Page 1

.КИЯНКА.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, eДHAIIT~CHI ом

11~

ДІТИЩЕ МУТАГЕНЕЗУ

-

(4897)

ВІВТОРОК,

17

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ. МІСЬКОЖ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ~Н1BCЬKOI ОБЛАСТІ

Справді чудодійним вияви·вся в руках селекціонеrів Інституту молекулярної біології і генетики AKa:le"iї наук УРСР меТО.l хімічного мутагенезу . З його .'10]]0могою за реКОр.1НО короткі строки тут створено низ(,­ корослу озиму пшеницю «киянка» 3 врожайністю до

90

Чіткий ритм - запорука успіху rOTyeMo васіввв Ниніщні

жнива

змушу­

ють піДхоДИТИ до хліб о­ зб"рання з особливою yJ\ажн!стю

І

P~XYHКOM.

УсІх

точним

б~тривожить jrK~

склалося

роз­

хлlборо­

становище, в

результа­

otlчастих дощів

похоло­

1

пу проводять перевертання

lДСУШУЄМ І

валків хлІба на масивах. де проведено косовицю зернових.

Для

цього

ни~и речовинами, які, проникаючи в живу клітину. можуть впливати на вегеТіщійний періо.1. ВИК.1икати їх потужний розвиток або, на·впаки, карликові мутації.

Зміна

б

ро оту

ваJlКИ

. при-

включаються

байни .

ко

мВ

складних

жнив

-

Із 130 гектарів, покла- рів

багато

умовах

ва. СI{ОСИВ хліба на 70 Це цвІ НОРМІ!. Нащl механізатори

механlзато­ гектарах.

радгоспу

показують

сповненІ

рІщимостl

боТИ на поля ВИЙШЛИ ЖИ­ села.

якІ

допомогли

кІв. Розрив між КОСОВИ- ' своїх обов'язків. Примl­ цею і обмолотом поки що ром, наш кадровий меха­

перевертати хлібнІ валки. у цІй роботІ беруть

суттєвий. Вир:щено в пер-

участь не тІльки робітни­

мінімуму, а тоді приступити до збирання хліба, в

J(И,

а й працІвники конто­

РИ • . пенсІонери. цьому

Завдяки

вдалося

скоротити

рОЗрИВ мІж косовицею І обмолотом хлІба. Тепер

ОС.НОВНОМУ прямим баЙнуванням.

перщим в радгоспІ намо­ ЛОТИр 50 тонн зерна КОМ-

ком- байном «Колос,,>. Інший механізатор рад-

у вал ках на полІ знаходя­

тьtя хліба

на

рах .

'Всього ж раннІ зерновІ по . радгоспу зІбранІ на

. гектарах · -

ЗО9

РИСТОВУЄТЬСЯ

АВМ-О.4

цІІ

ше

агрегат

.

насІннєвого

П.

Серед

БІльше

ма­

робіт.

527

радгоспу

Відремонтовано

ком О.

рад­

екіпаж комбайнерів у скла­

Серед

ді · М. Музири і С. Плохого

На цьому знімку ви бачите передову доярку' радгоспу ~Бобрицький» Марію Григорівну Лисен­ ко. Кілька років тому Їй присвоєно звання май­

стра

комсомольсько­

В.

Павлюк.

А.

Активно п!алістичне

Хилько.

включився змагання

У

станом

на

і4

ЛИПНЯ

ли зернові на площі

серед

скоси­

62

гек­

Турботою про те, щоб швидше перевезти Х,1іб, про­ ЙНЯВСЯ переможець соціа­ лістиqного 3~lагання водіїв у минулому році О. Дячен­ ко. На його рахунку і70 поля.

зерна.

доставленого

М. ГРИШКО, Інструктор відділу ком­ сомольських організа­ .щі мІського комітету вомсомолу Украіни.

=

За під­

допоміжних

це­

і

нині

серед

в

першого

числі

класу. досвідчена

правофлангових

тваринників.

Фото М. Семииога.

у ПОВНІЙ БОЙОВІЙ БІльше

Як

гектарІв

160

поклали

у

механізатори

Ile

тільки

збирання,

валки

радгоспу.

початок хлібо­ адже

нащим

механізаторам необхІдно СІЮСИТИ І обмолотити зер­ нові на 800 гектарах. Вся жнивна технІка знаходиться

у

польовому

тільки

нуть на неться їх

Всі

валки

протрях-

BiTPOIli,

розпоч­

обмолот.

механізатори

чеканні

робської

-

в

справжньої хлlбо­

роботи. радtоспу

~КраснлівськнЙ ••

цеху.

І. І. Борець та ІнщІ. О. САВЧУК. начальник

вІдділу.

планового

-

лоцьк прийщов У МарШ­ роботи звичайним спосоську АРСР. ПершІ кІло­ бом неможливо. БуДівни­ метри труб зварено й ук­ ки траси зварюють труби НОВИНИ ДНЯ ладено в траншеІ. Велика в секції на землІ. а потІм дІлянка траси пролягає сплавляють їх у водІ. Цей У ВИСОКОМУ ТЕМПІ ~рез глибоко~юдні боло­ метод дає змогу 'вести ро­ ИОШКАР-ОЛА. Наф- та й драговини. У лІтнІх боти у високому Тf'tiпІ. винонувати тут топровід Сургут по- умовах . (ТАРС-РАТАУ!.

КРАІНА РАД:

Зерно найвищоІ якості почало надходити на хлІ­ боприймальні ПіДПРИЄМСТ­ ва області. Попереду в здачІ

1

цінних

пщениць

йдуть

шого

зерна

науковій

господар­

центів

тут

ведуть .на

основІ.

озимої

по чистих

про­

85

в сортів «без­ «дніпропетров­ розміщуються

основному оста-І,,> й ська-755,,>

пщеницІ

зайнятих па­

1

рах. Під них внесли пов­ ну норму органічних і! мі­

неральних добрив. Напе­ редоднІ збирання в лабо­ раторІях

якість

сиву.

визначалась

зерна

кожного

Зібраний

з

ма­

цих

по­

лів хЛіб на токах оБРllБЛЯ­ ється

данчиках.

Окремі

склади

відведено для нього хлібозаготівельних

і

на піД­

приємствах.

З

сильних

ства Джанкойського райо­ ну КРИ:.!СЬКОї областІ. Вирощування найсильні­

Звания

«Нращий . майстер заво­ ду" за~оювали І. М. Не­ повинний та Б. Д. Мой­ сеєв, а «Кращий за про­ фесією,,> слюсар-скла­ дальник В. І. Шуть, фре­ зерувальник В. Н. Безнос­ но. токарl Л. І. Смирнов,

В. КРАВЧЕНКО, диспетчер

е к спери­

Найкращих покаЗНlffiів добилась бригадCl М. Ф. НарпенН<І з ремоитно-скла­

соцзма­

табор!. Та:.! чергують на­ щІ ГО.l0внl спецІаліСТИ.

хлібі.в

-

ментально! дІльниці : планово-еКОНОМічного від­ ділу.

дального

со­

тари.

тонн

гання

Ф.

механізаторів району і ком­ СОМОЛЬСЬКО·МОЛО.1іжниЙ ко­ лектив жаткарів у скла.1і Ф. Бобка і В. Бобка. які

тваринництва

доярка

молодіжних екіпажів В. Ли­

товченко.

Федюк.

струментально

ра свого комбайна і5 тонн Х.'Ііба. Високих показників домагаються в роботі і чле­

Хилько.

начальни­

хів І відділів перщІ міс- · ця зайняли нолективи ін-

уже на~олотив 73 тонни зерна. Тільки минулої субо­ ти хлопці видали 3 бунке­

інших

І.

метало­

ми. 90 проценті. в продук­ цІї тут здається з першо­ го пред'ЯlВлення, а вироб­ ничий план виконаний на 139,4 процента.

госпу імені Докучаєва. За період збиральної кампанії комсомольсько - молодіжний

ЯИ.

дІЛІ>Ни!ці

ро

сумками внутрlзаводсько­ го змагання в червні вони визнаиі переможця­

жнив

механізатори

праці

констру.кціЙ. де

відзна­

день

ремонтнинlв­ частка

БІтникіВ

МОЛОДИХ молоді

на

.ти'сяч карбованців.

лективу

працею

Сипа пшеничного ко лоса

до­

мехаиізмІв

(Фотохроніка РАТАУ).

~нива-79: день за днем

люльок

у здобут·ках всього ко­

ТрудовІ здобутки кожен

УІ

штук

60

випущено

веЛИка

чають

На

рожних

.л.авгард •• смт. Налита.

Ударною

Фото О. Бормотова.

иинішнього

основних

. фітопато­

пшениці «киянка».

пер­

для БУДі'вельннх фасадних

КРИВЕЦЬ,

диспетчер

пІврІччя

СТРУIЩН .

терІалу для сІвби озимих культур.

продук­

за

кафедрою

логії Української сільськогосподарської академії Bo.~o­ ди мир Федорович Пересипкін перевіряють стан рослин

ремонтно­

завод

кукурудзи.

них наук. професор, завідуючий

-

rотували першу паРТlЮтонн

реалізував

зокрема.

риментального мутггеНеЗУ Інституту молекулярної біо­ логії і генетики АН УРСР. кандидат' біологічних наук Вододимир Васильович Моргун і заслужений діяч науки УРСР. член-кореспондент ВАСГНІЛ. доктор біологіч­

видів крановІ установ­ ни, будl:вельиl металокон­

ХлІбороби радгоспу пІд­

40

діІ

творці сорту нової пшениці завідуючий відділом експе­

тисячу карбо­

замовникам

року .

теплогенера-

1

їх

На знімку (здіва направо): головниіі агроном на­ вчально-дослідного господарства Української сільсько­ господарської академії Микола Михайлович Кошара,

механічний

вико­

тор.

