Page 1

КАЛЕНДАР трудовОї СЛАВИ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНА1JТЕСЯ'

(361~)

112

Першість у соціалістичному змаганні серед комбайнерів радгоспу «Бобрицький» тримає Йосип Оникійович ходос. За два останні дні він намолотив 56 тонн зерна пшениці. На його честь на центральній садибі господарства піднято Чер­ воний прапор.

П'ЯТНИЦЯ

20 ЛИПНЯ

Високим виробітком на Троєщинському

ЦІва

коп.

2

відділку радгоспу

імені Кірова відзначається комбайнер Микола Федорович ТРОХИМЧУк. Його середньоденний показник на підбиранні

1973 ,.

валків пшениці 14 гектарів при нормі 8, а бувають дні, коли він обмолочує хліб на 16 гектарах і більше. Намолот зерна за день становить 38-50 тонн.

Від цього агрегату перевозять хліб на тік на відстань 5-6 кілометрів шофери Іван Данилович €PEДEHKO та Олексій Якович ПИЛИПЕНКО. Прн завданні 8 тонн на машину вони

РІК

транспортують щодня по

ВИДАННЯ 34-й

j

гонн зерна.

18-20

Комбайнер радгоспу «Літківський» Микола Петрович КО­ ЗЕ.l і його помічник Микола Павлович МИРОНЕНКО свої

денні завдання ІІа на 200 процентів.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТIJ УКРАJНИ, МІСЬКОІ І РАНОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ

підбираllні

й

обмолоті

валків

виконують

~~~#~~q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Сесія Верховної Ради СРСР 17 липня·в Кремлі почала роботу шоста сесія Верховної Ради СРСР восьмого с.кликан­

створена креслив

ня.

чання

Ранном на роздільних засі­ даннях [lалат Ради Союзу і Ради Національностей депу­

вання .підростаючого

тати

одноголосно

нашій RраїНі, під­ доповідач, успішно

справляється і

із

ЗaJвданням нав­

Іномуністичного

вихо­

покоління,

ЗПідготовною висононваЛіфіНО­ ванихробітнинLв і ,спеціалістів.

Шляхи

затвердили

поря.дон ден:ний оесії: 1. Про стан народної

в

.дальшого

розвитну

налеННЮ.за['альної середньої, профеСійно-теХНі чної, середньої спеціаЛI>НОЇ і БИЩОї освіти в

народної ОСІвіти в 'нраїні, її в,досконалення l8изначені ХХІУ з'їздом КПРС. KOHRpeTHi зав­ дання поставлені З'['здом у цій галузі на .дев'яту п'ятирічну, полягають у то.му, щоб завер­

СРСР.

шити

і

заходи

по

дальшому

освіти ВДОСНО­

2. Про прое'Ит Основ за,ноно­ да'вства ,союзу РСР і 'союзних ~\>еепуБЛ'і'Н про ,народну ос,віту. '. 3. Про :проент 3анону СРСР

"Про

державний нотаріат». 4. 3аТ!ве,рдження Указів Пре­ зидії ВерхОІВНОЇ Ради СРСР. О 12 годині дня уВелиному КреМЛ'іВСЬНОМУ палаЦі почалося сліЛJ>Не заСідання Ради Союзу і Ради НаЦіональностей. Бурхливими,

тривалими

оп­

леснами, стоячи, .депутати і гос­

ті зустріли товаришів Л. І. Брежнєва, Ю. В. Андропова, А. А. Гречка, А. А. Громнко,

А. П. Кириленка, О. М. Коси" гіна, Ф. Д. Кулакова, К. Т. Ма­ зурова, А. Я. Пельше, М. В. Підгорного, Д. С. Полянського,

М. А. Суслова, О. М. Шелепі­

на,

. В.

В.

Щербицького,

П.

Н.

Демlчева, Б. М. Пономарьова, Г. В. Романова, М. С. Соломен­ цева, Д. Ф. Устииова, В. І. Дол­ гих, І. В. КапІтонова, К. Ф.

Катушева.

Депутати

почали

дю «Про стан і заходи по даль­ шому

вдосноналенню

ос,віти в

ОСНОВ '~P і

'нраїНі

наро!дної

і про

проент

заіионодаВСТJва Союзу союзних респуБЛіff про

-народну

освіту»

,ВИСТУПИВ

пер-

ший заСТУILНИН Голови Ради Мі­ ністрів СРСР ;депутат К. Т. Мазуров.

Нинішня сесі-я Верховної Ра­ дИ СРСР, Clназа,в допові,дач, проходить в обстановЦі Івелино­ го політичного і 'l1р~дового підне­ сення,

Я:Н€

ираїну. ми

охопило

,всю

нашу

Воно виилииане успіха­

ра.дннсьиого на'роду в

ненні

рішень

ХХІУ

здійс,

'

Радянсьні люди з особливим сягнення

у

сприймають

прове,денні

до­

життя

зовнішньополітичного НУРСУ, 'розробленого ХХІУ з'ї~дом пар­ тії. Вони пално ,схвалюють

безустанну яльність

і

вати

;ніlВ

плодоТ!во.рну

Центрального

ді­

Ном!­

за,гальної

молоді,

се­

підази­

навчаННЯ,підготу­

профеСійно-теХНіЧНИХ

училищах

йоні'в

:до

освіти

яність ,не

менш

нн

9

міль­

IfваЛіфінованихробі тни­

для ,В'сіх галузей HaPOДHorLi

,господарства,

випустити

близно дев ',ять

при­

!Мільйонів спе­

ціалістів з, вищою і середньою о·світою. Намічені партією за­ ходи успішно втілюються в життя.

боротьби

'за

торже­

Н. Т. Мазуроаз говорив далі про

значні

досягнення

нашої

ираїни Іна 'всіх діляннах розвит­ .ну

енономіки

і

нультури.

Не­

,від'ємною частиною наших пла­ ніаз, відзначив 'він, є програма розвитну нультури.

Радянсьний

Союз уже да,щlO став 'н'раїною

мадян,

сьних

держaJВНИХ

і

громад­

організацій.

3афїнсоваНі

В

тих у мають

і

освіту.

Небачених

висот досягли ІВ галузі народної

оС'віти і ІИУЛЬТУРИ Ліни СРСР.

Система

,всі

народної

респуб-

.

ОСВіТИ,

нсемі.рне

розширен­

ня профтехучилищ, 'Молоді профеОіЮ і середню

оовіту.

У проекті ства

яні дають З8нінчену

Основ

важливе

занонода:в­

Імісце

юдводить­

ся Івищій шнолі. Тепер унраїні

діють

825

зан,лаДіВ,

вищих

навчальних

я,них

,на.вчаються

в

понад 4 мільйони 600 тисяч студентів. Останнім ча,сом у вузи

нраїни,

зазначив

дач,ПОСИЛИlВСЯ

допові­

)приплив

моло­

дих робітни;нів і 'НОЛГОСПНИН.ів, демобілізованих вої,ніВ. 3 ура­ хуванням цього при 540 вузах діють

підготовчі <відділення.

Неухильне

здійснення

,ПРИНЦИПі'В

і

основ­

ЗaJвдань,

за­

кріплених в ОСіновах занонодав­ ства про на'родну ОСВіТУ, послі­ довне проведення їх у життя, с;назав напринінці ІК Т. Мазу­

одним з

фаКТОРіВ

важливих

'СТlВOрення 'в

людства спільства.

нашш

комуНіСТИЧНОГо

нож ідоповіді

су­

за,слухані та­

MllНicтpa

осві ти

расової і наЦіО­

нальної приналежності, статі, ставлення до релігії,майново­ го і соціального стану, обов'яз­ ковість освіти дЛЯ 8'С'ЇХ ,Дітей і підлітиів, с.вободу ,вибору мови

альної ОСВіти СРСР депутата В. П. ЄЛJ()тіва. Депутати перейшли до деба­ ті,в у 'пеpIllОМУ і 'ДP~OMY питан­

'навчання.

нях

принципи

народної

ОС-,

віти СРСР, продов,жу,вав допо­ відач, передбачають рі;вніСТЬ усіх громадян у здобутті освіти незалежно ві,д

У занонопрое-нті

сформульо­

ністра :вищої і середньої с.пеці­

порядну

.денного.

ЛИПІНЯВ Иремлі продовжувала роботу шоста сесія Вер­

забезпечують

ховної Ради СРСР снлина,ння. Депутати

не

тіль:ни одер­

жання осв,іти, а й спеціаЛ!ьністю після навчальнQ['О

В

роботи за занінчення

занладу.

СРСРснлалась

система

народної

струнна

освіти,

яна

'внлючає в себе РЯД лавон .від установ дошкільного ВИХО­ ,вання до вузів. Важливе зна­ чен:ня обговорюваних Основ за­ 'нонодавства, ліднреслИіВ К Т.

Мазуров, в цьому

ПОЛЯІ'аєв 'тому, що документі

Івизначено

за~дання нотної з

цих ланок,

ми

ЗaJвда,нь.

Доповідач

,відзначив -вели ну

18

,вали

nepIlle

денного

родної

OCB'irn

шому

мих

:нласі:в

1972

році навчання В середній

школі,

а

продовжували

та:нож

чаЛI>НИХ закладах,

редню

ін:ших

нні дають се­

ОС'Віту.

ПостійнОї

уваги

рону

.пРО!1раму

шнільної рудження

БУДіlвель, нів,

освіти

,на

iHTepHaTLB

житлових

лам меблів, спеЦіального набі­ не11НОГО обладнання. Розвитон системи профтех­

таlННЯ розвитну народної освіти, ми ще ,раз 'ВИСЛОВЛЮЄМО почуття ЩИірої вдячності Цент-

освіти танож :висунув на поря­ дон денний ряд питань. Пер­ ший застуТLНИН голо'ви Ради

раЛl>НОМУ Комітетові партії, Політбюро ЦК КПРС і особисто Генеральному секретареві ЦК

Міністрів Азербайджанської РСР депутат І. А. Ібрагімов го­ ворив, зокрема, про номплен­

нашої

партії

стан

і заходи

[10

на­

даль­

загаЛI>НОЇ

товаришеві

селі,

спо­

шнільних

,ДЛЯ

будинкLв

уч­ ДЛЯ

Л.

І.

таЦію

училищ

на'драмивикла­

Бретнєву за безустанну турботу про мир, про 'радянський на-

дачї)ві вихователіІВ. В Азер­ байджа'ні, напринлад, щорону

род.

ПОТІрібно

Промови депута'l\ів

пройняТі

алістів ,з

200-250

та них спеЦі-

-вищою і

середньою

пікл~ваlНіНЯМ про розвитон УСіх ланон 'СИС1'еми народної освіти.

,сrпеціалмюю освітою. А одер­ жують училища значно менше.

Але

Відбу,вається :це

особливу

ув ату вони

зо-

середжують на проблемах загальноос,В'і11НЬОЇ ШКОЛИ. ЯН 006разно сназав у своєму виступі ,на сесії перший CellQpeTap прав-

ління Спіл'Ни :НінематографіСтів Ниргизії депутат Ч. А. ААтматов,

від

шнільного

поро,гу

злітають ракети у НООМОС, з шкільної па'рти бере ,початон джерело мислі, з шкільної ла,ви роблять перші ІWРОКИ у трудове життя робітнин, майбуТНіЙ майстер та інженер.

