Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІС Ь КО І

І

РА А ОН НО І

Газета виходить з 17 квітня

--•комсомольськия ТЕЛЕТАЯП

МІСЬКОГО

року

1937

РАД

Середа,

N2 112 (6775) •

з

ковкреТВІІХ

поrоДІІІП

умов, щоб провести · жнива у комп­ лексі, ве допустити будь-якнх втрц.r хліба? Це питання було одввм з най­ важливіших ва останньому засtдави! парткому радrоспу Імеві Щорса.

У

радгоопі

nроводитиме

nрацювати.ме 7 оомба.йнів. ІІІідгото:влеНd до роботи. На 1Юс.іння буде nущено три Готуючи кОіМбайни, М. І.·

КомсомоЛка .· Катервва Шаиойдо своєму ввборt.

будІвеJІЬІІО.МОВТажRОrо

8

тресту сВ.роварв­ За хорошу ,пра­

Al·

яJІЬВІсть вона удостовва чеетt сФО­

На звtмку: (К. ШавоЬо.

які добре розд,!лЬне ЖНІИварЮІ. Виноград,

СЮ(ОЇ

У rосподарствах району скоmЄ..

ревиковали

Фооо М, Семввоrа.

8

кращих

доведевl

Незважаю'ІИ

са · до

комсомоду

ря•

цред·

Ваrомнх здобутків

ставшІ!НІН Броварщнн.н . Серед ком­

добІШІІся

колекти­

праці

JІИ1JВИків,

Іваківва Риба. При 'зобов'язав­

ІІ{ОВОГО об'Е)ДИаННЯ !ВОД1УВ

и!

аВТОІПlД·

при~ ~2 11063 (нер~к П. Процах. rpym<OМCO}X' С. Со:ко­

Буданова.

219

МірНИЙ.

ун.!вермаrу

Хороший урожай огірків зі­ брала иавалер ордена Трудово-

го

номб!Ва.ту (керlJвник А. Помазан. rрупкоисорг С . Маrдич) та тва-

нілогра.мів. зібравши з кожного квадратного .метра по 1 О :кіло­

ринвшdв радгоопу~бшату сКа· литявС'ЬЮІЙ• Імені 50,Рl'Ч'ЧЯ СРСР

граМів при ріЧному . зобов'язан­

(:керівник

також

ні

У'СПlшНе ВИЖ>·

рів.

наНІНя постав.~rеНІИх завдань. м:J.цна rрудова ,диС'ЦИПл:Ша, взаємодОJІОІ\Іfо­

нaropoдseal

п~mии Червоаими прапорами

обкому ЛКСМУ. занесені до Кни· І:1И пошани

обJJа.сної

ІІЮЖОМОЛЬ·

сьноХ орга>іизаЦІІ.

Прапора

М.

Глей. Вона вже здала Іх .

СЗіМОІЗВОН, групком­

вахти

Червоного

.

12.·

Марія

4769

О.

4520

Олексіївна здала

кілограмів nомідо­

Передова

тепличниця

зма-

.

ночас не ЗІІіИЖуааrrи темnів :щrотJ:влі нормів , розгортати пІДготоа~

А. ГАВРИЛЕНКО.

POJ/1

все

сер­

лива

для

Тому

-

виростили й інші Марія Григорів-

Мельник.

до

вони і вирішили

вирощувати їх в

ше

8

заготовили

збору

з

також

радrоеп

кувтур ropoxy. Іх СІСОПІеІІ8 118 , зваJІ у радrоспах .•Зорр - 51 ....

1

ярих зернових

пшевицt та

тар, ~Русав1вськвй• ський•

-

rектарів.

-

:45, ·~

сГОІ'ОJІІвеЬКІІЙ•

15,

-

15

тваринники Т.

М.

його

одержала

Копаничук ,

3744

радгоспу <<Плоснівський>>. нілограми - О. В. БіДа. При nлані 3050 тонн і зоНині середньодобові

бов'язанні 3632 тонни во· надої У господарстві ста· ни

4091

виробили

тонну

19,3

новлять

кілограма .

моло~а. ВіД кожної норо- що .на 0,2 кілограма більви одержали по 324 7 :кі· ше, ніж торік. Найвага­ лограмів молока при зо· міших здобутків у праці бов'язанні 2500 нілогра- .добивається в ці дні мів.

Н . М. Топіха . яка в!д

Змагання

твариннииів норів

очолила Г. М. Жереб, яка шІсть

грамів

місяців

надоїла

3789

мо.1ока .

неnо­

більш

24

щодоби

як. nівтонни

моло­

на.

кіло­

П. МЕЛЕШКО, rоповивй зооте:udк.

3754

по

одержує

БІ.JІЬШЕ,

знову

овочів.

теплицях.

з

40

ти·

грунтом

збільшення

З НОВОЮ ремогою

ше

ТОРІК

'РРУдОВОЮ

завершили

півріччя

пе·

nлан

продажу

пер­

жаві

виконано

птахівники

процента. їх

яєць

на

здано

дер­

117 .З на 2

вагомим

Богданlвської птахофабри­ мільйони 61 О тисяч штук ки. План виробництва більше, ніж торік. яєць виконано на 111 про­

виробни­

центів .

висадять роз·

Це буде

Підготовка гор­

живильною

НІЖ

За

КИЇВСЬКИХ

понад

горщиків

цтва продукції. щииів

завдавня

У райоИі розпо'ІаJІОСя збвравва

озНМІІХ

півріччя

цілорічно

учнів

резервом

жай овочів тепличниці

редиску,

вирощування

нілограма метрі

закритого

трудівників

ДОПОМОГОЮ

шкіл

своі

сГоrоJІівський•, . сРуеавlвеІJВІdЬ, ппеиптахозавод cPyAJІD. А аиrо по району борошва виrотовлево 293& тони · при пJІаві :4730.

2870 1500.

коїть · дощова погода . несприят·

серпні

кожному . квадратному

ли

поля.

ж

і у

закритого грунту. Хороший уро-

з

пристуnили

саду огірків.

на

Першість ва заrотІв.пі ві~амів­ трав'яиоrо борошва трІІІЦІQТІІ нормодобуввики радrоспу ІВJевІ во­ рі'І1JЯ ;СРСР. Иоrо JUII'OТOВJie&o тут :МВ тоив :nри .ппав1 150. Пере81Кова­

від норови по

кілограми

по

8

воrо

за

ко. яна зібрала або

·асортимент

петрушку,

огірків з

){•

осtнньої сівби .

rpyнtry . бобричани реалізовують щавель,

пар!'ІЮМ.l, пІд*реслюва,лм.

вс! роботи на жнивах організувати так. щоб nровести Іх шІ!tИ,Ц}(о, не до­ rпустити будь,тшх втрат хліба. Вод­

капусту,

штук

огірків,

за

Костянтинівна

овочів

сяч

на Боголій, ПЩ>асковlя Савівна В. ШЕВПК.

Галина

гається з подругою по роботі Катериною Миронівною Шим-

4593 10,2

Стежить

комnлектує

Крім

нею .

комсомолу :!!мені В. І . Ленl.На 1 член.н КМК перукарів рай:побут-

мережу.

торго­

А. М. Сірий, В. І. Циба, М. В . Голубцов; М. В . Дитиненно .

розсаду, вели старанний догляд

групкоМІСорг

вельну

в

виУздити­ Іх гостя·

ЗО&ОВ'ЯЗАННЯ ПЕРЕВИКОНАНО

сnоживачам

відправляють

т-р~ра00ае

що наnеракLр п.рJЦІХам іюrоди треба

·

Успішно завершили пер- нІлограми

надходить

і

буде орга.нJооВоаІНо

IIOJJl

ми буДут.ь самодіяльні артисти. Всі, хто вист~ з о6говОJІ)еІіоге

ппеиптахозавод

Лнлик. А на перевезенні про­ дукції старанно трудяться водії

законо· ОВОЧіВНИКИ

З радіС'НІИІМ настроєм зустріча­ ють ОВЯТО 60·р1ЧЧЯ при'СВОЄНІНЯ

п~моХЩІ.