культур.

ВИСОКІ

200-1

в~иців

просушування зер­

господарствl

госпу імені КІрова.

На

ну. УрожайнІсть ' стано­ вйть 24,8 центнера. ~ay

тривалості

нині державні сортовипробуван.ня. спонукав учеНIІХ за­ стосувати метод мутагенезу і при виведенні інших

показники

четвер­

тН!' частинt зернового кли­

Для

ко­

Д. САХНО, агроном рад­

головний

За

гекта­

70

го рону п'ятирічки без втрат, зберегти для на­

Нізатор комбаЙнер Василь родного господарства його до Харитонович Крисанов жен хлІбний нолосок.

шу чергу звести

розчинів,

На дослідних сортоділянках деяких областей Украї­ ни, Волгоградської і Воронезької областей, Краснодар­ ського і Ставропо.1ЬСЬКОГО країв урожайність «киянки» в середньому на 7-9 центнерів перевищувала «одесь­ ку-5і:., «іллічівку», «миронівську-808» і «безосту-і ». До того Ж. «киян.ка» належить до сильних пшениць: вміст клеЙкови.ни становить 30.5 проце,нта. Впевнений старт «киянки». яка успішно проходить

зро-

дених в покоси, на 32 приклад організованості, бити все залежне, щоб дання. обмолот вал- сумлінного ставлення до зібрати врожай четверто­ Минуло! п'ятниці І су­ проведено телі

температури

ки:. посіяли. Перші «діти:. були схожі на батьків. оскільки їхньою спадковістю скомандували» ще гени «миронівської-ювілейної». Однак вже наступного року на дослідній ді.lянці з'явились. як і передбача.10СЬ. окремі низькорослі рослини. Вони і стали роДоначаль­ ника~и майбутнього сорту. «Киянка» стійка до видягання, напівкарликова пше· ниця. впевнено почуває себе навіть на ГPYHТl. не дуже багатому поживними речовинами. не боїться холоду. А минулого літа вона ус-пішно перенесла примхи до· щової погоди.

стосували тракторнІ . грабДля просущування хлl­ госпу Олександр Давидо­ Войтюк за два дні лі ГВК-6, з яких знято ба ВИI{ористано 2 агрега­ вич одну секцію. При сприят- ТИ АВМ по приготуванню щирокозахватною жаткою .;JивіІ! погоді вітер підсу- тра:в'яного борощна. ЖВН-6 на комбайнІ «Ни­

шує хлібну масу, І тодІ в

дози.

приводить до наЙрізноман.ітніших ефектів.

Оброблене таким методом насін'ня майбутньої «киян­

МЕХАНІЗАТОРИ радгос- П'

Жвв.уs.о,

центнерів з гектара.

На першому етапі на6ння вихідного сорту пшеницІ с~иронівська-ювілейна» обробили спеціальними хіміч­

пщеницІ,

ється

що

державі,

третини

прода­

понад

становлять

двІ

силь­

ні і цінні сорти. А з та· ких колгоспів, як <t Рос­ сия~, «Шлях ІЛліча., рад­ госпІв «Ясна поляна",.

імені

Мічуріна

надходить

та

інших.

тільки

такий

хліб.

В областІ вишукуються можливості ,для збільщен­ ня заготІ'вель цінного зер­

на.

Господарства

підвищили

зн~чно

увагу

тех­ нологІї збирання, підго· товки 1 продажу його дер­ жаВ'і, що позитивно по­ значається

на

до

резу лна-

тах.

на спеціальних май-

Кор.

РАТАУ.

СltlЕ8НІІИ ЕКІІІЛШ «Сімейний екіпаж>.> те.КИЙ напис вивів на бун­ кер: Гіомбайна « Нива» знатного хлібороба А. Да­ вискиби ХУДОЖНИК колгос­ пу імеаі Кал І н І на Перво·

майського

району.

ЦИМ

односельчани відзнаЧИЛI1 доблесну працю на жни·

Wоб не залищити в пол!

нІ

колоска,

збирання T~OX

в

бага­

господарствах

Хар­

К!вщини

.\овІ

нІ зернини, у

врожаю

включились

династії.

.\'Іими

шестисоту

ну

намолоченого

з

ку

жнив

Це

щий

зерна.

показник

в

ТОН­

ПО'lат ·

кра·

облзсті.

Нелегко дається земле· робам

нинішній

хліб.

по­

випускниками

сІльських середніх шкіл. \е юнаки й Дівчата разом .1 атестатами одержали посвідчення мехаНізпор l В

вах Анатолія Івановича 1 його сина МИКОЛИ. недав, нього десятикласника. На Lx особовий рахунок уже широкого записано

са.

вони

жнивами

гювнились

тру­

Перед

ПРОфілю.

всього

в жнивах

'v'часть

кілька

них екіпажІв. f{ами

сезону

сот

сімеіі­

За підсум­ кра,цому

них буде вручено альний приз.

Нор.

А

беруть

3

спеці.

РАТАУ.


*

2 стор. 17 липня 1979 року. 'Н О В Е Ж И Т Т Я ------------~------~~----------------~~~~~~~~~---------------------------------------

Система соціального забезпечення ОАна з переваг соціалістичного способу ЖИТТЯ «Переконливо, .на конкретних фактах розкривати суть PQIIHt .. "OffJ способу ЖИТТЯ, досягнення розвинутого соціалістичного шляхи ЙОГО переростаиня в комуністичне:..

суспІльства,

Постанови ЦН НПРС «Про дальше полtmпення ІдеологІчно!.

3

полIТИ1<о-виховноІ роботи

ВЕЛИКЕ ЗАВОЮВАННЯ }КОВТНИ ліпшення

ного забезпечення, по сутІ, не Існу­ вало. ДеякІ тодІшнІ форми притулку носили випадковий І приватний ха­

колгоспникІв,

з

важливого

політичного

буває робота органів безпечення.

Цей

важливий

но-полІтичної

значення

компонент

структури

пенсії

і

допомогу

Створена пенсійного

за­

соцІаль­

народу

колгоспів.

накреслив

дійсність.

ХХУ

МІСЬНИй

вІддІл

ролю

за

своєрІдним пенсій,

І

32

запоБІганню

1

появи скарг громадян.

у

}{и

1978

роцІ

відділу І

інспектори платИ на

позаштатнІ

виявили

суму

3.897

карбованців. Протя­

гоМ

першого

шей. ЦІ

факти

порушення

-

п.

ження про значення І жавних

ЦІ

пенсій,

сказано,

що

І

по

в

тому,

з

що

зо

та

березня

листопада

5

.

Р аДянська

результат

1957

.

,

пенсІйна І снстема найсправедли- І вlша в світІ. Одиак у

І ляються нечистІ на ру-

,. ку

люди,

і ються

. гаманці

підприємств зобов' язан.і в

п' яти денний строк ПОВІДО­ мити відділи соціального

якІ

намага­

поповннти

~ державн.

за

стала

працю~атн

М. Д.

ЦІ

СПРОБИ!

І отрнмують рішучу від

вlдс~остя.ми

в

на

1952, 1956

ках,

Ют

зарплату

1957

і

.не

ро­

працювалз

1953 році В!llбула 1954 - 126. а в дала знати про це. 3а 15 аж 41 робочий М:СЯЦіВ роботи М. Д. Теп­ 1955 -

пенсії,

люк

понад

адміністраЦІЯ

неза'НОННО

100

не

одержала

карбованцІв

державних коштІв.

.

там; у ІОВ, у

день. Є. І. Ют подала та· кож

довІдку

кого

РСТ

з

Драб;В('Ь­

ЧеркаськоУ

об­

Майже три роки в УК­ ластІ про

раїнському

слІдному

науково-до­

інституті

розве·

активну дІяль­ ність у цьому товариств!,

хоч

О. А.

Пацюк. Вона без-

рах.

насправдІ

ПІшовши

шляхом,

вІку.

При жавної

призначеннІ дер­ допомоги багато­

дІтним

матерям

у

склад

одинокі жІнки. праьо

Вони

позачергово

оформити

дІтей

дошкІльнІ

заклади,

у

дитячІ одер­

в

той

вав

r.

П.

протягом

нерських школах,

де

дять

вlддlJІИ

віти.

народної

Незважаючи

нуючі якими

на

ВІн

ки в СРСР, на відмlку вІд жІнок 1 матерів, які проживають у капІталІс­

тичних

країнах,

Номунlс­

тична

партІя

здійснює

програму дальшого шення

умов

полІп­

життя,

пра­

цІ, вІдпочинку багатодІт­ них . 1 одиноких матерІв.

І. ЧАБАК, студентка· ЧернlгlвСЬКо­ го

юридичного

технІ­

куму.

гро­

Іл­

люка сплатити в бюджет понад 470 карбованцІв, привласнених

Як

п!зно

ним.

бачимо,

Ют

рано

чи

встановлюється

іс­

час тинниl! стан справ. Це по·

нечесним

поклала

8

вІД держави побільше. приходько.

r.

:ме­

Постійно вІдчуваємо ми увагу і при вІдвІдуваННі закладІв торгівлі, охорони

здоров'я, побуту . . У кож­ ному будинку побуту, ма­ газинІ можна побачити табличку з написом: сІн­ валІди Велико! ВІтчизня­ но! вІйни обслуговуються позачергово.. Ножен 3 інвалідів прикрІплений до якогось

унІвермагу І строному, де в разІ

га­ по­

треби може придбати не­ обхІднІ

1

про­

попиту

ми

промисловІ

товари.

підвищеного

Товари

також придбаємо на пІль­ гових умовах. же

Все. це дy~

полегшує наше

життя

•.

дає можливІсть бути впевненим

у

завтрашньому

уряду

1975 роцІ я :вийшов на пенсІю по старостІ. Мені нарахували

пенсію,

до

якої додали надбавку 1О .процентІв за безпе~ рервний

стаж

роботи.

