Page 1

Свято трудівників моря

-= •

.м 112 (4013)

1

СУБОТА

Про те, якими успіхами зустрічають рибалки своє професійне свято, кореспонденту ТАРС розповів міністр рибного rоспоАарства

12 липня

Ціва

СРСР О. Я. ІШКОВ.

р.

1975

ЗАСНОВАНА

РОЦІ

1935

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

ширше розгортається соці ап і с­

та інших дарів м о ря впrр ш с в

тичне

нашій h.--раїні пер евищ ить

тивах

ГАЗЕТА В

ких колгоспах у ці дні дедалі

рибної nромисл ов ості РРФСР. Підсумки р оботи галузі в nершому nівріччі свідчать пр о те, що цьо го р оку вилов ри б и

В усіх екіnажах, колек­

-

коп.

2

підприємств,

організа­

цій міністерства, в

риба,l ьсь ­

змагання за

мільйонів центнер ів. Працюючи у н аііс;;л ;цвіших

ряки

умовах у відда.1ених

рибапьсько го

.яким керує

МІСЬКОІ І Р АПОННОІ РАд ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

трау,lера

Цей

_

~~·QC##O#OI~QQ~Q~#QQD~~~~~-~---f

ПравофланговІ

ків на

племптахмаs оду 240 тонн зерна , а кожьоr" 31-34 тонни.

намолот 41 тонни.

r

nомічник

ються за те, щ о б заfіінчит и об~Іо­

скиртована,

стерні.

агрегат

комбайнера

дове.ІШ

~

сКрасиЛ!в­

39

тонн при нормі

Працюючи п о­ «Т-150 » , ко­

Літо пахне стернею, свіжою

'

V

•• •

'

дНІ в днхає спочинкоІVІ.

куль тур дапи

.

·

.

,

високий

Сонце

вище.

ІВ.

.

овес,

в з11ла

в

-

господарствІ всього nшешщя,

нчмінь,

своє:

жито,

бобові . Погода

автомаши на . Це госп ної їда л ьні с мачними

сонце

пригрtло

1 все достигло майже разом. Дбайливі

госnодарі

-

зарані

. них

Радянські

риба.'Іки

роб .'Іяl'ь

в се д.1я того , щ о б у спі шно ви­

конати завдання дев'ятої п 'я-' тиріЧКИ, НОВЮІИ 'f р)Д О В.\ЧИ ДО ­

СЯГПСННЯМИ зус 1 ріти ХХУ аїц JШРС. (ТАРС).

10

лиnня по

від­

ленню

радян с ько -а:~~ срю;ансь ­

кона.lО

урожай,

велику роботу .

р ен о

нео б хі;~;н і

гра)ІОЮ « Союз ;;

ю;і при r .'ІашІ св оі х

<:Ano.:J.'!OH» .

прес-центру,

нашспв,

які

655

пр !'1С"В-·

тажів п ро п од і т :за п rогра~rою

« Союз» « АПОШl О Н » . На пр ес -к он ф ~ р ~ nц ії б ро О ГО:ІОШ еНО, ЩО 3 і> ОС.\JОДГ. ЮіУ Б а йконур ТАРС п r~ рс;(а:І о у СпоJІучені Ш тати А~І ср ш; и пер -,

що

жур­

предстазля ють

найбільші газети,

ко ч панішІ,

ниr;.ів д:~я недення тсжr'<'~~р-1

3аві ду­

пові;J;О)ІИВ,

Ос-:

ум ов и іно зсJІ­

НЮІ те.1 евізійню1

-

n

танІ•інсько,Іу те;lІЩен грі crso1

ви сві т­

те:~ сrр афні

ший

агентства і радіоте:1 сві зіИні ко:.шанії світу, в Т О \ІУ ч ислі понад 400 зар убіж них кор е с­

кольор ови й

фстозні~І ОІ' .

Тю1 самю1 від кр ит о пр.ю1 ий те.1ефотозв' я:зок між Тслсrраф­

пондентів . У їхньощ' розпорлд­

НЮІ Агентств о :.~ Радя н ено го Союзу і а~ІРрикан ~ькшІи ін­

женні сучасна техніка д:ІЯ п е ­ р едачі матеріадів. В стан оn.l е ­

Д.:JЯ вза є мн о ї

но пря~ий телефонний зn'язок

рових

між прес-це нтр ами в :Іlо скві і Х'юстоні( США). Центральне телебачення ви-

ний політ за

фор)Іаці йнюш

Ю3))

аr с нтетnам ц nер сдач і

фотозніи ків

-

к о:~ьо­

пр о

сп і.1ь­

пр огр а ~rою « Со~

АІІО.'Ш О НJ> .

(К ор. ТАРС).

шляху мч ить

кухарІ рад· пос п і шають з

стравами

до

з<: гону. Q

то~;

остя нrином

Бооошком, шн в щує

·-

депутати

комуніс-

І

нитровичем ножп у ,

на-

в~ровад<нен~ IV~o- r-іть незначну, ненолащ;у. А як- і

ральн е І матерІальне заохочсп-

що, буває, трапиться ве.'ІИаа не- ]

ня. Щодня шдбиваються шд- спра sність, то все оцtіо її шsид- ~ сумки змаганн я . На честь пере- ко .rіJ; відуют;, тут ж2 на місці. І

nродума ли, як найшвидше і без можцн . шдюмаю1ь

втрат зібрати дост и г лий урожай зернових . На сnільно~vJ у засі-

і

с удноnих ві;цілrнь зв 'JІзr;.у . За здоров 'ю! людей у м орі ете­ жать близько nівт ори тисячі

:Ко;vrбаі-інери обідають, а гру-~

..

не відставати ВІд товариш'ів .

Для

об­

шдшмається вище 1

Об і д. По

fi.~ин зернових . у., радгоспі JІО. ВІ корабт . не.,ив но.lо~шини . -. . .. сnівають А комбайнери докла- па мехаш..;а т о рtв «ЗаворицьІШІІ» о20 гекта• ·• Сі•lьради, очолю вана Є · · ДаЮТЬ Мс>КСИМУМ ЗуС ИЛЬ ЩОб !{ Д р.

потроху

флот

бер е го:;их

60

кого космічного по .1ьоту за про ­

конференції,

культур ддя годімі худоби. А. AHДt'tЄrtKO.

13.

.

РибоПр о~шсловвІі е.lуrовують

лікарів .

прес-центр

тут акредитували ся.

під оранку вне се но по 5 центне­ рів аміачної води і по 4 центне­ ри фосфорних, калійних та азот­ них добрив на кожен гектар. Механізатори nосіють ще 180 гектар ів п ожнивних кор мових

на мить не стих ають, nepe'ry1 · уютьсq між собою чотири сте-

'

ки риби.

ючий відділом пре си iVJ3C СРСР В. М . Софін ський, як ий виступив на nершій прес­

Щоб пожнивні посіви кор)tових

РЕПОРТАЖ

ПО:\Іережані гумо в ими шинами, на полях гу.tуть комб;, і і і ІІІ . А ше за т с:п 'ІИХ 3 , 1 ущє на ., е -.1 ,1•4

яке

~Іt':\ <1t;іJ у­

вати проце си вил о ву і Ov]JOU-

до;~;атково

крився

Керівник

РИТМ ХЛІБНОГО ПОЛЯ соломою, новим зерно~J. Шл яхи

дає з~югу п о вні ше

ти сяч тонн рибних

У Москві

курудзи і прос а.

гектарів.

а в онре:.н дні-nо

о <: на­

устатІ:уванняч ,

ПРЕС-ЦЕНТР ВІДКРИrfО

щ щ ення

механізатори

жен виорює по !:J-12 гектарів при норJІі 8. Підrотов;'Іено 350 гектарів ріл:~і. На зелений корм худобі посія но 120 гектарів ку­

БОНДАР Іван Дмитрович шoqJep радг оспу << П у хі вський>>. Авто:-.1 ашиною <~:ГАЗ-51• перевіз 254 т онн и зерна з nоля на тік. За день доста в­

25-30,

Ві р ичі.

ЮІІННо н а тракторі

киИ». Обмолотили озим і і ярі зернові на 133 reкrapax. Денний sиробіток на підбираяні валків цього агрегату

ляє по

тут

за-

них і озюшх К! ;1L тур. В ід ~І ін но трцяться тракrорисrи Іван та

nочатt<у жнив намалотипи 228 тони хліба , а денний виробіток дове;хи до 47 тонн, ДЗЮБА Степан Платонович, ТЕРЕЩЕНКО Григорій Іванович комбайнер 1 nомІчник комбайнера paдl"\J\':'tr1 «Пух!всь­

12-14

СОЛЮ!а

провцен о

Тепер

~ Мико.ча

радгосnу

П О П GВ НІО­

судна~.ш .

