Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ кр.АТН,

,

ЄДНАl'IТЕСЯ!

РІК ВИДАННЯ 32-1 ·~oI_,_.,..,.,.q,_

t

.Nt 112 (3264)

~

ВІВТОРОК

21 ОРГАН

РАИОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАНОННOJ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОВЛАСТІ

BPOBAPCbKOro

ВИJlад у 31іUНВИНR ІИРУ В Європі в у

пресі

опубліковано

зміЦнення

ко­

мнру

В

За словами Брандта, після розмов з Генеральним сек­

J{ПРС Л. І. ВрежаіЄВИМ,1 фе­

ретарем

неральним

секретарем

дера.rtьним

канцлером

ЦН

В. Брандтом. В комюнІке під:креслюється, що договІр ~1іж Радянським СОЮЗО~1 і ФРН

сприятиме

обома

країнами,

благотворний

впли,в

між

на

словлено

тверде

часом

Ви­

ТИЧНИМИ

переконан­

чинності

З

до­

оrtриятиме

зміцненню

тепер,

Сliлика:нню СІ,КОЇ

і

вуть заходІв

значається,

ція

В що

відносин

ФРН

на

ні

здається

можливою

~laє

велике

за­

НДР

повної

і

пруженості

висновну,

є великі

що

для

цього

Під­

знатного

Нриму

були

корисними

як

для

і

р'ОЗМ{lВIf

у ~пільнОІМУ

3

Р(І;Д'Яlfсько-афга,./і­

НОРМІ

з

колгоспу

далі

ковського на кож.НОМУ з

30

гекта­

рів збирає в середн'ьому по 303

центнери бульб при зобов'язанні центнері,в. Собівартість одно­

260

го центнера картоплі ванці 15 копійок.

На

і

відносин

рі,в

,\lіж СРСР і ФРН, так і для

фото:

В.

М.

ланковий

2

-

карбо­

механізато­

РОЖКОВСЬКИЯ.

8

гекта'рів при :завданні

3,8.

СИДІР

Кузьмович

Фещук

і

братерства» в робітничих і сіль­

тракторист Михайло

Іванович . Ул.есько. Вони щодня викопують картоплю на дв' ох І БІльше гектарах.

*

*

.!рОфери радгоопу «ВеЛИlкодимерський» Іван Са­ МІИЛОВИЧ

всемірно

Кондратенко

та

Микола

ДаВИДОВИ'1

1p.a,iJ;I.ЯНІСьк{)-а,фганську І

Васюк значна леревиконують норми виробітку на

~РУ'ЖJб . у та В33QМ{lвИ'гідне СП~ВРО-І

перевезенні каРіоплі від комбайнів на буртмайдав­ чик. За успішну роботу їх 'Премійовано .

зм,іIЦНІІО' вати

(ТАРС).

НА ПЕРЕДЖОВТНЕВІЙ ВАХТІ

' вич К-ондратенко та Мико.ла Да­ вицовlfЧ &еюк. Вони т1ІіКОЖ одрр­ жалиперmі преміі.

- - --- - - -

Агрегат відмінної· роботи

Д(}рі!днийврожай . к.а.РТОШІі, У,\lі­ да {J,рган,іооціоЯ .на К{lпанні її заСЛ}'ІГа,

насамперед,

-

лаoНl(О,В-ОГО

МихаЙ'ла ,Мар'к.овича Мо.с ка.l оок.а. fрикун, 33 .к.е.рмомкоlМбаЙна B~H3YMi' B 'зтуртувати наВ'К{lЛО се­ оа:м лаIШ(lOВи!й. Він !СЛ,ЇіЦкув, щоб , бе :мiJЦ.ний, ро6отЯЩИЙ к(}лектив. p.JIД'ки повнreтю під.копувaJlIЮИ, Разом G Тj}alКториоСТО'М Григ&рі6М ,ві~сіlваласявід зеuj lc&p'foIплоя, ТIІІМ~ій{)вичем J'рикуном дооився, о'бід небо IПрщre,н'ШО, ВНГЛmlУJlО ·не ГУ'БИJJ<LCЯ. · ДРУ'жно оБСЛУГQВУ­ щоб д.ОР}'ІЧена техніка lІІ,рщювала ,сонце і BЇiJJij}al3y 'ожили .NО-ЛЯ р.ад­ тьком6аін рООЇ'г.НIЩЇ Н. С. Ца­ 6езперебіЯно, з повним наванта­ г(}спу «,ВеЛИК'()ДНМЄJ)ICьюm». рик, Н. Н. Вмо, M~ С. ІЮооВИЧ, женням. - Нама:гавмося використати 0.1 &СИ та інші. ці люди пра­ Х' QЧ яке веJШКое ,нап:ружения в кожну сприятливу roДИНУ,- Ц»В&ЛИ в ~a.!II:a під 'ЧatC ~а.дj,в.ня ц,і осі,нні \дні, але Михайло Мар­ каже головний aгp~HOM Олек- ·картопл,і, 'J1()ГЛНДУ за ·не,ю, а те­ кович Я'к деопутат районної і сіль­ , саНДІР Мнх3JЙ!J1~ВИ'Ч KY'3b1М~HKO, Іпер ~ на збиран,ні врожаю, якlfIЙ ськоіР<tд дооутатів трудящих ,Д.ТЯ 'ПРИСlWJ}єн,няп(}льових рООіт. ,вида~я Іна !Славу. н()вий сорт На ,площах ,пр.ащює IГ,РУI1ІОВИМ спо­ СУЛGВ, оЯк,ий ,IИllрощува:ли на П'Л'l'­ ~стига6 поговорwrи 13 оооїми ,ви­

РАТАУ).

На честь 54-і рІчницІ Вели­ Михайла IМaрмвича НОГО Жовтня комунарськl мета­ Во.на вже декіЛIІК3

в СІМ'Х ЄДИНІН Щд девізом «Союз великого

6.

СОООМ шj.c'l'нщдцять комоайні;в, НЦЦЯТИ 'гектара' х, .да.є дО 2{)О ЩО- Д~<6 можливість оораще ІВИКО­ !Центнер' ів 13 i гe1tТapa юар'ЮПлі'. ,ри~тати z.е,ханїlзМи. Р&зраХ>()ВУ<6МО Що.деннlfЙ вир0.6іroк ~a кО'Мба.йн ~ .. дВа ТDlliіВПОJlа.тиCIJI із збираlН­ - ,2-2,2 lІ'екта.ра . На пол, ~вині -!ііі • .картооЩ 11&700 l'єП&р,а.х. 'за'юр.ЇlПЛЄl!ЮЇ ,площі .картопля 'ВЖе Х{lJ){Iше Щ)ГаlЙооваае POOO'l'Y в ВИ, КQoпана. 3 IпО'чаткукопаНlНЯ хо­ МЄІХ&нrзo.ва'llїй ·ulЩiКQIIIувїоста лектив агрегату трина.,п;ЦJ1ТЬ рооів

ДЕ 11 Ь Батьківщини

«Рудня»

ДРУ'1'а декада вересня не балу­ ва.lахЛі60. р~ів IП{lГОДОЮ. I}r ~ в це'й день з !Caмoropl:HKY не IВти­ хал~на' доїдли;ва М'ЖИЧ' к3. Та під

Фото П . ,Бойка . (Фотох,рон.;,ка

яких

племптююзаlВОДУ

*

3НОВУlJlїlдТвемили і

з

Високого виробітку ,на картопляних жнивах \. рад~оопі «Жердівський» добиваються комбайнер

,р'а'ЛJIIнсько-афга,н,ськlП

C,ВQЄ ,пра,гнення

Ланка

кожен

Хороших показників добивається і Іводій тракто­ ра «МТЗ-5» Володимир Терентійович Волощенко, його ,змінний виробіток становить 4,5 гектара ПРI!

Bi~HO'CHH та 'ЇІХ да:льшого ,розвит­ , ку. Було , 0000()во:роено та'Кож а"кту­ альні :міжщародні проблеми, що

Сторони

1,5. З початку сезону

*

траКіОРИСТ

виорює за зміну ло

мі.нНЯ,Відбу' вся 06м:ііН ~уМiWtlИ ііі "ита,ннях

Іваном

Микола Федорович Діденко. Трактором «Т-74» він

сь,кому 'КОІМюніке IГОIЮр.итьrcи, що в Х()Іді ПЄlJ)'e'ГОВОJ)'ів, JliКi Dj}{I:Х()ДИЛИ в а'l'М{) Сфері .друЖlби і IВзавморооу­

кіста Василя .МиколаЙовича Ро ж­

в

важливими

'Переог()оори

вироБІТКУ

&хір Шах

Заслуженого механізатора УРСР Героя Соціалістичної Праці кому-

• • •

переговори

муха.М' Мед

\ імені Лені,на Народицького району бітющтво.

Після повернення з Ра­ дянського Союзу В. Брандт що

ка,ртопляра

ТРа'Кl'ори.стом

гектара при 'Нор'мі

*

і К. Т. ,Мазу,ро,вим.

на­

область.

з

На ~opaHцi зябусистемаіИЧНО перевиконує норми

д. І. ,Врежн~вlW, 'М. ІВ. Шдгорним

ЄвропІ. (ТАРС).