Всю

пенсІю, 119 иарбо­ ванцІв, 11 одержую щомі­ сяця.

НрlМ

туюся

того,

пІльгами,

корис~ як!

на­

даються пенсІонерам. Раз у два роки мІський віддІл соціального забезпечення видІляє менІ путІвку в санаторІЙ.

Багато

моїх

товаришІв

хоч І виЙшли на заС.1УЖе.

JI Х мельнuцько.ЧУ віi'll:рuвся новий nологовш} f5yall-

нок З жінО'іОЮ консу_!ьтацією . /lіКУМ.1hНUЙ заклад Збу ­ до(Юнuй на коштu від КОJl'!ніrтUЧНlІХ суботнuКів. На зні.\lКУ: l5удllНОК НПRОЇ лікарні.

Фото В. Степаненка.

Інва.lіди пІсля

з

дитинства

досягнення

І6-рlчного

віку

Iнваліда~1И

1-ї

І

ними

визнані

або

2-ї

груп одержують щомІ­ сячну допомогу в розмІрІ карбованціВ. ВІдповІд­

16

(Фотохроніка РАТАУ).

(І група) і 25 па) карбованців. ся

також ВИП.лата

ги в роз~ірl

20

ний

вІдпочинок,

довжують носять

але

про­

працювати, при­

посильну

користь

суспІльству.

горН у Вlц! старше 16 ро­ ків отримуватимуть ЗО

ВИПЛАТИ ЗБІЛЬШУЮТЬСЯ

зроби.

Ф.

нього

Турботу партІ! І

ти це. У березнІ ц. р. нар­

П.

до

про людей, якІ пІшли на заслужений вІдпочинок, я вІдчуваю особисто. У

з

ші в державну касу. А от П. Ф. Іллюк, який одер­ жував 104 карбованцІ пенсії І 150 зарпла rи в треСТі ~YKpгiдpOMexaH:~

зобов'язав

одержав

ЗАБЕЗПЕЧЕНА СТАРІСТЬ

числилась v штатІ. Усі окозами'лювач\ зму-·

суд

соцзабезпечення

довольчі

про

О':ЩО'>fу

вІдмовився

не. за"

транспорт.

назахстанських радгоспІв. НаспраВДі ж вона там.

зація.,

Hpa~Hi

Іс­

пільги і переваги, користуються жІн­

прийняття тов_ Бондарен­ на на роботу. Зверну увагу І на пред­ ставлену пенсІонеркою П. Ф. Дудар ~липову. довідну, яка зас.в!дчувала мало не трудовІ подвиги,

повернути

нашій

Б. КРАМАРЕНКО, ІнвалІд Великої Вітчнз­ НJlНОЇ вІйни, кавалер двох орденІв Спави.

Бондаренко.

були

у

бувають тих, хто боровся з ненависинм ворогом. ·Я. ЯК ІнвалІд Велико! BIT~ чизняно1 війни друго1 гpy~ пи, вІд обласного відділу

ос­

1.592

шені

нІй борні ми в\Дстоювami t небо.

мирне сонце

ток на всі види мІського транспорту І пlльговий­ на поїзди, літаки, водний

ться. Оплату за Ухнє пе­ ребування в таборі прово­

300

не

тих часІв, колн в жорс'!О'

нІ щороку виділяють 120 того. таборах при карбованців. Нрlм проїзний кви­ вони навчаю­ я отримав

одержував пенсію І запо­ бlток на загальну суму понад карбованц!в на 1\t~сяць. Переплата стано­ вила карбов~нцl. Вина за' це повнІстю ля­ гає на адміністрацІю. яка

в

Щ.

пcr,цll

днІ.

віком

нею

ветеранам.

згадуються

місяця знаходяться в пІо­

роцІ на соцlальио-культурНI заходн в країні. Понад 10 мільярдів карбованцІв аснгнувться в 1979 році на соцІально-культурні заходи в респуб­ лІцІ.

за

нас

наи,

часто

1 запчастини

щороку

ба­

незаробле­

інформувала

Але

сироти

ДІти

народ­

пеНСіонер

Давно вlдгрим1ла віЙн"

Нинішнє молоде панол!.и­ ня знає про не! лише 3 книжок 1 кІнофlльШв.. ,

гатодІтних матерів І дlти­

квартиру.

1979

ма­

І ЗА ТУРБОТУ В Д Я Ч Н

безкоштовно автомоБІль «Запорожець •. На бензин

жати

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАРОДУ Більш АК 91 Мільярд карбованцІв асигнувться в

дення І штучного осІме­ мешкала за тридрв'р1'Ь зе­ виннІ добре пам'ятати ті. У Брова· хто сподівається урвати ніння велик01 рогат01 ху· мель з!!lдти доби працювала пенсІонер

ще

1

правопорушницl.

звершенІ

саої

рахунок

'. сІч. забезпечення про прийом I~--...--....-........--на роботу пенсіонерів. у 1974 році 8 ЖЕК1 ній конюшнІ. А згідно з Теплюк. Незважаючи на те, що вона перебув~ла на

одержуватиме

нІ

мають

переваг

свою кишеню

не

І нашому жнттІ ще трап-

якому

одно­

героїня". Велнкнми rr1льгами ко­ ристуються в нашІЙ краІ­

г. ЄЛІЧЕВ.

трудилася

І.

у

ного

На Ниївськlй птахоФаб­ риці п'пь рокІв працю­

до

крім

аж до досяг­ дитиною п'ятирlч­

нення

з

1952

ДИТИНИ,

4 кар66ванці

видавши їй

)

керІвники

св!дчення

допо­ І вlf­

завідуючий вІддІлом соцlального забезпечення мІСЬКВНКОНКО1I1У.

.

поло­

-

одноразову

65

мІсяць

Через

радянського способу життя, женого Велиним Жовтнем.

" ЛИПА"

порядок при­ виплати дер­

вертої

відношенню

гро­

174

турботи

одержує

дити­

разовоУ допомоги в розмІ­ рІ карбованцІв, кожен

ви­

різних

третю

допомогу 20 карбованцІв, а мати, в якої є троє дІ­ тей. при народженнІ чет­

ІнвалІдам

автомобілІв

збі.'1ЬШУЄТЬСЯ

народила

ну,

бераЛізм

кварталу

частИlНУ

й

ція Інституту проявила лІ­

бованців, У бюджет повер­

більшу

худоби.

якої

допомогу,

жінка, яка має двоє дітей

них 1.857 карбоваНЦlа. Зараз ця сума стягується

ц. р. видано пенсій понад норму на суму 1.289 кар­ нуто

для

чоловіка. Державна мога призначається

на­

Із нарОДженням кожної дитини. Так, наПРИК,lад.

соцІаль­

праці

держава

грошову

розмір

рок.

ЯК ВСИХАЄ

пере­

загальну

І

матерям

ну

здІйснює

органІзації

рону на Ниївській держав-

працlвни­

яку

війни

кормІв

26

продано

в

довідку

пору­

шень нормативних актів

тонни

торговельнІ

дО Є. І. Ют,

призначенням

програми

міста,

ІнвалІдам

пІдставно одержала 179 нар60ваНЦі.в. АдмІністра­

соцІ­

правильним

частина

розвитку

воїнів.

Прийнято рІшення про по-

ального забезпечення чи­ мало уваги приділяє КОНТ­

матеріа­

писано 14.200 листІв шиферу, Зl.000 штук цегли, 17 опалювальних котлІв,

з'їз~

втІлюється

І

винонком місько! Ради народних 11.tпутатів. Минулого року мІськвнкон­ KOJl видІлив 6 нвартир для ІнвалІдІв вІини і 16 для сІмей загиблих

на заслужени),

успІшно

це

ного

. 5-10

НПРС . Вона

-

лу

віковий показник тримається на рІвнІ рокІв. Додамо, що 8 нашІй краІ­ ні багатьом категорІям трудящих призначають пенсlІ на рокІв раніше. Широку програму соцІального роз­ витку країни і пІдвищення життєвого

рівня

пенсІй

Наш колектив, який складається 3 чоловік , протягом п'яти мІсяцІв поточного року призначив З69 пен­ сій. СлІд сказати, що діяльнІсть вІддІ­

відпочинок у 60, а жінкам у 55 рокІв. У США, ФРН, Франції цей

65

1972

8

в СРСР єдина система забезпечення дає змаг.

чоловікам виходити

одержувачів

в

перебувало

чоловІк. Серед них пенсІо­ нерів по старостІ 4.692, ІнвалІдІв Ве­ ликої Вітчизняної війни 116, ЧJlе­ нів . родин загиблих воїнів 127. колишнІх членІв колгоспів 330, багатодІтних І одиноких матерІв 167. Усього тІльки минулого року відділ виплатив пенсій на суму 2 мІльйони 569 тисяч 972 карбованцІ.

невпинно

членам

створено обліку

5.463

році Закону про

1964

на

усиновле-

Marepl

ПІКЛУВАННЯ ПРО ЖІНКУ­ МАТ І Р

альної допомоги, а на початок нинІш­ нього року контингент їх вирІС ДО

розвивався І вдоскона.'1ЮВався. НавІть

ні пенсІї І в

було

ТодІ

3.678

в умовах громадянської війни мІль­ йони людей, якІ втратили працездат­ ність, одержували гарантовану мате­ ріальну компенсацІю. Видатною по­ дією в Історl! країни стало прийнят­ тя в роЦІ Закону про держав­

1956

який

році.

на­

соцІального

громадян­

дитинства.