,,СОІ03''-,,АПОЛЛОІІ'':

.шпня.

15

гот· ують грунт д.l!'І сів&и пuжнив­

3

становить

~І е хані.з:нори К•lа­

лот усіх з ер н ов их ;~;о

-

на

Че­

Щ О Р О КУ

нови ми

щенюш

Планові завдан ня виконали всі головні басейнові управ­ ління рибної про~шсдов ості . Особ.'Іиво успішно пр ацюва .:rи рибалки Азово-ЧорнюІорсь;;ого, Західнс-~о і Каспійського ба­ сейнів, колективи підприєжт в

вал­

ф .'ТОТ

ЄТЬС.Я

піднесен ня

одержа.'І а

80

в і д 'І )І3 ають

д уть у ва.lІ\И вш;у. Ііони з мага­

На значній п:~ощі

КАЛАШНИКОВ Борис Михайлович, ПАВЛЕНКО Іван Іванович -

комбайнер ський».

а. денний до

ловий

виробів і консервів.

ні яч.'.І інь і овес на п.1ощі понад

400 гектарів.

комбайнер і помічник комбайнера радгос.пу <НрасизtІв­ ський•. Намолотили 245 тонн зерна пшениці і жита но­ вого врожаю

близько

рез два-три дн і будуть о6яопоче­

ШЕВЧУК Мюшла Дмитрович самохідного комбайна «С:К-4•

СУЛИМА Петро Іванович, ГРИКУН Павло Васильович

OO}JO;lOT пш ени ці з п.1 о щі 530 гектар ів .

трудове

Краіна

жнивах )Іех аніз о ваиий загін рад­ госпу « Р ус а нів с ький ». ~чора він закінчив

перших У

n'ятирічний

трудівників га.'!узі можна су­ дити із таких цифр : по н ад піврічнцй план добуто рцби та інших продуктів моря бі.1 ь ш як 2 мільйони центн ер ів.

На фінішну прюІУ вийшов на

КОВШУН Василь J.\ІІакснмович комбайнер племптахозаводу «Рудня». Номбайном <(CR-4>> У.амолотив з початку жнив 251 тонну хліба. Що.;r~ий намо;ют становить 30-44 тонни.

водій •РудНЯ»- ~ідвантаж и в на тік дня намолочує по

Про

раііонах ра.:;;шІ с ь~;і

пїкд ування І~юІУні сп:чної п ~р ­ тії, всі є ї країни. Ри оо nр.о ч пс ­

план по випову риби і вир об ­ ництву харчово ї продукції·.

СОЛОМУ - В СИИРПі, ПЛУГ- У БОРОЗНУ

!

виконав

океМІУ,

рибаш;.и п остійно

,з.еnут ат

Ради СРСР д . Ф.

Євграфов, одним з

галузі

Св ітового

ко:~ектив,

каnіта н,

Верховноі

8'i3Rfl КПРС • ЖНИВАrІДН\f 3VCTPIQ ! 1975-zo

100

стріч XXV з'їзду КПРС. В авангарді змагання йдуть мо­ $!Навігатор)).

КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІ.hИ,

гідну зу­

прапор У І

брш·адr , а тако1і5, вруча~ть ч~рвою нищrеJІИ. Сьогод,НІ мано-

-

Може}ІО

запевнити, -

говорить І ван Іва;{с)uич Хотуд, , - вроп;ай Jбе_ре~Іо своєчасно і І

дирекції, nартіі1 ної та рнть прапор , шднятни на честь ' без вrрат. профспілкової організацій рад- кщtую~та l\І~ко~~ "Олександро-І ... А шuешщя радує господарів. госпу булн нам1че.ні заходи по впча І.·юно~ЛІ, Яr."':и намо.~о,т~ в , ~~ достиглий нол.ос _?олото :>І . ви· І данні

nроведенню

жнив. Адже н еда· напередодНІ ко:-.І.бnІ1н u~І <(Cn--<•> І олиснує на еонщ. Врожаннесть ром нажут ь: не roii уроЖай, що 40 тонн nшенищ nри nлан! 16. вища, ні;.н передбачалось.

в nолІ... а той. що в коморі.

-:;: _Н ічого,

ПІд 1ждж~є~ю до пш е ннчног~ ном ~а инер

поля другоr

бриг ад и.

тут. господ31рює

СьогоднІ

Хл єо .

мехаНізован~ш наш.

загІн по зонранню _врожаю зер-

нових }'ультур, юши очолює голов нии rнженер рад~uспу К?~Іу-

-

-

пооІіхається

Дмитро_

Завтра

"имnел буде. команду

Всі чотири екіnажі працюют1:.

відмінно , добиваютьея високого виробітку. Тому навіть важко

юст Іван І~анович I-,oтyJl . Хоча визначити nереюожця.

зранку " робІТни~Ів засмутив ~еве,lИЮІИ nросТІн теХНІЮt, по в я-

заний із мокрою nогодою. про-

Механізаторам

. рошr умови

для

Здається , ще и обідня перер-

!І а!'s,lович І ва не зак інчил ась , а вже чутн !

j

13

с таршнх

Еоіhед уба :

І піла робота .

!

те це не n означилось на робот і І .Щоденно до них у таоір . п ри~ ! загону в цілому. М ехані зато ри І r жджає а гІт ат ор ЧІі полrтшфор-1 надолужили п роганне . матор . Вони привозя ть свіжі га- 1 Трудоний д е нь у повно!ІІУ зети та жу рнали, провод я ть ц! - 1 розпалі. НастріЙ чудовий . Ні ка ві fіесіди на міжнарGдН і теми. І

Місто-герой СевастопоJІь. Острякова. Фото Ю. Іллєнка.

Ану . хлопц і , по кnняхІ І знmо\ :загули лютори з~ки ·

створені хо- І _ . вt:nо'!ннку.

од ного

І ко~! бз! !Н('рів Пе·;ра Григоровича.

~,о;юва ..

'

В Д.,._,.Е"'~ ТІ ,,.

. . " ' л.rн.. Іп, ,~Ішош;.~~·Ч:, Заво-

р ~цько,І .с · л.ьськоt. 1 ади деп..-татш rр:.дящих. Г . ПОЛЯИОRА, студентRа Rиівськvго державного уиіверс.ин: r.У.

Нові

ЗВІТ ХУДОЖНИКА У пр и " іщенн і Укр аінського тов а рис т ві!

І.

дру жб и

і культурного

зв ' язку із з арубіжн и ми

країнами

відкр!1дась в ист а вка р об іт н а род­ ного художн ика ~'РСР Г. Г. ЧеD -

житлові

буд:ІmКИ

на

вутщ1

(Ф отох р он іка РАТАУ) пявськоrо

« На

Кі п р і».

чий зв іт ми тця п ісля

Це

iinro

твор-о

поїздки

на острів. В екс п о з І!Іl ІІ " r едстав· лено пон ад

60

акя ~пс.r~ .: ·:·, ,

дображають м ~ .n 1->п , ·

Кіпру, красу ~І іст ПаМ'>ПН ІІКИ

T0!2J O

які ві·

Ін~і~заж і

' <'· '· античні


За почесне звання СЛАВНИМИ

ділами

рекомендуваJІа молективі

за-

себе в

праЦівників

авто­

бази N2 3 тресту <!: Ниївсlль­ будтранс>> комсомольсько­ молодіжна бригада, очолюва­ на Віктором Номаровим. Не раз

згадувала

досягнення

про

трудові

молодих

преса. І це вже третій

водіїв

зрозуміло. Ось рік ця бригада

маров зекономив 1530 літрів nального. Прагнуть не від­ ставати від бригадира і йо­ го колеги. Вводячи в дію тані резерви продуктивності

щення своїх культурних

nраЦі,

бригадир ЛОДіЖНОЇ. nартійних

ян

nоліп ш е н н я

експлуатаЦії

автомобіль­

них

комсомоль­

шин,

члени

лометрів.

ками.

Працюють

спорудженні

поназни­

водії

на

Одним

тваринницьного

відгодівельного комплексу .радгоспу ~<Петрівський!>, що в Обухівськюту районі. Без затримки.

завжди

вчасно

до­

ставляють вони на будівель­ ний об'єкт необхідні мате­ ріали, бетон, розчин.

'НЬОГО,

ЯК

кажуть,

на

кожної

в

тисяч

5

із важливих

кі­

постало

nитання

молодого

стичної nартії, за

фак­

торів, що сnрияє росту ви­ робничих nоказнинів у бри­ гаді, є дійове соціалістичне змагання. На кожній машині лозмінна працюють два водії. Вони й змагаються між со­ бою за нращі трудові досяг­

сказав.

нення.

