • д.ІРіпьм 21 . ОО llнinpo. • . нчна navsa. . 21 • 4 О Худ. fІпьм Король.ІЮ н ецька мова. 1 рік. · ГенрlхV (Анrnія). 7jQ НWецька мова. 2 рік. 2 З. 55 УТН. 18.00 Російська мова. ОО О5Артмайдан;

Автосаnон-92 у Москві. У перерві- Новини. 00.00 "Імперія•. Багатосерій­ ний худ. телефільм. 6 серія. ОО. 50 Джаз а киwені.

...и~••а

~g ~~міч.на гімнастика.

----·---------------------J 08 ОО Новини.

•·

22.25

'N

І . !ІІі.

1'.

2 2. d'o Вісті. •дстроnогічний

12.40 Селянське nитання. 13.00 ВІстІ. 1 5. ОО ТелебІежа.

ІіІ І

-JіонЁДtЛоК: 21 ГРУДнЯ--~

2 0 Т.. 0 Прем'єра худ. теnефільНИК •. ~~. му"Пустеля•. 1 серія. 17.35 Одинденьтяжоt:1 .45 Воєнне рев10. ·кого двору. . . 2·2.15 Пізнаєш, хто я такий. · · 1 8.1 5 Тепефіпьм. • 22.25 Кохання з nершого nог- 1 8. ЗО Київська панорама. • МІд1,· У nерерві-Новини. 18.50ТепебІржаІнформує. • · 2З.55 Імnерія•. Баrатосерій- 19.00 Вісті. ниА~д.тепефіпьм. 5 серія. 19.20 Реклама. 00.45 "Жипа-6уламрія•. 19.25 •сnравжнІд._етепиви•. Фіп~ом-концерт. ХУ,!\; ФІіІ~ом ( СІ-Бі-Ес). 2 О. 2 5 Ніде заховатися•. УТ - 2 ї ФІл.ьм Із телециклу "Шпигу­ канап .. Рuсїп" ни• ІСІ-БІ-'Ес). 20.55 nорятунок911 ( [)7 • ОО ВістІ. Ес); [)7 .25 ЧасдІповихп10дей. 21 .55 Реклама. [)7 .55 Момент/стини. І

'

8 .N2 112 (8355)

==~-==:-~:,;....-:::-:-:-.~.--~·....•.•-~:-"::~...·:·.;..

1 9. . роненко. •

1 9. 05 1 9. З О

1 6. ОО Там-там новини. 1 6. 1 5 ВІдображення. 1 7. ОО БесІди в •метроnопі•. 1 7. 2.0 llаваііте з'ясуємо. 1 7. З5 НостапьгІйнІ nосидеtІь­

.

року

1 В. 2 5 1 8. 4 О

рія.

УТ

1992

друзів• (США).

12.25 ДілО. 1 2. з 5 Музн,ний кІоск. 1 3. 05 Прем єра док. телефІпьму"Повернення•. 1 4. ОО Новини (з сурдоnереклар,Qм). 14.20 Центqаnьнийекспрес. 14.50 Прем єр~бага~осерійногомуЬьтфІльму Дракулі-

то-вампіDеня• (Ф'ранція). 1 5 1 О ВІ'ктор"Ія Муз wo~

· : • · · 1 б· З 5 Т,!!лес.ерІа!І дБВ д ЛТД · 1 О серІя. 1 7 . 05 Червонии квадрат. 1 7 .А О Bnepwe на телеекрані ху.д. фільм "ТутсІ" (США).

1 9. 4 о Ве'Іірня казка. 9. 0 5 05 НРеклама. 21 0 . овини. 2 О. 4 О Що? lJe? Коnи? ·. 21 . ~ 5 Прем єра муnа:,тфІльму Колись давно... .

22.00ЄвponannІDc.

2 З. ОО Новини.

насІоDнапь• nредставЛЯІОТІо'

1 2. зо Прем'єра мупьтфІл~ому "ПІФ l ГеР.купес•. 12.4Оnремєрадок.фіпьму

nов. Т uтелеnр~м • еr-а-тето.

І

2

"Підводнаедіссея ко ман-

: ·

~r.~)f:::i~· Руссос.

гатосе.Qі~нніі теле!1ІІЬМ ·~ення мріТ•.

J серія.