ЧЕННЯ,

І

слава:!>, орденами «Ма­ дає одноразову І ЩОМIСЯЧ- теринська слава'>, «Мати­ ким

ПлІдну роботу по· виконанню рІ­ шень ХХУ з'їзду НПРС проводить r.llськиЙ відділ соцІального забезпе­

соцІального

забезпечення в СРСР нерозривно зв'язане з іменем В. І. Леніна. Одра­ зу ж пІсля перемоги Великого Жовт­ ня очолюваний ним Радянський уряд розробляє і проводить у життя декре­ ти про соцІальне забезпечення І со­ цІальне страхування. В перІод з 1917 по 1921 рІк В. І . ЛенІн особис­ то пІдписав БІльше 60 законополо­ жень з цих питань. ВІн підкреслю­ вав, що в нових умовах особливо

народженІ

нІ нею дІти, а також дІти

50

забезпечення

учасникІв

ся

15

ської 1 Велиної ВІтчизняної воєн. Передбачається розширити пІльги для багатодІтних матерІВ, ІНllалlдів

рактер, І в життІ мільйонів людей, безправних і знедолених, не вІдІгра­ вали нІякої ролі. Створення 1 розвиток

пенсІйного

Іхнlх сІмей зараховують- І

багатодітній робничий стаж, а жІнни, плачується якІ народили І виховали матерІ, батьковІ чи опіку­ до восьми POKjB п'ятеро і новІ незалежно вІд одер­ БІльше дІтей І пропрацю­ жуваних ними пенсій та вали рокІв, мають алІментів на дІтей. КрІм право Ітн на пенсІю · по того, багатодІтні в СРСР нагороджуються старостІ у рокІв. «Материнська БагатодІтним і ·одино­ медалями

•.

у царськІй РосІІ системи соцІаль­

НАША держава прояв­ ляє велику турботу про жінку-матір. Для всІх тру­ дівниць нашої країни зни­ жено пенсійний вІк І ви­

Хочу сказати ще про йд:­ не. Нам, пенсіонерам, час­

то доводиться бувати у відділі соцзабезпечення 1 завжди

нас

тут

уважно

(І! гру­ вислухають. дадуть КI~H­ Вводить­ сультацlю, вразlлотреби допомо­

карбован­

ц!в на дітl'Й вІком ДО

16

ронів (згІдно з Пl'релlном Мl'диqних показань, якІ

но до постанови ЦК дають на це право). І. ИАйІІАН, НПРС І Ради МініСТР1В ІнспеFТОР міськвІддІлу СРСР від 2З травня 1979 соцзабезпечеиия. року інва.'1і,.1и цієї кате-

допоможуть. Це ще одне свІдчення турботи про ве­ теранів працІ. інвалідів, яка

можлива

шому,

лише

в

на­

соцІалІстичному

суспільствІ.

А. ОМЕЛЬЛНОВСЬИИП, пеисlокер. ветерр.и праці.

.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-=Н.:...:.О в

Е

Ж И тт Я

cKoмymcT

ЛИПНЕВОГО (1978 р.)

аграрну

ЗJбр.

програму.

ПОВН.

9.

342-

тв., т.

347.

С.

ЛенІн В. І. Про коопе. РСР

дев'ятого

скликан,

зібр. тв., т. ня). сРадянська Україна.,

45, с. 351-358.

Про дальший розвиток

СІльського

СРСР.

УкраУнської тнива,

1979, 27-28

червня.

ЗбройнІ Си.1И СРСР на

господарства вартІ Мирно! працІ радян,

Поста.нова

му ЦК КПРС,

прийнята ськово-Морського

розвиток

сlльі'ЬКГ1ГО

господарства

СРСР.

ПОЛітвидав

К,

України

1978, С. 45--60_

'

мІв.

сНиУвська

Флоту

питань

3

економіпого

життя

«Радянська Украї· на», 1979, 26 червня.

Про досвІд жнlІВ

у

краІии

комплексІ М2 сЯнушевськИЙ.

ПІдсумки виконання на. Натовського району Став­

ро~отосподарського

пла­

РОПО.1ьського

краю_

с Ра­

розвиток

кого господарства

сІльсь­ СРСР.

Допов!дь на ПленумІ ЦК НПРС 3 липня 1978 ро­ ку. К. ПОЛітвидав УкраІ.

1978_

НИ,

«PaltffHcbKa Україна. 1979, 22, 23 червня. 3 питань куnьтуриого Життя

краІни

Соц:ал ; стичний реаЛІЗМ, па;:>т!!tн:сть і народнІсть

МатеРіа.'!И липие-вого радянсько! літератури. (1978 р.) Пленуму Пент­ «Пра,вда,>, 1979. 25 черв­ рального КомІтету Ном­ ня; «Радянська Україна., партії України. К, Політ­ 1979. 8. 9 червня. видав УкраІни, 1978. СправжнІ цІлІ модного 3ахарчеН'Ко А. Трудо­ буржуазного мистецт!!а. ВЬІе реСУРСЬІ села. <Прав­ «Советская культура., да УкраИНЬІ., 1979, 20 1979, 15 червня. с. 6.

червня.

НОРЬІТОВ. новь

и

К

Сельская

воспитательная

бота .

М

• Агитатор.. 12, с. 10-15.

Месяц

В.

С.

ра_

1979, Задачи

се.'!ьскохозяЙственноЙ на· уки в свете решений

3 питань мІжнародного .

становИща

СРСР

сець

прапороно-

-

миру.

сПравда.

26

22.

1979. 16--20, червня.

Велика

яост!

СИЛа Спlвдруж_

(ПРО 30-рlччя

Ради

июльского (1978 г.) Пле­ ЕконоМІчно! ВзаЄМО1tопо­ "ума ЦН КПСС. М., .Но­ моги). Иванов В. Социа. лос'>. 1978. листическое содружество СеДЬІХ Ю. В. Пути самая динамичная ЗКО. дальнейшего развития f10Jl!ическая сила в мире. сельского хозяйства. М .• «Партийная жиан ••• .Знание.. 1979. '1979. М 11; .Рцянська СИНИЦЬІН И. Укрепле- Укра!на.. 1979, 27, 28

ние

ма териально-техни­

черsюr.

органІзацІй

КиУвсько!

ня ль!!:всько! системи управл ;.ння якlt:тю про­

дукціІ

сп"ам коЖного

-

трудового

колекгиву.

сПравда УкраИНЬІ,>,

21

1979,

чер!!ня. Ми господар! вироб­

ництва єдиним

(Про роботу за бригадним підря­

дом). «Труд., 1979. 18 чеp,tня; «Прапор кому· нІзму., 1979. 20 червня.

Ручну

працю

на

-

плечІ маши:н. сПравда Ук­ раИНЬІ., 1979. 13 червня.

Про

забезпечення

родного

на.

rocnOJtapCTga

1979/80 сПра.ца., 1979. 28

РОКУ.

черв· сРадя.нська УкраУна, 1979, 14 червня.

н";

Про стан та

заходи по

да..'!ьшому полІпшенню ме­

дичного

обслуговування населення республІки в свІтлІ положень Консти­

охорону

гін. який ється

N2 11, Про

1

нормалІзацІю

місцевих

заготівлею,

івнесеllНIІМ

добрив, ПО.,я

має

до­

50--60

доведені

ти.'

завдання.

Протягом півроку вони від. транспортува.1И

на

лани

тисячі тонн органічних добрив при річному завдан­ ні 40 тис. тонн. Загін укомп.

47.3

лектований

механізаторами,

ма!

4. тракторні навантажу­ в8,1ЬН! лопати, 8 транспорт. них

одиниць.

трактори

чепа~lИ. на

в

тому

числі

«Т·1 150» з при.

В

кількості них

змежності

lIобрив, ПО.1Я,

від

доставле­

вип.1ачу€Ться

і зарплата.

Ми вважаємо це питанн" удобрення

--

ним

. по.,ів --

3 ценгра::ьних

в

од­

систе­

мі заходів по підвищенню в,іддачі кожного орного гектара: Саме завдяки цьо­ му

господарство

бірково

вносити

може

під

ви­

окремі

К}'.1ьтури по 80--100 тонн органіки в розрахунку на

ня

гектар.

візьміть

використан.

мінеральних lIобрив.

ие

гекта­

цнт,

буря1Сів-

КОРМОВИХ

ЦК КПРС

цнт.

1000--1200

всерезньому

мових КУ,1ЬТУР по

_ (1978

ЛИПНЕВОГО

-

СИ.10С

ЦНТ.

77

р.)

В ЖИТТЯ

-

І РУКОТВОРНА СИЛА ЗЕМЛІ стежень

КНСJlОТИ

грунті,

радгоспних

і

полів. Чи! У нас ще резерви 11 під.еищеин" п~о.:хуктивностl наНівець землі. ефективності сільсь­

солі.

IІхі е

можуть

звести

старання

зменшити поживних

тять

Раніше

землеробів,

ВП,1ИВ

хіміцних

речовин,

IІкі

мінеральні

ми

міс.

добрива.

30HaJlb0.1.

ної агрохім.1абораторії. ля

цтва? все

виробни·

€, і HeMaJlI. Перш за

маю

на

Уl!азі

викорис­

таЮі" зеМЄі\Ь у заплаві рі'!­

користува,1l!СЯ ки Трубіж. У цих низинних

аналізами Київської нак

КОГОСnО;lІРСЬКОГО

добрнв на по-

BHeCeHHJI зростає

з

кожним

ро-

місItЯх

у

нашому

розтащован,о угідь.

Зем.1і

.

радгоспі

гектарів

500

хороші,

завжди 110стзтні

к?м. різні ку.1ЬТури теж по-

логи.

рІЗНОМУ

дНО», !lК ПРИЙН!lТО в

вп.1ИI!aЮТЬ

на

хі-

мічний ск.1аД трунтіl!, і то.