Шнола

турбота

-

піднреслювали говорив голова

раїна»

,спільна,

де~тати. ,нолгоспу

ХмеЛI>НИЦЬНОї

Ми, «Ук-

тому,

,при;діля-

що .при

плануваІнні підготов;ни надрів недосить в'рахавую'l1ЬСЯ потре­ би системи профтеХОС'ВіТИ. Тепер, щоб підготувати нва­

ліФіноВІЩОГО робітника, вже не мотна обійтися тільки нурсо­ вою

системою,

.піднреслив

ди­

ректор ЧеляБLнсьного трантор­ .ного заводу ilМ. В. І. Леніна депут,ат Г. В. 3аЙченко. Для цих цілей завод має Філіал Че­ лябінсьного політехнічного ін­ ституту, машинобудівний тех-

ніКУМ,два ба'зових профтехучи­ лища, навчальний :номБLнат, три шноли .робіТничої молоді.

області J Колентив заводу

депутат Г. І. Ткачук,

галь,ноосвітніми

'разом із за­

шнолами

го­

ємо шнолі не менше уваги, ніж господарсьним питанням. В од-

тує надри робітниlНЇJВ з випуенни.кі,в. Ст,вО!рено

ному з колгоспних <Сіл споруд'жено ирасивий бу,ДИНО<J\сере.дньої ШНОЛИ на 640 місць, др угий НОВИЙ ШRідьний будинон

чальний цех, де старшокласни­ ки прохоіЦЯТЬ ,виробниче нав­ чання і прилучаються до робіт­ ничого ноленти.ву.

c~aHe до ладу напринінці л'яти-

РІЧНИ.

.

велию

УСРІХИ,

Депутат висловив

тичних

....

Пр~мовіЦ~ ,на <сеСllВ1Дз~ачили ються ДОСЯ'ГНУП

за-

га~ьноосв.lТНЬОЮ ~коло~. В тои ж~ час. мова ишла 1 про нерозв язаю проблеми.

Школа

чання

переходить ,на

за новими

підручни:нами.

на,в-

програмами

~o , стосу-

планування ;на'дріВ

числа нав­

ряд :нри-

зауважень,

робі11НИЧИХ

ПJдгото:вни

1

спеЦіаЛіс­

тів. Один з недолінів :виилина­ ний ,відомчою "підпоря.днованіс­ тю середніх спеціальних нав-

чальних З8:илщців.

і

Пр

Вже у початно-

вих нласах ДіТи

б"

о нео XIДН1~TЬ,

.'

роз,,~~вати

',вивчають не сшв~ружність МІЖ "ВУЗО,М.l B.~:

просто арифметину а тину З елементамIl

матема- робниц!вом

алгебри і

У'зв'язну з

цим,

говорив

У,

ОВОШ

ПРОМО~1 реНТ0? Кау,насьного по­

ЛlтехНlЧНОГО. II:!СТИТУТ.У Д.епутат

за~важиларобіт:ниця фабрини М. А. МаРТlНаитіс. BlН шднрес­ NQ 3 Татарсьного хутрового :ви- лив, що треба створити ДОб~е

роБНИЧOlГо об'еднання

А

Я

Валиєва

з~раз' ,набагато'

:цепутат

ножна дитина

П?ОДУМСІІНУ. C~CTeMY,

при яюй

В1,Домств.а І ПlдприеМС11ва брали

більше потре- б постійну уча~ть у .~MiцHeннi

бує індивідуальної уваги з бо-

н~в:ально-матеРІаЛЬНOl .бази BY~

теЙ. Ма'буть, сназала А. Я. Ва-

~а,ЛЬ':1l занлади,~~аж~є .Вl~, .по­

.ку вчителя.

Але у вчителя в

ЗJ,В І ~и:\t са.:,,!им -. у :ш~готовЦ1 класі, ян ,і раніше, 40-45 ,ді- необх~дних ІМ спещаЛlСТШ: HaB~

ляєва, настав час переглянути ИННІ ~aT~ існуючу норму учні,в В одном" наЙНОВlШОI J

нанн.я.

нласі.

народну

Депутати ,говорили про до- Союзу РСР і'СОЮЗН!:Іх;;,рес.пур­ ціЛl>ність ст'ворити за раху нон лік про ,народну осВіТУ'" ,з "ура­

ОСВіту.

Знаменно,

сназав

промові сеК!ретар

у

ЦН

своїй НП

На·

захстану депутат М. Б. Іксаиов, що

саме

тепер,

'коли

закла.да·

ється міцний фундамент миру, сесія розглядає питання, яне безпосер~дньо 'стосується май-

Це 'Значною мірою спри-

ПОТР~бн;у юльюсть техНІНИ та облад-

Основ заноно,цавства Союзу РСР і союзних реопуБЛін про

яло б підвищенню Я'ності навчальної і виховної роботи.

Депутати прЬпону,ваjш затвердити Основи заkОНОД{jвства

'Іюштів

ху,ванням ,внесених д()повненl\.~

державного

видавання їх на тимчасове но-

ристування учням, пропону,вали поліпшити постачання шно-

управління сільського господарства райвиконкому про надій молока господарствами району за 18 липня 1973 року

Сесія Верховної Ради СР,..,!'",;

«3аворицький» «Русанівський» «Бобрицький»

«30РЯ»

, «Гоголівський» '«Требухівський» «Літківський» «3аплавний» «Ве,~икодимерський»

господарств

Радгоспи: «Плосківський» імені Кірова імені Щорса «Жердівський»

_

Птахофабрики: Семиполківська

'15,4 13,2 13,1 10,8

15,8 14,0 13,0 12,5

-0,1 -0,6

ПуХіl!ЕЬКИЙ

+1,4 +1,9 +1,8 + 1,2

91 90 90 88

Калutянська Пл~мзавод " «Рудня»

Богдішівська

) С)

,

продовжує

«Красилівський»

Оперативні дані

ІІззви

бюджету

шнільний фонд підручників для змін.

потребує

вдосконалення

типових

про

середньої, профеСійно-теХНі ч­ ,ної, середньої спеціальної і ви­ щої освіти іВ с.РСР 1 про проект

в

.нав­

-

IВДос:ноналеиню

процентів ,ВИ'ПУС~НИ1{ів lВось­

86

ВОСЬМОГО обговорю­

і ,друге питання по­

рядну

виховання і бутнього нраїни, навчання нашої з:\tіни. Ось чому, обговорюючи СЬОГОДні пи-

Гоеометрії.

***

вані 'права учнів і студеНТіВ, а танож їх' обов'язки. Ці права

народному господа'РСТlві, вищу і середню (повну

неповну)

техосвіти є

СРСР депутата М. О. Про­ коф'єва, ГОЛОВИ Державного но: мітету Ради МіНістріВ СРСР по .профеСійно-тех.НіЧНіЙ OCIВITI депутата О. О. Булгакова, мі­

основні

Він нагадав, що в H~дaвHO прийнятій постанові ЦК КПРС і Рада Мі,ністрів :намітили ши­

72 проценти трудящих, зайня­

основної шноли формуван,ня поповнення робі'l\НИЧОГО нласу. Тепер у ;нраїН1і працюють близь­ ко 1300 профтехучилищ з 3-4-річним строном навчання. Го­ ловною лінією розвитну проф­

На ceolї були заКОІНопроекті

сільсьна загальноосвітня ШІ{Q­ л.а,ПіДН'реслив К Т. Мазуров.

письменності.

ян

.країні найосвіченішого, .наЙор­ га'нізованішOlГО ,І найпрацелюб­ нішого суспільсmа:в історії

Нині

суЦільної

занладів

Н. Т. Мазуров повідомив, що 'занонопроент ширОіНО обго­ ворювався, і уряд при його до­ робці ,врахував побажання ,гро­

роль загальноосвітньої шноли в системі Інародної освіти. Він повідомИІВ, зон рем а , що понад

номунізму.

JlдВ'Чальних

'РОВ, буде

ЖlН.НЯ, народові, С'l1раві зміЦнен­

миру,

нічних

да'вчо занріпити основні прин­ ципи побудови в,сіх лаlНОН на­ родної освіти.

розн'рито форми і методи роз­ в'язання поставлених перед ни­

ня

навчально­

них

тету КПРС, Генерального сен­ ретар-я ЦН нашої Іпартії това­ риша Л. І. Брежнєва, 6ачачив Ні.Й принлад беззавітного слу­

ство

змі~неНlНЯ

матеріальної бази школи. У доповіді говорилося далі про значення профеСійно-тех­

Новим ,важливи,м нроном на шляху здійсне,н'Ня рішень з'їз­ ду бу'де прийняття OClHOB зано­ ·нодавства Союзу РСР і союз­ НИХ 'республі:н ,про Ha'PQДHY ос­ віту. Вони понлинані заноно­

з'їзду

КПРС.

задоволенням

редньої щити

'розгляд

першого і !другого пуннт~в :по­ рядну денного сесії. 3 доповід­

перехід

вчителів,

ППР

.

роботу.

(ТАРС).

10,7 10,5 10,3 10,2 9,7 9,6 9,6 9,6 &2

7,6

12,3 IO~8

10;4

9,8 8,8

10,5 11,0 10,7

+0,7 -0,1

10,8

-0,4 -0,1 +0,2 +0,5 -0,2 +0,3 +0,4

10,3 9,9 10,9 10,4 8,5 8,3

+0,9 77 -0,2 90 +0,5 90 -0,3 91 +0,2 93 +2,3 92 +0,6 90 +0,4 94 +0,5'94

+ l,q,,90 ~ .

:~

-І О

92.~:

13,0 11,2 11,2

-0,2

+0:5~;:~1~]

9,0 9,2

+0,8 +0,3

-1,2~, 88,

-0,2

+0,890 ;~

+0,2 90


ного

не

члена

колеНТIfВУ

давала '-споною.

трудове

РІ

думна

отане

суперництво

,дало

'с,вої ПЛQДИ. Ми вчасно і доб­ роякісно ІВИХОДУ

,підготу,валися

Цього шилося

п раВОфлангові Добрі, дуже доБРі вродили

хлІба. У ЯІІШЙ бік ла,ну не ,глянеш, могу~німи хвилями

коливаються. Ніби .иланяються тим, хто віддава.в сили І енергІю, щоб буяли вони зараз високим травосто -

~ ~

парmюм

ниви