Радо вітали НОМСОl\!ОЛЬСЬКО

-

МУ

з

Хлоnці

-

шим

колективі

валася

план

проти прізвища В. Номара­ ва у графі виконання зав­ дань стоять тризначні циф­ ри: норми молодий водій ви-· конує на 115-120 і більше процентів. Високоnродуктивну

npaцro nоєднує з

раціональним

витрачанням

мастил та палива. Зокрема, за 5 місяЦів завершального року n'ятирічки Віктор Но-

Г.рuгорій

Пилипович

арацював

на

виробітку.

А М. Підопригора, А. Ме.'ІЬ­

сяць

ниченко, В. Рубанок, Г. Бо­ рисенко та інші часто nере­

норми.

колектив

можна,

інакше

в

почесне право

і

Знав

він

за

з'їзду на трудоRу передз'їздівську вахту, пере­ глянули свої соціалістичні зобов'язання і взяли ноні, nідпищені. Зокрема, річний колектив

XXV

вирішив

реко~Іендувати сільвиконкомам періодично заслуховува­ ти на своїх аасtданнях звіти д1льни•ших уповноuажених Мі.'І.Ції про стан паспортного режиму в ссл1 та заходи до

його з~Ііцнення.

Цілеспрямовано

ного

серйозно

зобов'язати керівнюtів підприємств і організацій взяти активну участь

виконкомам тувати списки

Уважно

і

заступник

цеху

редакціям гааети <~Нове життя~

~

При норм.і

230

-270

прове­

про

в СРСР

.,..lf'A","..".,_,...I'"_,..~.....,.,...,

метал

12 підnриємств

уже

взяли

уново-дослідного і nроектнотехнолоr1чного інституту маши-

на озброєння новинку і в ціJІо­ му~ одержали річний економіч­

для ви~начєння стуnеня

«утом:

банцІв. За договорами

<<Зазирнути» всередину

металу

нобудування

вільна

1

керівникам підпрнсмств, орrаиіаацій 1 установ члена~J товарнетва Знання у своїх виступах широко в~користовувати матеріали про удосконалення паспортної системи

Інженери Нраматорсьного на-І

Анатолій

створили

nрилад

нии ефект півмільйона

карбо­

з маши­

.'Іеност1.~ металу. ПортативниІ~ набудіввинами інститут на своnристрІй «10Н-4М>> дає змог~ І єму дослідном · . і визначити величину так званих залишкових напруг. При

автопокри­

шок за зміну він «лікує»

і

місцевого радіомов­

"Сто мл юється"

хвилина. Анатолій оператор арбітріду, повертає до «жит­ ТЮ> автопокришки. Виконує вм.інні завдання на 115 процен­ 'l"ів.

1

паспортну систему в СРСР;

секретаря

видається

підго·

паспортизації,

дення обміну паспортів, роз'яснити законодавство

при­

Якимович. Ім є про що погово·

рити, якщо

трудящих

підлягає

~~"'*'&-....,..,.....,..,.,0#_,...,..."..,,.. • .,;r"~oO"...,..,:.#І>f/11'1

ІСО,\ІСОМОЛЬСЬКОЇ організації ши­

н.ореМ.ОНТНОгО

яке

лення систематично висвітлювати хід пlдготовrш

слухається до Григорія Пили­ повича

населення,

населення;

Рад депутатів

міну паспортів;

с.вого наставника, бо в нього є

чом.у поучитись.

паспортизації

дати в районнцй вlдр;іл внутрішніх справ. Забезпечити допомогу в оформленні документів для одержання і об­

1

Але цього мало Григорію Пи­

у

сільських

за три місяці до початку обміну пnспортів їх r>опії пере­

І

.Аиnовичу. Він передав свій до­ свід, навички, уАtіння молоdі, і вона з повагою ставиться до

·

ничу необ~ідність на селі;

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН.

роботу, людей і легко з ними flІ/аходить потрібний контакт.

про

Постановою

інших областей краіни, глиuоко і всебічно вивчати nteтy і доцільнІсть їх прибуття, враховуючи при цьому вироб­

тощо.

цеху.

Положення

затверджену

сільвиконкомам при вирішенні питань про прописку громадян, які прибувають та переводяться на роботу з

зскономлено літрів па,'Іь­

обладнання,

у порушенні

<.;р~р,

ченої зазначеною постановою;

Віриться, що слова свого молоді водії дотримають.

агітаційну роботу молоді Віктору допо­ систематичне nідви-

в

Ради Міністрів CJ?CP від 28 серпня 1974 ,року .N2 Ьїі, притягати до адміністративної вtдповlдальності, передба-

метрів на кожного члена НОМСО:VІОЛЬСЬКО l\ІОЛОДіЖНОЇ

бригади. Буде також по 215

Винних

паспортну систему

ви­

конати достртюво до 20 грудня. Понад план зобов'я­ залися водії перевезти 2.2 тисячі тонн вантажів і виро­ бити по 60 тисяч тонна-кіло­

Горбач

механік

зобов"язати виконІсоми селищної, сільсьних Рад депу­ татів трудящих проаналізувати на території, підпорядко­ ваній Раді, стан пасnортного режиму, результати розг;Ія­ пути на засіданні- виrюнкому і вжити додатковнх ааходів до поліпшення роботи по його змщненню;

ко­

шиноремонтному

досконало

ного режиму директорамн радгоспів;

не

боротьбу

назнr.атися

трудящих усунути недоліки;

звернути увагу Заворнцького, Пухівського, Бобрицько­ го, Треuухівського, Великоюшtерського, Жерд:вського, Княжицького с"'Іьвнконкомів на незадовільну роботу та відсутність з їх боку контролю по дотриманню пасnорт­

трудівники

ваводі слюсарем дев'ять років. Сьогодні

зобов'язати виконіоми селищної і сільських Рад депу­ татів

nо­ мі­

го бюро автобази, він один з кращих агітаторів. Прово­ дячи роботу з молодими тру­ дівню(ю-.ш, часто впстуnає перед ними з бесІдами на ак­ туальні теми, коментує події міжнародного життя, розпо­ відає про трудові здобутки трудящих нашої країни. вести серед магає

Виконком районної Ради депутатів труд?щих вирішив:

ватажка.

адже

включились

комсомольсько­

і

Районний відділ внутрішнІх справ разробив І подав па розг.'Іяд райвнконко:"'У план роботи і захсщи по п дго­ товці і проведенню обr.tіну паспортів на 1975-1976 роки.

перевиконує

Певно,

ко­

рів, недотримання при пролисках встановлених норм жит­

визначною

навколо

ва обрано до комсомольсько­

бригадир уміло

во­

пролиска на

лово~ площі та іншІ порушення паспортного режиму.

nіднесен­

Трудяться водії сnравді ударному. З місяця в

лективом імені 1\ПРС. Ставши

nростоїв через неполадки в машині. І це nозитивно відбивається :на nоказниках. Не дивно, що

і

окремих осіб без прописки,

мунальну і відомчу житлову площу при відсутності орде·

бригадира у l\ІО.JІОДіЖНО­

молодіжної бригади водіїв знають на третій базі не ли­ ше ян хорошого виробнични­ ка, але й ян активіста гро­ мадського і КОМСО:v!ОЛЬСЬКО­ ГО життя. Віктора Номара­

:неnродуктивних

проживання

nодією в його житті. Брига­ да неначе ще більше згурту­

винонують ЇХ.

техніки,

ІІІерка, Жердова, Княжичі допускаються порушс,хшя по.1Іо­ ження про паспорти, безпідставні прописки громадян,

ням.

ного

винориставня

лених пунктах Заворнчі, Пух.вка, Бобрю~. Требух.в, Ди­

виправдати

натхненням

ляє успішно справлятися

тримає свій «ЗИЛ-555» зав­ жди у зразковому стані. Тому у нього не буває

Номуні­

нього про­

nостараюсь

Іі!ОЛЬСЬКО-МОЛОДіЖНИЙ. Вік­ оrор водій другого класу. Дуже любить техніку, що й ІІазначається Н;.з його став­ nенні до :v~ашини, на якш він працює. Бригадир пока­ зує іншим приклад ефектив­

Бригадира

хід підготовки до обміну паспортім. У ньому вщ:ша­ чається, що останн;м часом у раноні і особлюю в насе­

про

водія

з честю. Трудитимусь ще са:.tовідданіше, ще з біль­

стараються,

із нормами

Виконком районної Ради депутатів трудящих приmrяв рішення «Про стан паспортного режиму в районі т~ про

Високе довір'я номуні­

стів

еІ{іnажами автомобілів. Та­ ка організація праЦі дозво­ діям

в

голосували усі присутні. Хвилюючись, Віктор тоді

дове суперництво також між

КО:v!СО­

повагою

НОМСОМОЛЬСЬКО-l\10Отож, коли на зборах підпри­

прийняття

зрозуміло, не nостуnитися один одному. Ведеться тру­

Тон у бригаді задає 11 ва­ 'rажок-Вінтор Ho:vtapoв. Він досвідчений трудівник, не­ ~важаючи на те, що вік у

і

користується

ня

нісними

якісними

Авторитетом колективі

кандидатом у члени

використання

до обміну паспортів

знань.