му

поста,10

питання

мати

Однак

це

І!важати такі

стат/! спраВ4і золотим, котІ

докласти

дити

ІХ

перш

асе

ніше

ВП.1ИI!ЗТИ

живлення

на

процеси

сільськогосподар-

ських КУ,1ЬТУР.

Вирішено органіЗУllати та·

H~poдi

зем.,і, може

да нього

оператив.

во·

«золоте

бі"ьш _течні аналізи, npOIIOшвидше.

тут

запаси

за

рук і

ліквідvвати

засоленість верхнього шару (рунту.

ЗаП,lЗJУ ми еКСПJlУатуе.мо

20

років. Всі ці роки госпо·

ку лабораторію в нашому парстВ<l . О.11ержувало недо. радгоспі. Вона буде 110сліlI- статнJO кількість вапна l1ЛЯ жувати

і!кість

грунти,

визначати

кормів,

тваринникам

ДОПО~lar8ТИ

стежити

З.10РОІІ'"м худоби анал!зу хімічж)го КРОВІ

тварин .

БQротьБИ

грунтів.

за ' ЖУЮТЬСІІ

з

кислотністю

реЗУJlьтаті

врожаї

і

зни.

в

пер­

шл"хом спекти,і , ці зеМJlі можуть СКJlЗДУ стати малопродуктивними.

Atr&Oro

5і.1ЬШ точні

В

·аналізи Ао-на.

допускати не ",ож-

сенн" під З8маНОВІниА BP~-

си"ах

рослинами

жаЙ .

цу полісіоких земель. зроби-

Зазначу, що в радгоспі з року в рік складаlOТЬС" ОПтимзльні норми внесення

ти ЇХ щедрішими. Л. ВОЛОХА, днректар (/р.о.ена Жовтие-

речовин,

способу

внесення

lIосвіду

часу

туків.

працівників

агрохімічної С,1ужби пу. Внесенням туків

pa21roc·

у иас

ЗВQ.1"ть

У

вологи,

грунтІ

грунтах.

стема

рослин

редає

її

рез

яке

ється

до

легко

листя,

вона

зІ

ефекТИВНіШІ

економніше

і

rpa-

мотніше використовувати фонзи добрив, правильніше визначати

кількість

їх

Іне-

добрив. їх загаJlьна пот ре· ба згідно запланованого

нотра

залежить

мосферних

бага.

коренева

нам

ВИКОРИСТО!!Уl!ати запаси поживних ре'!О!lИН, які І J

ТЕРМОМЕТР ДЛЯ РОСЛИН то

торг! влl

600

на

надійний шлях підвищення потенціа"у по.,іськогЬ reKтара. бідного на поживнІ речовини. При правильному застосуванні туків ЇХ відда­ чу можна збі.1ЬШИТИ в пів­ тора раза. Ш.1ЯХ до Dboro -- особ,1ива увага до слівві.:хношення заСВОЮІІаних

Коли цІн

вапнувак.

ПЛЕНУМУ

Механізатори успішно !lи­

4

по

РІШЕННЯ

сяч тонн поживи для зем"і. конують

роботи

ню і гіпсуванню грунтів. При цьому ми використову· ємо да'ні агрохімічннх 06-

КУКУРУ1I3И

ці.10річно займа.

вик.1ЮЧНО

знань.

окремими Т6варами. с Ра­ дянська Україна., 1979, 1 липня.

06-

ие

за.

ставити на

1979,

впорядкування

органіки.

Тут багато що залежнть віз

здоров'я.

ленІнІзму.. с. 55-57.

збільшен­

механізований

складуванням

би з цим злом .• Пlд пра­

пором

--

ми ВНОСИМО по

тонн

значить.

і

«Радянська УкраІна!> , 1979, 28 червня. Про величезну шкоду ішяцгва І засоби бороть­

6.18ЗЬКО

42--44

кожного

по 44 ' центнери КОРМОВНХ ОДИНІІЦ& з гектара сільгосп, угідь, а 3 І га сіяних кор­

Або

пеРіод

ра,

з

вають

кожен

паливом.

центиери

одержувати

е.1ек­

населення

тони добрИJ~.

ра. вмикого значення набу.

ТРИЧНОЮ і тепловою енер· гlєю в осінньо-зимовий

про

злЙства., 1978. М 4, (Про пlдписа.ння догово· ру мІж СРСР І США про С.3-8. ПО магистральному лу. ОСО-2). «Правда!>, 1979, 'fИ. .Зкономина сельско­ 16--20 червня. Курсом дружби f бра· го хозяйства». 1979, М 6, терства (про ХХХІІІ засl· с. 3-12. ПРИМІРНА ТЕМАТИКА дання сесl! РЕВ) .• Радян. ська Україна., 1979, 27 ПОЛІТІНФОРМАЦІИ -29 червня. 3 питань ПОJlітнчиого Про роботу партІйних життя країии проблеми боротьби.

впроваджен­

тушУ СРСР І КонституulУ УкраїнськоІ РСР та За­ кону УкраІнськоУ РСР

чес кой базы сельского хо­ ПРИМІРНА ТЕМАТИКА зяЙства. «Партийная БЕСІД жизнь!>. 1979,М 11. ВeJlИКИЙ' успіх миро. ЛенинскlІ'М курсом. ПОЛіти.ки НПРС .Зкономика сельс.кого хо· .'!юбноІ

АктуальнІ ІдеологІчної

Ефективне

вирощувати

ла­

2&--27

збирально-транс­

ПОРТНОІМу радгоспу

мож.~ивіст&

врожай зернових по

радгоспного

гектар

За остаині роки на кожен

органІзаціІ

ри~ку родючості грунтів і розміщення добрив у по­ ,1ЯХ сівозмін. Все це і дає

роднти щедріше. ПРІІМИЙ

гектар ріллі

хвилини простою, нІ грама

пр!(

характе·

ко­

можна

НІІ виробництва і внесения органічних добрив.

правда ••

назійного збережен­

враховуючи

конкретну

змусивши

не

не

Ш.1ЯХ до цього

червня. На збираннІ врожаю нІ

1979, 24

Брежнєв Л. І. Актуаль­ ну І соЦІалІстичних зобо­ дянсЬка УкраІна&, 1979, ІНІ пита'ння Ідеологічно! В'RЗань за шІсть мІсяцІв 14 червня. робс)!и КПРС. В 2-х то­ 1979 р. І зав;tання колек­ УсІ резерви заготl!!.11 мах. К, ПОЛІтвидав Ук. тиву в другому піврІччІ. кормІ!!- у дію .• Радян­ раїнк, 1978. Комс()Мол І сьогоднІ є ська УкраІна», 1979, 12 Брежнєв Л. І. Про ленІнська ударна бригада. чер!ня. ДI.І.1ЬШИЙ

f!Y

вдо­ кор­

Плену. ських людей (До Дня ВІй. втрат .

4 Липня 1978 року. В кн.: 29 липня). .Агитатор» Брежнев Л. І. Про даль. 1978. М 12. с. 49-50.'

ШИЙ

заготовимо високоякІсних

сталь

про

органічними lIоБРИВIМИ .

вр<)жаю, цьому

З стор.

У комплексі питань, М· в'язаних з піднесення", вро­ жайності поліського reXTI.

жен

«КиLвська правда., 1979, 16 червня. роботу десятоІ сес!У Вер. 3разко!!0 проведемо Ради

I'Іш.10ся

иьоro

1I0СІІГТИ,

червня;

1979, 15

ня туків ГОСПОДIР~ао маІ спеціа,'ЬНІІ сховище. рО!ра· ховане на збереже"н!! 2000

сі.1ЬСЬКt'>господарського

ництва.

.Сельская

B~eHapOДHe багатство (Про

ховної

рацІю . ПОВН.

жизнь!>,

ті

піllи~ення врожайності по­ лів, продуктивності тварин­

зм!цненню кор· мово! бази тваринництва.

«Правда.,

s

виробництва.

УкраУнн., ~Tl по

1979. .N9 6. с. 38-46; ПЛЕНУМ}' ЦК КПРС) • Прапор комунІзму., ЛІТЕРАТУРА 1979, 26 червня_ ЛенІн В. І. Про нашу З~ороз'я лю;nmи -

уваги прид!ля.10СЬ дальшо­ му підвищенню ефективнос­

Д.~я

*

1979 року.

НА липневому (1978 р.) займається той же механі­ І1леlfYмі ЦК КПРС чимало ЗОJаний заrін, який nрацюе

Тема: АГРАРНА ПОЛІТИКА ПАРТІї 8ДІЇ (ДО РІЧНИЦІ

t 7 липня

ВОЛ'ОГИ

пе·

пература

че·

вІдно

листя

швидкІстю.

осиов.

І

наших

8

примиожити

-

8i.lll1a-

радгоспу

нІ ЛИСТЯ 1 температуру повІтря, можна по Іх рІзницІ судити про потребу рослин у водІ 1 про неОбхІднІСть вми­ кати дощуваЛЬНі уста­

тем­ вlдno­

одночас·

но температуру

використаННIІ

lоі Ре,олюц!Ї "Плоскll!ськиЙ:t.

пІдвищується.

ВИМlРЮЮЧИ

випарову­

основа

від ат·

rpYHTI

ВИ­ без

землі. QiTKO розробленої ~H' стеми удобрень полів. ие

кІлькостІ

у

піднесення

38

грамотного

умов. При

обмеженІй

СИ­

60роть6.

Сільськегосподарськоrо роБИНЦТl!а неможлива

ИОВКIL

(ТАРС).

поверх·

МАРІОНЕТКА ПРОСИТЬ ВИЗНАННЯ РОДЕзrйськюt

М ·ЄР. А. вируши!!

сп!'е·

сурегулю!!зння.