Юрова,

вчасно цим

ретель.но п!ДГО'І'уазатr<:.я до се­ зону, виростНJJЯ здорову , міцну 1

торr1вл1 (ІКе-

га .цозВОJІіИJІИ Ум увійти до числе кращих кмк.

У

·в.ШІускатmtу'1'ьоя бо~ові

сКалеццарl трудово! с.!ЩВИ•.

харqування. До жНJІІВарІ.в муть :кооператори, мед,и.ки.

сРудІІD та ряд 1вшвх rоеподарств.

овочів

-

за

сорг Л. Манжай).

.

продовжується.

колентиву БобрИЦЬКі

К. Чуияк).

М.

rосп імевt

15-20 тонн овочевої продук­ ції. Щоб вона була якісною, її

ТетJІИа

тони раниіх овочів .

rрувту

. У спіх

ЧJrеНИ КМК :цродавців в!Д·

Н.

очотоє

товви вови реаJІізуваJІІІ

критою

fШf:кіlв прилавка стОJІИЧІЮХ областІ

РІ.В:ІmК

виків Жlшв

товв цьоrо фуражу при ЦJІ8ІІ1 Зиа'ІИо переваковали своі JL1I8IIII м.ц­

ний»

Збір і продаж продукціі з за­

Кращи.м:и серед молодих працІВ·

сПарфюмер!я•

162

державі

ловс.ь:кий).

м!сЬІИОго уnравлінн.я

заклаJІІІ вже

на

парт·

ВИ'l\рачаиня пал.wюго .

період

цій. сіqІав1

Щодня з радгоспу «Бобриць·

брвrадн · теп­

члени

· яку

у

одни:ми з tqраЩИХ с.талн ЧJІени тру­

дМу

Кормодобувввки

хліба,

лясrкн,

сГоrоJІівський•, деюd 1вml. На

првд!JІИли

1\РУ\ПУ

секретаря

Для популяризацl'І досвІДу пе;ре.цо­

8

радrосвв

mlв. ЯКі '11>Удяться иа · транопоорт1.

1

на

затв~ено агl·

1

заступпи.ком

молоту

У ціпому по району план заrо­ т!влі сtважу ввковаво ва 103,6 про­ цента. Першим справився з доведе­ вим завдаRІІJІМ радrосп сПухlвський•.

иеспршrrJІВВу

плав1в

не

із

питання на

овочівників

імевt В . І. Левіва.

pтamt

органJзащtіі Р<ЩГОСПУ

Створено

но~ з tдеологі'ЧНИХ оотан11 В. Г. КиричеНІКом . Розроб.nено теІ!JаТШ(У проведеm~я поJJІ.тdнформ:ацlй 1 чвrан­ ня лекцlЙ у полі. Знайдеться робота і для народних :кон.т.ролерtв. Вони перевірятимуть якtеть збирання 1 об­

у пол! працю·

Успіх бо,риц~аних

воі трудовоі вахти комсом:оnцtв ммодt Квївщвви, првсввчевоі

1

сомольсько-мо.лодІ.Ж'НМІХ

чолі

й~звої .уваrи, там заготовлево мізер­ ву кlJІЬІdсть корму.

завА8ВВJІ.

ва

завер~

Поставовою · бюро обкому ЛКСМУ назваво перемоащІ.в удар­

1

допомоги

жат., ,у радооспах імеві Доку'18Єва, імеНі :Мічуріиа, сЗаворицький•, сЗо­

rотІвJІЯ :еіва. Запас йоrо з пepmoro укосу становить майже половвву за­ плавовавоі кіJІЬкості. У JШеМІІТахоза­ вод! сРудиv заготовлево 750 товв сіва, u 1 передба'І8JІося. Набпижають­

Серед

Серед правофлангових є

nоломо.к,

сКрасВJІlвський•, сРусавівський• та

дощову поrоду, в райоиl аtЩетьсв за­

првсво6ВВЯ

В!ШІадок

теХ'Ні·чної

На час збирання врожаю створена ТИІМЧасО.Ва партіЙНО-1ЮМСОМО.ЛЬСЬ.К3 група. Про це розповів на парткомІ секретар В . М. 'l'е:гянич. Водночас в!н ознайомив із заходами органі·зацtйно'і 1 МШ::ОІ30-1ІІі0Л1ТИ'ШОЇ роботи i!Ulp'l'KOмy, nрофсп.іЛІКОІВого комІтету 1 ком:сомоль­

во баrаторі'ІІІІІХ трав ва сіво і сlваж 11613 rектарlв при плаві 149~. ПовИістю зі6раJІІІ іх у paдrocol «Ававrард•, племптахозаводt «.І:'Уд· ня., а радrоспи сГоrоJІівський•, с::Jа­ плавини•, «ПухівськШЬ, сПлосІdв­ ський•, сБобрвцький• иабаrато пе­

тоrрафуватвся б1дв прапора мtсь­ коі коМсомо.льськоі орrавізаціі.

60-р1'1'110

н~·я

.ОІЕННІІ DOI~OBil

Зараз дtвчвва є одввм із кращих

комсомо.льську

тац1йно-прооаrавднсrrа.иу

зерна.

цює на автомобілі ЗІЛ-555.

інже· У nолі

Є. К Кладов та інші з своїми по.м!ч­ JИfІКами все зробили для того, щоб

обрала професію будtвет.вш<а. І

актввву

-

жнив.

втрат

На траноооргу·в.аинl хліба ві;ц ком­ байнів на тік буде зайнято сtм авто­ машин. Водії з<>боrв'язалися суМЛіlнно виконувати nоКЛJа.Ден'і на них обов' яз­ ки, працювати так, щоб п!Д час пе­ ревезення хліба не загубиrrи жо,дноі зернини. За органІзацію · чіткої робо­ ти шоферів ·вhдповlдатиме член КПРС В. І. І{,ра·вченно, НОТіРИЙ пра­

зб.иіршrня

за стан техніки: на Ж:Н'И'ВЗХ нер-механік В. В . Волошин.

1

4----------...---·

ратами.

Стри:гун. Механізатори дали слово з.tорати ВІРОж.ай на :всій nлощі за 10 . -12 робочих днІ!в . ВJдповtд.альний

цю

Ціна 2 коп.

ших

на

врожаю спеціально ст·ворен.ий механі­ зований загІ.ІНJ, за чітку роботу якого віДІІІовhдає за·стушшш диреКТ'Ора рад­ госпу ІПО виробНІИІЦТВу НОм.уJНіСТ М. 1.

промжвтдобуд•.

ОБЛАСТІ

року

1984

вати.ме роз'їзна механічна майстерня. У ній є необхідІНі ЗШІаС1Іі деталі: но­ жі, сегменти, :паЛЩl тощо. Воза за­ безпечена двома зварювалЬІНими · аnа­

За доручеивям парткому став пІд·

.NV 6

У К РА І Н И,

nід час роботи не допустити наймен­ Для

rотовки збираJІЬВої техвіки перевірн­ ла 1 допов1ла rолова профсоl.лковоrо комітету Н. С. Сантмова.

управJJІввs:

КИІВСЬКОІ

липня

11

ПАРТІ І

ЧАС -11160РО6СЬКОFО ЕКЗАМЕНУ .Як оргавізувати зб1;1раввя врожаю,

штуватурІв

ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

__.,·---------------жни в А. а

виходячи

ве помвтшася а

К О М У Н І С 1' И Ч Н О І

КОМІТЕТУ

сумішшю

продовжується .

П. · КУДІН, rромадсuвй корес:оовдеи.

Валовий

збір

становить

34

628 693

штун.

тисяч

тисячі

НУЛОrо

м і льйони

більше

відповідного

PORY.

їх

або на

проти

перІоду

МИ·

ПіВРіЧНИЙ

У

соціалістичному

ганні

попереду

nташинці ко . М.

Є.

С. П.

І.

зма­

йдуть

Ро14ан~н­

Литовченке .

Ю. Мотузка.

А. КИРИК.


*

2 стор.

11 липня 1984 року

сН О В Е

Ж И ТТ Я:.