кожний ,комбайн у зв'язку із

РООШИрен;НоЯМ ПЛОЩі посіВі,В. Нкщо минулого літа один

.кОМбайнер збирав врожай озимої 'пшениЦі, жита, ячменю, зерново! нукурудзи на 11 О гектарах, то зараз на-

н!Шєредо,дні

агроном

І.

короткий

I~ час

,над

Це

зерна навіть за \дощово! по-

Така внставка, - прнсвячена 30-річчю внзволення столнці УкраІнн Кнєва і нашоrо району, розrорнута у районнІй біблІотеці. Вона розповідає про те, як не­ стрнмно наступаючи і ля чи на своєму шляху rітле­

ли за негоди хліб по,ліетилеНОВОЮ плів.кою. Та це ,не зовсім , випра.цдову,валосебе. Вода п!дтінала під неї , :внаслі-

дився на закла\дці сінажу. Зараз 'робіТНик ,на важливій

номузмага'Н,ні . На 30 гентарахСІНОШУЄ він за змІну ози -

механІзаторами радгоспу «Русанівський>.>. Під час на-

Шанована лю,ци,на на селі l\Іиха.йло Нузьмич . Він -

центнерів хліба з ге.нтаратані написи .мОЖJна прочита-

на мачті! fВИд'НО ре-

ють

ном6аЙни .

за день

лІ роки , а також пере~даного

ради комбайнерів, що про:водилася у цьому 'госпосдарст-

Буквально

~o ВИХQДУ іВ

поле

.комунІст

ділянЦі боротьби за в'рожаЙ.

депутат -сільсьної Ради, член партному. На час жнив

1Ві, ІВОНИ поділилися набутим вже вцьому раці. ВИСOlКа ор-

у нього особливе партійне Ідоручення ,нонтролювати

у руса.ні. вцlв ніби підстьобну-

транспортув'1lННЯ хліба з по-

[lідготов-гаНізаЦіЯ

п·рацю-

НИХ -

ремонту

тех,ніни

ла Інаших механізаторLв. Чим

ми 'г.ірші за них? -

не ви-

і

забезпечувати

ля на тік.

За всіма

ритмічність

важли,в ими ді -

'~~:~:~~,::;::м:,;:о~::~.:л~.:::::_:: __л~~~~:::

Пливуть

rpoM-

рів ських заrарбників, Ра­ дянська Армія 27 вересня 1943 року повнІстю очнстнла район від фашистськоІ поrа- ~ Ні, а 6 лнстопада столицю УкраІни Кнїв, як воІнн Ра­ дянської АрміІ дlйшлн до Берліна і знищили фашист­ ськоrо звіра у йоrо ліrвl. На виставці представлена

хлІбним морем

нам олотити

не

менше

32

ти. ГосподаІРі золотонолосої ниви ,цонладають УСіх зу-

ПQлітична і художня літера­ тура, мемуарн військових начальників Велико'і Вlтчнз­

силь, щоб дотримати свого слова. Но.муніс ти йдуть в авангарді

ЗVlагання .

цього

почесного

В. МЕМРУК,

няної війни. Зокрема, зБІр­ ники «В . І. Ленін І Радян­ ськІ ЗбройнІ Силн., «Кому­

~

ністична

секретар иарткому рад-

__ ::;_.:~;:~:~~ ___J

В обстановці високого по­

району

всту.пили в

.

,вирішальний

п'ятирічки,

,рік

На

третій,

дев'ятої

-с'воїх 'Комс 0-

мольсьних зборах .молоді ви­

.робни'чнини обгово'рили по­ станови НОМУНї'СТИЧНОї партії і Радянського уряду за до­ стронове

рок'у,

,виконання

взяли

алістичні

завдань

.підвищені

соці­

зобоо'язання.

lПервинних

провели

бю­

організацій

!Ве-линуро6оту

органl'зацlІ стичного

дІйОіВОГО

'Змагання

праЦі'БникіВ

по

соціалі­ молодих

ПРОМИСЛOlвості,

БУДі:вництва, транспорту, сфери обслу,говування 'і сіль­

ського [' ОСПQдаРС11ва. У пер­ шу чергу БУЛQ звернуто увагу на встановлення доб­ 'рого тру,дового супеРНИЦ'N!а,

підвищення фахової ,маЙСТGР­ ності молодихробітникі:в, по­ ліпшеннятрудової ДИОЦИПJJі­ ни

тощо.

Винонання

соціалістичних

зобов'язань тісно з

участю

поо'язане

rЮНaJКі.в

Всесоюзному

і

ді,вчат

у

фестиваЛі ра­

дянської МОЛQДі , який нро­ :кує IКраїною, екладанням

Ленінського заЛ1К'у «Рішен­ :ня ХХІУ з'їзду НПРС в життя! » , а також йliДГOTOB­ Ікаю

\дО

визначної

50-РіЧЧЯ

IПQДії-

приовоєння ,номсо­

!МОЛУ імені

Леніна.

У нинішньому ,роЦі трудо­ ву

ес'тафету

прийняло

комсомольсь,но

-

,ництві, 6 говування,

-

у

111

молодіжних

Ін олентивів Ірайону : промисловостІ ,

51 -

в у будів­ сферІ обслу­

17 -

32 -

усlльсько­

му Ігосподарстві .і 5еніпажів у транспорті. Усі вони з ч'естю

винонали

свої

,плани

й пІВРl'ЧНl СОЦ.іал і-с тичні зо­ бов'язання . Шість з НИХ стали ,переможцями районно­ го змагання ни'Чникі,в.

мол.оДИХ

У наполегливій

Івироб­

боротьбі

з відомим 'колентИlВОМ Васи­ ля Буглана IВИБQРQла пер­ шість бригада Михайла Ца­ Ірюка з цеху N2 8 (завQД ПQ­ рошкової металургії). Моло­

ді ремонтнини винонали за дру.гиЙ нвартал надпланових

робіт ,на СYlМУ

7200

/карбо­

ванцІВ,зекономили на ,карбова'Нц1в сировини. ле'НТИВОМ

подано

пропозицію

(автор

одну

5727

Но­

рац­

Даниле й­

но В . А.), уся Піро,дунція зда­ ється

лише

явлення,

о

з першого ,пред'­

Середнє виконання

2

стор.

.му значною

О

.мірою

Гоrолевl, ших

ro

ниц~ва

тають

'Норма­

ства

іКОЖ

у,дарну .працю

ного

екіпажу

рИ'на

Зайцева.

~олентив

Ноб­

~Для радянської ЛЮДИНИ 150 ТИСЯЧ ХОЛОДИЛЬНИКІВ

Вироби

чура).

.ся вдвоє .

Інілогра.му моло­

ляє

BpOBa!pCI>Horo

місь­

,розглянуло підсумки соцІаЛі­ стичного

змагання

КОМСО­

МОЛЬЦЇfВ і МQлоді :району В .першому півріччі 1973 рону і вирішило приоудити пер­ шістьзга,цаним .колекти­ вам,

нагородити

їх

пере­

хідними червоними вимпе­ лами І 'Г . раlмотами .МіСЬИ'Кому

ЛНСМ УJrраїНИ, 'Кращим 'ви· робничнинам вручити знач­ .ки ЦН ВЛНСМ «Ударник

1973

року».

В. МУСІЄНКО, інструктор мІськоrо ко­ мітету ЛКСМ Украінн.

«Донбас-3».

літрів.

Готується

РОСТЕ СЕЛИЩЕ МЕТАЛУРГІВ

23,6

.комсомолу

180

\до виробництва «Донбас-5» м.істністю 240 Літр.llВ.

процента .

,комітету

збільшила ·

За'раз завод виготов­

холодильники

ЄМRість

Валентиною СтруПіНСЬКОЮ ( 'груп'номсо.рг Ніна Су.слоно­

БЮРQ

заlВОДУ

далено

FlОГО 1!10тужні'сть після першого

етапуреконструнції

ка від кожної корови, а 1\0лектив пташниць на чолі з

кого

вІдомі

за межами України. В ЦЬОМУ ро­ ці пі,цприємсТІВО випустить не менш як 150 тися'Ч апараті:в.

середньо­

ІВа) [lеревикона.в ПЛЩ'І на

До.нець.кого

ХОЛОДИЛЬНИКі'В

Великих успіхів досягли ,молоді "DвариIННИКИ ,району. Так, ~оя.рки брига,ци Ганни Ст:ронач (групком,сорг Віра 1'опіха)з ,радгос.пу « ПЛQеиів­

2521

j

заводоупраВЛIИНJr: "

Г. АНДРІЄНКО.

нким lКерує Г. О . Понома­ ренно (nрупкомсорг Віра Пе­

'му .по

та­

про дні боїв за

цьоrо пІдприємства.

та­

цродавцї.в

, надоїли в

виступив

працівниками і служ-

бовцями

ПQДарункового відділу уні: lВерма:гура;йспоживопілки,

СЬКИЙ »

Він

КиІв перед Інженерно-техніч­

иимн

(автопщприємство

09034),

плас­

лектора

кож з розповіддю минулих запеклих

МОЛQдіж­

Миколи

робіТНИКН

заводу

ня», rеиерал-майора у вІд­ ставці Степана Іваиовича

'на:рбо­

:вuдзначити

цеху

товари­

великою

обласноrо товариства «Знан­

,BaHЦilВ.

Хочеться

З

мецьких окупаитів,

загальним е·ноно­

3250

нашо­

тиЧВJiх мас споrади учасни­ ка визволеRRЯ Києва від ні­

виявилася

буді l веЛЬІШНИ lВинонали на 123 проценти, вони .подали три рафаналізаторські про­

міч ним ефектом

члеии

CJlухаJlИ

пресовоro

бригада з ПМН-9 тресту «Б~ова'рисільбу~», очолюва­ на Оленсандром Чулано'вим (ГРУПКQМ'с.орг ВЬнтор Несте­ ренко) . План .шести місяців

позиції I'З

лекцІ!

«Зиаliия •.

уваrою

.НQМС'ОМQЛЬСЬКО-МО­ ~колентивів будlв­ .кращою

селах

району.

«Дні минулІ запеклих бнтв. на таку тему про­ водять бесідн аrlтатори і чи­

тиви номпленсу ГПО, Серед лодlжних

Заворнчах та ін­

прнлеrлих

тек.

заводу,

С'нладає

іншнх

Такі ж внставки влашто­ вані в рядІ сІльських бібліо­