Штати ' й Аиглlю, не при­ «внутр1ШНЄ

ховує цІлей своєУ П1УЗД· ки. ВІн має иаМlр провес·

Сі.llферОl1rн~. На багатьох КОНТИllеllтах земної кчtі знають почерк радіо­ Аюбите.IЯ, багаТОРQЗОlJого че . чnіона

республіки,

майст­

ра (noрту Юрія Прозорова, я'\ого

t'JU

ба'ште

П рrlЦЮЮЧU радіостанції

на

на

зні)(ку.

колеКТШ'ІНій

Кри ... ської

06-

ласної радіоUlКО .Ш ЛТСААФ. віІІ і його товаРlllиі (Істано­

вилu тисячі радіозв'язків з С80Ї.ЧU колггаАIU s інших країн.

Фото О. Обухівського. (Фотохроніка РАТ AV).

трьох

го

вання

текст

економІчних

запроваджених

санк­

врегулюван-

ня. мІж африканськими марІонетками Музоревою, Сі теле Ічірау; в сІчнІ цьо­

ти кампанію на користь мlжнародного визиання свого .уряду. 1 застосу­

цій,

В

Музорs!а, який дІях ; у березнl 1978 року угоду про У СполученІ пІдписано

року

голосами

f J,1ЬКИ

білих но!!ої

сво­ цlУ., яна

самих

схвалено сконститу-

гара.нтує

збере­

го час.у за рlшеинJ'lМ ООН

ження

проти расю:тської Ро.::\е­ зІ!. 3а,!!Дз,ння цього зрцни ­

лю

ка африканського на РОДУ З : Мбабве не з легких : ма­

проведено «вибори., іІ ре­ зультатІ яких .О6рано.

Рlонет}!овий режим досІ не визнаний ЖОДНОЮ дер­ жавою світу. його засуд­ жують ООН І ОАЄ. шир0. на Міжнародна ГрОМilДСЬ­ Ііість. І не дивно - адже режим було створено І! ре­

чорного

зу,'!ьтатІ полІтичного спек­

таклю, ми

розІграного

расиста,ми

ДЛЯ

щоб за ширмою уряду»

зберегти

БІли­ того,

4:ЧОРНОГО владу

в

своїх руках.

Нагадаємо. що систській Родезії,

в де

ра­ жи­

вуть сІм мільйонів афри­ канців І лише чверть

мІльйона білих колоніс­ тів, було розіграно фа~

расистами

в парламентІ,

контро­

армії

І

тІв СмІт, це обман, ваджt!иий ще СмІтом JlJ1" який ми не можемо ви- вчинення репресій проти зиати, заявив один з борЦів за свободу І МИl'но-

І

п:д

дулами

прем·єр·м і нІстра

проголошено

нІсть.

автоматІв

ново!

.иезалеж­

держави

«Зімбабве- РодезІя •.

lнсти-rути влади

гІвлю з незаконним реЖIl­

фронту,

Джошуа

с.правжнього

Нкомо. -

полщlл,

-

го

населеиня

Зімбабве.

Так, завд.'!ИНЯ, яке по-

ВсІ, нlю за визнання режиму

армІя.

справдІ не 3

деРЖС.1ужба, нак B~H

~подіваєтьс"

допомогу

НА МІЖНАРОДНІ

легких. Од:

своїх

риканських

Саме згода на !Ізит.

ТЕ)VIИ

Те. що чорний уряд _

діячів -

уже

сховатись мо, англійський

парламеиту

лорд

Як Вlдо­

І при старому «прем'єр l ~

еКОномічнІ санкЦ!!

проти

Родезії І да.,а зрозумІти,

См : тІ продовжують :завда- що пlс.'Я цього буде Офj. !lИХ африканських держа.

безсумиівно.

наслlдувати­

ме \ Ваш і НГ10И. На ДУМ­ ку якого «8 РодезіУ до­

ранІше.

сягнуто

недоступнІ

для

населення.

певного

засудила

тор·

Це визнає І захl;;на

преса_

r

Ісе ж

офІційне

ви­

знання дало б чимало пе· реl!аг д.,я західних мон()·

забезпечивши

по'Вну

свободу

їм

експлуата­

ції

родезійських мlне. багатств. Саме цІ Інтереси І визнаЧRЮТЬ

позицІю правлячих

ЗаходІ.

якІ

кІл

удають,

на

ніби

В:JНИ не бачать. що !\1узо­ рева І його «урядр­ :тише

маріrn;етки

в

руках

<УРЯД. б!лИх расистів. якІ зберl· ПРКliлад, гають ! .'1I!ДУ 8 Родез;У.

вах. Всередині країни б!.'11 школи і лікарнІ, як І африканського

мом_

яка

прем'Єр ральних

режи- сила ПРО намір скасувати

вати розб і йиицьких Y:la. ційяо визнано Цей ЙОГО п'дтримати . .Це бу­ рів по сусІдНІх ненлеж- Со.'1сбері.

ського

фактичне

доводять І мІністр М. Тетчер оголо­

му. його збройнІ сили. яl(

ООН,

зоревою найвкщих амери­ ПОЛljt, канських і англІйських

лише камуфляж, за яким його вИзнання. бl.11 расисти.

зу­

стріч! і переговори з IНу­

тюр~7И _ контролюються не урядом. а білими..

намагаються

на

aHr ло-аме­

покровителl в.

дІ не визнали за МОЖ .,иве

.1И не вl.'1ьні в-и·l\ори. а ве­ летенське шахрайсгво~, - заявив депутат анrлій­

Ро.

закони

представника африкаНСІ>- ставив перед собою l\1узо­ каго народу 3імбdбве. рева. розгортаючи кампа'

патрlОТИ'tноrо

дії марІонеткового полl­

МахlнаціУ цього тнчного фа рсу бу ли на­ стІльки прозорІ, що на­ вІть багато дІячів на Захо·

режимом

Економічні

свІт(')вого капІталу, який HaMaгaeTЬC~ будь-що збе· регти позиц!І в РодезІї. ВЮІ!ИЛИСЯ сильнІшими вІ4 будь-яких заборон

керlВНИК1S

пол:цlї; І. на рештІ, у квіт·

систським

дезіУ.

прогресу

на шляху до демократії.

Чітніс п;r.ля вІзиту в А цими днями И()RИЙ Зрештою. економ!чнl Солсбері. ПРОДОRЖИВ . сающ;ї НіКОJJИ І не бу.~и сТой вид влади. який 4:парламент» створили в нашІй країнІ ще на шІсть мІсяців <над· справжньою перешкодою лідер расис.. звичайниit Музорesa а ста,н., запро. для зв'язнів Заходу з ра-

Ось чому патрІоти. що

60-

рються

ви-

за

3!!0.'!ення жають

еПРЗВЖ1іЄ

краУни.

складати

не

('і;.

зброї

1

продовжують завдавати ударІ., ПО марlонеТі(ОЕОМу, режиму.

А. РАЧКОВ. (ТАРС).


*

с етор.

17

липня

НОВЕ

року.

1979

ЗНАЮ його парубкои­

поета

статурного й задерикува­ то веселого. Знаю його сорокалітнього такого ж молодцювато підтяrну­

-

ської

причетності

пломlнкого.

1

TOro

УЙ-УЙ,

віииа'lе зовсІм не змі­ нився, Микола Сом. Де з'явиться, там неодмінно 1 всепогодно виром бун­ тують жарти, грайливими еильками дріботять до­ тепи, хоч він, так би мо­ ВИТИ,

в

4'дистильованому.

виглядІ

зовсІм

і

не

гумо-

Просто вдача така. УНСТ. така прихильна до лю­ дей дитинно нІжна душа. Але я, зрештою, не об тІм. Не літературний портрет

колеги

лювати.

Хочу

деякими

вІяними

маю

оце

громадян­

на­

rАРЯЧІ

висота.

на­

відданий

цьому

правилу

основопо­ нашого

ДУ'>, поет сурмливо оспі­ вує його злети, його мир­

певний

вІн

певна

ну ну

поста­

,ви·в собі на меті пІдкори­

ле,

1

те,

заявити

здатен

для

4'ДЛЯ

-

нього

серця

по­

радість,

запорошені та слізьми орошені, першими слізь­

про

сягнути

ми».

ТОЙ, хто опанував П, той, для

кого

вона,

мов

для

поета, коли «Букви, як ЛЮДН, м'які 1 тверді, буR'ВИ, як друзі в моєму труді., слова, що Із ни­ ми знаходиш 4:місце своє у

людському

Кажуть,

роду

вІд

•.

повторен­

ня істина не втрачає сво­

мовчить,

ли говорять люди

ших О. Довженка, М. Рильського, А. Малишка, М. Нрушельницького... І

крита

книга

вічного

жит­

•.

Із неї, «вічної книги., вилилося те все й у ви­ бране Миколи Сома. Вилилося джерельною свІ­

яку

не переповідати, до

якої

спрагло

вірші

двірника»: сонце,

Перемога

ло...

рий

у

4'київськім

згорів., якого

жені

за

ти

Повертай

проспа- сто

руки,

що

у

натруд­

залишили­

ся десь у бою», за п'ятим

_Красно,ltонвугl.llЛЯ». 17.00 КамерниА концерт.

17.30

сСоцlальниА

портрет

доробком промовляє поет, можна малювати картини І словом. І вимальовує. І ми втІшаємось Сомом-художнином.

лективу МИКО.llаТ8СЬКОГО ор­ ,ІІена Л енІн а су Анобу ,11lвного 3 •• 0ДУ Ім. Комунара. Пе­ ре,llача 11. Концерт IнструментальноJ

61

коли

вічний

сміх. Така моя робота» (вірш «Сміх.). То - настроєве. Породжене кар­ тиною Рєпіна «Запорож­ ці •. НасправдІ ж він весь у тому цілісному і на­ пруженому, що дає йому

за

Думало,

герой

одно-

19.00 «ПО,llвиг». 19.35 Телевистава. «JlIОТЬ». серlа. 21.00 _Час». 21.35 ГО,llнна Велнкого симфо­ нІчного ОРllестру. По з."lн­ ченнІ cChoroAHI у свІтІ».