РОКИ БОРОТЬБИ

До 60-річчя присвоєнАн

Велика мольців

група

комсо-

мІста і

району

удостоєна

високої

НапередодtІі

честі

прапора

мtа.кої

мольської

юві.1ею

цьому знімку ця

ня

Любов

ськоrо

лективу є ком

здібним

ватаж­

Завтра, 12

w

в е р

лиnня, вся виробн.ичу

молодь

в.tдзна- шого

яка

чатиме велике свято 60-річчя з дня /ПіРИСВОЄНня комсомолові імені В. І. Леніна. В манlфесті, прийНІятому VI з'Іздом

нення

час

совість,

бути

nраг­

вірними

ле­

нінським заnовітам. ЯскраJВим црикладом комуні­ етичного ставлення ком­ соммщів 1 несnілковоІ · молоді до nраці став су­

в .1924 році, в і тр і в о н Літківської гово.рилося, що не заради швейної фабрики (нерівН.І*іСЯ1ВОГО слова, не з ба- ник А. Ьуданова, груnжання. · ,носити краще із комсо,рг В. Юхименко), ~

б<УrІник, nрисвячений 60річчю присвоєння комсо­ мо.лу імені В. І. ЛенІна і ХІІ-у . Всесвітньому фес­

усіх

імен,

не

тільки

АЛЯ

члени

комсомольсмю-мо-

тивалю молоді та

студен­

того, щоб вшанувати naм'ять ·заr.н()лого цриАнято таке рішення. його · прийнято для тоrо , щоб уся трудова мол9дь всіх народtв, які населяють СРСР

лодtжного об'єднання воДіїв автобази .N2 2 (нерівник В . Шостак, грулкомcopr М . Назаренко) з nланом шести мі<:яЦlв справилися на 105 про-

тів у Мос.кві. у ньому взяло участь понад 12 тисяч чоловік. я.кt частИ­ ну зароблених ·КОІШів nонад 15 тисяч карбован­ цШ nерерахували у

разом зі своїм nередовим

центів .

фонд

заГоном -

Номуиlстич-

на;передодні

свята 50

ною <;::ліл.кою Молроді -

комсомоЛЬців -

житн,

сфотографованими

фестивалю .

ОргЗJНізованtс.тю,

nраг-

nеремож- ненням зробити свій вне­

пронинлась однією волею цlв Індивідуального зма- сон у здНkнення намtче1 . твердою рішиМістю гання у ході вахти ~ них завдань, ІІІродовЖитч навчитися. nо-лен1н:ськи удостоїлися п.рава бути сnраву попередніх nоко­ с~.

n:рацювати,

винонувати

боіротиза·nовітн

Леніна. 1 мо .1одь І:Jад

з

Нра.Уни

tJl!ІЯ .11нь в:.:tзпачаєтьея шніль­

розгорнутого nрапора місь- ний

кої організації

комсомол.

Школярі

ЛНСМ~' . не лише наnо.1егливо ово­

, справилася t:еред · тих, хто у наnолег- лодівають зшwшя.ми, але з: своїм обов'Язком ливому суnерництві вибо- й готують себе до тру~о­ оутн поnереду . в . своІх дl- ,ров це правu слЮ<:ар- :еих оорав, беруть а.ктив­ .: ах.

честю

Шість

орденів

на

Іфапорі комсомолу. Це -

..:нладаль11и!і

заводу алю- ну участь У гр0омадсько.му

мі.нієвих

буДівельних житті.

Серед nравофлан·

ГОВИХ

ВЗХ'І'И

Є

і

ROMCO-

у порошкову

гlю юний

сам сказав, випускає

випадново.

і «з~рlвся•

На

від-

тракторист радгоооу <<ГО- Ва,РЩИН.И ДоСЯГЛИ ЧИМаЛИХ

У еліхами в трудІ ча.н.ні

зу.стрічають

свято

члени

1

на.в~

сла'В!Іе

майже двад­

цяrrитисячного

загону

комсомолії Броварщини. Наnе.редо,дні 60-річиого ювt.лею 180 комсомольсьно-мо,лодіжних колективів, nонад три тисячі юна.ків 1 дівчат,

яні

трудяться

різних

сферах

господарства,

ли

про

народноr9. pano.pryвa~

достроJ«>ве

шення

в

завер­

народ.ногосnодар­

сьних

nланів

і

с<>Ц1аЛ1-

стичних

зобов'язань, ви~

значених

на пе.ріод

удар-

ної трудової вахти комсо-· мо.'!ЬЦlв і молоді, яка: проходила під девізом.

-:<60

рокІ·в

Еіна».

У

ході

-

nолент.ив

нієвих

Подзірей,

ном-

,І.J.ернач ,

Осьман та дІвчата, цею,

хто

і

юнаки

своєю

участю

.но·му гу

інші в

і

nра­

гро·мадсь-

усnіхі;в у шефстві над тва-

ринницькими фермами, зборі ма.кулатури , метало­ лому, участі у n'ятій тру­ дов!JЙ чверті, проведенні олерацій << Літопис Вели­ кої ВіТЧИЗНЯНОЇ>>.

житті завоював пова­ авторитет

колен:гивах.

в трудових

І сьогодні де-

сятни молодих механізато­ рів,

Номсомольці шкt.1 Вро·

чл.ени шести кормоза­

Багатьма · славни.ми ді­ лами nозначений шістде­ сятИрічний шлях комсомо­ лу з іменем Леніна. Але

мюваних

на

промислових

піДприє,мствах дяться

на:д

мі·ста,

тру-

винонанням

Продовольчої

nро.грами.

Вони .докладають усіх зу­ силь

<:творення

міц­

ної 'КОрмової бази громадської худоби.

для

А

для

як

участь

не

згадати

nосланців

про

Бровар-

лодим.

настуnаючим

місЬкком ЛНСМУ вислов­ лює

вnевненість,

ну

з

честю

ставлені

ДЗJННЯ,

nеред

оnорою

місЬ.кої

заводу

-будовами! Десятки юнаків

з'їзду

і

п."!е~мів

(нерівн:Ик

О.

груnкомсорг ·

Марченко) д9сяг ваго­

у

Сибіру

трудяться

і

на

зараз

Далеко·му

Сході , на шахтах Донба­ о::у і в НечQрнозем'ї. Ту­

мих трудових рубежів - · ди nонликала

їх . комсо-

юна­

винонають

будуТЬ

ричних

дівчат

що

ки і дівчата міj:та і райо­

вими

комсомольсьЮІми

святом,

у

ними

зав­

Н<і\ЦЇЙНОЮ парторга­

здійсненні

наІНреслень НПРС.

nо-

істо­

XXVI

настуnних

ЦК НПРС.

О. ДЕРКАЧ, перший секретар міськ­ кому

комс:омоау.

залізний

реконаний ,

що

їх

зміна

взаємна

заміна

лі

.....

їм

секретарем,

а

ЗЗJіОд·­

кою: вирішив nостуіІІати У сь. кий . коМітет комсомолу

тех.нікум:

Разом з бать- дав .кращому

комсомаль­

доnомога, стали

визначальними

.Робота .на,

nошу.ках радІоме~ічног? комеНодацію до лаs НПРС .

щmліни,

ського села технікуму

тали у гlйний.

стрів

fl.O . Києва.

по

дорозі

У сандру

Там

батько

зу-

лася значна

на

под1я

у

жит­

знайомого, ті лечового Семенцо,ва

відділення

нової - металу.рг!І:

nорош-

nо'!'ре­

піДвищенрї

ува­

Т~к в 1982 Р?Цl відбу- ги, бо доводиться працю­

ЯКИІЙ і умовив Сашка йтн став до механі.ко-метаJ1ургійно- він го

лечових нелег­

вІщповідальна,

ре­ бує віД ножн.о.го самодис­

.

змн-

механіко-меТалур-

свого

Семенцову

у

роботі .

ном nриїхав 3 nридесНJІн- .сьному організатору Олек­

вати tз вибухонебезnечни­ ми газами. Печові забез­

печують постійну nодачу печей nорошку-сирцю. сліДІНують за режимамн

·комуністом. Зараз до агітатор зміни, а

-

npoфrwyna,

« ... бо це за

-

яну

очолює ,

результатами

.Роботи

нова, цІкава і nерслективна галузь nроми<:ловості».