Житомирська

СРСР і прийшли

можливості .

; заявив,

.мав

МДЯСТРИВИСОКИХ УРОЖАІВ

тверджено готовність до ско­ рого укладення відповідних угод.

в

разом

Поляхом ,викопує щодня бульби на

ста,н()влятьвза&МlІИЙ ,інтерес .

сьогод­

такою,

що

розрядці

і

UЦoдo розвитку двосторон­

ДО

КОРО'.'lЬ

рів­

значення.

ніх зв'язків між ФРН, то сторони

зу­

дальшому

Гавриловичем

,РОКУ .в Pa'Д~IOCI>'K()MY С()ю~і 3 офі- \ ва,в ' к.ороль А' фrа,н, j,стану Мухаммед 3а,х:ір Ш1\ІХ.

зустрічі

комбайнером, 'він

механі,затори зі'брали 40 гектар,ів, видав більше 140 цеНінерів бульб.

вІдносин мІж Ра­ Союзом і ФРН,

сприятимуть

нормаліза­

між

основі

ноправності

та­

комюніке

послужать

розвиткові дянським

щоб

проведення

наради .

говори

сторони ВЖИ·

до того,

прискорити

ної

сприятиме

загально-європей­

наради,

інтересом

підсумки

ваної ла'Н'ки Івана Панасовича Носка. Працюючи

2,7-2,8

ці,йним ДРУ·JЮн~ вrзитOlМ lІІере6у- \

Mi)f\ Генеральним секрета­ рем ЦН НПРС Л. І. Бреж­ нєвим і федеральним КЗlн­ цлером ФРН В. Бранд­ том громадськість багатьох країн світу. Радіо і преса підкреслюють, що ці пере­

~1Иру в Європі. В ході пере­ говорів було визнано, що об8laHOBKa в Європі, яка скла­ ді:ієтьс'я

великим

Перші'сть 'в соціаЛЇ:t:'ГИЧ:НОМУ !Змаганні механіза­ торів КаЛИіЯНСЬКОЇ птахофабри.ки на збиранні кар­ топлі займає екі'паж агрегату ланкового механізо­

хо, вної Ра.ди СРОРі Радянського ~ уряду з 14 ІПО 17 верееня 1971 \

державами.

стріла

говору між СРСР і ФРН , а також договору ПНР з ФРН

прогрес.

ся також на поліпшенні її відносин з іншими соціаліс­

вес!>

~

на· ,,~~: ~~~.~ Вер- !

І.

дянським Союзом позначить­

ня в тому, що набрання най­ ближчим

Л.

Канцлер вказав, що поліп­ шення вІдносин ФРН з Ра­

справляє

хід європейських справ.

НПРС

спостерігається

полlпшен-

політичного клІмату

1110

ЦН

Брежнєвим нове полягає в тому, що у .вІдносинах між ФРН і Радянським Союзом

ФРН

\

миру

Європі.

l\Іюніке про зустріч між Ге­

ВОНИ СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ

іптересах ~

,~eBкa.

у

Щ{ІІде6НИХ

результатах

,ВИХОДИВ

борцями

упмі, <а 'КОЛИ fi{Jт])іб­

но -ра:Н'Ком чи !ПіоелlЯ рООоти за­

вїf&'l'и дО Ї'Х:НЬОЇ оселі, щоб д'&ти

доор:у пораду, lдопо:мОІГТИ виріши­ ТИ ту ЧИ -іliшу ·спра.ву.

Нещолавно в IПшрторган, ізщіі Шевч~нкіВ'СIІКОГО :в 'il)r.ді:л'ка lВідбу:ли­ ся 3J1ітно-: виборні 3оори, і 'кому­

пеРЄ~f{)ЖJЦем '3'Ма.гання. Стільки ж н,істи (}дн~стайно оорали Михай­ лурги зобов'я,зались понад де­ вирощує !IЩ)'l'ОlШЮ З mШ.ікuWlИ­ IразіlВ Й' (ЖУ аручаliІ1I'с.я lПере-EJд.ні ла !МЩЖО'Юlча моеТУПНJfКОМ ceJtpeсятимісячний ,план видати 18 че'рмнівим,пели і трошові премії. таря па.рто:рга'ні'ЗaJЦіі. Шсля ЦЬМО ми за'JI)JаТМІИ 'ручної праці. Ни­ тисяч тонн сталІ, 10 тисяч тонн IВtJHH вже сJtJlа.діають 131 ка.рбо­ він ще ІЗ 6iuJьшою НaJCна!г,(}ю пра­ чавуну І 23 тисячІ тонн про­ нішнього :л'ла за .нею 'заосрі'плено

сімдесят

кату.

гектаріІв.

POJt'iB підряд

іІІопередн,ИIW'М

цює,

ван!Щь.

ра'зо'Мз

'Колективом

готує

,Високого в, иробітку добиваlO'l'b­ ТРУД{lві :nодару,нки ІНа честь 54-і IІІід ка.ртоплеюбули IІІл()щі з-.п1д ських клубах лыввщинии поча-. ся Іна lПеJ)евезе.нні 'картопJIi 3 !Поля річниці Велик{)го Жовтня. J1'IООІИНУ ін& 1:1М« ої IkJIIIfОЇ , п шени­ лись тематичнІ ' вечори, присвя­ М. ІВАНИЦЬRИП. Недалеко від Ноеочеркаська, ці. н.а~О&WIЙ ,00It'l1aф внесли по ,до юа,га'l1ів Шl)феJ)И Іlван СамtAл{)ченІ 50-рІЧЧЮ утворення СРСР. навчалыІ-досл1дному госпо­ у містах і селах вІдбувають­ в 'l'РIЦЦЯТЬ тOOПf 'І'ОptootQIМDості!& і дарствІ Донсьнorо сlльськогос­ ЗАВОД КОРМОВИХ ГРАНУЛ

ся також тематичнІ читання ~B сім'ї єдинІй», якІ проводять

подарсьного

антивІсти товариства «Знання».

ладу

УДАРНА ВАХТА МЕТАЛУРГІВ Бригада

ЮрІя

господарських

Жидкова

з

Но­

мунарського металургійного за­ на

провела

пІвтори

чергову

години

плавну

ранІше

гра­

фІка І . видала понад план 75 'l'ЩШ високоянlсної сталІ. Тим 'самим сталевари підприємства

завершили видачу дев'ятитисяч­ ноі тонни металу,

в цьому дання.

завод-автомат,

ВИС"ТОВЛЯТRМУТЬСЯ

став на

до

якому

вітамІннІ

грану ли для всІх видів сlльсьно­

восьмої мартеНІвської печІ воду

Інституту

виплавленого

роцІ додатново до зав­

тварин.

На ,заводі три потоковІ лІ­ нії. На :першій із зелено'!: маси ПРИГОТОВ.1!яють трав'яне борошно, на другjй перероб­ ляють груБІ норми, а на тре­ тій концентрати . ВсІ три ви­

25 ЦЄ'Н!І'иерів IміиєрaJtЮlИх (.аооТ­

них, , фа.сфорни.х j калійних) доб­ РИВ. К&рІ'С)IШЮ .Сі}рті'в Ос'llРО. ВСЬ­ киJi, ,Б()J){Iд'JИl'CЬ'ltdта Олв,в поса­

Д.НІЛИ ііі кращі СТjЮlКlИ. Посіви ста­ раНІНО Д'()Глл,цали, оорOlБЛJIJIИ ПJ)О­ ти Ш&ї\дни:ків і xMp(JI6. Тепер по­ ЖИIflaЮТЬ ПЛОДИ овоої IПІнщі,

Ще здале,ку МОЖJна с.nО'СТер,іll'а­ ди подрlбнених кормІв змІшую­ ти, ЯК ІНа !1roМlоо,йні м:,аЙ()1!wrь чер­ ться і У виглядІ гранул надхо­ воний Іпрапорець. Це ,відзначення дять у спецІальнІ ємкостІ. Про­ ектна

-25

потужність пІдприємства тонн гранул на день. (РАТАУ).

Bi~MiНHO'Ї роооти roолективу агре­

raTY. Трактор веде ~відче.иИЙ мєхаНFзатOIj) fpBropii ТIПІ()фііЮвич

........

ОПЕРі\ТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ

«ЛфТКЇ/вОЬК;И'Й»

6,9

про середніli надій молока на корову в господарствах раliону за 19 вереCflЯ 1971 року

'~Б06Р'ИIЦЬІКИ'Й»

6,5

«3,а,п,л,аIВН.и:Й»

6,\

« Кр'аСН~llіIВіСЬNН'Й»

6,0 5,5 5,0

Назва господа І)СТВ

Радгoonи «п.лоскії'віс'ыкІй» :,ме,Н>ї, К:іІроо,ва «PlycalRjВiC І>КІІІЙ» «3 ЗJВОР·I'ЩЬІК.И1Й»

;!lМен'ї' ІЦор,са «30IР,Я»

«ТlРебуооuвс ЬК'Иtt» «Же\>,дШв.сЬКИіЙ» «ГО1'Ол·іlВСbd<IН'Й» «Не Л ИIКO!!lи,меРСЬіI<И Й»

4,7 4,4

+0,\ -05 -0:1 -1,3 -0,4

-06 -0'5 -0:1

Птахофабрики

,12,0 10,2 8,1 7,8 7,4

7,2

П'Viх,і,вс ь!к ИН

-0,1 -0,4 -1,1 -0,4 '

m

Ilлем·

а ,хоJ)elЛ'РOtItvmoр

СЄlМJ1IfЮJJ~іIВІСblКа калитя1ос.ык,' ПJJе,М!заlВ<JIД «Р'VUJIН.я»

6011Ща:НUВС'l:Іка

.