музики.

мною, ви Зl­

Советов варо.lI.ныx ,ІІепутатов КиевскоlІ .блаСТIІ, парти_ 1r'КР8ИИЬІ •

.repo,llCKltre

8

raseT8 'ЬІ~Q,ІІИТ на украинско" 8зые,

paAOHllore

І

гостро

часто

рахунком

ся

ця

гра.

на

Протягом гри вІн допус. ТИ вся багатьох помилок. А. КОВШУН. · с. Шевченково.

ди

Воротар і захис­

шевченківської коман­ на

якусь

билися

1

мить

розгу­

цього виявилося

невпевненІ

гового

вальники

До уваrи керівииків піАПРИ8МСТВ,

пластика,

Янщо вам потрІбно провести будь-якІ землян! ро­ боти, з'lІсуйте у виконкомІ Ради народних депута· тів, чи. не прохсдять на мІсцІ намІчених роБІт під­ зеМ'ні кабеЛЬНІ лlнlУ зв'ІІЗКУ І КОМУ вони належать.

складами,

На зам!ських дІЛІІнках траси підземнІ лlнlУ ЗВ'ІІЗ'

ронній зонІ

р. М

Ради

567,

пІдземних

МІнІстрІв лІнІй

за адресами:

м.

М.

Киів,

вул.

25·90-64.

Козелець

модьська, М 9.

10,

Живописна,

10

(ТВСМ4),

ЧериІгlвськоУ оБJIастl,

теJIефов

2-14-73,

вул.

Ком со·

виробнича дІльниця

адреСУI Маruи;

електрозварників З-а розрядів, мотористів,

зоелектрозварникlв

робничо! дІльниці І виклику представника пІдприєм ­ ства, яке оБСЛУГОВУЄ кабельну JІlнlю мlжмlськогr. лІнії забороняється.

За пошкодження кабельних лінІЙ міжмІського зв'ЯЗКУ Указом ПрезидlУ ВерховноІ Ради УРСР вІд І 15 грудня 1969 р. встановлена кримІнальна вlдпо­

Техиічний вузол союзних магІстралей 4.

ra-

З-S

розрядів, майстрІв, слюса­ рів-сантехнІків 3-5 РО3о! рядів.

зв'ЯЗНУ, виконання )Х)біт в ОХОРОННій зонІ кабельної

зв'язку t теJIебачеиия М

на

ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ: формувальникІв зат зо. бетонних конструкцІй..!

те­

Без дозволу ВИКОНКОМУ з вІдмІткою в ордерІ ви­

вІдальність.

комірникн.

Броварський заводобудlвельиий комбіиат

міжмlсько­

го зв'язку потрІбно одержати письмове погодження JIефон

штампуваЛЬИИ1

вІд

на виконання роБІт в охо­

кабельних

просочу.

дІльницю

Звертатися

за­

СРСР

і

иа

м. Бровари, вул. нобудівна, 16.

вальними знаками.

постановою

торо.

ПР&!

АдміністрацІя.

ку позначенІ замірними стовпчиками І попереджу·

1969

цех

ки і різальники метаду. слюсарі-монтажники, слю­ сарі-ремонтники, електро­ і газо зварювальники, тес­ лІ, сушильниці, завІдуючі

орrаиіаапіі, установ інаселени,.!

липня

В

обладнання,

сувальннки

ЗВ'ІІЗКУ.,

суддІ.

«Торгмаш» ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: машиністн козловнх І M~ стових кранів, токарі, пресувальники

«Правил охорони лtнlй

діУ

Броварському заводу

комп­

Адміиістрацlя.

22

ко.

рахунок.

віддІл кадрів.

тверджених

на

об­

ПОТРІБНІ НА ПОСТІПНУ РОБОТУ: інженерн, майстри, працІвники вІддІлу постачання. Звертатися на адресу: М. Бровари, вул. Ниїв­

ВІдповІдно

тех­

ристь гостей і завершила..

У ЗВ'ЯЗКУ з утворенням нових дІльниць по будІв­

І

Робітники, які ие ма· ють спецІ альностей, мо. жуть стати автокранів,

тами, тових

машииІстами бульдозерис.

машиністами баш· кранів.

---------------------

ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ:

ГоголІвськІй стр!чкоткацькlй фабрицІ НА ПОСТШНУ РОБОТУ ПUТРІБНІ:

старший lиженер техиlчного вІддІлу, Інженер від­ ділу праці ІзароБІтноУ платн, старruий економіст­ реВізор, інженер з техніки безпеки. Адміністрація.

За довідиами звертатись на адресу: С. ГогОЛіВ. стрlчкоткацьиа фабрика, тел. 27-285. . Адмlн!страцl ••

~:oC"'..,.q"..:- ,.,.01>...:.-41 о :4"""""~""""""~"~'" ~..,...:-.:-~~..:- 4' І' ',.:1"1' - . , . ':--.:""-ОС''' .. .,. ~".. ...., . ,... "...-..,.,. #

Броварек ... юрком.

Натомість

суперники

Тресту «Броliарнсlльбуд»

ПОТРІБНІ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ: аавlдую'ПfЙ складом овочіВ, майстер по переробці овочів, робітники овочевоУ бази, робітники магази­ нш, продавці морозива, продавці продовольчих І промислових товарів. АдміністрацІя.

органІзацІєю

НИЦТВУ управлінmо виробинч:о-техиологlчиої дектаціі тресту «БроварИСільбуд»

170,

високу

зрештою, зуміли вІдкрити ник

.

ська,

показати

На закінчення хотіло.. стрілювали ворота госпо­ ся б звернути увагу ра­ дарів з далекої відстані і, йонної федерації футболу

Олег ХОМЕНКО.

сурми».

Броварському змішторгу

opraB

таким

з

атак.

контратакували,

похватний на баляндраси грієтесь, Ідучи .... дІд

поспішали їхні

Про право сказати і про «ду­

Зрідні цим жІнкам І не- Ходіть

тому

швидких

це красномовно говорить - мок гар~ЧI СТРУНИ., і з~­ Вірш «Жінкам села.. кликати. «Люди добр~!

--ко­

йому,

«Я -

сезоні гравці цих команд розділили очка порівну. У Требухові господарІ пе­

нічну і таl\ТИЧНУ майстер­ ність у таких умовах бу. ремогли 4: 2, а на виїз­ ло дуже важко. Гості бу­ ді поступилися супер­ ли більш везучими. Одна з їхніх атак виявилася никам 2: 5. Гравець требуВпевнена перемога в вдалою. команди наблиостанньому турі минуло­ хівської річної першості заспокої­ зився до воріт суперника ла шевченківських грав­ І не,'ИЛЬНИМ, але точним перекинув м'яч ців, і вони розпочали зу­ ударом стріч спокійно, довго три­ через О . Сигачова у по­ з мали м'яч у центрі І не рожні ворота. 2: О -

Микола

_

повірити

скорІше він каже:

небі їм

моряком,

4' ... занили

Він такий

заспокоїла

нападаючого. Першу гру фінального досить для турніру футболісти рад­ гостей . 1: О - так завер­ госпу «Бобрицький. про­ шився перший тайм зуст­ водили на своєму майдан­ рІчі. чику зі спортсменами Друга половина ГРИ пІд дощем, 1 Требухова. У минулому проходила

4'Здрастуй, І ви не поспішайте на всІ

знову

струменти.

НАША АДРЕСА:

6РОВАРи. 2S5O'.2O.

11,

-У.ll.

КиfВСltll,

154.

друк високий. Обсяr 4

(ФотохронІка РАТАУ1.

«Монолог Сом. ФіЛософ 1 веселун.

вим.

Коммунистнческой

Другу ЗАfі//у прийняв піонерський табір «Чайка~ Запорізького трансформаТОРІЮг0 заводу, розташованиt'J на острові ХОРТUl{Я. За час ліmіх канікул тут відм­ чинуть 900 дітей. На знімку: піонери на nрогУЛЯ//l{і.

припадати

4'До столярів сон- ся, і жартується.

на обід». Чи в ін-

Пlсна

сНОВАЯ ЖИЗНЬ. -

ко­

•.