минулого ро.ку визнана однією з кращих на заво-

практику

за-

Президії

Української

отримав

сягнення

високих

печей , за натяго·м стале­ вої стрічки. .нонтролю­ ють

nо~ачу

nовітря,

га­

зу. Дуже багато треба Оскі·ЛЬІНИ в n'ятнадцять ді і стала nереможцем у років у Сашка ще твер- республінансько.му or ля­ знати· і робити. щоб ви­ пуск порошку був безпе­ дих nереконань не було, ді профсnілкових груп. рервним . А коли трап­ він погодився і nочав на- Днями nрофг.рупі буда ляються nоломки, nеча­ вчатися там. Виробничу вручена Поче<:на грамота вий стає nершим nомічнИ­ nрохо~в

на

pec-

ном

ВOfl.l nорошкової мета·лур- лу6лінансьної ради npoків . rH. ПІсля закінчення тех- фесійних спілон <<За до­ ні•куtму

чомусь

призначення нов.о1

резуль-

(так ~е 0бJ;: татів в реепублінюtсьному

ває) .. не на завод .. n Р металургіІ,

а

на

огляді

.

профс:nіл.нових

.

·

металургійний груп ДІльни.чних

ехо-

ц

у

слюсарів-ремонтни­

Як же іДуть діла в змі­

ні,

де

трудиться

молодий

комуніст Ьлен~андр Дмит­ рович

Се•NІенцов ?