д'и Кусто•. . .19.~!і kA:Ф!fi.Іo.IIJ -~~і!Ф!ІJ.с.•.·- •• , 1 З.ЗО fрай, гармонь. П'ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ • 14.00-Новини (зсурдоnерекладом). 0800 Новини 1 4. 20 діалогу nрямому ефірі. 1010 МіНера --15 .ОО Клуб мандрівників. 1040 3 rсто;::ІІ с8_rтовоІ культур' СтародавнrІІ Єrnлет 1 5, 5О Живе дерево ремесел. 11.25 Е:куnал. 1 б .ОО Панорама. 1135 Веn_ико5ршанія сьогоднІ (ан1 6. 4 о теnеnоція. mмськрю 1108010) б, 55 Уолт Дісней nредстав12.10 Рек-таш". 1 nяє 12 40 Запрошення до-читання. С13 1.0 Аозв1лnя Т · 1 7 4 5 і-іовиtіи 18:00 Актори: актери, актd· М~ ~;:~~?~М.в.:іа~~ето.

·--------------------------J

gи. А. Папанов.

синлось,.

1 9. О Програма "ІКС". 15.00 Мультфіn.ІоМІ!.1 9. 1 5 "Тріуuф десяти гладіа· 15.15 Худ.фіnьм • виграш одиторів". Худ. фіnьм (Італіянqкоrо комерсанта •. Іспанія). 16.50 Вщеомузнка. .

21.00Підсумки. 18.00 ЛОАQ.РОЖАО Чехова ФІЛЬМ 21 .4 5 Спортианиіі уїк-енд. 4. ЛІкар МеntховськоІ дrль2 2. ОО НиНІ. Релігійна програ ниці. цТі•. ма. c~m· тenenpqrpaм оТет-а-rет "· 00.45 Всі зірки. Кіноконцерт. 2з ..оо Новини. . Муль"J:фІІІьм. . -~2 ~д.ф111ьм •ЗакоханІ "· 2 З 2 О Рамкова зірка в нічном ·ефІрІ. 21:00 Х~~фТJ:~к:Злочннне УТ 2. УТ-З І

2З .1 5 Вперwе на.-еnеекрані худ. фільм "Облога Вене-

!

к.tн.•••

P..-Іc:t:-t•

07 .ОО Вісті. · · 07.20 Світсnортуочима фір""''·петт• МИ _,., • 07.5 О Баскетбольний огляд НБА.

08.20 Новорічний пиріг.

УТ

-

2.

н..ан;:-.••

·о7 ОО ВістІ

УТ-З Рп~ін

і

коканни о. . -·--ёУБотд,-26-УfіУД"НЯ---~

-----·-------·-------------J 08.00 .. •. тимофіІікава ялинка Мультфільм.

• · Q!!,10 Ритмічна гімнасшка 07 · 2 5 Розмова по-простому. и<>:40 З ранку ~ненько Лрем·єра 07 • 55 Попереду ще тисячі ' багатосерійt;ого мул~тф1льму миль...

08.ЗО Якщо вам за...