виїЗдить Іна поля йlіlЦшефно­ lР8.дгослу,

та

районів Чернlrівської облас­ тІ, а також в СвІтильному,

фесіями і тепер IПри потреБІ .мотуть замінити :Ві'дсутніХ робітникі'в. Ноле,нтив .разом зі своїм 'l1РУ.пномсоргом Геор­ Іг,ієм Бузюном бере aJНТИfВНУ участь у суботнинах по бла­

го

Привер­

ннкІв, що діялн на тернторіі

сприяло

території

ВеJlИкій

Новобасанськоrо

Цьо­

те, що дев ' ять члені.В брига­ ди оволоділи суміжними про

гоустрою

Номlтетикомсомолу, ро

120-125.

па,тlя

Щорса Олександра Кривця «Баrрянимн стежкамн •. Тут іде мова про . народннх мес­

норм виробіТКу по бригаді становить 165 ,процент1в при

зобов'язанн і

у

Вітчизняній війні..

тає YBary KHHra нарисів «Бо­ йові зІрки КніВЩВНИ., В якій розповІдається про Ге­ роїв Радянськоrо Союзу об­ ласті, новнй твІр Героя Ра­ дянськоrо Союзу, команднра партизанськоrо заrону Імен)

комсом OnbCbKO-МОЛОДIЖНI у ВИРІШАЛЬН· ОМУ РОЦІ літичного і тру\дового підне ­ 'сення 'комсомольці і МОЛО:ДЬ

змовкне

годи. Минулі роки ми '11 аІ\рИ,В а-

у нас на ' ос,нові fВласного до, свіду , нанопиченого у мину-

з

ДНІВ

слава"

за­

зберігання

жаl1киі .комбайни. На всіх механізмах !Нрасуються гасла. Нож'Ному еніпажу зібрати , врожай на 160 гента.рах ,

однієї

не

~

частиною

току ,встановили .дах.

беапечило доб.ре

За

"Тих

приді­

Міщенко.

... зВоле ...... ..

В... вва і раЙо ... у

лив чимало у.в.аги. За цю дІ­ лянку ві~дповідає голоений

Михайло Нузьмич Flовенно. Нещодавно !Він :успішно тру-

<,Д-73>.>,

В

ри R. А. Буча, Н. І. Гірник, М. Д.Смалько та tнШі.· СОТ1ні тонн зерна вже I1РИ­ ЙНЯ'В тік, ПI.цГОТО'lщі якого

Треба сказати, ЩО підготовка техніки проводилася

ки до жнив . « Чисто»

~

чергу ,влашту,вали пробну ПРОНРУТКУ. І нкщо на брезе'нтl, простеленому пІд комбай,ном, .вИЯВЛЯЛИСЯ зерна,

механізаторами

ПоліТі1нФормато­

рі жатни. За ,нермом однієї з них досвідчений меха:нlзатор Ілля Федорович Сірик . РІого вже ,кІлька разі!В нази-

зуль тат ретельн ої

, \ \

ність до роботи цих механізмl'в. Звичайно ж, в першу

Ків

дон чого зерно зволожу,ва лось і П'ророс тало, Тепер цього не буде.

черво'ний прапор Вже сьогодні

\

готов-

на

перед

вистущають

лежить Зібрати на 160. Діловитос-нують .між номбайнами ,машини , За нермом

му пшеницю. І це при плані 18,9. На його честь піднято

\

пере'Вlрила

збіль-

До 30-рі"Ж"Ж ..

,парткому.

.механізм повертали на до\датко'ВИЙ огляд . На ,всіх п'яти .комбайнах стоїть знак

,вали кращим в 1нди,вlдуаль-

\

30ЛОТОКОЛОСОl

ще раз

значно

нава'нтаже ння

члени

Під ча-с .коротких перепочин­

єм і тужавим, мов джгут, нолосом. Ось .вже Інільна днІв під-

ряд пла,вають у хлІбному мо-

\

року

..

до

.

поле.

заК'ріплені

Чернівецька область. У Сокирянському районі почалася підготов­ ка до будівництва

дністровської

гідроелектростанції

Перших

потужністю

ДІВа

житлових бу­

.цинни ,споруджено ,в селищі ме­

талургі'в ЗестафОНСЬНОГQ заводу тиСЯ'l кіловат. 50-J,lетрової в исоти бетонна гребля утворить тут феросплавів у Грузинсьній водосховuще місткістю більш як 2 мільярди кубометрів води. Ії ви­ РСР. У них оселилися 150 сі­ стачить для щорічного вироблення мільярда кіловат-годин e.l/eKTpo- мей робітників :і слуЖбовЦіВ

600

енергії і зрошення

450

підприємст.ва .

Т/JСЯЧ гектарів землі. Живлющу вологу одер­

10

жать придністровські господарства Чернівецької, Вінницької і Хмель­

нинетьсяаа

ницької областей України, а також Молдавської РСР.

Розрахова.не

на

тисяч жителі,в, селище ірО з­ три

Rіломе~ри

вІд

під.приємсrnа. Тут будуть спо­ руджені багатопооеРХОіВі житло­ ві будинни, бу~инок нультури ,

На фото: вгорі - (зліва направо) технік-ге одезист Світлана Се ­ менів на /(ОБАХІДЗЕ, головний геодезист Леонід Олександрович шноли, л,Ьнарня, пі'ДІ1'риємства ІВАНОВ і технік-геодезист Тетяна Леонтіївна ГАЛЯ/(, Зараз вони побуту і грома:д'СЬКQГО харчу­ працюють на будів ельному майданчику ГЕС, а мине час

де введена в дію потужна техніка; внuзу

Дністровськоі ГЕС. Фото І, Свериди .

-

-

і тут бу­

вання, номплекс спортивних спо­

руд. А'втобуси, тролейбуси і нанат.ні дороги зв'яжуть сели­

"'Іакет греблі гідровузла (Фотохроніка РАТАУ.)

j

ще

із

заводом.

, (ТАРС-РАТАУ).

НОВЕ )КИТТ~Я~__~Q~______________~П~'~яrn~lІ~ця~,__ 20~Л_R_ПИ_Я__l_9_7_3~P~O_КY~________~O~ ' __


У КОМПЛЕКСІ ПРОВОДИТИ ВСІ ПОnЬОВI РОБОТИ! На перелогових

На другий

землях

рубіж НУВСЯ

на

са"о'му

краю

кня-

ЖИЦb'liJИХ ,во;юдінь, аж пі~

:ІЮ! О:Іеroсан,д, рhвкою.

Наве"ні цього рону диренція і парт,ном радгоспу «Літків­ сьний» З метою збільшення .ви­ робництва зерна виріШили роз­ ширити 'Площі пLд зерновими культурами. Для цього потРіб­ но було оовоїти l!IереЛОГОВі

се­

землі,

ХЛlіб на

трактори-сти

Гри,горій

них

Иа\кси~юв'Ич Олексенко 'Га Фе­ тут

загіlНКУ.

Аде

мінь.

КO'.lа

МИ покосюlИ, що біжать.у да­ іlечінь.

денний ,виробіток

На ла:ну не ІВИДНО нічого, Корім цИХ ' }І;ВОХ а!1регаоті.в, і се­

ЗО - 31

.BP-jIД<И-ГО,ДИ

безупину

лише

·на

Ва .10ВИИ

. ку

до

IP:lJHHbOlfO

ста

ЮlіаЛИ

-

311.

у

Григорій Олек­

ра:зи

піВ'Юра дні по­

'Б.алки

Іпшеницю

шюща,

на

Х:Іібів ,на

всій шющі. ярий

На

ячмінь

120

на

З()

гектарах

30

,розгорнули

MaTe;j}iMb-

цеlН'Т'нерів

з

гекта;ра н&

Княж'ицькі хлібороби не В1'р.ач·ають дорогоцtНіНОГО часу. О~ночас:н.о із К(}С{Jвицею і об­

цент­

нерів добірного зерна. Механі­ зат()ри

3аШjЮ-

'круг.

уже {)бмолоч~но,

кожен гектар ,видав

беЗПЛ3l'llна.

ко і без Б'ІІрат. Урожай радує нж, 'пшениці буде не менше

ярих

звал проведено

меха­

не заохоче:НіНЯ людеИ. Івони Сl'а' раю-ться зібрати хліб швид­

Та,к, ' У , радг-оопі імеіні Щор­ і

:вивозимо

ваджено ,моральне і

післязавтра

ози,мих

день

. му :вечеJ!Я

косс/вицю заКЁНчи,мо. са косовицю

кожно­

близько

ніЗ?lТIJI])3ІМ .га-рячу їжу, дрич·о-

7() гек'тарах. Оце за.llИшилась ос-та·ння

.

Ти"" иов ПОJIі збирає за­

на

маС(ll~ИЙ

MOiF()lТOM

хліб:tв

В()Н1ИВ

комп­

оБМО)Jотвалків ,озимої пшени-

лексі п.роводять і інші жнив­

ці. УЖJевизначилwсь пе.РelМОЖ­

ніj}обо'ти. На :площах, де 36Р­

ців змагa.tШl!і. К;()мбmi'нер Ми-

нові·о:бм:()лочені, понним x6ДO~1

Ших

!Вже

'в -.111I

праЦІ

ників сільського господарства І

II заготівель

проявляє не,налу 1I 11 турботу про те, щоб у гарячі і: 11 I1 11 11 11 I1 I1

дні літнього сезону оздорови-ІІ ти, дОnОАtOгти nідлікува"[U~я 1I

максимальній кіЛЬКОС"Jі . . . . д' ниКІВ І ІХ

роБІт-І. 1I . 1I санаТОрІЯХ 1I

ІТЯМ.

Побували вже

8

Кисловодська, Нальчuка, Сочі,11

:1 Євпаторії, Одеси,

Цхалтубо,::

11 Боржо.ні, Жданова, БерdЯn- 1I I1 ська, Ворзеля, Миргорода, П У-ІІ 11 щі-Водиці та інших понад tЮ 1I

І: робітників і службовців. Задо- і:

содому

В(ЩОКУішею до

Іван

Од'НОГО

скошено-го й обмолоченого. се­ редня врожайність становить 38,8 центнера з гентара.

'Ники під кері'Вництвом стар­ шого скиртопра: ва К()стянтина

такий загін.

На

очищені 'Поля

во

праЦЮЮіТЬ

Вже

' озимі

По;~01tа.но - пеj)ШИЙ рубіж

-

ІВИЙШЛИ на

третього рону

більш :від­

d

жоден