ємства

середньо:v~у

і

nолітичних, технічних

сько-молодіжного колективу вирішили добитись подовжен­

трудиться з відмінними кіль­

Готуватися

260

На фото: механік цеху, наставншс молоді Г. П. ГОРБАЧ і А. А. ЯКИМОВИЧ в цеху. Фото О. Калашникова.

штук.

цьому виріб не ти, як раніше.

треба

руйнува-

У завоДІ

.

оргаю-

зував випуск прилащв і взяв на себе їх впровадження у ва­

1робництво.

(ТАРС). ~

Проходячи мимо цієї новобу­ дови, багато робітників шино­ ремонтного заводу з радісною надією nоглядають, що стіни її в

кожним

ще і

днем

ростуть

вище вгору,

все

ви­

що вже не за

горами той час, коли багатьом !Виробничникам доведеться тут сnравляти новосілля.

Беручи на себе nідряд, адмі­ ністрація Пl\ІН-7 тресту <<Бро­ варисідьбуд» твердо запевняла, що у вересні 1975 року пере­ дасть ключі замовникові -

шnноре:-.~онтномv вересень, ми,

а

заводу.

Та

як кажуть, не за гора­

про

урочисту

передачу

ключів ще й згадувати не мож­ на. Генпідрядник у свій час пустив цю роботу на самоплив.

ТРИБОЖНИИ

ЧИ СВО€ЧАСUО БУ ДЕ НОВОСІЛЛЯ?

-СИГНАЛ зводить

номnлексна

М. П. Рибака, а другу Юянця.

-

бригада І І. М.

Бригада, я:кою керує комуніст Микола • Прокоnович Рибак, ще на будівництві Налитянеького ко2І'Іпленсу здобула

собі

добру славу.

т~ж трудиться

І тут вона

з...Релиним ~нту-

зшзмом. Н~ сво1и половин: воn'ятого

поверху.

Люди

великим досвідом

тут

з

праці. Ось, наприклад, брати Михайло 1 Назар Бобри, Мико-

ла

Шеремет,

Олександ?

ВІ;!Конують

наближення строку здачі будин­

ку-,

nіДрядник

форсувати

почав

будівництво.

нібито ВирІ•

'шили організувати роботу у цв! З}Тіни. Організували другу бри·гаду мулярів !, щоб не до­ пустити знеосібки. поділили бу­ динок навпіл, Одну nоловину

-.---:;а стор.

о

Звичайно, сnрави у нас були б набагато кращі, сказав Микола Прокоnович, - якби ад:vtіністрація більше

турбувалася

про

поліnшення

орган:зації прац: та :~абе:шечен­

ня матеріала:~ш.

Ноли

б

зараз

ЗМІННІ.

lиО-160 процент1в.

л~ше

Р 1 али.

-

своєчасно

А з

то до кінця липня на своїй по­

норми

Були

завезею

.

матерІалами

1 даху.

Зараз, наприклад, обли­ цьовочної цегли немає, внут­

Ten-~ рішньої

І лише тоді, коли замовник все про

-

і завзяті до 1 лавині закінчили б будівництво

чаетіше

нага.дувати

з керівРибаком.

на вже заюнчує мурування ст1н І було під руками вс:е необхідне,

люк, Микола Горбаченк~. Василь Даценко !а _багато шших

став

Після закінчення nершої змі­

ни ми розговорилися ником бригади М. П.

столярки

теж

неУІає.

Тож nорушуєп,ся технологія будівництва. Що ж, потім сто­

Н<:: і лярку

доведетг.ся

о: вручну, затрачати

мате-/ на

її

заносити

зайвий час

приnасов 1 :у.

1 Бригада М. П. Рибака закінУ нас j чила свою роботу цього дня

частенько nеребої бувають, - 1 рівно о 17 годині. А вже чє­ скаржаться робітншш. Є цег- 1 рез nівгоцини повинна п:.1няти­ ла немає необхідних пане- і ся на свої робочі мlсця аруга дей. Є nанелі немає цег;ш. ' з:-.~іна, тобто бригада І. М. Ні-

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

терпінням

янця, яка, до речі, на своїй nо­ ловині веде кладІ\у стін ще тільки четвертого поверху.

Тридцять хвилин промайну­ ло швидко. І начадьник пер­ шої дільниці П. В. Мирко з тривогою

ник.

nоглянув

на

А зміни немає.

чекали ще лише один

півгодини. робітник.

годин­

Що ж, по­ З'явився Довідав­

шись, що більше нікого

немає

з їхньої бригади, він пішов шу­ кати

інших.

Поглянувши

ще

раз на годинник (на цей раз він

показував хFшлин).

Мирко ці

уже 18 Петро

годину 1 ЗО Васильович

звернувся до

кранівни­

Тихої:

-

бов

Піднімайсн в кабіну, Лю­ Мих<Jй;Іівно. хоч наведемо

порядон

на

площадці.

А чере'J якусь ~шть разом з підсобнюш роб:тнинами він в:твся за впорядкування буді­ вет,них

:-.rатеріалів.

Так, вересень уже не за го­ рами.

І

шиноремонтники

з не-

чекають

того

ypQoo

чистого моменту, коли їм nере­ дадуть ключі до 70-квартирно­

го будинну.

І щоб бути

дарем. свого

слова,

госпо­

генnідряд­

никою ПМН-7 треба доклас­ ти усіх сил, щоб надолужити nрогаяне

вий дім.

і здати

своєчасно

HQoo

Особливо велику відnовідаль­

ність за хід

будівництва

новоnризначений

несе

начальник

колони А. Ф. Івелашвілі. Адже йому доручено було виправити недоліки, допущенІ старим ке­ р:вництвом, І вивести колектив

із числа відсталих.

На жаль

часу пройшло вже

чимало, ~

зрушень ніяких. Піврічний план колектив ПМН~7 по ген­

nідряду виконав лише на а власними

процента.

силами

Отже,

є

-

до

на

63,4, 65,3

чого до­

класти руни, вміння і здібності.

Потрібно негайно перебудувати всю

роботу так,

чим

часо:УІ

тив

бу дівельної

щоб найближ­

nерекрити

всю

за­

боргованість і поставити колек­ ряди

організації в

nередових.

А.

КОЗАК.


а вірші! земля, А

РАНОК! Не ранок небо. Внизу Угорі -

-

передо мною ста в ок ... риба, раки .•. А у воді вти­ Моє завдання, як рибалки, .мати оту рибу, а коли трапиться, то й рака. Для того з собою взяв: Л~ 118 а) Обов'яжову постанову

Х аркі пс ьІіогй губвиІіонкоJ.tу (правила, рибу).

як ловити

СантиАt етр. Llиркуль. Парасалю (сонце!). Кошика, де вмістилося б півае­ сятка тарані, пляtuІ\а перцівки ( .:dо­ б) в) г) д)

воєнного

ка,tества»! ),

ф.

2

хліба

плиг-плиг-плиг!!

піском.

режні

піщинки

він сходить до води. і вже прибе­ з

й

Ми

V

V

ще

Жовтнн. С.:і:~шадцять барнасів п'ятої

з

ПQnла­

залишили

раНІ<у-

години

за собою сонну гавань . Притихли у денно:н у спочин к у й кі:vІНати кол­ на

Лише

баз~t.

сторожі.

повернення

рибалок. старий натер. Невслнчна <<lО,жанка>>,

риб у

ючи

на

-

несе

ХІ3илях,

на

ріТ >>,

стояв

владно

чекаючи

стриба­ до

нас

нраворуч ·гавані.

Ще

7 1 ~;~~~~~~" У М О Р Е В. СТУПАІ(,

~·~...-~·a~~:W

«во­

хвили­

і перед очима відкривається

де

місця,

поставили

Аови! Держи! Впі й мала? -Є!

Карасик? Давай сантшtетf'. Да-

вай циркуль! Давай обйв'язкову по­ стан.ову губвиконко.иу. Як та.11 скп­ зано? .:Карась не Jt e нrue як трtІ вер­ do ока шки. Міряти від серІ'.І)рн,и

хвилею,

зушшнRшись,

потягли

ка з ав:

логрqМів.

мить,

то СІ-ІДlІ

зросту,

гартОJзаннн

на

курсах

ма! Диєтсь: п.za R HLІiia од'їла! Як же тепер? А я не знаю! -

не.иа!

-

рять?

єіd

Субота,

гол ов не-

я кий

тоді лов?