•Аенвер- останн1и rз ди..-

08 1 О Неділя в провІнцІї Ар ·но:~аврів. (ФранЦ!я) ' · • - 09.10 Аоки всі вдома. Розважальханrепьськ. на nрограма. 08.55 ·Фольклор. НезнаіІомі С~~· телеnрограм оТет-а-тет о. ку__льтури. • МульТфІЛьми. НОМ. НОІОР 'ІНИЙ КОМnот, 09,2 5 ШІСТЬ СОТОК. 1 . "а Вё!Ші npo.}(aHHR. або ІХідАОЗІ0118НО: . 09.45 "Пригода в Koponla• Худ.фІІІІоМ •Боги ма11 .ОО •на золотому rаикусистаі•. МупьтфІпьм. Vfь• з глузду з7хапи •· 40 діпи•. Худ.Філ~ом. 1 0.15 Ати-6ати... 11.00 нn'ft:e~l'f.}'e.oroзмnoкa. - · 1 2. 1 О На батьківщині В. В ере- 1 о. 4 5 Телекросво д. 12. . · . шении ВІЗІrт. •nагіна: 11 20 п іІ 8 РСР 12.50 ФІЛьм-дІТЯМ.• недІЛЯ. ОЛІВ. • РОLІ\ава , • , на сьому •. 3 серІя. 1 2. 4 О Селянс~оке nитанІІtІ. 1 2. 2 5 Прем єра мупьтфіпа.м_у 14.05 Теющцром. • 13.00 Вісті. "llораемон• (Яnонія). 16 14.15 '!УІІ-ФІЛьм ·Іван Грозний •. 1 1З.20ЗиrзаrудачІ.. серія. • І.ZceP.ri. . . 1735 Кr.к5оксrнг. МrжнаР-однии тур1 4. 2 О Піnі грим. РосІАса.ке б10- 12,4 о Сеnянс~оке nитання. ро подорожей. . 1 з. оо Вісті. нrр. Передача 1з США. . 15.05 Козирна дама. 13.20 Не вирубати... 1825 Максима.• я хочv ска:~ати . •· вам сnово ...•. Ю.Ярвет. 15 • 35 зі ркн А мермки. 13 • 35 т еатрапьни іІ ~а Іад. 1850 Клуб мандрівникІв ·1 6. 05 Футбол беа кордонІв. •виwневиІІ сад•. Три вер·1~ тедfпроrрам •Тет-а-тет •. 1 7 • ОО Абзац. сП. · . ·~~· "· 1 7 • З О ПаРІІаментськиА вІс1 4. 4 5 Новорічний пиріг. І ~ ХJІ,ІІnнн ~а1у. ник. · 14-.55 ПознерІllонахьІО.. ---•---~А.ІJІ!.JІ.Ь.ІІ!.~.Р..іІ.~·------, 1.] .4~ВУС!аМИДИТ'!!'\ ; ..- 15 ·~~М~,.;~~~:«:~~~:~:~- -----~~l!l!!•.~!.!!.~f\-~~---J f"8 .1 5 Мульти-nул.ьти. РІЗНО- 1 6 ~5 У СВІТІ тварин 08 -00 fіотик. . кольорові історії". • -- • .. • ---~ . ·· 09.00 І<онцврт ансамблю євреи1 8. 2 5 Київська nанорама. • . 1 7 . 2 5 Hawl УІІІDбленцІ . . ськоr музики ~Сtмка •. 1 8.45 Прем'єра док. теле1 Програмадп'Ідітей (Сі-Бі 0930 Поnоможи собІ _сам. •с 1- щ Ес) 10.00 Музична мо:~аІка ф. 1n.ьму уп и. е назаа є, 1 8 00 •свято квІтІв" Муз 10.20 Телесеріал .дБВГД ffiA•. 9 а рІчки вже иемас•. • . . ·Фільм · · · с~я. УТ-3 8 4 Об' • 10.50 МультфілЬМ. 19.00Візитка. Анатоn(АБон- 1 ' S ЛИЧЧRМДОСТОЛИЦі. Cfi~·R телепрограм •Тет-а-тет~>. да енко • УТ·3. 1 . Мульі:ФІІІьІJ!" 1 9 05РМу.ІІьтфіт.м • 1 9. ОО .Візwтка. Олена Кося- 1 .1 Худ.фІпьм._І""'ілуночок о. 1 9. зо СІТ з • • 'Іенко. * • Н·38 ощеq."узи~а.. 1 9:4 о Перwі ,щботи: СІОзаи 1 9. 05 МультФ.Іnьм. • · кХ:~~Р~ ~ДІм на 19 ·З 0 СІТ-З. Сей.-лман (Уор• 14.45 Текнодром. лднет США) • 19.40 РомантмчнахІИІJЯ. 1455 Мупьтфільм. 20 05 Хіт:.рІк • · 20.1 О Сідайте і дивіться. • 15.05 книжковий двір 20:45 зх 200 •• 20.20 Бр!ма. • • . 15.45 у світі твар11н. 21 оо Візитка. 20.З5 МоІдруаІ. 16.25 Н(]винІІ культур1r. 20.50 Худ. фільм •москва 16 40 Вrдеоспорт. 2 'о 5 х 1• у,д. tІnьм ПіРІ!,ТИ ХХ сльозам не вірить• •.1 ее- 18.4р Щасnивии виnадок стол ття • 1 серія. рін • С'УдІя телепрограм •Тет-а2 2 • З О СІТ-3. • . 2 2 1 n "к ••тБ • тет •. 2 2 4 О Вінер до • · "' ока-кола з м • ~льt:ФUіІ.м 2 2: 5о Худ. ФЇnьм'.:nірати хх ~ ~ ~ g ~~~;~.;; • 1 : Худ.фіnьІо1_."rараж '"· стоЛІnя • 2 серія • · Х фІ · •м 2 ІнформаЦІнна програма 2 2 . 4 5 уд. льм 2З 00 в· · і ;. осква •РVл!Іfка•. · Інер-п еля .. • с~ьозам не вірить•. 2 ее- 21.45 Ху~.ф111ьм оСмертель09. ОО ВІдеоканап "Пл10с оди• НВДЦЯТІо • 1 О. 1 5 Школа кf.уnним nna-

·

..