8~2

-0,\

7,7 7,1 6,8

-.0,3

6.0

-0,9

+0,1 -0,6


ВЧИТИМУТЬСЯ всі комуніСТИ Активно вого

готуються

навчального

стеМі

партосвІти

обговорено

но­

в

си­

Разом з нею навчатимуть­

заводі

ся в школі основ марксизму­

на

П.' Jастичних мас.

Це питання

на

;Jасіданнях

бюро підприє!';!ства і бюро цехових партійних організа­ цій . ПроведеНі індивідуальні бесіди з комуністами і без­ партійними активістами. ви­ значено фОРМІ! навчання для

3

кожного

дві

чання.

тар ІШЧ

-

в новому

роЦі

школи

.1енінізму

ударники праці.

осно.в

lVIapxoTJ(o.

комуні­

за

почином

школа

ОСІІОВ марксизму-лені-

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ нізму

четвертого

року

44

право­

чоловІк.

школа

основ

сизму-ленінізму

лlд­

начальни­

інших

завод­

l-'еЙ. яка свого часу закінчи­ ла

університет

марксизму­

ленінізму і набула неабияко­

ро­

[' 0

ку. В ній навчатиметься 14 комуністі,в і безпартійних 1'0наришів. Вони вивчатимуть діалектичний і історичний матеріалізм. Школою керу­

і навчається иа п ' ятому кур­ сі філософського факульте-

і

будуть

цехів

чо­

16

пропаган­

механік

та

марк­

нулася із закликом до робіт ­ никІв пі,Дприємства наслlду-

зав­

головний

ки

18

п'ятого

керуватиме

слухачами

нав­

.чання . яку відвідуватиме

звер­

дні

навчан­

ських служб. що мають ви­ щу освІту . Пропагандистом тут буде інженер Галина

ватиме пропагандист Олек­ сандр Сидоренко, який пра­ цює на завоДі експедитором

чотири

року

IІриємст,ва Михайло Смако­ та . І . нарештІ, цра.цюватиме теоретичний сеМінар. його

,1ОвІк .

нав­

п'ятиденні

марксизму-лені-

сьомого

дист .

секре­

КПРС

Г.

робництва. Разом з цим працюватиме

Григорій Яко­ - У НИХ вив­

історію

виконувати за

нізму

Т.

чинок та інші передовики ви­

флангових п'ЯТИРіЧКи почала дання

illевченка. Школою

апаратник

державного

імені

ня , яку відвідуватИМе

марксизму­ року

}\ИЇВСЬКОt'о

університету

цеху скатертей Ащ~Рlй Ярин­ ка, пресувальниця Марія По­

працюватиме

другого

партко!';lУ

заВОДі

приклад_

стичної

комуНіСТИ і безпартійних ви · ро.ОНИЧ lіИКИ. Серед них ли­ lJарниця цеху ЛИ'l'ва Вален­ тина l{арпенкu. яка першою ІІа

П

_lенінізму

нав­

розповідає

'JaТИМУТЬ

. вати

НИХ.

У нас

'I<lЛLJЮМУ

ту

до

року

досвіду

в

пропагандист­

СЬJ,ій роботІ.

Навчанням в системІ пар­ тійної освіти буде охоплено близько 200 комуністів і безпартійних активістів.

КрІм цього. чатиметься

чірніх

40

чоловік нав­

і ,відділеннях

учбових

заочно

Натхнення і хист

на

ве­ вищих

закладів.

Г.

АНДРІЄНКО.

liі! вигляд вона зовсім тендітна І рівна

І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ШКОЛА

І

Партійна орrаНізація і дирекція, розуміючи

ВИРОБНИЦТВО

ви

Зв'язkа)\\

для

'і'НРН rрупи. Аві з них одна

}\\IЦНІШИ ВШЮНУЮЧіі рішення партlйннх з'їздів,

У цьому

РОЦі

ПіД

-

-

І мислить життя без праці й піс- :Jавдання

них Ц1ННостей, бarато lПИолярів піСJlЯ практикн

постійио тримає

в

цеитрl

;!алншаються працюватн на заводі

карбованців на Серед

.

Микола

инх

в

ДНі

потрібно І надалі зміцнюватн існуючі зв'язки. Вчнтелям і внробннчникам слід частІше зу-

середньо на робочнх місцях у внробннчвх уво-

стрічатися,

лі знання, а й бачать

виховноrо процесу, спlльнимн ЗУСIШJJJIМИ

Партійним оргаНізаціям

иакреслювати

ия школн.

заводу

і

коикреТRl

школи

навчально-

ховувати rlдиу зміну будівників суспільства .

комуністич-

темпів. А там І

ви-

І

В. БОЛДОSКІН,

новачків

промисловості У ниніШньому

н'ятиріччя

розширенні і вдосконаленнІ ІндустрІальної бази розвитку

IteHTiB, у тому числі ВИ'1>об­ НИІ(ТВО засобі.в виробttи­ І(тва на 41-45 процен­ тів, вироБНИI(ТВО предметів споживання на 44-48 процентів».

(3 ДИ'РІЖТИІВ XXiV з 'їз­ :JJ\

КПРС).

Вдумайтеся в ці І\ИФРИ! ВОНИ ПОI{азують . ЯІ( зроста­ тиме в новій п ' ятирічці ви­ РООНИІ\ТВО засоБІв виробни­ I(ТІІа

і

предметів

народного

спожи.вання.

Директиви ХХІУ з'їзду КПРС передбачають дальше пІдвищення добробуту наро­ ду. полІпшення умов його праці й побуту . Якщо У восьмій п ' ятирlчцl прирІст фонду споживання становив

57 в

8t

мІльярдів карбованцІв. то дев'ятій планується 75'\Іільярд карбоваицlв.

Директиви ЧіТко ВlJ3нача­ ють основне завдання нашої

о

2

стор .

О

п'ятиріччі _

Воно

завжди

-

Цієї

якості

!Мети

набирати

і перший

тивності

полягає

перша радість.

3

тих

пір

уже

збігло три з половиною роки . -Виросла і .змужніла

.

/f~It L-

кпр(' ,

.

«П ро

зростання

Таня,

_

з неПJ\ll. хованою симriа-

.......

шивного цеху Марія

;.т&:. ми має ВwrУТИJCЯ зна.МСонна подія

-• до HЇ1fcЬKOi Комуністичної

--

11 прииматимуть

партії.

На ФОТ0: на першому плані _

ВоJЩ~И)(И;" Таня СУІІима.

А. КОЗАк. Фото

автора.

Ро~повіАають фотографії На шиноремо,нТIfО)fУ

заво~і

П'РИД-~;1.яоЄТЬ'СЯ

постійна

О'П<J.нуван,ню

;\>ооітника:ми

увага і

елу;ЖJ60ВЦJIIМИ обов' Jll3KOBOfO мі­ ніlМУIМУ знань циві:лI>НОЇ оборо­ ни, ~OKpeMa пі,д:готоВІЦЇ С&НДРУ­

жи'нниць. Oa.HiT<lJI>Ha дружина піtд'проом.стванео)JJНОРазоо{) брала У'Ч<і'СТЬ у раlii'ОННИХ зма­

високих

ганнЯlХ і ВИХОДWl<J. llreJ)eМожцем.

Про

OY)ldli і навчан'ня сан­

д:ру""И!ннJtЦь .Ц)МВО

продук­

. .

зростання

лав ле-

ликого свята.

в

к,раосиво

.

щ>ен'" і грес і ефективиlсть виробни­ цтва

в

усьому

господарствІ. ред .

вання.

о

Це.

насампе­

електроенергетика. особ­

ливо на

нар<>дному

атомна.

машинобуду­

~імічна. газова

НОВЕ

нафтохімІч­

промнсловостl.

житrя

о

Швидкий розвиток найБІльш ефективних виробництв за­ беЗіпеЧУ8атиметься в усІх raлузях промнсловостl. Все це робиться в Іитересах люди­ ни,

для

1l0ліпшеН>Ня

умов

її

фQТО­

nрИJМ:i­

заво.,дОУ'П1Ра.влін·ня.

На

Wlеняі ФOТOtrpафП аК1'ивісток са­ іІІітарної освіти Марини 30-

щук., Олеюсащри Сурж,ко, Валентини ВОIJПfНець

вересня

та

інши

В. РОМАНЧЕНІ(О.

(РАТАУ).

21

у

IliЬОМУ т&кож преДоСт&Вле'ні ЧJIIC­

життя.