ВШІИ цЮ ,роботу. 'ТНім _В:а.Гомі­ ШЮІ бу, де Їх ТРУдЄlвий ;пода­ рунок ір1дН'ій ВітчИ3Н'і . Все у

-зер;нини.

що 'Не

той

Недар­

п'ятирічни.

Вони

нолосон,

не загубилась

:: ми, побувають

::

Тепер у господарстві повним ходом ідуть жнива. Винористо-

1;11

на звал озимі і ярі зернові, ши-

11

роно розгорнули обмолот.

11

Без-

в

піонерських ::

11 таборах понад 700 працівників 11 II.радгосnів і птахофабрик та їх 1I 11 дітей. 11

жодна зернина. Устатнували також всі ..комбаЙни 1 трактори необхідними протипожежними засобами.

агрегатів Василя

11 11

А. ЛУКАШЕНКО.

:: ~

11

ЗМІ"СТОВНО

1:11

корисно

il~1 1I

Відмінно

трудиться

в лісо-ІІ

цеху заводу::

li11 дирекція

і завком профспілки 1I

преміювали ЇЇ безплатною

пу-

1I

Ананійовича 11 діляють адJ>tіністрація, napTiй-!~

Рябого та Миноли Григоровича 11 на, профспілкова і КОМСОМОЛЬ-:; Кучера. 11 ська організації заводу. Кож- 11

ТЕХНО.JIОІ'ІGЮ

Щедрий урожай зернових ви-

li

ної суботи і неділі на базу здо- 11 11 ров'я, що розташована на Дес-ІІ

іН.абу.в.аю'ть ростили наші ХЛібороби. Ози- 1I ні, вuїздить багато виробнич- І; мий ячмінь видав по 35,8 цент- 11 ників з сіМ'ЯАШ. Крім тога,11

ваги. Торік, коли 'колгосп Івідго­

нера з гентара, озима пшени,від звичайного ДОВ'У'ва:в !fИ~1 100 телят, при/ріст ця сорту «Аврора.!> у перШій фе.рмах вирощують до трьох ти- 'молока. Кілограм ПОIРОШКУР'Ї.вно- ста'навив 'в середньому трохи бригадІ на площі 2 3 гентари ве.lИ'КОЇ Ірогатої худоби. Н& його не відрізняється

госnо- 11

тонн зерна і більше. Не від- 11 Багато уваги відпочинку та" стають І екіпажІ номбайнових 11 оздоровленню робітників nри- II

автора.

добlре

І: працівників сільського

робітну добиваються комбайне- 11 тівкою для поїздки в Німеl{ЬКУ II ри Петро Ананійович Рябий та 1I Демократичну Республіку та іІІ Ст.епан Мусійович Юрченко, .:: Польську Народну РесnубліКУ'11 яю щО'дня намолочують по 50 1I ЦиJ>Ш днями вона повернулася . II

ЯШІІОЇ соломи.

,корму,

піонерських таборах Голосіє-::

11 ва, Пущі-Водиці, П ухівки nO-11 11 над 250 чоловік. У третю табіР-11 11 ну зміну поїдуть ще 55 дітей І:

На обмолоті хліба висоного ви-

Олексенка

нізомний ;Іщр-модобувний за­ гін ,виве;р.шує другу с,кирту

Ясину:ва'тськии к,олгос.п «П1>ав- ЖИР·И і міКIРОДо6atвки. Смако:вими вого

:1 в

11 не залишився поза увагою рай- 11 11 кому nРОфC1lілки. Іх побувало 1I

ро Михайлович Юрченно, но- 11 ного змагання серед роБІтниКІв 11 жен з яких понлав у вални 11 і робітниць своєї професії. ЯК 1I більш 1ІК 150 гентарів пшениці. :1 ударницю комуністичної праці,::

і Ф. Т. Царика ~о. С'Та;н.ній за­ гінці 'пшениці; :внизу - меха­

Фото

Л іТНіЙ відпочинок дітей теж іl

силь Марнелович Божно та Пет- І: дила nереМОЖt{ем coЦia~iCTи~- іl

агрегати

-

.

І:

боті поназують номбайнери Ва- 11 нує свої обов'язки, не раз вихо- І:

П. ТЕПЛЮК.

М.

"ш~

перервним потоком йде русанІв- :: nрирізуваЛЬНОJ>tу

що на полі, а той, щО , в комо­

На фО' ТО: -вгорі

з будинку відnочин- і:

СЬКий хліб на державний прий- 11 холодильників робітниця Любов 11 мальний пуннт. Принлад у .ро- 11 Ліберда. Вона старанно вико- 11

у,рожай,

рі.

траlктористів Г.

1I вернулися

вуючи ножну по гожу годину, ІІіІ комбайнери закінчують косити

"а ж у \!ШРОДНІОМУ присдівї го­ В()РИ'l'ься,

11 розов. Працівник їдальні цього і:

11 О. О. Садовський та багато ін-ІІІ

пО'дбали про те, щоб не загинув

ПОівідальН'ий ШИіj)ОКО 1){)3Г(JIРНУЛ'И ' обмолот хлібі.в. І чим швидше . й юраще іІр.ооіеДУ:ТЬ

ДО

ськими шляхами краІни трак- 1I 11 тористи радгоспу «Зоря» І. М.ІІ 11 Ковтун, І. Т_ Лелека, В. І. Мо-ІІ

1I дарства. 11 11 Усього в цьому році на nіль-ІІ охороняємо 11 гових умовах відпочинуть в бу-:: Механізатори радгоспу «Ру­ 11 динках відпочинку, nоnравлять 11 здоров'я в санаторіЯХ,11 санlвсьний» зразново підготува­ 11 своє ли техніку до збирання врожаю 1I пройдуть туристськими шляха- іl

ек{)шено на з'вал 'ранні КОЛОС·О­

ві. МеханіЗalТOlJ)И

завдання.

• -=

'КУЛИYlри 80ге&Т.арів грунту.

~ругий, IваЖЧИIИ

БІльше

н аДІИНО

аrpег&ти.

:п\woтомено під

до

Урожай

•. RИЙШЛИ

ТjНliКТCWИ З Іплуга:ми. Цілодобо­

колоска,

да» спе"ціалі:~ує'ться :на ,віДГО)J:івлі Я'костяYlИ і поживністю з&,,~нник

зернини.

у,рожай

один

-ванеодній і меті 31Орати в.рож&Й беі.з .нтрат, до єдиного

ІІОНОЮ

зберегти

ІВИСОІНИЙ

М. КАЦІОН, керуючий другим вІдділком.

3аlвтра ще

'ни 'НОСQlВИЩ, :прагнучи

гентарів

Пll'ИТІООва

DКИРТУВМ\lНЛ

II11

но більшиЙзаплаНQваного. Від­ 11 ликодимерський» Г. І. Cид~- і: чутну добавну матимемо від 11 ренко, трактористи з «ЗОРІ» 1I того, 'що посіяли ячменю .на 26 11 М. П . Щербак, М. П. Баглай, І.

подає її етогокладом, а робіт­

почне

старшии Інженер по лабора- ІІ 11 торних приладах П. Д. Власюк 1I

11 ку «Авангард». Відпочили, 1I 1I зміцнили своє здоров'.Я в са-ІІ Валовий збір зерна буде знач­ 11 наторіях водій радгоспу «Ве-ІІ

місця .

вкла·~ають ускирту.

~! боті Bo?i~ М. П. Ліскович та і:

11

11 ж господарства З. Ф. Кулініч 18 Збирання ячменю т,риває . 11 і робітник M~ М. Проценко nо-ІІ МеханІзатори ущільнюють 'стро­

3алоз'ний

МИIТІЮФа/новича

Ми­

меню сорту «мосновсьний», уже

Tj)O-совою

ЛеонтійОО!ич

Івану

11

.них пО'виннебутиriiдпоря~ко­

УВАГА: ДОСВІДІ

Ф стлки .

теж побували в КриА1У. Вони по-І: дровичем ГаЙІданом він ста­ рень.ним номбайном «С-4» на­ І! дорожували до Алушти по ту- 1I молочує по 36 тонн зерна за 11 ристських ,nутівках. Здійснили 1I день . З перших 20 ,гентарів яч­ захоплюючі мандріВКI! турист- і:

зовмrии за.гііН, - ПОЯСіНIf1В бри­ гадир КОІрмодоБУїВНQЇ 6J)'И'Г?lДИ Феодосій МаК3JIЮВИЧ 3алозний, ЯКИЙ керує 'всіма ~об()Тами по затат;:влі кормі,в. Тра-кто­ ристи Леонід lван()вич МИі!О­ нець і Петро Фе~ОІj)ОВИЧ Туру­ повстягують

механlзатО'рів

роновичу Вельгошl. З своїм ПОМічнином Минолою Оле.нсан­

ви.росли

Тут працює ОДlШІмеха.н.і­

.-

j)a:~ д:орідний Ylрожай,МИ при­ діnя!)мо ·вею увагу, каже диr~юl'ОР ,радгоепу lва:н Оле,к­ саlЦРО'в.ич Басюк. Чотири

,ран-

Iо: : " ТI)Ї ГОДlИНИ ночі '[lРИ ,с.вітлі фар, сієнко.

зеj)на у

ячменю

дві вел, акі 'IЖИI)1I'И.

тонн. По

ТОНІН.

-

одинаДl\ят(}ї-~в&надця-

--РOl3П'о,відає

збір

ного

'з~рна ячменю

го з -них отанО!ВИ'Ть

де­

кілька хВ'илин 'виходять Ііз ево­ їх ' ка,бі'Н, що· б ОГЛЯlну' ти маши­ ни. І знову за ,кермо. -Косимо з

йогоагрега­

33-36

тонні

йде МaJC'И1!і С<ltоше'нО'го

Ма'Кс'И,мe.mro

тонн зе-рна, а

:НЮIО.'10чувади комбайн-е,ри Казw"ір Іванович Дуб0- ВИЙ і ОлеБС-ЇЙ СтеП?lНОВИЧ Тетянич.

трапО'ри '3 жаrrка,М'и. Механіза­ ТIJlР,И

146

ту С'тан()ви,ть

тиші !Ви;разно

рухаються

Па:ВЛQlВWЧ

намО.'IОТИВ

чу-тирокіт Їх М(}ТОірів. Круг за

!:руго"

Посіви дбайливо догляну­

1I

про

11 волений повернувся з КриАІУ 1I 11 старший науковий C1lівробітник 1I У-рожай .вИД<llВСЯ ЧУIДOlВИЙ. За­ I1 Центральної дослідної станції 1I раз проводить-ся його збирання. I1 А. І. Самусенко: поліпшилося:: відчутно прибуло 1I Цю рО'боту доручили одному 11 здоров'я, З найстарІших і найдосвідчені­ I1 енергії. його товариші по ро- 1I

во'на

в:і~.lИIВО)[ -відступає все далі й ~a.li, а .по.lе .вкривається туги­