· •

lyjg

·

рІя.

1

НИМ СОІО3 • •

І ранелюється no ЗО-у канапу


4 стор. 8 Не

ВСТИІ'ЛО

останнє

як

Субота,

19 грудня 1992 року І дtтя.м.~ і доросли.м. ...

вщухнути

відлуння

вибухнуло

одного,

інше

цього

разу

ще

більше.

Очолив

його

Се­

Наливайко,

nольськими

що,

ІСТОРІЯ

за

джерелами,

був <<ЧОJЮВіКОМ Вида'Т~ОЇ вроди й визначних здlб­ ност€й ... ,

до

менитий Си.н

того

ж

котрий

загинув

шевця,

від

маг­

знайшов

маєтку

го

в

став

притулок

Острозько­

Острозі.

Брат його

священиком

і

відо­

старшини

хліб

козакуванням».

1595

У

р.,

nісля

тю.

із

вступив у місцевою

Нозаки

ли

зно·ву

проти

нон­

знову їм на прийшли се­

вайнові

надали

в'язал .Іему

запорож­

цілеи

q>лі

землі,

вили

самі

В

той

якою

ян запорож­

Ці під проводом Григорія

Лободи та Матвія Шау­ ли діяли на Ниївщині" та Брацлавщині,

Наливаино

шляхти.

Однак,

перевагу

nолянів _нав~сю

свої

сили

відходити

на

іБаючись

у

до

стали

споді­

знайти

Московії.

вали

й

схід,

п<>ляків

травня,

але

з

зростанням

них ду,

виник

що

ною

збільшити

п

н нl

х

я

ставин з-по-

знайшовся

провідник,

козаків,

за-

котрий

пе-

свого

на

Унраї.ни.

тримну релігійних і нультурних

потреб

няй

звання.

із

йому

Сагай-

.zza

розміром.

Проте

біль-

козацтва. що

скла-

ним гетьманом до БогдаХмельницького

Петро

Нононович

далося з немаєтних запорожЦів та нереєстрових

даЧІний. з міста

козаків,

чині

над

якими

по-

загроза

лише

Полянам

аж

лося

Січ.

рають

кона.ний

заки

які У

ся

його обІІ-

ха аж до

ту•рецького

тому,

ще

силою

у

Пере-

що

Речі

р.

1622

но-

натовпи киян.

ївської

Посполи-

каменем

ного

ятливому для козаків на-

Він

На

початку

лині

XVII

ваного

У

воїнства.

загін

і

козацькі

подітики.

водив

сили

nролива

кров

.,

мудрим

відданюt

на

православ'я

та

непон1р-

(Далі

«щедро

З

цього пора

та дівчата СШ кові

Ніч.

Розпач.

Світлицю

ночками

Стіл

й

повік

Зів'я ..1и

Як

т~ж

діти

У

пристрастях

Проте

стрічкаМ:И.

питься.

ук,раїнсь­

дівчатам

Ім

не

тер­

хоче'ІЬ'Ся

по­

ворожІfіи. І nочалося. Пе­

На

рекази

столі лежить хліб святий,

від

бабусь,

кутовий профіль 40Х40 крб. за 1 тонну;

ціні

'

по

відпускній

по

відпускній

ціні

Плата-і «арбованцем, і валютою І(:VПИМО ОІ(РЕМІІА БУДИНОК з земельною ділянкою або 3-4-кІмнатну квартиру у Броварах. Форма onлan• нка завгодно. Звертатиси по телефону 4-05-65 або 4-14-68 з 10.00 до !9.00, запитати Валерів Семеновича .

До уваги населення .міста

. .

проводитись за єдиними сnисками, складени1t ми 1\Ііськвиконкомом, просимо громадян ,міс­ та, яким необхідне паливо (вугілля, брикет), под;;~ти заяву в міськвиконком (кімн. 110) до 25 грудня 1992 року.

-

Пропонуємо коптильні НПФК

болІснІсть.

І

совІсть.

поштамт, а/я

\

\\,

***

І

Від роздуму до розпачу

\

Котилася.