То ж

мину-

лої з юІІІ і поїхав сам до Мінська, дістати. аби заП'ІаСТІІН потрібних підн а зує сам собі БіГо л о в н е . флот У справшоб лотrт в Р І J І,

кожен

вийде

море,

в

одно~у

на

лелек

дерев.

сво~му

Птахи поважно

оглядапн

Ь

ст а рих

сиділи У

по-господарськи

гн:з.::~і і

до!'кола.

птахи щастя, Лелеки сказав Михайло Миколайович. -

-

Живуть з нами відтоді, як з аснугосподар-

рнболовецьке

виконавши план ми}'спішно гідно нулого року, господарство продовжило роботу і в завершальному році п'ятирічки . Ми вже ро:з-

ка П. І. Білошвеця . До речі, ця ж

піврічний і ланка перевиконала план, здавши на рибоприіі~Іальний що риби. центнера пункт 95.2 перевермаііже на 30 центнерів шує

завдання

.

й багато Успіхів до~юглися - розпоІнших наших рибалок, Михайло l\Інколайович. відає За підсумками півріччя 11 центнездав рів риби проти 9 планових

-

пере-

Іван Васильоннч Настенко,

Гордія виконала норму і ланка І зараз Негоди. Феодосійовича коJJектив прагне успішно завершити п'ятирічку, зобов'язавшись видо 5 грудня і конап-1 план року виловити 1 ОО центнерів риби надпланово. І для цього вже сьогодні вводяться в дію

-

нові

Не-

резерви.

забарам вийдуть у море три нових для них Нпманди сітєпlд:ймачі. вже готуються. Безперечно. це будуть кращі тепер ішні риболовецькі ланки.

11 11

людина

но зовсім нещодавно очолив риб-

J:

Іван

Васильович

і кожна

свої

особисті.

руватнся

останніх -

рибалка

рибацькими.

суворі,

мусить

А

якІ

Мннолайович

Михайло

мав

Панчен-

госп. Плани в нього великі. І нам

приймає закони своєr nрофесії за

щuї й голова!

-

XoдiJr.t додому!

Не

рацію, бо, ян

Це ж .:ишйка»!

Та то хвіст, а не шия! Сам ні· ~о г о не знаєш, а лаєшся! хво­ Не все тпбі дно, чи од ~та до голови ,иіряти;,tу, чи від г~;~лов11 до хвоста? - Нц?! ІЮСЬмих! !ди К Вершок і сім міг на паршив у чорту! П ли ви! Не вось л щшку вирости?! А теж дізе!

-

тили

один з якось у розмові сказав пере.::~овик і в рибко .1rоспу Іван ВаТреба люсильович Наст е нко . бити воду, хвилі, сіті. І треба вміти любити свою професію.

Мабуть,

Та то ти з хвоста починаєш!

на

.4

do

...

Як із хвоста?!

хороша ,

лlтнііі промнсе.1. цього, Щодо співрозто наш думну_ АянжеІ мо в юш ~шє свою техніки справно пі;,готуіі Не

Утрьох сто-

господ а р с т в а.

Проходячи ч е рез двір. ми по:v~і-

nовідали, з яювш ренордни:v~и виланловюш поверталася з моря

два - три чайний екіпаж баркасу рибалки. І звичайна робота. Тільки ... трохи все-таки незвичайна.

0-о-о! Ра,юк! !дtJ., йди, йди! Ну, Де їх вимі­ тaJ.t раю1? дивись, як

-

ближче.

голови рибколгоспу Михайла Ми-

'fує «свій фло'r». зиА ще, коли

вич,-

Підходимо

:VІашина

про:vІІІслу,

з

валося ство ...

~. rа

-

Давай сантиА-tетр! Почнемо

Влітку,

~1аюцає сіті й під .nід. - Але, - каже Павло Івано-

(J_и­

міцні. величні. У сітях ять дебела щуна. нілогра:v1ів з десять. Зовсім маленІ,кі проти неї окунці й лящі , судани й синці, подуси... проПрсшисел. РпболовсцькиИ морі. Звн~шс е ,, на Ниївсько~ІУ

рибалки

коли

надвечір,

ясна річ, на барна <<дукас або

моі в ба» ре. А от взю.шу... яте р і Взимну реманв'яже,

поті.н віdповідаШ

-

став

р:к, як

взимку.

Щука

голови

дванадця-

Р 11 алити щодень влітку, і

- Викину! Іди назад у став! Плаsають тцт без «а аuнєпроходних»! А

Від кінця

Ось

незабаром

тнй б

Де тут .ч тебе tc11fiO'taЯ». вертайсь, той .-п.!авник заdнєпроходний•? .. Не­

Вже

конт о ра

мине

Скільки там .:П р очая риба » ?! «nрпч.о і' » о rі. ні р я .чо? Три верuІІ(и! Даиай СtJ>ІІ І<.ІІ е тр.1 Око є! Пере­

го.юви

ньо-

rато бачив.

у Вц"оопспілці служила! Пар­

- 2 вершки! кінця хвоста!

на

да він рибалка. Був а в снрlзь і ба-

шивої ри6и не t'ildepжuш!? ... Плиг-п.·zиг-rии ,· ! Пo/l.zaнol\r для

3. -.1JEoJ1ERIIП'I'AXII ЩАСТЯ

привез.1а Панченка ко.1айовича розташовується вас у Літки, де

нела!

на

KiJIO·

жіть. І єви_~:~ки 8 нього такі ж, рябацькі . Та и не дивно: з д і;:ха-пр.аді-

Зооло?ію забула? Чо?о вас по тих г і .Іtнааіях учили? Давай сюди! - Ой! ~· же! - Шо вже?! Он-он-он' у воду! Вип.ш.:нув По-о-оп-лин! й

700

nовернулися

йшла?!

ла! І

nро­

вже

ще

на

кожного

по

- виrорілн від сонця та від неба . Риб;миа _ що не ка·

Ш ЦІіаtІ зз аdц ! Раз за(1нєnрохоО·

От іще! А

план

хоча

виловити місяць :"рз.мlв риб!,.

вж е снві

ний , зн а чить, зааду! ~~ проході! .. На­

-

припало по одній тонні і 975 кі-

нІчи­

осадкуватий,

вітрами. шкіра

Шукай середину оІ\а! Найииа? ..

Та

і

му пропсчсна, як шкураток, а очі

Став са>пи.нетр... Т а-а-аІ\с! Держи! .. шуІіаtі заднєпроходний плавниІі! - Я не знаю д е !

-

ос:rрові

-

-

Він нам сподобався одразу. Не13НсокоІ·о

-Є!

-

на

-

чирк.

Шукай око!

-

«rаз» і

скидав

Іванович

Буває й не тане. Звичайно, як зашторне Чорне море, ал е ,

корму мокрі сітl

заднє.проходного плавнuка ... » Добре!

во!

-

ри­

О , тоді лоsилась рибка чудорозпапід а в Пав .1о Іванович. За дванадц;пь днів на кожного

на х·1школи човен підетрибупав J'ІЯХ і піняна вода З<іЛ'ІВала захrш,,ені ра;:хістю наші обличчя. Тоді

Па в ло

балки сіті. По прапорцях 1 йдемо все далі І далі . аж поки на сході не замая­ чила чорна цяточка баркасу, що, зливаючись з водою в неподільне Вже наближалася. ціле, швид1ю видно, як рибалки, зробивши неве­ облиті Різкою ЛИЧІ{е півколо, і,

Є!! Ага! Лови, жінко, лови-лови­

~

О. І(АЛАШНИІ(ОВ (фото).

мато­ дал е кий горизонт, осяяний вим світлом дообідньої пори. Мо­ як дороговказ: справа, зліва ре й попереду розкидані плавучі nра­ порці-

море.

БАРНАСИ ВИХОДЯТЬ

баркаси

у звичаннии

прибули сюди

від барка­

нас по морю

н е сла

ми по<<Южан­

Івановичем кп л и ііпго

су до б<'Jжас у. Рибалка був зосе­ серйоз­ ред ж енніі і пп - діловому Шіі\1. Лише зрідка він посміханся,

з Літнів­ рибалок робочніІ день ського рибколгоспу імені 40-річчя

ловив -

ка»

при­

природні

через

море...

в

Іва­

~ІМЕНа потім ностІ був. А нже рихтувати рейд навіть рано навес­ як ни­ ні . Ось. приміром , такий, Підготунали був. нішньої весни все до роботи, а сиділи без діла: берег ще сконувала крига. «Стрп­ чого б її думали собі. вай, ж вона слабкою не розбити стала». Нажуть. як внрішнлІ'І, так і зробили. На ранок з а ло:v~и взя­ легко. пі.:щалася Нрига лися . півторакіло~1етроний 1 невдовзі коридор вивіз баркас Білошвецн в

праворуч,

виходять

комишу

ворота

туди,

аж

ген

звідкіІ щоранку

Остап ВИШНН

-

гавані

40-річчя

Павла

ланІ-;"

-

3 Паr;лоі\І з на й о м н:zисл,

розлігсн берсікного ко~щшу. що ДОВГИМ JІаІІЦЮЖНОМ у рибоJІОВЄЦЬ­ !\ііі

Це

но в ІІ Ч а І3'сlопrвеця . Саме про ньо­ го і х r т'.1ося б На:І·І розповісти .