Вівторок,

розповідає

ОФОjJIмленlІіЙ

стенд, оо.~ilаНИЙ

народно­

го добробуту, основою зміц­ нення обороноздатностІ Ра­ дянської держави. Прискоре­ ними темпами розвиВати­ муться ті rалузі промисло­ ВОСТі. які у великій мірІ визначають технІчний п'ро-

дальше поліпшен-

наша Вона ДО неї готується, як до ве-

Важка Iн,дустріЯ була І за­ лишається фундаментом ено­ номічної могутності країни, дальшого

"рацІ

Незабаром у житті Тані Суди-

успіх,

продукції.

шляхом

працІ

до

білt>ших

темпів розвитку соцІалістич­ ного. виробництва. пІдвищен­ ня його ефеНТИВНОСТі. науко­ во-технІчного прогресу І при­ скореного

свої'\(

гукну.чаСh на цеи важливий пар-

~осягатиметься .

насамперед,

а

добрими

всієї соцІалІстичної економі­ ки. особливо сІльського гос­ подарства і зв' язаних з ним галузей. у підвищеннІ тех­ нІчного рівня і ефективності виробництва. докорІнному полІпшеннІ

секретами

ставлення

а2.1,.вr~IZИ~///~~//~~~~///~~~~//~/~//////~A~ ••~~I~"""""""""'"

«Збільшити ви,робництво промислової ,продукції за про­

людей,

врівень

і вона навчає

опановувати

прикладом

МАСШТАБИ ЗРОСТАННЯ 42-46

хороших

до- ня оргаНІзаці соціалістичного :імаТ гання» , аня в числі перших від-

тією розповідав майстер зміни по-

секретар партійної орrанізацП заводу.

..

;7~~~~/~/~~//~~~~~~~~~~~~а

на

пам'ятає

акі допомогли їй стати lІередових. Тепер

І не легко воно

на поміч 3

самостlИНО,

дійові

заходи по дальшому поліпшенню Horo

які можуть внбратн для себе пlСJIJI закінчен-

право-

_ тійний документ-дала слово випорадами. . конувати п ятиденку аа чотири :kодом Таня стала працювати дні. І слова дотримує.

IIРИХОДИЛИ

розпорядження

засвоюються тоді, коли ВОНН ие Blдlpвaв1 ВІД практнки. При проходжевв1 практики · безпо-

наук у дії, набувають иавичок до праці, звайомля-rься з IІайрізноманітНiwимн професіями,

Ctверлочниці.

добре

ОСВОЄННЯ профе- швейної ~fайстерності,

:la

lІускали ДО"

иа тиждень

школярІв.

природничих

звіт

БJ·ТНИЦІ· . Та ХОРОШІ' люди не " невіри

чнтачами

ховання- підростаючоrо поколlивя. Практика

вах учні не тількн закріплюють набутІ в шко-

І нат-

так швидко шити, як старші ро-

спортивиий зал надається

учнів краще

ком пр · с .lВИ RaД8lOТll вeJIIIK8rO .. _чення ПОзaJUlасн1й роботі 3 yчJIJIмн. д.иа ЦЬОІ'О. У 38-

иьоі самодlяльиості, 'fОТИРИ

заrальиоосвІт-

115-120. Ось

їй давалось. Рвалась нитка, :lапалює на трудові звитяги ін«за'Ї\о1ала» !lt(зшина. Jlі'"крадалась ших. думка, що вона ніколи не зможе Коди вийшла у світ Постанова

ви. Тут працює дитяча Ь1Олlотека,

ньої школн нині є політехи1чне і трудове ви-

костюмчики.

одиниць за змі -

нюк, l..,;ерrіЙ t;нняков, Віктор Коробов, токар Геинадій Чуканов і інші. ПартІйна і комсомольська орraJliЗ~ЦЦJ зав-

нкоі є 40U учНів, . організовано rуртки худож-

мІсцях респуБЛІКН, виділяє транспорт_

законн

сії

Охрем-

водському буднику культурн створенІ всІ умо-

РН(:l'<:ьких подорожей, екскурсій по визначних

показує, що теоретичні зиания

:JЯ1'О бралась

оф nі·

у .. Ніll 1 батьків. Заводськнй комітет ........... ............ш· ки lІиділяє дітям коштн для орrаНізацlї ту-

державою

шкму, .пішла пра-

БУJІа спочатку ученицею. Зав-

слюсарі Володимнр Скиба,

ня ШКОЛІ по поліпшеиню навчальио-виховноro процесу, яка ПРОВОДНl'Ь велику роботу сереА

перед

цювати на це підприємство.

....

правмами

безпеки їх заземлення. 3 метою надання допомоrи педаrorічному колективу НСІ заводі створеио комісію спрняи-

Одним із основннх завдань

склавши

праці і зароблялн понад 100

а ниНі спеці ....істи своє'І' справи

80

'о"

Щ}О се.редню

Працюють на заводі і колншні внпускникн,

ремоит

-

у бровар- ну. А вона здає

ховано на тнм часову роботу 65 учнІв. Окремі МІСЯЦЬ.

куванню наВЧa.JlЬИИХ кабінеТіВ, переобладнано за всіма

весь

з ннх показувалн прнклад ВНСОКОПРОДУКТИВИОї

ється допомога по ремонту приміщеlUlЯ, устатlІерстаТlв і змонтоваио

на

априклад, тепер

дитячі

КО1'і!ЖНОГО OДJlГy, побачила вироб- ф.чаНГОВІІХ. Але йти вперед с_амШ ництво'- Сподобалась робота. А -- це не в характері Тані. BOH<l

період канікул. В цьому році в нас було зара·

'l'еХнічної оазн школн. 3oKpe~a щороку иадакапітальний

ні. Ще коли вчилась

Н

ській серед, нШ 'illI\'Mi Іномер ОДИll. що дає професlИНИИ хист познайомилась ;) робітницями хнення! фабрики верхнього дитячого триТепер вона серед

I1раrнучн взяти участь у створевв1 матерlаль-

вело :;начну роботу по зміцненню матеріально-

майстеРНі, де зроблено

бить свою прОфесію . Дівчина не Таня шиє

карних, фре;!ерннх верстатів, Із роботою двн-

увагн ше!рство над міською-середньою школою .Ni! 2. Разом з будівельно-монтажною дільннцею «Укоопголовпостачу» підпрнємство про-

стане,

переконливіше . Норма встановлю-

1'0манІОК та інші. Нонн детально ознаномнлн учНіВ з КОИСТРУКЦІЄЮ і дією свердлнльннх, то-

rYH.lB

торrовельноrо

ма- процента? Це ж видніше

ІНЮ і любить однаково працю, .1ю- фасону виробу.

машинобудування

заводу

цифру

Так, Таня Сулима любить піс- ється в залежності від складносti

цо техн.lЧ-

тощо. Досвід показує, що чнм більше учні мають справу з машинамн і механізмами, тнм більше їх прнваблює трудова діяльиість.

JЩ)оценті,в.

А якщо розшифрувати

шина, здається, співає .

спеЦ.lаJllСТН т .т. Коланднрець, <,;олодкнй,

По-

-

ГOlРді­ у неі в

норму ЩОДНЯ ви-

135-140

ному кресленню. Іх рооотою керувалн ведучі

Міністрів СРСР «Про ;!аходи дальшоrо поліпшеlUlЯ роботн сеJ.lедньої заl'альио-освlтньої школи~, днрекція

і l1арпйна орrанізація

сяде за оверлочну машину

по металообробці,

по деревоооробці і одна

А як

емла Робота

рум'янцем, руках горить,

~IeMOB у піаністки, ніжні.

час каніКУЛ на заводі проходнло практнку чо-

(:'l'aHouy цК КІІРС і Радн

навчально-виробннчої школн .Ni! 2 на осиовннх

ДіЛЬННЦЯХ підпрнєм<;·rва.

Цвіркун -

стю колективу.

ОО"lИЧЧЯ, ,а 'коси, як шовк. Ру;ки. ,конуєна

проходження

практикн учнями

з ледь помітним

Jle,

серйозність ц.Ьоrо пиrаиня, СТВОРЮЮl'Ь всі умо-

----------------------~----

дівчина. Радісні іскристі очі, бі-

197.1

року

о


.._.-..- ............................................................................

ВІд асфальт;аl)aНОГО шляху добре накочеita П()JЦ,ова дорога веде

через сад до онолиці

села

Рожівки. Одна за ОДИ9Ю І!оспlшають вантажнt' ІІ!ИНИ з контейнерами

вах.

сю.ди

автома­ в КУ30-

Це вони повертаються

до

працює лише одна. З першого відділка абслуговують її сім робітниць (однієї не вистачає),

а керівники рожівського віддІл­ ка ніяк не спроможуться знай­ ти вІсІм ЧОЛОВік для обслугову­ вання сортувалки. Тому маши­

~Іеханізованого

ніст Петро Петрович

Шеверун

І1УНКТУ

змушений

включати

І;И,

сортувальноro налииlвсько'і перевал­

з

куди

транспортують

нартоп­

:ІЮ дЛЯ здачі державі.