Далі позначенІ повl­ вом синівської вдячності рядки про норифеїв на­

тя

18.00 ПРОГРАМА УТ 10.00 Новини. 10.10 Сонечко. 18.30 Вам, абlтурIЕНТН». Фа­ ВІВТОРОК, 17 JlИПНЯ IІУ.llьтет кІбернетики КДУ. 10.40 Виступ учасниаlв Всесо­ ПРОГРАМА 11Т юзного З.llЬОТУ хорІв І<.ІІОП· 19.00 ·сАктуальна камера». 8.40 Пмиастика. чнкІ •. 19.30 Коицерт учасників Всесо­ 9.05 Д. ПатрІк. «Дивиа місІс .иробницт.у». IОзного З.llЬОТУ хорl8 хлоп­ 11.55 сНаУllа 12.30 _ Се.I.l.Ж». ФІ.ІІьм-вистава. По чикІв. . закlиченнl - новини. 16.10 ЗустрІчІ 3 пІснею. 20.45 сН. ,ltобранlч, ,ІІІтИІ» 16.40 ГО.llосуlO за професІю. Н.З0 Новиии. 21.00 _Час~ . 14.110 По СиБІру І Далекому 21.35 Музична пошта - Х.lllбо­ Урочнстl ПРО.О,llИ н. жии_а випускникІв Пере.CJlав­ Схо,llУ. Док. фl.llЬМИ. робам. 15.35 ПіснІ й · танцІ ваРО.l.I. 22.15 Те.llежуриал сСтарт». Хме.llЬНИЦЬКОГО ПТУ JIt 2. 17.30 Соцlальннй портрет ко­ 'СРСР. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 18.05 СОАНІІ рІк І О.l.IІН .І.ень». 17.55 .ІІективу мико.llаlвсыІгоo ор­ Те.llефl.llЬМ _Варчин. зем,ІІен, ЛенІна СУ,llноБУ,lll.ного Док. те.llеФI.ll.М. ЛЯ». 1 серІ •. 18.25 ФІ.ІІ.М ,11.ІІІ! ,111те.. сБраицl 19.00 МузнчниА кІОСIІ. заво,llУ Ім. 61 Комунар.. Пе­ ІІІ. БарсовоТ уще.llIlIlИ». 19.30 Док. фІльми про спорт. 18.00ре,llача РеК.ІІ.ма. ОГО.llошенн •. '7.25 Адреси МО.llО,llИХ. 20.00 ВечІрня казка. 18.30 Концерт. 18.30 Весе.lll lІотан. 20.15 -КиІв - мІсто МОЕ». 19.00 _Актуальна к,мера». 18.45 ССЬОГО,llнІ у свІтІ». 21.00 Гр.. заС.llуженнl! артист 19.30 ЗустрІч з колектнвом Чер· 19.00 А.ІІКОГО.lllзм. Бесl,llИ .111кар •. УРСР Б. КОТОР08ИЧ. (Скрип­ каського обл,сного МУЗИЧИО­ 19.30 Грае заС.llужена артистка ка). ,ІІрам.тнчного театру Ім. РРФСР И. ТО.llста. (арфа). 21.40 Те.llефl.llЬМ сМужчина • 19..40 с80 рокІв ра,llАнсыІмуy Т. Г. Шевченка. ,110мІ». 20.45 сН. добранІч, ,ltlти!» кІно». 22.45 Довl,ІІкова иужба. 21.00 -Час~. 21.00 сЧас», СЕРЕДА. 18 липня 21.35 Концерт. 21 ..35 3устрl" MO.llo)l1 з "емпlо­ 22.00 УІ І ",Ітия Спартакlа,llа на­ . ном свІту з шахІв А. Карпо­ ПРОГРАМА 11Т РО,lllв СРСР. Г,ндбо.ll: Укра­ 8.00 сЧас». Тна ЛатвІя. ЧО.llовlки :n.ro «СЬОГОАнІ у свІтІ». 8.40 ГІмнастика. 22.35 Спlвае lIap0)lHa артистка 9.05 ТворчІсть юних. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ СРСР Т. А.ІІЬОШІІІІ •. 9.30 ФІ.ІІЬМ сІ знову ранок», Телефl.llЬМ сВарчина аем10.45 Клуб кlНОПО,llорожеЙ. По 18.10.ІІя». ПРОГРАМА УТ 2 серlа. закІнченнІ новиии. 10.00 Новиии. 19.00 -СІльська ГО,llииа». 14.30 Новини. 10.15 сДжерела», 20.00 ВечlРНА казка. 11.15 Д.ІІА ,11lтеЙ. сКlт у "обо­ 14.50 _ТвіІІ ТРУА - тво. ви со­ 20.15 Виступ артистІв балету. та». Док. фl.llЬМИ. 21.00 Док. фl.llЬМН. ТАХ». Вист •••. 22.15 сТе.llепост н. У,ІІарнl. бу­ 16.00 О. КупрІн. Сторlики жит­ 21.40 ФІ.ІІЬМ -ЧемпІон свІту». та І творчостІ. ,ІІ0вІ». Вве)lени. в )1110 Диl­ 23.10 Розповl,ІІl про наРО,llиl Ін.ІІауре.та мlжиа­ nPO,llзержииського КОМП.llе .. - 16.45 Концерт РО,llного конкурсу Л. Шнрl· 23.45 Довl,ІІкова С.llужба. ~y амІаку. ноТ. 12.45 Паро.llЬ сДружба». '8.30 РеПОРТІ ж про вшаиув.ии. 17.15 ВI,ІІгукнlться. сурмачl! гlрннкl. брнг,,ІІН М. П. Ва­ 18.00 .На будовах П'Атирічки», Рел.8КТОР 18.30 ВІршІ - ,11lтям . СИ.llЬЕва шахти сТалlвська» €. Н. ФЕДЯR. • иробннчого об'е,llН'НН. 18.45 ССЬОГО,llнl у свІтІ» •

!

«думає про

яка

висновково У «Думі над вогнем.: ~Переплелася радістю 1 смутком роз-

Це рядки Із різних на весну! А як літом ляпоезій. І з однієї туги. жеш на асфальті, я тебе Одного невигоюваного водою СПОЛОСНУ.. Бачите, ніби всім своячання. За дядьком, кот­

го змІсту, хоч 1 не набу­ сином, що в граніті сто­ ває нового. Тож, на при­ їть на майдані перед ма­ задуму молодшим, повто­ тір'ю. Скорботна тема. При­ рюсь ,- ось що є альфою і омегою для кожного сутня у творчості кожно-

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

він

землю,

треба. Приходить до роз­ ла», що «подарувала» найбільша глибина.. А ділу ~Пісні і жарти». йому І ровесникам його яна об'ємна картина в котрий давно і співаєть­

врожаУться щед­

чого

поетом

«мандрlвочкн», що ставників Максима Риль- «запахла знов., простяг­ ського, Володимира Со- лося стежкою тою, «що сюри, Андрія Малишна. лине до струмка., почу­ Пише, мов пІсню спІває. тим, ян «в полі ворухну­ Чи не завдяки саме тому лося зерня, побігло би­ так багато його поезій тим шляхом •. ЩО був йо­ І покладено на музику? .. му «як речення, де крапВодночас за пластич- кою село.. З цІєї манюністю, читабельною лег- ньої краплі прпхо;щть кІстю вірша спостерігає- поет до свого ~Ce ля мо нелегку роботу аВТО-вІ., в якому «на радІсть ра. Так, крилато-плакат- множиться життя 1 діли­ ним І воІстину народним ться на горе», приходить стало його «Хвала рукам, до своєї лірики (розді.'! що пахнуть хлібом». І 4'У товаристві солов'їв»),

ро. Чи не саме тому 1 плащ-па:::атки сірої шести: відкрив свою зБІрку Ми­ «з «чуні но- це іде кола Сом віршем «Азбу­ штани» та ще сніГОм шому на. , щоб одразу твердо й шені-поношенl, поввоголосо

образ

для мрій роздолля». Най­ пенотніше, болісне для скільки драматичного змІнього війна. що з нею СТУ У всього-навсього «летіла із Ни єва сива зо­ трьох словах: «Сльоза -

наколо.силося?

ЗаБІгаючи дещо напе­ ред, скажу, що і засіяно ревно,

працю й благословен­ будучину. «Найкраща

книга.

ти 1 відтак поглянути на засіянІ його словом ниви - чи ж рясно зійшло?

:ЧИ плідно

кожен

йменного вірша, котрий <... чесно жив. То воював, то сlЛВ, ЄВРЩІУ знає, на­ че свою хату .... Разом Із

Микола Сом беззавіТНО в ключі своїх добрих на- жістю

ложному

котру

авlднаходить

огранює

Миколи Сома

ви­

рубіж,

і

Вибрані твори поета-земляка

видавництвом

завжди

-

авторський

поспіхом,

СТРУНИ

письменства. «Дніпро. книжкою вибра­ нрасного ного поета, названою Ми­ Народжений, як він гор­ «в юному нолою Сомом «Товарист­ до зазначає, ·во.. Потребу бодай 1 у сторіччі., щоб «на благо невеличкій бесІдІ вбачаю велелюдних років потріб­ рідному наро­ передусім у тому, що ви­ ним бути

бране

го сучасного поета. І роз­ робляє П Мflкола Сом не

дбайливо й ретельно. Не наслідує Микола славлення і звеличення Сом новоявлених нова­ його. Тільки в такому ра­ цій ників , що для них об­ зі слово зІгріє і ('.'JOBO за­ раз часто янась металева скрегітли­ палить, і поведе за со­ мІшанина або бою, 1 навчить, 1 надихне. ва настирність. Він пише

зма­

недавно

до

ІиОГО буття, особистоУ відповідальності за його розвій, за наш карбова­ ний суспільний поступ,

поділитися

враженнями,

пущеною

чуття

ЖИТТ"

2

:ТЕЛЕФОНИ: редактора

старший

- 19·3·82;

18СТУПНИК, реД8ктора

вІдповІДВЛЬ10ГО секретар •. вІддІлу сl",ьсько,'.

роботи.

секретар-друкарка.

.,..~~..:t"~,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,:-~~,,,.,,,,,,,..:7 "'~""'fI?'''''''#''''''''''''

І ,ІІента місцевого радІомовлення ..асовоТ

бухгалтер,

-

фотокореспондента

вІддІлІ. промисловостІ, І

rocnItJl8DCTB8. 19-3-18; _ 19-4-67.

-

Газета 8ИХ.ДВn

19-4·47:

кореспон-

'

..

вІвторок, сере,llУ. 1

п'I!ТНИЦIO І суботу,

полоси формату А2.

и~"''' "І'~"":-...:""~~#':-І"W::+~~""->#""''''..;t"we-...:r'".,.,::"чr~ .. .,. ... ,...,.~''''''""""""",,,,,, ~#",""""""'~.:І"..:J"'.:r"''':--.#4!"#''>'''~~'~''''#'''I",.:r-~ ............. .......,. _ _ -.......

ІIIJI.Щ 61964, 5POIl.pCЬКllдp}'ltapaa K!:!Ївc:r.ltoro облупраВЛIIШЯ' справах 8вда&ііИЦТа. ПOJIlrрафіl І IUШжковоі торгівлі, ву... Київська, 154,

Зам, <1115-11,200.

#112 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you