.сторажкої

посіяли нормові буряни, однорічні трави, яч­

!!

Р" аиком

ли.

ШВИДКОТ:lJне, 'рівна й щідьна стіна із 30;ЮТИ істо-1)ронзо,вим

p~

:винористоrву­

\нунурудзу,

дір Терент;йо:вич Ц~.ри-к зайня­ ли

раніше

як природні пасовища.

На .дру,гому відділну зорали 150 гентарІв таних земель. На

ІІЬО"У достиг піз'ніше, і лише вчора

я,ні

вались

~ ЛіТОI Відпочинок 11 11 11

сяч М(}ЛОд'Нlяка. Галузь щороку :~начний пяти ,кілогр.амам 'н:езби- більш ЯК 700 грамів на добу, а дає колго-сповї понад сто ТИ'сяч рано·го молока. J в Iн'И-ніШНЬQlМУ -пetреВИЩУ6 900. по 37,7, пшениця сорту

кількість трудівників 11 І' підприємства по nутівках. зао::1 11 кому побували в санаТОРІЯХ ІІІ 11 будинках відпочинку. Лікува-ІІ

«Іллl- ~i лися в санаторіях «Світанок»,11

ка.рбо!ванц ;в чи'С"того пР,ибутку. Але як <ним ВИНОЮ;В<lТИ? На 11.0Це дало 3МОІ1У КОЛГОіС:IЮiВЇ доДвісті телят на :відгодї:ВJIЮ - , по'могу .приЙшлиробі'l1НИКИ До- даТК()ІВО відцрЗlВИТИ 'в магазини

чlвна» в другІй 34,6 центнера.

ства,

жаю і вининнення пожеж, на 11 ті «Поляна» нині nоnравляе і: полі провадиться постІйне чер- 11 своє здоров'я працівник скла-ІІ 11 ду Яків Демиденко. . І,

та.ка щомісячна норма г.о,сподар- HelЦЬKOГO заВI()ІДУ

хол{)дильників. сотні центнері-в молоюа.

а

наЙбл.ижчи,м ч&с:о,м ця Вони ЗJa 'влаС'НЮI проектом вит(}ЦИфразроС'те дІ) 700. На випою- то!вили аВ'ТОІМатич'ну установку, ва,ннятаКОNJ

'ПОГО.lі,в' я

за три яка діСТ~"lа .наз,ву

«ДОінчанка».

В цьому :році :нава технологія

ПО:РОШОК засипають у бачок, за- .t-и,к,ого 'П(rширення 'ів інших гос­ ли:вають .водою, п;і:д;,грі.вають і за подаvствах. кілька хвилин 'пожИlВНИИ КОРіМ гоІ. БУРИНДА, ·то,виИ. Одн'а УС' тал,о'в'ка напу,ває кор. РАТАУ.

РОUf!ЮВИЙ

воднор, а,з чотирьох твари.н.

за,,,іIllНИ,к. Шн місти'ть

(.)

'від;В'іики, .рос.линні

Те.1я'та швидко з,вик&ють до ,НО-

П'ЯТНИЦJl,

20

ЛИПНJI

1973

року

ЯСИНУІвата,

(.)

ни, посіви ються,

маши- 'і

встановлено

пильне

спо­

стереження за роботою механіз­ мІв.

І. РЯБИН, протипожежиоі

охорони.

НОВЕ

життя

li Григорій

Коновал. На курор-І'

Цікаву і захоплюючу

nодо-ІІ

старанно ОХОРОНЯ-:І рож У Закарпаття цими днями::

начальник

Донецьної області.

по іl щ.о в Моршині, робітн,!-ця M~- і: 11 рlЯ Ропало, «Червона ЗІрка» МІ-ІІ 1I ста Кисловодська - кранівник 11

-

Щоб не допустити втрат вро-

ві~годі.в'Лі М()Ілщняка lН(~була ве- гування протипожежної

~Іісяці ма!) Іпі'ти більш як 5 тисяч цвнтаер;ів незби'раног{) мол.ока. Де иогостількивзяти? Отут епец;а.lісти і запропону'в·али посухі молоч'ні

бригадІ

І: значна

(.)

11 було організована для молоді. 1I I1 Більше 30 юнаків та дівчат по- 1I бували в Карпатах, відвідали 1I 11 історичні місця в Ужгороді,:: 11 Львові та Равно. 11

II

~ ______ E~t~~!~~~~g~_~ (.)

3

стор.

(.)


Волгоград •

••

МІСТО герО13МУ Важко пеj)еда'ти еловами ті почуття, які охо­ пили нас ,на Мамаєвому ку'рга:ні. ~[И :ніби стали

Цього року ми відзиачаємо пам'ятну дату в житті міста і району тридцятиліття ВИЗВОJIеlIНЯ від німецько-фаши­ стських загарбників. Броварці свято шанують пам'ять про подвиги тих, хто у боях відстояв иашу свободу. Імена за­ хисників золотими літерами вписано в істо,рію Бровар­ щини .. Три десятиліття мннуло відтоді. Але й сьогодні ще

свід'КюlИ вro,єнної п(}ри, ко'ли Т)1Т nрwміли бої.

Н8.·~Вj)азив своєю величністю ·головний мону­ мент а'нса'dблю «Ба'ТЬJ\івщwн:а.~мати».

не всі імена героїв Иа3вано юиі слідопити ведуть свій невтомний пошук. Щороку відкриваються нові музеї і кім­

наші

-

У,рочисту клятву бути гідними веіІИlКОГО подвигу бжь·ків. На згцку Пj)О ВОЛГОГj)адми ·Пlj)И.в~зли в

шко.ТУ СВЯЩе'IfНУ ЗЮfЛю З Мамаєвого KYj)raHY. Сучасне ВОr.1ГОГj)аідатакож ге,роїчне. Ми побу­ в&лина тракто'Р'НОМУ з а'В оді імені Ф. Дзержин­ ського. Thож,н'Ї п'ять ХІви.lИН З ко'н:веіЙ(Jj)а заводу

йомитися з подвигом броварців. І ми будемо раді, якщо у вас появиться бажання напи­ сати до редакції. Можливо, це будуть відповіді на питан­

розповіді про подвиги,

ще мало

знані,

а"можливо, це буде нова сторінка в історії героїчного за­ .хисту нашого міста. Адже герої поруч. Чекаємо ваших

СХiJ1ДИ'ТЬТj)аК'ТОj).

-----~~

НА

3. Яка повітряна армія брала участь у визволенні міста і хто нею командував? номером вміщена

листівка, випущена партизанським

загоном, що діяв у нашому районі, в книзі «Листівки nартизанськ,о­

го підпілля і nа~изанських загонів України» у роки

Великої

ВІТ-

чизняної війни». (К, -/968). . 5. Що ви знаєте про подвиг nО'lесного громадянина нашого МІста Марію Іванівну Лагунову? . 6. Назвіть імена Героїв Радянського Союзу - наших зеМЛЯКІв. 7. Один із тих, хто визволяв Бровари, був командир гармати ро­ сіянин О. І. Каширин. За який саме подвиг йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу?

ні 7-б Юlасу міської сеj)едньої школи М 1 :ВИ­ рішили 'відв!да:ти 'міс'ГО-геJЮЙ ВОЛГО>Гl}а!Д. Ве:сь КЛ3;С боровся 'за 'поліпшен:ня успішності 'і пове­ дін,ки.. І ОСЬ по за.кінче-нні ла.вч<!льного j)OKY 1.fj)ія здійснилася піоне'j)И вj,~ві,Дали Во·лго­

тійське і Біле моря. А Ін,а 'півпочі мі,С'та була збу­ дована могутня ВО.'l(lька 'гідро>еле>кТptостан~ія іме­

Під час пеj)еrбу:в&нн'Я 'та;м іМИ П(}l3!Нlайомилися геcr>ОЇЧrНИМ

МИ,НУIJJ.ИrМ

сучасним

Чи знаєте ви героїв громадянської війни, імена яких носять ву-

.

1/. Які меморіальні дошки.є у нашому місті і районі?

у багатьох селах нашого району організовуються музейні кім­

12.

нати В.

1.

Леніна. Де вже їх створено?

Де у нашому районі є пам'ятники В. 1. Леніну? Назвати Героїв СоціаліСТИ'IНОЇ Праці, ЩО працюють на Бро­

13. 14.

телеваqення

варщині.

15. Що ви знаєте про ланкову з Великої ДИАlеркu Євдокію Без­

САlертну?

16.

Хто і коли з маршалів

Радянського Союзу

був

у

П'ЯТНИЦЯ,

нашому

В.

і

М. ЄРЕМЕНКО.

БРОВАРСЬКА ТОРГОВА БАЗА ТРЕСТУ «УКРТОРГТАРА»

і

пиломатеріали,

будівельний ліс, деталі

будинків М-З,

:

гаражі метал,ві, наличники, плинтуси, пороги для «Волги»

і

і «Москвичів», багажники, пружини для «Волги», черепицю

металеву різних р~змірів,

: : : *1

покрівлю гумову, тру~и

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

і

11 11

БровАрсы(муy І(ОМБІНАТУ

. має в продажу за готівку

*

газові,

Л, ПРОЦАК, ,,7

десятикласниця, піонервожата 7-Б класу.

1*

гент». 11.15 «Індустрія - селу •. Репортаж із Горьковського річкового порту. 11.30 Кольорове телебачення для дітей. «в ляльковому магазині». 12.00 - .Шахова школа •. 12.30 - Виступає письменник Н. Євдокимов. 12.45 - Програма документальних фільмів студії "Узбектелефільм» . 15.55 - Програма передач. 16.00 «Наука сьогодні». 16.30 - Бетховен. "Креі\Церова соната •. .17.15 Теленарис «Сторінки 'з щоденника •. lВ.ОО Новнни. 18.10 -

серія .ПохмуриЙ ранок». 12.45Для дітей. Телефільм «Нове плаття короля». 17.00 Наша афіша. 17.05 Розповіді про донецьких металургІв. (Донецьк). 17.40 «Герої хлібиої ни­ ви». (Херсон). 18.00 .Спортлото». Ювілейний lOO-й тираж. (Харків). lВ.30 - Реклама. Оголошення. 19.00 Ін­ формаційна програма «Вісті». 19.30 Вперше на телеекрані. Художній фільм «Сказання про Рустама» . ( І-а серія). 20.45 - «На добраніч, діти! •. 21.00 -