- у вас є сmЩlально закріп­ .'lениЙ транспорт для вlдванта­ ;кення нартоплІ lJa IІ1риймальний ІІУНКТ? ~ запитуємо в заві-

по

черзі

картоплеочиснімашини. І поки на першІй пересортовуються бульби 3 одного самоскида, пів­ години або й більше Інший ав­

часті доЩі, але в основному

чекаючи

черги

на

Р03-

недостатня турбота про людей,

байн комбайнера Дмитра Васильовича Строя, а другий включили в роботу два дні тому. ' З книги оБЛіКу у вагаря дізнаємося, ЩО від цього агрегату за день надходило 54-57 'центнерів

бульб бункерної

ваги,

тепер від двох надходить

а

ці

ПухіВСЬКИЙПl81птахорадгосп ДУ1О'шІ кагатним полем Пухів­ сliцоro птахорl'ДГОСПУ Ганни ' Ан­ щ>1tвни Осьман.

-

Та де там! JЮ каже вона. -

-

невдоволе­ У нас всього

працює чотири самоскиди

-.по

одному БІля кожного номбайна. Вони доставляють ' сюди .' з по-ля викопанІ бульби. ними ж вІд­ правляємо

пересортоваиу

кар­

ПОВIJIЬНО

вантаження. В цей же час про­ стаюють комбайни на планта­

очищення

та

сортування

мує темпи .збирання.

галь­

За

пів­

мІсяця в радгоспі викопано мен­

ше 40 гектарів, тоді як за нор­ мальних умов цю роботу можна

-,-

наю,

аж

говорить

-

водій.

рання

зможу

розвантажува­

встановлених

нізованому

на

пуннті,

-

Че­

тись . А в цей час на полі про­ стоює комбайн. Виявляється , що 3 двох сор­ тувалок,

на

другому

зби­

вІдділку,

яким керує І'ван Петрович ' Ви­ соцький. Тут встигли викопати картоплю всього-навсього з 7.7 гектара, а ще потрІбно збирати 160 гектарів .

поки включать сортувалну.

тоді

погано організовано

меха­

фактично

При таких темпах

ми не

зможемо впоратися з роботаю і до кінця року, зізнається

-

облікавець тракторної бригади Олексій Андрійович Шеверун . - Бо наші комбайни вика­ пують за день не БІльше адного гектара нартоплі . Заважають

Зачищаємо

Ос~6ДIfВО

старанно

дан.ковнИ

механізованої

на

поле,

пере­

-

бесідуємО'

Кожного

дня

ками, на автомашинах і швидк~

хідних катерах

-

ними

транспорту

видами

керів-

3

.

всіма доступ­

до­

ніші куточки нашої БаТЬКіВЩИ­

ни. «Сельскую жизнь» читають

пере-

трактористи і шофери, доярки і будівельники, З00техніки і вчи­ теЛі, бухгалтери домогоспо­ дарки. Мабуть, не знайти се­ ЛЯНСЬКОї сім'ї. де б не читали ЦЮ популярну, масаву газету.

.~азета трудівників с.ела веде

«Бедноты >, '

у

ротаційних

3

машин сходить майже сім міль­ йонів ПРИМlрникі,в газети «Сельская жизнь» . Поїздами і літа­

бо : ставляється вона в найвіддале­

використовувати

11

родовід

від

яка

ленінської

3 27

вихадила

потрібно за будь-яких обс~авин , щоб не допустити загибеЛІ вирощена го врожаю. Тож за~аз не

березня 1918 року , а в лютому 1931 року злилася 3 газетон) «Социалистическое земле Д е-

можна гаяти .марно жодно! хви-

лие»

нии світловий день. Механізаваний сортувальний пункт навіть

ское хозяйство» у С

.

Під цією назвою вона ВІІ­

лини , а оргаlИ.зувати po~o~y кар- давалася до 1953 рон у . а потім то~лезбиральних комбаиНlВ пов- було переІменовано в « Сел,,­ при максимальному навантажен-

ні

не

спроможний

v

ельскои жJ{ЗНИ» І ~' ~o·

«

своєчасно ~ередниць завжди були

прийняти всю картоплю вІд ком-

баЙні.в і пе.рерабити її, Отже, і

р~муються

зараз

1

v

~lД~

наитІСНlШІ

;В Я3КИ З широким масови~ ак:

з · цим питанням слІд оператив- г ивом. В свіи час на CTOPIНK~X но і детально

рОЗібратись

та в азети друкувався ~ .

.1.

ЛенІН ,

вжити необхідних заходів, щоб н~стула.ли М. І . К~ЛІНlН, видат­ забезпечити вчасне перебиран- І вчеНl К. А . ТіМІРЯЗЄВ . Д. М . ня бульб і . виконання плану про- Прянишников, М . І. Вавілов, дажу їх державі . І. В . Мічурін. Газета популярП.

низькопро-

ТЕПЛЮК

на

__~~~~~~~~~~~~~~___ _

серед

широких

читацьких

мас . Це паяснюється тим. «Сельсная жизнь» широко

ЩО ви­

світлює громадське , господар­ ське і культурне життя села.

роботу сІльських партійних ор­ ганізацій . приділяє постійну

увагу питанням дальшого

трудятJjCJI

під­

несення сільськогосподаРСЬ1-\ОГО виробництва .

ланки

ко...roafЙ,нер ВаеИJIЬ ГРИГОjЮВИЧ ltи­ ' риченко та тракторист Микола Іванович Во·роб~Й. Не підводять

• ПЛОЩІ

ee.тta

симально

- Причина - часті ПОЛОМ­ ки, каже комбайнер. За мною комбайн закріпили перед самим збиранням. А хто ремон­ тував його не знаю , цим зай­ мались ' слюсарі в центральній радгоспній майстерні. Роботу виконали, як бачите, недобропричин

• • 1'" ДІВНИК. ІН

СВІИ

Чому за півмісяця ваш комбайн не працював п'ять днІв? Gапитуємо в Дмитра Строя.

3

'І' Р

ІІІ!юджають част! ДОЩІ. А мак-

-

Однією

3

ну. на ,повну ПОТ'ужнLc:r ь

механізаторами .

совісно.

переконатися,

Керівникам радгоспу, напевне , добре відома істина, ЩО збирання картоплі дуже складна 1 відповідальна робота. Особливо вона тяжка нинішньої осені , коли використовувати техні-

кагат .

Ідемо

бригади

ніде не зустріли нікого

сандра Федорівна Шеверун. Дрібні бульби зсипаємо тут

ливо

тут ,

на

бригадира

ників.

Такий порядок приймання картоплі на кагатному полІ і її

виконати протягом тижня . Особ­

стою

відправлено

в~Юлком і

тракторно-рільничої

саМі змогли

ціях.

Підходимо до автомашиии «Г~53Б.; що стоїть на пІДви­ щеннІ біля сортувалки . Пере­ нинувши .кузов у приймальну ·""меру. шофер Петро Костянти­ "ович Висоцький нервує.

Оце вже пІвгодини

...

ючого

гаае r Г8,

змушені

А . А. Кравченко . В цьому ми й

валку і в !шївські магазини 195 тонн, -повідомляє вагар Олек­

топлю на перевалку.

-

а

обслуги агрегатів

дати. На це затрачається кілька годин. Робітники скаржаться, що рідко бачать на полі керу-

збирає картоплю таплі,

3

добиратися додому, щоб пообі-

100-

центнерІв . - Всього 3 поля доставлено пересортовано 225 тонн nар-

ЧЕРЕПАШАЧОЮ ходою

жизнь"-

ЩО трудяться в полі. Коли для механізаторів готують гарячі обіди в польовому стані (прав­ да , їх не вивозять до агрегатів, Іюмбайнери й трактористи самі приїжджають туди), то робітни­

107 і

"СеЛЬСК8Н

зби­

ділку працював лише один ком-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

використання

ральних машнн у радгоспї є не­ задовільна організ.ація праці,

томоБІль стоїть біля другої сор­ тувалки,

І дуктивного

-

постійні простої. Тривалий час на другому від-

Нині газета

головну

у ваг у

зосередщує на мобіліза Ц і !() зусиль трудівників раДННСЬ1-\О­

На чет8Є'РТ~МУ вjдд-іл,ку ра,дгое- ,м,еха,нї'3Іаторів і жі· н· ки, які 06слу­ Щ' « діткіВСbJШЙ» ЦЬО'І'О P~KY го- ['овують К'а.ртопле·ООиральн,і агре­

го села для успішного перетво­ рення в життя дев'ятаго п'яти­

рщина

зду КПРС . Вона широко висвіт­ лює боротьбу радянського се­

90

виращувалась

гектарів.

Наіші

вж(' зібрали вр.~жаIЙ

на

пл(}щі

о.. вачіВНИIКИ

річного плану, рішень ХХІV з ' Ї,

гати .

Ви,юопа.нібульби на.д·хОідШЬ на

лянства

,на більшій '~i СОРТУВ&lКИ, де їх 3РМУО'ЧИ­

її частині. ПовнїlcТЮ вибра.но по-

щають.

і

заси.па.ють в

.\Іі' Д()ри,

контейнери. В цих

контейнерах

завершується

вибира'и-

со.ртуть

із номера

. ..

ПОГодУ Д'обиваютl>СЯ викон-а.иня й пetреви,конан,няно.рм

вир06ітку. І

Сердечне Багато .ротв свого вl.цдаlВ лісу .наш ,земляк

Микитович

Артемчук .

справою

Ш-н

продовжує

радгоспни,м

не

життя Аврам

Він дав­

розлучається.

доглядати

лІсом.