Ні3ацій no nідвищенJJЮ ро-

За перший квартал змі­ на « Г» була ви.знана кра­ щою no якостІ . У со.ціа

~~~~ n~~~~~Л~::'би n~~~;~ змІЦненні дисциnліни пра~

20-річчя заводу посіла друге місце. Зараз всі

завод у Краматорськ.

·

вих

1

лрофсшлнових

орг::t-

Та даР'ма . . Залишалос~ .'Іі ТtРудових колективів У по.1 іnшенні організації і

на свій завод. пізнає ра- цІ, . е~оном!чному винори дість nраці, здобуде ви- ста.нш всіх ресурсів». . знання в колективі... Олександр Семенцов яn ЗмІна << Г>> цеху заліз- кращий nрофгрупьрг на­

них nорошнів nрийняла СаІ..І.ІІКа ян свого. Відтоді . з осені 1979, він стоїть біля nечей відновлення і

л істичному

До

речі,

Семенцов

з-маганні

до

ЗМіНИ ЦеХу ВJ<ЛЮЧИШІСЬ змагання, nрисвячене

у

50-

річчю

стахановського

ру­

ху .

г.ороджений з н а ко м ВЦРПС << За активну ро­ боту в профгрулі» .

Г. БУ ЛЬВІНСЬRИй, громадський

кореспон­

дент.

ne-

твар~тво

ЦИФРИ І ФАКТИ

ви<:оти,

багатотисячний загін ко·м­ сомDІльців Брова!Рш.ини з

<:люсарlв-скла-

нон-

нові

силу мо­ І вітаючи сьоГОtдні

нізації

алюмі­

-

nопереду

rотівелЬІНих загонів, сфор- долати яні nід

щини в шефстві над уда.р­

буДівельних

стру.Іщій А.

вахти

молод.іжн.ий

М.

ткаля Гоголівської стріч­ .котнацької фабрики Л.

з іменем Ле­

<.:омольсьно Дальнинів

голlвський»

Моlсеєнно,

А Н ·Н І

еJІешроні- Ці цеху двічі обирали с.во-

вс~го .т.ри МІСЯЦі до ар

НИ•ЦТВі.

будів- об'&Цнання JI.

nоро- найдружніша, тому в повного мінно закінчив 8 класів. шок. ...ого, сум нн.оrо, ній досятнуто отримав Похвальний лист nрацьовит.ого, комсомоль­ взаєморозумін.ня. Взаємо­ чисто

в номуніетичному

чото

комсомолу .

мет~лур-

звичайний

заслуг молодіжної Сnlлки

інструктор міськкому

при оавдан-

В И

практи­

t'Bi,:XЧeHI!H ВИСОКО! ОЦінКИ КОН<:n'руІЩіЙ І. (.;амСОН, на- МОЛЬСЬКа (}рГаНіЗаЦіЯ Ному,н.ьстичною naprlєю борниця ІШІОну виробни- місьJ«>ї школи .N'l 5. д~евооqробного

місяць

Г. СЄРІRОВА,

ТІ\аченко,

Сашко лотра- .разом з своїми колегами

nив , як він

корову по ії

----їх ВИХОВАВ . КОМСОМОЛ ---~

з nіДnриємством віД­ студентсьної

В.

ки.

виконав ще 18 червня. На суму 5,6 тисячі карбова:нців виnустив nонадnланової n~укції і КМК швей по nошиттю

.комсомолу

за

років, хоча лерше знайом­

е нь

колектив

n'ять

Щорса

булося значно ,раніше, nід

про.граму пер- мольсЬІКа

nівріччя

працює

Ленінського

за комсомолу д. Строкач. На­

\ІаШИіІНОГО доїння радгоспу і'Іені

Сем·ен-цов

еуперництва

nремії

ні. Правоф.:~анговою зма- групі становив 7О 1 кі.1о- · гання визнано оператора грам при завданні 660.

ко­

молодІ.

ство

з

Пи.1ьтяй, назвав · Пе- реат

3.

Революції рад­

Праці госпу «П.1осківськкй» лау­

підеумками роботИ в Черв- дій на одну

НА ЗАВОДІ Олександр.

десt~тиnіть

ІСТ Ь

53ti

~0.101\а і ДОВС.lа

приз і~Іені Ге- Жові!'невої

реможця

Фото М. Семнноrа.

i~elti 1\ідограмів

Соцlа.~істичної

М.

комсемоль­

молодlжного

J;ІІ~СОМОЛУ

виборюють

роя

об'вднаи­

Моїсеєнко.

Групкомсорг

надоїла

З\Іагання rеред :~~олодих Другою в суперництві тваринників району, які сrала тваринниця оvдена

шпону із :виробничого

деревообробиого

кілuграмів

при- від кожної корови по.

В. І. .lеніна штаб по його ва.1ове виробництво проведению l'Оціа;lістичного до 13.400 кі.~оrрамів.

На

наборив­

-

428

славного ні

60-річчя

-

СВО6ННЯ

комсо­

організації.

O.JI

В А · ПР ІЗ ГЕР

\

сфотоrрафуватися біля

-

РадJШська

л·еніна

ТРУдовоІ звитяrи

1

w

1.'

комсомолу імені В.

направлено

29

внпусквнків. заrальио­ освlтніх шкіл району.

8

8 162

ИННі до В оrляді науково-тех­ комсомольські і дівчат входить 184 комсомоль- нічної творчості молоді створені на складу

організації, промислових

і сільсько­ господарських підприєм­ ствах, у будtвиицтвl, за­ кладах сфери транспорту, зв' язку, обслуrовування,

сько-молодІЖІІНХ

вельних конструкцій фабрики вер:mьоrо

Ленінського

об'вд- взяло участь понад

нань, створених у колективах підприємств, уста-

нов,

орrанlзацій

міста

дитячого

530

8

трикотажу

комсомольЩв.

Понад

2700

юнаків

'У одному

1

з кра-

Лізатори

1

комсомолу

Ними подано

винахідники .

раціона­ об'єднують 12904 члени щих об'єднань - RMR лізаторських пропознцІіі., ефект від ВЛRСМ. Найбільші з них операторів машиниого до- економtчвнй - організації ЛRСМ'У за­ їния, ферми .М 1 радгоспу . впроваджевия яких скла­ воду порошкової металур­ «Плоскlвськнй• (керівник· дає 192 тисячі карбован­ rрупком- цtв. Rраще організовано гії Імені 60-рtччя Радян­ А. І. Mamora, ської 'УкраЇИН 707, за,­ copr О. Федоренко) тру- раціонаЛізаторську робо­ лауреат премії ту молоді на заводах воду алюмінІєвих буді­ диться

613,

району .

4800

молодих виробничників. Чимало з них раціона­

пластмас,

305

порошкової

ме-

1983

року Л. СтроЩіЧ. Тільки ИННішнього

року

за комсомольськими мІнієвих будівельних кок­

8

путІвками

на

талурrІї імені 60-річчя Радянської 'Українр, ато­

роботу в струкцій.


сН О В Е ХУДОБІ

-----

У ЧЕРВНІ

ТЕПЛУ І СИТУ ЗИМІВЛЮ-11!1 __ _ _ _.,.,

-

Є ПІВТОРАРІЧНИй· І

досягли

першої

нашого

трудової

радгосnу

nеремоги

1 четвертому році п'ятирічки : не3Важа­ І ючн

на

тривалу

дощову

по·гС>ІЦу,

заго­

.

2300 тонн сінажу при !500. Норм закладено в тран­

плані шеї

на

те;ритор!ї

нято

на

ко.рм-овому

з

І

сінажу

повни.м

триває.

полі

Техніка

щих результат·ів добиваються КО<Му­ ні-сти Микола Петрович Марченко та

Іван

весь

Мих'айловиЧ

лець

світло­

tригорій

Іванович

ду, Іван Вікторович Новба-синський з Бровар·ського експериментального за-

Ва-сильович

Мича:к,

затор

Степан

який

косар:кою,плющил:кою

щодня

окошує трави

ПtРИ нормі

на

Броварськог~

ШИНQремонтного

сільгосптехніка

порушує

вої партгрупи кормодобувної бри-гади

рІвних

Ми:кола

ляє нам достатньої ·

нує

Миколайович

Ш·матко 'вико­

по півтора денних

байнів

завдання.

норми та:кож

НСН-100

Пе­

водії

Микола

му

скошу.ванні

під постІйнпм ції, партійної роко

Для безперебійної роботи агрегатів

т ори

ремонтна

летучка.

особливо

гою

газозв~ника

лайовича

ханізаторів

які

МиІІю­

лини

вич

Приклад

розрівнюванні паназують

й

Во.:юд~мир · Ілліч _ Сули-ма,

директор

ЗАГОТОВЛЯЮЧИ, БЕРЕЖІТЬ РОСЛИНИ ЛікарськІ

рослини

вириnати

ням .

із

важливих

rшнщшстовують с н

-

видів

препа­

1 І

відповІдааьність

аа

рослина

з

мерсЬ'КИЙ>>

ПQТ,ребує

гонів

з

природної

вина

всІх

сІ

виготовляється

ських

трав .

із

І

з

роком потреба

лікар­

монту один комбайн <<Ни­ ва>>, але комбайнера до

ре~ажно.

ствах ,

віІЦремон_:гували пе- деяких в

осІнньо-зимо-

інших

. хоч

їх

кожним

в них з ро­

стає .

~Зараз.

техніка . ІЮМіТІІО

Перш

збору

Gурхл нво

Які ж осІювві положен-

ня цих правил ?

за

все.

; rікарської

вони.

повністю стоnроцентну кадрами

.на

більше

ни~

вузли

місяця

готрвиїсть

тому.

На місцях ствОірені ко-

!!ІІро с тають м іста . :S ~1еІІШуЮТЬ СJІ те -

ральної чити

і

н_я , ведетЬІСя 1х технолопчна наладка та регулювання . у той же час у' ряді господарств ремонт жнив-

до робоІги. Но-місіям дано nраво ставити на машинах в разі їх nовної готовності зна!!\ <<Д-84». Однак у б1льшості го-сподарств ці

кова

н.ої тех.ніки не

комісІї не JІіРацюють.

був вч.ас-

ПІд

червня