море.

шелестом

шепо<J е ться

А море

іНо в тня.

імені

J-;О J;госпу

ківс h J-;ого

У та­

слухати

найнраще

час

кий

наша подаЛІ,ш~ ро з повідІ,. Пр ос то на ц ь о,~у остро в і. що розрісся ба­ гатою :з е:Jенню у кі л ож:трах три;:х­ риб ~) ЛО­ ОСНО В НОЇ бази цяти Ві .Д розтабори­ Б Є' ЦЬ К ОГО господ арс тва, лася о д на з п с р е ;:хових ланок Лі~

зорі

що

собою.

між

пересвічуютьсн

госпноі

я

по­

а

емер ку.

до

здається,

негоду

сrрашну

Сіп!

Як

морі

в

купаються

ранку

раннього

Цілісіньку ніч. А нuчі тут. тім нажуть. теплі. І зоряні. Навіть у

вок!

-

смугою

Широкою

лизни

бі­

сліпучої

осяяний

берег

Тут

'ін. е) Посвідчення особисте. є) ~' чотну картку. ж) У дку. з) ЖінІіу. Все, зна 1 tuть, що полагається ... Закинув ...

Коли це:

Власне. не про с :и~ остр'в пі;:хе

ПРАПОРЦІ НА І~ОРІІ30НТІ

1..

залишається

ке-

віді

закпни

лише

колектІівові

переві-

на

зюtінчення . розпо-

побажати

ряють людину на всІ щщсті. Проістини. Одна!\ nисні, ян кажуть,

лів. На знімках:

раз. підходячи від баркасу до бар-

Неrодн (ланковий -

Вдапнй промнсеJJ

переконуємося у цьому ще й ще

йому

найкращих

його

і

промис-

ланки

r.

у центрі).

СвоУм курсом. Ланковий П. І. JііІлошвець.

касу. На одному з них старі рибалки

Ф.

ІІ

11 11 ІІ

J:

ІІ

11 11

J:

11 11

~••••~~~~a~~~eesи~•·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ss~e~s•••~~~•м~•~•~в~~~~~e~~~~

1а пнпиа

1Q75

року

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

Q

3

с:тор.


"Иду на свидание"

І І

9.05

r імнаtтика.

т.

к.

~. :t; O h08ИНН. .

т . •АБВГ Деііка•. •Для вас, оатекн•. J\tузична npiJІ ра ма •Ранкова

У.;,о К.

IO.OU IO.JO

дів-братів Радянської Вітчизни, немов на перше nобачення з коханою: з ніжним серцем, з непідробним хвиr.юваюцuа. 3 словом, що сонцем іскриться. «Мне вь1сшая награда -

вечно бь1ть

ми nереконаннями. Він оспівує Україну, її людей, їхні тру­ Підкуповує тонке дові звершення, їхні думи й сподівання. неnовторної її своєрідності, її відчуття рідної природи -

Сома « Иду на

збірки Миколи

свидание» (переклад з української Петра Градова) пропонує-

п

Но

Иду на свидание. СлЬІшишь ? И ду ! Яблоню ветер качает в саду.

мне

по могут

может,

Бьпь

склеить сейчас

старЬІХ

бЬІлого•.•

Обрьrвки

Я ньmче сам запеть готов. И МЬІСЛ·Ь, не требуя ответ~ Сверкнула молиней тотчас:

Нас в

Просто лечу. ЗвездЬІ на небе

плугом

н

землею

не

раз.

м а льцЬІ, ·хоть с

сУчитесь,

пополам,

грехом

иеволе,

Еще не вспЬІхнула заря, доле Читал Ильич о тяжкой В суровЬІх строчках І{обзаря. И знал (да разве мог не знать он!), Что тучи скроютел вдали. «І буде син, і буде мати, І будуть люди на землі» .

поле

в

Подкручавать

ХвостЬІ

ходу.

придется

Не то вам

да

по,росятам

волам».

грязнЬІм

Ну, МЬІ и учились, Ходили за nлугом, Отцов ожидая с далекой ВОЙНЬІ. Кнут, втрое сплетеннЬІй, Звенел над округой Жестокая песня той страшной

Как людно здесь! .•

А солнце дариr Свое тепло, входя в зенит ••• И на UПевчен.ковском бульваре Великий Ленин наш стоит.

Иду на свидание. Вил а дорог ... ВЬІйдет ли снова она на по рог? Иду на с видание. Вот о на! Вот! Сон или сказка

ложем не

нь1рнул

мерил.

под

шумят

презирает одних ду раков.

дна,

до

Сто~ли двое. А

ветром,

oдwu..

д~ А ртаньиtt Я

Коль правду назвать я неправдой

Та: ЧТО ОТ Ленина К ЛЮДЯМ ПОШЛа.

в

шаг аем

мЬІ.

вечность

Все минет.

Нас к огда-н11будь не будет. умирают

боги

И

снова

И

солнце

Д

всс н е

по

-

ввь1сь.

стремится

книга зерна

г лубо к ой

зерна

:н и

свет л ее,

мир

И

Она

бой, бол ь,

кн иги

Жг.~и

ВЬІ НДЯ

Но ,

огонь

Сквозь ночь и Н ет

Н ет!

Но

люди

гор ел и

н ародов

п,1охих

nлохие

есть

мгле.

во

е вет и л

мра к огнем

-

множится

и

на

строки:

земле,

жесток ие.

Ест ь

Уже полжизни прожил

Огонь небЬІтия . радость есть. и есть ссо и rІ ечаJІИ

И

КНИГу

ІІеЧІІОЙ

я,

сердце

д

CJ\O BHO

-

То

за

в ербьІ

и

мал ое

ДИТЯ,

то

смеется .

Что ТЬІ

-

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• - орrав 6роварскоrо горкома Коммунистиqескоn nартим УкраинЬІ ropo.D.cкoro в раАонноrо

',.....,

СовС'rоь шушоs трудящихся Ки~вскоА о6ласти.

"' ..... - , . .r

І

НАША АдРЕСА: 255020.

ву;,· К~~~~::иІМ.

БІJuварська д:'.J' К~ !' НЯ Київського

фільм q;Д ивовижна ісtорія, схожа

на казку•.

15.30 •Мс.1 оаІї друзІ в•. Концерт Даrе-

з 'Уз11у XXV дострокоКПРС. « П ' ятирі чку во!•. 19.00 К. т. Міжнародний фестива,т ь те-

tальноІ·о анr.ам6лю «Гун:б• . (За'

19.35 К. т. до nершого між наро,1 ноrо

(Херсон). «День

портаж•.

народжен-

15.15 Мульtфіл ьм ня•.

весна• , •З олот~іІ

•Союз•

19.00

моя .

Вистуn

•Аn ол..1он• .

-

Рад я нського Союзу двіч і Героя льотчи кіІ.·к осмонавта СРС Р м . м.

аІ<орд •. (Одеса) . 17.50 18.50 Докум ен rа.ниий фільм « СОJІодкиА

Ьерс 3 овий ..:ік• . ІнформацІАна т. к. «Вісті•.

n ро гра мі

по

nол ьо ту

космічного

«WістиадцАта

фі.tьм

16.25 Художній

П ол ьща .

лепрогр ам «Веселка » .

вокал.ьно~інструмен -

nоріж..ж.я) .

Р укавн шни кова. 19.55 Впе рш е н а т с.11секрані . О. Салин ..

8исн ва

• Б а рабанuщuя•.

ськи й.

nрограма

Центр альног о

теат·

акаде мі чноrо

(2І .nn Ін· РУ Р адя нської Ар мії . формаційна пртр ам а « Час:.) . щоде нн н к» . т . q;Спортюзни і·t 22.20 К фехтуаання. з Чемпіонат сві ту (Будап ешт).

19.30 • Вам, хлІбодари•. ко 11 цсрт оркестру народн их . інструментів Українеького "телебаЧення і радіо. 20.00 «Сатиричний об ' Ектна:.. 20.30 сУкраїна жнивує•. (Микоnаїв) .

. І . : дІти.•. - НІч 20 .4",, • н а доира 21.011 Програм а •Ч ас •. (М . ), 21 .:10 Лоп~ де Вега . «Собака

10 45 ·•

Пі'ОГРАМА УТ Ні!. ша афіша.