«Полісервіс»

пропонує

зацікавле­

ним особам промислові коnтильНІ і приймає ~амовлення на мініхлібопекарні. Звертатися: 255020, м. Бровари, голов­

свІдомість.

Невимовлена

Котилася

15,

40000

- період діаметром 22 32000 крб. за тонну. Телефон 5-32-41.

блудІ.

довколишнІс

безталанна

Гагаріна,

- кутовий профіль 50Х50 мм по відпуск­ ній ціні 35000 крб. за 1 тонну;

безсовісний ~ І

ви­

Калитянське райпідприємство продає ме~-.

безпритульнІ.

світ

Бро· з

талопрокат:

а

помисли,

Обкрадена

ві­

сп

вирннати? ..

Спустошена

свят­

скатертиною.

молит

не

прикрасили

та

І

доб.рJ

гюtе

по

МЕТАЛОПРОКАТ

битв·

СумлІни

в

інспекцн

ПРОДАЄТЬСЯ

розради

І

податковій

У зв'язку з тим, що забезпечення твердим паливом населення міста в 1993 році буде

вІЧІІіА

пірнути

адресою:

до

9.00

Безгоміння.

у

Всесвіт.

Невже

ХлоnЦі

дівочими

накритий

кою

і

за

18.00, в середу 'дзвонити по телефону 5-53-02. 9.00 до 19.00, в суботу з 10.00 до 14.00. 6,

Звертатися: м. Бровари, вул. кімната 333, тел. 55-0-55.

***

часу

провести

тінь

нІде

звертатися

з

Брова­

страхову

щою економічною чи бухгалтерською осві­ тою і які мають стаж практичної роботи .

буде).

Чому так тяжко, г~ Нема

можуть

у

почати

варському району потрібні спеціалісти

суспільства.

Роздуми,

Свічка.

вечор­

N2 1

й

бажаючі

пов'язав

Самотність.

Світло

«Омета-інстер»

що

Гагаріна,

Державній

* * *

вечорниЦі.

рушниками,

з

З поетичного

народ

досвіток.

вирішили

й

українського

святкував зимові свята Натерини 7 грудня, .Андрія Перво·званн.ого -

ниць

вул.

його діядьність із традиЦіюІІи київських князів. Н(')зацтво з усією очеІВидністю ввійшло в життя

кал€нда­

український

грудня.

ватажком

покрови'Гелем

суворої

диециnліни, рdій

взяв

ве-

поляків у безвійнах з МоеОттоманською

Прихильник

1601 р. двотисячний

унраїнсьний

своєї

збирав

підтримну перервних квою та імперією.

діяльність

зошита

народним

наставала

школи написав

с·тали розвиватися у спри-

Андріївські вечорниці 13

Ректор Ни-

Санович

t

цілі

братської

Насіян

Відродження

рем

прийшли

ІХ

Будьте завжди такою щирою, доброзич­ вдачею. З ПОВАГОЮ )(ОЛЕГИ.

Представництво

кор-

він помер, на

похорон

поступають-

роботІ.

козаюв

ПопулярнІсть цього нозацького гетьмана була такою ,великою, що коли

собі

в

рах нагадує,

патріа•р-

красномовний панегірик, в якому назвав Сагайдач-

ст. Річ Посполита ув'язла в майже безперервні війни й знову звернулася до козацтва ян випробу-

(Початок у .Nё.N'2 78-83, 85 86, 88, 89, 91, 92, 94: 95, 97, 98, 100, 101, 104, 106, 109, 110, 111).

загону

ТА

м~тропо-

сячного

СЕСТРИ

неспокійною

пискошв Сана чолі трит_и-

тій, він зробив nримирення з поляками наріжним

прям.l.

го прибіЧНИКИ, ДО ЯКИХ належали nереважно

ого

ви-

БРАТА,

доводить до відома своїх КJІієнтів про те,

дону.

у

все

Після

супро•воджував

на

гетьманом.

ма

відкриті сутички. В цей критичний м·омент подіІ

звинуват~ли У зносинах 1з во­

Ост-

забезпечив

о у.