Концерт учасннків художньої самодіяльності. (Волгоград). 18.40 «Польова пошта .Подвигу.. 19.10 Вечір.

Програма .Час •. (М.). 21.30 ше на телеекрані. Художній .Сказання про Рустама. . (2-а

I1рисвячений ВО-річчю з дня народження

ЛИПНЯ

для школярів. «В rостях у клуба сЧе­ бурашка» . 10.15 Кольорове телеба­ чення. Му~нчний телефільм сДнри-

ПЕРЛОВСЬКИИ,

**HH**"***H*H***М****H*М**М**М***~

20

" Перша nporpaMa - ЦТ 9.30 - Програма передач. 9.35 -Но­ вини. 9.45 ' Кольорове телебачення

місті? Питання склали

3

Велиrк.у

Miffl1a.

чудаві ,но:вєJбудови.

БlІІга'то побаlЧИЛИ 'мив 'MlCTl-ге,j).о,Ї, багато спогадів привезли з собою. М,И ЩИj)О В'дячні н,а­ шій 'Р'іlдній КОМУ:Нії:СТИСІІНій 'па,j)ТЇЇ зао щаС.ТJ.ltве ди­ ти,НlС"ГВО, за 'все, ЩО вона 'робить для {IІа·С. .

тт

9. Назвіть імена перших організаторів Радfl/jСЬКОЇ влади у Брова­

,.

Кj)ЖИЛИ

будовУ'В1І'ЛИ Й,ог·о З 'попму і ,ПЇІН.

рах..

10.

ні ХХjI з'їзді КПРС. За ос'танні 'РOlКИ 1ІІісто Пj)И­

повагу ,викли,кає у :нас IМУЖIliVcть людей, які 'від­

.

лиці міста?

.80-

·було :віДlК'j)ИТО НОВИЙ водний

т,ВОРИІВ місто в ІПОРТ п' Я'ти ·М'Oj)iD. Звідси паро­ пла·ви ЙІІ!У'ТЬ у Каспїй'ське, ЧОj)не, Аз,о:вське, Бал­

Гj)а,Д.

8. У багатьох селах району встановлено обеліски, на яких викарбу: вано імена воїнів, що загинули в роки громадянської і ВітчиЗНЯНОI

воєн. Назвіть ці села.

велетень

ПІОНЕРСЬКОМУ ~БОj)і, П'j)ИС1lЯЧе'Н'ОМУ ~j)идця,тИtI>rЧЧIQ Сталі'НЛJ),3lдсь,К'(}ІЇ битви, уч­

в роки Великої Вітчизняної війни? Хто був його командиром?

Під якиАt

цей

шлях довжиною більше С''Га юі'лом·еТj)ів. Шн пеj)е­

.

2. Чиє ім' я носив партизанський загін, що діяв у нашому райоНІ

4.

-

ДоИ В(}Л!ги і Дону

Коли (назвати точну дату) наше місто було визволене від ні-

1.

-

А за добу

ВИ'ПУ·С'КМ 271 машину. Юдьш як дваIДЦЯТЬj)ОКі.в назад з' єдналиrCЯ

листів.

Аtецько-фашистських загарбників?

у пам' Я'ТJlИКУ. Стис­

.BT;\JIeHa

ВОЇнськ.I)Ї СіІави. Хвилиною МО'В'Іa!rНЯ вшано­ ву.ємо ми пам' ять заГИlб.'lИХ rej)oї,B. Піонери дали

Сьогодні пропонуємо вам ряд запитань, які, сподіваємо­ ся, допоможуть усім, хто веде пошук, хто хоче повніше, глибше дізнатнся про ті грізні рокн на Броварщині, позна­

-

ЦЯ іД'е'я яскра.во

каоється серце ві'Д уj)(lчисто'сті і траур,ності залу

земляки.

ня, можливо

--

Ma''ГO'di гранатою 'вру'к'ах. «Сто.яти :насмерть!»

нати бойової слави. Листування з героями, зустрічі з. ве­ теранами, вечори слави все те дань пам'яті про полви­ ги. Серед героїв, що уславили себе у боротьбі з ворогом, і

А ось

IЖУЛМI'Туj)а могутнього р(].!дян'сь,ког.овоїна з ав1'О­

В. Б. Маяковського. 21.00 цІйна програма .Час •. 21.30

рове

телебачення.

тн».

комплекти ВОДОСТІЧНИХ труб, казани аЛЮМІНІЄВІ, горшки алюмінієеі, беНЗ0ПЛИТКИ, таганки з газовим балоном і редук-

11.00 -

!

Редавтор

Вечірні

но­

в. ФЕд.RИ

КИ'ВСЬКЕ ПРОФЕСІЙНЕ ТОРГОВЕЛЬftЕ УЧИЛИЩЕ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ

КИ,ВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ на

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

навчальний рік

1973-1974

Училище готує для торго,их пі,.приємств М. Ниєва квалІ­ фІкованих продавців та контролерІв-касирІв широкого прОфі-

буфет-

11І тором, ворота металеві, умивальники з тумбами і фаянсові, 11 еврики фаянсові, цвяхи будівельні і ШИферні, пластик. : 11 на кухню, Звертатися на адресу: :: Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Димитрова, 119. і :: 11 м. БроварІ!, вул. Київська, 148,11 : (В районі залізничного вокзалу). 11 другий поверх. 11 Адміністрація. • 11 ~ • • 11 Адміністрація. 11 t.-iiiii. __ iii ____ iii_iiiiiii_iiii_iiii~' ~I'I'I'I'''''''*''''''''''''''''''''''.'''''''''''''''''''''**НІ касири,

опере-

Інформаційний огляд "На ла­

нах республіки •. 22.45 вини. Програма передач.

.#'~~~~~~##~"~~~~~~I~'~'~~~'~'#"

ХАРЧУВАЦНЯ

сестра-хазяйка,

«Любителям

22.40 _

нотрилогія «Ходіння по муках». Третя

громАдсы(гоo

ІІ'НИКИ'

ІнформаКольо-

Спортивна програма. Друrа nporpaMa - УТ Телевізійні вісті. 11.15 -Кі-

22.00 -

НА ПОСТІЙНУ' РОБОТУ І:

-

Бпер­ фІльм серія).

ро б ІТНИКИ

'

'

лю, декораторІв. До училища приймаються юнаки та дівчата, які постійно живуть в м. Києві та околицях, віком від 15 років, з осві-

*

тою

8-10

До

-

класів.

ПРИПОМ

ПРОВАДИТЬСЯ

заяви

імя

на

директора,

БЕЗ

із

ЕI(ЗАМЕНlВ.

зазначенням

професії,

додаються:

РЕСПУБЛlI(АНСЬКlй

ПОСТАЧАННЯ І ЗБУТУ

БРОВАРСЬКОМУ

на постійну роботу потрібні:

ХЛІБОЗАВОДУ

старший

постача~IНЯ,

Інженер-механік

у

вІдділ

матеріально-технічного

НА ПОСТІННУ РОБОТУ

потрібні:

який знає консервне обладнання;

друкарка.

Звертатися на Телефон 19-0-72.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

БАЗІ МАТЕРIАЛЬНО·ТЕХНlЧНОГО

адресу:

м.

Бровари,

вул.

Кутузова,

69.

Адміністрація.

ГОВІ ·еwспедиТ'ор'и,

.~-~

pi-ремонтнИіК'И чергові

БРОВАРСЬКІЙ mКО.JIІ·ІИТЕРНАТУ

9.

головний бухгалтер, чеР'!'ОJЗiі диопетчери, че,р­

чих в сільській місцевості

Строк навчания для тих, що закінчили 8 класів, 10 класів - 1 рік. Учні забезпечуються стнпендією, час навчання в

'слюса­

V розряду, IV роз­

зараховується

'слюсаірі

'ряду, чергоВlИЙ

візник-конюх і техпрацівниця. За довідками звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Шев­ ченка, 21. Іхати автобусом .N'21 до зупинки «Школа-інтернат».

теХ1пра'ці,вники

(лише

в

загальний

трудовий

Початок занять з 1 вересия. Документи подавати особисто вул. Кіото, 21, телефон 52-71-84 «Комсомольська») .

,елеКТРИIК

IV розря,ду, машиністи тkторозро6н:ихмаши'Н,

по ТРZВИZ:

Документ про освіту (в оригіналі) Свідоцтво про народження (конія) Автобіографія Три фотокартки розміром 3Х4 см Довідка про стан здоров'я (ф. 286) Характеристика зі Цlколи Довідка з місця проживання МеДlІчна довідка про те, що протягом останніх трьох років не хворіли інфекційними хворобами. Довідка з колгоспу або радгоспу для проживаю­

І

сНОВАЯ ЖИЗНЬ,. й

У

орган БроваРСJ!:ОГО

ropKoM8 й

І

училищі

безперервний

стаж.

.

на адресу: м. Київ-156, (їхати до стаиції метро Дирекцік училища.

В

У СПРАВАХ

Адміністрація.

ОБ'Я'В ДО

ГАЗЕТИ

ПО ТЕЛЕФОНУ

оммуннстнческо партни краинЬІ, rOpOAcKoro н ра oHHoro Совета депутатов ТРУД"ЩИХС" Кневской обпасти.

роки,

пе,ршу зміну).

Адміністрація.

К

та

2

НАША АДРЕСА:

І

255020

М. r;РОВАРИ, вуп, КиІвська, 154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора

ВідповJдапьного

секретар",

заступннка редактора

19-3-82, 19-4-47, CIJJIoCIoKOro rocnOAapCTBa, кореспон19-3-111, вlддlпlв ПРОМИСJJовості, 19-4-67.

вІддІлу

дента .. місцевого радlомовленн" маСОВОІ роботи. фотокореспондента -

ДЗВОНІТЬ

19-3-18.

І

ІНДЕКС Газета

61964.

виходить

у вІвторок, сєрєА)', п'ВТRRЦЮ І суботу.

~~~~~'~~~~~.-'~I,,~~~~~~~.~,~~~,~~~~~~~~.##~~~q,,~,~~~~~~#·~-~-~-~~~~~I~~~~~-#I'·~·

Броварська друкария, Київської області, вул. Київська,

154.

Телефон

-

19-4-57.

Зам.

3508-9865.

І

#112 1973  
#112 1973  
Advertisement