самоф е сти валь на сінІ•. 1 10 .~0 І Всесnюзн и й творч ості художньої ді ид ьної Виста ва МарІйсьJіtого реt.ІІу б.іІі кан ..

(Дніnропетровськ).

« На

трудящих .

театру .

драматичного

сь кого

аJн•ні

народ-

-

перш а).

(П ередача

цирк• .

ний

12.0? Новини .

fІІ' Оі'І'ЛМ.А 11 ,. ОБЛАСТЬ

1 2.Іо ФІльм-кон церт с В е.• икий день на•

-І І • 30 ~тав длн" "v1 с,ень ~ .. ,.

•Віриш

...

І

л •т~ ІІ-t

ас

~~ ~· .

С 1 1 .. парта к а.д

р дІВ ,. РСР. КІннии спорт . 15.45 Наша uфІІllа, •Слово 15.50 • Чуття єдиної. РОІІІІни •. (Ульктелефільм 19.55 Лу~~~ІІІІІ но всь к - JІьвІ.~ ) . (ЛьвІв) . АнДроміІкова•. «ВажкІ ф ІЛ_ьм 16.55 Докумt•нтальнин 20.55 11\у~І\~Йн ~ антракт . КІЛОМетри• . (Про роn оту молоді 21.10 назусtрі~ хх V з ЇЗІlУ КПРС. «3& на бу дІ в н ицт в І Б АМ у ). .. ••. .. КПРС. з · їзл у XXV 17.15 Н азустріч ":ст~ ...нІвськоt марки•. • napтltiнr >J<И ття • . (Дон~ІІьк) . 21.30 І фо()мІщіинии випуск •ден~о і& «ХлібQІ>об•

19.25 ·н:лежуриал пу

Н ЕДІJІЯ ,

·

Спецви- І

1~ .00 « Нов~•ори». (Хе р сон) .

18.30 19.00 19.35

9.;;u к. Т· ! Б)'дИJ\ЬНИК>. Іо.оа •l:4YJIIY Радянському Союзу!,. , ІІ.UО К. · t. « 'І'аорчість юних•. ІІ.ЗJ К. . т. «JІюдинаt 3еМ.ІІR, Всес.віт» . година•.

21.30

13.30 •Не~•ІіУ1ІІі кінострічки;-. ХудожнІ іі

В n•редачІ бере участь господарства рнбІІого Ішков.

Москва•.

міністр СРСР

1R.OO 18.05

nісні

мектаJІьннй телефІ.tьм. 1\овинн. К . т. МуАьтф ІJІьм « ГоловинА ковий•.

т.

«ТlJІьки

фокуси•.

nетровс ьк ) .

(Дніпро-

1q.4.; 20.40

важ ал~на

nро грама .

Художній

телефі л ьм

ПРОГР АМА Нд Наша а"фіша .

повітря •

ОБЛАСТ Ь « Продавеuь

Музичний фільм • де б не був о.

н ауково-nо п уля рних

Прогр ама

Фільмів , ~!!!!!!======~======~

Редактор

Є . ФЕДЯИ.

зІр­

Циркова

"!!!!:!

~-ат: Z!:!'!!!:! ~

~~о~~а~:~пІоиат СРСР з футбо- ~ ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН М. БРОВАРИ

(Москаа) -

•динамо•

ла:

20.00 21.00 21 .30

ЦСКА . ( 2·й тайм). очима Союз т. •Радм н с ькиіІ зару бІж них госте й• . К. т. с Клуб кіноnодорожеіІ•. ІиформацІіі на програма «Час•. тел ее кра ні . на Вперше т. К. студент• . К . Міл 11 екер. сБідниА Вист ава Московс hкого музичного театру Ім . К . Ста нісJІа вс ько го і

, 22.50

В. Н ем ирович а- Данченка. ф ехtува нни. з Ч е мпІон ат свІту (Будапешт) .

В

(П ередача

Де нь

мс:онта .ІІьний світанки•.

/

12.00 М узичний вас» .

12.45

•Україна

13.00

К.

13.30 n .

фІJ'ІЬМ

~ва 1

Юра- .'

Гагаріна з розворотом 1

в район і Гагаріна

міськ викон кому - І. Ди ;11ит рова - І.

Міськкомунгосп. iilt ... с --.~

дл я

За ,· уб.l е не

жнивує• .

120 -

Ниївс ь ка

nромвузол .

Доку «Рибальські

Б ро в а рської

(Донецьк).

«Салют, П еремого!». року•. сПори Ч аАковськиіІ.

т.

(Одес а ).

Маршрут .N2

~ ) 2. Маршрут .N2 3 Ю ро, в улиці Ниї н сь к а Ч калова . Нут уз она 1 ва ' 3. Маршрут .N2 1 ліІ\арня . Розвилк а -

сьома) .

с Тільки

1.

вулиці

рибалки.

ф Іл ьм

виконання м

зм і нені маршрути руху автоІ бус і в .

ко11ективу портрет «Соціальний Пів де ннотруб но го Нік о польського

-

з

. . з 12 по 16 липня, '

часово,

Н а ша афІша . Для д ітен. Дж . Родарі, М . Сарабажання•. сТрава тареллі. Лялькова те лев и ста ва. КПРС. XX V з'Узду Н азустріч

С ього !І н і

зв'я зку

роб іт по п рокладці водоводу ч ерез вул . Ю. Гагар іна т им-

УТ

ПРОГРАМА

9.50 9.55

республікн•.

л ·а н ах

•Н а

21.45 22.\5 К. т. «в гост я х І вдом а•. Роз-

рибалки .

радАнс~коJ

f!n cpш~ на телеекр а ні. КінокомедІя •даремні прІІкnощі•.

К. т. ··ПІ сня-7.5•.

«Машенька• .

фІJІ~"

14.5.5 • ЛІтеjІат)'рнІ бесіди•. 15.45 К .' · т·. · tьоrоднІ - День

Музичиш• фільм «У сві тІ 3ву к' в• . Інфор манJіі н а nрограма cBlr тi • .

20.50 «tta ~9бра tt ! ч. діти ! • . 21.00 Прогр ама •'Іас» . (М . ).

12.0J • .Іr\у3и чнміІ хіоск•. 1 2.3~ ·~І.І~сІ.ка

ЗаєІІь• .

{

-.лис иu.я

Му~1ьтфі л ьм

!І. Ї l е И ,

17.45 Для

ЛИПНJІ

13

ПРОГРАМА ЦІ 9.20 Hotlllfl\.

1

~7

сн і.J.оu тво

п ро

вос ь,,11 І рі ч ної

=-z _, .

за к і н ч е н ня

школІІ·і нтер -

нату "іа ~9 73ї879 , в илз н t-> у 19;5 о. н а t м 'н .. Бугай Тетни и Іван і в ни, вва жати нед І!І С НІІМ .

~....,.. -'r.,.;J""".:a~o# 1'#~.,.~..;>-..;?_,..:--І##~чС'":оС'<і/ІІ?.",.~..,.~~~.,~.,..w?'~..#~~

ТЕЛЕФОНИ : репакtора - 19-3-82. ~астvпнмка репактора - 19-4-47. відповіда_льного секреtаря. від..nілv сtпьськоrо rосnо.n аоствІ . кореспо~·

:.:~::оїм 1 ~~~~~:~ Ф~~:~~~~;~~:::н,; ~g-з;~~~-67..1 ддІJІів промисловостІ

_..,. ... ~ ... _ _,..,......." ,..~_,...,...".,.._,..."....,.._,.., .....:--_,.~"..:-".. #чCJf"o#'#.."..., об.~уІ'~) авління в справа:-. ІІІt.lавни ur в. пол і rrаф іі і кн ижкової то р гівлі вул Киівсьм. 154.

~ _..,..-41'"".~....::-...,.. _0117"...;-_,..,."..:'h..,.~~.:--",......,..,.

iH ..llKC 6 1()64.

В. Л еоаш ови м• .

сСклад.о-

фільм

(Дніпропе тровсь к).

любовь

< l f t 4 ' • ~- .."._...".~~-....?'~~....?4'#..".#~..".,.~.,:-...:"'..:--о#~#СІ~....-~~~#.."...~-.- . . •

J

18.00 Новини. 18.15 К. т. Н азустріч

11.3U

Tenttpь и ветрьr з н ают, ТсnЕ"рь н всрбЬІ знают.

тел ефільм

14.35 К. т. Доку мента.ІІ ьний « Вал даНські ескізи ::о·

14.45 До Дни риоалкн. • '-уоотній ре-

за водр .

Я nравду не скрЬІ ваю, Им все nаnедал я.

в завт­

16.25 К. т. • Наш сад• . 16.55 К. т . Ф іл ь м - дітям . ХудожиІіІ

11.00

на с.