свячен

Після

славу ватажна,

су-

виливалнея

в

морського по ду фу у 1616 .р., ·в Сагайдачний здобу

вдава-

угрупованнями,

ся

ана

перечності між цими двонерідко

Лобо­

часто

винористовувати

Б•іН нав

вирушив

ріШУ·

г~і

Бідний шляхтич Самбора в Гали- /~:~.дачи

розь~ій

зак,ріПачення,

що

му

СІМ'Я

запрошує

був

рогом і вбили. Згодом йо­

За

православними

rсв•ящениками

ЗЯТЬ,

що з 19 жовтня 1992 року здійснено індекса­ цію страхових вкладів у розмірі 900 відсотків.

України.

То·го ж року Сагайдач-

висоті

прилине,

Страхове товариство -. <<ОМЕТ А-ІНСТЕР»

вер­

ся в досить ефективний спосіб: у 1620 р. Сагай­ дачниrі ра:.юм зі всім За­ порізьким Ноше~1 вступив до Ііиївського братства. Цей крок мав продемонструвати, що відт_ак запорожЦі стають на під-

щастя,

відповідав

витримки ливою, з

Це об'єднання відбуло-

ре-

х

нультурною

хівною

приймали

ва, одночасно ухиляючись

ви~г

та

радІсть

квітне,

Працівники райкому профспілки агропром)' Броварщики щиро вітають свою колегу ВАЛЕНТИНУ €ВГЕНІВН)' СЛ€­ САРЕВУ з днем .народженнн. Щиро бажаемо Вам, шановна Валентипо €вгенІвио. міцного здоров'я, щастя, радості І -

цернов-

на

схилився до пере­

говорів, таємних

коли

слабною

і

ЧОЛОВІКИ.

Саме

за

серед

розкол.

тично

справ-

rр'ішення чи висували проекти, що не передбачали використання війсьнового потенЦіалу нозацт-

від

Цілому.

ДОЧКИ,

ві•н об'єднав військОіву силу козацтва з nолі-

до Іїнєва .єрусалимського патріарха Феофана для висвячення нових православних ієрархів. Полянипог.рожували схопити Феофана як шпигуна, то-

поши­

втрат

політини

в

су­

l'ЕТЬМАН ПЕТРО САГАИДА ЧНИИ Історини загалом погоджуються в тому, що найвизначнішим нозаць-

ре!Nіям голоду та хвороб і

ські

чими діями можна завоювати :краще ста.новище. в суспільств·і.

Вони відби­

атаки

схи

вважала,

захист

Рідко

інтересів,

потенційних

у.країнського

спільства

на засіданнях сейму поль-

єст

міе·

повторrного

1596 .р., пов.станщ об єд­

нали

ні

е

стійно нависала

усвідомлюючи.

лихом.

на

мІцнІє

твоє

Жити не тужити, душею не старіти. А ще шани від людей, щедростІ від дІтей, ДолІ всміхатися, правнукІв діждатися. З . ПОВАГОЮ І ЛЮБОВ'Ю МАМА, ЧОЛОВІК,

реговорів nраЦі з Річчю П политоІQ, сподіваюч забезnечити свій соЦіальний статус і . спокій, необхіrдjний для дальшого накоnичення

шість

русь, заклика!?~ до nов­ стання селян 1 с1ючи жах

1609

царства

як

ПОЛОВ­ дня на-

Повік не згасає людська доброта. Настрою га.рного і неба безхмарного.

козацьких

станових

й

рушіїв

Московію, що

для

жнім

багатств, нерідко значних

пройшов через усю Г~ли­ чину, Волинь та Бшо­

серед

За о

ац

галом

б пра­

козаки.

час,

була

загас~-

в утр·

и.

ве

було й утворення на Ук­ раїні

ноз юв

вал .ся

повстанц1в

а

озацьну пробєстр та розірити автои~ більше, що ~і . а та. х складних

-

сер

Ці. Серед нев!_Іразно сФор­ мованих

венції в

що

Щ€ важливішим було те, що допомогу Нали­

.1ивих

рр. запорожці брали участь у польській інтер-

ою вони роз-

ляни.

1605

:Jдоров'н

походи

на козаків не лише під кутом зору їх.ніх особ­

кам-

та

проліском ніжним жнттн Весною буяе дУІІJІ теплота,

Однак найвидат·нішою заслугою Сагайдачного було те, що він дивився

для

Ліво'нській

nанії, а у

У ПОШУКАХ КОМПРОМІ

повста­

складній

Польщі

ст,ратили.