від;зв.Ітува .1и

готовність

цро

ли по актах.

зернп.

ЗбиральнІ

У районі почалася вибір­

лось, що

один

Т

цнбу­

<< Нолос»

не

'N 1• Б

ОТ

·

структаж

про

ін-

правила

запа с и

певного виду сиро-

ВІІІІІІ в обмеженій ні лькості , то з бирання їх провод11ться за сПеціальним необхідно стаuитися дозво .1ом . нкнІІ видається органами л ісового чи

з в'язну з цнм раціон а:rьнінrс

до :Jiюlpcьrmx рослин . за- сільського господарства . готов .'ІНЮЧІІ їх як сирови- РідкіснІ види лікарсьних

. медикаментІв .

не

знищення.

Державний

рос .ІJИН

тися

можуть

тІльки

Міністерстr.:о

господарства

робили F.ІІла

лісового

УРСР

<< ТимчасовІ

з

інспекцІямІІ

раці о- природи .

. раЦіями

з

раї неької

лікарських

Г. СМОЛЕНЧУК, начальни:к районної ін­ спеІЩІї Держсільтехна­ гляду;

М. ДОЛЖЕНКОВ, rоловний інженер рай­ сільгосптехніки.

проти-

охорони

обласнимИ

уп-

РСР>>.

і

поря-

та

вель

сировшш

двкоросту-

чих

лікарс ьких

для

задоволення

і

допус­

с тин

(коріння.

кореневи­

ща. бульби. цибулини) --: до 15 - 20 процентів , а трави . :rистя . квітІв . с у­ цвіттн трав. дерев ,. кущів - до ЗО-40 процентів .

ЛіІ{арсь/{і

несені до

збирати

рослини,

забороняється .

Збір всіх

видів лікар-

рослин

ся тільки

і

за-

Червоної книги ,

аптек.

даж всіх

дозвоЛяєть­

за

завданням

організацій

Приватний

про-

видів лікарсь.

0 ких р елин

1

. сировини 1з

видаються ннх забороняється.

збору

Особи.

ліtщр~ь -

яними конувати такі вимоги:

умови

ДОІ\ абиранн я

в'я

росли­

правнла

які . порушили

·

збору,

а

також

· підземні

здоро-

визначе-

.1 ікарських

рос-

рос- лин . Притягуються до від-

залишати чаrтиву

.,_

потреб рослин д л я їх відІrовлен­

промисло­

вості сировиною .

ростучих

.частини

лин заготовляти nісля до- повідальІюсті у відповід· · · б 1 зр вання 1 о сипання на:. -н-ості діючим законо3

рос.lИН с ішrн ·.

охоронн

медичної

ааготі-

регулюють охорону дико-

вя.

-

а

молоді

для

екземпляри

доростання ;

ні nрава. обов ' язки збира- . траву зрізати · без гру­ чів і заготівельників, ви- бих приземних частин, не

дав с твом.

О. РИКОВ, заступник головй . Презн­

ДЛЯ СІМ'Ї І

ДЛЯ ДОМУ,

1\

І

Ради~о

про ветераtнів вііін••

І

соуси

&APXATHCTHR Борошно підемажте на маргарині до кре­ мого кольору . Посту­

пово вливайте бульйон , мішаючи.

не.

поки

Посо л іть.

з агус­

Для

по­

лІпшення смаку в соус

можна с толові

додатн :rожки

2-3 смета-,

ни І кілька крапеJІь лимонн о го аж у . Пода -

І вати до страв з. птиці. ! 50 г маргарину,

1

Київський міський госпіталь іива.лідів Великої Вітчизняної війни сучасний лікувально-оздоров­ чий центр, осиащений найновішим медичним облад­ нанням. Тут можуть одночасно .лікуватися 500 па­ цієнтів. У десяти відділеннях забезпечується комп­ лексне лі~увальио-профілактичие обсл~говуваиия хворих. Дбають про це майже 100 .лікар1в високої кваліфікації, 240 медичних сестер. Тих, хто має потребу в продовженнІ .лікувального курсу, направ­ ляють після госпітато на союзні й респуб.ліканськІ курорти.

На знімках: загальний вигляд госпІтаJІЮ . Він роз­ ташований в одиому з мальовничих районів «зеле ­

ної зоНи• Києва -

Пущі-Водиці; внизу -

в рент­

генкабінеті госnітато завідуюча відділенням В. М . Марченко І пІкар-рентгенолог В. К. Тихоновський. Фото О. Бормотова.

(Фотохроніка РАТАУ).

І столові

.1ожки

СК .lЯІІКа І Н~, С ІЛЬ .

І

охороиІJ

природн.

2 і 1

борош -

бу .1 r, йощ·,.~ І

ГІРЧНЧННR СОУС

і

НА СМЕТАНІ

Жовтки

розітріть

гірчицею, з'єднайте сметаною , соком ,

ром , сіллю вимішайте . на

і з

'

зj

.

л имонним цун-

!

на смак І Соус мож-

1

заправте

подавати

до

холодних

·

різних

м'ясних

страв .

Зварені склянка на

ложка

на

жовтки ..

сметани. гірчиці,

ложка

соку ,

цукор,

чай-~ чай­

лимошюго І сІль .

І

ГОСТРНR СОУС З ЯБЛУКАМН

Майонез з'єднати а на-І

тертими на дрібній і тертЦІ яблуками , посо- і літь , додайте цукор. 1

лимонний сік або оцет і і добре вимішайте. По-І'

. давати

м'ясних

до

хо :юдних

страв .

. ,.

)2 банки майонезу , 2 1 JІИМона , і ·

яблука, сік цукор, сіль.

дн БроварськоУ ради Українського товарист­ ва

І

nриготувати

не

на території Ук- кнх рослин _необхідно ви- інші законодавчі акти. що

nс танов лені

з акладів

Під час

середньому

обласними заготівельних

облспоживкоопе-

і

використашrя. ранліниями

коростучих

п

запасу

та

підготувати всІ агре­ гати і В!КЛЮЧНТИ ЇХ у ро­ боту.

заготівлі

кається для nІДземних ча­

лІсового чи СІЛЬ- ських

охорони і відновлёння дн- спеціал ьні І{ЕИТЮІ. росаин

ІНІ

цього . ор-

ського господарства за по:

роз- годженням

пра-

оргаІІізації

на .'rьrюго

виняткових

комітет випадках. Для

УРСР з охорони природи · ганамн і

у

заготавля-

загального

гороху

ше

агрегати не

укомплектовані

косовиця

озимих зернових. Отже. не можна втрачати жодної години , слід якнайшвид­

збиралЬІНих КРмбайнів , були ущільненІ , не про nі:Ц час перевІрки вияви- пуще Н'і << через брезент»,

право сшt , rюватн і не ламати гі­

пройшли с пеЦ!альний

забезпе­

щроведев .ня

всіх жнивних робіт .

корін­

зрізати ,

т-ехніки ,

чітке

місії по Пjрийманню техні­

рослин-

раїюніn з ем : Іі. в тому •ш с ­ .1і і нашої ресnублікн. У

допускати

не

виявле­

и

час . К 0 •111 ної сировини надається лок. роз вивається особам . які знаЮть трави Збір одlІІІИЦі площі від

/)ІІТОрії (JOC.liiHIIOCTi . ІІЮЄТЬСЯ ф .1 ора багатьох

д •1Я

-

господарст­

усунули

за· верпіити пd.дгото- вку зби­

квіток і суцвJть :з дерев і

кущів

Збід­ їх збору і охорьни. Якщо

ну

при

рай ­

депутатів ,

МіЧУІРіна - о~ну госпо,ц,а,р­ жатку, в <<Заворицькому>> керівники дві. Іх керівників та

кущів ;

рослин;

винанкому

окремих не

нього немає. Не були пов­ ністю віДремонтовані кіль­ ка збиральних машин і в імені

ня і настушюго відновлення

сис.тем а

недолі-ків. Не підго­ товлено по два зернові комбайни у ,радгоспах <<Гоголівський>> та імені До-кучаєва , в радгоспі

пору -

лин .

та

народних

в

вах

аптеки .

медикаментів

ланок

де констатовано, що . і до­

шення пpaшr .rr і закононрн заrотів :rі квіток і давства . що регулюють суцють nращі екземпляри Досить <.:І{а з атн, що поJІо­ охорону :rікарських рос- захищати для заплідненрати

і

ради

ре- них

но завершений. Так , у час перевірки теХІІJіку ні­ радгос.пІ імені Докучаєва, де не ви-ставили на ліній­ нерівники якого ще 1 ,ку готооІНості І не прийня­

.

кору і брунька загuтов ­ .1яти із зрубаних ЧІІ спи­ .1 я них гілок на лісових Енрубках (при рубках го­ .1ОВІЮГО використання чи руб1 ;ах догляду , санітар­ них і ін.) , а 1іе з росту­

чнх дерев і

Тут роз­

у. рад-госпах <<_Бобрицькни>>, . << Русаю~сь:ки~• · І мені Юрова, ІмеНІ 60-рІччя СРСР , плем.птахо·заводі <<РуrДня)) зб~ральні ма-

повну

юшами ;

моги по відшнодуванню матеріальної шкоди . з агюприродних ресурсів. Для діяної недо з nо.1е1аtмн сполікування багатьох хвороб собами збирання. а та І{ОЖ

один

Гз- і

кореневищами.

за-

за-сІданні

встановлюються

Є. ТОМІН, ~пухівськнй•.

радгоспу

планували , три з них роз­

деталі, зняті ~-а зберігав- ки з ремонту 1 допуску її

щоб використати їх сповна .

маси

цро

збирал-ьних

НІВ , 17 жатОJ\, 6 грабель дарська техніка не закріn­