• І ду

К. т. «Поез ія • . «Київська панорама ».

13.00 К. т. Дл я дІтей . «Будь сильним,

rюрою

Вечер нt'ю

спо рт.

ІОнни й

СРСР.

дів

(.ЦніІІроnетроас ьк). 12.00 •Кр .. са людсь ка• . (Львів).

раз

не

(Першість

програма .

• Шахтар• Зеніт • ). « Пахтакор », «дніnро» -

CPl.P з футйол а:

15.00 « Росіііські письменники про дІ· тсй» • 15.30 К. т. •Зустріч з ком nозитором

ре кою

Подслу шивали рвется .

пла чет .

Ж И З ІІИ Я.

А

пол е й.

с

Лете вшими

«Сім

діичнна» .

одна

і

ПОНЕДІ ЛОК. 14 ЛИ ПНЯ ПРО ГРАМА ЦТ 9.05 І< . т. Гімна стика.

кол ективу nортрет «L.оціал ьний НІкопольського ІІіаденноtруuного шоста). (П ередача Зdводу•.

ветра мн,

с

т.

старнків

р а ».

19.45 k.

тonoлttti

ш елест

гово ри..,

Програма

9·20 Новини. 9·30 К . т . • Во r·нище• . танцю І'овенського льоІІокомбі- 10.00 К. т. «У св і ті тв арин •. 11 .00 К. т. • Клуі'і кіно nодорожеіі•. на ту , КПРС. 14.30 Програма переда ч. з 'Узду XXV 11.30 нd.;устріч

19.00

Бровара ми

nод

СтнАали

Жизнь,

бьп ІІЯ ОГОІІЬ.

Чит а ю

ro,pe.

на

се.• е

Под Я

lІа ,1 ьше

не:~ абудки есть в 3аречной дали .

И

она ,

делится

д

ОГНЯ ,

ІІЗ

В

Художній телефільм

ф'

18.35 К .

Б ро во Jt:trtІІ·t

радост ь

боевьІе жгли.

стяги

-

На

19.00

9:Jo ІІ.аш:ав~VІ1~а .• ШкільІІа вистава•. ll.Ov К. т. 1\окцерт ансамuлю nіснІ і

110;1;

море.

как

уже в дал и ... ( разума кастратЬІ!)

СJІед

чей

все тираньt

Д

Вечі рні нов ин и . ПРОГРА МА НА ОБЛАСТЬ Наша афіша. К. т. VI лі тня Спартакіада наро­

тn в червоному галстуцІ•. Доку-

в

Загадочка,

16.55 17.00

20.50

18.00 18.15

с.казку,

за

нежна,

и

Родись в СJІО ІІ ах крьІл ат ьІХ

и

сурова

огонь.

Родись,

На На

••••

_..,.,~нь

(еет,

мьІсль.

огненная

ласку

За юную фантазию мою.

лед.

Растаял

В душе

за

людьми.

меж

23.45

16.40 к. т. «МІжнародна панорама•. 17.10 К. т. •діти КраТни Рад• . сСвя-

Словно клеймо, железную ту маску Мир еще носит ... Потому в бою Иду вперед

идет

век

Не

Спортивна

Моск­

еМок

мне.

одн аждь1

данЬІ

идут в бессмертье люди,

22.50

ПРОГРАМА УТ

16.10 К. т. Концерт

И жизнь, н смерть

и дут

дни

Не

•Час •. (М.) . Художній телефіл ьм

К.

участю

в

кінофестивалі

(Тбілісі).

мо•

ві.

9 25 н

(Ворошилов­

21.00 21.30

20.10

народному

ан1 рак т.

20.45 « На добран іч, ді ти ! • .

9

о. я.

Чтоб старость не коснулась и меня. ветер на коне. За свет и юность Хочу я драться вроде д ' Артаньяна В век коемоса я роботом не стану,

ОГІІСМ

ІІ3Д

,17.45 18.30 19.00

ІнформаціАна програма «Час•. МІж· К. т. •Кінопанорама•. На

И стану я отважнь1м ,

лучиноп,

светилась

Шевченко

д'Ар т ань я на

давний друг, мне подари однаждьІ Стальную шпагу, буйного коня И юмор свой •••

Умру и воскресну, чтоб правда жила~ что

капитаяа

с~ов

Molt

Пускай не позтом , зато гражданином Та

стареть.

не

чтоб

мушк ет е rю в

холодную, злую брехню.

А правдой -

бьюсь,

И3

посме ю,

21.00 21.30

AtteN•.

тень

Не у.коротншь, не растявешь ее.

rотовлю я сердце к полету н верю Взлстнт о.крьшенное сердце мое. Кого же на свете соrреть я сумею И .как поклонюсь я вселюдному дню,

голоси». Фі.льм - конuсрт «Мол оді Тел ежурн ал • С і .1 ьськ і обр і~ •. Ікформаці ііка програма • Вісті•. Перш ість <.:РС Р з футііола: • Зо­ •дина­ (Бороши.1 овград) ря•

сЛавка

«Бродкrа•,

ЧаплІна:

не віриш».

Где только травЬІ

стороною.

O!Vl

«Сnартак•

IS.OO Н<tша афіша . 18.05 Лудожн"' телефільм

Вечер

миро в.

И землю никто не минул

Ч.

кто

В подкове горной, у речки светлой, Где тихий месяц

МЬІ вЬІросли все И прошли бороздою До енних морей и далеких

17.00

лихааря•.

разберет?!

веснЬІ.

Правда

хочу.

Иду на свидание. К МИJІОЙ иду. ХатЬІ считаю при том на

в школе:

Дома и

ВеJІНкий Ленин н Тарас?~. Bt те дни, .когда, томясь в

считать . не

Как чаСТО МЬІ СЛЬІШВЛИ

где-то

11\узични н

з Ф:І"Тбо•динамо•

СРСР

(Ки'ів). К. 1. сПісня-75• . На екранІ ЦТ філь"'н . за

19.50 20.20

станс ькоrо

на свидание.

Иду

возрвете раннем

Лугали

<<Что, если б повстречались

правду про.крустовьІм

воспомннанья,

сІжачковиіі

МультфіІІ ьм

т.

К.

підряду).

15.00

ІUе ' евІ. даІ І 14.00 ;:;::ї с~~~;:::н•к.и•. (Донецьк). . . , •

на

Разорвана память­

Іеле клуб •Москаичка•. « У світі тварин•. «СТОРіНКИ ВіТЧИ3Н ЯНОЇ КОС·

т. т. Т.

К. К. 17.05 К.

(За

всім•.

бри га.з.ного

( ~ороши д оs г рад) .

15.15 сЬогню не про И ти». 16.00 «Слава солдатська »,

«З доров · я » .

14.40 16.05

-

дОСdід

град) .

•І•Ое3ІЯ> . М . Турсун-заде . аІтям. Художній К. т. Ф іпьм фільм «Морський мисливець •. програма tоау ково·nопул ирна

1;!.:50 Документальний ві ус пі ху..

ІІду

Иду UUевченковским бульваром,. :[де ливень песен и цветов, Где под листвой деревьев

Я

....

.JІенпн Шевчеttко

14.10

« Пікі·жовторо­

Мультфільм

т.

методом

Ііе­

«Коо3а».

ансамuл.ю

ментального (Київ) .

12.30 13.00

ла :

кола Сом постає поетом-громадянином, поетом з комуністични­

читачам.

0.

t'PФt:P

художник

одя.r•.

твердо заявляє nоет у вірші «Ответ на анкету » . Тож неви­ nадково ця щира його сповідь і відкриває книгу. У ній Ми­

мо

« ІІередовий

тик»,

18.00 Новини. 18.15 k. т. Ч емnіонат

Необходимь1м своему народу », -

із нової

К.

14.40

монавтикн» .

И в nразднини, и в будки -

Кілька віршів

14.25

На·

художників•.

про

рснсь·кий» . 11 .30 t\.. т. с Ьі л ~tше хороших товарів •. вокально -Інс т ру Конц ерт т. 1~.00 к.

• 1ї.50

Год от году

краси.

nош­

та•.

1/ОдНИИ

нашого знову вітали шанувальники nоезії Миколу Сома. У московському видавництві « Советский писатель » вийшла його книга « Иду на свидание » . збірки . Адже поет і Глибоно символічною є сама назва сnравдІ ІДе на перше побачення з велиною аудиторією наро­

UT

ПРОГРАМА

11.00 .. А. озr1овіді

н ЕДАВНО земляна

JtИПИJІ

Cvt;OTA. f2

І

Газета вихоJнть:

~

~ · я~~:~~~~~ж; ~~~~~~·

~~~=~~~ O.~n ~.o~0'~~тv .,. - - .-.........."...".,..-

З ам.

3412- 11 117.

#112 1975  
#112 1975  
Advertisement