за

Зусиллями

~ А.ртемчука , проведено велику роботу

11І0

віДДіЛКі,В

озелененню

села

ветерана товича йому

праці

Арте.мчуна

доброго

У робаті . голова Ради.

і

Мики­

пабажали

здоров'я,

Ко.лектив Вогданівської птахОфабрики зобов'язався достроково. ВІ : ко.на.ти план першого року дев'ятої п'ятирічки ПО виробництву і продажу державі ЯЄЦЬ. Несучи трудову вахту на честь 54 річни· ЦІ Великого Жовтня, богданівці одержали за дев' ять місяців на к:рку-несучку по 145 яєць, а триквартадыІйй план продажу їх державі виконано на 158 процентів. Це друге місце в р~Йоні . Розгортається дійове соціа.лістичне змагання, в якому бере актив­

Аврама

успіхІв

І. ЮРЧЕНКО, викоикому сільської

радгоспу.

та дире'Щlя радгоспу «РусанІв­ ський» в День працІвника лІсу 19 вересня гаряче позДоровили

На стійлове утримання Осl·нь ·ВСТУlпила в свої права . Щоб не 3НИJЗилися надої моло­ ІШ,' 'На Зази,мсЬRОМУ і Троєщин­ Іме­

нІ КІрова Іпереведено худобу на стійлове утри-ман<ня . На тваринницькій фермІ ПогреБСЬКQГО ~lлна обладнуються новІ електродоїльні установки.

П. МИКОЛАЄНКО.

ВІвторок,

У 1971 poцiГ~CllIoдapCT. Ba країни мають одер.жа'l'И близь­ ко 312 тисJfЧ тракторів, 168

тИ!СJI1Ч

a1lТ{WOOi~·i'B,

на

2,3

МЇільярда карбо~IЩії'В інши-х м·аШIfН, велlfКУ -Itшwre-rь тех­ ні,ки ,!/,Л'я вИ<кон.а,Н'НЯ різнома­ нітних с'ЇЛЬІСЬК ого. с'П ода р.ських і меліоративних рО'біт.

ШдrnРИGМ'ства тракторного

і

Міністерства сіЛl>СЬК'ОГоепо­

n)' участь і молодь.

3~.кінчення л~сь :

Пішла

JItн,тиві

Комсомолка Надія Хоменко, наприклад , після

середньої

школи

працюват' И

птаlllНИЦЬ

во.на

над

виборо.м

прОфесії

на птахо.фабрику у JUВИДІ;О

l~ еБР.

не

рідному

задумува­

селі.

:Нtрек()мендувала

У

к()­

ХО))lJIlI()Ю

ррбітницею.

На ФОТ0: Н. Хоменко.

TeXHiKY~ землеробам

Фото. А. Козака.

трьОіХ ,ювартал~В.

державних

пл-анових

Успішно виконуються та­ кож BCTa.НOBJН~Hi Постановою

І\Ь'ОГО

по

тисяч TpaК'l'O­

по'ста.вка,х сtЛI:JСI>КОМУ госпо·дар­

рі,в. За ВЇіСЇіМ м)сяц}в цього року аВ'ГOl6у~івн,ики вї\ц.пра;вили

ству те~Нtки, потрі,6ної ДЛЯ збир.ЗіННЯ .j вив·езення врожаю. .про. все це говорнло-сь на

~oeTp~KOBO

поставили

РООМі понц

12

в сеЛQ

21

1()8

вересня

тисяч Ба'ВТажних.

],971

року

Учаеники 3а.Ісідання 0·6говори­ ли питання про хі\ЦВИііонання

земле­

.МАши.нобудування

спіЛЬН(fМУ засіданні КОіМШИ по ПР~МИСЛ(fвості Ра.ди Союзу і Ради Націанальноетей Вер­ ховної Ради СРСР, ЛК1! відбу­ ДОСЬ у КремlЛЇ 16 вереоня.

а.вт~ме6іл.іВ, що С'l18.но.вить 105 процентів до плану поставак

ЦК КПРС і Ради Мі,ністрів СРСР завдання по д(}ст.рОКОВИХ

да.РСIiК()ІГо.

за

збіль­

в

намер

газета

подаються матеріали під рубри­

та

Виконком Русанівсьної сіль­ сько'і Ради депутатів трудящих

ськомуВ!,Д1діл,ках ,радгоспу

керуючий '8~дцIJlKOМ.

поздоровлення

ІІа ,вже іНа пенсії, але з улюблеНОЮ

М. КАЦІОН,

культур ,

публікує матеріали із редакцій­ ної ПОЧІти під рубрикою «Лист до газёти» , оповідання, нариси, віршІ, фейлетони. На сторІнках . «Сельской жизни» регулярно

Теп~р BciCB~Ї сили Тру;ці·вники Робітники праl'НУТЬ до к,іIЩ'Я пол·і~ ,зосередили на .~lWпа,ННі ка,р- вересня впоратися із ООНlра.нням

ТРУДНQlщі, у Дощо.ву ВСІ ПOJlЬ(}ВI роботи.

сільсь~;огос­

миславості .

моркви та сто:лових БУ-ПРИЙМ!аЛIlНИ1Й лун'кт, а дрі6на за­ РЯікі'в, які ;JБИlj}шrИ'М'емо.в жо.втні~ лишаЄТIlСЯ на на,сіння.

р~60j)IОІЮЧИ

підвищеННІ!

всіх

шення виробництва зерна. м'я­ са, молока і інших прадуктів для нараду і сировини для про­

1\ ШП У' С'!'И ,

.'

дальше

падарських

ня п.ізніх огірків на ділящі в 8 mр.ш{)Сортна 'ІЩ)'ГО'IFJI'Я ,нЄІІ'&Й1Но. f('кта.рів. З<llilИШИЛ'ОСЬ 30 гектаріВвіДIliраВЛJlЄТЬСЯ . на державн,ий

'rо.·ПЛl. На ІТла·нтаЦI'l працюють 'картоплі а до· 10 ЖОВТН'Я - Вседва к().Йни; Ними вже зібра,но І 35 Г~KTapiB, або більше третини ~оюзн~го дня npа.ЦI,вник-tв . СІЛЬСЬfгая.вної площі. МЄlха.н:ізат.ори, пе- 'K()i~O гоол~да1J'C'l'lва завеРШИТИ

за

урожайності

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

ро'КУ

заща,нь

постав,ках

тех­

ніки для трудів,ни. кі.в сільсько­ го

госпо,д·ар,ства.

Ro, 't[·i'ciї виро'били конкретні /1еКО.\lЩ'І,ації

що.~о

усунення

(ТАРС).

ками «Здоров'я. Як його збе­ регти? » , «Спорт» , «Куточок ри­ балки» , «В свІті цінавого» і ін­ ші.

Газета не.

ви.дання оператив­

-

щоденне.

дила до

Щоб

вона

прихо­

читача сваєчасно,

кож­

ний вечір матриці, зняті з на-

бору в Москві, відправляються літаками,

або передаються

по

фототелеграфу більш ніж у 30 міст нашаї БаТЬоКівщини. Вве­ чері і вночі газета там друі<ується,

а

вранці

московськими

' ОДНО'Іасно

з

передпла тнинами

її одержують у найвіддаленІших районах країни.

Щоб

повніше

задовольняти

широкі запити своїх читачів, реданція регулярно звертаєть­ ся до передплатників з прохан­ ням присилати свої пропозиЦії

і побажання по поліпшенню га­ зети. Ці паради читачів нла­ дуться

в

основу

редакЦій­

них планів , збагачують газету новими виступами , роблять її різномаНітнішою і цінавішою .

З

вересня

1

розпочалася

передплата на періодичні видан­

ня на

рік.

1972

ПраЦіВНИКИ

Сlльсь]{ого господарства, антив­ но перед.плачуЙте «Сельскую жизнь» газету Центрального

-

Комітету КПРС . Передплату приймають: відділення «Союз­ Друну», відділення зв ' язку, гро­ мадські розповсюджувачі преси по місцю роботи І сІльські ли~ стоношІ .

о

3

CT()JJ.

О


ХОР·ОВО ЮЛЬНА СЛІВ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ЧАЮ . БатькІвщина чаю-куща І чаюн а пою є Південно-Захlдний НитаЙ . Нуль~ ти.вується він тут з серединн четвертого вік у нашої ери. (У китайському пи с ьмі чай згадується ще за 2737 років

до нашої ери) . Спершу цю « божественн у траву » вживали як лІки , котрІ були до с т у пні л ише імператорам . Через двоє століть чай с тав доступним аристократії . і тільки в десятому віці загальнонародним національним напоєм . «Ча» по-китайськи означає «молодий листок~.

приблизно втроє більше, ніж у кофейних зернах . У сухому чаї містяться необхІдні здоровому органІзму, а тим паче хворому, вітаміни С, ВІ' В 2 , Р, РІ. Н

і багато інших ні.