механізаторів,

готує

го~подарствах

в ремонтІ, а деякі й не комплетована також два починал и _лагодити. ~а- сиоосозбиральні комбай­

Дзюба.

У нас є можливІсть заготовитИ не І

у · роботі на .

nІ<Дсолюванні

Добро-горської

по

оплати ПІРаді не були роз­ роблені. Нещодавно проведено

укоМІІІлектvваю

менше 3 тисяч тонн сінажу. Нормо- і добувники докладають всіх зусиль, !

Бронісла­

Новальчук і Анатолій Пана-со­

СидорОtВ.

Іва.нІ·вни

машин

дарств

ні снІДанки , обіди і вечері.

шеях. До~е трудяться водії тракто­ вовпч

Іванович

техН.Іки

до жн.и.в , частина

годона І

доставляЄ на nоле смачні й калорій- 1

ущільню-

С-100 та Т-150Н Іван

МИІкола

зи

створення

вин п~10д . ~епер У цих та інженерно-технічні пра­ інженеріН-о-технічні служ­ та більшості Інших госпо- цівники віДзвІтувади про би зобов'язано негайно

зма - І

під керівництвом шефа-нуховара

ють прив'ялену т[рав ' яну масу в 'l'ран ­

рів

1\ормодобувнНІ\іВ ши- і

займається

а

не

JКНІІВА НЕ ІІЮТЬ В J·A с 1 Р о 'І К 11

недоро­

бок в nіДготовці

шини

працюючих у полі , бриrада куховарів

nаскаржитись і' .на ме­

радгоспу,

ведеться У нас І

СтвОрені хороші побутові умови для

Щенова.

Не мож'на

авто,машини

соціалі·стичне

чимало

й

спе­

РІЗНИХ марок.

контІРОлем адмінІстра­ і nрофспілкової орга-

постійно

профкому

допомо-

Олександра

коJ)мів

ро,згорнуто

цією

Механіза­

задоволенні

ке­

иевидІ -

гання, · його безnосередньою ОіРГаніза­

органІ-зовано спеціальну JШН:ку тех­ нічної доnомоги . На полі nостійно чергує

дві

входили

ДО

чотири ,

ремонтувати

тракторних , 10 зерноочис- лена за матеріально від­ них машин тощо. Не бу- повідальними nрацівниК'l ­ ~!'1 готовими до роботи ми і механізаторами . о~льше _100 тракторІв у радгоспі << ВеJІИіКОДИ·

кількості транс­

по

КОМісії,

визнано

peurry

приклад , потребували вщ- ни двоє Г[рабель трак.то­ ще О;ДНу перевірку готов­ пов!Щної піДготовки 11 .ри ' Т-150Н і мтЗ-во. До ності техніки до жнив . Це . з_ернозбиральних комбай- цього часу сільськогоспо­ питання розглядалося на

І

нізацш. Серед

сіяних

і

я-ких

ними.

пра­

і зна;рядь ще пЕП>Єбувала комnлектовано .

заво ­

рІшення

орган1в

п ' ятирі'fКи.

д'Ві

виявлено

з

десяти.

Заготівля

на прямо~

одно,річних

присилає

замість

Іванович

і трав на запЛаві Десни.

райоІНних

порту ,

Іюм-

І Михно на підбиJ)анні вал:ків і Валентин Іванович Верейк• ін -

НононеніКq

З стор.

частково

ціалісти райсіЛЬІ'ОІС11управ­ лІння, райсІльгосптехнІки . державної насінної інспек­ цІї. Під час перевіІрки було

воду будівельних · виробів. Але при­ нагІдно потрібно зауважити, що рай-

Є-302 гектарах

30

Партгруторг тимчасо­

11.

ревиконують

.

механі­

складу

Писаренко,

ти-вною

віДІ3Начаєть-ся

Іванович

року

цюваJrИ

комсомо­

шофери

nрацею

Іван

Труба,

*

року

1984

районно­

Більше двох тижнів

автомо­

вий день ..:.._ від сьомої години ранку до 1 О годи·ни вечора . Вис(ЖОІПродук-

1

1

вантажних

білів госnодарства та підnриємств-ше­ фів . Серед водіїв радгосnу найкра-

ВНІ\о,ри-стовується

навантаженням

дванадцять

фер­

тваринницької

ми.

Заготівля

то-го

На перевезенні сінажної маси зай­

І товили понад

роооо­

липня

~зк~лектова­ nожежним інвентарем. Не ний і ремонтувати його не скрІзь готові також силад­ го агроІіроми~ловоrо об'­ збцраються . Два комбай­ сьиі приміщення й тоюІ єднання ПjрОводи.іІа·сь пе­ ни перебували в ремонтІ , до приймання зерна ноно­ ревІрка стану готовності а до однієї << Ниви>> не го врожаю. госn01д,арств .району до було комбайнера . З деся­ Робочі плани на період збирання врожаю четвер­ ти жаток технічно справ­ збИrРШІНЯ зернових , нака­

ПеТІРО ПИЛІШІОВИЧ Петренко, Софія Панасівна Циндюра, Микола Микола­ ойвич Пиндюра. ·

у

за

Ряд.жен.щut ради

ЗАПАС ·коРМІВ Нормо.добувниии

11

ЖИТТЯ»

Редантор Є. ФЕДJІП .


*

стор.

4

липня

11

сН

р_оку

1984

І Е

&

Ж И ТТ

Jl»

КУДИ ПІТИ ВЧИТИСЯ Усі учні, які закінчать училище з трирічним

Броварське середкє міське професійно-технічне у"чиnище

N! 4

огоnоwує прийом учнів на навчаnьний рік

1984-1985

Лю з умінням виконувати

1984

10

ОГОЛОШУ€

ня строком один рік з таких спеціальностей: еnектрозварКІваяьник ручного зварКІваннІІ, в'нзаnь-

на

ниці пnоснов'ІІзаnьних машин. · Прийняті на навчання після 8 класів перебувають на повному державному утриманні. Учні з закінченою середньою освітою одержують стипендію ЗО карбован­ ців. ІQнаки, звільнені в запас із лав Радянської Армії, одержують стипендію в розмірі 84 крб. ЗО коп. ІногородІІі забезпечуються гуртожитком. В процесі навчання учням виплачуЄться 50 процентів від сум, зароблених . на виробничій практиці. Учиnище також прово.-ить набір КІнаків і .-Івчат з освітою 8 кnасів в сnеціаnізовані групи з спортив­ ним нахиnом (сnКІсарі КВПіА). Основою дnа зараху­

s

рекомендації ДСШ, ана працtоs

серп-

Зараховані на основі конкурсу в групу зі спортив­

1984---1985 нав~альний рік . сnеціальностей:

Електромонтажники,

з таких

му,ляри-будівельники,

слюсарі по монтажу приладів і систем тепло­ водопостачання,

газопостачання

та

опалення,

столяри-будівельники, слюсарі по ремонту автомобілів, . машиністи' бульдозерів, скрепе­ рів, слюсарі по монтажу контрольно-вимірю­ вальних приладів та автоматики, електро­ зварники, монтажники сталевих та залізобе­ тонних конструкцій.

Учні забезпечуються гуртожитком, робоЧим і

учипище з таких. спеціапьностей: електрозварнИки, слюсарі по монтажу конт­ рольно-вимірювальних приладів та автома· тики, електромонтажники, машиністи-екска­ ваторники, машиністи t>ульдозерів, скреперів. Строк навчання 10 місяців. )Ічні з одноріч­ ним строком навчання одержують сти·пендІю в розмірІ 75 крб. на місяць і забезпечуються

ПРОВОДИТЬ на

6

НАБІР УЧНІВ

триразовим

харчуванням.

Особи' з середньою освітою приймаютьса в

гуртожитком.

навчапьний рік по спеціальноетях: · 1. тракторист-машиніст (широкого профілю з умінням виконУвати роботи слюсаря-ремонт­

доцтво про нароцепня або паспорт, свідоцт­ во про освіту або атестат, характеристику з школи або з місця роботи, довідки з місця

ника і водія автомобіля}. Строк навчання

проживання те е ІІіtця роботи батьків, вісіJ&

1984--1985

·

З роки;

·

тракторист-машиніст

2.

(строк навчання машиніст

3.

третього

6

установок

термінами

·роки приймаються юнаки та·

навчання

3

дівчата, які з&­

кінчили 8 класів, а з терміном навчання 6, 8 місяців та один рік приймаються особи з середньою і неповною середньою освітою, яким на час вступу в

училище

виповнилося

років.

16,5

довідку про склад

ров'я \Форма

До заяви додаються: Документ про освіту.

2.

Характеристика з школи

чи з місця ро­

боти.

3. 4.

Довідка про стан здоров'я.

Свідоцтво про

народження

(оригінал. і

·

копія).

5. Довідка з місця проживання і про_ склад сім'ї. 6. Автобіографія.

7.

до

· училища

забезпечуютьси

стипендією розміром 10 крб.

(сімейні

-

d,.'i,

Профтехучилище . .

20

DP!r. _взуnевому СІ!\ІІІВ»

об' єднанні

.

і складачів взуття.

Випускники забезпечуються роботою на підприємстві. Прийняті до училища (&то за­ класів)

забезпечуються

за,рплатою

у розмірі від 40 до ОО крб., а з освітою за 10 класів - 70 крб. Учням училища, які потре­ бують житло, надаються кутки на приватних