знат­

ненависної

шляхти, й n·ідтримну

участь у

ко­

ти зброю. Скориставшись безладдям, поляни вдер­ лися до табору і вирізали більшість nовстанців. Са­ мого Наливайка вІдвезли до Варшави й згодом

Наливайко nовернувся на Брацлавщину, але неза­ ба.ром

заможні

станЦів перенонали склае­

вдало­

го наnаду на турків У Молдавії, на чолі більш ян двохтисячного війська

флінт

та

заки, нишком видали На­ ливайка полякам, а nов­

ЮВІІЕЄ/1!

3

Хай

старшин.

•ПМІІIIIUІIIUІIIUIІIUIIUIIIШUIUІIUIIUIIIIIIIIIUIUIIІIU'

мим nисьменником, а Се­ верин вирішив <<добувати свій

~вердmувати

112 (8355) . -·-- --- - --7/f'

родження.

погодився

морські

глибокою щирістю і душевним теплом вІтаемо АНАСТАСІЮ СЕМЕНІВНУ з Ті 40-рІччям від

й визнав право короля за­

Иорнсьного JНіверситвту (nанада)

У

князя

Ціоновані

Орест Суотвльнuіі-проф_есор

.

він

З КО

ЖИТТЯ:.

ВІТІЄ/10

скоротити реєстр до 3 тис., заборонив несанк­

.ІІІUІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІ•ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

натських nобоїв, молодий Северин із братом Дем'я­ ном

поляками,

У :КРАЇ НИ

зна­

а·ртилерист».

галицького

них йому», Сагайдачний поклав край бунтівній вдачі козаків, змусивши їх визнати його зверх­ ність. У 1619 р. щоб уникнути · нонфлінту з

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІtІІІІІІІІІІІІІt

nов­

стання,

верин

сВ О В Е

\ е:::А Стомилася ... -

сльоза.

МІНЯЮ

415.

2-кімиатну

квартиру поліпшеного плануванни жит­ м з великою кухнею, лоджією, теле­ на 2-кімнатну квартиру у Броварах

ловою площею 29,5 кв. фоном у БаришІвцІ

чи

Княжичах.

Телефони: у БаришівцІ

(код

5-42-98

276),

у Броварах

5-59-01.

Злетіла в небеса.

мам.

Олександр

Редактор.

Ч\РНИШОВ.

А.

ВОЛОШИНЕНКО.

~~~-~---~···-=--=--=-=-==~~~~~~---=--=-- ~--~-~~-~·~--~-~---~---~--~--~-~--~~~====~~-=·--=-~-~--=---~=====-==~=-~-~~~=~-сНОВЕ ЖИТТЯ» громадське-пмітnва газета. АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Киів ька область, м. Бровари, вул. Київська. 154. Індекс 61285. Засновники - колектив редакцї' газети, Броварські fеJІефони: редактора - 4-03-76; з ступника редак<J;ора, вІддІJІу суспільно-поаІтнчного кований аркуш. Тираж. 9.336

uіська

на

і

районна

Ради

держадміністрація. Редактор А.

народних

депутатІв

та

район-

.кит тк 4-04-61; вІдповІдальвого сек тари 4 ~З-26; nромисловостІ І соцІаJІьних п тань -

ВОЛОШИНЕНКО.

Газета виходить з 17 квітни 1937 року. Дні

гочиІсть

rt .. ьки

виходу:

викІІаJІ.ених

ва

Р~ваІІцІв

вівіторок,

сторІнках

ве

sав•ви

четвер,

фактів rаsети.

поаtаяв

вІддІлу

субета.

ВІJІ.nовІаuьнІс.ть паsВІІІІD

4-21-34; ВІJІ.JІ.І.&Ів: сІ.11ьського господарства 4-02-92; аистІв І масовоТ роботи - 4-04-81; адіоінформаціУ - 5-13-91.

весе

a8UIIIB

автор.

Лиnування

ауб.вІкuІІІ.

Рукапвсів

s

читачами ве

nовертавмо.

Броварська

. .

І

І

'

друкаІІИR

~оІрес& .IDYiiBOBI:

Л fіNЧ.ЛА ~.()\' Q ,;; n

Друк високий. примірників.

Іtв'І8сьвв об.васть,

І

Замовлення N• 6300.

І(иТвського обІІасного управоІІІввя ПО.8Іграф\У І ІІВИЖ&ОВОі тарrІв.аІ •

., а

Обснг

11.

5Dомов,

у

Q.І,

справu

вваавввІІ.'І'ІІ,

l(в'f*:lou.

ІМ.

~

дру-~

#112 1992  
#112 1992  
Advertisement