ЧИМ ЖЕ ЦІННИИ ЧАИ? ГРУ,ЗИНСЬКl тlтестери (перші л юди в чайній справі)

В

майже всі вІдоМі ни-

-

r

Л а сти В ОСТ

ру

П(JЇВ прохолодних , поживних. цілющих. і кожен 3 них по-своєму КОРИСНИЙ. по-сво єм у з на м енитий . Однак з нащ>єм 110 імені «ч а й » не зрІвняється жоден 3

!lИХ. Чай мІстить у соБІ багато ефірних

близько 0,3 грама кОфеУна

М. Давиташвілl. по бaraтьох якостях не вступає Індійському І цейлонському;

3И Н С Ь К О r

О

Особливо цІННІ сорти

«Букет ГрузІї».

~EKCTpa». «Букет Азербайджану» . ~Букет Нраснодару •. ЗАВАРЮЮТЬ ЧАИ ТАКИМ ЧИНОМ. З розрахунку на дві склянки во-

чаю

ди чорного чаю береться чайна

~-

Філ аюичні й цілющі ~ властивості. Но-

був би вІн КОРИСНИЙ . Не випадково знаменитий китайський поет Луву (VIII

ложка

(3 верхом). тобто два-три грами . Ложки чаю вищих сортів (<<Букети», «Екстра» . «Вищий сорт») досить на три склянки

,

ти функцІю організму. котрій не сприя,в

феїн збуджує серцево-судинну систему. 1l0лі,пшує кровооБІг і дихання . пІдвищує розумову активність . знімає нервову І

найбіль-

-

ша медична доза . МінІмальна денна норма 8-10 грамів чаю. тобто 4-ц склянок . Грузинський чай, пІдкреслює

роеле м енти . ТанІн надає настою характерного смаку. вІн має рl,зноманlтні про-

чорний . СЮЛЬНИ ПИТИ ЧАЮ? Грузинські науковці називаюfь такі цифри . Практично корисною денною нормою sвaжається 12-15 грамІв чаю . Цю кlлькІсть слІд розподІлити на 6-8 склянок з тим. щоб пити по дві-три склянки кілька розів на день. Чай корисно пити після вживання Ужі . Ця норма містить

__ ~~~~_____

стверджують : «Є багато хороших на-

масел. ароматичних смол. глюкозидІв . У ньому є цІнні животворні речовини: тан І н, кофеїн , теобромін. теофІлІн. мІк-

вершками вміщує 40-80 калорій. Під­ Слід тримує сили навІть чистий чай . влапаМ'ятати. що активні лікувальнІ стивості має саме зелений чай, а не

Звичайне вживання чаю , особливо зеленого, зміцнює капіляри, знижує підвищений кров'яний тиск. є профілактич' ним засобом і ліками проти атеросклерозу і гіпертонії. Загалом. важко назва-

НИНlI цим напоєм захоплюються майже

в с і наРОДІ! свІт у . Історія чаєпиття у Росії бер е початок з середини 17 віку. Сюди вІн потрапив з Монголії.

3"&2".

КИП·ЯТІ,\У. Зеленого байхового чаю береться біл ьше ложку на склянку. З чайного посуду найкращий фарфо-

би чай. і х,воробу. в боротьбІ з якою не

вік) присвятив був чайному листу тритомну працю «Святе писання про чай».

ровнй . Перед заварюванням чайник сполоскують кип'ятком З метою доброго його прогрівання . Потім засипа-

розширяють судини і стимулюють функ-

забирає втому. пробуджує думку.

третини посуди. за!'ривають кришкою і

гані з му, перетинають дорогу хворобам. Всі ці знахІдки ,про чай. шановні читачі . ви знайдете у книзі грузинського журналІста М. Давиташвілі «ЧАй

такий запис зустрічаєтЬся ще в китай-

вийшла

ЧАИ П'ЮТЬ у жарку пору тому. що він. крім усього. чудовий терморегуля-

мин ул ого року у московському видавниЦТ В і « Нолос » . Ннига розрахована на

м асового чи,тача . вона діЙіСно в. ражає нас

тор тІла. Випаровуючись з його поверхні, він розсіває у 5-10 раз БІльше теп-

ла, ніж утримує в собі. Ось чому наро-

І останні поради. З чаю не рекомендується знlматипl'Нку, адже тут зби-

такими

ди теплих країв. знаючи ці властивості.

чай

правило: втомився

ІЮМ (поМ ' якшеною дією кофеїна) можна

М"язову втому .

ТеобрОМін і

теофілін

ції нирок , Вітаміни і мікроелементи спр и з ють загальній життєдіяльності ор-

НАШ

про не

ГРУЗИНСЬНИИ ».

які

даними

ми

й не

вдасться

про

що

чайну

культуру .

здогадувались.

придбати її.

то

не

Якщо

кажІть .

що в с е втра чено . Автор цих рядків на\lагався вибрати 3 неї найцінніШІ ІІИНИ і вивІд а ти їх вам .

зер-

«Чай посилює

дух, пом'якшує

серце.

нить лінь . полегшує й освіжає тІло. прояснює сприймальну здатність» . -

так міцно дружать з ним.

-

Тут

у п а дком .

дає зарядку

ків, ти

буває при дії

нар коти-

Чай зБІльшує здатнІсть перероблявраження . сприяє зосередженому

мис л енню . Порівняно з кофе. він менше збуджу є фантазІю і дає можлив-Ість виконуваТI1 розумову роботу з більшим СПОКО Є М і зосередженістю. не викликає такого напруження думки . як викликає кофе.

У склянЦі міцного чаю близько 0,05 грама кофеїну стільки. скільки У таб-

летці від головного болю. Ось чому чаєм

раються ефірні масла .

СЯ

пий

-

ров'я. Звичайно,

зелений

береже

чай

в

ну:

молоко.

то

Якщо вживаєте

спершу

потім чай .

гнуться гілля , столи і прилав­

наливаєть-

ки від яблук.

Чай з моло-

грудним дІтям.

поєм перед сном.

Довго настоювати

У ,кого б ви не загостювали .В ці д-н,і, скрізь вас неОД14ін. но

Нраще

чай при

ПРИГО1Стять

ще.

Автор

книги

радить

висоКlИ

щ~ь ор:ані!ЗУІ?'"

1.5 грама сухого зеленого чаю на

у чайному листі і сухому

чаї кофе!на

лІтр

води.

Як

продукт

.ра;ди H€ дамо. І HIRoIfc'epBYBa- ~

ли, і 'на.ДУ'шили, і ,наварили, а ~

вони - все є та є. Не вибу- ~ вають: одні минулиея, другі ~ доспіли ...

відмовитись

Гнеться

му чайнику. - звідки й розливають його

,арчуваННJI,

СКЛЯНКа солодкого чаю з молоком

в склянки .

або

М. ОГОРОДИНR.

~

ПерНJ&

11.00 -

лефlльм

Б.lакитна

nporp&M&

ТелевізійнІ вІстІ. Н . ІО Те · «Крізь роки,.. Н.З5 Шкіль·

ні<Й екран. Українська лІтература Д.• я учнів 10 класу. «Останні роки життя

СЕРЕДА. 22 ВЕРЕСНЯ Перша програма lО.4n Кольорове телебаче н ня .

Худ ожиі;; фільм «Актриса· кріпачка • . (М) , 12,1 5 Теле фільм «Листи у бе зсмертя » , 12.4 ~ Кол ьорове телеб ачення . • Кругоз ір' . (М ) , 13АО Те· лев~зіЙl1і ві сті. 17.00 Наша афіша. 17 ,00 .На конвеііері буряки.. (К'ровоград) . 17 , 15 Телеві з ійні віс· ті. 17 , З5 Коль орове телебачення :\л я д ітей, М у льтфільм .Карл сон по · вернув с я • . (М) . 18 ,1)() Новини , (М), 1 8 .ог, Кольорове телебач е ння для школярів , .у нас в гостях ху дожник Ю. Пол иванов» , (М) . 18.30 За на·

кресл еннями ХХ[У з'ї зду КПРС . •Тут І 'Іарод жуються проекти.. (Одеса) . 19 ,00 - К о..ьорове телебач е ння Прем'. єра

худ ожнього

телефільму ~Сталеве 19,30 _ Кольорове те.

кол ечко • . (М),

ле бач е ння, Ч е мпіонат Європи з фут . бола: СРСР _ Північна Ірландія

(М) . 2 1,1" -

« Портр е ти

кович),

Програма .Час». 21.45"':

компо з иторів:. .

(М),

,Ст а рт"

(Д.

Телевізійні

Друга

Шоста-

Тедежурнал

23,00 -

23.45 -

вісті ,

програма

Наша афіша. 19.00 Ху­ фі л ьм .Ранок довгого дня ,.. .На добраніч . дітиl. ЧЕТВЕР. 23 ВЕРЕСНЯ Перша програма 10.40 - Художній фільм ,Злочин і п о карання • . (2 серія), 12,30 для ді·

18,55 -

до жнііі

20 ,3(] -

ПОПРАВКА В в

газеті за інформації

вкра~'1 ас я

в ' ято му

16 про

вер есня пленум

опечатк а :

рядках

в

слід

с кликання ' чергового

року

1971

ВЦРПС

третьому

ХУ

і

читати:

де­

про

:, 'їзду

проф ­

те А . Телефільм «Чудові сходиики,. (М). ІЗ.ОО _ Телевіз І Ані вісті . 17.00 _ Наша афіша, 17.05 _ Телевізійні вісті,

17. 15 _ Кольорове телебачення , Документа"ЬНИ'1 фільм сТри капітаНИ'. (М). 17.45 _ сЗа вашими листа.