дія в розмірі

в першу

парадним

та

робо­

чим обмундируванням, рзуттям.

Учням груп, які закінчили сільську загаль~ ноосвітню середню школу, Де вивчали тракто­ ри, комбайни та інші сільськогосподарські

85

крб.

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• - орrав Вроварскоrо JОродско· комитета Коммунистич.еской паР'f'!В J'JСРаІUІЬІ.

ro

mродсиоrо

в райовиоrо

Советов

вародвwх

· депу­

татов КИевекоа обпасти. (На украввском UШte). Редактор В.. ФЕдЯИ.

Дни

г...-а вwхода'І' с 17 u~ ·1837 rода. вьdс:ода: вторІUdІ, среде, ,.DМ'Ввца, c)'Ciekwa.

ва

1884

ПРОВОДИТЬ НАБІР ПИІВ р1к во ІІІДrотовцІ теаеrрафІстІJІ

.

торІв аа'ааву.

·

·

1

оаера-

ПрІІЙІІІІОПоСІІ ювавв І дІвчата, врописавІ в и. Кв· 8RI 88ldnв8 еередІІІ8

8ld. . . КвІвеьвІй обаnІ.,

IIIIINJ.

Страв В88чаІІІІа ІІЩ 8 до 6 міеsщІв. Учи~ вwпа.чуетьси· стипевдиt 'В рооМЇіР!

на

52

·

:мlсиць.

Іфб.

ТИИ, хто зааdичив иавчаІІ'ВS, иадавтьс11 робо!rа в вlдДlлен.иях зв'.яаку Дарввцькоrо 1 Д8JщровсЬІ(оrе райоИ:J.в мІста Кивва, ВJІІІпа·чувтьсІІ ва.робlТОJ.С

JAOr:rs· -

80-100 карбоваJІЦІв ва -ЯЦЬ І. а.пьва опла"І'а в poi~~~lpJ. 80 процеат.tв Баас1110'JІ

l'JJif'.

e88Jiil·

J1P0AC188D11 UВЧ8111111 а

а.&ВОСТ1 II08J'I'It ~~-- АО Ки!ве1о110rо IINlnDd-

4U1Uf

вyмy ав'ІІ8ВJ а ~

0АесІаІ0

мектротеu!'ІІІОІ'О lllc'llfl'Y'1'7 ав'ІІІ8f. При офор:млеии! ка роботу необхідне> подати та­

Ю документи: паспорт, rrру.цову книаку, ФОТОК&ІРТ­

иу (розміром Зх4 с•>·

Звертатися ва адр&еоJО: 252090, :м. Ка'Іа, ву.-. Празька, 21/1, Даркицьний в.уео.п за' нку. Тел.

552-83-47.

.

Іхати трамваями Na.N! 32, ця Баиинських КомІсарів•.

33

до зупииии сВули­

Катюжанське середне ПТУ-І ОГОЛОШУ€ ПРИНОМ УЧНІВ на 1984---1985 іІавчапьний рік. В училище приймаються юнаки і дівчата з· сере,щнЬОІО і неповною середньою освітою. Училище готує на базі 8 класів: трактористів-машиністів широкого профі· лю з кваліфік.аціею водік катеrоріі ( С )'; механіза,орів меліоративних робіт; меліораторів·нівелірувальників;

електромонтерів

чергу забезпечуються гуртожитком.

сільської

електрифікації

зв'кзку;

майстрів-квітникарів-декораторів. Строк навчання _. 3 роки. На базі 10 класів:

проживають в Киівській області. Професійно-технічне училище готує високо­ кваліфікованих фахівців взуттєвої промисло­ вості - розкрійників, заготівельників, затяж­

машини або автосправу, виплачується стипен­

гуртожитком,

ДарВ:ВЦЬІСІІЙ BJ8CNI ав'веву КІІівеЬІЮrо ВОІІІТUІ'ІУ

~овідку про стан здо-

квартирах з частковою оплатою іх вартості. Учні ПТУ забезпечуються -безплатним одно· разовим харчуванням. Ті, хто закінчив учи­ лище, можуть вступити в технікум чи інсти· тут легкої промисловості. Випускники ·учили­ ща, які успішно закінчать курс навчання і бездоганно працюватимуть на підприємстві,

крб. на місяць), безплатним триразовим хар­

чуванням,

Дирекція.

·без екзаменів на 1984---1985 навчальвий рік Приймаються юнаки та дівчата віком від 15 до 18 років, з оиітою. за 8-10 класів, що

8

Заяву на ім'я директора. АвтобіографіЮ.

ни профтехучилища до 28 серпня 1.984 року за . адресою: вул. Січневого повстання, 34. Телефон 97-33-64. Початок навчання 1 вересня 1984 року.

ОГОЛОШУ€ НАБІР УЧНІВ

. чиків

доку-

менти подаються особисто до учбової части­

N! 286}-і

Телефовк: 5-.22·ао. 3-02-19. Дирекція МОТУ-з·.

кінчив

Шість фотокарток (розміром 3Х4 см)..

Зараховані

сві­

Адреса училища: 11· 5ориспіль, вул. Ушако­ ва, 17 (в районі Заліаничної станції Борис­ пільl.

Заява подається на ім'я дире.ктора в установленій формі з вказівкою обраної професії.

1.

документи:

такі

повстання, 34. Іхати трамваєм .N'!i 30 до зу­ пинки сВул. Кутузова::., або тролейбусом .N'!! 20 до зупинки сВул. Цитадельна::.. До~у­

. Початок занять з t··:вересня 1984 року.

-

місяців та один рік.

На· спеціальності з

·п·одають такі

фотокарток . рОз~ 3х4 см , автобіографію, .

uacy

6, 8 місяців та ОАИН рік};

холодильних

строк навчання

-

Вступники

подати

Свідоцтво або атестат цро освіту. Характеристику з школи. Довідку з місця проживання. Довідку про єклад сім'ї. Медичну довідку (форма .N'!! 286). Свідоцтво про н:~родження (оригінал). Шість фо·гографlй (3х4 см.). · Наша адреса: Киів-15, вулиця Січневого

Строк навчання 3 роки.· Приймаються осо­ би з освітою за 8 класів. ПіСJІя закінчення училища випускники одержують ,ц.иплом, який дає право на вступ у вищі учбові закпади.

АдРеса училища: індекс 255020, :м:. Бровари, вул. 50 років ВЛКСМ, 14. Тел. 5-15-21, 5-15-20,

Бородянське середнє сі.11ьське професійно-техніЧне учипище .М

.

НАБІР УЧНІВ

вихідним одягом, безкоштовним

Дирекцін учиnища.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3

ним нахилом забезпечуються харчуванням, спорпв­ иою формою, інвентарем, матеріальною базою для тренування під керівництвом досвідчених Тренерів.

5-20-60.

Вступникам необхідно менти;

·

Бориспільське міське середне професійно-технічне училище .М

заnізобетонних кон­

класів прИймаються учні на навчан­

ваннІ в цю групу на базі учиnища.

20

рокУ.

Наша адреса: Київська область, смт. Бородянка, пл. Київська, З. Дирt;кція.

струкцій.

ij освітою

ЧервоногQ Прапора.

слюсаря­

Заяви і документи приймаються до ня

rонних конструкцій, еnектрозварКІваnьники, wтукату­ ри-маnари, wтукатури-обnицКІваnьники, -nnиточники,

·і

роботи

ремонтника і водія автомобіля.

газозварКІваnьники, монтажники стаnьнмх . і заnізобе­

стаnьних

ство комуністичної праці:., сЗразкове підnри­ ємства», нагороджене ОР'f.еном Трудового

кінчення середнього профтехучилища за про­ фесією тракторист-машиніст широкого профі­

На трирічне навчання, з освітою 8 ІtJІасів прий· 11аютьсJJ учні з таких сnеціальностей: еnектромонтаж­ ttики по пусконаnагоджуваnьних ро6отах, еnектрозва­ ~КІваnьники ручного зварКІвання, сnКІсаРі·сантехніки,

муnари-монтажники

Наше. підприємство носить звання с:Підnрнє.м·

строком навчання, одержують диплом про за­

столирів (будівельних); теслів; .пісово,І.Ів.

Срок навчання 1 рік. Подаються такі документи: заява, автобіографія, свщоцтво вро народ­

ження, документ про освіту (орв.гіиап), JІ.О­ відка ·з місця проЖ!»ван·ня, ме.ц:ичиа АОВід,ка (форма 086 У), фото (3х4 см); д,л:я· трахто­ ристів-машиністів довідка з ДАІ.

Прийом заЯ'В до ·1 вересня 1984 рму. За довідками звертатися на адресу: · Киї.а­ ська область. Ви.wгородСІІ!mй район, с. Катю­ жанка, СППІ .N'!! 1. Теп. _З2-2-62, 32-3-18. Диреція.

І

Rопектиа мІсwсоі іИСf\8ІЩІ1 .АеІDнст~ IIIIU08- -~

r,nttaoкe cnla'lyrr~a nраЦlІіНІІНОІІІ ІнсnенцІі м. А. 'і,nенку а npи.o,v 'І'ІІІІІКОІ nрати -. с.мер-

moc ті

йоrо ІІРУJКИНИ О,nексанІU)и

АдРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Ниі•на а&нсть, м. &рнари, ауа. Ниівсьна, 154. ТеІІефони:.-редантора - ІN-82; uстrnнІІІСа рернтора, ІІІМІ•r nартІАиоrо 8Uinll - t-......47; aiNtoaiAUІtнoro сеиретар~~, аІМІ•r ciAІtCIIIICir'O rосnоІІІІрс"аа - 11-1-18; коресІІІОН/118ИТа мІсцеаоrо раАІСІІІоІІІІеннІІ I.N..ctJ; аІМІJІІа nромисІІоІІОС'rі, аис:'ІІІа І масомі роС5оти - 11-4-417. ·

А.нІU)Rани

&ІЯЕНКО.

Іцекс 8118і. Друк

висонd.

OtlcJir

1

дРУJСОваивІ ВРІІ&'Ш. Твраас 12.800 врІІ'ІІіРJІІІНЬ. Замоапевва .Nir 2856.

#112 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you