ми • . Відповідаемо харківським мото, робудівникам. (М) . 18.00 _ «Каюткомпанія .Глобус . . (Одеса). 18.30 _ Ленінський університет мільйонів. (М), 19.00 Спортивна програма . 21 .00 ,... Програма .Час., (М). 21 ,30 _ Кон. церт, (Уж город). 22.00 _ сВсе про спортлото., 22 ,35 _ Співає. нарс>дна артистка СРСР Б, Руденко , (М). 23.20 - Те."~візіЙні вісті .

Друга програма

18 55 _ Наша афіша [9 ОО Ук · ,. , . , . ~a'HCbKe кольорове телебачення Шля х У , мистецтво» . .19,50 - ХУДОЖ' НІЙ тел ефІЛЬМ ~Останн,й реilс .Альба · троса •. , (3 . се r'я) , (М) . 21.00 «На добра,"ч. Д'ТИ . '

і творчості Українське «Інтерклуб,.

М. РилltCl>кого,.. 12. 15 кольорове телебачеиня . . 13.00 - ТелевізІйні вісті.

СРСР ,

І

М

БРОВАРИ

18,00 Мульт , філ ьм сМашнн а часу., 18.30 «За· кон і ми., 19 ,00 Кольорове телеба · чення . • РосійськиЙ романс,.. (М) , 19.30

вісті,

.США : небезпека праворуч.. (М). 20 .00 .Артистичне лото. . Музична прог р ама, (М). 21 .00 Програма .Час • . (М) . 21.30 ,Чиста криниця •. 22 .20 - ХудожнНI телефільм .Втікач» . 23.10 Кольорове телебачення. Теле · фільм .Мім Марсель Марсо.. (М) . 24.00 Телевізійні вісті.

-

Друга

10.40 -

дожн,"

n

сотні

риби

Цього понад

10

року

70

ДО

НАБІР

у са.ду

республіцІ

тисяч

намічено

радгоопу

кий»,

пе­

гектарів . виловити

, ВІНІ <:КІРlШ{ї:rки саду» Д.'ІЯ чет- ~ веРТО1 СТОР,І,НКП газети.

літературної

студії ,відбудеться у неді­

лю,

вересня, о

26

10

го­

дині ра'нку.

(PATA~).

РедlЩТОР Є. ФЕДЯП.

БРОВАРСЬЮИ РАИОННІй ЛІКАРНІ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ

пот р і б н і: оператори газовоІ котельиІ, сантехнІки, електрики, двірвкки, гардеробниця, сан1тарки.

ченка.,

Адреса

місцевості району.

кадрів

3

9 Д~O 10 го- І

лікар'ні: вул. Шев­

14.

.

_._._._._._t , ~

БРОВАРСЬКОМУ 3~BOДY ПЛАСТИЧНИХ МАС

До ' школи приймаються особи, що досягли 18-рl'111О1'О вІку, мають освІту за 8 класів 1 проживають у сtльськ1й РСС

НА ПОСТInНУ РОБОТУ

t t

терміново потрібні: преСУ8UWIIIICJI,

ІНДЕКС

61964.

Газета_ ВИХОДІІТЬ у вівторок

четвер

'

І суботу_

19·3·82. заст . редактора . І боти). фотокореспондента - 19-4_67. в[,цпов[дального секпромисловост[. масової роретаря - 19·3·18, вlддl.llУ с[льськ. госпо,царства - 19-4-41.

154. Телефон -

,.,)

ДО УВАГИ СТУДІЙЦІВ 3аеіда,ння

·_·_·_·_·_·_._~_._._._._._._._

обл.асті., 'W'jJJ. KIIUвcIiIКa,

~

. ,.~..c- ... ~~.&,..,.,...,.._

3верта1'ОСЯ до адміністрації ліка,рн,j

УЧНІВ

вІддІл

реда' ЮЦIІ

тися'! центнерІв риби .

дцни раНIКУ щоденно.

по підготовці продавців праМИ'CJIових та продовольчих това'рів.

у

«Кра.сИ:JIіJIICЬ­

праці,внНІК

IDВО.JIи-маrааиuу

За довідками звертатися (вул. Ниївська. 149).

садах.

А, КО3ак не MilГ ПРОЙТИ мимо, ~

коро­

Площа їх штучннх водойм peВ1IO~YЄ

до­

господарств.

14

Гнеться у

програма

Р АИСПОЖИВСПІЛКИ

ПРОВОДИТЬ

в

гілля.

радгоспних

Урожай на славу! Тож, будучи

Вирощуванням

•••••••••• ~ .......................................... , .................................... , ПРАВЛІННЯ

БІлору­

мережу

масних

ЩОО не вихватити фотооб'є, кти-

почали

центнерів

карася .

Кольорове телебачення . ху· .Три плюс два • . (М) ,

-

КИЇІвськоі

і

фl' льм

................................................................................ ,.......................................................... в.РОІЩJlOЬ1к.а діjJ!~ріІІ.я.

па

19. 10 Наша афіша . 19. 15 Худож· ній фільм .ГаМ .1ет" ([ серія), 20,30 .На добраніч. діти!. 21 .00 ХУДОЖ' н ій фільм .Гамлет. , (2 серія) . 22 ,30 - Фільм,концерт .МетаморфОЗИ'.

трудящихся Киевской областн.

ТЕЛЕФОНИ: редактора відділів (партійного життя.

гос,подарства

займається

ТелевізіАні

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,. орган Броварского районного комитета КП УкраинЬІ- и райоиного Совета ,цепутатов

· 2550nO • 1&д. • • RУЛ. КИЇОСЬ1ка , 1'54.

ставлено

нива

<врожаю»

торговельну

-

'

І

В

ставкової

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

НАША АДРЕСА:

ставкові сії.

Наша афІша. 11,00 Народ· ииА телеуніверситет . «Технічна есте · тика і культура виробництва,. . 17,40

16,55 -

..................................................................................................... "................... ................. t с підок

Збирання

3~aЄTe,. вже,

стІлыки І'Х НИЮШНЬ'Оl осеНІ, що ~

............................................................. ........................

здавна лікують головний БІль. До речі.

,

.fIJ6лучо· к назбирайте со- ~ 6і! НЮЩiJ не ' lМaere ІСУ'RИ, то JI ~

вІд користування двома чайниками: один з заваркою. другий з кип'ятком. В Англії та Інших класнчннх «чайних,. краІнах заварюють чай в одному велико-

радить розчи-

\

дарами ~

-

не повинен довго прlти. А залишки холодного чаю зовсІм нічого економити. НайцілючІший чай С,Вlжооаверенийl І

Щ&дРИlМи

осені. Ще й заПРОПQ<НуІО't'ь:

температурі не слід від цього якість його погіршується. Після заварки чай

від-

руlМ,я­

НОЩQ<кі JЮлУІі:а, Шfllш· обо.кі гру­ щі, с();ковиті сливи. Осооливо

рідини. а в змІсті корисних речовин в сухому чаї . Не слід захоплюватися на-

ношенні переважає чорний . Більше того . пише автор книги, зелений чай варто б пити і заМість води У нашому повсякденні. особливо у жаркий період, і насамперед гіпертонікам . Це значно знижує загальну кІлькІсть прийнято!

протягом доби води. Медики rOTyвa'l'H такий напій у вигляді

молоком.

.Щe'JI:ра,.!ЕК 1Н'іI«lJlИ, нині~НJf'"

~ ОСІНь на са~~вину -

пити чаю мецше. зате міцніше заsареним. адже цІнність його не в кількості

здо-

цьому

з

давати навіть ·

людини від дитинства і до старості. Віи бадьоростІ.

,

ком. і напій готовий до споживання .

існує

Дуже важливо . пише М. ДавиташвІЛі . що приємне збудження органІзму. вия к це

ром ароматичних речовин. Чорний чай настоюється 3,5-5 хвилин. зелений _ 5-8. Потім чайнИК доливають кип'ят-

проси чаю . жарко

ВИПИЙ чаю. хочеш зІгрІтись

--

на дві

закутують зверху іюлотняиою салфеткою:,\ ТИМ . щоб зменшити втрату з па-

ських манускриптах .

чай ... Чай п ' ють в будь-яку пору року. в будь-яний час дня і но-чі . Я!\ ласощі. І як Лі'ки. за дружною бесІдою і за робочим столом. · Чай вірний друг

кл икане вживанням чаю. не змінюється

ють чай. заливають кип'ятком

го-

19-4-67. 3а1М. 4139-8094.

CJIюсарt-вuaд'llDUl, cmocapl-pe_=iВWКR, cmocapt-lвстрr-тuЬІІІІІПІ, 'Юкврt, га~е~розварвики, апараТJIJIВВ.

Звертатися на адресу : м. Бровари. промвузол. вІдділ кадрів. Ухати авТОбусом М 1 вІд станціІ метро «Дарниця. до промвузла.

._._._._.•._.•.• I.I_._._.•

Адм1в1страцІв; I_._~_._._.~._.~,_

..

112 номер 1971 рік  
112 номер 1971 рік  

112 номер 1971 рік

Advertisement